Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik"

Transkript

1 Läkarprogrammet VT 2014 Självständigt arbete 30p Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik! Författare: Karin Ekbom E-post: Mobil: Handledare: Mimmie Willebrand, professor E- post: Lisa Ekselius, professor E-post: Institutionen för neurovetenskap, psykiatri Akademiska sjukhuset, Ingång 10 SE Uppsala

2 FÖRKORTNINGAR ASD - akut stressyndrom CIS - Critical Incident Stress CISD - Critical Incident Stress Debriefing CRM - Crisis Resource Management CISM - Critical Incident Stress Management DMS-IV- Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition HT - Hösttermin IES - Impact of Event Scale IES-R - Impact of Event Scale Revised KLASS - Klinisk assistent läkare som har ansvar för studenter på placering PK Programkommittén, Läkarprogrammet Uppsala Universitet PTSD - posttraumatiskt stressyndrom 2

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA SAMMANFATTNING 4-5 ABSTRACT... 6 BAKGRUND Läkarutbildningen i Sverige Läkarstudenters välmående och stressnivåer 9-10 Negativ stress och krisreaktioner Definition av trauma Impact of Event Scale Revised 14 Copingstrategier Crisis Resource Management Krisberedskap SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 19 METOD Design Forskningsdeltagare Procedur Mätinstrument Enkäten Posttraumatiska stressreaktioner Analys 23 Etik. 24 RESULTAT Bortfall Enkät Enkät, Del Enkät, Del Impact of event scale-revised IES-R-poäng i förhållande till bakgrundsdata samt angiven emotionell händelse DISKUSSION Resultatdiskussion Metodologiska överväganden Svagheter 44 Styrkor Tolkning och klinisk relevans Slutsats FÖRFATTARENS TACK. 48 REFERENSER APPENDIX

4 Vad ser studenten om läkarstudenter på klinik Författare: Karin Ekbom SAMMANFATTNING Bakgrund: Studenter vid läkarutbildningen möter numera patienter och närstående tidigt under utbildningen. En del av dessa möten kan ge upphov till starka reaktioner hos studenten. Det förefaller dock inte finnas några studier som hittills har undersökt i vilken omfattning studenter upplever olika situationer som emotionellt påfrestande och hur dessa situationer hanteras samt om vissa traumatiska händelser på klinik leder till egna krisreaktioner. Det saknas också studier av hur studenter upplever utbildningens resurser för att hantera kritiska situationer och vad som kan förbättras. Syfte: Huvudsyftet med studien var att kartlägga om studenter vid läkarutbildningen i Uppsala upplever emotionellt påfrestande situationer på klinik och hur dessa hanteras. Specifika syften med studien var att undersöka om läkarstudenter utvecklar egna krisreaktioner i samband med händelsen och om studenterna vet var de kan vända sig vid ett eventuellt behov samt om studenterna har förslag till förbättringar. Metod: En webbaserad enkätstudie skickades ut till samtliga studenter på läkarprogrammets kliniska del, termin 6 till 11, Uppsala universitet, HT För att mäta posttraumatiska stressreaktioner användes Impact of Event Scale Revised (IES-R) som modifierats retrospektivt för att matcha enkätens övriga frågor. Av 471 tillfrågade deltog 192 studenter i studien (41 %). SPSS användes för statistiska analyser, en signifikansnivå på 5 % har använts. Resultat: Sjuttio procent av läkarstudenterna upplever emotionellt påfrestande situationer på klinik. Av dessa hamnade 24 % över den brytpunkt på IES-R skalan som indikerar potentiell PTSD problematik. Åttiotvå procent av läkarstudenterna uppger att det inte vet var de kan vända sig vid ett eventuellt behov, och 91 % efterfrågar bättre information. Studenterna föreslår regelbunden reflektion i grupp, någon typ av kontaktperson, samt ett öppnare klimat mellan studenter och utbildningsansvariga så att emotionellt påfrestande händelser kan tas upp och diskuteras i större omfattning än vad som sker idag. 4

5 Slutsats: Studenter är med om emotionellt påfrestande händelser på klinik. I vissa fall leder dessa händelser till en traumatisk stressreaktion och i många fall får händelserna negativa konsekvenser för studenterna. Vad studenter upplever på klinik är därför viktigt och behöver både belysas och utredas ytterligare. Man bör aktivt verka för en trygg arbetsmiljö för studenter samt synliggöra befintliga resurser. Det är också av intresse att göra en ny och större studie för att ytterligare kartlägga den här typen av problematik. 5

6 ABSTRACT Background: Today s medical training incorporates early patient contact. Student emotional responses to clinical situations can be strong. It is unclear to what degree various clinical situations impact students negatively emotionally, how these situations are managed, and if students suffer stress reactions secondary to emotionally stressful clinical situations. Furthermore, it is unknown if students deem faculty resources adequate to support students experiencing critical clinical situations, and what areas are in need of improvement according to the students. Method: During autumn of 2013, a web-based survey was sent out to all students enrolled in clinical semesters at Uppsala University Medical School. To measure posttraumatic stress reactions, the Impact of Event Scale Revised (IES-R) was used, after modification to reflect the retrospective nature of the survey. 192 students out of 471 responded (41 %). SPSS was used for statistical analysis, with a significance level of 5 %. Results: 70 % of medical students experience emotionally distressing situations during clinical rotations. A vast majority are unaware of where to ask for support. Twenty four percent are over the cut-off limit for IES-R, indicating potential PTSD. Students call for a more open climate, with better information concerning resources available. Other suggestions were the appointment of specific teachers available for student support, and regular reflection sessions in peer groups. Conclusion: Medical students experience emotionally distressing situations during medical training. In some cases the situation leads to a traumatic stress reaction and many students are negatively affected. Active measures must be taken to ensure a supportive work environment for medical students, as well as making the resources available to students visible. It would be of great interest to repeat the study with a larger cohort to characterise the issue further. 6

7 BAKGRUND Läkarutbildningen i Sverige Läkarutbildningen i Sverige har i flera steg moderniserats, utvecklats, och omformats och denna process pågår ständigt. Processen är både naturlig och nödvändig för att spegla samhällets utveckling och för att möta efterfrågan på god vård 1 2. Läkarutbildningen och moderniseringen av denna syftar också till att bibehålla en hög yrkeskompetens Begreppet hög yrkeskompetens definieras inte till fullo men kan sägas spegla de krav som ställs på den färdiga läkaren att bedriva god vård av hög kvalité. Det saknas också beskrivningar för hur man ska uppnå detta på individuell basis. Som student på läkarprogrammet i Sverige idag träffar man på de flesta utbildningsorter patienter redan på termin ett Som en del av målbeskrivningen har det därför fastslagits att studenter ska utveckla sin självkännedom och förmåga till inlevelse för att därigenom utveckla sin förmåga till goda relationer med patienter och deras närstående. Beaktandet av ett etiskt förhållningssätt och en helhetsbild av människan påtalas också. Utbildningen syftar till att studenten ska lära sig att förebygga, lindra och läka. I programbeskrivningarna framhålls ofta att kraven som ställs på den färdiga läkaren är höga. Vetenskapens senaste landvinningar ska behärskas och studenten ska också kunna se och möta människan bakom symptomen. Det krävs således breda medicinska kunskaper och vetenskapligt tänkande, ett humanistiskt förhållningssätt, personlig mognad och motivation samt färdigheter i patientkommunikation Trots detta visade Högskoleverkets rapport från 1997 att alltför många läkarstudenter inte är tillräckligt förberedda för det lagarbete och den samverkan med andra yrkesgrupper inom sjukvården som läkaryrket många gånger innebär. Samma rapport visade även att läkarstudenter och nyutexaminerade läkare också har bristande förmåga till inlevelse och att ett etiskt förhållningssätt i relation till patienter och anhöriga ibland saknas 3. Detta har till viss del förbättras sedan dess och läkarprogrammet står ånyo inför stora förändringar. 7

8 Stefan Lindgren, professor i medicin vid Lunds universitet, fick år 2011 i uppdrag av regeringen att utreda läkarutbildning. I mars 2013 lämnades ett betänkande in, som sammanfattningsvis menar att utbildningen bör omorganiseras och förnyas 1 2. Det nya förslaget skapar förutsättningar för en sammanhållen utbildning med vetenskaplig förankring och genomtänkt progression av utbildningen så att kunskaper och kliniska färdigheter kontinuerligt breddas och fördjupas. Fokus ska ligga på patient- och medborgarperspektiv för att främja hälsa och god vård samt studentperspektiv med fokus på en utbildning av hög kvalitet. Av stor vikt är goda examinationsformer, kontinuerlig bedömning av studenternas prestationer samt fortlöpande återkoppling. Detta ger enligt utredningen trygghet åt de studerande i deras kommande yrkesroll. Utredningen menar också att det är viktigt i att introduktionen är till yrket flexibel och kan anpassas utifrån den enskilda läkarens tidigare kunskaper, erfarenheter och behov. Man beskriver också att det inte finns tillräcklig fokus på att utvärdera samt att lärandet är en naturlig del i arbetet och att detta lärande är livslångt 1. Delaktighet, kompetensutveckling och ett engagerat ledarskap utgör hörnpelare för att skapa en lärandemiljö på en arbetsplats. Samtidigt visar erfarenheter att lärandet inom hälso- och sjukvården inte är enkelt. I det vardagliga arbetet kan det vara svårt att prioritera tid till reflektion i syfte förändra och förbättra. (sidan 20, För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning SOU 2013:15) Stor vikt läggs således på att ständigt förbättra den kliniska delen av utbildningen. Samtidigt har man uppmärksammat att det saknas tid för reflektion, vilket är en viktig del för att kunna förändra och förbättra läkarstudenters arbetsmiljö 1. Även yrkesverksamma läkare uppger att det är uppskattat med samtal om svåra händelser inom den egna professionen men att det inte finns utrymme för detta och att det således är svårt att hinna med 11. Det anses också att läkarstudenter och framför allt yrkesverksamma läkare är motvilliga att söka hjälp och i stor utsträckning undviker hälso- och sjukvården privat, både vad gäller somatisk och psykisk sjukdom , vilket kan vara en riskfaktor i sig vad gäller mental ohälsa samt ökade stressnivåer och även rent generellt ett riskfyllt beteende

9 Läkarstudenters välmående och stressnivåer Det finns ett flertal studier som visar att läkarstudenter uppvisar generell mental ohälsa samt tecken på utbrändhet och att kön samt grad av erfarenhet har betydelse för ohälsotalen Depression förekommer i större utsträckning jämfört med normalpopulationen och med övervägande andel kvinnliga läkarstudenter jämfört med manliga Då psykisk ohälsa är vanligt hos läkarstudenter och då få aktivt söker hjälp bör studenter i större utsträckning uppmuntras att söka hjälp. Det är också viktigt att uppmärksamma depressiva symptom från ansvarigas sida så att studenter med mental ohälsa fångas upp i tid 16. Mental ohälsa och stress kan leda till att läkarstudenter uppvisar symptom på överansträngning och kan i förlängningen leda till utmattning vilket i sig har en stark koppling till dålig hälsa. Till detta kan även tilläggas att många läkarstudenters självförtroende är kopplat till en hög prestationsnivå vilket bidrar till ökade stressnivåer, depression och utmattningsgrad. Således bör även symptom på utmattning uppmärksammas Både kvinnliga läkarstudenter och nyblivna kvinnliga läkare rapporterar högre nivå av utmattning än män Ett dåligt utbildningsklimat har negativ inverkan på studenter och korrelerar starkt till utmattning medan ett bra utbildningsklimat har positiv inverkan 21. Även stressnivån är hög bland läkarstudenter dock är inte läkarstudenter nödvändigtvis mer stressade än andra studentpopulationer Komplexiteten inom hälso- och sjukvården och det dagliga arbetet med att vårda sjuka patienter kan leda till en ökad belastning, utöver den mer teoretiska studiepressen. Återigen rapporterar kvinnor höger stressnivåer än män Redan identifierade stressorer är exempelvis så kallad curriculum overload, konkurrensen mellan studenter, höga krav på sig själv och familjeproblem 26. Dessa stressorer återfinns även hos andra studentpopulationer utöver läkarstudenter 12. Andra tänkbara stressorer som just läkarstudenter utsätts för skulle kunna vara de potentiellt påfrestande emotionella situationer som läkarstudenter upplever under klinisktjänstgöring En studie gjord 2009 belyste att många läkarutbildningar saknar en organiserad utbildning om hur man levererar svåra besked, en del av yrket som många läkare finner svårt särskilt då dystra besked ofta leder till en emotionell kris hos patienten och dess anhöriga 27. Vidare tas det sällan upp hur man ska hantera sina egna känslor om man personligen 9

10 blir berörd och att detta kan komma att kompliceras av att oprofessionellt och oetiskt agerande ibland förekommer, hos övrig vårdpersonal och handledare 23. Särskilt inte då man som student ofta har en oklar roll och inte vet hur man ska agera gentemot sig själv, övrig personal, patient eller anhöriga. I en studie som nyligen genomförts bland läkarstudenter på Karolinska institutet uppgavs just detta, att en stor del av stressen på utbildning härrör till oklara mål med studierna samt att funktionen och rollen som student är oklar 22. Bland samtliga studenter listades bristen på feedback från lärare som det absolut störst problemet vilket kan anses problematiskt när yrket bygger på ett livslångt lärande med ständig återkoppling från mer erfarna kollegor, handledare och ansvariga för utbildningen En fjärdedel av sistaårsstudenterna på programmet uppgav också att utbildningen inte gav adekvata förberedelser för det kommande yrket, vilket kan vara stressande i sig 22. Hos både läkarstudenter och nyblivna läkare finns också en oro för den framtida kapaciteten att hantera stressen i yrket, då redskap för detta behövs för att undvika utmattning och utbrändhet 21. Det är också tänkbart att dessa ovan nämnda stressorer i kombination med en emotionellt påfrestande händelse på klinik leder till en ökad belastning hos en enskild läkarstudent i form av ökade stressnivåer och sänkt välbefinnande. Negativ stress och krisreaktioner Alla människor upplever stress och stress är en naturlig del av att vara människa. Således kan stressfulla händelser i livet eller stress relaterat till utbildning eller arbete inte elimineras helt då stressen är en del av vårt försvarssystem vid ett upplevt hot I många fall kan också de flesta hantera stressen som vi utsätts för utan att det får några konsekvenser på individuell basis. Men då höga nivåer av stress förekommer över tid och/eller en mer akut situation inträffar, det vill säga något som faller utanför det vi är vana att hantera, kan stressen få negativa konsekvenser båda vad gäller mental hälsa samt akademiska och yrkesmässiga prestationer. Därför är det viktigt att tidigt identifiera tecken till en negativ eller akut stressreaktion samt att adressera dessa Stress kan också leda till psykiska, fysiska och beteendemässiga svårigheter och i vården kan detta till exempel leda till att medicinska fel begås 30. Stress relaterad till kritiska händelser kan påverka en individ negativt samt påverka individens möjligheter att anpassa sig adekvat både i arbetet och privat. Oväntade händelser och kritiska situationer har en emotionell påverkan som kan slå ut en 10

11 persons vanliga copingstrategier och orsakar betydande ångest hos vanligtvis friska människor. Samma symtom ses hos människor som genomgår en kris En kris kan således beskrivas som att en individs tidigare erfarenheter och kunskap plötsligt inte räcker till för att hantera och förstå den situation man befinner sig i, och en kritisk situation kan utlösa detta Det finns många olika situationer och händelser i livet som kan leda till att en individ hamnar i kris. Vissa händelser kommer plötsligt och oväntat, exempelvis en svår olycka eller ett dödsfall. Andra kriser kan utvecklas långsamt och ha en mer smygande debut, exempelvis omständigheter som man levt med under en tid, som utbildningsproblem eller sjukdom Traumatiska händelser kan leda till akut stress och i en extremt stressfull situation producerar stress ofta ett förhöjt stadium av kognitiv, fysisk, beteendemässig och känslomässig upphetsning, vilket kan utmana en persons uppfattning av att ha kontroll över sitt liv och sin miljö. Detta kan i sin tur leda till att befintliga copingstrategier slås ut 30. Stress kopplat till kritiska händelser går under begreppet Critical Incident Stress (CIS) i engelsk litteratur och refererar till ett brett spektrum av reaktioner som kan uppstå efter en stressfull eller traumatisk händelse. CIS:s fyra huvudsymptomen består av; kognitiva symptom såsom koncentrationssvårigheter, minnesluckor och förvirring; fysiska symptom i form av trötthet, insomni, muskelspänningar, mag-tarmproblem, samt ökat sympatikuspåslag; emotionella symptom som ångest, depression, ilska, skuld och förnekelse; beteendemässiga symptom exempelvis missbruk, aggressivitet eller ett socialt undvikande beteende Det har också föreslagits att CIS kan föregå utvecklingen av akut stressyndrom (ASD) och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) 30. Många av ovan nämnda symptom ingår också i definitionen av ASD och PTSD 35. Dock finns ingen standardiserad definition på CIS, vilket bör beaktas. Detta gör också att CIS är mer svårstuderat. Definition av trauma I Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition (DMS-IV) 35, definieras en traumatisk händelse enligt kriterie A1: personen har varit utsatt för en traumatisk händelse där följande ingått i bilden: personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller en serie händelser som innebar död, allvarlig skada (eller hot om detta), eller ett hot mot egen eller andras fysiska integritet. Samma 11

12 definition av en traumatisk händelse används i diagnoskriterierna för både ASD (tabell 1) och PTSD (tabell 2). Tabell 1: Akut stressyndrom F43.0 (DSM-IV) A) personen har varit utsatt för en traumatisk 1) personen upplevde, bevittnade händelse där följande ingått i bilden: konfronterades med en händelse eller en serie händelser som innebar död, allvarlig skada (eller hot om detta), eller ett hot mot egen eller andras fysiska integritet 2) Personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck B) Tre eller fler av följande dissociativa symptom förkom under eller efter den traumatiska händelsen: Känsla av bedövning, likgiltighet eller oförmåga till känslomässig respons Minskad uppmärksamhet på omgivningen (tex leva som i en dimma) Derealisation Depersonalisation Dissociativ amnesi (dvs oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen. C) Den traumatiska händelsen återupplevs gång på gång på minst ett av följande sätt: återkommande minnesbilder, tankar, drömmar, illusioner, flashback-upplevelser eller känslan av att återuppleva händelsen, eller starkt obehag inför händelser som påminner om traumat. D) Tydligt undvikande av stimuli som återkallar minnen av traumat (tex tankar, känslor, handlingar, platser eller personer). E) Påtagliga symptom på ångest eller ökad retbarhet (tex sömnsvårigheter, irritabilitet, koncentrationssvårigheter, överdriven vaksamhet, lättskrämdhet, rastlöshet). Tabell 2: Posttraumatiskt stressyndrom F43.1 (DSM-IV) A. Personen har varit utsatt för en traumatisk händelse där följande ingått i bilden: B. Den traumatiska händelsen återupplevs om och om igen på ett eller fler av följande sätt: 1. Personen upplevde, bevittnade eller konfronterades med en händelse eller en serie händelser som innebar död, allvarlig skada (eller hot om detta), eller hot mot egen eller andras fysiska integritet. 2. Personen reagerade med intensiv rädsla, hjälplöshet eller skräck. Obs: hos små barn kan teman eller aspekter av traumat ta sig uttryck i återkommande lekar. Återkommande, påträngande och plågsamma minnesbilder, tankar, eller perceptioner relaterade till händelsen. Obs: hos små barn kan teman eller aspekter av traumat ta sig uttryck i återkommande lekar. Återkommande mardrömmar om händelsen. Obs hos barn kan mardrömmar förekomma utan att innehållet klart uttrycker händelsen. Återkommande mardrömmar om händelsen. Obs hos barn kan mardrömmar förekomma utan att innehållet klart uttrycker händelsen. Intensivt obehag inför inre eller yttre signaler som symbolisera eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen. Fysiologiska reaktioner på inre eller ytter signaler som symbolisera eller liknar någon aspekt av den traumatiska händelsen 12

13 C. Ständigt undvikande av stimuli som associeras med traumat och allmänt nedsatt själslig vitalitet (som inte funnits före traumat) enligt en eller fler av följande kriterier: D. Ihållande symptom på överspändhet (som inte funnits före traumat), vilka indikeras av två eller fler av följande kriterier: E. Sömnstörningen (enligt kriterium B, C och D) har varat i mer än en månad D. Ihållande symptom på överspändhet (som inte funnits före traumat), vilka indikeras av två eller fler av följande kriterier: 1) Aktivt undvikande av tankar, känslor eller samtal som förknippas med traumat. 2) aktivt undvikande av aktiviteter, platser eller personer som framkallar minnen av traumat. 3) oförmåga att minnas någon viktig del av händelsen 4) klart minskat intresse för delaktighet i viktiga aktiviteter. 5) känsla av likgiltighet eller främlingskap inför andra människor 6) begränsade affekter (tex oförmåga att känna kärlek) 7) Känsla av att sakna framtid (tex inga särskilda förväntningar på yrkeskarriär, äktenskap, barn eller på att få leva och åldras som andra) 1) svårt att somna eller orolig sömn. 2) irritabilitet eller vredesutbrott 3) koncentrationssvårigheter 4) överdriven vaksamhet 5) lättskrämdhet 1) svårt att somna eller orolig sömn. 2) irritabilitet eller vredesutbrott 3) koncentrationssvårigheter 4) överdriven vaksamhet Vad som i huvudsak skiljer tillstånden åt är tidsaspekten. ASD härrör till tiden närmast händelsen, det vill säga symptomen varar och uppstår från två dagar upp till fyra veckor efter händelsen. För diagnosen PTSD ska symptomen ha varat i minst en månad 35. Traumadefinitionen enligt kriterie A1 har ifrågasatts En studie har visat att individer som upplevt en kritisk händelse som inte omfattas av ovan nämnda definition kan uppvisa signifikant svårare PTSD-symptomatologi jämfört med de som normalt sett täcks av definitionen. Som traumatisk händelse har till exempel död eller sjukdom hos en nära anhörig angivits 36. En annan studie har visat att läkarstudenter som bevittnar andra som blir, eller själva blir, illa behandlade kan uppvisa symptom på PTSD 39. Det fastslogs också, i samma studie, att i en stöttande och öppen miljö 13

14 kan studenter dela och diskutera sina erfarenheter av orättvis behandling 39. Klimatet på en utbildning kan alltså vara av betydelse för vad som diskuteras öppet. Impact of Event Scale Revised Impact of Event Scale- Revised (IES-R) och dess originalversion Impact of Event Scale (IES) är vida använda världen över för att mäta traumatiska stressymptom IES-R är en verifierad metod och detta mätinstrument korrelerar väl med DSM- IV kriterier för PTSD Efter att ha upplevt en traumatisk händelse kan en individ uppvisa multipla psykiska symptom med olika frekvens och intensitet. Med hjälp av IES-R kan dessa skattas och mätas för att i förlängningen kunna ta ställning till om och på vilket sätt en individ behöver utredas och följas upp ytterligare 41. IES-R är alltså ett screening- och mätinstrument för posttraumatiska stressymptom och inte ett diagnostiskt redskap för PTSD. Då många individer med PTSD-symptom i viss mån är obenägna att söka hjälp, alternativt att de söker hjälp i fel forum där nödvändig kompetens saknas, är det tänkbart att ett screeninginstrument kan vara av värde för att hitta individer som eventuellt behöver vidare utredning och stöd 42. Om man tar i beaktande att felbehandling av läkarstudenter kan leda till posttraumatiska stressymptom 39 är det också tänkbart att potentiellt påfrestande händelser och kritiska situationer på klinik kan leda till PTSD-symptom eller en krisreaktion hos läkarstuderande. Det kan därför vara av intresse att undersöka saken närmare med den här typen av mätinstrument Copingstrategier Vad som upplevs som stressande eller emotionellt påfrestande är delvis individuellt. På samma sätt som stressorer och emotionellt påfrestande situationer är mångskiftande är sätten att hantera dessa olika och varje individ har olika sk copingstrategier Multipla studier har gjorts vad gäller läkarstudenters studiestress, välbefinnande och generella copingstrategier En metafor som används är att varje läkarstudent har en coping-reserv som växelvis fylls på och dräneras av olika aspekter och studentens erfarenheter. Reservens inre struktur är uppbyggd av individens personlighet, temperament och copingstrategier Som nämnts ovan är det ett individuellt och komplext samspel, således kan det behövas individanpassade åtgärder för att öka läkarstudenters välbefinnande samt sänka 14

15 stressnivån. Man menar också att både formella och informella hjälperbjudande kan hjälpa till att fylla på reserven och att detta bör erbjudas på utbildningen Det har också visats att socialt stöd mildrar en eventuell negativ inverkan som en stressfull händelse kan orsaka och att socialt stöd kan påverka relationen mellan stress och ångest efter en kris eller en traumatisk händelse 49. Att hjälpa läkarstudenter att bibehålla välbefinnande under studietiden och vidare genom karriären är en vinstgivande investering i form av ökad professionalism och god patientvård Det finns vissa situationer som mer sannolikt kan tänkas vara potentiellt påfrestande emotionellt, och som eventuellt kan leda till krisreaktioner och ökad stress hos läkarstudenter. Bland dessa händelser finner vi framför allt sådana som präglas av medicinsk komplexitet: dödsfall, patienter och närstående i kris, etiska och moraliska dilemman samt situationer av bristande handledning och rollen som kandidat. Detta täcks inte in till fullo i redan gjorda studier. Hur läkarstudenter påverkas av dessa situationer och vad det får för konsekvenser behöver belysas ytterligare. För att kunna arbeta professionellt och erbjuda god vård bör man tillåtas att växa och få individuellt anpassat stöd för att hantera de dagliga svårigheter man ställs inför i vården redan som student Om detta råder enighet men vilka resurser som ska användas är oklart liksom var dessa resurser behövs. Crisis Resource Management Utöver hög medicinsk kompetens måste läkare också kunna uppvisa så kallade icketekniska kunskaper i kritiska situationer. Detta samtidigt som egen och andras stress ska hanteras. Exempel på dessa färdigheter är god kommunikation och att kunna leda ett team effektivt. Man har i flera studier börjat studera om man kan inkorporera så kallade icke-tekniska kunskaper i traumaundervisningen. Detta innebär att man vid trauma-scenarion får träna på hela spektrat, dels det rent medicinska men också på kommunikation samt hantering av egen och andras stress. Tydlig kommunikation leder till en klar arbets- och rollfördelning vilket ökar effektivitet och minskar stress. Detta kallas Crisis Resource Management (CRM)-utbildning Resultaten tyder på att de som genomgått den här typen av utbildning upplever sig bättre rustade att möta personer i kris samtidigt som de kan hantera sin egen och andras stress vilket leder till att man kan ge ett bättre professionellt bemötande. Studenter och unga läkare som fått möjlighet att prova CRM-utbildning, uppger också att det känner sig mycket 15

16 bättre förberedda och känner sig mer säkra då de är med om kritiska händelser under klinisk tjänstgöring 51. Studier har också visat att den här typen av utbildningar motiverar studenter att utveckla sina icke-tekniska kunskaper 51. Utöver detta ses vinster som ökad patientsäkerhet och ökad effektivitet i en akutsituation I Sverige har den här typen av utbildning börjat komma igång och antas vara ett steg i rätt riktning för att förbereda studenter på att hantera krissituationer och stressfulla händelser under klinisk tjänstgöring. Krisberedskap Krisberedskap finns på samtliga av landets universitet och sjukhus Det ska också finnas rutiner på klinker och avdelningar för att hantera kritiska incidenter. Dessa grundar sig på lagstadgade föreskrifter samt allmänna råd om krisstöd Föreskrift enligt 3 : Med krisstöd avses i dessa föreskrifter det psykiska och sociala omhändertagande som behöver vidtas i samband med olyckor, akuta krissituationer och liknande allvarliga händelser som kan utlösa krisreaktioner 33. En riskbedömning ska göras för varje arbetsplats och chefer samt arbetsledande personal ska ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på lämpligt sätt. Att få ett korrekt omhändertagande, i händelse av en kritisk situation, kan minska det personliga lidandet samt förebygga sjukfrånvaro och därmed produktionsbortfall. Som nämnts tidigare kan olika faktorer utlösa en kris. I bilden ingår också för individen hot om förlust av något slag. Det kan till exempel gälla arbete, identitet, social position, ekonomisk trygghet, anseende, självkänsla eller självbild 33. I anslutning till en allvarlig händelse på arbetsplatsen kan så kallade avlastningssamtal vara av avgörande betydelse för normalisering av situationen och individens återhämtning. Det ger också tillfälle att informera om vanliga stressreaktioner samt möjlighet till stöd av kollegor och ledning. Ett gott omhändertagande i den akuta situationen kan mildra stressreaktionen och förebygga framtida ohälsa. God beredskap skapar också tillit och trygghet i organisationen 33. Extrema påfrestningar kan, trots stöd och handledning i hälso- och sjukvården, leda till en sådan psykisk belastning att även personal och läkarstudenter med kunskap kan drabbas av krisreaktioner. Förändringar i arbete och arbetsförhållanden innebär ofta en påfrestning, liksom att utsättas för en allvarlig kränkning eller bevittna ett oetisk 16

17 beteende. Dessa kan uppfattas som avgörande ingrepp i livssituationen och utlösa ett kristillstånd Multipla studier har gjort på så kallad debriefing, avlastningssamtal, Critical Incident Stress Debriefing (CISD) och Critical Incident Stress Management (CISM) och visar att dessa är av värde vid en kritisk situation Dessa studier är främst gjorda av och för sjuksköterskor, ambulanspersonal, övrig vårdpersonal, brandmän, polis och även inom den privata sektorn 56. Läkare eller läkarstudenter omnämns sällan i den här typen av studier men då läkare och läkarstudenter är en del hälso- och sjukvårdspersonalen, precis som övrig vårdpersonal, är det tänkbart att läkare och läkarstudenter på liknande sätt kan ha nytta av dessa eller likartade metoder. Även om läkare ofta deltar vid en kliniks debriefing har det framhållits att läkare eventuellt inte kan delta på samma villkor som övrig personal, då rollen som läkare kan innebära att man har högst medicinsk kompetens och således får en mer stöttande roll gentemot övrig personal, alternativt att man inte vill visa sig svag inför andra yrkeskategorier. Därför framhålls också att läkare i större utsträckning skulle vilja diskutera medicinskt komplexa situationer och eventuella medicinska fel som begåtts inom den egna yrkesgruppen Tidig intervention efter en traumatisk händelse är inte utan betydelse och kan både mildra stressreaktioner och reducera risken för kroniska och funktionsnedsättande emotionella och psykiska konsekvenser Om en traumatisk händelse inte bearbetas på ett korrekt sätt kan stressen från en händelse ackumuleras och göra en individ mer sårbar om en ny händelse inträffar och kan i värsta fall leda till att PTSD utvecklas 58. Det kan också behövas insatser vid mer än ett tillfälle och det behövs ofta mångfacetterade åtgärder för att hantera akut stress på individuell nivå. Detta då det har visats att en enskild semi-strukturerad krisintervention inte förhindrar PTSD. Det har också visats att debriefing och stödåtgärder som utförs felaktigt kan göra mer skada än nytta 30. Det är tänkbart att man som student, bland annat på grund av kort placering på berörd avdelning eller klinik, inte får information om de stödåtgärder som sätts in för ordinarie personal i händelse av en emotionellt påfrestande situation. Alternativt kan det tänkas vara så att rådande klimat omöjliggör för en läkarstudent att delta på egna villkor. Studenter vid läkarutbildningen möter numera patienter och närstående tidigt under utbildningen. En del av dessa möten kan ge upphov till starka reaktioner hos 17

18 studenten. Det förefaller dock inte finnas några studier som hittills har undersökt i vilken omfattning studenter upplever olika situationer som emotionellt påfrestande och hur dessa situationer hanteras, samt om vissa traumatiska händelser på klinik leder till egna krisreaktioner. Det har varit svårt att hitta skriftlig information gällande vilka specifika resurser och handlingsplaner som finns på läkarprogrammet idag. Det ska finnas/har funnits så kallade kontaktpersoner på läkarutbildningen i Uppsala som studenter kan vända sig till i händelse av en påfrestande situation men det är oklart om dessa fortfarande finns och vilka de i så fall är 61. Det är också oklart om studenterna själva vet vilka resurser som finns och var man kan vända sig vid ett eventuellt behov. Att inte veta var man kan vända sig i händelse av en kritisk händelse är en stressfaktor i sig 45. Frågor gällande studenters välmående och arbetsmiljö tas på största allvar av programkommittén (PK) för läkarprogrammet i Uppsala. PK arbetar ständigt med kvalitetssäkring samt med att förbättra utbildningen och välkomnar alla förslag som bidrar till att åstadkomma detta. 61 Därför är det av intresse att undersöka vad studenterna själva vill förbättra. 18

19 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR Syfte Det övergripande syftet är att undersöka förekomsten av emotionellt påfrestande situationer och hur dessa hanteras samt uppfattningen om tillgängligt stöd för studenter vid läkarutbildningen i Uppsala. Specifika syften med studien är att undersöka om studenter på läkarutbildningen idag hamnar i situationer under sin kliniska tjänstgöring som leder till egna krisreaktioner, vilka situationer som av studenter upplevs som traumatiska, om studenter vet var de ska vända sig i händelse av en emotionellt påfrestande situation eller krissituation, om de tycker att läkarprogrammets resurser för krishantering är tillräckliga, samt om studenterna har förslag till förbättringar. Frågeställningar Har studenter upplevt en emotionellt påfrestande situation under klinisk tjänstgöring? I vilka situationer uppstod den emotionellt påfrestande händelsen? Hur stor andel av studenterna har upplevt en egen krisreaktion i samband med händelsen? Förekommer det subgrupper som rapporterar högre förekomst av krisreaktioner? Vet studenter vart de kan vända sig i en vid en krissituation? Tycker studenterna att det idag på läkarutbildningen erbjuds tillräckligt med resurser vad gäller krishantering samt stöd i händelse av en emotionellt påfrestande situation? Har studenterna förslag på förbättringar och om så är fallet, vilka förbättringar? 19

20 METOD Design Deskriptiv, kvantitativ tvärsnittsstudie. Forskningsdeltagare Under de fyra första så kallade prekliniska terminerna tränas den framtida yrkesrollen tidigt genom utbildning i primärvården och färdighetsträning i kombination med den grundläggande teoretiska kunskapen som krävs. Resterande terminer, termin 5 till 11, är så kallade kliniska terminer där huvuddelen av utbildningen sker genom så kallad klinisk tjänstgöring, där den teoretiska kunskapen integreras med praktisk erfarenhet. Studiepopulationen är studenter med minst en termins erfarenhet av läkarutbildningens kliniska del. Således inkluderades samtliga studenter registrerade på termin 6 till 11, Läkarutbildningen, vid Uppsala universitet höstterminen Procedur En webbaserad enkät utvecklades för ändamålet (Appendix 1). Enkäten administrerades via Internet, Google documents. Länken till enkäten skickades ut i ett e-postmeddelande till samtliga registrerade studenter på termin 6 till 11 (N=471). Utskicket skedde via Studentportalen från respektive kursadministratör. Studenterna informerades skriftligen om undersökningen i samband med utskicket av enkäten i form av ett informationsbrev. I informationsbrevet presenterades syftet med studien samt information om att deltagandet var frivilligt och att svaren är anonyma och inte kan kopplas till personerna som deltagit (Appendix 2). Efter första utskicket informerades också termin 6, 7, 8, 9, och 11 muntligen en gång i samband med föreläsningar. Vid dessa muntliga informationstillfällen gavs också utrymme för att ställa frågor om studien. Termin 10 fick ingen muntlig information då denna termin, vid aktuell tidsperiod, var registrerade på kursen Självständigt arbete och således inte hade några föreläsningar eller gemensamma aktiviteter schemalagda. Enkäten var öppen i fem veckor får att nå så många som möjligt och med hänsyn taget till olika kursers scheman, tentamen och utplaceringar. Påminnelser skickades ut 20

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv Högskolan Dalarna Institutionen för Hälsa och Samhälle Pedagogik III, grundnivå 2, 30 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng ht 2008 Examensarbete Företagsnedläggning ur de anställdas perspektiv

Läs mer

Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetstidens innehåll

Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetstidens innehåll Distriktssköterskors och sjuksköterskors upplevelse av arbetsmiljö i primärvård och en kartläggning av arbetss innehåll District nurses and nurses perception of the work environment in primary care as

Läs mer

Etik i vården. forskning för vardagen

Etik i vården. forskning för vardagen Etik i vården forskning för vardagen 2003 Etik i vården forskning för vardagen Beställning av rapporten görs via: www.vr.se Etik i vården forskning för vardagen Barncancerfonden Hjärt-Lungfonden Vårdalstiftelsen

Läs mer

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa

En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa En kvalitativ studie om unga kommunalanställdas syn på arbete och upplevelse av sjukfrånvaro, sjuknärvaro och hälsa Maja Eliasson Handledare: Christin Mellner VETENSKAPLIG UNDERSÖKNING I PSYKOLOGI, 15

Läs mer

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:74 Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral Anita Blom Anna Claesson Uppsatsens titel: Författare: Ämne:

Läs mer

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö

Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Emelie Eriksson Martin Steby Personliga assistenters psykosociala arbetsmiljö En kvalitativ studie på ett privat assistansföretag The psychosocial work environment

Läs mer

Du är ditt eget varumärke

Du är ditt eget varumärke Du är ditt eget varumärke En intervjustudie om ledarskapsstrategier Författare: Handledare: Maria Birgerheim Margaretha Stenmarker, Eva Arvidsson Årtal: 2014 Författare: Maria Birgerheim Handledare: Margaretha

Läs mer

UNDER YTAN En kvantitativ fallstudie om personliga assistenters arbetsmiljö

UNDER YTAN En kvantitativ fallstudie om personliga assistenters arbetsmiljö ÖREBRO UNIVERSITET Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2014 UNDER YTAN En kvantitativ fallstudie om personliga assistenters

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

UNG OCH ARBETSLÖS IDAG Några arbetslösa ungdomars upplevelser av arbetslöshet

UNG OCH ARBETSLÖS IDAG Några arbetslösa ungdomars upplevelser av arbetslöshet Högskolan i Halmstad Sektionen för Hälsa och Samhälle Psykologi UNG OCH ARBETSLÖS IDAG Några arbetslösa ungdomars upplevelser av arbetslöshet Psykologi C HT 2012 Ahrneteg, Amelia Bonli, Hanna Handledare:

Läs mer

Patienters upplevelser av vården för självskadebeteende. Thérèse Eriksson & Sofia Åkerman

Patienters upplevelser av vården för självskadebeteende. Thérèse Eriksson & Sofia Åkerman Patienters upplevelser av vården för självskadebeteende Thérèse Eriksson & Sofia Åkerman Sammanfattning Syftet med denna rapport var att redogöra för patienters upplevelser av vården för självskadebeteende.

Läs mer

Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper. Sammanfattning

Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper. Sammanfattning Hur snabb tillit till ledare skapas i tillfälligt sammansatta grupper Sammanfattning Ledare ställs inför allt större krav då det blir allt vanligare med tillfälligt sammansatta grupper i arbetslivet. Syftet

Läs mer

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER

HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER HÖGKÄNSLIGHET - EN BEGRÄNSNING ELLER TILLGÅNG I ARBETSLIVET? Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Psykologi 15 hp Antonia Axelsson Mikaela Hansson HT-2013 INSTITUTIONEN FÖR

Läs mer

Ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa och första linjens insatser

Ungdomars perspektiv på psykisk ohälsa och första linjens insatser Institutionenförpsykologi Psykologprogrammet Ungdomarsperspektivpåpsykisk ohälsaochförstalinjensinsatser LisaGottliebsen&ViktorWennberg Psykologexamensuppsats, VT 2013 Handledare:HenrikLevinsson Examinator:PerJohnsson

Läs mer

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro?

Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Utvärdering av Ersta Fristads grupper för misshandlade och hotade kvinnor Maria Eriksson & Gunilla Dahlkild-Öhman Bearbetning, återupprättelse, framtidstro? Bearbetning,

Läs mer

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN

BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete Kandidatuppsats 15 hp Termin 6 Vårtermin 2014 BRYT DEN ONDA CIRKELN! - EN KVANTITATIV STUDIE OM ARBETSMILJÖN PÅ SOCIALTJÄNSTEN BREAK THE VICIOUS CYCLE!

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE

UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE UTVÄRDERING AV LEDARSKAPSUTBILDNINGEN FÖR ST-LÄKARE Landstinget i Östergötland Författare Therese Ingesdotter Projektledare Robert Wenemark 10 augusti 2011 2010 Skill INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING...

Läs mer

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence

Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten. Interaction between social services and organizations supporting women subjected to violence Institutionen för Individ och Samhälle Socialpedagogiska programmet SOP 09, Campus Kvinnojourer i samverkan med socialtjänsten hur personal på kvinnojourer upplever samarbetet Interaction between social

Läs mer

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist

Nästan 4 av 10. Nästan 4 av 10. En studie om unga kvinnors psykiska hälsa i Värmland. Anders Andrén & Marina Kalander Blomqvist Anders Andrén är folkhälsostrateg med betoning på folkhälsorapportering. Arbetar på enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Landstinget i Värmland. Marina Kalander Blomqvist är sociolog och arbetar

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner

Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner Psykisk hälsa hos mammor som utsatts för våld av sin partner före och efter deltagande i Bojens grupprogram Karin Grip, Anders Broberg, Kjerstin Almqvist Stiftelsen Allmänna Barnhuset Delrapport 2 2010

Läs mer

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet

Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Ped 622/PED 441 Kandidatuppsats, 10 poäng 41-60 poäng 2004-06-04 Pedagogiska institutionen Box 199, 221 00 Lund Ledarskapsutbildningen STyrkelyftet Läkarnas räddning i strömmen av krav på ledarskapskompetens

Läs mer

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER

KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER KARTLÄGGNING [År] Adina Edvardsson 2014-01-09 KARTLÄGGNING VÅLD I NÄRA RELATIONER Socialförvaltningen Ovanåkers kommun 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Lagstiftning gällande våld i nära relationer

Läs mer

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat

Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat c - uppsats Hösten 2005 Institutionen för beteendevetenskap Personal- och arbetslivsprogrammet Psykologi Teamarbete som en väg mot ett gott arbetsklimat Författare Johanna Gullwi Therese Persson Handledare

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - I arbetet med våldsutsatta kvinnor på skyddat boende

Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - I arbetet med våldsutsatta kvinnor på skyddat boende Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete Höstterminen 2011 Mäns våld mot kvinnor i nära relationer - I arbetet med våldsutsatta kvinnor på skyddat boende Ett centralt inslag i allt arbete

Läs mer

Tråkigt att de inte lyssnar - De lägger sig i hela tiden

Tråkigt att de inte lyssnar - De lägger sig i hela tiden GÖTEBORGS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Tråkigt att de inte lyssnar - De lägger sig i hela tiden Om upplevelsen av myndigheters bemötande ur ett genusperspektiv Examensarbete för kandidat i Sociologi

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI

INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI INSTITUTIONEN FÖR PSYKOLOGI Har konsulten läst boken? En kvalitativ studie om hur väl teorier avspeglas i den praktiska användningen av teambuilding; en undersökning av teambuildingföretag i södra Sverige.

Läs mer

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité

Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Vårdvetenskap Hur upplever personer med funktionsnedsättning som vårdas i hemmet sin livskvalité en kvalitativ studie Författare: Johanna Ekström Dzhon Zubenko

Läs mer