Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt."

Transkript

1 Åtgärder Beslut (8) Dnr :4611 Skolinspektionen bedömer att följande åtgärder behöver vidtas för att avhjälpa bristen. Bristen kan dock avhjälpas även på annat sätt. Huvudmannen ska, utifrån en analys av kunskapsresultaten, besluta om nödvändiga utvecklingsåtgärder och dokumentera de beslutade åtgärderna. Motivering till bedömning av brist Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Av förarbetena till skollagen (prop. 2009/10:165 s. 305) framgår att huvudmannen har det yttersta ansvaret för utbildningen vilket ger huvudmannen en central roll när det gäller att driva ett kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och likvärdighet. I dokumentation samt i intervjuer med rektorer och områdeschef framkommer att Växjö kommun följer upp grundsärskolans resultat. Huvudmannen genomför uppföljningsbesök där samtal med elever samt rektor ingår. Dessa besök dokumenteras. Utifrån denna dokumentation uppger huvudmannen att områdeschefen tillsammans med rektor bedriver ett utvecklingsarbete med utvecklingsåtgärder. Huvudmannen anger att det däremot inte finns någon analys på huvudmannanivå utifrån elevernas kunskapsresultat på grundsärskolan, något som huvudmannen uppger är ett utvecklingsområde. Tillsynen visar att det finns brister i Växjö kommuns kvalitetsarbete gällande grundsärskolan. Huvudmannen måste säkerställa att en analys utifrån kunskapsresultaten genomförs på huvudmannanivå samt att huvudmannen utifrån analyserna beslutar om nödvändiga utvecklingsåtgärder och dokumenterar dessa. Bristen av analys på huvudmannanivå gör att förvaltning och politiker inte har tillräcklig kunskap om grundsärskolans måluppfyllelse. Därmed saknar politikerna en del i det underlag som behövs för att kunna fatta relevanta beslut om utvecklingsområden inom verksamheten. Skolinspektionen bedömer mot denna bakgrund att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet på huvudmannanivå. Motivering till föreläggande som ingripande Då Växjö kommuns verksamhet inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för verksamheten, föreligger skäl att förelägga Växjö kommun att fullgöra sina skyldigheter och vidta åtgärder för att avhjälpa bristerna.

2 Beslut (8) Dnr :4611 Övriga arbetsområden Bedömning Det har vid tillsynen inte framkommit annat än att huvudmannen uppfyller författningarnas krav avseende följande: Förutsättningar för utbildningen vid skolenheterna Huvudmannen ska ge rektorn och övrig personal vid skolenheterna förutsättningar, så att utbildningen i grundsärskolan är likvärdig och av hög kvalitet. I detta arbete ingår bland annat att förse skolenheterna med nödvändiga materiella och personalmässiga resurser. Huvudmannen ansvarar även för att elevernas tillgång till viktiga stödfunktioner som till exempel elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek säkerställs, och organiseras på ett ändamålsenligt sätt. I arbetet med att skapa nödvändiga förutsättningar ingår bland annat också att säkerställa att rektorerna har den kompetens skolförfattningarna kräver, för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig skolpersonal. Huvudmannen har också ett fungerande system för att ta emot anmälningar om kränkande behandling av elever. I de fallen utreds kränkningarna och åtgärdas vid behov. Huvudmannen ser till att mottagandet i grundsärskola sker i enlighet med skolförfattningarna. Detta gäller såväl elever på särskoleenheter som elever som är helt eller delvis integrerade i grundskolenheter. Hemkommunen ser till att mottagandet i grundsärskolan föregås av en utredning samt att det finns rutiner för omprövning av beslut.

3 Beslut (8) Dnr :4611 På Skolinspektionens vägnar Lotta Kårlind Enhetschef MIA/ \- y Fahlman Föredraghnde/ Utredare Bilagor Bilaga 1: Allmänt om tillsynen Bilaga 2: Fakta om Växjö kommun

4 Bilaga 1: Allmänt om tillsynen Bilaga Dnr :4611 Skolinspektionen granskar regelbundet all skolverksamhet i hela landet, för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen. Skolinspektionen granskar alla huvudmän, vilket innebär alla kommuner, utbildningsföretag och andra organisationer som driver skolverksamhet. Tillsynen görs vart tredje år. All skolverksamhet som en viss huvudman ansvarar för ingår i tillsynen. Det handlar om förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Alla skolenheter ingår i tillsynen. Skolinspektionen prioriterar att besöka de skolor där en hög andel elever riskerar att inte få den utbildning de har rätt till. Det innebär att vi kan stanna längre på dessa skolenheter under själva tillsynsbesöket, men också att vi bättre kan följa upp att eventuella brister åtgärdas och ge råd och vägledning. Skolinspektionen bedömer om, och i sådana fall på vilket sätt, den granskade verksamheten inte uppfyller de regler som gäller. Myndighetens granskning utgår bland annat från skollagen, förordningar och läroplaner. Bestämmelser som verksamheterna är skyldiga att följa. När Skolinspektionen har tagit in tillräcklig information gör myndigheten en bedömning av om verksamheten lever upp till de lagar och regler som finns för verksamheten. Alla huvudmän får ett tillsynsbeslut för de verksamheter som huvudmannen ansvarar för. Dessutom får de skolenheter där Skolinspektionen fördjupat tillsynen och gjort tillsynsbesök ett eget beslut, som bara handlar om den skolenheten. Skolinspektionen fattar också enskilda beslut avseende huvudmannens ansvarstagande över de skolformer som huvudmannen ansvarar för. Innan ett beslut fastställs ges alltid huvudmännen möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på de sakuppgifter som Skolinspektion grundar sina bedömningar på. I de fall Skolinspektionen funnit brister har huvudmannen ansvar för att komma tillrätta med bristerna. Huvudmannen ska också redovisa de åtgärder som har vidtagits i för att åtgärda bristerna. För att följa upp huvudmännens arbete kan flera besök eller andra kontakter bli aktuella då Skolinspektionen också vill se effekter av de åtgärder som vidtas. Mera information om den regelbundna tillsynen finns på Skolinspektionens webbplats under fliken Inspektion.

5 Bilaga 2: Fakta om Växjö kommun Bilaga Dnr :4611 Växjö kommun ligger i Kronobergs län. Kommunen har år 2015 ca invånare. Växjö kommun gränsar i öster till Uppvidinge kommun och Lessebo kommun, i söder till Tingsryds kommun och i väster till Alvesta kommun i Kronobergs län samt i norr till Sävsjö kommun och Vetlanda kommun i Jönköpings län. Utbildningsnämnden bildades den 1 januari 2015 genom en sammanslagning av gymnasienämnden och skol- och barnomsorgsnämnden. Utbildningsnämndens verksamhet omfattar förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Dessutom ingår kulturskola, fritidsgårdsverksarnhet och skolbibliotek. Nämndens uppgifter utförs av utbildningsförvaltningen som leds av en förvaltningschef. Grundsärskolan i Växjö bedrivs på Lillestadskolan årskurs 1-6, Ljungfälleskolan årskurs 1-9 samt Teleborg centrum årskurs 1-9. Totalt är 84 elever inskrivna vid grundsärskolan i Växjö kommun.

6 Ansökan om nationellt godkänd idrottsutbildning Sökande Huvudman för utbildningen: Sökande huvudmans namn: Huvudmannen är fristående: VÄXJÖ FRIA GYMNASIUM AB Ja Sökande huvudmans organisationsnummer: Sökande huvudmans e-post: Utdelningsadress: BOX 466 Postnummer: Postort: VÄXJÖ Skolan/Skolor Skolans namn: Växjö Fria Gymnasium Skolid: Utdelningsadress: Västra Esplanaden 9 A Postnummer: Postort: E-post: Kommun: VÄXJÖ Växjö Kontaktperson Namn: E-post: Niclas Bjälkenborn Telefon (dagtid): Ansökan Planerad start för utbildningen Nationellt program Ekonomiprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Specialidrottsförbund Svenska Fotbollförbundet Beräknat antal elever År Åk 1 Åk 2 Åk

7 Idrott Fotboll Elitidrottskaraktär Skolan kommer från och med Januari 2018 bedrivas i lokaler på Arenastaden (Växjö) vilket gör att transporten mellan skolan och idrott blir obefintlig och skapar ett schema utan onödiga luckor. Samarbetande förening bedriver också sin verksamhet på Arenastaden vilket skapar en miljö med flera olika elitverksamheter och skola inom samma område detta ger eleverna en helhet från morgon till kväll som är unik. Vår ambition är att erbjuda en fullskalig satsning för den ungdom som önskar satsa på sin idrott samtidigt som vi hjälper den att få en solid grund att stå på med en gymnasieexamen. För att detta skall uppnås arbetar vi med en flexibel individanpassad utbildning. Skolan ska präglas av en relation mellan lärare och elever där det finns möjligheter att skapa individuella lösningar utifrån elevernas olika situationer med hänsyn till både skola och idrott. Skolan och förening finns representerade på samtliga pass (dagtid) vilket skapar. förutsättningar till en passande belastning (både fysiskt och mentalt) från båda sidor. Vi kommer att bedriva verksamheten för specialidrottsundervisningen i fotboll på Arenastaden med konstgräsytor både inomhus (tipshall) och utomhus (gräsplaner som tex Myresjöhus arena och Värendsvallen). Vi kommer att bedriva fysträning och testverksamhet på High Performance Center. I övrigt på Arenastaden finns Friidrottsarena, innebandyarena och gymnastikens hus att tillgå vid behov. Vi har också tillgång till teorisalar och alla tänkbara tekniska hjälpmedel. Bifogade dokument NIU sök till skolinspektion, underskrift för friskolor.pdf

8

9 Från: Kommunstyrelsen Skickat: den 22 februari :44 Till: Utbildningsnämnden Ämne: VB: Dnr :642 Remiss avseende ansökan från Växjö Fria Gymnasium AB Bifogade filer: NIU sök till skolinspektion, underskrift för friskolor.pdf; application-pdf Från: Växjö kommuns kontaktcenter Skickat: den 22 februari :37 Till: Kommunstyrelsen Ämne: VB: Dnr :642 Remiss avseende ansökan från Växjö Fria Gymnasium AB Hej, Nedanstående remiss har inkommit till Är det inte du som hanterar denna fråga återkoppla till oss på kontaktcenter. Tack på förhand! Med vänliga hälsningar Per-Oskar Nilsson kommunvägledare KONTAKTCENTER Kommunledningsförvaltningen Post: Växjö kommun, Box 1222, Växjö Besök: Västra Esplanaden 18, Växjö Tel Från: Camilla Rönnberg Skickat: den 22 februari :04 Till: Växjö kommuns kontaktcenter Kommunstyrelsen TK mail Kommun Kopia: Ämne: Dnr :642 Remiss avseende ansökan från Växjö Fria Gymnasium AB Remiss

10 Till Berörda kommuner (1) Dnr :642 Remiss från Skolinspektionen Växjö Fria Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan Växjö Fria Gymnasium i Växjö kommun fr.o.m. läsåret 2017/2018. Ni ges nu möjlighet att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). Kommunens yttrande Till ert yttrande bör ni bifoga en konsekvensbeskrivning för en etablering av den sökta utbildningen, i detta fall nationellt godkänd idrottsutbildning. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år. Skolinspektionen ska göra en helhetsbedömning av vilka följder en etablering kan medföra. Om kommunen bedriver en nationellt godkänd idrottsutbildning som liknar den som ansökan avser bör kommunen även bifoga följande: 1. En befolkningsprognos över kommunens 16-åringar de kommande fem åren (år ). 2. En sammanställning över vilka kommunala gymnasieskolor i kommunen som idag erbjuder en utbildning liknande den sökta nationellt godkända idrottsutbildningen och ange vilka idrotter kommunen har tillstånd för. 3. Uppgift om vilket elevantal som är nödvändigt per nationellt godkänd idrottsutbildning för att kommunen ska kunna bedriva utbildningen av god kvalitet. Skolinspektionens bedömning Skolinspektionen ska, enligt 2 kap. 5 skollagen, lämna ett godkännande om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder på lång sikt för eleverna eller för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna i den kommun där utbildningen ska bedrivas. Remissvar Kommunens remissvar i form av inscannad kopia på justerat protokoll från beslutande organ ska vara Skolinspektionen tillhanda senast den 12 maj 2016.

11 E-postadress: Postadress: Skolinspektionen, Registrator, Box 23069, Stockholm. Vänligen ange Dnr :642 i yttrandet. Avser yttrandet flera ansökningar skall ett yttrande per ansökan märkt med ansökans diarienummer skickas in. Med vänliga hälsningar, Camilla Rönnberg Utredare, Enheten för tillståndsprövning Skolinspektionen Postadress: Box 23069, Stockholm Besök: Sveavägen 159 Telefon: Fax: E-post:

12 1 (10) STADGAR för Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge Verksamhetsområde, ändamål, medlemskap Verksamhetsområde Ändamål Medlemskap Medlemsavgift Förverkat medlemskap Belöning... 2 Beslutanderätt och stämma Beslutanderätt Årsstämma Kallelse Beslutsförhet Förslagsrätt Yttranderätt Omröstning Protokoll Föredragningslista årsstämma Ledamöter Uppgifter Beslutsförhet... 5 Sammanträdesersättning, räkenskaper, revision m m Ersättning Räkenskapsår Revision... 6 Hushållningsgille Indelning Ändamål Beslutanderätt och möten vid hushållningsgille Årsmöte Röstning... 8 Styrelse vid hushållningsgille Gillesstyrelse Gillesstyrelsens uppgifter Gillets räkenskaper och revision... 9 Val av fullmäktige i Hushållningssällskapet Fullmäktige val Antal fullmäktige Rösträtt Besvär Förslag till stadgeändring m m Stadgeändring Övergångsbestämmelser... 10

13 2 (10) Verksamhetsområde, ändamål, medlemskap 1 Verksamhetsområde Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge är en korporativ offentlig institution som skall verka inom ett geografiskt område omfattande Kalmar, Kronoberg och Blekinge län. 2 Ändamål Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge har till ändamål att främja landsbygdens utveckling genom att utveckla och förmedla kunskap till nytta för dess näringar. Hushållningssällskapet ska i sin verksamhet främst inrikta sig på utvecklingsarbeten, kunskapsuppbyggnad, kunskapsförmedling, kompetensutveckling, utbildning, kvalificerad service och vad som därtill hör för en ökad allmän förkovran. I verksamheten ingår gymnasieutbildning och andra vidareutbildningar, upplysning och annan rådgivning samt kvalificerad service inom näringar med anknytning till djur, jord, skog, energi, vatten, mat och hälsa. 3 Medlemskap Medlemskap i Hushållningssällskapet är öppet för fysisk och juridisk person som betalar medlemsavgift. Hushållningssällskapet kan genom val på årsstämma med enkel majoritet utse hedersmedlemmar. 4 Medlemsavgift Medlem i Hushållningssällskapet ska årligen betala den avgift som årsstämma bestämmer. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift. För Hushållningssällskapet skall finnas en fullständig och tillförlitlig medlemsförteckning. I denna förteckning skall finnas angivet vilket hushållningsgille medlemmarna tillhör. Även medlemmar som inte är bosatta i området kan knytas till ett hushållningsgille. Av de till Hushållningssällskapet årligen influtna medlemsavgifterna från medlemmar inom gillets område erhåller gillet ett årligt anslag, vars storlek bestäms av Hushållningssällskapets förvaltningsutskott. 5 Förverkat medlemskap Medlemskap är förverkat, om medlem underlåter att vid anfordran betala medlemsavgift. 6 Belöning Hushållningssällskapet har möjlighet att dela ut medaljer till personer som har gjort framstående insatser inom Hushållningssällskapets verksamhetsområde. Medaljen under kunglig krona bärs i band med mottagarens hemläns färger. Beslut om utdelning av medalj fattas av förvaltningsutskottet efter förslag från hushållningsgille eller förvaltningsutskott.

14 3 (10) Beslutanderätt och stämma 7 Beslutanderätt Hushållningssällskapets fullmäktige är högsta beslutande instans. För att verkställa fullmäktiges beslut och leda sällskapets verksamhet skall därutöver ett förvaltningsutskott finnas. Hushållningssällskapets beslutanderätt skall, i den mån den inte tillkommer Hushållningssällskapets förvaltningsutskott, utövas på Hushållningssällskapets årsstämma eller extra stämma. Vid Hushållningssällskapets årsstämma eller extra stämma äger varje fullmäktigeledamot en röst. Fullmäktige väljs enligt Årsstämma Hushållningssällskapet skall årligen senast 30 juni hålla årsstämma. Extra stämma hålls, då förvaltningsutskottet finner sådant erforderligt eller en revisor eller minst en tiondel av samtliga fullmäktigeledamöter för uppgivet ändamål skriftligt begär det hos förvaltningsutskottet. 9 Kallelse Kallelse till Hushållningssällskapets stämma skall utfärdas av ordföranden och införas i Hushållningssällskapets publikation och/eller i en eller flera av områdets mest spridda tidningar minst tre veckor före stämman och på Hushållningssällskapets hemsida. Det åligger ordföranden att tidigast fyra och senast två veckor före stämman tillställa fullmäktige personlig kallelse och minst en vecka före stämman låta tillsända varje fullmäktige och ledamot av förvaltningsutskottet föredragningslista över förekommande ärenden med därtill hörande handlingar. Dessa handlingar skall även, senast en vecka före stämma, publiceras på Hushållningssällskapets hemsida. 10 Beslutsförhet Hushållningssällskapet får inte fatta beslut, om inte minst hälften av de enligt 7 första stycket röstberättigade är närvarande. Dag och plats för nytt möte skall dock fastställas. 11 Förslagsrätt Medlem som vill väcka förslag skall lämna detta till sitt hushållningsgille som senast den 15 mars till förvaltningsutskottet skall inlämna motion avsett att upptas vid Hushållningssällskapets stämma. Hushållningssällskapet äger dock rätt att efter tillstyrkan av förvaltningsutskottet till behandling uppta även senare eller annan inkommen skrivelse. 12 Yttranderätt Vid Hushållningssällskapets årsstämma eller extra stämma vars förhandlingar är offentliga äger envar medlem i Hushållningssällskapet rätt att yttra sig. Landshövding i området äger även om vederbörande inte är medlem, rätt att delta i överläggningarna men inte i besluten. Är landshövding inte närvarande äger den tjänsteman i länsstyrelse som därtill utsetts samma rätt.

15 4 (10) 13 Omröstning Vid stämma skall omröstning ske öppet, dock skall personval, eller om minst 1/10 del av röstberättigade så begär, val ske med slutna sedlar. Val avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal, i sakfrågor har ordförande utslagsröst, i personval avgör lotten. 14 Protokoll Vid årsstämma skall föras protokoll, vilket justeras av ordföranden jämte två utsedda justeringspersoner. 15 Föredragningslista årsstämma Vid Hushållningssällskapets ordinarie årsstämma skall följande ärenden behandlas: 1. Val av stämmans ordförande 2. Anmälan om protokollförare 3. Fastställande av röstlängden 4. Val av två personer att justera protokollet 5. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 6. Fastställande av föredragningslista 7. Förvaltningsutskottets redovisningshandlingar samt revisionshandlingar 8. Beslut om fastställande av a) balans- och resultaträkningar b) Koncernresultat och koncernbalansräkning 9. Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställda balansräkningar 10. Beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsutskottet och verkställande direktören 11. Fastställande av ersättningar till ordförande, övriga ledamöter i förvaltningsutskottet, revisorer och andra som valts till uppdrag inom sällskapet 12. Fastställande av antalet ledamöter i förvaltningsutskottet 13. Val av ledamöter i förvaltningsutskottet 14. Val av ordförande och vice ordförande i Hushållningssällskapet för tiden till och med nästkommande ordinarie årsstämma. 15. Val av ordförande bland ledamöterna i förvaltningsutskottet för tiden till och med nästkommande ordinarie årsstämma. 16. Val av revisorer och revisorssuppleanter. 17. Av förvaltningsutskottet framlagda ärenden. 18. Av medlem väckta ärenden. 19. Fastställande av medlemsavgift till Hushållningssällskapet för nästkommande år. 20. Beslut om hedersmedlem. 21. Utdelning av belöningar. 22. Övriga frågor.

16 5 (10) Förvaltningsutskottet 16 Ledamöter Förvaltningsutskottet som är Hushållningssällskapets huvudstyrelse skall bestå av lägst sju och högst elva ledamöter. Mandattiden är två år. Mandattiderna skall bestämmas så att halva antalet ledamöter väljs varje år. Ordförande i såväl Hushållningssällskapet som förvaltningsutskottet utses för en tid av ett år. Ordförandeskapet i Hushållningssällskapet och förvaltningsutskottet kan vara delat. Om ordförandeskapet är delat är förvaltningsutskottets ordförande vice ordförande i Hushållningssällskapet. Förvaltningsutskottet utser inom sig vice ordförande för en tid av ett år. Förvaltningsutskottet äger rätt att till sig adjungera personer för viss tid. 17 Uppgifter Förvaltningsutskottet åligger: att handlägga ärenden som ej tål uppskov, att inteckna och pantsätta av Hushållningssällskapet ägd fast och lös egendom, att uppta krediter, att för Hushållningssällskapets räkning inköpa och sälja fast och lös egendom; att besluta om rätt att teckna firma; att med uppmärksamhet följa utvecklingen inom Hushållningssällskapets verksamhetsfält; att verka för främjande av Hushållningssällskapets ändamål; att handha Hushållningssällskapets ekonomiska angelägenheter och upprätta budget och verksamhetsplan för kommande år; att tillsätta VD hos Hushållningssällskapet, att bereda alla ärenden som ska överlämnas till Hushållningssällskapet för avgörande; att ombesörja verkställandet av Hushållningssällskapets beslut. 18 Beslutsförhet Förvaltningsutskottet får inte fatta beslut, om inte minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid förvaltningsutskottets sammanträden skall föras protokoll, vilket justeras av ordföranden och därtill utsedd justeringsperson.

17 6 (10) Sammanträdesersättning, räkenskaper, revision m m 19 Ersättning Förtroendevalda, närvarande vid Hushållningssällskapets möten, får ersättning enligt beslut på Hushållningssällskapets årsstämma. 20 Räkenskapsår Hushållningssällskapets räkenskapsår är kalenderår. För varje år skall räkenskaperna, sammanställda i bokslut, samt av förvaltningsutskottet upprättad förvaltningsberättelse lämnas till revisorerna senast den 20 mars. 21 Revision Hushållningssällskapets räkenskaper och förvaltning skall granskas av tre revisorer. Revisorer av vilka minst en skall vara godkänd revisor utses för ett år i sänder. Länsstyrelsen utser en revisor och Hushållningssällskapet två revisorer. I samma ordning utses en personlig suppleant för envar av revisorerna. Till Hushållningssällskapet ställd revisionsberättelse av revisorerna skall för varje år överlämnas till förvaltningsutskottet senast den 10 april. Avskrift av revisionsberättelse och förvaltningsutskottets förvaltningsberättelse skall av förvaltningsutskottet omedelbart efter revisionsberättelsens överlämnande tillställas länsstyrelse inom området.

18 7 (10) Hushållningsgille 22 Indelning Hushållningssällskapet skall vara uppdelat i hushållningsgillen. Uppdelningen fastställs av Hushållningssällskapet. Vid uppdelningen skall beaktas, att denna får en med hänsyn till fullmäktigevalet ändamålsenlig utformning. 23 Ändamål Hushållningsgillenas ändamål är att inom sina områden främja Hushållningssällskapet och dess verksamheter i enlighet med dessa stadgar och de bestämmelser som blivit fastställda av Hushållningssällskapet varvid gillet har till uppgift; att främja utvecklingen av lantbruket och angränsande näringar i samverkan med lantbrukets övriga organisationer; att främja kontakten mellan lantbruket och invånarna i bygden; att verka för aktiv resurshushållning inom lantbrukets område; att eftersträva ett nära samarbete med kommunerna och lokala organisationer; att medverka i rekrytering av nya medlemmar. 24 Beslutanderätt och möten vid hushållningsgille Medlem i hushållningsgille är varje fysisk och juridisk person som betalar medlemsavgift till Hushållningssällskapet. Hushållningsgillets beslutanderätt skall, i den mån den ej tillkommer dess styrelse, utövas på gillets möten av dess medlemmar. Varje närvarande medlem äger en röst. Ledamot i styrelsen får inte delta i val av revisorer för granskning av förvaltning, för vilken han är ansvarig, eller i beslut om ansvarsfrihet för sådan förvaltning. Enskilda personer får inte utöva rösträtt genom ombud. Juridiska personers rösträtt får utövas av den som är behörig att teckna firma eller av ombud som har fullmakt. Ingen får som ombud företräda mer än en medlem. Fullmakt gäller högst ett år från utfärdandet. 25 Årsmöte Hushållningsgillet skall årligen hålla årsmöte senast den 15 mars. Kallelse till gillets årsmöte skall, minst en vecka före sammankomsten, ha utkommit till gillets medlemmar genom personlig kallelse och/eller annons i sällskapets tidskrift eller annan väl spridd tidning. Vid sammanträde med hushållningsgille, vari ledamot av Hushållningssällskapets förvaltningsutskott och VD inte är medlemmar, äger dessa rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten.

19 8 (10) 1 mom. På årsmötet skall följande ärenden förekomma: 1) Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 2) Val av en medlem att jämte ordföranden justera protokollet 3) Godkännande av kallelsen 4) Godkännande av dagordning 5) Styrelsens berättelse över gillets verksamhet under föregående år 6) Revisorernas berättelse över granskningen av gillets räkenskaper och förvaltning föregående år 7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 8) Fastställande av resultat- och balansräkning 9) Beslut om antal ledamöter i styrelsen 10) Val av ledamöter i styrelsen 11) Val av ordförande och vice ordförande i gillet 12) Val av två revisorer jämte minst en suppleant 13) Val av valberedning 14) Styrelsens förslag till verksamhetsplan 15) Behandling av inkomna motioner och skrivelser 16) Val av fullmäktige i Hushållningssällskapet och suppleanter för dessa (se 30) 17) Övriga frågor. 2 mom. Vid extra möte får endast avgöras sådana frågor som angivits i kallelsen. 26 Röstning Vid möte med hushållningsgille skall omröstning ske öppet. I fråga om personval skall, om någon röstberättigad så begär, omröstning förrättas med slutna sedlar. Beslut fattas genom enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, men vid personval skiljer lotten. Vid val av fullmäktige gäller vad som särskilt stadgas i 28. Vid möte med hushållningsgille liksom också vid sammanträde med styrelsen skall föras protokoll, vilket skall justeras av ordföranden jämte en därtill utsedd justeringsperson.

20 9 (10) Styrelse vid hushållningsgille 27 Gillesstyrelse För hushållningsgille skall finnas en styrelse om minst tre ledamöter, mandattid 2 år. Av dessa utser hushållningsgillet, för en tid av ett år, en ordförande och en vice ordförande. Mandattiderna skall bestämmas så att halva antalet ledamöter väljs varje år. Val sker för tiden intill dess nästa ordinarie årsmöte hållits. 28 Gillesstyrelsens uppgifter Gillesstyrelsen åligger: att i enlighet med dessa stadgar och i enlighet med sådana riktlinjer eller beslut, som kan vara utfärdade av Hushållningssällskapet eller dess förvaltningsutskott leda gillets verksamhet och handha dess ekonomiska angelägenheter; att genom sin ordförande mottaga och behandla alla till gillet ställda skrivelser och bereda alla ärenden, som skall föredragas inför gillet; att ombesörja verkställandet av gillets beslut; att genom sin ordförande kalla gillet till möten och härvid i god tid underrätta Hushållningssällskapet om tid och plats för sådana möten; att till Hushållningssällskapet och dess förvaltningsutskott göra framställningar, som rör gillets angelägenheter och lantbruket med angränsande näringar inom bygden; att tillvarata gillets och Hushållningssällskapets intressen i bygden och medverka i rekrytering av nya medlemmar; att biträda Hushållningssällskapet samt dess förvaltningsutskott och befattningshavare med sådana råd, sakuppgifter och initiativ, som kan vara till nytta för lantbruk och angränsande näringar; att biträda Hushållningssällskapet med erforderliga kontakter mellan näringsutövarna och andra aktörer på lantbrukets och angränsande näringars område; att senast den 31 mars till Hushållningssällskapet insända upprättad årsberättelse och uppgifter om genomförda personval samt andra för Hushållningssällskapets kännedom viktiga beslut; att handlägga och avgöra löpande ärenden samt; att förvara och vårda gillets handlingar och inventarier. 29 Gillets räkenskaper och revision Hushållningsgilles räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer, vilka årligen jämte minst en suppleant väljs på årsmötet. Hushållningsgillets räkenskapsår är kalenderår. Räkenskaperna skall vara tillgängliga för revision senast den 20 januari och revisorerna skall före den 1 februari ha verkställt sin granskning och avlämnat revisionsberättelse till hushållningsgillet.

21 10 (10) Val av fullmäktige i Hushållningssällskapet 30 Fullmäktige val Val av fullmäktige till Hushållningssällskapet sker vid hushållningsgillenas årsmöten. För varje fullmäktige skall väljas en suppleant, dock ej personlig. Fullmäktige och suppleanter väljs för tiden intill nästa ordinarie årsmöte med hushållningsgillet. Ledamot av förvaltningsutskott är inte valbar som fullmäktigeledamot. 31 Antal fullmäktige Antalet fullmäktigeledamöter skall utgöras av en ledamot per påbörjat 100-tal medlemmar i respektive hushållningsgille vid föregående verksamhetsårs avslut. 32 Rösträtt Angående rösträtt vid val av fullmäktig gäller samma bestämmelser som vid hushållningsgillets årsmöte. Valbar till fullmäktige eller suppleant för fullmäktige är var och en av hushållningsgillets medlemmar. Val av fullmäktig skall ske öppet. 33 Besvär Medlem i Hushållningssällskapet som anser att något beslut av det hushållningsgille som medlemmen tillhör, fattats i strid med Hushållningssällskapets stadgar eller att val av fullmäktige, i vilken medlemmen varit berättigad att delta inte skett i föreskriven ordning kan häröver hos förvaltningsutskottet anföra besvär inom tre veckor, räknat från den dag då beslutet fattades. Förvaltningsutskottets beslut kan ej överklagas. Förslag till stadgeändring m m 34 Stadgeändring Förslag till nya stadgar för Hushållningssällskapet eller till ändring i dessa stadgar eller Hushållningssällskapets upplösning skall för att anses antaget av Hushållningssällskapet ha godkänts vid två på varandra följande stämmor varav minst en årsstämma. Kallelse till extra stämma skall ske enligt vad som stadgas i 9. Förslag till nya stadgar eller stadgeändring skall för fastställelse översändas till regeringen eller den regeringen föreskriver. Övergångsbestämmelser Dessa stadgar träder i kraft efter extra årsstämma Stadgarna är fastställda av regeringen

22

23

24

25

26

27

28

29

30 ! !! Om undersökningen Resultatredovisning intresseundersökning Ingelstadgymnasiet Virvel Kommunikation har anlitats av Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge för att genomföra en intresseundersökning avseende inriktningen Anläggningsfordon inom Bygg- och Anläggningsprogrammet på! Ingelstadgymnasiet, som man planerar söka tillstånd för hos Skolverket. Till ansökan krävs en intresseundersökning för att göra en elevprognos. Virvel Kommunikation har tagit del av de krav som ställs på undersökningen från Skolverket och följt dessa. Dvs - att valet av deltagare ska ske slumpmässigt - att deltagarna är representativa för skolans målgrupp - att antalet deltagare är tillräckligt många för att man ska kunna dra generella slutsatser av undersökningen! I enkäten har syftet med undersökningen framgått samt att det är en friskola undersökningen gäller.! Metod! Informationsinsamlingen har skett via en skriftlig enkät som distribueras till SYV på skolor i de aktuella kommunerna. SYV:arna har informerats om enkäten via telefon ett par dagar innan. De fick instruktioner om hur informationsinsamlingen skulle ske för att säkerställa ett slumpmässigt urval. Instruktionerna fick de även! Målgrupp och urval! Målgrupp för undersökningen är elever i årskurs 8, då ansökan gäller för utbildningar med start ht-17. För att skriftligen i samband med mottagande av enkäterna. Enkäterna har returneras av SYV i ett förfrankerat kuvert. säkerställa att deltagarna är representativa för skolans målgrupp har undersökningen genomförts i de närliggande kommuner där majoriteten av skolans elever kommer ifrån. Dessa är: Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Tingsryd, Ronneby, Värnamo, Älmhult, Ljungby, Markaryd, Nybro, Nässjö, Emmaboda.! Undersökningen är genomförd via ett tvåstegs klusterurval - dvs av den totala populationen valdes ett antal skolor ut. Från dessa skolor valdes sedan slumpmässigt ett par klasser ut. Dessa klasser totalundersöktes dvs alla närvarande elever vid undersökningstillfället ombads fylla i enkäten. Totalt rekryterades 17 skolor till undersökningen. 898 enkäter distribuerades ut till skolorna. 409 ifyllda enkäter returnerades vilket ger en svarsfrekvens om 46%.!! Virvel Kommunikation AB! Dahlgången 2c, Färjestaden I ! , I 1

31 !! TId! Informationsinsamlingen skedde v ! Frågeställningar och information i enkäten Se enkäten, sid 3! Resultat Av undersökningen utläser vi följande om målgruppen: 27% uppger att de kan tänka sig att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. 18% uppger att de kan tänka sig att läsa inriktningen Anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet! 13% svarar att de kan tänka sig att läsa inriktningen Anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet på Ingelstadgymnasiet. 23% av killarna (199 st i undersökningen) kan tänka sig att läsa inriktningen Anläggningsfordon på Ingelstadgymnasiet. 46% av dem som kan tänka sig att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet (109 st i undersökningen) kan! tänka sig läsa inriktningen Anläggningsfordon på Ingelstadygymnasiet.! Frågor Vänligen kontakta Anna Carin Pålsson på , eller vid frågor om undersökningen! Anna Carin Pålsson Virvel Kommunikation AB! Virvel Kommunikation AB! Dahlgången 2c, Färjestaden I ! , I 2

32 ! Intresseundersökning Bygg- och anläggningsprogrammet Ingelstadgymnasiet vill starta en ny utbildning. Och behöver veta hur många som kan tänka sig att söka inriktningen Anläggningsfordon inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Utbildningen ska ske i samarbete med ME. ME är en medlemsorganisation för maskinentreprenörer företag som arbetar med grävmaskiner, hjullastare, dumprar och andra stora maskiner. Syftet är att starta en maskinförarutbildning som håller hög kvalitet. För att eleverna ska få jobb direkt efter utbildningen ingår det praktisk körning med olika maskiner. Det blir också många praktikveckor på olika maskinföretag. Ingelstadgymnasiet, en friskola som ligger två mil söder om Växjö, är en internatskola med riksintag vilket betyder att elever från hela landet kan söka till skolan. Förstås kan även de som bor i närområdet och som vill bo kvar hemma gå på skolan. Till ansökan till Skolverket behöver vi din hjälp att besvara några frågor. Det är viktigt att du som får enkäten fyller i den även om du inte är intresserad av Bygg- och anläggningsprogrammet.! Exempel: Ja Nej Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i ja eller nej-rutan! X! Ja Nej 1 Jag skulle kunna tänka mig att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet. 2 Jag skulle kunna tänka mig att läsa inriktningen Anläggningsmaskiner inom Bygg- och anläggningsprogrammet.! 3 Jag skulle kunna tänka mig att läsa inriktningen Anläggningsmaskiner inom Bygg- och anläggningsprogrammet på Ingelstadgymnasiet Tjej Kille Jag är: Virvel Kommunikation AB! Dahlgången 2c, Färjestaden I ! , I 3

33 ! Tack för din medverkan,! Mats Halling Vd, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge Virvel Kommunikation AB! Dahlgången 2c, Färjestaden I ! , I 4

34 Col percents 26 Jan 2016 Ingelstadgymnasiet Kan tänka sig läsa Bygg #NAMN? anläggningsprog ramme t på gymnasiet Ki TOTAL Tjej lle Ja Nej Bas: Samtliga Kön: Tjej Kille Ej svar Bas: Samtliga Till ansökan till Skolverket behöver vi din hjälp att besvara några frågor. 1. Jag skulle kunna tänka mig att läsa Bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet Ja Nej Jag skulle kunna tänka mig att läsa inriktningen Anläggningsmaskiner inom Bygg- och anläggningsprogrammet. Ja Nej Ej svar Jag skulle kunna tänka mig att läsa inriktningen Anläggningsmaskiner inom Bygg- och anläggningsprogrammet på Ingelstadgymnasi Ja Nej Ej svar 0 1 1

35 Kartläggning av APL-plats Inriktning: Kartläggningen görs i samband med överenskommelse mellan APL-företag och skola. APL-plats Datum för kartläggning Kartläggningen genomförd av APL-platsens kontaktperson/ handledare Adress Postnummer, postadress Telefonnummer, mobilnummer E-post Webbadress Beskrivning av verksamheten Vilka moment kan eleven få utföra på din arbetsplats? Se bilaga Arbetsuppgifter som du förväntar dig att eleven kommer kunna utföra under handledning redan från första dagen. Arbetsuppgifter som eleven inte får utföra självständigt under sin APL hos dig Personlig skyddsutrustning som krävs (skolan tillhandahåller arbetskläder och skyddsskor vid behov, APL-platsen tillhandahåller lokaler, verktyg, skyddsutrustning och övrig utrustning) Säkerhetsföreskrifter Ordningsregler Säkerhetsföreskrifter/ordningsregler ska APL-platsen informera eleven om de första dagarna på APL-perioden. Skriftliga föreskrifter finns! Hur/var hittar eleven dem? Vänd!

36 Tillgång till brandskyddsutrustning Tillgång till telefon Tillgång till sjukvårdsutrustning Övrigt Arbetsmiljöarbete? Arbetsplatsen tillämpar systematiskt arbetsmiljöarbete. Speciella konsekvenser för eleven? Arbetsplatsens erfarenhet av att handleda (nyanställd personal/eller elever) Handledarutbildning Ja, Hushållningssällskapets Ja, hos Ja, Skolverkets webbaserade: aplhandledare.skolverket.se Nej Hur kan man ta sig till APL-platsen? Avstånd till elevens skola? Busslinje Annat sätt att ta sig till APL-platsen? Tips om boende, kost och logi, resor från och till APL-platsen, osv (ingår inte i APL-värdens åtagande men om möjlighet finns får ni gärna ange detta här) Övrigt som skolan behöver veta Underskrift APL-handledare på arbetsplatsen: Ort/Datum Namnförtydligande APL-ansvarig på skolan: Ort/Datum Namnförtydligande Rektor: Ort/Datum Namnförtydligande Vänd!

37 Vänd!

38 Lantbruksdjur (kor, grisar, får och/eller höns) (Lantbruksdjur 1 och 2) Bilaga till kartläggningen Eleven är ute på APL för att lära sig, varje dag är ett steg mot en yrkeskunskap och APL-perioderna är en del i den utvecklingen. Eleven lär och tar in och utvecklar sina kunskaper. Vilka kompetenser har eleven möjlighet att utveckla/träna sig i på APL i ditt företag. För att vi ska få en bild av vad eleven ges möjlighet att träna på och lära sig hos er; Sätt ett kryss eller skriv kort i rutan till vänster om du kan hjälpa oss med de olika målen eleven ska utveckla under sin utbildning. Sätt kryss/skriv kort kommentar där du anser att eleven har möjlighet att utveckla/fördjupa sin förmåga att sköta lantbruksdjur. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin APL träna och utveckla sin förmåga att sköta djur Dagliga rutiner Arbeta med dagliga rutiner i djurstallar med hantering av lantbruksdjur Vara med vid förlossning om möjlighet ges Brunstkontroll Journalföring Vilken teknisk utrustning får eleven möjlighet att hantera? I de dagliga rutinerna använda teknisk utrustning Utfodring Fodervagnar Mjölkning Mjölkanläggningar Skötsel av unga och växande djur Kalvamma Rengöring/strö Sköta/daglig tillsyn/serva/laga/underhålla teknisk utrustning Skötsel av beten och rasthagar Stängsling, betesputs, vatten I det dagliga arbetet arbeta ergonomiskt. Diskutera och belysa vikten av att

39 arbeta ergonomiskt och användningen av skyddskläder. Arbetsplanering Tillsammans med handledare planera och utföra arbetsuppgifter. Självständigt planera och utföra arbetsuppgifter och arbeta utifrån sin planering. Hur och när arbetsuppgifterna ska genomföras och organiseras. Lagar och regler Djurskyddslagen, Livsmedelslagen, arbetsmiljölagen och Miljöbalken I arbetet belysa vad man som lantbrukare måste förhålla sig till med gällande lagar och regler i sitt arbete med lantbruksdjur. Livsmedelshantering hygien, produktkvalitet, smittspridning och livsmedelssäkerhet, marknad, ekonomi och försäljning. Utföra arbetet förekommande lagar och regler. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör arbete med lantbruksdjur. Hälsa och sjukdom Göra eleven delaktig när det uppstår sjukdomar hos lantbruksdjuren. Utveckla förmågan att identifiera sjukdomen samt diskutera hur ohälsa och produktionsstörningar kan förebyggas genom en god djurmiljö. I det dagliga arbetet tillsammans iaktta och tolka lantbruksdjurs utveckling, utseende och beteende.

40 APL-BEDÖMNING I KURSERNA GRÄVMASKIN OCH HJULLASTARE TREPARTSSAMTAL Öppna frågor som kursansvarig ställer till handledare och elev Mål nr 1. Vilken förmåga har eleven att planera och organisera? 3. Vilken förmåga har eleven att använda utrustning, verktyg och maskiner efter givna instruktioner? 4. Vilken kännedom har eleven om kvalitetskrav på utfört arbete? 5. Vilken riskmedvetenhet har eleven? 6. Vilken förmåga har eleven att lösa problem? 10. Vilken förmåga att samarbeta, kommunicera och använda fackspråk har eleven? Matris för kursansvarigs tolkning av svar på ovanstående frågor Mäl 1 Eleven verkar ganska säker på att planera och organisera enklare grävuppgifter. Eleven verkar säker på att planera och organisera enklare grävuppgifter. Eleven verkar säker på att planera och organisera enklare och även mer avancerade grävuppgifter. 3 Eleven verkar ganska säker på hur utrustning, verktyg och maskiner ska användas efter givna instruktioner. 4 Eleven förstår vilka kvalitetskrav som ställs på jobbet 5 Eleven har godtagbar riskmedvetenhet och kan med stöd planera efter denna. Eleven verkar säker på hur utrustning, verktyg och maskiner ska användas efter givna instruktioner. Eleven utför arbetet enligt fastställda kvalitetskrav. Eleven har god riskmedvetenhet och kan själv planera efter denna. Eleven har mycket goda kunskaper om hur utrustning, verktyg och maskiner ska användas efter givna instruktioner. Eleven utför arbetet enligt fastställda kvalitetskrav. Eleven har mycket god riskmedvetenhet vad gäller hela arbetssituationen och kan själv planera efter denna. 6 Eleven upptäcker med stöd problem och löser dem med hjälp av andra. 10 Eleven kan samarbeta och kommunicera med andra och känner till en del fackuttryck Eleven upptäcker själv problem och löser dem själv efter diskussion med andra. Eleven kan samarbeta och kommunicera med andra och känner till många fackuttryck Eleven upptäcker själv problem och löser dem själv efter diskussion med andra. Eleven kan samarbeta och kommunicera med andra och behärskar fackspråket

41

42 BILAGA 7.1 Bilaga till ansökan om start av bygg-och anläggningsprogram med inriktning anläggningsförare på Ingelstadgymnasiet Inledning ME-skolan och Ingelstadgymnasiet har under 2015 tecknat avtal om ett långsiktigt samarbete för att bedriva och utveckla utbildning till maskinförare inom regionen. Ett av målen med samarbetet är att tillsammans verka för att etablera och bedriva ett Bygg- och anläggningsprogram med inriktning Anläggningsförare på Ingelstadgymnasiet. Vi vill med denna bilaga ge en bakgrund och beskrivning av samarbetets form och hur vi avser att genomföra utbildningen. Om Maskinentreprenörerna Maskinentreprenörerna (ME) är landets ledande bransch- och arbetsgivarförbund för företag med mobila arbetsmaskiner och moderorganisation för en koncern som omsätter cirka 80 MSEK och har drygt 40 medarbetare. ME har ett nätverk med ca medlemsföretag som tillsammans omfattar ca anställda inklusive ägare. ME har lokal närvaro över hela landet via 6 regioner med personal som dagligen arbetar nära branschens företag. Förbundet ingår i Svenskt Näringsliv och verkar för att skapa bättre förutsättningar för branschen genom bland annat utveckling av kompetens, kvalitet och miljö samt samhällspåverkan. En av de centrala uppgifterna i förbundet är att driva och utveckla kollektivavtalen för branschen. Som en del av detta är utbildning och kompetensutveckling absolut viktigast, vilket är ett av skälen bakom att medlemmarna beslutat att inrätta en speciell utbildningsfond som årligen sätter av pengar för att kunna göra nödvändiga satsningar inom utbildningsområdet. Förutom ME:s egen personal finns också en regionstyrelse på varje region med representation från lokala medlemsföretag. Högsta beslutande organ är förbundsstyrelsen som även den består av representanter från medlemsföretagen. Detta gör att ME har en unik kunskap om branschens villkor och de utvecklings- och kompetensbehov som finns både idag och i framtiden. ME har också kanaler med direkt tillgång till de medlemsföretagen när det gäller exempelvis anskaffning av praktikplatser, genomförande av behovsanalyser och identifiering av de kompetenskrav som krävs för att en maskinförare ska kunna erbjudas jobb direkt efter avslutad utbildning. Branschens viktigaste framtidsfråga ME arbetar fortlöpande med att undersöka branschens behov av kompetens och arbetskraft genom bl.a. breda medlemsundersökningar, riktade undersökningar, direkt input från medlemsföretag, regionpersonal och andra branschaktörer. Genom vår medverkan i olika sammanhang med övriga branschparter och stora beställare, exempelvis Trafikverket, får vi i ett tidigt skede tillgång till information om nya krav och de kompetensbehov som finns i branschen. ME har också ett tydligt uppdrag från förbundsstyrelsen att aktivt driva frågan om branschens kompetensbehov vilket gör att frågan är högt prioriterad i organisationen. I ME:s senaste medlemsundersökningar har företagen angett att tillgången på kompetenta maskinförare är den viktigaste framtidsfrågan för företagens utveckling.

43 BILAGA 7.1 ME har i sin roll som arbetsgivarorganisation sedan lång tid upparbetade, goda och väl dokumenterade relationer med arbetsmarknadens parter. Detta bl.a. genom kollektivavtal och yrkesutbildningsavtal med parterna där ME utgör arbetsgivarpart. ME har både formella och informella ingångar direkt till arbetsmarknadens parter. ME är representerade i Byggnadsindustrins Yrkesnämnd där bl.a. utbildningsfrågor och yrkesbevis för maskinförare hanteras och ME är även representerade i det Nationella programrådet för Bygg-och anläggningsprogrammet. Inom ME finns en stor vana sedan många år när det gäller utveckling av utbildningsinnehåll för maskinföraryrket. Det finns också ett historiskt och långsiktigt intresse att som branschorganisation verka för en maskinförarutbildning med hög kvalitet och därigenom förse branschen med fler kompetenta maskinförare. ME-skolan en branschskola ME-skolan AB är ett helägt dotterbolag till Maskinentreprenörerna med uppdrag att driva och utveckla branschanpassade utbildningar med fokus på hög kvalitet. En stor del av MEskolans verksamhet är inriktad på att erbjuda maskinförarutbildning inom gymnasiet och den kommunala vuxenutbildningen i samarbete med olika skolhuvudmän. Detta sker på våra ME Utbildningscenter som för närvarande finns i Bålsta, Ingelstad och Svalöv där MEskolan tar hand om den yrkesinriktade delen av utbildningen. Under 2016 fortsätter etableringen med flera nya kompetenscenter för att inom några år omfatta hela landet. Bakgrunden till denna satsning på regionala kompetenscenter är att behovet av kvalificerade maskinförare redan nu är stort och förväntas öka i takt med pensionsavgångar samtidigt som stora infrastruktursatsningar ska genomföras. Då vi dessutom kan notera att flera kommuner redan har lagt ner utbildningar, framförallt av kostnadsskäl, och att flera andra kommuner är inne på samma linje finns en överhängande risk att kompetensförsörjningen till en bransch i stark utveckling utarmas. Genom våra ME Utbildningscenter tar vi ett långsiktigt och konkret ansvar och skapar tillgång till platser över hela landet med en bred och samlad kompetens för utbildning av blivande maskinförare och kompetensutveckling inom branschföretagen. De övergripande målen med dessa kompetenscenter avseende maskinförarutbildningen är att: - Öka intresset för utbildningarna och höja yrkets attraktivitet - Höja kvalitén och likvärdigheten i maskinförarutbildningarna - Trygga tillgången på utbildningsplatser över hela landet - Få fler kvalificerade maskinförare till våra företag och hela branschen. - Skapa nätverk och resurser för utveckling av maskinförarutbildningen Etableringen av ME Utbildningscenter ligger väl i linje med Yrkesprogramsutredningens slutbetänkande, Välja yrke (SOU 2015:97), där branschernas engagemang och etablering av branschskolor lyfts fram som en förutsättning för att kunna bedriva denna typ av utbildningar med god kvalitet och kostnadseffektivitet. ME-skolans modell för samarbete med Upplands-Brogymnasiet, vilken vi beskriver nedan, nämns i utredningen som exempel

Beslut. På Skolinspektionens vägnar. Lotta Kårlind Enhetschef. MIA/ \- y Fahlman Föredraghnde/ Utredare. Bilagor Bilaga 1: Allmänt om tillsynen

Beslut. På Skolinspektionens vägnar. Lotta Kårlind Enhetschef. MIA/ \- y Fahlman Föredraghnde/ Utredare. Bilagor Bilaga 1: Allmänt om tillsynen Beslut 2016-02-15 6 (8) Dnr 43-2015:4611 På Skolinspektionens vägnar Lotta Kårlind Enhetschef MIA/ \- y Fahlman Föredraghnde/ Utredare Bilagor Bilaga 1: Allmänt om tillsynen Bilaga 2: Fakta om Växjö kommun

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Växjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax: 08-586 080

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Stadgar för WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA Antagna vid årsmöte 7 juni 2007 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva ishockeyverksamhet.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Skolinspektionen 2015-11-26 Upplands-Bro kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm 2015-11-26 2 (5) Tillsyn i Upplands-Bro

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Skånes Svensk Arabiska Förening Org.nr. 846006-3319 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Skånes Svensk Arabiska Förening Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:2186 Västanfors-Västervåla Församling Org.nr. 252004-0524 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Västanfors-Västervåla Församling 2 (8) Tillsyn av Västanfors-Västervåla Församling har genomfört

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Landstinget Dalarna Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Landstinget Dalarna Tillsyn i Landstinget dalarna Beslut 2 (6) har genomfört tillsyn av Landstinget Dalarna under hösten 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Segrande Liv Grundskola Org.nr. 843001-7593 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Segrande Liv Grundskola belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Föräldra- och personalkooperativet i Ur och Skur Org.nr. 769602-6090 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föräldra- och personalkooperativet i Ur och Skur Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund

Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund Bilaga 1 Stadsledningskontorets förslag till stadgar för Tyresåns vattenvårdsförbund STADGAR FÖR TYRESÅNS VATTENVÅRDSFÖRBUND Förslag till stadgar att godkänna på förbundsmötetoret förordar Förslag med

Läs mer

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå

för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/ Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå STADGAR för den ideella föreningen Rockoblues med hemort i Umeå. Bildad den 10/12 2011. Stadgarna antagna av årsmöte den 28/4 2013, Umeå ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna.

We Effects prioriterade arbetsområden är att bidra till utvecklingen av den kooperativa och sociala ekonomin i samarbetsländerna. STADGAR FÖR WE EFFECT 1 ÄNDAMÅL We Effect är en ideell förening som i samverkan med sina medlemsorganisationer arbetar för att skapa engagemang, bilda opinion, mobilisera resurser och vinna människors

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006.

Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. Stadgar för Föreningen Energikontor Sydost Antagna vid Energikontor Sydost konstituerande styrelsemöte den 00 månad 2006. 1 Firma Föreningens firma är Energikontor Sydost. Föreningen är ideell. 2 Säte

Läs mer

Ideella intresseföreningen DELA FLERA

Ideella intresseföreningen DELA FLERA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att aktivt arbeta för att sprida samhällsinformation om, samt uppmuntra till, delningsekonomi genom olika produkter och tjänster. Föreningen skall

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Ideella föreningen Lars Virgins Förskola, Sally Bauerskolan F-6 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Sally Bauerskolan F-6 belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM

Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM VERKSAMHETSOMRÅDE: STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING SAMT GOTLAND OCH ÅLAND Stadgar för FÖRENINGEN FÖR BLÖDARSJUKA I STOCKHOLM Antagna på extra årsmöte den 20 november 2011.

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Linköpings fäktklubb

Stadgar för Linköpings fäktklubb 1(6) Stadgar för Linköpings fäktklubb Syfte 1 Föreningens namn är Linköpings fäktklubb, i förkortad form LFK. Föreningens syfte är att bedriva fäktning i Linköping. Föreningen skall vara organiserad enligt

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:5076 Ösbyskolan AB Org.nr. 556699-4009 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ösbyskolan belägen i Danderyds kommun 2 (9) Tillsyn i Ösbyskolan har genomfört tillsyn av Ösbyskolan

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för föreningen Niejda

Stadgar för föreningen Niejda Stadgar för föreningen Niejda Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Syftet med Niejda är att erbjuda samiska tjejer och kvinnor forum där de kan känna gemenskap, ha roligt med andra och utvecklas utifrån sina

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19

STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Stadgar STADGAR FÖR föreningen CENTRUM FÖR IDROTT & HÄLSA Bildad 2002 Stadgarna ändrade av extra årsmöte 2008-11-19 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Syfte Idrott är fysisk aktivitet och

Läs mer

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg

Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg Stadgar för den ideella idrottsföreningen Friskis&Svettis Göteborg 1 Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen Friskis&Svettis, Göteborg. 1.2 Styrelsen har sitt säte i Göteborgs

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN

STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN STADGAR för ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄNS HANDELSKAMMARFÖRENING och HANDELSKAMMAREN MÄLARDALEN FÖR ÖREBRO OCH VÄSTMANLANDS LÄN Antagna av Handelskammarföreningen - den 18 mars 1992 och den 5 maj 1992 (årsmöte)

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011

Stadgar. För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 Stadgar För den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag. Bildad vid konstituerande årsmöte den 30 juni 2011 1 Firma Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 Föreningens säte

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR...

Stadgar SIL Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/ STADGAR... STADGAR Stadgar för den ideella föreningen SI Lund, förkortas SIL, med hemort i Lund stad, bildad den 4/9 2013. Innehåll STADGAR... 1 Allmänna bestämmelser... 1 Föreningens medlemmar... 2 Årsmöte och extra

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet

Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet Stadgar för Svenska Kattskyddsförbundet 1 Riksförbundet Svenska Kattskyddsförbundet är ett rikstäckande förbund som erkänner alla katters lika värde och rätt till ett gott liv. Svenska Kattskyddsförbundet

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision

Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Stadgar för den ideella föreningen Biosfärområde Blekinge Arkipelag, förslag till revision Antagna xx april 2014. 1 FIRMA Föreningens firma är Biosfärområde Blekinge Arkipelag. 2 FÖRENINGENS SÄTE Föreningen

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola en jp Beslut Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr: 802478-2230 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Idunskolan östra Stockholms waldorfskola belägen i Nacka kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

STADGAR antagna vid extra årsmöte

STADGAR antagna vid extra årsmöte VIAREDS SOMMARSTAD STADGAR antagna vid extra årsmöte 2011-05-14 1. FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Viareds Sommarstad, med organisationsnummer 864501-0466. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2.1 Viareds sommarstad

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND

STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND 1 STADGAR FÖR STOCKHOLMS BOWLINGFÖRBUND KAP 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Uppgift Stockholms Bowlingförbund (StBf) skall, enligt dessa stadgar och Svenska Bowlingförbundets stadgar, såsom Svenska Bowlingsförbundets

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:9299 Eda kommun Kommun@eda.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Gunnarsbyskolan i Eda kommun 2 (6) Dnr 43-2015:9299 Tillsyn i Gunnarsbyskolan grundsärskola har genomfört tillsyn av Eda

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0

Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 Box 515, 351 06 VÄXJÖ tel: 0470-74 20 72 www.vimbloggen.se Stadgar för Växjö Intresseförening för Montessori version 4.0 1 Innehållsförteckning Allmänt... 3 1. Firma... 3 2. Säte... 3 3. Ändamål... 3 4.

Läs mer