Pumpstyrning Typ ABS PC 242

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pumpstyrning Typ ABS PC 242"

Transkript

1 Pumpstyrning Typ ABS PC :11 : m 38.3 l/s PC A 0.0 A l/s E (11/2014) SV Användarhandbok

2 Copyright 2014 Sulzer. Alla rättigheter förbehålles. Denna handbok, liksom den programvara som beskrivs däri, tillhandahålles under licensvillkor och får kopieras endast i överensstämmelse med villkoren i licensavtalet. Innehållet i denna handbok är avsett endast för information och kan ändras utan att detta meddelas och får inte tolkas som ett åtagande från Sulzer. Sulzer har inget ansvar och inga skyldigheter för några fel eller oklarheter som kan förekomma i denna bok. Med undantag av vad som tillåts i licensavtalet får ingen del av detta dokument kopieras, lagras i något återvinningsbart system eller överföras i någon form eller på något sätt elektroniskt, mekaniskt, inspelat eller på annat sätt utan skriftlig tillåtelse i förväg från Sulzer. Sulzer förbehåller sig rätten att ändra specifikationer på grund av tekniskutveckling E II

3 iii INNEHÅLL Om denna handbok, dess målgrupp, begrepp 1 Kapitel 1 Översikt Panelen för PC Personlarm och hur det återställs Kapitel 2 Så här gör du dina inställningar Välj språk Översikt över inställningar inställningar Pumpgropens inställningar Inställningar för Pump 1 och Gemensamma inställningar för pump 1 och pump Analog loggning Inställningar för trendkurvor Inställningar för analoga ingångar Inställningar för digitala ingångar Inställningar för digitala utgångar Inställningar för pulskanaler Inställningar för kommunikation Kapitel 3 Daglig drift (PC 242) Manuell styrning Larmlista Visa status Trendkurvor Kapitel 4 Tekniska data och EMC-kompatibilitet Tekniska data Elektromagnetisk kompatibilitet Kapitel 5 Tillbehör Pumpstyrenheter Tillbehör

4 iv

5 1 OM DENNA HANDBOK, DESS MÅLGRUPP, BEGREPP Denna handbok beskriver pumpstyrenheterna PC 242. Dessa enheter har samma funktioner vad gäller deras förmåga att styra pumpar och hantera larm skillnaden är att PC 242 har en grafisk display där du kan se och styra pumparna och förhållandena i pumpgropen, medan PC 241 bara kan konfigureras från en dator som kör AquaProg från. Dessa pumpstyrenheter kan antingen användas som fristående enheter eller vidarebefordra alla värden och förhållanden till ett centralt övervaknings- och styrsystem, som t.ex. AquaVision från. Målgrupp Förutsättningar Installationshandbok Att läsa handboken Denna handbok vänder sig till systemadministratörer och driftpersonal av pumpstyrenheterna PC 242. Denna handbok förutsätter att du redan är förtrogen med dessa pumpar som du har ansvar för liksom med alla givare som är anslutna till PC 242. administratören måste också känna till följande: Om elleverantören använder olika tariffer under dygnets timmar måste du känna till tidsperioderna för de höga resp. låga tarifferna. Du måste veta hur bräddflödet mäts; om det mäts med både en bräddvakt (som anger när bräddningen börjar) och en nivågivare (som mäter det aktuella flödet) måste du veta vilka parametrar (exponenter och konstanter) som måste anges så att bräddflödet kan beräknas korrekt i PC 242. Du måste också känna till hur enheten kommunicerar via ett modem eller via en fast linje och vilka data som då måste anges. Du måste ha en beskrivning som anger sådana fakta som: vilken larmklass (A-larm eller B-larm) som de olika larmen ska tilldelas; om pumparna ska köras växelvis; om de ska kontrollköras om de inte är i drift under långa perioder och liknande. Det finns en separat installationshandbok, se referens [1] nedan. Börja med att läsa Kapitel 1 Översikt på sida 3. Där beskrivs de allmänna funktionerna, den grafiska displayen (PC 242), funktionerna och användningen av de olika knapparna, lösenord m.m. administratören måste säkerställa att alla inställningar enligt Kapitel 2 Så här gör du dina inställningar är lämpliga för den aktuella tillämpningen. Beträffande PC 242 så nås dessa inställningar direkt via menyalternativen i den grafiska displayen. De flesta inställningarna i Kapitel 2 gäller endast systemadministratörer, men följande saker gäller även driftpersonal: språkval, datum- och tidinställningar, val av sorttyp (enhet), bakgrundsbelysning, lösenord, start- respektive stoppnivåer. Kapitel 3 Daglig drift (PC 242) på sida 23 täcker de saker som är aktuella för den normala dagliga driften av PC 242. Relaterad litteratur [1] Avancerad pumpstyrenhet PC 242, Installationshandbok (medföljer både på CD-skivan och som flerspråkigt tryckt bok) [2] COMLI/Modbus PC 242 (finns med på CD-skivan) [3] AquaProg 4 (för konfigurering av pumpstyrenheter) [4] AquaVision 6 (ett övervaknings- och styrsystem för pumpstationer)

6 2 OM DENNA HANDBOK, DESS MÅLGRUPP, BEGREPP Ordlista och konventioner Vid markering av ett menyalternativ i ett hierarkiskt menysystem används > för att separera nivåerna. Exempel: Inställningar > avser det menyalternativ du når genom att först välja menyalternativet Inställningar, som innehåller ett antal undermenyer, av vilka du väljer alternativet. Text i blått (som blå) anger en hypertext-länk. Om du läser detta dokument på en datorskärm kan du klicka på hypertext-länken så att den länkade platsen visas. Larmklass: Larmklassen kan vara antingen A-larm eller B-larm. A-larm är sådana som kräver omedelbar åtgärd varför driftpersonalen måste uppmärksammas på larmet oavsett tiden på dygnet. B-larm är mindre viktiga, men måste åtgärdas under normal arbetstid. Kontrolldrift: Långa perioder i korrosiv miljö utan körning är inte bra för pumpar. Som motåtgärd kan de "kontrollköras" med regelbundna intervall, vilket minskar korrosionen och andra skadliga effekter. Med Digital In avses en signal som antingen ärpå eller av (hög eller låg), där hög avser en spänning mellan 5 och 34 volt DC (likspänning) och låg avser en spänning lägre än 2 volt. Med Digital Output avses ett relä som kan vara antingen normalt slutet eller normalt öppet. Analoga ingångar är avsedda för givare, och dessa ingångar känner av ström i området 4 20mA eller 0 20mA.

7 3 1 ÖVERSIKT PC :11 : m 38.3 l/s 22.4 A 0.0 A l/s PC 242 är en familj av styrenheter för två pumpar. Dessa enheter har samma funktioner vad gäller deras förmåga att styra pumpar och hantera larm skillnaden är att PC 242 har en grafisk display där du kan se och styra pumparna och förhållandena i pumpgropen, däremot kan PC 241 bara konfigureras från en dator som kör AquaProg (se referens [3] på sida 1) från Sulzer. Dessa styrenheter för pumpar kan antingen användas som fristående eller vidarebefordra alla värden och förhållanden till 0ett centralt övervaknings- och styrsystem, som t.ex. AquaVision från Sulzer. Enheterna innehåller alla de funktioner som krävs för att överföra alla värden och förhållanden till ett centralt övervaknings- och styrsystem. Överföringsmetoderna omfattar: Analogt modem GSM-modem GPRS-modem Fast anslutning via radio eller kabel Larm kan skickas till det centrala övervakningssystemet eller som SMS till en mobiltelefon. När PC 242 kommunicerar via ett modem kan fyra telefonnummer definieras, som rings upp i följdordning tills larmet kan meddelas eller tills gränsen för antal uppringningsförsök har nåtts. Alla dessa försök kan konfigureras för olika förhållanden, t.ex. med hänsyn till larmklassen. Exempel: Om ett larm inte kan meddelas till det centrala övervakningssystemet, så kan enheten skicka ett SMS till en mobiltelefon, men bara om larmklassen är A- larm. Larmen ackumuleras i en larmlogg, och de kan kvitteras i fjärr eller lokalt på styrenheten. I det följande beskrivs panelen inklusive dess knappar och indikatorlampor, och för PC 242 (Avsnitt 1.1) inklusive dess grafiska display, knappar och indikatorlampor: 1.1 Panelen för PC 242 Standardläget för displayen på PC 242 visar dynamiskt driftstatus för pumparna och förhållandena i pumpgropen och visar i stort sett allt du behöver veta om den aktuella situationen. Figur 1-1 visar symbolerna och förklarar vad de betyder. Enheten återgår alltid till denna bild efter 10 minuters inaktivitet i någon annan bild (t.ex. visning av en meny). Till höger om displayen finns sex knappar som används för att navigera i menyerna och bland styrinställningarna. Figur 1-2 visar var knapparna finns och vilka funktioner de har E

8 4 ÖVERSIKT Larmsymbol Bräddvakt Låg kapacitet P2 2,50 m 25,0 l/s Larmtext Vattennivån i pumpgropen Utflödet från pumpgropen Givare för högvippa Inflöde till pumpgropen 5,3 l/s 5,8 A 4,7 A Motorström för pump 2 Visar drift (animerad triangel) 1 2 Pump nummer 2 Givare för lågvippa Vattennivå (animerad) Figur 1-1 Displayen på PC 242 visar dynamiskt status för pumparna och visar i stort sett allt du behöver veta. Larmsymbolen och texten visas bara när det verkligen föreligger ett larm, och då blinkar en röd lampa till höger på panelen. Bräddvakten och givarna för hög/låg nivå färgas röda när de har löst ut. Triangeln i pumpen är grön och roterar när pumpen är i normal drift, men vid pumpfel så är triangeln röd, och den är gul när pumpen inte är i drift. Om något värde är negativt markerar detta att givaren är defekt eller att kommunikationen med givaren är bruten. Upp Vänster/Bakåt Avbryt Höger/Framåt Enter Alarm Ner Figur 1-2 Du kan navigera i menyerna med pilknapparna. Du kommer "in i" en meny genom att trycka antingen på knappen Höger/Framåt eller på knappen Enter. Du bekräftar ett val med knappen Enter. Knappen Esc (avbryt) annullerar det aktuella valet eller visar direkt översiktsbilden av pumpgropen. Den gröna lampan anger att enheten har spänningen tillslagen. Rx och Tx är tända endast under kommunikation (mottagning respektive sändning). Den röda larmindikatorn blinkar alltid när det finns något okvitterat larm (på displayen visas vilken typ av larm det gäller). När larmet kvitteras övergår indikatorn till fast rött ljus och förblir så tills orsaken åtgärdats. Knapparnas funktioner o För att lämna översiktsbilden för pumpgropen och gå in i menyerna, tryck antingen på pilknappen Upp eller Ner. o Du kommer "in i" en meny genom att trycka antingen på knappen Höger/Framåt eller på knappen Enter. o Du bekräftar (utför) ett val med knappen Enter. Om du, när den övergripande vyn i displayen visar att ett larm föreligger, trycker på knappen Enter uppmanas du att kvittera larmet, och om du trycker på Enter en gång till kvitterar du därmed larmet. o För att annullera ett val eller lämna menyerna och återgå till översiktsbilden för pumpgropen trycker du på knappen Esc/Avbryt. Indikatorlampor Huvudmeny Till höger om knapparna finns fyra indikatorlampor som visar: o En grön lampa anger att enheten har spänningen tillslagen. o Tx är tänd när data överförs till modemet. o Rx är tänd när data tas emot från modemet. o Larmindikatorn blinkar alltid när det finns något okvitterat larm och på displayen visas vilken typ av larm det gäller. När larmet kvitteras övergår indikatorn till fast rött ljus och förblir så tills orsaken åtgärdats. Figur 1-3 visar Huvudmenyn, som du tar fram från översiktsbilden genom att trycka på någon av pilarna Upp eller Ner:

9 5 Huvudmeny Manuell styrning Larmlista Visa status Inställningar Trendkurvor Select Language Esc Menyns namn Menyalternativ Dessa symboler visar vilka navigationsknappar som är "aktiva" i det aktuella fönstret. Figur 1-3 Den översta menynivån för den grafiska displayen i PC 242. Så här ändrar du kontrasten Så här anger du värden och textsträngar Lösenord Displayens kontrast kan ändras på följande sätt: o Ljusare: Håll ned knappen Höger/Framåt och tryck på knappen Esc/Avbryt. o Mörkare: Håll ned knappen Vänster/Backåt och tryck på knappen Esc/Avbryt. Använd knapparna Upp/Ner för att stega dig upp eller ned bland värden och bokstäver. För värden/strängar som är längre än en siffra eller ett tecken använder du knapparna Höger/Vänster för att flytta insättningspunkten till rätt fält så att du kan ändra dess värde med knapparna Upp/Ner osv. Det finns tre säkerhetsnivåer: 1. Normala åtgärder som att kvittera larm eller stoppa en pump kräver inget lösenord eller någon behörighet. 2. Inställning av driftsvärden, som t.ex. start- och stoppnivåer för pumpen, kräver ett lösenord på nivån Drift. 3. Konfigureringsinställningar som påverkar grundfunktioner eller åtkomst, som t.ex. inställning av datumformat, kräver ett lösenord på nivån. De fabriksinställda standardlösenorden är 1 och 2, men de kan ändras under menynalternativet Inställningar>. När ett lösenord för nivån Drift krävs godtas lösenord för någon av nivåerna Drift eller. 1.2 Personlarm och hur det återställs När pumpstationen är bemannad kan ett personlarm skickas ut om underhållspersonen inte har registrerats för någon åtgärd inom en viss tidsperiod. Mer information om inställningar som hör samman med detta finns i Avsnitt 2.3 inställningar på sida 8 (inställning av, och Max tid till nollställning), Avsnitt 2.10 Inställningar för digitala ingångar på sida 18 (inställning av Personal i station till en digital ingång) och Avsnitt 2.11 Inställningar för digitala utgångar på sida 19 (inställning av Personlarm till en av ingångarna Digital Out 4 eller 5). Efter den angivna tiden Max tid till nollst. aktiveras Digital Out-reläet så att en ljuseller ljudsignal gör underhållspersonen uppmärksam på att det finns larm som måste återställas. Om larmet inte återställs inom tiden skickas ett personlarm ut. För att återställa larmet trycker du bara på någon knapp på pumpstyrenheten.

10 6 ÖVERSIKT

11 7 2 SÅ HÄR GÖR DU DINA INSTÄLLNINGAR Här beskrivs hur du gör dina inställningar för PC 242, som har ett grafiskt gränssnitt (se avsnitt 1.1 på sida 3). Huvudmeny Manuell styrning Larmlista Visa status Inställningar Trendkurvor Select Language Esc 2.1 Välj språk 1. Välj menyalternativet Select Language och tryck på Enter två gånger. 2. Skriv in lösenordet för Drift (standardvärdet är 1). Tryck på Enter. 3. Bläddra med knapparna Upp/Ner till det språk du vill använda. 4. Tryck på Enter och sedan på pilen Vänster/Bakåt. 2.2 Översikt över inställningar Menyalternativet Inställningar har 12 undermenyer med ett stort antal inställningar som måste anges av systemadministratören, även om de alla har standardvärden. Nedan anges de 12 undermenyerna: 1. (Tabell 2-1 i avsnitt 2.3 på sida 8) 2. Pumpgrop (Tabell 2-2 i avsnitt 2.4 på sida 9) 3. Pump 1 (Tabell 2-3 i avsnitt 2.5 på sida 13) 4. Pump 2 (Tabell 2-3 i avsnitt 2.5 på sida 13) 5. Gemensamt P1-P2 (Tabell 2-4 i avsnitt 2.6 på sida 15) 6. Analog loggning (Tabell 2-5 i avsnitt 2.7 på sida 16) 7. Trendkurvor (Tabell 2-6 i avsnitt 2.8 på sida 16) 8. Analoga ingångar (Tabell 2-7 i avsnitt 2.9 på sida 17) 9. Digitala ingångar (Tabell 2-8 i avsnitt 2.10 på sida 18) 10. Digitala utgångar (Tabell 2-9 i avsnitt 2.11 på sida 19) 11. Pulskanaler (Tabell 2-10 i avsnitt 2.12 på sida 19) 12. Kommunikation (Tabell 2-11 i avsnitt 2.13 på sida 20) Alla inställningar kräver lösenord på nivån utom några inställningar på undermenyn och inställningen av nivåer för start/stopp på undermenyerna Pump 1 och Pump 2, vilka endast kräver lösenord på nivån Drift. Var och en av de 12 undermenyerna beskrivs i separata tabeller. Hur procedurerna i tabellerna ska tolkas ges exempel på nedan för inställningarna på menyalternativet Inställningar > > larm > Nätfel i Tabell 2-1 på sida 8: 1. Välj menyalternativet Inställningar och tryck på Enter. Det översta menyalternativet väljs då. Tryck på Enter igen. 2. Välj menyalternativet larm med hjälp av knapparna Upp/Ner och tryck sedan på Enter. 3. Välj menyalternativet Nätfel och tryck på Enter. 4. Välj menyalternativet, tryck på Enter och skriv lösenordet för nivån. Välj ett av alternativen och tryck på Enter. 5. Välj menyalternativet, tryck på Enter och skriv lösenordet för nivån. Ange antalet sekunder och tryck på Enter. Lösenordet ligger kvar några sekunder, så för steg 5 ovan behöver du inte ange lösenordet igen. Hur du använder knapparna på panelen beskrivs i Kapitel 1 Översikt på sida 3.

12 8 SÅ HÄR GÖR DU DINA INSTÄLLNINGAR 2.3 inställningar Tabell 2-1 visar den fullständig listan över systeminställningar. Tabell 2-1 inställningar, under menyalternativet "Inställningar > " Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå larm Ändra lösenord Nätfel Låg matningsspänning NV checksummafel Personlarm Nollst.Historik/Larm Select Language Välj ett språk Drift Datumformat Välj ett datumformat Ändra datum Ändra tid Datum Tid Drift Välj sorttyp {Metriska} Tid belysning LCD Nivåområde display Larmgräns Hysteres Max tid till nollst. Minuter Volt Volt Timmar och minuter Drift Drift Heltal Drift Heltal All loggad historik Alla larm Nollställ} Nollställ} Samma som inställningen som beskrivs i avsnitt 2.1. I den aktuella versionen finns bara alternativet Metriska. Om du anger värdet 0 så är LCD-belysningen alltid på. NV Checksummafel genereras om checksumman för icke-flyktigt minne indikerar ett fel. Larmet är aktivt tills spänningen slås från-till. När denna tid förflutit måste underhållspersonen nollställa timern (genom att trycka på en knapp) annars skickas ett personlarm ut när stiden gått ut. För driftpersonalens åtkomst. Lösenordet kan vara 1 till 4 siffror långt. Fabriksinställningens standardvärde är 1. För åtkomst till systemet (för administratören). Lösenordet kan vara 1 till 4 siffror långt. Fabriksinställningens standardvärde är 2.

13 9 Pumpgrop 2.4 Pumpgropens inställningar Tabell 2-2 visar den fullständiga listan över inställningar under menyalternativet Pumpgrop. Tabell 2-2 Pumpgropens inställningar under "Inställningar > Pumpgrop" (Sheet 1 of 5) Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Typ av nivågivare Max antal pumpar Välj typ Max i drift {Analog, Start/Stoppvippor} {2 Pumpar, Max 1 Pump} Min reläintervall Tid mellan manöver Alternering Normal alternerning Alternera efter {AV, Normal, Asymmetrisk} {Varje pumpstopp, Båda pumpar stopp} För att minska risken för spänningssvängningar eller spänningsspikar orsakade av att pumpar startas eller stoppas samtidigt, bör det alltid gå en minsta tid från då ett relä byter tillstånd till ett annat relä byter tillstånd. Alternering Assymmet. altern. Drifttids altern. Derivata start/stopp Stationsflöde Mät parametrar Sumparea Ber.av pumpkapacitet Primär pump {Pump 1, Pump 2} Växlar först efter ett visst antal stopp för den Ant. stopp till alt. Heltal primära pumpen. Drifttids altern. {TILL, FRÅN, } Utöver normal och assymmetrisk alternering kan du ställa in styrenheten så att den växlar Efter Kontin. Timmar och minuter pump när pumpen gått kontinuerligt en viss drift tid. Startfunktion {FRÅN, TILL} Om nivån stiger till minst Nivåförändring start Nivåförändring start under tiden Per kommer den ena pumpen att startas. Om nivån fortsätter att stiga startas Per Minuter nästa pump. Stoppfunktion {FRÅN, TILL} Om nivån sjunker under Nivåförändring stopp Nivåförändring stopp under tiden Per kommer den ena pumpen att stoppas. Om nivån fortsätter att sjunka stoppas Per Minuter även den andra pumpen. Beräkning av inflöde {FRÅN, TILL} Sumpform {Rektangulär, Konisk} Tömmer/fyller sump {Tömmer sump, Fyller sump} Fyller eller tömmer pumpen sumpen? Beräkningsintervall Tidsintervall mellan mätningar. Flödeskomp. 2 pumpar Nivå 0 Area 0 Nivå 9 Area 9 Funktion Min nivå för beräkn. Startfördröjning Beräkningstid Stoppfördröjning Procent Fast vid 0 meter Kvadratmeter Kvadratmeter {FRÅN, TILL} 100% innebär att 2 pumpar pumpar dubbelt så mycket som en pump. 50% innebär att 2 pumpar inte pumpar mer än en pump. Du kan ange formen på sumpen genom att ange tvärsnittsarean på 10 olika nivåer från botten på sumpen, nivå 0, till översta nivån 9. För dränkta pumpar, ange Min nivå för beräkn. till pumpens övre del det förbättrar noggrannheten. Beräkningen börjar efter Startfördröjning, när pumpflödet har stabiliserats och pågår under tiden Beräkningstid. Stoppfördröjning påverkar inte beräkningen av pumpens kapacitet men beräkningen av inflödet stoppas under tiden Stoppfördröjning efter det att pumpen stoppats medan flödet stabiliseras.

14 10 SÅ HÄR GÖR DU DINA INSTÄLLNINGAR Tabell 2-2 Pumpgropens inställningar under "Inställningar > Pumpgrop" (Sheet 2 of 5) Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Bräddning Reservdrift Exponent & Konstant Indikation bräddning Bräddberäkning Exponent 1 Konstant 1 Exponent 2 Konstant 2 {FRÅN, Bräddvakt, Nivågräns} {Lås på inflödet, Exponent & Konst.} Värde Värde Värde Värde Bräddnivå Nivågräns Reservdrift pump 1 Reservdrift pump 2 Tid reservdrift {FRÅN, TILL} {FRÅN, TILL} För att upptäcka bräddflöde är en bräddvakt mycket mera noggrann än ett gränsvärde från en nivågivare. Genom att ange parametervärden (exponenter och konstanter) kan bräddflödet noggrannt bedömas genom beräkning. "Lås på inflöde" använder bara det historiska värdet på inflödet. Bräddflöde h = vattenhöjd = h e1 c 1 + h e2 c 2 [ m 3 s] Den nivå då bräddflöde kan förväntas. Obs: Inte lika noga som användning av en bräddvakt. Om den normala styrningen via start- och stoppnivåerna inte fungerar kan detta fungera som nödlösning: Om högvippan utlöses kan pump1 och/eller 2 ställas in att startas för drift under en tidsperiod lika med Reservdrift.

15 11 Tabell 2-2 Pumpgropens inställningar under "Inställningar > Pumpgrop" (Sheet 3 of 5) Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Hög nivå Larmgräns Hysteres Låg nivå Larmgräns Hysteres Högvippa till Lågvippa till Högt inflöde Larmgräns Liter/sekund Hysteres Liter/sekund Larm pumpgrop Lågt inflöde Reservdrift Larmgräns Hysteres Liter/sekund Liter/sekund Fjärrblockering Högt tryck Larmgräns Bar Hysteres Bar Lågt tryck Larmgräns Bar Hysteres Bar Bräddlarm Tryckblockering Gränsvärdet för trycket för larm ställs in på menyn under Pumpblockering. Länspump i drift

16 12 SÅ HÄR GÖR DU DINA INSTÄLLNINGAR Tabell 2-2 Pumpgropens inställningar under "Inställningar > Pumpgrop" (Sheet 4 of 5) Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Larm pumpgrop Denna meny följer inställningen av DO 6 i Tabell 2-9, som kan ställas in på en av menyerna till höger: Givarfel Motorskydd DO6 P1 och P2 blockerade Fjärrblockering Max blockeringstid {FRÅN, TILL} Lågvippa Lågvippa {FRÅN, TILL} Pumpblockering Fjärrblockering Tryckblockering Blockera vid läckage Omrörare Spolning Värdet 0 (noll) för Max blockeringstid innebär att ingen blockeringstid finns. Tryckblockering {FRÅN, TILL} Obs: Tryckblockering kan användas när en Fördröjning tryckgivare har installerats på utflödessidan; när den anger för högt tryck för pumpen kan Tryck vid blockering Bar pumpen blockeras. Värdet 0 (noll) för Max blockeringstid innebär att ingen blockeringstid Max blockeringstid finns. Blockera vid läckage {FRÅN, TILL} Fördröjning Stoppa pump vid Omr. Omrörartid {NEJ, JA} sekunder Ant.starter till Omr Heltal Omröraren startas antingen efter det antal starter som anges av Ant.starter till Omr eller efter Tidsintervall Timmar och minuter tiden Tidsintervall. Om du anger 0 (noll) stängs motsvarande räknare av. Max nivå för omrör. Om max.nivå > min.nivå anger detta det nivåintervall inom vilket omröraren körs. Om Min nivå för omrör. max.nivå < min.nivå kan omröraren endast köras utanför detta nivåintervall. Starta spolning vid {Pumpstart, Pumpstopp} Spolningstid Starter till Spoln. Heltal Länspump Kontroll nivågivare Startfördröjning Slavkontakt till Digital ingång typ Vippa Stoppfördröjning länspump. Vid högvippa Nivå vid högvippa Max avvikelse +/ Vid lågvippa Nivå vid lågvippa Max avvikelse +/ Kontr.nivåförändring Kontrolltid Min förändring +/ {FRÅN, TILL} {FRÅN, TILL} {FRÅN, TILL} Kontrollerar att nivågivaren fungerar felfritt. Kontroller kan göras vid högvippa, vid lågvippa och för att säkerställa att utsignalen varierar. Vid högvippa/lågvippa kan ett givarlarm genereras om nivågivaren ger ett värde som inte ligger inom det värde som anges av Max avvikelse från den angivna nivån för högvippa/lågvippa. För att säkerställa att värdena varierar, se nedan: Ett givarlarm kan genereras om nivågivaren inte ändrar sin utsignal med minst Min förändring under tidsperioden Kontrolltid.

17 13 Tabell 2-2 Pumpgropens inställningar under "Inställningar > Pumpgrop" (Sheet 5 of 5) Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Tariffstyrning Hög tariff måndag till Hög tariff söndag Tariffstyrning Pumptid före topp Pumpa ner till nivå Hög tariff 1 Till Hög tariff 1 Från Hög tariff 2 Till Hög tariff 2 Från {FRÅN, TILL} Minuter Timmar och minuter Timmar och minuter Timmar och minuter Timmar och minuter Nivå över havet Nivå Om tariffstyrning används kan du ställa in pumparna så att de startas för att tömma pumpgropen Pumptid före topp innan högtariffen börjar gälla. I detta fall kommer pumpgropen att tömmas ned till nivån Pumpa ner till nivå (eller till en stoppnivå, vilket som inträffar först). För varje veckodag kan du ange två tidsperioder då hög tariff gäller (genom att ange TILL- och FRÅN-tider). Om visningen av aktuella nivåer ska anges som absoluta höjder över havet, anger du pumpgropens höjd över havet. Pump 1 Pump Inställningar för Pump 1 och 2 Tabell 2-3 visar den fullständiga listan över de inställningar du kan göra i undermenyerna Pump 1 och Pump 2. Tabell 2-3 Inställningar för Pump 1 och 2 under "Inställningar > Pump 1" och "Inställningar > Pump 2" (Sheet 1 of 3) Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Relästyrning Pump ansluten? {NEJ, JA} Start/Stoppnivåer Startnivå Stoppnivå Slumpstartsområde + Drift Om en pump inte är ansluten reagerar ändå reläet på nivåerna start/stopp. Obs: Dessa nivåer används endast under lågtarifftider om Tariffstyrning används. Startnivån är slumpfördelad inom detta ±område runt Startnivå. Driftsvar Tidsinställningar Startnivå hög Tariff Under högtarifftid används dessa nivåer som Stoppnivå hög Tariff start- och stoppnivåer. Välj typ Gränsvärde driftsvar Startfördröjning Stoppfördröjning Max kont. drifttid {FRÅN, Digital ingång, Motorström} Ampère Timmar och minuter Pumpkapacitet Gräns låg kapacitet Liter per sekund Den metod eller den givare enligt vilken pumpen anses vara i drift. Pumpen anses vara i drift över detta gränsvärde. För att undertrycka spänningsspikar och störningar, kan signalen från gränsvärdesgivare behöva fördröjas en viss tid innan en statusändring genomförs. Pumparna stoppas när Max kont. drifttid har nåtts. Tiduret nollställs varje gång en startnivå uppnås. Ett larm genereras om den uppmätta kapaciteten ligger under gränsvärdet.

18 14 SÅ HÄR GÖR DU DINA INSTÄLLNINGAR Tabell 2-3 Inställningar för Pump 1 och 2 under "Inställningar > Pump 1" och "Inställningar > Pump 2" (Sheet 2 of 3) Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Inget driftsvar Utlöst motorskydd Fel återst. m.skydd Hög motorström Larmgräns Ampère Hysteres Ampère Låg motorström Larmgräns Ampère Hysteres Ampère Pumplarm Läckage Hög temperatur Larmgräns Grader Celcius Kräver en läckagevakt i pumpen. Hysteres Grader Celcius Låg pumpkapacitet Larmgräns Liter per sekund Hysteres Liter per sekund Pump ej i auto Pumpfel Max kont. drifttid Pump larmblockerad

19 15 Tabell 2-3 Inställningar för Pump 1 och 2 under "Inställningar > Pump 1" och "Inställningar > Pump 2" (Sheet 3 of 3) Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Hög motorström {NEJ, JA} Larmblockering pump Låg motorström Utlöst motorskydd Hög temperatur Låg pumpkapacitet Läckage Inget driftsvar {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} {NEJ, JA} Om inställningen är NEJ, så är pumpen blockerad endast så länge orsaken till larmet finns kvar. Om inställningen är JA, så är pumpen blockerad tills larmet är kvitterat. Pumpfel {NEJ, JA} Block. vid låg ström {FRÅN, TILL} Torrpumpning Fördröjning Gränsvärde block. Ampère För att upptäcka torrpumpning används ett gränsvärde för låg strömstyrka. Max blockeringstid Gemensamt P1-P2 2.6 Gemensamma inställningar för pump 1 och pump 2 Tabell 2-4 visar den fullständiga listan över de inställningar du kan göra i undermenyn Gemensamt P1-P2. Tabell 2-4 Gemensamma inställningar för pump 1 och pump 2 under "Inställningar > Gemensamt P1-P2" Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Återst. motorskydd Kontrolldrift Återst.motorskydd P1 Återst.motorskydd P2 Pulstid Paustid Max antal försök Kontrolldrift P1 Kontrolldrift P2 Max tid stillestånd Kontrolldriftstid Starta om nivå > Starta om nivå < {NEJ, JA} {NEJ, JA} Heltal {NEJ, JA} {NEJ, JA} Timmar och minuter Logga pumphändelser Logga pumphändelser {NEJ, JA} Pulstid anger hur länge återställningspulsen varar. Paustid används med två syften: (1) kylningstiden innan nästa återställningsförsök; (2) räknaren för Max antal försök nollställs när pumpen har varit i drift så länge som Paustid anger. Detta används för "kontrolldrift" av pumparna om de inte varit i drift så länge som Max tid stillestånd anger. Om "Starta om nivå >" är lägre än "Starta om nivå <" är detta det intervall inom vilket pumparna kan köras. I det motsatta fallet kan pumpen/pumparna bara köras utanför detta intervall. När villkoret är uppfyllt körs pumpen/pumparna så länge som Drifttid anger.

20 16 SÅ HÄR GÖR DU DINA INSTÄLLNINGAR Analog loggning 2.7 Analog loggning Tabell 2-5 visar den fullständiga listan över de inställningar du kan göra i undermenyn Analog loggning. Tabell 2-5 Analog loggning, under "Inställningar > Analog loggning" Loggkanal 1 till Loggkanal 8 Loggsignal Nivå i pumpgrop, Inflöde, Utflöde, Motorström P1, Motorström P2, Tryck/Valbar, Temperatur P1, Temperatur P2, Bräddnivå, Bräddflöde, Pumpkapacitet P1, Pumpkapacitet P2, Pulskanal 1, Pulskanal 2, Matningsspänning} Sammanlagt 8 analoga kanaler vars utgångar kan väljas i listan. Tryck/Valbar är avsedd för antingen en tryckvakt eller en användardefinierad givare. Pulskanal 1 och Pulskanal 2 används för regn och energivärden. Loggintervall Minuter Loggfunktion Momentanvärde, Medelvärde, Minvärde, Maxvärde} Trendkurvor 2.8 Inställningar för trendkurvor Tabell 2-6 visar den fullständiga listan över de inställningar du kan göra i undermenyn Trendkurvor. Tabell 2-6 Inställningar för trendkurvor, under "Inställningar > Trendkurvor" Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Tidsintervall Trendkurva 1 till Trendkurva 4 Insignal Nivå i pumpgrop, Inflöde, Utflöde, Motorström P1, Motorström P2, Tryck/Valbar Temperatur P1 Temperatur P2 Bräddnivå, Bräddflöde, Pumpkapacitet P1, Pumpkapacitet P2} Du kan välja högst 4 trendkurvor i listan. Maxvärde Ett värde Max- och minvärdena används för att Minvärde Ett värde bestämma diagrammets skalor.

21 17 Analoga ingångar 2.9 Inställningar för analoga ingångar Tabell 2-7 visar den fullständiga listan över de inställningar du kan göra i undermenyn Analoga ingångar. Tabell 2-7 Inställningar för analoga ingångar, under "Inställningar > Analoga ingångar" Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Signalområde Skalera 0% = AI 1 Nivågivare Skalera 100% = Nolloffset Filterkonstant Signalområde Skalera 0% = AI 2 Motorström P1 Skalera 100% = Dödband Filterkonstant Signalområde Skalera 0% = AI 3 Motorström P2 Skalera 100% = Dödband Filterkonstant Funktion {4-20 ma, 0-20 ma} {4-20 ma, 0-20 ma} Ampère Ampère Ampère {4-20 ma, 0-20 ma} Ampère {Mottryck, Valbar} Tryck/Valbar är avsedd för antingen en tryckvakt eller en användardefinierad givare. Beteckning Antal decimaler Sort Sträng Heltal Sträng Endast tillgänglig vid Valbar, dvs när en användardefinierad givare används. Signalområde {4-20 ma, 0-20 ma} AI 4 Tryck/ Valbar Inställningar Skalera 0% = Skalera 100% = Filterkonstant Höglarm AI 4 Låglarm AI 4 Värde Värde : : Larmgräns: Hysteres: : : Larmgräns: Hysteres: Endast tillgänglig vid Valbar, dvs när en användardefinierad givare används. Givartyp {PTC, Pt100} AI 5 Temperatur P1 Filterkonstant Kabeloffset Pt100 Grader Celsius Givartyp {PTC, Pt100} AI 6 Temperatur P2 Filterkonstant Kabeloffset Pt100 Grader Celsius

22 18 SÅ HÄR GÖR DU DINA INSTÄLLNINGAR Digitala ingångar 2.10 Inställningar för digitala ingångar Tabell 2-8 visar den fullständiga listan över de inställningar du kan göra i undermenyn Digitala ingångar. Standardkonfigureringen för digitala ingångar finns listade i Installationshandboken Tabell 2-8 Inställningar för digitala ingångar, under "Inställningar > Digitala ingångar" Undermeny Undermeny Inställning Värde i Lösenordsnivå Digital In 1 till Digital In 12 Funktion {FRÅN, Driftsvar P1, Driftsvar P2, Manuell start P1, Manuell start P2, P1 Ej i auto, P2 Ej i auto, Startvippa P1, Startvippa P2, Stoppvippa P1-P2, Pumpfel P1; Pumpfel P2; Lågvippa, Nätfel, Vippa länspump, Personal i station, Nollställning larm, Högvippa, Bräddvakt, Motorskydd P1, Motorskydd P2, Motorskydd DO6} Det finns totalt 14 digitala (till/från) ingångskanaler. Funktionerna för de första 12 kan väljas från en lista som omfattar 20 funktioner. Men vi rekommenderar att behålla standardkonfigurationen som finns listad i Installationshandboken. Personal i station används för personlarm; ett relä är i allmänhet kopplat till belysningsströmbrytaren för att markera att någon arbetar i närheten av pumpgropen. Ej i auto är i allmänhet en signal från en manuell strömbrytare som helt kopplar bort pumpen från den här styrenheten. Manuell start kan anslutas till en manuell strömbrytare dess funktion är samma som att starta pumpen från menyn (se Avsnitt 3 Daglig drift (PC 242) på sida 23). Digital In 13 och Digital In 14 Normalt öppen/sluten Funktion {NO, NC} {FRÅN, Driftsvar P1, Driftsvar P2, Manuell start P1, Manuell start P2, P1 Ej i auto, P2 Ej i auto, Startvippa P1, Startvippa P2, Stoppvippa P1-P2, Pumpfel P1; Pumpfel P2; Lågvippa, Nätfel, Vippa länspump, Personal i station, Nollställning larm, Högvippa, Bräddvakt, Motorskydd P1, Motorskydd P2, Motorskydd DO6, Pulskanal 1, Pulskanal 2} {NO, NC} NO står för Normally Open (normalt öppen). NC står för Normally Closed (normalt sluten). Funktionerna för de sista två digitala ingångskanalerna, som har nummer 13 och 14, kan väljas från en lista på 22 funktioner. Men vi rekommenderar att behålla standardkonfigureringen, där de används för Pulskanal 1 respektive Pulskanal 2. Normalt öppen/sluten i. Samma värde får inte tilldelas två olika digitala ingångar.

23 19 Digitala utgångar 2.11 Inställningar för digitala utgångar Tabell 2-9 visar den fullständiga listan över de inställningar du kan göra i undermenyn Digitala utgångar. Standardkonfigureringen för DO 4-6 finns listade i Installationshandboken. Tabell 2-9 Inställningar för digitala utgångar, under "Inställningar > Digitala utgångar" Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå DO 1 Larmutgång Reläfunktion Normalt öppen/sluten {Okvitterade larm, Aktiva larm} {NO, NC} DO 2 Drift P1 Normalt öppen/sluten {NO, NC} DO 3 Drift P2 Normalt öppen/sluten {NO, NC} {Åters.M.skydd P1-2, Återst. M.skydd P1, DO 4 Alternativ P1 Pumpfel P1, Reläfunktion Modemspänning, Fjärrstyrd, Personlarm} Normalt öppen/sluten {NO, NC} {Återst. M.skydd P2, Pumpfel P2, DO 5 Alternativ P2 Reläfunktion Modemspänning, Fjärrstyrd, Personlarm} Normalt öppen/sluten {NO, NC} {Omrörare, DO 6 Alternativ Sump Reläfunktion Spolning, Länspump} Normalt öppen/sluten {NO, NC} NO står för Normally Open (normalt öppen). NC står för Normally Closed (normalt sluten). För inställning av dessa, se Tabell 2-2, sida 12. Pulskanaler 2.12 Inställningar för pulskanaler Tabell 2-10 visar den fullständiga listan över de inställningar du kan göra i undermenyn Pulskanaler. Tabell 2-10 Inställningar för pulskanaler, under "Inställningar > Pulskanaler" Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Funktion kanal 1 Funktion kanal 2 {Nederbörd, Energi} {Nederbörd, Energi} 1 Puls = mm eller kwh Inställning kanal 1 och Inställning kanal 2 Larm hög nederbörd/ Larm hög effekt B-Larm, A-Larm} Denna meny anpassas till de val du gjort för funktionerna för kanal 1 och kanal 2. Larmgräns l (s. ha) eller kw l (s. ha) betyder: Liter per sekund och hektar, Hysteres l (s. ha) eller kw vilket motsvarar 0,36 mm per timme.

24 20 SÅ HÄR GÖR DU DINA INSTÄLLNINGAR Kommunikation 2.13 Inställningar för kommunikation Tabell 2-11 visar den fullständiga listan över de inställningar du kan göra i undermenyn Kommunikation. Tabell 2-11 Inställningar för kommunikation, under "Inställningar > Kommunikation" (Sheet 1 of 2) Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Protokoll Protokoll {Modbus, Comli} Serviceport Kommunikationsport Modem Baudrate Stationsid Stationsnamn Baudrate Paritet Handskakning Comli/Modbus ID Kom. Timeout Modem anslutet Modem Initiering Hayes före uppringn. Hayes efter uppringn Signaler innan svar PIN Kod Modem PUK Kod Modem Num. SMSC Serv.cent. GPRS APN GPRS APN fortsättn. GPRS Heart Beat GPRS remote IP adr. GPRS TCP-IP Port {FRÅN, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, } Heltal Sträng {FRÅN, 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, } {Ingen, Udda, Jämn} {FRÅN, TILL} Heltal {NEJ, Analog, GSM, GPRS modem CA521} Init} Sträng Sträng Heltal Sträng Sträng Sträng Sträng Sträng Minuter Sträng Heltal Det behövs inget modem för anslutning till fasta linjer. Standard-SIM-kortet används om strängen lämnas tom. I annat fall måste det internationella formatet användas (men det inledande tecknet + kan utelämnas).

25 21 Tabell 2-11 Inställningar för kommunikation, under "Inställningar > Kommunikation" (Sheet 2 of 2) Undermeny Undermeny Inställning Värde Lösenordsnivå Larmuppringning Uppringningsförsök 1 till Uppringningsförsök 4 Max ant. försök/larm Heltal Maximalt antal uppringningsförsök. Den går igenom Uppringningsförsök 1-4 (se inställningar nedan) ett antal gånger tills Max ant. försök/larm uppnås. Tid mellan försök Tiden mellan uppringningsförsök. {Ingen kvittens, Kvittens uppringn. Ringsignal, Skriv till R333, All datakom.} Larmkvittens R333 ID-sträng vid uppk. Telefonnummer Larmmottagare Villkor uppringning Max tid larmkvittens Skicka ID-Sträng Fördröjn. ID-Sträng {NEJ, JA} Sträng Sträng {FRÅN, Centralt, SMS GSM (PDU)} {A-Larm till, A-Larm till/från, A+B-Larm till, A+B-Larm till/från, {NEJ, JA} Detta är för lokal indikering. Om JA är det kvitterat när det centrala systemet tagit hand om larmet. Uppringningsförsök 1-4 förutsätter att ett modem är anslutet. Något modem behövs inte för anslutning via fast linje. För SMS måste GSM-numret ges i internationellt format (men det inledande tecknet + kan utelämnas). Typ av larmmottagare. Om FRÅN hoppas det över och går till nästa Uppringningsförsök i listan. Ett uppringningsfösök görs endast om villkoret är "sant". Till/från anger om larmet slås till eller från. Exempel: A+B-Larm till/från innebär att ett av A- eller B-larmen antingen slås till eller från. Den tid som skall gå innan detta försök avbryts och nästa prövas. Den tid som förflyter från början av anslutningen tills ID-strängen skickas (om inställningen är JA).

26 22 SÅ HÄR GÖR DU DINA INSTÄLLNINGAR

27 23 3 DAGLIG DRIFT (PC 242) Manuell styrning, Larmlista, Visa status, Trendkurvor För den dagliga driften, då inställningarna inte behöver ändras, är det bara fyra menyer som behöver användas utöver den översiktsvy som grafiskt visar aktuella förhållanden. De fyra menyerna är: Manuell styrning, Larmlista, Visa status, Trendkurvor och var och en av dem beskrivs i de följande avsnitten. När den övergripande vyn i displayen visar att ett larm föreligger (se Kapitel 1 Översikt på sida 3), kan du trycka på knappen Enter. Du uppmanas då att kvittera larmet, och om du trycker på Enter en gång till har du därmed kvitterat larmet. 3.1 Manuell styrning Menyalternativet Manuell styrning används för att starta och stoppa pumpar, återställa motorskyddet, starta spolning och ta bort eventuella föremål som blockerar pumparna. Tabell 3-1 visar den fullständiga listan över vilka manuella åtgärder du kan vidta. Huvudmeny Manuell styrning Larmlista Visa status Inställningar Trendkurvor Select Language Esc Tabell 3-1 Manuell styrning Meny Inställning Manuell styrning Start/Stopp P1 Start/Stopp P1 Återst.motorskydd P1 Återst.motorskydd P2 DO 6 Omrörare/ Spolning/Länspump Fjärrblockering Starta/stoppa med knappen Enter. (Kan användas när nivån är inom de konfigurerade lägena för start/ stopp.) Återställ med knappen Enter. Beroende på inställningarna för DO 6, starta/stoppa omröraren/spolningen/länspumpen med Enterknappen. Om pumpen har blockerats från en fjärrcentral kan du avlägsna fjärrblockeringen genom att trycka på knappen Enter. 3.2 Larmlista Tabell 3-2 visar innehållet under menyalternativet Larmlista. Tabell 3-2 Larmlista Huvudmeny Manuell styrning Larmlista Visa status Inställningar Trendkurvor Select Language Esc Undermeny Okvitterade larm Aktiva larm Alla händelser Värde Visar en lista över okvitterade larm. En lista över aktiva larm visas i omvänd kronologisk ordning. En lista över alla händelser visas i omvänd kronologisk ordning. Tryck på Enter för att kvittera det valda larmet. Händelser är: start/stopp av pump, när ett larm utlöses, när det kvitteras och när ett larm stängs av.

28 24 DAGLIG DRIFT (PC 242) 3.3 Visa status Tabell 3-3 visar den fullständiga informationslistan under menyalternativet Visa status. Huvudmeny Manuell styrning Larmlista Visa status Inställningar Trendkurvor Select Language Esc Tabell 3-3 Pumpgrop Pump 1/ Pump 2 Bräddflöde Mottryck/ Valbar Nederbörd kanal 1/ Energi kanal 2 Visa status GPRS Modem Pumpad volym Drifttid Antal starter Undermeny Undermeny Pumpkapacitet Bräddningstid Bräddad volym Antal bräddningar Värde PC 242 Version Option Matningsspänning Status, IP Adress Nivå Inflöde Utflöde Totalt Idag Dag 1 dag 7 Motorström Temperatur Totalt Idag Dag 1 dag 7 Totalt Idag Dag 1 - dag 7 Sista mätning Nominell Medelvärde idag Medelvärde dag 1 medelvärde dag 7 Bräddnivå Bräddflöde Totalt Idag Dag 1 dag 7 Totalt Idag Dag 1 dag 7 Totalt Idag Dag 1 dag 7 Mottryck/ Valbar Om givare är anslutna. Beroende på inställningen av AI 4 i Tabell 2-7 på sida 17. Momentanvärde Det finns separata menyer för kanal 1 och kanal 2 och de kan gälla Totalt Ackumulerad antingen nederbörd eller energi Idag mängd beroende på vad du valt i Dag 1 dag 7 Tabell 2-10 på sida Trendkurvor Huvudmeny Manuell styrning Larmlista Visa status Inställningar Trendkurvor Select Language Esc När du väljer det här menyalternativet visas ett diagram för de senaste 100 mätningarna enligt inställningarna i Tabell 2-6 på sida 16. Om du trycker på knappen Ner visas en förklaring till kurvorna, dvs. tolkningen av färgerna samt de senaste värdena. On du trycker på knappen Upp tas rutan med förklaringar bort.

29 25 4 TEKNISKA DATA OCH EMC-KOMPATIBILITET 4.1 Tekniska data Omgivningstemperatur vid drift Omgivningstemperatur vid lagring 20 till +70 C 30 till +80 C Skyddsklass IP 20 Material i höljet Montering Luftfuktighet Mått PPO och PC DIN-skena 35mm 0 95% relativ fuktighet, ej kondenserande HxBxD 86x160x60 Elanslutning 9 34V DC Strömförbrukning < 150mA (medelvärde) vid 24V DC Max last på Digital-Out-reläer Spänning på digitala ingångar Resistans på digitala ingångar Max pulsfrekvens på de digitala ingångarna 13 och 14 Analoga ingångar Termogivare Analoga ingångars upplösning Loggkapacitet Telemetrigränssnitt 250VAC 4A Max 100VA resistiv last 5 34V DC 10 kohm 500Hz 0 20 eller 4 20mA PTC eller Pt bitar för nivågivare; 10 bitar för andra AI 8 kanaler för 15 dagar (plus innevarande dag). RS-232

30 26 TEKNISKA DATA OCH EMC-KOMPATIBILITET 4.2 Elektromagnetisk kompatibilitet Beskrivning Standard Klass Nivå Anmärkningar Kriterium i Okänslig för elektrostatisk urladdning (ESD) EN kv 4 8 kv Urladdning genom luft Urladdning genom kontakt Transienttålighet EN kv A Okänslighet för 4 4 kv CMV A strömstöt EN /50 μs (Strömstöt) 4 2 kv NMV A Okänslighet för störningar som skapas i ledningar på grund av radiovågor EN V 150 khz 80 MHz A Okänslighet för radiovågor Okänslighet för spänningsfall och spänningsvariationer EN V/m 80 MHz 1 GHz A EN i. Prestandakriterium A är normala prestanda inom specifikationsgränserna. Prestandakriterium B är tillfällig försämring eller funktions- eller prestandabortfall som återvinnes av sig själv. A A B

31 27 5 TILLBEHÖR 5.1 Pumpstyrenheter Artikel Beskrivning PC 242, Pumpstyrenhet med LCD färgdisplay för 2 pumpar 5.2 Tillbehör Artikel Beskrivning Blyackumulator 12V 4Ah Blyackumulatorhållare för 2 stycken MD 124 DIN-skenemonterad tryckgivare 4 20 ma / 0 3,5 meter vattenpelare CA 521 GSM GPRS modem polig RS232 modemkabel med hankontakt polig RS232 PC kabel hane-hona

32 2014 Copyright Sulzer Sulzer Pump Solutions Ireland Ltd., Clonard Road, Wexford, Ireland Tel , Fax ,

Automatikskåp Typ ABS 116/216

Automatikskåp Typ ABS 116/216 Automatikskåp Typ ABS 116/216 ON ON ON ON ON ON (11/2014) Användarhandbok www.sulzer.com Copyright 2014 Sulzer. Alla rättigheter förbehålles. Denna handbok, liksom den programvara som beskrivs däri, tillhandahålles

Läs mer

Automatikskåp Typ ABS CP 112/212

Automatikskåp Typ ABS CP 112/212 Automatikskåp Typ ABS CP 112/212 ON ON ON ON ON ON (11/2014) Användarhandbok www.sulzer.com Automatikskåp typ ABS CP 112/212, Användarhandbok Copyright 2014 Sulzer. Alla rättigheter förbehålles. Denna

Läs mer

Installations- och Konfigurationshandbok

Installations- och Konfigurationshandbok Automatikskåp Typ ABS CP 212 ON ON ON ON ON ON Installations- och Konfigurationshandbok www.sulzer.com 2 AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP 212, INSTALLATIONS- OCH KONFIGURATIONSHANDBOK AUTOMATIKSKÅP TYP ABS CP

Läs mer

ABS avancerad pumpstyrenhet PC 441

ABS avancerad pumpstyrenhet PC 441 C B D A E 9 F 8 0 7 1 2 6 3 4 5 C B D A E 9 F 8 0 7 1 2 6 3 4 5 C B D A E 9 F 8 0 7 1 2 6 3 4 5 ABS avancerad pumpstyrenhet PC 441 0000.00.00 05:56:19 Low level 2.50 8.7 l/s 5.8 A 4.5 A 5.9 A 3.2 A PUMP

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 242 Övervakning och styrning av pumpar och pumpstationer En enkel enhet för övervakning och styrning Det finns många sätt att göra avloppsnät effektivare och mer tillförlitliga

Läs mer

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide

MyConnect Link. Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect. Snabbguide MyConnect Link Konfigurationsverktyg för Flygt MμConnect Snabbguide 1 Innehåll 1 Krav och installation... 3 1.1 Kännetecken och funktion... 3 1.2 Ladda ner, redigera, spara och visa konfigurationsfiler...

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F

2011-03-27. Användar-manual. Styrenhet SM-SS-F Användar-manual Styrenhet SM-SS-F 1 Innehållsförteckning 1 Teknisk Data... 3 2 Elektriskt kopplingsschema... 4 3 Användande av styrenhet... 5 3.1 Första sidan... 5 3.2 Meny sida... 6 3.2.1 Temp Query (Temperatur

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING I2843-S-06.04 STYRCENTRAL FÖR 2-LEDARSMÖRJSYSTEM CC1 Alpha Art.nr. 906674 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. ELSCHEMA bilaga. 1 5. CE dokument bilaga.

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

LATHUND för MyConnect TouchPanel

LATHUND för MyConnect TouchPanel LATHUND för MyConnect TouchPanel Innehåll PUMPAR... 2 PUMPAR - underskärm... 3 RAPPORT... 4 LARM... 5 DIAGRAM... 6 LOKAL... 7 BÖRVÄRDEN... 8 Tid och Status av I/O... 9 Installera en analog Nivågivare 4-20mA...

Läs mer

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul

COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul COMBI-36 36-Kanalers Kombinations Modul Allmänt 12 digitala ingångar, 8 digitala utgångar, 8 analoga ingångar, 8 analoga utgångar Optimal beträffande storlek och funktion Jackbara anslutningsplintar RS-485

Läs mer

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox

Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Bruksanvisning nivåmätare VM 9820 Blackbox Ultraljudsbaserad nivåmätare för nivåstyrning, volymberäkning och alarm i vätskor och fasta media. Med eller utan display. Utrustas med nivågivare i db-serien

Läs mer

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING

INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING INSTALLATIONS- och DRIFTSANVISNING ARITERM Solstyrning RC-SolEx ARITERM Solstyrning RC-SolEx Innehållsförteckning Viktiga funktioner...2 Produktinformation...3 Tekniska data...4 Huvudmeny...5 Meny temperaturer...6

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Eventum II Larmdator

Eventum II Larmdator Eventum II Larmdator Handhavandemanual SCANDINAVIAN ELECTRONIC SYSTEMS AB Box 128-284 22 PERSTORP Tel 0435-341 50 Fax 0435-341 60 Mobil 070-543 49 95 www.scandelect.se info@scandelect.se Funktionsbeskrivning

Läs mer

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920

HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 HANDHAVANDE LARMIA DUC LS 920 DISPLAY Följande val finns i huvudmenyn och undermenyerna. HÄNDELSELISTA > ALLA. På händelselistan visas alla larm, indikeringar och manöver i tidsordning med tid och status.

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå,

EL & AUTOMATIK. FGC 323/L Omkopplare Hand-0-Auto x x x x x Dioder for visning av drift, högnivå, Sida: 1 (10) Automatikskåp för 1 eller 2 pumpar, digitala (vippor) eller analoga givare, max 5 kw/11 A, med eller utan huvudbrytare och inbyggda säkringar, direktstart, inomhus och utomhusutförande. Funktioner

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d...

Användarmenyn. S k r i v d i n k o d... Användarmanual Användarmenyn När larmsystemet är i frånkopplat läge kan användarmenyn nås genom att en användare skriver in sin PIN-kod. Från användarmenyn kan larmsystemet sedan larmas på, sättas i skalskyddsläge,

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Rotronic CP11 CO2-logger

Rotronic CP11 CO2-logger Rotronic CP11 CO2-logger Teknisk data Mätområde, noggrannhet: Koldioxid 0...5000ppmCO2 ± 30ppmCO2 ± 5% av mätvärdet Relativ fukt 0.1...99.95%RF ± 2,5%RF (10...90%RF) Temperatur -20...60 C ± 0,3 C (vid

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Wöhler CDL 210 CO2-logger

Wöhler CDL 210 CO2-logger Wöhler CDL 210 CO2-logger Allmänt Wöhler CDL 210 CO 2 mäter koldioxidhalten, luftfuktigheten och temperaturen. CDL kan logga och överföra mätdata online till PC. PC:n kan visa de loggade värdena som värden

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719

Dator i BC2.5-serien. BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 SV Dator i BC2.5-serien BRUKSANVISNING Reebok-BC2.5-2110719 Funktioner och egenskaper: 1. START: Efter att ha tryckt på knappen Enter, kommer 0:00 att börja blinka. Då kan du ställa in tiden med knapparna

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Teknisk specifikation. Esc. Reset. Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541

Teknisk specifikation. Esc. Reset. Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541 Teknisk specifikation Esc OK Reset Autamatic Pump Pilot APP 541 APP 541 Innehållsförteckning Innehållsförteckning APP541... 2 Produkt... 2 Text...2 Godkända standarder...2 Strömförsörjning...2 Miljö...3

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER

MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER MINI-α PLUS VÄRMEPUMP / AIRCONDITION STYRNING FÖR EN ELLER TVÅ KOMPRESSORER 1. Introduktion Mini Alfa Plus är en kompact (32x74mm) elektronisk övervakning för luftkonditioneringssystem baserade på en ensam

Läs mer

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik

IMSE WebMaster. med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster med inbäddad webbserverteknik IMSE WebMaster är ett unikt TCP/IP baserat system för övervakning, mätning och styrning. Det unika med IMSE WebMaster är att den har inbäddade hemsidor för

Läs mer

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

ph-transmitter TH-404

ph-transmitter TH-404 ph-transmitter TH-404 Sid 1 ph-transmitter TH-404 Tack för att du valt en mjk produkt Mjk Automation AB Box 105 661 23 SÄFFLE Tel. 0533-177 50 Fax 0533-138 11 E-post kontoret@mjk.se www.mjk.se Sid 2 Sid

Läs mer

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket

Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Bruksanvisning IMSE Operatörspanel För Banverket Abelko Innovation Box 808 971 25 LULEÅ Telefon 0920-22 03 60 Telefax 0920-22 00 68 E-post info@abelko.se www.abelko.se Opertörspanel Obs! Operatörspanelen

Läs mer

ABB AB. Compact Pump V2 V5.1.0-1

ABB AB. Compact Pump V2 V5.1.0-1 We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. ABB V2 V5.1.0-1 2012-01-17

Läs mer

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15 Användarhandbok version 1.15.8 sida 1 av 15 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Gränssnitt... 4 Inloggning... 5 Användarnamn och lösenord... 5 Kod... 5 Startsida... 6 Menyer... 6 Systembild... 7 Sidobjekt...

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

FGC 211. Teknisk specifikation

FGC 211. Teknisk specifikation FGC 211 Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning Flygt allmän pumpstyrning... 2 Produkt... 2 Beteckning... 2 Strömförsörjning...2 Godkännanden och standarder... 2 Miljö...2 Material...

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip

RADIOMOTTAGARE RGBW SOM STYR EN GEMENSAM ANOD FÖR LED-strip TELECO AUTOMATION SRL - Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TELEFON: ++9.0.5 FAX: ++9.0.5 - www.telecoautomation.com Det här dokumentet tillhör Teleco Automation Srl som förbehåller sig

Läs mer

Manual för Nordic-System APP

Manual för Nordic-System APP Manual för Nordic-System APP Tack för att du valt Nordic-System, systemet som erbjuder smarta hem för alla. Nordic-System Appen ger full tillgång till systemet via en Smartphone/surfplatta. Funktioner

Läs mer

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0

MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION. MOC-100 Ver 3.0 MiLAB Oxygen Control MANUAL & INSTALLATION MOC-100 Ver 3.0 Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 FUNKTIONER...4 2.1 O 2 -STYRNING...4 2.2 DISPLAY FUNKTIONER...4 2.3 KOMMUNIKATION VIA KNAPPSATSEN...5 2.3.1

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter

Optimerande kontrollenheter Vakuumvakter Vakuumvakter, pneumatiska Omvandlar en vakuumnivå till en pneumatisk signal. Vakuumaktiverat membran som är sammanlänkat med en pneumatisk brytare. Finns förinställd eller med justerbar vakuumnivå. Enhet

Läs mer

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1.

Innehåll 1 Konfigurera 2 Gateway Information 3 Drift/ Användning av Appen 4 Felsökning Beskrivning av sensorer. 1 Konfigurera. 1. Manual för Weatherhub start (från TFA) Denna manual skiljer sig något när det gäller bildernas design från motsvarande produkter från LaCross och TechnoLine. Funktionen är dock exakt samma. Innehåll 1

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Kalibreringsinstrument

Kalibreringsinstrument Utförande Portabel processkalibrator för mycket noggrann kontroll och kalibrering av tryck. Handinstrument och tryckgivare med mätnoggrannhet kl.0,025%. Typ CPH 6000 Handinstrument Mätfunktioner Minnesfunktion

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Bruksanvisning FMK Satellite

Bruksanvisning FMK Satellite Bruksanvisning FMK Satellite Modell: Analog 4-20 ma Allmänt FMK Satellite är en gasgivare som används för detektering av hälsovådliga gaser, med förprogrammerade elektrokemiska mätceller. FMK Satellite

Läs mer

BE Wastewater P2 v1.20. Systembeskrivning. 2014-07-11 Svenska

BE Wastewater P2 v1.20. Systembeskrivning. 2014-07-11 Svenska BE Wastewater P2 v1.20 Systembeskrivning 2014-07-11 Svenska Förord Systembeskrivning BE Wastewater P2 Förord Detta ramverk är framtaget för att konfigurera upp, styra och övervaka en avloppspumpstation

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241

www.kylkom.se info@kylkom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 EVCO Instrumentbeskrivning EVK241 Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 59 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *Styr kompressor 16A/250VAC *Mätområde NTC 40.0 till

Läs mer

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115

PROGES PLUS THERMOSCAN RF. Instruktionsmanual V. 061115 ThermoScan RF användarinstruktioner 1 PROGES PLUS THERMOSCAN RF Instruktionsmanual V. 061115 Viktigt! Den här manualen innehåller ett antal lösenord som endast är avsedda för administratörerna. Glöm inte

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521

SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 SwemaMan 7 Bruksanvisning vers 1.00 MB20140521 OBS! Innan du börjar mäta med ditt nya instrument läs kapitel 6. Grundinställningar (Set). Vid leverans är k2-faktor aktiv. SWEMA AB Pepparvägen 27 123 56

Läs mer

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 SNABBGUIDE FÖR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alla rättigheter förbehållna 9354489 Issue 2 Innehåll 1. INLEDNING...1 2. INSTALLERA MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. ANVÄNDA TELEFONEN

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

RS485-gateway Trådlöst

RS485-gateway Trådlöst Trådlöst Dokument översatt från engelska -se 2014-04-22 A001 Innehåll 1 Produktbeskrivning... 1 2 Riktlinjer för installation... 1 3 Beskrivning av gränssnitt... 3 3.1 Anslutningar... 3 3.2 Start... 5

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Manual för användning av MODBUS-protokoll

Manual för användning av MODBUS-protokoll Manual för användning av MODBUS-protokoll Rev 1.0 Frabil El AB Telefon: 040-287090 Bjurögatan 38 Fax: 040-184709 2 FUNKTION FKP Modbus/RTU är kompatibelt med SCADAsystem och stödjer alla standardfunktioner.

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176.

Instruktion. för drift och skötsel. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3. Allmän beskrivning. Funktionsbeskrivning 4.0176. Instruktion för drift och skötsel 4.0176.40 2005-06-09 Ers. VKA-ST-1 för styrning av vätskekylaggregat v. 1.3 Allmän beskrivning VKA-ST-1 för vätskekylaggregat hanterar följande komponenter: 1 till 3 kompressorer

Läs mer

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400)

Över och undertemperaturen kan ställas på valfri nivå mellan 0 - +400 o C. (presenteras som 0-400) Drift- och skötselanvisning. Rökgastemperatur ER-rt Rökgastemperatur med larm typ ER-rt. Apparatskåp. Apparatskåpet är i plug-in-utförande, för vägg eller panelmontage (litet rack). Det består av display,

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3

Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Kylmas lätta guider Till PlantWatch PRO3 Innehållsförteckning Ändra larmtext... 3 Skapa rapport... 5 Skriva ut rapport... 7 Skapa Epostrapport... 9 Kvittera larm... 12 Lägga till och ta bort värden ifrån

Läs mer

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1.

1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1(6) 1. Introduktion Instruktionen utgörs av Radian Innovas handledning för ML-1. 1.1 Allmänt ML-1 1. 2. 3. Strömbrytare, av/på Anslutning för datorkommunikation Manöverknappar ML-1 startar alltid i klockläge.

Läs mer

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5

INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP. Ver. 2.5 INSTALLATIONSMANUAL NORDIC-SYSTEM WEBBSERVER, ios- OCH ANDROID-APP Ver. 2.5 KOM IGÅNG Kom igång NORDIC-SYSTEM WEBB-001/002 ger dig möjlighet att skapa en mängd olika funktioner, styra och programmera dina

Läs mer

Felsökning av bakgavellyft

Felsökning av bakgavellyft Felsökning av bakgavellyft Indikering och avläsning i nya generationens lyft. Felsökning av bakgavellyft 4.1 Felsökning av programstyrd bakgavellyft Indikering och avläsning Styrkortet är bestyckad med

Läs mer

Teknisk specifikation

Teknisk specifikation Teknisk specifikation FGC 313/323 897096_01 Specifikation för FGC Specifikation för FGC Produkt Flygts allmänna pumpstyrning (FGC) tillverkas för små pumpsystem. Den kan användas i små och stora bostadsområden

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray

STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray I2130-S-11.08 STYRCENTRAL FÖR CENTRALSMÖRJSYSTEM MED PROGRESSIVFÖRDELARE OCH SPRAYMUNSTYCKEN CCL Alpha Spray Art.nr. 907494 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 3 3. HANDHAVANDE sid.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2

Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 Digital nivåkontroll med 3-fas kontaktor för vakuumsug NK1C2 För automatisk nivåkontroll och transport av pellets och spannmål. Med vakuumstyrning. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 PRODUKTBESKRIVNING... 1 1.1 INGÅENDE

Läs mer

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning

Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Installations och användarmanual för BM24TS + AS150/300 Batteriövervakning Dokument: BM24TS_UM_sv Version: 2014-10-20 SafePort Marine email: info@safeportmarine.se tel: +46 8 501 64 306 www.safeportmarine.se

Läs mer

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV

S3 DATOR DATIORINKREMENTALGIV Minimanual för S3-dator. Innehållsförteckning 1. Innan strömmen slås på 2. Hur fungerar tangentbordet? 3. Backup C 4. Fasfel 5. Justering motorskydd 6. Ställa in parametrar i frekvensstyrning 7. Vad krävs

Läs mer

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008

M700 Serien Moduler EGENSKAPER GENERELLT. Utgåva februari 2008 Utgåva februari 2008 M700 Serien Moduler EGENSKAPER Analog, adresserbar kommunikation Inbyggd identifikation av modultyp som automatiskt identifierar modulen i brandlarmcentralen. (Ej M700X) Stabil kommunikationsteknik

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC enligt SSF 1014 för security grade 2 (larmklass 2) Miljöklass

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar

Bruksanvisning. BKX Automatik för brandgasfläktar Bruksanvisning BKX Automatik för brandgasfläktar Version 004 Februari 2012 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 3 SYSTEMETS UTFORMNING... 4 FUNKTION HOS BKX... 5 LARM... 6 KONDITIONSKÖRNING...

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden

Elektronisk timer. Ställa in aktuell tid. Inställning av vinter-/sommartid. Använda klockan tillsammans med ugnen. Ställa in tillagningstiden Elektronisk timer SE 1 aktuell tid/normalläge (manuellt) 2 minus (-) 3 plus (+) När apparaten har anslutits till elnätet visas siffrorna 0 00 i displayen. Tryck på knapp 1. Du ställer in aktuell tid genom

Läs mer

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0

Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 Manual för webb-sida, GOLDen GATE, Ethernet Från och med programversion 4.00.0 1. Inloggning GOLDen GATE har en inbyggg webbserver. För att få tillträde till denna krävs en webb-läsare med stöd för java.

Läs mer

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT

Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT Funktionsguide MIRU Control, GOLD version E/MIRUVENT 1. Allmänt Fläktstyrningen MIRU Control kan styra en takfläkt av typ MIRUVENT. Med hjälp av bus-kommunikation kan upp till tio takfläktar med styrutrustning

Läs mer

Pumpstyrning typ ABS PC 441 Styrning och/eller övervakning av pumpar och pumpstationer

Pumpstyrning typ ABS PC 441 Styrning och/eller övervakning av pumpar och pumpstationer Pumpstyrning typ ABS PC 441 Styrning och/eller övervakning av pumpar och pumpstationer 2 En lösning för övervakning, styrning eller bådadera Det finns många sätt att förbättra effektiviteten och tillförlitligheten

Läs mer

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING

STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING I2858-S-07.02 STYRCENTRAL SMÖRJÖVERVAKNING CCMon10 Art.nr. 907129 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. FELSÖKNING sid. 6 5. ELSCHEMA bilaga. 1 6. CE dokument

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer