Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

2 Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades i september Du kan lyssna på informationen på Umeå kommuns webbplats

3 STÖD FÖR DIG MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Socialtjänsten arbetar för att människor som har en funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. VILKET STÖD OCH VILKEN SERVICE FINNS? Du som på grund av en funktionsnedsättning behöver särskild hjälp erbjuds olika former av stöd från samhället. Det finns två lagar som reglerar stödet: Socialtjänstlagen, SoL Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. VEM KAN ANSÖKA OM INSATSER/BISTÅND? Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL. För få stöd enligt LSS ska du tillhöra de målgrupper som lagen avser. Är du osäker kontakta oss så hjälper en LSS- eller handikappkonsultent dig med ansökan. 3

4 HUR GÖR JAG FÖR ATT ANSÖKA OM INSATSER/BISTÅND? Är du under 18 år? Personer under 18 år med funktionsnedsättning som bor i Umeå eller i någon av kommundelarna Holmsund, Hörnefors och Sävar vänder sig till: Socialtjänstens mottagningsenhet, telefon Är du över 18 år och vill ansöka enligt LSS? Personer över 18 år med funktionsnedsättning som vill ansöka om stöd enligt LSS och bor i Umeå kommun eller kommundelarna Holmsund, Hörnefors och Sävar, vänder sig till: Socialtjänstens mottagningsenhet, telefon Är du över 18 år och vill ansöka enligt SoL? Bor du i Umeå tätort och vill ansöka enligt SoL, vänd dig till: Socialtjänstens mottagningsenhet, telefon Är du över 18 år och bor i Holmsund, Hörnefors eller Sävar och vill ansöka om stöd enligt SoL, vänd dig till din kommundelsförvaltning via Umeå kommuns växel. Tala om var du bor så blir du kopplad till rätt handläggare i din kommundel. Umeå kommuns växel, telefon

5 VAD HÄNDER SEN? Beslut utifrån din situation och dina behov När du ansökt om stödinsatser genomförs en utredning där ditt behov av hjälp utreds av en LSS- eller handikappkonsulent. Utifrån din situation och dina behov så fattar konsulenten beslut om vilket stöd du har rätt till. Beslutet om stöd ska fattas skyndsamt. Socialtjänsten får inte börja utreda ditt behov av stöd utan att du först ansökt om hjälp. Du som får stöd har fortfarande ansvar för dig själv och din situation. Ett viktigt mål med stödinsatsen är att stärka förutsättningarna att leva ett självständigt liv. Om behovet av hjälp förändras är du skyldig att meddela detta till din konsulent och då sker en omprövning av din stödinsats. Är du inte nöjd med beslutet om stödinsatsen, kan du överklaga beslutet. TYSTNADSPLIKT Du skyddas av sekretesslagen när du pratar med Socialtjänsten. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Socialtjänsten använder datorstöd/informationsteknologi för behandling av personuppgifter. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, utredningar och beslut i sociala ärenden, journalanteckningar rörande genomförda insatser samt om det behövs för utrednings- eller vårdändamål, uppgifter om din hälsa. Dessa uppgifter behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Du har alltid rätt att ta del av det som skrivits om dig. 5

6 BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, SoL Följande stöd kan beviljas utifrån Socialtjänstlagen, SoL. Matleverans För dig som har svårigheter att själv laga mat kan hemtransport av färdiglagad mat beviljas. Behöver du hjälp att värma din mat kan du få hemtjänst till detta. Trygghetslarm Via en enkel installation i det vanliga telefonnätet och med en larmknapp i en halskedja eller ett armband kan du nå personal om det händer något. Personal från kommunens larmpatrull eller kvälls- och nattpatrull svarar för att larmen tas om hand och ser till att du får den hjälp du behöver. Dagverksamhet Socialtjänsten erbjuder efter behovsprövning dagverksamheter med tillgång till aktiviteter och träning utifrån individuella behov. Telefonservice Känner du dig otrygg i din egen bostad kan du beviljas telefonservice. Denna service vänder sig främst till ensamboende och kostar ingenting. Personal från socialtjänsten ringer upp dig på överenskomna tider för att höra hur du har det eller för att bara prata en stund. Ledsagarservice Har du funktionsnedsättningar som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagarservice. Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet. Insatsen kostar ingenting, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader. 6

7 Hemtjänst Behöver du hjälp i hemmet kan du beviljas bistånd för sådant som du inte klarar på egen hand. Det kan gälla såväl praktiska hushållsgöromål som personlig omsorg och socialt stöd där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Eget val Du kan välja om du vill att kommunen ska utföra hemtjänsten eller om du vill att ett privat företag ska göra det. Socialtjänsten har godkänt ett antal privata företag som utför hemtjänst. Mer information om de olika alternativen får du av din konsulent. Du kan också läsa mer om de som utför hemtjänst på kommunens webbplats Anhörigbidrag Som alternativ till hemtjänst kan en anhörig ta på sig att utföra den beviljade insatsen. Din anhörige får ekonomisk ersättning för detta, så kallat anhörigbidrag. Avlösning För att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet samt underlätta för dig att bo kvar hemma finns möjlighet till vistelse på korttidsboende. Avlösning kan också ske i hemmet och innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig och avlöser din anhörige i omvårdnadsarbetet under en tid. Läs mer om vilket stöd som finns för anhöriga på 7

8 Särskilt boende När behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i ditt egna hem kan ett särskilt boende bli aktuellt. Begreppet särskilt boende är ett samlingsnamn på olika typer av bostäder: Servicehus Gruppboende Sjukhem Vad kostar stödet? För vissa stödinsatser betalar du en avgift, medan andra är avgiftsfria. Hur mycket du får betala beror dels på hur mycket hjälp du har och din inkomst. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala ditt boende. 8

9 INSATSER ENLIGT LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger människor med vissa funktionsnedsättningar rätt till insatser, om det finns ett behov, för att uppnå goda levnadsvillkor. Söker du stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre målgrupperna som lagen avser, så kallade personkretsar. Därefter prövas om du har rätt till det du ansökt om. Vem kan få stöd enligt LSS? Stöd enligt LSS kan ges till följande målgrupper: Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder Personkrets 3: Personer som till följd av annan stor och varaktig funktionsnedsättning, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp Det finns 10 insatser som kan sökas enligt LSS 1. Rådgivning och annat personligt stöd Insatsen råd och stöd är ett komplement till de insatser som sjukvården erbjuder till exempel i form av habilitering och rehabilitering. Landstinget ansvarar för insatsen. Läs mer på 9

10 2. Personlig assistans Personlig assistans finns att söka för dig som är under 65 år och har en stor funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp. Med personlig assistans får du hjälp med såväl de grundläggande behoven såsom personlig hygien, kommunikation, av- och påklädning, hjälp med att äta och med din livsföring i övrigt. Den personliga assistansen ska ge dig ökade möjligheter till ett självständigt liv. Du kan få din assistans anordnad av kommunen. Ett annat alternativ är att du anlitar ett fristående företag eller organisation, till exempel ett kooperativ som arbetsgivare eller att du själv är arbetsgivare för dina assistenter. 3. Ledsagarservice Har du funktionsnedsättningar som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagarservice för att bryta isolering. Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet. Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader. 10

11 4. Kontaktperson En kontaktperson är en vän/ medmänniska som kan följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och hjälpa till att minska isolering. 5. Avlösarservice i hemmet Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden och därmed möjliggöra egna aktiviteter utanför hemmet. 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Syftet med korttidsvistelse är att du som har en funktionsnedsättning ska kunna få rekreation och miljöombyte samt för att dina anhöriga ska få avlösning. Korttidsvistelse kan ske i korttidsboende, i en annan familj eller på annat sätt, till exempel i lägerform. 7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år För skolungdomar över 12 år med omfattande funktionsnedsättning finns korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar. Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet. 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar De barn och ungdomar som genom sin omfattande funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i annan familj, så kallat familjehem, eller i bostad med särskild service. 11

12 9. Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna Bostad med särskild service innebär bostad i form av gruppbostad eller servicebostad. Förutom personlig omsorg och praktisk hjälp i hemmet ingår även stöd till aktiviteter på fritiden som en viktig del av boendet. Med särskild anpassad bostad för vuxna avses en handikappanpassad lägenhet som anvisas av kommunen. I denna insats ingår inget stöd såsom personlig omvårdnad eller praktisk hjälp. 10. Daglig verksamhet Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för dig i yrkesverksam ålder som inte kan få arbete eller utbildar dig och tillhör personkrets 1 eller 2. Individuell plan Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan som upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta insatser från en eller flera aktörer från till exempel kommun eller landsting. Vad kostar insatserna? Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter. 12

13 DU KAN ÖVERKLAGA Om din ansökan om stöd inte beviljas får du alltid ett skriftligt meddelande om detta. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar. En förnyad bedömning Din överklagan skickas till den handläggare som fattat beslutet. Överklagan måste vara insänd till socialnämnden inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Handläggaren gör då en förnyad bedömning av ditt behov. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens (det vill säga socialnämndens) beslut. Överklagan är kostnadsfri. Förvaltningsrätten i Umeå Telefon Fax Mejl Webbplats DU KAN BEGÄRA TILLSYN Om du är missnöjd över vår handläggning eller insatsen du ges kan du vända dig till Socialstyrelsen som har rätt att inspektera socialtjänstens verksamhet. Socialstyrelsen kan dessutom ge dig information och råd. Kontakta Socialstyrelsens norra regionkontor Telefon Besöksadress Nygatan i Umeå Mejl Webbplats 13

14 ANNAT STÖD Fotvård Personer med funktionsnedsättning som har svårt att själv sköta sina fötter kan till subventionerat pris få hjälp av fotterapeuter. Läs mer på Tandvårdskort Den som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till uppsökande munhälsobedömning och ekonomiskt stöd för tandvård. Läs mer på Försäkringskassans webbplats Stöd till anhöriga Du som vårdar en anhörig kan få stöd eller hjälp från socialtjänsten. Socialtjänsten har till exempel anhörigkonsulenter som arbetar med stöd till anhöriga. Kontakta anhörigkonsulenterna via kommunens växel Telefon Webbadress God man/förvaltare Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få stöd av en god man eller förvaltare, om inte behoven tillgodoses på annat sätt. God man- och förvaltarskap beslutas av Tingsrätten. Kontakta Överförmyndarnämnden genom kommunens växel. Telefon växel Frivilligcentralen Frivilligcentralen bedriver ideell verksamhet under organiserade former. En insats från Frivilligcentralen kan till exempel bestå av besök, sällskap till sjukhus, affär eller praktisk hjälp i hemmet. Insatserna kostar ingenting. Läs mer på 14

15 Bostadsanpassning Personer med bestående funktionsnedsättning kan få ekonomisk hjälp av kommunen för att anpassa sin bostad. Du kan få bidrag till skälig kostnad för anpassning av bostaden. Bidraget ska användas till anpassningar som gör det möjligt att bo kvar i bostaden. Du kan få bidrag vid till exempel nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi och stomi. För mer information Kontakta arbetsterapeuten på din hälsocentral eller kommunens handläggare telefon Bor du inom någon av kommunens särskilda boenden ska du vända dig till arbetsterapeut inom ditt boende. Parkeringstillstånd Personer som kör bil och har svårt att gå kan få ett särskilt parkeringstillstånd och undantas då från lokala trafikföreskrifter. Kontakta kommunens handläggare via växeln. Telefon Färdtjänst och riksfärdtjänst Om du på grund av en funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att anlita allmänna kommunikationsmedel kan du få färdtjänst med taxi eller färdtjänstbuss. Kontakta kommunens handläggare telefon Webbadress 15

16 HJÄLPMEDEL Utprovning och anpassning av hjälpmedel Personer med funktionsnedsättning kan låna eller hyra olika slags hjälpmedel. Dessa utprovas individuellt. Upplysningar kan lämnas av arbetsterapeut eller sjukgymnast vid din vårdcentral. Bor du inom någon av kommunens särskilda boenden ska du vända dig till arbetsterapeut eller sjukgymnast inom ditt boende. Hjälpmedel för synskadade Syncentralen på Norrlands Universitetssjukhus erbjuder hjälp för synskadade. Telefon Hjälpmedel för hörselskadade Hörcentralen på Norrlands Universitetssjukhus erbjuder hjälp för hörselskadade. Telefon Texttelefon Tolkhjälp Den som ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Kontakta oss på kommunen så hjälper vi dig att ordna tolkhjälp. Telefon växel För personer som har kommunikationshandikapp exempelvis döva, tillhandahåller landstinget tolkhjälp via Tolkcentralen. Tolkcentralen i Västerbottens läns landsting Telefon Texttelefon

17 TILLGÄNGLIG INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Klartext Nyhetsprogram i radio på lätt svenska sänds vardagar klockan i kanal P4. Nyheterna presenteras även på Sveriges radios webbplats. Webbadress under rubriken Klartext Taltidning, talböcker samt inläsningstjänst Talböcker och taltidningar finns att låna på alla bibliotek. Dessa kan skickas gratis med posten om du inte kan komma till biblioteket. Du kan också få kortare material inläst på band till exempel ett recept, en artikel eller en stickbeskrivning. Kontakta Talbokscentralen på Stadsbiblioteket, telefon för att göra din beställning. Länken på Stadsbiblioteket Länken är ett rum med många möjligheter på Stadsbiblioteket i Umeå och är öppet för personer med funktionsnedsättning. Där finns särskilda hjälpmedel tillgängliga. För ytterligare upplysningar kontakta Stadsbiblioteket Telefon Webbadress 17

18 Teletal Teletal är en tjänst som ger stöd vid tal-, röst- och språksvårigheter då ena eller båda parter i samtalet har en funktionsnedsättning och har behov av stöd för att genomföra samtalet. Teletal erbjuds av Post & Telestyrelsen och är kostnadsfri. Webbadress Teletal Telefonnummer till teletal Nationell förmedlingstjänst för bildtelefoni Förmedling och distanstolkning på teckenspråk via bildtelefon utförs av Tolkcentralen vid Örebro läns Landsting. Webbadress Texttelefon Telefon Förmedlingstjänst för texttelefonanvändare Används för samtal mellan vanlig telefon och texttelefon. Förmedlingen av samtalen är kostnadsfri. Webbadress Post- och Telestyrelsen Telefon Texttelefon

19 UTBILDNING OCH SYSSELSÄTTNING Vad gör Försäkringskassan? Försäkringskassans uppgift är att samordna den rehabilitering som behövs för människor med handikapp. De har ett nära samarbete med andra myndigheter, till exempel Arbetsmarknadsinstitutet. Telefon Försäkringskassan Webbadress Stöd till studenter med funktionsnedsättning Det finns en kontaktperson för studenter som har en funktionsnedsättning vid varje högskola och universitet. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för frågor som rör studier och stödåtgärder av olika slag. Webbadress Tillgänglighet inom högskola Upplysningar om den fysiska tillgängligheten vid olika högskoleorter kan man få av handikappansvarig kontaktperson på respektive universitet/högskola, via internet eller genom Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, Sisus. Webbadress 19

20 BIDRAG Försäkringskassan Försäkringskassan har kunskap om vilka bidrag som finns att söka för personer med funktionsnedsättning, exempel på stöd är: Arbetshjälpmedel Assistansersättning Bidrag till bil - bilstöd Handikappersättning Kontakta Försäkringskassan för information. Telefon Webbadress HANDIKAPPOLITIK Föreningar I Umeå finns ett antal olika handikappföreningar. Föreningarna ger stöd och hjälp till sina medlemmar, sprider information till allmänheten, andra organisationer och myndigheter. Ett viktigt arbete för föreningarna är att bevaka intressanta frågor för personer med en funtionsnedsättning. Handikappombudsmannen Handikappombudsmannen, HO, är myndigheten som bevakar rättigheter och intressen för personer som har en funktionsnedsättning. För mer information, kontakta HO. Telefon Texttelefon Webbplats 20

21 Nationell handikapplan Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken är en handlingsplan som antagits av riksdagen. Den syftar till att ge personer med funktionsnedsättning rätt till full delaktighet, gott bemötande och möjlighet att själv bestämma över sitt liv. Beställ planen hos riksdagens tryckeriexpedition. Telefon Webbplats Handikappolitiskt program i Umeå Umeå kommun har en handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet i kommunen. Du hittar den på kommunens webb Umeå kommunala handikappråd I Umeå finns sedan 1972 ett Kommunalt handikappråd, KHR, som träffas några gånger per år. KHR är ett formellt samverkansforum där rådets medlemmar är företrädare för olika handikapporganisationer samt politiker från kommunala nämnder. Ett viktigt syfte med KHR är att ge personer med funktionsnedsättning ökad delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. Läs mer om KHR på 21

22 VI VILL BLI BÄTTRE Socialnämndens mål är att hålla god kvalitet i våra verksamheter. Vi tycker därför att det är värdefullt att få ta del av dina synpunkter och eventuella klagomål - det ger oss en chans att förbättra oss. Via Medborgarslussen kan du direkt på kommunens webbplats skriva in dina synpunkter och skicka till oss. Ditt meddelande registreras och vi ser till att det når rätt person. Du kan även använda vår blankett för att lämna synpunkter. Blanketten hittar du på kommunens webbplats och du skickar den till oss portofritt med vanlig post. Du kan också beställa blanketten genom att ringa eller skicka ett mejl till oss. Telefon Mejl Webbadress 22

23

24 MER INFORMATION Mer information om kommunens stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning hittar du på Umea kommuns webbplats: Bor du i Umeå? Om du bor i Umeå tar du kontakt med Socialtjänstens mottagningsenhet för information och rådgivning. Telefon Besöksadress Kungsgatan 71-73, Umeå (vid Wasagallerian i centrala Umeå) Mejl Bor du i Holmsund, Hörnefors eller Sävar? Bor du i Holmsund, Hörnefors eller Sävar ska du ta kontakt med din kommundelsförvaltning. Du når din kommundelsförvaltning genom kommunens växel. Tala om var du bor så blir du kopplad till rätt handläggare i din kommundel. Telefon växel This information is also available in other languages. Call Umeå Kommun at

Socialtjänsten Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning

Socialtjänsten Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns till dig som har en funktionsnedsättning Denna broschyr är uppdaterad i augusti 2014. Du kan också lyssna på

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning

Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning Stöd och omsorg vid funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för dig som har en funktionsnedsättning www.umea.se/omsorg Innehåll Stöd för dig som har funktionsnedsättning...3 Hur gör jag

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre

Stöd och omsorg för äldre. Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns till dig som är äldre 2 Denna broschyr är uppdaterad 29 september 2014. Du kan också lyssna på informationen som finns på Umeå kommuns webbplats.

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Stöd och omsorg för äldre

Stöd och omsorg för äldre Stöd och omsorg för äldre Information om vilket stöd som finns för dig som är äldre www.umea.se/aldrestod Innehåll Stöd och omsorg för dig som är äldre...3 Mottagningsenheten ger råd och information...4

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Insatser enligt Socialtjänstlagen

Insatser enligt Socialtjänstlagen SOCIAL- OCH OMSORGSKONTORET Myndigheten för personer med funktionsnedsättning Insatser enligt Socialtjänstlagen - för personer med funktionsnedsättning under 65 år Vem vänder sig insatserna till?... 3

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE I KARLSKRONA KOMMUN HANDIKAPPOMSORGEN I KARLSKRONA KOMMUN Den broschyr du håller framför dig ska ge en bild av Karlskrona kommuns insatser för funktionshindrade.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL)

Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) Omsorg, stöd och service för dig som har en funktionsnedsättning och som bor i Huddinge. Vart vänder jag mig? Du som bor eller vistas i Huddinge kommun, är under 65

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen,

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lättläst LSS lagen LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda

Omsorg, vård och stöd. Information för teckenspråkiga döva och dövblinda Omsorg, vård och stöd Information för teckenspråkiga döva och dövblinda 1 Omsorg, vård och stöd Den här broschyren är tänkt som en vägledning till vård- och omsorgsverksamheten i Malmö stad för dig som

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning

Hemstöd. För dig med en psykisk funktionsnedsättning Hemstöd För dig med en psykisk funktionsnedsättning 1 INNEHÅLL HEMSTÖD...3 Ansökan Beslut Kontaktman Avgift SYSSELSÄTTNING...5 Avgift TRYGGHETSLARM... 6 Ansökan, beslut och avgift SÄRSKILT BOENDE... 7

Läs mer