Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

2 Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades i september Du kan lyssna på informationen på Umeå kommuns webbplats

3 STÖD FÖR DIG MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Socialtjänsten arbetar för att människor som har en funktionsnedsättning ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och med respekt för självbestämmande och integritet. VILKET STÖD OCH VILKEN SERVICE FINNS? Du som på grund av en funktionsnedsättning behöver särskild hjälp erbjuds olika former av stöd från samhället. Det finns två lagar som reglerar stödet: Socialtjänstlagen, SoL Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Stödet som ges från socialtjänsten ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. VEM KAN ANSÖKA OM INSATSER/BISTÅND? Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL. För få stöd enligt LSS ska du tillhöra de målgrupper som lagen avser. Är du osäker kontakta oss så hjälper en LSS- eller handikappkonsultent dig med ansökan. 3

4 HUR GÖR JAG FÖR ATT ANSÖKA OM INSATSER/BISTÅND? Är du under 18 år? Personer under 18 år med funktionsnedsättning som bor i Umeå eller i någon av kommundelarna Holmsund, Hörnefors och Sävar vänder sig till: Socialtjänstens mottagningsenhet, telefon Är du över 18 år och vill ansöka enligt LSS? Personer över 18 år med funktionsnedsättning som vill ansöka om stöd enligt LSS och bor i Umeå kommun eller kommundelarna Holmsund, Hörnefors och Sävar, vänder sig till: Socialtjänstens mottagningsenhet, telefon Är du över 18 år och vill ansöka enligt SoL? Bor du i Umeå tätort och vill ansöka enligt SoL, vänd dig till: Socialtjänstens mottagningsenhet, telefon Är du över 18 år och bor i Holmsund, Hörnefors eller Sävar och vill ansöka om stöd enligt SoL, vänd dig till din kommundelsförvaltning via Umeå kommuns växel. Tala om var du bor så blir du kopplad till rätt handläggare i din kommundel. Umeå kommuns växel, telefon

5 VAD HÄNDER SEN? Beslut utifrån din situation och dina behov När du ansökt om stödinsatser genomförs en utredning där ditt behov av hjälp utreds av en LSS- eller handikappkonsulent. Utifrån din situation och dina behov så fattar konsulenten beslut om vilket stöd du har rätt till. Beslutet om stöd ska fattas skyndsamt. Socialtjänsten får inte börja utreda ditt behov av stöd utan att du först ansökt om hjälp. Du som får stöd har fortfarande ansvar för dig själv och din situation. Ett viktigt mål med stödinsatsen är att stärka förutsättningarna att leva ett självständigt liv. Om behovet av hjälp förändras är du skyldig att meddela detta till din konsulent och då sker en omprövning av din stödinsats. Är du inte nöjd med beslutet om stödinsatsen, kan du överklaga beslutet. TYSTNADSPLIKT Du skyddas av sekretesslagen när du pratar med Socialtjänsten. Det betyder att all personal har tystnadsplikt och att de uppgifter du lämnar till oss och det vi pratar om vid möten inte får lämnas ut till obehöriga. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER Socialtjänsten använder datorstöd/informationsteknologi för behandling av personuppgifter. De uppgifter som behandlas är namn, personnummer, adress, utredningar och beslut i sociala ärenden, journalanteckningar rörande genomförda insatser samt om det behövs för utrednings- eller vårdändamål, uppgifter om din hälsa. Dessa uppgifter behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen, PUL (1998:204). Du har alltid rätt att ta del av det som skrivits om dig. 5

6 BISTÅND ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN, SoL Följande stöd kan beviljas utifrån Socialtjänstlagen, SoL. Matleverans För dig som har svårigheter att själv laga mat kan hemtransport av färdiglagad mat beviljas. Behöver du hjälp att värma din mat kan du få hemtjänst till detta. Trygghetslarm Via en enkel installation i det vanliga telefonnätet och med en larmknapp i en halskedja eller ett armband kan du nå personal om det händer något. Personal från kommunens larmpatrull eller kvälls- och nattpatrull svarar för att larmen tas om hand och ser till att du får den hjälp du behöver. Dagverksamhet Socialtjänsten erbjuder efter behovsprövning dagverksamheter med tillgång till aktiviteter och träning utifrån individuella behov. Telefonservice Känner du dig otrygg i din egen bostad kan du beviljas telefonservice. Denna service vänder sig främst till ensamboende och kostar ingenting. Personal från socialtjänsten ringer upp dig på överenskomna tider för att höra hur du har det eller för att bara prata en stund. Ledsagarservice Har du funktionsnedsättningar som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagarservice. Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet. Insatsen kostar ingenting, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader. 6

7 Hemtjänst Behöver du hjälp i hemmet kan du beviljas bistånd för sådant som du inte klarar på egen hand. Det kan gälla såväl praktiska hushållsgöromål som personlig omsorg och socialt stöd där behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Eget val Du kan välja om du vill att kommunen ska utföra hemtjänsten eller om du vill att ett privat företag ska göra det. Socialtjänsten har godkänt ett antal privata företag som utför hemtjänst. Mer information om de olika alternativen får du av din konsulent. Du kan också läsa mer om de som utför hemtjänst på kommunens webbplats Anhörigbidrag Som alternativ till hemtjänst kan en anhörig ta på sig att utföra den beviljade insatsen. Din anhörige får ekonomisk ersättning för detta, så kallat anhörigbidrag. Avlösning För att ge anhöriga avlösning i omvårdnadsarbetet samt underlätta för dig att bo kvar hemma finns möjlighet till vistelse på korttidsboende. Avlösning kan också ske i hemmet och innebär att personal från hemtjänsten kommer hem till dig och avlöser din anhörige i omvårdnadsarbetet under en tid. Läs mer om vilket stöd som finns för anhöriga på 7

8 Särskilt boende När behovet av vård och omsorg är så omfattande att det inte längre kan tillgodoses i ditt egna hem kan ett särskilt boende bli aktuellt. Begreppet särskilt boende är ett samlingsnamn på olika typer av bostäder: Servicehus Gruppboende Sjukhem Vad kostar stödet? För vissa stödinsatser betalar du en avgift, medan andra är avgiftsfria. Hur mycket du får betala beror dels på hur mycket hjälp du har och din inkomst. När avgiften beräknas tas hänsyn till att du ska ha kvar pengar för att täcka normala levnadskostnader samt att kunna betala ditt boende. 8

9 INSATSER ENLIGT LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger människor med vissa funktionsnedsättningar rätt till insatser, om det finns ett behov, för att uppnå goda levnadsvillkor. Söker du stöd enligt LSS sker prövningen i två steg. Först fastställs om du tillhör någon av de tre målgrupperna som lagen avser, så kallade personkretsar. Därefter prövas om du har rätt till det du ansökt om. Vem kan få stöd enligt LSS? Stöd enligt LSS kan ges till följande målgrupper: Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd Personkrets 2: Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder Personkrets 3: Personer som till följd av annan stor och varaktig funktionsnedsättning, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och hjälp Det finns 10 insatser som kan sökas enligt LSS 1. Rådgivning och annat personligt stöd Insatsen råd och stöd är ett komplement till de insatser som sjukvården erbjuder till exempel i form av habilitering och rehabilitering. Landstinget ansvarar för insatsen. Läs mer på 9

10 2. Personlig assistans Personlig assistans finns att söka för dig som är under 65 år och har en stor funktionsnedsättning som innebär ett omfattande behov av stöd och hjälp. Med personlig assistans får du hjälp med såväl de grundläggande behoven såsom personlig hygien, kommunikation, av- och påklädning, hjälp med att äta och med din livsföring i övrigt. Den personliga assistansen ska ge dig ökade möjligheter till ett självständigt liv. Du kan få din assistans anordnad av kommunen. Ett annat alternativ är att du anlitar ett fristående företag eller organisation, till exempel ett kooperativ som arbetsgivare eller att du själv är arbetsgivare för dina assistenter. 3. Ledsagarservice Har du funktionsnedsättningar som gör att aktiviteter på egen hand inte är möjliga kan du beviljas ledsagarservice för att bryta isolering. Ledsagarservice innebär hjälp att komma ut på vardagliga fritidsaktiviteter utanför hemmet. Insatsen är kostnadsfri, men du står för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter, medan kommunen står för ledsagarens eventuella kostnader. 10

11 4. Kontaktperson En kontaktperson är en vän/ medmänniska som kan följa med på fritidsaktiviteter, besöka dig i hemmet och hjälpa till att minska isolering. 5. Avlösarservice i hemmet Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden och därmed möjliggöra egna aktiviteter utanför hemmet. 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Syftet med korttidsvistelse är att du som har en funktionsnedsättning ska kunna få rekreation och miljöombyte samt för att dina anhöriga ska få avlösning. Korttidsvistelse kan ske i korttidsboende, i en annan familj eller på annat sätt, till exempel i lägerform. 7. Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år För skolungdomar över 12 år med omfattande funktionsnedsättning finns korttidstillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven när föräldrarna studerar eller förvärvsarbetar. Insatsen ges dock längst fram till det att du gått ut gymnasiet. 8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar De barn och ungdomar som genom sin omfattande funktionsnedsättning inte kan bo hos sina föräldrar kan bo i annan familj, så kallat familjehem, eller i bostad med särskild service. 11

12 9. Bostad med särskild service eller särskilt anpassad bostad för vuxna Bostad med särskild service innebär bostad i form av gruppbostad eller servicebostad. Förutom personlig omsorg och praktisk hjälp i hemmet ingår även stöd till aktiviteter på fritiden som en viktig del av boendet. Med särskild anpassad bostad för vuxna avses en handikappanpassad lägenhet som anvisas av kommunen. I denna insats ingår inget stöd såsom personlig omvårdnad eller praktisk hjälp. 10. Daglig verksamhet Daglig verksamhet är en sysselsättningsform för dig i yrkesverksam ålder som inte kan få arbete eller utbildar dig och tillhör personkrets 1 eller 2. Individuell plan Du som får stöd och service enligt LSS har rätt att begära en individuell plan som upprättas tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå från dina egna önskemål och kan omfatta insatser från en eller flera aktörer från till exempel kommun eller landsting. Vad kostar insatserna? Alla insatser enligt LSS är i princip kostnadsfria, men några undantag finns. Du betalar exempelvis för din mat, hyra och dina kostnader i samband med aktiviteter. 12

13 DU KAN ÖVERKLAGA Om din ansökan om stöd inte beviljas får du alltid ett skriftligt meddelande om detta. Tillsammans med beslutet får du information om hur du överklagar. En förnyad bedömning Din överklagan skickas till den handläggare som fattat beslutet. Överklagan måste vara insänd till socialnämnden inom tre veckor från den dag då du fick beslutet. Handläggaren gör då en förnyad bedömning av ditt behov. Om beslutet inte ändras skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som prövar ärendet. Förvaltningsrätten har möjlighet att ändra handläggarens (det vill säga socialnämndens) beslut. Överklagan är kostnadsfri. Förvaltningsrätten i Umeå Telefon Fax Mejl Webbplats DU KAN BEGÄRA TILLSYN Om du är missnöjd över vår handläggning eller insatsen du ges kan du vända dig till Socialstyrelsen som har rätt att inspektera socialtjänstens verksamhet. Socialstyrelsen kan dessutom ge dig information och råd. Kontakta Socialstyrelsens norra regionkontor Telefon Besöksadress Nygatan i Umeå Mejl Webbplats 13

14 ANNAT STÖD Fotvård Personer med funktionsnedsättning som har svårt att själv sköta sina fötter kan till subventionerat pris få hjälp av fotterapeuter. Läs mer på Tandvårdskort Den som har en funktionsnedsättning kan ha rätt till uppsökande munhälsobedömning och ekonomiskt stöd för tandvård. Läs mer på Försäkringskassans webbplats Stöd till anhöriga Du som vårdar en anhörig kan få stöd eller hjälp från socialtjänsten. Socialtjänsten har till exempel anhörigkonsulenter som arbetar med stöd till anhöriga. Kontakta anhörigkonsulenterna via kommunens växel Telefon Webbadress God man/förvaltare Den som behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan få stöd av en god man eller förvaltare, om inte behoven tillgodoses på annat sätt. God man- och förvaltarskap beslutas av Tingsrätten. Kontakta Överförmyndarnämnden genom kommunens växel. Telefon växel Frivilligcentralen Frivilligcentralen bedriver ideell verksamhet under organiserade former. En insats från Frivilligcentralen kan till exempel bestå av besök, sällskap till sjukhus, affär eller praktisk hjälp i hemmet. Insatserna kostar ingenting. Läs mer på 14

15 Bostadsanpassning Personer med bestående funktionsnedsättning kan få ekonomisk hjälp av kommunen för att anpassa sin bostad. Du kan få bidrag till skälig kostnad för anpassning av bostaden. Bidraget ska användas till anpassningar som gör det möjligt att bo kvar i bostaden. Du kan få bidrag vid till exempel nedsatt rörlighet, nedsatt syn, allergi, epilepsi och stomi. För mer information Kontakta arbetsterapeuten på din hälsocentral eller kommunens handläggare telefon Bor du inom någon av kommunens särskilda boenden ska du vända dig till arbetsterapeut inom ditt boende. Parkeringstillstånd Personer som kör bil och har svårt att gå kan få ett särskilt parkeringstillstånd och undantas då från lokala trafikföreskrifter. Kontakta kommunens handläggare via växeln. Telefon Färdtjänst och riksfärdtjänst Om du på grund av en funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att anlita allmänna kommunikationsmedel kan du få färdtjänst med taxi eller färdtjänstbuss. Kontakta kommunens handläggare telefon Webbadress 15

16 HJÄLPMEDEL Utprovning och anpassning av hjälpmedel Personer med funktionsnedsättning kan låna eller hyra olika slags hjälpmedel. Dessa utprovas individuellt. Upplysningar kan lämnas av arbetsterapeut eller sjukgymnast vid din vårdcentral. Bor du inom någon av kommunens särskilda boenden ska du vända dig till arbetsterapeut eller sjukgymnast inom ditt boende. Hjälpmedel för synskadade Syncentralen på Norrlands Universitetssjukhus erbjuder hjälp för synskadade. Telefon Hjälpmedel för hörselskadade Hörcentralen på Norrlands Universitetssjukhus erbjuder hjälp för hörselskadade. Telefon Texttelefon Tolkhjälp Den som ska besöka en handläggare i kommunen och talar ett annat språk än svenska har rätt till tolk. Kontakta oss på kommunen så hjälper vi dig att ordna tolkhjälp. Telefon växel För personer som har kommunikationshandikapp exempelvis döva, tillhandahåller landstinget tolkhjälp via Tolkcentralen. Tolkcentralen i Västerbottens läns landsting Telefon Texttelefon

17 TILLGÄNGLIG INFORMATION OCH KOMMUNIKATION Klartext Nyhetsprogram i radio på lätt svenska sänds vardagar klockan i kanal P4. Nyheterna presenteras även på Sveriges radios webbplats. Webbadress under rubriken Klartext Taltidning, talböcker samt inläsningstjänst Talböcker och taltidningar finns att låna på alla bibliotek. Dessa kan skickas gratis med posten om du inte kan komma till biblioteket. Du kan också få kortare material inläst på band till exempel ett recept, en artikel eller en stickbeskrivning. Kontakta Talbokscentralen på Stadsbiblioteket, telefon för att göra din beställning. Länken på Stadsbiblioteket Länken är ett rum med många möjligheter på Stadsbiblioteket i Umeå och är öppet för personer med funktionsnedsättning. Där finns särskilda hjälpmedel tillgängliga. För ytterligare upplysningar kontakta Stadsbiblioteket Telefon Webbadress 17

18 Teletal Teletal är en tjänst som ger stöd vid tal-, röst- och språksvårigheter då ena eller båda parter i samtalet har en funktionsnedsättning och har behov av stöd för att genomföra samtalet. Teletal erbjuds av Post & Telestyrelsen och är kostnadsfri. Webbadress Teletal Telefonnummer till teletal Nationell förmedlingstjänst för bildtelefoni Förmedling och distanstolkning på teckenspråk via bildtelefon utförs av Tolkcentralen vid Örebro läns Landsting. Webbadress Texttelefon Telefon Förmedlingstjänst för texttelefonanvändare Används för samtal mellan vanlig telefon och texttelefon. Förmedlingen av samtalen är kostnadsfri. Webbadress Post- och Telestyrelsen Telefon Texttelefon

19 UTBILDNING OCH SYSSELSÄTTNING Vad gör Försäkringskassan? Försäkringskassans uppgift är att samordna den rehabilitering som behövs för människor med handikapp. De har ett nära samarbete med andra myndigheter, till exempel Arbetsmarknadsinstitutet. Telefon Försäkringskassan Webbadress Stöd till studenter med funktionsnedsättning Det finns en kontaktperson för studenter som har en funktionsnedsättning vid varje högskola och universitet. Kontaktpersonen har ett särskilt ansvar för frågor som rör studier och stödåtgärder av olika slag. Webbadress Tillgänglighet inom högskola Upplysningar om den fysiska tillgängligheten vid olika högskoleorter kan man få av handikappansvarig kontaktperson på respektive universitet/högskola, via internet eller genom Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd, Sisus. Webbadress 19

20 BIDRAG Försäkringskassan Försäkringskassan har kunskap om vilka bidrag som finns att söka för personer med funktionsnedsättning, exempel på stöd är: Arbetshjälpmedel Assistansersättning Bidrag till bil - bilstöd Handikappersättning Kontakta Försäkringskassan för information. Telefon Webbadress HANDIKAPPOLITIK Föreningar I Umeå finns ett antal olika handikappföreningar. Föreningarna ger stöd och hjälp till sina medlemmar, sprider information till allmänheten, andra organisationer och myndigheter. Ett viktigt arbete för föreningarna är att bevaka intressanta frågor för personer med en funtionsnedsättning. Handikappombudsmannen Handikappombudsmannen, HO, är myndigheten som bevakar rättigheter och intressen för personer som har en funktionsnedsättning. För mer information, kontakta HO. Telefon Texttelefon Webbplats 20

21 Nationell handikapplan Från patient till medborgare - en nationell handlingsplan för handikappolitiken är en handlingsplan som antagits av riksdagen. Den syftar till att ge personer med funktionsnedsättning rätt till full delaktighet, gott bemötande och möjlighet att själv bestämma över sitt liv. Beställ planen hos riksdagens tryckeriexpedition. Telefon Webbplats Handikappolitiskt program i Umeå Umeå kommun har en handlingsplan för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet i kommunen. Du hittar den på kommunens webb Umeå kommunala handikappråd I Umeå finns sedan 1972 ett Kommunalt handikappråd, KHR, som träffas några gånger per år. KHR är ett formellt samverkansforum där rådets medlemmar är företrädare för olika handikapporganisationer samt politiker från kommunala nämnder. Ett viktigt syfte med KHR är att ge personer med funktionsnedsättning ökad delaktighet och jämlikhet på alla områden i samhället. Läs mer om KHR på 21

22 VI VILL BLI BÄTTRE Socialnämndens mål är att hålla god kvalitet i våra verksamheter. Vi tycker därför att det är värdefullt att få ta del av dina synpunkter och eventuella klagomål - det ger oss en chans att förbättra oss. Via Medborgarslussen kan du direkt på kommunens webbplats skriva in dina synpunkter och skicka till oss. Ditt meddelande registreras och vi ser till att det når rätt person. Du kan även använda vår blankett för att lämna synpunkter. Blanketten hittar du på kommunens webbplats och du skickar den till oss portofritt med vanlig post. Du kan också beställa blanketten genom att ringa eller skicka ett mejl till oss. Telefon Mejl Webbadress 22

23

24 MER INFORMATION Mer information om kommunens stöd och insatser för personer med funktionsnedsättning hittar du på Umea kommuns webbplats: Bor du i Umeå? Om du bor i Umeå tar du kontakt med Socialtjänstens mottagningsenhet för information och rådgivning. Telefon Besöksadress Kungsgatan 71-73, Umeå (vid Wasagallerian i centrala Umeå) Mejl Bor du i Holmsund, Hörnefors eller Sävar? Bor du i Holmsund, Hörnefors eller Sävar ska du ta kontakt med din kommundelsförvaltning. Du når din kommundelsförvaltning genom kommunens växel. Tala om var du bor så blir du kopplad till rätt handläggare i din kommundel. Telefon växel This information is also available in other languages. Call Umeå Kommun at

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss.

Tema LSS. LSS - en viktig lag som urholkas allt mer. LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) www.reclaimlss. Tema LSS LSS - lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387) Denna bilaga är framtagen av FUB Stockholms län LSS - en viktig lag som urholkas allt mer LSS är en pluslag. Pluslagstanken

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER

Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning RIKTLINJER Antagna av KS april 2002 Reviderade av KF februari 2012 SOCIALFÖRVALTNINGEN

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN

VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Reviderad 2015 05 1 VÅR ÄLDREOMSORG I BOXHOLMS KOMMUN Att få leva så länge man lever Reviderad 2015 05 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Att ansöka om hjälp och stöd sid 3 Hemtjänst, trygghetslarm sid 4-6 Insatser

Läs mer

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med

Äldreomsorg i NYNÄSHAMN. En guide till vad du kan få hjälp med Äldreomsorg i NYNÄSHAMN En guide till vad du kan få hjälp med Nynäshamns kommun Innehållsförteckning Att ansöka om hjälp och stöd 3 Hemtjänst 4 Stöd 5 Färdtjänst 6 Särskilt boende 7 I hemmet 8 Tryggt

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 13 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 13 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12

Assistansersättning. Vägledning 2003:6 Version 12 Assistansersättning Vägledning 2003:6 Version 12 Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar

Läs mer

stöd och hjälp i det egna boendet.

stöd och hjälp i det egna boendet. Hemtjänst Trygghetslarm Dagverksamhet Anhörigstöd/Växelvård Korttidsplats Övriga insatser stöd och hjälp i det egna boendet. Välkommen! Vi Vill ge äldre i Åtvidaberg förutsättningar att leva under goda

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN

RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN 000 RIKTLINJER FÖR BISTÅNDSHANDLÄGGNING INOM ÄLDREOMSORGEN Reviderad SN 98/080625 Reviderad SN 4/100127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 1 Biståndshandläggning 2 1.1 Kompetens 2 1.2 Handläggning av ärenden

Läs mer

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende

Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende Riktlinjer för bistånd enligt Socialtjänstlagen gällande hjälp i hemmet och vård- och omsorgsboende i Åstorps kommun Beslutat av Socialnämnden 2014-04-22, 66 Dnr 2014/110 2(15) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB

Ett gott liv. Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB Ett gott liv Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning Riksförbundet FUB SAMMANFATTNING Den här rapporten innehåller resultatet av en enkätundersökning om

Läs mer

av människor med funktionshinder

av människor med funktionshinder Om bemötande av människor med funktionshinder Ett nationellt program för att öka kompetensen om bemötande UTGIVEN AV SISUS Bemötandeuppdraget BEMÖTANDEUPPDRAGET Sisus, Statens institut för särskilt utbildningsstöd,

Läs mer