Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar från möte i Gymnasienätverket"

Transkript

1 Gymnasienätverket Göteborg 13 december 2016 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Torsdag 1 december Plats: Svenska Mässan Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof Petersson, Ordförande Vakant Maria Lissmatz Kristina Bergman Alme Annika Forsler Mikael O Karlsson Ingela Linzie Per Lindberg Egil Gry Cynthia Runefjärd Stefan Wigren Göran Careborg Carl Nyström Lena Hellsten Lena Almqvist Helen Petersson Katarina Lindgren Kommun Partille Ale Alingsås Göteborg, Schillerska gymnasiet Göteborg, Gymnasieområde Skånegatan UBF Göteborg/Hvitfeldtska gymnasiet Göteborg, Polhemsgymnasiet Göteborg, Gymnasieområde Lindholmen Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Öckerö Margaretha Allen, Sekreterare GR Syfte/uppdrag: Nätverkens representanter har strategiska ledaruppdrag. Ledamotskapet är personligt och nätverkets syften är att; - initiera regiongemensamma satsningar och uppdragsförslag till Utbildningschefsnätverket, - byta idéer, erfarenheter och kunskaper till gagn för den egna kommunens verksamhet såväl som för det regionala samarbetet, - på uppdrag av Utbildningschefsnätverket genomföra insatser såsom utredningar, projekt, kunskapsöversikter etc. - bevaka verksamhetsområdets utveckling nationellt och 1

2 internationellt och pröva tanken på samagerande där så är relevant, - årligen avlägga kort verksamhetsrapport. Anteckningar 1. Återkoppling från möte i september Arbetsutskottet gav förslag på arbetsgång och tidplan för utbyte kring systematiskt kvalitetsarbete Bakgrund till förslaget ligger i att det kontinuerligt presenteras ett antal rapporter om kvalitet i den svenska skolan (t ex Pisa-rapporten). Oftast är det andra än huvudmännen som presenterar och kommenterar resultaten. Och huvudmännen blir gäster i sin egen föreställning. Tolkningsföreträdet saknas. GR kommer att kika närmare på denna fråga. Förslaget syftar till att på ett bättre sätt äga processen kring systematiskt kvalitetsarbete ur ett regionalt perspektiv. Dessutom gör Skolinspektioner granskningar av hur det strategiska kvalitetsarbetet utförs. Varje kommun tar fram rapporter på olika nivåer; kommunrapport, gymnasieenhetsrapport, utbildningsområdesrapport, kvalitetsrapport eller andra benämningar. SKLs Öppna jämförelser och brukarenkäter talar också om kvalitet. Vilka mönster sticker ut då? Analysfas på regionnivå kanske behöver göras först på den kommunala arenan. Därefter kan man gå in i ett gemensamt möte med de fristående skolorna. Kan vi därefter ha ett utbyta med en region som har gjort någon analys på liknande nivå? Ska vi göra ett utbyte eller en resa? Man kan också djupdyka i några nätverk. Kan vi definiera områden som skulle intressera samtliga politiker i medlemskommunerna? Exempelvis: Betygssnitt, antal/andel elever med gymnasieexamen, antal på yrkesprogram respektive högskoleförberedande program, antal avbrott/avhopp, resultat på nationella prov, genomströmning, behörighet till högskola, elevers hälsotillstånd och ohälsotal (särskilt psykisk) GR har under många år genomfört jämförelser med andra storstadsregioner utifrån befintlig statistik. GR-enkäten ger också svar på en del mjuka frågor. Fristående skolor erbjuds göra enkäten. GR har också för avsikt att ta fram en rapport liknande den som kommunerna i Stockholms län har gjort kring gymnasieutbudet. Kan Gymnasienätverket analysera det som lyfts fram i den rapporten? Kan man aggregera upp regionens samlade bild? Att lära av varandra kan vara ett syfte? Hur jobbar man med systematiskt kvalitetsarbete. Det finns mängder av statistik om gymnasieskolan. Sekreteraren ställde fråga om arbetet ska utgå från hemkommunsnivå eller från skolkommunsnivå. Nyckeltalen skiljer sig åt i 2

3 statistiken och en så öppen region som GR går eleverna i många andra skolor än hemkommunens eventuella gymnasieskola. Ordföranden menade att vi ska utgå från skolkommunsnivån och från data som samlas in där. Det är en hyfsat kvalitativ analysnivå. Forskarperspektivet kan läggas till liksom andra rapporter och övergripande bilder som beskriver den verklighet vi står i. Vi ska lära av varandra och höja kompetensen kring systematiskt kvalitetsarbete! Vi ska i första skedet utgå från eget skrivet material och se vad som beskrivs i det. Därefter ska vi se om det finns officiella nyckeltal som kan vara de samma. Ytterligare syften är: Öka/sprida det gemensamma lärandet (ur ensamhetsperspektivet) Höja resultaten i regionen Tydliggöra att utbildningen äger frågan; Pisa, ÖJ, TIMSS Då hamnar vi inte i försvarsposition. Flera kommuner vittnade om att politiker ber om statistik och underlag lite när som helst under året. Några kommuner hade då kommit överens med politikerna om när dessa fakta ska lämnas och kommenteras på ett mera systematiskt sätt. T exempelvis redovisas inte betygsstatistik förrän på höstkanten. En kommun använde sig av ett kvalitetsårshjul i nämnden för att undvika ryckigheten. Ett annat tips var att avdela en person som är duktig på att analysera statistik. Detta kan göras tillsammans med verksamhetschefen. Efter analysen måste också åtgärder komma igång. Det dubbla styrsystemet kan ibland ställa till det. Ordförande skissade på arbetet enligt nedan Arbetsgruppsprocess Systematisk temaprocess över tid. Nätverksfrågor Uppdragen från UC Arbetsutskottet jobbar vidare med detta. Utgångspunkten är att alla skickar in underlag inför nästa nätverksmöte som är en heldag. Ett temaarbete kring systematiskt kvalitetsarbete genomförs under den dagen med processledare som ska leda gruppen för att få kvalitet i arbetet och för att öka det gemensamma lärandet. Sammanhangsmarkering: Hur förhåller jag mig till detta? Den 31 mars sker en gemensam sittning med rektorer för fristående gymnasieskolor. Kan vi mötas där och berätta om vår process? Beslut: Alla skickar in sitt material till Margaretha A senast tio dagar innan mötet. Skicka gärna ett exempel på enhetsnivå, ett på skolnivå och ett på övergripande nivå. 3

4 2. Kort om Euro skills samt om Gröna näringar- Vad händer inom College Väst? Återkoppling från seminarium med Visita med flera. Angela Lindqvist Euro skills Europas största yrkestävling. 500 unga tävlar i 35 grenar. För första gången arrangeras tävlingarna i Skandinavien. World skills Sweden, Göteborg & co och ett stort antal andra parter bidrar till att tävlingarna kan genomföras. Hypotesen är att ungdomar kommer att besöka tävlingarna för vägledning och inspiration, vilket är en del i tävlingarnas hållbarthetskoncept. 35 olika yrken tävlar. Sex olika kluster inom ett övergripande branschområde finns. Det finns också Prova-på ytor och 22 yrken kan man testa. Några exempel är yrkesförare Simulator, Florist - Göra sina egna blomsterarbeten, Teleteknik Prova på att löda, Cadtekniker Designa och skriva ut figurer i 3 D. Arbetsförmedlare och studie- och yrkesvägledare finns på ytan. Det har tagit tre år att förbereda tävlingarna och för att involvera så många människor. GR har tagit fram en lärarhandledning tillsammans med Skolverket om Euro skills. Många av GRs nätverk förlägger möten i anslutning till tävlingarna. Tekniska tjejer och vårdande män är titeln på ett seminarium om hur vi gemensamt kan motverka könsstereotypa yrkes- och utbildningsval. Utmärkelsen samverkanspris för bästa samverkan i kategorier grundskola, gymnasium, företag. I år delas också ut pris till bästa yrkeslärare. 250 tjänstemän från regionen träffas under tävlingarna. En nätverksdeltagare efterfrågade någon typ av dokumentationsfilm. College Väst ett ESF-projekt Den del som rör Livsmedel och gröna näringar beskrevs. Utöver detta ingår också VO- College och Teknikcollege. En kartläggning görs just nu för att inventera delbranschernas och utbildningsaktörernas intresse och behov av att delta i samverkan samt genomlysa förutsättningarna för de horisontella kriterierna. Halland är med i denna del. Det rör sig i första hand om partioch detaljhandel m fl. Visita är med som branschorganisation. 70 personer diskuterade för några veckor sedan kompetensförsörjning och hur kan vi samverka. Kompetensförsörjningen är en stor utmaning. Bättre samverkan med långsiktighet krävs. En regional plattform för dialog önskas Man vill arbeta tillsammans! Detta ska tas vidare och ev. skapas någon form av samarbete. Livsmedelskedjan är väldigt bred. Gröna näringar har inte tillräckligt med utbildningsplatser och det är dyra utbildningar. 4

5 Det saknas kockar. Restaurangbranschen är i stort behov. Besöksnäringen ökar. Göteborg & co gör sitt till för att den ska göra det. Branschfolk är beredda att starta egna utbildningar. Vilket nedköp i så fall! Att vi inte kan få eleverna att söka detta! Hur kan vi göra det mera attraktivt att söka? Fler kompetenser. Kan branschen hjälpa till? Det finns många som har utbildningen, men som inte vill jobba natt. Många små aktörer konkurrerar. Svårt att hitta överenskommelser om apl. Tillsammans med HRF (facket) tittar arbetsgivarna på arbetsmiljön. Hotellutbildningen är det det man vill ha? Yrkeshögskolan har ställt krav på matte 1 b, vilket av andra anses vara ett för högt krav. 3. Gymnasieutredningen Förslagen i korthet fanns med i inbjudan. Det tas upp vid senare tillfälle. 4. Tema nyanlända Exempel på arbete med nyanlända Karin Glissel, Koordinator Yrkesintroduktion, projektledare Plug-in 2.0 Framgången Erfarenhetsutbyte Insatser kring nyanlända Sömlösa övergångar Hur åstadkomma? SKLs gymnasiekonferens lyfte fram exempel på hur man jobbar med nyanlända. Ett av exemplen som lyftes kom från Lerum. Lerum arbetar med Plug-in målgrupp 3 och har på kort tid gått från 18 till 70 elever och från en homogen till heterogen elevgrupp. Ganska snart upptäcktes en inlåsningseffekt i IM SPRINT, då det inte fanns någon yrkeskoppling. IM SPRINT sorterar under IM. Kan vi luckra upp det? Syftet var bland annat att: Se till att det blir en tydlig integration av nyanlända, både i utbildningsorganisationen och för att underlätta integrationen i det lokala näringslivet. En bransch som behöver kompetens tar emot med öppna armar. Exempel på insatser: Studiebesök, Yrkesvägledning, Prova på, Praktik, Euro skills Undersköterskeutbildning inom vuxenutbildningen är bara på tre terminer och man kan få jobb på helger och sommar. Studiedag genomförs på skolan, då arbetslagen får diskutera utmaningar och möjligheter med att ta emot nyanlända på programmen. BF har en öppen förskola som eleverna får kika in på. Behov av fortbildning? IM yrkesintroduktion mot bygg (ligger närmare BA än IM). Elever, som har gått ut nian utan behörighet, har ibland sökt till Bräckegymnasiet i Göteborg. Nu ville kommunen pröva om de kunde läsa på hemmaplan. Fyra ungdomar stannade hemma. Tre nyanlända ville jobba inom bygg. Dessa blev en grupp. Karin pratade med lärarna på programmen och hon deltar även på lokala programråd. Inspiratörer har varit forskarna Nihad Bunar (grundskolan) och Hassan Sharif (kan man flytta ut de nyanlända på programmen?) Regelverket har öppnats upp på Yrkesintroduktion. Man kan göra friare varianter. Prova på yrkesprogrammen är en metod som används. Studiebesök på företagen Autoadapt är en annan. Den stora frågan för många elever är: Hur tar jag mig ur Språkintroduktion??? 5

6 Individuell yrkesintroduktion: Ett exempel nämndes där en elev snart är klar med sin fordonsutbildning, men ännu inte är klar med svenskan. Eleven har praktik två dagar i veckan. Hen har fått avslag på sin asylansökan, har ingen fast adress, bor hos kompisar på soffan, får ingen dagersättning, matersättning utgick men eleven kunde inte lösa ut checken pga sin status. Spärrat kort från Migrationsverket. Resultaten i Byggintro är: De nyanlända blir mentorer för de unga. De är mera studiemotiverade. I bygghallen jobbar de två och två. När de har blivit varma i kläderna ser man effekter från det andra hållet. De svenska eleverna påverkas också. Hos dem finns utanförskap och få betyg. De hjälper de nyanlända med svenskan. Studiebesök Eleverna får se exempel på vad man kan arbeta med i framtiden. De får också lektioner i vårt samhällssystem, te x hur vi tar hand om funktionshindrade. Autoadapt anpassar fordon för funktionshindrade. Detta förekommer inte i deras hemländer. Likvärdig progression borde betyda för varje individ utifrån sina förutsättningar. Varför ser vi inte nyanlända som utbytesstudenter. Svenska först svenska under tiden Majoritet vs minoritet (dari talar många, men det finns också mindre språk) Hur ser det ut i kommunerna kring utbildning för nyanlända? Laget runt Öckerö En liten grupp går i grundskolan. Köper platser i Göteborg därefter, ungefär stycken. Göteborg En trend är möjligen oroande. I inledningen var målet att försöka integrera IMSPRINT med programmen. Det blev så stor mängd, så att det nu väger åt andra hållet. Så många som möjligt på kommunala skolor var mottot i början. De nyanlända puttas nu ut till egna skolor. Det gäller att praktiskt kunna handskas med situationen. Ett test gjordes där de nyanlända fick välja utifrån intresseområden. De läser mot t ex BF. Sedan integreras de i klasserna. Ibland blir det väldigt bra. Ibland har det blivit en grupp vid sidan av. Stenungsund 172 ungdomar finns i området Tjörn/Stenungsund. Just nu råder mycket oro kring utvisning. Mycket svenska ingår i utbildningen. Svenska som andraspråklärarna vill fokusera på språk. Vuxenutbildningen tar en del av dem som vill övergå till yrkesutbildning. Även en del 17-åringar skrivs över med sfi. Det känns lite långt till gymnasiet. Mycket av ansvaret ligger på IM. Eleverna har väldigt lite gemensamt med IM-programmen. Mölndal Cirka 300 ungdomar finns i kommunen. Det är nu en ännu mera heterogen grupp. Många har varit 1-2 år i Sverige. De flyttas över från andra orter. En del har fått tillfälliga uppehållstillstånd. De söker städjobb för att få stanna. Partille Många olika frågor ställs. Vilken är utbildningens roll? Det är mycket att hantera med totalt 108 elever. 6

7 Kungsbacka 150 elever finns på två skolor. Det hälsofrämjande arbetet är intensivt på grund av avvisningar. Kungälv Det finns cirka elever i kommunen. En heldag kring yrkesintroduktion har genomförts. Kommunen var också och lyssnade på SKLs gymnasiekonferens för att få mera kunskap om regelverket. Alingsås Drygt 100 elever finns. De är t ex integrerade mot BF. AME är inblandad i arbetet. Lerum 65 % får gymnasieexamen i svensk gymnasieskola. Bland IMSPRINT-eleverna är det bara 1% som går ut med en gymnasieexamen. Gör kunskap tillgänglig. Härryda 85 elever finns och kommunen är också med i Plug-in-projektet. Det individuella valet kan alla elever i princip vara med på. 5. Skolverkets utbildningspaket om studie- och yrkesvägledning Emma Theiland-Nilsson GR medverkade. Utbildningspaket skola-arbetsliv Skolverket, Arbetsförmedlingen och Karlstads universitet står bakom. Syftet är att utveckla arbetet med att integrera studie- och yrkesvägledning och skola-arbetsliv i undervisningen. Utbildningen vänder sig till lärare, skolledare och syv. Deltagandet sker gruppvis från skolan för att gemensamt utveckla arbetet i verksamheten. Det är alltså inte meningen att bara syv ska delta. Två gemensamma utbildningsdagar erbjuds. Däremellan tre tillfällen med processledare från Karlstads universitet. Exempel på arbetsområden: Konkreta undervisningsupplägg En plan för studie- och yrkesvägledare En plan som behöver implementeras och förankras Utbildningen utgår från och anpassas efter skolans behov och förutsättningar Kommande utbildningsdagar: 1 mars Lindholmen Conference center 19 september Ullevi lounge Kontakta Emma T-N för mera information och för anmälan. 6. Övriga frågor Förslag till mötesdatum 2017 (Ev extramöte med vuxnätverket i januari) Möte 1 (6/2 9-15), Möte 2 gemensamt möte med fristående gymnasieskolor (31/3 9-12), Möte 3 (bestäms senare) 7

8 Inbjudan, anteckningar och övrigt material från Gymnasienätverkets möten återfinns på GR Utbildnings webbsida Vid anteckningarna /Margaretha Allen Sekreterare Gymnasienätverket 8

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket 1 juli Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Måndag 8 juni 8.30-11.30 Plats: Konferensanläggningen At work, Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof Petersson, Ordförande

Läs mer

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014

Mötestider för Utbildningschefsnätverket 2014 MISSIV ÄRENDE 1 Till Förslag till stider för 2014 föreslås enas om att s möten 2014 äger rum enligt följande: Fredag 21 februari Fredag 11 april Fredag 16 maj Fredag 13 juni Torsdag 4 september, em Fredag

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket

Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 10 mars Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Torsdag 26 februari, 13.00-16.00 Plats: At Work i Gårda Ledamöter Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof

Läs mer

Anteckningar från möte i Kvalitetsnätverket

Anteckningar från möte i Kvalitetsnätverket ANTECKNINGAR Kvalitetsnätverket Torsdag 2016-12-01 Anteckningar från möte i Kvalitetsnätverket Tid: Torsdag 1 december 2016 kl 9.00-12.00 Plats: Svenska Mässan, Lokal R21, Mässans Gata 24, Göteborg Närvarande

Läs mer

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola

Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Uppdrag om att utreda förutsättningarna för rättsäker placering och antagning av elever med utländska betyg till gymnasieskola Introduktionsprogramsgruppen Gymnasieantagningen 2016-09-29 Kartläggning av

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 MISSIV 2014-06-13 ÄRENDE 1 Till Förslag till Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning och svenska för invandare (SFI) i Göteborgsregionen år 2015 Föreliggande förslag till interkommunal

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket

Minnesanteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket sregionens kommunalförbund LPA-nätverket 25 oktober 2015 Minnesanteckningar från möte i Lärande på arbetsplatsnätverket Tid: Måndag 12 oktober 13-16 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Ledamöter Staffan

Läs mer

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen

GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända. Utbildningsgruppen GR Utbildnings arbete med fokus nyanlända Utbildningsgruppen 2016-12-01 Ålder: Inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem, boende i GR-kommun, 2016-11-30 100,0% 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 47,7%

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2016-09-02 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 2 september 2016, klockan 13.00-15.40 Plats: Gala 1, Sankt Jörgen Park Deltagare Tomas Berndtsson,

Läs mer

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen

Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Rapport från Förskolenätverket 2014-03-20 Johan Borvén Rapport från Förskolenätverket att se över bristen på förskollärare i regionen Den 18 oktober 2013 gav Utbildningschefsnätverket följande uppdrag

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 25 maj 2016 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Onsdag 25 maj, kl. 9.00-12.15 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Gymnasienätverket Sammansättning Namn Karl-Olof

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR

Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Gymnasierektorsgruppen Göteborg 4 oktober 2012 24 september 2012 Anteckningar från möte i Gymnasierektorsgruppen för kommunala och fristående skolor inom GR Tid: Torsdag 4 oktober 2012, kl. 13.00-16.00

Läs mer

Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket och delvis med Vuxenutbildningsnätverket

Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket och delvis med Vuxenutbildningsnätverket Gymnasienätverket Göteborg 2 februari 2016 Minnesanteckningar från möte i Gymnasienätverket och delvis med Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 27 januari, kl. 9.00-11.00 för Gymnasienätverket, 11.00-12.30

Läs mer

Redovisning av uppdrag om yrkesutbildning inom GR. Gymnasienätverket Lärande på arbetsplatsnätverket

Redovisning av uppdrag om yrkesutbildning inom GR. Gymnasienätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Redovisning av uppdrag om yrkesutbildning inom GR Gymnasienätverket Lärande på arbetsplatsnätverket Yrkesutbildningens år Yrkes SM i Malmö 11-13 maj 2016 Euroskills2016 i Göteborg Fritidshem och förskola

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Allmänna råd I de allmänna råden från skolverket står delas Studie och yrkesvägledningen in i snäv och vid bemärkelse:

Allmänna råd I de allmänna råden från skolverket står delas Studie och yrkesvägledningen in i snäv och vid bemärkelse: 2016-03-22 UPPDRAGSBESKRIVNING för nätverket SKSYV, Skaraborgs nätverk för Studie- och Yrkesvägledning Bakgrund Elevens studieval- och yrkesval har stor betydelse för hur dennes framtid kommer att utvecklas.

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 december, kl. 08.30 14.30 Plats: Burgården, lokal Carmen Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Maria Lissmatz, Kungälv

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 16 december 2013 28 januari 2014 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket Tid: Måndag 16 december 11.30-16.00 Plats: Hotell Tidblom, Olskroksgatan 23 Göteborg Ledamöter Gymnasienätverket

Läs mer

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se

Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden. grskolaarbetsliv.se praktikplatsen.se Att rusta eleverna inför morgondagens arbetsmarknad för framtiden Upplägg Sammanhangsmarkering, dagens utmaningar Hur hänger det ihop? Vad säger forskning och styrdokument? Vinsterna med samverkan skola

Läs mer

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014

Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Halvtidsutvärdering av yrkesutbildningar med språkstöd Den 12 december 2014 Bakgrund GRsfi startade 2011-07-01 som ett delprojekt i Kommungemensam plattform. Erbjuda fler alternativ som kan skapa snabbare

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Lovtider läsåret 2016/2017

Lovtider läsåret 2016/2017 MISSIV 2014-02-21 ÄRENDE 1 Till Lovtider läsåret 2016/2017 Utbildningsgruppen har lyft frågan om lovtidernas förläggning över året och uppdragit åt GR Utbildning att tillsammans med utbildningscheferna

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus.

Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Anteckningarna och en sammanställning från NÖHRA-arbetet på utvecklingsdagen den 26/2 i Folkets Hus. Grupparbetet bestod av 6 blandgrupper med ca 6 personer i varje grupp. Varje grupp skulle göra en egen

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess

Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Flyktingsituation extra ordinärt läge Politisk - tjänstemannaprocess Bryssel 16/9 UG Åtgärder 18,19/9 F-styrelse Akut agenda 25/9 Kommunchefer 30/9 UC 2/10 Extra möte KSO, KC 16/10 F-styrelse Förslag Åtgärder

Läs mer

Anteckningar från möte i SYV-nätverket

Anteckningar från möte i SYV-nätverket ANTECKNINGAR SYV-nätverket 2014-04-24 Anteckningar från möte i SYV-nätverket Tid: Torsdag den 24 april 2014, kl 13.30-16.30 Plats: GR, Pater Noster (rum 219) Deltagare Catarina Gustafsson, ordf Louise

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2015-02-20 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 20 februari 2015, klockan 08.30-12.00 Plats: GR, Pater Noster Deltagare Annika Sjöberg, Lerum (för

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513

Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513 GR Utbildning 060615 Minnesanteckningar från nätverk för lärlingsutbildning 060513 Deltagare: Sten Jansson Lerum, Gunilla Forsell Stenungsund, Magnus Haglund Ale, Lars Olsson Göteborg, Morgan Josefsson

Läs mer

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING

SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING SAMORDNARE FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING för grund- och gymnasieskola i Järfälla Helena Andersson 2017-03-28 Ordföranden konstaterar att utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 2017-03-28

Läs mer

Regionalt samråd om utbudet i gymnasieskola och gymnasiesärskola inför 2017 i GR Version 1-1 april 2016

Regionalt samråd om utbudet i gymnasieskola och gymnasiesärskola inför 2017 i GR Version 1-1 april 2016 Regionalt samråd om utbudet i gymnasieskola och gymnasiesärskola inför 2017 i GR Version 1-1 april 2016 Utbildningschefsnätverket 16-04-22 Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se SREGIONENS OMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Reservantagningen 2016

Reservantagningen 2016 Reservantagningen 2016 Antagna nationella program Totalt antal 9 813 (9 435) 6 029 kommunala 3 784 fristående 78% är antagna på sitt 1:a-handsval (82%) Skolor Platser nationella program 25 kommunala 42

Läs mer

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell

Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Vägen till en framgångsrik lärlingsmodell Våra rekommendationer är inom fyra huvudpunkter: Modellens utgångspunkt Organisering Pedagogens nya roll Marknadsföring till nya och befintliga målgrupper Men,

Läs mer

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket med gruppen för fristående gymnasieskolor

Anteckningar från möte i Gymnasienätverket med gruppen för fristående gymnasieskolor Gymnasienätverket Göteborg 3 november 2016 Anteckningar från möte i Gymnasienätverket med gruppen för fristående gymnasieskolor Tid: Måndag 17 oktober 9.00-12.00 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg.

Läs mer

Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket

Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket Gymnasienätverket Göteborg 10 oktober Minnesanteckningar möte i Gymnasienätverket Tid: Fredag 25 september 9.00-12.00 Plats: NYA GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Gymnasienätverket Sammansättning Namn

Läs mer

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR

Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR GR Utbildning 040918 Minnesanteckningar från gymnasierektorsgruppens nätverksträff inom GR Datum: torsdag 9 september Tid: 13.00-16.00 Närvarande: Bo Lundahl, Alingsås, Tom Haglund, Partille, Annika Vannerberg,

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC)

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) 2009-06-05 Anteckningar från Utbildningschefsgruppen (UC) Tid: Fredagen 5 juni 2009, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Annika Sjöberg, Ale (för & grund) Ordförande Jan Östgärd, Härryda (gymn

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna

Likvärdig studie- och yrkesvägledning för barn, ungdomar och vuxna Regionala rekommendationer för Östergötland och Tranås Kontaktuppgifter: Helene Sjöberg Utbildningsstrateg, Regionförbundet Östsam 013-26 27 40 072-539 91 83 helenesjoberg@ostsamse Dokumentinformation:

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Anteckningar från Utbildningschefsgruppen, gymnasietema Tid: Fredag 16 april, 2010, kl 8.30-12.00 Plats: GR, Rum 255 Deltagare Jan Magnusson, Öckerö, Ordförande Margaretha Wåhlin, Ale Peter Johansson,

Läs mer

Måldokument Utbildning Skaraborg

Måldokument Utbildning Skaraborg Måldokument Utbildning Skaraborg 1 Inledning Undertecknande kommuner i Skaraborg har beslutat att samverka kring utbildning i Skaraborg. Denna samverkan regleras genom samverkansavtal som är bilagor till

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 14 juni 2010, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Marie Lindén (V), Göteborg,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Anteckningar från möte i Särskolenätverket

Anteckningar från möte i Särskolenätverket Särskolenätverket Göteborg 4 mars Anteckningar från möte i Särskolenätverket Tid: onsdag 18 februari 2015, kl 09.00-12.00 med kategoriträff 13.00-14.00. Plats: Atwork, Johan på Gårdas gata 5B, Göteborg.

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb

Mässhallen. Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb Mässhallen Svenska och yrkeskunskaper vägen till jobb GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Yrkesutbildningar med språkstöd Göteborgsregionens kommunalförbund GR Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka,

Läs mer

Preliminärantagningen 2017

Preliminärantagningen 2017 Statistik från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2017-04-06 Preliminärantagningen Preliminärantagningen genomförs som en förberedelse inför slutantagningen som sker i juni. Preliminärantagningen ger

Läs mer

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning

TEKNIKCOLLEGE. Teknikcollege. - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Teknikcollege - kompetenscentra för effektiv resursanvändning Kriterier för Teknikcollege 1. Regionalt perspektiv 2. Infrastruktur för utbildningen 3. Tydlig profil 4. Samverkan med arbetslivet 5. Kvalitetssäkring

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Inbjudan till Vård- och omsorgscollegerådet

Inbjudan till Vård- och omsorgscollegerådet Vård- och omsorgscollegerådet Göteborg fredag 12 maj Inbjudan till Vård- och omsorgscollegerådet Datum: Torsdag 19 maj, kl. 13.00-16.00 Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg Lokal Sexan Deltagare

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 6 februari 2008, kl 08.30-12.00 Plats: Hantverk & Design, Nääs Fabriker, Tollered, Lerum Deltagare Kerstin Littke, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena

Läs mer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever. 1 (5) 2017-02-24 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen

Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom Göteborgsregionen 091026 Anteckningar från nätverksmöte för gymnasierektorsgruppen inom sregionen Datum: Tisdag 20 oktober Tid: 8.30-12.00 Deltagare: Fredrik Ericsson Ale, Magnus Thilén Alingsås, Marianne Möller, Torbjörn

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredag 5 mars 2010, kl 08.30-14.30 Plats: GR, lokal 135 Deltagare Mona Tolf, Lilla Edet (för & grund, gymn & vux), Ordförande Jan Magnusson, Öckerö (för &

Läs mer

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan

Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringsbeslut II:1 2017-04-20 U2017/01930/GV Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag om sammanhållna yrkesutbildningar i gymnasieskolan Regeringens beslut Statens skolverk

Läs mer

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare

Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare Nätverk Syfte/Uppdrag Ordförande Sekreterare APU - omvårdnad/sjukvård Syftet med avtalet är att höja kvaliteten inom omvårdnadsprogrammet genom att förbättra den arbetsplatsförlagda utbildningen både i

Läs mer

Anteckningar från möte med Introduktionsprogramsgruppen

Anteckningar från möte med Introduktionsprogramsgruppen ANTECKNINGAR Introduktionsprogramsgruppen 2014-09-19 Anteckningar från möte med Introduktionsprogramsgruppen Tid: Fredag 19 september 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: Atwork, lokal Diana Deltog Stefan Segerqvist,

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar

Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar Skolgång för nyanlända elever nuläge och utmaningar Upplägg Asylsökande barn äldre än tidigare Faktorer som påverkar elevernas skolgång direkt/indirekt SKL:s arbete med frågor som rör nyanlända elever

Läs mer

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER!

SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Se möjligheter! Huvudmannaplan SKOLSAMVERKAN SYV REGIONALA REKOMMENDATIONER & HUVUDMANNAPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Förvaltningschefer/skolchefer,

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Alingsås 22 april 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 22 april, 2015, 08.30-11.30 Plats: Utbildningens Hus, Rum Stora Telebild, Östra Ringgatan

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket ANTECKNINGAR Vuxenutbildningsnätverket 2014-10-22 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: onsdag 22 oktober 2014, kl. 08.30-12.00 Plats: GR, lokal Pater Noster (219) Deltagare Jan Elftorp,

Läs mer

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats

Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats Skolforum 2013 Viking Cinderella Kvalitetsgranskningar av lärande på arbetsplats 10/21/2013 Kvalitetsgranskning gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens uppdrag Utbildningsinspektion ett regeringsuppdrag

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 7 september 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Måndag 7 september 2015, 16.30-17.30 Plats: Sankt Jörgen Park, Knipplekullen 8-10, Göteborg Ledamöter

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen den 7 april, 2006, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Leif Ivelind,

Läs mer

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats

Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats 090310 Minnesanteckningar från nätverksmöte för Lärande på arbetsplats Datum: 18 februari 2009 Tid: tid: 13-16 Plats: GR, Göteborg Deltagare: Börje Molin Alingsås, Linda Wennerholm Hylte, Irma Polgary

Läs mer

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat

Skolundersökning 2012 Elevenkät. Göteborgsregionen Resultat Skolundersökning 2012 Elevenkät Göteborgsregionen Resultat Innehåll Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Metod och omfattning Genomförande Svarsfrekvens Liten ordlista Läsanvisning Resultat Årskurs

Läs mer

Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad

Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad Protokoll Styrgrupp Arbetsmarknad 2012-02-09 Ulrica Furby sid 1(4) Sammanträde med GR:s Styrgrupp för Arbetsmarknad Tid: Torsdag 9 februari 2012 kl. 08:30-12:30 Plats: GR Närvarande: Maria Rydén, Göteborg

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Vuxenutbildningsnätverket Göteborg 20 maj 2015 Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsnätverket Tid: Onsdag 20 maj 2015, kl 08.30-11.30 Plats: ATWORK i Gårda, Johan på Gårdas gata 5a, Lokal: Devil Ledamöter

Läs mer

Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA

Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA 081125 Anteckningar från nätverksmöte kring Lärande på arbetsplats LPA Datum: 081024 Deltagare: Arbiv Avichai Lerum, Gunnar Gisslow Lerum, Björn Johansson Lerum, Kerstin Lundh Kungsbacka, Bonny Wernersson

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2016-10-28 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 28 oktober 2016, klockan 08.30-14.30 Plats: 95:an, GR Deltagare Maria Andersson, Kungälv (för &

Läs mer

Gymnasieregionen efter reservantagningen. Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket

Gymnasieregionen efter reservantagningen. Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket Gymnasieregionen efter reservantagningen Regionalt samråd Utbildningschefsnätverket 1102 Beroendekartor Materialet baseras på reservantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka kommuner

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket

Anteckningar från Utbildningschefsnätverket ANTECKNINGAR Utbildningschefsnätverket 2014-02-21 Anteckningar från Utbildningschefsnätverket Tid: Fredag 21 februari 2014, klockan 08.30-14.30 Plats: GR, Rum Tistlarna (255) Deltagare Christina Thomsen,

Läs mer

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning

Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Giggi Thomson Datum 2016-05-23 Diarienummer UBN-2016-0861 Utbildningsnämnden Förändrad organisation för studie- och yrkesvägledning Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2016

Gysam Verksamhetsplan 2016 2015-11-05 Gysam Verksamhetsplan 2016 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone

Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år Marcello Marrone Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildningen år 2017 Marcello Marrone Innehåll Bakgrundsinformation och statistik Skolverkets uppdrag inom vuxenutbildning EN språkutbildning i svenska för invandrare Rätt

Läs mer

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm

En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm 2006-02-13 Av Helena Jonsson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning I denna rapport jämförs Göteborgsregionen med våra andra två storstadsregioner

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

Minnesanteckningar från gemensamt möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor

Minnesanteckningar från gemensamt möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor Gymnasienätverket Gruppen för fristående gymnasieskolor Göteborg 15 december 2015 Minnesanteckningar från gemensamt möte i Gymnasienätverket och Gruppen för fristående gymnasieskolor Tid: Onsdag 9 december

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015

Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 2015 Beroendekartor Fördelning av elever efter reservantagningen 21 Framtagning Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Analys Margaretha Allen margaretha.allen@grkom.se Materialet baseras på reservantagningen

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 4 november 2009, kl 09.00-12.00 Plats: Vuxenutbildningen, Öckerö Deltagare Jan Elftorp, Utbildningschefsgruppen, Ordförande Lise-Lotte Ericsson, Alingsås

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: Fredagen 3 dec, 2004, kl 08.30-14.00 Plats: GR-Huset, Göteborg, Rum 135 Deltagare Raymond Vaske, Stenungsund (gymn & vux), Ordförande Torbjörn Eliason, Lerum

Läs mer

Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning

Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning Uppdrag till nätverk och grupper inom GR Utbildning Nätverk/Grupp Sekreterare Uppdrag - Kontinuerligt Uppdrag - tillfälliga Utbildningschefsnätverket utgörs av kommunernas förvaltningschefer för förskola,

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Sverige

Vård- och omsorgscollege Sverige Vård- och omsorgscollege Sverige 15 certifierade Vård- och omsorgscollegeregioner 41 certifierade lokala vårdoch omsorgscollege Struktur för Göteborgsregionens Vård- och omsorgscollege Nationella rådet

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Regiongemensam elevenkät 2013

Regiongemensam elevenkät 2013 Regiongemensam elevenkät 2013 Totalrapport En undersökning genomförd av Markör Marknad Kommunikation AB Markör AB 1 (23) Uppdrag: Undersökning bland elever/barn vårdnadshavare 2013 Beställare: Göteborgsregionens

Läs mer