NATURSKYDDSFÖRENINGEN I JÄRFÄLLA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NATURSKYDDSFÖRENINGEN I JÄRFÄLLA"

Transkript

1 1 NATURSKYDDSFÖRENINGEN I JÄRFÄLLA Kretsårsstämma tisdagen den 18 februari 2013 kl Plats: Barkarby Församlingshem vid Järfälla kyrka Årsmöteshandlingar Datum, tid och plats samt innehåll sid 1 Förslag till dagordning sid 2 Verksamhetsberättelse sid 3-6 Ekonomisk rapport 2012 sid 7 Revisionsberättelse sid 8 Förslag om verksamhetens inriktning 2013 sid Styrelsens förslag, stadgeändring sid Valberedningens förslag till styrelse 2013 sid 17 Motioner sid 18 I anslutning till Kretsårsstämman: En resumé över verksamheten 2013 med bilder visas. Adress: Box 2066, Järfälla Plusgiro: Organisationsnummer:

2 2 Förslag till dagordning vid kretsårsstämma den 18 februari Stämmans öppnande 2 Val av ordförande och sekreterare vid stämman 3 Val av två justeringsmän som också är rösträknare 4 Fråga om stämman blivit känd för medlemmarna så som det står i stadgarna 5 Upprättande av röstlängd 6 Styrelsens verksamhetsberättelse 7 Styrelsens bokslut / ekonomiska rapport 8 Revisorernas berättelse 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning 10 Förslag om verksamhetens inriktning 11 Ärenden som styrelsen lägger fram för stämman Ändring av föreningens stadgar med anledning av Svenska Naturskyddsförengens beslut om stadgeförändringar år Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen samt mandatperiod för dessa 13 Val av styrelseordförande 14 Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen 15 Val av revisorer och revisorssuppleant(er) 16 Val av valberedning 17 Motioner 18 Övriga frågor, stämman avslutas

3 3 NATURSKYDDSFÖRENINGEN I JÄRFÄLLA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Verksamheten/Sponsorer Projektbidrag från Naturskyddsföreningen Riks år2012 gör att vi nu har framtaget material för undervisning och friluftsdagar och aktiviteter tillsammans med Svenska för invandrare (Sfi). Järfälla församling har även i år ställt församlingshemmet i Barkarby till vårt förfogande för styrelsemöten samt till andra av föreningen ordnade aktiviteter, vilket vi är tacksamma för. Vi vill också tacka Eon som levererat elen till Naturinfo utan kostnad för oss. Styrelsens sammansättning 2013 Ordförande: Kassör: Sekreterare Övriga ordinarie ledamöter: Fältbiologrepresentant: Revisorer: Revisorsuppleant: Valberedning: Ingemar Karlsson Allan Edblom Karin Hanze Eva Lundquist Per Lundblad Paul Merkland ingen representant Göran Svensson Ann-Cathrin Tek vakant (suppleant) Kennet Andersson (sammankallande) Ulrika Hamrén Eva Grönlund Medlemsantal Den 30 december 2013 hade kretsen 1463 medlemmar, vilket är 107 fler än 31 dec Av medlemmarna är 586 familjemedlemmar. Sammanträden Kretsårsstämman hölls den 19 februari 2013 i Barkarby församlingshem vid Järfälla kyrka med 25 personer närvarande. Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret: Representation mm Översiktsplanarbete med möten med politiska partier i kommunen Kretsens representant i FRIS, kommunens samrådsgrupp för friområdenas administration och vård, har under året varit Allan Edblom och Kennet Andersson. Antalet FRIS-möten per år är numera begränsat till vår och höst.

4 4 Föreningen är medlem i Järfälla Lokal-TV. Svenska Kyrkan har upplåtit lokal för styrelsemöten samt för nätverksträff, filmvisning Ingemar Lind och möte om nya översiktsplanen. Klimatmötet dec 2013 var ett samarrangemang med Svenska Kyrkan som upplät församlingshemmet och svarade för halva kostnad samt marknadsföring. Antalet besökare var ca 100. Samarbetet med Studiefrämjandet har pga konkurs för Studiefrämjandet Stockholm Nordväst nu flyttats över till Studiefrämjandet Stockholm med oförändrad inriktning. Samarbetet med SFI (svenska för invandrare) har bestått av undervisning i Klimat och Hälsa och Egenvård (Allan och Gunnel Edblom) samt arrangerade friluftsdagar i form av utflykter till Granskog med utbildning i naturkunskap vid två tillfällen och därvid har vi bemannat ett antal stationer och svarat för bespisning. Järfälla skidklubb har upplåtit lokal. Naturskyddsföreningen Riks har sponsrat för verksamheten Natursnokarna. Bidraget har använts till central utbildning av ledare. Deltagande i seminarium där de svenska delegaterna i den vetenskapliga kommittén sammanfattade resultat från IPCC stockholmskonferens i september (IK). Deltagande vid arbete med programverksamheten vid Görvälns Slott (PM) Deltagande i Länsförbundets seminarium ekosystemtjänster vid tätortsplanering (IK) Programverksamheten 2013 Vårprogrammet 17 januari: Vattnets år Vårt dricksvatten- hot idag och i framtiden. Per Ericsson Norrvatten berättade och visade vattenverket. 32 deltagare. 25 januari: Nätverksträff i Barkarby församlingshem. Förtäring som tillagats av styrelsen. 28 deltagare 9 februari: Vinterträff med Natursnokarna. Deltagare 2 ledare 0 deltagare 19 februari: Kretsårsstämma i Barkarby församlingshem vid Järfälla kyrka med 23 närvarande medlemmar 21 mars: Farlig kemi nära dig.. Paul Merkland berättar om miljögifter som vi utsättes oss för i vardagslivet. 21 deltagare. 2 maj: Fagning på Snåltäppan. Framflyttad från 10 april då snön ännu låg djup på sina ställen, men 2 maj gick det bra. 10 deltagare. 5 maj: Fågelmorgon Kennet Andersson ledde en sedvanlig fågelvandring vid Säbysjön. Kall morgon med 57 fågelarter och 7 deltagare. 26 maj: Natursnokarna, Vad finns under vattenytan?. 2 ledare 5 deltagare 5 juni: Fågelkväll vid Säbysjön med Kennet Andersson Den rapporterade flodsångaren kunde ses i ett buskage. 29 deltagare. 9 juni: Kommunekolog Katarina Ekestubbe ledde vandringen och gick igenom grunderna för förnyad skötselplan Görvälnreservatet. 10 deltagare 16 juni: De vilda blommornas dag. Botanisk vandring med Eva Grönlund i området kring Granskog. 12 deltagare. 11 augusti Årets tredje inventering vid Snåtäppan. Ca 60 arter identifierades i de förutbestämda rutorna. Eva Grönlund, Maria Elfström och Allan Edblom har stått för inventeringarna.

5 5 Höstprogrammet 18 augusti: Slåtter vid Snåltäppan för andra året i samarbete med Hembygdsföreningen och Järfälla kommun. Ca35 deltagare. 15 september: Skördefest vid Görvälns slott. Föreningens svampkunniga bullade upp med matsvampar trots den torra sommaren. Många besökare. 21 september: Detektivjakt i Råbyskogen, Bro. Natursnokarna söker efter vilka djur som har varit eller finns i området. Xx deltagare 5 oktober: Ekokampanj- Miljövänliga veckan. Hållbart jorbruk och minskad kemikaliekonsumtion var uppmaningen, men lyckades vi attrahera de som passerade Pyramidtorget? 13 oktober: Skogen i Häradsallmänningen. Jägmästare Thies Eggers från Skogssällskapet visade resultat av skötselplaner, avverkningar och anpassningar för tätortsnära skogsbruk. 5 deltagare. 7 november: Fjällfåglar- film och bilder med Ingemar Lind. Ca 47 deltagare 24 november: Höstträff med natursnokarna, som den här gången tillverkar djurgodis. Ledare var Helen Sundberg och Maria Elfström. 2 ledare och 13 deltagare 3 december: Klimatkväll med Pär Holmgren med efterföjande debatt och diskussion med deltagare från M, FP, C, S MP och V. Ca 100 deltagare 16 januari: Mälarens vatten värt dricksvatten hot idag och i framtiden. Per Ericsson Norrvatten berättade om den utveckling som bedrivs. Pga stort intresse och begränsat utrymme upprepades förra årets programpunkt. Antal deltagare 27. Arbetsgruppernas verksamhet under 2013 Naturinfo: Naturinfo har varit öppet lördagar och söndagar mellan kl under perioderna april-juni och augusti-oktober. Eva Lundquist och Paul Merkland har varit kontaktpersoner för Naturinfo. Eva har ansvarat för att planera in Naturinfo -värdar de helger vi haft öppet. På nationaldagen den 6 juni hade vi också förlängt öppethållande. Med fler Naturinfo-värdar skulle vi kunna ha öppet fler dagar i juni och augusti. Klimat: Den under föregående år nedtonade debatten om vårt klimat har under detta år kortvarigt aktualiserats dagarna runt IPCC konferensen i Stockholm. Klimatfrågan är nu vetenskapligt klarlagd och ytterligare ökning av medeltemperaturen har synliggjorts i media och har nu allmänt accepterats vara en konsekvens av mänsklig påverkan. Vi har under året genom arbetet i översiktsplanen försökt verka för en mer hållbar utveckling. Vidare har vi i matutställningen synliggjort vikten av att välja klimatsmart mat. Praktisk naturvård: Fagning och slåtter har utförts på Snåltäppan. Tillsammans med Järfälla Hembygdsförening och Järfälla kommun har vi som tidigare genomfört dessa aktiviteter under samma former. Vi bidrar med förtäring och Kennet Andersson och Allan Edblom har även i år bidragit aktivt till denna verksamhet. Flyttningen till den nya platsen har fallit väl ut och uppskattades av alla deltagare och satte i år publikrekord. Inventering av platsen har skett tre gånger under året där kärnan har bestått av: Maria Elfström, Claes Göran Pettersson, Ingrid Jansson och Eva Grönlund. Resultatet av inventering kommer att överlämnas till kommunen och skall visa hur hävd av marken på sikt förändrar floran.

6 6 Handla miljövänligt: Föreningen verkar här genom utställning i Naturinfo, deltagande i Görvälns skördefest samt deltagande i miljövänliga veckan. Cykel: Något fördjupat arbete har inte gruppen genomfört, men har bevakat denna fråga i samband med arbetet med översiktsplanen och dä deltagit i kommunens möte om ny kommunal cykelplan AE och IK. Programarbetet: Även detta år har två program utformats. Kennet Andersson har sammansatt program, svarat för tryckning tryckning och distribution. Styrelsen vill sända ett stort tack till alla programutdelare för deras stora insats. Betydelsen av insparade portokostnader är stor. Hemsida: Ny hemsida är under intrimning. Svenska Naturskyddsföreningen byter programvara för hemsidan och vi byter samtidigt adress till http// Vi har också hittat en ny webmaster Mir Grebäck von Melen. Med den nya hemsidan kommer vi fortfarande ge information som förut. Det nya är att sidan inbjuder till kommentarer och diskussioner på ett enkelt sätt. Vi önskar kontakter och synpunkter. Sidan skall inbjuda till detta. Allan Edblom har förtjänstfullt skött den gamla hemsidan i flera år. Hemsidan har en aktuell och publikvänlig utformning skapad av Allan och Mir. Detta arbete pågår i vissa delar fortfarande. Natursnokarna: Natursnokarna är till för barn i åldern 6 12 år som leker, lär och umgås ute i naturen. Tillsammans med kretsen i Upplands-Bro genomförs två träffar på våren och två på hösten. Maria Elfström delar ledningen med Helen Sundberg från Upplands-Bro. SFI (Svenska för invandrare): Ett stort arbete har genomförts av föreningen för deltagare i SFI-verksamheten i kommunen. Ledare fört detta har varit Allan och Gunnel Edblom, som håller lektioner på SFI och genomför utflykter vid torpet Granskog. Nu finns ett framtaget utbildningsmaterial för utflykterna (frilufsdagarna) till Granskog och en nu samtrimmad grupp (mest pensionärer) förmedlar naturkunskap med naturkänsla, frisk luft och ekologisk lunch. Remisser och yttranden: Ny översiktsplan är under framtagning och föreningen inlämnade under 2012 synpunkter i samrådsprocessen. Under året 2013 har ks och senare kf fattat beslut om planens inriktning. I denna anges att naturreservaten skall bibehållas och deras värde skall bevaras. Detta tolkar vi som 2013 års gränser och det beaktar inte det skydd och de rekreationsområden som krävs då den stora antalet bostäder planeras för Jakobsberg Veddesta och Barkarby nära den planerade t-banan. Utställningsversion är därefter framtagen och synpunkter skall avges februari Föreningen har avgivit synpunkter till Länsstyrelsen ang strandskyddet i kommunen. Föreningen har avgivit synpunkter ang bostadsexploatering Berghem och Almarevägen. Föreningen har lämnat synpunkter på förnyat skötselavtal av Görvälnreservatet Föreningen har deltagit i möte med Trafikverket ang Rotebroleden. Föreningen har genom kommunens medborgardialog presenterats för och deltagit i projektet Gröna Kajer. I detta framfördes kritik mot stadsarkitektens ide att expandera bebyggelsen utmed Görvälnreservatet och vid Sandvik. Föreningen har en pågående dialog med politiker ang t-bana till Barkarby. Ingemar Karlsson Allan Edblom Karin Hanze Per Lundblad Paul Merkland Eva Lundquist

7 Resultatrapport för Naturskyddsföreningen i Järfälla Perioden (belopp i kr) Datum Konto År 2013 År 2012 År 2011 År 2010 År 2009 Intäkter Återbäring från SNF Riks ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Bidrag från Järfälla kommun. Görvälnprojektet 7) 6 000,00 kr 9 500,00 kr 2 000,00 kr Projektbidrag SNF för Svenska för Invandrare (SFI) 0,00 kr 4 780,00 kr Cirkelbidrag Studiefrämjandet (SFR) Norra 0,00 kr 4 185,00 kr Storstockholm 7) Programverksamhet 7 665,00 kr 2 850,00 kr 2 700,00 kr 939,00 kr 2 000,00 kr Värvningspremie 1 000,00 kr 0,00 kr 300,00 kr 100,00 kr Övrigt (Gåvor) 500,00 kr 3 000,00 kr Summa intäkter ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Kostnader Möten, information Programverksamhet 1) ,00 kr ,00 kr ,00 kr 7 457,00 kr ,00 kr Programblad 7 882,00 kr 5 148,00 kr 3 165,00 kr 6 845,00 kr 3 137,00 kr Styrelsearbete 1 524,00 kr 1 000,00 kr 0,00 kr 3 940,00 kr 3 915,00 kr Natursnokarna 2) 100,00 kr 3 646,00 kr 1 845,00 kr Nätverksträff 3) 3 652,00 kr 5 274,00 kr 6 339,00 kr 6 216,00 kr Lokaler NaturInfo 4) 2 440,00 kr 2 540,00 kr 4 676,80 kr 2 525,00 kr 1 785,00 kr Övrigt Kontorsmaterial 5) 80,00 kr 0,00 kr 4 613,00 kr Bank, Postbox mm 6) 2 749,50 kr 2 748,00 kr 2 871,20 kr 500,00 kr 500,00 kr Minnesgåvor 1 500,00 kr Summa kostnader ,50 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr ,00 kr Resultat -945,50 kr 6 921,00 kr ,00 kr ,00 kr 2 715,00 kr Balansräkning för Naturskyddsföreningen i Järfälla Perioden (belopp i kr) Datum Konto Ing. Balans Förändring Utg. Balans Ing Ing Kassa och bank Kassa och Bank 0,00 kr ,00 kr ,00 kr 1 492,50 kr 1 492,50 kr PlusGiro ,13 kr ,50 kr 7 852,63 kr ,63 kr ,63 kr Summa kassa och PlusGiro (SFR) ,13 kr 4 966,50 kr ,63 kr ,13 kr ,13 kr Fordran 4 185,00 kr ,00 kr 0,00 kr 0,00 kr 0,00 kr Förutbetald hyra 610,00 kr 5,00 kr 615,00 kr 0,00 kr 0,00 kr SUMMA TILLGÅNGAR ,13 kr 786,50 kr ,63 kr ,13 kr ,13 kr Eget kapital Eget kapital ,13 kr ,00 kr ,13 kr ,13 kr ,13 kr Resultat föregående år ,00 kr 6 921,00 kr 0,00 kr ,00 kr 4 564,00 kr Årets resultat 0,00 kr -945,50 kr -945,50 kr 0,00 kr 0,00 kr Summa Eget kapital ,13 kr 650,50 kr ,63 kr ,13 kr ,13 kr Skulder ,00 kr ,00 kr ,00 kr 0,00 kr ,00 kr SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER ,13 kr -786,50 kr ,63 kr ,13 kr ,13 kr Kommentarer: 1) Programverksamheten inkluderar även två projekt Görväln Årshjulet och SFI. I år har vi inga bidrag från Riks för SFi. Vi har inte fått några från SFR heller. Vi har köpt en strandflagga och värdinneband för 2800 kr. För Ingemars Lind filmvisning har vi höjt avgiften fr. om Intäkten varierar 2700 kr 2011, 2850 kr 2012, 3850 kr ) Natursnokarna, nyuppstartad verksamhet. Vi har köpt till material förra året, därav den låga kostnaden. 3) Nätverksträff har genomförts de tre senaste åren. Kostnad kr. Vi har en lågbudget variant i år (2013). Två nätverksträffar för 3652 kr tack vare gör det själv. 4) Hyra NaturInfo (2440 kr) 5) År 2011 hade vi en tryckkostnad av kuvert (4613 kr). 6) Årsavgift PlusGiro (450 kr), Postbox (1687,50 kr), Lokal TV (600 kr), avgifter bank. 7) I år avser bidraget Görväln - Årshjulet

8 8

9 9 Revisionsberättelse för år 2013 (skickas av revisorerna till ordf. eller kompletteras vid kretsårsstämman)

10 10 Förslag på verksamhetens inriktning 2014 Under 2014 ska Naturskyddsföreningen i Järfälla: värva och ta hand om nya medlemmar samt öka antalet medlemmar som aktivt deltar i föreningens verksamhet. genomföra ett program som tilltalar medlemmar och allmänhet och som omfattar exkursioner och föredrag mm. Två programblad höst och vår ska tryckas etablera nya hemsidan för att i större utsträckning fungera som nyhetskanal och kommunikation med medlemmar och intresserade. om möjligt arrangera Miljövänliga veckan enligt Riks anvisningar tillsammans med Järfälla kommun och Hembygdsföreningen ordna med fagning och slåtter på Snåltäppan utmed vägen till Görväln. driva och utveckla vårt Naturinfo vid Görvälns slott. Naturinfo skall vara öppet apriljuni och augusti-oktober. Kretsen kommer också att fortsätta medverka i kommunens projekt med att göra Görväln mera attraktivt. För ökat öppethållande i juni och augusti skall fler naturinfovärdar om möjligt rekryteras. ta del av Länsförbundets verksamhet genom representanter på Länsstämman och om möjligt medverka i De Gröna Kilarnas Dag vara representerade på Rikskonferensen antingen genom egen representant eller genom att överlåta vår plats till Länsförbundet upprätthålla våra kontakter med Järfällas politiker och tjänstemän såsom kommunekolog och miljöplanerare och skogsansvarig ta aktiv del i FRIS arbete besvara relevanta remisser och planer från Järfälla kommun och andra instanser verka för att en Skogsgrupp kommer igång i kretsen fortsätta att utveckla verksamheten med natursnokarna medverka i Skogen som klassrum. Vi kommer att arbeta med att intressera flera skolor för konceptet, fördjupning och ev. en picknicklunch för politiker utveckla samarbetet med Svenska för invandrar (SFI); Integrering, naturkunskap och visning av våra fina naturområden fortsätta med att lyfta fram klimatfrågorna utifrån de insatser som tidigare gjorts och utifrån den ökade kunskap som växer fram om klimatförändringarnas konsekvenser

11 11 följa upp hur Järfälla kommun tar hänsyn till sin formulerade miljöplan På lämpligt sätta ta upp de allmänna valen under 2014, tex miljötest av partier och program.

12 12 Ärende stadgeändring Nya stadgar i jämförelse med de gamla från 2003 Väsentliga ändringar angivna med paragrafnummer i de föreslagna stadgarna 1-2 Ändamålet och relation till Svenska Naturskyddsföreningen specificeras. Verksamheten uttrycks direkt och ej endast med referens till Svenska Naturskyddsföreningen. Kretsens stadgar skall vara förenliga med SNF och SNF har tolkningsföreträde. Jämn könsfördelning och mångfalds- och åldersperspektiv skall beaktas. SNFs rätt att utesluta medlemmar är ej direkt omnämnd. 5 Jäv vid beslut och val vid kretsstämma behandlas. Jävsituationer anmäls till stämmopresidiet för avgörande. 7 Valbarhet för revisor och valberedning specifieras. 8 Kretsstämma senast mars månad. 9 Två revisorer och 2 revisorssuppleanter. 11 Sena motioner kan ej leda till beslut på stämman. 13 Jäv i styrelsearbetet. 17 Stadgeändring kräver 2/3 i st f 3/4 majoritet. 18 Krets kan upplösa av riksstyrelsen. Se vidare i bilagda stadgar från 2003 och nu föreslagna stadgar 2014

13 13 Stadgar för Naturskyddsföreningen i Järfälla Fastställda vid föreningens kretsstämma Naturskyddsföreningen i Järfälla är Svenska Naturskyddsföreningens lokala krets verksam i Järfälla kommun. 1 Ändamål och organisation Svenska Naturskyddsföreningen i det följande benämnd Naturskyddsföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård. Föreningen är organiserad i kretsar, länsförbund och riksförening som var för sig är juridiska personer med eget ansvar och med egna stadgar vars innehåll inte får vara oförenligt med Naturskyddsföreningens stadgar. Vid tolkningstvist äger Naturskyddsföreningens stadgar företräde. Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation med egna stadgar, styrelse och verksamhet. 2 Verksamhet Naturskyddsföreningen ska: verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden, verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar, väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur, bland annat genom markförvärv eller på annat sätt, Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv. 3 Medlemmar Medlemmar i Naturskyddsföreningen i Järfälla (i det följande benämnd kretsen) är de av Naturskyddsföreningens medlemmar som är bosatta inom kretsens verksamhetsområde. Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annan krets och sådan övergång gäller från det datum som riksföreningen bekräftar. Juridiska personer som är medlemmar i föreningen tillhör den krets inom vars verksamhetsområde de har sitt säte. 4 Verksamhet Kretsen ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens ändamål. Kretsen handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden. Kretsen kan inte utan godkännande av riksföreningens styrelse uppta särskilda medlemsavgifter av sina medlemmar. Krets har rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, t ex prenumeration på kretstidskrift. 5 Kretsstämma Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen. Stämmodeltagare får inte delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör stämmopresidiet om jäv föreligger. 6 Rösträtt och omröstning Varje fysisk person som är medlem i kretsen har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem. Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval där relativ majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring, se 17, avseende upplösning, se 18. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när någon närvarande röstberättigad medlem så begär.

14 14 Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln. 7 Valbarhet Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen, dock ej kretsens revisorer eller anställda inom kretsen, med undantag för arvoderad styrelseledamot. Till styrelseledamot får ej heller utses ledamot i valberedningen. Till ledamot i valberedningen får ej heller utses ledamot av kretsens styrelse eller till denne närstående person. 8 Tidpunkt och kallelse Ordinarie kretsstämma hålls före mars månads utgång. Dag och plats för stämma ska meddelas medlemmarna senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt. 9 Vid ordinarie kretsstämma ska förekomma: 1. fråga om stämman blivit behörigen utlyst 2. val av ordförande för stämman 3. anmälan om styrelsens val av sekreterare för stämman 4. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet 5. styrelsens verksamhetsberättelse 6. revisorernas berättelse 7. fastställande av resultat- och balansräkningar 8. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning 9. fastställande av verksamhetsplan 10. beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa 11. val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen 12. val av övriga styrelseledamöter 13. eventuella fyllnadsval 14. val av två revisorer och två revisorssuppleanter 15. val av valberedning 16. ärenden som styrelsen förelägger stämman 17. ärenden som väckts genom motion 18. stämmans avslutande 10 Extra kretsstämma Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller kretsens styrelse så beslutar eller minst en tiondel av medlemmarna eller revisorerna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma får inte fattas beslut i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 11 Motioner Motionsrätt har enskild fysisk medlem och de juridiska personer som tillhör kretsen. Motion ska inges skriftligen till kretsstyrelsen före den tidpunkt styrelsen beslutar. Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman. 12 Styrelse Styrelsen är kretsens beslutande organ då stämman inte är samlad. Styrelsen består av minst fem ledamöter varav en ordförande. Fältbiologerna ska därutöver beredas möjlighet att utse en ledamot i kretsstyrelsen om de är organiserade inom kretsens verksamhetsområde. 13 Styrelsens beslutsförhet Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ledamot ska ej delta i beslut som rör personen själv eller närstående. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. 14 Firmateckning Kretsens firma tecknas i den ordning kretsstyrelsen beslutar. 15 Verksamhetsår och räkenskaper Kretsens verksamhetsår är kalenderår. Kretsstyrelsen ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, tillsammans med verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari månad för granskning.

15 15 Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed. 16 Verksamhetsberättelse Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång sändas till riksföreningens kansli. 17 Stadgeändring För ändring av kretsens stadgar krävs 2/3 majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion. När kretsens stadgar har ändrats, ska ändringarna meddelas till riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen. 18 Upplösning Krets kan upplösas genom beslut av två på varandra följande kretsstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst 3/4 majoritet. En krets kan vid behov även upplösas av riksstyrelsen efter bifall från länsförbundet om sådant finns. Upplöses krets tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns, riksföreningen.

16 16 Naturskyddsföreningen i Järfälla Stadgar Antagna vid kretsstämman 2003 Stadgar för Naturskyddsföreningen i Järfälla Fastställda vid föreningens kretsstämma Organisation och verksamhetsområde Naturskyddsföreningen i Järfälla (organisationsnummer ) är en krets inom Svenska Naturskyddsföreningen (SNF). Kretsen är en juridisk person med eget ansvar. 2. Medlemmar Medlemmar i kretsen är de av Naturskyddsföreningens medlemmar som är bosatta inom Järfälla kommun samt enskilda medlemmar som själva valt att tillhöra kretsen. Enskild medlem har rätt att själv välja att tillhöra en annan krets. Juridiska personer som är medlemmar i Naturskyddsföreningen tillhör den krets inom vars verksamhetsområde de har sitt säte. 3. Uteslutning av medlem Riksföreningens styrelse får besluta att medlem som motarbetar eller uppenbart försvårar föreningens arbete ska uteslutas. 4. Verksamhet Kretsen ska lokalt verka för Naturskyddsföreningens syften och följa Naturskyddsföreningens stadgar. Kretsen kan inte utan godkännande från riksföreningens styrelse uppta särskilda medlemsavgifter från sina medlemmar. Kretsen har rätt att uppta annan avgift än medlemsavgift, t ex för prenumeration av tidskrift. 5. Kretsstämma Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman. Stämman består av de närvarande medlemmarna (endast fysiska personer). Allmänna jävsregler anses gälla. 6. Tidpunkt och kallelse Ordinarie kretsstämma hålls före februari månads utgång. Dag och plats för stämman ska meddelas medlemmarna senast 30 dagar i förväg och på sätt som styrelsen finner lämpligt. 7. Motioner Enskild fysisk medlem och de juridiska personer som tillhör kretsen har rätt att lämna motioner. Motioner ska lämnas skriftligen till kretsstyrelsen senast 10 dagar före stämman. Motion som kommit in för sent kan diskuteras men inte leda till beslut på stämman. 8. Rösträtt och omröstning Varje fysisk person som är medlem i kretsen har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem. Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag av personval då relativ majoritet tillämpas. För frågor om stadgeändring och om kretsens upplösning fordras 3/4 majoritet. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör. Omröstning sker öppet om inte en närvarande röstberättigad medlem begär omröstning med slutna sedlar Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som föreslagits, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln. 9. Valbarhet Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen. 10. Valberedning Förslag till ordförande i kretsen, ledamöter i kretsens styrelse samt revisorer och revisorsuppleant(er) lämnas före kretsstämman av en valberedning. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav en är sammankallande. Till ledamot i valberedning får ej utses ledamot av kretsens styrelse. 11. Vid ordinarie kretsstämma ska förekomma Val av ordförande och sekreterare vid stämman Val av två justeringsmän som också är rösträknare

17 Fråga om stämman blivit känd för medlemmarna så som det står i stadgarna Upprättande av röstlängd Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsens bokslut/ekonomisk rapport Revisorernas berättelse Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för föregående års förvaltning Förslag om verksamhetens inriktning Ärenden som styrelsen lägger fram för stämman Ärenden som väckts genom motion Beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen samt Mandatperiod för dessa Val av styrelseordförande Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen Val av revisorer och revisorssuppleant(er) Val av valberedning 12. Extra kretsstämma Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller kretsens styrelse så beslutar eller minst en tiondel av medlemmarna eller revisorerna skriftligen begär detta. Vid extra stämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. 13 Styrelse Styrelsen är kretsens beslutande organ då stämman inte är samlad. Styrelsen ska bestå av ett ojämnt antal ledamöter om minst 5 inklusive ordföranden. Fältbiologerna ska ges möjlighet att utse en representant i styrelsen. Om ordföranden avgår under mandatperioden utser styrelsen en ny ordförande inom sig, med mandat till nästa ordinarie stämma. Styrelsen utser inom sig de funktioner man anser sig behöva. 14. Styrelsens beslutsförhet Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst 15. Firmateckning Kretsens firma tecknas i den ordning styrelsen beslutar 16. Verksamhetsår och räkenskaper Kretsens verksamhetsår är kalenderår. Styrelsen ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, tillsammans med verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna före utgången av nästföljande januari månad för granskning. Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed. 17. Verksamhetsberättelse Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång sändas till riksföreningens kansli. 18. Stadgeändring För ändring av kretsens stadga krävs 3/4 majoritet. Förslag till ändring kan komma från styrelsen eller från en medlem. När kretsens stadgar har ändrats ska ändringarna meddelas till riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen. 19. Upplösning Krets kan upplösas genom beslut av två på varandra följande kretsstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska båda besluten fattas med minst 3/4 majoritet. Upplöses krets tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns, riksföreningen. 17

18 18 Valberedningens förslag till ny styrelse (lämnas av valberedningen vid stämman)

19 19 Inskickade motioner Inga motioner har ännu inkommit till kretsstämman. (Sista inlämningsdatum är 8 feb.)

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Stadgar för Naturskyddsföreningen i Västernorrland Antagna vid föreningens länsstämma 2016-05-14. Naturskyddsföreningen i Västernorrland är Svenska Naturskyddsföreningens lokala länsförbund verksam i Västernorrlands

Läs mer

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013

STADGAR. för. Hallands Naturskyddsförening. Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen. Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 STADGAR för Hallands Naturskyddsförening Länsförbund av Svenska Naturskyddsföreningen Fastställda vid ordinarie länsstämma den 21 april 2013 1 Organisation och verksamhetsområde Organisationens namn är

Läs mer

STADGAR NATURSKYDDSFÖRENINGEN SUNDSVALL ÅNGE

STADGAR NATURSKYDDSFÖRENINGEN SUNDSVALL ÅNGE STADGAR NATURSKYDDSFÖRENINGEN SUNDSVALL ÅNGE antagna den 26 februari 1991 vid ordinarie kretsstämma I. Uppgifter och verksamhet 1 Uppgifter Naturskyddsföreningen Sundsvall Ånge är Naturskyddsföreningens

Läs mer

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen

Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008, 2010 och 2012 Stadgar för Svenska Naturskyddsföreningen Antagna vid riksstämman 1998 reviderade 2002, 2004, 2008,

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I JÄRFÄLLA

NATURSKYDDSFÖRENINGEN I JÄRFÄLLA NATURSKYDDSFÖRENINGEN I JÄRFÄLLA Kretsårsstämma tisdagen den 17 februari 2015 kl 19.00 Plats: Folkets Hus, Kallhäll Årsmöteshandlingar Datum, tid och plats samt innehåll sid 1 Förslag till dagordning sid

Läs mer

Stadgar för föreningen Stockholm Pride

Stadgar för föreningen Stockholm Pride Stadgar för föreningen Stockholm Pride Senast antagna på årsmöte den 16 mars 2014 1 Ändamål och organisation Stockholm Pride är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för att

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013.

STADGAR FÖR. Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun. Bildad den 9 september Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013. STADGAR FÖR Kommunbygderådet i Karlskrona Kommun Bildad den 9 september 2011 Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 11 april 2013 1 Ändamål Kommunbygderådet i Karlskrona kommun är en ideell förening

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av..

Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. Sköldkörtelförbundet Normalstadgar för regional förening inom Sköldkörtelförbundet. Antagna av.. 1 Ändamål Sköldkörtelförbundet har till ändamål att stödja personer med sköldkörtelsjukdomar och relaterade

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation

STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS. 1 1 Föreningens firma och organisation 1.1 Föreningens firma är Convictus. STADGAR FÖR FÖRENINGEN CONVICTUS 1 1 Föreningens firma och organisation 1.2 Convictus är en ideell stödförening för hemlösa och för människor på väg ur hemlöshet, drogberoende

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM. 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. Stadgar STADGAR FÖR FÖRENINGEN REFUGEES WELCOME STOCKHOLM 1 Föreningens firma Föreningens firma är Refugees Welcome Stockholm. 2 Föreningens syfte Refugees Welcome Stockholm är en ideell förening som har

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige

Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige FÖRSVARETS PERSONALTJÄNSTFÖRENING I ÖSTRA SVERIGE (FPFÖ) Stadgar för Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige Uppgift 1 Försvarets personaltjänstförening i östra Sverige (FPFÖ) har till uppgift

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår

Landvetter scoutkår av Scouterna Stadgar för Landvetter scoutkår Stadgar för Landvetter scoutkår Organisationsnummer: 852000-3446 Antagna av Kårstämman den 2012-11-08 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva scoutverksamhet

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige

Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Stadgar för Sveriges Ornitologiska Förening BirdLife Sverige Antagna vid årsmöte 2015-04-18 och fastställda vid årsmöte 2016-04-09 1 Namn och status Föreningens namn är Sveriges Ornitologiska Förening

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken

Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken Välkommen alla medlemmar till Föreningsmöte för Föräldraföreningen vid Stuxbergsgatans Fritidspark Måndagen den 27 augusti 2012 kl. 18:45 Föreningslokalen i Stuxbergsparken 1 Mötet öppnas 2 Val av ordförande,

Läs mer

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening

Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Förslag till stadgeändring för Nässjö Naturskyddsförening Ursprunget antagna den 20 feb. 1992 vid ordinarie kretsstämma. Förslag till ändringar markerat i rött skall antas definitivt på årsmöte 25/2 2016

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

http://villaagarnasavean.se Normalstadgar för förening ansluten till Villaägarnas Riksförbund Normalstadgar för föreningar fastställda 2012-12-05 Stadgarna har antagits vid Villaägarna i Lerums kommuns

Läs mer

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF)

Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF) STADGAR 1 Föreningsnamn och säte Föreningsnamn är Libanesiska Kultur och idrotts förening (LKIF). Föreningen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands

Läs mer

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim.

Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. Stadgar antagna vid årsmöte den 21 mars 2013 samt extra föreningsstämma, den 7 maj 2013, i Askim. STADGAR FÖR FÖRENINGEN BETANIAHEMMET 1 Föreningen är en ideell förening. Dess namn är Föreningen Betaniahemmet.

Läs mer

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist

Stadgar. Förening alfa-1-antitrypsinbrist Stadgar Förening alfa-1-antitrypsinbrist 13 november 2004 1 Föreningens namn Föreningens namn är Alfa 1 Sverige Förening alfa-1- antitrypsinbrist (AAT-brist). 2 Föreningens ändamål / uppgift Föreningens

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar

STADGAR FORUM SYD. Antagna av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet efter revidering av stadgar STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 160528 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer.

SeniorNet Tyresö är en ideell klubb inom riksföreningen SeniorNet Sweden. Klubben verkar inom IT-området för sina medlemmar och övriga seniorer. 2016-03-10 Förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö Vi har tagit fram ett förslag till nya stadgar för SeniorNet Tyresö. Förslaget baseras på de normalstadgar för klubbar som utarbetats inom SeniorNet

Läs mer

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund

Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund 0 Förslag till ändringar av stadgar för Föreningen Villaägare i Järfälla, ansluten till Villaägarnas Riksförbund (baserade på Förbundets Normalstadga för förening) Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete.

Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. STADGAR FÖR FÖRENINGEN VÄSTERÅS SOPPKÖK Version 4, 2015-10-03 1 Föreningens namn Föreningens firma är Västerås Soppkök, en ideell förening för socialt arbete. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Skapande Broderi Stockholm

Skapande Broderi Stockholm Skapande Broderi Stockholm Antagna av årsmötet 2016-03-05, bekräftade av medlemsmötet? Allmänna bestämmelser 1 Skapande Broderi Stockholm är en ideell förening, som är politiskt och religiöst obunden.

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL

3 FÖRBUNDETS MEDLEMSKAP I SAMMANSLUTNINGAR OCH VÄNFÖRENINGSAVTAL STADGAR FÖR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Reviderade vid riksmöte 2017-04-22 1 NAMN Förbundets namn är Autism- och Aspergerförbundet. Förbundet är en ideell förening. 2 ÄNDAMÅL Autism- och Aspergerförbundet

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar

Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Dagordningspunkt 11 Riksstämma 2010 Bilaga 1 Styrelsens förslag till ändringar av STFs stadgar STADGAR för SVENSKA TURISTFÖRENINGEN Antagna vid årsmöte den 24 25 maj 1997 Reviderade

Läs mer

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204.

STADGAR FORUM SYD. Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. STADGAR FORUM SYD Antagna 080517 av Forum Syds årsmöte och bekräftat av Medlemsmötet 081122 efter revidering av stadgar 950204. Senaste revidering 150530 Stadgar för Forum Syd Organisationer i samverkan

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund

Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg. ansluten till. Villaägarnas Riksförbund Föreningsstadgar för Villaägarna i Åtvidaberg ansluten till Villaägarnas Riksförbund Sidan 1 av 6 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaägarna i Åtvidaberg är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Stadgar för Haflingersport Sverige

Stadgar för Haflingersport Sverige Stadgar för Haflingersport Sverige Bildad den 28 september 2014. Förslag på ändringar på stadgar, beslutas av årsmöte samt extra allmänt möte 2017. 1 Ändamål Föreningen skall skapa en plattform för alla

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF)

Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) Stadgar för Svensk Räddningshundförarförening (SRhF) 1 Mål Föreningens mål är: - att sprida intresse för och kunskap om räddningshunden - att anordna lägerverksamhet och lagtävlingar för medlemmarna -

Läs mer

Förslag till NORMALSTADGAR

Förslag till NORMALSTADGAR Förslag till NORMALSTADGAR FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENING med årsavgifter 1. NAMN Föreningens namn är... 2. ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar

Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Stadgar för Huvudvärksförbundet organisationen för dig med migrän, Horton eller andra huvudvärkssjukdomar Senast reviderade av förbundsstämman 2016-05-28. 1. Förbundets namn Förbundets namn är: Huvudvärksförbundet,

Läs mer

Byordning för Laknäs Östanhols byalag

Byordning för Laknäs Östanhols byalag 1 Föreningens namn Laknäs och Östanhols byar utgör en ideell förening med namnet Laknäs Östanhols byalag. 2 Föreningens säte Den ideella föreningen, Laknäs Östanhols byalag, har sitt säte i Leksands Kommun.

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter

STADGAR för Ideell förening med årsavgifter STADGAR för Ideell förening med årsavgifter 1 NAMN Föreningens namn är Grängsbo Bygdegårdsförening 1 2 ÄNDAMÅL Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religiöst obunden, har till uppgift att

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening

Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening Stadgar för Veterinär Omtanke om Våldsutsattas riksförening VOOV, Veterinär Omtanke om Våldsutsatta, är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden förening i Sverige. 1 Förening, namn och säte Veterinär

Läs mer

Rödöns Bygdegårdsförening

Rödöns Bygdegårdsförening Förslag till nya stadgar Rödöns Bygdegårdsförening Stadgar Gällande fr.o.m. 2015 1 Föreningens firma är : Rödöns Bygdegårdsförening. 2 Ändamål Föreningen som är en ideell förening, politiskt och religiöst

Läs mer

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar!

Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Byalaget vill vara Tyringebornas samlade röst! 1 Uppgift Målsättningen för Byalaget är att Tyringe ska kunna erbjuda bra service och upplevas tryggt, attraktivt och framåt av de boende i alla åldrar! Tyringe

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål

Stadgar. För Hagby bygdegård Gällade från 2010. Hagby Bygdegårdsförening. Ändamål Stadgar För Hagby bygdegård Gällade från 2010 1. Hagby Bygdegårdsförening 2. Ändamål Föreningen, som är en ideell förening, politiskt och religöst obunden, har till uppgift till att driva en allmän samlingslokal,

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005.

Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Sidan 1 (6) för Göteborgspolisens Pensionärsförening Stadgarna är antagna vid årsmötet den 15 mars 2005. Ändringar/tillägg har efterhand skett. Uppgift härom återfinns på sista sidan. 1 Föreningen vars

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn

Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Stadgar Sveriges Makalösa Föräldrar & Barn Ursprungliga stadgar 1 november 1996, Stockholm Antagna 22 april 2007, Stockholm Reviderade 19 april 2008, Helsingborg Reviderade 19 april 2009, Stockholm Reviderade

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ)

Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) Stadgar för Parent Teacher Association (PTA) vid Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) 1 Föreningens ändamål 2 Säte Internationella Engelska Skolan i Järfälla (IESJ) har en föräldraförening

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17)

Normalstadgar för föräldraföreningar. (Reviderad 2014-10-17) 2015 Normalstadgar för föräldraföreningar (Reviderad 2014-10-17) Föräldraföreningar inom AIK är ideella föreningar med hemort i Solna kommun. Föräldraföreningar ska finnas i åldersgrupperna 6-18 år. Föräldraföreningar

Läs mer

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000.

Stadgar. För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgar För Vänföreningen till Stiftelsen Torgny Segerstedts Minne med säte i Göteborg, Västra Götalands län. Föreningen är bildad den 24/8 2000. Stadgarna är fastställda den 24/8 2000. Allmänna bestämmelser

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

STADGAR för Villaföreningen Solbacken

STADGAR för Villaföreningen Solbacken STADGAR för Villaföreningen Solbacken Fastställda av årsmöte 2011-03-03 1 Ändamål och verksamhetsområde 1. Villaföreningen Solbacken nedan kallad föreningen är en partipolitiskt obunden sammanslutning

Läs mer

Exempelstadga för scoutkår

Exempelstadga för scoutkår Exempelstadga för scoutkår Stadgar för scoutkåren, organisationsnummer [xxxxxx-xxxx] Antagna av kårstämman den [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Allmänt Scoutkåren [Namn] är en sammanslutning av enskilda personer och har

Läs mer

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008.

Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. Stadgar Antagna vid konstituerande stämma den 17 juni 2004, stadgeändring i punkt 5 och 20 vid stämman den 11 februari 2008. 1 Firma Föreningens firma är Nätverket för Elektroniska Affärer, förkortat NEA.

Läs mer

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte )

STADGAR. för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte ) STADGAR för Hönö Öråd med hemort på Hönö i Öckerö kommun (antagna vid konstituerande föreningsmöte 2009-09-08) ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hönö Öråd. 2 Föreningens ändamål

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer