FOR DEN SVENS- -SKRIFT. ItVINN0RiC)RELSE~ X IC;EDAICT~R: ELLEN ECLEZrl[AN x. STOCKHOLM i 91 9 TRYCKERIAKTIEBOLAGET THULE...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FOR DEN SVENS- -SKRIFT. ItVINN0RiC)RELSE~ X IC;EDAICT~R: ELLEN ECLEZrl[AN x. STOCKHOLM i 91 9 TRYCKERIAKTIEBOLAGET THULE..."

Transkript

1 -SKRIFT FOR DEN SVENS- ItVINN0RiC)RELSE~ I ~ G N E N - A V ~ ~ B ~ ~ K B U ~ X IC;EDAICT~R: ELLEN ECLEZrl[AN x STOCKHOLM i 91 9 TRYCKERIAKTIEBOLAGET THULE / I

2 LEDANDE OCH POLITISKA ARTIK- LAR, SOCIALA FRAGOR, LAGFRKGOR, SKOL- OCH UNDERVISNINGS- FRAGOR De kommunala valen, I slutna led Internationell socialpolitik Kring Wilsons program Kvinnas tillträde till statstjänst Kvinnlig Överlärare Löftets infriande Medborgarrätten 1918 ars författningsreform Kär falla hindren? Resolutionerna vid sommarens f licksko- lemöte Staten och de enskilda som trädgårdsodlingens f ram j are Staten och kvinnorna Till Sveriges kvinnor Arets kommunala val Andreen-Sved-berg,Andrea: De kvinnliga tjänsteläkarnas lönefråga B o r e l i u s, H i l m a: Krigets facit 1 Overkorsade beräkningar EIgström,Anna Lenah:Krigets 1 facit Fo ge l k l o u, Em i 1i a: Krigets facit Ej blott vänster om, utan helt om! I K 1 em a n, A n n a: Lika lön för lika arbete,,- Statligt f redsarbete R 1 e m a n, E l! e n : Den raka' linjen -,,- Fredrika Bremer och den nya re- presentationsreformen Kvinnornas internationella fredsarbete - -,,- Krigets facit Arbetets nya falanger L i d m a n, E 1 s a: Statens järnvägars 1917 års undervisningskommitté Silfverbrand-Erikson, Sus y : Schismen inom flick- och samskolevärlden S o n d é n, A n n a : Ett demokratiskt reformförslag -,,- Sveriges flick- loch samskolors lära- rinneförbund StaeI vholstein,~at'hilda: Stockholmska lönemetoder Swartz,N anna: Omuppkomsten av den lägre pensionsåldern för kvinnor U l r i c h, S i g r i d: Bemikkelsedagar f ör sj ukvarden och sj tiksköterskorna 95 \V ii g n e r, E l i n : Krigets facit 12q A h e r g s s o n, A n n a: Obligatorisk sjuk- och moderskapsförsäkring 156 SOCIALA FOKETAG, FORENINGAR OCH FÖRENINGSMöTEN Arbetarkvinnorna och särlagstiftningen för kvinnor Caroline Wijks sjuksköterskehem De själv försörj andes bostadsproblem Fredrika Brerner-Förbundets stipendie- verksamhet Fredrika Bremer-Förbundets stipendier >> 11 >s 1, 1919 Fredrika 13rcmer-Förl~undets arsmöte Göteborgs kvinnliga studiehem Kommittéval inom Svenska Kvinnornas National förbund Lika lön för lika arbete De Stockholmska kvinnornas opinionsmöte L K P R:s medborgarfester Kiksf örbundet för Sverges husmodersföreningar Rösträttsföreningarna; årsmöte Social kvinnokongress i Stockholm K 1 e m a n, E 1 1 e n : Fredrika Bremer- Förbundets :de arsmöte --,, "Radda barnen",-,,- Vår kvinnliga advokatfirma U l r i ch, S i g r i d: Alderdomshem för sjuksköterskor LEVNADS- OCH MINXESTECKNINGAR, KULTUR- OCH RESESKILDRINGAR, ESSAY ER, UTLANDSKA KORRESPON- DENSARTIKIAR M M Almqvist-Brogren,Gertrud: De ensamma : 66 Borelius, Hilma: Genrebilder fran frihetstiden 164 C a u e r, &f i n n a: Tyskornas nya uppgifter 34 F r ö b e r g, E v a: Englands kvinnor och lantarbetet 60 K l e m a n, A n n a: Internationella kvinnokongressen i Zurich maj

3 K 1 e ni a n, El 1e ii : Hedwig Dohm - Anna Shaw : Kullgren,Thyra: EvaRodhe Lei,j onhufvud,sigrid: Matl~ilda Silow &i' o n, t e l i ii s, A gd a: Laura Netzel Wal-~lström,'Lydia: Enrefortnator inom Danmarks kvinnovärld Kvinnoklubbarna under franska revolutionen NOTISER FRAN BOKVÄRLDEN F o g e l k l o u, E in i 1 i a : Ett diktar: öde av Anna Marin Koos : -,,- Katolskt och protestantiskt i me- cle~lticl och nutid Lydia Wahlström Ekenstierna,Fanny: Sagorav Marta Eckhof f -,, A Stor-Mor i Dalom av Aiwa Uppström -,,- Folkskolans I~arntidnings j ulpubli- kationer K l e m a n, A a: Kvinnliga yrken av Aina Hamilton K l e m a n, E I l e n: En lappbok av 127 Alfhild ' Agrell 83 -,,- De Nios årsbok i -,,, - Den befriade kärleken av Elin I39 Wagner 6 -,- Det törstande folket au Gettrud Almqvist : 50 -,,- Inger ' Skram av Jeanna Otetdahl -,,- Kvarteret Oron av Elin Wagner 67 -,,- Sälarnas hämnd av Louise Stenbock, f Mikner -,,- Sällskapsliv i Stockholm under och I&-talen av Gurli Linder -,,- Valda dikter av Lotten von Km- mer ~ ej i on 11 uv u d, S i g ri d: Johannes Schef ferus av Henrika Scheffer U p p s t r ö m, A i v v,a: Dalarna av Anna Maria Roos -,,- Handbok till Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige -av Valborg Olander -,,- Söder,manland av Julia Svedelius Mr a 1 1 s t r ö m, L y d i a: Carl Gustaf Briiikman under diplomatåren r810 av Hilma Borelius,, C A Ehrensvärds brev, utgivna av Gunhild Berg --

4

5 Akia - VADSTENASPET'SAR- till ufsiyrslar och presentcr Stod urval Bast och'billidasi ' SVENSKA SPETSDEPOTEN, Gre&regotan 34 A; I, kl lo-- 6, ' A T''?o2 04- ' (Andra huset'fr~n Lin&afan) - m e m MODERNASTE SYMASKIN 5!! i - Ffokeit Iigeborg Bergs frön2 Rlksfel 9783, ' 31 OSTERMALMSGATAN 31 Rikstel SIDEN- a MANUFAKTUR- 1 AFFAR Alltid nyhee i' si&rda urval, I

6 ARGANG VI - JANUARI 1919 HAFTE 1 HERTHA 1919 ed spörjande forhoppqing 'blicka vi in i det nya aret Man vill ha lov M att tro att nu, nar en gräns satts för dödandet, de skapande och ateruppbyggande makterna nia taga vid och lyfta världen upp mot en ljusare framtid Annu är viil inörker och kaos, men den nya dagens gryning synes skymta Fredsdagens iiibsott, med vad den har av ansvar och krav p5 dem som nu leva, är av bestämmande vikt lika fullt' för de folk, som undgått att dragas in i kriget, som för deil-i, som sugits iii i krigsvirveln Den blir bestainniande för b mannens som för kvinnornas liv I alldeles speciell mening för kvinnornas, som i denna jasniligs- och i-ekonstl-uktionspei-iod i stor utsträckning för första gåiigen komma med son1 ansvarig del av nationerna Även vi svenslior ha nu' förvissning om att det nya året medför erkännandet av vart fullberättigade medborgarskap Tyngre förpliktelser an vad vi under lugnare förhållaiidei~ nagonsin anade för detta med sig Ai?s\laret för att de bli fyllda ligger p2 oss alla För H e r t h a ligger som främsta uppgiften att i sin mån bidraga till att kvinnorna fatta sitt ansvar och sina skyldiglieter pi denna punkt So111 ledande princip för det arbete vi under året vilja nedlägga med avseende harpa har synts oss vikten att söka klarlägga var vi nu stå efter denna världsförödelsens svepande storin, vad som i själva verket ohjälpligt rainlat i spillror, vad som med ev iglietsvardens stämpel räddat sig ur föröclelse~l Endast med detta klargjort för oss kunna vi, så långt våra krafter racka, göra vår insats i varldsåter~ippbyggandets 'tjänst Under rubriken K r i g e t s f a c i t i en serie artiklar av bl a Hilma 'Borelius, Anna Lenah Elgström, Emilia Fogelklou, Elin Wagner vill erth ha göra ett försök till utredning av dessa frågor

7 I I övrigt har Hertha att räkna med samma goda medarbetarstab som under gångna 5s underlättat dess uppgift Det nya året medför emellertid en förändring av utgivningsf örhållandena I<ristidens tryck med dess rent praktiska ' svårigheter kvarstår i sin fulla tyngd För Hertha är detta djupt kännbart med avseende på tryckningskostnaderna De abnorrni: uppdrivna priserna på allt tryckeriarbete, papper ni in lämna ingenmöjlighet kvar att för det kommande året bibehålla tidskriften oförändrad till samma prenumerationsavgift som förut Styrelsen har vid Övervägande av frågan kommit till den åsikten, att nian bör undvika' ett fördyrande av prenumerationen och hellre genom en inskränkning av häf tenas antal balansera de ökade utgifterna för utgivningen Beslutet has blivit a t t H e r t 11 a I g I g u t k o m m e r m e d e t t h a f t e i m 5 11 a d e n med undantag, såsom hittills, för juli och augusti, di uppehållet för sommaren infaller Vi hoppas att detta endast skall behöva bli en tillfällig åtgärd och att man snart nog, nar normala förhållanden åter inträda, i samma ~~tstrackning som förut skall kunna ge ut Hertha För redaktionen ställer sig nu uppgiften att med det reducerade utrymmet kunna ge det mesta och basta möjliga Vi hoppas att genom ett omsorgsfullt avvägande av innehållet kunna på ett tillfredsställande sätt ge våra läsare kompensation för den kvantitativa minskningen Genom på en gång strängare koncentrering och vidgad översiktlighet i de artiklar, som tidskriften enligt sitt program som organ för den svenska kvinnorörelsen främst måste lämna plats för, skall vid sidan av dessa titrymme i ganska vid utstrackning kmna beredas åt uppsatser i frågor av kulturellt, litterärt och allmängiltigt intresse Vi hoppas kunna utlova ett på en gång instruktivt, omväxlande och roande innehåll Hertha utkommer således under 1919 med ett häfte i månaden, med undan- tag av juli och augusti Priset blir som förut f ör förb u n d s m e d l e m n1 a r kr 4,~o pr år med prenumeration genom F r e d r i k a - B r e m e r - F ö r b u n detc byrå, 48 Klarabergsgatan, Stockholm F ö r i c k e - f ö r b LI n d s m e d l e n1 m a r sker prenumeration 2 n a r m a s t e p o s t a n s t a l t eller b o k h a n d e l, likaledes med samma pris som förut, kr 6:- pr år, kr 3,25 pr halvår, kr 1,75 ps kvartal Redaktionen

8 Krigets facit ' D bverkorsade'berakningar e som 'trodde på nationalis- makter, lika mycket som a& godh,ettens m e n s valsignelse och de som Ar di, trots de oerhört stora posterna trodde p5 kpltui-utvecklingen i natioiialismens som i kulturutvecklinsom garanti mot förhärjande krig ha i gens 'räkenskapsföring, bilanslioi~tots' fa- ' denna stund ej mycket att avundas var- cit + - o? andra angående det facit, som världs- När jag talar om nationalism& och kriget utvisar Detta facit ar' i inångt kulturutvecklingen som sidoordnade, ar och mycket annu ej att fastställa Där finnas tenile; i formeln för detta facit, det darföi- att jag 'tanker på de m a n- n i s k o r, som hyllat de11 ena och den vilkas varden innu äro obestämda Men andra : den nationalisnitroende "högern" att de f ö r e g5 k n d e beräkningarna och deii utve&lingstroende "v&'stesn" voro o r i 1i t i g a, darom ar intet tvivel Nationa,i,isteina, som idealiserade kriget, hade rätt i att nationalismen ar en stark makt och förnisr mycket: Världskrigets fakt~im var ett hiht slag för den Objektivt Sett är ju liationalitetstanken själv en produkt av k~iltur~itvecklingen' Det al- ej nödigt att vara varken ententevtin 'eller socialist f& att i stijiita all~anhet ii&lgas medge riktigheten av ' - da optimismen' i den &adning, soin det piiståendet, att krigets ' resultat ar blott betraktade det som en tidsfraga, "den~okratiens genombrott": när den marisliiiga tillvaro11 av sig själv Dal-el~~ot f ordras' det, en synnerligen skulle bli helt stadad och förnuftig An- blind tro för att anse det 'soii given sak, hangarna av enna askidning fingo genom krigsutbrott& och det genoni åratal fortsatta nlassnlördandet en knack av svaraste slag Men det ar inte först nu, att kung Demos kommer &t regera rättvisare, mildare och visare an de föregiende maktinnehavanla inom staterna För alla andra än inskränktheten eller som aven nationalisnlens be~indrare och den bliilda fanatismen ar "demoltralovprisare, de som betraktade kriget tienjj icke ett färdigt resultat utan en som reningsmeclel för folken, finna sig i en besvarande ställning Bredd i breckl med ~r~anisationsförniigans och den individuella uppof f ringens storverk har oerhört krävande arbetsuppgift Skulle man i en enda glosa uttiycka det, varom de siilsen-iellan skilda meningarna ena sig sasom om en alrmansanjobberiets och den absolut I~ai~synslösa ning, sa skulle det vara i ordet n y o r i- egoisinens prestationsförngiga uppdrivits k n t e i i n g ~narliismeri vill anda till till en lika oanad och tinder fredstid grunden rasera den befintliga samhallsouppn5dcl hö j ci Nationalismen ar av ondo' lika mycket so111 av godo Kulturutvecklingens organisatiokstriumfer vinnas av ondskans byggnadenförst bland ruinhögars grus och spillror vill den "bygga nytt" Teoretiskt sett gar skiljelinjen mellan anar- 'kismeii:5 ena sidan, alla apdra politiska

9 åskådningsformer 'å den andra Anar- moderna krigföringen utsatte även i~onkismen ha; på sin sida den logiska kon- kombattanterna lihgt ifrån stridslinjen sekvensen i negationen Men livet ar icke logik Dar anarkismen vinner segrar, är det nog mindre en triumf för den negativa logiken som &din, ä11 en följd av ett rent praktiskt sakförhållande : lättheten att riva ned-och svårigheten att bygga upp För byggande fordras geför krigets mord och brand, och hungerkriget skonade ingen ålder I större utsträckning och efter en större inattstock an någonsiil förut i historien ha de enskilda nödgats offra gods och liv, ja, vad de stridande beträffar, också heder och samvete för sin nomtänkt planläggande - av grund och jämn ordningsföljd i ett arbete, som stat, sitt folk Nyorientering behövs Men denna nynödvändigt måste bli långsamt i jan~fö- orientei-ng 5s icke inöjlig utan en relse med ett 1 e d r i v a n d e etisk kompass Vilket facif draga vi av kriget, vi Samvetsfrihet borde f1-amiör ailt insom redan - förut trodde, att politik och nebara inö j ligheten at t undandra sig sainhalle behövde reformeras, utan att medbrottslighet i av staten befallda aga tillit till socialismen som universalmedel, redan förut vor0 övertygade, att kriget var ett ont? Om kriget tills vidare alldeles s,n~ulat sönder den organivildshandlingar Hittills lm- den enskildes etiska förhållande till sin stat uttömts med begreppet lydnad, trohet, lydnad och trohet utan hänsyn till arten och innebörden av det l-iai~cllande, vari clenna trohet och lydnacl skulle uttryckas Konsekvenserna ha av mera ömtåliga och vakna individuella samveten i detta krig kants olidliga Smwetsirå- serade pacifismen, så betyder detta icke, att pacifismen som åskadning är undanskaffad Med socialismen äger ett liknande förli3llande rum som med pacifismen i fraga om förlust och iandvinning i opinionen Medan kritiken traffar det faktiska inisslyckandet att förekomma eller förhindra kriget, vinner den åsikten, att det "fordras ett nytt uppslag i sakernayj och att konservatismens "front mot socialismen" varaktigt bru- gan, fragail om gott och ont, varken får eller böl- tystas ned av statens inaktspråk Staten far icke vara en hednisk gudom, soin begär hyllni?~g genom i sig själva fördömlig& handlingars utförande Icke genom upphävande och nedskru- tits, alltmer insteg vande utan genom vidgande och fördju- Nyorientering behövs, men pacifisti- pande av s a m v e t s 1 e r k s a 11 e- ska eller socialistiska orgallisationer t e n ho~ de etiskt aktiva ll~änlliskoi-na kunna icke göra tillfyllest skall statens och sanzhallets verkliga Casom kriget blivit allas sak, S; måste bästa åstadkommas fredsarbetet, statsbyggandet och den En kringblick över läget ar, synes det socialt-ekonoiiliska nydaningen bli, allas inången, icke mycket mera hoppgi\ranie sak nu, an den vas innan kanonerna tyst- Den allmanna vai-nplikten gjorde alla nade, och \;isst ar det svårt att utan vapendugliga män till soldater Den lzjärtekylalide 'skepsis lyssna till det se-

10 H E R'T H A' gerdruckna sj älvberömmet p5 ena hallet, hetstillstånd he om rationalisering av liksom det ar svart att utan beklämning ' clet animala blir detta icke 'tämjt, en- åskada den revolutionära experimente- dast starkare och ohyggligare ringen under hart när olidliga förhal- - P5 det idealbestahda l&sonlighetslanden på andra hallet Likva1 är livetsi plan dnremot upphör den fientlidet en obeskrivligt lättande' befrieke, att ga motsättningen Dar blir den enes krigets disekta valclsd&l upphört, och nya förhoppi~ingai-s späda brodd v i1 l fram genom all is och snö av skepsis och beklänining ' b$sta också den andi-es Ur persgnliglietslivets synpunkt blii- fördelningen av det kaferiella goda viktig icke i sig själ* icke som kvantitativ delning, utan dar- I v%- jordiska tillvaro ar det mate- - riella underlag och aibetsmaterid for det själiska och andliga Förbise de materiella faktorerna kunna vi icke Men, bli de materiella faktoi-eïna ln~~v~~clsak, raknas det'öppet eller hemligt blott inec? dem, d5 blir tillståndet människorna emellan o~mdvikligen ett allas krig mot, alla, individer mot individer:, folk mot folk visserligen kan $;en det materiella goda mu~ltipliceras genom samverkan, sa att alla få,mer in föri~t Men clet materiella goda kan dock alltid inatas i 'delbara kvantiteter, och vad den o ene f ir av dessa f år icke den andre Något av intressemotsats blir lcvar, och denna intressemotsats blir lätt akut ~&ståndsk&ur ensam hjälper icke bort från detta, rivalitets- och osaker- ' -- 5 för att perso,nlighetslivet hanlmas och '' skidas hos dem, som leva p% och un-' der nödgransen, och - hos dem som betrakta detta som en nornial företeelse Nationell egoism, kla~s~~ois~n, indiyiduell egoism skola <i&!ii vanmiktiga till'clen nydaning, om vars nödvandigliet de flesta äro ense, hur än ;sik- terna vasla om innebörd och!ltföiande! - Att cle sövda samvetena vakna, att de ' vakna samvetena göra sjg gällande, detta ar vad tiden behöver: Nationellt samvete; klasstsa~~~voe, individixllt samvete I individu~lla sainvetepa måste :den springande punkten finnas : ' modet att ' g2 till rätta med sig sjalv, siii klass, sitt folk HILMA BORELlU5 års författningsrefoirn nnan det gångna året lyktades var den heter, darifrh endast iite$utna omyn- I stora inrepolitiska l~andelse, s0111 tids- cliga förklarade, 'p'essoner i konk~~rstill- förli~llandcna drevo på, den koinmii- stand, personer 'som atnjuta varaktig nala ' författningsreforn~en, slutförd försijrjiling av fattigvården, soin under Den 17 december gav Sverges riksdag de iiii~aste tre förflutna åren uraktlåvarje svensk, mail som kvinna, som fyllt tit attbetala skatt'eller som $2 grund av 23 $1' rösträtt i Iiommunens angelägen- dam föi- brott gatt förlustiga medborger-

11 lig förtroende Rösträtt till landstingen inträder vid f yllila 27 år Reformen, som utom att den medtar alla kvinnor liksom mannen, medför för kvinnorna den för dem nya rittigheten att inväljas i landstingen' Avenså äro de valbara som f örstakammarelektorei- För arets lagtima riksdag aterstår nu den uppgift, som urtiman grundlagsenligt inte kunde ta upp, en författningsreforni som omfattar politisk rösträtt för kvinnorna Vi ha löfte p5 att hinder ej skall resas mot densamma av den första kammare, som hitintills stjälpt fr5gan varje gång den varit färdig för lösning Vi lita på löftets infriande aura Netzel ar ett namn välbekant inom socialt mtresserade kretsar i huvudstaden sedan årtionden tillbaka Det var kompositören "Lago", professot Netzels maka Laura, född Pistolekoi-s, som först gjorde det kant genom sina framgångsrika strävanden att göra den finare musiken tillgänglig för de mindre bemedlade genom anordnande, av billiga konserter med utsökt program och f ramstående konstutövare På de senare åren ar det herines dotter Laura, som givit namnet en ständigt ökad betydelse för det sociala arbetet i Stockholm Fröken Laura Netzel har sedan mer an 20 år arbetat på F V O :s central byrå, där hon, på grund av förliallandena, Under de senare' åren tagit en allt verksammare del i ledningen Trots det att arbetsbördaii'i F V O ökats, tv~ingo omständigheterna fröken Netzel att tillika åtaga sig många andra uppdrag, som hon ej ansåg sig ha rätt att avböja Hon blev verkställande direktör i Adolf Fredriks f attigvårdsstyrelse, ledamot av stadsfullmäktige och i en del av dess delegationer, samt deltog i kristidsinstitutionemas verksamhet Aven inom politiken var hon intresserad och verksam och tillhörde Allmänna Valmansförbundet~ centralstyrelse Överallt gjorde hon sig värderad för sitt kloka, samvetsgranna och ihärdiga arbete Hon hade en förmåga att hinna med allt, som hopade sig över henne, utan att försumma eller g1ömma något, endast sig sj älv glömde hon, sin egen trevnad eller sitt välbef'innande tänkte hon ej det minsta på, men familjen och hemmet ägnade hon stor omsorg och sina vänners omtänksamma van var hon Allt detta kunde ej ske annat än genom ett energiskt, oavlåtligt strävande, varvid natten of ta f örvandlades till arbetsdag Hon hade en stark fysik men på detta satt hade den så sniåningom undergrävts och hon blev ett lätt byte för den härj ande epidemien Det var ett slag som med förkrossande kraf t träffade det sociala arbetet, då Laura Netzel efter föga mer än en veckas sjukdom avled den 28 sistlidne december Främst ar det F V, 0 och fattig-

12 HEKTHA z dirdsarbetet so111 därigenom berövats en,' medkänsla nied dein' soin lida, bevisad i 'som det synes, oumbärlig kraft, men outtrottlig, sti-avan att söka hjälpa, och även p2 många andra håll, där hon uer- hjälpa :kraftigt, där hjalp var av nöden, kat kommer förlusten att kannas oer- All klemighet var henne motbjudande sättlig e och understöds lämnande, endast emedan Laura Netzel var en sällsynt rikt be- det var svart att avslå en begäran där- gåvad och rikt utvecklad ~~isoiilighet onii var för hennes sanna natur e* styg- Ett redigt och klart huvud; skarp onidö- gelse och ho11 tvekade ej att säga klart ' mesförrniga, ett oerhört starkt minne ifran,' da nåpnj ockrimde på medmänoch framför allt villighet att kan inr niskors välvilja, sökte med falska uppskränkning släppa till sig själv gjorde gifter, saso& stundoni sker, framlocka ' hennes arbete ovärderligt Hennes ka- g$va raktar präglades av omutlig rättskänsla,' Laura Netzel var en kvinna sådan och sanningskärlek Ett jämnt, gott ocii soil1 maii inoin l~reclrii<a-~reiier- ör- glatt lynne gjorde arbetet tillsahinans bundet inikar att svenska kvinnor' skola, med l~enne lätt, Visserligen kiinde lip- vara:, sann,, intelligent, god, trofast och 1 ~ väsen s stundom ha en viss yttre sträv7 offervillig Ilet, men därimder doldes- en djup, liarin, AODAMONTELIUS S Kvinnas tillträde till statstjänst skränkta -befogenhet på statstjänstens bundet och Akademiskt bildade hin-, on&de icke star i överensstämmelse nors förening ha den 31 dec 1918 ingitt ined den ställning i övrigt, som hin-, till Kungl Maj :t med en gemensam norna numeïa intaga i samhället, eller framställning att-kvinna inåtte beredas ined de politi-a rättigheter, som inom tillträde till statstjänst i allmänhet kor-t väntas bli dem tillerkända För närvarande ar befogenheten att Bland de statsämbet'en, vilka skulle bekläda statliga befattningar synnerligen komma ifraga att besättas med kvinnor, tyrelserna för redr rika- rem er- ör- knappt tillmätt för +nnor Av högre tjänster är' det endast lektorat och vissa rektorat, som äro fulit tillgängliga, om ock det grundlagsenliga hindret sr undanröj t beträffande kvinnas tillträde till lärar- och liikartjänstei- i allmänhet samt till andra beställningar vid inrättnin&ir för vetenskap, slöjd och skön konst I motiveringen till ovannämnda framställning f ramliålles hur denna in- oninaninas befattningar inom den administrativa *$i judisielli förvaltningen samt' kyrkaii Den kvinnliga sakkunskapen torde vasa av behqvet påkallad in- ' om den högre skolledningen'och aven å vika självständiga och ledande poster inorii v&k, som ha, sig anförtrott,sociala och sanitära uppgifter, sanit inom so- cialföriäkring&s o& f attigvårde& orn- raden, Den hinnliga juristen torde

13 aven inom landets doinstolsvasende kun- ila finna ett verksamhetsfä1 t, särskil t om, sasoni föreslagits, specialdoinstolar komma att inrättas för ungdoinliga föi-- brytare och för avgörande av äktensicapliga tvister Oavsett rådande prästbrist, vilken i för sig tillfyllest motiverar ett öppnande av den prästerliga banaii för kvinnorna, heter det vidare i skrivelsen, llar den I<vinnliga prästen utan tvivel en för henne särskilt ägnad plats inom den kyrkliga och sociala urigdoms- rörelsen, sasom fingelsepredikant m in Frarristallningen utmynnar i yrkande att de grundlagsenliga hindren för att svensk kvinna -ina kunna utnämnas och befordras till i regeringsformen avsedda tjänster och befattningar måtte unclanröjas samt att ändring måtte vidtagas i vederbörande författningar och reglementen, s5 att svensk kvinna fåi behörighet till sanitliga statstjänster, vilkas tillsättande icke sker i av regeringsf ormen bestämd ordning Schismen inom flic - ock samsk en beklagliga strid, soin p2 sista tiden uppblossat inom flick- och samskolevarldeil, beror enligt min inening i väsentlig grad på en rnissuppfattning av redan existerande förhållanden Målsmanilen för det s k Lararinne-, förbundet utgå från det axiomet, att Flick- och saniskolef öreniiigeii är en I s k o l o r n a s organisation, och anse att l a r a r i n n o 1- n a nu behöva en annan,'välvilligt utlovad' sasom &goil sorts vänskaplig konk;rrerit' till den förra "~sior&t" ar tyvärr icke nagot sådant De, som vor0 närvarande vid Flickoch samskoleföreningens bildande, torde ännu erinra sig, att uiidcr diskussionen om stadgar meningarna skarpt bröto sig angående Iaiiipligheten att utan vidai-e låta skolornas styrelseledan~öter f ii bli n~edleiilniar av föreningen Detta just emedan den var avsedd att, såsom det - lieter i I, "samla lärarinnorna och 1ärarna vid Sveriges högre flickskolor och camskaloi- till geine~lsaint arbete för dessa skolors och deras lararekårs intressen" Att inenige man utgöra den väsentliga delen av föreningen markeras av 2, enligt vilken "lärarinnor och lärare, förestilndarinnor o& rektorer vid Sveriges högre flickskolor och samskolor avensoin medlemmar av dessa skolors styrelser" ha ratt att ingå i clensamnia En i sanning be'synaerlig rangordning, ifall samnianslutningen varit avsedd att: i främsta i-ummet till-' varataga s k o l o r n a s intressen! Sammanslutningen fick också namnet "Föreningen av la-rinnor och lärare vid Sveriges högre flickskolor och samskolor", ej av en händelse, utan efter långvariga Överläggningar och just för att inissförstånd skulle undvikas Aiiledningen till att den exaktare benamningen efter några 5r kom att intaga den mera blygsamma platsen som underrubrik, var helt enkelt en från flera håll uttalad onskan att få en inera b&väln

14 ' HERTHA titel att röra sig med i det löpande' ar- snart ett par dececnnier sedan o,rganisebetet Utan opposition infördes emel- rade lärare~ersonalens intensiva arbete, lerticl ej det lätthanterligare iiainnet De, ' borde $ve11 nu kunna överlåta at en som da spjärnade emot, sutto tydligen och &dig försyn att ordna de genom' iniie med profétiska g5voi-, och hade ma- dyrtiden uppkonyla sv&-ighetel-na! Tror jofiteten varit delaktig av clessa, ar jag man ater, att Flick- och samslc01eföreni~övertygad, att nrolgon vighetsterm aldrig gen förut kunnat arbeta fram for norsanktionerats mala tider drägliga existens f örhållanden 'Vad föi-est~ndarinnorna an&, så it lärarinnorna, så bör man kanske ockbetraktades clessa vid det mera patriar- s5 hysa en ' ganska välgrundad övertykalislia sekelskiket :utqi tvekan som ' gelse' om ' att den för fran&den skall inedlen~iiiai: av IZi~arekai-en och 'deras prestera' ett- acceptabelt arbete ekonomiska önskein% p5 det narmaste Med det nu nämnda vill jag ingalunknutna till deras n~edhjälpares Nu har da' hava sagt; att "det är bra, soinclet den ganska 'vackra benämningen "pri- ar", vare sig med lärarinnornas ekonomi mus inter paresh:tydligen rakat i miss- eller med beras eget satt att hittills låta kredit Orsaken ii- inte s5 lätt för de sig, representeras Det senak utan nå- oinvigda att itf fundera Ar 1901 f unnos got ' som helst personligt klander mot dock flera föresgndarinnor, som ägde kretsföreningsstyrelser eller centralstysina 'sl~oloi-, än nu är fallet: Nagot relsemedleinmar motsatsf~li8lla1ide mellan clessa och lä- De -l+ngakrigsårens allmäiina dysterrariinorna franiträdde emellertid,icke, het, dyrtiden och bristen på mycket av utan föreningens ekonon~iska syfte va?, det för livets norkal? ~ ~~~ehälle nödvänatt genom lioi~colidei~i~~ av k2reii skapa' diga ha mångenstädes bragt människoren starkare' ställning'~~tåt, gentemot stat na till desperation Det är knappast unocli 1;omni~iii Det var från clessa man derligt, att s,ärskilt huvudstadens~,lärak~incle viiiit? de verkligt betydande at- i-innor gripits av panik I mer normal gärderiia för en lös11iri~ av Iöne-, vika- kondition kunde de säkerligen ha sett, riats- ocli pensionsfr5gorna Den nuva- att de hellre borde försöka klara sig i railde dyrtiden till trots vagar jig på- den solida räddningsbåt, där de redan ' ' Y) sta, att clessa voi-o minst lika briinnande placerat sig, än i högsjö försöka hoppa ar 1901 s& nu Det skadade nog inte, över i en ny Men i normala fall äro att den äldre lärarinnegeneratioilen er- lärarinnor en oförbätterlig samling inracle sig cletta'och att de yngre e1-1iölle idealister, som föga bry sin hjärna med "en skön, ny ttugh undervij sning" an&- Iönef ragor och ålderdomsutsikter Det ende det el\onomisli~ elände, vari niinga $1- väl också därför de nu plötsligt uppbide föi-estandarinnor och la&u-innor täckt, att de själva böra arbeta p% skarleide vi$ 1900-talets början De som tro, pen för sina intressen och att det inte att, ininiinilöner, lönegrader, vikariatsbi- går f ort nog, om de som hittills anför- drag och drägliga pensionsförl~~llande~~ tro dessa åt f öreståndarinnor, prof essoskapats av sig sj iiha iller utan den för ser och högre ' j urister Den tanken ar 9

15 ' nog så riktig, att dar borde finnas flera med sina förslag till förbättringar och l a r a r i ii n o 1- i spetsen för en organi- som givetvis bada skulle vilja avge utsation, som bland sina huvuduppgifter låtanden med anspråk att rara språkrör rältnar arbetet p5 förbättrade levnads- för samma kårs intressen Jag tror inte, förhållanden för lärarinnoi-na Men man att Kungl Maj :t och ämbetsverken äro kan med skal förebra föreningens med- vana vid sådant! lemmar, att de ej insett detta något ti- En bland de uppgifter Lararinnefördigare och själva valt flera representaii- bundet åtagit sig är ju också att påter ur sin egen krets Hade de miss- skynda privatskolornas förstatligande nöjda i våras haft i ininne Flick- och Givetvis skulle detta förstatligande medsamskolef öreningens verkliga beskaf fen- ' föra ekonomiska och rättsliga fördelar het och känt missnöje med sina egna för dem som finge kvarstå i de oinora föregående val, shle de säkerligen ha ganiserade skolorna Men troligt ar kunnat leda utvecklingen i av dem själ- också, att ett avsevärt antal lärarinnor va önskad riktning genoin att begäraett skulle bli överflödiga i de stadsseolor, snart sammankallande av ett allmant där de tjänstgjort, och sedan hade att flickskolemöte för att enligt stadg '8 välja mellan att s15 in på en ny bana, i omedelbart sammanl~ang med detta få vilket kanske inte vore så lätt, att söka till stånd ett ordinarie allmänt före- ' sig till någon avkrok, där ingen velat ningsmöte, där ny centralstyrelse kun- vara föiut, eller att sta p2 bar backe ilat yaljas Detta hade varit lojalt hand- Antagligen kon~mei- förstatligandet en lat, men ' hade kanske f ordrat mera be- vacker dag vår bön f örutan, men j ag sinning, an som izu presterats tror, att vi för vår egen och våra med- Alldeles oavsett detta torde det vara systrars välfärds skull inte borde vara tvivel underkastat, att några aldrig så så ivriga på att påskynda saken, och att energiska l r a r i n n o r skulle ha för- vi dessutom för våra pedagogiska ideals inatt statsmakterna till snabbare och väl- skull borde inrikta vara ansträngningar villigare ingripanden i vara lönef~ågor~ på att åt den framtida skolformen få an de nuvarande talsmannen maktat Den, som så tror, har bra lite reda p5 dylika ärendens behandling Man kan också undra, om det skulle vara till lärarinnornas b had att låta sig representeras av tv5 centralstyrelser, Ledareförbundets och Flick- och samskoleföreningens, so111 finge springa om varann räddat sa mycket som möjligt av det omistliga goda, som finnes i den nuvarande flickskolan Flick- och sainskolef öreningen har på sitt program arbetet far lärarinnor: ilas ekonomiska basta och intresserar sig livligt f ör skolornas sunda utveckling Vi behöva inget Lararinneförbund!

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan

Selma Lagerlöf. Frågobgrån Kronan t RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra for oss. II. ARG. STOCKHOLM, 1

Läs mer

I nära tjugu långa ar ha de

I nära tjugu långa ar ha de TIDNING FO.R DEN SOCIALDEMOKRATISKA KVINNORORELSEN. Utgiven av styrelseii för Sverges Socialdemokratiska Kvinnoförbund. N:r 2. Febuari. 17:de arg. 1921. I 1 -.. I nära tjugu långa ar ha de svenska kvinnorna

Läs mer

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR

NATIONALEKONOMISKA FORENINGENS FORHANDLINGAR NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 NATIONALEKONOMISKA.. FORENINGENS.. FORHANDLINGAR 1937 STOCKHOLM 1938, IVA R HiEGGSTRÖMS BOKTRYCKERI & BOKFÖRLAGS A. Jt (I DISTRIBUTION) STOCKHOLM 1938

Läs mer

Politisk rostratt for kvinn'or..

Politisk rostratt for kvinn'or.. Ntr 13. e Preriumerationspris: I Redaktion: ' I 111 ar.. kr. 4: 50 11s ar.. kr. 2: 50 81~,,;-,, 3:50llk,,;.., L:25 Losnummer 10 ore.. Prenumeration sker &val l landsoiten som i Stockholm A narmaste postanstalt

Läs mer

Meddelanden riirande Nationalekonomiska föreningen torde sändas till--fö'r'en-ingens sekreterare; fil. doktor' K.lmark, Äppelviken.

Meddelanden riirande Nationalekonomiska föreningen torde sändas till--fö'r'en-ingens sekreterare; fil. doktor' K.lmark, Äppelviken. nfltlonfll~konoml8kfl för~nln6~n8 FÖRHANDLINGAR 1929. Meddelanden riirande Nationalekonomiska föreningen torde sändas till--fö'r'en-ingens sekreterare; fil. doktor' K.lmark, Äppelviken. / NATIONALEKONOMISKA

Läs mer

I hemligt uppdrag. Karl Kilbom. Ur mitt livs äventyr II. Andra upplagan Rydahls Boktryckeri Aktiebolag Stockholm 1954

I hemligt uppdrag. Karl Kilbom. Ur mitt livs äventyr II. Andra upplagan Rydahls Boktryckeri Aktiebolag Stockholm 1954 Karl Kilbom I hemligt uppdrag Ur mitt livs äventyr II Andra upplagan Rydahls Boktryckeri Aktiebolag Stockholm 1954 Innehåll Förord... 1 I. Inledning... 2 Samhället 1910-1920... 2 II. Inför revolutionsåren...

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Stockholm, 10 okt. 1937.

DAGENS FRÅGOR. Stockholm, 10 okt. 1937. DAGENS FRÅGOR Stockholm, 10 okt. 1937. 40-timmarsveckan Sodan 1935 års internationella arbetskonferens i Geneve. antagit dels en principkonvention om 40-timmars arbetsvecka, vilken f. ö. trots regeringens

Läs mer

Anna Whitiock. att bli det ännu mer den dag kvinnorna

Anna Whitiock. att bli det ännu mer den dag kvinnorna RÖSTRATT FOR KVINNOR Tidning utgiven av Landsföreningen for kvinnans politiska rösträtt. I ARG. MOTTO: Vi kunna aldrig göra så mycket för en stor sak som en stor sak kan göra för oss. STOCKHOLM, 15 JUNI

Läs mer

\LLA HA RATT LÅUKIN CARL G. STOCKHOLM SAMT ANDRA UPPSATSER, MED ANLEDNING AV VÄRLDSKRIGET. A. Norstedt &r SÖNERS Forlag I 9 I 7

\LLA HA RATT LÅUKIN CARL G. STOCKHOLM SAMT ANDRA UPPSATSER, MED ANLEDNING AV VÄRLDSKRIGET. A. Norstedt &r SÖNERS Forlag I 9 I 7 \LLA HA RATT // SAMT ANDRA UPPSATSER, MED ANLEDNING AV VÄRLDSKRIGET AV CARL G. LÅUKIN ^ STOCKHOLM A. Norstedt &r SÖNERS Forlag I 9 I 7 CARL G. LA URIN ALLA HA RÄTT Statsadvokaten Haakon Loken har benäget

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950.

DAGENS FRÅGOR. Stockholm januari 1950. DAGENS FRÅGOR Stockholm januari 1950. Statsverkspropo- De finanspolitiska principerna äro nu för tiden icke sitionen 1950. långlivade. I sin klarläggande redogörelse för budgetutvecklingen under de senaste

Läs mer

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr

Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr Jordägarna tvingas förhandla: Skördestrejk slut Lönen upp 300 kr KUNGSÄNGEN (augusti 1919). Folkskolläraren Oscar Sjölander i Kungsängen ledde den nyligen avslutade och framgångsrika strejken bland Upplands

Läs mer

Severin Christensen RÄTTSSTATEN. Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund. grundskyld.dk

Severin Christensen RÄTTSSTATEN. Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund. grundskyld.dk Severin Christensen RÄTTSSTATEN Riktlinjer för ett rationellt statsliv på rättsmoralisk grund grundskyld.dk Severin Christensen Rättstaten Stockholm 1934 * Originalens titel Retsstaten En fremstilling

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

Herman Gorter: Den Historiska Materialismen

Herman Gorter: Den Historiska Materialismen Herman Gorter: Den Historiska Materialismen Arbetarpress' Förord Vi har här nöjet att presentera en pigg 68-åring. Herman Gorters Den historiska materialismen, utkom första gången i Amsterdam och samma

Läs mer

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning.

Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. Gustav Möller Kapitalismens kris Endast om vi förstå, kunna vi finna utvägarna till räddning. All världen är sjuk. Liksom feodalismens system en gång icke förmådde försörja de människor som levde då, befinna

Läs mer

Minnen och upplevelser

Minnen och upplevelser Angelica Balabanoff Minnen och upplevelser Till minnet av Kata Dahlström Utgiven 1927 på Tidens förlag. Innehåll Förord.... 1 I stället för en självbiografi.... 3 Mitt första tal.... 4 I den italienska

Läs mer

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'"J ;^^

CJ-^' v'^ 'tr. Åj^i :5.'J ;^^ CJ-^' v'^ 'tr Åj^i :5.'"J ;^^ FÖRENINGENS TIDSKCRIFT ^>rt»*^fjov f^ '^^' HAFT. 9-10 SEPTEMBER-OKTOBER 1920 ÅRG. 18 OBSJ Extra sammanträde I slutet av november (se sid. X259 och novemberhäftet av Skogen).

Läs mer

Karl Kilbom Cirkeln slutes

Karl Kilbom Cirkeln slutes Innehåll Karl Kilbom Cirkeln slutes Ur mitt livs äventyr III Tidens förlag, Stockholm, 1955 Förord... 1 I. Med egna krafter och motståndares hjälp... 2 Att förbereda revolutionen... 2 Egna krafter... 11

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK

Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK Hjalmar Branting HVARFÖR ARBETARERÖRELSEN MÅSTE BLI SOCIALISTISK hvarför arbetarerörelsen måste bli socialistisk. föredrag af hjalmar branting. hållet första gången på inbjudan af gefle arbetareklubb den

Läs mer

http://www.archive.org/details/detrdaupproretoosd

http://www.archive.org/details/detrdaupproretoosd Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrdaupproretoosd DET RÖDA UPPRORET I FINLAND ÅR 1918 EN KARAKTÄRISTIK MED STÖD AV

Läs mer

RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN

RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN RÅ K NES ÄTTSPRINCIPEN I DEN GRUNDLÄGGANDE MATEMATIKUNDERVISNINGEN. Den metod, som intill sista decenniet mest använts inom den grundläggande räkneundervisningen, har i fråga om räknesätt, terminologi

Läs mer

"'ii;,: K.r^fl K * f/.-.. ,*.*?'

'ii;,: K.r^fl K * f/.-.. ,*.*?' "'ii;,: K.r^fl K * ^ f/.-..,*.*?' Ä- c Med deua häfte följer som biltga Medd. från S{4iens Skogaforsöksangtilt h, 17 nr 3. FÖRENINGENS TIDSKCRIFT FACULTY OF FOfiESTRY JUL 1 1920 HAFT. 5-6 MAJ-JUNI 1920

Läs mer

DAGENS FRÅGOR. Den l febr. 1945.

DAGENS FRÅGOR. Den l febr. 1945. - DAGENS FRÅGOR Den l febr. 1945. Kring remiss- 1945 års riksdag har samlats under ett intresse från debatten. allmänhetens sida, som tyder på att de inrikespolitiska frågorna - med vilka ju riksdagen

Läs mer

SPJUTSPETs MOT FRAMTIDEN?

SPJUTSPETs MOT FRAMTIDEN? ÅRSBÖCKER I SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA SPJUTSPETs MOT FRAMTIDEN? skolministrar, riksdagsmän och SÖ-chefer om skola och skolpolitik Red: Gunnar Richardson, } FÖRENINGEN FÖR SVENSK UNDERVISNINGSHISTORIA

Läs mer

LLOYD-GEORGE LUDVIG NORDSTRÖM STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG. Where there is no vision ihe. peopie perish, therein lies the secret. Lloyd-George.

LLOYD-GEORGE LUDVIG NORDSTRÖM STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG. Where there is no vision ihe. peopie perish, therein lies the secret. Lloyd-George. LLOYD-GEORGE AV LUDVIG NORDSTRÖM Where there is no vision ihe peopie perish, therein lies the secret o( all true hope, for vision is lile. Lloyd-George. STOCKHOLM ALBEKT BONNIERS FÖKLAG 9.(',,-.'.. 25

Läs mer

TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006

TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006 4-001 TORSDAGEN DEN 16 NOVEMBER 2006 4-002 4-003 ORDFÖRANDESKAP: ONYSZKIEWICZ Vice talman Öppnande av sammanträdet 4-004 (Sammanträdet öppnades kl. 10.00.) 4-005 Edward McMillan-Scott (PPE-DE). (EN) Herr

Läs mer

Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning

Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning Max Stirner : den anarkistiska individualismens djärvaste apostel, hans liv och åskådning Albert Jensen 1916 Innehåll Stirners filosofi 9 Stirners filosofi måste betraktas som en lära 11 Egoismen 12 Självhävdelse

Läs mer

Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter

Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter AÅ Lars Zilliacus Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter en källa för forskningen II Lars Zilliacus Finska Hushållningssällskapets arkiv och skrifter en källa för forskningen II Åbo Akademis

Läs mer

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET

KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET KUNGL ÖRLOGSMANNA SÄLLSKAPET N:r 12 1965 KU NGl ORLO GSMANNASÄLLSKAPET Meddelande Nr 7/1965 Ordinarie sammanträde den 3 november 1965 (Utdrag ur protokoll) l. Invaldes landshövdingen i Blekinge län Thure

Läs mer