Formativt arbetssätt höjer betygen och intresset. Malin Nilsson, 21 maj, 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formativt arbetssätt höjer betygen och intresset. Malin Nilsson, 21 maj, 2013"

Transkript

1 Formativt arbetssätt höjer betygen och intresset Malin Nilsson, 21 maj, 2013

2 Vad visar internationella studier? PISA, TIMMS, ROSE, IRIS

3 Kemi är inte för mig Varför?

4 Utgångspunkt vad säger eleverna..? Laborationsrapporter är svåra och tråkiga Förstår inte mallen för en rapport Jag är en G-elev Kemi är för svårt för mig Jag orkar inte läsa/förstår inte laborations handledningen Jag kan inte plocka ut det viktigaste På vilken rad står svaret Kemi är nördigt

5 Formativ bedömning Kan utjämna skillnader som beror på socioekonomisk status och föräldrarnas utbildningsbakgrund Fokus från individen till progressionen framåt Ger struktur till studier (studieteknik) Det vi ska bedöma är inte vilka kunskaper eleven har utan hur de kan använda dessa kunskaper

6 Bedömning av praktisk kemi Praktiska förmågor kan endast bedömas när eleven genomför laborationen Många laborationer sker för att åskådliggöra ett begrepp med strikta instruktioner (receptlaborationer) Elever kan inte tolka laborationen då den presenteras i ett annat samband (t ex vid ett prov) Många elever analyserar omfattande under en laboration men får inte ned sina tankar i en rapport

7 Bedömning av praktiskt arbete Planering Genomförande Anpassningar/analys E C A Planerar delvis självständigt med hjälp av läraren Använder, med hjälp av läraren, rätt utrustning och metod Reflekterar med hjälp av läraren över resultat och metod Planerar självständigt med hjälp av boken/internet Använder självständigt rätt utrustning och metod Reflekterar självständigt över resultat och metod Planerar självständigt och försöker förutse oväntade händelser Använder självständigt rätt utrustning och metod och kan variera och reflektera över metod under pågående laboration Reflekterar självständigt över resultat och metod och anpassar under laborationen efter nya händelser och resultat

8 Vår frågeställning var... Kan ett formativt arbetssätt öka måluppfyllelsen i kemi? Kan ett formativt arbetssätt öka intresset för kemi?

9 Resultat Fler godkända elever i kemi Höjning med minst ett betygsteg på fokusområden (t ex laborationsrapporter) Laborativa projekt har gett en ny grupp av elever högre betyg Insikter och reflektioner som annars inte kom fram i rapporter Ökade diskussioner och samarbete mellan lärare Ökade känsla av delaktighet hos eleverna Vi får syn på det praktiska handlaget Samarbete mellan elever tydliggörs

10 Metoder Språkutvecklande arbetssätt Formativa prov Verklighetsnära kemi Fokus på praktiskt arbete och förmågor Fokus på laborationsrapporter Fokus på det muntliga samtalet (reflektioner/analyser)

11 När språket blir ett hinder Eleverna har svårt att läsa långa stycken snabbt Elever har svårigheter att plocka ut det viktigaste ur en text (lärobok, artikel, hemsida) Elever har svårt att läsa skriftliga instruktioner Vardagliga begrepp kan orsaka problem (t ex spädning) Naturvetenskap innebär ännu ett språk

12 Språkutveckling ur ett formativt perspektiv Skriva loggbok och göra egna ordlistor Öva att ta ut det viktigaste ur en text (på tid) Snabbläsningsövningar Använda tydliga mallar och elev- lärarexempel Ge formativ feedback på dessa övningar Gör chans att göra om uppgifter efter feedback Ge möjligheter till diskussioner, kamrat- och självvärderingar Använda t ex digitala och sociala medier för effektiv feedback

13 Självvärdering - lästeknik Vad lyckades du bäst med under momentet/kursen? Vilken studieteknik eller typ av övning gjorde att du kunde ta till dig mest av en text? Vilka begrepp var viktigast? I vilka sammanhang kan det vara viktigt att kunna dessa begrepp? Vad var svårast att läsa? Varför var det svårt? Vad är du mest nöjd med? Hur arbetar du bäst med t ex läxor? Hur läser du hemma? Vad är nästa steg? Vad behöver du öva mer? Vilken hjälp vill du ha av din lärare?

14 Självvärdering Påstående Ja Nej Nej - men jag vet hur jag ska ta reda på det Jag vet hur man späder en lösning på säkrast möjliga sätt Jag vet vad begreppet mol/dm3 betyder Jag kan förstå formeln för förhållandet mellan substansmängd, koncentration och volym

15 Mall för en laborationsrapport Inledning/bakgrund Vad vet du om teorin bakom experimentet? Vad har ni diskuterat på lektionen eller läst i litteraturen? Varför är det intressant att göra just den här laborationen? Vad är syftet? Vad vill du ta reda på? Tänk på att inte endast ange den information som ni får av läraren i er laborationshandledning. Titta i er lärobok, era anteckningar och eventuellt på Internet. Skriv i så fall upp era källor och tänk på att försöka att skriva med egna ord. Tänk på att en inledning ska innehålla all den information som läsaren av din rapport behöver ha för att förstå laborationen och vad den går ut på!

16 Checklista skriftligt arbete Syfte/frågeställning Har en tydlig, genomtänkt frågeställning Ja Har byggt upp syfte/frågeställning på säkra fakta och teorier (anger källor) Använder begrepp som tillhör detta arbetsområde på rätt sätt (ex..) Reflekterar över varför det är intressant eller viktigt att besvara just dessa frågeställningar Struktur Följer den struktur eller mall som läraren angett Har ett vetenskapligt språk och undviker känslor. Visar t ex förståelse när mindre trovärdiga källor används i texten (ex från en blogg) Skriver med egna ord tar inte hela stycken från källan Har rubriker och underrubriker Ja

17 Feedbacksprotokoll Hur undviker vi för stor arbetsbörda och ändå kunna ge personlig feedback? Gör feedbackprotokoll där de vanligaste felen och svårigheterna förklaras Ge respektive elev den del av feedbackprotokollet som gäller dem Ge muntlig feedback med hjälp av elev/lärarexempel Ge feedback på feedback (lärare emellan) Använd klassen kamratbedömning eller goda exempel

18 Skriftliga prov Simon har nyss fått körkort och kör ca 4 mil varje dag till och från skolan (5 dagar i veckan). Bilen drar ca 1,2 l per mil och priset för bensinen är 15 kr/l. I skolan har Simon lärt sig att 1 l bensin ger 2,28 kg koldioxid. Hur mycket koldioxid släpper han genom sin bilkörning ut i veckan? Hur mycket försvinner som vattenånga vid reaktionen varje dag? Vad är det för reaktion som har skett och vad har detta för effekt på miljön? Kan han göra något för att minska sin påverkan på miljön? Om han vill minska sitt utsläpp av koldioxid till 45 kg i veckan hur ska han göra då? I denna fråga kan vi förenkla formeln för bensin till C8H18 Frågan kan ge betyg från F-A

19 Vad förväntar vi oss för svar? Viktiga kunskaper/förmågor: Skriva reaktionsformel för förbränning av bensin (förenklad) och balansera denna Beräkna hur många kg koldioxid som släpps ut i veckan Beräkna mängd vatten (massa) som bildas per dag Miljöanalys och ge exempel på alternativa bränslen Beräkna mängd bensin som ger 45 kg koldioxid, reflektera över antal mils körning detta motsvarar och reflektera över alternativa bränslen eller transportsätt Viktiga begrepp: Förbränning Växthuseffekt Alternativa bränslen, t ex etanol, biogas Utbyte vid reaktioner och energiinnehåll Balansera formler

20 Bedömning Reaktionsformel Bra Bättre Bäst Korrekta ämnen i förbränningsreaktion en, delvis balanserad Korrekta ämnen i förbränningsreaktion en som är till största del korrekt balanserad Korrekta ämnen i förbränningsreaktion en som är korrekt balanserad Beräkning (mängd CO2) Beräknar till största delen korrekt antal liter bensin per vecka och hur mycket CO2 det motsvarar Beräknar korrekt antal liter bensin per vecka och hur mycket CO2 det motsvarar. Har till största delen tydliga beräkningar Beräknar korrekt antal liter bensin per vecka och hur mycket CO2 det motsvarar. Har mycket tydliga beräkningar

21 Bedömning Beräkning (mängd vatten/dag) Bra Bättre Bäst Beräknar utbytet av vatten delvis korrekt genom att visa förståelse för molförhållanden och sambandet mellan M, m och n Beräknar utbytet av vatten korrekt genom att visa förståelse för molförhållanden och sambandet mellan m, M och n. Vissa små beräkningsfel, samt enhetsfel kan accepteras. Beräkningarna är tydliga/lätta att följa. Beräknar utbytet av vatten korrekt genom att visa förståelse för molförhållanden och sambandet mellan m, M och n. Beräkningarna är tydliga, lätta att följa och har rätt enheter och avrundning. Miljöanalys Kan delvis sätta frågeställningen i ett större perspektiv genom att föreslå t ex andra bränsleformer och nämna växthuseffekten Kan sätta frågeställningen i ett större perspektiv genom att föreslå t ex andra bränsleformer, deras utbyte, samt växthuseffekten Kan obehindrat och på ett vetenskapligt sätt sätta in frågeställningen i ett större perspektiv genom att föreslå t ex andra bränsleformer, deras utbyte, samt växthuseffekten

22 Skriftliga prov del 2 Ni diskuterade i klassen olika typer av bränslen för bilar och för och nackdelar med dessa. En faktor ni skulle ta hänsyn till var utsläpp av koldioxid, en annan kostnad, och en tredje inverkan på miljön och vår hälsa. De ämnen er lärare gav er var etanol (C2H5OH), bensin (C8H18) och diesel (C14H30). Om ni tänker er en tank som rymmer 30 liter och er bil drar 0,8 liter bensin/mil, 0,45 liter diesel/mil eller 0,91 liter etanol/mil hur skulle utsläppet av koldioxid skilja sig mellan de olika bränslena? Frågan kan ge betyg från F-A

23 Verklighetsnära och intresse? Varje elev har sina egna erfarenheter och en egen bild av verkligheten Intresse vagt ord varierar med ålder, kön och bakgrund Vad läraren tror är intressant vad eleverna tycker är intressant Verklighetsnära undervisning måste ha syfte, struktur och tydliga mål! Att utgå från elevernas intresse ger inte automatiskt bra undervisning och ökat lärande! Kemishower bra - men ej långsiktigt Naturvetenskap ÄR viktigt socialiserande funktion, etiska perspektiv och företagande Anders Jidesjö (2012)

24 Formativ bedömning kräver formativa uppgifter För att kunna visa förmågor och kunskaper på alla nivåer krävs uppgifter som är helt/delvis öppna till sin karaktär Kräver uppgifter som kan lösas på flera sätt och har mer än ett svar Kräver uppgifter som manar till samarbete, diskussion och inspiration för att hämta ny information (böcker, Internet, artiklar)

25 Öppna, verklighetsnära frågor är inte lika med problembaserat lärande! Detta arbetssätt kan innefatta: Kadererundervisning/genomgångar Litteraturgenomgång i tex läroboken Läxförhör/prov Rapporter/uppsatser Muntliga presentationer Gruppdiskussioner Receptlaborationer/öppna laborationer

26 Elevers frågeställningar Hur fungerar Botox och Restylane? Hur fungerar Graffity nails? Varför rostar olika bilmärken olika mycket? Hur skadar radioaktiva ämnen kroppen? Vilka ämnen reagerar starkast med varandra och varför? Hur överlever giftiga djur giftet de bär? Hur fungerar värktabletter? Kan vi göra godis som poppar i munnen?

27 Exempel värktabletter Vilka olika huvudtyper av värktabletter finns det? Fungerar alla på samma sätt? Vilka ämnen/organ reagerar de med i kroppen? Vad består Alvedon, Treo, Ipren av för ämnen? Vilka av dessa är verksamma? Vad tillhör dessa ämnen för ämnesgrupper? Kan vi laborativt separera dessa? Kan vi tillverka en värktablett?

28 Lärarens uppgift

29 Planering och bedömning För ett formativt arbetssätt ska projektet och bedömningen planeras samtidigt Vi valde att bedöma: Bakgrundssökning av information Tydlig frågeställning och syfte Planering av laboration Genomförande av laboration Analys att delge klassen (muntligt eller skriftligt)

30 Planera (ex laborationsdel) I diskussion mellan lärare och elever fann vi följande aspekter viktiga för denna del: Hur ska undersökningen genomföras? Flödesschema? Vilken utrustning ska användas? Vilka kemikalier ska användas? Hur planerar ni för att använda så lite kemikalier som möjligt? Hur planeras säkerhet? Vad ska ni observera? Hur ska ni dokumentera? Hur inkluderas alla gruppmedlemmar? Hur planerar ni att ta hand om avfall?

31 Muntliga prestationer (under öppen laboration) I diskussion mellan lärare och elever fann vi följande aspekter viktiga för denna del: Har ni välgrundade argument (t ex bygger ni på säkra källor) Använder ni ett vetenskapligt språk (rätt begrepp på rätt plats)? Skiljer ni på egna åsikter och vetenskapliga teorier? Reflekterar ni kontinuerligt under laborationen genom diskussion med varandra? Hjälper ni till att skapa ett bra diskussionsklimat där allas åsikter är viktiga och alla får komma till tals? Kan ni resonera er fram till ett svar eller slutsats? Kan ni kommunicera information inom och mellan grupperna?

32 Exempel - elevplanering Försöket vi planerar ska testa vid vilket ph och koncentration på saltsyra som värktabletten Ipren kapsel löses upp bäst. Vår magsäck innehåller ph 2 av saltsyra och vi vill ta reda på hur snabbt tabletten då löser upp sig. Vi vill även ta reda på om det i böcker eller på internet finns människor som har olika ph i sin mage och om då det kan påverka upptaget. Kan det göra även göra att man har snabbare upptag av mat eller beror det bara på ämnesomsättningen? Vi vill även förstå vad själva iprenmolekylerna eller de verksamma ämnena i tabletten binder till. Finns det speciella molekyler i magen eller sker upptaget i tarmen? Vi undrar också hur det går för personer som tar magsyrehämmande medel (som Samarin eller Novalukol) samtidigt som de tar Ipren. Får de ett sämre eller långsammare upptag?

33 Elevexempel - flödesschema

34 Feedback på bakgrund och plan Feedback på bakgrundtext Hur betydelsefullt tror ni att ph i magsäcken är? Hur mycket kan det variera? Har ni diskuterat på t ex biologin var näringsämnen tas upp i kroppen? Kan ni hitta information om vilka verksamma ämnen det finns i olika värktabletter? Vad är det egentligen som händer kemiskt när tabletten löses upp? Varför tror ni man har valt att ha en kapsel runt vissa tabletter? Feedback på flödesschemat Kan det vara bra att ta reda på teorin runt tabletten och olika laborationsmetoder först? Hur tänker ni runt säkerhet? Varför valde ni att upprepa just tre gånger? Varför valde ni just dessa 5 ph värden?

35 Elevexempel - hur ser ett A ut? Utforma en uppgift på tavlan/datorn framför eleverna för att förklara din tankegång Använd gamla elevuppgifter Gör egna exempel tillsammans med andra lärare flera på varje betygsnivå Rätta en uppgift samtidigt med eleverna Ha som rutin i lärarlaget att samla representativa elevexempel

36 Exempel praktiska och muntliga förmågor? Demonstrationslaborationer Lärare håller föredrag framför elever som de bedömer Äldre elever/lärare som gör laborationer framför yngre elever Grupplaborationer framför klassen Youtube-filmer (på olika nivåer) Skapa checklistor och bedömningsverktyg tillsammans

37 Sambedömning och utvärdering Motsvarade elevernas resultat de förväntningar ni lärare hade? Gav uppgiften eleverna möjlighet att uppnå de eftersträvade målen? Kunde alla nivåer av kunskapskraven uppnås genom uppgiften? Fanns det missförstånd och fel som flera elever uppvisade? Vilka moment verkade kritiska för lärande? Fick eleverna oväntade (men positiva) resultat som kan användas till framtida projekt? Kan ni samla in exempel på olika bedömningsnivåer för att diskutera närmare? Kan ni skapa ett feedbackprotokoll?

38 Självutvärdering efter projektet

39 Tack för er uppmärksamhet! Glöm inte att arbetssättet ska underlätta och stötta undervisningen och lärandet inte ge merarbete! Feedback ska ge merarbete hos mottagaren inte hos givaren!

Formativt arbetssätt höjer betygen och intresset. Malin Nilsson, Tumba gymnasium Kemilektorslänken, KRC

Formativt arbetssätt höjer betygen och intresset. Malin Nilsson, Tumba gymnasium Kemilektorslänken, KRC Formativt arbetssätt höjer betygen och intresset Malin Nilsson, Tumba gymnasium Kemilektorslänken, KRC Kemilektorslänken KVA, Kemisamfundet, Marcus och Marianne Wallenbergs stiftelse Nationellt projekt

Läs mer

Hur bedöms laborativ förmåga för ökat lärande? Malin Nilsson, KRC

Hur bedöms laborativ förmåga för ökat lärande? Malin Nilsson, KRC Hur bedöms laborativ förmåga för ökat lärande? Malin Nilsson, KRC Hur uppfattas kemi? Kemi är Tråkigt Svårt Onödig kunskap Kul att laborera men tråkigt att skriva rapporter Traditionsbunden undervisning

Läs mer

Vad hör vi i media? Segregationen mellan skolor ökar. 1/5 del av eleverna når ej basnivå i läsförståelse. Intresset för NVämnen.

Vad hör vi i media? Segregationen mellan skolor ökar. 1/5 del av eleverna når ej basnivå i läsförståelse. Intresset för NVämnen. Malin Nilsson, KRC Vad hör vi i media? Segregationen mellan skolor ökar 1/5 del av eleverna når ej basnivå i läsförståelse Intresset för NVämnen sjunker i alla europeiska länder Vad säger eleverna? Tråkigt,

Läs mer

Ett formativt arbetssätt i NVämnen MALIN NILSSON, KRC

Ett formativt arbetssätt i NVämnen MALIN NILSSON, KRC Ett formativt arbetssätt i NVämnen MALIN NILSSON, KRC Lågt intresse - fundera över Kunskapssyn Vad står i läroplan och kursplan? Vilka begrepp och laborationer är egentligen viktiga? Våga rensa! Använd

Läs mer

Bedömning för lärande. Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13

Bedömning för lärande. Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13 Bedömning för lärande Per Berggren och Maria Lindroth 2012-11-13 Förmågor - Bild Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att kommunicera

Läs mer

Hur kan man öka intresset för naturvetenskapliga ämnen?

Hur kan man öka intresset för naturvetenskapliga ämnen? Hur kan man öka intresset för naturvetenskapliga ämnen? Naturvetenskapliga ämnena upplevs ofta svåra, ointressanta och inte kopplade till verkligheten. Detta återses i ansökningsstatistiken till högskolor

Läs mer

Ämnesplan i Kemi Treälven

Ämnesplan i Kemi Treälven Ämnesplan i Kemi Treälven (2009-03-24) Utarbetad under läsåret 08/09 Kemi Mål att sträva mot (Lpo 94) Mål att uppnå för skolår 5 Eleven skall Vad kan jag göra för att visa det? Mål för godkänt skolår

Läs mer

PEDAGOGIK. Ämnets syfte

PEDAGOGIK. Ämnets syfte PEDAGOGIK Pedagogik är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde nära knutet till psykologi, sociologi och filosofi och har utvecklat en egen identitet som samhällsvetenskaplig disciplin. Ämnet pedagogik tar

Läs mer

Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården

Kunskap i skolan. LÄRANDE genom Mål och bedömning. Fäladsgården Kunskap i skolan LÄRANDE genom Mål och bedömning Framtiden? Någon har sagt: Om 50 år finns inte 70% av dagens yrke! Skolans innehåll? Om vi inte vet så mycket om morgondagen kanske vi inte kan fokusera

Läs mer

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04

Skola och hemmet. Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skola och hemmet Per Berggren och Maria Lindroth 2014-03-04 Skolans uppdrag Att ge förutsättningar för: Goda medborgare Fortsatta studier Personlig utveckling Lgr11 - läroplan med kursplaner Första delen

Läs mer

Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre

Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre Välkommen till Pedagogiska samtal, Alla kan alltid bli bättre Metoder för att ge dig fler och förfinade redskap i undervisningen. Syfte Att ge dig nya och förfinade verktyg för att bemöta, coatcha och

Läs mer

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014

GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar REPORTAGE FOTO MIKAEL M JOHANSSON GRUNDSKOLETIDNINGEN 6 / 2014 GUBBÄNGSSKOLAN: Retorik utvecklar 32 FOTO MIKAEL M JOHANSSON tänkandet Retorikundervisningen blir en chans för eleverna att träna och utveckla sitt språk menar Linnéa Skogqvist-Kasurinen. Genom undervisning

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former.

Energi VT-13. 1 av 6. Syfte: Kopplingar till läroplan. Lerum. Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Energi VT-13 Syfte: Energi kan varken förstöras eller nyskapas, utan bara omvandlas mellan olika former. Världens energibehov tillgodoses idag till stor del genom kol och olja, de så kallade fossila energikällorna.de

Läs mer

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7

1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna 7 1. Kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå som motsvarar den utbildning som ges inom grundsärskolan Biologi Kurskod: SGRBIO7 Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet

Läs mer

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk

Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Exempel på gymnasiearbete september 2012 Exempel på gymnasiearbete inom humanistiska programmet språk Ungdomsspråk i spanska bloggar Elevens idé Calle är genuint språkintresserad. Han har studerat spanska,

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Första hjälpen. - din hjälpreda på Sofiedalskolan. Namn: Klass:

Första hjälpen. - din hjälpreda på Sofiedalskolan. Namn: Klass: Första hjälpen - din hjälpreda på Sofiedalskolan Namn: Klass: Att tänka på när du använder din hjälpreda: - Du ska visa att du kan ta ansvar genom att arbeta effektivt och självständigt inom givna ramar.

Läs mer

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent

Svar: Halten koksalt är 16,7% uttryckt i massprocent Kapitel 6 6.1 Se lärobokens svar och anvisningar. 6.3 Se lärobokens svar och anvisningar. 6. Se lärobokens svar och anvisningar. 6.5 Kalcium reagerar med vatten på samma sätt som natrium. Utgångsämnena

Läs mer

Funktioner, Algebra och Ekvationer År 9

Funktioner, Algebra och Ekvationer År 9 Undervisning Funktioner, Algebra och Ekvationer År 9 Mål att uppnå i år 9, ur Lpo 94 Utvecklar intresse för matematik samt tilltro till det egna tänkandet och den egna förmågan att lära sig matematik och

Läs mer

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet

2013-08-27. Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Gymnasielärare Doktorand, Linköpings universitet Simon Hjort Från forskningsöversikt till undervisningspraktik: Hur förbättra elevers studieresultat i skolan? Vilka faktorer påverkar elevers studieprestationer

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Riktlinjer för VFU5 15 03 26 Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK5: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap VT 2015 Camilla Kristén Camilla.Kristen@hh.se

Läs mer

Från förmedling till förståelse

Från förmedling till förståelse Specialpedagogen presenterar: Från förmedling till förståelse Elevhälsans uppdrag Twitter: @ardbegmum! Facebook: Specialpedagogen Gången från anpassning till åtgärd En korkad specialpedagog Kognitiva

Läs mer

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9

Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Skogstorpsskolan Cecilia Härsing, lärare i tyska Lokal pedagogisk planering för tyska år 9 Syfte Undervisningen i tyska år 9 utformas

Läs mer

Kristendomen och andra livsåskådningar

Kristendomen och andra livsåskådningar Kristendomen och andra livsåskådningar Världens mest kända människa, eller var Han Guds Son? PLANERING AV SO: RELIGION, MOMENT: KRISTENDOMEN OCH ANDRA LIVSÅSKÄDNINGAR Klass: 8D HT 2012 LÄRARE: ROLF JOHNNY

Läs mer

Bedömning för lärande

Bedömning för lärande Bedömning för lärande Varför BfL Fem strategier Förtydliga och förstå mål och kriterier Andreia Balan Utgångspunkter Förändrad kunskapssyn - lärande är en meningsskapande process och inte överföring av

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet

Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Projektrapport för projektet: Att öka läsförståelsen i Södra skolområdet Jenny Darmell Förstelärare Sjuntorpskolan 4-9 Bakgrund Beskrivning av uppdraget Områdeschefen har utifrån de resultat som finns,

Läs mer

BFL- lärträff den 23 september 2013

BFL- lärträff den 23 september 2013 BFL- lärträff den 23 september 2013 Grupp 1 Vad är formativ respektive summativ bedömning för dig? Vi går laget runt och berättar. Vi reflekterar över vad uppgiften gett oss. Vi konstaterar att alla har

Läs mer

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16

Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 15-16 Kurs: Svenska- läsa, skriva, tala, lyssna Tidsperiod v.9-23 Skola Nordalsskolan Årskurs 5 Lärare Lena Gustavsson, Staffan Henning, Anne Sundqvist & Mia Fredriksson Kursen kommer att handla om: Vi kommer

Läs mer

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12

Lär på språket. Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Lär på språket Implementeringen av språkutvecklingsperspektivet i vux12 Språkutveckling i styrdokumenten Teori och metod Vad är genrepedagogik? Tre ämnen arbetar språkutvecklande Exempel från klassrummet

Läs mer

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska

Pedagogisk planering för ämnet: Svenska 1(5) Pedagogisk planering för ämnet: Svenska Tidsperiod: årskurs 4 Syfte & övergripande mål: Vi kommer att läsa, skriva, lyssna och tala. Syftet är att du ska utveckla förmågan att: - formulera dig och

Läs mer

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare?

Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Inkludering, utan exkludering, eller tack vare? Sedan en tid tillbaka pågår det livliga diskussioner kring inkludering och exkludering i samband med att man funderar kring särskilda undervisningsgrupper

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan

Terminsplanering i Svenska årskurs 9 Ärentunaskolan På arbetar vi tematiskt med läromedlet Svenska Direkt. I årskurs 9 arbetar vi med arbetsområdena Konsten att påverka, Konsten att berätta, Konsten att söka och förmedla information, Praktisk svenska och

Läs mer

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av år 5 enligt nationella kursplanen Teknik Mål att sträva mot enligt nationella kursplanen Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer.

I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. TEORI Kemi I vår natur finns det mängder av ämnen. Det finns några ämnen som vi kallar grundämnen. Grundämnen är uppbyggda av likadana atomer. Länge trodde man att atomer var de minsta byggstenarna. Idag

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9

Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Lokal pedagogisk planering i matematik för årskurs 9 Arbetsområde 1. Procent och statistik Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. reflektera

Läs mer

Innehåll vid utredande projekt

Innehåll vid utredande projekt Innehåll vid utredande projekt 1.4 Metod 1.4.1 2. Avhandling (Resultat) 2.1 Teoridel 2.1.1 2.2 Resultatdel 3. Analys (Slutdiskussion) 4. Värdering av arbetet 5. Sammanfattning 6. Källor och litteratur

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun

Prata matematik. Bengt Drath. Stöpenskolan i Skövde kommun Prata matematik Bengt Drath Högskolan i Skövde Stöpenskolan i Skövde kommun Matematikkunnande Vad ingår i begreppet matematikkunnande? eller som elever skulle tänka: Hur skall en duktig elev i matte vara?

Läs mer

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt?

Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Vad är det som gör ett svårt samtal svårt? Budskapets innehåll Var mottagaren befinner sig kunskapsmässigt, känslor, acceptans Konsekvens av det svåra samtal, vad det ger för resultat Relationen Ämnet

Läs mer

LPP, Reflektion och krönika åk 9

LPP, Reflektion och krönika åk 9 LPP, Reflektion och krönika åk 9 Namn: Datum: Svenska Mål att sträva mot att eleven får möjlighet att förstå kulturell mångfald genom att möta skönlitteratur och författarskap från olika tider och i skilda

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Prövning i sociologi

Prövning i sociologi Prövning i sociologi Prövningsansvarig lärare :Elisabeth Bramevik Email: elisabeth.m.bramevik@vellinge.se Så går prövningen till: Efter att du anmält dig till prövningen via länken på Sundsgymnasiets hemsida,

Läs mer

PRÖVNINGSANVISNINGAR

PRÖVNINGSANVISNINGAR Prövning i Företagsekonomi 2 PRÖVNINGSANVISNINGAR Kurskod FÖRFÖR2 Gymnasiepoäng 100 Läromedel Prövning Skriftlig del Muntlig del Kontakt med examinator Bifogas E2000 Classic Företagsekonomi 2, Faktabok

Läs mer

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14.

Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Idrott och hälsa Lokal pedagogisk arbetsplan vt-14. Skolans värdegrund och uppdrag Skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga

Läs mer

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN

VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN VISÄTTRASKOLANS MATEMATIKUTVECKLINGSPLAN Syftet med den här utvecklingsplanen är att synliggöra hur vi på Visättraskolan ska arbeta för att all undervisning på vår skola ska vara matematik- och kunskapsutvecklande.

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13

Kursen kommer att handla om: Mål med arbetet från Lgr 11. Lokal Pedagogisk Planering Läsåret 12-13 Kurs: Storyline Market place Tidsperiod: Vecka 46- Skola: Åsens Skola Klass: F-5 Lärare: Alla Kursen kommer att handla om: Du kommer att få arbeta med Storylinen Market place där du ska få lära dig hur

Läs mer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer

Förskola 1-5år Mål Riktlinjer Förskola 1-5år Mål Förskolan ska sträva efter: Att ge barnet ett rikt och välfungerande språk Att barnen kan lyssna på sagor, återberätta, skapa egna berättelser, dramatisera och beskriva bilder Att öva

Läs mer

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15

En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 En enda jord människor och miljö. Vecka 10-15 Varför är vissa länder rika och andra fattiga? Hur är det att leva i ett fattigt land? Hur ska fattiga länder kunna bli rika? Hur kommer jorden att se ut i

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare

Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Kursplan för utbildning i svenska för invandrare Utbildningens syfte Utbildningen i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper

Läs mer

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning

Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Lokal pedagogisk planering HT- 11 V.7 Ämnesområde: Muntlig framställning Ansvarig lärare: Thomas Dahl mail: thomas.hansson-dahl@edu.upplandvasby.se Centralt innehåll Tala, lyssna samtala: Muntliga presentationer

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande Entreprenöriellt lärande Sara Bruun och Johnny Gustafsson So-lärare och entreprenöriella pedagoger Läraren har en dubbel utmaning Ge stöd till de elever som har svårt att hänga med. Lärarna ska även stimulera

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

www.gubbangsskolan.stockholm.se

www.gubbangsskolan.stockholm.se www.gubbangsskolan.stockholm.se SID 2 (7) STYRDOKUMENT I SKOLAN I skolan finns det styrdokument på flera nivåer: läroplanen Lgr 11 på nationell nivå samt Stockholms stads vision En skola i världsklass

Läs mer

svenska kurskod: sgrsve7 50

svenska kurskod: sgrsve7 50 Svenska Kurskod: SGRSVE7 Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Ämnet handlar om hur språket är uppbyggt och fungerar samt hur det kan användas. Kärnan i ämnet är språk

Läs mer

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte

ENERGITEKNIK. Ämnets syfte ENERGITEKNIK Ämnet energiteknik behandlar energitekniska objekt samt hur system fungerar och är konstruerade. Ämnet bygger delvis på naturvetenskapliga principer som tillämpas på energitekniska anläggningar.

Läs mer

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16

KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 KEMIOLYMPIADEN 2009 Uttagning 1 2008-10-16 Provet omfattar 8 uppgifter, till vilka du endast ska ge svar, samt 3 uppgifter, till vilka du ska ge fullständiga lösningar. Inga konstanter och atommassor ges

Läs mer

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Järfälla 31 januar 2014 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal PlanB teamet Kasper Arentoft Sanna Turesson Jonas Lidman Team kompetenser: bl.a. processledning,

Läs mer

Kursplan - Grundläggande engelska

Kursplan - Grundläggande engelska 2012-11-02 Kursplan - Grundläggande engelska Grundläggande engelska innehåller fyra delkurser, sammanlagt 450 poäng: 1. Nybörjare (150 poäng) GRNENGu 2. Steg 2 (100 poäng) GRNENGv 3. Steg 3 (100 poäng)

Läs mer

Labbrapport, modelltext

Labbrapport, modelltext Språkforskningsinstitutet, Utbildningsförvaltningen i Stockholm 8 december 2014, Kristina Ansaldo och Karin Rehman Handledning till de tre programmen i serien Språket bär kunskapen från Utbildningsradion,

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Handledning för moderatorer

Handledning för moderatorer Handledning för moderatorer Välkommen som moderator i Skolval 2010! Under ett skolval arrangeras ofta debatter av olika slag för att politiska partier ska kunna göra sina åsikter kända och så att elever

Läs mer

Religionskunskap. Syfte

Religionskunskap. Syfte Religionskunskap Syfte Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur. Människor har i alla tider och i alla samhällen försökt förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang

Läs mer

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11.

Tummen upp! SO ÅK 6. Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. Tummen upp! SO ÅK 6 Tummen upp! är ett häfte som kartlägger elevernas kunskaper i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11 PROVLEKTION: UTTRYCKA OCH VÄRDERA STÅNDPUNKTER Provlektion Följande provlektion

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Kärnan i ämnet svenska är språk och litteratur. Språket är människans främsta redskap för reflektion, kommunikation och kunskapsutveckling. Genom språket kan människan uttrycka sin personlighet,

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9

Sammanfattning Rapport 2012:10. Läsundervisning. inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning Rapport 2012:10 Läsundervisning inom ämnet svenska för årskurs 7-9 Sammanfattning För att klara av studierna och nå en hög måluppfyllelse är det viktigt att eleverna har en god läsförmåga.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar

Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar 2015-10-06 Pedagogisk planering år 2 Skriva meningar Följande förmågor, kunskapskrav och centralt innehåll i lgr11 ligger till grund för detta arbetsområde i ämnet Svenska: Inom detta arbetsområde ska

Läs mer

Närvarande: Elev, Vårdnadshavarna, skolpersonal Tänk på balans vid mötet. Ostörd plats. Trevlig miljö.

Närvarande: Elev, Vårdnadshavarna, skolpersonal Tänk på balans vid mötet. Ostörd plats. Trevlig miljö. Lathund exempel. ÅTGÄRDSPROGRAM Elevens namn: Personnummer: Datum: Klass: Skola: Närvarande: Elev, Vårdnadshavarna, skolpersonal Tänk på balans vid mötet. Ostörd plats. Trevlig miljö. Bakgrund: (kan förvaras

Läs mer

Bedömning. Formativ bedömning - en väg till bättre lärande. Formativ bedömning. Formativ bedömning. Visible teaching - visible learning

Bedömning. Formativ bedömning - en väg till bättre lärande. Formativ bedömning. Formativ bedömning. Visible teaching - visible learning Formativ bedömning - en väg till bättre lärande Inger Ridderlind Stina Hallén www.prim-gruppen.se Bedömning Bedömning av kunskap - summativ Bedömning för kunskap - formativ Från att mäta kunskap till pedagogisk

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN

LPP för Fritidshem BILDCIRKELN LPP för Fritidshem BILDCIRKELN Yvonne Engberg Innehållsförteckning Elevgrupp... 1 Syfte... 1 Långsiktigt mål... 1-2 Konkreta mål... 2 Arbetssätt.2-3 Bedömning... 3 Dokumentation....3 Analys av bedömning

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7.

Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Progressionsuttryck i kunskapskraven Kommentarerna till progressionsuttrycken i kunskapskraven gäller för moderna språk 1 7. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla de förmågor som uttrycks i målen genom

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION

MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION MEDIER, SAMHÄLLE OCH KOMMUNIKATION Ämnet medier, samhälle och kommunikation har sin bas inom medie- och kommunikationsvetenskap, journalistikvetenskap och samhällsvetenskap. Det behandlar såväl traditionella

Läs mer

Använd mindre plast för havens och hälsans skull

Använd mindre plast för havens och hälsans skull Debattartikeln är en argumenterande text där man tar ställning i en fråga och med hjälp av tydliga och sakliga argument försöker övertyga andra att hålla med. Debattartikeln är vanlig i dagstidningar,

Läs mer

Autism - Språkstörning - konsekvenser för förskola och skola

Autism - Språkstörning - konsekvenser för förskola och skola Autism - Språkstörning - konsekvenser för förskola och skola www.aspeflo.se ulrika@aspeflo.se INKLUDERANDE OCH UTVECKLANDE UNDERVISNING Att undervisa är att visa under Att undervisa innebär att omvandla

Läs mer

Matematiklyftet 2013/2014

Matematiklyftet 2013/2014 Matematiklyftet 2013/2014 Didaktiskt kontrakt Ruc 140522 AnnaLena Åberg 79 Matematiklärare 9 skolor? Elever 10 Rektorer 1 Förvaltningschef 2 Skolområdschefer 5 Matematikhandledare Hur ser ni på det didaktiska

Läs mer

IUP-plan för Sofia skola

IUP-plan för Sofia skola IUP-plan för Sofia skola För pedagogerna! I denna IUP-plan finns beskrivning av hur vi på Sofia skola kommunicerar runt elevers lärande. Här finns också en beskrivning av hur vi organiserar utvecklingssamtalen.

Läs mer

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet

Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Hur lär barn bäst? Mats Ekholm Karlstads universitet Ståndpunkter som gäller de ungas motivation o För att lära bra behöver de unga belönas för vad de gör. Betyg är den främsta sporren för lärande. o För

Läs mer

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012.

Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. PROJEKT: DICE Ett projektarbete i svenska, teknik och engelska, riktat mot DICE. Thoren Innovation School HT2012. UPPDRAG Uppgiften är att arbeta med den första delen av teknikutvecklingsprocessen d.v.s.

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

KÄRLEK. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att KÄRLEK Under vårterminen i årskurs 8 kommer vi att arbeta med temat kärlek. Alla måste vi förhålla oss till kärleken på gott och ont; ibland får den oss att sväva på små moln, ibland får den oss att må

Läs mer