Formativt arbetssätt höjer betygen och intresset. Malin Nilsson, 21 maj, 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Formativt arbetssätt höjer betygen och intresset. Malin Nilsson, 21 maj, 2013"

Transkript

1 Formativt arbetssätt höjer betygen och intresset Malin Nilsson, 21 maj, 2013

2 Vad visar internationella studier? PISA, TIMMS, ROSE, IRIS

3 Kemi är inte för mig Varför?

4 Utgångspunkt vad säger eleverna..? Laborationsrapporter är svåra och tråkiga Förstår inte mallen för en rapport Jag är en G-elev Kemi är för svårt för mig Jag orkar inte läsa/förstår inte laborations handledningen Jag kan inte plocka ut det viktigaste På vilken rad står svaret Kemi är nördigt

5 Formativ bedömning Kan utjämna skillnader som beror på socioekonomisk status och föräldrarnas utbildningsbakgrund Fokus från individen till progressionen framåt Ger struktur till studier (studieteknik) Det vi ska bedöma är inte vilka kunskaper eleven har utan hur de kan använda dessa kunskaper

6 Bedömning av praktisk kemi Praktiska förmågor kan endast bedömas när eleven genomför laborationen Många laborationer sker för att åskådliggöra ett begrepp med strikta instruktioner (receptlaborationer) Elever kan inte tolka laborationen då den presenteras i ett annat samband (t ex vid ett prov) Många elever analyserar omfattande under en laboration men får inte ned sina tankar i en rapport

7 Bedömning av praktiskt arbete Planering Genomförande Anpassningar/analys E C A Planerar delvis självständigt med hjälp av läraren Använder, med hjälp av läraren, rätt utrustning och metod Reflekterar med hjälp av läraren över resultat och metod Planerar självständigt med hjälp av boken/internet Använder självständigt rätt utrustning och metod Reflekterar självständigt över resultat och metod Planerar självständigt och försöker förutse oväntade händelser Använder självständigt rätt utrustning och metod och kan variera och reflektera över metod under pågående laboration Reflekterar självständigt över resultat och metod och anpassar under laborationen efter nya händelser och resultat

8 Vår frågeställning var... Kan ett formativt arbetssätt öka måluppfyllelsen i kemi? Kan ett formativt arbetssätt öka intresset för kemi?

9 Resultat Fler godkända elever i kemi Höjning med minst ett betygsteg på fokusområden (t ex laborationsrapporter) Laborativa projekt har gett en ny grupp av elever högre betyg Insikter och reflektioner som annars inte kom fram i rapporter Ökade diskussioner och samarbete mellan lärare Ökade känsla av delaktighet hos eleverna Vi får syn på det praktiska handlaget Samarbete mellan elever tydliggörs

10 Metoder Språkutvecklande arbetssätt Formativa prov Verklighetsnära kemi Fokus på praktiskt arbete och förmågor Fokus på laborationsrapporter Fokus på det muntliga samtalet (reflektioner/analyser)

11 När språket blir ett hinder Eleverna har svårt att läsa långa stycken snabbt Elever har svårigheter att plocka ut det viktigaste ur en text (lärobok, artikel, hemsida) Elever har svårt att läsa skriftliga instruktioner Vardagliga begrepp kan orsaka problem (t ex spädning) Naturvetenskap innebär ännu ett språk

12 Språkutveckling ur ett formativt perspektiv Skriva loggbok och göra egna ordlistor Öva att ta ut det viktigaste ur en text (på tid) Snabbläsningsövningar Använda tydliga mallar och elev- lärarexempel Ge formativ feedback på dessa övningar Gör chans att göra om uppgifter efter feedback Ge möjligheter till diskussioner, kamrat- och självvärderingar Använda t ex digitala och sociala medier för effektiv feedback

13 Självvärdering - lästeknik Vad lyckades du bäst med under momentet/kursen? Vilken studieteknik eller typ av övning gjorde att du kunde ta till dig mest av en text? Vilka begrepp var viktigast? I vilka sammanhang kan det vara viktigt att kunna dessa begrepp? Vad var svårast att läsa? Varför var det svårt? Vad är du mest nöjd med? Hur arbetar du bäst med t ex läxor? Hur läser du hemma? Vad är nästa steg? Vad behöver du öva mer? Vilken hjälp vill du ha av din lärare?

14 Självvärdering Påstående Ja Nej Nej - men jag vet hur jag ska ta reda på det Jag vet hur man späder en lösning på säkrast möjliga sätt Jag vet vad begreppet mol/dm3 betyder Jag kan förstå formeln för förhållandet mellan substansmängd, koncentration och volym

15 Mall för en laborationsrapport Inledning/bakgrund Vad vet du om teorin bakom experimentet? Vad har ni diskuterat på lektionen eller läst i litteraturen? Varför är det intressant att göra just den här laborationen? Vad är syftet? Vad vill du ta reda på? Tänk på att inte endast ange den information som ni får av läraren i er laborationshandledning. Titta i er lärobok, era anteckningar och eventuellt på Internet. Skriv i så fall upp era källor och tänk på att försöka att skriva med egna ord. Tänk på att en inledning ska innehålla all den information som läsaren av din rapport behöver ha för att förstå laborationen och vad den går ut på!

16 Checklista skriftligt arbete Syfte/frågeställning Har en tydlig, genomtänkt frågeställning Ja Har byggt upp syfte/frågeställning på säkra fakta och teorier (anger källor) Använder begrepp som tillhör detta arbetsområde på rätt sätt (ex..) Reflekterar över varför det är intressant eller viktigt att besvara just dessa frågeställningar Struktur Följer den struktur eller mall som läraren angett Har ett vetenskapligt språk och undviker känslor. Visar t ex förståelse när mindre trovärdiga källor används i texten (ex från en blogg) Skriver med egna ord tar inte hela stycken från källan Har rubriker och underrubriker Ja

17 Feedbacksprotokoll Hur undviker vi för stor arbetsbörda och ändå kunna ge personlig feedback? Gör feedbackprotokoll där de vanligaste felen och svårigheterna förklaras Ge respektive elev den del av feedbackprotokollet som gäller dem Ge muntlig feedback med hjälp av elev/lärarexempel Ge feedback på feedback (lärare emellan) Använd klassen kamratbedömning eller goda exempel

18 Skriftliga prov Simon har nyss fått körkort och kör ca 4 mil varje dag till och från skolan (5 dagar i veckan). Bilen drar ca 1,2 l per mil och priset för bensinen är 15 kr/l. I skolan har Simon lärt sig att 1 l bensin ger 2,28 kg koldioxid. Hur mycket koldioxid släpper han genom sin bilkörning ut i veckan? Hur mycket försvinner som vattenånga vid reaktionen varje dag? Vad är det för reaktion som har skett och vad har detta för effekt på miljön? Kan han göra något för att minska sin påverkan på miljön? Om han vill minska sitt utsläpp av koldioxid till 45 kg i veckan hur ska han göra då? I denna fråga kan vi förenkla formeln för bensin till C8H18 Frågan kan ge betyg från F-A

19 Vad förväntar vi oss för svar? Viktiga kunskaper/förmågor: Skriva reaktionsformel för förbränning av bensin (förenklad) och balansera denna Beräkna hur många kg koldioxid som släpps ut i veckan Beräkna mängd vatten (massa) som bildas per dag Miljöanalys och ge exempel på alternativa bränslen Beräkna mängd bensin som ger 45 kg koldioxid, reflektera över antal mils körning detta motsvarar och reflektera över alternativa bränslen eller transportsätt Viktiga begrepp: Förbränning Växthuseffekt Alternativa bränslen, t ex etanol, biogas Utbyte vid reaktioner och energiinnehåll Balansera formler

20 Bedömning Reaktionsformel Bra Bättre Bäst Korrekta ämnen i förbränningsreaktion en, delvis balanserad Korrekta ämnen i förbränningsreaktion en som är till största del korrekt balanserad Korrekta ämnen i förbränningsreaktion en som är korrekt balanserad Beräkning (mängd CO2) Beräknar till största delen korrekt antal liter bensin per vecka och hur mycket CO2 det motsvarar Beräknar korrekt antal liter bensin per vecka och hur mycket CO2 det motsvarar. Har till största delen tydliga beräkningar Beräknar korrekt antal liter bensin per vecka och hur mycket CO2 det motsvarar. Har mycket tydliga beräkningar

21 Bedömning Beräkning (mängd vatten/dag) Bra Bättre Bäst Beräknar utbytet av vatten delvis korrekt genom att visa förståelse för molförhållanden och sambandet mellan M, m och n Beräknar utbytet av vatten korrekt genom att visa förståelse för molförhållanden och sambandet mellan m, M och n. Vissa små beräkningsfel, samt enhetsfel kan accepteras. Beräkningarna är tydliga/lätta att följa. Beräknar utbytet av vatten korrekt genom att visa förståelse för molförhållanden och sambandet mellan m, M och n. Beräkningarna är tydliga, lätta att följa och har rätt enheter och avrundning. Miljöanalys Kan delvis sätta frågeställningen i ett större perspektiv genom att föreslå t ex andra bränsleformer och nämna växthuseffekten Kan sätta frågeställningen i ett större perspektiv genom att föreslå t ex andra bränsleformer, deras utbyte, samt växthuseffekten Kan obehindrat och på ett vetenskapligt sätt sätta in frågeställningen i ett större perspektiv genom att föreslå t ex andra bränsleformer, deras utbyte, samt växthuseffekten

22 Skriftliga prov del 2 Ni diskuterade i klassen olika typer av bränslen för bilar och för och nackdelar med dessa. En faktor ni skulle ta hänsyn till var utsläpp av koldioxid, en annan kostnad, och en tredje inverkan på miljön och vår hälsa. De ämnen er lärare gav er var etanol (C2H5OH), bensin (C8H18) och diesel (C14H30). Om ni tänker er en tank som rymmer 30 liter och er bil drar 0,8 liter bensin/mil, 0,45 liter diesel/mil eller 0,91 liter etanol/mil hur skulle utsläppet av koldioxid skilja sig mellan de olika bränslena? Frågan kan ge betyg från F-A

23 Verklighetsnära och intresse? Varje elev har sina egna erfarenheter och en egen bild av verkligheten Intresse vagt ord varierar med ålder, kön och bakgrund Vad läraren tror är intressant vad eleverna tycker är intressant Verklighetsnära undervisning måste ha syfte, struktur och tydliga mål! Att utgå från elevernas intresse ger inte automatiskt bra undervisning och ökat lärande! Kemishower bra - men ej långsiktigt Naturvetenskap ÄR viktigt socialiserande funktion, etiska perspektiv och företagande Anders Jidesjö (2012)

24 Formativ bedömning kräver formativa uppgifter För att kunna visa förmågor och kunskaper på alla nivåer krävs uppgifter som är helt/delvis öppna till sin karaktär Kräver uppgifter som kan lösas på flera sätt och har mer än ett svar Kräver uppgifter som manar till samarbete, diskussion och inspiration för att hämta ny information (böcker, Internet, artiklar)

25 Öppna, verklighetsnära frågor är inte lika med problembaserat lärande! Detta arbetssätt kan innefatta: Kadererundervisning/genomgångar Litteraturgenomgång i tex läroboken Läxförhör/prov Rapporter/uppsatser Muntliga presentationer Gruppdiskussioner Receptlaborationer/öppna laborationer

26 Elevers frågeställningar Hur fungerar Botox och Restylane? Hur fungerar Graffity nails? Varför rostar olika bilmärken olika mycket? Hur skadar radioaktiva ämnen kroppen? Vilka ämnen reagerar starkast med varandra och varför? Hur överlever giftiga djur giftet de bär? Hur fungerar värktabletter? Kan vi göra godis som poppar i munnen?

27 Exempel värktabletter Vilka olika huvudtyper av värktabletter finns det? Fungerar alla på samma sätt? Vilka ämnen/organ reagerar de med i kroppen? Vad består Alvedon, Treo, Ipren av för ämnen? Vilka av dessa är verksamma? Vad tillhör dessa ämnen för ämnesgrupper? Kan vi laborativt separera dessa? Kan vi tillverka en värktablett?

28 Lärarens uppgift

29 Planering och bedömning För ett formativt arbetssätt ska projektet och bedömningen planeras samtidigt Vi valde att bedöma: Bakgrundssökning av information Tydlig frågeställning och syfte Planering av laboration Genomförande av laboration Analys att delge klassen (muntligt eller skriftligt)

30 Planera (ex laborationsdel) I diskussion mellan lärare och elever fann vi följande aspekter viktiga för denna del: Hur ska undersökningen genomföras? Flödesschema? Vilken utrustning ska användas? Vilka kemikalier ska användas? Hur planerar ni för att använda så lite kemikalier som möjligt? Hur planeras säkerhet? Vad ska ni observera? Hur ska ni dokumentera? Hur inkluderas alla gruppmedlemmar? Hur planerar ni att ta hand om avfall?

31 Muntliga prestationer (under öppen laboration) I diskussion mellan lärare och elever fann vi följande aspekter viktiga för denna del: Har ni välgrundade argument (t ex bygger ni på säkra källor) Använder ni ett vetenskapligt språk (rätt begrepp på rätt plats)? Skiljer ni på egna åsikter och vetenskapliga teorier? Reflekterar ni kontinuerligt under laborationen genom diskussion med varandra? Hjälper ni till att skapa ett bra diskussionsklimat där allas åsikter är viktiga och alla får komma till tals? Kan ni resonera er fram till ett svar eller slutsats? Kan ni kommunicera information inom och mellan grupperna?

32 Exempel - elevplanering Försöket vi planerar ska testa vid vilket ph och koncentration på saltsyra som värktabletten Ipren kapsel löses upp bäst. Vår magsäck innehåller ph 2 av saltsyra och vi vill ta reda på hur snabbt tabletten då löser upp sig. Vi vill även ta reda på om det i böcker eller på internet finns människor som har olika ph i sin mage och om då det kan påverka upptaget. Kan det göra även göra att man har snabbare upptag av mat eller beror det bara på ämnesomsättningen? Vi vill även förstå vad själva iprenmolekylerna eller de verksamma ämnena i tabletten binder till. Finns det speciella molekyler i magen eller sker upptaget i tarmen? Vi undrar också hur det går för personer som tar magsyrehämmande medel (som Samarin eller Novalukol) samtidigt som de tar Ipren. Får de ett sämre eller långsammare upptag?

33 Elevexempel - flödesschema

34 Feedback på bakgrund och plan Feedback på bakgrundtext Hur betydelsefullt tror ni att ph i magsäcken är? Hur mycket kan det variera? Har ni diskuterat på t ex biologin var näringsämnen tas upp i kroppen? Kan ni hitta information om vilka verksamma ämnen det finns i olika värktabletter? Vad är det egentligen som händer kemiskt när tabletten löses upp? Varför tror ni man har valt att ha en kapsel runt vissa tabletter? Feedback på flödesschemat Kan det vara bra att ta reda på teorin runt tabletten och olika laborationsmetoder först? Hur tänker ni runt säkerhet? Varför valde ni att upprepa just tre gånger? Varför valde ni just dessa 5 ph värden?

35 Elevexempel - hur ser ett A ut? Utforma en uppgift på tavlan/datorn framför eleverna för att förklara din tankegång Använd gamla elevuppgifter Gör egna exempel tillsammans med andra lärare flera på varje betygsnivå Rätta en uppgift samtidigt med eleverna Ha som rutin i lärarlaget att samla representativa elevexempel

36 Exempel praktiska och muntliga förmågor? Demonstrationslaborationer Lärare håller föredrag framför elever som de bedömer Äldre elever/lärare som gör laborationer framför yngre elever Grupplaborationer framför klassen Youtube-filmer (på olika nivåer) Skapa checklistor och bedömningsverktyg tillsammans

37 Sambedömning och utvärdering Motsvarade elevernas resultat de förväntningar ni lärare hade? Gav uppgiften eleverna möjlighet att uppnå de eftersträvade målen? Kunde alla nivåer av kunskapskraven uppnås genom uppgiften? Fanns det missförstånd och fel som flera elever uppvisade? Vilka moment verkade kritiska för lärande? Fick eleverna oväntade (men positiva) resultat som kan användas till framtida projekt? Kan ni samla in exempel på olika bedömningsnivåer för att diskutera närmare? Kan ni skapa ett feedbackprotokoll?

38 Självutvärdering efter projektet

39 Tack för er uppmärksamhet! Glöm inte att arbetssättet ska underlätta och stötta undervisningen och lärandet inte ge merarbete! Feedback ska ge merarbete hos mottagaren inte hos givaren!

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR?

EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? EN UTVECKLINGSARTIKEL PUBLICERAD FÖR PEDAGOG STOCKHOLM EFFEKTIVARE LÄSUTVECKLING MED HJÄLP AV GENSVAR? Författare: Ingeborg Hull E-post: ingeborg. hull@stockholm.se Skola: Mälarhöjdens skola Artikelnummer:

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet

rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet www.tankesmedjan.nu rapporter från tankesmedjan Rapport 7, 2013; Bedömning som motivation och utvecklande pedagogiskt verktyg Att synliggöra det synliga lärandet Rapporter från Tankesmedjan Rapporter från

Läs mer

Självbestämmande/medbestämmande

Självbestämmande/medbestämmande FoU Fyrbodal Självbestämmande/medbestämmande I boende enligt LSS 9 i Lysekils kommun Jag har rätt att bestämma själv över mitt liv. Deltagare, 25 år FoU Fyrbodal 2013: 5 Pauline Hogander Zakariasson Tuula

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

Bedömning för lärande?

Bedömning för lärande? Bedömning för lärande? En kvalitativ studie om lärares användning av formativ bedömning i ämnet idrott och hälsa. Emma Erks GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN Självständigt arbete avancerad nivå 7:2014 Idrott,

Läs mer

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv

Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv 2003:092 PED EXAMENSARBETE Verklighetsbaserad matematikinlärning ur ett lokalt perspektiv DANIEL FJÄLLBORG MIKAEL WISTRÖM PEDAGOGUTBILDNINGARNA GRUNDSKOLLÄRARPROGRAMMET ÅK 4 9 HT 2003 Vetenskaplig handledare:

Läs mer

Formativ bedömning i praktiken OLOF PROCOPÉ

Formativ bedömning i praktiken OLOF PROCOPÉ Formativ bedömning i praktiken OLOF PROCOPÉ Olof Procopé är författare till den här metodbeskrivningen för formativ bedömning. Olof har arbetat med formativ bedömning sen 2004 då han började som lärare

Läs mer

Kunskapsbedömning i skolan

Kunskapsbedömning i skolan STÖDMATERIAL Kunskapsbedömning i skolan praxis, begrepp, problem och möjligheter Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Vardagsnära matematik i gymnasiet

Vardagsnära matematik i gymnasiet Institutionen för matematik och fysik Vardagsnära matematik i gymnasiet Mathematics with everyday applications Maria Carlsäter Ekdahl Examensarbete för lärarexamen I kunskapsområdet matematik VT 2006-02-02

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Temats innehåll och lärande

Temats innehåll och lärande f l i k 13 Temats innehåll och lärande Temat Matens kemi berör flera innehållsområden i kursplanen för kemi och biologi i Lgr 11. Lgr 11 betonar att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar för att

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen

SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN. Öppen matematik. Om att öppna upp matematiken i undervisningen SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Öppen matematik Om att öppna upp matematiken i undervisningen Författare: Stefan Lindström ARTIKEL NUMMER 15/2014 Skolportens numrerade

Läs mer

Instruktionsformer i slöjden

Instruktionsformer i slöjden Malmö högskola Fakulteten för lärande och samhälle Kultur-Språk-Medier Examensarbete 15 högskolepoäng på avancerad nivå Instruktionsformer i slöjden Instructional forms in crafts Marie Freij Lärarexamen

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning

Att följa lärande formativ bedömning i praktiken. av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Att följa lärande formativ bedömning i praktiken av Dylan Wiliam en kort sammanfattning Bakgrund En del reformförsök i skolan har varit ineffektiva (oavsett nivå), eftersom det finns tre avgörande frågor

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4. Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Kvalitetsgranskning Rapport 2012:4 Min blev blå! - Men varför då?... En kvalitetsgranskning av undervisningen i no i grundskolan årskurs 1-3 Skolinspektionens rapport 2012:4 Diarienummer 400-2011:1842

Läs mer

Elevens och lärarens ansvar

Elevens och lärarens ansvar Elevens och lärarens ansvar Matematik är av tradition ett ämne där läraren ger uppgifter som eleverna skall lösa. Leder det till att läraren övertar elevens ansvar för att lära matematik? Funderar eleverna

Läs mer

BERZELIUSSKOLANS SKRIVARSKOLA

BERZELIUSSKOLANS SKRIVARSKOLA BERZELIUSSKOLAN LINKÖPING Linda Ekström Lind BERZELIUSSKOLANS SKRIVARSKOLA Innehåll Inledning... 3 Genremedvetenhet... 3 Referenshantering... 4 Att referera i löpande text... 4 Att källhänvisa via Harvardsystemet...

Läs mer

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8

Jörgen Lagnebo PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 PLANERING OCH BEDÖMNING FYSIK ÅK 8 TERMINSPLAN HÖSTTERMINEN ÅK 8: 1 Intro Värme Demo. Värmekulan 2 Lab. Värmepåverkan hos ämnen Stencil Längdutvidgning 3 Demo. Längdutvidgning Demo. Bimetall Vatten Termometer

Läs mer

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen

PDP - Personal Development Planning INNEHÅLL. Mina studier och generella färdigheter under terminen INNEHÅLL PDP-mappen Exempel på fri reflektion i anteckningsboken, S.M.A.R.T. Inlärningsstil & studieförmåga efter möte Litteraturtips om inlärning efter möte Litteraturtips om studieteknik efter möte Självreflektion

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer