Caféseminaruim om tobak början på en rökfri högskola?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Caféseminaruim om tobak början på en rökfri högskola?"

Transkript

1 CAMPUSAKTUELLT högskolan kristianstads nyhetsbrev nr 6 v Caféseminaruim om tobak början på en rökfri högskola? Det är ett caféseminarium i ordets rätta bemärkelse. Uppdukat finns kanelbullar, kex, frukt, kaffe, te och vatten. Allt för att stimulera eftermiddagens diskussioner kring tobak. Är det en problematik och hur löser vi det i så fall? Rökning på högskoleområdet och vid institutionerna är problematisk på grund av att studenter och personal exponeras för ofrivillig tobaksrök, säger Mattias Larsson, projektledare för tobaksprojektet, samtidigt som han redogör för svaren i en enkätundersökning vid institutionen för hälsovetenskaper våren % av personalen upplever att de exponeras av andras tobaksrök när de vistas på Högskolan Kristianstad. Motsvarande siffra för studenterna 85%. Så inleds seminariet där representanter för Högskolans ledningsgrupp, personal från institutionen för hälsovetenskaper, studentkår och studenter inbjudits att delta. Syftet med träffen är att diskutera utformningen av tobaksprojektet på institutionen för hälsovetenskaper. Fokusera på röken inte på rökarna Bland de samlade råder enighet kring att rökning inom institutionen för hälsovetenskapers område är problematisk för institutionens inriktning mot hälsa. Viktigt att påpeka är dock att man bör fokusera på röken och inte på den enskilde rökaren, säger Marie Björkman, vice ordförande i Studentkåren. I de mindre grupper som därefter tillsätts diskuteras hur tobaksprojektet ska drivas, huruvida målet är en rökfri skola Många olika åsikter och aspekter framkom under måndagens diskussion om tobak. och hur man kan uppnå målen i projektet. Jag slår mig ner och tjuvlyssnar lite på Hellevi Gripwall (universitetsadjunkt i omvårdnad), Lena Persson (prefekt), Theresia Ohlsson (student), Anette Andersson (receptionist) och Agneta Abrahamsson (universitetsadjunkt i omvårdnad). forts. sidan 2 CAMPUSAKTUELLT Ωnr 6 v

2 På frågan om målet är en rökfri högskola eller inte säger Lena Persson: Om samtliga sjukhus i Region Skåne kan klara det borde väl en högskola klara av det? Oavsett om det blir ett rökförbud på hela skolan eller bara utanför entréer och innergårdar måste man erbjuda ett alternativ som fungerar även när det är kallt, regnar och snöar. Motsägelsefullt eller bra ur marknadsföringssynpunkt? En rökfri högskola kan vara bra i marknadsföringssyfte, men Theresia ser också ett problem: Om det uppstår rökförbud på hela campusområdet tror jag att rökarna bara kommer att flytta till campusgränsen. Det kan ju verka lite motsägelsefullt om det första man möts av vid grindarna till den rökfria högskolan är röken. Anette instämmer och påpekar vikten av att röken åtminstone försvinner från entréerna. På tandhygienistmottagningen har vi patienter som beklagar sig över att tvingas gå igenom rök för att nå vår mottagning. Samtliga i gruppen är eniga om att ingen ska exponeras för rök mot sin vilja. Efter ytterligare diskussioner kommer gruppdeltagarna fram till att en rökfri institution är ett kortsiktigt mål, medan en rökfri högskola är ett långsiktigt. Vad behöver då göras? För att uppnå rökfria innergårdar och entréer behövs någon form av alternativ, som t ex vädertåliga rökkurer med tak. Att öka medvetenheten om tobaksrökningens problematik är en annan åtgärd, menar Agneta. Ett annat förslag som lyfts fram är att låta studenterna på det Folkhälsopedagogiska programmet få praktisera det de lärt sig under utbildningen och genomföra s.k. motiverade samtal. För att minimera tobaksexponeringen vid Högskolan föreslås även rökavvänjningsstöd till rökare. För att uppnå dessa mål krävs olika medel. Rökkurer och rökavvänjningsstöd är exempel på kostsamma åtgärder. Utöver detta påpekas vikten av att ta vara på eldsjälarna i projektet. Botten börjar bli synlig i fruktkorgen och eftermiddagens caféseminarium lider mot sitt slut. Dagen avslutas med en gemensam redovisning av samtliga gruppers diskussioner. En sak är klar. Att bara sätta upp förbudsskyltar hjälper inte och är dessutom fegt. Det viktiga är en levande diskussion. För att uppnå målet måste vi ta hjälp av rökarna och visa ömsesidig respekt, konstaterar prorektor Malin Irhammar. Institutionen för Matematik och Naturvetenskap inbjuder pedagoger, studenter och andra intresserade till: Didaktikseminarium med Marie Rådbo Tisdagen den mars april ca i sal 20:425 Barnen och universum ta nyfikenheten på allvar. Det finns en myt som säger att barn inte är intresserade av naturvetenskap. Inget kan vara mer fel. Däremot anpassar de sig inte till skolans kursplaner. Om vi analyserar deras frågor märker vi snabbt att de till stor del handlar om att orientera sig i världen, skaffa sig en världsbild. Astronomin spelar en viktig roll i detta sammanhang, för den bidrar på ett konkret sätt till deras världsbild, samtidigt som den är ett spännande ämne som ger stort utrymme för fantasin. Kvällens seminarium riktar sig i första hand till lärare upp till skolår 6. Arbetar du i högre årskurser eller på gymnasiet håller Marie ytterligare ett seminarium Onsdagen den 21 april ca i sal 20:425 Äpplen, planeter och satelliter fysik i ett kosmiskt perspektiv Marie Rådbo är lektor i astronomi och för 25 år sedan började hon åka ut i skolorna, främst låg- och mellanstadiet. På den tiden hade hon ett uppblåsbart planetarium det första i Skandinavien men nu har hon skänkt det till SydAfrika. Hon har skrivit många barnböcker, även läromedel, och i höstas kom hon även ut med en första vuxenbok. Har nyligen blivit utsedd till årets folkbildare i Sverige. Vill du veta mer om Marie gå till: Efter seminariet träffas vi över en kopp kaffe eller te. Vi tar gärna emot anmälan via hemsidan eller på telefon Välkomna! Gustav Helldén, Britt Lindahl, Text & foto: Sara Carlsson 2 CAMPUSAKTUELLT Ωnr 6 v

3 Bedriv pedagogisk utveckling inom ditt ämnesområde! Rådet för högre utbildning inbjuder väl kvalificerade universitetslärare, lektorer och professorer, att ansöka om medel till ett antal treåriga strategiska utvecklingsprojekt inom teknik, skog-och jordbruk, matematik, naturvetenskap, vård medicin, humaniora, samhällsvetenskap, lärarutbildning och konstnärliga ämnen. Projekten ska vara av generell betydelse för utvecklingen av utbildningen och undervisningen inom var sitt område, på grundutbildnings- och eller forskarnivå. De ska innehålla en projektdel som kan bidra till en gemensam kunskapsbas, bygga på en genomtänkt pedagogisk ansats samt ha såväl ett nationellt som internationellt perspektiv. Den här nya projektformen ska vara uppbyggd med en kvalificerad projektledare som central resurs. Projektledaren får titeln högskolepedagogisk expert och förutsätts arbeta med projektetet i en omfattning av 75 procent av heltid i kombination med 25 procents tjänstgöring vid hemhögskolan. Inom projektens ramar ska de högskolepedagogiska experterna : svara för kunskapsuppbyggnaden inom området vad avser studenternas lärande och villkoren för detta, genom att bl.a. göra översikter av det nationella och internationella kunskapsläget bidra till en spridning av kunskaper inom området, genom nationella kurser och seminarier, baserade såväl på det egna projektinnehållet, som den gemensamma kunskapsbasen initiera och utveckla nätverk genom samverkan med kollegor för gemensam kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning vara en resurs för sökande av pedagogiska utvecklingsprojekt, när det gäller diskussion och utveckling av projektidéer. Rapportering av projektets framåtskridande samt förslag till projekt under det kommande året skall ske årligen till Rådet. Verksamheten skall kunna avbrytas om inte planerna hålls. Fullständig information släpps vecka 15 på Rådets hemsida: För mer information kontakta Rådets ordförande Lars Haikola tfn: eller Peter Gates tfn: CAMPUSAKTUELLT Ωnr 6 v

4 Landskapsvetenskapligt seminarium Inom ramen för det tvärvetenskapliga forskningstemat Människa och landskap i ett långtidsperspektiv vid Högskolan Kristianstad startar under vårterminen 2004 en seminarieserie kring varierande landskapsvetenskapliga ämnen. Avsikten med seminarierna är att informera om och diskutera pågående forskning inom olika discipliner med landskapsvetenskaplig inriktning. Till våra programpunkter engagerar vi både externt verksamma forskare och forskare vid HKr med landskapsanknytning. Seminariet riktar sig bl.a. till studenter på Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad men även till intresserade kolleger och studenter på HKr och angränsande lärosäten. Vi välkomnar även personer utanför universitet och högskolor med intresse för forskningsinformation och fortbildning på landskapsområdet. Landskapsvetenskapliga seminariet Program, vårterminen Onsdagen den 14 april Kl , Lokal 20:425 Tre revolutioner som omformat Europas landskap Växtekologen Urban Emanuelsson är verksam som föreståndare för Centrumför Biologisk Mångfald, SLU, Uppsala. Han var initiativtagare och en avförfattarna till boken Det skånska kulturlandskapet, som kom i ny utökad upplaga Han har medverkat i Nordiska ministerrådets rapporter om det nordiska kulturlandskapet och håller för närvarande på att slutföra en bok om europeiska landskap. 2. Onsdagen den 21 april Kl , Lokal 14:425 Landskapets språkliga dimension Ortnamnsforskaren Jan Paul Strid är professor vid Institutionen för språk och kultur vid Linköpings universitet. Han arbetar både inom den språkvetenskapliga och inom den sakliga, kulturlandskapsorienterade sidan av ortnamnsforskningen. Han fokuserar bl.a. på ortnamnselementens funktion i förhistoriska och historiska kulturlandskap och på samhällsförändringar och dess återverkningar på namnskicket. 3. Tisdagen den 11 maj Kl , Lokal 20:425 Virtuella landskap som kollaborativ arbetsplats Interaktionsteknolog och fotograf Lotta Schwarz är verksam som lärare i informatik och design vid Institutionen för matematik och naturvetenskap, Högskolan i Kristianstad. Hennes intresse riktar sig mot computer supported collaborative workspaces dvs. gemensamma arbetskontexter på Internet för personer verksamma i olika geografiska områden. Särskilt intresse har fästs vid tekniker för skapande av realistiska virtuella landskap och miljöer, där personer kan mötas och samarbeta i realtid. Vid seminariet förevisas en tredimensionell,interaktiv modell av Lillöborgen. Joachim Regnéll Sten Skansjö Henrik Svensson Magnus Thelaus paleoekologi historia kulturgeografi paleoekologi 4 CAMPUSAKTUELLT Ωnr 6 v

5 Att valideringsarbete är en fråga som engagerar råder ingen tvekan om. Vad är reell kompetens? Engagerade röster fyller föreläsningssalen. Det gestikuleras och antecknas flitigt. Frågorna som smågrupperna ställs inför lämnar ingen oberörd. Det har varit en lyckad dag, säger Kerstin Hallenborg, chef för studieadministration vid Högskolan Kristianstad. Vi har väckt många diskussioner och det är jättebra. Det handlar om validering av reell kompetens för behörighet till högre utbildning. Vem är behörig till en högskoleutbildning och vem måste komplettera? Vad står motsvarandebedömning, dispens, formell behörighet, reell kompetens för? För att ta reda på detta har valideringsgruppen på högskolan samlat representanter från samtliga institutioner och studieadministrationen till en utbildningsdag om validering av reell kompetens. Birgitta Nordblad, universitetsadjunkt i didaktik och medlem i valideringsgruppen, leder det praktiska arbetet för dagen. I mindre grupper får deltagarna arbeta med verkliga fall och genom diskussioner resonera sig fram till en bedömning. Efter gruppdiskussionerna och våra redovisningar får vi veta hur utfallet verkligen blev, berättar Ulrika Linder, studieadministratör vid studieadministrationen. Delade meningar Att bedöma om en sökande person är behörig till den sökta kursen eller utbildningen är inte helt enkelt. Det är svårt att sätta gränser och i vissa fall har vi haft delade meningar inom gruppen, säger Åsa Nilsson, antagningshandläggare. Anna-Karin Valdén, institutionssekreterare vid institutionen för ekonomi, instämmer och fyller i: Vi arbetar inte på samma sätt vid de olika institutionerna. Därför är det nyttigt att träffa varandra och ta del av varandras synsätt på sådana här diskussionsmöten. Valideringsdagen har varit både intressant, givande och nödvändigt. Fler enhetsgemensamma möten i andra frågor är önskvärt, säger examenshandläggare Björn Melin. Även Birgitta Nordblad poängterar vikten av att representanter från olika enheter och institutioner möts. Det är väldigt roligt att alla är så engagerade. För att i framtiden kunna göra korrekta valideringar och bedömningar är det viktigt att arbeta med konkreta fall och därefter diskutera varför utfallet blev som det blev. Inspirerande utmaning Det primära med dagen är att försöka reda ut begreppen för behörighet. Nu fortsätter valideringsarbetet inför antagningen hösten 04. Därefter följer nästa utmaning, som är tillgodoräknande av reell kompetens, berättar Kerstin. Målet är att valideringsarbetet ska starta redan till höstens antagning. Något som inte är gemensamt för samtliga högskolor och universitet i Sverige. Alla högskolor och universitet har inte kommit lika långt som vi på Högskolan Kristianstad. Framför allt inte med att få ut frågorna i kärnverksamheten så bra som här. Det är inspirerande och sporrar oss att fortsätta arbeta på det sätt som vi börjat, avslutar Kerstin. Text & foto: Sara Carlsson CAMPUSAKTUELLT Ωnr 6 v

6 essms Notiser som berör högskolans verksamhet, sammanställs av samverkansenheten (ess). Tipsa oss gärna på Konkurrensen om högskoleplatserna blir hård de närmaste åren. Extremt stora årskullar från 1990-talets början kräver en kapacitetsökning på högskoleplatser. Det statsfinansiella läget klarar inte så många nya högskoleplatser, säger Stig Forneng på Högskoleverket. Det lönar sig dåligt att utbilda sig tycker SACO. Man jämför utfallet av en högskoleutbildning med en gymnasieutbildning. Resultatet är inte särskilt uppmuntrande. Till förlorarna hör arbetsterapeuter, bibliotekarier och sjukgymnaster. Bland vinnarna finns civilekonomer, jurister, läkare och civilingenjörer. Internräntemetoden har använts för att beräkna avkastningen på olika utbildningarna (Ljunglöf, Livslöner 2002): Akademikergrupp Civilekonom 17% Civilingenjör 11% Högskoleingenjör 4% Gymnasielärare -4% Samtliga 6% Internränta Kvinnor har genomgående högre avkastning än män. Rektorskollegiet i Danmark arrangerade nyligen en konferens kring internationalisering av universitet och högskolor. Den ansvarige ministern, Helge Sander, underströk i sitt anförande att Danmark skall sträva efter brain gain, genom att försöka dra till sig de bästa internationella forskarna och studenterna. Det nordiska ministerrådet har inte lagt av. Vid ett möte i mars diskuterades frågan om ett stärkt nordisk forskningssamarbete Efter ministerrådsmötet hölls ett möte mellan de nordiska och baltiska utbildnings- och forskningsministrarna där en överenskommelse om ett tätare samarbete mellan länderna inom utbildnings- och forskningsområdet undertecknades. Den brittiska regeringen satte 62 miljoner pund för att bygga upp ett nätuniversitet (UKeU). Man kalkylerade med 6500 studenter under första året men bara 900 anmälde sig till kurserna. Enda ljusglimten är att man haft studenter från 38 länder. På frågan vad de brittiska skattebetalarna fått ut av de många miljonerna svarar en företrädare för projektet: Quite a lot of learning and understanding about the problems encountered in an exercise of this kind, and how to take that forward. And you have a platform, partly financed by Sun Microsystems and partly by us, that is working. UKeU är inte ensamt om att ha problem med distansutbildning via nätet. Enligt The Independent har det funnits en dot.com bubble även på detta område. Högskoleverket har noterat en mer positiv inställning till sökande med utlandsstudier i bagaget i en undersökning bland större företag. I vissa fall är utlandserfarenhet ett krav från arbetsgivaren. Även bland studenter märks en ökad medvetenhet om att utlandsstudier är bra för karriären. Man signalerar till arbetsgivaren att man är flexibel. De humanistiska fakulteterna på Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter, Malmö högskola och Lunds universitet har fått beviljat en Interreg IIIA-ansökan om en Humanistplattform för att synliggöra kunskaperna inom humanioraområdet. Plattformen skall bland annat utveckla seminarieserier och efter- och vidareutbildningar inom kultursektorn. Introduktionsdagarna 2004 äger rum onsdag 25/8 torsdag 26/8 ( ) Alla föreläsningarna på gastronomisymposiet den 2 februari ligger som ljudfiler på Gastronomiprogrammets hemsida! De ligger under fliken Just nu. I sista numret av civilekonomen står att läsa att även om civilekonomerna årgång 2000 från Kristianstad inte toppar löneligan leder de listan för de som har chefsjobb (33,4%). Våra geografiskt närmaste konkurrenter har 27% (Växjö), 23% (Lund), 20% (Halmstad), 16% (Kalmar) och bottennoteringen 8% (BTH). 6 CAMPUSAKTUELLT Ωnr 6 v CAMPUSAKTUELLT Ansvarig utgivare Utkommer Nästa nummer Sista materialdag Material skickas till Peter Apell 2 ggr/månad 21 april 16 april

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen.

Projektbeskrivning. Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Projektbeskrivning Gymnasieskolans mål och Högskolans förkunskapskrav. En jämförande studie om matematikundervisningen. Bakgrund KTH och LHS har ett regeringsuppdrag att tillsammans utveckla nya inriktningar

Läs mer

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade

Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande pedagogisk utbildning för forskarutbildade -- RE G E R l N G S KAN S L l E T Utbildningsdepartementet 2014-06-24 U2014/4167/UH Enligt sändlista statssekreteraren Peter Honeth Inbjudan att anmäla intresse om att anordna en särskild kompletterande

Läs mer

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND

Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Studera utomlands! UNDER TIDEN DU LÄSER I LUND Välkomna till Lunds universitet! Christina Grossmann Chef, Internationella avdelningen LTH http://www.lu.se/studera/studera-utomlands Lunds universitets strategiska

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet.

1. Mötets öppnande Ordföranden, Rolf Hedquist, hälsar de närvarande välkomna till mötet. LÄRARUTBILDNINGS- KONVENTET PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2003-09-23 Tid: Tisdagen den 23 september 2003 kl 10.00 16.00 Lokal: Arlandia, Stockholm Närvarande ledamöter: Laila Mattsson Högskolan Dalarna,

Läs mer

Forskande och undervisande personal

Forskande och undervisande personal Universitetskanslersämbetet och SCB 9 UF 23 SM 1301 Forskande och undervisande personal I gruppen forskande och undervisande personal ingår anställningskategorierna, professorer, lektorer, adjunkter, meriteringsanställningar

Läs mer

Vad togs upp i högskolestyrelsen?

Vad togs upp i högskolestyrelsen? CAMPUSAKTUELLT HÖGSKOLAN KRISTIANSTADS NYHETSBREV Nr 10 v25 2003 Vad togs upp i högskolestyrelsen? Verksamhetsplan fastställd Den övergripande verksamhetsplanen är nu fastställd. Den ligger till grund

Läs mer

Opportunities aren t given, they re made

Opportunities aren t given, they re made GÖTEBORG Opportunities aren t given, they re made Rektorn har ordet Välkommen till Sjölins Gymnasium i Göteborg, en gymnasieskola där det händer mycket. Det kan vara rollspel, öppna redovisningar och

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap

Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret vägen till världens kunskap Internationella programkontoret är en myndighet som främjar kunskapsutbyte och samarbete

Läs mer

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret inbjudan F KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret 2011 2012 Välkommen till en annorlunda seminarieserie! Fokus på specialpedagogisk forskning är ett samarbete mellan Specialpedagogiska

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska

Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN. Lätt svenska Allt om högskolestudier på studera.nu ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska ATT STUDERA PÅ HÖGSKOLAN Lätt svenska GRAFISK FORM ILLUSTRATION ÖVERSÄTTNING TRYCK TRYCKT PÅ MILJÖVÄNLIGT PAPPER Att studera

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (8) Version 2011-01-25 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, under 2010. Utgångspunkt

Läs mer

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö

2013-03-21. studentrepresentant, suppleant. Christina Wehtje St: Petri skola, Malmö 148-157 Johan Wennerberg DuPont Chemoswed Malmö Sammanträdesprotokoll 2013-03-21 Utbildningsnämnden Ledamöter Bo-Anders Jönsson prodekanus, ordförande Per Ahlberg Stina Ausmeel, suppleant Jonna Axbom, suppleant Tomas Brage Crister Ceberg Patrik Edén

Läs mer

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren 2005-2008 Ersätter: 2006:15 Bilagor:

Särskild lärarutbildning (SÄL) - lärare för undervisning i yrkesämnen - under åren 2005-2008 Ersätter: 2006:15 Bilagor: Cirkulärnr: 2006:57 Diarienr: 2006/1975 Handläggare: Ulla Gummeson Avdelning: Avd för lärande och arbetsmarknad Datum: 2006-08-22 Mottagare: Kommunstyrelsen Ansvarig för personalfrågor Ansvarig för gymnasiefrågor

Läs mer

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning

Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning Enheten för bedömning av utländsk akademisk utbildning ENIC-NARIC Sverige 2015-04-22 Malin Jönsson, Cecilia George Avdelningen för bedömning av utländsk utbildning Enheten för bedömning av utländsk gymnasieutbildning,

Läs mer

Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013

Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013 Sida: 1/5 Protokoll fört i NÄLU 26 november 2013 Deltagare Ordförande Ingrid Carlgren Lärarrepresentanter LU Lars Berggren HT-fak Lena Eskilsson t.o.m. 11:45 S-fak Bo-Anders Jönsson N-fak Studeranderepresentant

Läs mer

Högskoleutbildning för nya jobb

Högskoleutbildning för nya jobb 2014-08-11 PM Högskoleutbildning för nya jobb Kravet på utbildning ökar på arbetsmarknaden. Men samtidigt som efterfrågan på högskoleutbildade ökar, minskar utbildningsplatserna på högskolan. I dag misslyckas

Läs mer

Hur kan torra fakta och svårbegripliga begrepp förvandlas till en spännande berättelse?

Hur kan torra fakta och svårbegripliga begrepp förvandlas till en spännande berättelse? K a l m a r Tid: 16,00-19,30 KALMAR 1 Målgrupp: Lärare och elevassistenter i skolår F-3 samt särskolan Plats: Kalmar Datum: Måndagen den 2:a april Lokal: Teatercafét på Kalmar teater K a l m a r KALMAR

Läs mer

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen?

Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se Nummer: 2007/3 Studenter som inte slutför lärarutbildningen vart tar de vägen? En

Läs mer

Innehåll: Referenslärare sökes! Anpassningar Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben. Nyhetsbrev oktober Referenslärare sökes!

Innehåll: Referenslärare sökes! Anpassningar Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben. Nyhetsbrev oktober Referenslärare sökes! Anpassningar Klicka här för att läsa nyhetsbrevet på webben Innehåll: Nyhetsbrev oktober 2016 Referenslärare sökes! LÄRARFORTBILDNINGAR PÅ GÅNG Kromatografi Prova-på-programmering Mineral och bergarter

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007

Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2008-06-03 2008/6 Färre nybörjare på lärarutbildningen hösten 2007 Höstterminen 2007

Läs mer

Välkommen. till lärarutbildningarna 2013

Välkommen. till lärarutbildningarna 2013 Välkommen till lärarutbildningarna 2013 Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet! Vi är glada att du har valt oss och hoppas att du kommer att bli nöjd med din studietid vid Stockholms

Läs mer

19 oktober 2010 Örebro.

19 oktober 2010 Örebro. Sammanfattning av UFPO s utbildningsdag. 19 oktober Örebro. Nästan 8 undersköterskor var på plats i Konferens City Center, Sal Rex på höstens utbildningsdag som arrangerades av UFPO. På plats fanns även

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Högskola/universitet

Högskola/universitet Högskola/universitet Vem kan läsa på högskolan? Måste jag vara smart? Måste jag ha gott om pengar? Måste jag börja läsa direkt efter gymnasiet? Hur fungerar det om jag har ett funktionshinder? februari

Läs mer

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar

Färre nybörjare, men antalet utexaminerade lärare ökar Statistisk analys Ingeborg Amnéus Avdelningen för statistik och analys 08-563 088 09 ingeborg.amneus@hsv.se www.hsv.se 2007-12-18 2007/11 Lärarutbildningen 2006/07: Färre nybörjare, men antalet utexaminerade

Läs mer

Välkommen. till lärarutbildningarna vårterminen 2015

Välkommen. till lärarutbildningarna vårterminen 2015 Välkommen till lärarutbildningarna vårterminen 2015 Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet! Vi är glada att du har valt Stockholms universitet och hoppas att du blir nöjd med din

Läs mer

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016 Sidan 1 av 6 Påbörjad: 2015-11-12 Reviderad: 2016-01-16 Sektionen för lärande och miljö Vanliga frågor och svar om Förskollärarutbildningen med inslag av validering utannonsering till höstterminen 2016

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Rektorsinstallation 27 april 2015 Högskolan Kristianstad

Rektorsinstallation 27 april 2015 Högskolan Kristianstad Rektorsinstallation 27 april 2015 Högskolan Kristianstad Välkommen till installation av rektor Håkan Pihl Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad är en liten men samtidigt stor högskola. Vi har 13000

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008

Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Fakta och information om högskolestudier. Presentationsmaterial 2008 Varför läsa på högskolan? En utvecklande tid med nya vänner Man lär sig att lära Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre lön? Arbetslöshet

Läs mer

VILL DU UTVECKLA UNDERVISNINGEN I SKOLAN?

VILL DU UTVECKLA UNDERVISNINGEN I SKOLAN? VILL DU UTVECKLA UNDERVISNINGEN I SKOLAN? Matena en lärarfortbildning med fokus på matematik, teknik och naturvetenskap LÄRARE FÖRETAG KOMMUN Vi har börjat jobba mer med uppfinningar i skolan och diskuterar

Läs mer

Teamarbete i hemmiljö hälsa, vård och omsorg

Teamarbete i hemmiljö hälsa, vård och omsorg Teamarbete i hemmiljö hälsa, vård och omsorg Ett samverkansprojekt mellan Blekinge Tekniska högskola, Högskolorna i Kalmar och Kristianstad och Universitetet i Växjö. Finansierat av Nätuniversitetet. Peter

Läs mer

Välkommen. till lärarutbildningarna VT2013

Välkommen. till lärarutbildningarna VT2013 Välkommen till lärarutbildningarna VT2013 Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet Vi är glada att du har valt oss och hoppas att du kommer att bli nöjd med din studietid här. Den

Läs mer

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2013 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2013 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2013:04 Diarienummer: V 2013/357 Göteborgs Göteborg, april 2013 Övergripande beskrivning av Urank Den fristående associationen Urank (Stig Forneng,

Läs mer

Hållbar utbildning vid LTU

Hållbar utbildning vid LTU Hållbar utbildning vid LTU Loka brunn, 2014-02-06 space main campus art/media wood science o 1 Fakta LTU 46 % Utbildning Grundat 1971 5:e tekniska högskolan Omsättning 1,6 miljarder SEK 19 200 studenter

Läs mer

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10.

Glöm inte att söka medel från oss för klinisk forskning. Mer information om detta finns på vår hemsida. Dead-line för ansökan är 10/10. Nyhetsbrev Nr 2 2014 september Bästa forskarvänner! Den kliniska patientnära forskningen behöver syre och näring från den kliniska vardagen. Endast de som arbetar inom sjukvården ser brister och svagheter

Läs mer

Publicerade rapporter

Publicerade rapporter Publicerade rapporter Rapporter publicerade mellan 2000-2009 Kod B001 Rapport Att dirigera solister. Om ledning och ledarskap vid Lunds universitet. Lars Haikola. Rapport nr 2000:208 B002 Studentbarometern

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen

Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen Verksamhetsplan 2015 Fastslagen 150111 av kårstyrelsen 1 Verksamhetsplan Verksamhetsplanen hanterar studentkårens utbildningspolitiska arbete och hanterar därför inte löpande verksamhet eller verksamhet

Läs mer

Jobbet på det perfekta läget

Jobbet på det perfekta läget Jobba hos oss! Jobbet på det perfekta läget Att bo eller arbeta i Svedala kommun är att ha nära till städer som Malmö, Lund, Trelleborg och Köpenhamn. I kommunen finns allt du behöver natur, kultur, näringsliv,

Läs mer

Välkommen. till lärarutbildningarna höstterminen 2014

Välkommen. till lärarutbildningarna höstterminen 2014 Välkommen till lärarutbildningarna höstterminen 2014 Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet! Vi är glada att du har valt Stockholms universitet och hoppas att du blir nöjd med din

Läs mer

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020

FÄRDPLAN. Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 FÄRDPLAN Skånes vindkraftsakademi 2015-2020 Färdplan 2015-2020 Skånes vindkraftsakademi Inledning Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för att öka utbytet

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Universitetet och läraren i utmanande undervisningssituationer vad säger juridiken?

Universitetet och läraren i utmanande undervisningssituationer vad säger juridiken? Universitetet och läraren i utmanande undervisningssituationer vad säger juridiken? Ruth Mannelqvist & Nina Nilsson Rådeström Juridiska institutionen Ruth Nina 2 1 Regler som styr universitet och högskolor

Läs mer

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006

Rapport 2006:20 R. Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Rapport 2006:20 R Redovisning av basårutbildningen våren 2006 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Bo 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fa 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Redovisning av basårutbildningen

Läs mer

Behöriga förstahandssökande och antagna

Behöriga förstahandssökande och antagna Universitetskanslersämbetet och SCB 12 UF 46 SM 1401 Behöriga förstahandssökande och antagna Program Hösten 2014 fanns det totalt 364 400 behöriga förstahandssökande (sökande som är behöriga till sitt

Läs mer

Välkommen. till lärarutbildningarna höstterminen 2014

Välkommen. till lärarutbildningarna höstterminen 2014 Välkommen till lärarutbildningarna höstterminen 2014 Välkommen till lärarutbildningarna vid Stockholms universitet! Vi är glada att du har valt Stockholms universitet och hoppas att du blir nöjd med din

Läs mer

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar

Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Handläggare Anette Johansson Stensbergs förskola 070 5585332 Datum 13 2014-01-15 Teknikcentrum Stensbergsförskola, Stensbergs förskola, Ståthållaregatan 35, Kalmar Teknikcentrum, förskolan som inspirerar

Läs mer

Redovisning av basårutbildningen våren 2005

Redovisning av basårutbildningen våren 2005 Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverkets rapportserie 2005:22 R Redovisning av basårutbildningen våren 2005 REGERINGSUPPDRAG REG.NR 61-1346-05 Högskoleverket

Läs mer

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor

Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Statistisk analys Lena Eriksson Analysavdelningen 08-563 086 71 lena.eriksson@hsv.se www.hsv.se 2008-11-20 Analys nr 2008/11 Fortsatt ökning av antalet nybörjare vid universitet och högskolor Antalet nybörjare

Läs mer

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15

Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 Program Öppet hus 15 MARS 2014 KL 10-15 2 PROGRAM ÖPPET HUS 2014 Utbildningsmässa STORA SALEN, 1 trappa upp 10:00-15:00 Träffa studenter och studievägledare som berättar om våra cirka 290 program och 2

Läs mer

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth

MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande. SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth MOOCs i svensk högskola möjligheter och hinder med ett införande SVERD 22 oktober 2015 Marie Kahlroth UKÄs utredning om MOOCs Uppdraget fick UKÄ våren 2015 (överfördes från Lars Haikolas förkortade utredning

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH

Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH Studieplan för utbildning på forskarnivå inom Medieteknik Inom skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH 1. Ämnesbeskrivning samt mål för utbildningen 1.1 Syfte och mål för utbildningen Syftet med

Läs mer

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1

Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 1 Urank 22 mars 2011 Handels i Stockholm och Karolinska institutet toppar årets ranking 1 Handelshögskolan i Stockholm och Karolinska institutet fortsätter att toppa Uranks lista över landets utbildningsinstitutioner.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

Fortbildningsdagar. i teknik & naturvetenskap

Fortbildningsdagar. i teknik & naturvetenskap Fortbildningsdagar i teknik & naturvetenskap För lärare skolår 1-6 1-2 november 2011 KÄRA KONFERENSDELTAGARE! Även i år arrangerar teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Umeå universitet, fortbildningsdagar

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1

Förverkliga dina drömmar på. Einar Hansen. gymnasiet! Natur och Estet1 Förverkliga dina drömmar på Einar Hansen gymnasiet! Natur och Estet1 Grattis! Du har tre fantastiska år framför dig Gymnasietiden är speciell. För första gången har du möjlighet att välja skola och program

Läs mer

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten

Pedagogisk akademi vid Medicinska fakulteten 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Pedagogisk akademi vid Beslutsförslag Medicinska fakultetsstyrelsen föreslås inrätta en pedagogisk akademi enligt riktlinjer i det följande. Syfte Att skapa ett nätverk

Läs mer

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank.

Urank 2011 En analys av universitets- och högskolerankingen Urank. Urank 2011 En analys av s- och högskolerankingen Urank. PM 2011:04 Göteborg, mars 2011 PM 2011:04 URANK 2011. EN ANALYS AV UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLERANKINGEN URANK. Diarienr: Götabergsgatan

Läs mer

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik

Magister- och masterutbildningar. Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar Pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Magister- och masterutbildningar i pedagogik, ämnesdidaktik och specialpedagogik Malmö högskola erbjuder vidareutbildningar

Läs mer

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde

Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER Anhållan om inrättande av kinesiska som huvudområde Datum: 2015-09-19 Dnr: G 2015/650 Mottagare: Humanistiska fakultetsstyrelsen Fristående kurser i kinesiska har

Läs mer

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet

Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Dnr 2013/135 Riktlinjer för Studie- och karriärvägledning vid Uppsala universitet Fastställd av rektor 2014-09-02 Innehållsförteckning Inledning 3 Syfte: 3 Mål: 4 Organisation och ansvar 4 Studie- och

Läs mer

Utbildning för hållbar utveckling

Utbildning för hållbar utveckling Utbildning för hållbar utveckling Hur ser du på världen? Globala gymnasiet är till för dig som fått upp ögonen för orättvisor i världen och som vill påverka, förstå och lära dig mer om globala frågor.

Läs mer

Lärarfortbildningar 2010

Lärarfortbildningar 2010 Lärarfortbildningar 2010 Vetenskapens Hus och Naturens Hus Vi bjuder härmed in dig som lärare till flera intressanta fortbildningar i Vetenskapens Hus och Naturens Hus under våren och hösten 2010. Vi erbjuder

Läs mer

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum

Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum Strategisk plan för Språk- och litteraturcentrum 2015 2017 Språk- och litteraturcentrums (SOLs) strategiska plan är en fördjupning och konkretisering av de planer som tagits fram av Lunds universitet (LU)

Läs mer

Högskolan Kristianstad startar unik elektronisk tidskrift för studentuppsatser

Högskolan Kristianstad startar unik elektronisk tidskrift för studentuppsatser CAMPUSAKTUELLT HÖGSKOLAN KRISTIANSTADS NYHETSBREV Nr 1 v 4 2003 Högskolan Kristianstad startar unik elektronisk tidskrift för studentuppsatser Den 28 januari är det premiär för Högskolan Kristianstads

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

Handlingsplan för internationalisering

Handlingsplan för internationalisering BESLUT 1 2010-06-24 Dnr LS 2010/499 Rektor Handlingsplan för internationalisering 2010-2011 Bakgrund Internationalisering är en av fyra strategier i universitetets Strategiska Plan 2007-2011 för att uppnå

Läs mer

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014

Nyhetsbrev juli 2012 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN Skånes vindkraftsakademi 2013-2014 VERKSAMHETSPLAN 2013-2014 Inledning Skånes vindkraftsakademi Skånes vindkraftsakademi är en ideell förening och en medlemsorganisation. Vi verkar för

Läs mer

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag

ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverkets rapportserie 2005:10 R ANSÖKNINGAR OCH BESLUT OM ANDRA KRAV ÅRET 2004 Regeringsuppdrag Högskoleverket 2005 Högskoleverket

Läs mer

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning

Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning Inbjudan Fokus på specialpedagogisk forskning En annorlunda seminarieserie läsåret 2013 2014 Välkommen till en annorlunda seminarieserie Skollagen betonar att utbildning ska vila på vetenskaplig grund

Läs mer

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet

Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Kompetenser och arbetsuppgifter för examinator, examinerande lärare, lärare och instruktör samt befattningsbeteckningar inom hippologprogrammet Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 1 Kompetensbeskrivning

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Sessionssalen, Kommunhuset Tommy Cedervall (fp) ordförande

Sessionssalen, Kommunhuset Tommy Cedervall (fp) ordförande Folkhälsorådet 2010-11-18 1(16) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset 13.30-16.00 Beslutande Tommy Cedervall (fp) ordförande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Hans- Bertil

Läs mer

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE PLUGGJOBB. Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden SATSA PÅ ETT UTBYTE MED MÅNGA VINNARE Studenter behöver relevanta extrajobb på schyssta villkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom 10 år PLUGGJOBB

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 HUMANISTISKA FAKULTETEN DATUM: 2014-01- 15 AVSÄNDARE: Dekanus Margareta Hallberg KONTAKTPERSON: Kanslichef Anna Nordling FORSKNING SOM PÅVERKAR nu bättre samordning

Läs mer

Verksamhetsberättelse Urban Haglind, RUC-samordnare

Verksamhetsberättelse Urban Haglind, RUC-samordnare Verksamhetsberättelse 2015 2016-01-08 Urban Haglind, RUC-samordnare Under perioden 2015-01-01 till 2015-06-31 omfördelades samordnartjänsten på 50% mellan 40% projektledning för Försöksverksamheten med

Läs mer

Audionom. Välkommen till Karolinska Institutet, ett av Europas största medicinska universitet. UTBILDNING TILL VID KAROLINSKA INSTITUTET

Audionom. Välkommen till Karolinska Institutet, ett av Europas största medicinska universitet. UTBILDNING TILL VID KAROLINSKA INSTITUTET Välkommen till Karolinska Institutet, ett av Europas största medicinska universitet. UTBILDNING TILL Audionom VID KAROLINSKA INSTITUTET Karolinska Institutet är idag ett av Europas största medicinska universitet

Läs mer

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan

Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Ji Stockholms läns landsting Ankom Stockholms läns landsting 2011-09- 2 0 DnrV2011-0599 Doss 16 Avtal om samverkan mellan Stockholms läns landsting och Kungliga Tekniska högskolan Stockholms läns landsting

Läs mer

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop

Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop Seminariets upplägg Information om UHR och våra program Erasmus+ Frågor och svar om programmen Erasmus Student Network (ESN) presentation& workshop 2014 05 26 Carola Barhammar& Karin Andrén 1 2014 05 19

Läs mer

Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare

Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare Välkomna! Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare #NCSLaslyft Anna Lindblom Dagens program 10.00 Introduktion - NCS - Språk-, läs, och skrivutvecklare, utbildningsplan, aktivitetsplan 10.45 Föreläsning,

Läs mer

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8)

Verksamhetsplan. Enköpings naturvetenskap och teknik. för SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) SLUTVER. 2015-12-11 1 (8) Verksamhetsplan för Enköpings naturvetenskap och teknik 2015 2017 Foto: Mikael Bernövall Ansvarig för denna plan är styrgruppen för Enköpings naturvetenskap och teknik 2 (8) Del

Läs mer

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11

Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 1 (8) Protokoll fört vid föredragning för rektor 2015-06-11 Ärende 1. Förslag till ledamot i styrelsen för Stiftelsen Karl Jeppssons Minne (dnr SU FV-1.2.2-1935-15). Föredragande: Anna Riddarström, Ledningskansliet.

Läs mer

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet

Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Dnr G 213 4367/07 Riktlinjer för utbildning på forskarnivå vid samhällsvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet Nedanstående riktlinjer är antagna av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer