Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)"

Transkript

1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kommunkontoret, Charlottenberg, kl Beslutande Övriga deltagare Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) Birgitta Jansson kommunchef Ingrid Andersson sekreterare Hans Engström personalchef Utses att justera Kathy Överby-Nilsson Justeringens plats och tid Kommunkontoret 23 februari 2013 kl Underskrift Sekreterare Paragrafer Ordförande /Johanna Söde b g i/ Justerande i, Kathy Överby-Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret Underskrift c.1124 Ingrid At.rsson

2 Innehållsförteckning Översiktsplan för Eda kommun 3 Information 4 Meddelanden 5 Förslag om rökfri arbetstid 6 Delgivning av justering av arvodesnivån med anledning av förändringar i löneavtalen 9 Uppräkning av lönetillägg 10 Speciella ersättningar för sjuksköterskor under huvudsemestrarna år Kommunledningsstabens verksamhetsberättelse Borgensåtagande avseende Folkets Hus, Charlottenberg 13

3 Dnr KS Översiktsplan för Eda kommun Ett förslag till översiktsplan för Eda kommun med tillhörande LIS-plan har tagits fram. Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Förslag till översiktsplan 2013 samt LIS-plan skickas ut för samråd.

4 Information 1. Kommunchefen informerar om sina besök ute hos de olika verksamheterna. 2. Lokalt företagsklimat Eda Undersökning från Svenskt Näringsliv.

5 Meddelanden Följande meddelanden har kommit in till kommunstyrelsen för kännedom. Cirkulär från SKL 13:5 Ersättning vid juridisk rådgivning och konsultverksamhet 13:4 Nya begränsningar för lån inom intressegemenskap 13:3 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkor för AGS-KL, TFA-KL m.fl. samt införande av Företagarens egen försäkring 13:2 Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden (SOSFS 2012:12) 13:1 Cirkulärhantering år 2013 samt abonnemang på cirkulär år 2013 och cirkulärförteckning år 2012

6 Dnr KS Förslag om rökfri arbetstid Sammanfattning Folkhälsorådet har i skrivelse till kommunstyrelsen hemställt om att Eda kommuns arbetsplatser skall göras rökfria. Frågan om hur man begränsar och förhåller sig till användandet av tobak bland de anställda, som externt påverkar omgivningen, är en personalpolitisk fråga. Eda kommun har under en serie år framgångsrikt jobbat med kampanjer gentemot de anställda för att erbjuda hjälp för att bli tobaksfria. Dessa kampanjer har varit framgångsrika och ett stort antal rökare har fått motivation att sluta. Andel personal som röker är därför numera - mycket låg inom kommunen. Frågan om rökning är inte längre är ett stort problem på arbetsplatserna, samtidigt som ett flertal åtgärder satts in både för att begränsa rökningen och dess negativa effekter. Vidare har frågan tidigare varit uppe i kommunstyrelsen ( , 184), med anledning av en motion från Lars-Magnus Pålsson (M). Parallellt med motionsbehandlingen upprättades en tjänsteskrivelse från dåvarande kommunchef om att rökning endast borde få ske inom vissa anvisade zoner, där rökningen inte kunde påverka andra medarbetare eller tredje man. Förslaget innebar också att rökning inte får ske i anslutning till entréer, vilket också var andemeningen i motionen. Folkhälsorådet har även en motsvarande skrivning i sin senaste framställan, men vill gå väsentligt längre, och ha en fastställd zon på minst 15 meter från byggnaden. Frågan har också varit uppe till diskussion i kommunens ledningsgrupp. En majoritet av ledningsgruppen är tveksam till ett totalt tobaksförbud av det slag folkhälsorådet föreslår, främst av två anledningar. För det första har flera frivilliga åtgärder satts in mot rökningen som varit mycket framgångsrika, och därför skulle uppfattas som en konstig signal om man istället övergick till ett unisont rökförbud. För det andra anser ledningsgruppen att problemet med rökning numera inte är av den omfattningen att det motiverar en förbudslinje. Vidare efterlyses i tjänsteskrivelse från Bildningsverksamhetens företrädare att de anställda erbjuds hjälp med tobaksavvänjning. Men detta sker redan idag och har så gjort under en serie av år.

7 forts Dnr KS Vidare föreslår även företrädare för Bildning i sin tjänsteskrivelse att ingen som befinner sig inom kommunens lokaler eller arbetsplatsernas närområden (entréer, gårdar m m) ska behöva utsättas för passiv rökning eller röklukt minst 15 m från entre och ej vid friskluftintag. Undertecknad anser att även om intentionen är god skulle kravet på en exakt zon på 15 meter innebära att vissa idag fungerande upplåtelseplatser för rökning skulle försvinna. En påbjuden zon på 15 meter skulle försvåra möjligheterna att hitta pragmatiska lösningar på upplåtelseplatser för att få bort rökningen från entréer och andra gemensamma upplåtelseplatser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Bildning Tidigare tjänsteskrivelse från f d kommunchef Peter Wretman Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Förslag till beslut på sammanträdet Kathy Överby Nilsson (S) föreslår att kommunledningsstabens förslag bifalles. Hans Nilsson (Hela Edas Lista) föreslår att Bildnings förslag att införa rökfri arbetstid bifalles. Beslutsgång Omröstning begärs. Allmänna utskottet godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för Kathy Överby Nilssons förslag. Nej-röst för Hans Nilssons förslag. Omröstningsresultat Leif Johansson (C), Kathy Överby Nilsson (S) och Johanna Söderberg (C) röstar ja. Hans Nilsson (Hela Edas Lista) och Lasse Sjöberg (S) röstar nej. Med 3 ja-röster för Kathy Överby Nilssons förslag och 2 nej-röster för Hans Nilssons förslag beslutar allmänna utskottet att bifalla Kathy Överby Nilssons förslag.

8 forts Dnr KS Allmänna utskottets beslut 1. Intensifiera de fortsatta frivilliga insatserna, tillsammans med de fackliga organisationerna, för att höja ambitionsnivån med att få personalen att i än mer utsträckning sluta röka 2. Allmänna utskottet bifaller ej begäran från folkhälsorådet om ett generellt förbud på arbetstid. 3. Varje arbetsplats avgränsas med en zon inom vilken rökning utomhus kan ske under raster. Zonerna bör vara på ett behörigt avstånd från entréer och friskluftsintag 4. Platser enligt punkt 3 väljs som minimerar att föroreningar söker sig in inomhus eller ur imagesynptmkt ger negativa exponeringar. 5. Kostnaderna för åtgärder enligt ovan bekostas av respektive verksamheten../. Lasse Sjöberg (S) reserverar sig mot beslutet. Se bilaga. Beslutet expedieras till Lars-Erik Andersson. Elisabeth Björklund Mimmi Adolfsson I,

9 Dnr KS Delgivning av justering av arvodesnivån med anledning av förändringar i löneavtalen Sammanfattning Kommunfullmäktige har tidigare fattat beslut att nivån på arvodena skall justeras utifrån höjningarna av lönerna i de centrala kollektivavtalen för kommunanställda. Denna nivåhöjning skall baseras på ett "vägt" medelvärde för såväl kollektivanställda och tjänstemän och återspegla ett tvärsnitt av löneökningarna. Normalt skall ett medelvärde tas fram av löneökningarna baserade på ett snitt av desamma från avtalsområdena Kommunal, TCO och SACO. Dessa löneökningar var under 2012 för respektive avtalsområde 3,04 %, 2,55 % samt 2,32 %. Problemet är dock att Lärarna som också organiserar sig i TCO och SACO erhöll löneökningar på 4,2 % under samma period. Eftersom avtalsnivåerna inom TCO och SACO:s avtalsområde under 2012 inte är enhetliga (vilket annars brukar vara fallet), har ett vägt medelvärde gjorts för tjänstemannakollektivet. Detta gör att löneökningarna enligt en sådan uträkningsmodell uppgår till totalt 3,23 % för hela kollektivet. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet har tagit del av redovisat beslut att =odena höjs med 3,23 % fr.o.m Beslutet expedieras till./. Protokollsanteckning från Hans Nilsson (Hela Edas Lista) Se bilaga.

10 Dnr KS Uppräkning av lönetillägg Sammanfattning I Eda kommun utgår lönetillägg till viss arbetstagare under två förutsättningar. Det ena fallet är när arbetstagaren ges ett uppdrag som inte omfattas av den normala arbetsskyldigheten för anställningen. Det andra situationen är när en arbetsuppgifts läggs på som visserligen ligger inom ramen för den ordinarie arbetsskyldigheten, men som på ett markant sätt påverkar kvalifikationsgraden av de totala arbetsuppgifterna. Förslag föreligger att de lokala lönetilläggen räknas upp med nivå som överensstämmer med höjningarna i de centrala avtalen. Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets beslut De lokala lönetilläggen räknas upp med 3,23 % med retroaktiv verkan från och med Lönetilläggen revideras i fortsättningen årligen per automatik av kommunledningsstabens personalavdelning med nivåer som överensstämmer med de genomsnittliga höjningarna i de centrala kollektivavtalen. Revideringen delges kommunstyrelsen.

11 Dnr KS Speciella ersättningar för sjuksköterskor under huvudsemestrarna år 2013 Sammanfattning Under föregående år fattade allmänna utskottet ( , 18), beslut om en speciell ekonomisk ersättning till sjuksköterskor under huvudsemestern. Åtgärden ansågs nödvändig för att säkerställa ett tillräckligt utbud av arbetstid gällande sjuksköterskor för att kunna klara verksamheten under sommarmånaderna inom Vård och stöd. Det föreligger behov av motsvarande ersättningar även i år. Det förslag som återfinns i bilagan påminner i stort om det som allmänna utskottet fattade beslut om under föregående år. Skillnaden är dock att de sjuksköterskor som bryter sin semester eller arman ledighet på arbetsgivarens begäran erhåller kvalificerad övertidersättning plus får semesterdagen tillbaka, även föreslås få 80 kr per timme. Anledningen härtill är att 80 kr per timme även utgår till de sjuksköterskor som jobbar heltid och går in på ledig tid. Att avbryta sin semester är ett större mått av obehag än att göra det under en vanlig fridag, varför en ersättning på 80 kr per timme även borde ingå här. En annan nyhet från i år är att de som avstår från att ta ut en fjärde semestervecka erhåller kvalificerad övertidsersättning. Detta får ses som en proaktiv åtgärd, för att förebygga att medarbetare måste beordras in under sommaren. Överläggningar har skett med verksamheten om hur ersättningarna bäst kan utformas och kombineras för att få största möjliga utbudseffekt. Beslutsunderlag Bilagt förslag till s k sommarersättning för sjuksköterskor under huvudsemestern för år Fjolårets beslut om s k sommarersättning för sjuksköterskor under huvudsemestern för år Allmänna utskottets beslut./. Allmänna utskottet tillstyrker bilagt förslag om s k sommarersättning för sjuksköterskor under 2013.

12 Dnr KS Kommunledningsstabens verksamhetsberättelse 2012 Sammanfattning Kommunledningsstaben har upprättat förslag tillverksamhetsberättelse 2012 samt beskrivning över det systematiska arbetsmiljöarbetet. Beslutsunderlag Förslag till verksamhetsberättelse Beskrivning över det systematiska arbetsmiljöarbetet Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet godkänner förslag till verksamhetsberättelse Beslutet expedieras till Kommunledningsstaben/ekonomi o planering

13 Dnr KS Borgensåtagande avseende Folkets Hus, Charlottenberg Sammanfattning Charlottenberg Eda Folketshusförening ansöker nu om ett utökat borgensåtagande på det lån föreningen har hos kommunen på 5,3 mkr Beslutsunderlag Kommunledningsstabens tjänsteskrivelse Förslag till beslut på sammanträdet Leif Johansson (C) föreslår bifall till kommunledningsstabens förslag till utökat borgensåtagande. Hans Nilsson (Hela Edas Lista) föreslår avslag till utökat borgensåtagande. Beslutsgång Omröstning begärs. Allmänna utskottet godkänner följande beslutsgång. Ja-röst för Leif Johanssons förslag. Nej-röst för Hans Nilssons förslag. Omröstningsresultat Leif Johansson (C), Kathy Överby Nilsson (S), Lasse Sjöberg (S) och Johanna Söderberg (C) röstar ja. Hans Nilsson (Hela Edas Lista) röstar nej. Med 4 ja-röster för Leif Johanssons förslag och 1 nejröst för Hans Nilssons förslag beslutar allmänna utskottet att bifalla Leif Johanssons förslag Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen Eda kommun beviljar utökat borgensåtagande för Charlottenberg Edas Folketshusförening med 5,3 mkr till totalt 8,6 mkr.

14 forts Dnr KS Hans Nilsson (Hela Edas Lista) reserverar sig mot beslutet. Se bilaga. Beslutet expedieras till Charlottenbergs Eda Folkets hus Westra Werrnlands Sparbank Ekonomi o Planering

15 Reservation Bilaga till AU-protokoll Undertecknad reserverar sig mot beslutet i Allmänna Utskottet , om att föreslå Kommunstyrelsen att avslå Folkhälsorådets förslag om införande av rökfri arbetstid inom Eda kommun. Vad innebär då Folkhälsorådets förslag till införande av rökfri arbetstid inom Eda kommun? Jo, i huvudsak att kommunens anställda och förtroendevalda inte röker under arbetstid. I övrigt hänvisas till Folkhälsorådets förslag om rökfri arbetstid. Vad är det då som talar för ett införande av rökfri arbetstid inom Eda kommun? Jo, självfallet är det i första hand folkhälsoaspektema. Det är helt enkelt inte bra för hälsan att röka. Därtill kommer att kommunens frivilliga insatser inte har haft några nämnvärda effekter på minskandet av andelen rökare bland de anställda. Att arbetsmiljöer ska vara rökfria blir allt mer självklart i Sverige. Egentligen borde det vara en självklarhet med rökfria arbetsplatser och att personal inte röker på arbetstid. Inom kommunsektorn är trenden tydlig när det gäller införande av rökfri arbetstid. Närmare 65 % av Sveriges kommuner har infört rökfri arbetstid. Av Värmlands kommuner så har 12 av de 16 kommunerna infört rökfri arbetstid och fler är på gång. Landstinget har också infört rökfri arbetstid. När det gäller tobaksbruket i Eda kommun, bland både vuxna och ungdomar, så ligger vi högre än genomsnittet i Sverige. Av undersökningen genom Liv och Hälsa 2008, kan man konstatera att andelen dagligrökare i åldern år uppgick till 17 % (jämfört med 12 % för hela Värmland). Vad har då gjorts hittills från politiken i Eda när det gäller tobaksanvändandet inom Eda kommun eller i samverkan med andra aktörer? Jo, följande: Hälsoplanen : Antagen av Kommunfullmäktige, bl a "Minskat tobaksanvändande bland kommunens invånare är ett av delmålen". Alkohol- och drogpolitiskt program: Antagen av Kommunfullmäktige bl a "Visionen är att alla ungdomar ska vara tobaksfria fram till 18 års ålder". e Nya perspektiv: Eda kommun ingår i det regionala samarbetet. Gemensam inriktning, andelen som röker i den värmländska befolkningen ska minska. Införande av rökfri arbetstid ingår också i det arbete som pågår. En rad bra politiska beslut med tydliga ambitioner, som man kan konstatera behöver följas upp med ytterligare insatser för att försöka uppnå målen. Ä ebol sse Sjo e g (S)

16 Bilaga till AU-protokoll Protokollsanteckning Allmänna utskottet den 19 februari 2013 Ärende 6 Justering av arvodesnivån med anledning av förändringar i löneavtalen. Politikerna i Eda har under 2012 grovt misslyckats med ekonomisk styrning och uppföljning. Allt pekar på att kommunens verksamheter sammantaget gick 10 miljoner sämre än budget. Hela Edas Lista anser att det är fel att ge Edas politiker större löneförhöjning än de flesta av kommunens anställda. Löneförhöjning Edas politiker 3,23 % Kommunal 3,04 % TCO 2,55% SACO 2,32% Lärarna 4,2% Vi tycker att Edapolitikernas arvoden ska ligga kvar på nuvarande nivå. I stället ska en summa pengar motsvarande den föreslagna löneförhöjningen användas till ekonomiutbildning för politikerna. Det är viktigt att politikerna förstår konsekvenserna av de beslut som fattas. Med ökade ekonomikunskaper så ökar förutsättningarna för klokare beslut, bättre ekonomisk styrning och uppföljning. Hans Nilsson Hela Edas Lista

17 Bilaga till AU-protokoll NULÄGESBESKRIVNING Kategori Intervall-lön Sjuksköterska Distriktssköterska Sjuksköterska (natt) FÖRSLAG TILL "SOMMARERSÄTTNINGAR" Kategori Tak-löner under sommaren (juni-augusti) Sjuksköterska Distriktssköterska Sjuksköterska (Natt) De sjuksköterskor som jobb deltid och går in på ledig dag erhåller kvalificerad övertidsersättning. De Sjuksköterskor som jobbar heltid och går in på ledig tid erhåller under vecka erhåller kvalificerad övertidsersättning och 80 kr per timme. Sjuksköterskor som byter sin semester eller annan ledighet på arbetsgivarens begäran erhåller kvalificerad övertidsersättning och får semesterdagen tillbaka samt 80 kr per timme. De som avstår en fjärde semestervecka under perioden juni-aug, erhåller kvalificerad övertidsersättning under aktuell vecka. ocs11-landl till Diabas\AU feb\löner-sjuksköterskor-sommaren 2013-(rev version).doc

18 Bilaga till AU-protokoll Reservation Allmänna utskottet den 19 februari 2013 Ärende 9 Ansökan från Folkets hus Charlottenberg om kommunal borgen Vi ser positivt på Charlottenberg Eda folketshusförenings vilja att flytta sitt lån på 5,3 mkr från Eda kommun till Westra Wermlands Sparbank. Eda kommun ska inte vara bank. Däremot motsätter sig Hela Edas Lista bestämt förslaget att Eda kommun ska utöka sitt borgensåtagande med 5,3 mkr gentemot Eda folketshusförening. Redan tidigare har kommunen gått i borgen för tre lån på sammanlagt 3,3 mkr. Det vore oansvarigt att öka borgensåtagandet och riskera upp till 8,6 mkr av skattebetalarnas pengar. Hans Nilsson Hela Edas Lista

Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret.

Kathy Överby Nilsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunkontoret. Kommunstyrelsen 2013-03-12 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Johanna Söderberg (C), ordförande Annika Hugne (C) Leif Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09

Kommunstyrelsens protokoll 2013-10-09 Datum: Onsdagen den 9 oktober 2013 Tid: Kl 08.00-12.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 10 oktober, klockan 16.00. Paragrafer: 90-107 Utses att justera: Peder Engdahl

Läs mer

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Utlåtande 2010:43 RI (Dnr 219-1255/2009) Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Rökfri arbetstid ska vara införd

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25

Kommunfullmäktiges protokoll 2015-03-25 Datum: Onsdagen den 25 mars 2015 Tid: kl 19.00 21.05 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 30 mars, klockan 16.00 Paragrafer: 10-20 Utses att justera: Leif Kinnunen

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22

Se bifogad närvarolista. Göte Axelsson (s) och Lars Carlsson (c) Kommunledningskontoret, Vallentuna 2000-06-22 Kommunfullmäktige 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 19 juni 2000, kl 13.00-22.55.

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C)

PROTOKOLL. Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise Hellström (M), ersättare för Helena Brink (C) Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 9:00-11:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Marie-Louise

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-05-31 1 (38) Kommunfullmäktige 2010-05-31 1 (38) Plats och tid Biblioteket, Edsbyn, hörsalen, måndagen den 31 maj 2010, kl. 18:30-20:00. Ajournering kl. 19:20-19:30. Beslutande Se särskild förteckning, sid 3. Övriga närvarande Christer

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2012-08-28, kl. 10.30 12.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Tina Kerro (FP) Peter Åberg (S) Kurt Forsberg (S) tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26

PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 PROTOKOLL 1 (61) 2009-05-26 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.25, 13.25-18.45 Beslutande Se sid 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Joakim

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer