Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (43) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Ritha Sörling och Christina Johansson Kommunsekreterarens rum måndag Paragrafer Sekreterare... Gunnel Rundqvist Ordförande... Pentti Supponen Justerande... Ritha Sörling Christina Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Underskrift...

2 Kommunstyrelsen (43) Beslutande: Pentti Supponen (s), ordförande Lilian Stenqvist (s) Peter Carlsson (s) Ritha Sörling (s) Susanne Grundström (s), ers. Sture Beckman Monica Eriksson (s) Lars-Göran Zetterlund (c) Christina Johansson (m) Göran Strömqvist (m) Riitta Löfström (hob) Örjan Fredriksson (v) Övriga deltagande: Allan Myrtenkvist (s), ej tjänstg. ers Mikael Eriksson (s), ej tjänstg. ers. kl Laila Palm (s), ej tjänstg. ers. Ulrika Mellkvist (c), ej tjänstg. ers. Sören Hillbom (m), ej tjänstg. ers. Anna Eriksson (v), ej tjänstg. ers. Mats Runqvist (hob), gruppledare, kl Lars-Göran Loré, kommunchef Ann-Britt Pettersson, assistent Gunnel Rundqvist, kanslichef Dessutom var ekonomichef Jessica Jansson ( 28), personalchef Ann Karlsson ( 26, 36-37), ekonomisekreterare Per Andréasson samt förvaltningschefen Hans Ljungqvist närvarande klockan

3 Kommunstyrelsen (43) 26 Information om personalläget februari 2008, dnr 4.08/020 Kommunförvaltningens personalenhet har tagit fram personalstatistik t.o.m. februari månad Statistiken visar att antalet tillsvidareanställda, årsarbetare, har minskat med 1 person från 538 i januari till 537 i februari. Omsorgsförvaltningen har minskat antalet anställda med 2 personer och kommunförvaltningen har ökat antalet anställda med en person. Bildningsförvaltningens anställda är 192 i februari, oförändrat antal sedan i januari. Antalet vilande anställningar är 12 på omsorgsförvaltningen och 2 på bildningsförvaltningen. Antalet vikarier anställda på månadslön, årsarbetare, var i januari 39 och i februari 45. Bildningsförvaltningen hade 20 vikarier i januari i år och 25 i februari och omsorgsförvaltningen hade 18 både i januari och februari. Kommunförvaltningen har en vikarie. Årsarbetare tillsvidare och vikarier med månadslön var 577 i januari och 581 i februari. Statistiken över sjukfrånvaron visar att antalet frånvarodagar var i januari och 917 i februari Alla rapporterade sjukdagar inklusive sjukersättning gällande all personal var i januari och i februari. Den timanställda personalen har arbetat totalt timmar i januari Antalet timmar i december 2007 var Omräknat till heltider motsvarar detta 32 i januari 2008 och 48 i december Andelen deltidsanställda var 34,2 % i januari 2008 och 33,9 % i februari. Totala antalet årsarbetare var 624 i januari och 613 i februari 2008.

4 Kommunstyrelsen (43) Under kommunstyrelsens sammanträde redogör personalchef Ann Karlsson för ärendet. Örjan Fredriksson (v) har som önskemål att man även redovisar jämförande uppgifter bakåt i tiden, t.ex. motsvarande tid för ett år sedan. Kommunstyrelsens beslut - I fortsättning skall även jämförande uppgifter bakåt i tiden redovisas. Härmed läggs informationen till handlingarna.

5 Kommunstyrelsen (43) 27 Kommunförvaltningens huvudprocesser, dnr 32.08/000 Kommunförvaltningen har upprättat en förteckning över de viktigaste huvudprocesserna, dvs. arbetsuppgifterna som handhas av kommunstyrelsens förvaltning. Förteckningen har tagits fram för att underlätta kommunstyrelsens tillsynsansvar avseende risker i verksamheterna. Detta ingår som en del i den interna kontrollen. I den interna kontrollen ingår att - skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner - säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten - säkerställa att lagar, policys och reglementen m.m. tillämpas - skydda mot förluster eller förstörelse av tillgångar - eliminera och upptäcka allvarliga fel Kommunstyrelsens beslut - Informationen läggs till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen (43) 28 Ekonomisk rapport mars 2008, dnr 3.08/042 Kommunförvaltningens ekonomienhet har sammanställt en ekonomisk rapport per mars Helårsprognosen för hela kommunen för år 2008 visar på ett underskott på 9,5 miljoner kronor. Skillnaden mot antagen budget är därmed 10,7 miljoner kronor. Omsorgsnämndens prognos visar på en negativ avvikelse mot budget på 2,9 miljoner kronor och finansförvaltningen ett underskott på 8,5 miljoner kronor. Målet för 2008 är att klara balanskravet och efter mars månads prognos ser det möjligt ut. Totalt beräknas ett underskott på 9,5 miljoner kronor som innebär att det egna kapitalet försämras med motsvarande belopp. Under året beräknar kommunen ha omställningskostnader inom både omsorgsnämnden och finansförvaltningen som balanserar underskottet. Det innebär att kommunen därmed klarar balanskravet. Likviditeten var vid årsskiftet 18,7 miljoner kronor. Den 27 mars har likviditeten minskat med 10,2 miljoner kronor till 8,5 miljoner kronor. Minskningen beror på betalning av den individuella delen för pensioner under mars. Kommunens lånestock per 27 mars uppgår till 99,7 miljoner kronor. Under perioden har 18,0 miljoner kronor omsatts. Från och med 1 april kommer kommunen att överta lån på 8,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens beslut - Den ekonomiska rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 29 Hällefors kommuns årsredovisning för 2007, dnr 33.08/042 Årsredovisning för 2007 har upprättats av kommunförvaltningen, ekonomienheten. Bokslutet redovisar ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor, vilket jämfört med den antagna årsbudgeten är 1,5 miljoner kronor sämre. Detta beror på att verksamhetens nettokostnader överstiger budget med 6,0 miljoner kronor. Kommunens positiva resultat innebär att balanskravet uppfylls. Under året har kommunen haft kostnader på 5,3 miljoner kronor som har karaktären synnerliga skäl. Kostnaderna avser personalkostnader i samband med personalneddragningar och hyror i samband med avveckling av särskilda boenden. Nämnderna och styrelsen uppvisar tillsammans ett negativt resultat på totalt 6,0 miljoner kronor. Underskottet kan härledas till bildningsnämnden som uppvisar ett underskott på 5,2 miljoner kronor och omsorgsnämnden ett underskott på 5,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 5,1 miljoner kronor. Det egna kapitalet förändrades positivt med årets resultat, d.v.s. 0,3 miljoner kronor till totalt 67,7 miljoner kronor. Kommunen har investerat totalt 21,1 miljoner kronor under 2007 samtidigt som investeringsinkomsterna uppgår till 3,0 miljoner kronor. Detta innebär att nettoinvesteringarna har varit 18,1 miljoner kronor. Kommunen har sålt två industrifastigheter under året, vilket genererat 18,1 miljoner kronor i försäljningsintäkter, vilket gav 2,6 miljoner kronor i reavinst. Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2007 uppgick till 99,4 miljoner kronor. Kommunen har under året amorterat 8,2 miljoner kronor och räntekostnaderna på låneskulden uppgår till 4,5 miljoner kronor.

8 Kommunstyrelsen (43) Kommunens tillgångar minskade under året med totalt 4,3 miljoner kronor, varav omsättningstillgångarna ökade med 2,3 miljoner kronor och anläggningstillgångarna minskade med 6,6 miljoner kronor. Likviditeten var ansträngd under första halvåret men förbättrades under hösten. Orsaken till förbättringen är bl.a. att kommunen avyttrat industrifastigheter. Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Totalt har kommunen ingått borgen på 272,2 miljoner kronor. Det största borgensåtagandet har kommunen gentemot Hällefors Bostads AB som uppgår till 184,3 miljoner kronor. Årsredovisningen har behandlats i ekonomigruppen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Hällefors kommuns årsredovisning för år 2007 godkänns.

9 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 30 Tilläggsbudgetering 2008 avseende VA investeringar Hammarns industriområde, dnr 34.08/043 Kommunförvaltningen föreslår i skrivelse att medel avseende VAinvesteringar för 2007 skall ombudgeteras. Medlen har inte förbrukats, men enligt Bergslagens Kommunalteknik har medlen upphandlats för ledningsnätet i Hammarns industriområde. Arbetet färdigställs först under år Budgeterade investeringsmedel för VA 2008 på kkr har planerats för avloppsledningar i Grythyttan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Ombudgetering till investeringsbudgeten för 2008: VA-investeringar kkr

10 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 31 Budgetramar och anvisningar för budget 2009 och preliminär budget för 2010 och 2011, dnr 31.08/041 På budgetkonferensen och på bokslutsberedningen redogjordes för bokslutet för Resultatet för 2007 blir kronor. På ekonomigruppens sammanträde redogjordes för förslag till budgetanvisningar 2009 samt presenterades ett förslag till budgetramar för 2009 med följande fördelning mellan verksamheterna: Budget 2008 Förslag budget 2009 inkl. tilläggsbudget Kommunstyrelsen Kommunförvaltning Finansförvaltning Pensionskostnader Bildningsnämnden Omsorgsnämnden Revision Överförmyndare Att fördela till verksamheten 0 Huvudstat Resultatet för 2009 blir med detta ramförslag kkr. Ekonomigruppen beslutade föra ramförslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställelse. Förslag till anvisningar för budget 2009 har upprättats. I dessa ingår även förslag till preliminär budget för samt en tidsplan för budgetarbetet.

11 Kommunstyrelsen (43) I punkt 1.2 Bokslut, anges att resultatet för år 2007 uppgår till kkr. Resultatet innebär att kommunen uppvisar en ekonomi i balans. Kommunens mål för är att klara balanskravet och långsiktigt upprätthålla en sund ekonomi. Resursplanering skall gälla före behovsplanering. Detta innebär att ramarna har utformats för att följa skattekraftsutvecklingen. Nettokostnadsramen är styrande. Årets resultat skall minst uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Amortering av lån skall ske med minst 1 miljon kronor under 2009 och skattesatsen skall vara oförändrad, dvs. 21,92 kronor. Investeringsutrymmet bedöms till ca 14,0 miljoner kronor för åren Kommunen tillämpar regeln att anskaffningsvärdet för investeringen måste uppgå till minst kronor exkl. mervärdesskatt för att tas upp som en tillgång. I annat fall skall den kostnadsföras i sin helhet. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Örjan Fredriksson (v) bifall till budgetförslag från vänsterpartiet där kommunförvaltningens ram utökas med 1 miljon kronor, vilket försämrar 2009 års resultat med samma belopp. Lars-Göran Zetterlund (c), Christina Johansson (m) och ordföranden yrkar bifall till ekonomigruppens förslag. Ordföranden ställer ekonomigruppens förslag mot Örjan Fredrikssons yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med ekonomigruppens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Upprättat förslag till anvisningar för budget 2009 och preliminär budget för 2010 och 2011 fastställes. 2 Budgetramar för 2009 fastställes enligt följande: kkr Kommunstyrelsen Kommunförvaltningen Finansförvaltningen Pensionskostnader Bildningsnämnden Omsorgsnämnden Revision 575 Överförmyndare 520 Huvudstat

12 Kommunstyrelsen (43) Örjan Fredriksson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för budgetförslaget från vänsterpartiet.

13

14 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 32 Kapitaltäckningsgaranti för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB, dnr 21.08/107 Styrelsen i Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB begär hos kommunen som ägare till bolaget att bolaget beviljas en kapitaltäckningsgaranti för de närmaste två åren. Anledning till framställan är att förväntade hyresintäkter inte kommer att täcka bolagets avskrivningar, som årligen uppgår till ca 400 kkr. Kapitaltäckningsgarantin innebär att ägaren svarar för att bolagets egna kapital beräknat enligt reglerna för upprättande av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 aktiebolagslagen vid varje tillfälle uppgår till minst hälften av aktiekapitalet. För att ge bolaget rådrum föreslås att garantin maximalt uppgår till 1 Mkr och gäller under två år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Hällefors kommun utställer till Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB en kapitaltäckningsgaranti på maximalt 1 Mkr under tiden till den 31 december 2009.

15 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 33 Förnyelse av kommunal borgen till Hällefors Bostads AB, dnr 41.08/045 Hällefors Bostads AB skall under år 2009 lägga om befintliga lån på sammanlagt kronor. Nuvarande lån har kommunala borgensbeslut som överstiger 10 år. Enligt kommunens finanspolicy får inte borgensbesluten vara äldre än 10 år och innebär att kommunen måste ersätta de gamla borgensbesluten med ett nytt. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Hällefors Bostads AB beviljas kommunal borgen för lån på högst kronor. 2 Följande av kommunfullmäktige och kommunstyrelsens fattade beslut om kommunal borgen om totalt kronor upphävs: Ursprungligt belopp KF 117/ KF 118/ KF 29/ KF121/ KF 93/ KF 84/ KF 56/

16 Kommunstyrelsen (43) 34 Hällefors kommuns Hedersgåva 2007, dnr 35.08/109 Hällefors kommuns hedersgåva delas ut årligen till en person som gjort en bestående insats för kommunen. Torbjörn Lenskog, vars samlingar av designföremål och designlitteratur nu finns hos Formens Hus i Hällefors, föreslås få kommunens hedersgåva för 2007 med följande motivering: Årets Hedersgåva tilldelas Torbjörn Lenskog. Han har genom sitt samlarintresse på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att utveckla kommunens designstrategi genom skapandet av H 55-lägenheten och de övriga designhistoriska samlingarna samt konst- och designbiblioteket. Torbjörn Lenskog är en värdig mottagare av Hällefors kommuns Hedersgåva Kommunstyrelsens beslut - Hällefors kommuns Hedersgåva för 2007 tilldelas Torbjörn Lenskog.

17 Kommunstyrelsen (43) 35 Årliga lönepolitiska riktlinjer för Hällefors kommun år 2008, dnr 36.08/020 I enlighet med det lönepolitiska program som antogs av kommunfullmäktige skall lönepolitiska riktlinjer fastställas varje år av kommunstyrelsen. De lönepolitiska riktlinjerna innehåller arbetsgivarens inriktning inför 2008 års löneöversyner. I takt med att de centrala löneavtalen utvecklas från centrala parters styrning av lönebildningen till de lokala arbetsgivarna ökar möjligheterna att belöna de medarbetare som bidrar till verksamhetens utveckling. Hällefors kommun avser att knyta samman arbetstagarens resultat med löneutvecklingen. En utgångspunkt för Hällefors kommun är att lönepolitiska prioriteringar skall avspegla sig i budgeten. Kommunens ekonomiska förutsättningar är styrande och de politiska prioriteringarna bildar ramen för löneutrymmet. Hällefors kommun strävar långsiktigt efter att nå en lönestruktur utan löneskillnader p.g.a. kön, ålder, etniskt ursprung, facklig tillhörighet eller andra faktorer som är utan tydlig koppling till den anställdes arbetsinsats och kompetens. Kommunens lönestruktur skall uppfattas som genomtänkt och rättvis. Kommunens lönenivåer bör i en jämförelse med övriga liknande arbetsgivare vara konkurrensmässiga, dels för att behålla personal, dels ur rekryteringssynpunkt. De kommunövergripande lönekriterierna skall stimulera måluppfyllelsen. Kriterierna för anställda i Hällefors kommun är - resultat - flexibilitet - utvecklingsförmåga.

18 Kommunstyrelsen (43) Arbetsgivarens ambition är att genomföra löneöversynen enligt samtalsmodellen men skall genomföras som traditionell förhandling om lokal part begär det. Löneöversynsförhandlingarna kommer att bedrivas skyndsamt. Ambitionen är att löneöversynen skall vara slutförd under april/maj. Som bilaga till de lönepolitiska riktlinjerna finns diagram som visar medellöner för chefer, administrativ personal, lärare, vårdpersonal m.m. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Örjan Fredriksson (v) på följande ändringar och tillägg: Under Avsiktsförklaring, första stycket, ändra från arbetsgivarna till förhandlingsparterna. I fjärde stycket ändra från beaktas till följs. Tillägg: Klyftan mellan högsta och lägsta lön skall minska. Under Principer, första stycket, ändra från tre till två och att punkten Nödvändig marknadsanpassning stryks. Under Grundkrav, punkten vara lojal stryks. Under Långsiktiga mål, i andra meningen ändra från ska uppfattas till vara. Under Lönestruktur, i tredje meningen ändra från en ökad lönespridning till rättvisare löner. Christina Johansson (m) yrkar bifall till ändringen av ordet beaktas till följs. Ordföranden ställer kommunförvaltningens förslag till lönepolitiska riktlinjer mot Örjan Fredrikssons ändrings- och tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunförvaltningens förslag. Härefter ställs bifall mot avslag på Christina Johanssons yrkande, vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut - Upprättat förslag till årliga lönepolitiska riktlinjer för 2008 fastställes med ändring av ordet beaktas till följs under Avsiktsförklaring, fjärde stycket. Örjan Fredriksson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

19 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 36 Rökpolicy för Hällefors kommun, dnr 37.08/449 Sveriges kommuner och landsting har uppmanat kommuner och landsting att fatta ett strategiskt beslut angående rökfri arbetstid. Det finns många skäl till det, varav ett är att medarbetarna är arbetsgivarens viktigaste tillgång och hälsan hos medarbetarna är viktig. Rökfri arbetstid i kommunen är både en arbetsgivar- och folkhälsofråga. Alla som röker skadas av sin rökning och undersökningar visar att även passiv rökning påverkar hälsan. Undersökningar visar också att rökare dör i förtid och att rökare har fler sjukskrivningsdagar än ickerökare. Hällefors kommun vill möjliggöra förutsättningarna för och underlätta ett rökfritt och snusfritt (arbets)liv. Rökfri arbetstid innebär att ingen skall behöva utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Fokus ligger på den rökfria miljön, det skall vara lätt att ta ett beslut att bli rökfri och svårt att börja röka. Arbetsgivaren avser att i samband med att rökpolicyn antas, uppmuntra till rökavvänjning och stötta med adekvat rök/snus-slutarstöd. Ingen kan tvingas att sluta röka eller snusa, men alla som vill sluta skall få hjälp att göra det. Förslaget till rökpolicy är framtaget i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Monica Eriksson (s) att man ändrar rökfri arbetstid till nikotinfri arbetstid. Lars-Göran Zetterlund (c), Riitta Löfström (hob), Örjan Fredriksson (v) och Susanne Grundström (s) yrkar bifall till kommunförvaltningens förslag till policy. Ordföranden ställer kommunförvaltningens policyförslag mot Monica Erikssons yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunfövaltningens förslag.

20 Kommunstyrelsen (43) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Förslaget till rökpolicy för Hällefors kommun antas. 2 Policyn ska gälla fr o m

21 Kommunstyrelsen (43) 37 Angående mångfaldspolicy och likabehandlingsplan, dnr 38.08/026 Kommunstyrelsen har beslutat att jämställdhetsgruppen skall arbeta fram ett förslag till mångfaldspolicy. Arbetet har påbörjats under 2007 genom att gruppen tagit del av andra kommuners mångfaldsplaner. Regeringen har nu presenterat en lagrådsremiss med ett förslag till en ny sammanhållen diskrimeringslag. Det innebär att nu gällande fem diskrimineringslagar slås ihop, dessutom föreslås två nya diskrimineringsgrunder könsöverskridande identitet eller uttryck, samt ålder. Regeringen avser att lägga fram propositionen till riksdagen i mars och riksdagsbeslut väntas i maj 2008 och lagen föreslås gälla från den 1 januari Förslaget innehåller helt nya regler om likabehandlingsplan och vad det innebär i praktiken är fortfarande oklart. Den kommande lagstiftningen om likabehandlingsplan kommer att kräva ett antal personalpolitiska överväganden, bland annat hur arbetet med likabehandlingsplanen skall bedrivas, vilka personer i organisationen som skall delta i arbetet och vilka lång- och kortsiktiga mål som skall gälla i syfte att alla arbetstagare skall behandlas lika. Jämställdhetsgruppen har diskuterat detta och förslår att arbetet med mångfaldspolicyn ersätts med föreberedelser inför en likabehandlingsplan. Slutprodukten kommer att utarbetas utifrån riksdagens beslut. Det innebär att det inte kommer att presenteras någon mångfaldspolicy för kommunstyrelsen under Kommunstyrelsens beslut - Arbetet med mångfaldspolicy ersätts med föreberedelser inför likabehandlingsplan och efter de direktiv som riksdagens beslut innebär.

22 Kommunstyrelsen (43) 38 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd HÖK 07, dnr 39.08/021 Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 januari 2008 en Huvudöverenskommelse 07 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Avtalet gäller även för Sveriges Skolledarförbund. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor (1-7). Genom överenskommelsen är parterna överens om att en fortsatt verksamhetsutveckling i syfte att nå en förbättrad måluppfyllelse är viktig. Parterna står fast vid att utvecklingsarbetet är förflyttat från den centrala till den lokala nivån. I bilaga 6 till HÖK 07 redovisas de centrala partenas syn på förutsättningarna för en väl fungerande individuell lönesättning. Löneavtalt utgår från en lönesättning som är individuell och differentierad och en förutsättning för att det skall fungera är att arbetsgivaren arbetar fram grundläggande och långsiktiga lönepolitiska riktlinjer för lönesättningen. Lönepolitiken visar arbetsgivarens värderingar och lönebildningen och löneökningsbehovet skall kopplas till arbetsgivarens arbete med verksamhetsmål och verksamhetsutveckling. Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. Innehållet i Huvudöverenskommelsen Avtalet omfattar tiden Tidigare löneavtalskonstruktion behålls med likalydande ändringar som finns i redan träffade överenskommelser.

23 Kommunstyrelsen (43) Löneöversynstillfällen 1 april 2008 och 2009 med ett garanterat utfall för arbetstagarorganisationen om 3,0 % respektive år. Det totala utfallet per arbetstagarorganisation i löneöversynerna skall uppnå lägst 10,2 %. Inga individgarantier. Motsvarande ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) som gäller för redan träffade överenskommelser. Bestämmelserna i Bilaga M är i sak oförändrade. En central protokollsanteckning anger att en arbetsgrupp under ledning av en opartisk ordförande skall tillsättas och främst arbeta med frågor rörande lärares arbetstid och arbetsinnehåll. Kommunstyrelsens beslut 1 Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 07 antas. 2 Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal LOK 07 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

24 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige för kännedom 39 Revisionsrapport om övergripande granskning av nämnder och styrelse år 2007, dnr 15.08/007 Den övergripande granskningarna har utgått från ett frågeformulär som besvarats skriftligt av kommunstyrelsen och nämnderna. Sedan har en genomgång och diskussion av svaren skett. Syftet med den övergripande granskningen har bl.a. varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god struktur och om det finns inbyggda kontroller i arbetet. Resultatet av granskningen kommer att användas som ett underlag för revisorerna vid utformandet av 2008 års revisionsplan med prioriteringar av fördjupade granskningar. Revisorerna anser att kommunens ekonomiska situation pekar på att budgetprocessen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt eftersom nämnderna uppvisar upprepade stora ekonomiska underskott. Revisorerna anser också att kommunen inte uppfyller lagens krav på god ekonomisk hushållning, vilket medför att kommunens ekonomi undergrävs med åtföljande stora problem på längre sikt. Revisorerna ser det som angeläget att kommunen tar fasta på de utvecklingsområden som lyfts fram i revisionsrapporten. Revisorerna vill också att kommunstyrelsen och nämnderna senast inkommer med kommentarer till de iakttagelser och intryck som gjorts i den övergripande granskningen. Förslag till svar Ett förslag till svar har sammanställts. I svaret nämns att det ekonomiska resultatet för 2007 blev ett överskott vilket innebär en ekonomi i balans och därmed uppfylls också kraven på god ekonomisk hushållning. Någon åtgärdsplan kommer därför inte att utarbetas.

25 Kommunstyrelsen (43) I svaret tas också upp nämndernas resultat. Deras underskott beror till största delen på förhållanden som inte kunnat förutses när budgeten för verksamheterna utarbetades under Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Örjan Fredriksson (v) avslag på förslaget till svar på grund av att han bifaller revisorernas syn på att budgetprocessen inte fungerar. Christina Johansson (m) yrkar avslag på förslaget till svar på grund av att hon anser att åtgärdsplaner bör upprättas vid befarade underskott. Lars-Göran Zetterlund (c) och Riitta Löfström (hob) bifaller Örjan Fredrikssons yrkande. Ordföranden ställer proposition på förslag och yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med upprättat förslag till svar. Kommunstyrelsens beslut 1 Upprättat förslag till svar på revisorernas övergripande granskning godkännes. 2 Revisorernas rapport övergripande granskning för 2007 läggs till handlingarna. Örjan Fredriksson (v), Lars-Göran Zetterlund (c) och Riitta Löfström (hob) reserverar sig mot beslutet till förmån för Örjan Fredrikssons yrkande. Christina Johansson och Göran Strömqvist, båda (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christina Johanssons yrkande.

26 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 40 Verksamhetsavtal mellan Hällefors kommun och Bergslagens Kommunalteknik (BKT), dnr 28.08/001 Bergslagens Kommunalteknik har reviderat verksamhetsavtalet med Hällefors kommun. BKT är huvudman och har verksamhetsansvar för - avfall - vatten och avlopp - gator och park samt har verksamhetsansvar enligt avtalet för - skogsförvaltning - idrotts- och fritidsanläggningar - lokalvård. En ändring har tillkommit under punkt 6, Ersättningsnivå, enligt följande: Inom de skattefinansierade verksamheterna regleras ersättningsnivån i samband med den årliga budgetprocessen. Verksamhetsavtalet är giltigt från undertecknandet av parterna och intill Kommunförvaltningen har i skrivelse föreslagit att avtalet skall godkännas. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Peter Carlsson (s) bifall till kommunförvaltningens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Verksamhetsavtalet mellan Bergslagens Kommunalteknik och Hällefors kommun godkännes.

27 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 41 Yttrande över Bo Alareds medborgarförslag om att röja och asfaltera gamla järnvägsbanken Hällefors-Fredriksberg, dnr /312 Bo Alared har i medborgarförslag föreslagit att Hällefors kommun gör som kommunerna längs gamla NKlJ-banan Karlstad och Uddeholm, dvs. att man röjer och asfalterar banan mellan Hällefors och Fredriksberg (smalspåret) och skapar en led som bara fantasin sätter gränser för hur den skall utnyttjas. Hällefors-Fredriksbergs Järnväg (HFJ-banan) byggdes som ett s.k. AK-arbete. Banan anslöts i Gravendal till järnvägen Neva-Hörken, som stod klar HFJ-banan byggdes i den ovanliga smalspårsbredden 802 m.m. och togs ur drift Sträckan Hällefors-Fredriksberg är 44 km, varav 27 km ligger i Hällefors kommun och 17 km i Ludvika kommun. Sträckan Hällefors-Gravendal är 33 km. Det projekt som genomfördes på NKlJ-banan mellan Karlstad och Uddeholm omfattade ca 90 km och berörde fyra kommuner. Kommunerna fick EU-bidrag med ca 9,5 Mkr. Arbetet innebar röjning, dikning, förstärkningsarbeten, grusning, asfaltering, vägport, rastplatser, skyltning etc. Det totala beloppet uppgick till ca 25 Mkr, varav ca 20 Mkr i rena investeringar. Arbetet var slutfört Kostnaderna var alltså ca 220 kronor/meter. Överför man erfarenheterna från NKlJ-banan till HFJ-banan skulle kostnaderna kunna vara i storleksordningen 11 Mkr, varav Hällefors del är ca 7 Mkr. I dag föreligger inte möjligheten att få 50 % i EUbidrag utan man måste kalkylera med i huvudsak egen finansiering. Längs sträckan Gravendal-Hörken har lokala grupper engagerat sig i arbete för att röja och utföra mindre underhållsarbeten. Röjning har också utförts tidigare vid Sävsjön. Vid kontakter med Lennart Myrman, Ludvika kommun, som är engagerad i Säfsenbygdens utveckling, framkom ett intresse att undersöka möjligheterna att få del av medel för

28 Kommunstyrelsen (43) landsbygdsutveckling och/eller Leader-medel för att kunna åstadkomma röjning och förbättringar av banområdet. Myrman påpekar dock att det lokala och ideella engagemanget är viktigt för att få tillgång till sådana medel och för att ha en organisation för den framtida skötseln. Sammanfattningsvis är det inte sannolikt att NKlJ-konceptet kan kopieras av finansieringsskäl. Med ett organiserat lokalt engagemang borde visst ekonomiskt stöd kunna erhållas för att få banan i sådant skick att den kan fungera som t.ex. mountain bike-led och scooter-led. För ändamålet bör en intresseförening bildas som driver frågan vidare. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Med ovanstående yttrande skall medborgarförslaget anses besvarat.

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30 Kommunstyrelsen 2008-09-23 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Ritha Sörling och Sören Hillbom. Kommunsekreterarens rum fredag 2007-09-28

Ritha Sörling och Sören Hillbom. Kommunsekreterarens rum fredag 2007-09-28 Kommunstyrelsen 2007-09-25 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 14.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist

Christina Johansson och Allan Myrtenkvist 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 10.30 12.20 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Övriga närvarande Se bilagd förteckning Justerare Christina Johansson och Allan Myrtenkvist Justeringens

Läs mer

Jan Friman och Lars-Göran Zetterlund. Kommunsekreterarens rum tisdag 2006-10-03

Jan Friman och Lars-Göran Zetterlund. Kommunsekreterarens rum tisdag 2006-10-03 Kommunstyrelsen 2006-09-26 1 (20) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.30 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Arne Rubin ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Omsorgsnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Plenisalen 2008-12-17, kl. 13.00 15.35 Beslutande Ulrika Mellkvist (c ) Kerstin Skogdalen (s) tjg.ers. Kari Paavonen (s) tjg.ers. Christina Wilhelmsson (s) Sven-Åke

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16

Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m, 8-9, 11-16 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-10 2013-03-08 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-17, kl 08.30 11.30 ande Anna Hed, ordförande, c Christina Bröms, c Gösta Frost, s Malin

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-12 Sida 31 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 12 september, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef

Göran Eriksson (S) Ingrid Bäcker, sekreterare Jan Lilja, kommunchef Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Kommunalrådets tjänsterum kl 09:00 11:35 Beslutande Övriga Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Anna Hammar (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Göran Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2007-08-28 1 (55) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 17.00 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Ritha Sörling och Göran

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK 12 med OFRs förbundsområde Allmän kommunal verksamhet Avtalsförhandlingarna med OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet pågick i över fyra månader.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande 2013-05-29 klockan 09:00-11:40 i Kommunhuset. Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande 22-30 Christer Olsson

Läs mer

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33

Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Utses att justera: Ola Carlsson Paragrafer: 20-33 Plats och tid: Sammanträdesrum Röd, 2011-04-28 kl. 13:15 17:15 ande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) 20-24, 26-33 Ola Carlsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Hans-Börje

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset, Tingssalen, måndagen den 21 mars kl 13.00 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ing-Britt Loberg (S) Anders Svensson (M) Övriga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05

PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 PROTOKOLL 1 (18) 2012-11-05 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl 13.00 16.45 Beslutande Harriet Classon (S) ordf Lennart Burvall (S) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef

Ingemar Svanström, kommunstyrelsens ordförande Pernilla de Vries, personalchef HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, Notariet, torsdagen den 20 september, kl 13 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S) Övriga deltagande Ingemar

Läs mer

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30.

Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Plats och tid för sammanträdet Föredragande Föredragningslista personal- och organisationsutskottet Ånge kommunkontor, personalenheten, tisdag den 17 augusti 2004, kl 08.30. Ärenden 1 Justering 2 Föregående

Läs mer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer

Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer Lönestrategi samt lönepolitiska riktlinjer 2(10) Innehåll 1 Målsättning... 3 2 Ansvarsfördelning... 3 3 Förutsättningar... 3 3.1 Kommunens värdegrund... 3 3.2 Avsiktsförklaring Lönepolitik i Hällefors

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen

Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Redogörelse för nyheter och förändringar i HÖK T med AkademikerAlliansen Denna redogörelse omfattar nyheter och förändringar i HÖK T i lydelse fr.o.m. 2012-05-01 exklusive Allmänna bestämmelser, som behandlas

Läs mer

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus

Asbjörn Nyhus Niklas Magnusson 2009-06-15, i direkt anslutning till sammanträdets avslutning. ... Per Strengbom. ... Asbjörn Nyhus Kommunstyrelsen 1 (8) Plats och tid Ulvesundsskolans aula, måndagen den 15 juni 2009, klockan 17.00-18.00. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio Estrada

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Val- och demokratinämnden

Val- och demokratinämnden 1(12) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, Kl. 13.00-15.30 Beslutande Ledamöter Susanne Grundström (S) Jan Svärd (S) Samuel Eriksson (V) Robin Pleines (C) Bo Hedlund (C) Erkki Vuorijärvi (GL) Göran Strömqvist

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 1(9) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-12-11 - i Kommunhuset klockan 09:30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse

Roy Pettersson, Arvika, ersättare Bengt Epperlein, Förvaltningschef, sekreterare Ingrid Tidemalm, föredragande verksamhetsberättelse Plats och tid Hushållningssällskapet, Karlstad kl 13.00-14.00 Beslutande Bengt-Olov Persson, Filipstad, ordförande Arne Olsson, Sunne 1. vice ordförande Thomas Backelin, Storfors, 2. vice ordförande Irène

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Lönepolicy för Orust kommun

Lönepolicy för Orust kommun Lönepolicy för Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2004-10-06 123 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr KS/2004:146 Giltig fr.o.m.

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Personalutskottet 2014-04-02 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhusets tingssal, den 2 april 2014 Beslutande Carl-Axel Blom (S), ordförande Ingbritt Loberg (S), v ordförande Anders Svensson (M), ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2007-08-27

Sammanträdesdatum 2007-08-27 1 (10) Plats och tid för sammanträdet ande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 27 augusti 2007, kl 08.30-12.00 Stiven Wiklund, ordförande (s) Jan-Eric Berglund (v) Björn Magnusson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet

g SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-01 1 (10) Personalutskottet 2015-06-01 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum B, måndag 1 juni 2015, kl. 13.00 15.30. Ledamöter Tjänstgörandeersättare Övriga närvarande Yoomi Renström (S), ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14. Kommunstyrelsens arbetsutskott 10 februari 2014 1 (8 ) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.10 Ajournering kl. 14.40-14.53 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 13.15 17.00 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄK TIGES REVISORER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.45 Beslutande Leif Nilsson (S), ordföran de Stig Johansson (M) Anders Eriksson (C) Maire Lautakoski

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 2011 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Kommunstyrelsens arbetsutskott 14 november 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 14.30-16.05 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Olle Engström Ulf Söhrman Peter Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 14.30 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), vice ordf Charlotte Wachtmeister (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Ritha Sörling och Göran Strömqvist. Kommunsekreterarens rum onsdag 2009-05-27

Ritha Sörling och Göran Strömqvist. Kommunsekreterarens rum onsdag 2009-05-27 Kommunstyrelsen 2009-05-19 1 (71) Plats och tid Kommunkontoret, Hällefors, kl. 13.00 19.30 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28

Kristina Magnusson, personalchef Siv Hedström, personalhandläggare Ulrika Kånåls, personalstrateg, 25 Mona Sandberg, personalstrateg, 28 Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott Sammanträdesdatum Sida 1-16 2013-08-23 Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2012-08-23, kl 08.30 11.30 Beslutande Anna Hed, ordförande, c Gösta Frost, s Malin Höglund, m

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 2007-02-15 Äldreboendet Jägarens sammanträdesrum 2007-02-15 kl. 09.00 16.00 Leif Andersson (s) Anna-Lena Carlsson (c) Lisbeth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst Direktionen 2014-12-03 34(45) Plats och tid Brandstationen i Katrineholm, den 24 september 2014, klockan 18.00 21:45 Beslutande Ola Lindgren (S), ordf. Marie-Louise Karlsson (S) vice ordf. There Palm (S)

Läs mer

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16

Jan Österdahl (M) Kommunstyrelsens förvaltning. Inger Larsson 8-15, Christina Åkesson, 16 Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 13.30-14.50 Beslutande Ledamöter Franklin Eck (M), ordförande Jan Österdahl (M) Kristina Karlsson

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 65 Plats och tid: Stadshuset Personalchefens tjänsterum, kl 13:15-15:15 Beslutande: Bo Lager (M), ordförande Lennart Nilsson (C) Bengt Sävström (S) Esa Jääskeläinen (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida. Personal- och organisationsutskottet. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesprotokoll Sida. Personal- och organisationsutskottet. Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-15.45 Beslutande Ersättare Klas Håkanson (M) Annika Nicklasson (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Magnus Olofsgård

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Policy för intraprenad i Hällefors kommun

Policy för intraprenad i Hällefors kommun Policy för intraprenad i Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte... 3 3 Ansvar, befogenheter och organisation... 3 4 Start... 4 5 Ekonomi... 5 6 Investeringar... 5 7 Personal... 5 7.1 Policy

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd

Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.10 Beslutande Bo Bergman, s Bodil Liedberg-Jönsson, s Per-Inge Pettersson, c Tommy Ejnarsson, v Åke Nilsson, kd Övriga deltagande

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott ÖRKELLJUNGA KOMMUN Kommunstyrelsens personalutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-02-15 Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Örkelljunga, onsdagen den 15 februari, 2012, klockan 08.30-12.00 Beslutande Carina

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2014-02-26 17(29) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, onsdagen den 26 februari, klockan 16.00 18.30 Beslutande Övriga deltagande Anneli Bengtsson (S), ordf Bo Sävhammar (KD) Tomas Ring (S)

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy

Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28. Lönepolicy Hultsfreds kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2005-11-28 Lönepolicy Innehåll LÖNEPOLITISKA RIKTLINJER... 3 Utvecklingsarbete... 4 Mål... 4 Ansvarsfördelning... 4 Grunder... 6 Förutsättningar och ansvar...

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll

KOMMUNLEDNINGSUTSKOTTET Protokoll 1 (12) Plats och tid, Kommunalrådets rum, kl 09:00-11:30 Beslutande Mikael Dahlqvist (S) Jan Bohlin (S) Margret Bergkvist (V) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Övriga Ersättare Jan Lilja, kommunchef

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer