Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ritha Sörling och Christina Johansson. Kommunsekreterarens rum måndag 2008-04-07"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (43) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och tid Ritha Sörling och Christina Johansson Kommunsekreterarens rum måndag Paragrafer Sekreterare... Gunnel Rundqvist Ordförande... Pentti Supponen Justerande... Ritha Sörling Christina Johansson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunförvaltningen Underskrift...

2 Kommunstyrelsen (43) Beslutande: Pentti Supponen (s), ordförande Lilian Stenqvist (s) Peter Carlsson (s) Ritha Sörling (s) Susanne Grundström (s), ers. Sture Beckman Monica Eriksson (s) Lars-Göran Zetterlund (c) Christina Johansson (m) Göran Strömqvist (m) Riitta Löfström (hob) Örjan Fredriksson (v) Övriga deltagande: Allan Myrtenkvist (s), ej tjänstg. ers Mikael Eriksson (s), ej tjänstg. ers. kl Laila Palm (s), ej tjänstg. ers. Ulrika Mellkvist (c), ej tjänstg. ers. Sören Hillbom (m), ej tjänstg. ers. Anna Eriksson (v), ej tjänstg. ers. Mats Runqvist (hob), gruppledare, kl Lars-Göran Loré, kommunchef Ann-Britt Pettersson, assistent Gunnel Rundqvist, kanslichef Dessutom var ekonomichef Jessica Jansson ( 28), personalchef Ann Karlsson ( 26, 36-37), ekonomisekreterare Per Andréasson samt förvaltningschefen Hans Ljungqvist närvarande klockan

3 Kommunstyrelsen (43) 26 Information om personalläget februari 2008, dnr 4.08/020 Kommunförvaltningens personalenhet har tagit fram personalstatistik t.o.m. februari månad Statistiken visar att antalet tillsvidareanställda, årsarbetare, har minskat med 1 person från 538 i januari till 537 i februari. Omsorgsförvaltningen har minskat antalet anställda med 2 personer och kommunförvaltningen har ökat antalet anställda med en person. Bildningsförvaltningens anställda är 192 i februari, oförändrat antal sedan i januari. Antalet vilande anställningar är 12 på omsorgsförvaltningen och 2 på bildningsförvaltningen. Antalet vikarier anställda på månadslön, årsarbetare, var i januari 39 och i februari 45. Bildningsförvaltningen hade 20 vikarier i januari i år och 25 i februari och omsorgsförvaltningen hade 18 både i januari och februari. Kommunförvaltningen har en vikarie. Årsarbetare tillsvidare och vikarier med månadslön var 577 i januari och 581 i februari. Statistiken över sjukfrånvaron visar att antalet frånvarodagar var i januari och 917 i februari Alla rapporterade sjukdagar inklusive sjukersättning gällande all personal var i januari och i februari. Den timanställda personalen har arbetat totalt timmar i januari Antalet timmar i december 2007 var Omräknat till heltider motsvarar detta 32 i januari 2008 och 48 i december Andelen deltidsanställda var 34,2 % i januari 2008 och 33,9 % i februari. Totala antalet årsarbetare var 624 i januari och 613 i februari 2008.

4 Kommunstyrelsen (43) Under kommunstyrelsens sammanträde redogör personalchef Ann Karlsson för ärendet. Örjan Fredriksson (v) har som önskemål att man även redovisar jämförande uppgifter bakåt i tiden, t.ex. motsvarande tid för ett år sedan. Kommunstyrelsens beslut - I fortsättning skall även jämförande uppgifter bakåt i tiden redovisas. Härmed läggs informationen till handlingarna.

5 Kommunstyrelsen (43) 27 Kommunförvaltningens huvudprocesser, dnr 32.08/000 Kommunförvaltningen har upprättat en förteckning över de viktigaste huvudprocesserna, dvs. arbetsuppgifterna som handhas av kommunstyrelsens förvaltning. Förteckningen har tagits fram för att underlätta kommunstyrelsens tillsynsansvar avseende risker i verksamheterna. Detta ingår som en del i den interna kontrollen. I den interna kontrollen ingår att - skapa ändamålsenliga och väl dokumenterade system och rutiner - säkra en rättvisande och tillförlitlig redovisning och information om verksamheten - säkerställa att lagar, policys och reglementen m.m. tillämpas - skydda mot förluster eller förstörelse av tillgångar - eliminera och upptäcka allvarliga fel Kommunstyrelsens beslut - Informationen läggs till handlingarna.

6 Kommunstyrelsen (43) 28 Ekonomisk rapport mars 2008, dnr 3.08/042 Kommunförvaltningens ekonomienhet har sammanställt en ekonomisk rapport per mars Helårsprognosen för hela kommunen för år 2008 visar på ett underskott på 9,5 miljoner kronor. Skillnaden mot antagen budget är därmed 10,7 miljoner kronor. Omsorgsnämndens prognos visar på en negativ avvikelse mot budget på 2,9 miljoner kronor och finansförvaltningen ett underskott på 8,5 miljoner kronor. Målet för 2008 är att klara balanskravet och efter mars månads prognos ser det möjligt ut. Totalt beräknas ett underskott på 9,5 miljoner kronor som innebär att det egna kapitalet försämras med motsvarande belopp. Under året beräknar kommunen ha omställningskostnader inom både omsorgsnämnden och finansförvaltningen som balanserar underskottet. Det innebär att kommunen därmed klarar balanskravet. Likviditeten var vid årsskiftet 18,7 miljoner kronor. Den 27 mars har likviditeten minskat med 10,2 miljoner kronor till 8,5 miljoner kronor. Minskningen beror på betalning av den individuella delen för pensioner under mars. Kommunens lånestock per 27 mars uppgår till 99,7 miljoner kronor. Under perioden har 18,0 miljoner kronor omsatts. Från och med 1 april kommer kommunen att överta lån på 8,5 miljoner kronor. Kommunstyrelsens beslut - Den ekonomiska rapporten läggs med godkännande till handlingarna.

7 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 29 Hällefors kommuns årsredovisning för 2007, dnr 33.08/042 Årsredovisning för 2007 har upprättats av kommunförvaltningen, ekonomienheten. Bokslutet redovisar ett positivt resultat på 0,3 miljoner kronor, vilket jämfört med den antagna årsbudgeten är 1,5 miljoner kronor sämre. Detta beror på att verksamhetens nettokostnader överstiger budget med 6,0 miljoner kronor. Kommunens positiva resultat innebär att balanskravet uppfylls. Under året har kommunen haft kostnader på 5,3 miljoner kronor som har karaktären synnerliga skäl. Kostnaderna avser personalkostnader i samband med personalneddragningar och hyror i samband med avveckling av särskilda boenden. Nämnderna och styrelsen uppvisar tillsammans ett negativt resultat på totalt 6,0 miljoner kronor. Underskottet kan härledas till bildningsnämnden som uppvisar ett underskott på 5,2 miljoner kronor och omsorgsnämnden ett underskott på 5,7 miljoner kronor. Kommunstyrelsen redovisar ett positivt resultat på 5,1 miljoner kronor. Det egna kapitalet förändrades positivt med årets resultat, d.v.s. 0,3 miljoner kronor till totalt 67,7 miljoner kronor. Kommunen har investerat totalt 21,1 miljoner kronor under 2007 samtidigt som investeringsinkomsterna uppgår till 3,0 miljoner kronor. Detta innebär att nettoinvesteringarna har varit 18,1 miljoner kronor. Kommunen har sålt två industrifastigheter under året, vilket genererat 18,1 miljoner kronor i försäljningsintäkter, vilket gav 2,6 miljoner kronor i reavinst. Låneskulden avseende långfristiga lån per den 31 december 2007 uppgick till 99,4 miljoner kronor. Kommunen har under året amorterat 8,2 miljoner kronor och räntekostnaderna på låneskulden uppgår till 4,5 miljoner kronor.

8 Kommunstyrelsen (43) Kommunens tillgångar minskade under året med totalt 4,3 miljoner kronor, varav omsättningstillgångarna ökade med 2,3 miljoner kronor och anläggningstillgångarna minskade med 6,6 miljoner kronor. Likviditeten var ansträngd under första halvåret men förbättrades under hösten. Orsaken till förbättringen är bl.a. att kommunen avyttrat industrifastigheter. Stora borgensåtaganden kan betyda en finansiell risk för kommunen i form av övertagande av lån alternativt att ge ägartillskott. Totalt har kommunen ingått borgen på 272,2 miljoner kronor. Det största borgensåtagandet har kommunen gentemot Hällefors Bostads AB som uppgår till 184,3 miljoner kronor. Årsredovisningen har behandlats i ekonomigruppen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Hällefors kommuns årsredovisning för år 2007 godkänns.

9 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 30 Tilläggsbudgetering 2008 avseende VA investeringar Hammarns industriområde, dnr 34.08/043 Kommunförvaltningen föreslår i skrivelse att medel avseende VAinvesteringar för 2007 skall ombudgeteras. Medlen har inte förbrukats, men enligt Bergslagens Kommunalteknik har medlen upphandlats för ledningsnätet i Hammarns industriområde. Arbetet färdigställs först under år Budgeterade investeringsmedel för VA 2008 på kkr har planerats för avloppsledningar i Grythyttan. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Ombudgetering till investeringsbudgeten för 2008: VA-investeringar kkr

10 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 31 Budgetramar och anvisningar för budget 2009 och preliminär budget för 2010 och 2011, dnr 31.08/041 På budgetkonferensen och på bokslutsberedningen redogjordes för bokslutet för Resultatet för 2007 blir kronor. På ekonomigruppens sammanträde redogjordes för förslag till budgetanvisningar 2009 samt presenterades ett förslag till budgetramar för 2009 med följande fördelning mellan verksamheterna: Budget 2008 Förslag budget 2009 inkl. tilläggsbudget Kommunstyrelsen Kommunförvaltning Finansförvaltning Pensionskostnader Bildningsnämnden Omsorgsnämnden Revision Överförmyndare Att fördela till verksamheten 0 Huvudstat Resultatet för 2009 blir med detta ramförslag kkr. Ekonomigruppen beslutade föra ramförslaget vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för fastställelse. Förslag till anvisningar för budget 2009 har upprättats. I dessa ingår även förslag till preliminär budget för samt en tidsplan för budgetarbetet.

11 Kommunstyrelsen (43) I punkt 1.2 Bokslut, anges att resultatet för år 2007 uppgår till kkr. Resultatet innebär att kommunen uppvisar en ekonomi i balans. Kommunens mål för är att klara balanskravet och långsiktigt upprätthålla en sund ekonomi. Resursplanering skall gälla före behovsplanering. Detta innebär att ramarna har utformats för att följa skattekraftsutvecklingen. Nettokostnadsramen är styrande. Årets resultat skall minst uppgå till 1,5 % av skatteintäkter och generella statsbidrag. Amortering av lån skall ske med minst 1 miljon kronor under 2009 och skattesatsen skall vara oförändrad, dvs. 21,92 kronor. Investeringsutrymmet bedöms till ca 14,0 miljoner kronor för åren Kommunen tillämpar regeln att anskaffningsvärdet för investeringen måste uppgå till minst kronor exkl. mervärdesskatt för att tas upp som en tillgång. I annat fall skall den kostnadsföras i sin helhet. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Örjan Fredriksson (v) bifall till budgetförslag från vänsterpartiet där kommunförvaltningens ram utökas med 1 miljon kronor, vilket försämrar 2009 års resultat med samma belopp. Lars-Göran Zetterlund (c), Christina Johansson (m) och ordföranden yrkar bifall till ekonomigruppens förslag. Ordföranden ställer ekonomigruppens förslag mot Örjan Fredrikssons yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med ekonomigruppens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Upprättat förslag till anvisningar för budget 2009 och preliminär budget för 2010 och 2011 fastställes. 2 Budgetramar för 2009 fastställes enligt följande: kkr Kommunstyrelsen Kommunförvaltningen Finansförvaltningen Pensionskostnader Bildningsnämnden Omsorgsnämnden Revision 575 Överförmyndare 520 Huvudstat

12 Kommunstyrelsen (43) Örjan Fredriksson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för budgetförslaget från vänsterpartiet.

13

14 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 32 Kapitaltäckningsgaranti för Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB, dnr 21.08/107 Styrelsen i Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB begär hos kommunen som ägare till bolaget att bolaget beviljas en kapitaltäckningsgaranti för de närmaste två åren. Anledning till framställan är att förväntade hyresintäkter inte kommer att täcka bolagets avskrivningar, som årligen uppgår till ca 400 kkr. Kapitaltäckningsgarantin innebär att ägaren svarar för att bolagets egna kapital beräknat enligt reglerna för upprättande av kontrollbalansräkning enligt 25 kap. 13 aktiebolagslagen vid varje tillfälle uppgår till minst hälften av aktiekapitalet. För att ge bolaget rådrum föreslås att garantin maximalt uppgår till 1 Mkr och gäller under två år. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Hällefors kommun utställer till Grythyttan 56:2 Förvaltnings AB en kapitaltäckningsgaranti på maximalt 1 Mkr under tiden till den 31 december 2009.

15 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 33 Förnyelse av kommunal borgen till Hällefors Bostads AB, dnr 41.08/045 Hällefors Bostads AB skall under år 2009 lägga om befintliga lån på sammanlagt kronor. Nuvarande lån har kommunala borgensbeslut som överstiger 10 år. Enligt kommunens finanspolicy får inte borgensbesluten vara äldre än 10 år och innebär att kommunen måste ersätta de gamla borgensbesluten med ett nytt. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Hällefors Bostads AB beviljas kommunal borgen för lån på högst kronor. 2 Följande av kommunfullmäktige och kommunstyrelsens fattade beslut om kommunal borgen om totalt kronor upphävs: Ursprungligt belopp KF 117/ KF 118/ KF 29/ KF121/ KF 93/ KF 84/ KF 56/

16 Kommunstyrelsen (43) 34 Hällefors kommuns Hedersgåva 2007, dnr 35.08/109 Hällefors kommuns hedersgåva delas ut årligen till en person som gjort en bestående insats för kommunen. Torbjörn Lenskog, vars samlingar av designföremål och designlitteratur nu finns hos Formens Hus i Hällefors, föreslås få kommunens hedersgåva för 2007 med följande motivering: Årets Hedersgåva tilldelas Torbjörn Lenskog. Han har genom sitt samlarintresse på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att utveckla kommunens designstrategi genom skapandet av H 55-lägenheten och de övriga designhistoriska samlingarna samt konst- och designbiblioteket. Torbjörn Lenskog är en värdig mottagare av Hällefors kommuns Hedersgåva Kommunstyrelsens beslut - Hällefors kommuns Hedersgåva för 2007 tilldelas Torbjörn Lenskog.

17 Kommunstyrelsen (43) 35 Årliga lönepolitiska riktlinjer för Hällefors kommun år 2008, dnr 36.08/020 I enlighet med det lönepolitiska program som antogs av kommunfullmäktige skall lönepolitiska riktlinjer fastställas varje år av kommunstyrelsen. De lönepolitiska riktlinjerna innehåller arbetsgivarens inriktning inför 2008 års löneöversyner. I takt med att de centrala löneavtalen utvecklas från centrala parters styrning av lönebildningen till de lokala arbetsgivarna ökar möjligheterna att belöna de medarbetare som bidrar till verksamhetens utveckling. Hällefors kommun avser att knyta samman arbetstagarens resultat med löneutvecklingen. En utgångspunkt för Hällefors kommun är att lönepolitiska prioriteringar skall avspegla sig i budgeten. Kommunens ekonomiska förutsättningar är styrande och de politiska prioriteringarna bildar ramen för löneutrymmet. Hällefors kommun strävar långsiktigt efter att nå en lönestruktur utan löneskillnader p.g.a. kön, ålder, etniskt ursprung, facklig tillhörighet eller andra faktorer som är utan tydlig koppling till den anställdes arbetsinsats och kompetens. Kommunens lönestruktur skall uppfattas som genomtänkt och rättvis. Kommunens lönenivåer bör i en jämförelse med övriga liknande arbetsgivare vara konkurrensmässiga, dels för att behålla personal, dels ur rekryteringssynpunkt. De kommunövergripande lönekriterierna skall stimulera måluppfyllelsen. Kriterierna för anställda i Hällefors kommun är - resultat - flexibilitet - utvecklingsförmåga.

18 Kommunstyrelsen (43) Arbetsgivarens ambition är att genomföra löneöversynen enligt samtalsmodellen men skall genomföras som traditionell förhandling om lokal part begär det. Löneöversynsförhandlingarna kommer att bedrivas skyndsamt. Ambitionen är att löneöversynen skall vara slutförd under april/maj. Som bilaga till de lönepolitiska riktlinjerna finns diagram som visar medellöner för chefer, administrativ personal, lärare, vårdpersonal m.m. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Örjan Fredriksson (v) på följande ändringar och tillägg: Under Avsiktsförklaring, första stycket, ändra från arbetsgivarna till förhandlingsparterna. I fjärde stycket ändra från beaktas till följs. Tillägg: Klyftan mellan högsta och lägsta lön skall minska. Under Principer, första stycket, ändra från tre till två och att punkten Nödvändig marknadsanpassning stryks. Under Grundkrav, punkten vara lojal stryks. Under Långsiktiga mål, i andra meningen ändra från ska uppfattas till vara. Under Lönestruktur, i tredje meningen ändra från en ökad lönespridning till rättvisare löner. Christina Johansson (m) yrkar bifall till ändringen av ordet beaktas till följs. Ordföranden ställer kommunförvaltningens förslag till lönepolitiska riktlinjer mot Örjan Fredrikssons ändrings- och tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunförvaltningens förslag. Härefter ställs bifall mot avslag på Christina Johanssons yrkande, vilket bifalls. Kommunstyrelsens beslut - Upprättat förslag till årliga lönepolitiska riktlinjer för 2008 fastställes med ändring av ordet beaktas till följs under Avsiktsförklaring, fjärde stycket. Örjan Fredriksson (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

19 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 36 Rökpolicy för Hällefors kommun, dnr 37.08/449 Sveriges kommuner och landsting har uppmanat kommuner och landsting att fatta ett strategiskt beslut angående rökfri arbetstid. Det finns många skäl till det, varav ett är att medarbetarna är arbetsgivarens viktigaste tillgång och hälsan hos medarbetarna är viktig. Rökfri arbetstid i kommunen är både en arbetsgivar- och folkhälsofråga. Alla som röker skadas av sin rökning och undersökningar visar att även passiv rökning påverkar hälsan. Undersökningar visar också att rökare dör i förtid och att rökare har fler sjukskrivningsdagar än ickerökare. Hällefors kommun vill möjliggöra förutsättningarna för och underlätta ett rökfritt och snusfritt (arbets)liv. Rökfri arbetstid innebär att ingen skall behöva utsättas för tobaksrök på sitt arbete. Fokus ligger på den rökfria miljön, det skall vara lätt att ta ett beslut att bli rökfri och svårt att börja röka. Arbetsgivaren avser att i samband med att rökpolicyn antas, uppmuntra till rökavvänjning och stötta med adekvat rök/snus-slutarstöd. Ingen kan tvingas att sluta röka eller snusa, men alla som vill sluta skall få hjälp att göra det. Förslaget till rökpolicy är framtaget i samverkan med arbetstagarorganisationerna. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Monica Eriksson (s) att man ändrar rökfri arbetstid till nikotinfri arbetstid. Lars-Göran Zetterlund (c), Riitta Löfström (hob), Örjan Fredriksson (v) och Susanne Grundström (s) yrkar bifall till kommunförvaltningens förslag till policy. Ordföranden ställer kommunförvaltningens policyförslag mot Monica Erikssons yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med kommunfövaltningens förslag.

20 Kommunstyrelsen (43) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 1 Förslaget till rökpolicy för Hällefors kommun antas. 2 Policyn ska gälla fr o m

21 Kommunstyrelsen (43) 37 Angående mångfaldspolicy och likabehandlingsplan, dnr 38.08/026 Kommunstyrelsen har beslutat att jämställdhetsgruppen skall arbeta fram ett förslag till mångfaldspolicy. Arbetet har påbörjats under 2007 genom att gruppen tagit del av andra kommuners mångfaldsplaner. Regeringen har nu presenterat en lagrådsremiss med ett förslag till en ny sammanhållen diskrimeringslag. Det innebär att nu gällande fem diskrimineringslagar slås ihop, dessutom föreslås två nya diskrimineringsgrunder könsöverskridande identitet eller uttryck, samt ålder. Regeringen avser att lägga fram propositionen till riksdagen i mars och riksdagsbeslut väntas i maj 2008 och lagen föreslås gälla från den 1 januari Förslaget innehåller helt nya regler om likabehandlingsplan och vad det innebär i praktiken är fortfarande oklart. Den kommande lagstiftningen om likabehandlingsplan kommer att kräva ett antal personalpolitiska överväganden, bland annat hur arbetet med likabehandlingsplanen skall bedrivas, vilka personer i organisationen som skall delta i arbetet och vilka lång- och kortsiktiga mål som skall gälla i syfte att alla arbetstagare skall behandlas lika. Jämställdhetsgruppen har diskuterat detta och förslår att arbetet med mångfaldspolicyn ersätts med föreberedelser inför en likabehandlingsplan. Slutprodukten kommer att utarbetas utifrån riksdagens beslut. Det innebär att det inte kommer att presenteras någon mångfaldspolicy för kommunstyrelsen under Kommunstyrelsens beslut - Arbetet med mångfaldspolicy ersätts med föreberedelser inför likabehandlingsplan och efter de direktiv som riksdagens beslut innebär.

22 Kommunstyrelsen (43) 38 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd HÖK 07, dnr 39.08/021 Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 28 januari 2008 en Huvudöverenskommelse 07 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Avtalet gäller även för Sveriges Skolledarförbund. Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande bilagor (1-7). Genom överenskommelsen är parterna överens om att en fortsatt verksamhetsutveckling i syfte att nå en förbättrad måluppfyllelse är viktig. Parterna står fast vid att utvecklingsarbetet är förflyttat från den centrala till den lokala nivån. I bilaga 6 till HÖK 07 redovisas de centrala partenas syn på förutsättningarna för en väl fungerande individuell lönesättning. Löneavtalt utgår från en lönesättning som är individuell och differentierad och en förutsättning för att det skall fungera är att arbetsgivaren arbetar fram grundläggande och långsiktiga lönepolitiska riktlinjer för lönesättningen. Lönepolitiken visar arbetsgivarens värderingar och lönebildningen och löneökningsbehovet skall kopplas till arbetsgivarens arbete med verksamhetsmål och verksamhetsutveckling. Nedan följer en kort redovisning av respektive del av överenskommelsen. Innehållet i Huvudöverenskommelsen Avtalet omfattar tiden Tidigare löneavtalskonstruktion behålls med likalydande ändringar som finns i redan träffade överenskommelser.

23 Kommunstyrelsen (43) Löneöversynstillfällen 1 april 2008 och 2009 med ett garanterat utfall för arbetstagarorganisationen om 3,0 % respektive år. Det totala utfallet per arbetstagarorganisation i löneöversynerna skall uppnå lägst 10,2 %. Inga individgarantier. Motsvarande ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) som gäller för redan träffade överenskommelser. Bestämmelserna i Bilaga M är i sak oförändrade. En central protokollsanteckning anger att en arbetsgrupp under ledning av en opartisk ordförande skall tillsättas och främst arbeta med frågor rörande lärares arbetstid och arbetsinnehåll. Kommunstyrelsens beslut 1 Bestämmelserna enligt Huvudöverenskommelse 07 antas. 2 Efter framställan från respektive riksorganisation tecknas lokalt kollektivavtal LOK 07 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

24 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige för kännedom 39 Revisionsrapport om övergripande granskning av nämnder och styrelse år 2007, dnr 15.08/007 Den övergripande granskningarna har utgått från ett frågeformulär som besvarats skriftligt av kommunstyrelsen och nämnderna. Sedan har en genomgång och diskussion av svaren skett. Syftet med den övergripande granskningen har bl.a. varit att bedöma om kommunstyrelsen och nämnderna har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning och uppföljning, om verksamheten har god struktur och om det finns inbyggda kontroller i arbetet. Resultatet av granskningen kommer att användas som ett underlag för revisorerna vid utformandet av 2008 års revisionsplan med prioriteringar av fördjupade granskningar. Revisorerna anser att kommunens ekonomiska situation pekar på att budgetprocessen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt eftersom nämnderna uppvisar upprepade stora ekonomiska underskott. Revisorerna anser också att kommunen inte uppfyller lagens krav på god ekonomisk hushållning, vilket medför att kommunens ekonomi undergrävs med åtföljande stora problem på längre sikt. Revisorerna ser det som angeläget att kommunen tar fasta på de utvecklingsområden som lyfts fram i revisionsrapporten. Revisorerna vill också att kommunstyrelsen och nämnderna senast inkommer med kommentarer till de iakttagelser och intryck som gjorts i den övergripande granskningen. Förslag till svar Ett förslag till svar har sammanställts. I svaret nämns att det ekonomiska resultatet för 2007 blev ett överskott vilket innebär en ekonomi i balans och därmed uppfylls också kraven på god ekonomisk hushållning. Någon åtgärdsplan kommer därför inte att utarbetas.

25 Kommunstyrelsen (43) I svaret tas också upp nämndernas resultat. Deras underskott beror till största delen på förhållanden som inte kunnat förutses när budgeten för verksamheterna utarbetades under Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Örjan Fredriksson (v) avslag på förslaget till svar på grund av att han bifaller revisorernas syn på att budgetprocessen inte fungerar. Christina Johansson (m) yrkar avslag på förslaget till svar på grund av att hon anser att åtgärdsplaner bör upprättas vid befarade underskott. Lars-Göran Zetterlund (c) och Riitta Löfström (hob) bifaller Örjan Fredrikssons yrkande. Ordföranden ställer proposition på förslag och yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med upprättat förslag till svar. Kommunstyrelsens beslut 1 Upprättat förslag till svar på revisorernas övergripande granskning godkännes. 2 Revisorernas rapport övergripande granskning för 2007 läggs till handlingarna. Örjan Fredriksson (v), Lars-Göran Zetterlund (c) och Riitta Löfström (hob) reserverar sig mot beslutet till förmån för Örjan Fredrikssons yrkande. Christina Johansson och Göran Strömqvist, båda (m) reserverar sig mot beslutet till förmån för Christina Johanssons yrkande.

26 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 40 Verksamhetsavtal mellan Hällefors kommun och Bergslagens Kommunalteknik (BKT), dnr 28.08/001 Bergslagens Kommunalteknik har reviderat verksamhetsavtalet med Hällefors kommun. BKT är huvudman och har verksamhetsansvar för - avfall - vatten och avlopp - gator och park samt har verksamhetsansvar enligt avtalet för - skogsförvaltning - idrotts- och fritidsanläggningar - lokalvård. En ändring har tillkommit under punkt 6, Ersättningsnivå, enligt följande: Inom de skattefinansierade verksamheterna regleras ersättningsnivån i samband med den årliga budgetprocessen. Verksamhetsavtalet är giltigt från undertecknandet av parterna och intill Kommunförvaltningen har i skrivelse föreslagit att avtalet skall godkännas. Under kommunstyrelsens behandling av ärendet yrkar Peter Carlsson (s) bifall till kommunförvaltningens förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Verksamhetsavtalet mellan Bergslagens Kommunalteknik och Hällefors kommun godkännes.

27 Kommunstyrelsen (43) Kommunfullmäktige 41 Yttrande över Bo Alareds medborgarförslag om att röja och asfaltera gamla järnvägsbanken Hällefors-Fredriksberg, dnr /312 Bo Alared har i medborgarförslag föreslagit att Hällefors kommun gör som kommunerna längs gamla NKlJ-banan Karlstad och Uddeholm, dvs. att man röjer och asfalterar banan mellan Hällefors och Fredriksberg (smalspåret) och skapar en led som bara fantasin sätter gränser för hur den skall utnyttjas. Hällefors-Fredriksbergs Järnväg (HFJ-banan) byggdes som ett s.k. AK-arbete. Banan anslöts i Gravendal till järnvägen Neva-Hörken, som stod klar HFJ-banan byggdes i den ovanliga smalspårsbredden 802 m.m. och togs ur drift Sträckan Hällefors-Fredriksberg är 44 km, varav 27 km ligger i Hällefors kommun och 17 km i Ludvika kommun. Sträckan Hällefors-Gravendal är 33 km. Det projekt som genomfördes på NKlJ-banan mellan Karlstad och Uddeholm omfattade ca 90 km och berörde fyra kommuner. Kommunerna fick EU-bidrag med ca 9,5 Mkr. Arbetet innebar röjning, dikning, förstärkningsarbeten, grusning, asfaltering, vägport, rastplatser, skyltning etc. Det totala beloppet uppgick till ca 25 Mkr, varav ca 20 Mkr i rena investeringar. Arbetet var slutfört Kostnaderna var alltså ca 220 kronor/meter. Överför man erfarenheterna från NKlJ-banan till HFJ-banan skulle kostnaderna kunna vara i storleksordningen 11 Mkr, varav Hällefors del är ca 7 Mkr. I dag föreligger inte möjligheten att få 50 % i EUbidrag utan man måste kalkylera med i huvudsak egen finansiering. Längs sträckan Gravendal-Hörken har lokala grupper engagerat sig i arbete för att röja och utföra mindre underhållsarbeten. Röjning har också utförts tidigare vid Sävsjön. Vid kontakter med Lennart Myrman, Ludvika kommun, som är engagerad i Säfsenbygdens utveckling, framkom ett intresse att undersöka möjligheterna att få del av medel för

28 Kommunstyrelsen (43) landsbygdsutveckling och/eller Leader-medel för att kunna åstadkomma röjning och förbättringar av banområdet. Myrman påpekar dock att det lokala och ideella engagemanget är viktigt för att få tillgång till sådana medel och för att ha en organisation för den framtida skötseln. Sammanfattningsvis är det inte sannolikt att NKlJ-konceptet kan kopieras av finansieringsskäl. Med ett organiserat lokalt engagemang borde visst ekonomiskt stöd kunna erhållas för att få banan i sådant skick att den kan fungera som t.ex. mountain bike-led och scooter-led. För ändamålet bör en intresseförening bildas som driver frågan vidare. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige - Med ovanstående yttrande skall medborgarförslaget anses besvarat.

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30

Ritha Sörling och Örjan Fredriksson. Sekreterarens rum tisdag 2008-09-30 Kommunstyrelsen 2008-09-23 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Hällefors, kl. 13.00 15.40 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Se bilagd förteckning Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 512 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.20 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde

KALLELSE. Datum 2015-05-26. Sammanträdet är öppet för allmänheten från klockan 13.00. 3 Godkännande av kallelse till dagens sammanträde KALLELSE Datum 2015-05-26 Sida 1(2) Bo Björn 0591-641 02, bo.bjorn@hellefors.se Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde 2015-06-09 kl. 13.00 i Folkets Hus, Hällefors för att behandla följande

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 213 HÄNT UNDER 213... Nytt centralt föräldrarråd Ett centralt föräldrarråd skapades under våren 213 med syfte att skapa en större transparens i den kommunala verksamheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-12-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 17.30 Beslutande Övriga deltagande Närvarorätt Utses att justera Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 337 Kommunstyrelsen 2010-08-30 Sammanträdesdatum 337 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning

Nr DiarieNr Ärendemening Sid /föredragning KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Ksau Tid och plats: Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde 2014-10-27, 8.30 Kommunhuset 291. Catharina Fredriksson Ordförande

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer