Protokoll. Kommunfullmä ktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-18 185-201"

Transkript

1 Kommunfullmä ktige

2 Kommunfullmä ktige sammanträ de 185. Avsä gelser från kommunala uppdrag 186. Avsä gelser från kommunala uppdrag 187. Avsä gelser från kommunala uppdrag 188. Avsä gelser från kommunala uppdrag 189. Lä nsstyrelsens beslut om ny ledamot samt ersä ttare i kommunfullmä ktige efter Lars Lundgren (FP) 190. Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i valberedningen efter Lars Lundgren (FP) 191. Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) 192. Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) 193. Förä ndringar av avgift för matdistribution inom hemtjä nsten 194. Inriktningsbeslut för lokalförsörjningsplan 195. Alingsås Ryttarsä llskaps ansökan om att undantas av årlig amortering 196. Svar på motion angående omprioritering av investering från nybygge vid Mjörngatan-Tennisvä gen till cykelbana mellan Sollebrunn-Stora Mellby - Lena Klevenås m fl 197. Svar på motion rökfri arbetstid Leif Hansson(S) 198. Revidering av miljöskyddsnä mndens reglemente 199.Meddelanden 200. Motion om förtidsröstning på Alströmergymnasiet, P-G Björkman (S) samt Anne-Marlene Hjortskog (S) 201. Fråga till fullmä ktigeledamot Bo Lundbladh tillika ordflörande i kommunens fastighetsbolag FABS, P-G Björkman (S)

3 Kommunfullmä ktige Sida 1 Plats och tid Beslutande First Hotel Grand, Alingsås kl 18:00-19:50 med ajournering Elver Jonsson (FP) ordförande Lennart Allbro (S), vice ordförande Gunilla Gomé r (KD), 2:e vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Hans Olof Andersson (FP) Holger Andersson (FP) Gun Aronsson (M) Thomas Bergh (S) Lise-Lotte Berghede (V) Carl-Erik Bergsé n (S) Pä r-göran Björkman (S) Runar Broman (V) Birgit Börjesson (S) Ulla Dalé n (MP) Björn Dahlin (M) Urban Eklund (KD) Gurli Ericsson (S) Daniel Filipsson (M) Kristina Grapenholm (FP) Lena Gunnarsson (FP) Jan Gustafsson (V) Lars-Olof Gustafsson (S) Birgitta Hallerbä ck (M) Leif Hansson (S) Anita Hedé n-unosson (S) Gunnar Henriksson (M) Niklas Hellgren (KD) Anne-Marlé ne Hjortskog (S) Christian Jerhov (M) Ingbritt Johansson (C) Lena Klevenås (MP) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M) Vanja Larsson (V) Hans Lindell (M) Nils Malmros (KD) Eva Mattsson Hill (FP) Anna-Karin Nord (C) Anna-Maria Olsson (S) Bo Olsson (S) Sven Orrsjö (M) Gun Pettersson-Bohlin (S) Anders Sandberg (S) Anita Skoglund (S) Stefan Svensson (KD) Lars-Gunnar Svensson (S) Mirwais Wais (S) Gunno Wallmyr (FP) Fredrik Van den Broek (FP) Gunilla Wennö (FP) Paragrafer

4 Kommunfullmä ktige Sida 2 Ö vriga deltagare Utses att justera Från ekonomiavdelningen: lokalsamordnare Susanna Andersson och ekonomichef Sven Stengard Björn Franke (tf Administrativ chef) Lars Gunnar Svensson (S) och Gunnar Henriksson (M) med Kristina Grapenholm (FP) som ersä ttare Justeringens plats och tid Rådhuset, Alingsås måndagen den 23 november klockan 16:00 Sekreterare Ordförande Justerande Magnus Nilsson Elver Jonsson Lars Gunnar Svensson Gunnar Henriksson Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Kommunfullmä ktige Sammanträ desdatum Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Administrativa avdelningen Underskrift

5 Kommunfullmä ktige Sida 3 KF 185 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Stina Malmros (KD) har i skrivelse som inkom den 29 oktober 2009 avsagt sig uppdraget som ersä ttare i utbildningsnä mnden från och med den 1 december Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse beviljas. Exp: S Malmros, UN, KLK-lön

6 Kommunfullmä ktige Sida 4 KF 186 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Leif Kinnvall (V) har i skrivelse inkommen den 13 november 2009 avsagt sig uppdraget som ledamot i miljöskyddsnä mnden med omedelbar verkan. Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse beviljas Exp: L Kinnvall, MN, KLK-lön

7 Kommunfullmä ktige Sida 5 KF 187 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Anders Björkman (S) har i skrivelse inkommen den 17 november 2009 avsagt sig uppdraget som ersä ttare i byggnadsnä mnden. Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse beviljas. Exp: A Björkman, BN, KLK-lön

8 Kommunfullmä ktige Sida 6 KF 188 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Margareta Conradson (KD) har i skrivelse inkommen den 10 november 2009 avsagt sig platsen som ledamot i kommunfullmä ktige. Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse godkä nnes och underrä ttelse skickas till lä nsstyrelsen. Exp: M Conradson, Lst, KLK-lön

9 Kommunfullmä ktige Sida 7 KF 189 Dnr Lä nsstyrelsens beslut om ny ledamot samt ersä ttare i kommunfullmä ktige efter Lars Lundgren (FP) Lä nsstyrelsen har från och med den 28 oktober 2009 till och med den 31 oktober 2010 utsett Karin Axelsson (FP) till ledamot och Anita Brodé n (FP) till ersä t- tare i kommunfullmä ktige. Kommunfullmä ktiges beslut: Beslut om ny ledamot och ersä ttare noteras. Exp: KLK lön

10 Kommunfullmä ktige Sida 8 KF 190 Dnr Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i valberedningen efter Lars Lundgren (FP) Valberedningen föreslår att kommunfullmä ktige beslutar enligt följande: Fredrik Van den Broek (FP) utses till ny ledamot i valberedningen efter Lars Lundgren (FP) för tiden fram till och med den 31 december Kommunfullmä ktiges beslut: Fredrik Van den Broek (FP) utses till ny ledamot i valberedningen för tiden fram till och med den 31 december Exp: FV d Broek, KLK-lön

11 Kommunfullmä ktige Sida 9 KF 191 Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) Valberedningen föreslår att kommunfullmä ktige beslutar enligt följande: Esso Larsson (V) utses till ny ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) för tiden fram till och med den 31 december Kommunfullmä ktiges beslut: Esso Larsson (V) utses till ny ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) för tiden fram till och med den 31 december Exp: E Larsson, MN, KLK-lön

12 Kommunfullmä ktige Sida 10 KF 192 Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) Valberedningen föreslår att kommunfullmä ktige beslutar enligt följande: Peter Hjortskog (S) utses till ny ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) för tiden fram till och med den 31 december Kommunfullmä ktiges beslut: Peter Hjortskog (S) utses till ny ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) för tiden fram till och med den 31 december Exp: P Hjortskog, BN, KLK-lön

13 Kommunfullmä ktige Sida 11 KF 193 Dnr KS 720 Förä ndringar av avgift för matdistribution inom hemtjä nsten Ä rendebeskrivning Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden har den 22 september, 75, föreslagit kommunfullmä ktige att besluta om 55 kronor i avgift för matdistribution från och med den 1 januari Samt att avgiften under avtalstiden justeras enligt index. För de personer som idag betalar 67 kronor i avgift föreslås avgiften sä nkas till 55 kronor från och med att avtalet börjar gä lla. Under 2009 har vård- och ä ldreomsorgsnä mnden upphandlat produktion och distribution av mat till personer med hemtjä nstinsats. Priset till leverantör för produktion och distribution ä r 52,50 kr per person. Matdistributionstaxan ä r för kronor för personer med hemtjä nstinsatser och 67 kronor för personer med enbart matdistribution. Från och med oktober 2009 börjar ett externt företag utföra produktion och distribution av mat till samtliga vårdtagare i hemmet som valt kommunal utförare av hemtjä nst. Portionspriset föreslås uppgå till 55 kronor, vilket inkluderar faktisk kostnad till upphandlad utförare samt ett overheadpåslag för avgifts- och administrationskostnader med 5 %. Avgiften föreslås justeras löpande utifrån avtal. Den nya avgiften berä knas ge ökade intä kter för vård- och ä ldreomsorgsnä mnden med cirka 100 tkr per år. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 oktober 2009 lä mnat följande yttrande: Kommunledningskontoret tillstyrker vård- och ä ldreomsorgsnä mndens förslag till förä ndrad avgift för matdistribution inom hemtjä nsten. Avgiften skall justeras med index varje år. Efter förtydligande ä r den föreslagna indexupprä kningen kopplat till indexet i avtalet dä r 60 % av priset justeras med förä ndringen av SCB:s index TPI (tjä nste prisindex) för hotell och restaurangtjä nster och 40 % av priset justeras med förä ndringen av SCB:s index TPI för transporttjä nster. Prisjusteringen sker en gång per år dä r det först justeringstillfä llet ä r Avtalet gä ller till och med den 30 september Nä mnden har redan genomfört en sä nkning av avgiften för de personer som enbart har matdistribution från 67 till 55 kronor från och med att avtalet började gä lla den 1 oktober 2009, detta med hä nvisning till sjä lvkostnadsprincipen. Den angivna avgiften på 55 kronor ä r exklusive moms då matdistribution ä r momsbefriat (individuellt behovsprövad enligt socialtjä nstlagen).

14 Kommunfullmä ktige Sida 12 KF 193, forts Dnr KS 720 Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 200. Kommunfullmä ktiges beslut: Avgiften för matdistribution faststä lls till 55 kronor per portion från och med den 1 januari Avgiften justeras under avtalstiden med samma index som finns faststä llt i ramavtalet. Exp: KS, VÄ N, Lagakraftbevis

15 Kommunfullmä ktige Sida 13 KF 194 Dnr KS 272 Inriktningsbeslut för lokalförsörjningsplan Ä rendebeskrivning Ett arbete kring strategisk lokalförsörjningsarbete i Alingsås kommun ä r påbörjat. En del i detta arbete ä r den långsiktiga strategin för att på sikt optimera anvä n- dandet av kommunens lokaler. I den kommungemensamma lokalförsörjningsplanen kommer varje nä mnds långsiktiga strategier för lokalanvä ndande att redovisas. Vad gä ller den långsiktiga lokalplaneringen på kommunövergripande nivå behöver ett inriktningsbeslut tas redan i detta skede avseende förvaltningslokaler Kungsgatan, Kabomhuset, delar av Alströmerskolan och Utbildningens Hus. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 oktober 2009 framfört följande: Diskussioner i denna fråga har startat i och med de förä ndringar som ä r på vä g att genomföras i utbildningsnä mnden. Nä mnden kommer under hösten att ta beslut angående projektering för ombyggnation i sina befintliga lokaler. Om beslut tas om att fortgå med projekteringen kommer detta medföra att den estetiska inriktningen erhåller ä ndamålsenliga lokaler för sin verksamhet och extern inhyrning kan undvikas. Det som framkommit i diskussioner mellan utbildnings- och kultur och fritidsförvaltningen samt nä mnder har varit att samverkansmöjligheter i dessa lokaler finns. Utbildningsnä mndens estetiska inriktning på Alströmer och kultur och fritidsnä mndens verksamhet Kulturskolan som idag ä r lokaliserade i Kabomhuset har många gemensamma nä mnare och har tidigare samverkat, från 1995 och cirka 5 år framåt. Dåvarande verksamhet innefattade endast musik. Ett arbete kring samverkan fortgår i en arbetsgrupp och på politisk nivå förs diskussioner mellan nä mnderna. Kultur och fritidsnä mndens verksamhet Event och Ungdom (Euc) skulle ä ven kunna inrymmas i Alströmerområdet och dä rmed sker en ytterligare lokaleffektivisering och samverkan. Utbildningsnä mnden står ä ven inför ett beslut att integrera gymnasiesä rskolans verksamhet i Alströmers lokaler. Detta ger fördelar både verksamhets- och lokalmä ssigt. De konsekvenser dessa beslut kan få ä r att Kabom (Kulturskolan samt Euc) respektive Utbildningens Hus (gymnasiesä rskolan) nu delvis kan frigöras för övrig verksamhet. Diskussioner har parallellt förts kring de fördelar kommunen skulle kunna uppnå om förvaltningarna inom Alingsås kommun kunde få en geografisk placering

16 Kommunfullmä ktige Sida 14 KF 194, forts Dnr KS 272 nä ra varandra. Idag sitter tre av kommunens förvaltningar, tekniska kontoret, miljöskyddskontoret samt plan- och byggkontoret samlade på Sveagatan i ett nyrenoverat förvaltningshus. Ö vriga förvaltningar ä r utspridda geografiskt. Barn och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen ä r lokaliserade i lokaler hos externa fastighetsä gare, i Kristineholm respektive på Sidenvä gen. Vård och ä ldreomsorgens förvaltning befinner sig på Kungsgatan. Denna fastighet ä r lokaliserad bredvid kommunledningskontoret, (Rådhuset respektive Teliahuset). Utbildningsförvaltningens administration befinner sig i Utbildningens Hus. Kulturoch fritidsförvaltningen ä r lokaliserade hos extern fastighetsä gare i Sparbankshuset. Nä r Kabom nu har en möjlighet att frigöra utrymme skulle detta kunna utgöra ett tillfä lle att samla förvaltningar geografiskt. En förstudie, som utförs av Fabs AB, pågår i Kabom för att se vilka möjligheter som finns i fastigheten. Det finns ä ven möjligheter till utökning av förvaltningslokaler på Kungsgatan, i den byggnad vård- och ä ldres förvaltning idag befinner sig. Då utrymme kommer att frigöras i Utbildningens Hus vill kommunledningskontoret påpeka att frågan kring fortsatt verksamhet inom Utbildningens Hus bör lyftas då denna utpekats som en strategisk viktig byggnad inom ramen för vision Ovanstående lokalförä ndringar skulle innebä ra att Alingsås kommun skulle få två större förvaltningsområden geografiskt, ett på Sveagatan, samt ett område kring Kungsgatans vä stra del. Detta skulle frä mja ett ökat samarbete och ge ökad samhörighet men också bidra till tidsvinster vad gä ller möten, sammankomster m m. Kungsgatans vä stra del har ä ven nä rhet till AB Alingsåshem och Alingsås Energi AB. Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 204. Föredragning Föredragning görs av lokalsamordnare Susanna Andersson från centrala ekonomienhetens planeringsfunktion. Anföranden Anföranden hålls av Pä r Göran Björkman (S), Kristina Grapenholm (FP), Christian Jerhov (M), Jan Gustafsson (V), Vanja Larsson (V), Staffan Albinsson (C), Stefan Svensson (KD) samt Daniel Filipsson (M). Yrkanden Pä r Göran Björkman (S), Kristina Grapenholm (FP), Jan Gustafsson (V), Staffan Albinsson (C), Stefan Svensson (KD) samt Daniel Filipsson (M) yrkar alla på bifall till kommunstyrelsens förslag.

17 Kommunfullmä ktige Sida 15 KF 194, forts Dnr KS 272 Kommunfullmä ktige fattar följande inriktningsbeslut: Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nä mnder och Fabs AB arbeta vidare med kommungemensam lokalsamordning enligt följande inriktning, avseende Kungsgatan/Kabomhuset, Utbildningens Hus samt Alströmerskolan. Syftet skall vara att uppnå såvä l ekonomiska vinster som ökad samverkan mellan nä mnderna.: Förvaltningslokaler Socialförvaltning, vård och ä ldreomsorgsförvaltning, barn- och ungdomsförvaltning, utbildningsförvaltning samt kultur- och fritidsförvaltning samlas i gemensamt förvaltningshus kring Kungsgatans vä stra del. Alströmergymnasiet Samordning i nuvarande lokalbestånd, samverkar med övrig kommunal verksamhet, som till exempel Kulturskolan och EUC samt övrig verksamhet inom Utbildningsnä mnden. Utbildningens Hus Uppdrag skall ges till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till framtida utveckling av huset. Exp: KS

18 Kommunfullmä ktige Sida 16 KF 195 Dnr KS 079 Alingså s Ryttarsä llskaps ansökan om att undantas av å rlig amortering Ä rendebeskrivning Alingsås Ryttarsä llskap har kontaktat kommunledningskontoret med anledning av att de vill ansöka om anstånd att under en tid av två år (den 1 oktober 2009 till och med den 31 december 2011) undantas av Alingsås kommuns beslut om årlig amorteringstakt. Alingsås Ryttarsä llskap skriver att de ä r i slutfasen på ombyggnation av ridhus och stall. Klubben har under rådande konjukturlä ge drabbats av vikande intä kter på grund av minskat antal ridande, vilket innebä r att de har likviditetsbrist. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 september 2009 lä mnat följande yttrande samt förslag till beslut: Alingsås kommun har två stycken kommunala borgen gentemot Alingsås Ryttarsä llskap. Borgen nummer 1 enligt fullmä ktigebeslut den 26 maj 1993, 74, gä llde en borgen på tkr med krav på årlig amortering med minst 100 tkr per år. Denna borgen lä mnades i samband med uppförande av ny ridmanege. Borgen nummer 2 enligt fullmä ktigebeslut den 25 oktober 2006, 157 gä llde borgen på tkr med årlig amortering med minst 200 tkr per år. Denna borgen lä mnades i samband med uppförande av nytt stall och ridhus och beviljades av kommunfullmä ktige med hä nvisning till verksamhetens sä rskilda vä rde och art. Alingsås Ryttarsä llskap skall dä rmed årligen amortera minst 300 tkr. Kommunledningskontoret föreslår att Alingsås Ryttarsä llskaps ansökan avslås med hä nvisning till den praxis som kommunen har att inte ä ndra gä llande villkor i beviljade borgensä renden. Förslag till beslut: Alingsås Ryttarsä llskaps ansökan om att undantas av kommunfullmä ktiges beslut om årlig amorteringstakt avslås. Arbetsutskottet beslutade den 30 september 2009, 138 att bordlä gga ä rendet till och med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträ de den 21 oktober Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 207.

19 Kommunfullmä ktige Sida 17 KF 195 forts. Dnr KS 079 Anföranden med yrkanden Daniel Filipsson (M) samt Jan Gustafsson (V) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmä ktiges beslut Med undantag från kommunens borgenspolicy, beviljas Alingsås Ryttarsä llskap amorteringsfrihet under perioden den 1 oktober 2009 till och med den 31 december EXP: Klk ekonomi, Lagakraftbevis

20 Kommunfullmä ktige Sida 18 KF 196 Dnr KS 077 Svar på motion angå ende omprioritering av investering frå n nybygge vid Mjörngatan-Tennisvä gen till cykelbana mellan Sollebrunn-Stora Mellby - Lena Klevenå s m fl Ä rendebeskrivning Lena Klevenås (MP) och Janine Alm Ericson (MP) har i en motion till fullmä ktige den 9 juni 2009 dels yrkat att investeringen av bygge av ny vä g bakom gamla tennishallen prioriteras om till förmån för en gång- och cykelbana mellan Sollebrunn-Stora mellby. Dels yrkar motionä rerna att kommunen redovisar en motiverad prioritetsordning för olika investeringar som behöver göras för att öka trafiksä kerheten för barnen i kommunen. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen som låtit kommunledningskontoret studera frågan. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 september 2009 lä mnat följande yttrande samt förslag till beslut: Beslut om ny vä gdragning vid Tennisvä gen har beslutats av kommunfullmä ktige efter flera på varandra följande diskussioner. Investeringsmedel finns avsatta i innevarande års investeringsplan. Någon omfördelning i investeringsplanen till förmån för ett helt nytt projekt låter sig inte göras, utan bör så fall ske i samband med budgetarbetet för 2010 och framåt. Vid varje års arbete med den femåriga, rullande, investeringsplanen skall alla olika behov, exempelvis för tillgä nglighet, kollektivtrafik och trafiksä kerhet, noga motiveras och prioritetsordnas efter angelä genhetsgrad. Motionens intentioner kan dä rför sä gas vara uppfyllda. Förslag till beslut: Motionen föranleder inga åtgä rder. Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november, 201. kommunfullmä ktiges beslut: Motionen anses, med hä nvisning till kommunledningskontorets yttrande, besvarad.

21 Kommunfullmä ktige Sida 19 KF 197 Dnr KS 092 Svar på motion rökfri arbetstid Leif Hansson(S) Ä rendebeskrivning Leif Hansson(S) har i motion till kommunfullmä ktige den 29 oktober 2008, 197 yrkat att förutsä ttningarna för att införa rökfri arbetstid i kommunen utreds. Motionä ren menar att det ä r viktigt att hela kommunen fattar ett sådant principbeslut och inte en enskild förvaltning. Kommunfullmä ktige beslutade att remittera ä rendet till kommunstyrelsen. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 augusti 2009 lä mnat följande yttrande samt förslag till beslut: Metodik För att utreda förutsä ttningarna för ett eventuellt införande av rökfri arbetstid i Alingsås kommun har kommunledningskontoret kontaktat Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt kommuner dä r man framgångsrikt arbetat med rökfri arbetstid (Mölndal stad, Borås stad, Halmstad kommun samt SDF Backa). Samtliga kommuner har valt lite olika tillvä gagångssä tt i införande och tillä mpning av rökfri arbetstid samtidigt som SKL genom enkä tundersökningar kan visa på ett antal punkter för ett framgångsrikt införande. De alternativ kommunledningskontoret tagit fram har diskuterats i AG hä lsa (arbetsgrupp sammansatt med representanter från respektive förvaltning samt Kommunal och Lä rarförbundet) varefter motionen har remitterats till samtliga förvaltningar och personalorganisationer. Varför rökfri arbetstid? I Sverige idag ä r 14 procent av mä nnen och 19 procent av kvinnorna dagligrökare. Enligt SKL finns det kommunalt anstä llda grupper med betydligt högre andel rökare. SKL menar ä ven att olika undersökningar visar att 70 till 85 procent av dem som röker vill sluta. Enligt en enkä tundersökning 2007 i Alingsås kommun finns kommunala grupper dä r procent av de anstä llda röker. Enligt Statens folkhä lsoinstitut orsakar rökning skador hos alla som röker och rökningen har effekt på i stort sett alla kroppens organsystem. Man menar att varannan rökare dör i förtid av sin rökning och i genomsnitt förlorar rökaren 7 8 år av sin förvä ntade livstid. Tobaksrök påverkar förutom rökaren också personer som vistas i utrymmen med tobaksrök. Undersökningar från SKL visar att rökare har fler sjukskrivningsdagar ä n ickerökare. Dock ä r ett beslut om att sluta röka ett personligt beslut som ingen arbetsgivare kan påtvinga någon. SKL menar att kommunerna med sina drygt anstä llda har en viktig folkhä lsouppgift, både gentemot de anstä llda och genom de anstä lldas roll som förebilder vid kontakter med allmä nheten. Vidare finns det ä ven ett kund- /brukarperspektiv. Förutom att vara en god förebild kan det anses rimligt att ingen

22 Kommunfullmä ktige Sida 20 KF 197 forts. Dnr KS 092 skolpersonal, vårdpersonal, bibliotekarie exempelvis röker eller luktar rök gentemot sina elever, brukare, kunder och så vidare. Vad innebä r rökfri arbetstid? I dag finns ett rökförbud för samtliga kommunala lokaler och skolgårdar. Med rökfri arbetstid tar man steget lä ngre vilket innebä r att ingen skall behöva utsä ttas för tobaksrök under arbetstid. Enligt 8, Tobakslag (1993:581) svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsä tts för tobaksrök under arbetstid. Det innebä r att den tid man arbetar eller har paus skall slippa tobaksrök. Exempelvis blir dagens rökning i rökrutor eller utanför entré er ej tillåtna annat ä n under den anstä lldes lunch. Rökfri arbetstid omfattar alla anstä llda och förtroendevalda. I dagslä get (januari 2009) har 63 kommuner beslutat om rökfri arbetstid. Framgångsfaktorer med införande av rökfri arbetstid Enligt SKL har lä rdomar från internationell tobaksprevention och arbetet med rökfritt landsting i Sverige visat att det finns ett antal tydliga framgångsfaktorer i arbetet med rökfri arbetstid. Fokus menar man, bör ligga på den rökfria miljön, det ska vara lä tt att ta ett beslut att bli rökfri och svårt att börja röka. Vidare sä ger SKL att arbetet med tobaksprevention ä r ett långsiktigt arbete och det bör utgöra en del av de ordinarie arbetsprocesserna. SKL har genomfört enkä tundersökning bland alla kommuner som har genomfört rökfri arbetstid. Den största nyckelfaktorn ä r en policy, politiskt förankrad, som har processats fram av arbetsgivare, medarbetare och fackliga representanter. Viktiga inslag ä r tillgång till rökfria miljöer, information om policyn, regelbunden feedback och uppmuntran samt adekvat rökslutarstöd. Svårigheter med att införa rökfri arbetstid Kommunen kan besluta om rökfri arbetstid. Det finns inga lagrum som sä tter stopp för det. Konflikt kan dä remot finnas mellan de olika lagarna; tobakslagen, socialtjä nstlagen, LSS och arbetsmiljölagen, exempelvis vid arbete i annans hem dä r brukaren ä r rökare. Vidare finns vissa svårigheter att följa upp ett principbeslut, hur kontrolleras efterlevnaden av policyn? Skall det riktas sanktioner till den som röker under arbetstid? Med andra ord, kan personal utsä ttas för disciplinåtgä rder? Integritetsfrågan ä r en ytterligare aspekt. I dagslä get ska varje arbetsledare ta upp den anstä lldes kost- och motionsvanor i medarbetarsamtalet. Lä gg dä rtill att arbetsledaren eventuellt ska kontrollera huruvida de anstä llda röker eller ej under arbetstid. Offentliga arbetsgivare ä r förebilder men de bör kanske inte agera så att det kan uppfattas att den personliga integriteten krä nks. Var grä nsen går för integritetskrä nkning eller förebyggande hä lsoarbete ä r en svårdefinierbar fråga. Förutsä ttning i Alingsås kommun för införande av rökfri arbetstid I samtliga kommuner som kommunledningskontoret varit i kontakt med har man upprä ttat en policy om rökfri arbetstid. I vissa kommuner har man valt att införa policy om rökfri arbetstid i delar av kommunen, oftast i förvaltningar med tä t kontakt med tredje man, ex omsorgs- och utbildningsförvaltningar. Majoriteten av kommunerna har reglerat frågan så tillvida att rökfri arbetstid anses vara en ordningsföreskrift och som alla andra ordningsföreskrifter innebä r det

23 Kommunfullmä ktige Sida 21 KF 197 forts. Dnr KS 092 att en anstä lld som bryter mot ordningsföreskriften ytterst bryter mot anstä llningsavtalet. Kommunledningskontoret menar att det finns förutsä ttningar för tre alternativa införanden av rökfri arbetstid i Alingsås kommun; Alternativ A ä r att rökfri arbetstid införs i Alingsås kommun som ett kommunfullmä ktigebeslut med policy, vilken gä ller för samtliga politiker och anstä llda i Alingsås kommun. Rökfri arbetstid innebä r att ingen anstä lld eller förtroendevald i kommunen röker under arbetstid eller pauser. Policyn regleras som en ordningsföreskrift vilket innebä r att rökning under arbetstid kan leda till disciplinåtgä rder enligt gä llande avtal. Kommentar: Enligt kommunledningskontoret ä r en av fördelarna med alternativ A att det finns instrument att åtgä rda eventuella brister i efterlevnaden av policyn. Nackdelen ä r att alternativ A av de anstä llda kan upplevas integritetskrä nkande och som ett ingrepp i den personliga sfä ren. Vidare kan det uppfattas som att alternativ A skapar ett tobakspreventivt arbete som bygger på straff och kontroll snarare ä n på individens egna drivkrafter. Alternativ B ä r att rökfri arbetstid införs i Alingsås kommun som ett kommunfullmä ktigebeslut med policy, vilken gä ller för samtliga politiker och anstä llda i Alingsås kommun. Rökfri arbetstid innebä r att ingen anstä lld eller förtroendevald i kommunen röker under arbetstid eller pauser. Policyn regleras inte som en ordningsföreskrift. Dä rmed vidtas inte heller några arbetsrä ttsliga åtgä rder om anstä lld personal inte följer policyn eftersom den snarare skall betraktas som en viljeinriktning. Kommentar: Fördelen med detta alternativ ä r att man gör det utifrån ett positivt individperspektiv dä r var och en ansvarar för efterföljandet av policyn. Dock bör man efterstä va ett långsiktigt arbete då det krä vs information och i vissa fall normförä ndringar i organisationen gentemot rökfri arbetstid. Det kan finnas risk att alternativ B skapar en tandlös policy med mycket knapp efterlevnad. Alternativ C ä r att rökfri arbetstid införs som en ordningsföreskrift i delar av Alingsås kommun, exempelvis barn- och ungdomsnä mnden, utbildningsnä mnden samt i social- och vård- och ä ldreomsorgsnä mnden. Rökfri arbetstid innebä r att ingen anstä lld eller förtroendevald i denna del av kommunen röker under arbetstid eller pauser. Ordningsföreskriften kan regleras på motsvarande sä tt som policyn i alternativ A eller utan reglering som i alternativ B. Kommentar: Kommunledningskontoret uppfattar att alternativ C har fördelen av att man kan lä gga mer resurser på specifika nä mnders arbete med rökprevention och att man gör det utifrån ett kund-/brukarperspektiv dvs man undviker pekpinnar och tar hä nsyn till tredje man. Nackdelen ä r att det kan betraktas som orä ttvist att endast peka ut vissa nä mnder i det rökpreventiva arbetet. Mot dessa alternativ kan stä llas dagens situation. Som tidigare nä mnts ä r det i dag förbjudet att röka i kommunala lokaler och på skolgårdar. Alingsås kommuns

24 Kommunfullmä ktige Sida 22 KF 197 forts. Dnr KS 092 rökpreventiva arbete sker genom exempelvis sluta-röka kurser riktade till de arbetsplatser som enligt kommunens hä lsoenkä tundersökning ligger högt i antal rökare jä mfört med riksgenomsnittet. Det preventiva arbetet bygger på information om situationen och den anstä lldes egna drivkrafter till att bli rökfri, utan vare sig reglering eller sanktioner. Samtidigt har oss veterligen den arbetsrä ttsliga innebörden av rökförbudet i kommunala lokaler inte lett till att frågan om disciplinansvar har prövats. Kommentar: Kommunledningskontoret anser att det ibland kan finnas fördelar med att koncentrera resurserna till de arbetsplatser dä r rökning ä r vanligast förekommande. Oavsett alternativ genomförs vartannat år en hä lsoenkä tundersökning i kommunen ur vilken statistik kan hä mtas kring antal rökare. Dä rmed finns möjlighet att kontrollera effekten av en ev. tobakspolicy. Med ett ev. policyinförande anser kommunledningskontoret det angelä get att den som önskar sluta röka ska få hjä lp genom kommunens företagshä lsovård. Information skall ä ven ges till alla anstä llda och förtroendevalda om vad rökfri arbetstid innebä r. Vid introduktion av nyanstä lld personal skall information om rökfri arbetstid ges. I remissvaren från förvaltningar och personalorganisationer framkommer att samtliga framhåller vikten av ett rökpreventivt arbete. Majoriteten av förvaltningarna framhåller alternativ B eller dagens situation. En förvaltning förordar alternativ A, ingen förvaltning eller personalorganisation förordar alternativ C. Sammanfattningsvis menar kommunledningskontoret att det ä r genomförbart att införa rökfri arbetstid i Alingsås kommun. Kommunledningskontoret menar samtidigt att vid ett eventuellt införande av rökfri arbetstid står hä lsoperspektivet i konflikt med den personliga integriteten vilket bedöms vara en fråga som bör behandlas politiskt. Förslag till beslut: Kommunledningskontoret överlåter till kommunfullmä ktige att fatta beslut i frågan. Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 202. Anföranden Anföranden görs av Leif Hansson (S), Daniel Filipsson (M) och Jan Gustafsson (V). Yrkanden Leif Hansson (S) och Daniel Filipsson (M) yrkar på bifall till alternativ B

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 85-97 2 85 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska nämnden Staffan Olsson (MP)... 6 86 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden - Bo Lundgren

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-09-24 106-114 Kommunfullmäktige 106-114 2 106 Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst... 5 107 Hemställan om förnyelse av kommunalborgen för Brf Kaptenen... 7 108 Avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-02-24 1-41

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-02-24 1-41 Kommunfullmä ktige 1-41 Kommunfullmä ktige sammanträ de Parentation 1. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnä mnden Monica Ivert (FP) 2. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-10-31 164-186

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-10-31 164-186 Kommunfullmäktige 164-186 2 164 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden - David Kleinhans (S)...6 165 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-09-26 154-163

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-09-26 154-163 Kommunfullmäktige 154-163 2 154 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Oskar Gren (SD)...5 155 Investering i förnyelsebar elproduktion för förlustenergi...6 156 Ändring i samhällsbyggnadsnämndens

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden 2010-04-20 57-65

Protokoll. Socialnä mnden 2010-04-20 57-65 Socialnä mnden 57-65 Socialnä mndens sammanträ de Ansö kan om serveringstillstånd Alingsås Golfrestaurang 3 Ansö kan om serveringstillstånd Restaurang Frid och Frö jd, Alingsås 4 Ansö kan om tillfä lligt

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 106-111 Socialnä mnden sammanträ de Yttrande ö ver kommunens besparingsprocess 2 Ekonomisk uppfö ljning 3 Avgifter fö r serveringstillstånd och tillsyn i Alingsås kommun 4 Slutredovisning

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2010-05-25. Omedelbar justering Kultur- och fritidsnämnden Omedelbar justering 46 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 46. Angående laglighetsprövning enligt kommunallagen av beslut 2010-02-23, 16; Besparingar 2009-2011 på kultur-

Läs mer

Protokoll. Socialnä mnden

Protokoll. Socialnä mnden Socialnä mnden 92-99 Socialnä mnden sammanträ de Ansö kan om tillstånd att servera alkoholdrycker The Lads 2 Delårsbokslut 2010 3 Riktlinjer fö r privata medel i socialfö rvaltningen 4 Genomlysning av

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-05-26 89-106

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2010-05-26 89-106 Kommunfullmä ktige 89-106 Kommunfullmä ktige sammanträ de 89. Tillä ggsanslag och uppdrag utbildningsnä mnden 90. Detaljplan för Alingså s, bostä der m m vid Vä stersluttningen, Stadsskogen, antagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 117 2 117 Flerårsstrategi 2014-2016 Alingsås kommun...4 3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset, Alingsås kl 9.00-9.25 Paragrafer 117 Beslutande Daniel Filipsson (M), ordförande Joakim Järrebring

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-01-14 1-3 Miljöskyddsnämnden 1-3 2 Val av ledamöter och ersättare till miljöskyddsnämndens arbetsutskott 2015-2018... 7 Delegation av arbetsmiljöansvar... 8 Uppförande av vindkraftspark på fastigheterna Vekaryd

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-25 202-208

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-25 202-208 Kommunfullmä ktige 202-208 Kommunfullmä ktiges sammanträ de Parentation fö r Karl Berglund 202. Avsägelser från kommunala uppdrag ärendet utgår 203. Kommunalt kompletteringsval ärendet utgår 204. Kommunbudget

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-03-25 60-80

Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-03-25 60-80 Kommunfullmä ktige 60-80 Kommunfullmä ktige sammanträ de 60. Avsä gelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnä mnden - Olle Sandell (V) 61. Avsä gelse av uppdraget som kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-02-27 18-50

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-02-27 18-50 Kommunfullmäktige 18-50 2 18 Avsägelse av kommunalt uppdrag...6 19 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i miljöskyddsnämnden - John Wetterling (S)...7 20 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-12-15 1 (16) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-12-15 kl. 19.00-19.30. Beslutande Utses att justera Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden Vård- och äldreomsorgsnämnden 2011-01-11 1-3 Vård och äldreomsorgsnämnden sammanträde Information och överläggningar 1. Val av ledamöter och ersättare till arbetsutskottet 2011 2014 samt val av ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-06-01 122-131

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-06-01 122-131 Kommunstyrelsen 122-131 Kommunstyrelsen sammanträ de 121. Fastighetsreglering mellan Jordala 2:3 och Bjä rke Hä radsallmä nning s:1 122. Förordnande av ytterligare en borgerlig begravningsförrä ttare 123.

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 4-7 2 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd - Harrys Alingsås...4 5 Ansökan om utvecklingsmedel för insatser mot våld i nära relationer...5 6 Ansökan om statsbidrag för verksamhet

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-06-19 98-106

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-06-19 98-106 Kommunfullmäktige 98-106 2 Hälsning...5 98 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i vård- och äldreomsorgsnämnden - Mats Balkerud (M)...6 99 Information...7 100 Våruppföljning 2013 Alingsås kommun...8

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats,

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 2013-09-23 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl 17.30 17.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Insynsplats Insynsplats, ersättare Övriga deltagare Bengt Jönsson (S), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-05-28 58-76

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-05-28 58-76 Kommunfullmäktige 58-76 2 58 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i barn- och ungdomsnämnden - Veronica Molander (S)... 5 59 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20

Kommunfullmäktige 2010-01-25 1. Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Kommunfullmäktige 2010-01-25 1 Plats och tid Beslutande Kommunhuset, måndag 25 januari 2010, kl. 19.00-21.20 Lars-Åke Bergman (S) Berit Bergman (S) Markku Julin (MP) Bengt Sjöberg (M) Karl-Johan Gustafson

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8

Protokoll. Utbildningsnämnden 2014-02-18 1-8 Utbildningsnämnden 1-8 2 Information från skolhälsovårdens verksamhetschef Petra Lernås om skolhälsovårdens verksamhetsberättelse för 2013...5 Information och överläggningar...5 Ansökan om Teknikcollege...6

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden

Protokoll. Överförmyndarnämnden Överförmyndarnämnden 20-22 2 20 Ansökan om uttag spärrat konto FB 13 kap 8...4 21 Remiss från kommunstyrelsen - Kvalitetstrategi för Alingsås kommun...5 22 Mötestider för överförmyndarnämnden 2016...6

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-09-22 52-57

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-09-22 52-57 Vård- 52-57 2 Information överläggningar Delårsbokslut 2014... 6 Ej verkställda beslut 2014... 7 Anmälan av delegationsbeslut från 2014... 8 Statistik 2014... 13 Övriga frågor...14 Meddelanden...15 3 Plats

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17

Protokoll. Överförmyndarnämnden 2015-10-06 15-17 Överförmyndarnämnden 15-17 2 15 Information från presidiedialog med kommunstyrelsens arbetsutskott...4 16 Månadsuppföljning för överförmyndarnämnden 2015...5 17 Kostnadsersättning för utbildning av gode

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-03-08 i Skånes Fagerhultsrummet, 13.30-17.15 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande, 30-41 Thomas Bjertner (S) -

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-10-26 (10) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (28) Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Torsdagen den 25 oktober 2012, kl. 19.00-20.35 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2014-03-24 20-26 Vård- och 20-26 2 Information och överläggningar 20. Anmälan av delegationsbeslut från februari 21. Kvalitetskrav för hemtjänst, särskilt boende och hemsjukvård 22. Införande av kvalitetsledningssystem

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6

Protokoll. Förbundsdirektionen 2013-02-15 1-6 Förbundsdirektionen 1-6 Förbundsdirektionen sammanträde 1. Godkännande av dagordning 2. Utseende av justeringsperson 3. Årsredovisning och bokslut per den 31 december 2012 4. Attestförteckning år 2013,

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88 Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-11-26 144-153

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-11-26 144-153 Kommunfullmäktige 144-153 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Anne-Marléne Hjortskog (S)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i valberedningen Anne-Marléne Hjortskog

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Protokoll. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens 23-27 2 23 Tillfällig senareläggning av beslut om flerårsstrategi...4 24 Översyn av föreningsbidragen i kommunen som helhet...5 25 Kommunens samlade åtaganden 2013-2015, utifrån nämndernas

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Nr 5 Kommunfullmäktige 2006-05-17 1(11) Plats och tid Tingshuset, Mellerud, onsdagen den 17 maj 2006, klockan 19.00 21.15 Beslutande Enligt närvarolista Tjänstgörande ersättare Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl

Kommunstyrelsen (6) Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl Kommunstyrelsen 2012-01-13 1 (6) Plats och tid Osby, fredagen den 13 januari 2012, kl 16.00-16.10 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Monica Svensson (S) Clas

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2016-05-25 115-136

Protokoll. Kommunfullmäktige 2016-05-25 115-136 Kommunfullmäktige 115-136 2 115 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i direktionen för Tolkförmedling Väst - Joakim Järrebring (S)...6 116 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i tekniska

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 22. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Nr 22 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-11-21 1(24) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 21 november 2006, klockan 08.30-12.10, 12.50-18.00 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden

PROTOKOLL. Samhällsbyggnadsnämnden Tekniska nämndens arbetsutskott Sida 1 2012-08-20 PROTOKOLL Samhällsbyggnadsnämnden 1-1 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämnden sammanträde den 11 februari 2013 1 Remiss - Ramverk för krisberedskapsprocessen...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- fritidsnämnden 1-5 2 1.Information överläggningar... 5 2. Kultur- fritidsnämndens flerårsstrategi 2017-2019... 6 3. Inriktning för Alingsås museum... 8 4. Fyllnadsval av ordförande vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 30-37 2 30 Tillsynsplaner för serveringstillstånd, försäljning av receptfria läkemedel och försäljning av tobak och folköl...5 31 Ansökan om serveringstillstånd - Åkantens restaurang och

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-02-02 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 8:30-12.10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Hallerna Ledamöter: Ove Andersson (m) Ordförande Lena Hedlund (kd) Vice.ordförande Lisbeth Svensson (fp) Bo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2004-11-29 1 (19) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2004-11-29 kl. 19.00-22.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby torsdag 21 augusti 2014 kl 16:00. Helena Henriksson 137-150 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-11:50 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Emilie Jansson (S) Anders Pettersson (S)

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 338-341 2 338 Ansökan om serveringstillstånd - Golden Fish, Alingsås...4 339 Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser - Socialförvaltningens ledningsplan...5

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2011-05-23 1 (11) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 15.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a personuppgiftslagen eller offentlighets- och sekretesslagen. Beslutande

Läs mer

Socialnämnden kallas till sammanträde

Socialnämnden kallas till sammanträde 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-05 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson

Läs mer

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 22 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2014-05-21 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdage den 21 maj, 2014 klockan 19.00 20.30 Beslutande Närvarande 17 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2015-03-16 1-13

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2015-03-16 1-13 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 1-13 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 1. Mötets öppnande 2. Presentation av ledamöter och ersättare 3. Föregående protokoll och val av justeringsman 4.

Läs mer

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

ÖVERKALIX KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-02-25 22 Tid och plats Måndagen den 25 februari 2013 kl. 10.00-11.00 sammanträdesrum 2, kommunförvaltningen i Överkalix Beslutande Birgitta Persson (s) Anne Jakobsson(s) Gunnar Liljebäck

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson, upphandlingsansvarig Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-10-20 1() Plats och tid Kommunhuset måndag 2014-10-20 kl 18.30-19.30 med ajournering 18.45-18.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga närvarande Margareta Persson, sekreterare Marie Johansson,

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27

Protokoll. Tekniska nämnden 2009-04-27 Tekniska nämnden 37 42 Tekniska nämnden sammanträde Informationer och rapporter 37. Uppföljning och prognos per den 31 mars 2009 38. Detaljplan för Fritidsvägen (Lövekulle) 39. Vindbruk, tematiskt tillägg

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 116 Kommunstyrelsen 2012-08-15 Plats och tid Kommunhuset i Sjöbo onsdagen den 15 augusti 2012 kl. 13.30-16.00. Beslutande Ledamöter Stefan Lundgren, ordförande Kent Ivan Andersson Wiggo Wrangborg Cecilia Rosenqvist Perry Ulrika Axelsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-06-04 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 juni 2008, klockan 17.00-17.40 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Torbjörn Ahlin (c) Annica Eriksson (s) Per Holm (kd) Lennart Eriksson (s) Linda Axäng

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 2009-03-25 57 2009-03-25 57 Plats och tid Älvkullen, Höör, kl 19.00-19.55 Beslutande Enligt sammanträdeslista Övriga deltagare Jan Sohlmér, kommundirektör Karin Masthagen, kanslichef Christer Lidheimer, barn- och utbildningschef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Kristina Salomonson, kommunsekreterare Kommunfullmäktige 2014 10 20 1 (13) Plats och tid: Folkets Hus i Kisa måndagen den 20 oktober 2014 klockan 18.00 18.25 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anita Silfver, kommunchef Kristina

Läs mer

Protokoll. Valnämnden

Protokoll. Valnämnden Valnämnden 26-29 2 26 Lokaler för förtidsröstning allmänna valet 2014...4 27 Valnämndens organisation vid institutionsröstningen...5 28 Valnämndens organisation på valdagen och vid onsdagsräkningen...6

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folkets hus, klockan 16:45-15:50 Beslutande Laila Borger (S), ordförande, ersättare för Lars Isacsson (S), ordförande Jan-Åke Andersson (S) Henrik

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5

Protokoll. Vård- och äldreomsorgsnämnden 2015-01-12 1-5 Vård- 1-5 2 Information 1. Val av ledamöter ersättare till arbetsutskottet samt av ordförande vice ordförande i detsamma 2015-2018...6 2. Val av ledamöter ersättare till Kommunala pensionärsrådet 2015-2018...7

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Kommunstyrelsens personalutskott 2012-09-06 1-9 Plats och tid Personalkontorets sammanträdesrum, kl. 8.30-10.30 ande Övriga deltagare Utses att justera Lena Andersson (M) Harald Lagerstedt (C) Marianne

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer