Protokoll. Kommunfullmä ktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-18 185-201"

Transkript

1 Kommunfullmä ktige

2 Kommunfullmä ktige sammanträ de 185. Avsä gelser från kommunala uppdrag 186. Avsä gelser från kommunala uppdrag 187. Avsä gelser från kommunala uppdrag 188. Avsä gelser från kommunala uppdrag 189. Lä nsstyrelsens beslut om ny ledamot samt ersä ttare i kommunfullmä ktige efter Lars Lundgren (FP) 190. Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i valberedningen efter Lars Lundgren (FP) 191. Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) 192. Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) 193. Förä ndringar av avgift för matdistribution inom hemtjä nsten 194. Inriktningsbeslut för lokalförsörjningsplan 195. Alingsås Ryttarsä llskaps ansökan om att undantas av årlig amortering 196. Svar på motion angående omprioritering av investering från nybygge vid Mjörngatan-Tennisvä gen till cykelbana mellan Sollebrunn-Stora Mellby - Lena Klevenås m fl 197. Svar på motion rökfri arbetstid Leif Hansson(S) 198. Revidering av miljöskyddsnä mndens reglemente 199.Meddelanden 200. Motion om förtidsröstning på Alströmergymnasiet, P-G Björkman (S) samt Anne-Marlene Hjortskog (S) 201. Fråga till fullmä ktigeledamot Bo Lundbladh tillika ordflörande i kommunens fastighetsbolag FABS, P-G Björkman (S)

3 Kommunfullmä ktige Sida 1 Plats och tid Beslutande First Hotel Grand, Alingsås kl 18:00-19:50 med ajournering Elver Jonsson (FP) ordförande Lennart Allbro (S), vice ordförande Gunilla Gomé r (KD), 2:e vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Hans Olof Andersson (FP) Holger Andersson (FP) Gun Aronsson (M) Thomas Bergh (S) Lise-Lotte Berghede (V) Carl-Erik Bergsé n (S) Pä r-göran Björkman (S) Runar Broman (V) Birgit Börjesson (S) Ulla Dalé n (MP) Björn Dahlin (M) Urban Eklund (KD) Gurli Ericsson (S) Daniel Filipsson (M) Kristina Grapenholm (FP) Lena Gunnarsson (FP) Jan Gustafsson (V) Lars-Olof Gustafsson (S) Birgitta Hallerbä ck (M) Leif Hansson (S) Anita Hedé n-unosson (S) Gunnar Henriksson (M) Niklas Hellgren (KD) Anne-Marlé ne Hjortskog (S) Christian Jerhov (M) Ingbritt Johansson (C) Lena Klevenås (MP) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M) Vanja Larsson (V) Hans Lindell (M) Nils Malmros (KD) Eva Mattsson Hill (FP) Anna-Karin Nord (C) Anna-Maria Olsson (S) Bo Olsson (S) Sven Orrsjö (M) Gun Pettersson-Bohlin (S) Anders Sandberg (S) Anita Skoglund (S) Stefan Svensson (KD) Lars-Gunnar Svensson (S) Mirwais Wais (S) Gunno Wallmyr (FP) Fredrik Van den Broek (FP) Gunilla Wennö (FP) Paragrafer

4 Kommunfullmä ktige Sida 2 Ö vriga deltagare Utses att justera Från ekonomiavdelningen: lokalsamordnare Susanna Andersson och ekonomichef Sven Stengard Björn Franke (tf Administrativ chef) Lars Gunnar Svensson (S) och Gunnar Henriksson (M) med Kristina Grapenholm (FP) som ersä ttare Justeringens plats och tid Rådhuset, Alingsås måndagen den 23 november klockan 16:00 Sekreterare Ordförande Justerande Magnus Nilsson Elver Jonsson Lars Gunnar Svensson Gunnar Henriksson Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Kommunfullmä ktige Sammanträ desdatum Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Administrativa avdelningen Underskrift

5 Kommunfullmä ktige Sida 3 KF 185 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Stina Malmros (KD) har i skrivelse som inkom den 29 oktober 2009 avsagt sig uppdraget som ersä ttare i utbildningsnä mnden från och med den 1 december Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse beviljas. Exp: S Malmros, UN, KLK-lön

6 Kommunfullmä ktige Sida 4 KF 186 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Leif Kinnvall (V) har i skrivelse inkommen den 13 november 2009 avsagt sig uppdraget som ledamot i miljöskyddsnä mnden med omedelbar verkan. Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse beviljas Exp: L Kinnvall, MN, KLK-lön

7 Kommunfullmä ktige Sida 5 KF 187 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Anders Björkman (S) har i skrivelse inkommen den 17 november 2009 avsagt sig uppdraget som ersä ttare i byggnadsnä mnden. Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse beviljas. Exp: A Björkman, BN, KLK-lön

8 Kommunfullmä ktige Sida 6 KF 188 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Margareta Conradson (KD) har i skrivelse inkommen den 10 november 2009 avsagt sig platsen som ledamot i kommunfullmä ktige. Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse godkä nnes och underrä ttelse skickas till lä nsstyrelsen. Exp: M Conradson, Lst, KLK-lön

9 Kommunfullmä ktige Sida 7 KF 189 Dnr Lä nsstyrelsens beslut om ny ledamot samt ersä ttare i kommunfullmä ktige efter Lars Lundgren (FP) Lä nsstyrelsen har från och med den 28 oktober 2009 till och med den 31 oktober 2010 utsett Karin Axelsson (FP) till ledamot och Anita Brodé n (FP) till ersä t- tare i kommunfullmä ktige. Kommunfullmä ktiges beslut: Beslut om ny ledamot och ersä ttare noteras. Exp: KLK lön

10 Kommunfullmä ktige Sida 8 KF 190 Dnr Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i valberedningen efter Lars Lundgren (FP) Valberedningen föreslår att kommunfullmä ktige beslutar enligt följande: Fredrik Van den Broek (FP) utses till ny ledamot i valberedningen efter Lars Lundgren (FP) för tiden fram till och med den 31 december Kommunfullmä ktiges beslut: Fredrik Van den Broek (FP) utses till ny ledamot i valberedningen för tiden fram till och med den 31 december Exp: FV d Broek, KLK-lön

11 Kommunfullmä ktige Sida 9 KF 191 Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) Valberedningen föreslår att kommunfullmä ktige beslutar enligt följande: Esso Larsson (V) utses till ny ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) för tiden fram till och med den 31 december Kommunfullmä ktiges beslut: Esso Larsson (V) utses till ny ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) för tiden fram till och med den 31 december Exp: E Larsson, MN, KLK-lön

12 Kommunfullmä ktige Sida 10 KF 192 Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) Valberedningen föreslår att kommunfullmä ktige beslutar enligt följande: Peter Hjortskog (S) utses till ny ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) för tiden fram till och med den 31 december Kommunfullmä ktiges beslut: Peter Hjortskog (S) utses till ny ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) för tiden fram till och med den 31 december Exp: P Hjortskog, BN, KLK-lön

13 Kommunfullmä ktige Sida 11 KF 193 Dnr KS 720 Förä ndringar av avgift för matdistribution inom hemtjä nsten Ä rendebeskrivning Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden har den 22 september, 75, föreslagit kommunfullmä ktige att besluta om 55 kronor i avgift för matdistribution från och med den 1 januari Samt att avgiften under avtalstiden justeras enligt index. För de personer som idag betalar 67 kronor i avgift föreslås avgiften sä nkas till 55 kronor från och med att avtalet börjar gä lla. Under 2009 har vård- och ä ldreomsorgsnä mnden upphandlat produktion och distribution av mat till personer med hemtjä nstinsats. Priset till leverantör för produktion och distribution ä r 52,50 kr per person. Matdistributionstaxan ä r för kronor för personer med hemtjä nstinsatser och 67 kronor för personer med enbart matdistribution. Från och med oktober 2009 börjar ett externt företag utföra produktion och distribution av mat till samtliga vårdtagare i hemmet som valt kommunal utförare av hemtjä nst. Portionspriset föreslås uppgå till 55 kronor, vilket inkluderar faktisk kostnad till upphandlad utförare samt ett overheadpåslag för avgifts- och administrationskostnader med 5 %. Avgiften föreslås justeras löpande utifrån avtal. Den nya avgiften berä knas ge ökade intä kter för vård- och ä ldreomsorgsnä mnden med cirka 100 tkr per år. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 oktober 2009 lä mnat följande yttrande: Kommunledningskontoret tillstyrker vård- och ä ldreomsorgsnä mndens förslag till förä ndrad avgift för matdistribution inom hemtjä nsten. Avgiften skall justeras med index varje år. Efter förtydligande ä r den föreslagna indexupprä kningen kopplat till indexet i avtalet dä r 60 % av priset justeras med förä ndringen av SCB:s index TPI (tjä nste prisindex) för hotell och restaurangtjä nster och 40 % av priset justeras med förä ndringen av SCB:s index TPI för transporttjä nster. Prisjusteringen sker en gång per år dä r det först justeringstillfä llet ä r Avtalet gä ller till och med den 30 september Nä mnden har redan genomfört en sä nkning av avgiften för de personer som enbart har matdistribution från 67 till 55 kronor från och med att avtalet började gä lla den 1 oktober 2009, detta med hä nvisning till sjä lvkostnadsprincipen. Den angivna avgiften på 55 kronor ä r exklusive moms då matdistribution ä r momsbefriat (individuellt behovsprövad enligt socialtjä nstlagen).

14 Kommunfullmä ktige Sida 12 KF 193, forts Dnr KS 720 Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 200. Kommunfullmä ktiges beslut: Avgiften för matdistribution faststä lls till 55 kronor per portion från och med den 1 januari Avgiften justeras under avtalstiden med samma index som finns faststä llt i ramavtalet. Exp: KS, VÄ N, Lagakraftbevis

15 Kommunfullmä ktige Sida 13 KF 194 Dnr KS 272 Inriktningsbeslut för lokalförsörjningsplan Ä rendebeskrivning Ett arbete kring strategisk lokalförsörjningsarbete i Alingsås kommun ä r påbörjat. En del i detta arbete ä r den långsiktiga strategin för att på sikt optimera anvä n- dandet av kommunens lokaler. I den kommungemensamma lokalförsörjningsplanen kommer varje nä mnds långsiktiga strategier för lokalanvä ndande att redovisas. Vad gä ller den långsiktiga lokalplaneringen på kommunövergripande nivå behöver ett inriktningsbeslut tas redan i detta skede avseende förvaltningslokaler Kungsgatan, Kabomhuset, delar av Alströmerskolan och Utbildningens Hus. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 oktober 2009 framfört följande: Diskussioner i denna fråga har startat i och med de förä ndringar som ä r på vä g att genomföras i utbildningsnä mnden. Nä mnden kommer under hösten att ta beslut angående projektering för ombyggnation i sina befintliga lokaler. Om beslut tas om att fortgå med projekteringen kommer detta medföra att den estetiska inriktningen erhåller ä ndamålsenliga lokaler för sin verksamhet och extern inhyrning kan undvikas. Det som framkommit i diskussioner mellan utbildnings- och kultur och fritidsförvaltningen samt nä mnder har varit att samverkansmöjligheter i dessa lokaler finns. Utbildningsnä mndens estetiska inriktning på Alströmer och kultur och fritidsnä mndens verksamhet Kulturskolan som idag ä r lokaliserade i Kabomhuset har många gemensamma nä mnare och har tidigare samverkat, från 1995 och cirka 5 år framåt. Dåvarande verksamhet innefattade endast musik. Ett arbete kring samverkan fortgår i en arbetsgrupp och på politisk nivå förs diskussioner mellan nä mnderna. Kultur och fritidsnä mndens verksamhet Event och Ungdom (Euc) skulle ä ven kunna inrymmas i Alströmerområdet och dä rmed sker en ytterligare lokaleffektivisering och samverkan. Utbildningsnä mnden står ä ven inför ett beslut att integrera gymnasiesä rskolans verksamhet i Alströmers lokaler. Detta ger fördelar både verksamhets- och lokalmä ssigt. De konsekvenser dessa beslut kan få ä r att Kabom (Kulturskolan samt Euc) respektive Utbildningens Hus (gymnasiesä rskolan) nu delvis kan frigöras för övrig verksamhet. Diskussioner har parallellt förts kring de fördelar kommunen skulle kunna uppnå om förvaltningarna inom Alingsås kommun kunde få en geografisk placering

16 Kommunfullmä ktige Sida 14 KF 194, forts Dnr KS 272 nä ra varandra. Idag sitter tre av kommunens förvaltningar, tekniska kontoret, miljöskyddskontoret samt plan- och byggkontoret samlade på Sveagatan i ett nyrenoverat förvaltningshus. Ö vriga förvaltningar ä r utspridda geografiskt. Barn och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen ä r lokaliserade i lokaler hos externa fastighetsä gare, i Kristineholm respektive på Sidenvä gen. Vård och ä ldreomsorgens förvaltning befinner sig på Kungsgatan. Denna fastighet ä r lokaliserad bredvid kommunledningskontoret, (Rådhuset respektive Teliahuset). Utbildningsförvaltningens administration befinner sig i Utbildningens Hus. Kulturoch fritidsförvaltningen ä r lokaliserade hos extern fastighetsä gare i Sparbankshuset. Nä r Kabom nu har en möjlighet att frigöra utrymme skulle detta kunna utgöra ett tillfä lle att samla förvaltningar geografiskt. En förstudie, som utförs av Fabs AB, pågår i Kabom för att se vilka möjligheter som finns i fastigheten. Det finns ä ven möjligheter till utökning av förvaltningslokaler på Kungsgatan, i den byggnad vård- och ä ldres förvaltning idag befinner sig. Då utrymme kommer att frigöras i Utbildningens Hus vill kommunledningskontoret påpeka att frågan kring fortsatt verksamhet inom Utbildningens Hus bör lyftas då denna utpekats som en strategisk viktig byggnad inom ramen för vision Ovanstående lokalförä ndringar skulle innebä ra att Alingsås kommun skulle få två större förvaltningsområden geografiskt, ett på Sveagatan, samt ett område kring Kungsgatans vä stra del. Detta skulle frä mja ett ökat samarbete och ge ökad samhörighet men också bidra till tidsvinster vad gä ller möten, sammankomster m m. Kungsgatans vä stra del har ä ven nä rhet till AB Alingsåshem och Alingsås Energi AB. Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 204. Föredragning Föredragning görs av lokalsamordnare Susanna Andersson från centrala ekonomienhetens planeringsfunktion. Anföranden Anföranden hålls av Pä r Göran Björkman (S), Kristina Grapenholm (FP), Christian Jerhov (M), Jan Gustafsson (V), Vanja Larsson (V), Staffan Albinsson (C), Stefan Svensson (KD) samt Daniel Filipsson (M). Yrkanden Pä r Göran Björkman (S), Kristina Grapenholm (FP), Jan Gustafsson (V), Staffan Albinsson (C), Stefan Svensson (KD) samt Daniel Filipsson (M) yrkar alla på bifall till kommunstyrelsens förslag.

17 Kommunfullmä ktige Sida 15 KF 194, forts Dnr KS 272 Kommunfullmä ktige fattar följande inriktningsbeslut: Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nä mnder och Fabs AB arbeta vidare med kommungemensam lokalsamordning enligt följande inriktning, avseende Kungsgatan/Kabomhuset, Utbildningens Hus samt Alströmerskolan. Syftet skall vara att uppnå såvä l ekonomiska vinster som ökad samverkan mellan nä mnderna.: Förvaltningslokaler Socialförvaltning, vård och ä ldreomsorgsförvaltning, barn- och ungdomsförvaltning, utbildningsförvaltning samt kultur- och fritidsförvaltning samlas i gemensamt förvaltningshus kring Kungsgatans vä stra del. Alströmergymnasiet Samordning i nuvarande lokalbestånd, samverkar med övrig kommunal verksamhet, som till exempel Kulturskolan och EUC samt övrig verksamhet inom Utbildningsnä mnden. Utbildningens Hus Uppdrag skall ges till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till framtida utveckling av huset. Exp: KS

18 Kommunfullmä ktige Sida 16 KF 195 Dnr KS 079 Alingså s Ryttarsä llskaps ansökan om att undantas av å rlig amortering Ä rendebeskrivning Alingsås Ryttarsä llskap har kontaktat kommunledningskontoret med anledning av att de vill ansöka om anstånd att under en tid av två år (den 1 oktober 2009 till och med den 31 december 2011) undantas av Alingsås kommuns beslut om årlig amorteringstakt. Alingsås Ryttarsä llskap skriver att de ä r i slutfasen på ombyggnation av ridhus och stall. Klubben har under rådande konjukturlä ge drabbats av vikande intä kter på grund av minskat antal ridande, vilket innebä r att de har likviditetsbrist. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 september 2009 lä mnat följande yttrande samt förslag till beslut: Alingsås kommun har två stycken kommunala borgen gentemot Alingsås Ryttarsä llskap. Borgen nummer 1 enligt fullmä ktigebeslut den 26 maj 1993, 74, gä llde en borgen på tkr med krav på årlig amortering med minst 100 tkr per år. Denna borgen lä mnades i samband med uppförande av ny ridmanege. Borgen nummer 2 enligt fullmä ktigebeslut den 25 oktober 2006, 157 gä llde borgen på tkr med årlig amortering med minst 200 tkr per år. Denna borgen lä mnades i samband med uppförande av nytt stall och ridhus och beviljades av kommunfullmä ktige med hä nvisning till verksamhetens sä rskilda vä rde och art. Alingsås Ryttarsä llskap skall dä rmed årligen amortera minst 300 tkr. Kommunledningskontoret föreslår att Alingsås Ryttarsä llskaps ansökan avslås med hä nvisning till den praxis som kommunen har att inte ä ndra gä llande villkor i beviljade borgensä renden. Förslag till beslut: Alingsås Ryttarsä llskaps ansökan om att undantas av kommunfullmä ktiges beslut om årlig amorteringstakt avslås. Arbetsutskottet beslutade den 30 september 2009, 138 att bordlä gga ä rendet till och med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträ de den 21 oktober Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 207.

19 Kommunfullmä ktige Sida 17 KF 195 forts. Dnr KS 079 Anföranden med yrkanden Daniel Filipsson (M) samt Jan Gustafsson (V) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmä ktiges beslut Med undantag från kommunens borgenspolicy, beviljas Alingsås Ryttarsä llskap amorteringsfrihet under perioden den 1 oktober 2009 till och med den 31 december EXP: Klk ekonomi, Lagakraftbevis

20 Kommunfullmä ktige Sida 18 KF 196 Dnr KS 077 Svar på motion angå ende omprioritering av investering frå n nybygge vid Mjörngatan-Tennisvä gen till cykelbana mellan Sollebrunn-Stora Mellby - Lena Klevenå s m fl Ä rendebeskrivning Lena Klevenås (MP) och Janine Alm Ericson (MP) har i en motion till fullmä ktige den 9 juni 2009 dels yrkat att investeringen av bygge av ny vä g bakom gamla tennishallen prioriteras om till förmån för en gång- och cykelbana mellan Sollebrunn-Stora mellby. Dels yrkar motionä rerna att kommunen redovisar en motiverad prioritetsordning för olika investeringar som behöver göras för att öka trafiksä kerheten för barnen i kommunen. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen som låtit kommunledningskontoret studera frågan. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 september 2009 lä mnat följande yttrande samt förslag till beslut: Beslut om ny vä gdragning vid Tennisvä gen har beslutats av kommunfullmä ktige efter flera på varandra följande diskussioner. Investeringsmedel finns avsatta i innevarande års investeringsplan. Någon omfördelning i investeringsplanen till förmån för ett helt nytt projekt låter sig inte göras, utan bör så fall ske i samband med budgetarbetet för 2010 och framåt. Vid varje års arbete med den femåriga, rullande, investeringsplanen skall alla olika behov, exempelvis för tillgä nglighet, kollektivtrafik och trafiksä kerhet, noga motiveras och prioritetsordnas efter angelä genhetsgrad. Motionens intentioner kan dä rför sä gas vara uppfyllda. Förslag till beslut: Motionen föranleder inga åtgä rder. Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november, 201. kommunfullmä ktiges beslut: Motionen anses, med hä nvisning till kommunledningskontorets yttrande, besvarad.

21 Kommunfullmä ktige Sida 19 KF 197 Dnr KS 092 Svar på motion rökfri arbetstid Leif Hansson(S) Ä rendebeskrivning Leif Hansson(S) har i motion till kommunfullmä ktige den 29 oktober 2008, 197 yrkat att förutsä ttningarna för att införa rökfri arbetstid i kommunen utreds. Motionä ren menar att det ä r viktigt att hela kommunen fattar ett sådant principbeslut och inte en enskild förvaltning. Kommunfullmä ktige beslutade att remittera ä rendet till kommunstyrelsen. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 augusti 2009 lä mnat följande yttrande samt förslag till beslut: Metodik För att utreda förutsä ttningarna för ett eventuellt införande av rökfri arbetstid i Alingsås kommun har kommunledningskontoret kontaktat Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt kommuner dä r man framgångsrikt arbetat med rökfri arbetstid (Mölndal stad, Borås stad, Halmstad kommun samt SDF Backa). Samtliga kommuner har valt lite olika tillvä gagångssä tt i införande och tillä mpning av rökfri arbetstid samtidigt som SKL genom enkä tundersökningar kan visa på ett antal punkter för ett framgångsrikt införande. De alternativ kommunledningskontoret tagit fram har diskuterats i AG hä lsa (arbetsgrupp sammansatt med representanter från respektive förvaltning samt Kommunal och Lä rarförbundet) varefter motionen har remitterats till samtliga förvaltningar och personalorganisationer. Varför rökfri arbetstid? I Sverige idag ä r 14 procent av mä nnen och 19 procent av kvinnorna dagligrökare. Enligt SKL finns det kommunalt anstä llda grupper med betydligt högre andel rökare. SKL menar ä ven att olika undersökningar visar att 70 till 85 procent av dem som röker vill sluta. Enligt en enkä tundersökning 2007 i Alingsås kommun finns kommunala grupper dä r procent av de anstä llda röker. Enligt Statens folkhä lsoinstitut orsakar rökning skador hos alla som röker och rökningen har effekt på i stort sett alla kroppens organsystem. Man menar att varannan rökare dör i förtid av sin rökning och i genomsnitt förlorar rökaren 7 8 år av sin förvä ntade livstid. Tobaksrök påverkar förutom rökaren också personer som vistas i utrymmen med tobaksrök. Undersökningar från SKL visar att rökare har fler sjukskrivningsdagar ä n ickerökare. Dock ä r ett beslut om att sluta röka ett personligt beslut som ingen arbetsgivare kan påtvinga någon. SKL menar att kommunerna med sina drygt anstä llda har en viktig folkhä lsouppgift, både gentemot de anstä llda och genom de anstä lldas roll som förebilder vid kontakter med allmä nheten. Vidare finns det ä ven ett kund- /brukarperspektiv. Förutom att vara en god förebild kan det anses rimligt att ingen

22 Kommunfullmä ktige Sida 20 KF 197 forts. Dnr KS 092 skolpersonal, vårdpersonal, bibliotekarie exempelvis röker eller luktar rök gentemot sina elever, brukare, kunder och så vidare. Vad innebä r rökfri arbetstid? I dag finns ett rökförbud för samtliga kommunala lokaler och skolgårdar. Med rökfri arbetstid tar man steget lä ngre vilket innebä r att ingen skall behöva utsä ttas för tobaksrök under arbetstid. Enligt 8, Tobakslag (1993:581) svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsä tts för tobaksrök under arbetstid. Det innebä r att den tid man arbetar eller har paus skall slippa tobaksrök. Exempelvis blir dagens rökning i rökrutor eller utanför entré er ej tillåtna annat ä n under den anstä lldes lunch. Rökfri arbetstid omfattar alla anstä llda och förtroendevalda. I dagslä get (januari 2009) har 63 kommuner beslutat om rökfri arbetstid. Framgångsfaktorer med införande av rökfri arbetstid Enligt SKL har lä rdomar från internationell tobaksprevention och arbetet med rökfritt landsting i Sverige visat att det finns ett antal tydliga framgångsfaktorer i arbetet med rökfri arbetstid. Fokus menar man, bör ligga på den rökfria miljön, det ska vara lä tt att ta ett beslut att bli rökfri och svårt att börja röka. Vidare sä ger SKL att arbetet med tobaksprevention ä r ett långsiktigt arbete och det bör utgöra en del av de ordinarie arbetsprocesserna. SKL har genomfört enkä tundersökning bland alla kommuner som har genomfört rökfri arbetstid. Den största nyckelfaktorn ä r en policy, politiskt förankrad, som har processats fram av arbetsgivare, medarbetare och fackliga representanter. Viktiga inslag ä r tillgång till rökfria miljöer, information om policyn, regelbunden feedback och uppmuntran samt adekvat rökslutarstöd. Svårigheter med att införa rökfri arbetstid Kommunen kan besluta om rökfri arbetstid. Det finns inga lagrum som sä tter stopp för det. Konflikt kan dä remot finnas mellan de olika lagarna; tobakslagen, socialtjä nstlagen, LSS och arbetsmiljölagen, exempelvis vid arbete i annans hem dä r brukaren ä r rökare. Vidare finns vissa svårigheter att följa upp ett principbeslut, hur kontrolleras efterlevnaden av policyn? Skall det riktas sanktioner till den som röker under arbetstid? Med andra ord, kan personal utsä ttas för disciplinåtgä rder? Integritetsfrågan ä r en ytterligare aspekt. I dagslä get ska varje arbetsledare ta upp den anstä lldes kost- och motionsvanor i medarbetarsamtalet. Lä gg dä rtill att arbetsledaren eventuellt ska kontrollera huruvida de anstä llda röker eller ej under arbetstid. Offentliga arbetsgivare ä r förebilder men de bör kanske inte agera så att det kan uppfattas att den personliga integriteten krä nks. Var grä nsen går för integritetskrä nkning eller förebyggande hä lsoarbete ä r en svårdefinierbar fråga. Förutsä ttning i Alingsås kommun för införande av rökfri arbetstid I samtliga kommuner som kommunledningskontoret varit i kontakt med har man upprä ttat en policy om rökfri arbetstid. I vissa kommuner har man valt att införa policy om rökfri arbetstid i delar av kommunen, oftast i förvaltningar med tä t kontakt med tredje man, ex omsorgs- och utbildningsförvaltningar. Majoriteten av kommunerna har reglerat frågan så tillvida att rökfri arbetstid anses vara en ordningsföreskrift och som alla andra ordningsföreskrifter innebä r det

23 Kommunfullmä ktige Sida 21 KF 197 forts. Dnr KS 092 att en anstä lld som bryter mot ordningsföreskriften ytterst bryter mot anstä llningsavtalet. Kommunledningskontoret menar att det finns förutsä ttningar för tre alternativa införanden av rökfri arbetstid i Alingsås kommun; Alternativ A ä r att rökfri arbetstid införs i Alingsås kommun som ett kommunfullmä ktigebeslut med policy, vilken gä ller för samtliga politiker och anstä llda i Alingsås kommun. Rökfri arbetstid innebä r att ingen anstä lld eller förtroendevald i kommunen röker under arbetstid eller pauser. Policyn regleras som en ordningsföreskrift vilket innebä r att rökning under arbetstid kan leda till disciplinåtgä rder enligt gä llande avtal. Kommentar: Enligt kommunledningskontoret ä r en av fördelarna med alternativ A att det finns instrument att åtgä rda eventuella brister i efterlevnaden av policyn. Nackdelen ä r att alternativ A av de anstä llda kan upplevas integritetskrä nkande och som ett ingrepp i den personliga sfä ren. Vidare kan det uppfattas som att alternativ A skapar ett tobakspreventivt arbete som bygger på straff och kontroll snarare ä n på individens egna drivkrafter. Alternativ B ä r att rökfri arbetstid införs i Alingsås kommun som ett kommunfullmä ktigebeslut med policy, vilken gä ller för samtliga politiker och anstä llda i Alingsås kommun. Rökfri arbetstid innebä r att ingen anstä lld eller förtroendevald i kommunen röker under arbetstid eller pauser. Policyn regleras inte som en ordningsföreskrift. Dä rmed vidtas inte heller några arbetsrä ttsliga åtgä rder om anstä lld personal inte följer policyn eftersom den snarare skall betraktas som en viljeinriktning. Kommentar: Fördelen med detta alternativ ä r att man gör det utifrån ett positivt individperspektiv dä r var och en ansvarar för efterföljandet av policyn. Dock bör man efterstä va ett långsiktigt arbete då det krä vs information och i vissa fall normförä ndringar i organisationen gentemot rökfri arbetstid. Det kan finnas risk att alternativ B skapar en tandlös policy med mycket knapp efterlevnad. Alternativ C ä r att rökfri arbetstid införs som en ordningsföreskrift i delar av Alingsås kommun, exempelvis barn- och ungdomsnä mnden, utbildningsnä mnden samt i social- och vård- och ä ldreomsorgsnä mnden. Rökfri arbetstid innebä r att ingen anstä lld eller förtroendevald i denna del av kommunen röker under arbetstid eller pauser. Ordningsföreskriften kan regleras på motsvarande sä tt som policyn i alternativ A eller utan reglering som i alternativ B. Kommentar: Kommunledningskontoret uppfattar att alternativ C har fördelen av att man kan lä gga mer resurser på specifika nä mnders arbete med rökprevention och att man gör det utifrån ett kund-/brukarperspektiv dvs man undviker pekpinnar och tar hä nsyn till tredje man. Nackdelen ä r att det kan betraktas som orä ttvist att endast peka ut vissa nä mnder i det rökpreventiva arbetet. Mot dessa alternativ kan stä llas dagens situation. Som tidigare nä mnts ä r det i dag förbjudet att röka i kommunala lokaler och på skolgårdar. Alingsås kommuns

24 Kommunfullmä ktige Sida 22 KF 197 forts. Dnr KS 092 rökpreventiva arbete sker genom exempelvis sluta-röka kurser riktade till de arbetsplatser som enligt kommunens hä lsoenkä tundersökning ligger högt i antal rökare jä mfört med riksgenomsnittet. Det preventiva arbetet bygger på information om situationen och den anstä lldes egna drivkrafter till att bli rökfri, utan vare sig reglering eller sanktioner. Samtidigt har oss veterligen den arbetsrä ttsliga innebörden av rökförbudet i kommunala lokaler inte lett till att frågan om disciplinansvar har prövats. Kommentar: Kommunledningskontoret anser att det ibland kan finnas fördelar med att koncentrera resurserna till de arbetsplatser dä r rökning ä r vanligast förekommande. Oavsett alternativ genomförs vartannat år en hä lsoenkä tundersökning i kommunen ur vilken statistik kan hä mtas kring antal rökare. Dä rmed finns möjlighet att kontrollera effekten av en ev. tobakspolicy. Med ett ev. policyinförande anser kommunledningskontoret det angelä get att den som önskar sluta röka ska få hjä lp genom kommunens företagshä lsovård. Information skall ä ven ges till alla anstä llda och förtroendevalda om vad rökfri arbetstid innebä r. Vid introduktion av nyanstä lld personal skall information om rökfri arbetstid ges. I remissvaren från förvaltningar och personalorganisationer framkommer att samtliga framhåller vikten av ett rökpreventivt arbete. Majoriteten av förvaltningarna framhåller alternativ B eller dagens situation. En förvaltning förordar alternativ A, ingen förvaltning eller personalorganisation förordar alternativ C. Sammanfattningsvis menar kommunledningskontoret att det ä r genomförbart att införa rökfri arbetstid i Alingsås kommun. Kommunledningskontoret menar samtidigt att vid ett eventuellt införande av rökfri arbetstid står hä lsoperspektivet i konflikt med den personliga integriteten vilket bedöms vara en fråga som bör behandlas politiskt. Förslag till beslut: Kommunledningskontoret överlåter till kommunfullmä ktige att fatta beslut i frågan. Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 202. Anföranden Anföranden görs av Leif Hansson (S), Daniel Filipsson (M) och Jan Gustafsson (V). Yrkanden Leif Hansson (S) och Daniel Filipsson (M) yrkar på bifall till alternativ B

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20

Protokoll. Socialnä mnden 2011-02-15 14-20 Socialnä mnden 14-20 Socialnä mndens sammanträ de Ersä ttningar till familjehem, kontaktfamiljer, kontaktpersoner m.m. 2 Yttrande till Förvaltningsrä tten i Göteborg, mål 574-11 angående laglighetsprövning

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90

Protokoll. Socialnämnden 2014-09-23 86-90 Socialnämnden 86-90 2 86 Information om målgruppsanalys inom beroende och missbruk...5 87 Information om handlingsplan för ej verkställda beslut...6 88 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete...7

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-07 1-4 Socialnämnden 1-4 2 1 Utökat tillstånd för alkoholservering till allmänheten 2015 - First Hotel Grand...5 2 Alingsås Ljusplan...6 3 Val av ledamöter och ersättare till socialnämndens arbetsutskott 2015-2018...7

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2015-02-25 11-14 Miljöskyddsnämnden 11-14 2 Information och överläggningar... 6 Årsplanering 2015 (Miljöreda 2015-0171)... 7 Flerårsstrategi (Miljöreda 2015-0038)... 8 Verksamhetsberättelse 2014 (Miljöreda 2014-0650)...

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-16 20-25 Kultur- fritidsnämnden 20-25 Kulturfritidsnämnden 2 20 Information överläggningar...5 21 Delegering av arbetsmiljöuppgifter...6 22 Meddelande 2015...7 23 Delegation 2015...8 24 Informationsuppdrag till

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5

Protokoll. Förbundsdirektionen 2014-02-14 1-5 Förbundsdirektionen 1-5 2 1 Godkännande av dagordning... 5 2 Utseende av justeringsperson... 6 3 Årsredovisning och bokslut 2013... 7 4 Samverkan Övning Kommunikation SÖK 2013... 8 5 Delegationsärenden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Beslutad i KF 080623. Hälsopolicy

Beslutad i KF 080623. Hälsopolicy Beslutad i KF 080623 Hälsopolicy 2 (6) Bakgrund I Hultsfreds kommuns personalpolicy framgår att Hultsfreds kommun ska verka för att förbättra arbetsmiljön genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete samt

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2011-06-10 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Ramar och finansiella mål 2012-2014 18. Säkerhetssamordning ny uppgift för Räddningstjänstförbundet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13

Protokoll. Socialnämnden 2015-01-27 6-13 Socialnämnden 6-13 2 6 Information från förvaltningschef och avdelningschefer...5 7 Flerårsstrategi för Socialnämnden 2015-2017...6 8 Samverkansavtal mellan Föreningen Kvinnojouren Olivia och Alingsås

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11

TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88. Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 TOBAKSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, 88 Dnr: KS 2014/623 Reviderad 2015-01-26, 11 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19

Protokoll. Förbundsdirektionen 2015-06-12 12-19 Förbundsdirektionen 12-19 2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Firmatecknare för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund... 7 15 Vitesföreläggande asylboende

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134

Protokoll. Kommunfullmäktige 2014-10-29 122-134 Kommunfullmäktige 122-134 2 122 Information... 5 123 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Janine Alm Ericson (MP)... 6 124 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Kommunhuset i Lomma, stora sessionssalen Tid kl. 18.30-19.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) 2:e vice ordförande Lennart Badersten

Läs mer

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3

Protokoll. Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 2012-11-19 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29-3 Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor 29. Mötets öppnande och presentationsrunda 30. Föregående protokoll och val av justeringsman 31. Västra Götalandsregionens

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14. Kommunstyrelsen 2014 10 06 1 (9) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa måndagen den 6 oktober 2014 klockan 13.00 14.50 Beslutande: Pia Tingvall (C), ordförande Björn Hoflund (M) Göran Lindgren (M) Claes

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21

Protokoll. Förbundsdirektionen 2012-06-15 15-21 Förbundsdirektionen 15-21 Förbundsdirektionen sammanträde 15. Godkännande av dagordning 16. Utseende av justeringsperson 17. Arbetsmiljöpolicy 18. Upphandlingspolicy 19. Firmatecknare för Alingsås och

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP)

Sven-Olov Axelsson (S), ordförande Ingegerd Bennysson (S), 1:e vice ordförande Maria Nyberg (V) Pia Renman (M) Anneli Lyckeborn (FP) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Måndagen den 24 februari 2014 i Kommunstyrelsens sessionssal, klockan 13:00-16:15 Sammanträdet ajournerades klockan 13:50-14:10 Sven-Olov

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190

Protokoll. Kommunfullmäktige 2013-12-11 181-190 Kommunfullmäktige 181-190 2 181 Avsägelse av kommunalt uppdrag... 5 182 Information: A/ Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 6 183 Utvecklingsprincip för Mjörnstranden... 7 184 Svar på motion om begravningsplats

Läs mer

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003

Fritidsintendent Lars Lundkvist Förvaltningssekreterare Marie-Louise Bornholm. Fritidskontoret, Vallentuna, den 17 januari 2003 Fritidsnämndens arbetsutskott 14 januari 2003 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Mörbyrummet, Fritidskontoret, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 14 januari 2003 kl 08.00-09.50 Jörgen Hellberg

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-19 1 Plats och tid Vrigstad Värdshus, måndagen den 19 mars 2007 klockan 19.00-21.15 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Stefan Gustafsson (kd), Annika Andersson (kd), Kennet Larsson (sd), Kerstin

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-17. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 5 2012-10-17 08:15-11:10 Beslutande Kristina Svensson Veronica Almroth Bengt Johansson Kerstin Gadde Anders Hygrell Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02

Valnämnden Protokoll 1 (9) 2014-12-02 Valnämnden Protokoll 1 (9) Valnämnden 2014/26 Plats och tid Stadshusets sessionssal, kl 17:30-19:10 Ledamöter Urban Swahn (M), ordförande Börje Hansson (C), vice ordförande Gunnar Håkansson (MP), 2:e vice

Läs mer

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54

Protokoll. Utbildningsnä mnden 2009-05-26 46-54 Utbildningsnä mnden 46-54 Utbildningsnä mnden extra sammanträ de 46 Ekonomisk uppfö ljning efter april år 2009 47 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering uppdrag 1-3 48 Fyra utvecklingsuppdrag UN avrapportering

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c)

Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson (c) Personal- och organisationsutskottet 2007-05-28 1 (14) Plats och tid Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, måndag den 28 maj 2007, kl 08.30-12.10 ande Stiven Wiklund ordförande (s) Björn Magnusson

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M)

Gunilla Aurusell (S) och Niklas Magnusson (M) Kommunstyrelsen 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, måndagen den 21 juni 2010, klockan 17.00-17.30. Beslutande Per Strengbom (S), ordförande, Margareta Johansson (S), Rolf Lindgren (S), Sergio

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson

Lars-Olof Sandberg Henry Sandahl S Barbro Petersson V Pelle Jageby MOD Jan-Ola Gustafsson SD Natalia E Henriksson Sammanträdesdatum Sida 1 (7) Plats och tid Blomsdals Örtagård, Öxabäck klockan 18.30-20.50 Beslutande M Kerstin Weimman-Lindén C Mona Stenström FP Ola Hugerth, tjänstgör för Bernt Spetz KD Inga-Maj Krüger

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson

Hans Bengtson. Gunilla Andersson. Kåge Wallner. Hans Bengtson Protokoll 1 (14) Plats och tid: Camp Igge, Iggesund klockan 08.30-15.30 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Kåge Wallner (MP) ordf Birgitta Medin (M) Kerstin Karlsson (M) Agneta Palmqvist (M) Marcus

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-02-23

Kommunfullmäktige 2009-02-23 Kommunfullmäktige 2009-02-23 Plats och tid Förvaltningshuset, klockan 18.00 19.40 Beslutande Leif Nilsson (s) Håkan Svensson (s) Göran Engström (c) Carin Runeson (s) Märta Hansson (s) Birgitta Bolin (c)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået kl. 13.30 15.50 Ajournering: kl. 14.30 14.40 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Gunnar Bengtsson (S) Lennart Pettersson (C) tjänstgörande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 1 Paragrafer 15-19 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 10.00-12.00 ande Övriga deltagare Daniel Bäckström (c) Margareta Bäckström (c) Dag Rogne Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) Bo Augustsson

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1

Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Kommunstyrelsen 2010-12-28 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 16.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Jan-Erik Wallin (M), ordförande Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sida 1(15) 2011-06-22 Plats och tid kl. 09.00 10.00 på Lärcenter i Fagersta Beslutande Övriga deltagande Ulrica Persson Shiro Biranvand Helena Skagerberg Jan Johansson Gustav El Rachidi

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsen 2012-11-07 1 (10) Plats och tid Stadshuset i Mjölby, Kommunstyrelsesalen, kl 14.00-15.35 Plats och tid Beslutande Carina Jönsson (S) Cecilia Vilhelmsson (S) Monika Gideskog (M) Thony Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14)

Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Sida Kommunstyrelsen 2001-02-07 1 (14) Plats och tid Kommunalhuset, konferensrum 225, kl 15.00--1710 Beslutande Se bilaga 1. Övriga deltagande Se bilaga 2. Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M)

Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson (S) Margaretha Gadde-Jennische (M) - DEMOKRATIBEREDNINGEN - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 09.00 12.00 Beslutande Carl-Åke Elmersjö (MP), ordförande Annika Krispinsson (C) Monica Brode (LP) Anders Pettersson

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist

Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare. Helene Norrback Bo Dahlqvist Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 20.53 1 (14) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Karolina Hansen, sekreterare Susanne Burström, säkerhetssamordnare

Läs mer