Protokoll. Kommunfullmä ktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll. Kommunfullmä ktige 2009-11-18 185-201"

Transkript

1 Kommunfullmä ktige

2 Kommunfullmä ktige sammanträ de 185. Avsä gelser från kommunala uppdrag 186. Avsä gelser från kommunala uppdrag 187. Avsä gelser från kommunala uppdrag 188. Avsä gelser från kommunala uppdrag 189. Lä nsstyrelsens beslut om ny ledamot samt ersä ttare i kommunfullmä ktige efter Lars Lundgren (FP) 190. Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i valberedningen efter Lars Lundgren (FP) 191. Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) 192. Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) 193. Förä ndringar av avgift för matdistribution inom hemtjä nsten 194. Inriktningsbeslut för lokalförsörjningsplan 195. Alingsås Ryttarsä llskaps ansökan om att undantas av årlig amortering 196. Svar på motion angående omprioritering av investering från nybygge vid Mjörngatan-Tennisvä gen till cykelbana mellan Sollebrunn-Stora Mellby - Lena Klevenås m fl 197. Svar på motion rökfri arbetstid Leif Hansson(S) 198. Revidering av miljöskyddsnä mndens reglemente 199.Meddelanden 200. Motion om förtidsröstning på Alströmergymnasiet, P-G Björkman (S) samt Anne-Marlene Hjortskog (S) 201. Fråga till fullmä ktigeledamot Bo Lundbladh tillika ordflörande i kommunens fastighetsbolag FABS, P-G Björkman (S)

3 Kommunfullmä ktige Sida 1 Plats och tid Beslutande First Hotel Grand, Alingsås kl 18:00-19:50 med ajournering Elver Jonsson (FP) ordförande Lennart Allbro (S), vice ordförande Gunilla Gomé r (KD), 2:e vice ordförande Staffan Albinsson (C) Janine Alm Ericson (MP) Hans Olof Andersson (FP) Holger Andersson (FP) Gun Aronsson (M) Thomas Bergh (S) Lise-Lotte Berghede (V) Carl-Erik Bergsé n (S) Pä r-göran Björkman (S) Runar Broman (V) Birgit Börjesson (S) Ulla Dalé n (MP) Björn Dahlin (M) Urban Eklund (KD) Gurli Ericsson (S) Daniel Filipsson (M) Kristina Grapenholm (FP) Lena Gunnarsson (FP) Jan Gustafsson (V) Lars-Olof Gustafsson (S) Birgitta Hallerbä ck (M) Leif Hansson (S) Anita Hedé n-unosson (S) Gunnar Henriksson (M) Niklas Hellgren (KD) Anne-Marlé ne Hjortskog (S) Christian Jerhov (M) Ingbritt Johansson (C) Lena Klevenås (MP) Birgitta Larsson (S) Thorsten Larsson (M) Vanja Larsson (V) Hans Lindell (M) Nils Malmros (KD) Eva Mattsson Hill (FP) Anna-Karin Nord (C) Anna-Maria Olsson (S) Bo Olsson (S) Sven Orrsjö (M) Gun Pettersson-Bohlin (S) Anders Sandberg (S) Anita Skoglund (S) Stefan Svensson (KD) Lars-Gunnar Svensson (S) Mirwais Wais (S) Gunno Wallmyr (FP) Fredrik Van den Broek (FP) Gunilla Wennö (FP) Paragrafer

4 Kommunfullmä ktige Sida 2 Ö vriga deltagare Utses att justera Från ekonomiavdelningen: lokalsamordnare Susanna Andersson och ekonomichef Sven Stengard Björn Franke (tf Administrativ chef) Lars Gunnar Svensson (S) och Gunnar Henriksson (M) med Kristina Grapenholm (FP) som ersä ttare Justeringens plats och tid Rådhuset, Alingsås måndagen den 23 november klockan 16:00 Sekreterare Ordförande Justerande Magnus Nilsson Elver Jonsson Lars Gunnar Svensson Gunnar Henriksson Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Kommunfullmä ktige Sammanträ desdatum Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Rådhuset, Administrativa avdelningen Underskrift

5 Kommunfullmä ktige Sida 3 KF 185 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Stina Malmros (KD) har i skrivelse som inkom den 29 oktober 2009 avsagt sig uppdraget som ersä ttare i utbildningsnä mnden från och med den 1 december Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse beviljas. Exp: S Malmros, UN, KLK-lön

6 Kommunfullmä ktige Sida 4 KF 186 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Leif Kinnvall (V) har i skrivelse inkommen den 13 november 2009 avsagt sig uppdraget som ledamot i miljöskyddsnä mnden med omedelbar verkan. Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse beviljas Exp: L Kinnvall, MN, KLK-lön

7 Kommunfullmä ktige Sida 5 KF 187 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Anders Björkman (S) har i skrivelse inkommen den 17 november 2009 avsagt sig uppdraget som ersä ttare i byggnadsnä mnden. Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse beviljas. Exp: A Björkman, BN, KLK-lön

8 Kommunfullmä ktige Sida 6 KF 188 Avsä gelser frå n kommunala uppdrag Margareta Conradson (KD) har i skrivelse inkommen den 10 november 2009 avsagt sig platsen som ledamot i kommunfullmä ktige. Kommunfullmä ktiges beslut: Inkommen avsä gelse godkä nnes och underrä ttelse skickas till lä nsstyrelsen. Exp: M Conradson, Lst, KLK-lön

9 Kommunfullmä ktige Sida 7 KF 189 Dnr Lä nsstyrelsens beslut om ny ledamot samt ersä ttare i kommunfullmä ktige efter Lars Lundgren (FP) Lä nsstyrelsen har från och med den 28 oktober 2009 till och med den 31 oktober 2010 utsett Karin Axelsson (FP) till ledamot och Anita Brodé n (FP) till ersä t- tare i kommunfullmä ktige. Kommunfullmä ktiges beslut: Beslut om ny ledamot och ersä ttare noteras. Exp: KLK lön

10 Kommunfullmä ktige Sida 8 KF 190 Dnr Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i valberedningen efter Lars Lundgren (FP) Valberedningen föreslår att kommunfullmä ktige beslutar enligt följande: Fredrik Van den Broek (FP) utses till ny ledamot i valberedningen efter Lars Lundgren (FP) för tiden fram till och med den 31 december Kommunfullmä ktiges beslut: Fredrik Van den Broek (FP) utses till ny ledamot i valberedningen för tiden fram till och med den 31 december Exp: FV d Broek, KLK-lön

11 Kommunfullmä ktige Sida 9 KF 191 Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) Valberedningen föreslår att kommunfullmä ktige beslutar enligt följande: Esso Larsson (V) utses till ny ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) för tiden fram till och med den 31 december Kommunfullmä ktiges beslut: Esso Larsson (V) utses till ny ledamot i miljöskyddsnä mnden efter Leif Kinnvall (V) för tiden fram till och med den 31 december Exp: E Larsson, MN, KLK-lön

12 Kommunfullmä ktige Sida 10 KF 192 Kommunalt kompletteringsval - uppdrag som ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) Valberedningen föreslår att kommunfullmä ktige beslutar enligt följande: Peter Hjortskog (S) utses till ny ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) för tiden fram till och med den 31 december Kommunfullmä ktiges beslut: Peter Hjortskog (S) utses till ny ersä ttare i byggnadsnä mnden efter Anders Björkman (S) för tiden fram till och med den 31 december Exp: P Hjortskog, BN, KLK-lön

13 Kommunfullmä ktige Sida 11 KF 193 Dnr KS 720 Förä ndringar av avgift för matdistribution inom hemtjä nsten Ä rendebeskrivning Vård- och ä ldreomsorgsnä mnden har den 22 september, 75, föreslagit kommunfullmä ktige att besluta om 55 kronor i avgift för matdistribution från och med den 1 januari Samt att avgiften under avtalstiden justeras enligt index. För de personer som idag betalar 67 kronor i avgift föreslås avgiften sä nkas till 55 kronor från och med att avtalet börjar gä lla. Under 2009 har vård- och ä ldreomsorgsnä mnden upphandlat produktion och distribution av mat till personer med hemtjä nstinsats. Priset till leverantör för produktion och distribution ä r 52,50 kr per person. Matdistributionstaxan ä r för kronor för personer med hemtjä nstinsatser och 67 kronor för personer med enbart matdistribution. Från och med oktober 2009 börjar ett externt företag utföra produktion och distribution av mat till samtliga vårdtagare i hemmet som valt kommunal utförare av hemtjä nst. Portionspriset föreslås uppgå till 55 kronor, vilket inkluderar faktisk kostnad till upphandlad utförare samt ett overheadpåslag för avgifts- och administrationskostnader med 5 %. Avgiften föreslås justeras löpande utifrån avtal. Den nya avgiften berä knas ge ökade intä kter för vård- och ä ldreomsorgsnä mnden med cirka 100 tkr per år. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 19 oktober 2009 lä mnat följande yttrande: Kommunledningskontoret tillstyrker vård- och ä ldreomsorgsnä mndens förslag till förä ndrad avgift för matdistribution inom hemtjä nsten. Avgiften skall justeras med index varje år. Efter förtydligande ä r den föreslagna indexupprä kningen kopplat till indexet i avtalet dä r 60 % av priset justeras med förä ndringen av SCB:s index TPI (tjä nste prisindex) för hotell och restaurangtjä nster och 40 % av priset justeras med förä ndringen av SCB:s index TPI för transporttjä nster. Prisjusteringen sker en gång per år dä r det först justeringstillfä llet ä r Avtalet gä ller till och med den 30 september Nä mnden har redan genomfört en sä nkning av avgiften för de personer som enbart har matdistribution från 67 till 55 kronor från och med att avtalet började gä lla den 1 oktober 2009, detta med hä nvisning till sjä lvkostnadsprincipen. Den angivna avgiften på 55 kronor ä r exklusive moms då matdistribution ä r momsbefriat (individuellt behovsprövad enligt socialtjä nstlagen).

14 Kommunfullmä ktige Sida 12 KF 193, forts Dnr KS 720 Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 200. Kommunfullmä ktiges beslut: Avgiften för matdistribution faststä lls till 55 kronor per portion från och med den 1 januari Avgiften justeras under avtalstiden med samma index som finns faststä llt i ramavtalet. Exp: KS, VÄ N, Lagakraftbevis

15 Kommunfullmä ktige Sida 13 KF 194 Dnr KS 272 Inriktningsbeslut för lokalförsörjningsplan Ä rendebeskrivning Ett arbete kring strategisk lokalförsörjningsarbete i Alingsås kommun ä r påbörjat. En del i detta arbete ä r den långsiktiga strategin för att på sikt optimera anvä n- dandet av kommunens lokaler. I den kommungemensamma lokalförsörjningsplanen kommer varje nä mnds långsiktiga strategier för lokalanvä ndande att redovisas. Vad gä ller den långsiktiga lokalplaneringen på kommunövergripande nivå behöver ett inriktningsbeslut tas redan i detta skede avseende förvaltningslokaler Kungsgatan, Kabomhuset, delar av Alströmerskolan och Utbildningens Hus. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 9 oktober 2009 framfört följande: Diskussioner i denna fråga har startat i och med de förä ndringar som ä r på vä g att genomföras i utbildningsnä mnden. Nä mnden kommer under hösten att ta beslut angående projektering för ombyggnation i sina befintliga lokaler. Om beslut tas om att fortgå med projekteringen kommer detta medföra att den estetiska inriktningen erhåller ä ndamålsenliga lokaler för sin verksamhet och extern inhyrning kan undvikas. Det som framkommit i diskussioner mellan utbildnings- och kultur och fritidsförvaltningen samt nä mnder har varit att samverkansmöjligheter i dessa lokaler finns. Utbildningsnä mndens estetiska inriktning på Alströmer och kultur och fritidsnä mndens verksamhet Kulturskolan som idag ä r lokaliserade i Kabomhuset har många gemensamma nä mnare och har tidigare samverkat, från 1995 och cirka 5 år framåt. Dåvarande verksamhet innefattade endast musik. Ett arbete kring samverkan fortgår i en arbetsgrupp och på politisk nivå förs diskussioner mellan nä mnderna. Kultur och fritidsnä mndens verksamhet Event och Ungdom (Euc) skulle ä ven kunna inrymmas i Alströmerområdet och dä rmed sker en ytterligare lokaleffektivisering och samverkan. Utbildningsnä mnden står ä ven inför ett beslut att integrera gymnasiesä rskolans verksamhet i Alströmers lokaler. Detta ger fördelar både verksamhets- och lokalmä ssigt. De konsekvenser dessa beslut kan få ä r att Kabom (Kulturskolan samt Euc) respektive Utbildningens Hus (gymnasiesä rskolan) nu delvis kan frigöras för övrig verksamhet. Diskussioner har parallellt förts kring de fördelar kommunen skulle kunna uppnå om förvaltningarna inom Alingsås kommun kunde få en geografisk placering

16 Kommunfullmä ktige Sida 14 KF 194, forts Dnr KS 272 nä ra varandra. Idag sitter tre av kommunens förvaltningar, tekniska kontoret, miljöskyddskontoret samt plan- och byggkontoret samlade på Sveagatan i ett nyrenoverat förvaltningshus. Ö vriga förvaltningar ä r utspridda geografiskt. Barn och ungdomsförvaltningen samt socialförvaltningen ä r lokaliserade i lokaler hos externa fastighetsä gare, i Kristineholm respektive på Sidenvä gen. Vård och ä ldreomsorgens förvaltning befinner sig på Kungsgatan. Denna fastighet ä r lokaliserad bredvid kommunledningskontoret, (Rådhuset respektive Teliahuset). Utbildningsförvaltningens administration befinner sig i Utbildningens Hus. Kulturoch fritidsförvaltningen ä r lokaliserade hos extern fastighetsä gare i Sparbankshuset. Nä r Kabom nu har en möjlighet att frigöra utrymme skulle detta kunna utgöra ett tillfä lle att samla förvaltningar geografiskt. En förstudie, som utförs av Fabs AB, pågår i Kabom för att se vilka möjligheter som finns i fastigheten. Det finns ä ven möjligheter till utökning av förvaltningslokaler på Kungsgatan, i den byggnad vård- och ä ldres förvaltning idag befinner sig. Då utrymme kommer att frigöras i Utbildningens Hus vill kommunledningskontoret påpeka att frågan kring fortsatt verksamhet inom Utbildningens Hus bör lyftas då denna utpekats som en strategisk viktig byggnad inom ramen för vision Ovanstående lokalförä ndringar skulle innebä ra att Alingsås kommun skulle få två större förvaltningsområden geografiskt, ett på Sveagatan, samt ett område kring Kungsgatans vä stra del. Detta skulle frä mja ett ökat samarbete och ge ökad samhörighet men också bidra till tidsvinster vad gä ller möten, sammankomster m m. Kungsgatans vä stra del har ä ven nä rhet till AB Alingsåshem och Alingsås Energi AB. Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 204. Föredragning Föredragning görs av lokalsamordnare Susanna Andersson från centrala ekonomienhetens planeringsfunktion. Anföranden Anföranden hålls av Pä r Göran Björkman (S), Kristina Grapenholm (FP), Christian Jerhov (M), Jan Gustafsson (V), Vanja Larsson (V), Staffan Albinsson (C), Stefan Svensson (KD) samt Daniel Filipsson (M). Yrkanden Pä r Göran Björkman (S), Kristina Grapenholm (FP), Jan Gustafsson (V), Staffan Albinsson (C), Stefan Svensson (KD) samt Daniel Filipsson (M) yrkar alla på bifall till kommunstyrelsens förslag.

17 Kommunfullmä ktige Sida 15 KF 194, forts Dnr KS 272 Kommunfullmä ktige fattar följande inriktningsbeslut: Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörda nä mnder och Fabs AB arbeta vidare med kommungemensam lokalsamordning enligt följande inriktning, avseende Kungsgatan/Kabomhuset, Utbildningens Hus samt Alströmerskolan. Syftet skall vara att uppnå såvä l ekonomiska vinster som ökad samverkan mellan nä mnderna.: Förvaltningslokaler Socialförvaltning, vård och ä ldreomsorgsförvaltning, barn- och ungdomsförvaltning, utbildningsförvaltning samt kultur- och fritidsförvaltning samlas i gemensamt förvaltningshus kring Kungsgatans vä stra del. Alströmergymnasiet Samordning i nuvarande lokalbestånd, samverkar med övrig kommunal verksamhet, som till exempel Kulturskolan och EUC samt övrig verksamhet inom Utbildningsnä mnden. Utbildningens Hus Uppdrag skall ges till kommunstyrelsen att återkomma med förslag till framtida utveckling av huset. Exp: KS

18 Kommunfullmä ktige Sida 16 KF 195 Dnr KS 079 Alingså s Ryttarsä llskaps ansökan om att undantas av å rlig amortering Ä rendebeskrivning Alingsås Ryttarsä llskap har kontaktat kommunledningskontoret med anledning av att de vill ansöka om anstånd att under en tid av två år (den 1 oktober 2009 till och med den 31 december 2011) undantas av Alingsås kommuns beslut om årlig amorteringstakt. Alingsås Ryttarsä llskap skriver att de ä r i slutfasen på ombyggnation av ridhus och stall. Klubben har under rådande konjukturlä ge drabbats av vikande intä kter på grund av minskat antal ridande, vilket innebä r att de har likviditetsbrist. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 16 september 2009 lä mnat följande yttrande samt förslag till beslut: Alingsås kommun har två stycken kommunala borgen gentemot Alingsås Ryttarsä llskap. Borgen nummer 1 enligt fullmä ktigebeslut den 26 maj 1993, 74, gä llde en borgen på tkr med krav på årlig amortering med minst 100 tkr per år. Denna borgen lä mnades i samband med uppförande av ny ridmanege. Borgen nummer 2 enligt fullmä ktigebeslut den 25 oktober 2006, 157 gä llde borgen på tkr med årlig amortering med minst 200 tkr per år. Denna borgen lä mnades i samband med uppförande av nytt stall och ridhus och beviljades av kommunfullmä ktige med hä nvisning till verksamhetens sä rskilda vä rde och art. Alingsås Ryttarsä llskap skall dä rmed årligen amortera minst 300 tkr. Kommunledningskontoret föreslår att Alingsås Ryttarsä llskaps ansökan avslås med hä nvisning till den praxis som kommunen har att inte ä ndra gä llande villkor i beviljade borgensä renden. Förslag till beslut: Alingsås Ryttarsä llskaps ansökan om att undantas av kommunfullmä ktiges beslut om årlig amorteringstakt avslås. Arbetsutskottet beslutade den 30 september 2009, 138 att bordlä gga ä rendet till och med kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträ de den 21 oktober Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 207.

19 Kommunfullmä ktige Sida 17 KF 195 forts. Dnr KS 079 Anföranden med yrkanden Daniel Filipsson (M) samt Jan Gustafsson (V) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag. Kommunfullmä ktiges beslut Med undantag från kommunens borgenspolicy, beviljas Alingsås Ryttarsä llskap amorteringsfrihet under perioden den 1 oktober 2009 till och med den 31 december EXP: Klk ekonomi, Lagakraftbevis

20 Kommunfullmä ktige Sida 18 KF 196 Dnr KS 077 Svar på motion angå ende omprioritering av investering frå n nybygge vid Mjörngatan-Tennisvä gen till cykelbana mellan Sollebrunn-Stora Mellby - Lena Klevenå s m fl Ä rendebeskrivning Lena Klevenås (MP) och Janine Alm Ericson (MP) har i en motion till fullmä ktige den 9 juni 2009 dels yrkat att investeringen av bygge av ny vä g bakom gamla tennishallen prioriteras om till förmån för en gång- och cykelbana mellan Sollebrunn-Stora mellby. Dels yrkar motionä rerna att kommunen redovisar en motiverad prioritetsordning för olika investeringar som behöver göras för att öka trafiksä kerheten för barnen i kommunen. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen som låtit kommunledningskontoret studera frågan. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 21 september 2009 lä mnat följande yttrande samt förslag till beslut: Beslut om ny vä gdragning vid Tennisvä gen har beslutats av kommunfullmä ktige efter flera på varandra följande diskussioner. Investeringsmedel finns avsatta i innevarande års investeringsplan. Någon omfördelning i investeringsplanen till förmån för ett helt nytt projekt låter sig inte göras, utan bör så fall ske i samband med budgetarbetet för 2010 och framåt. Vid varje års arbete med den femåriga, rullande, investeringsplanen skall alla olika behov, exempelvis för tillgä nglighet, kollektivtrafik och trafiksä kerhet, noga motiveras och prioritetsordnas efter angelä genhetsgrad. Motionens intentioner kan dä rför sä gas vara uppfyllda. Förslag till beslut: Motionen föranleder inga åtgä rder. Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november, 201. kommunfullmä ktiges beslut: Motionen anses, med hä nvisning till kommunledningskontorets yttrande, besvarad.

21 Kommunfullmä ktige Sida 19 KF 197 Dnr KS 092 Svar på motion rökfri arbetstid Leif Hansson(S) Ä rendebeskrivning Leif Hansson(S) har i motion till kommunfullmä ktige den 29 oktober 2008, 197 yrkat att förutsä ttningarna för att införa rökfri arbetstid i kommunen utreds. Motionä ren menar att det ä r viktigt att hela kommunen fattar ett sådant principbeslut och inte en enskild förvaltning. Kommunfullmä ktige beslutade att remittera ä rendet till kommunstyrelsen. Beredning: Kommunledningskontoret har i skrivelse den 6 augusti 2009 lä mnat följande yttrande samt förslag till beslut: Metodik För att utreda förutsä ttningarna för ett eventuellt införande av rökfri arbetstid i Alingsås kommun har kommunledningskontoret kontaktat Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt kommuner dä r man framgångsrikt arbetat med rökfri arbetstid (Mölndal stad, Borås stad, Halmstad kommun samt SDF Backa). Samtliga kommuner har valt lite olika tillvä gagångssä tt i införande och tillä mpning av rökfri arbetstid samtidigt som SKL genom enkä tundersökningar kan visa på ett antal punkter för ett framgångsrikt införande. De alternativ kommunledningskontoret tagit fram har diskuterats i AG hä lsa (arbetsgrupp sammansatt med representanter från respektive förvaltning samt Kommunal och Lä rarförbundet) varefter motionen har remitterats till samtliga förvaltningar och personalorganisationer. Varför rökfri arbetstid? I Sverige idag ä r 14 procent av mä nnen och 19 procent av kvinnorna dagligrökare. Enligt SKL finns det kommunalt anstä llda grupper med betydligt högre andel rökare. SKL menar ä ven att olika undersökningar visar att 70 till 85 procent av dem som röker vill sluta. Enligt en enkä tundersökning 2007 i Alingsås kommun finns kommunala grupper dä r procent av de anstä llda röker. Enligt Statens folkhä lsoinstitut orsakar rökning skador hos alla som röker och rökningen har effekt på i stort sett alla kroppens organsystem. Man menar att varannan rökare dör i förtid av sin rökning och i genomsnitt förlorar rökaren 7 8 år av sin förvä ntade livstid. Tobaksrök påverkar förutom rökaren också personer som vistas i utrymmen med tobaksrök. Undersökningar från SKL visar att rökare har fler sjukskrivningsdagar ä n ickerökare. Dock ä r ett beslut om att sluta röka ett personligt beslut som ingen arbetsgivare kan påtvinga någon. SKL menar att kommunerna med sina drygt anstä llda har en viktig folkhä lsouppgift, både gentemot de anstä llda och genom de anstä lldas roll som förebilder vid kontakter med allmä nheten. Vidare finns det ä ven ett kund- /brukarperspektiv. Förutom att vara en god förebild kan det anses rimligt att ingen

22 Kommunfullmä ktige Sida 20 KF 197 forts. Dnr KS 092 skolpersonal, vårdpersonal, bibliotekarie exempelvis röker eller luktar rök gentemot sina elever, brukare, kunder och så vidare. Vad innebä r rökfri arbetstid? I dag finns ett rökförbud för samtliga kommunala lokaler och skolgårdar. Med rökfri arbetstid tar man steget lä ngre vilket innebä r att ingen skall behöva utsä ttas för tobaksrök under arbetstid. Enligt 8, Tobakslag (1993:581) svarar arbetsgivaren för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsä tts för tobaksrök under arbetstid. Det innebä r att den tid man arbetar eller har paus skall slippa tobaksrök. Exempelvis blir dagens rökning i rökrutor eller utanför entré er ej tillåtna annat ä n under den anstä lldes lunch. Rökfri arbetstid omfattar alla anstä llda och förtroendevalda. I dagslä get (januari 2009) har 63 kommuner beslutat om rökfri arbetstid. Framgångsfaktorer med införande av rökfri arbetstid Enligt SKL har lä rdomar från internationell tobaksprevention och arbetet med rökfritt landsting i Sverige visat att det finns ett antal tydliga framgångsfaktorer i arbetet med rökfri arbetstid. Fokus menar man, bör ligga på den rökfria miljön, det ska vara lä tt att ta ett beslut att bli rökfri och svårt att börja röka. Vidare sä ger SKL att arbetet med tobaksprevention ä r ett långsiktigt arbete och det bör utgöra en del av de ordinarie arbetsprocesserna. SKL har genomfört enkä tundersökning bland alla kommuner som har genomfört rökfri arbetstid. Den största nyckelfaktorn ä r en policy, politiskt förankrad, som har processats fram av arbetsgivare, medarbetare och fackliga representanter. Viktiga inslag ä r tillgång till rökfria miljöer, information om policyn, regelbunden feedback och uppmuntran samt adekvat rökslutarstöd. Svårigheter med att införa rökfri arbetstid Kommunen kan besluta om rökfri arbetstid. Det finns inga lagrum som sä tter stopp för det. Konflikt kan dä remot finnas mellan de olika lagarna; tobakslagen, socialtjä nstlagen, LSS och arbetsmiljölagen, exempelvis vid arbete i annans hem dä r brukaren ä r rökare. Vidare finns vissa svårigheter att följa upp ett principbeslut, hur kontrolleras efterlevnaden av policyn? Skall det riktas sanktioner till den som röker under arbetstid? Med andra ord, kan personal utsä ttas för disciplinåtgä rder? Integritetsfrågan ä r en ytterligare aspekt. I dagslä get ska varje arbetsledare ta upp den anstä lldes kost- och motionsvanor i medarbetarsamtalet. Lä gg dä rtill att arbetsledaren eventuellt ska kontrollera huruvida de anstä llda röker eller ej under arbetstid. Offentliga arbetsgivare ä r förebilder men de bör kanske inte agera så att det kan uppfattas att den personliga integriteten krä nks. Var grä nsen går för integritetskrä nkning eller förebyggande hä lsoarbete ä r en svårdefinierbar fråga. Förutsä ttning i Alingsås kommun för införande av rökfri arbetstid I samtliga kommuner som kommunledningskontoret varit i kontakt med har man upprä ttat en policy om rökfri arbetstid. I vissa kommuner har man valt att införa policy om rökfri arbetstid i delar av kommunen, oftast i förvaltningar med tä t kontakt med tredje man, ex omsorgs- och utbildningsförvaltningar. Majoriteten av kommunerna har reglerat frågan så tillvida att rökfri arbetstid anses vara en ordningsföreskrift och som alla andra ordningsföreskrifter innebä r det

23 Kommunfullmä ktige Sida 21 KF 197 forts. Dnr KS 092 att en anstä lld som bryter mot ordningsföreskriften ytterst bryter mot anstä llningsavtalet. Kommunledningskontoret menar att det finns förutsä ttningar för tre alternativa införanden av rökfri arbetstid i Alingsås kommun; Alternativ A ä r att rökfri arbetstid införs i Alingsås kommun som ett kommunfullmä ktigebeslut med policy, vilken gä ller för samtliga politiker och anstä llda i Alingsås kommun. Rökfri arbetstid innebä r att ingen anstä lld eller förtroendevald i kommunen röker under arbetstid eller pauser. Policyn regleras som en ordningsföreskrift vilket innebä r att rökning under arbetstid kan leda till disciplinåtgä rder enligt gä llande avtal. Kommentar: Enligt kommunledningskontoret ä r en av fördelarna med alternativ A att det finns instrument att åtgä rda eventuella brister i efterlevnaden av policyn. Nackdelen ä r att alternativ A av de anstä llda kan upplevas integritetskrä nkande och som ett ingrepp i den personliga sfä ren. Vidare kan det uppfattas som att alternativ A skapar ett tobakspreventivt arbete som bygger på straff och kontroll snarare ä n på individens egna drivkrafter. Alternativ B ä r att rökfri arbetstid införs i Alingsås kommun som ett kommunfullmä ktigebeslut med policy, vilken gä ller för samtliga politiker och anstä llda i Alingsås kommun. Rökfri arbetstid innebä r att ingen anstä lld eller förtroendevald i kommunen röker under arbetstid eller pauser. Policyn regleras inte som en ordningsföreskrift. Dä rmed vidtas inte heller några arbetsrä ttsliga åtgä rder om anstä lld personal inte följer policyn eftersom den snarare skall betraktas som en viljeinriktning. Kommentar: Fördelen med detta alternativ ä r att man gör det utifrån ett positivt individperspektiv dä r var och en ansvarar för efterföljandet av policyn. Dock bör man efterstä va ett långsiktigt arbete då det krä vs information och i vissa fall normförä ndringar i organisationen gentemot rökfri arbetstid. Det kan finnas risk att alternativ B skapar en tandlös policy med mycket knapp efterlevnad. Alternativ C ä r att rökfri arbetstid införs som en ordningsföreskrift i delar av Alingsås kommun, exempelvis barn- och ungdomsnä mnden, utbildningsnä mnden samt i social- och vård- och ä ldreomsorgsnä mnden. Rökfri arbetstid innebä r att ingen anstä lld eller förtroendevald i denna del av kommunen röker under arbetstid eller pauser. Ordningsföreskriften kan regleras på motsvarande sä tt som policyn i alternativ A eller utan reglering som i alternativ B. Kommentar: Kommunledningskontoret uppfattar att alternativ C har fördelen av att man kan lä gga mer resurser på specifika nä mnders arbete med rökprevention och att man gör det utifrån ett kund-/brukarperspektiv dvs man undviker pekpinnar och tar hä nsyn till tredje man. Nackdelen ä r att det kan betraktas som orä ttvist att endast peka ut vissa nä mnder i det rökpreventiva arbetet. Mot dessa alternativ kan stä llas dagens situation. Som tidigare nä mnts ä r det i dag förbjudet att röka i kommunala lokaler och på skolgårdar. Alingsås kommuns

24 Kommunfullmä ktige Sida 22 KF 197 forts. Dnr KS 092 rökpreventiva arbete sker genom exempelvis sluta-röka kurser riktade till de arbetsplatser som enligt kommunens hä lsoenkä tundersökning ligger högt i antal rökare jä mfört med riksgenomsnittet. Det preventiva arbetet bygger på information om situationen och den anstä lldes egna drivkrafter till att bli rökfri, utan vare sig reglering eller sanktioner. Samtidigt har oss veterligen den arbetsrä ttsliga innebörden av rökförbudet i kommunala lokaler inte lett till att frågan om disciplinansvar har prövats. Kommentar: Kommunledningskontoret anser att det ibland kan finnas fördelar med att koncentrera resurserna till de arbetsplatser dä r rökning ä r vanligast förekommande. Oavsett alternativ genomförs vartannat år en hä lsoenkä tundersökning i kommunen ur vilken statistik kan hä mtas kring antal rökare. Dä rmed finns möjlighet att kontrollera effekten av en ev. tobakspolicy. Med ett ev. policyinförande anser kommunledningskontoret det angelä get att den som önskar sluta röka ska få hjä lp genom kommunens företagshä lsovård. Information skall ä ven ges till alla anstä llda och förtroendevalda om vad rökfri arbetstid innebä r. Vid introduktion av nyanstä lld personal skall information om rökfri arbetstid ges. I remissvaren från förvaltningar och personalorganisationer framkommer att samtliga framhåller vikten av ett rökpreventivt arbete. Majoriteten av förvaltningarna framhåller alternativ B eller dagens situation. En förvaltning förordar alternativ A, ingen förvaltning eller personalorganisation förordar alternativ C. Sammanfattningsvis menar kommunledningskontoret att det ä r genomförbart att införa rökfri arbetstid i Alingsås kommun. Kommunledningskontoret menar samtidigt att vid ett eventuellt införande av rökfri arbetstid står hä lsoperspektivet i konflikt med den personliga integriteten vilket bedöms vara en fråga som bör behandlas politiskt. Förslag till beslut: Kommunledningskontoret överlåter till kommunfullmä ktige att fatta beslut i frågan. Kommunstyrelsen har behandlat ä rendet den 2 november 2009, 202. Anföranden Anföranden görs av Leif Hansson (S), Daniel Filipsson (M) och Jan Gustafsson (V). Yrkanden Leif Hansson (S) och Daniel Filipsson (M) yrkar på bifall till alternativ B

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17

Protokoll. Kommunstyrelsen 2009-01-12 1-17 Kommunstyrelsen 1-17 Kommunstyrelsen sammanträ de 1. Proprieborgen fö r Alingsås Energi Nä t AB 2. Proprieborgen fö r AB Alingsåshem 3. Proprieborgen fö r Fabs AB 4. Organisation fö r projektet "Framtida

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178

Protokoll. Kommunstyrelsen 2011-08-15 149-178 Kommunstyrelsen 149-178 Kommunstyrelsen sammanträde 149. Ändring av arbetsordning för kommunfullmäktige 150. Kostenheten, överflyttning till barn- och ungdomsnämnden samt justering av kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197

Protokoll. Kommunfullmäktige 2012-11-28 187-197 Kommunfullmäktige 187-197 2 187 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i Fabs AB - Mohibullah Sedigh (S).. 5 188 Ny ledamot i kommunfullmäktige - Bengt Jonny Lundblad (SD)... 6 189 Delårsredovisning

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter

Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Utlåtande 2010:43 RI (Dnr 219-1255/2009) Införande av rökfri arbetstid i Stockholms stads verksamheter Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande 1. Rökfri arbetstid ska vara införd

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Kommunfullmäktige 2012-09-18 1-47 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, kl. 18.30-22.35 Beslutande Annsofi Aurell (M) Gösta Bergenheim (M) Per Fåhraeus (M) Lennart Andrén (M) Sven Andersson (M)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 199 Plats och tid Stadshussalen, Stora Hotellet, Nybro, klockan 18.00-20.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus

Läs mer

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78

Protokoll. Kultur- och fritidsnämnden 2009-09-29 70-78 Kultur- och fritidsnämnden 70-78 Kultur- och fritidsnämnden sammanträde 2009-09-0129 Information och överläggningar 70. Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti Ekonomisk uppföljning per den 31 augusti

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare.

Annika Johansson och Bengt Sjöberg med Paavo Jussila och Björn Stålhammar som ersättare. Kommunfullmäktige 26 november 2009 1 (40) Plats och tid: Folkets Hus, Sessionssalen kl 18.15-21.05 Ajournering 19.50-20.05, 20.45-20.50 Beslutande: Se bilagd förteckning Övriga deltagande: Karl-Erik Brobäck

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2013-10-23 1 () Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 18.30 21.05 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 13 november 2013 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30. Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida 1-26 2015-03-30 Kommunfullmäktige Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 30 mars 2015, kl 18:30-21:15 Beslutande Ordföranden Peter Helander samt 36 ledamöter och 3 tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 november 2013 Kallelse Föredragningslista Kommunstyrelsen 1(3) 2013-11-19 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och tid Bäve, 2013-11-27 kl. Il :00 Ordförande sekreterare Henrik

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera:

KALLELSE. Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson. Utses att justera: Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för Tingssalen i Stadshuset 2012-11-26 klockan 18:30-22:30 sammanträdet Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer