SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2005-04 21. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag"

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl Ordinarie ledamöter Närvarande: Nils-Otto Olsson PRO-Kallinge Rickard Karlsson PRO-Ronneby Arne Svensson SPF-Ronneby Ulla Svensson SPF-Kallinge Nils Olofsson SPRF-Ronneby Ersättare Nils-Erik Karlsson PRO-Ronneby (tjänstgörande ersättare) Lennart Andersson PRO-B-Hoby Christel Svensson SKPF (tjänstgörande ersättare) Arne Fransson SPF-Eringsboda-Tving Övriga deltagare Margareta Pettersson Monica Axelsson Roland Wallgren Karin Widecrantz May-Gull Hensche Enhetschef Vidablick Enhetschef Vidablick V.D Ronnebyhus MAS Sekreterare Utses att justera Rickard Karlsson Justeringens plats/tid Omsorgskontoret Underskrifter Sekreterare: May-Gull Hensche Ordförande: Justerande: Nils-Otto Olsson Rickard Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Ronneby Kommunala Pensionärsråd Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Omsorgskontoret Underskrift May-Gull Hensche

2 1 14 Ordinarie ordförande Bo Johansson är inte närvarande vid dagens sammanträde. Ersättare är Nils-Otto Olsson som hälsar välkommen och förklarar sammanträdet öppnat. Utsänd kallelse och föredragningslista godkännes. Ny punkt har tillkommit: Vd för Ronnebyhus Roland Wallgren ska informera om planering av seniorboende. 15 Rickard Karlsson utses till att justera dagens protokoll. 16 Ombyggnaden av mellandelen och 7-våningshuset Vidablick 7-våningshuset: Enhetschef Monica Axelsson visar det senaste förslaget som projektgruppen tagit fram. Vissa justeringar har gjorts mot det förslag som presenterades på KPR:s sammanträde i februari. Bl.a ska det på plan 1 finnas växelvårdsplatser och Höstsol (avd för palliativ vård) skall vara kvar på Ågårdsområdet. Hon visar ritningar på planlösningar. Förslaget skall presenteras för Omsorgsnämnden Evakuering ska ske till Pers vrå, Espegården, låghusdelen på Vidablick samt till Parkdala. Där ska ytterligare ett hus anpassas så att Rehab-enheten kan evakueras dit. De verksamheter som Landstinget har på Vidablick, ska flyttas till Hälsocenter. Mellandelen: (verksamhetshuset) Enhetschef Margareta Pettersson presenterar projektgruppens förslag. Dagvården flyttas från Persborg till nuvarande matsalen ( i suterängplanet). Där ska bli uteplatser både öppna och inglasade. Restaurang servering ( 70 platser ) kiosk, Träffpunkten, Rehab-avdelning, hår- och fotvårdslokaler i entréplanet. Även en läshörna med datoruppkoppling föreslås. Samlingssalen och kalasrummet skall enligt förslaget vara kvar. Förslaget skall presenteras för Omsorgsnämnden Arne Svensson anser att det borde vara fler platser i restaurangen så att föreningar hade möjlighet att hyra den. Nils Olofsson säger att pensionärsorganisationernas yttrande har beaktats.

3 2 17 Seniorboende Vd Roland Wallgren Ronnebyhus har bett att få komma till KPR med anledning av att han har fått uppdraget att utreda följande: Kommunfullmäktige beslutade följande: Att utreda behov av och förslag till ny- och ombyggnad anpassade för äldre människor ( d v s inte särskilda boendeformer, utan enbart boende som de äldre själv väljer) i Ronneby kommuns alla kommundelar. Att utredning och förslag avser boende för äldre, exklusive särskilda boende, skall omfatta alternativa upplåtelseformerna hyres- och bostadsrätt samt kooperativhyresrätt. Att uppdraget startar den 1 mars 2005 och skall slutredovisas till Kommunstyrelsen den 31 maj Roland Wallgren redogör för hur långt han har hunnit i utredningsarbetet och vilka frågeställningar som framkommit. Intressenter och samverkanspartners kan vara: Befolkningen i respektive kommundelar Pensionärsorganisationerna Kommunala organ BTH ( Blekinges tekniska högskola) Boverket Fastighetsägare Entreprenörer Konsulter Tänkbara projekt: Seniorföreningar i valda kommundelar Seniorboende i hyresrätter ( hela eller delar av ett hus) Satellitlägenheter i anslutning till servicehus Seniorboende i villan Seniorvärdar för stöd och service Fritidscentrum för samvaro och aktiviteter Han har som förslag att det i varje kommundel bildas en Seniorpanel bestående av 2 representanter från pensionärsorganisationerna 1 som inte är pensionär 1 sakkunnig Panelens uppgift blir att ta tolka behov och önskemål samt ta fram förslag.

4 3 forts 17 Roland Wallgren är därför angelägen om att träffa representanter från de olika pensionärsorganisationerna för att snarast kunna starta ett samarbete. Närvarande pensionärer beslutar att samtliga representanter för pensionärsorganisationerna skall träffa Roland Wallgren den 2/ kl Varje organisation meddelar detta till de som inte är närvarande. Nils-Otto Olsson undrar vilken åldersgräns som kommer att gälla för seniorboende. Svar från Roland Wallgren: Man får inte bidrag för byggande av kategorihus. De flesta seniorboende har stadgar där man själv bestämmer åldern. Det finns i realiteten kategorihus redan idag på Almvägen, Påfågeln och Elsa, även om det saknas gemensamhetslokaler. Ulla Svensson säger att det är ett stort problem med att det är portlås på Almvägen. Äldre personer har svårt för att gå ner och öppna för besökare. Det är också för små våtutrymme i dom ombyggda lägenheterna. Har man tvättmaskin så finns det inte plats för en duschstol. Svar från Roland Wallgren: Det framfördes önskemål om låsta portar. Det finns olika tekniska lösningar kring detta. Arbetsterapeuter var inkopplade när lägenheterna byggdes om. 18 Budgetläget inför 2006 Karin Widecrantz: Peter Jansson, Bo Johansson och ekonomerna satt igår och gjorde upp äskande. Om dagsläget ska bestå så behövs äskande på ytterligare 17 mkr för driften. Det behövs minst en ny gruppbostad inom handikappomsorgen samt nya lokaler för daglig verksamhet. Detta ska diskuteras i Omsorgsnämnden Arbetsmiljöverket har lämnat en tillsynsrapport över arbetssituationen för enhetscheferna och omsorgschefen. Det är mycket som behöver åtgärdas och till detta behövs ytterligare 3 mkr. Åtgärdsförslaget skall vara klart innan oktober 2005.

5 4 19 Omsorgsnämndens remissvar på Röda Korsets skrivelse 10 punkter till ett bättre liv Remissvaret skickades ut tillsammans med kallelsen. Omsorgsnämnden beslutade under 63 att förslag och yrkande skall tillsändas Kommunstyrelsen. Nils-Otto Olsson säger att det inom PRO finns 2 personer, anställda på 0,5 %, som sköter telefonservicen. Detta enligt avtal med kommunen. I dagsläget är det 38 personer som blir uppringda, men det finns utrymme för fler. Rutinerna är sådana att om personen inte svarat efter 6 signaler så görs en ny uppringning efter en stund. Är det då fortfarande inget svar så kontaktas anhöriga eller hemtjänsten. Allting dokumenteras med anledning av att avtal har tecknats med kommunen. Nils Olofsson säger att man inom SPF ringer till sina medlemmar. 20 Aktuella biståndsbeslut till särskilda boende Vid månadsskiftet mars-april 2005 var det 10 ej verkställda beslut, varav de flesta till demensboende. 4 av biståndsbeslut gäller personer från andra kommuner. 6 av besluten var fattade under februari I mars var det 12 personer som flyttade till särskilt boende. 5 personer tackade nej till erbjuden plats. Det finns lediga lägenheter på bl.a Olsgården, dock inte demensboende.

6 5 21 Konsultuppdrag: Översyn av hyressättning inom särskilda boende Lars Malmgren Utvecklingsbolaget Sverige AB har haft i uppdrag att se över hyressättningen i kommunens särskilda boende med anledning av ombyggnaden av lägenheter på Olsgården och Lindebo. Jämförelseobjekt Ågårdsbo Prövningsfastigheter Skruven Hammelins väg Ålycke Björkliden Backen Olsgården Lindebo Vidablick pågående ombyggnad låghusdelen. May-Gull Hensche informerar om att hon var med när Lars Malmgren besökte de olika ställena. Han var mycket noggrann och dokumenterade och fotograferade de olika lägenhetstyperna. Det finns flera olika lägenhetstyper inom samma fastighet. Han fotograferade också extriörer och utemiljöer. Slutrapport har lämnats. Bedömningarna har skett utifrån Hyresmarknadskommitténs rekommendationer *Lars Malmgren har tidigare varit 1:e ombudsman i hyresgästföreningen Rapporten delas ut till KPR. 22 Svar från Blekingetrafiken På KPR:s sammanträdet framfördes synpunkter till BlekingeTrafiken om saker som borde förbättras. May-Gull Hensche: Efter några dagar kom meddelande från Ove Falck om att from stannar Öppen närtrafik vid Olsgården. Ulla Svensson kontaktades för att delge berörda resenärer det glada beskedet. En stor eloge till Ove Falck och BlekingeTrafiken för snabbt och flexibelt agerande.

7 6 forts 22 Följande svar kom från Ann-Sofie Svensson när det gäller tomturer från Eringsboda och Vieryd: Anledningen till att man inte får åka med tomturerna är att vi i så fall måste betala för dom till vår entreprenör Swebus. Turerna skulle inte få många resenärer varför det inte är försvarbart att betala för trafiken. Vi har en princip som säger att turer med färre än sju resenärer inte ska köras. Dessa turer är sådana. Vi försöker undvika det vi kallar för enbenta turer men det går inte alltid. När det gäller turen som skulle gå måndag torsdag men inte fredag så hittar vi inte den. Jag tror att det kan vara en felaktig uppgift. Om Du hittar vilka/vilken tur som menas så hör av dej. May-Gull Hensche: Jag kontaktade Ulla Svensson som lämnade följande uppgifter som sedan mailats över till Ann-Sofie Svensson samma dag. På fredagarna när skolorna slutar tidigare så går bussen upp till Eringsboda och åter till Ronneby ca (finns med i tidtabellen) skyltad EJ I TRAFIK. Hon anser att det hade varit suveränt bra att kunna åka med den till Ronneby eftersom det sedan går en buss tillbaka till Eringsboda Något svar från Ann-Sofie Svensson har inte kommit ännu. Arne Svensson anser att det bör vara rökfri zon runt BlekingeTrafkens fordon. Han har observerat att en chaufför rökte precis utanför fordonet som hade dörrarna öppna. Arne ringde BlekingeTrafiken som inte kan göra något åt detta eftersom det är Bergkvara buss som utför transporterna. Där lovade man att prata med chaufförerna om att det är olämpligt att röka vid fordonen. 23 Informationsbroschyr om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Informationsbroschyr om aktuella avgifter inom äldre- och handikappomsorgen har skickats ut i samband med kallelsen.

8 7 24 Övriga frågor Rökfria zoner vid entréer till särskilda boende Arne Fransson säger att på Björkliden i Eringsboda röker man precis utanför entrén till restaurang/bibliotek/distriktssköterskemottagning. Vid besök där har han känt röklukt inne i lokalerna. Telefonkostnader för trygghetslarm Nils Olofsson påtalar att det blir höga telefonkostnader för den som larmar väldigt ofta, oftast utan att vara medveten om det. Han undrar om det finns möjlighet till larm som inte är kopplade till telefon. Svar från May-Gull Hensche: Larmsystemen är kopplade till telefon, även på de flesta särskilda boendena. Undantag är Vidablick, Persborg och Ågårdsbo. Svar från Karin Widecrantz: Det bör kanske göras en omprövning av behovet av larm i sådana fall. Kommunala pensionärsrådet beslutar att notera övriga frågor och svar till protokollet. Kommunala pensionärsrådet beslutar att Omsorgsnämnden skall ta ställning till frågan om rökfria zoner vid entréerna till särskilda boende. 25 Ordförande Nils-Otto Olsson förklarar sammanträdet avslutat.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2003-06-03. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2003-06-03. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 08.30 11.00 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Kathrine Alriksson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson PRO-Kallinge Karl Lind PRO-Backaryd Stig

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2002-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Listerbysalen, Ronneby, kl 09.00 11.30 Beslutande Bo Johansson Omsorgsnämnden Göran Andersson Omsorgsnämnden Nils-Otto Olsson Kultur o fritidsnämnden Karl Lind PRO-Backaryd Kurt Lindberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1 Plats och tid Kallingesalen, stadshuset, kl 08:30-12:00 Ordinarie ledamöter Ersättare Närvarande Bo Johansson Omsorgsnämnden Leif Nilsson PRO Ulla Svensson Omsorgsnämnden Åke Nilsson Tj.Ers. PRO Listerby/J-hus

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunala Pensionärsrådet 2008-08-20. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid Stadshuset, Kallingeslaen, kl 08.30 11.15 Ordinarie ledamöter Närvarande: Bo Johansson Omsorgsnämnden Ulla Svensson Omsorgsnämnden Rickard Karlsson PRO-Ronneby Kurt Lindberg PRO-Kallinge

Läs mer

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11

Kommunala Handikapprådet 2009-03-11 Plats och tid Listerbysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 13.00 16.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ulla Svensson (kd) Ingegerd Johansson (c) Anders L. Petersson (c) Bengt-Christer Nilsson (s) Gilbert Nilsson

Läs mer

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25

Kommunala Funktionshinderrådet 2012-01-25 Plats och tid Hobysalen, stadshuset, Ronneby, kl. 17.00 18.50. Beslutande Övriga deltagare Kristina Valtersson (c) Birgitta Larsson (rp) Ingrid Karlsson (s) Bo Johansson (s) 1-9(delvis) Magnus Graad Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson

Pensionärsrådet 2012-02-02. Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10. Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson HALMSTADS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Södra vägen 5, stora sammanträdesrummet 2012-02-02 kl. 09.30 12.10 Beslutande: För PRO Jan Preuss, Astrid Johansson, Ingrid Gunnarsson För SPF Lena

Läs mer

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115

Birgitta Andersson (s) Ola Svensson (rp) 95-109. Johnny Håkansson (s) Hjördis Thiel 110-115 Sammanträdesprotokoll 1(28) 2008-05-27 Omsorgsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-17.40 ande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54

Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Sammanträdesprotokoll 1(25) 2008-03-25 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00 16.30. ande Bo Johansson (s) Anders Lund (m) 51-54 Ulla Svensson (kd) Gretha Erlandsson (fp) Christoffer

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 119 Plats och tid Orrefors skola, matsalen, klockan 18.00-20.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande Björn Hult, 1:e vice ordförande Nils Grönqvist, 2:e vice ordförande Markus Lund Brith-Louise

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Förvaltningshuset, Björken, kl 13.00 17.10 Beslutande Hans Dahlström, ordförande (s) Ingegerd Lagercrantz (s) Kerstin Jonsson (s) Mariann Karlsson (v) Karin Helmersson

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164

Karl-Erik Danielsson (s) Hans Kyhlbäck (v) 152-159 Johnny Håkansson (s) Christina Yngvesson (s) tjänstg.ers. 160-164 Sammanträdesprotokoll 1(26) 2009-11-17 Omsorgsnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 09.00-14.30 Beslutande Bo Johansson (s) Ingegerd Johansson (c) Ulla Svensson (kd) Anders Lund (m) Christoffer

Läs mer

Vansbro kommun. Kommunala pensionärsrådet Protokoll 201 3-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Vansbro kommun. Kommunala pensionärsrådet Protokoll 201 3-06-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Vansbro 1 Protokoll 201 3-06-10 Tid och plats Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Vansbrorummet, Medborgarhuset, Vansbro, Måndagen den 10juni 2013 kl

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund

Ingrid Bylund. Kommunledningskontoret, 5 december. Annika Forslin. Birgitta Medin. Ingrid Bylund Protokoll 1 (16) Plats och tid: Forsagården, Forsa, kl 13:00-16:00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Birgitta Medin (M) ordförande Ingrid Sandström (PRO) Roland Lodén (PRO) Gösta Larsson (PRO)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09

Björn Mårtensson (S) och Harald Noréus (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-03-09 Plats och tid Ljusdalssalen, 18:00-22:00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande Kommunchef Nicklas Bremefors, 36 Revisor Harry Persson, 37 Framtidsagenterna Kajsa Aune och Tobias Wallin, 38 Administrativ

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Per Ryhd (S) Äldrenämnden Gunnel

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Kommunala Handikapprådet

Kommunala Handikapprådet 2013-09-19 1(12) Plats och tid Beslutande Norrtäljesalen, Kommunhuset Torsdag 19 september 2013 kl. 13.00 15.15 enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Tomas Sjöberg, avgående sekreterare

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer