Hälsokedjan Små och stora insatser för friskare företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsokedjan Små och stora insatser för friskare företag"

Transkript

1 1 Hälsokedjan Små och stora insatser för friskare företag

2 2

3 Man behöver inte vara sjuk för att kunna bli frisk! En sjukskrivning kommer ofta när man minst anar det. Därför finns försäkringar som hjälper till att minimera konsekvenserna av att en nyckelmedarbetare tvingas bli borta från jobbet en tid. Men hälsa är inte enbart en fråga om sjuk eller frisk. I dag är ungefär 70 % av alla sjukskrivningar i Sverige stress- eller värkrelaterade. Det finns alltså en stor gråzon av symptom och känslotillstånd som påverkar dig och dina anställdas välmående och förmåga att göra ett bra jobb, långt innan sjukskrivningen är ett faktum. Just därför har Skandia tagit fram Hälsokedjan: ett heltäckande koncept som inte bara tar hand om de sjuka, utan som även hjälper dig att fånga upp medarbetaren redan innan han/hon riskerar att bli sjukskriven. Genom att koppla in förebyggande åtgärder minimerar vi alltså risken att medarbetaren blir borta från jobbet. Tryggt, enkelt och i slutänden lönsamt för alla. 3

4 Skandias Hälsokedja Ett friskt företa är ofta ett lönsamt företa. I genomsnitt är svenskar i arbetsför ålder sjukskrivna 31 dagar/år. Detta medför en enorm direkt kostnad för företagen, bland annat i form av sjukersättning. Dessutom tillkommer stora indirekta kostnader för den tid personalen visserligen är på jobbet, men utan att kunna göra en hundraprocentig insats. Det finns också en risk att situationen blir ännu värre i framtiden. Till exempel pekar Health Consumer Powerhouse i sin rapport European health consumer index 2009 på de långa väntetiderna som ett stort och växande problem i den svenska sjukvården vilket i slutändan slår tillbaka på företagen och personalens tillgänglighet. Det är också högst rimligt att goda sjukförsäkringsförmåner kommer att vara en viktig faktor i konkurrensen om framtidens arbetskraft, vilket bland annat Timbro konstaterar i sin rapport Från vårdsystem till hälsobransch. 4

5 Det handlar inte om svart eller vitt, utan om att kunna e rätt hjälp. I dagens samhälle pratas det gärna om sjuka och friska, och vad vi egentligen har rätt att förvänta oss om vi någon gång skulle behöva vård. Detta är förvisso relevant, men inte hela sanningen. Börjar man se på hälsoproblematiken med lite öppnare ögon finner man att det finns en ganska stor gråzon av människor som inte mår bra, men som inte är tillräckligt sjuka för att sam- hället ska träda in. Ännu. Av denna anledning talar vi på Skandia hellre om de fyra hälsotillstånden, vilket är ett mer nyanserat sätt att se på medarbetarnas hälsotillstånd. Detta är också själva grunden för Hälsokedjan, som består av effektiva, förebyggande åtgärder även innan medarbetarna blivit sjuka på riktigt. Sjuk Frisk Sjukfrånvaro Sjuknärvaro Mår okej Mår bra Sjukfrånvaro: Personen är sjukskriven, och helt eller delvis oförmögen till arbete. Sjuknärvaro: Personen har ett sjukdomstillstånd, men är inte sjukskriven. Kan t ex röra sig om symptom som personen inte anser vara värda att sitta i kö på en vårdcentral för. Kan även röra sig om smärta/problem i väntan på en operation. Mår okej : Något stör personen på ett sådant sätt att prestationsförmågan påverkas. Kan handla om begynnande fysiska problem, stress, psykisk ohälsa, otrivsel, eller kanske personliga problem. Mår bra: God fysisk och psykisk hälsa. Medarbetaren är motiverad och presterar bra. 5

6 Skandias Hälsokedja Sjukvård Åtgärder som syftar till att hjälpa den sjuk skrivne medarbetaren att snabbt komma tillbaka till jobbet, och att mildra inkomstbortfallet. Förebyggande vård Åtgärder som identifierar och tar hand om sjuknärvaro och diffus ohälsa, innan den riskerar att utvecklas till en sjukdom. Friskvård Aktiviteter som hjälper företagets samtliga medarbetare att öka sitt välmående och prestera bra. 6

7 Hälsokedjan ett koncept som bevisli en ör företa friskare. Skandias Hälsokedja bygger på resultaten av mångårig forskning inom socialmedicin och på strategiska samarbeten med specialistföretag inom hälsa, rehabilitering och förebyggande åtgärder. Tillsammans bidrar de till att förebygga ohälsa och minska antalet sjukskrivningar, men kan även kopplas in när vård och rehabilitering behövs. Detta fungerar bevisligen pilotstudier har till exempel visat att sjukskrivningarna kan minskas med upp till 40 % genom att arbeta med alla fyra hälsotillstånden, alltså även innan en anställd hinner försvinna från arbetet. För ett företag kan detta lätt översättas i kronor och ören i form av minskade produktionsbortfall, högre tillgång till viktig personal och inte minst i sänkta sjukpremier. I korthet består Hälsokedjan av åtgärder i tre nivåer, som tillsammans tar hand om medarbetarnas alla fyra hälsotillstånd. 7

8 Hälsokedjan: Sjukvård Till syvende och sist handlar det om att skapa en stark företa skultur och ett stabilt företa. Eftersom vårt företag är relativt litet så är i stort sett alla medarbetare nyckelpersoner i sina funktioner, oavsett om man arbetar i receptionen, på lagret eller är it-utvecklare. Därför har vi tecknat försäkringar för våra anställda dels för att ta hand om dem, men även för att minska sårbarheten i en liten organisation. Vi har helt enkelt inte råd med långa sjukskrivningar. I slutändan handlar allting om en känsla av trygghet. Att alla våra fast anställda har både privatvårds för säkring och sjukförsäkring är alltså en pusselbit i att bygga ett stabilt och framgångsrikt företag som tar hand om sina medarbetare som en familj. IT-bolag med 17 anställda 8

9 Har ditt företa tålamod och bered skap att vänta ut vård arantin? Den allmänna vårdgarantin säger att du ska få behand ling inom 187 dagar efter att du fått en diagnos. För många företag är det en ekonomisk katastrof att behöva vänta månad efter månad på att en medarbetare ska komma upp i full arbets kapacitet efter en olycka eller långvarig sjukdom. I tillägg till detta kan en sjukskrivning på hel- eller deltid även få ekonomiska konsekvenser för den drabbade medarbetaren, vilket ytterligare sänker koncentrationsoch prestationsförmågan. Det kan till och med gå så långt att medarbetaren aldrig mer kommer att kunna utföra sina arbetsuppgifter, vilket ställer krav på dig som arbetsgivare att hjälpa vederbörande vidare. Det första steget i Hälsokedjan adresserar dessa problem. Grunden är Skandias sjukförsäkring, till vilken vi har kopplat en rehabi li teringsdel. Genom att lägga till en privatvårdsförsäkring får du dessutom tillgång till garanterad vård med hög servicegrad. För hjälp med att räkna ut ditt företags verkliga sjukkostnader är du välkommen in på skandia.se/foretag Hälsokedjan: Sjukvård ett komplement till den offentliga vården Detta kan du göra: Teckna sjukförsäkring Begränsar inkomstförlusten vid långvarig sjukskrivning (kan tecknas med olika ersättningsnivåer). En rehabiliteringsförsäkring är kopplad till sjukförsäkringen i Skandias tjänstepensionsprogram. Teckna privatvårdsförsäkring Vårdgaranti. Operation inom 20 dagar. Sjukvårdsrådgivning som är öppen dygnet runt. Försäkringen har ingen självrisk eller kostnadsbegränsning. Teckna rehabiliteringsförsäkring Bedömning av specialistläkare, arbetsplatsanalys m fl åtgärder som snabbar på återgång till arbete. Innefattar även samtalsterapi hos psykolog/psykoterapeut och yrkeslivsplanering Kopplad till sjukförsäkringen i Skandia. Utöver ovanstående har Skandia möjlighet att skräddarsy lösningar för just ditt företag. Kontakta oss för mer information. 9

10 Hälsokedjan: Förebyggande vård Vi kan klart och tydli t se att våra medarbetare väldi t sällan råkar ut för lån tidssjukskrivnin ar. Dessutom har våra sjukskrivnin stal sjunkit. Vi arbetar i en bransch där hälsoproblemen ofta är relaterade till stress. För oss är det därför viktigt att våra medarbetare kan söka hjälp så smidigt som möjligt utan onödig väntan, krångel, massor av administration etc. För oss har rehabiliteringsförsäkringen förändrat och förenklat hälsoarbetet enormt. Bland annat kan vår HR-personal nu ägna sig åt mer värdeskapande arbete än brandkårsutryckningar i akuta situationer. Det känns också väldigt bra att veta att våra medarbetare får bra vård om de råkar ut för någonting. Försäkringen har verkliget fungerat i praktiken och inte bara på pappret. Att vi dessutom får väldigt bra utvärderingar av våra medarbetare är ett kvitto på detta. Konsultbolag med ca 1100 anställda 10

11 Har du råd med att folk mår dåli t på jobbet? Diffusa hälsoproblem kan få högst konkreta ekonomiska effekter inte minst för ett företag. Till exempel vet vi i dag att många svenskar lider av stressymptom. Symptom som i bästa fall stannar vid just symptom, men som för en betydande del människor leder till sjukskrivningar. På samma sätt vet vi i dag att personliga problem eller begynnande fysiska åkommor alltför ofta är första steget till prestationsproblem eller onödigt hög sjukfrånvaro. Skandia har genomfört ett antal pilotprojekt där vi inkluderade de förebyggande åtgärderna i Hälsokedjan. Resultaten visar att sjukskrivningarna minskade med upp till 40 % på de företag som ingick i studien. Ett resultat som inte bara är lönsamt för företaget, utan även för den enskilde individen och samhället i stort. Hälsokedjan: Förebyggande vård konkreta lösningar på diffusa hälsoproblem Detta kan du göra: Teckna rehabiliteringsförsäkring Rehabvägledning, samtalsterapi, planeringsmöten med flera förebyggande åtgärder. Kopplad till sjukförsäkringen i Skandias tjänstepensionsprogram. Genomföra en prestationsanalys Ger ledningen en bild av personalens förutsättningar att prestera. Identifierar ev problemområden och föreslår åtgärder för att öka företagets prestation. Skicka de anställda på en hälsokoll Snabbt test av t ex blodtryck, kolesterolvärden och kroppsfett (genomförs på Apoteket). Hjälper den anställde att bättre förstå hur hälsa och livsstil hänger ihop. Koppla in individ- och chefsstöd Coachning. Inspirationsföreläsningar. Kurser i hälsomedvetet ledarskap. Utöver ovanstående har Skandia möjlighet att skräddarsy lösningar för just ditt företag. Kontakta oss för mer information. 11

12 Hälsokedjan: Friskvård Det är verkli en skönt att samarbeta med en partner som tjänar på att vi är friska. Vi är ett modernt företag som vill ligga i framkant. Därför är det självklart för oss att göra vad vi kan för att hålla våra anställda friska, och för att lindra fallet om någon anställd skulle råka ut för något. Det som tilltalade oss mest var tanken på att även Skandia tjänar pengar på att hålla våra anställda friska, och inte på att de är sjuka som är fallet vid avtal med företagshälsovården. Det känns seriöst att ett försäkringsbolag tar på sig det här ansvaret. Genom att satsa på våra anställdas hälsa skickar vi dessutom en tydlig signal till alla medarbetare om att de är viktiga och värdefulla. Men det handlar givetvis också om att företaget inte vill dra på sig stora kostnader. Webbföretag med ca 200 anställda 12

13 Hur hjälper du dina friska med arbetare att fortsätta må bra? Det bästa sättet att hålla personalen frisk är att se till att de aldrig blir sjuka. Detta har samhället förstått, vilket bland annat yttrar sig i arbetsgivarens möjlighet att erbjuda avdragsgill friskvård. Problemet har mest varit hur detta ska gå till i praktiken. Friskvårdsdelen i Skandias Hälsokedja är ett smörgåsbord av konkreta aktiviteter som hjälper dig och ditt företag att hålla personalen frisk. Från betalningssystemet Friskvårdskuponger till inspirerande kurser och föreläsningar inom ämnen som ergonomi, kost, träning och livsstil. De flesta av dessa kan du enkelt beställa via Hälsoslussen när behovet uppstår, till exempel om du behöver ett hälsoinspirerande avbrott i en konferens eller på ett månadsmöte. Hälsokedjan: Friskvård små insatser som kan ge oväntade resultat Detta kan du göra: Skicka de anställda på en hälsokoll Snabbt test som tar tempen även på frisk personal (genomförs på Apoteket). Motiverar personalen att leva hälsosamt. Utbilda en medarbetare till Hälsoinspiratör En långsiktig hälsosatsning i organisationen. Uppmärksammar hälsofaktorer. Stödjer och uppmuntrar kollegor i hälsofrågor. Skaffa Friskvårdskuponger till personalen Ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter till de anställda. Minskar företagets administration. Statistik på nyttjat friskvårdsbidrag Utöver ovanstående har Skandia möjlighet att skräddarsy lösningar för just ditt företag. Kontakta oss för mer information. 13

14 Nå ra exempel på frågor till Hälsoslussen: Jag får ont i en axel när jag jobbar länge vid datorn. Vad ska jag göra? Jag har en medarbetare som har en komplicerad livssituation just nu. Vad gör jag? Vi vill förbättra medarbetarnas hälsa och prestationsförmåga inom företaget. Kan ni hjälpa oss? Jag har känt mig trött och haft svårt att koncentrera mig en längre tid. Kan ni hjälpa mig? Vi behöver konsultstöd för att se över hur vi jobbar med arbetsmiljön. Vart ska vi vända oss? Hur ska jag bära mig åt för att hitta en balans mellan arbete och fritid? 14

15 Hälsoslussen den enda kontaktpunkt du och dina medarbetare behöver! Det ska vara lätt att få hjälp. En central del i Hälsokedjan är därför Hälsoslussen det enda nummer du och dina medarbetare behöver i hälsorelaterade frågor. Till Hälsoslussen ringer du som arbetsgivare när du har några funderingar kring dina medarbetares hälsa. Där får du bolla din problematik med erfaren personal, som kan hjälpa dig med behovsanalys och att offerera relevanta åtgärder. Hälsoslussen är också länken mellan de försäkrade och vårdgivarna. Det är alltså hit dina medarbetare ringer när de råkat ut för en skada eller behöver prata med någon om något som rör deras hälsa. Hälsoslussen

16 Våra samarbetspartners: kompletterande länkar i Hälsokedjan. Sophiahemmet Rehab Center, SRC, ansvarar för samtliga tjänsteleveranser i Sverige till Skandias rehabiliteringsförsäkring. SRCs rehabvägledare ger stöd till arbetsgivaren och medarbetaren både vid begynnande ohälsa såväl som vid rehabilitering. SRC samarbetar med ett omfattande nätverk av psykologer, sjukgymnaster, specialistutbildade läkare och karriärvägledare. De har även under många år levererat tjänster till Försäkringskassan samt har ramavtal med Arbetsförmedlingen och socialkontor. Exempel på tjänster: Rehabvägledning Funktionsanalys Kognitiv beteendeterapi (KBT) Yrkeslivsplanering Arbetsplatsanalys (t ex belastningsergonomi) Bedömning av specialistläkare Apoteksakademin är ett dotterbolag till Apoteket AB. Erbjudandet omfattar genomgripande insatser för att skapa en hälsosam företagskultur, men även inspirationsföreläsningar, stöd och utbildningar i hälsa. Apoteksakademin genomför hälsoanalys på medarbetarnivå som bl a innehåller Apotekets Hälsokoll, en undersökning av blodtryck, kolesterol och genomgång av levnadsvanor inriktat på stress, sömn, kost, alkohol, rökning och motion. Exempel på tjänster: Hälsolabb Hälsomedvetet ledarskap Hälsoinspiratörsutbildning Hälsocoacher Inspirationsföreläsningar Bli rökfri-program 16

17 Springlife Performance Management bygger på över 20 års forskning och analyser av organisationers förmåga att prestera över tid. Med sitt produkt- och tjänsteutbud garanterar de att kraften i företagets organisation utnyttjas optimalt. Genom enkla åtgärder och unika lösningar kan den faktiska hälsan, upplevelsen på arbetsplatsen och prestationsnivån över tid förbättras, vilket bidrar till en positiv resultatutveckling för organisationer. Exempel på tjänster: Prestationsanalys Fördjupad analys Målarbete HUR-Kort (ett uppföljningsverktyg) Springlife Online Friskvårdskuponger är ett betalsystem för motion och friskvård, som hjälper arbetsgivare att aktivera sin personal. De anställda får tillgång till ett brett utbud av aktiviteter hos friskvårdsleverantörer runt om i landet. Administrationen för friskvårdsbidraget minimeras, samtidigt som antalet medarbetare som utövar motion och friskvård ökar. Detta minskar sjukfrånvaron på längre sikt. Exempel på tjänster: Administration av friskvårdsbidrag Statistik online Erbjudanden och rabatter från friskvårdsleverantörer 17

18 Hälsokedjan ett kompetent alternativ till företa shälsovården. Vid en jämförelse kan man konstatera att Hälsokedjan täcker de flesta av en traditionell företagshälsovårds tjänster, inklusive rådgivning samt alla vård- och rehabiliteringstjänster. Men det finns även avgjorda skillnader: Rätt hjälp. Skandias Hälsokedja täcker hela behovet av vård, inte enbart det arbetsrelaterade. En kontaktväg. Det är lätt att få hjälp. Skandias Hälsosluss är det enda nummer du och dina medarbetare behöver i hälsorelaterade frågor. Kostnad. Hälsokedjan är en kostnadseffektiv lösning, bland annat eftersom sjukförsäkringen redan är kopplad till en rehabiliteringsförsäkring. Så får du tillgång till Hälsokedjan: Är du intresserad av Hälsokedjan och vill teckna dig för någon av våra försäkringar eller andra delar i kedjan? Ring Hälsoslussen på Du kan även prata med din rådgivare eller boka ett möte med oss på skandia.se/foretag Hälsokedjan är ett koncept som vi tillhandahåller för våra kunder. I konceptet ingår våra försäkringar enligt gällande försäkringsvillkor. Därutöver har vi samarbete med företag i hälsobranschen. Genom detta samarbete får våra kunder, inom ramen för konceptet Hälsokedjan, möjlighet att köpa tjänster till förmånliga priser vid sidan av försäkringarna. 18

19 19

20 Skandia Stockholm T skandia.se Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org. nr: gadd 20 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Säte: Stockholm Org. nr: Org. nr:

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

Vad fick Annika och hennes arbetsgivare för hjälp från Trygg-Hansa?

Vad fick Annika och hennes arbetsgivare för hjälp från Trygg-Hansa? Rehab Sidan 2 Läkaren säger att jag är utbränd och att det kan ta lång tid att komma tillbaka. Annika låter trött och lite skamsen när hon ringer och berättar för sin chef Birgitta om det läkarutlåtande

Läs mer

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest

TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER. Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest TRYGGHET PENSIONER SPARA & PLACERA PRIVATVÅRD BANKTJÄNSTER FINANSIELLA TJÄNSTER Lifeline Junior privatvård för de som betyder mest snabb till ån till vård och omsor för dina barn Lifeline Junior är en

Läs mer

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda

RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda RÄTT VÅRD I RÄTT TID för dig och dina anställda Både OMTÄNKSAMT och lönsamt För sex år sedan opererade jag axeln men fick nya besvär nu i maj, vilket gjorde det svårt att sköta snickerifirman. If bokade

Läs mer

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet?

Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? NFT 4/2006 Rehabilitering och Prevention Rättighet eller skyldighet? av Gunnel Blomberg Svenska Försäkringsföreningen anordnade den den 5 december 2006 ett heldagsseminarium över ämnet Rehabilitering och

Läs mer

PrivatAccess. Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv

PrivatAccess. Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv PrivatAccess Sjukvårdsförsäkringen för ett friskare liv Vi hjälper våra kunder att bli friskare Vi är ett försäkringsföretag som bryr oss om våra kunder och deras hälsa. Vi erbjuder kloka och förebyggande

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron

Rehabiliteringsmöte. 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) 2. Informera om rehabiliteringen. 3. Orsak till sjukfrånvaron Rehabiliteringsmöte Fyll i uppgifterna. Datum: Medarbetare: Personnummer: Befattning: Lokal: Ansvarig chef: Avdelning/enhet: Mötesdeltagare: 1. Orsak till kallat rehabiliteringsmöte (kryssa i) Korttidssjukfrånvaro

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare.

LIV LIV LIV LIV LIV LIV. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. För ett. friskare. friskare. friskare. friskare. friskare. DU BLÄDDRAR MED HJÄLP AV PILTANGENTERNA Förbättra sjuktalen med Sjuk & Frisk SJUK & FRISK ANMÄLAN, RÅDGIVNING & STATISTIK OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE POSITIVA EFFEKTER ENKEL ADMINISTRATION» Euro

Läs mer

en hälsoförsäkring från Euro Accident

en hälsoförsäkring från Euro Accident en hälsoförsäkring från Euro Accident OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE FRISKA FÖRETAG SKAPAR LÖNSAMMA AFFÄRER» Det ska vara enkelt att utveckla företagets hälsosituation. Därför har vi tagit fram Friska

Läs mer

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro

Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Mobilisering för att förebygga sjukfrånvaro Laura Hartman Försäkringskassan 18 maj Mobiliseringsinitiativet för att förebygga sjukfrånvaro Maj 2015 Sida 1 Stor variation i sjukfrånvaro över tid - förklaras

Läs mer

Vi ger ditt företag ett lyft!

Vi ger ditt företag ett lyft! Vi ger ditt företag ett lyft! www.lsc.nu Friska människor bygger starka företag Att sprida en hälsosam livssyn och få fler människor att uppleva fördelarna med ett aktivt och sunt liv. Det är drivkraften

Läs mer

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet

WellnessCard det nya friskvårdskonceptet Fördelar med WellnessCard Mottagaren får själv välja såväl produkt som leveransdatum. Allt ingår i priset. Alla produkter levereras med Postens företagspaket inom 48 timmar. WellnessCard är smidigt för

Läs mer

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring

Friskare företag med sjukvårdsförsäkring Friskare företag med sjukvårdsförsäkring 1 Varför sjukvårdsförsäkring? Förebyggande hälsotjänster. Rätt vård snabbt. Effektiv rehabilitering. 2 Vi har utvecklat en unik helhet tar hand om hela människan

Läs mer

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation

Livförsäkringsverksamheten i SEB. en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Livförsäkringsverksamheten i SEB en presentation Trygghet genom hela livet SEB erbjuder pensionsförsäkringar och trygghet under livets olika skeden för

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

pigg och effektiv personal

pigg och effektiv personal Skapa en framgångsrik arbetsplats. pigg och effektiv personal Hälsofrämjande och framgångsrik arbetsplats Vår målsättning är att hjälpa och inspirera människor att bli det bästa de kan bli! Hur jobbar

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter.

En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. En undersökning om studenthälsans syn på sjukförsäkringssystemet för studenter. 1. Inledning Sveriges förenade studentkårer, SFS, har under lång tid arbetat för att de stora bristerna i sjukförsäkringssystemet

Läs mer

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro

gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro gruppförsäkring Ger anställda vid företag och medlemmar i förbund ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med

Läs mer

Lifeline Rehab. Allmänna försäkringsvillkor 2012-01-01

Lifeline Rehab. Allmänna försäkringsvillkor 2012-01-01 Lifeline Rehab Allmänna försäkringsvillkor 2012-01-01 Hur kontaktas Skandia? Vid frågor om försäkringsavtal och skadereglering: Telefon: 0771-55 55 00 Telefon från utlandet: +46 771-55 55 00 E-post: privatvard@skandia.se

Läs mer

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta.

Liv&Lust Hälsoplan. Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. Liv&Lust Hälsoplan Liv&Lust Hälsoplan är ett strategiskt program som utvecklar hälsan i företaget. Och som samtidigt gör det roligare att arbeta. sidan ett j Liv&Lust Hälsoplan är ett alternativ till de

Läs mer

Trygghet för dig och dina medarbetare. för små företag

Trygghet för dig och dina medarbetare. för små företag Trygghet för dig och dina medarbetare för små företag Vår sjukvårdsförsäkring med förebyggande hälsotjänster ger dig och dina medarbetare möjlighet att arbeta aktivt för att minska ohälsa och sjukdom.

Läs mer

REHABILITERINGSPOLICY

REHABILITERINGSPOLICY REHABILITERINGSPOLICY GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2004-08-30, 46 Dnr: KS 2014/621 Reviderad: 2008 Reviderad: 2015-01-26, 13 Revideras 2020-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box

Läs mer

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå

Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Handlingsplan för arbetsmiljöarbete vid Konsthögskolan, Umeå Arbetsmiljö, hälsa och lika villkor Umeå universitet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara

Läs mer

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge?

Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Varför är så många långtidssjukskrivna onödigt länge? Fokus på smärta i rörelseorganen Raija Tyni-Lenné, PhD, MSc, PT Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Institutet Smärta i rörelseorganen den

Läs mer

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering.

Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. Vad händer OM JAG BLIR SJUK? Information om vilka regler som gäller vid sjukskrivning och rehabilitering. 2014 Ditt eget ansvar Ditt eget ansvar Sjukanmäl dig Registrera i PS Självservice Sjukanmäl dig

Läs mer

Hälsostrategi lean - projekt uppkommet utifrån bristbehov i organisationen.

Hälsostrategi lean - projekt uppkommet utifrån bristbehov i organisationen. Hälsostrategi Lean Hälsostrategi lean - projekt uppkommet utifrån bristbehov i organisationen. Hög arbetsbörda Teamarbete/ledarskap Dålig kommunikation Psykosomatiska symptom Hög korttidsfrånvaro Hälsostrategi

Läs mer

Den orättvisa sjukförsäkringen

Den orättvisa sjukförsäkringen Den orättvisa sjukförsäkringen Orättvis sjukförsäkring Den borgerliga regeringens kalla politik drar oss ned mot den absoluta nollpunkten. I snabb takt har de genomfört omfattande förändringar i den allmänna

Läs mer

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen?

Friskvårdspolicy. Hälsa på arbetsplatsen. Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Friskvårdspolicy Hälsa på arbetsplatsen Ett träd som inte bär frukt kallas ofruktbart - men vem undersöker jordmånen? Bertold Brecht Personalavdelningen Mariette Lindeberg-Öqvist Personalchef Dnr KS/ 02-026

Läs mer

Vi handlar för din framtid.

Vi handlar för din framtid. företagsplan Vi handlar för din framtid. Tjänstepensionsplanen som gör morgondagen tryggare Som företagare ska du givetvis ha minst samma trygghet som du skulle haft som anställd. Detsamma gäller dina

Läs mer

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria

SvenskaRe. San Agustin Gran Canaria SvenskaRe San Agustin Gran Canaria Rehabilitering med hållbart resultat På Svenska Re har vi gjort människor friskare sedan 1972. Vår framgångsrika metod bygger på mångårig erfarenhet och vetenskapliga

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning.

Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. Svar på medborgarförslag från Anna Tjäder Att landstinget utreder möjligheten att inrätta en specialiserad stressmottagning. (LiÖ 2012-2095) Anna Tjäder har inkommit med ett medborgarförslag där hon föreslår

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete

FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete FÖRA = FÖretagshälsovårdens Rehab-Arbete Tidig arbetslivsinriktad rehabilitering inom kommuner och landsting - företagshälsovårdens metoder och arbetssätt Finansierat av AFA Försäkring 2010 2014 FoU-programmet

Läs mer

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen.

Extra krafter. för dig som tänker starta eller driver eget. i 3 månader. Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Ev a-kasseavgift och premie för tilläggsförsäkring tillkommer. Läs mer på unionen.se/egenforetagare i 3 månader Värde 1125 kr exkl moms. Gäller inte om du redan är medlem i Unionen. Dessutom ca resten

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen?

Rehabiliteringsgarantin. vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabiliteringsgarantin 2013 vad innebär den nationella överenskommelsen? Rehabilitering för att återgå i arbete Rehabiliteringsgarantin ökar tillgången på KBTbehandlingar och multimodal rehabilitering

Läs mer

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt

Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt YTTRANDE Till Tjänstemännens Centralorganisation att: Kjell Rautio 114 94 Stockholm Datum Vår referens 2009-10-01 Karin Fristedt Remissvar på departementspromemoria Ds 2009:45 Stöd till personer som lämnar

Läs mer

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering

Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Riktlinjer för hälsofrämjande arbete, arbetsmiljö och rehabilitering Med ett helhetsperspektiv på hållbar hälsa och goda arbetsmiljöer

Läs mer

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa

Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa Med en gruppförsäkring får du ett ekonomiskt skyddsnät som underlättar din vardag om det oförutsedda skulle inträffa ett extra försäkringsskydd för både dig och din familj Alla vuxna i Sverige har genom

Läs mer

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig

SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig SATSA PÅ HÄLSAN - det lönar sig Kom med och ge din insats för ett friskare liv för dig själv, dina närmaste och hela din kommun Hälsan hör till de viktigaste värdena i människans liv och har en avgörande

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Att tänka på som egen företagare

Att tänka på som egen företagare Att tänka på som egen företagare EKONOMI OCH FÖRSÄKRING FÖR LÄKARE MED EGET FÖRETAG Ta inga risker! Som egen företagare har du ansvar för verksamheten, dig själv och dina anställda. Det gäller därför att

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1

Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Laura Hartman Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sida 1 Presentation vid Forskardagarna i Umeå 14-15 januari 2015 Sjukförsäkringen i siffror Laura Hartman Avdelningen för analys och prognos Försäkringskassan

Läs mer

Företagshälsovården behövs för jobbet

Företagshälsovården behövs för jobbet Företagshälsovården behövs för jobbet Det är viktigt att de anställda mår bra i sitt arbete och att arbetsmiljön är sund och säker. Det finns ett samband mellan olika psykosociala faktorer i arbetsmiljön,

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet?

Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet? Du startade företaget. Du äger företaget. Du driver företaget. Hur kommer det sig då att du har det sämsta försäkringsskyddet? Tillval Sjukvårdsförsäkring Ibland kan det vara skönt att gå till läkaren

Läs mer

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV.

BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV. BROAR TILL ETT FRISKT OCH AKTIVT LIV Den nya sjukförsäkringen är en viktig del i regeringens arbete att ge människor hjälp och stöd för att hitta vägar tillbaka till

Läs mer

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet

Vi bygger en bro till ett friskare liv. Socialdepartementet Vi bygger en bro till ett friskare liv Utmaningarna för några år sedan! Långa passiva sjukskrivningar Ingen rehabilitering Långa väntetider i hälso- och sjukvården Mer än 200 000 människor var sjukfrånvarande

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

1 Är du man eller kvinna? 2 Hur gammal är du?

1 Är du man eller kvinna? 2 Hur gammal är du? Ugglapraktiken har genomfört Sveriges mest omfattande undersökning av massagens effekter på personalens hälsa. 2,835 personer på 67 av våra kundföretag har besvarat enkäten och svaren visar att företagsmassage

Läs mer

Trygghet för hela familjen

Trygghet för hela familjen GRUPPFÖRSÄKRING Trygghet för hela familjen Movestics gruppförsäkring kan ge dig och dina efterlevande skydd vid bland annat olycksfall, sjukdom och dödsfall. Vi erbjuder försäkring till både dig, din partner

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna

HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna HÄLSOFRÄMJANDE I ARBETSLIVET Mer ambitiösa arbetsgivare i kommunal vård och omsorg har bättre hälsa bland medarbetarna Ingemar Åkerlind, Camilla Eriksson, Cecilia Ljungblad, Robert Larsson Akademin för

Läs mer

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015

CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Inbjudan Chefsutbildningar våren 2015 (Öppen utbildning) CHEFSUTBILDNINGAR Våren 2015 Välkommen till vårens Öppna Chefsutbildningar som arrangeras av Feelgood Region Stockholm! Vi kan även hjälpa er med

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

MOTIONSFORM ER PARTNER FÖR HÅLLBAR HÄLSA

MOTIONSFORM ER PARTNER FÖR HÅLLBAR HÄLSA MOTIONSFORM ER PARTNER FÖR HÅLLBAR HÄLSA Motionsform är ett familjeägt gym/hälsocenter mitt i city i fräscha lokaler på Köpmangatan 31 med personliga tränare och hälsorådgivare. Fokus är att hjälpa våra

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)

Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) 2015-06-26 Yttrande: Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21) DIK har tagit del av betänkandet Mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21). DIK är akademikerfacket för kultur och kommunikation.

Läs mer

Hälsoprofil Mjärdevimodellen

Hälsoprofil Mjärdevimodellen Hälsoprofil Mjärdevimodellen Anette Ericsson, företagssköterska Landstingshälsan Örebro 2012-08-21 Utgångsläget inför arbetet kring ny hälsoprofil Missnöje med befintlig metod. Otidsenlig, manuell tidskrävande

Läs mer

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009

Hälsobarometern 008.06 009.05. Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 Hälsobarometern 008.06 009.05 Antal långtidssjuka privatanställda tjänstemän, utveckling och bakomliggande orsaker. Hälsobarometern 009 1 (7) Utgiven av Alecta juni 009 Innehåll 3 Om Hälsobarometern 4

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom

Hälsofrämjande arbetsplatser. Sara Brännström, ergonom Hälsofrämjande arbetsplatser Sara Brännström, ergonom 16 hälsoprojekt Plastex AB Trelleborg Sealing Solutions EU-projekt Friskare arbetsplatser (9 arbetsplatser) Skellefteå Kraft European Minds Fritidskontoret

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23

Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 2015-01-23 Handbok Rehabsamordnarens tidiga insatser 2015 Villkor 3, 2015 inom Sjukskrivningsmiljarden -tidig samverkan i sjukskrivningsprocessen Funktionen (dvs. rehabsamordnaren) ska ha både en intern och extern

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI

SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI VÄLKOMMEN TILL HERMELINEN SPECIALISTVÅRD FYSIOTERAPI OPERATION TRÄNING FÖRETAGSSERVICE HARMONI HERMELINEN FYSIOTERAPI MODERN REHABILITERING Rörelse är receptet Våra legitimerade fysioterapeuter bedömer

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd

och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd E t t an passat försäk ringss k ydd personförsäkringar och vägleder dig till ett anpassat försäkringsskydd Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind.

Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Hej arbetsgivare! Som medlem i KFO har du professionella rådgivare vid din sida i med- och motvind. Ett medlemskap Välkommen till Arbetsgivarföreningen KFO Sveriges största fristående arbetsgivarorganisation.

Läs mer

Guide för personer med psykiska funktionshinder

Guide för personer med psykiska funktionshinder Guide för personer med psykiska funktionshinder Information och vägledning till Dig som bor i Orsa kommun. Informationsansvarig: Åsa Lundin Reviderad: 2013-06-17 E-post: asa.lundin@orsa.se Innehållsförteckning

Läs mer

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det!

Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! Guld, silver eller brons? Bestäm hur bra du vill ha det! GULD Sjukvårdsrådgivning Vaccinationsråd Läkar- & sjukhusvård** Sjukgymnast, naprapat** Hjälpmedel Utökad sjukvårdstjänst Hälsoundersökning Second

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

RAPPORT 2012-2013. Hälsofrämjande metoder - Karolinska Universitetssjukhuset 2012. Innehåll

RAPPORT 2012-2013. Hälsofrämjande metoder - Karolinska Universitetssjukhuset 2012. Innehåll Innehåll Sammanfattning...3 Inledning....4 Syfte....4 Uppdraget är att med fokus på ovan nämnda yrkesgrupper:...4 Metod....5 Bakgrund....5 Vad kostar sjukfrånvaro?...5 Sjukfrånvaron för kvinnliga läkare

Läs mer

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap

En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap En introduktion till Prestationsorienterat ledarskap Håkan Lövén prestera mera Sidan 2 av 5 Innehåll Exekutiv sammanfattning 2 Vår utmaning som chef 3 Vad vi gör idag 3 Prestationsorienterat ledarskap

Läs mer

Dags för vår hos Företagshälsan. Företagshälsovår

Dags för vår hos Företagshälsan. Företagshälsovår Dags för vår hos Företagshälsan Företagshälsovår Företagshälsovårdens utveckling 1. Omsätter 4,1 mdr (jmf Finland över 10 mdr) 2. Marknad 83%, inbyggd 17% 3. Minskning 2009 och 2010 4. Olönsam / konsolidering

Läs mer

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen

TryggaPersonalen. en helhetslösning för personalen TryggaPersonalen en helhetslösning för personalen Förköpsinformation Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen och information som du har rätt att få enligt lag. Fullständiga villkor hittar

Läs mer

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil

Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Motivation och stöttning till en hälsosam och balanserad livsstil Att leva ett långt och friskt liv är ett mål för många. En sund och hälsosam livsstil är en bra grund för en hög livskvalitet genom livet.

Läs mer

Projekt BRON. Sten Unosson Projektledare för projekt BRON. Region Halland Bearbetning och layout: Heléne Levy, 2007 Bild framsida: Patrik Leonardsson

Projekt BRON. Sten Unosson Projektledare för projekt BRON. Region Halland Bearbetning och layout: Heléne Levy, 2007 Bild framsida: Patrik Leonardsson Hälsofrämjande arbete med företag i fokus Erfarenheter från projekt BRON i Halland Projekt BRON I denna skrift har jag samlat kunskap och erfarenhet från projekt BRON som pågick under åren 2003-2006. Projektets

Läs mer

Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet Hälsan & Arbetslivet Lust i arbetet Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet, utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till hälsa för individen. Det

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING

RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER SJUKFRÅNVARO OCH REHABILITERING RIKTLINJER 2 Rehabilitering är ett samlingsbegrepp för alla åtgärder av medicinsk, psykologisk, social och arbetsinriktad art som ska hjälpa sjuka och skadade

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar

Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar Hälsobarometern 1, 2015 Rapport från Länsförsäkringar 1 Sammanfattning Hälsobarometern våren 2015 Tre fjärdedelar av de tillfrågade företagsledarna är inte oroliga för att medarbetarna ska sjukskriva sig.

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer