Hälsokedjan Små och stora insatser för friskare företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsokedjan Små och stora insatser för friskare företag"

Transkript

1 1 Hälsokedjan Små och stora insatser för friskare företag

2 2

3 Man behöver inte vara sjuk för att kunna bli frisk! En sjukskrivning kommer ofta när man minst anar det. Därför finns försäkringar som hjälper till att minimera konsekvenserna av att en nyckelmedarbetare tvingas bli borta från jobbet en tid. Men hälsa är inte enbart en fråga om sjuk eller frisk. I dag är ungefär 70 % av alla sjukskrivningar i Sverige stress- eller värkrelaterade. Det finns alltså en stor gråzon av symptom och känslotillstånd som påverkar dig och dina anställdas välmående och förmåga att göra ett bra jobb, långt innan sjukskrivningen är ett faktum. Just därför har Skandia tagit fram Hälsokedjan: ett heltäckande koncept som inte bara tar hand om de sjuka, utan som även hjälper dig att fånga upp medarbetaren redan innan han/hon riskerar att bli sjukskriven. Genom att koppla in förebyggande åtgärder minimerar vi alltså risken att medarbetaren blir borta från jobbet. Tryggt, enkelt och i slutänden lönsamt för alla. 3

4 Skandias Hälsokedja Ett friskt företa är ofta ett lönsamt företa. I genomsnitt är svenskar i arbetsför ålder sjukskrivna 31 dagar/år. Detta medför en enorm direkt kostnad för företagen, bland annat i form av sjukersättning. Dessutom tillkommer stora indirekta kostnader för den tid personalen visserligen är på jobbet, men utan att kunna göra en hundraprocentig insats. Det finns också en risk att situationen blir ännu värre i framtiden. Till exempel pekar Health Consumer Powerhouse i sin rapport European health consumer index 2009 på de långa väntetiderna som ett stort och växande problem i den svenska sjukvården vilket i slutändan slår tillbaka på företagen och personalens tillgänglighet. Det är också högst rimligt att goda sjukförsäkringsförmåner kommer att vara en viktig faktor i konkurrensen om framtidens arbetskraft, vilket bland annat Timbro konstaterar i sin rapport Från vårdsystem till hälsobransch. 4

5 Det handlar inte om svart eller vitt, utan om att kunna e rätt hjälp. I dagens samhälle pratas det gärna om sjuka och friska, och vad vi egentligen har rätt att förvänta oss om vi någon gång skulle behöva vård. Detta är förvisso relevant, men inte hela sanningen. Börjar man se på hälsoproblematiken med lite öppnare ögon finner man att det finns en ganska stor gråzon av människor som inte mår bra, men som inte är tillräckligt sjuka för att sam- hället ska träda in. Ännu. Av denna anledning talar vi på Skandia hellre om de fyra hälsotillstånden, vilket är ett mer nyanserat sätt att se på medarbetarnas hälsotillstånd. Detta är också själva grunden för Hälsokedjan, som består av effektiva, förebyggande åtgärder även innan medarbetarna blivit sjuka på riktigt. Sjuk Frisk Sjukfrånvaro Sjuknärvaro Mår okej Mår bra Sjukfrånvaro: Personen är sjukskriven, och helt eller delvis oförmögen till arbete. Sjuknärvaro: Personen har ett sjukdomstillstånd, men är inte sjukskriven. Kan t ex röra sig om symptom som personen inte anser vara värda att sitta i kö på en vårdcentral för. Kan även röra sig om smärta/problem i väntan på en operation. Mår okej : Något stör personen på ett sådant sätt att prestationsförmågan påverkas. Kan handla om begynnande fysiska problem, stress, psykisk ohälsa, otrivsel, eller kanske personliga problem. Mår bra: God fysisk och psykisk hälsa. Medarbetaren är motiverad och presterar bra. 5

6 Skandias Hälsokedja Sjukvård Åtgärder som syftar till att hjälpa den sjuk skrivne medarbetaren att snabbt komma tillbaka till jobbet, och att mildra inkomstbortfallet. Förebyggande vård Åtgärder som identifierar och tar hand om sjuknärvaro och diffus ohälsa, innan den riskerar att utvecklas till en sjukdom. Friskvård Aktiviteter som hjälper företagets samtliga medarbetare att öka sitt välmående och prestera bra. 6

7 Hälsokedjan ett koncept som bevisli en ör företa friskare. Skandias Hälsokedja bygger på resultaten av mångårig forskning inom socialmedicin och på strategiska samarbeten med specialistföretag inom hälsa, rehabilitering och förebyggande åtgärder. Tillsammans bidrar de till att förebygga ohälsa och minska antalet sjukskrivningar, men kan även kopplas in när vård och rehabilitering behövs. Detta fungerar bevisligen pilotstudier har till exempel visat att sjukskrivningarna kan minskas med upp till 40 % genom att arbeta med alla fyra hälsotillstånden, alltså även innan en anställd hinner försvinna från arbetet. För ett företag kan detta lätt översättas i kronor och ören i form av minskade produktionsbortfall, högre tillgång till viktig personal och inte minst i sänkta sjukpremier. I korthet består Hälsokedjan av åtgärder i tre nivåer, som tillsammans tar hand om medarbetarnas alla fyra hälsotillstånd. 7

8 Hälsokedjan: Sjukvård Till syvende och sist handlar det om att skapa en stark företa skultur och ett stabilt företa. Eftersom vårt företag är relativt litet så är i stort sett alla medarbetare nyckelpersoner i sina funktioner, oavsett om man arbetar i receptionen, på lagret eller är it-utvecklare. Därför har vi tecknat försäkringar för våra anställda dels för att ta hand om dem, men även för att minska sårbarheten i en liten organisation. Vi har helt enkelt inte råd med långa sjukskrivningar. I slutändan handlar allting om en känsla av trygghet. Att alla våra fast anställda har både privatvårds för säkring och sjukförsäkring är alltså en pusselbit i att bygga ett stabilt och framgångsrikt företag som tar hand om sina medarbetare som en familj. IT-bolag med 17 anställda 8

9 Har ditt företa tålamod och bered skap att vänta ut vård arantin? Den allmänna vårdgarantin säger att du ska få behand ling inom 187 dagar efter att du fått en diagnos. För många företag är det en ekonomisk katastrof att behöva vänta månad efter månad på att en medarbetare ska komma upp i full arbets kapacitet efter en olycka eller långvarig sjukdom. I tillägg till detta kan en sjukskrivning på hel- eller deltid även få ekonomiska konsekvenser för den drabbade medarbetaren, vilket ytterligare sänker koncentrationsoch prestationsförmågan. Det kan till och med gå så långt att medarbetaren aldrig mer kommer att kunna utföra sina arbetsuppgifter, vilket ställer krav på dig som arbetsgivare att hjälpa vederbörande vidare. Det första steget i Hälsokedjan adresserar dessa problem. Grunden är Skandias sjukförsäkring, till vilken vi har kopplat en rehabi li teringsdel. Genom att lägga till en privatvårdsförsäkring får du dessutom tillgång till garanterad vård med hög servicegrad. För hjälp med att räkna ut ditt företags verkliga sjukkostnader är du välkommen in på skandia.se/foretag Hälsokedjan: Sjukvård ett komplement till den offentliga vården Detta kan du göra: Teckna sjukförsäkring Begränsar inkomstförlusten vid långvarig sjukskrivning (kan tecknas med olika ersättningsnivåer). En rehabiliteringsförsäkring är kopplad till sjukförsäkringen i Skandias tjänstepensionsprogram. Teckna privatvårdsförsäkring Vårdgaranti. Operation inom 20 dagar. Sjukvårdsrådgivning som är öppen dygnet runt. Försäkringen har ingen självrisk eller kostnadsbegränsning. Teckna rehabiliteringsförsäkring Bedömning av specialistläkare, arbetsplatsanalys m fl åtgärder som snabbar på återgång till arbete. Innefattar även samtalsterapi hos psykolog/psykoterapeut och yrkeslivsplanering Kopplad till sjukförsäkringen i Skandia. Utöver ovanstående har Skandia möjlighet att skräddarsy lösningar för just ditt företag. Kontakta oss för mer information. 9

10 Hälsokedjan: Förebyggande vård Vi kan klart och tydli t se att våra medarbetare väldi t sällan råkar ut för lån tidssjukskrivnin ar. Dessutom har våra sjukskrivnin stal sjunkit. Vi arbetar i en bransch där hälsoproblemen ofta är relaterade till stress. För oss är det därför viktigt att våra medarbetare kan söka hjälp så smidigt som möjligt utan onödig väntan, krångel, massor av administration etc. För oss har rehabiliteringsförsäkringen förändrat och förenklat hälsoarbetet enormt. Bland annat kan vår HR-personal nu ägna sig åt mer värdeskapande arbete än brandkårsutryckningar i akuta situationer. Det känns också väldigt bra att veta att våra medarbetare får bra vård om de råkar ut för någonting. Försäkringen har verkliget fungerat i praktiken och inte bara på pappret. Att vi dessutom får väldigt bra utvärderingar av våra medarbetare är ett kvitto på detta. Konsultbolag med ca 1100 anställda 10

11 Har du råd med att folk mår dåli t på jobbet? Diffusa hälsoproblem kan få högst konkreta ekonomiska effekter inte minst för ett företag. Till exempel vet vi i dag att många svenskar lider av stressymptom. Symptom som i bästa fall stannar vid just symptom, men som för en betydande del människor leder till sjukskrivningar. På samma sätt vet vi i dag att personliga problem eller begynnande fysiska åkommor alltför ofta är första steget till prestationsproblem eller onödigt hög sjukfrånvaro. Skandia har genomfört ett antal pilotprojekt där vi inkluderade de förebyggande åtgärderna i Hälsokedjan. Resultaten visar att sjukskrivningarna minskade med upp till 40 % på de företag som ingick i studien. Ett resultat som inte bara är lönsamt för företaget, utan även för den enskilde individen och samhället i stort. Hälsokedjan: Förebyggande vård konkreta lösningar på diffusa hälsoproblem Detta kan du göra: Teckna rehabiliteringsförsäkring Rehabvägledning, samtalsterapi, planeringsmöten med flera förebyggande åtgärder. Kopplad till sjukförsäkringen i Skandias tjänstepensionsprogram. Genomföra en prestationsanalys Ger ledningen en bild av personalens förutsättningar att prestera. Identifierar ev problemområden och föreslår åtgärder för att öka företagets prestation. Skicka de anställda på en hälsokoll Snabbt test av t ex blodtryck, kolesterolvärden och kroppsfett (genomförs på Apoteket). Hjälper den anställde att bättre förstå hur hälsa och livsstil hänger ihop. Koppla in individ- och chefsstöd Coachning. Inspirationsföreläsningar. Kurser i hälsomedvetet ledarskap. Utöver ovanstående har Skandia möjlighet att skräddarsy lösningar för just ditt företag. Kontakta oss för mer information. 11

12 Hälsokedjan: Friskvård Det är verkli en skönt att samarbeta med en partner som tjänar på att vi är friska. Vi är ett modernt företag som vill ligga i framkant. Därför är det självklart för oss att göra vad vi kan för att hålla våra anställda friska, och för att lindra fallet om någon anställd skulle råka ut för något. Det som tilltalade oss mest var tanken på att även Skandia tjänar pengar på att hålla våra anställda friska, och inte på att de är sjuka som är fallet vid avtal med företagshälsovården. Det känns seriöst att ett försäkringsbolag tar på sig det här ansvaret. Genom att satsa på våra anställdas hälsa skickar vi dessutom en tydlig signal till alla medarbetare om att de är viktiga och värdefulla. Men det handlar givetvis också om att företaget inte vill dra på sig stora kostnader. Webbföretag med ca 200 anställda 12

13 Hur hjälper du dina friska med arbetare att fortsätta må bra? Det bästa sättet att hålla personalen frisk är att se till att de aldrig blir sjuka. Detta har samhället förstått, vilket bland annat yttrar sig i arbetsgivarens möjlighet att erbjuda avdragsgill friskvård. Problemet har mest varit hur detta ska gå till i praktiken. Friskvårdsdelen i Skandias Hälsokedja är ett smörgåsbord av konkreta aktiviteter som hjälper dig och ditt företag att hålla personalen frisk. Från betalningssystemet Friskvårdskuponger till inspirerande kurser och föreläsningar inom ämnen som ergonomi, kost, träning och livsstil. De flesta av dessa kan du enkelt beställa via Hälsoslussen när behovet uppstår, till exempel om du behöver ett hälsoinspirerande avbrott i en konferens eller på ett månadsmöte. Hälsokedjan: Friskvård små insatser som kan ge oväntade resultat Detta kan du göra: Skicka de anställda på en hälsokoll Snabbt test som tar tempen även på frisk personal (genomförs på Apoteket). Motiverar personalen att leva hälsosamt. Utbilda en medarbetare till Hälsoinspiratör En långsiktig hälsosatsning i organisationen. Uppmärksammar hälsofaktorer. Stödjer och uppmuntrar kollegor i hälsofrågor. Skaffa Friskvårdskuponger till personalen Ett brett utbud av friskvårdsaktiviteter till de anställda. Minskar företagets administration. Statistik på nyttjat friskvårdsbidrag Utöver ovanstående har Skandia möjlighet att skräddarsy lösningar för just ditt företag. Kontakta oss för mer information. 13

14 Nå ra exempel på frågor till Hälsoslussen: Jag får ont i en axel när jag jobbar länge vid datorn. Vad ska jag göra? Jag har en medarbetare som har en komplicerad livssituation just nu. Vad gör jag? Vi vill förbättra medarbetarnas hälsa och prestationsförmåga inom företaget. Kan ni hjälpa oss? Jag har känt mig trött och haft svårt att koncentrera mig en längre tid. Kan ni hjälpa mig? Vi behöver konsultstöd för att se över hur vi jobbar med arbetsmiljön. Vart ska vi vända oss? Hur ska jag bära mig åt för att hitta en balans mellan arbete och fritid? 14

15 Hälsoslussen den enda kontaktpunkt du och dina medarbetare behöver! Det ska vara lätt att få hjälp. En central del i Hälsokedjan är därför Hälsoslussen det enda nummer du och dina medarbetare behöver i hälsorelaterade frågor. Till Hälsoslussen ringer du som arbetsgivare när du har några funderingar kring dina medarbetares hälsa. Där får du bolla din problematik med erfaren personal, som kan hjälpa dig med behovsanalys och att offerera relevanta åtgärder. Hälsoslussen är också länken mellan de försäkrade och vårdgivarna. Det är alltså hit dina medarbetare ringer när de råkat ut för en skada eller behöver prata med någon om något som rör deras hälsa. Hälsoslussen

16 Våra samarbetspartners: kompletterande länkar i Hälsokedjan. Sophiahemmet Rehab Center, SRC, ansvarar för samtliga tjänsteleveranser i Sverige till Skandias rehabiliteringsförsäkring. SRCs rehabvägledare ger stöd till arbetsgivaren och medarbetaren både vid begynnande ohälsa såväl som vid rehabilitering. SRC samarbetar med ett omfattande nätverk av psykologer, sjukgymnaster, specialistutbildade läkare och karriärvägledare. De har även under många år levererat tjänster till Försäkringskassan samt har ramavtal med Arbetsförmedlingen och socialkontor. Exempel på tjänster: Rehabvägledning Funktionsanalys Kognitiv beteendeterapi (KBT) Yrkeslivsplanering Arbetsplatsanalys (t ex belastningsergonomi) Bedömning av specialistläkare Apoteksakademin är ett dotterbolag till Apoteket AB. Erbjudandet omfattar genomgripande insatser för att skapa en hälsosam företagskultur, men även inspirationsföreläsningar, stöd och utbildningar i hälsa. Apoteksakademin genomför hälsoanalys på medarbetarnivå som bl a innehåller Apotekets Hälsokoll, en undersökning av blodtryck, kolesterol och genomgång av levnadsvanor inriktat på stress, sömn, kost, alkohol, rökning och motion. Exempel på tjänster: Hälsolabb Hälsomedvetet ledarskap Hälsoinspiratörsutbildning Hälsocoacher Inspirationsföreläsningar Bli rökfri-program 16

17 Springlife Performance Management bygger på över 20 års forskning och analyser av organisationers förmåga att prestera över tid. Med sitt produkt- och tjänsteutbud garanterar de att kraften i företagets organisation utnyttjas optimalt. Genom enkla åtgärder och unika lösningar kan den faktiska hälsan, upplevelsen på arbetsplatsen och prestationsnivån över tid förbättras, vilket bidrar till en positiv resultatutveckling för organisationer. Exempel på tjänster: Prestationsanalys Fördjupad analys Målarbete HUR-Kort (ett uppföljningsverktyg) Springlife Online Friskvårdskuponger är ett betalsystem för motion och friskvård, som hjälper arbetsgivare att aktivera sin personal. De anställda får tillgång till ett brett utbud av aktiviteter hos friskvårdsleverantörer runt om i landet. Administrationen för friskvårdsbidraget minimeras, samtidigt som antalet medarbetare som utövar motion och friskvård ökar. Detta minskar sjukfrånvaron på längre sikt. Exempel på tjänster: Administration av friskvårdsbidrag Statistik online Erbjudanden och rabatter från friskvårdsleverantörer 17

18 Hälsokedjan ett kompetent alternativ till företa shälsovården. Vid en jämförelse kan man konstatera att Hälsokedjan täcker de flesta av en traditionell företagshälsovårds tjänster, inklusive rådgivning samt alla vård- och rehabiliteringstjänster. Men det finns även avgjorda skillnader: Rätt hjälp. Skandias Hälsokedja täcker hela behovet av vård, inte enbart det arbetsrelaterade. En kontaktväg. Det är lätt att få hjälp. Skandias Hälsosluss är det enda nummer du och dina medarbetare behöver i hälsorelaterade frågor. Kostnad. Hälsokedjan är en kostnadseffektiv lösning, bland annat eftersom sjukförsäkringen redan är kopplad till en rehabiliteringsförsäkring. Så får du tillgång till Hälsokedjan: Är du intresserad av Hälsokedjan och vill teckna dig för någon av våra försäkringar eller andra delar i kedjan? Ring Hälsoslussen på Du kan även prata med din rådgivare eller boka ett möte med oss på skandia.se/foretag Hälsokedjan är ett koncept som vi tillhandahåller för våra kunder. I konceptet ingår våra försäkringar enligt gällande försäkringsvillkor. Därutöver har vi samarbete med företag i hälsobranschen. Genom detta samarbete får våra kunder, inom ramen för konceptet Hälsokedjan, möjlighet att köpa tjänster till förmånliga priser vid sidan av försäkringarna. 18

19 19

20 Skandia Stockholm T skandia.se Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Org. nr: gadd 20 Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ) Säte: Stockholm Säte: Stockholm Org. nr: Org. nr:

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP

Helhetssyn ger friskare medarbetare AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND« PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR DU LIVSPUSSLET ATT GÅ IHOP din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 1/2008 AUTOLIV I MOTALA»MOTAR OLLE I GRIND«LIZELOTTE FRANZÉN är montör på De La Rue Cash Systems i Flen. PÅ BESÖK HOS SVERIGES BÄSTA ARBETSPLATS SÅ FÅR

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 OMTANKE HANDLINGSKRAFT NYTÄNKANDE VI VILL SKAPA ETT FRISKARE SVERIGE» Vi på Euro Accident har länge haft fokus på vårt egna strategiska hälso- och arbetsmiljöarbete för att varje

Läs mer

HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Ohälsotalet går stadigt nedåt. Hälsa som genomsyrar hela organisationen. Privata sjukvårdsförsäkringar

HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Ohälsotalet går stadigt nedåt. Hälsa som genomsyrar hela organisationen. Privata sjukvårdsförsäkringar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET DIN GUIDE TILL EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSHÄLSOVÅRD Privata sjukvårdsförsäkringar Privata sjukvårdsförsäkringar blir

Läs mer

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa?

Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Har företag råd att inte hantera psykisk ohälsa? Vinster med att förebygga psykisk ohälsa på jobbet Anders Johrén Labora Konsultforum AB på uppdrag av Hjärnkoll Mars 2013 Sida 1 av 33 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005

Hälsoplan. Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Hälsoplan Hälsoekonomisk handlingsplan tillsammans med hälsoredovisning för 2005 Innehåll Personaldirektören har ordet 2 Syfte med hälsoplan i Apoteket 3 Mål, strategier och framgångsfaktorer i Apotekets

Läs mer

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete,

Nyckelord: Hälsofrämjande, hälsofrämjande arbete, hälsofrämjande ledarskap och ledarskap. Ledares uppfattningar om hälsofrämjande arbete, Abstrakt Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur ledare inom olika sektorer av arbetslivet uppfattar hälsofrämjande arbete i deras företag/organisation. Metod: En kvalitativ intervjustudie genomfördes

Läs mer

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning

Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning Företagshälsovård anpassad till arbetslivets behov en fördjupning 2009-08-20 Innehållsförteckning Uppdraget... 2 Genomförande... 3 Resultat från litteraturen... 4 Resultat från intervjuerna... 7 Små företag...

Läs mer

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA

Skapa en säker miljö STRESSA MINDRE OCH BLI EN BÄTTRE CHEF HÄLSOFRÄMJANDE ARBETE DÄRFÖR SÄNKER DET SJUKTALEN SÅ STOPPAR NVS ARBETSSKADORNA posttidning B returadress: box 4080 171 04 Solna porto betalt Är adress eller mottagare felaktig? Ändra dina uppgifter på info@previa.se ab previa box 4080 171 04 solna besöksadress: hemvärnsgatan 8 tel

Läs mer

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare

HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare HEALTHY BUSINESS REPORT 2014 Ett upprop till Sveriges arbetsgivare INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 2 FÖRETAGEN BEHÖVER TA ETT STÖRRE ANSVAR FÖR ETT FRISKARE SVERIGE... 3 (O)HÄLSAN I SVERIGE... 4

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET HÄLSA FÖR LÖNSAMHET. Att mäta hälsa i pengar ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HÄLSA FÖR LÖNSAMHET Strategiskt hälsoarbete Hälsoarbetet bör genomföras strategiskt och drivas av företagets affärsmål läs mer på sid

Läs mer

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop

Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop Personal, ekonomi och hälsa om hur allting hör ihop text Louise Hertzberg, layout Anna Strandberg, maj 2008 Förord...5 Så kom det till...6 Siffror behöver en berättelse...9 Intervjuer med alla anställda

Läs mer

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ

VINST GER HÖGRE SÄNKT STRESSNIVÅ en tidning för sveriges främsta företagsledare och beslutsfattare nr 3/2005 SÄNKT STRESSNIVÅ GER HÖGRE VINST Högpresterande chefer är utan att veta om det i riskzonen för att bli utbrända. Men det finns

Läs mer

Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr 01.09. Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till

Friska företag. Häng med nu går vi! hälsa för miljoner nr 01.09. Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4. Tips till ANNONS Hela denna tematidning är en annons från Provisa Information AB i samarbete med Korpen ANNONS Hälsa & Framtid INTRODUKTION sidan 4 MINSKAD OHÄLSA REHABILITERING sidan 6 TESTA DITT FÖRETAG QUIZZ

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2011

Corporate Responsibility redovisning 2011 ängre Corporate Responsibility redovisning 2011 150 år av ansvarstagande 1855 Behovet av ett nytt försäkringssystem engagerar samhällets toppkrafter. Den 12 januari får Skandia tillstånd att bedriva brand-

Läs mer

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio

En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio En hållbar En stor socialförsäkringsreform liknande den som skedde på pensionsområdet kommer med största sannolikhet att komma inom de närmaste tio femton åren. Denna skrift ger ett bidrag till reformprocessen

Läs mer

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL

ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS. Över 2.000 svenska företag har gjort som DHL ANNONS Hela denna bilaga är en annons från Provisa i samarbete med Korpen ANNONS Medföljer som bilaga i DI maj 2006. Friska Företag ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Bokslut som mäter hälsa i pengar sid 11 Tuffa

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

framgångsrik stresshantering

framgångsrik stresshantering Insightguide series framgångsrik stresshantering chefens guide till hållbara arbetsklimat KOMPETENSHÄFTE Ledarskapets 7 nycklar för goda prestationer och lägre stress I det här häftet kan du läsa om de

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

100 procent är bättre än 64

100 procent är bättre än 64 100 procent är bättre än 64 Breda vägar tillbaka till arbetslivet för sjukskrivna och förtidspensionärer september 2006 www.centerpartiet.se Inledning Idag står nästan 1,5 miljoner människor på ett eller

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn

Previas handbok. för ett bättre arbetsliv. TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn Previas handbok för ett bättre arbetsliv TIPS & RÅD om hur du skapar en effektiv och hållbar organisation och frigör den mänskliga faktorn 2 INLEDNING Varför en handbok för ett bättre arbetsliv? VI TÄNKER

Läs mer

» Konsensus är en utopi«

» Konsensus är en utopi« din tidning om företagshälsovård från ab previa, nr 3/2008 vd marika wassberg skärvik om ledarskap:» Konsensus är en utopi«swedbank: krisstöd hjälper medarbetarna tillbaka efter rån coachen tipsar: Ta

Läs mer

Från ord till handling

Från ord till handling din tidning om företagshälsa från ab previa nr 3/2009 Attraktiva arbetsplatser VINN kampen om kompetensen Folktandvårdens friska liv ett hälsosamt försprång Konflikt som kräver mod när en anställd blir

Läs mer

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV

ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV ÖKAD RÖRLIGHET FÖR ETT LIVSLÅNGT OCH HÄLSOFRÄMJANDE ARBETSLIV Samverkan för ökad rörlighet inom Kalmarsundsregionens Arbetsgivarring SLUTRAPPORT December 2006 Bosse Angelöw Innehåll 1 Förord... 3 1. Inledning...

Läs mer

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng

Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag. En sjuk försäkring i behov av friskpeng #1 Stefan Fölster, Thomas Norén, Robert Gidehag En sjuk försäkring i behov av friskpeng Författarna och Reforminstitutet 2001 Omslag och sättning: Formgivningsverket Illustration: Anna-Karin Elde Tryck:

Läs mer

03.04.2012 08:05 QuestBack export - Flexjobb

03.04.2012 08:05 QuestBack export - Flexjobb Flexjobb Publicerad från 19.03.2012 till 02.04.2012 1500 respondenter (1500 unika) 1. Kön Alternativ Procent Värden 1 Kvinna 68,6 % 1024 2 Man 31,4 % 468 Totalt 1492 1 2. Bostadsort i län Alternativ Procent

Läs mer

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel:

personalhälsa MODERN Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 arbetsplatser? Vad krävs av framtidens 5 Goda Exempel: MODERN #2 2008 personalhälsa Vad krävs av framtidens arbetsplatser? 5 Goda Exempel: Attraktiva svenska arbetsgivare sid 6 Artikelserie, Del 1 Hälsan som vinnande strategi sid 4 Störd sömn ökar risken för

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer