Hälso- och sjukvårdsstab, Folktandvården Anders Andrén, David Kvicklund LK/130154

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälso- och sjukvårdsstab, Folktandvården Anders Andrén, David Kvicklund 2013-11-06 LK/130154"

Transkript

1 Protokoll 1 (6) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstab, Folktandvården Anders Andrén, David Kvicklund LK/ Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande Monica Gundahl (S), vice ordförande Erik Olsson (S) AnnCharlotte Eskel (S) Maria Widlund (M) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Anna-Karin Berglund (C) Jesper Johansson (MP) Ersättare I tjänsten Utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Hans Östholm, chef Folktandvården, Värmland David Kvicklund, informatör Folktandvården Annika Sundelin, utvecklingsledare, Folkhälsa och samhällsmedicin, 55 Anna-Carin Johansson, enhetschef Folkhälsa och samhällsmedicin Birgitta Seleskog, Folktandvården, 56 Lena Lindqvist, Folktandvården, 56 Per-Åke Lonnfors, Klaralab, Folktandvårdens tandtekniska laboratorium, 57 Cecilia Nyberg, folkhälsoanalytiker, 58 Åsa Löfvenberg, ledningsstrateg, Erik Olsson (S) 55 Tobaksförebyggande arbete Annika Sundelin informerar om pågående tobakspreventiva arbete inom Landstinget i Värmland. Vårdrutiner har införts för att motivera patient att vara rökfri före och efter operation. Rökfrihet i samband med operation gynnar patientsäkerheten och minskar risken för komplikationer. Vidare har målrelaterad ersättning införts för gruppbaserad tobaksavvänjning. Som stöd i detta arbete finns idag cirka 60 tobaksavvänjare. I ett nystartat projekt ( Bättre levnadsvanor ) inom division psykiatri har tobaksprevention en central roll. Det framtida tobaksförebyggande arbetet kommer att tydligt registreras i en så kallad levnadvanemall i journalsystemet Cosmic. Avslutningsvis presenteras en ny affisch som kommer att sättas upp i samtliga vårdavdelningar med information om rökavvänjning. Folkhälso- tandvårdsutskott protokoll

2 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (6) Folkhälso- och tandvårdsutskottet önskar få uppföljande information om det tobaksförebyggande arbetet om ett år. Visade bilder sänds till utskottets ledamöter. 56 Pågående forskning inom tandvården Birgitta Seleskog, tandhygienist på Folktandvården Norrstrand, och Lena Lindqvist, tandhygienist på Folktandvården Tingvalla och den Hälsoodontologiska utvecklingsenheten berättar om sin forskning om att främja god munhälsa hos omvårdnadsberoende äldre i särskilda boenden. Första delen av tre är avslutad och publicerad (februari 2013). Här intervjuades omvårdnadspersonal på särskilda boenden. En slutsats som kunde dras var att personalen inte ansåg sig ha tid för att sköta om den dagliga munvården hos de äldre på boendet och det fanns en känsla av integritet som stoppade personalen. Del två i projektet, som pågår, består av fokusgruppintervjuer. Vad som hittills kommit fram är att personalen önskar mer kontakter och stöd från tandvården. I sammanhanget nämns att utbildningen kring ROAG (Revised Oral Assessment Guide) där 300 personer i länet utbildats är en viktig framgångsfaktor nu och framöver. Del tre som också pågår är mer praktiskt inriktad. Syftet är att försöka hitta en modell för hur integritetsfrågan kan lösas och att öka förståelsen om betydelsen för det dagliga munvårdsarbetet. Seleskog och Lindqvist kommer därför arbeta och besöka två utvalda boenden för att hitta lösningar som kan fungera för personalen och de äldre i vardagen. Utskottet önskar få en uppföljande rapport gällande tandvårdens forskningsverksamhet. 57 Klaralab Folktandvårdens tandtekniska laboratorium Per-Åke Lonnfors är laboratoriechef på Folktandvården Värmlands lab Klaralab. Klaralab är ett av de största tandtekniska folktandvårdslaboratorierna i landet och är ett så kallat fullservicelab som kan tillverka alla typer av material. Laboratoriet arbetar primärt för Folktandvården Värmlands tandläkare och svarar för huvudparten för de tandtekniska behov som finns (till ungefär 65 %). Varför inte 100 %? Dels handlar det om personliga kontakter beställare och tandtekniker sinsemellan - och dels handlar det om att inte Folktandvården Värmland vill och bör bli helt beroende av en enda leverantör. Hur ser framtiden ut? Lonnfors menar att vissa material (som proteser) kan komma att minska medan bettskenor (som avlastar käkarna) spås att öka. När materialet ska vara så pass precist för att passa, är det inte vanligt att det blir fel? Lonnfors berättar att cirka 2-2,5 % renderar avvikelser och inte fungerar för patienten och får gjutas om. Konkurrens inom tandteknik finns, exempelvis har alternativ från Asien blivit allt mer vanliga. Lonnfors menar dock att Klaralab står sig i konkurrensen genom att hålla hög kvalitet och god, nära, relation till beställarna. Hans Östholm, tandvårdschef, tillägger att labbet utgör en viktig kunskapskälla gentemot nyanställda och ger möjlighet till att kontrollera materialet. Finns det andra, privata, alternativ

3 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (6) upphandlande? Hans Östholm: Ja, folktandvården har totalt 21 laboratorier upphandlande, vilka alla är bra alternativ. 58 Hälsoekonomi lägesrapport Inledningsvis hälsas Anna-Carin Johansson välkommen såsom nytillträdd chef för enheten Folkhälsa och samhällsmedicin. Cecilia Nyberg berättar om landstingets påbörjade arbete gällande hälsoekonomiska analyser inom folkhälsoområdet. För att illustrera resonmanget används exemplet om hur 1 procents minskning av riskfaktorerna fetma och daglig rökning påverkade insjuknande i diabetes respektive KOL och vilken skattad minskning av hälso- och sjukvårdskostnader detta skulle innebära. I arbetet med hälsoekonomi används en nyligen konstruerad Hälsokalkylator som skattar förändringar på fem års sikt i antal nya sjukdomsfall och relaterade hälso- och sjukvårdskostnader. Resultatet visar att relativt små förändringar av riskfaktorförekomst på befolkningsnivå påverkar sjukdom och tillhörande kostnader för hälso- och sjukvården. Ärendepunkten avslutas med uppmaning från utskottet att ämnet hälsoekonomi ges ökad prioritet. Visade bilder sänds till utskottets ledamöter. 59 Förnyelse och effektivisering av landstingets samspel med frivilligorganisationer Åsa Löfvenberg ger en lägesrapport om pågående arbete med att utveckla samarbetet med frivilligorganisationer inom det sociala området. Det finns ett behov av att tydliggöra hur landstinget ser på frivillig arbete och hur samverkan ska ske med frivilligorganisationer. Finns behov av en policy? Följande förbättringsområden har identifierats gällande handläggningsrutiner: Skapa en samlad funktion för landstingets kontakt med frivilligorganisationer Beredning av förslag till fördelning Beslut om fördelning av samtliga bidrag vid samma tidpunkt Användarvänlig information om bidrag att söka på webben. Ytterligare information om samverkan med idéburna organisationer och offentlig verksamhet återfinns på

4 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (6) Utskottet anser det angeläget med en enhetlig policy med riktlinjer för alla landstingets bidrag till frivilligorganisationer. Visade bilder sänds till utskottets ledamöter. 60 Landstingets verksamhetsbidrag till länsövergripande frivilligorganisationer Åsa Löfvenberg redovisar förslag till fördelning av landstingets årliga verksamhetsbidrag till länsövergripande frivilligorganisationer. Ansökningshandlingar från 15 organisationer motsvarande kronor har inkommit. Belopp att delas ut motsvarar kronor varav kronor fördelas. Verksamhet för barn och ungdomar är prioriterade. Återstående del av anslaget reserveras för planeringsarbete under år 2014 i syfte att lägga en plattform för samspel mellan landstinget och länsövergripande frivilligorganisationer inom det sociala området. Förslag till fördelning av anslaget ser ut enligt följande Organisation Sökt belopp Förslag 2014 Amningshjälpen Brottsförebyggande centrum BFC Bris region Mitt Brottsofferjourernas regionråd Bryggan Föreningen EBL skolan Insolvens Karlstad NTF Värmland RSMH Värmland RFSL Värmland Röda Korset region mellan Värml läns kvinnojourer Värmlands länkråd Värmlands nykterhetsförbund Värmlands Mansforum avsätts för dialogprocess Totalbelopp TILL FÖRFOGANDE Landstingsstyrelsen föreslås besluta att fördela verksamhetsbidrag för år 2014 till länsövergripande organisationer inom det sociala området enligt upprättat förslag.

5 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (6) - Folkhälso- och tandvårdsutskottet lämnar förslaget utan synpunkter. 61 Rapporter Inget att rapportera. 62 Inbjudningar Frisktandvårdskonferens 20 mars Gert Ohlsson och Monica Gundahl deltar i konferensen. 63 Verksamhetsbesök under år 2014 Utskottet uppmanas komma med förslag till verksamhetsbesök och ämnesområden som bör tas upp av utskottet. Bland annat nämns ANDT-arbete som utgår från länsstyrelsen samt Tullen. Utskottets sekreterare får i uppgift att undersöka möjligheten att besöka Karlstads Universitet och dess institution för Folkhälsovetenskap, den 15 januari Övriga frågor Folkhälso- och tandvårdsutskottet sammanträder under år 2014 vid följande datum. Sammanträdestiden är mellan kl Onsdag 15 januari Fredag 7 februari Onsdag 5 mars Onsdag 2 april Onsdag 23 april Fredag 23 maj Onsdag 11 juni Onsdag 3 september Onsdag 1 oktober Onsdag 5 november Onsdag 3 december

6 LANDSTINGET I VÄRMLAND LK/ (6) Vid protokollet David Kvicklund Anders Andrén Justeret / Gert Ohlsson Erik Olsson

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande

Läs mer

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151

Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande. Göran Nilsson (M) 138-151 Protokoll 1 (22) Landstingsstyrelsen Sekretariatet 2014-09-23 LK/141046 Plats Landstingshuset Beslutande Fredrik Larsson (M) ordförande Jane Larsson (C) 1:e vice ordförande Ulric Andersson (S) 2:e vice

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland

Årsredovisning 2014 Landstinget i Värmland Årsredovisning 2014 Landstinget i Innehåll Fokus på kvalitet 2 Några viktiga händelser under 2014 5 Politisk organisation 6 Förvaltningsberättelse 9 Medborgare 10 Verksamhet 16 Medarbetare 27 Miljö 30

Läs mer

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor

Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Sekretariat FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) LANDSTINGSSTYRELSEN 2015-04-20 LK/150786 Plats Galaxen Landstingshuset Tid Kl. 09.00 Sammanträdets öppnande och eventuella frågor Föredragningar -Region Värmland årsredovisning

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015

PROTOKOLL 63 LS. 2015 05 27 t o m sid 86. Landstingsstyrelsen. Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås. Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 PROTOKOLL 63 Organ Plats Landstingsstyrelsen Sammanträdesrum Mälaren, Landstingshuset, Västerås Tidpunkt Onsdagen den 27 maj 2015 Ledamöter Ersättare Övriga Denise Norström (S), ordförande Kenneth Östberg

Läs mer

Gunnar Tidemand, regiondirektör, Region Värmland Ulf Johansson, näringslivsdirektör, Karlstads kommun Tore Olsson, senior advicer, LiV

Gunnar Tidemand, regiondirektör, Region Värmland Ulf Johansson, näringslivsdirektör, Karlstads kommun Tore Olsson, senior advicer, LiV Sekretariatet, Administrativa staben Anders Ajaxson MINNESANTECKNINGAR DEMOKRATIBEREDNINGEN 2011-08-31 LK/110022 Plats Brage, Landstingshuset, onsdag 31 augusti kl. 09:00-11:45 Närvarande Särskilt inbjudna

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

118 Dnr 2012/278-701 SN

118 Dnr 2012/278-701 SN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 118 Dnr 2012/278-701 SN Samverkansöverenskommelse mellan landstinget i Kalmar län och Borgholms kommun kring personer med psykiskt funktionsnedsättning Bakgrund Sedan den

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 17 november 2005 147 170 Beslutande Britt Westerlund (s), vice ordförande, (tillfällig Folke Spegel (s) ordförande 147 150) Kent Ögren (s), ordförande, 151

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen

Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan till kommunstyrelsen Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Eva Hansson Planeringssekreterare Eva.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Socialt stöd i boende för hemlösa barnfamiljer, ansökan

Läs mer

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn

Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15. Ingemar Johansson, Kfn ersätter Anna-Karin Skatt, Kfn Folkhälsorådet 2012-11-14 1 (15) Plats och tid Sessionssalen i Stadshuset klockan 8.00-11.15 Paragrafer 24-35 BESLUTANDE Ledamöter Namn Curt B Gustavsson, Ks, ordf. Astrid Bengtsson, Mbn Lennart Rehn,

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN Landstingsplan 2015-2017 1 LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGSPLAN 2015-2017 TRYCK: TMG TABERGS FOTO: BJÖRN WANHATALO, INFORMATIONSENHETEN PRODUKTION: INFORMATIONSENHETEN ANTAGEN AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar

Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Hemlöshet många ansikten, mångas ansvar Plan för genomförande av regeringens strategi för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2007 2009 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning

Läs mer

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag

Nr Ärende Arbetsutskottets förslag Kallelse Kallelse och föredragningslista Sammanträde Landstingsstyrelsen Dag Tisdagen den 10 juni 2014 Tid Kl. 10.30 Plats Smedjan, landstingets kansli Kallelsen delgives Anders Henriksson (S) ordförande

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2014 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 20 december 2006 180 212 Kent Ögren (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Britt Westerlund (s), vice ordförande Margareta Henricsson (ns) Marita Björkman

Läs mer

Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor

Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor Utbildning av vårdpersonal i munvårdsfrågor En uppföljning av den uppsökande verksamheten inom det reformerade tandvårdsstödet Författare: Eva Mårtensson, tandhygienist Folktandvården Stöpen, Skövde Projektredovisning

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola

Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg och skola TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas 2014-03-04 PROTOKOLL Vilgotgruppen Tjänstemannagruppen för samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst, äldreomsorg, barnomsorg

Läs mer

2012-01-12 2012-02-02

2012-01-12 2012-02-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[24] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 ande Enligt bilaga / Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef),

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Rökfri Ramadan. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12. - en processbeskrivning. På uppdrag av Stockholms läns landsting

Rökfri Ramadan. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12. - en processbeskrivning. På uppdrag av Stockholms läns landsting Rökfri Ramadan - en processbeskrivning Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2011:12 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009

Läs mer

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas?

Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG FSO Hur vill medlemmarna i FSO att föreningen ska utvecklas? Susanne Rydén 2013 Sammanfattning Föreningen Social Omsorg (FSO) liksom de flesta ideella föreningar står inför sviktande

Läs mer

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005

Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Folkhälsovetenskapligt centrum 2005-08-23 Minnesanteckningar från Folkhälsoberedningens möte den 17 augusti 2005 Närvarande Agneta Niklasson (mp) ordförande Birgitta Wessman-Thyrsson (s) Criss Hagfeldt

Läs mer

Landstingsfullmäktiges protokoll

Landstingsfullmäktiges protokoll Landstingsfullmäktiges protokoll Sammanträdet den 15 april 2015 21 41 Inga Gustafsson, sekreterare Justerat den 21 april 2015 Elisabeth Lindberg, ordförande Agneta Lipkin, justerare Anders Bohm, justerare

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll.

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden Anna-Karin Klomp (KD) justera dagens protokoll. LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 2013-03-25 36 Val av justerare Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen utser Johan Edstav (MP) att jämte ordföranden

Läs mer