HUR PÅVERKAS RÖKANDE PATIENTER AV ETT RÖKFRITT SJUKHUS?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR PÅVERKAS RÖKANDE PATIENTER AV ETT RÖKFRITT SJUKHUS?"

Transkript

1 Hälsa och samhälle HUR PÅVERKAS RÖKANDE PATIENTER AV ETT RÖKFRITT SJUKHUS? En empirisk kvalitativ intervjustudie LINNEA GUSTAFSSON FRIDA LÖFGREN Examensarbete Kurs OV1052 Sjuksköterskeprogrammet Januari 2005 Malmö högskola Hälsa och samhälle Malmö e-post: postmasterhs.mah.se

2 HUR PÅVERKAS RÖKANDE PATIENTER AV ETT RÖKFRITT SJUKHUS? En empirisk kvalitativ intervjustudie Linnea Gustafsson Frida Löfgren Gustafsson, L & Löfgren, F. Hur påverkas rökande patienter av ett rökfritt sjukhus? En empirisk kvalitativ intervjustudie. Examinationsarbete i omvårdnad 10 poäng. Malmö Högskola: Hälsa och Samhälle, Utbildningsområde omvårdnad, Syftet: Syftet med denna studie var att undersöka hur rökande patienter påverkas av att ligga inne på ett rökfritt sjukhus samt belysa sjuksköterskans roll i denna situation. Metod: Studien har en kvalitativ grund, med inspiration av fenomenografi. Datainsamlingen gjordes med hjälp av sex intervjuer. Urval: Inklussionskriterier för deltagande i studien var bland annat att patienterna skulle ha varit inneliggande minst två dagar på en ortopedisk avdelning samt ha svårigheter att förflytta sig. Resultatet: Resultatet presenteras i form av fyra huvudteman; upplevelsen av ett rökfritt sjukhus, rökningens betydelse under sjukhusvistelsen, hanterbarhet och sjuksköterskan stödjande roll. Resultatet visade bland annat att förmågan att ta till sig information kan vara en faktor som påverkas av att inte få röka när man vill. Även stressfyllda situationer är något som kan påverkas. Med denna kunskap som studien frambringat kommer sjuksköterskan att kunna erbjuda och ge bättre omvårdnad till denna patientgrupp. Nyckelord: hanterbarhet, omvårdnad, rökande patient, rökfritt sjukhus, sjuksköterskans roll 2

3 HOW DO SMOKING PATIENTS GET INFLUED OF A SMOKEFREE HOSPITAL ENVIRONMENT? An empirical conducted interview study, based on qualitative methods Linnea Gustafsson Frida Löfgren Gustafsson, L & Löfgren, F. How do smoking patients get influed of a smokefree hospital environment? An empirical conducted interview study, based on qualitative methods. Degree project, 10 Credit Points. Nursing Programme, Malmö University: Health and Society, Department of Nursing, Purpose: The purpose of the study was to acquire experiences from smokers regarding the smokefree hospital environment and to light up the nurses caring role. Method: The study was based on qualitative methods, with elements of phenomenography. Sample: Data was collected through six interviews. The patients should have been in an orthopaedic clinic for at least two days and have had troubles to move to be included in the study. Result: The findings identified four head- themes; the experiences of a smoke free hospital, the meaning of smoking during time at a smoke free hospital, cooping and the supporting role of the nurse. One finding in this study is that patients who can t smoke whenever they want can have trouble understanding given information. Even stress related situations can influed. With this knowledge the nurse will be able to offer and give a better nursing to this group of patients. Keywords: cooping, nursing, smoke free hospital, smoking patients, the role of the nurse 3

4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 6 BAKGRUND 6 Ett hälsofrämjande sjukhus 6 Rökningens förekomst och skadeverkningar 7 Lagstiftning 7 Tobaksberoende 7 Fagerströms beroendeskala 8 Vikten av att fråga om rökning 8 Tidigare forskning 8 SYFTE 9 Frågeställningar 9 METOD 9 Litteraturgenomgång 10 Urval 10 Datainsamling 10 Etiska aspekter 11 Bearbetning och Analys 11 RESULTAT 12 I. Upplevelsen av ett rökfritt sjukhus 13 I: 1 Funderingar kring rökförbudet 13 I: 2 Rökrutornas funktion 13 II. Rökningens betydelse under sjukhusvistelsen 14 II: 1 Psykologiskt beroende 14 II: 2 Relationen mellan röksug och smärta 15 II: 3 Följder av att inte få röka när man vill 15 II: 4 Reflektion av att röka mindre 16 III. Hanterbarhet 17 III: 1 Stressfyllda situationer 17 III: 2 Förmågan att ta till sig information 17 4

5 IV. Sjuksköterskans stödjande roll 18 IV: 1 Hur sjuksköterskan gav stöd 18 IV: 2 Rökavvänjning 19 IV: 3 Hur sjuksköterskan bör stödja 19 Sammanfattning av resultat 20 DISKUSSION 21 Författarnas förförståelse 21 Metoddiskussion 21 Litteraturgenomgång 21 Urval 21 Datainsamling 22 Bearbetning och Analys 23 Resultatdiskussion 23 I. Upplevelsen av ett rökfritt sjukhus 23 II. Rökningens betydelse under sjukhusvistelsen 24 III. Hanterbarhet 24 IV. Sjuksköterskans stödjande roll 25 Ett rökfritt sjukhus för patienten 25 FRAMTIDA VÄRDE 26 REFERENSLISTA 27 BILAGOR 28 5

6 INLEDNING Idag blir fler och fler sjukhus rökfria. Universitetssjukhuset MAS är ett av dessa som har varit rökfritt sedan 1 jan Beslutet togs på grund av att de anställda inte ska utsättas för passiv rökning. Patienten får anpassa sig till beslutet och endast röka på anvisade platser. Men vad händer med de patienter som har svårt att förflytta sig? Hur påverkas rökande patienter av att inte få röka? Har rökande patienter svårare att ta till sig information? I så fall, leder detta till att sjuksköterskan ger sämre omvårdnad till dessa patienter? Det är väl känt att innan ett rökstopp ska man försöka undvika negativa situationer. Rökstoppet ska vara väl planerat och motivation en av grundpelarna för att lyckas. Att hamna på sjukhus kan vara en situation fylld med stress och är därför kanske det sämsta tillfälle att sluta röka. Många studier belyser hur de anställda påverkas av ett rökfritt sjukhus, men få tar upp den rökande patientens situation. Vi tycker att man borde ha undersökt hur den rökande patienten påverkas, innan man fattade ett sådant beslut. Som sjuksköterskestuderade anser vi därför att det är angeläget att fråga hur patienten upplever detta. För att få svar på dessa frågor valde vi att göra en empirisk kvalitativ intervjustudie. BAKGRUND För att förstå problematiken kring ämnesvalet har författarna valt att guida läsaren genom det rökfria sjukhuset och vikten av tobaksprevention. Förekomsten av rökning, dess skadeverkningar kartläggs och tobaksberoendet beskrivs. Allt detta för att underlätta för läsaren, att förstå en rökares problematik och vad hon/han ställs inför vid inläggning på ett rökfritt sjukhus. Författarna beskriver också vad som är utforskat inom området, vilka studier som är gjorda. För att mäta deltagarnas tobaksberoende har Fagerströms beroendeskala använts (bilaga 1). Detta instrument beskrivs som en egen rubrik på sidan 8. Ett hälsofrämjande sjukhus Region Skåne och distriktsnämnden tog 2001 beslut om en tobakspolicy. I uppdragsbeskrivningen nämndes också att universitetssjukhuset MAS skulle utvecklas till ett hälsofrämjande sjukhus. Detta resulterade i att sjukhuset anslöt sig till WHO: s nätverk för hälsofrämjande sjukhus, vilket innebär att sjukhuset arbetar aktivt med att förebygga ohälsa och främja människors hälsa. Ett krav för medlemskap i nätverket är att sjukhuset ska arbeta med minst tre projekt, vars avsikt är att skapa hälsovinst för patienter, medarbetare samt för hela befolkningen. Ett av de anmälda projekten var att sjukhuset skulle bli rökfritt. Detta för att medarbetarna inte skulle utsättas för passiv rökning (Löwdahl, 2003). Den 1 januari 2003 blev universitetssjukhuset i Malmö rökfritt. Detta innebär att patienter, besökare och medarbetare garanteras rökfria miljöer inom sjukhuset. 6

7 För rökande patienter innebär det att rökning endast får ske på anvisade platser och att nikotinersättningspreparat erbjuds (Universitetssjukhuset MAS, 2002). Rökningens förekomst och skadeverkningar Enligt statistiska centralbyrån (2002) röker ca 17% av männen i åldern och bland kvinnor i samma ålder röker drygt 19%. Varje år dör cirka svenskar på grund av rökning. Rökaren har en ökad risk för att drabbas av bland annat lungcancer, hjärt-kärlsjukdomar, astma och kol (Post & Gilljam, 2003). Den som röker en cigarrett andas själv in högst en fjärdedel av röken. Resten går ut i omgivningen. Den passiva rökaren drabbas då både av nikotinet och de övriga kemikalier som en brinnande cigarett producerar (Pellmer & Wramner, 1997). Risken för lungcancer ökar enligt ett flertal rapporter med ca % för den passivt rökande som lever tillsammans med en rökare (Post & Gilljam, 2003). När det gäller att värdera sambandet mellan passiv rökning och hjärt- kärlsjukdomar har detta varit svårare. Man vet dock att det räcker med 30 minuters passiv rökning för att blodströmmen i hjärtat hos en frisk, icke rökare ska påverkas negativt (Stanton mfl, 2001). Lagstiftning Tobakslagen (SFS 1993:581) trädde i kraft den 1 juli Våren 1994 beslöt riksdagen att skärpa lagen på vissa punkter och den ändrade lagen trädde kraft den 1 juli Rökning är inte tillåten inom barnomsorg och skola till och med gymnasium, hälso- och sjukvårdslokaler, gemensamhetslokaler till exempel ålderdomshem och inte heller inom inrikes lokaltrafik, inklusive vänthallar. Rökförbudet gäller också lokaler dit allmänheten har tillträde, såsom idrottsanläggningar, möteslokaler och butiker (SFS 1993:581). Arbetsgivaren ansvarar för att en arbetstagare inte mot sin vilja utsätts för tobaksrök i sin arbetslokal, eller i liknade utrymme där arbetstagaren är verksam (a a). Tobaksberoende Ett paket cigaretter är inte bara laddat med nikotin utan med trygghet, kärlek, avslappning, oberoende och frihet på samma gång. En del personer styrs mer av vanan att röka medan andra har svårt att klara sig utan det psykologiska och sociala stödet som cigaretter ger. Abstinensbesvären brukar blomma ut 1-2 dygn efter tobaksstoppet eller vid plötslig minskning av nikotintillförsel (Post & Gilljam, 2003). Enligt Pellmer och Wramner (1997) finns det olika tobaksberoende, det fysiologiska beroendet och det emotionella beroendet. Det fysiologiska beroendet visar sig som abstinensbesvär, där huvudvärk, yrsel, trötthet, svettningar, darrningar och koncentrationssvårigheter är vanliga symtom. Det emotionella beroendet visar sig mer som oro, rastlöshet och irritabilitet. Kasten mellan skratt och gråt, ilska och sorg kan vara häftiga och svåra att hantera (Pellmer &Wramner, 1997). 7

8 Många kan sluta röka för en kortare tid, men i kristillfällen uppkommer ofta intensiva känslor, vilket kan leda till att längtan efter nikotin blir för stark. Efter en tids tobaksabstinens finns det många som vittnar om hur tidigare problem som oro, ångest, labilitet, ensamkänslor samt tvångstankar blir mer påtagliga. Det är därför viktigt att man under de första veckorna utan rökning undviker negativa känslor (a a). Fagerströms beroendeskala Enligt Post och Gilljam (2003) syftar Fagerströms beroendeskala (bilaga 1) till att bedöma hur starkt nikotinberoende en person har. Skalan visar det fysiska samt det psykologiska beroendet. Ofta ökar det fysiska beroendet i takt med högre konsumtion. De som ligger högst på skalan är de som vaknar på natten för att röka. Det psykologiska beroendet utmärks i hur stora doser av nikotin man använder. Små doser av nikotin är uppiggande, medan stora doser är lugnande och ger en avslappnande effekt. De sistnämnda används ofta för att hantera situationer och känslor av både positiv och negativ karaktär (a a). Vikten av att fråga om rökning En av sjuksköterskans uppgifter är att förebygga ohälsa. Att behandla rökning är svårt och kräver både tid och kunskap. Det allra viktigaste är att vårdgivaren tar upp frågan om rökning och att den ägnas uppmärksamhet. Det är viktigt att utnyttja varje tillfälle att stärka motivationen då den tillslut leder till handling. Vid ett möte vet man inte var personen befinner sig på motivationskurvan, men kanske ett påpekande gör att personen gör slag i saken (Post & Gilljam, 2003). I en amerikansk studie uppmättes en betydligt högre patienttillfredsställelse om vårdgivaren hade fört rökning på tal och givit råd. Somliga rökare kände sig dock lättade om rökning inte fördes på tal och tog det som intäkt för att rökning inte är viktigt. Motståndet verkar alltså inte ligga hos rökarna eftersom de tycks värdesätta båda diskussion och rådgivning om tobaksbruk (Barzilai mfl, 2001). Tidigare forskning Några studier är gjorda på hur anställda påverkas av ett rökfritt sjukhus, men få på hur patienter upplever detta. Goldstein mfl (1992) skriver att majoriteten av rökfria sjukhus har implementeringsproblem. Trots rökförbudet fortsatte knappt hälften av patienterna att röka under sjukhusvistelsen. Majoriteten av patienterna fick aldrig information om rökavvänjning och ingen av sjukhusen som undersöktes kunde erbjuda specialiserad rökavvänjning till patienterna. Både anställda och patienter höll med om att ett rökfritt sjukhus gynnar de anställda mer än patienterna. Passannante mfl (1991) menar att det krävs noggrann planering och kontroll för en lyckad implementering av ett rökfritt sjukhus. Det är också viktigt att vara medveten om vilka svårigheter det innebär att införa ett rökfritt sjukhus. De skriver vidare att det är lättare att förändra anställdas rökvanor, men tyvärr är det svårare att ändra på patienternas rökvanor. Vad detta beror på låter dock forskarna vara osagt (a a). 8

9 SYFTE Studien syftar till att beskriva hur rökande patienter, som har svårt att förflytta sig, upplever och påverkas av ett rökfritt sjukhus. Studien syftar också till att ta reda på vilken roll sjuksköterskan har i omvårdnaden kring dessa patienter. Frågeställningar Hur upplever rökande patienter, som har svårt att förflytta sig, att förmågan att ta till sig information påverkas av ett rökfritt sjukhus? Hur uppfattar rökande patienter, som har svårt att förflytta sig, en rökfri sjukhusmiljö? Vilken är sjuksköterskans roll i omvårdnaden kring rökande patienter, som har svårt att förflytta sig på ett rökfritt sjukhus? METOD Föreliggande studie har en kvalitativ grund med inspiration av fenomenografi. (Marton & Booth, 2000) Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden hos en individ eller hos en grupp individer. Med detta menas att man försöker ta reda på hur de ser på sig själva, på omgivningen runt dem och hur de upplever sin situation (Hartman, 1998; Kvale, 1997). Grundtanken i fenomenografin är att försöka beskriva olika fenomen i världen såsom andra betraktar dem. Fenomenografi är varken en metod eller teori, utan en ansats för att identifiera, formulera och hantera vissa typer av forskningsfrågor (Marton & Booth, 2000). Fenomenografer är empiriskt inriktade. De studerar andras erfarenheter medan fenomenologi är en filosofisk metod där forskaren utforskar sin egen erfarenhet. Fenomenografin och fenomenologin delar forskningsobjekt, men på olika sätt. Båda strävar dock efter att avslöja det mänskliga erfarandet och medvetandets natur. I ett fenomenografiskt forskningsarbete finns forskaren, som försöker lära sig om ett visst fenomen, det vill säga hur andra erfar fenomenet i fråga i en forskningssituation, som forskaren själv format (a a). Den lämpligaste datainsamlingsmetoden inom kvalitativ forskning med fenomenografisk ansats är intervju (a a). Syftet med intervjuer är att beskriva och förstå de centrala teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till. Intervjuer ger en hög svarsgrad och ett rikt material. En intervjuguide skrevs i syfte att beröra vissa frågeområden (bilaga 2). Guiden gör att frågorna till en viss del är strukturerade, så kallad semistrukturerade enligt Polit mfl (2001). Fagerströms beroendeskala används också vid intervjun (bilaga 1). Detta 9

10 instrument har en hög standardisering, vilket innebär att exakt samma frågor, i samma ordning, ställs till samtliga deltagare (Hartman, 2000). Litteraturgenomgång För att få en uppfattning om forskningsområdets bredd söktes vetenskapliga artiklar på databaserna; Pubmed, Elsevier samt Elin. De sökord som användes var attitudes, patients, smoke free hospitals, smoking bans, inpatients. Dessa sökord har kombinerats på olika sätt. De artiklar som inte gick att finna i fulltext hittades sedan via Googles databas där man sökte direkt på aktuell artikel. Författarna valde att fördjupa sig i hur rökning, passiv rökning och abstinens påverkar människan samt i de lagar som styr tobaksfältet. Information om detta fann vi i facklitteratur, artiklar och i Sveriges Rikes lagbok. I ett tidigt skede av studien kontaktades Elisabeth Löwdahl, som är projektledare för Umas - ett rökfritt sjukhus. Där tillhandahölls broschyrer om det rökfria sjukhuset. Urval Efter att författarna planerat studiens storlek och den tid som fanns till förfogande bestämdes att sex patienter skulle intervjuas. De urvalskriterier som gällde för att kunna delta i studien visas nedan: Patienten ska ha rökt i minst 1 år och röker ca 15 cigaretter/dag när de inte är inlagda på sjukhus. Patienten ska vara över 18 år Patienten ska vara inlagd på en ortopedisk vårdavdelning i minst 2 dygn Patienten ska ha svårigheter att ta sig till rökrutorna utomhus Både män och kvinnor inkluderas De deltagare som intervjuades hade alla svårt att förflytta sig. Den som hade det lättast att förflytta sig gick med hjälp av kryckor, medan den som hade svårast var rullstolsbunden och var beroende av hjälp vid förflyttning. Datainsamling Tillstånd om att författarna fick komma och lämna information om studien till patienterna inhämtades av ansvarig sjuksköterska utifrån de urvalskriterier som angivits ovan. Efter ett godkännande lämnade författarna information om undersökningen både skriftligt och muntligt till patienterna genom besök på avdelningen. Intervjun skedde vid ett senare tillfälle, då patienterna hunnit tänka igenom om de ville ingå i studien. Då inhämtades också det samtycke som patienterna skrivit under (bilaga 3). Då författarna hade träffat deltagaren tidigare kändes det avslappnat vid själva intervjutillfället. För att uppnå en trygg och avspänd stämning småpratade intervjuaren med deltagaren innan själva intervjun. Det är viktigt att intervjuaren skapar en trygg atmosfär under intervjun så att deltagaren lättare kan tala fritt om sina känslor och upplevelser. För att skapa den här atmosfären är de första minuterna i intervjun avgörande. På kort tid ska deltagaren få förtroende för intervjuaren (Kvale, 1997). 10

11 Författarna valde att intervjua var för sig. För att vara så samspelta som möjligt och för att beröra samma områden i intervjuerna skrevs en intervjuguide. Detta rekommenderar Dahlberg (1997) som ett stöd för intervjuare. Såsom Kvale (1997) rekommenderar testades bandspelaren inför varje intervju och en kortfattad förklaring angående hur den fungerar berättades för informanten. Författarna berättade också kortfattat om studiens syfte inför varje intervju. Efter de två första intervjuerna valde författarna att ta bort frågan om vad välbefinnande är. Ordet välbefinnande upplevdes som något ouppnåeligt, vilket inte var meningen. Författarna valde därför att ta bort ordet helt från intervjuguiden. Etiska aspekter Tillstånd gällande studien godkändes av Malmö högskolas lokala etikprövningsråd. Detta betyder att vi kommer att ta hänsyn till Helsinki deklarationens (1964) etiska principer. Deltagarna kunde när som helst utan någon förklaring avbryta sin medverkan i studien. Patienterna förhöll sig anonymt i undersökningen då varken uppgifter om efternamn eller födelsedatum samlades in under intervjun. De inspelade banden kommer att förstöras efter att studien är klar. Bearbetning och Analys Intervjuerna spelades in på ljudband för att sedan transkriberas, vilket innebär att de inspelade banden överförs till text (Dahlberg, 1997). För att forskningsmaterialet skulle kunna beskrivas, förstås och användas på ett adekvat sätt behövdes det bearbetas. Bearbetningen innebar att data analyserades och strukturerades för att sedan mynna ut i en resultatbeskrivning (Dahlberg, 1997). Materialet bearbetades i tre faser, som kan beskrivas som helhet delar helhet. Den första fasen kallas för den bekantgörandefasen, vilket innebär att forskarna läser texten upprepade gånger (Dahlberg, 1997). Denna fas arbetades igenom enskilt av varje författare utan diskussion sinsemellan. Detta för att inte färga varandra utan låta ens egna tankar flöda fritt och inte bli påverkad. När författarna med enkelhet kunde beskriva exempelvis de olika intervjuerna var det dags att gå vidare till nästa fas som Dahlberg (1997) rekommenderar. Denna fas kallas för den analyserade fasen. När datamängden framstår som en helhet förändras präglingen på läsningen. Nu börjar istället de olika delarna att framträda och uppmärksamhet riktar sig mer till de olika likheterna och olikheterna i materialet. Genom att arbeta med dessa likheter och olikheter uppstår det ett mönster. Avsikten under analysen är att förstå data och den mening varje person försöker belysa. Därför läggs vikt på till exempel uttryck för tveksamheter, pauser och hummande som kan ge en ledtråd till innebörden (Dahlberg, 1997). Efter att ha läst materialet ett flertal gånger tydliggjordes likheter och olikheter. Ett mönster sågs och likheter och olikheter bearbetades tillsammans och de olika intervjuerna smältes samman. Frågor ställdes sedan till materialet för att bekräfta 11

12 att vi fått svar på studiens syfte och frågeställningar. Därefter gjordes en mindmap för att tydliggöra teman. Det var under den sista fasen som underteman bildades som sedan sammanställdes till fyra huvudteman. Detta för att det sammanställda materialet ska bli så hanterbart och presenterbart som möjligt (a a). RESULTAT Under analysens gång utkristalliserades flera underteman. Dessa teman bildade sedan fyra huvudteman som en grund för resultatet (tabell 1). Tabell 1 Schematisk tabell över resultatets underteman och huvudteman HUVUDTEMAN I. Upplevelsen av ett rökfritt sjukhus II. Rökningens betydelse under sjukhusvistelsen III. Hanterbarhet IV. Sjuksköterskans stödjande roll UNDERTEMAN I: 1 Funderingar kring rökförbudet I: 2 Rökrutornas funktion II: 1 Psykologiskt beroende II: 2 Relationen mellan röksug och smärta II: 3 Följder av att inte få röka när man vill II: 4 Reflektion av att röka mindre III: 1 Stressfyllda situationer III: 2 Förmågan att ta till sig information IV: 1 Hur sjuksköterskan gav stöd IV: 2 Rökavvänjning IV: 3 Hur sjuksköterskan bör stödja Källa : Enligt författarna Alla deltagare utom en hade ett högt beroende enligt Fagerströms beroendeskala (bilaga 4). Bilaga 4 visar resultatet av Fagerströms beroende skala där varje deltagares svar presenteras enskilt. Skalan användes parallellt under analysens gång för att för att finna likheter respektive olikheter i svar beroende på om deltagaren hade ett högt eller lågt rökberoende. Resultatet är presenterat i löpande text med citat ur intervjuerna som styrker de olika temana. I. Upplevelsen av ett rökfritt sjukhus Vid analysen framkom två underteman som berörde och engagerade deltagarna mycket. I: 1 Funderingar kring rökförbudet I: 2 Rökrutornas funktion Majoriteten av deltagarna hade liknade åsikter om det rökfria sjukhuset, där ambivalens var en gemensam känsla. Samtliga deltagare hade svårigheter att ta sig till rökrutorna, vilket några reflekterar över. 12

13 I: 1 Funderingar kring rökförbudet Under analysen framkom att flera av deltagarna tyckte att rökförbudet på sjukhuset var bra, samtidigt som de upplevde att det var problematiskt att inte få röka när de ville. De respekterade dock förbudet och förstod orsaken till uppkomsten av förbudet. Det fanns ingen skillnad i åsikter om ett rökfritt sjukhus beroende på om deltagaren hade ett högt eller lågt rökberoende enligt Fagerströms skala (bilaga 1). Jag tycker det är bra. Samtidigt som det är jobbigt eftersom jag är rökare ( deltagare 4) Det är klart att det är bra att det är slut på rökning, men alla oss andra då? (deltagare 2) Jag tycker det är bra men / / så länge dem inte skickar oss till rökbåsen / / (deltagare 6) En av deltagarna tyckte dock att det inte fanns något positivt med förbudet då man inte hamnar på sjukhus frivilligt. Hon hade svårt att förstå hur sjukhuset kunnat ta ett sådant beslut när patienterna blir lidande. / / det är förjävligt. Människor som åker in på sjukhus gör det inte av fri vilja. Här är man ju för att man hamnar här. Sen dessutom att inte kunna få röka, det är två bakslag på samma gång. (deltagare 3) De vill ju antagligen en god sak, men det är andra som blir lidande. Jag tycker inte att man kan förbjuda rökning utomhus även om det är ett sjukhus. (deltagare 3) I: 2 Rökrutornas funktion Den närmaste rökrutan för patienter på ortopediska kliniken ligger på innergården. Denna rökruta är svår att ta sig till om man har svårt att förflytta sig, vilket leder till att rökning sker vid huvudentrén. Vid analysen framkom även att flera av deltagarna inte visste var närmaste rökruta fanns. Nä jag går inte runt om. Jag går ner till entrén och sätter mig. (deltagare 1) Jag vet faktiskt inte hur man kommer dit./ / men jag står nedanför och röker. (deltagare 6) / / det var en hög tröskel så jag hade inte klarat det själv. ( deltagare 2) Alla står utanför porten och inte ute på gården. Synd om de som går ut och in. (deltagare 5) Jag har inte hört att det finns några rökrutor. (deltagare 3) En av deltagarna upplevde detta som ett stort problem då hon tvingades att göra fel, vilket hon egentligen inte ville. Hon tyckte det var obekvämt att röka utanför entrén då hon upplevde att folk tittade snett på henne. 13

14 Jag har bara stannat utanför entrén för det finns ingen möjlighet för mig att komma ut till rökrutan eftersom jag är rullstolsbunden. Sen känner man sig som en stor bov när man sitter där nere. Antirökarna tittar! (deltagare 4) II. Rökningens betydelse under sjukhusvistelsen Under analysen kom flera viktiga teman fram gällande vad rökning betyder och hur man påverkas av att inte få röka när man vill. Trygghet och lugn var några viktiga begrepp som nämndes när deltagarna skulle beskriva vad rökning betyder för dem. Det framkom också att smärta och röksug är beroende av varandra likt en balansvåg (figur 1, s 14). Flera av deltagarna rökte mindre under sjukhusvistelsen och uppfattade detta som något positivt. Majoriteten av deltagarna påverkades negativt av att inte få röka när de ville. De underteman som författarna fann under analysens genomgång var följande: II: 1 Psykologiskt beroende II: 2 Relationen mellan röksug och smärta II: 3 Följder av att inte få röka när man vill II: 4 Reflektion av att röka mindre II: 1 Psykologiskt beroende Då båda författarna är icke-rökare valde de att försöka förstå vad rökning betyder för deltagarna i vardagen. Detta för att sedan kunna förstå hur det påverkar dem under sjukhusvistelsen. Enligt deltagarna var rökning något som både var förenat med trygghet och lugn. Majoriteten av deltagarna beskrev även att det sociala beroendet styrde mer än det fysiologiska beroendet gjorde. Även vana var något som nämndes. Dessa fyra begrepp; trygghet, lugn, socialt beroende och vana, utkristalliserades tydligt under analysens gång. Det är ett lugn på ett visst sätt. Har man inte cigaretter klättrar man på väggarna. (deltagare 1) / / det är ju lugnande på något sätt att röka. Det är mer en lugnande effekt och det är en social grej. (deltagare 6 ) / / det är en trygghet/ / (deltagare 6) Vana, man vänjer sig. När man inte röker känns det som att något saknas. (delatagre 5) /.../för mig är det inte nikotinet, utan själva grejen att hålla något i handen och blåsa. Det är mer den här vane grejen. (deltagare 5) En av deltagarna uttryckte även att rökning hade extra stor betydelse i en känslig situation som till exempel att vara inlagd på sjukhus. Det är mycket speciellt i de här sammanhangen. Man behöver det för att lugna ner sig. (deltagare 3) 14

15 II: 2 Relationen mellan röksug och smärta Under analysen framkom att smärta var något som styrde röksuget. Dessa två begrepp är beroende av varandra. Vid mycket smärta minskade röksuget och i många fall helt. När smärtan minskade kom röksuget åter, se figur 1. Balansvåg mellan smärta och röksug SMÄRTA RÖKSUG Figur 1: Relationen mellan smärta och röksug enligt författarna. Ökar smärta, minskar röksuget. Minskar smärtan, ökar röksuget. Källa: Författarna Flera av deltagarna uttryckte tydligt att de två begreppen hörde ihop och beskrev också hur de förhöll sig till varandra. När det gör ont / / så tänker man inte på det. Det klart när man mådde bättre så tänkte jag nu ska jag ut och röka. (deltagare 5 ) / / dagen efter operation var jag kanske inte så jättesugen, för då mådde jag dåligt. Då tänkte jag inte på det. Andra dagen efter operation var jag tvungen att röka. (deltagare 3) / / då hade jag så ont att jag inte tänkte på att jag var röksugen./ / röksuget kom åter när jag blev friskare åh gud vad gott med en cigarett. (deltagare 6) Jag har inte mått psykiskt dåligt av det / / jag har ju varit ganska fri/.../om jag varit sängliggande och någorlunda frisk hade jag nog blivit grinig och känt att jag måste röka, jag måste röka! (deltagare 4) II: 3 Följder av att inte få röka när man vill Flera känslor tydliggjordes när deltagarna fick berätta hur de mådde av att inte få röka när de ville. Majoriteten av deltagarna uttryckte detta som något negativt. Några av deltagarna lade också tyngd vid att röksuget ökade vid tanken på att man inte kunde röka när man ville. Kroppen laddar upp. Man blir inte hypernervös, men det är en början. / / Det där tvånget när man inte får, då kommer det. (deltagare 2) 15

16 Då mår jag inte riktigt bra, det gör jag inte. Då mår jag dåligt. Jag börjar klättra på väggarna. Jag börjar leta efter mina egna fickor. (deltagare 1) Vet jag att jag inte får röka, blir jag mer röksugen. ( deltagare 5) Jag blir irriterad och lite små sur. (deltagare 6) En av deltagarna påverkades inte av att inte få röka hur hon ville. Detta berodde på att hon var mobil under hela sjukhusvistelsen. Hon spekulerade dock om hon varit sängliggande och hur detta hade påverkat henne. Jag har inte mått psykiskt dåligt av det / / jag har ju varit ganska fri/.../om jag varit sängliggande och någorlunda frisk hade jag nog blivit grinig och känt att jag måste röka, jag måste röka! (deltagare 4) Deltagarna som hade lite smärta men som var tvungna att vara sängliggande mådde sämre än de deltagare som hade lite smärta och var mobila. En av deltagarna beskrev detta på ett bra och tydligt sätt. Det är dock viktigt att tillägga att deltagaren var mobil vid intervjutillfället och tänkte tillbaks hur det hade varit tidigare när han hade lite smärta men inte fick röra sig på grund av operation. Jag blev lite sur och lättirriterad, om jag hade fått röka hade det varit lättare. Nu när jag inte fick blev jag sur och ville inte snacka med någon och jag drog mig undan. Man vill inte se dem ens. (deltagare 1) II: 4 Reflektion av att röka mindre Deltagarna med ett högt beroende enligt Fagerström visade sig röka mindre under sjukhusvistelsen. Deltagaren med lågt beroende rökte dock lika mycket som vanligt och reflekterade därför inte över det. Men som idag har jag rökt två cigaretter. I normala fall hade jag rökt tio cigaretter / / (deltagare1) Jag har inte rökt sedan igår kväll och det går bra / / (deltagare 2) Deltagare 5 hade enligt Fagerström ett lågt rökberoende och tyckte inte det var någon skillnad i cigarettkonsumtionen på sjukhuset. Nej, jag röker egentligen inte mindre här. (deltagare 5) En av deltagarna reflekterade över att röka mindre och tyckte att det var positivt. Deltagaren uttryckte inte en vilja att sluta röka, men har ambitionen att försöka hålla nedtrappningen även hemma. En ask har hållit i tre dagar jämfört med en dag i vanliga fall. Det har varit väldigt positivt. Jag ska försöka hålla det när jag kommer hem. (deltagare 4) Det som är positivt är att man inte har rökt så mycket. ( deltagare 4) 16

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO

ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO Hälsa och samhälle ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE OM UNGA ARBETSLÖSA AKADEMIKER OCH DERAS SYN PÅ SIN UPPLEVDA HÄLSA HENRIETTA TÖRNQUIST JOHANNA WENDELO ARBETSLÖS = HÅGLÖS? EN KVALITATIV

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral.

Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Vårdvetenskap Självständigt arbete 15 hp Avancerad nivå Distriktssköterskors erfarenheter av att arbeta med rökavvänjning på hälsocentral. Författare: Fast, Malin & Jernhag Eva Handledare: Kristina Schildmeijer

Läs mer

Det är en fråga om tid.

Det är en fråga om tid. Det är en fråga om tid. - Hur undersköterskor och vårdbiträden på särskilda boenden inom äldreomsorg, uppfattar sina möjligheter att ge en god palliativ omsorg i livets slutskede. Helena M Heinås Examensarbete,

Läs mer

Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv

Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2012:75 Du kan inte sluta röka om du inte bestämmer det själv Erfarenheter av att sluta röka och att förbli rökfri hos personer

Läs mer

ASYLSÖKANDES MÖTE MED DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN

ASYLSÖKANDES MÖTE MED DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN Hälsa och samhälle ASYLSÖKANDES MÖTE MED DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN EN KVALITATIV EMPIRISK INTERVJUSTUDIE MED HÄLSOKOMMUNIKATÖRER INOM DEN SVENSKA SJUKVÅRDEN. Lina Formare Anneli Hesselbom Examensarbete Kurs

Läs mer

Barn i behov av särskilt stöd

Barn i behov av särskilt stöd Barn i behov av särskilt stöd Pedagogers arbete med integrering av barn i en förskola för alla Malin Andersson Anna-Erika Abrahamsson Student Ht 2012 Examensarbete, 15 hp Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Läs mer

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation

Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation EXAMENSARBETE - KANDIDATNIVÅ I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:65 Gastric bypass Den subjektiva upplevelsen efter operation Pernilla Borglund Kronander

Läs mer

HIV-POSITIVAS UPPLEVELSE AV VÅRDPERSONALENS BEMÖTANDE

HIV-POSITIVAS UPPLEVELSE AV VÅRDPERSONALENS BEMÖTANDE Hälsa och samhälle HIV-POSITIVAS UPPLEVELSE AV VÅRDPERSONALENS BEMÖTANDE EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE FANNY ARVIDSSON KAROLIN LILIENGREN Examensarbete i omvårdnad Grundnivå 61-90 p Sjuksköterskeprogrammet

Läs mer

Vårdande vård utifrån patientens perspektiv

Vårdande vård utifrån patientens perspektiv Vårdande vård utifrån patientens perspektiv En kvalitativ intervjustudie med patienter inom psykosvården Marie Bjuhr 2012 Examensarbete, Avancerad nivå (magisterexamen), 15hp Vårdvetenskap Handledare:

Läs mer

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie

Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har afasi: en kvalitativ intervjustudie Örebro Universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi C, Examensarbete 15 hp Höstterminen 2013 Arbetsterapeuters erfarenhet av ett klientcentrerat arbetsätt med personer som har

Läs mer

HUR SJUKSKÖTERSKOR INFORMERAR PATIENTER INFÖR EN GASTROSKOPI

HUR SJUKSKÖTERSKOR INFORMERAR PATIENTER INFÖR EN GASTROSKOPI Hälsa och samhälle HUR SJUKSKÖTERSKOR INFORMERAR PATIENTER INFÖR EN GASTROSKOPI EN EMPIRISK INTERVJUSTUDIE EVA HAMNEBECK ULRIKA OLOFSSON C-uppsats/Examensarbete Malmö högskola OV1052 Kurs 9 Hälsa och samhälle

Läs mer

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:74 Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral Anita Blom Anna Claesson Uppsatsens titel: Författare: Ämne:

Läs mer

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn

LIVETS TRÄD. - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Stockholms Universitet Institutionen för socialt arbete Fältstudier, 8 hp. HT 2013 LIVETS TRÄD - En kvalitativ studie om metoden Livets träd som hjälpmedel i arbetet med barn Malin Bagge & Oskar Jerling,

Läs mer

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING

ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING Hälsa och samhälle ÖRONAKUPUNKTUR UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR AV ÖRONAKUPUNKTUR I SAMBAND MED RÖKAVVÄNJNING EN KVALITATIV INTERVJUSTUDIE ROSE-MARIE QWICK SCHÖNHERR Examensarbete D-uppsats 15 hp Kursbeteckning

Läs mer

DELEGERING AV OMVÅRDNAD

DELEGERING AV OMVÅRDNAD Hälsa och samhälle DELEGERING AV OMVÅRDNAD EN EMPIRISK STUDIE NYGREN MARTIN RYGG KJETIL Eamensarbete i omvårdnad Malmö högskola 51-60 p Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 205 06 Malmö Juni 2007

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

Vårdhundens inverkan på patienten. Åtta Arbetsterapeuters erfarenheter. The dogs impact on the patient. - Eight Occupational Therapists experiences

Vårdhundens inverkan på patienten. Åtta Arbetsterapeuters erfarenheter. The dogs impact on the patient. - Eight Occupational Therapists experiences Institutionen för neurologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för arbetsterapi Examensarbete, 15 hp. Höstterminen 2011 Vårdhundens inverkan på patienten Åtta Arbetsterapeuters erfarenheter The dogs

Läs mer

PREOPERATIVA FÖRBEREDELSER PÅ EN ORTOPEDISK AVDELNING

PREOPERATIVA FÖRBEREDELSER PÅ EN ORTOPEDISK AVDELNING Hälsa och samhälle PREOPERATIVA FÖRBEREDELSER PÅ EN ORTOPEDISK AVDELNING SÅ FUNGERAR DET En empirisk studie HANNA NILSSON CAMILLA TRELDE Examensarbete i omvårdnad Malmö högskola 41-60p Hälsa och samhälle

Läs mer

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende

Undersköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till äldre personer under livets sista tid på särskilt boende Bodil Holmberg Specialistsjuksköterskeutbildning med specialisering mot palliativ vård, Institutionen för vårdvetenskap Självständigt arbete i vårdvetenskap, 15 hp, VT 2013 Avancerad nivå Handledare: Jane

Läs mer

Skolan var inget man prioriterade

Skolan var inget man prioriterade Fakulteten för lärande och samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Skolan var inget man prioriterade - En studie om elevers upplevelser före sitt gymnasieavbrott School Wasn t Anything You Gave

Läs mer

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS

VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS Hälsa och samhälle VÅRDPERSONALENS INFLYTANDE PÅ BETEENDE HOS PERSONER MED DEMENS EN LITTERATURSTUDIE OM HUR VÅRDPERSONAL MED SITT FÖRHÅLLNINGSSÄTT KAN FRAMKALLA FÖRÄNDRINGAR I BETEENDE HOS PERSONER MED

Läs mer

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept

Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Motivation till ökad fysisk aktivitet Ledares tankar om vad som motiverar klienter med Fysisk aktivitet på recept Erika Forsberg & Johanna Hjerpe 2011 Vetenskaplig uppsats, 30 hp Pedagogik Pedagogik C

Läs mer

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland

Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland Barn- och föräldraperspektivet i beroendevården i Värmland En studie och ett utvecklingsarbete på Beroendecentrum och Laromottagningen 2014 Per Jörnmyr & Kjerstin Almqvist Foto och utformning: Susanne

Läs mer

Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa

Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa Skolsköterskors upplevelse vid misstanke om att en elev far illa FÖRFATTARE: PROGRAM/KURS: OMFATTNING: HANDLEDARE: EXAMINATOR: Jenny Linansky Ekholm Pia Rosenqvist Specialistsjuksköterskeprogrammet med

Läs mer

Att lära av förändringar

Att lära av förändringar Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur Att lära av förändringar - en studie av yrkesverksammas upplevelser av lärande i och med förändringar på arbetsplatsen To learn from changes a study of employees

Läs mer

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten

Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Örebro universitet Hälsoakademin Examensarbete i Hörselvetenskap VT 2011 Kulturella skillnader ur ett audionomperspektiv - en intervjustudie om kommunikation i patientmöten Författare: Maya Alberthson

Läs mer

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du.

Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är som att ensam simma ut på öppet vatten och få en kallsup, förstår du. En kvalitativ studie om äldres upplevelser av ålderdomen utifrån förväntningar, ensamhet, beroende

Läs mer

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie

Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen en kvalitativ studie Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier Arbetsterapeututbildningen, 180 hp Vårterminen 2009 LIU- ISV/AT-C 09/019--SE Hur personer med kognitiva funktionshinder uppfattar sin delaktighet på arbetsplatsen

Läs mer