Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 28 november 2011

2 VIMMERBY KOMMUN, Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE (3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 28 november 2011, klockan 17:00.0BSERVERA TIDEN! Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby. Ärenden enligt nedanstående förteckning: 1. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden. 5 A. Budget 2012 och 2013 för Vimmerby kommun- fastställa. KS-ledamöter - ta med tidigare utdelat förslag till budget 5 B Budget 2012 och 2013 för Vimmerby kommun - fastställande av skattesats 5 C. Bilaga för barn och unga till budget i Vimmerby kommun - godkänna. 5 D. Nämndernas fårdplaner över effektiviseringsmålen för åren 2012 och godkänna. 6. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning. 7. Enhetligt belopp för personalbefrämjande åtgärder - belopp och finansiering. 8. Framtida regionbildning - yttrande över remiss från Landstinget i Kalmar län.

3 9. Ansökan om att få del av medel från LSS-utjämningssystemet- nämndsinitiativ från omsorgsnämnden. 2(3) 10. Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige fastställa. 11. Översiktsplan (ÖP) för Vimmerby kommun - finansiering. 12. Strukturförändringar i stadsplaneringen i Vimmerby - Älåkra 2:2 m.fl. 13. Revidering av 12 livsmedelstaxa för den kommunala livsmedelskontrollen från och med Handlingsprogram för förebyggande och operativ räddningstjänst inom Vimmerby kommun samt räddningstjänstens riskinventering. 15. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden från och med ' - fastställa. 16. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Emma Thoren (mp) 17. Fyllnadsval av ersättare i valberedningen, ersättare i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i revisions- och demokrati beredningen och ledamot i valnämnden efter Tore Dalin (fp) 18. Inkomna handlingar. Handlingarna finns tillgängliga på kanslienheten, Stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras på Kansliavdelningen, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 16 november 2011 Leif Larsson Ordförande / ~ /~ Therese Jigsved Kanslichef

4 Kaffe, te, vatten och frukt finns tillgängligt vid sammanträdets början. Efter allmänpolitisk debatt kommer det även att bli servering av dryck, smörgås och kaka. Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström: 0492/ Registrator Marize Viderström: 0492/ Kanslichef Therese Jigsved: 0492 / Stadshusets växel: 0492/769000

5 Arende

6 Vimmerby l(ommun Kommunens revisorer Kommunstyrelsen t/kommunfullmäktiges presidium Teknik- och servicenämnden Granskning av teknik- och servicenämnden främst avseende på fastighet, kost och lokalvård På uppdrag av revisorerna i Vimmerby har PwC genomfört en granskning av ovanstående. Vi beslöt vid vårt sammanträde den 17 oktober 2011 att överlämna rapporten till teknikoch servicenämnden för beaktande. Våra synpunkter framgår av bifogad rapport. Vi önskar få svar från teknik- och servicenämnden senast den 15 januari 2012 vad nämnden tänker vidta för åtgärder med anledning av rapporten Rapporten sänds även för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges presidium får ta ställning till om rapporten skall biläggas kommunfullmäktiges handlingar. För kommunens revisorer

7 Fastighet, Kost och Lokalvård - Teknik och Servicenämnden Återasfalterning Vi bedömer att det är en brist att det saknas medel i driftbudget för återasfaltering och att underhållsplanen bygger på insatser för återställning av asfalterade ytor under orimligt lång tid. Det grundar vi på att kommunen hanterar kostnader för asfaltsunderhåll ur investeringsbudget. I ett aktuellt förslag till beslut hemställer teknik och servicenämnden (TSN , 173) hos fullmäktige att få omfördela medel från investeringsbudget till finansiering av asfaltsunderhåll. I intervjuer framkommer att asfaltsunderhåll normalt finansieras med investeringsmedel och att det helt saknas driftbudget för detta. Underhållsplanen för asfalteringsarbeten är framtagen av gatuchefen under september månad Enligt honom innebär denna plan att återasfaltering till "normal standard" inte kan uppnås inom de närmsta 100 åren. te: (. 5<40vrlgt Kompetens och benwnnillg Vi bedömer att de delar av förvaltningens verksamheter som berörts av granskningen har relevanta kompetenser för att utföra uppdraget. Teknik och servicenämnden har ökat fastighetsavdelningen med en tjänst. Väsentliga förändringar i verksamhet och för personal har skett under de senaste två åren, varför en bedömning mot normalt verksamhetsskede inte kunnat göras. Det grundar vi på beskrivningen av organisationsmodellen samt de iakttagelser som redovisats ovan från intervjuer och dokumentation. 6 Slutsats De viktigaste iakttagelserna i granskningen som kommunen bör beakta är att komma tillrätta med avsaknaden av viktiga styr dokument. Lokalförsörjningsplanering och underhållsplanering är grundläggande beslutsunderlag som krävs för att säkerställa att investeringar och stora underhållsåtgärder blir optimala. Brister i sådan planering kan resultera i mycket stora kostnader för kommunen med långvariga konsekvenser. Även system för transparens i ekonomisk redovisning av effektiviseringsåtgärder är viktig att förbättra. Granskningen har visat att redovisningen av effekterna till följd av förändringen av kostverksamheten bör förbättras för att kunna mäta effekterna av effektivisering. De besparingar som uppstår bör hanteras i kommunens budgetsarbete för en politisk prioritering av hur "vinsterna" ska användas, och inte självklart stanna kvar i verksamheter där konsekvensen av besparingen uppstår. Oktober 2011 Vimmerby kommun PwC 16 av 17

8 Fastighet, Kost och Lokalvård - Teknik och Servicenämnden Det är särskilt viktigt att det finns bra beslutsunderlag för förändringar av verksamheter som kan ha stor påverkan på allmänheten. I samband med teknik- och servicenämndens beslut att dra in snöjouren för en av vintermånaderna, saknades konsekvensbedömning. Statistik fanns tillgänglig för genomförda insatser under de senaste fem åren, men vi anser att det bör kompletteras med en bedömning av vilka risker och konsekvenser som kan uppstå med hänsyn till liv, hälsa, miljö och egendom. Hanteringen av budgetmedel för underhållsåtgärder är felaktig. Underhåll ska inte genomföras med finansiering från investeringsbudget. Underhållsplanen för asfalteringsarbeten omfattar orimligt lång tid för att återställa asfalterade ytor. Enligt gatuchefen är tidsåtgången med nuvarande plan överstigande etthundra åt, vilket inte kan betraktas som en realistisk underhållsplanering. Telmik och servicenämnden bör omarbeta underhållsplanen får gatuunderhåll. Oktober 2011 Vimmerby kommun PwC 17 av 17

9 ~ VIMMERBY KOMMUN, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum R Omsorgsnämnden (23) '; I 2W g l ~ 'I Y t4/a:'~ :r~//-//~? ON 130 Dnr Kod 042 '~7// ',' 01 i/// JJiJo Budgetuppföljning efter 9 månader 2011 samt åtgärder utifrån det befarade budgetunderskottet Omsorgsnämndens beslut 1. Omsorgsnämnden godkäimer den gjorda budgetuppföljningen efter 9 månader Omsorgsnämnden bestämmer att den idag beslutade sammanslagningen av hemtjänstområdena Frödinge och Locknevi ska ske redan Omsorgsnämnden ställer in sitt sammanträde samt beslutar om restriktivitet med förrättningar och möten för att minska nämndens egna kostnader. 4. Omsorgsnämnden aviserar till kommunfullmäktige att trots ett flertal vidtagna åtgärder under året prognostiserar omsorgsnämnden ett budgetunderskott för 2011 med anledning av volymökningar inom verksamheten. Höga kostnader för externplaceringar LSS, mer personlig assistans, ett extraordinärt ärende samt en icke genomförd lokalvårdsorganisation är huvudorsakerna till att nämnden inte kommer att hålla sin budget. Sammanfattning Controller Cathrin Landholm har sammanställt en budgetuppföljning med avräkning t.o.m. sista september Prognosen visar mot ett underskott i budget på tkr exklusive semesterlöneskuld. Vid sammanträdet ON 107, , beslutade omsorgsnämnden att vid dagens sammanträde överväga om någon av åtgärderna för att klara ramminskningen 2012 kan genomföras redan Beslutsunderlag Budgetuppföljning med avräkning sista september 2011, av controller Cathrin Landholm. Id Protokolljusterare Utdragsbestyrkning ~

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden Sidnr 11(23) Omsorgsnämndens beslut samt underlaget expedieras till: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Diariet Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

11 OMSORGSNÄMND, ) 2) 3) 4) 5) 6) r~# ~~/~/4J//-//4 dtjdj330 Verksamhet Intäkt Budget Förbrukat Förbrukning Prognos Kostnad mot budget helår Netto riktpunkt 66.4% 76 Förvaltningsöve Intäkt gripande verk- Kostnad samhet Netto Il Aldreomsorg Intäkt ' Kostnad Netto Aldreomsorg Intäkt Kostnad Netto Verksamhet Intäkt funktionshinder Kostnad Netto Hälso- och sjuk- Intäkt vård Kostnad Netto TOTALT Intäkt Kostnad Netto :H ~ ~ Överskottl -underskott mot budget OMSORGSNÄMND, , kommentarer l) Den politiska verksamheten ser ut att gå med ett minus på 200 tkr. Orsaken är fler sammanträden, fler förrättningar och höjda arvoden. Däremot ser den centrala förvaltningen ut att gå med 720 tkr plus, orsaken är tjänstledigheter och sjukskrivningar och återhållsamhet på inköp, utbildningar och företagshälsovård. 2) Verksamheten 77 äldreomsorg beräknas gå med ett underskott på 108 tkr. Orsaken till detta är att ett LSS ärende verkställs på ett av omsorgsnämndes vård - och omsorgsboende och kräver extra resurser. 3) Verksamheten78 äldreomsorg progno"stiseras att gå minus 612 tkr. Orsaken är fortsatt höga kostnader inom hemtjänsten på grund av att den förändrade städorganisationen. inte har genomförts samt kostnader för resor till och fran dagverksamhet. 4) Verksamheten funktionshinder beräknas ge ett underskott på 4015 tkr. Ökningen från föregående uppföljning beror på tillkommande kostnader kring en extern placering. Orsakerna till underskottet är: Ökat antal brukare med personlig assistans enligt LSS och LASS. Kostnader för externa placeringar och ett enskilt ärende som inte finns budgeterade. Ökat antal timmar för ledsagning LSS. Omställningskostnader för daglig verksamhet LSS. 5) Verksamheten hälso- och sjukvård ser ut att gå med ett underskott på 40 tkr. Underskottet är ökade kostnader i förhållande till budget för tekniska hjälpmedel. 6) Ett totalt resultat på minus tkr exklusive semesterlöneskuld kan komma att rt:dovisas 20 Il. - ~. o. "._. _ : _ _ _--

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen KS 523 Dnr 199/2011 Kod 370 Kraftvärmeverk på fastigheten Tallholmen 3:333 i Vimmerby kommun - förfrågan från Vimmerby Energi och Miljö AB om förhandsbesked om borgen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till kommunal borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB avseende planerad byggnation av kraftvärmeverk på Tallholmen i Vimmerby. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger en anhållan om förhandsbesked om kommunal borgen från Vimmerby Energi och Miljö AB. Borgensåtagandet avser det helägda bolagets finansiering av planerat kraftvärmeverk på Tallholmen i Vimmerby. Förhandsbeskedet avses gälla under förutsättning av kommunfullmäktiges i senare skede positiva ställningstagande till projektet och dess investeringsnivå. Ärendet diskuteras. Yrkanden PerAke Svensson (c) yrkar bifall till Vimmerby Energi och Miljös förfrågan. Beslutsunderlag Skrivelse från Roger Carlsson, VD Vimmerby Energi och Miljö AB (ID ). Sändlista Vimmerby Energi och Miljö AB Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige - för kännedom Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

13 Arende

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(6) Kommunstyrelsen KS 495 Dnr 14/2011 Kod 041 Budget år 2012 och 2013 för Vimmerby kommun - fastställa Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. kommunstyrelsens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid kommunens revisorers driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara 811 tia, budget sid överförmyndarnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid samt bilaga sid 1. Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 5. anta taxa gällande debitering avseende maskiner och transportmedel från och med (bilaga 1). 6. anta renhållningstaxa att gälla från och med (bilaga 2). 7. kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid samt bilaga sid barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid samt bilaga Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidor Sammanträdesdatum 2(6) Kommunstyrelsen socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid samt bilaga sid Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 10. omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, bilaga sid samt bilaga Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 11. anta avgifter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, att gälla från och med (bilaga 3). 12. anta taxa och tillämpningsanvisningar för bistånd enligt SoL och HSL från och med (bilaga 4). 13. Miljö- och byggnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid för år 2012 och 2013 fastställa finansiella mål enligt budget sid 24, med ändring i punkt l: Arets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna, ändring i punkt 2: Arets investeringar skall finansieras med egna medel till 70 % (ej år 2012 och 2013). 15. för år 2012 och 2013 fastställa verksamhetsmål enligt förslag: Kommunstyrelse, förvaltning s 53 räddningstj änst s 55 Teknik- och servicenämnd s 66 Kultur- och fritidsnämnd s 78 Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd s 91 s 98 s 104 s 109 Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

16 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(6) " Kommunstyrelsen fastställa investeringsbudget för år 2012 och 2013 enligt föreliggande förslag, budget sid 25. Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 17. såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 18. såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 19. för budgetåret 2012 och 2013 fastställa totallåneram föl' kommunkoncemen till 920 mnkr (bilaga 5). 20. kommunstyrelsen under ål' 2012 och 2013 hal' rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under ål' 2012 och 2013, med totalt 180 mnkr (bilaga 5). 21. kommunstyrelsen under år 2012 och 2013 hal' rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under ål' 2012 och Finansförvaltningens budget föl' år 2012 och 2013 skall vara en netto intäkt om tkr. 23. för år 2014 anta drift- och investeringsplan som handlingsplan enligt föreliggande förslag, budget sid 21 och i övrigt fastställa föreliggande förslag till driftbudget på två positioners verksamhetsnivå samt investeringsbudget för Vimmerby kommun år 2012 och Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4(6) Kommunstyrelsen Yrkanden 4. Teknik- och servicenämnden Helen Nilsson (s) yrkar att teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. Micael Glennfalk (m) yrkar att teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. 8. Barn- och utbildningsnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att bam- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tia. Micael Glennfalk (m) yrkar att bam- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. 9. Socialnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tia. Leif Carlsson (m) yrkar att socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. 10.0msorgsnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. Micael Glennfalk (m) yrkar att omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. 16. Investeringsbudget, verksamhet 32 Helen Nilsson (s) yrkar att verksamhet 32, teknik- och servicenämnd väghållning, ska vara tia för år 2012, tkr för år 2013 och för planår Lars Nilsson (c) och Ingela Nilsson Nachtweij (c) yrkar att verksamhet 32, teknik- och servicenämnd väghållning, ska vara tia för år 2012, tkr för år 2013 och tkr för planår Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 5(6) Kommunstyrelsen Ärendet Under året har budget för år 2012 och 2013 för Vimmerby kommun beretts kontinuerligt. Vimmerby kommun har tidigare haft ettårsbudget. Fullmäktige beslutade vid sammanträde KF 150, att införa tvåårsbudget. Vid samma sammanträde, 151, fastställde fullmäktige ramarna för år 2012 och 2013 till 635,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för 2012 och 2013 samt plan för 2014 diskuterades vid presidiets beredning Genomgång av investeringsobjekt och diskussion om prioriteringsordning skedde. Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 412, , folisatte diskussionen om investeringsbudgeten. Teknik- och servicenämndens presidium deltog även vid kommunstyrelsens beredning då man presenterade ett förslag på investeringsbudget för år 2012 och 2013 samt för planåret Investeringsbudgeten ingår som en del i kommunens totala budget. Vid kommunstyrelsens sammanträde 474, , hanterades förslag till drift- och investeringsbudget for Vimmerby kommun för verksamhetsåren 2012 och Budgeten överlämnades därefter för MBL-förhandling. MBL-information hölls och MBL-förhandling hölls Vid dagens sammanträde hanteras budgeten på nytt. Budget 2012 och 2013 för Vimmerby kommun ska fastställas av kommunfullmäktige vid sammanträdet Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen vidhåller de yrkanden och voteringar som genomfördes vid sammanträde KS 474, Protokollet från det sammanträdet biläggs i detta protokoll. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut KF 150, Kommunfullmäktiges beslut KF 151, Kommunstyrelsens beslut KS 412, Kommunstyrelsens förslag till budget för Vimmerby kommun samt plan 2014, sammanställd av ekonomiavdelningen (ID ). Kommunstyrelsens beslut KS 474, MBL-protokoll Konsekvensbeskrivning upprättad av stadsarkitekt Bo Klaren (ID ). Bilagor. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

19 VIMMERBY KOMMUN.' Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 6(6) Sändlista Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

20 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrlldesdatum 1(2) Revisions- och demokrati beredningen RDB 52 Dnr 14/2011 Kod 041 Budget för kommunens revisorer 2012 och hemställande om att återställa budget för revisorerna Revisions- och demokrati beredningens förslag till fullmäktige Revisions- och demokrati beredningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revisorerna får en oförändrad budget år 2012 och 2013 jämfört med år 2011, det vill säga kronor, med anledning av det ekonomiska läget i kommunen. Ärendet Enligt arbetsordningen för revisions- och demokrati beredningen ska beredningens förslag till budget för revisorerna gå direkt till fullmäktige utan ytterligare beredning, 5 3 st. Vid dagens sammanträde föreligger en skrivelse från revisorerna där man hemställer till fullmäktige att revisorernas budget återställs för anlitande av sakkunnig så att granskningsinsatserna kan ligga på oförändrad nivå. A v skrivelsen framgår att i samband med att antalet revisorer ändrades från fem till sex med en oförändrad budget fick revisorerna minska utgifterna för att köpa sakkunnigt biträde. För år 2010 fanns kronor avsatta för granskningsinsatser. För år 2011 har anslaget minskat till laonor. Revisorerna vill uppmärksamma fullmäktige på att fortsatta minskade anslag på ett negativt sätt påverkar det uppdrag som fullmäktige har givit revisorerna. För år 2011 har revisorerna totalt haft kronor. Ärendet diskuteras. Yrkanden Annika Carlson (m) yrkar, med instämmande av Börje Forss (fp), avslag på revisorernas hemställan. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 2(2) Revisions- och demokratiberedningen Beslutsunderlag Skrivelse från revisorerna (ID ). Sändlista Kommunfullmäktige Ordförande för kommunens revisorer Roland Ilemark Protokolljllsterare Utdragsbestyrkning

22 2- Bilaga 1 KS VIMMERBY KOMMUN SA~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och servicenärnnden Sidnr 13 TSN 176 Dm 192/2011 Kod 009 Taxor 2012 Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenärnnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta bilagda förslag till ID Debiteringslista gällande fr o m avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns telmik- och serviceförvaltning samt II Renhållningstaxa 2012 att gälla fr o m Sammanfattning Föreligger forslag till Debiteringslista avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns teknik- och serviceförvaltning 2012 samt förslag till Renhållningstaxa Beslutsunderlag Förslag till Debiteringslista gällande fr o m avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns teknik-och serviceförvaltning Förslag till Renhållningstaxa 2012 Bilaga Bilaga Sändlista FörvaltningschefTorbjöm Johansson Förvaltningsekonom Ingunn Nilsen Andersson Gatuchef Bo Palmer' Vimmerby Energi & Miljö AB Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige Protokolljusterare

23 3 Debiferingslisfa gällande fr o m avseende maskiner och transportmedel m m vid Vimmerby kommuns Teknik och serviceförvaltning. Bilaga TSN 176, Pris 2012 Konto Maskin Enhet Internt Externt Väghyvel kr/tim Grävmaskin lännen kr/tim lastmaskin l70e kr/tim lastmaskin ljungby kr/tim Kompressor XAS 125 kr/dag Sopmaskin Broddway Junior kr/tim Sopmaskin, SWingo kr/tim Sopmaskin Nordie kr/tim Sopmaskin Broddway Senior kr/tim Väft CK 31 kr/dag Sandspridare kr/tim Snöplogar kr/tim Sopvals kr/tim Vibroplafta, 2440, rund kr/dag Vibroplafta, 2490, 3050 kr/dag Vibroplafta, 5055, 6760, 6055 kr/dag Ma"nskapsvagnar kr/dag _11_ kr/mån Pumpar kr/dag Bergborrmask. cobra/pionjär kr/dag Bergborraggregat grävmaskin kr/tim Slamsug kr/tim Motorsåg kr/dag Motorkapsåg kr/dag Elkap kr/dygn Spefthammare el kr/dygn Saltspridare, nya kr/tim Vaftentunna kr/tim Angbini kr/tim Planlasern kr/dygn Lövsug kr/tirn Elverk, bensindr. kr/dag Häcksåg kr/dag Bensindriven svets kr/dag Släpkärra kr/dag Gångbro, körbar plåt kr/dag Byggskåp kr/dag Relinings borrmaskin kr/servis Ogräsborste kr/tim 150 Motorpump kr/dygn Tjältiningsmaftor kr/dygn Vägmärkesvagn kr/dygn 150 Minidebitering Sida 1

24 Pris 2012 Konto Transportmedel Enhet Internt Externt Lastbilar: Vo/vo FM 12, XJN 211 kr/tim Krantiffägg (under 33208) kr/tim Scania-Vabis, SBA 910 kr/tim Traktorer: HOrlimon EGR 644 kr/tim John Deere, TJO 604 kr/tim Va/tra N142, BWL 386 kr/tim MF, TKG223 kr/tim John Deere 6410, PET 798 kr/tim Traktor Be/os TEP 520 kr/tim Traktor Be/os XJN 227 kr/firn Holder RMZ 700 kr/tim Kubota BMC 322 kr/tim Kubota F 2880 kr/tim Pris 2012 Avd. Arbetskraft Enhet Internt Externt Arbetsledare, ord. tid kr/tim Drift, service GS-personal, ord. tid kr/tim Verkstad GS-personal. ord. tid, inkl verkst.kostn. kr/tim Övertid 60% Kr/tim " 100% Kr/tim Sida 2

25 Pris 2012 MateriaI Enhet Internt Externt Bergkross exk/. lastning ton inkl. lastning ton Naturgrusskatt Bergkross 0-90 exkl. lastning ton 46 inkl. lastning ton 58 Bärlager 0-35 exkl. lastning ton 48 inkl. lastning ton 60 Krossgrus 0-18 berg exkl. lastning ton 48 ink/. lastning ton 60 Jord, osorterad ink/. lastning kr/m3 Iton 70/50 Jord, sorterad inkl. lastning kr/m31 ton 120/85 Kabelsand exkl. lastning kr/m3 Iton 76/45 inkl. lastning kr/m3 Iton 93/55 Sandningssand saltåd (inköpt) inkl. lastning kr/m3/ton 232/145 Sandningsflis 2-5 (inköpt) inkl. lastning k r/m 31 ton 391/230 Granitkantsten kr/m 150 Aterv.massor inkllastn ton 35 AtervinningsasfalfO - 22 ton /70 145/105 88/52 105/62 240/ / :-/ton + 13:-lton Anm. Vägsamfälligheter, kommunens bolag och Trafikövningsplatsen debiteras internpriser. Lagstadgad mervärdesskatt tiljkommer på samtliga priser. Sida 3

26 Kostnader vid lagning efter schaktarbete. Ledningsdragande verk skall ersätta Teknik och serviceförvaltningens driftavdelning för beläggning av sönderschaktad yta eller andra erforderliga återställningsarbeten, samt för framtida försvagad beläggning p g av beläggningsskarvar samt ev sättningar i återfyllnadsmaterialet. Ersättningen erlägges till driftavdelningen en!. utfärdad faktura sedan arbetet slutförts och godkänts. Ansvaret för beläggningsunderhållet och justering av ev. sättningar överförs till driftavdelningen. Kostnader som debiteras för obelagd yta beräknas efter schaktiängd och schaktbredd ökad med 0,5 m åt vardera hållet.. Priserna inkluderar normala sättningar och ökade framtida underhållskostnader. A-priserna förutsätter att återfyllning och packning utförts av ledningsägaren enligt MARK-AMA upp tijj u k slitjager. Onormala sättningar elfer fel, som beror på bristfäjjigt utfört arbete, ersätts särskilt av ledningsägaren. Ersättning skall erläggas för hela den belagda ytan, d vs även för yta som ej varit uppgrävd men som skadats så att nybeläggning har gjorts. Detta gä/jer således även ytor som använts för upplag, uppställning m m. Asfaltlagningar Yta A-pris 2012 Körbanor, gator, Ge-väg, gångbanor -100 m " " " 330 Oljegrus kr/ton 800 " kr/m Anm. 1 Anm. 2 Vid större ytor än här angivits och där omläggning av hela körbaneytan sker, träffas särskild överenskommelse. Kostnader för lagning av asfaltytor ökar med 50% om ytorna har belagts eller toppats under de tre senaste åren. Övrigt A-pris 2012 Betongplattor omsättning -20 m " " 312 Betongplattor ink!. plattor tiffkommer/l 182 Gatsten omsättning, lagning - 2 m ,1-10" ft " " 442 Granitkantsten 12 cm:s omsättning, lagning -20 Im " " 261 A-pris'2012 Granitkantsten 30 cm:s omsättning, lagning -20 Im " " 295 G-stöd A och B utbyte 378 Sida 4 /J}/f~

27 Lagning av gräsyta ", "' - 5 m " 11-25" " Buskage, träd, rosor m m enl särskild överenskommelse. Kostnad för nyttjande av offentlig plats. Vid uppställning av bodar, plats för byggmaterial och övriga upplag, för längre tid än 3 dagar.. Pris 2012 Inom Vimmerby centrum 20 kr/m2 och månad Utom Vimmerby centrum och övriga orter 10 kr/m2 ochmånad För uppställning av container eller bil vid flyttning, kortare tid än 3 dagar, ingen kostnad. Nyttjande av offentlig plats för affischering Affischstorlek < 5 m2 " >5m2 Gäller ej ideella föreningar och politiska partier. Affischställ (trottoarpratare) Pris /plats och år 6000/plats och år 300kr/plats och år Minimiavgift 300 kr Avgift skall erläggas i förskott om annat ej överenskommes. Hyra cirkusplats (ingen menärdesskatt) Pris kr/2 dygn Priser i samband med marknader (ingen mervärdesskatt) Pris 2012 Hyra av disk 375 kr/disk Löpmeterpris (minimiavgift 200:-) 100 kr/meter Gäller ej i kommunen verksamma ideella föreningar och skolklasser. A vgifter för torghandel på anordnade försäljningsplatser i Vimmerby (ingen mervärdesskatt) Pris plats, 5x2,5 m 200 El 60 Kommuninnevånare betalar 60% av taxan. Sida 5 ~.

Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2011-11-08

Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2011-11-08 Sammanträdesdatum 1(1) ) Plats och sammanträdestid Beslutare Närvarande, ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats tid Underskrifter Sekreterare Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 8

Läs mer

L (>CJC- @.I1t\,{,G)0J:sP;=U.

L (>CJC- @.I1t\,{,G)0J:sP;=U. Stadsarkitekt Bo Klaren Helen Nilsson (s) Peter Högberg (s) 281-304, 306-318 Kjell Jonason (v) Ingela Nilsson Nachtweij (c) Bo Stigstedt (s) 294-318 294-318 Kl. 13.05-16.15. Kl. 13.05-16.15. Närvarande,

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Till Tillämpningsanvisning 2014-12-19 Tillämpningsanvisningar 2015 för taxesystem - SoL-insatser och hemsjukvård - avgifter och ersättningar till kommunen i samband med insatser enligt LSS Dnr VON 2014/0998

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01

Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Tillämpningsanvisningar för avgifter inom äldreomsorg och omsorg funktionsnedsättning i Växjö kommun från och med 2015-01-01 Beslutade av omsorgsnämnden 2014-11-17 Innehållsförteckning Kapitel 1. Avgifter

Läs mer

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar

Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar Social- och äldrenämnden Sammanträdeshandlingar 2013-08-12 Informations- och frågestund (SÄN/2013:69) Ärendebeskrivning 1. Information från Kundvalskontoret 2. Information från Väsby välfärd 3. Information

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 284 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.45 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), utom 125 Stig Davidson, ordförande (c), 125 Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten.

Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. 1 Antagen av kommun fullmäktige 2007-11-07, Dnr 83/07.706 Tillämpningsanvisningar för avgiftssystemet inom vård- och omsorgsverksamheten. Inledning Riksdagen fattade beslut om ändring i socialtjänstlagen

Läs mer

Socialförvaltningen Gislaveds kommun

Socialförvaltningen Gislaveds kommun Tillämpningsanvisningar avseende uttagande av avgifter i samband med insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om särskilda insatser för funktionshindrade för 2013. Reviderade 2013-02.06 1 Innehåll Inledning....3

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 30 AUGUSTI 2012

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 30 AUGUSTI 2012 1 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2012 nr 91-113 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 30 AUGUSTI 2012 2 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i Lund sammanträder i Stadshallen torsdagen den

Läs mer

Tillämpningsbestämmelser för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad från 2015

Tillämpningsbestämmelser för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad från 2015 SIGNERAD 2014-10-05 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-10-02 Handläggare Per Lövgren Controller Per.Lovgren@malmo.se Tjänsteskrivelse Tillämpningsbestämmelser för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg

Avgiftssystem och tillämpningsföreskrifter för avgiftsberäkning för insatser beviljade enligt Socialtjänstlagen inom vård och omsorg HEDEMORA KOMMUN VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN 2002-04-29 reviderad 2006-10-09 reviderad 2009-04-21 reviderad 2009-10-01 reviderad 2011-09-20 reviderad 2012-04-01 reviderad 2013-01-07 Avgiftssystem och

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde

Kommunstyrelsens sammanträde -3, KS 2015-04-27 16:00 Kallelse till Kommunstyrelsens sammanträde 2015-04-27 kl 16.00 i Domsalen -2, KS 2015-04-27 16:00 LEDAMÖTER AnnSofie Andersson, s, ordförande Anders Edvinsson, s, 1:e vice ordförande

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Avgifter inom äldre och handikappomsorgen i Åstorps kommun från och med 2013-01-01 Beslutad av kommunfullmäktige 2012-02-27 Uppdaterad 2013-01-07 1 Åstorps kommuns avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11

Riktlinjer. - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning. Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Styrdokument, riktlinjer 2014-11-11 Dnr SÄN/2014:248 Riktlinjer - för handläggning av taxor och avgifter inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från och med 2015-05-01 Nivå:

Läs mer

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.

4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen. Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012. 4039 ) Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(3) Upprättad: 2012-11-23 Diarienummer: SN.2012.146 Riktlinjer för avgifter inom socialförvaltningen Förslag till beslut Socialnämnden beslutar 1. Att godkänna

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen

Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård och omsorg i Malmö stad. Stadskontoret Välfärdsavdelningen 1 Innehållsförteckning Tillämpningsanvisningar för beräkning av avgifter inom vård

Läs mer

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen

Taxor, avgifter och ersättningar. inom. äldre- och handikappomsorgen. uppdateras årligen Datum 2015-01-07 Sida 1(12) Taxor, avgifter och ersättningar inom äldre- och handikappomsorgen uppdateras årligen c:\users\laisan64\desktop\taxor och avgifter äo och ho 2015.doc E-post Organisationsnr

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

Budget 2014. med planering för åren 2015-2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 183

Budget 2014. med planering för åren 2015-2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 183 med planering för åren 2015-2016 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-12-16 183 Innehållsförteckning Budgetplanering 2014-2016 4 Inledning... 4 Ekonomiskt utrymme för nämnderna 2014... 5 Tabell 1: Borgholmsmodellen

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem

Avgifter inom äldreomsorgen. Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem Avgifter inom äldreomsorgen Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen 1 (10) Antagen av Kommunfullmäktige den 28 november 2012, 245 Dnr: KS 1082/10 906 Riktlinjer angående avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Kommunen har rätt att själv besluta om vilka avgifter som

Läs mer

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING SOCIALFÖRVALTNINGEN 2014 RIKTLINJER AVGIFTER FÖR ÄLDRE OCH PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Fastställda av socialnämnden 2014-04-23 61. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-01-29 2 Sida Sn Dnr 8/2014 730 Dnr 174/2013 047 Dnr 131/2013 012 Dnr 6/2014 730 Dnr 9/2014 730 Dnr 80/2013 047 Dnr 162/2013 704 Information

Läs mer

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017

Budget 2015. med planering för åren 2016-2017 med planering för åren 2016-2017 Beslutas i KS Innehållsförteckning Budgetplanering 2015-2017 3 Inledning 3 Ekonomiskt utrymme för nämnderna 2015 5 Nämndernas ramjusteringar och äskanden 7 Budgetramar

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01

AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 AVGIFTER INOM ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORGEN Höörs kommun 2008-01-01 Beslutat av kommunfullmäktige 2007-11-28 Senaste revidering: Beslutat av kommunfullmäktige 2012-03-28 Senaste uppdatering 2015-04-16 Höörs

Läs mer

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019 BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] Kommunstyrelsen 2014-10-31 Tid 2014-11-10, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset 2:3 Ärenden Justering 1 Informationsärende: Omvärldsanalys - planeringsförutsättningar 2016-2019

Läs mer

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014

Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Dnr VON13/126 Riktlinjer för handläggning inom Vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde 2014 Beslutade i Vård- och omsorgsnämnden 2014-02-06 Reviderade avgifter från 2015-01-01 enlig beslut i Vård- och

Läs mer

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11.

REGLEMENTE. Omsorgsnämndens beslut 2002-05-02. Fastställt i Kommunfullmäktige 2002-06-11. -1-2011 REGLEMENTE för avgifter enligt socialtjänstlagen avseende insatser till vårdtagare i ordinärt och i särskilt boende i Kristianstads kommun gällande från och med 2011-04-01 Omsorgsnämndens beslut

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter

Tillämpningsföreskrifter Tillämpningsföreskrifter inom äldre- och handikappomsorgen 2009 inom äldre- och handikappomsorgen 2009 Sidan 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 1 2. Begreppsdefinitioner... 1 3. Avgifter... 4 4. Övriga

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer