Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kungörelse. Kommunfullmäktiges sammanträde"

Transkript

1 Kungörelse Kommunfullmäktiges sammanträde Måndagen den 28 november 2011

2 VIMMERBY KOMMUN, Kanslienheten Therese Jigsved, kanslichef KUNGÖRELSE (3) Art Tid Plats Kommunfullmäktiges sammanträde. Måndagen den 28 november 2011, klockan 17:00.0BSERVERA TIDEN! Plenisalen, Stadshuset, Vimmerby. Ärenden enligt nedanstående förteckning: 1. Upprop. 2. Val av protokolljusterare samt tid och plats för justering. 3. Redovisning av fullmäktiges anslag för oförutsedda behov. 4. Meddelanden. 5 A. Budget 2012 och 2013 för Vimmerby kommun- fastställa. KS-ledamöter - ta med tidigare utdelat förslag till budget 5 B Budget 2012 och 2013 för Vimmerby kommun - fastställande av skattesats 5 C. Bilaga för barn och unga till budget i Vimmerby kommun - godkänna. 5 D. Nämndernas fårdplaner över effektiviseringsmålen för åren 2012 och godkänna. 6. Vimmerby Industrifastigheter AB - åtgärder med anledning av upprättad kontrollbalansräkning. 7. Enhetligt belopp för personalbefrämjande åtgärder - belopp och finansiering. 8. Framtida regionbildning - yttrande över remiss från Landstinget i Kalmar län.

3 9. Ansökan om att få del av medel från LSS-utjämningssystemet- nämndsinitiativ från omsorgsnämnden. 2(3) 10. Sammanträdeskalender för kommunfullmäktige fastställa. 11. Översiktsplan (ÖP) för Vimmerby kommun - finansiering. 12. Strukturförändringar i stadsplaneringen i Vimmerby - Älåkra 2:2 m.fl. 13. Revidering av 12 livsmedelstaxa för den kommunala livsmedelskontrollen från och med Handlingsprogram för förebyggande och operativ räddningstjänst inom Vimmerby kommun samt räddningstjänstens riskinventering. 15. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden från och med ' - fastställa. 16. Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Emma Thoren (mp) 17. Fyllnadsval av ersättare i valberedningen, ersättare i barn- och utbildningsnämnden, ledamot i revisions- och demokrati beredningen och ledamot i valnämnden efter Tore Dalin (fp) 18. Inkomna handlingar. Handlingarna finns tillgängliga på kanslienheten, Stadshuset, Vimmerby och på kommunens webbplats under fliken "Politik och förvaltning". Protokollet justeras på Kansliavdelningen, Stadshuset, Vimmerby. Vimmerby den 16 november 2011 Leif Larsson Ordförande / ~ /~ Therese Jigsved Kanslichef

4 Kaffe, te, vatten och frukt finns tillgängligt vid sammanträdets början. Efter allmänpolitisk debatt kommer det även att bli servering av dryck, smörgås och kaka. Vid anmälan av förhinder och inkallande av ersättare, ring: Kommunassistent Agneta Nyström: 0492/ Registrator Marize Viderström: 0492/ Kanslichef Therese Jigsved: 0492 / Stadshusets växel: 0492/769000

5 Arende

6 Vimmerby l(ommun Kommunens revisorer Kommunstyrelsen t/kommunfullmäktiges presidium Teknik- och servicenämnden Granskning av teknik- och servicenämnden främst avseende på fastighet, kost och lokalvård På uppdrag av revisorerna i Vimmerby har PwC genomfört en granskning av ovanstående. Vi beslöt vid vårt sammanträde den 17 oktober 2011 att överlämna rapporten till teknikoch servicenämnden för beaktande. Våra synpunkter framgår av bifogad rapport. Vi önskar få svar från teknik- och servicenämnden senast den 15 januari 2012 vad nämnden tänker vidta för åtgärder med anledning av rapporten Rapporten sänds även för kännedom till kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges presidium. Kommunfullmäktiges presidium får ta ställning till om rapporten skall biläggas kommunfullmäktiges handlingar. För kommunens revisorer

7 Fastighet, Kost och Lokalvård - Teknik och Servicenämnden Återasfalterning Vi bedömer att det är en brist att det saknas medel i driftbudget för återasfaltering och att underhållsplanen bygger på insatser för återställning av asfalterade ytor under orimligt lång tid. Det grundar vi på att kommunen hanterar kostnader för asfaltsunderhåll ur investeringsbudget. I ett aktuellt förslag till beslut hemställer teknik och servicenämnden (TSN , 173) hos fullmäktige att få omfördela medel från investeringsbudget till finansiering av asfaltsunderhåll. I intervjuer framkommer att asfaltsunderhåll normalt finansieras med investeringsmedel och att det helt saknas driftbudget för detta. Underhållsplanen för asfalteringsarbeten är framtagen av gatuchefen under september månad Enligt honom innebär denna plan att återasfaltering till "normal standard" inte kan uppnås inom de närmsta 100 åren. te: (. 5<40vrlgt Kompetens och benwnnillg Vi bedömer att de delar av förvaltningens verksamheter som berörts av granskningen har relevanta kompetenser för att utföra uppdraget. Teknik och servicenämnden har ökat fastighetsavdelningen med en tjänst. Väsentliga förändringar i verksamhet och för personal har skett under de senaste två åren, varför en bedömning mot normalt verksamhetsskede inte kunnat göras. Det grundar vi på beskrivningen av organisationsmodellen samt de iakttagelser som redovisats ovan från intervjuer och dokumentation. 6 Slutsats De viktigaste iakttagelserna i granskningen som kommunen bör beakta är att komma tillrätta med avsaknaden av viktiga styr dokument. Lokalförsörjningsplanering och underhållsplanering är grundläggande beslutsunderlag som krävs för att säkerställa att investeringar och stora underhållsåtgärder blir optimala. Brister i sådan planering kan resultera i mycket stora kostnader för kommunen med långvariga konsekvenser. Även system för transparens i ekonomisk redovisning av effektiviseringsåtgärder är viktig att förbättra. Granskningen har visat att redovisningen av effekterna till följd av förändringen av kostverksamheten bör förbättras för att kunna mäta effekterna av effektivisering. De besparingar som uppstår bör hanteras i kommunens budgetsarbete för en politisk prioritering av hur "vinsterna" ska användas, och inte självklart stanna kvar i verksamheter där konsekvensen av besparingen uppstår. Oktober 2011 Vimmerby kommun PwC 16 av 17

8 Fastighet, Kost och Lokalvård - Teknik och Servicenämnden Det är särskilt viktigt att det finns bra beslutsunderlag för förändringar av verksamheter som kan ha stor påverkan på allmänheten. I samband med teknik- och servicenämndens beslut att dra in snöjouren för en av vintermånaderna, saknades konsekvensbedömning. Statistik fanns tillgänglig för genomförda insatser under de senaste fem åren, men vi anser att det bör kompletteras med en bedömning av vilka risker och konsekvenser som kan uppstå med hänsyn till liv, hälsa, miljö och egendom. Hanteringen av budgetmedel för underhållsåtgärder är felaktig. Underhåll ska inte genomföras med finansiering från investeringsbudget. Underhållsplanen för asfalteringsarbeten omfattar orimligt lång tid för att återställa asfalterade ytor. Enligt gatuchefen är tidsåtgången med nuvarande plan överstigande etthundra åt, vilket inte kan betraktas som en realistisk underhållsplanering. Telmik och servicenämnden bör omarbeta underhållsplanen får gatuunderhåll. Oktober 2011 Vimmerby kommun PwC 17 av 17

9 ~ VIMMERBY KOMMUN, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum R Omsorgsnämnden (23) '; I 2W g l ~ 'I Y t4/a:'~ :r~//-//~? ON 130 Dnr Kod 042 '~7// ',' 01 i/// JJiJo Budgetuppföljning efter 9 månader 2011 samt åtgärder utifrån det befarade budgetunderskottet Omsorgsnämndens beslut 1. Omsorgsnämnden godkäimer den gjorda budgetuppföljningen efter 9 månader Omsorgsnämnden bestämmer att den idag beslutade sammanslagningen av hemtjänstområdena Frödinge och Locknevi ska ske redan Omsorgsnämnden ställer in sitt sammanträde samt beslutar om restriktivitet med förrättningar och möten för att minska nämndens egna kostnader. 4. Omsorgsnämnden aviserar till kommunfullmäktige att trots ett flertal vidtagna åtgärder under året prognostiserar omsorgsnämnden ett budgetunderskott för 2011 med anledning av volymökningar inom verksamheten. Höga kostnader för externplaceringar LSS, mer personlig assistans, ett extraordinärt ärende samt en icke genomförd lokalvårdsorganisation är huvudorsakerna till att nämnden inte kommer att hålla sin budget. Sammanfattning Controller Cathrin Landholm har sammanställt en budgetuppföljning med avräkning t.o.m. sista september Prognosen visar mot ett underskott i budget på tkr exklusive semesterlöneskuld. Vid sammanträdet ON 107, , beslutade omsorgsnämnden att vid dagens sammanträde överväga om någon av åtgärderna för att klara ramminskningen 2012 kan genomföras redan Beslutsunderlag Budgetuppföljning med avräkning sista september 2011, av controller Cathrin Landholm. Id Protokolljusterare Utdragsbestyrkning ~

10 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Omsorgsnämnden Sidnr 11(23) Omsorgsnämndens beslut samt underlaget expedieras till: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Diariet Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

11 OMSORGSNÄMND, ) 2) 3) 4) 5) 6) r~# ~~/~/4J//-//4 dtjdj330 Verksamhet Intäkt Budget Förbrukat Förbrukning Prognos Kostnad mot budget helår Netto riktpunkt 66.4% 76 Förvaltningsöve Intäkt gripande verk- Kostnad samhet Netto Il Aldreomsorg Intäkt ' Kostnad Netto Aldreomsorg Intäkt Kostnad Netto Verksamhet Intäkt funktionshinder Kostnad Netto Hälso- och sjuk- Intäkt vård Kostnad Netto TOTALT Intäkt Kostnad Netto :H ~ ~ Överskottl -underskott mot budget OMSORGSNÄMND, , kommentarer l) Den politiska verksamheten ser ut att gå med ett minus på 200 tkr. Orsaken är fler sammanträden, fler förrättningar och höjda arvoden. Däremot ser den centrala förvaltningen ut att gå med 720 tkr plus, orsaken är tjänstledigheter och sjukskrivningar och återhållsamhet på inköp, utbildningar och företagshälsovård. 2) Verksamheten 77 äldreomsorg beräknas gå med ett underskott på 108 tkr. Orsaken till detta är att ett LSS ärende verkställs på ett av omsorgsnämndes vård - och omsorgsboende och kräver extra resurser. 3) Verksamheten78 äldreomsorg progno"stiseras att gå minus 612 tkr. Orsaken är fortsatt höga kostnader inom hemtjänsten på grund av att den förändrade städorganisationen. inte har genomförts samt kostnader för resor till och fran dagverksamhet. 4) Verksamheten funktionshinder beräknas ge ett underskott på 4015 tkr. Ökningen från föregående uppföljning beror på tillkommande kostnader kring en extern placering. Orsakerna till underskottet är: Ökat antal brukare med personlig assistans enligt LSS och LASS. Kostnader för externa placeringar och ett enskilt ärende som inte finns budgeterade. Ökat antal timmar för ledsagning LSS. Omställningskostnader för daglig verksamhet LSS. 5) Verksamheten hälso- och sjukvård ser ut att gå med ett underskott på 40 tkr. Underskottet är ökade kostnader i förhållande till budget för tekniska hjälpmedel. 6) Ett totalt resultat på minus tkr exklusive semesterlöneskuld kan komma att rt:dovisas 20 Il. - ~. o. "._. _ : _ _ _--

12 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen KS 523 Dnr 199/2011 Kod 370 Kraftvärmeverk på fastigheten Tallholmen 3:333 i Vimmerby kommun - förfrågan från Vimmerby Energi och Miljö AB om förhandsbesked om borgen Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till kommunal borgen för Vimmerby Energi och Miljö AB avseende planerad byggnation av kraftvärmeverk på Tallholmen i Vimmerby. Ärendet Vid dagens sammanträde föreligger en anhållan om förhandsbesked om kommunal borgen från Vimmerby Energi och Miljö AB. Borgensåtagandet avser det helägda bolagets finansiering av planerat kraftvärmeverk på Tallholmen i Vimmerby. Förhandsbeskedet avses gälla under förutsättning av kommunfullmäktiges i senare skede positiva ställningstagande till projektet och dess investeringsnivå. Ärendet diskuteras. Yrkanden PerAke Svensson (c) yrkar bifall till Vimmerby Energi och Miljös förfrågan. Beslutsunderlag Skrivelse från Roger Carlsson, VD Vimmerby Energi och Miljö AB (ID ). Sändlista Vimmerby Energi och Miljö AB Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige - för kännedom Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

13 Arende

14 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 1(6) Kommunstyrelsen KS 495 Dnr 14/2011 Kod 041 Budget år 2012 och 2013 för Vimmerby kommun - fastställa Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 1. kommunstyrelsens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid kommunens revisorers driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara 811 tia, budget sid överförmyndarnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, budget sid samt bilaga sid 1. Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 5. anta taxa gällande debitering avseende maskiner och transportmedel från och med (bilaga 1). 6. anta renhållningstaxa att gälla från och med (bilaga 2). 7. kultur- och fritidsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid samt bilaga sid barn- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid samt bilaga Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

15 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidor Sammanträdesdatum 2(6) Kommunstyrelsen socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid samt bilaga sid Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 10. omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tia, bilaga sid samt bilaga Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 11. anta avgifter enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, att gälla från och med (bilaga 3). 12. anta taxa och tillämpningsanvisningar för bistånd enligt SoL och HSL från och med (bilaga 4). 13. Miljö- och byggnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 skall vara tkr, budget sid för år 2012 och 2013 fastställa finansiella mål enligt budget sid 24, med ändring i punkt l: Arets resultat skall uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna, ändring i punkt 2: Arets investeringar skall finansieras med egna medel till 70 % (ej år 2012 och 2013). 15. för år 2012 och 2013 fastställa verksamhetsmål enligt förslag: Kommunstyrelse, förvaltning s 53 räddningstj änst s 55 Teknik- och servicenämnd s 66 Kultur- och fritidsnämnd s 78 Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Omsorgsnämnd Miljö- och byggnämnd s 91 s 98 s 104 s 109 Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

16 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 3(6) " Kommunstyrelsen fastställa investeringsbudget för år 2012 och 2013 enligt föreliggande förslag, budget sid 25. Reservationer Helen Nilsson (s), Lis-Astrid Andersson (s), Peter Högberg (s) och Kjell Jonason (v) reserverar sig mot beslutet till förmån för Helen Nilssons yrkande. 17. såsom för egen skuld ingå borgen för Vimarhem AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 350 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 18. såsom för egen skuld ingå borgen för Vimmerby kommun Förvaltnings AB:s låneförpliktelser upp till totalt högsta lånebelopp om 30 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall i dessa fall beräknas på respektive ursprungliga lånebelopp vid undertecknandet av skuldebreven. 19. för budgetåret 2012 och 2013 fastställa totallåneram föl' kommunkoncemen till 920 mnkr (bilaga 5). 20. kommunstyrelsen under ål' 2012 och 2013 hal' rätt att nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under ål' 2012 och 2013, med totalt 180 mnkr (bilaga 5). 21. kommunstyrelsen under år 2012 och 2013 hal' rätt att omsätta lån, det vill säga, låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under ål' 2012 och Finansförvaltningens budget föl' år 2012 och 2013 skall vara en netto intäkt om tkr. 23. för år 2014 anta drift- och investeringsplan som handlingsplan enligt föreliggande förslag, budget sid 21 och i övrigt fastställa föreliggande förslag till driftbudget på två positioners verksamhetsnivå samt investeringsbudget för Vimmerby kommun år 2012 och Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

17 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 4(6) Kommunstyrelsen Yrkanden 4. Teknik- och servicenämnden Helen Nilsson (s) yrkar att teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. Micael Glennfalk (m) yrkar att teknik- och servicenämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. 8. Barn- och utbildningsnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att bam- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tia. Micael Glennfalk (m) yrkar att bam- och utbildningsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. 9. Socialnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tia. Leif Carlsson (m) yrkar att socialnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. 10.0msorgsnämnden Helen Nilsson (s) yrkar att omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. Micael Glennfalk (m) yrkar att omsorgsnämndens driftbudget för år 2012 och 2013 ska vara tkr. 16. Investeringsbudget, verksamhet 32 Helen Nilsson (s) yrkar att verksamhet 32, teknik- och servicenämnd väghållning, ska vara tia för år 2012, tkr för år 2013 och för planår Lars Nilsson (c) och Ingela Nilsson Nachtweij (c) yrkar att verksamhet 32, teknik- och servicenämnd väghållning, ska vara tia för år 2012, tkr för år 2013 och tkr för planår Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

18 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 5(6) Kommunstyrelsen Ärendet Under året har budget för år 2012 och 2013 för Vimmerby kommun beretts kontinuerligt. Vimmerby kommun har tidigare haft ettårsbudget. Fullmäktige beslutade vid sammanträde KF 150, att införa tvåårsbudget. Vid samma sammanträde, 151, fastställde fullmäktige ramarna för år 2012 och 2013 till 635,5 miljoner kronor. Investeringsbudgeten för 2012 och 2013 samt plan för 2014 diskuterades vid presidiets beredning Genomgång av investeringsobjekt och diskussion om prioriteringsordning skedde. Vid kommunstyrelsens sammanträde KS 412, , folisatte diskussionen om investeringsbudgeten. Teknik- och servicenämndens presidium deltog även vid kommunstyrelsens beredning då man presenterade ett förslag på investeringsbudget för år 2012 och 2013 samt för planåret Investeringsbudgeten ingår som en del i kommunens totala budget. Vid kommunstyrelsens sammanträde 474, , hanterades förslag till drift- och investeringsbudget for Vimmerby kommun för verksamhetsåren 2012 och Budgeten överlämnades därefter för MBL-förhandling. MBL-information hölls och MBL-förhandling hölls Vid dagens sammanträde hanteras budgeten på nytt. Budget 2012 och 2013 för Vimmerby kommun ska fastställas av kommunfullmäktige vid sammanträdet Ärendet diskuteras. Kommunstyrelsen vidhåller de yrkanden och voteringar som genomfördes vid sammanträde KS 474, Protokollet från det sammanträdet biläggs i detta protokoll. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut KF 150, Kommunfullmäktiges beslut KF 151, Kommunstyrelsens beslut KS 412, Kommunstyrelsens förslag till budget för Vimmerby kommun samt plan 2014, sammanställd av ekonomiavdelningen (ID ). Kommunstyrelsens beslut KS 474, MBL-protokoll Konsekvensbeskrivning upprättad av stadsarkitekt Bo Klaren (ID ). Bilagor. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

19 VIMMERBY KOMMUN.' Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum 6(6) Sändlista Kommunfullmäktige Ekonomiavdelningen Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

20 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammantrlldesdatum 1(2) Revisions- och demokrati beredningen RDB 52 Dnr 14/2011 Kod 041 Budget för kommunens revisorer 2012 och hemställande om att återställa budget för revisorerna Revisions- och demokrati beredningens förslag till fullmäktige Revisions- och demokrati beredningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att revisorerna får en oförändrad budget år 2012 och 2013 jämfört med år 2011, det vill säga kronor, med anledning av det ekonomiska läget i kommunen. Ärendet Enligt arbetsordningen för revisions- och demokrati beredningen ska beredningens förslag till budget för revisorerna gå direkt till fullmäktige utan ytterligare beredning, 5 3 st. Vid dagens sammanträde föreligger en skrivelse från revisorerna där man hemställer till fullmäktige att revisorernas budget återställs för anlitande av sakkunnig så att granskningsinsatserna kan ligga på oförändrad nivå. A v skrivelsen framgår att i samband med att antalet revisorer ändrades från fem till sex med en oförändrad budget fick revisorerna minska utgifterna för att köpa sakkunnigt biträde. För år 2010 fanns kronor avsatta för granskningsinsatser. För år 2011 har anslaget minskat till laonor. Revisorerna vill uppmärksamma fullmäktige på att fortsatta minskade anslag på ett negativt sätt påverkar det uppdrag som fullmäktige har givit revisorerna. För år 2011 har revisorerna totalt haft kronor. Ärendet diskuteras. Yrkanden Annika Carlson (m) yrkar, med instämmande av Börje Forss (fp), avslag på revisorernas hemställan. Protokolljusterare Utdragsbestyrkning

21 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr SammanträdesdatlIm 2(2) Revisions- och demokratiberedningen Beslutsunderlag Skrivelse från revisorerna (ID ). Sändlista Kommunfullmäktige Ordförande för kommunens revisorer Roland Ilemark Protokolljllsterare Utdragsbestyrkning

22 2- Bilaga 1 KS VIMMERBY KOMMUN SA~NTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Teknik- och servicenärnnden Sidnr 13 TSN 176 Dm 192/2011 Kod 009 Taxor 2012 Teknik- och servicenämndens beslut Teknik- och servicenärnnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta bilagda förslag till ID Debiteringslista gällande fr o m avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns telmik- och serviceförvaltning samt II Renhållningstaxa 2012 att gälla fr o m Sammanfattning Föreligger forslag till Debiteringslista avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns teknik- och serviceförvaltning 2012 samt förslag till Renhållningstaxa Beslutsunderlag Förslag till Debiteringslista gällande fr o m avs maskiner och transportmedel mm vid Vimmerby kommuns teknik-och serviceförvaltning Förslag till Renhållningstaxa 2012 Bilaga Bilaga Sändlista FörvaltningschefTorbjöm Johansson Förvaltningsekonom Ingunn Nilsen Andersson Gatuchef Bo Palmer' Vimmerby Energi & Miljö AB Ekonomiavdelningen Kommunfullmäktige Protokolljusterare

23 3 Debiferingslisfa gällande fr o m avseende maskiner och transportmedel m m vid Vimmerby kommuns Teknik och serviceförvaltning. Bilaga TSN 176, Pris 2012 Konto Maskin Enhet Internt Externt Väghyvel kr/tim Grävmaskin lännen kr/tim lastmaskin l70e kr/tim lastmaskin ljungby kr/tim Kompressor XAS 125 kr/dag Sopmaskin Broddway Junior kr/tim Sopmaskin, SWingo kr/tim Sopmaskin Nordie kr/tim Sopmaskin Broddway Senior kr/tim Väft CK 31 kr/dag Sandspridare kr/tim Snöplogar kr/tim Sopvals kr/tim Vibroplafta, 2440, rund kr/dag Vibroplafta, 2490, 3050 kr/dag Vibroplafta, 5055, 6760, 6055 kr/dag Ma"nskapsvagnar kr/dag _11_ kr/mån Pumpar kr/dag Bergborrmask. cobra/pionjär kr/dag Bergborraggregat grävmaskin kr/tim Slamsug kr/tim Motorsåg kr/dag Motorkapsåg kr/dag Elkap kr/dygn Spefthammare el kr/dygn Saltspridare, nya kr/tim Vaftentunna kr/tim Angbini kr/tim Planlasern kr/dygn Lövsug kr/tirn Elverk, bensindr. kr/dag Häcksåg kr/dag Bensindriven svets kr/dag Släpkärra kr/dag Gångbro, körbar plåt kr/dag Byggskåp kr/dag Relinings borrmaskin kr/servis Ogräsborste kr/tim 150 Motorpump kr/dygn Tjältiningsmaftor kr/dygn Vägmärkesvagn kr/dygn 150 Minidebitering Sida 1

24 Pris 2012 Konto Transportmedel Enhet Internt Externt Lastbilar: Vo/vo FM 12, XJN 211 kr/tim Krantiffägg (under 33208) kr/tim Scania-Vabis, SBA 910 kr/tim Traktorer: HOrlimon EGR 644 kr/tim John Deere, TJO 604 kr/tim Va/tra N142, BWL 386 kr/tim MF, TKG223 kr/tim John Deere 6410, PET 798 kr/tim Traktor Be/os TEP 520 kr/tim Traktor Be/os XJN 227 kr/firn Holder RMZ 700 kr/tim Kubota BMC 322 kr/tim Kubota F 2880 kr/tim Pris 2012 Avd. Arbetskraft Enhet Internt Externt Arbetsledare, ord. tid kr/tim Drift, service GS-personal, ord. tid kr/tim Verkstad GS-personal. ord. tid, inkl verkst.kostn. kr/tim Övertid 60% Kr/tim " 100% Kr/tim Sida 2

25 Pris 2012 MateriaI Enhet Internt Externt Bergkross exk/. lastning ton inkl. lastning ton Naturgrusskatt Bergkross 0-90 exkl. lastning ton 46 inkl. lastning ton 58 Bärlager 0-35 exkl. lastning ton 48 inkl. lastning ton 60 Krossgrus 0-18 berg exkl. lastning ton 48 ink/. lastning ton 60 Jord, osorterad ink/. lastning kr/m3 Iton 70/50 Jord, sorterad inkl. lastning kr/m31 ton 120/85 Kabelsand exkl. lastning kr/m3 Iton 76/45 inkl. lastning kr/m3 Iton 93/55 Sandningssand saltåd (inköpt) inkl. lastning kr/m3/ton 232/145 Sandningsflis 2-5 (inköpt) inkl. lastning k r/m 31 ton 391/230 Granitkantsten kr/m 150 Aterv.massor inkllastn ton 35 AtervinningsasfalfO - 22 ton /70 145/105 88/52 105/62 240/ / :-/ton + 13:-lton Anm. Vägsamfälligheter, kommunens bolag och Trafikövningsplatsen debiteras internpriser. Lagstadgad mervärdesskatt tiljkommer på samtliga priser. Sida 3

26 Kostnader vid lagning efter schaktarbete. Ledningsdragande verk skall ersätta Teknik och serviceförvaltningens driftavdelning för beläggning av sönderschaktad yta eller andra erforderliga återställningsarbeten, samt för framtida försvagad beläggning p g av beläggningsskarvar samt ev sättningar i återfyllnadsmaterialet. Ersättningen erlägges till driftavdelningen en!. utfärdad faktura sedan arbetet slutförts och godkänts. Ansvaret för beläggningsunderhållet och justering av ev. sättningar överförs till driftavdelningen. Kostnader som debiteras för obelagd yta beräknas efter schaktiängd och schaktbredd ökad med 0,5 m åt vardera hållet.. Priserna inkluderar normala sättningar och ökade framtida underhållskostnader. A-priserna förutsätter att återfyllning och packning utförts av ledningsägaren enligt MARK-AMA upp tijj u k slitjager. Onormala sättningar elfer fel, som beror på bristfäjjigt utfört arbete, ersätts särskilt av ledningsägaren. Ersättning skall erläggas för hela den belagda ytan, d vs även för yta som ej varit uppgrävd men som skadats så att nybeläggning har gjorts. Detta gä/jer således även ytor som använts för upplag, uppställning m m. Asfaltlagningar Yta A-pris 2012 Körbanor, gator, Ge-väg, gångbanor -100 m " " " 330 Oljegrus kr/ton 800 " kr/m Anm. 1 Anm. 2 Vid större ytor än här angivits och där omläggning av hela körbaneytan sker, träffas särskild överenskommelse. Kostnader för lagning av asfaltytor ökar med 50% om ytorna har belagts eller toppats under de tre senaste åren. Övrigt A-pris 2012 Betongplattor omsättning -20 m " " 312 Betongplattor ink!. plattor tiffkommer/l 182 Gatsten omsättning, lagning - 2 m ,1-10" ft " " 442 Granitkantsten 12 cm:s omsättning, lagning -20 Im " " 261 A-pris'2012 Granitkantsten 30 cm:s omsättning, lagning -20 Im " " 295 G-stöd A och B utbyte 378 Sida 4 /J}/f~

27 Lagning av gräsyta ", "' - 5 m " 11-25" " Buskage, träd, rosor m m enl särskild överenskommelse. Kostnad för nyttjande av offentlig plats. Vid uppställning av bodar, plats för byggmaterial och övriga upplag, för längre tid än 3 dagar.. Pris 2012 Inom Vimmerby centrum 20 kr/m2 och månad Utom Vimmerby centrum och övriga orter 10 kr/m2 ochmånad För uppställning av container eller bil vid flyttning, kortare tid än 3 dagar, ingen kostnad. Nyttjande av offentlig plats för affischering Affischstorlek < 5 m2 " >5m2 Gäller ej ideella föreningar och politiska partier. Affischställ (trottoarpratare) Pris /plats och år 6000/plats och år 300kr/plats och år Minimiavgift 300 kr Avgift skall erläggas i förskott om annat ej överenskommes. Hyra cirkusplats (ingen menärdesskatt) Pris kr/2 dygn Priser i samband med marknader (ingen mervärdesskatt) Pris 2012 Hyra av disk 375 kr/disk Löpmeterpris (minimiavgift 200:-) 100 kr/meter Gäller ej i kommunen verksamma ideella föreningar och skolklasser. A vgifter för torghandel på anordnade försäljningsplatser i Vimmerby (ingen mervärdesskatt) Pris plats, 5x2,5 m 200 El 60 Kommuninnevånare betalar 60% av taxan. Sida 5 ~.

Gäller från och med 2015-01-01

Gäller från och med 2015-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-08, KF 199 Gäller från och med 2015-01-01 2 Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med 2015-01-01 och tills vidare. 2 Giltighetsområde

Läs mer

Gäller från och med 2016-01-01

Gäller från och med 2016-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2015-12-14, KF 303 Gäller från och med 2016-01-01 2 Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med 2016-01-01 då tidigare renhållningstaxa antagen

Läs mer

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa.

Om du väljer att avstå från att lämna uppgifter innebär detta att du får betala full avgift enligt kommunens taxa. Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och beror på din ekonomi. För att kunna göra en sådan bedömning behöver omsorgsförvaltningen veta vilka inkomster

Läs mer

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning

Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder. Omsorgsavgifter 2015. För äldre och personer med funktionsnedsättning Socialförvaltningen Verksamhetsområdena äldreomsorg och funktionshinder Omsorgsavgifter 2015 För äldre och Avgifter för insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) Hur mycket du betalar är individuellt och

Läs mer

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster:

Minimibeloppet för 2014 är för ensamstående 5012 kr och för makar/sammanboende 4235 kr/person Detta skall täcka normalkostnader för följande poster: Borgholms kommuns taxor 2014 SOCIALNÄMNDEN Avgifter för vård och omsorg Inkomstbegrepp Avgiftsunderlaget beräknas utifrån de aktuella förvärvs- och kapitalinkomster som är skattepliktiga enligt inkomstskattelagstiftningen.

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) F 1.1 AVGIFTS- OCH TAXESYSTEM FÖR INSATSER INOM VERKSAMHETEN HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG FR.O.M. 2012-03-01 1. Inledning Kommunen får, enligt 8 kap Socialtjänstlagen (SoL), ta ut avgifter

Läs mer

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning

Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 706:1 Taxa för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-12-15 Reviderad

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Taxor 1 (9) Renhållningstaxa Antagen av kommunfullmäktige -11-17 Gäller från och med -01-01 Taxor 2 (9) Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med -01-01 och tills vidare.

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017

Avgifter inom äldreomsorgen. Gäller from 1 april 2017 2017 Avgifter inom äldreomsorgen Gäller from 1 april 2017 1 Avgifter Äldreomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda dig som inte kan klara dig själv personlig och/eller social omvårdnad och service. Vi

Läs mer

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01

Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgifter inom vård och omsorg i Leksands kommun Avgifterna gäller från och med 2014-01-01 Avgiften för hemtjänst är inkomstrelaterad och beror på vilka insatser du är beviljad och hur mycket du kan betala.

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN.

Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Vård- och omsorgsförvaltningen 2012-09-20 TAXA FÖR INSATSER ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN (SOL) INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Inledning Kommunfullmäktige har i juni 2012 beslutat om ny taxa och tillämpningsföreskrifter

Läs mer

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014

Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 Tillämpningsanvisningar 20131203 11 Fastställd av omsorgsnämnden 20131218 Gäller 1 april 2014 t.o.m 31 mars 2015 Tillämpningsanvisningar Avgifter för vård och omsorg 2014 2 2 Tillämpningsanvisningar för

Läs mer

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015

Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Avgifter för Vård och omsorg/ Boendestöd 2015 Information kring avgifter och beräkningar enligt maxtaxan Gäller fr o m 2015-03-01-2016-02-29 Maxtaxa gällande avgifter för vård och omsorg och avgifter för

Läs mer

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter

Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Bilaga 1 Sammandrag av 8 kap. socialtjänstlagen (SoL) om avgifter Infördes den 1 juli 2002 (inkomstberäkning den 1 januari 2003) Baseras på prisbasbeloppet som fastställs av regeringen varje år (enl. lagen

Läs mer

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL)

Avgifter inom Vård & Omsorg. Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun. (SoL och HSL) Avgifter inom Vård & Omsorg Information från Socialförvaltningen i Simrishamns kommun (SoL och HSL) 2007 Riksdagen beslutade i november 2001 om nya regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen

Läs mer

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad.

Trygghetslarm Trygghetslarm kostar 208 kronor per månad. Extra larmknapp kostar 52 kronor per månad. Sida 1(5) Avgifter för hemtjänst i eget boende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom hemtjänsten. I denna skrift kan du läsa

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN. Förenklad version TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDRADEOMSORGEN Förenklad version 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sid SOCIALTJÄNSTLAGEN 3 DEN ENSKILDES AVGIFT 3 FÖRBEHÅLLSBELOPPET 3 MINIMIBELOPPET 3 HYRA OCH BOENDEAVGIFT

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service. insatser i Boxholms kommun. Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015. och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom Kommunal Vård-, Omsorg- och Service insatser i Boxholms kommun Gäller från och med 1 FEBRUARI 2015 och ersätter tidigare taxor 2 (8) Information om avgifter. Riksdagsbeslut reglerar vad kommunen

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2011-11-08

Sammanträdesdatum 1(1) Kommunstyrelsen 2011-11-08 Sammanträdesdatum 1(1) ) Plats och sammanträdestid Beslutare Närvarande, ej beslutande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats tid Underskrifter Sekreterare Tunasalen, Stadshuset, tisdagen den 8

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg

Riktlinjer Avgifter inom vård och omsorg 1(6) Vård, och IFO Antagen av Kommunstyrelsen 2014.356 730 171/14 Riktlinjer Avgifter inom vård och 2 Innehåll Riktlinjer Avgifter inom vård och... 1 Inledning... 3 Grunderna vid beslut om avgift... 3

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017

Avgifter inom socialförvaltningen. Gäller från och med 1 januari 2017 Avgifter inom socialförvaltningen Gäller från och med 1 januari 2017 Maxtaxa i socialförvaltningen Den högsta sammanlagda avgift som Haninge kommun kan ta ut för vård, service och larm är 2 013 kronor

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24.

Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. 1 (5) 2007-03-12 Tillämpningsföreskrifter för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Antaget i Socialnämnden 2007-02-21. Antaget i Kommunfullmäktige 2007-04-24. I juli 2002 kom nya regler i socialtjänstlagen

Läs mer

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN

TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN OCKELBO KOMMUN TAXOR OCH AVGIFTER ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN inkl TILLÄMPNINGSANVISNINGAR 2011 KF 56/04 Reviderad SN 86/05 Reviderad SN 104/05 Reviderad SN 86/06 Reviderad SN 56, 68/08 Reviderad SN 47,

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016

Avgifter. inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård. i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter inom äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård i Lessebo kommun, år 2016 Avgifter i Lessebo kommun Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorgen regleras i socialtjänstlagens (SoL)

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD. Gäller från 150101 SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER ÄLDREOMSORG OMSORG FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HÄLSO-OCH SJUKVÅRD 2012 Gäller från 150101 Inledning Omsorgsavgift är ett samlingsbegrepp för avgift

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2012-03-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011

AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 AVGIFTER FÖR STÖD OCH SERVICE TILL FUNKTIONSHINDRADE 2011 Gäller insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Innehåll Kommunens ansvarsområde...5

Läs mer

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg

Avgifter Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Avgifter 2017 Information om avgifter inom sektor vård och omsorg Innehåll Sida Några begrepp... 3 Avgiftsberäkning... 5 Avgifter 2017... 6 Övrigt... 7 Du som får hjälp via Skövde kommun i form av hemtjänst,

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg

Avgifter inom socialförvaltningen. Vård och omsorg Avgifter inom socialförvaltningen Vård och omsorg 2015 2 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter 2.1 Omsorgsavgifter ordinärt boende 2.2 Omsorgsavgifter

Läs mer

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015

Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Innehållsförteckning taxor och avgifter 2015 Nämnd Sida Kopiering och utskrifter (gällande för samtliga nämnder) 1 Samhällsbyggnadsnämnd 2-17 Tjänsteskrivelse 2-3 Nämndprotokoll 4-5 Tekniska avdelningen

Läs mer

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd

Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun. 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd KINDA KOMMUN Socialförvaltningen, vård och omsorg 2011-01-01 Avgifter inom socialförvaltningen i Kinda kommun 1 Inledning 1.1 Maxavgift/högkostnadsskydd 1.2 Förbehållsbelopp 2 Kinda kommuns taxor och avgifter

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN

AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN AVGIFTER INOM VÅRD OCH OMSORG SAMT SOCIALPSYKIATRIN fr.o.m. 2015-01-01. SAMT SOCIALPSYKIATRIN Avgifterna gäller fr.o.m. 1 januari 2012 Inledning I denna broschyr får Du information om kommunens avgifter

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe.

Mat Maten i äldreboendet kostar 3 319 kr i månaden. Då ingår frukost, lunch, kvällsmat och mellanmål/kaffe. Sida 1(5) Omsorgsavgifter i äldreboende Kommunen har enligt socialtjänstlagen rätt att ta ut avgifter för den service och personliga omvårdnad som ges inom kommunens äldreboenden. I denna skrift kan du

Läs mer

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER

AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHETER U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T BILAGA Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2014/332 2015/317 2015-01-01 2016-01-01 Kf 2014-12-15 138 Kf 2016-02-08 5 AVGIFTSKONSTRUKTION AVSEENDE OMSORGSNÄMNDENS

Läs mer

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor

AVGIFTER. inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård. Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor AVGIFTER inom äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt hemsjukvård Gäller från och med 1 mars 2014 och ersätter tidigare taxor Information om avgifter inom äldreomsorg Riksdagen beslutade den 14 november

Läs mer

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun

AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun AVGIFTER 2015 för äldre- och handikappomsorgen i Mörbylånga kommun Avgifter för äldre och funktionshindrade 1 juli 2002 infördes maxtaxa för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Maxtaxan är knutet

Läs mer

Äldre- och handkappomsorgen 2012

Äldre- och handkappomsorgen 2012 Avgifter för Äldre- och handkappomsorgen 2012 Prästbron vid Bollebygdsskolan Gesebolssjön Hembygdsgården i Bollebygd Bollebygds Kyrka Äldreomsorg Äldre- och handikappomsorgen i Bollebygds kommun kan erbjuda

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014

Avgifter. Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 STORFORS KOMMUN Avgifter Inom vård och omsorg i Storfors kommun 2014 Välfärdsnämnden Vård och omsorg Hemvårdstaxa broschyr 2014 1 Hemvårdstaxa broschyr 2014 2 HUR MYCKET KOSTAR DET? Hälso- och sjukvård

Läs mer

Avgifter och tillämpningsanvisningar

Avgifter och tillämpningsanvisningar Avgifter och tillämpningsanvisningar för hemtjänst, hyror och måltidskostnader Gäller fr o m 2010-01-01 HEMTJÄNSTAVGIFT Vem skall betala hemtjänstavgift? Avgift erläggs för bistånd enligt 4 kap 1 i socialtjänstlagen

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1

Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Melleruds kommun Socialförvaltningen 1 Allmänt Riktlinjer för avgifter i vård och omsorg Melleruds kommun fr.o.m. Avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende regleras i 8 kap socialtjänstlagen

Läs mer

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter 2015. Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2015 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016

VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 VÅRD- OCH OMSORGSTAXA 2016 AVGIFTER INOM VÅRD- OCH OMSORGSAVDELNINGEN Maxtaxan inom vård- och omsorgsavdelningen infördes 2002-07-01 och regleras enligt SoL kap 8 2-9. Taxan är indexreglerad och följer

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar

Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Avgifter inom äldreomsorgen inklusive tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-22, 63 1. Allmänt...3 2. Begreppsdefinitioner...3 2.1 Förkortningar... 3 2.2 Prisbasbelopp... 3 2.3 Förbehållsbelopp...

Läs mer

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015

Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Gäller från 1 januari 2015 Information om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen Detta är avgiftsbelagt Hemtjänst i ordinärt boende utfört

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2016

Avgifter Vård och omsorg 2016 Avgifter Vård och omsorg 2016 Reviderad januari 2016 Så här beräknar vi din avgift Avgifterna inom vård- och omsorgsförvaltningen är inkomstprövade. Avgiftsutrymmet är din månadsinkomst efter skatt minus

Läs mer

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016

Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 Socialkontoret Information om taxor och avgifter inom hemvården i Åre kommun 2016 1. Taxans tillämpningsområde Taxan gäller för personer som har insatser beviljade inom kommunens hemvård. 2. Beräkning

Läs mer

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter

Gullspångs kommun. Äldreomsorgsavgifter Gullspångs kommun Äldreomsorgsavgifter 2012 Kommunfullmäktige har 2011-12-12 152 fattat beslut om följande avgifter inom äldreomsorgen Hemvård Förbehållsbelopp Förbehållsbeloppet består av hyra, minimibelopp

Läs mer

Avgifter Vård och stöd. Gäller från

Avgifter Vård och stöd. Gäller från Avgifter Vård och stöd Gäller från 2017-01-01 Allmänt om avgifter inom vård och omsorg Bestämmelserna kring avgiftssystemet finns i Socialtjänstlagen kap 8 kap 2-9 och gäller avgift för vård, omsorg,

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg 2015

Avgifter Vård och omsorg 2015 Avgifter Vård och omsorg 2015 Information om avgifter Socialförvaltningens möjlighet att ta ut avgifter inom äldreomsorg regleras i socialtjänstlagen 8 kap. I lagen regleras den högsta avgift som en kommun

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från

SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER. Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård. Gäller från SOCIALFÖRVALTNINGEN INFORMERAR OM AVGIFTER Äldreomsorg Omsorg för personer med funktionsnedsättning Hälso- och sjukvård 2012 Gäller från 160101 Inledning Riksdagen har beslutat om ett högkostnadsskydd

Läs mer

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016

Avgifter. inom hemtjänst och särskilt boende 2016 Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende 2016 1 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp och stöd för att klara

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013

Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Renhållningstaxa för Gislaveds kommun 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-25, 56 Gäller fr o m 2013-06-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter som enligt gällande lagstiftning kan utgå för hantering

Läs mer

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende

Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2016-12-15 9 (xx) Dnr SN 2016/245 Taxor och avgifter inom socialnämnden 2017 samt förslag att höja avgiftstaket för hemtjänst och särskilt boende Sammanfattning

Läs mer

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning

Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Social- och omsorgskontoret Avgifter för äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 februari 2015 Innehåll Om kommunens avgifter... 3 Avgifter för dig som bor i eget/ordinärt boende... 4

Läs mer

Avgifter. Vård och Omsorg

Avgifter. Vård och Omsorg Stenungsunds kommun Avgifter för Vård och Omsorg År 2015 Innehållsförteckning OLIKA TYPER AV AVGIFTER... 3 AVGIFTSUNDERLAG... 4 FÖRBEHÅLLSBELOPP... 5 HÖGSTA AVGIFT FÖR OMSORG, MAXTAXA... 6 VAD INGÅR I

Läs mer

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning

Avgifter. för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Avgifter för omsorgen av äldre och personer med funktionsnedsättning Gäller från 1 juni 2015 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården

Avgifter 2015. För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården Avgifter 2015 För dig som har insatser från: Äldreomsorgen Omsorgen om personer med funktionsnedsättning Hemsjukvården I Västerviks kommun finns en avgift för hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm och

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Avgifter Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade

Avgifter Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter 2017 Avgifter inom vård och omsorg - äldre och funktionshindrade Avgifter inom vård och omsorg Hjo kommun tar ut en avgift för den hjälp du får, antingen i form av hemvård, särskilt boende, dagverksamhet

Läs mer

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01

kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 ESIÖVS KOMMUN Höörs kommun HÖRBY KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen

Avgifter inom hemtjänst och särskilt boende. Socialförvaltningen Avgifter 2017 inom hemtjänst och särskilt boende Socialförvaltningen 1 2 Inledning Den här broschyren vänder sig till dig som bor hemma eller på ett särskilt boende i Falkenbergs kommun och behöver hjälp

Läs mer

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen.

Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. TAXA 2010 1(7) Avgifter inom äldre och handikappomsorgen. Avgiften baseras på varje enskild persons avgiftsutrymme som beräknas enligt följande: 1. Inkomst 2. Minimibelopp 3. Eventuell sänkning av minimibelopp

Läs mer

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet.

Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Omsorgsförvaltningen TAXA 2008 AVGIFTER I ORDINÄRT BOENDE 1(6) Avgifter avseende Hjälp i hemmet, Trygghetslarm, Korttidsvistelse samt Dagverksamhet. Taxan gäller från och med 1 juli 2002 och senast reviderad

Läs mer

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård

Avgifter 2015. omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård Avgifter 2015 omsorg/hemtjänst kommunal hälso- och sjukvård 2 Innehåll Inledning... 4 Avgiftsunderlag... 5 Levnadsomkostnader... 6 Bostadskostnad... 7 Omsorgsavgift... 8 Omsorgstaxan... 9 Övriga avgifter...

Läs mer

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017

Avgifter för vård, omsorg och service. Gäller från 1 april 2017 Avgifter för vård, omsorg och service Gäller från 1 april 2017 Innehåll Avgifter för vård, omsorg och service 3 Så räknar vi ut din avgift 3 Maxtaxa 3 Förbehållsbelopp 3 Minimibelopp 4 Avgiftsutrymme 4

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen Dnr 2016/ CL Id

VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen Dnr 2016/ CL Id VIMMERBY KOMMUN Socialförvaltningen 2016-01-02 Dnr 2016/13.730 CL Id 23006 1. Avgifter inom socialförvaltningen 2016 bistånd enligt SoL och insatser enligt HSL för äldre personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg

Avgifter Vård och omsorg Avgifter Vård och omsorg Gäller från och med 2013-10-01 Innehåll: Avgifter Vård och omsorg...1 Innehåll:...2 Ordlista...2 Om avgifter i korthet...3 Individuellt avgiftsbeslut...4 Inkomster...4 Förbehållsbelopp...5

Läs mer

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015.

Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. Avgifter Vård och omsorg i Malmö stad 2015. MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 1 2015-01-08 17:17:42 MS_nya_avgifter_fördjupning_16-sid.indd 2 2015-01-08 17:17:43 Illustration: Helena Halvarsson I

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2015. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2015 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19

Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Renhållningstaxa för Alvesta Kommun 2014 gällande tillsvidare Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-19 Allmänna bestämmelser 1 Avgift för insamling, transport och bortskaffande av hushållsavfall från bostäder

Läs mer

Socialförvaltningen informerar Avgifter

Socialförvaltningen informerar Avgifter Socialförvaltningen informerar Avgifter Information om avgifter inom äldreomsorgen och området för funktionsnedsatta Allmän information Riksdagen har beslutat om maxtaxa för vård- och omsorgsavgifter inom

Läs mer

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad.

och sammanboende. För år 2014 motsvarar det 5 012 respektive 4 235 per månad. 1(7) Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala serviceförvaltningen Börje Klintbo Dnr BAS 2014/150 Avgifter och taxor inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning Bakgrund Bas-förvaltningen

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande:

Avgiftsutrymmet beräknas enligt följande: AVGIFTER FÖR VÅRD, OMSORG OCH SOCIALT STÖD ENLIGT SOCIAL- TJÄNSTLAGEN OCH HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSLAGEN Föreliggande avgiftsbestämmelser utgår från Riksdagens beslut den 14 november 2001 om nya regler för

Läs mer

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01

AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 AVGIFTER FÖR HEMTJÄNST, TRYGGHETSLARM, MATDISTRIBUTION, HEMSJUKVÅRD OCH KORTTIDSVISTELSE Gäller fr o m 2015.02.01 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG VÅRD OCH ÄLDREOMSORG ADRESS Stadshuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23

Läs mer

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG

AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG AVGIFTER VÅRD OCH OMSORG GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Maxtaxa 3 Prisbasbelopp 3 Avgiftsutrymme 4 Minimibelopp/förbehållsbelopp 5 Hemtjänst/omvårdnadsavgift 6 Timtaxa 6 Dagverksamhet

Läs mer

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service

Avgifter. för vård, omsorg samt stöd och service Avgifter för vård, omsorg samt stöd och service 2012 Vård- och omsorgsförvaltningen ger omsorg, stöd och service till äldre och till personer med funktionsnedsättning, samt utför hälso- och vårdinsatser.

Läs mer

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun

Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun 1(8) Handläggare Tommy Lingefors Avgifter inom äldreomsorgen och inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar i Mjölby kommun Gällande from 2013-03-01 Reviderad 2013-01-28, 20 2/8) 1

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst

Avgifter för vård och omsorg 2014. Hemtjänst Avgifter för vård och omsorg 2014 Hemtjänst Avgifter för hemtjänst 2014 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Hemtjänst kan de som behöver

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen

Mönsterås kommun. Socialförvaltningen Mönsterås kommun Socialförvaltningen Taxor och avgifter Fr.o.m. 1 januari 2014 0 1 Kontaktuppgifter Vid behov av hemtjänst, trygghetslarm med mera, kontakta biståndshandläggarna: Tel: 0499-170 00 växel

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE...

AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE... 1-6 Innehållsförteckning AVGIFTER I SÄRSKILDA BOENDEFORMER OCH ORDINÄRT BOENDE.... 2 Bakgrund... 2 Maxtaxa... 2 Förbehållsbeloppet... 2 Minimibelopp... 3 Höjning av minimibeloppet.... 3 Beräkning av avgiftsunderlag...

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN 2012-02-27 TILLÄMPNINGSANVISNINGAR TILL TAXA AVSEENDE INSATSER FÖR ÄLDRE OCH FUNKTIONSHINDRADE I HÄRRYDA KOMMUN Inledning... 2 Avgiften (8 kap 2 SoL)... 2 Boendekostnad... 4 Inkomstbegreppet (8 kap. 4

Läs mer