EXAMENSARBETE. Energiutredning och energibesparande åtgärder i näringsfastighet. Pet-food, Norrfjärden. Jimmy Nordahl 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Energiutredning och energibesparande åtgärder i näringsfastighet. Pet-food, Norrfjärden. Jimmy Nordahl 2014"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Energiutredning och energibesparande åtgärder i näringsfastighet Pet-food, Norrfjärden Jimmy Nordahl 2014 Högskoleingenjörsexamen Energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik

2 Förord Jag skulle vilja tacka personalen på Piteå näringsfastigheter (PNF) och då främst Bo Granberg och Kurt Nilsson. Tack för alla gånger ni ställt upp med tid, engagemang och kunskap. Vill även tacka Anders Sundqvist, Henry Olofsson och Tore Degerfalk, PNF, för ert intresse och tekniska kunnande. Vill skicka ett stort tack till Maria Lundberg och Marcus Bergström, Pet-food samt Olov Karlsson, LTU, för er hjälpsamhet och stora tålamod. i

3 Sammanfattning Mänskligheten står inför den stora utmaningen att stabilisera mängden växthusgaser i atmosfären. För att samhället ska klara av omställningen till ett miljövänligt och hållbart samhälle behöver man vidta stora energibesparande åtgärder. Ingen samhällssektor lämnas oberörd. I den här rapporten undersöks hur elförbrukningen på ett medelstort företag, Pet-food i Norrfjärden, Piteå kommun, kan minskas. Resultatet baseras på en genomgång av relationshandlingar, tekniska dokument, intervjuer och mätningar på plats på företaget. Jag har identifierat de största elförbrukarna samt gett förslag till förbättringar i det kontinuerliga rutinarbetet. Dessutom har jag tagit fram två energibesparande åtgärdspaket för belysning och ytterligare jämförelser för värmekablar. Med dessa visar jag hur verksamheten kan minska elförbrukningen med sammanlagt ca kwh per år. Stora mängder energi kan sparas t.ex. genom att byta befintlig belysning till modernare teknik och bygga bort behovet av markvärmekablar. Nyckelord: Energibesparing, behovsstyrning, driftoptimering, dagsljusinlänkning, markvärmekablar. ii

4 Abstract Mankind is facing a huge challenge to stabilize the amount of greenhouse gases in the atmosphere. Large measures are needed for society to be able to cope with the transition to achieve a sustainable society. This report examines how the electricity consumption can be reduced of a medium sized company, Pet-food in Norrfjärden, Piteå. Examination of built documentation, technical documentation, interviews and onsite measurement lay the foundation for the achieved results. The company s largest electricity consumers are identified as well as opportunities for improvement in the continuous routine work for energy saving. Measures for saving energy in the warehouse lighting and operational optimization for the heating cables are investigated and shows how the business can reduce its electricity consumption by about kwh per year. Large amounts of energy can be saved by changing existing lighting to more energy effective lighting and by eliminating the need for ground heating cables. Keywords: Energy saving, demand control, performance optimization, daylight insolation, ground heating cable. iii

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte och frågeställning Målsättning Avgränsningar Tidigare arbete Teori Klimatarbete och energianvändning Energibesparingar Driftoptimering Belysning Närvarostyrning Dagsljusinlänkning Ägandestruktur Piteå Näringsfastigheter AB Norrfab i Piteå AB Pet-food Fodertjänst i Piteå AB Fastigheten och verksamheten Uppvärmning Elförbrukning Ventilation Belysning Värmekablar Klimatskal Tidigare åtgärder Påtalade problem Metod Tillvägagångsätt för energiberäkningar Temperaturberoende Inställning av aktivt temperaturområde iv

6 Varaktighetsdiagram Ljusberoende Ingenjörsmässiga uppskattningar Drifttider Värmekablar Truckladdning Mätningar Elmätning IR-mätning Åtgärdsförslag Metodkritik Beloks Totalmetodik Resultat Utredning av elförbrukningen för Elförbrukning Elmätningar Elmätning av TA1/FA Elmätning av TA2/FA2 och TA3/FA Elförbrukning för kontorselektronik Belysning Lagerbelysning Kontorsbelysning Utebelysning Vinterdrift Värmekablar Markvärme Värmekablar i stuprör, hängrännor och brunnar Motorvärmare Energibesparing med åtgärdsförslag Värmekabel Driftopitmering v

7 Optimering och åtgärder för markvärmekablar vid Lastkaj Belysning Elförbrukning med åtgärdspaket Åtgärdspaket 2, ljusinlänkning och konstantljusreglering Lokalvandring och diskussion kring generella åtgärdsförslag Klimatskalet Ventilation Belysning Värmekablar Uppvärmning av fastigheten Diskussion och slutsats Värmekablar Belysning Referenser Bilagor Varaktighet för olika temperaturer Soldata för Piteå Förbrukningsutredning, beräkning av förbrukning hos ventilation Förbrukningsutredning, beräkning av förbrukning hos kontorselektronik Förbrukningsutredning, beräkning av förbrukning hos belysning Energiutredning, beräkning av förbrukning för vinterdrift Beräkningar för åtgärdsförslag, förbrukning av värmekablar Beräkningar för åtgärdsförslag, förbrukning av belysning vi

8 1. Inledning 1.1 Bakgrund För att världen ska ha en chans att lösa problemet med de pågående klimatförändringarna behöver stora åtgärder genomföras. Sverige har satt upp målsättningen att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050 (Naturvårdsverket, u.å.). Med andra ord ska Sverige som helhet inte släppa ut mer växthusgaser än vad landets ekosystem kan absorbera. Målsättningen ställer krav på alla delar av samhället att minska sina utsläpp av växthusgaser och minska sin energianvändning. En rad styrmedel har införts för att hjälpa företag med att sänka sin energianvändning. Bland annat delar Energimyndigheten ut bidrag och stöd till både företag (Energimyndigheten, u.å. d) och kommuner (Energimyndigheten, u.å. a) som vill få hjälp med att sänka sin energianvändning, Med andra ord ligger det i tiden för företag och kommuner att vara medvetna om sin energianvändning. Genom att se över sin energiförbrukning kan företag öka sin konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter eftersom att varje slösad kilowattimme (kwh) är i slutändan bortkastade pengar. 1.2 Syfte och frågeställning Rapporten har som syfte att ge en tydligare bild av energiförbrukningen för näringsidkaren Pet-food i Norrfjärden, Piteå kommun. Arbetet ska även leda fram till förslag på energibesparande åtgärder. Fokus har lagts på att ta fram åtgärdsförslag som inte är ekonomiskt kostsamma, men ändå energibesparande och som därmed borde utföras så snart det är möjligt. 1.3 Målsättning Målsättningen med arbetet var att ta fram energibesparande åtgärder för lokalen och verksamheten. Ursprungligen var målet med rapporten att ta fram ett paket med energibesparande åtgärder inom ramen för Beloks Totalmetodik, (Belok, u.å.). Tanken var att använda metodiken för Pet-food i Norrfjärden, Piteå kommun, men då behövdes först en förbrukningsutredning av verksamheten utföras. Efter en tid frångicks Totalmetodiken eftersom det ansågs bli ett för omfattande arbete inom ramen för examensarbetet. Eftersom att det saknades information om såväl historisk som nuvarande energiförbrukning fokuserades istället arbetet på att identifiera de stora elförbrukarna i verksamheten och ta fram åtgärdsförslag till dessa. 1.4 Avgränsningar Energiutredningen avgränsades till att enbart omfatta elförbrukningen då det ansågs finnas ett stort behov av att få en klarare bild av dagens förbrukning. Dittills fanns endast månadsvis totalförbrukning av elektricitet och detaljerad information om elförbrukningen saknades. Vid framtagning av olika åtgärdsförslag har ingen djupare ekonomisk kalkyl utförts för att undersöka lönsamheten hos åtgärden. I rapporten har istället energibesparingen för åtgärden varit i fokus. Målsättningen har varit att med små och enkla medel minska energibehovet i 1

9 verksamheten. Åtgärderna som tas upp här borde i ringa utsträckning påverka lönsamheten hos större framtida åtgärder. Vid rundvandring i lokalerna har flertalet åtgärdsförslag identifierats som rör generella åtgärder för att minska energiåtgången. Beräkningar för att visa energisvinnet för dessa generella åtgärder har inte gjorts. Detta eftersom att arbetet då hade blivit alltför omfattande. Istället har problemet dokumenterats med infraröd kamera och i rapporten visas bilder från dessa i samband med åtgärdsförslag. 1.5 Tidigare arbete Det har tidigare inte genomförts någon omfattande energiutredning av fastigheten. Under litteraturstudien hittades inga tidigare studier av lagerverksamheter som kunde användas i arbetet. Däremot användes Beloks Totalmetodik som utgångspunkt för utredningsarbetet. I verksamheten har det inte heller förekommit något dokumenterat kontinuerligt arbete för att hålla nere energiförbrukningen. Exempel på kontinuerligt arbete som påverkar elförbrukningen som tidigare utförts rör främst byte av filter i ventilationsaggregaten och att släcka belysning vid arbetsdagens slut. 2

10 2. Teori 2.1 Klimatarbete och energianvändning En av de största utmaningarna, för att inte säga den största utmaningen som världen står inför i dagsläget, är att stabilisera den av människan skapade klimatförändringen. FNs klimatpanel IPCC har uppskattat scenarion där en höjning av den globala medeltemperaturen inte får stiga med mer än +2 ºC jämfört med förindustriell tid. Detta för att undvika en skenande temperatur-ökning med katastrofala försämringar av det globala klimatsystemet och starkt förändrade vädermönster (IEA, 2012). Kyotoprotokollet som de flesta av världens länder skrivit under använder sig av detta scenario som en ledstjärna för det internationella klimatarbetet. Kyotoprotokollets målsättning var att sänka världens utsläpp av växthusgaser med sammanlagt 5,2 % under perioden jämfört med referensåret 1990, (NE, u.å.). Detta mål uppnåddes, men arbetet måste gå vidare då världens utsläpp av växthusgaser måste sänkas med omkring 50 % jämfört med referensåret 1990 (IEA, 2012). Detta för att stabilisera mängden växthusgaser (främst koldioxid, CO2, och metan, CH4) i atmosfären som är klimatkonventionens huvudmål. Efter att Kyotoprotokollets projekttid löpt ut 2012 och nya bindande miljömål fortfarande diskuteras har EU på egen hand åtagit sig nya miljömål med ytterligare sänkningar av växthusgasutsläpp. I linje med EU:s miljöarbete antog Sverige nationella miljömål som beskrivs i Begränsad klimatpåverkan. I Begränsad klimatpåverkan preciseras målsättningen för koncentrationen av växthusgaser enligt Naturvårdsverket (u.å) som: Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter). Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram underlag till en färdplan för ett Sverige som helhet inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050 (Naturvårdsverket, u.å.). Energisektorn är den enskilt största källan till utsläpp av koldioxid. Energisektorn är också den näst största källan till utsläpp av CH4. Den energiproducerande sektorn stod 2013 för över 40 % av världens totala utsläpp av växthusgaser (Foster & Bedrosyan, 2014). Energisektorn omfattas energi som används till att producera värme och elektricitet. I rapporten Understanding CO2 emissions from the global energy sector visar författarna att kolanvändning 2010 stod för omkring 40 % av energisektorns energiproduktion, men samtidigt stod kol för 70 % av sektorns utsläpp av CO2. Trots detta har den globala utsläppsfaktorn i gco2e/kwh (gram koldioxid ekvivalent per kilowattimme) varit konstant de senaste decennierna samtidigt som mängden producerad energi stadigt ökat (Foster & Bedrosyan, 2014). Med andra ord har inte energiproduktionen blivit renare men behovet av nya energikällor stadigt ökat. Världens användning av fossila bränslen i energisektorn är således helt central i arbetet för att stabilisera växthusgaserna i atmosfären. 3

11 2.2 Energibesparingar För att nå det nationella huvudmålet har olika delmål stakats upp. Bl.a. ska Sverige till år 2020 ha minskat sin energianvändning genom energieffektivisering med 20 % jämfört med För att klara av detta måste energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn minskas med 30 TWh till år 2020 och med 75 TWh till 2050 (Energimyndigheten, u.å. a). Enligt Energimyndigheten motsvarar besparingen till år 2020 lika mycket energi som normalstora flerbostadshus använder. Som en del i Piteå kommuns miljöarbete var kommunen en av 25 kommuner i Sverige att år 2009 underteckna det internationella Borgmästaravtalet, Energimyndigheten (u.å. c). Avtalet innebär att kommunen frivilligt förbinder sig att göra extra insatser för att öka energieffektivisering och minska koldioxidutsläpp för att nå längre än kraven på en 20 % minskning fram till 2020 som definieras i EU:s klimatmål. Ett initiativ i linje med detta arbete är energisparprojektet Självklart som ska leda till att Piteå kommun minskar energianvändning i kommunens fastigheter med 30 procent fram till 2020 (Piteå kommun, u.å.) Driftoptimering Enligt Energimyndigheten kan i princip allt i en fastighet som förbrukar energi driftoptimeras. Driftoptimeringen handlar om att låta utrustning vara igång endast då det finns behov för den i verksamheten. Alla fastigheter har behov av värme- och ventilationssystem. Dessa kan med fördel regleras för minimal drift då fastigheten är obemannad under kvällar och helger. Ljusinsläpp eller ljusavskärmning kan spara behovet av uppvärmning respektive kylning. En medveten personalstyrka kan enkelt spara energi genom att stänga dörrar vintertid, släcka lampor och minska användningen av varmvatten (Energimyndigheten, u.å. b) Belysning Under det senaste decenniet har det skett en kraftfull teknisk utveckling av belysning, vilket bl.a. uppmärksammats i utdelningen av Nobelpriset i fysik 2014 som tilldelades Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura för deras upptäckter av den energisnåla blå ljusdioden (LED) (Nobelprize, u.å.). Genom att EU börjat ställa lagkrav på belysning har energianvändningen hos belysningen minskat. Sedan 1 september 2009 har matta glödlampor varit förbjudna på den europeiska marknaden och klara glödlampor har succesivt förbjudits fram till 1 september 2012 då glödlampor märkta med 40 W och lägre har förbjudits (Europeiska kommissionen, u.å.). Enligt Energi Effektiviserings Företagen (EEF, u.å.) kan elanvändningen för belysning i småoch medelstora industrier minskas med 60 % med hjälp av modern teknik och genomtänkt planering. Detta kan ge en positiv effekt på såväl energikostnaden som arbetsmiljö. En hög elförbrukning och dålig belysning ger goda skäl till att se över den befintliga belysningen anser EEF. En belysningsanläggning kan även behöva ses över om den kan anses som föråldrad, enligt EEF (u.å.) kan detta vara fallet med belysning där: Den installerade effekten är hög. Anläggningen är mer än 10 år gammal. Armaturerna saknar högfrekvensdrift. Armaturerna saknar reflektorer. 4

12 Med behovsstyrd drifttid kan också belysningens energianvändning minskas mycket eftersom brinntiden minskas hos belysning i lokaler som stundvis är obemannade. Det är även viktigt att se över belysningens funktion i lokalen, dess placering och skick (Energimyndigheten, u.å. b). Behovet för en viss belysning styrs av vad belysningen ska användas till. Punktbelysning till en arbetsplats eller allmänbelysning i en korridor till exempel. Konventionell belysning producerar en stor mängd värme samtidigt som ljuset alstras. Med måttet ljusflöde beskrivs hur mycket ljus som skickas ut i en viss riktning, ljusflöde mäts med enheten lumen (lm). Ljusutbyte (lm/w) kan användas för att jämföra hur effektivt olika typer av belysning producerar ljus (Figur 1). Figur 1: Ljusutbyte för olika typer av belysning och effekter. Källa: örebroregionen (u.å). Som ovanstående figur visar har T5-lysrör ett högre ljusutbyte än T8-lysrör, figur 1 visar även att högtrycknatriumlampor har en högre grad av ljusutbyte än kvicksilverlampor. Därmed lämpar sig T5-lysrör och högtrycksnatriumlampor bättre för att minska energianvändningen. Enligt Belysningsbranschens broschyr En ljusare framtid finns det stora möjligheter att minska energianvändningen genom att byta gammal belysning med T8-armaturer till nyare effektivare T5-lysrören. Sparpotentialen är så stor som 82 % om man jämför T8-armatuerer med konventionella driftdon och moderna T5-armaturer med dimfunktion, dagsljusavkänning och närvarostyrning. Trots den stora sparmöjligheten använder majoriteten av kontor, skolor och vårdlokaler i Sverige de gamla systemen med T8-lysrör (Belysningsbranschen, 2013). I broschyren beskrivs kostnaden sett utifrån ett livslångt kostnadsperspektiv (sk. LCC), då står elförbrukningen för omkring 70 % och investeringen för bara 10 % av kostnaden. Den moderna T5-tekniken har funnits på den svenska marknaden sedan 1995 och har jämfört med T8 förbättrats med ny optik som reflekterar mer ljus. T5 är dessutom mer effektiva och ger ett större ljusutbyte, vilket i sin tur gör att man behöver färre armaturer per rum. I En ljusare framtid går även att läsa att T5-lysrören har även en länge livslängd och innehåller betydligt mindre mängd kvicksilver. 5

13 Närvarostyrning Belysning i olika områden kan med fördel delas in i olika sektioner och regleras med närvarostyrning. Stora anläggningar med mycket belysning kan då spara stora mängder energi genom att reglera ljusstyrkan med så kallad dimning av oanvända utrymmen. För att inte förkorta livslängden hos armaturen släcks inte belysningen helt och hållet. Istället reduceras ljusflödes till omkring 10 % av det som genereras vid fulleffekt. För att kunna dimma belysningen måste armaturen vara utrustad med högfrekvensdon (HF-don) (Energimyndigheten, u.å. b). Genom att minska ljusflödet till 10 % kan energibesparingen uppgå till omkring 80 % (Figur 2). Figur 2: Ungefärlig energibesparing vid dimning av HF-don. Källa: Ljuskultur (2012). Belysningsbehovet i ett visst område av arbetsplatsen styrs inte bara av hur mycket området används utan också vad det används till. Vid mer synkrävande arbetsuppgifter som kontorsplatser behövs bättre belysning. Andra områden som exempelvis korridorer har inte ett lika stort behov av belysning Dagsljusinlänkning Enligt energimyndigheten kan dagsljusinlänkning minska energibehovet samtidigt som det höjer komforten i lokalen. Med dagsljusinlänkning försöker man som namnet antyder länka in naturligt ljus i byggnaden för att minska behovet av det artificiella ljus som belysningen står för. Når mycket ljus in i lokalen genom vägg- eller takfönster kan armaturerna regleras med ett s.k. konstantljussystem. Med ett konstantljussystem regleras ljusflödet från belysningen efter hur mycket dagsljus som når lokalen. Resultatet blir ett jämnt ljusflöde med hög komfort (Energimyndigheten, u.å. b). Stora lokaler som inte kan få in tillräckligt naturligt ljus genom väggplacerade fönster har möjlighet att istället länka in dagsljus genom takfönster. Detta kan t.ex. göras med fasta konstruktioner med kupolfönster, t.v. i figur 3, eller kombineras med öppningsbar karm för brandventilation eller daglig ventilation som kan ses t.h. i figur 3. Öppningsbar karm kan användas som rökgasventilering eller då det finns behov för daglig ventilation. 6

14 Figur 3: Dagsljusinlänkning med takljus, t.v. fast monterade akrylkupoler (klar), t.h. brandventilator med ett lock av polycarbonat (opac). Källa: Lufta (u.å.). Enligt tillverkaren har U-värdet 1,5 W/m 2 K för ett takljus på isolerad sarg med öppningsbar, (Lufta, u.å.). Detta kan jämföras med ett U-värde i intervallet 1,5-1,7 som gäller för ett nytt tvåglasfönster med ett lågemissionsskikt och luft mellan rutorna (Annika Ekstrand-Tobin & Agneta Olsson-Jonsson, u.å.). 2.3 Ägandestruktur Piteå Näringsfastigheter AB Piteå Näringsfastighet är ett helägt kommunalt bolag. Enligt årsredovisningen från Piteå kommun gällande Piteå Näringsfastigheter AB hade bolaget 2013 en nettoomsättning på SEK. Det går även att läsa verksamhetens art och inriktning (2014a); Piteå Näringsfastigheter har som uppgift att främja arbetsmarknaden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs- och utbildning samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser, i vissa fall ta större risker än våra konkurrenter. Bolaget har verkat sedan 1964 och har idag 12 anställda. PNF står som ägare och förvaltare av 40 fastigheter med en yta på total m 2. Uthyrning av lokaler sker till ett stort antal företag inom en rad olika näringar, (PNF, u.å.) Norrfab i Piteå AB Fastigheten som undersöks i denna rapport ägs till 100 % av Norrfab AB som i sin tur ägs till 70 % av Piteå Näringsfastigheter och till 30 % Pet-food Fodertjänst i Piteå AB. Norrfab AB hade enligt årsredovisningen 2014 en nettoomsättning på SEK (Piteå kommun, 2014b). Det delade ägandet gör att kostnader som rör fastigheten belastar bolaget Norrfab AB medan kostnader som kopplas till verksamheten betalas av Pet-food. 7

15 2.3.3 Pet-food Fodertjänst i Piteå AB Pet-food Fodertjänst i Piteå AB är ett privatägt aktiebolag och fullsortimentsgrossist för husdjur. Med det menas att företaget importerar, distribuerar och marknadsför olika foder och produkter för en mängd husdjur, däribland häst, hund, katt, fågel och fisk. Företaget är ett familjeföretag som startades Verksamhetens huvudsakliga försäljningsmarknader är idag Sverige och Norge, men företaget verkar i hela Norden, Pet-food (u.å.). Företaget har enligt lagerchef Marcus Bergström 22 anställda, varav 8 på lager och 14 på kontor. Omsättningen för 2013 uppgick till SEK, Allabolag (u.å). 2.4 Fastigheten och verksamheten Pet-food nyttjar idag 100 % av ytorna i fastigheten och har brukat lokalerna ända sedan de första lokalerna byggdes 1991; en lagerdel på 390 m 2 och en kontorsdel på 118 m 2. Sedan dess har utbyggnader skett; 1999, 2002, 2005 och Se figur 4 nedan för omfattningen av de olika utbyggnaderna. Figur 4: Färgkodad ritning med tid för utbyggnader och deras utbredning, lager omsluts av blå linje, kontor omsluts av röd linje. Källa: PNF (2008a). Idag har lagerdelen vuxit till ca 6488 m 2 och kontorsdelen är idag ca 884 m 2. Lagret omsluts av en blå linje och kontorsdelen omsluts av den röda linjen. Ytor som faller utanför de röda och blå linjerna är lastkajer. Eftersom att fastigheten har byggts ut i flera etapper finns ingen etablerad namngivning av de olika lagerdelarna. Lagerpersonalen benämner de tre äldsta hallarna som Hall 1-3. För att enkelt kunna hänvisa till fastighetens olika delar har denna namngivning vidareutvecklats av författaren för övriga ytor (Figur 5). 8

16 Figur 5: Färgkodad ritning med författarens namngivning av fastighetens ytor. Källa: PNF (2008a). De olika områdena omfattar generellt inte så många rum förutom kontoret som inrymmer en rad olika kontor, matsal, konferensrum, utbildningssal osv. Då kontoret inte står för en omfattande del av verksamheten har dess ytor slagits samman till en. För tydligare beskrivning se tabell 1. Tabell 1: Gränsdragning från figur 5 omfattar utrymmen på ritning med ritningsbetekningar. Källa PNF (2008a). Namn Omfattar utrymmen på Namn Omfattar utrymmen på ritning ritning Hall Pallförsäljning Hall Lager 1030a. Servicerum Hall Lager tillbyggnad Städ 1044a/b. WC Elcentral Hall Embalage Hall Lager Fläktrum Omkl. Herr Truck 1049 Truckrum WC/D Inplastning Lager Omkl. Dam Kontor Flertal kontor, konf., matsal, osv. 1036a. WC/D Lastkaj Lastkaj Entresolplan Bef. Inlastning Hall Lager Bef. Inlastning Entresolplan Ny Inlastning 1045a. Kontor Lastkaj Lastbrygga 9

17 2.4.1 Uppvärmning Hela byggnaden värms idag upp av golvvärme genom ett antal shuntgrupper. Uppvärmningen kommer enbart från fjärrvärme med en totalårsförbrukningen 2013 av fjärrvärme på 258,2 MWh med ett totalflöde på m 3 (PiteEnergi, 2014). Uppvärmningen av fastigheten visas figur 6. Det bör noteras att värdena från PiteEnergi inte är normalårskorrigerade, vilket betyder att ingen hänsyn tagits till temperaturvariationer mellan åren. Figur 6: Fjärrvärmeförbrukning i MWh under åren : Källa PiteEnergi (2014). I fastighetens undercentral sitter en fjärrvärmecentral som levererar hela värmebehovet för varmvatten och uppvärmning. Värmeväxlaren som används är tillverkad 2005 och installerades i bygganden 2012 enligt drifttekniker Bo Granberg på PNF. Då den primära verksamheten i lokalerna är lagerhållning av djurfoder kan temperaturen i lagret hållas relativt låg. Det är idag inställt på +17 ºC. Arbetsmiljöverket ställer krav och ger råd om bland annat innetemperatur på kontor där temperaturen bör regleras efter ansträngningsgraden för arbetet. I kontorslokaler bör riktvärden för den operativa (upplevda) temperaturen ligga på 22 ºC ± 2 ºC (Eklund, 2006). Uppvärmningen av kontorslokaler på Petfood ligger idag på +20 ºC, enligt Bo Granberg på PNF Elförbrukning Totalårsförbrukningen 2013 av elektricitet var 594,8 MWh för Pet-food, med en fördelning under året enligt figur 7. Det bör noteras att den stora skillnaden i förbrukning för våren 2013 och våren 2014 beror på driftoptimering av markvärme vid Lastkaj 2, se figur 5 i avsnitt 2.4. Elförbrukningen för vinterhalvåret är markant större än förbrukning under sommaren. Detta beror på att under vintern krävs stora elförbrukare som motorvärmare och värmekablar. Allmänt har verksamheten en basförbrukning på ca 30 MWh/månad. 10

18 Figur 7: Pet-foods elanvändning per månad under perioden januari 2013 till juni Källa: PiteEnergi (2014) Lagerhållningen av foder och djurprodukter kräver inga stora elförbrukande maskiner och inga kylrum eller andra energikrävande utrymmen är nödvändiga. Elförbrukande maskiner på lagret är främst truckar, i dagsläget används låglyftande åktruckar och motviktstruckar för in- och utlastning av lagervaror. Övriga elförbrukande maskiner som används på lagret är två stycken apparater för inplastning av lastpallar med produkter. På lagret finns även ett kontor, fem stycken lagerdatorer med diverse utrustning, exempelvis etikettskrivare Ventilation De fem befintliga ventilationsaggregaten är alla av typen till- och frånluftsaggregat, se tabell 1 för beskrivning. Eftersom verksamheten byggts ut i flera omgångar har ventilationen byggts på med ett nytt aggregat då ventilationsbehovet ökat. Tabell 2: Typ av ventilationsaggregat enligt apparatkort samt relevant information. Drifteffekt: 1 från maskintavla, 2 Drift och skötsel -dokument, 3 tillverkarens manual. Källa: PNF (2008a). Beteckning Typ Driveffekt, Betjänar Flöde, till/från VVX Ålder till/från (W) (m 3 /s) TA1/FA1 Novenco 1100/ Lager 0,7/0,7 Platt 1991 ZCQ 9/4 TA2/FA2 Kryotherm Kontor 0,84/1,0 Roterande 2008 GXL 10 SC TA3/FA3 Fläktwoods 1100/ Lager 0,7/0,7 Roterande 2005 EC TA4/TA4 Fläktwoods 1100/ Lager 1,2/1,2 Roterande 2008 EC TA5/TA5 Heru 75 S Ombyt/dusch 0,0025/0,0025 Roterande

19 Ventilationsaggregat TA3/FA3 har varit oanvänt sedan november Orsaken är delvis oklar, men överdimensionerad ventilation och buller till kontorslandskap beläget våningen under är delorsaker, enligt Bo Granberg. Alla ventilationsaggregaten är frekvensstyrda förutom TA1/FA1 som ger ventilation vid konstant flöde. Alla aggregaten är utrustade med värmeväxlare för att tillvarata energin i den varma frånluften. Alla ventilationsaggregaten förutom TA1/FA1 har roterande värmeväxlare. TA1/FA1 är utrustad med en platt korsströmsvärmeväxlare (Tabell 2). Enligt uppgifter i tabell 1 är ventilationen i dagsläget dimensionerad för att totalt leverera ett tilluftsflöde på m 3 /h (el. 3,443 m 3 /s). Alla ventilationsaggregat i fastigheten har ett värmebatteri för tilluften som drivs med fjärrvärme Belysning Belysningen som idag används i lagret är uteslutande lysrör av en äldre och enklare modell, kallad T8. I den äldsta lagerdelen ( Hall 1, se Figur 5 i avsnitt 2.4) har lysrörsarmaturerna glimtändare. I övrigt är armaturerna utrustade med elektriska HF-don (högfrekvens don). Totalt omfattar lagerbelysningen minst 440 lysrörsarmaturer med effekter på 80 watt, 58 watt och 36 watt. För belysningen är den installerade effekten totalt 61,8 kw. Belysningsarmaturerna sitter direkt fast mot taket eller hänger i vajrar. Se figur 8 för exempel på belysning i Hall 4 där de ursprungliga lysrörsarmaturerna om 3 linjer med kallvitt ljus (4100 K) har förstärkts med en linje lysrörsarmaturer med varmvitt ljus (3000 K). Figur 8: Takmonterade belysningslinjer med kallvitt respektive varmvitt ljus i Hall 4. Källa: Egen. Upplysning av lastkajer och fasad görs idag med kvicksilverlampor och omfattar totalt 3,1 kw installerad effekt. Fasadbelysningen är tänkt att endast lysa då det är mörkt och ska regleras med ett skymningsrelä, under arbetet upptäcktes att detta var ur funktion. 12

20 2.4.5 Värmekablar Fastigheten har ett antal värmekablar som har till uppgift att förhindra isbildning. För att förhindra isproppar finns värmekablar belägna i stuprör, stuprännor, spygatter, dagvattenbrunnar och takbrunnar. I dagsläget är hela baksidan på fastigheten utrustad med värmekablar i hängrännor och stuprör. Planer finns även på placera värmekablar i hängrännor och stuprör på fastighetens framsida, då främst längs med Hall 5 och Hall 6 (Figur 5) enligt Henry Olofsson, drifttekniker på PNF. För att förhindra isbildning och halka för människor och lastbilar har markvärmekablar lagts ner under asfalten vid huvudentré samt vid Lastkaj 1 och delar av Lastkaj 2, se figur 5. I tabell 3 visas den installerade effekten för de olika markvärmeslingorna. Den totalt installerade effekten för dessa värmekablar är ca 29 kw. Tabell 3: Placering och installerad effekt för markvärmekablar. Källa: PNF (2008a). Placering av markvärmekablar Installerad effekt (W) Lastkaj Lastkaj Entré Summa Klimatskal Nedan följer en lista för hur klimatskalet är utformat. Fastighetens golv består av en armerad stålglättad betongplatta med 180 mm markisolering. Kantbalkarna är markisolerade med L-segment som ska förhindra köldbryggor in grunden. Taket är av en självbärande konstruktion som ytterst har asfaltspapp och därefter 20 mm mineralullboard, 150 mm cellplast, ångspärr och sist 50 mm mineralull liggandes ovanpå plåten, se figur 9. Det uppskattade U-värdet är 0,56 W/m 2 K, (Roockwool, u.å.). Väggarna är en förfabricerad sektionsvägg av plåtar med 150 mm mineralull mellan som isolering med ett U-värde på 0,28 W/m 2 K, (Lindab, 2013). Fönster i fastigheten finns på kontorsdelen och består av fönster från SP fönster (Classic). Glaserad med 3-glas isolerruta T4-12 med U-värde på 1,5 W/m 2 K (PNF, 2005). Portar till lagret består av elektriskt manövrerade Crawfordportar med U-värde omkring 0,78 W/m 2 K (PNF, 2005). Vid takfoten ska övergången mellan tak och vägg vara konstruerad med ett obrutet fuktskydd som ska undvika köldbryggor i takfoten (Figur 9). 13

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet

ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet 2009 ENERGIDEKLARATION Brf Norrskenet Rickard Norlin Riksbyggen 2009-06-15 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder BELOK web augusti 2011 Fastighet: Smultronvägens förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Terrassen 4 Utgåva 1:1 2014-03-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Terrassen 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Orgeln 32 Utgåva 1:1 2012-07-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Orgeln 32 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunnskullen 9 Utgåva 1:1 2014-12-17 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunnskullen 9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Runmästaren 14 Utgåva 1:1 2015-03-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Runmästaren 14 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Fastighet: Tobaksmonopolet 6 Fastighetsägare: AMF Fastighetsägare Konsulter: Incoord Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1924 Area: 17 656 m² Atemp

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tövädret 5 Utgåva 1:1 2014-04-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tövädret 5 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bankekinds Skola 4:3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bankekinds Skola 4:3 Utgåva 1:1 2014-10-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bankekinds Skola 4:3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden?

Instruktion till Enkel Energikartläggning. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: Fråga När uppfördes byggnaden? Instruktion till Enkel Energikartläggning Detta dokument försöker förklara begrepp i den Energikartläggning enkel. Anläggningens namn: Allmänt/Energiledning Har energikartläggning genomförts? JA NEJ Är

Läs mer

Allmänheten och växthuseffekten 2006

Allmänheten och växthuseffekten 2006 Allmänheten och växthuseffekten Allmänhetens kunskap om och inställning till växthuseffekten, med fokus på egna åtgärder, statliga styrmedel och företagens ansvar Frågorna om allmänhetens kunskaper om

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Steninge 8:716 Utgåva 1:1 2013-05-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Steninge 8:716 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 6:392 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 6:392 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Söra 1:71 Utgåva 1:1 2014-08-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Söra 1:71 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur

KÖPGUIDE. LED Dimning. Färgtemperatur LED Dimning Viktigt är att observera att LED belysningsprodukter som är dimbara skall ha en specifik produktmärkning. Det är dock ingen garanti att dimbara LED-produkter fungerar felfritt med olika dimrar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:295 Utgåva 1:1 2014-02-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:295 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Moran 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Moran 1 Utgåva 1:1 2012-07-25 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Moran 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Grytstorp 1:34

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Grytstorp 1:34 Utgåva 1:1 2014-12-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Grytstorp 1:34 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz

ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz 2009 ENERGIDEKLARATION BRF Lagerkrantz Magnus Lindh Riksbyggen 2009-10-14 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer bygger på

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fnösket 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fnösket 4 Utgåva 1:1 2013-08-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fnösket 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE 1

Läs mer

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007

Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av garage A på LLT, Luleå Lokaltrafik, i Luleå Mars 2007 Genomförandegrupp: Sven-Elis Fahlgren Anders Nordlund

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vintapparen 6 Utgåva 1:1 2014-07-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vintapparen 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brunna 4:88 Utgåva 1:1 2012-05-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brunna 4:88 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lövhagen 1:1 Utgåva 1:1 2014-07-29 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lövhagen 1:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Allmänheten och klimatförändringen 2007

Allmänheten och klimatförändringen 2007 Allmänheten och klimatförändringen 7 Allmänhetens kunskap om och attityd till klimatförändringen, med fokus på egna åtgärder och företagens ansvar RAPPORT 7 NOVEMBER 7 Beställningar Ordertel: 8-9 4 Orderfax:

Läs mer

Energieffektiva företag

Energieffektiva företag Energieffektiva företag Miljösamverkan Energi 4-5 maj 2010 Energi- och klimatrådgivare Ragnar Uppström Verkliga exempel på bristande koll på läget Elvärmeslinga i garagenedfart till en stor nybyggd kontorsfastighet

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vallentuna Prästgård 1:125

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vallentuna Prästgård 1:125 Utgåva 1:1 2012-08-15 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vallentuna Prästgård 1:125 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ekollonet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ekollonet 7 Utgåva 1:1 2015-01-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ekollonet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Edsala 5:330

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Edsala 5:330 Utgåva 1:1 2014-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Edsala 5:330 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Postregionen 13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Postregionen 13 Utgåva 1:1 2015-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Postregionen 13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lovisa 13 Utgåva 1:1 2012-05-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lovisa 13 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Myggenäs 12:77

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Myggenäs 12:77 Utgåva 1:1 2015-04-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Myggenäs 12:77 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Askums-Anneröd 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Askums-Anneröd 1:16 Utgåva 1:1 2012-07-10 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Askums-Anneröd 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8)

Tekniska krav och anvisningar. Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning 1 (8) Tekniska krav och anvisningar Energi Riktlinjer och krav vid ny- och ombyggnad samt inhyrning Dokumentet gäller för följande verksamheter: Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Hällsätter 1:16 Utgåva 1:1 2016-01-12 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Hällsätter 1:16 INDEPENDIA ENERGI AB Amalia Jönssons gata 25 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Storskraken 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Storskraken 6 Utgåva 1:1 2012-05-03 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Storskraken 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urmakaren 40 Utgåva 1:1 2015-04-08 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urmakaren 40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lundahagen 19

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Lundahagen 19 Utgåva 1:1 2012-08-30 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Lundahagen 19 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rasbo-Vallby 2:12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rasbo-Vallby 2:12 Utgåva 1:1 2012-09-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rasbo-Vallby 2:12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tegsnäset 1:57 Utgåva 1:1 2013-06-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tegsnäset 1:57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Toresunds-Sundby 1:83

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Toresunds-Sundby 1:83 Utgåva 1:1 2013-11-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Toresunds-Sundby 1:83 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB

BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus. Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset, ett aktivt lågenergihus Passivhus Norden den 17 oktober 2013 Henrik Jönsson Bengt Dahlgren AB BDAB Huset By 18 Krokslätts fabriker Fastighetsadress: Krokslätts Fabriker 52 431 37 MÖLNDAL Fastighets

Läs mer

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10.

10.00 Ljus och hälsa. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10. Utbildning i bra och energieffektiv belysning Jämtlands och Västernorrlands län 2012-05-10 Energimyndigheten Agenda 10.00 Ljus och hälsa - Ljusets direkta och indirekta påverkan på oss människor - Synergonomi,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Röd 1:40

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Röd 1:40 Utgåva 1:1 2012-08-31 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Röd 1:40 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE 1

Läs mer