EXAMENSARBETE. Energiutredning och energibesparande åtgärder i näringsfastighet. Pet-food, Norrfjärden. Jimmy Nordahl 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Energiutredning och energibesparande åtgärder i näringsfastighet. Pet-food, Norrfjärden. Jimmy Nordahl 2014"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Energiutredning och energibesparande åtgärder i näringsfastighet Pet-food, Norrfjärden Jimmy Nordahl 2014 Högskoleingenjörsexamen Energiteknik Luleå tekniska universitet Institutionen för teknikvetenskap och matematik

2 Förord Jag skulle vilja tacka personalen på Piteå näringsfastigheter (PNF) och då främst Bo Granberg och Kurt Nilsson. Tack för alla gånger ni ställt upp med tid, engagemang och kunskap. Vill även tacka Anders Sundqvist, Henry Olofsson och Tore Degerfalk, PNF, för ert intresse och tekniska kunnande. Vill skicka ett stort tack till Maria Lundberg och Marcus Bergström, Pet-food samt Olov Karlsson, LTU, för er hjälpsamhet och stora tålamod. i

3 Sammanfattning Mänskligheten står inför den stora utmaningen att stabilisera mängden växthusgaser i atmosfären. För att samhället ska klara av omställningen till ett miljövänligt och hållbart samhälle behöver man vidta stora energibesparande åtgärder. Ingen samhällssektor lämnas oberörd. I den här rapporten undersöks hur elförbrukningen på ett medelstort företag, Pet-food i Norrfjärden, Piteå kommun, kan minskas. Resultatet baseras på en genomgång av relationshandlingar, tekniska dokument, intervjuer och mätningar på plats på företaget. Jag har identifierat de största elförbrukarna samt gett förslag till förbättringar i det kontinuerliga rutinarbetet. Dessutom har jag tagit fram två energibesparande åtgärdspaket för belysning och ytterligare jämförelser för värmekablar. Med dessa visar jag hur verksamheten kan minska elförbrukningen med sammanlagt ca kwh per år. Stora mängder energi kan sparas t.ex. genom att byta befintlig belysning till modernare teknik och bygga bort behovet av markvärmekablar. Nyckelord: Energibesparing, behovsstyrning, driftoptimering, dagsljusinlänkning, markvärmekablar. ii

4 Abstract Mankind is facing a huge challenge to stabilize the amount of greenhouse gases in the atmosphere. Large measures are needed for society to be able to cope with the transition to achieve a sustainable society. This report examines how the electricity consumption can be reduced of a medium sized company, Pet-food in Norrfjärden, Piteå. Examination of built documentation, technical documentation, interviews and onsite measurement lay the foundation for the achieved results. The company s largest electricity consumers are identified as well as opportunities for improvement in the continuous routine work for energy saving. Measures for saving energy in the warehouse lighting and operational optimization for the heating cables are investigated and shows how the business can reduce its electricity consumption by about kwh per year. Large amounts of energy can be saved by changing existing lighting to more energy effective lighting and by eliminating the need for ground heating cables. Keywords: Energy saving, demand control, performance optimization, daylight insolation, ground heating cable. iii

5 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte och frågeställning Målsättning Avgränsningar Tidigare arbete Teori Klimatarbete och energianvändning Energibesparingar Driftoptimering Belysning Närvarostyrning Dagsljusinlänkning Ägandestruktur Piteå Näringsfastigheter AB Norrfab i Piteå AB Pet-food Fodertjänst i Piteå AB Fastigheten och verksamheten Uppvärmning Elförbrukning Ventilation Belysning Värmekablar Klimatskal Tidigare åtgärder Påtalade problem Metod Tillvägagångsätt för energiberäkningar Temperaturberoende Inställning av aktivt temperaturområde iv

6 Varaktighetsdiagram Ljusberoende Ingenjörsmässiga uppskattningar Drifttider Värmekablar Truckladdning Mätningar Elmätning IR-mätning Åtgärdsförslag Metodkritik Beloks Totalmetodik Resultat Utredning av elförbrukningen för Elförbrukning Elmätningar Elmätning av TA1/FA Elmätning av TA2/FA2 och TA3/FA Elförbrukning för kontorselektronik Belysning Lagerbelysning Kontorsbelysning Utebelysning Vinterdrift Värmekablar Markvärme Värmekablar i stuprör, hängrännor och brunnar Motorvärmare Energibesparing med åtgärdsförslag Värmekabel Driftopitmering v

7 Optimering och åtgärder för markvärmekablar vid Lastkaj Belysning Elförbrukning med åtgärdspaket Åtgärdspaket 2, ljusinlänkning och konstantljusreglering Lokalvandring och diskussion kring generella åtgärdsförslag Klimatskalet Ventilation Belysning Värmekablar Uppvärmning av fastigheten Diskussion och slutsats Värmekablar Belysning Referenser Bilagor Varaktighet för olika temperaturer Soldata för Piteå Förbrukningsutredning, beräkning av förbrukning hos ventilation Förbrukningsutredning, beräkning av förbrukning hos kontorselektronik Förbrukningsutredning, beräkning av förbrukning hos belysning Energiutredning, beräkning av förbrukning för vinterdrift Beräkningar för åtgärdsförslag, förbrukning av värmekablar Beräkningar för åtgärdsförslag, förbrukning av belysning vi

8 1. Inledning 1.1 Bakgrund För att världen ska ha en chans att lösa problemet med de pågående klimatförändringarna behöver stora åtgärder genomföras. Sverige har satt upp målsättningen att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050 (Naturvårdsverket, u.å.). Med andra ord ska Sverige som helhet inte släppa ut mer växthusgaser än vad landets ekosystem kan absorbera. Målsättningen ställer krav på alla delar av samhället att minska sina utsläpp av växthusgaser och minska sin energianvändning. En rad styrmedel har införts för att hjälpa företag med att sänka sin energianvändning. Bland annat delar Energimyndigheten ut bidrag och stöd till både företag (Energimyndigheten, u.å. d) och kommuner (Energimyndigheten, u.å. a) som vill få hjälp med att sänka sin energianvändning, Med andra ord ligger det i tiden för företag och kommuner att vara medvetna om sin energianvändning. Genom att se över sin energiförbrukning kan företag öka sin konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter eftersom att varje slösad kilowattimme (kwh) är i slutändan bortkastade pengar. 1.2 Syfte och frågeställning Rapporten har som syfte att ge en tydligare bild av energiförbrukningen för näringsidkaren Pet-food i Norrfjärden, Piteå kommun. Arbetet ska även leda fram till förslag på energibesparande åtgärder. Fokus har lagts på att ta fram åtgärdsförslag som inte är ekonomiskt kostsamma, men ändå energibesparande och som därmed borde utföras så snart det är möjligt. 1.3 Målsättning Målsättningen med arbetet var att ta fram energibesparande åtgärder för lokalen och verksamheten. Ursprungligen var målet med rapporten att ta fram ett paket med energibesparande åtgärder inom ramen för Beloks Totalmetodik, (Belok, u.å.). Tanken var att använda metodiken för Pet-food i Norrfjärden, Piteå kommun, men då behövdes först en förbrukningsutredning av verksamheten utföras. Efter en tid frångicks Totalmetodiken eftersom det ansågs bli ett för omfattande arbete inom ramen för examensarbetet. Eftersom att det saknades information om såväl historisk som nuvarande energiförbrukning fokuserades istället arbetet på att identifiera de stora elförbrukarna i verksamheten och ta fram åtgärdsförslag till dessa. 1.4 Avgränsningar Energiutredningen avgränsades till att enbart omfatta elförbrukningen då det ansågs finnas ett stort behov av att få en klarare bild av dagens förbrukning. Dittills fanns endast månadsvis totalförbrukning av elektricitet och detaljerad information om elförbrukningen saknades. Vid framtagning av olika åtgärdsförslag har ingen djupare ekonomisk kalkyl utförts för att undersöka lönsamheten hos åtgärden. I rapporten har istället energibesparingen för åtgärden varit i fokus. Målsättningen har varit att med små och enkla medel minska energibehovet i 1

9 verksamheten. Åtgärderna som tas upp här borde i ringa utsträckning påverka lönsamheten hos större framtida åtgärder. Vid rundvandring i lokalerna har flertalet åtgärdsförslag identifierats som rör generella åtgärder för att minska energiåtgången. Beräkningar för att visa energisvinnet för dessa generella åtgärder har inte gjorts. Detta eftersom att arbetet då hade blivit alltför omfattande. Istället har problemet dokumenterats med infraröd kamera och i rapporten visas bilder från dessa i samband med åtgärdsförslag. 1.5 Tidigare arbete Det har tidigare inte genomförts någon omfattande energiutredning av fastigheten. Under litteraturstudien hittades inga tidigare studier av lagerverksamheter som kunde användas i arbetet. Däremot användes Beloks Totalmetodik som utgångspunkt för utredningsarbetet. I verksamheten har det inte heller förekommit något dokumenterat kontinuerligt arbete för att hålla nere energiförbrukningen. Exempel på kontinuerligt arbete som påverkar elförbrukningen som tidigare utförts rör främst byte av filter i ventilationsaggregaten och att släcka belysning vid arbetsdagens slut. 2

10 2. Teori 2.1 Klimatarbete och energianvändning En av de största utmaningarna, för att inte säga den största utmaningen som världen står inför i dagsläget, är att stabilisera den av människan skapade klimatförändringen. FNs klimatpanel IPCC har uppskattat scenarion där en höjning av den globala medeltemperaturen inte får stiga med mer än +2 ºC jämfört med förindustriell tid. Detta för att undvika en skenande temperatur-ökning med katastrofala försämringar av det globala klimatsystemet och starkt förändrade vädermönster (IEA, 2012). Kyotoprotokollet som de flesta av världens länder skrivit under använder sig av detta scenario som en ledstjärna för det internationella klimatarbetet. Kyotoprotokollets målsättning var att sänka världens utsläpp av växthusgaser med sammanlagt 5,2 % under perioden jämfört med referensåret 1990, (NE, u.å.). Detta mål uppnåddes, men arbetet måste gå vidare då världens utsläpp av växthusgaser måste sänkas med omkring 50 % jämfört med referensåret 1990 (IEA, 2012). Detta för att stabilisera mängden växthusgaser (främst koldioxid, CO2, och metan, CH4) i atmosfären som är klimatkonventionens huvudmål. Efter att Kyotoprotokollets projekttid löpt ut 2012 och nya bindande miljömål fortfarande diskuteras har EU på egen hand åtagit sig nya miljömål med ytterligare sänkningar av växthusgasutsläpp. I linje med EU:s miljöarbete antog Sverige nationella miljömål som beskrivs i Begränsad klimatpåverkan. I Begränsad klimatpåverkan preciseras målsättningen för koncentrationen av växthusgaser enligt Naturvårdsverket (u.å) som: Sveriges klimatpolitik utformas så att den bidrar till att koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på lång sikt stabiliseras på nivån högst 400 miljondelar koldioxidekvivalenter (ppmv koldioxidekvivalenter). Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram underlag till en färdplan för ett Sverige som helhet inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären år 2050 (Naturvårdsverket, u.å.). Energisektorn är den enskilt största källan till utsläpp av koldioxid. Energisektorn är också den näst största källan till utsläpp av CH4. Den energiproducerande sektorn stod 2013 för över 40 % av världens totala utsläpp av växthusgaser (Foster & Bedrosyan, 2014). Energisektorn omfattas energi som används till att producera värme och elektricitet. I rapporten Understanding CO2 emissions from the global energy sector visar författarna att kolanvändning 2010 stod för omkring 40 % av energisektorns energiproduktion, men samtidigt stod kol för 70 % av sektorns utsläpp av CO2. Trots detta har den globala utsläppsfaktorn i gco2e/kwh (gram koldioxid ekvivalent per kilowattimme) varit konstant de senaste decennierna samtidigt som mängden producerad energi stadigt ökat (Foster & Bedrosyan, 2014). Med andra ord har inte energiproduktionen blivit renare men behovet av nya energikällor stadigt ökat. Världens användning av fossila bränslen i energisektorn är således helt central i arbetet för att stabilisera växthusgaserna i atmosfären. 3

11 2.2 Energibesparingar För att nå det nationella huvudmålet har olika delmål stakats upp. Bl.a. ska Sverige till år 2020 ha minskat sin energianvändning genom energieffektivisering med 20 % jämfört med För att klara av detta måste energianvändningen i bygg- och fastighetssektorn minskas med 30 TWh till år 2020 och med 75 TWh till 2050 (Energimyndigheten, u.å. a). Enligt Energimyndigheten motsvarar besparingen till år 2020 lika mycket energi som normalstora flerbostadshus använder. Som en del i Piteå kommuns miljöarbete var kommunen en av 25 kommuner i Sverige att år 2009 underteckna det internationella Borgmästaravtalet, Energimyndigheten (u.å. c). Avtalet innebär att kommunen frivilligt förbinder sig att göra extra insatser för att öka energieffektivisering och minska koldioxidutsläpp för att nå längre än kraven på en 20 % minskning fram till 2020 som definieras i EU:s klimatmål. Ett initiativ i linje med detta arbete är energisparprojektet Självklart som ska leda till att Piteå kommun minskar energianvändning i kommunens fastigheter med 30 procent fram till 2020 (Piteå kommun, u.å.) Driftoptimering Enligt Energimyndigheten kan i princip allt i en fastighet som förbrukar energi driftoptimeras. Driftoptimeringen handlar om att låta utrustning vara igång endast då det finns behov för den i verksamheten. Alla fastigheter har behov av värme- och ventilationssystem. Dessa kan med fördel regleras för minimal drift då fastigheten är obemannad under kvällar och helger. Ljusinsläpp eller ljusavskärmning kan spara behovet av uppvärmning respektive kylning. En medveten personalstyrka kan enkelt spara energi genom att stänga dörrar vintertid, släcka lampor och minska användningen av varmvatten (Energimyndigheten, u.å. b) Belysning Under det senaste decenniet har det skett en kraftfull teknisk utveckling av belysning, vilket bl.a. uppmärksammats i utdelningen av Nobelpriset i fysik 2014 som tilldelades Isamu Akasaki, Hiroshi Amano och Shuji Nakamura för deras upptäckter av den energisnåla blå ljusdioden (LED) (Nobelprize, u.å.). Genom att EU börjat ställa lagkrav på belysning har energianvändningen hos belysningen minskat. Sedan 1 september 2009 har matta glödlampor varit förbjudna på den europeiska marknaden och klara glödlampor har succesivt förbjudits fram till 1 september 2012 då glödlampor märkta med 40 W och lägre har förbjudits (Europeiska kommissionen, u.å.). Enligt Energi Effektiviserings Företagen (EEF, u.å.) kan elanvändningen för belysning i småoch medelstora industrier minskas med 60 % med hjälp av modern teknik och genomtänkt planering. Detta kan ge en positiv effekt på såväl energikostnaden som arbetsmiljö. En hög elförbrukning och dålig belysning ger goda skäl till att se över den befintliga belysningen anser EEF. En belysningsanläggning kan även behöva ses över om den kan anses som föråldrad, enligt EEF (u.å.) kan detta vara fallet med belysning där: Den installerade effekten är hög. Anläggningen är mer än 10 år gammal. Armaturerna saknar högfrekvensdrift. Armaturerna saknar reflektorer. 4

12 Med behovsstyrd drifttid kan också belysningens energianvändning minskas mycket eftersom brinntiden minskas hos belysning i lokaler som stundvis är obemannade. Det är även viktigt att se över belysningens funktion i lokalen, dess placering och skick (Energimyndigheten, u.å. b). Behovet för en viss belysning styrs av vad belysningen ska användas till. Punktbelysning till en arbetsplats eller allmänbelysning i en korridor till exempel. Konventionell belysning producerar en stor mängd värme samtidigt som ljuset alstras. Med måttet ljusflöde beskrivs hur mycket ljus som skickas ut i en viss riktning, ljusflöde mäts med enheten lumen (lm). Ljusutbyte (lm/w) kan användas för att jämföra hur effektivt olika typer av belysning producerar ljus (Figur 1). Figur 1: Ljusutbyte för olika typer av belysning och effekter. Källa: örebroregionen (u.å). Som ovanstående figur visar har T5-lysrör ett högre ljusutbyte än T8-lysrör, figur 1 visar även att högtrycknatriumlampor har en högre grad av ljusutbyte än kvicksilverlampor. Därmed lämpar sig T5-lysrör och högtrycksnatriumlampor bättre för att minska energianvändningen. Enligt Belysningsbranschens broschyr En ljusare framtid finns det stora möjligheter att minska energianvändningen genom att byta gammal belysning med T8-armaturer till nyare effektivare T5-lysrören. Sparpotentialen är så stor som 82 % om man jämför T8-armatuerer med konventionella driftdon och moderna T5-armaturer med dimfunktion, dagsljusavkänning och närvarostyrning. Trots den stora sparmöjligheten använder majoriteten av kontor, skolor och vårdlokaler i Sverige de gamla systemen med T8-lysrör (Belysningsbranschen, 2013). I broschyren beskrivs kostnaden sett utifrån ett livslångt kostnadsperspektiv (sk. LCC), då står elförbrukningen för omkring 70 % och investeringen för bara 10 % av kostnaden. Den moderna T5-tekniken har funnits på den svenska marknaden sedan 1995 och har jämfört med T8 förbättrats med ny optik som reflekterar mer ljus. T5 är dessutom mer effektiva och ger ett större ljusutbyte, vilket i sin tur gör att man behöver färre armaturer per rum. I En ljusare framtid går även att läsa att T5-lysrören har även en länge livslängd och innehåller betydligt mindre mängd kvicksilver. 5

13 Närvarostyrning Belysning i olika områden kan med fördel delas in i olika sektioner och regleras med närvarostyrning. Stora anläggningar med mycket belysning kan då spara stora mängder energi genom att reglera ljusstyrkan med så kallad dimning av oanvända utrymmen. För att inte förkorta livslängden hos armaturen släcks inte belysningen helt och hållet. Istället reduceras ljusflödes till omkring 10 % av det som genereras vid fulleffekt. För att kunna dimma belysningen måste armaturen vara utrustad med högfrekvensdon (HF-don) (Energimyndigheten, u.å. b). Genom att minska ljusflödet till 10 % kan energibesparingen uppgå till omkring 80 % (Figur 2). Figur 2: Ungefärlig energibesparing vid dimning av HF-don. Källa: Ljuskultur (2012). Belysningsbehovet i ett visst område av arbetsplatsen styrs inte bara av hur mycket området används utan också vad det används till. Vid mer synkrävande arbetsuppgifter som kontorsplatser behövs bättre belysning. Andra områden som exempelvis korridorer har inte ett lika stort behov av belysning Dagsljusinlänkning Enligt energimyndigheten kan dagsljusinlänkning minska energibehovet samtidigt som det höjer komforten i lokalen. Med dagsljusinlänkning försöker man som namnet antyder länka in naturligt ljus i byggnaden för att minska behovet av det artificiella ljus som belysningen står för. Når mycket ljus in i lokalen genom vägg- eller takfönster kan armaturerna regleras med ett s.k. konstantljussystem. Med ett konstantljussystem regleras ljusflödet från belysningen efter hur mycket dagsljus som når lokalen. Resultatet blir ett jämnt ljusflöde med hög komfort (Energimyndigheten, u.å. b). Stora lokaler som inte kan få in tillräckligt naturligt ljus genom väggplacerade fönster har möjlighet att istället länka in dagsljus genom takfönster. Detta kan t.ex. göras med fasta konstruktioner med kupolfönster, t.v. i figur 3, eller kombineras med öppningsbar karm för brandventilation eller daglig ventilation som kan ses t.h. i figur 3. Öppningsbar karm kan användas som rökgasventilering eller då det finns behov för daglig ventilation. 6

14 Figur 3: Dagsljusinlänkning med takljus, t.v. fast monterade akrylkupoler (klar), t.h. brandventilator med ett lock av polycarbonat (opac). Källa: Lufta (u.å.). Enligt tillverkaren har U-värdet 1,5 W/m 2 K för ett takljus på isolerad sarg med öppningsbar, (Lufta, u.å.). Detta kan jämföras med ett U-värde i intervallet 1,5-1,7 som gäller för ett nytt tvåglasfönster med ett lågemissionsskikt och luft mellan rutorna (Annika Ekstrand-Tobin & Agneta Olsson-Jonsson, u.å.). 2.3 Ägandestruktur Piteå Näringsfastigheter AB Piteå Näringsfastighet är ett helägt kommunalt bolag. Enligt årsredovisningen från Piteå kommun gällande Piteå Näringsfastigheter AB hade bolaget 2013 en nettoomsättning på SEK. Det går även att läsa verksamhetens art och inriktning (2014a); Piteå Näringsfastigheter har som uppgift att främja arbetsmarknaden i kommunen, verka för ett livskraftigt näringsliv, äga och förvalta fastigheter för industri-, kontors-, affärs- och utbildning samt offentlig verksamhet på ett lönsamt sätt och inom ramen för bolagets resurser, i vissa fall ta större risker än våra konkurrenter. Bolaget har verkat sedan 1964 och har idag 12 anställda. PNF står som ägare och förvaltare av 40 fastigheter med en yta på total m 2. Uthyrning av lokaler sker till ett stort antal företag inom en rad olika näringar, (PNF, u.å.) Norrfab i Piteå AB Fastigheten som undersöks i denna rapport ägs till 100 % av Norrfab AB som i sin tur ägs till 70 % av Piteå Näringsfastigheter och till 30 % Pet-food Fodertjänst i Piteå AB. Norrfab AB hade enligt årsredovisningen 2014 en nettoomsättning på SEK (Piteå kommun, 2014b). Det delade ägandet gör att kostnader som rör fastigheten belastar bolaget Norrfab AB medan kostnader som kopplas till verksamheten betalas av Pet-food. 7

15 2.3.3 Pet-food Fodertjänst i Piteå AB Pet-food Fodertjänst i Piteå AB är ett privatägt aktiebolag och fullsortimentsgrossist för husdjur. Med det menas att företaget importerar, distribuerar och marknadsför olika foder och produkter för en mängd husdjur, däribland häst, hund, katt, fågel och fisk. Företaget är ett familjeföretag som startades Verksamhetens huvudsakliga försäljningsmarknader är idag Sverige och Norge, men företaget verkar i hela Norden, Pet-food (u.å.). Företaget har enligt lagerchef Marcus Bergström 22 anställda, varav 8 på lager och 14 på kontor. Omsättningen för 2013 uppgick till SEK, Allabolag (u.å). 2.4 Fastigheten och verksamheten Pet-food nyttjar idag 100 % av ytorna i fastigheten och har brukat lokalerna ända sedan de första lokalerna byggdes 1991; en lagerdel på 390 m 2 och en kontorsdel på 118 m 2. Sedan dess har utbyggnader skett; 1999, 2002, 2005 och Se figur 4 nedan för omfattningen av de olika utbyggnaderna. Figur 4: Färgkodad ritning med tid för utbyggnader och deras utbredning, lager omsluts av blå linje, kontor omsluts av röd linje. Källa: PNF (2008a). Idag har lagerdelen vuxit till ca 6488 m 2 och kontorsdelen är idag ca 884 m 2. Lagret omsluts av en blå linje och kontorsdelen omsluts av den röda linjen. Ytor som faller utanför de röda och blå linjerna är lastkajer. Eftersom att fastigheten har byggts ut i flera etapper finns ingen etablerad namngivning av de olika lagerdelarna. Lagerpersonalen benämner de tre äldsta hallarna som Hall 1-3. För att enkelt kunna hänvisa till fastighetens olika delar har denna namngivning vidareutvecklats av författaren för övriga ytor (Figur 5). 8

16 Figur 5: Färgkodad ritning med författarens namngivning av fastighetens ytor. Källa: PNF (2008a). De olika områdena omfattar generellt inte så många rum förutom kontoret som inrymmer en rad olika kontor, matsal, konferensrum, utbildningssal osv. Då kontoret inte står för en omfattande del av verksamheten har dess ytor slagits samman till en. För tydligare beskrivning se tabell 1. Tabell 1: Gränsdragning från figur 5 omfattar utrymmen på ritning med ritningsbetekningar. Källa PNF (2008a). Namn Omfattar utrymmen på Namn Omfattar utrymmen på ritning ritning Hall Pallförsäljning Hall Lager 1030a. Servicerum Hall Lager tillbyggnad Städ 1044a/b. WC Elcentral Hall Embalage Hall Lager Fläktrum Omkl. Herr Truck 1049 Truckrum WC/D Inplastning Lager Omkl. Dam Kontor Flertal kontor, konf., matsal, osv. 1036a. WC/D Lastkaj Lastkaj Entresolplan Bef. Inlastning Hall Lager Bef. Inlastning Entresolplan Ny Inlastning 1045a. Kontor Lastkaj Lastbrygga 9

17 2.4.1 Uppvärmning Hela byggnaden värms idag upp av golvvärme genom ett antal shuntgrupper. Uppvärmningen kommer enbart från fjärrvärme med en totalårsförbrukningen 2013 av fjärrvärme på 258,2 MWh med ett totalflöde på m 3 (PiteEnergi, 2014). Uppvärmningen av fastigheten visas figur 6. Det bör noteras att värdena från PiteEnergi inte är normalårskorrigerade, vilket betyder att ingen hänsyn tagits till temperaturvariationer mellan åren. Figur 6: Fjärrvärmeförbrukning i MWh under åren : Källa PiteEnergi (2014). I fastighetens undercentral sitter en fjärrvärmecentral som levererar hela värmebehovet för varmvatten och uppvärmning. Värmeväxlaren som används är tillverkad 2005 och installerades i bygganden 2012 enligt drifttekniker Bo Granberg på PNF. Då den primära verksamheten i lokalerna är lagerhållning av djurfoder kan temperaturen i lagret hållas relativt låg. Det är idag inställt på +17 ºC. Arbetsmiljöverket ställer krav och ger råd om bland annat innetemperatur på kontor där temperaturen bör regleras efter ansträngningsgraden för arbetet. I kontorslokaler bör riktvärden för den operativa (upplevda) temperaturen ligga på 22 ºC ± 2 ºC (Eklund, 2006). Uppvärmningen av kontorslokaler på Petfood ligger idag på +20 ºC, enligt Bo Granberg på PNF Elförbrukning Totalårsförbrukningen 2013 av elektricitet var 594,8 MWh för Pet-food, med en fördelning under året enligt figur 7. Det bör noteras att den stora skillnaden i förbrukning för våren 2013 och våren 2014 beror på driftoptimering av markvärme vid Lastkaj 2, se figur 5 i avsnitt 2.4. Elförbrukningen för vinterhalvåret är markant större än förbrukning under sommaren. Detta beror på att under vintern krävs stora elförbrukare som motorvärmare och värmekablar. Allmänt har verksamheten en basförbrukning på ca 30 MWh/månad. 10

18 Figur 7: Pet-foods elanvändning per månad under perioden januari 2013 till juni Källa: PiteEnergi (2014) Lagerhållningen av foder och djurprodukter kräver inga stora elförbrukande maskiner och inga kylrum eller andra energikrävande utrymmen är nödvändiga. Elförbrukande maskiner på lagret är främst truckar, i dagsläget används låglyftande åktruckar och motviktstruckar för in- och utlastning av lagervaror. Övriga elförbrukande maskiner som används på lagret är två stycken apparater för inplastning av lastpallar med produkter. På lagret finns även ett kontor, fem stycken lagerdatorer med diverse utrustning, exempelvis etikettskrivare Ventilation De fem befintliga ventilationsaggregaten är alla av typen till- och frånluftsaggregat, se tabell 1 för beskrivning. Eftersom verksamheten byggts ut i flera omgångar har ventilationen byggts på med ett nytt aggregat då ventilationsbehovet ökat. Tabell 2: Typ av ventilationsaggregat enligt apparatkort samt relevant information. Drifteffekt: 1 från maskintavla, 2 Drift och skötsel -dokument, 3 tillverkarens manual. Källa: PNF (2008a). Beteckning Typ Driveffekt, Betjänar Flöde, till/från VVX Ålder till/från (W) (m 3 /s) TA1/FA1 Novenco 1100/ Lager 0,7/0,7 Platt 1991 ZCQ 9/4 TA2/FA2 Kryotherm Kontor 0,84/1,0 Roterande 2008 GXL 10 SC TA3/FA3 Fläktwoods 1100/ Lager 0,7/0,7 Roterande 2005 EC TA4/TA4 Fläktwoods 1100/ Lager 1,2/1,2 Roterande 2008 EC TA5/TA5 Heru 75 S Ombyt/dusch 0,0025/0,0025 Roterande

19 Ventilationsaggregat TA3/FA3 har varit oanvänt sedan november Orsaken är delvis oklar, men överdimensionerad ventilation och buller till kontorslandskap beläget våningen under är delorsaker, enligt Bo Granberg. Alla ventilationsaggregaten är frekvensstyrda förutom TA1/FA1 som ger ventilation vid konstant flöde. Alla aggregaten är utrustade med värmeväxlare för att tillvarata energin i den varma frånluften. Alla ventilationsaggregaten förutom TA1/FA1 har roterande värmeväxlare. TA1/FA1 är utrustad med en platt korsströmsvärmeväxlare (Tabell 2). Enligt uppgifter i tabell 1 är ventilationen i dagsläget dimensionerad för att totalt leverera ett tilluftsflöde på m 3 /h (el. 3,443 m 3 /s). Alla ventilationsaggregat i fastigheten har ett värmebatteri för tilluften som drivs med fjärrvärme Belysning Belysningen som idag används i lagret är uteslutande lysrör av en äldre och enklare modell, kallad T8. I den äldsta lagerdelen ( Hall 1, se Figur 5 i avsnitt 2.4) har lysrörsarmaturerna glimtändare. I övrigt är armaturerna utrustade med elektriska HF-don (högfrekvens don). Totalt omfattar lagerbelysningen minst 440 lysrörsarmaturer med effekter på 80 watt, 58 watt och 36 watt. För belysningen är den installerade effekten totalt 61,8 kw. Belysningsarmaturerna sitter direkt fast mot taket eller hänger i vajrar. Se figur 8 för exempel på belysning i Hall 4 där de ursprungliga lysrörsarmaturerna om 3 linjer med kallvitt ljus (4100 K) har förstärkts med en linje lysrörsarmaturer med varmvitt ljus (3000 K). Figur 8: Takmonterade belysningslinjer med kallvitt respektive varmvitt ljus i Hall 4. Källa: Egen. Upplysning av lastkajer och fasad görs idag med kvicksilverlampor och omfattar totalt 3,1 kw installerad effekt. Fasadbelysningen är tänkt att endast lysa då det är mörkt och ska regleras med ett skymningsrelä, under arbetet upptäcktes att detta var ur funktion. 12

20 2.4.5 Värmekablar Fastigheten har ett antal värmekablar som har till uppgift att förhindra isbildning. För att förhindra isproppar finns värmekablar belägna i stuprör, stuprännor, spygatter, dagvattenbrunnar och takbrunnar. I dagsläget är hela baksidan på fastigheten utrustad med värmekablar i hängrännor och stuprör. Planer finns även på placera värmekablar i hängrännor och stuprör på fastighetens framsida, då främst längs med Hall 5 och Hall 6 (Figur 5) enligt Henry Olofsson, drifttekniker på PNF. För att förhindra isbildning och halka för människor och lastbilar har markvärmekablar lagts ner under asfalten vid huvudentré samt vid Lastkaj 1 och delar av Lastkaj 2, se figur 5. I tabell 3 visas den installerade effekten för de olika markvärmeslingorna. Den totalt installerade effekten för dessa värmekablar är ca 29 kw. Tabell 3: Placering och installerad effekt för markvärmekablar. Källa: PNF (2008a). Placering av markvärmekablar Installerad effekt (W) Lastkaj Lastkaj Entré Summa Klimatskal Nedan följer en lista för hur klimatskalet är utformat. Fastighetens golv består av en armerad stålglättad betongplatta med 180 mm markisolering. Kantbalkarna är markisolerade med L-segment som ska förhindra köldbryggor in grunden. Taket är av en självbärande konstruktion som ytterst har asfaltspapp och därefter 20 mm mineralullboard, 150 mm cellplast, ångspärr och sist 50 mm mineralull liggandes ovanpå plåten, se figur 9. Det uppskattade U-värdet är 0,56 W/m 2 K, (Roockwool, u.å.). Väggarna är en förfabricerad sektionsvägg av plåtar med 150 mm mineralull mellan som isolering med ett U-värde på 0,28 W/m 2 K, (Lindab, 2013). Fönster i fastigheten finns på kontorsdelen och består av fönster från SP fönster (Classic). Glaserad med 3-glas isolerruta T4-12 med U-värde på 1,5 W/m 2 K (PNF, 2005). Portar till lagret består av elektriskt manövrerade Crawfordportar med U-värde omkring 0,78 W/m 2 K (PNF, 2005). Vid takfoten ska övergången mellan tak och vägg vara konstruerad med ett obrutet fuktskydd som ska undvika köldbryggor i takfoten (Figur 9). 13

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION]

RAPPORT. Energikartläggning Handlarn Bastuträsk NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikartläggning Handlarn Bastuträsk UPPDRAGSNUMMER 4022182003 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (9) S wec o Västra Norrlandsgatan 10

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten.

Kortrapport Totalmetodiken Skellefteå Kommun februari 2014. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten. Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Anderstorpskolan Skellefteå Kommun Apoidea AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1976 Area: 19 141 m 2 A temp Verksamhet:

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5)

Val av energieffektiviserande åtgärder. Energy Concept in Sweden. Fastigheten. Krav 1 (5) Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Altona, Malmö Stena Fastighter Energy Concept in Sweden Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1967 Area: 9 500 m 2 A temp Verksamhet: Kontorsbyggnad,

Läs mer

Isolering och klimatfrågan

Isolering och klimatfrågan Isolering och klimatfrågan T1-03 2008-03 B1-02 2008-03 Med isolering bidrar vi till ett bättre globalt klimat Klimatförändringarna är vår tids stora miljöfråga. Utsläppen av växthusgaser, framförallt koldioxid,

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002

RAPPORT. Energikart Grundströms stugby NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ [DESCRIPTION] UPPDRAGSNUMMER 4022182002 NORRBOTTENS ENERGIKONTOR, NENET Energikart Grundströms stugby UPPDRAGSNUMMER 4022182002 [DESCRIPTION] [STATUS] [CITY] SWECO SYSTEMS AB INSTALLATION UMEÅ 1 (10) S wec o Västra Norrlandsgatan 10 B SE-903

Läs mer

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder

Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB. Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Byggnad 1316 Flygel M Fastighetsägare: LOCUM Konsult: EnergoRetea AB Totalkontor Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1943 Yta 7800 m 2 BTA Byggnad 16 (1316) tillhör

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Bö 36:20 Utgåva 1:1 2013-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Bö 36:20 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Alva Rangsarve 1:25 Utgåva 1:1 2014-05-21 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Alva Rangsarve 1:25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Odalbonden 12 Utgåva 1:1 2014-05-14 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Odalbonden 12 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter

Användning av energi medför en miljöpåverkan! Energi & egenkontroll för fastighetsägare. Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Infoträff - Energieffektivisering i fastigheter Energi & egenkontroll för fastighetsägare Treårigt projekt, drivs av Miljöförvaltningen i Stockholm Ulrika Persson projektledare Fastighetsägare till flerfamiljshus

Läs mer

Brf Utsikten i Rydebäck

Brf Utsikten i Rydebäck 2009-05-08 Upprättad av JM AB 169 82 Stockholm : Tel nr:08-782 85 52 S 2 av 12 SAMMANFATTNING 3 1. Bakgrund 3 Syfte med energideklarationen 3 Tillgängligt underlag 3 Förutsättningar för upprättande av

Läs mer

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus.

En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Till dig som är fastighetsägare En kort introduktion till projektet EnergiKompetent Gävleborg fastighetssektorn, och energianvändning i flerbostadshus. Ingen vill betala för energi som varken behövs eller

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Tolered 37:4 Utgåva 1:1 2015-02-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Tolered 37:4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Västerhejde Vibble 1:362 Utgåva 1:1 2014-10-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Västerhejde Vibble 1:362 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007

Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB. Mars 2007 Etablering och marknadsutveckling för Energieffektivt företagande i Norrbotten Energianalys av verkstad samt kontor på Luleå Lokaltrafik AB Mars 2007 Genomförandegrupp: Per-Erik Andersson Leif Aasa Roland

Läs mer

Energianalys. Lokstallet Vansbro

Energianalys. Lokstallet Vansbro Energianalys Lokstallet Vansbro Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Snötillverkning på Kläppen

Snötillverkning på Kläppen SMEEFFEN Small Medium Enterprises Efficient Energy Snötillverkning på Kläppen El-energianvändning 3111 MWh 52 % Stora energianvändare Tryckluft Pumpar Övriga energianvändare Snökanoner Liftar vid Kläppen

Läs mer

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska koldioxidutsläppen med 1,8 miljoner ton Om alla företag skulle byta till moderna armaturer, ljuskällor

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985

Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB. Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder. Fastigheten 1 (5) Byggår: 1985 Fastighet: Fastighetsägare: Konsult: Lunneviskolan Grästorps Kommun Tretec Konsult AB Totalprojekt Etapp 1 Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår: 1985 Area: 3055BTA Verksamhet: Förskola,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Kärralund 2009-10-28 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Jordärtskockan 1 Utgåva 1:1 2015-01-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Jordärtskockan 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys

Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Jörgen Rogstam Energi & Kylanalys Idrottsarenor och energi i media Om sportens energislöseri - fotboll på vintern och hockey på sommaren. Idrottsanläggningar är stora energislukare, särskilt de som skapar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ugglum 147:1 Utgåva 1:1 2014-03-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ugglum 147:1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten

ENERGIDEKLARATION BRF Friheten 2010 ENERGIDEKLARATION BRF Friheten Årsta 2010-02-10 Lars-Johan Lindberg Energiexpert Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Ett klimatsmart projekt

Ett klimatsmart projekt Ett klimatsmart projekt För att stoppa klimatförändringarna måste våra utsläpp av växthusgaser minska dramatiskt. Det krävs konstruktiva samarbeten för att ta oss från individuellt koldioxidsnåla produkter

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Källsätter 1:9 Utgåva 1:1 2014-08-01 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Källsätter 1:9 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Annestorp 27:45 Utgåva 1:1 2014-03-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Annestorp 27:45 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda

2011-02-10, Kenth Arvidsson. Energieffektivisering Arlanda 2011-02-10, Kenth Arvidsson Energieffektivisering Arlanda Stockholm-Arlanda Flygplats 16 miljoner resenärer per år 81 flygbolag 176 destinationer 3 start- och landningsbanor 4 terminaler 61 gater 52 butiker

Läs mer

Energiklok bostadsrättsförening

Energiklok bostadsrättsförening Energiklok bostadsrättsförening Kristina Landfors 15 maj 2014 Effektivare användning av el 2014-05-12 Var tar elen vägen? Fastighetsel Uppvärmning Drift av fläktar och pumpar Belysning i trapphus, tvättstugor

Läs mer

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson

Energismarta affärer. 7 november 2013 Karlskrona. Peter Karlsson Energismarta affärer 7 november 2013 Karlskrona Peter Karlsson Hinder för energieffektivisering Ogynnsamma avtal mellan fastighetsägare och hyresgäst Ventilation belysning m.m. ingår i hyran Samfällighet

Läs mer

Instruktion för Energikartläggning Avancerad. Inledning. Cellfärger

Instruktion för Energikartläggning Avancerad. Inledning. Cellfärger Instruktion för Energikartläggning Avancerad Inledning I excelarket Energikartläggning finns en rad flikar, som ni kan se i nedre kanten av programfönstret. Vi kommer här att gå igenom flikarna från vänster

Läs mer

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget

Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget Sammanfattning Energideklaration HSB Brf Guldberget 2012-12-11 Susanne Rodin 2 Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Syfte 1.2 Förutsättningar 1.3 Tillgängligt underlag 1.4 Byggnadsnummer 2. Byggnadens energianvändning

Läs mer

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Nymilsgatans förskola Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Konsulter: CIT Energy Management AB Totalprojekt Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1977 Area

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter.

Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Vadå klimat? Resurser för framtiden är en klimatkampanj ett samarbete mellan Kriminalvården och Specialfastigheter. Spela roll! Klimatet är en av våra viktigaste frågor. För oss, våra barn och barnbarn.

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium

Ett hus, fem möjligheter - Slutseminarium - Slutseminarium Slutrapport av projektet Genomgång av alternativen Genomgång av resultat Energibesparing, kostnader, koldioxidbelastning Fjärrvärmetaxans betydelse för lönsamheten Avbrott för lunch Värmepumpsalternativet

Läs mer

Utgåva 1:1 2013-09-20 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Taburetten 8 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1-Segevångsskolan juni 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. CIT Energy Management AB

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1-Segevångsskolan juni 2015. Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket. CIT Energy Management AB Fastighet: Fastighetsägare: Konsulter: Segevångsskola Malmö Stad CIT Energy Management AB Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-tal samt 2006

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Elförsörjning med hjälp av solceller

Elförsörjning med hjälp av solceller Elförsörjning med hjälp av solceller Av: Hanna Kober 9B Datum: 2010-05-20 Handledare: Olle & Pernilla 1 Innehållsförteckning Inledning sid 3 Bakgrund sid 3 Syfte/Frågeställning sid 3 Metod sid 3 Resultat

Läs mer

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde

Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Att renovera och energieffektivisera ett miljonprogramsområde Halmstads Fastighets AB Engagemang Respekt Ansvar Affärsmässighet Energieffektivisering HFAB 1995 2000 2010 2020 2030 2040 2050 150 kwh/m2

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från

En ljusare framtid. Att Spara energi och miljö med modern belysning. Information från En ljusare framtid Att Spara energi och miljö med modern belysning Information från Bättre belysning kan minska CO 2 - utsläppen med två miljoner ton Den renaste kraften kommer varken från naturgas eller

Läs mer

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning

Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11. Uppdragsnummer: 220441-05. Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson. Kvalitetsgranskning 1(7) Inomhusmiljöutredning Buller och temperatur 2011-02-11 Uppdragsnummer: 220441-05 Uppdragsansvarig: Rebecca Thulesson Handläggare Praktikant Kvalitetsgranskning Rebecca Thulesson 2(7) Sammanfattning

Läs mer

Energianalys Krylbo Verkstäder AB

Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energianalys Krylbo Verkstäder AB Energikartläggningen är utförd av Peter Karlsson och Eva Karlsson, Industriell Laststyrning. Syfte är att utvärdera samt finna åtgärder att effektivisera och minska nuvarande

Läs mer

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund

Energideklaration. Brf Tidplanen. EVU Energi & VVS Utveckling AB. Brf Tidplanen. Haninge Ålsta 3:119. Anders Granlund Typ av Energideklaration 2009-04-06 Anders Granlund 1(8) Projekt nr: 101694,000 Haninge Ålsta 3:119 Anders Granlund Annedalsvägen 9, 227 64 LUND Tel 046-19 28 00. Fax 046-32 00 39 Organisationsnr 556471-0423,

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:286 Utgåva 1:1 2014-05-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:286 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Termografisk Besiktningsrapport

Termografisk Besiktningsrapport Termografisk Besiktningsrapport Termograferingsdag 2010 04 08 Uppdragsgivare och förutsättningar Beställare Besiktningsman Uppdrag Utomhustemperatur Värmekamera modell Mats Johansson Sveavägen 215 755

Läs mer

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan

Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Bli klimatmedveten - Stoppa onödan Så här kan du hjälpa till att minska onödig energianvändning på din arbetsplats och bidra till att rädda vårt klimat. 1 Förord Bli klimatmedveten - Stoppa onödan är en

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER

EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER Pressinformation EN VÄRLDSNYHET VÄRLDEN VERKLIGEN BEHÖVER För bildmaterial och ytterligare information besök http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/el-bjoern Så funkar e3 e3 är en teknologi för att kontrollera

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Millegarne 2:36 Utgåva 1:1 2013-03-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Millegarne 2:36 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Täby Skyffeln 11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Täby Skyffeln 11 Utgåva 1:1 2015-06-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Täby Skyffeln 11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm

Linus Söderman 2015-09-24. Energideklaration Havstruten 2 Galeasvägen 15 Vaxholm Linus Söderman Energideklaration Galeasvägen 15 Vaxholm Innehållsförteckning Energideklaration... 1 Syfte... 2 Genomförande... 2 Beskrivning av föreslagna åtgärder... 4 1. Montera flödesbegränsare på vattenarmaturerna...

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Adamsberg 7:68 Utgåva 1:1 2015-02-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Adamsberg 7:68 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

EKONOMI OCH UNDERHÅLL

EKONOMI OCH UNDERHÅLL EKONOMI OCH UNDERHÅLL Att räkna ut hur mycket en belysningsanläggning kostar att anlägga, driva och underhålla är ett ganska omfattande arbete, men det är inte särskilt komplicerat. Det som däremot kan

Läs mer

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete

Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Lagen om energikartläggningar i stora företag och systematisk energieffektiviseringsarbete Johan Svahn 2015-04-23 Agenda Inledning Lagen om energikartläggningar Systematisk energieffektivisering Övriga

Läs mer

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad

Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Nybyggnad Energihushållning i boverkets byggregler vid nybyggnad Idag gäller BBR när en byggnad uppförs. för tillbyggda delar när en byggnad byggs till. för ändring av byggnad men med hänsyn till varsamhets-

Läs mer

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden?

Enkel Energikartläggning. Start av inventeringen. Allmänt/Energiledning. Anläggningens namn: När uppfördes byggnaden? Enkel Energikartläggning Start av inventeringen Inled processen med att lista vilka byggnader som anläggningen innefattar. Gå sedan igenom varje byggnad med ett eget inventeringsprotokoll. Anläggningens

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET

www.ljungby.se Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen TEKNISKA KONTORET Energiinvesteringar = investeringar i ny utrustning för att minska energiförbrukningen Energiprojekt med statligt stöd på 30 procent genomförda under perioden 1maj 2005 till 31 december 2008 Olika typer

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Vårbruket 113 Utgåva 1:1 2014-06-24 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Vårbruket 113 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder

Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastighet: Artisten Fastighetsägare: Akademiska Hus AB Konsulter: Andersson & Hultmark AB Totalkontor Etapp I Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår 1935 och 1992 Area BRA 17764 m²,

Läs mer

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson

ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET. Vallgatan 2 Karlskrona. Oktober 2011 EVU AB. Nicklas Ohlsson / Anna Abrahamsson ENERGIKARTLÄGGNING RESIDENSET Vallgatan 2 Karlskrna Oktber 2011 EVU AB Nicklas Ohlssn / Anna Abrahamssn Innehåll 1. Allmänna uppgifter m uppdraget... 3 1.1 Uppdragets innehåll... 3 1.2 Kntaktpersn under

Läs mer

Spar energi och värna om vår miljö

Spar energi och värna om vår miljö Spar energi och värna om vår miljö Innehåll Inledning 2 Bli ett ljushuvud 3 Medicinsk utrustning 4 Tänk på temperaturen 6 Använd apparater smart 8 Köket en energifälla 10 Inledning Över 40 000 personer

Läs mer

Energieffektivisering. Slutrapport

Energieffektivisering. Slutrapport Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utvecklingsavdelningen DNR 4.1-069/2013 Sida 1 (6) 2014-02-20 Tommy Waldnert 08-508 275 30 tommy.waldnert@stockholm.se Till Fastighetsnämnden 2014-03-18 Energieffektivisering.

Läs mer

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR

LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND PRESENTERAR 1. Karta 2. Energy Factor 2 3. Intensivvårdsavdelningen, Sundsvalls sjukhus 4. Högakustenbron 5. Lysrörsarmatur 6. Sundsvalls sjukhus 7. CO 2 -utsläpp 1995-2010 8.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25

TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt. Örebro 2011-10-25 TA HAND OM DITT HUS Renovera och bygga nytt Örebro 2011-10-25 Kristina Landfors KanEnergi Sweden AB Tel: 076-883 41 90 På dagordningen Helhetssyn Renovera och bygga till Klimatskal och isolering Fukt Ventilation

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg

Solfilmsmontören AB. Solfilm Silver 80XC. Energibesparing med Solfilm. Rapport Helsingborg 2011-03-22. Författare Anna Vesterberg Energibesparing med Solfilm Rapport Helsingborg 2011-03-22 Författare Anna Vesterberg Uppdragsnummer 4019427000 SWECO Kungsgatan 2, 252 21 Helsingborg Telefon: 042-499 00 00 Telefax Sammanfattning Beräkning

Läs mer

Effektivisera din elkonsumtion

Effektivisera din elkonsumtion Effektivisera din elkonsumtion L nsamma tips Ett projektarbete Av Tim Vesterberg & Martin Persson Introduktion av folder I denna folder presenteras ekonomiskt lönsamma energieffektiviseringstips. Syftet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-01-08 Fastighetsbeteckning: Symaskinen 23 Adress/ort: Håkantorpsgatan 110, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Vad är ett passivhus?

Vad är ett passivhus? Vad är ett passivhus? Komfortabelt Miljövänligt Lönsamt Lättskött Vad är ett passivhus? Passivhus har god komfort med bra luft och inget drag eller kallras. Passivhus är prisvärda. Små extrakostnader kompenseras

Läs mer

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med Energitips. Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4. Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med Energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Gullestorp 5:4 Adress/ort: Gullestorp Glaskulla 2 / Äspered Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Barlingbo Lillåkre 1:24 Utgåva 1:1 2014-05-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Barlingbo Lillåkre 1:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3

ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 2008 ENERGIDEKLARATION Brf Röbäckshus 3 Johan Bergström & Peter Westberg Riksbyggen Energi 2008-11-27 Vad är en energideklaration? Energideklarationen beskriver en byggnads energianvändning. Lagen om energideklarationer

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

Passivhus med och utan solskydd

Passivhus med och utan solskydd Passivhus med och utan solskydd Detta projektarbete är en del i utbildning till Diplomerad Solskyddstekniker på Mälardalens Högskola i Västerås under tiden, 2011-01-19 2011-02-23 Passivhus i Sotenäskommun,

Läs mer

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech

Steget mot framtiden. Synergi i optimalt energiutnyttjande. Fueltech Steget mot framtiden Synergi i optimalt energiutnyttjande Fueltech Mikael Jönsson Anders Persberg Energismart Boende Framtidens möjligheter med huset som kraftkälla! Var kommer Co2 utsläppen ifrån? Bostäder

Läs mer