Kommunala Pensionärsrådet Protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-06-18"

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll

2 1 (12) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl Beslutande Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden Jonas Carlgren, kommunstyrelsen Mona Forsberg, vård- och omsorgsförvaltningen Jan Hansson, PRO Hedemora Mats Kronberg, PRO Hedemora tjänstgörande ersättare Berndt Östman, PRO Husby Anna Kempff-Skäringer, SPF Hedemora Agneta Overmo, SPF Hedemora Inger Backlin, SPF Husby Sven-Olof Almkvist, RPG Inga-Ull Hemberg, SKPF Övriga närvarande Terese Sörbergs, enhetschef Marita Hedström, apotekschef Isaac Tham, nämndsekreterare Juste rare Jan Hansson, PRO Hedemora Justeringens plats och tid Vintergatan, onsdagen den 8 juli 2015, kl Underskrifter Sekreterare ~~ Paragrafer Ordförande Justerare Jan Hansson, PRO Hedemora ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Underskrift Vård- och omsorgsförvaltningen ~?,4~-- lsaactham :> Justerandes sign 71/

3 2(12) Innehållsförteckning Godkännande av dagordning... 3 Hyresavtal för Särskilt boende... 4 Bygg planer i Hedemora... 5 Service för hörsel- och synskadade... 6 Information från vård- och omsorgsförvaltningen... 7 Kommunens mål och budget Information från Landstinget... 9 Information från Apoteket DnrV Skrivelse från Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF) Rapporter Justerandes sign,,_) r I ltf I

4 Sammanträdesdaturn 3(12) 16 Godkännande av dagordning Dagordningen gås igenom. Ett ärende tillkommer; skrivelse från SKPF. Kommunala pensio11ärsrådet fastställer dagordningen med ovanstående ändring. Justerandes sign ;11 I CJV I

5 !J! KOMMUN 4(12) 17 Hyresavtal för Särskilt boende Terese Sörbergs informerar 001 de hyresavtal de boende tecknar för en lägenhet i ett särskilt boende, och om de villkor som gäller. Hyresavtalen har haft en månads uppsägningstid efter att den boende avlider eller flyttar. Efter samtal med förvaltningsledning och omsorgsnämnden så har den kortats ned till 14 dagar för att snabbare kunna erbjuda lägenheten till en som står i kö. Om det finns svårigheter för de anhöriga att tömma lägenheten kan de få extra tid för att hinna med detta. Kommuner har skyldighet att erbjuda bostad inom tre månader från det datum då en person ansöker om särskilt boende, I-Iedemora har för tillfället ingen son1 stått i kö längre än tre månader. Har en person som står i bostadskö blivit erbjuden en plats och tackar nej, nollställs tidsfristen och persone11 hamnar sist i kön. Behoven hos de boe11de liar blivit avsevärt större de senaste åren. Samtidigt finns det en del äldre som föredrar att bo kvar i sina hem längre än vad som är fysiskt lämpligt för dem. Kommunens särskilda boenden har inte exakt samma hyror för sina lägenheter vilket dels beror på att det är olika fastighetsägare, dels på grund av att hyran gäller per kvadratmeter och lägenheterna är olika stora. I-lyrorna följer 1-Iyresgästföreningens överenskommelser med fastighetsägarna. Omsorgsavgiften och 1natabonnemanget grundar sig på individens inkomstnivå och förmögenhet och kan därför skilja sig åt. I hyran ingår vatten, el, TV, kök, allmänutry1nmen, källarförråd. Omsorgsavgiften täcker personal som sjuksköterskor, undersköterskor och sjukgymnaster, städning av rummen och gemensamhetslokalerna. Flyttstädning samt fönsterputs ingår inte. De boende betalar också ett matabonnemang där all mat som serveras ingår. Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informatio11en. Justerandes sign

6 it. HEDEMORA 5(12) Kommunala Penslonärsrådet 18 Byggplaner i Hedemora Owe Ahlinder (C), ordförande i omsorgsnämnden, infonnerar om de byggplaner kommunen har tillsammans med privata byggföretag. Byggprojektet i Gussarvsgården avvaktar bygglov samtidigt som byggherren utreder vad man kan få bygglov för och vad som efterfrågas. Byggplanema av Bullerbyn utreds fortfarande och kommer antagligen överklagas, vilket kommer fördröja genomförandet ytterligare. Rivningstillstånd är sökt för de gamla fastigheterna i kvarteret Abborren för att göra plats för nya byggnader. Planerna på höghus vid Esse-rondellen är fortfarande aktuella och utreds i samråd med byggherren, kommunen och allmänheten. Bodholm Fastigheter arbetar vidare med prospektering av området bakom Lappens gatukök. Det är inte beslutat om vilka för slags bostäder som ska uppföras. Hjalmarssons är också intresserade av att bygga nytt men är för tillfället upptagna med redan pågående projekt. Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen. I "'"'''""'~'""'

7 Sammantradesdalum 6(12) 19 Service för hörsel- och synskadade Förvaltningen informerar om den service ko1nmunen erbjuder syn- och hörselskadade. I dagsläget har it1te förvaltningen någon tjänst som är särskilt avsatt att bevaka frågor inom hörsel- och synnedsättning. Kommunala pe11sionärsrådet har tagit del av informationen och uppdrar åt förvaltningen att undersöka vilka möjligheter som finns att bevaka frågor inom hörsel- och synnedsättning.

8 Sarnmanträdesdatum 7(12) 20 Information från vård- och omsorgsförvaltningen Mona Forsberg informerar 01n en planerad utredning av tidsanvändningen inom he1ntjänsten, bland annat om tid hos brukaren respektive kringtid och anlal olika personal hos samma brukare. Arbetet med snabbare hemtagning av patienter från lasaretten har pågått i snart ett år och ska utvärderas i augusti. Förvaltningen utreder ifall en särskild städgrupp ska bildas, med extra städutrustning. Det finns ofta olika uppfattningar vad som bör ingå i städning då det är personligt hur hemmet ska se ut. Det finns en arbetsmiljöaspekt av det hela också då vissa städmoment kan vara riskfyllda i en anna11 persons bostad. Det är önskvärt också från perso11alens sida då många är utbildade undersköterskor och andra är mer län1pade för renhållning, och alla vill imikta sig på sitt område. Mona har besökt samtliga hemtjänstgrupper för att informera om den analys av hemtjänsten som TimeCare är anlitade att utföra. Den 15 oktober kommer resultatet presenteras i olika workshops för baspersonal, planerare och enhetschefer. Omsorgsnämnden kommer hållas uppdaterad om arbetets gång samt de åtgärder som vidtas med anledning av de slutsatser som TirneCare's analys kommer fram till. Mycket tyngd kommer läggas på att utreda sjukfrånvaron och dess orsaker. Det l1ar som vanligt varit svårt att hitta sommarvikarier men det firu1s nu tillräckligt för att klara semesterperioden. I år har ovanligt många män sökt vilket är både positivt samt innebär svårigheter då många brukare fåredrar kvinnlig personal. Förvaltningen har sen januari 2015 inte behövt betala Landstinget någonting får utskrivningsklara på Lasaretten. Med större hemtjänstinsatser har patienterna tagits hem snabbare efter utskrivning, vilket också frigjort mer kortidsplatser. Kommtmala pensio11ärsrådet har tagit del av informationen. Justerandes sign ~ /1 I i'! I u;y I I"""''"'''"'""

9 8(12) 21 Kommunens mål och budget 2015 Kommunfullmäktige a11tog den 17 december 2014 "Mål och budget for 2015 samt plan för åren ". Den innehåller en beskrivning av kommunens förutsättningar samt visioner och mål. Dokumentet är framtagit av majoriteten bestående av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet, men har brett stöd av samtliga partier i fullmäktige. Kommunen har problem med minskande befolkning vilket till viss del uppvägs av flyktingar som fått permanent uppehållstillstånd och valt att stanna i kommunen. Kommunen har satt som mål att minska grogrunden för missnöjespartier. Vad som är ett missnöjesparti är inget som specificeras me11 den övergripande målsättningen är att involvera och medvetandegöra samtliga kommu11invfu1are i den demokratiska processen. Maten till det särskilda boendet Granen ska tillagas på Jonsboskolan men det har inte införts på grund av de ökade kostnaderna det skulle medföra. Intentionen är att genomföra förändringen så fort förvaltninge11 har medel att avsätta i budgeten. Beslutsunderlag Mål och budget för 2015 samt plan för åren Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.

10 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Samrnantrådesdatum 9(12) 22 Information från Landstinget Ordlörande Owe Ahlinder infom1erar om Landstingets sparpaket som nyligen antogs av landstingsfullmäktige. 350 miljoner ska sparas i redan fastställda åtgärder, och ytterligare 350 miljoner i kommande förslag. Inom Hedemora konunun kommer Habiliteringen, bassängerna, öppenvårdspsykiatri11 påverkas av neddragningarna. Mobila team kan kompensera för den psykiatriska verksamheten i Hedemora. 1-Iabiliteringen kommer att förläggas till Avesta. Bassängerna kommer inte längre drivas av landstinget. Förhoppningsvis kan någon annan aktör ta över, Omvårdnad Skönvik AB och HASS är möjliga huvudmän. Kommunala pensionärsrådet har lagit del av informationen.

11 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 10(12) 23 Information från Apoteket Marita Hedström, cheffår Lloyds Apotek informerar 01n ersättnings1nedicin och vilka metoder som finns för att göra läkemedelsinstruktionema tydliga och enkla att följa. När ett läkemedelsfdretag har forskat fram ett nytt läkemedel så får de en patenttid på 10 år. Efter det kan kopior börja tillverkas vilket ger billigare versioner, det så kallade generiska utbudet. Riksdagen beslutade att tillåta det generiska utbudet på grund av kostnadsbesparingen. Det verksamma funnet är det sanuna i samtliga versioner n1en hjälpämnen som ger smak och fii.rg skiljer sig, vilket gör att samma läkemedel kan se olika ut. Läke1nedelsverket kontrollerar att olika leverantörers egna versioner av samma medicin l1åller samma standard. Ifall en konsument upplever en skillnad bör man meddela läkaren som skrivit ut läkemedlet, eller personalen på apoteket. Då upprättas en biverkningsrapport som skickas in till Läkemedelsverket där de sammanställs för att förhoppningsvis utveckla eller sortera ut de sämre versionerna. Mediciner som det finns flera versioner av kallas Periodens vara eftersom de byts ut varje n1ånad, och det är Läkemedelsverket so1n avgör vilken det blir. Deras bedömning g1undar sig på vilket so1n är det billigaste. Konsumenter som innefattas av högkostnadsskyddet kan välja en annan motsvarande medicin men måste då betala mellanskillnaden. För tio år seda11 fanns det ett apotek per invånare, 2014 var det ett apotek per invånare. Lagerhållning är en fråga som måste anpassas till det aktuella kundunderlaget, vilket är en fråga för respektive apotek. Högkostnadsskyddet Upp till kr under en 12-1nånadersperiod betalar konsumenten hela kostnaden själv kr innebär 50 % rabatt, kr 90 % rabatt. Ligger kostnaden över ger detta frikort för konsumenten. Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.

12 A HEDEMORA!d!: KOMMUN SAMMANTRÄDESPRDTOKOLL Sammantradesdatum 11(12) 24 DnrV Skrivelse från Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF) SKPF har gjort en skrivelse angående krav på ökade resurser till äldreomsorgen. Beslutsunderlag Skrivelse från SKPF den 26 maj 2015 Kommunala pensionärsrådet ställer sig bakom skrivelsen och sänder den vidare till kommunstyrelsen. Utdrag till Ko1nrnu11styrelsen Diariet Justerandes sign /! ~.

13 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 12(12) Kommunala Pensionärsrädet 25 Rapporter Britt Andersson har börjat so1n ny Medici11sk Sjuksköterska (MAS), och kommer från Östhan1mar kommun. Ho11 arbetar 50% här och 50 % i Östhammar under sommaren. Förvaltningen l1ar satt ut två annonser för enhetschefer, en inom LSS och en inom he1ntjänsten. KPR-au den 13 juli flyttas till den 3 attgusti. Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-05-13 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet Protokoll ~HEDEMORA SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantrådesdatum 1 (15) omsorgsutskottet Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Venus,

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20.

PROTOKOLL. Maria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2012-04-19. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-15:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) 54-65, 67-82 Per Gunnar Larsson (S) Mona Wandel

Läs mer

Kommunala Handikapprådet Protokoll 2015-04-15

Kommunala Handikapprådet Protokoll 2015-04-15 Kommunala Handikapprådet Protokoll ~HEDEMORA 1(9) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Lars Westlund (S), kommunstyrelsen, ordförande Britt-Inger Remning

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00.

Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Kommunala pensionärsrådet 20 februari 2014 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:00. Beslutande Anna-Belle Strömberg Omsorgsnämnden Marianne Vestin Omsorgsnämnden Uno Tjernström

Läs mer

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter

Sida 1(19) PROTOKOLL 2014-09-18. Vård- och Omsorgsnämnden 13.00-15.00. Beslutande Ledamöter 1(19) Plats och tid Beslutande Ledamöter Almliden, Blosset, Bjuv 13.00-15.00 Arvo Hellman (S) ordförande Rolf Olsson (S) Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Gun Törnkvist

Läs mer

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus

Justering. Anslagsbevis. Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset. 2015-03-27, Södertälje stadshus 1 (15) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-25 KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET Tid 08.30-11.15 Plats Sal Dirigenten, plan 1, stadshuset Justering Justering, tid och plats 2015-03-27, Södertälje stadshus Sekreterare

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sida Ny ledamot och ny ersättare i KPR 3 Verksamhetschefen för Hällebo och Blomstergården deltar 4 Chefen för hemtjänst egenregin

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-10 2 Kommunstyrelsen 2015-02-10 1 (38) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.40 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Tomas Fredén (S) Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20.

Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Kommunala pensionärsrådet 26 februari 2015 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrum Aktivisten, Gnistan, kl 13:00-16:20. Beslutande Anna-Belle Strömberg Ordförande Marianne Westin Omsorgsnämnden Maude Eriksson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-03-19

KALLELSE. Datum 2014-03-19 KALLELSE Datum 2014-03-19 Sida 1(1) Omsorgsnämnden Isaac Tham Omsorgsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdag den 2 april 2014 kl. 09.00 i Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen för att behandla följande

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S)

Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232 Mathias Haglund, (S) 2014-11-10 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Vindeln, Stora sammanträdesrummet, den 10 november år 2014. kl. 8.00-12.00 Beslutande Ewa-May Karlsson, (C), ordförande Tomas Nilsson, (M) 215-217, 219-232

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Viktigt för dig som ska söka lägenhet

Viktigt för dig som ska söka lägenhet Viktigt för dig som ska söka lägenhet Boplats får en ny webbplats Samhällsinformation Välkommen till nya.boplats.se Har du undrat över dina möjligheter att få en viss lägenhet? Då är du inte ensam, men

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020 antaget av Kommunfullmäktige 2015-03-23 Bostadsfo rso rjningsprogram fo r Avesta kommun 2015-2020 Sammanfattning I Avesta kommun växer befolkningen

Läs mer