Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, Tingsryd, tfn eller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, 362 22 Tingsryd, tfn 0477-443 11 eller renate.tschap@tingstyd."

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den 16 Juni 2015 kl Plats: Sammanträdesrum Asnen, Torggatan 12, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare unclenättas Ärende Föredragande Anteckningar l. Upprop 2. Val av justerare Tur att justera Marie Fransson, tisdagen den 23 juni 2015, kl Fastställande av dagordningen 4. Information från HSL och ÄFO KCMH Redovisning av återkallat beslut gällande HÖ tilldelning i upphandling - Örnen 6. Politikerbesök Socialnämndens föreningsbidrag 2015 AP Information om IT -standard HSL organisationen AM Information från IFO RO Mål för fallskador och läkemedelsavvikelser 2016 ML Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd PM l l 0.40 Handlingar på bordet 12. V al av politiska företrädare för socialnämnden lo. 45 gällande framtagande av ny kostpolicy 13. Ekonomisk månadsrapport PE Örnen- Fastställande av hyror PE l Handlingar på bordet 15. Örnen- Information om beräknade flyttkostnader PE

2 16. Arbete med styrkort 17. Information arbetsmiljö HSL 18. Revidering av Säkerhets- och trygghetsplanering för socialförvaltningen - plan för hantering av extraordinära händelser 19. Delegationsbeslut 20. Kurs- och konferensinbjudningar 21. Meddelanden MH Tingsryd O Magnus Carlberg Ordförande Renate Tschap sekreterare Berörda fackliga organisationer kallas till MBL 19 måndagen den 15 juni 2015, kl.l3.00. Pressinformation på Socialkontoret tisdagen den 16 juni 2015, kl Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, Tingsryd, tfn eller

3 Arende 4 Information från HSL och ÄFO Förslag till beslut: Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna 1

4 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Martin Hansson TJÄNSTESKRIVELSE Datum Till socialnämnden 1 (1) Information från ÄFO och HSL Förslag till beslut Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Sammanfattning Antallediga platser Antallediga platser ÄO : 13 stycken. Mycket litet tryck på väntelista. Antallediga platser FO : 4 stycken (3 Väckelsång, l Urshult) Korttids platser/betalansvar Under maj har 15 personer haft korttidsplats under i genomsnitt 30 dagar. Motsvarande siffra april: 12 personer i genomsnitt 14 dagar Motsvarande siffra mars: 14 personer i genomsnitt 28 dagar Motsvarande siffra februari: 13 personer i genomsnitt 31 dagar Motsvarande siffra januari: 18 personer i genomsnitt 24 dagar Betalansvar för utskrivningsidara mot region Kronoberg för mars var drygt 160 tkr: April väntas inget betalansvar. Maj väntas betalansvar för 4 dagar. Köpta platser Redovisning av köpta platser inom ÄFO januari-maj 2015 redovisas på särskilt papper Aktuellt Sommarsituationen ser tajt ut. Inom HSL avdelningen får avdelningschef och MAS gå in och arbeta som sjuksköterska under viss period för att täcka bemanningsbehovet Det saknas fmtfarande undersköterskor/vårdbiträden på några enheter. Det finns 24 brukare som har sina trygghetslarm uppkopplade via fiber. Wexnet har framf'drt att de inte levererar en tjänst som fungerar tillloo %. Enligt Wexnet behövs badcup via gsm-nätet som en kvalitetssäkring. Mmtin Hansson ÄFO chef Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-post/hemsida

5 Köpta platser äldre- och funktionshinderomsorgen LSS-Piaceringar ID+ F Placering kr/dygn AS41 Trehörna 1689 C E-B Trehörna 712/tim SF Solhaga gruppen 4395 kr/dyg n samt 4000/mån hyra RK Lessebo 6709 MB Nova 4700 SoL-Piaceringar ID Placering kr/dygn IK 39 Ekbacka 1871 RJ 41 Ekbacka 1871 ss 26 Rosenhill 1370 AH 79 Bogruppen 2645 RS 69 Ekbacka 1984 WT 89 Ekbacka 1984 CF 55 Ekbacka 80/tim jan ~ fe b o jan fe b o o 3520 mar ap r o mar ap r o o o o o * kopior maj ju n jul o o o o maj ju n jul aug se p okt nov dec Totalt Kommentar Pågår tv. Ev flytt september o o o o o Dag lig verksamhet tom o o o o o Avslutas sista juni Beslut tom maj Beslut tom juni l 3 30o sssl aug se p okt nov dec Totalt Kom m Pågår tv Pågår tv o o o o o Avslut pågår tom Beslut tom augusti Beslut tom augusti delår Helårsprognos Budget Kostnad :- tilläggsfakt avseende OPI-höjning

6 4

7 Arende 5 Redovisning av återkallat beslut gällande tilldelning i upphandling - Ornen Förslag till beslut: Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna 5

8 Tingsryd, UPPHANDLING Upphandling gällande inredningsuppdrag äldreboendet Örnen Dnr: UPPHANDLANDE MYNDIGHET Tingsryd kommun, socialnämnden ANBUDSGIV ARE Anbudsgivare Namn l. Input Interiör KC AB 2. Kinnarps Sydost AB 3. U.Ules_tedts snickeri & inredning AB Org.nr A B c x x x x x x x D x x E x x F x x Endast en anbudsgivare uppfyller samtliga ställda la:av. I förfrågnii1gsunderlaget finns följ ande text: 3.5. Telmisk och yrkesmässig kapacitet samt möjlighet att åberopa andra företags kapacitet Anbudet ska innehålla en km1fattad beskrivning av det anbudsgivande företaget Anbudsgivaren ska arbeta enligt ett kvalitetssäkringssystem som säkerställer att ställd kvalitet och omfattning av uppdraget uppnås. Kort edovisning av anbudsgivarens rutiner vad gäller kvalitetssäkringssystem ska biläggas anbudet. Om e1 anbudsgivare inte uppfyller kvalifikationskraven ställda i 3.l, 3.4 och 3.5 får denna inte tilldelas kontraktet, med undantag av om anbudsgivaren kan visa att den elisponerar över ett annat företags resurser så att elen efterfi:ågade kapaciteten därigenom kan uppnås. Varken Kim1m-ps Sydost AB eller U.Ulestedts snickeri & imedning AB har i sina anbud någon kort beshivning av företaget. Företagen har ej heller bifogat en kort redovisning av anbudsgivarens kvalitetssäkringssystem. Därmed uppfyller anbuden från Kinnmps Sydost AB och U. Ulestedts snickeri & inredning AB inte ställda krav och kan därför inte utvärderas. BESLUT Tingsryds kommun beslutar att återkalla beslutet gällande tilldelning i upphandlingen gällande inredningsuppdrag äldreboende Örnen Dnr: som fattades , 167. Tingsryd kom1mm beslutar att för samtliga möbelgrupper anta det anbud som lämnats av Input Interiör KC AB Magnus Carlberg Socialnämnelens ordförande 6

9 ~Tingsryds ~kommun ANMÄLAN A V DELEGERINGSBESLUT fattade med stöd av Socialnänmdens beslut , 266, punkt 17. l i delegationsförteckningen. Ärende: Beslut i brådskande ärenden i enlighet med det som föreshivs i kommunallagen Beslutsdatum Återkallande av beslut gällande godkännande av leverantör av möbler till Örnen Antagande av leverantör gällande möbler till Örnen Delegat: Magnus Carlberg, socialnämndens ordförande 7

10 S~NTRÄDESPROTOKOLL 6(19) Socialnämndem God!källllllllamud!e av Aevenmtör av mölbler tm Örlllltel!ll Dnr 2015/56 SN 730 Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att anta följande leverantörer. Med hänsyn till uppställda utvärderingskriterier anses det vara totalekonomiskt mest fördelaktigt för Tingsryds kommuns socialnämnd att anta det anbud som lämnats av: Grupp A, Stolar och bord: Input Interiör KC AB Grupp B, Stoppade s~ttmöbler: Kinnarps Sydost AB - Grupp C, Förvaringsmöbler: Kinnarps Sydost AB Grupp D, Kontorsinredning: Kinnarps Sydost AB Grupp E, Textil: Input Interiör KC AB Grupp F, Belysning: Input Interiör KC AB Besk~rivning av ärendet Upphandlare Helen Östman redogör för utvärderingen av upphandlingen gällande Imedningsentreprenaden Örnen 13. Beslutsundedag Redogörelse av utvärderingen på mötet. Beslutet förklaras ornedelbart justerat. Beslutet skickas till Socialchef Projektledare Anette Gustavsson Upphandlare Helen Östman 8 Utdragsbestyrkande

11 Arende 7 Socialnämndens föreningsbidrag 2015 Förslag till beslut: Socialnämnden antar lagda förslag på fördelning av socialnämndens föreningsbidrag

12 r.itingsryds '\!'!:) kommun Socialförvaltningen Anna Pastoor TJÄNSTESKRIVELSE Till Socialnämnden 1 (1) Socialnämndens föreningsbidrag 2015 Förslag till beslut Att anta lagda förslag på fördelning av socialnämndens föreningsbidrag Bilaga: Förslag föreningsbidrag 2015 Beskrivning av ärendet I reglerna för förenings bidrag, antagna av Socialnämnden står "Syftet med föreningsbidraget från socialnämnden är att i första hand främja verksamhet som är riktat till personer som p.g.a. fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för att aktivt kunna delta i samhällslivet" Socialförvaltningen har gjort en sammanställning och förslag på fördelning av föreningsbidrag för de ansökningar som inkommit till förvaltningen senast 30 april2015 Beslutsunderlag F örslaget på fördelningen utgår från antal medlemmar i föreningen, vilken verksamhet som bedrivs i föreningen och vad föreningen gör för att gagna socialnämnden brukare. Anna Pastoor Anhörig- och frivilligsamordnare Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon tax Dackegatan (vx) Tingsryd 10 e-posuhemsida

13 TINGSRYDS KOMMUN Socialnämnden Föreningsbidrag 2015 Pensionärsföreningar Grund- Verksamhetsbidrag - Beskrivning av verksamheter Föreningens Sökt belopp Förslag totalt Beviljat Beviljat bidrag ekonomi 2015 belopp 2015 belopp belopp (grundb verksamhetsb) Tingsryds aktiva seniorer Medlemsaktiviteter, medlemsvård, aktivera äldre, b1yta isolering, lära nytt, Ingen Ingen Antal medlemmar l 04 genomföreläsningar och studiebesök, skapa nya kontakter ansökan ansökan PRO Södra Sandsjö Trivselca/e och seniorträffen i samverkan med äldreomsorgen, Antal medlemmar 143 telefonupplysningför äldre i samverkan med socialförvaltningen, tidningsläsning, gympa, promenader för boende på Kong a allhus, finns med på "Må bra veckan" Ledsagning, friskvårdscirklar och studiecirldar datakunskap mm för medlemmar (väl fungerande verksamhet) PRO Väckelsång Medlemsaktiviteter (bingo, bowling, boule), uppvaktning av äldre, Antal medlemmar 75 sopp lunch) SPF Östra Medlemsaktiviteter (bingo, boule), studiebesök i. u Antal mec!jemmar 243 Projekt föreläsning - vad är Alzheirners sjukdom och vad är demens - Grundbidrag+ grundbidrag *se bilaga projektbidrag projektbidra a " SPFRyd Föreningsmöten, motionsdans, resor, studiecirklar, boule Önskar samma bidragsbelopp som Antal medlemmar 180 andra SPF och PRO fö reningar SPF Urshult Medlemsaktiviteter (utflykter, vävstuga, väntjänst, friskvård), Antal medlemmar 134 Aktiviteter riktade mot äld1;eomsorgen promenadgrupper på äppelgården,ji-ivilliga under må bra veckan SPF Väckelsång Medlemsaktiviteter (gymnastik, boule, bowling, bingo, dans, studiecirldar), Antal medlemmar 92 Aktiviteter riktade mot SÄBO (bingo), samverkan med Liv till åren och Seniorträffen Linneryds Medlemsaktiviteter pensionärsförening Aktiviteter riktade mot äldreomsorgen -bingo på Lindegårdenför egna Antal medlemmar 53 medlemmar och boende på Lindegården Ryd -Urshult Medlemsaktiviteter tillsammans(rut) Tidigare Aktivitet riktad mot äldreomrorgen-luciafirande på Solängen med Ryds hem och samhälle. kaffesamkväm Antal mec!jemmar

14 Tingsryds FUB Medlemsaktiviteter (medlemsmöten, bowling, dans, utflykter) Ingen Antal medlemmar 60 ansökan Föreningen hjärt- lung Medlemsaktiviteter (bad, gymnastik, utbildning) Antal medlemmar 177 HRF -hörselskadades l 000 Info, arbeta får ökat stöd och hjälpmedel i offentliga lokaler l 000 l riksfårbund Ska verka för att äldre hörselskadade, i olika boendeformer, får det stöd de Antal medlemmar 38 behöver. Deltar i tillgänglighetsrådet Kronobergs länsfårening l 000 Verka för tillgänglighet för trafik- och polioskadade i Kronobergs län RTP RTP=rehabilitering, tillgänglighet och påverkan Antal medlemmar Tingsryd! ' 18 Övriga Brottsofferjouren Hjälp och stöd till brottsdrabbade personer (2013) 2,00/inv Antal medlemmar 94 *se bilaga skrivelse till KS ordfårande * enskilda, 68 familjer, 12 fåretag Adoptionscentrum Sydöst l 000 Utbildning, info. Verka för soc. nätverk får adoptivfåräldrar Ingen ansökan l 000 l 000 Antal medlemmar Tingsryd styrelsemöten också förlagda till Tings1yd kommun. kommun 14 BRlS Syd l Ola/ Barnens hjälptelefon, Antal medlemmar 898(dec barn= Vuxentelefon- om barn, BRlS-mejlen, BRlS-chatten, diskussionsforum lo h/barn 2013) i T-rydk Tingsryd Gode Man-och Föreningens syfte: tillvarata medlemmars intresse som god man och Ingen ansökan F ärvaltarförening fårvaltare. Ge varandra stöd på olika sätt bl.a. genim kunskapsöverfåring KRIS Kalmar? Föreningens huvudsyfte- ge stöd till gruppen livsstilshiminella l o Ingen Ingen Antal medlemmar Tingsryd ansökan ansökan kommun? SUMMA

15 Arende 8 Information om IT -standard HSL organisationen Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen 13

16 r.ltingsryds \:!:J kommun Socialförvaltningen Anna Malmhav TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden 1 (1) Uppdrag efter patientsäkerhetsberättelsen 2014 Dnr 2015/98 SN 774 Beskrivning av ärendet I patientsäkerhetsberättelsen för Tingsryds kommun 2014 (dm 2015/98 SN 774) framkommer att den tekniska utrustningen (datorer och telefoner) för sjuksköterskor och rehabpersonal är undermålig Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över statusen på den tekniska utrustningen och ge nämnden rapport 16 juni Bakgrund Merparten av personalen inom Socialförvaltningen jobbar i Citrix, ett fjärrskrivbord. V alet att använda Citrix bygger på att det ska vara an vändarvänligt och enkelt för medarbetaren, att uppdateringar kan göras centralt och att skrivbordet följer med oavsett viken dator personen loggar in på. Nuläge På sjuksköterskornas expeditioner fitms totalt 25 stationära datorer vilket innebär att de som är i tjänst har en dator att tillgå. Det finns fasta telefoner och mobiltelefoner inom vmje område, dock är inte telefonerna personbundna. På rehabenheten har medarbetarna varsin stationär arbetsplats med fast telefon och mobil. Datorparken är av samma standard som i andra verksamheter och Citrix fungerar väl men kan ibland upplevas långsamt enligt IT avdelningen. Hjälpmedelsteknikernas ena dator kommer inom kort att bytas ut mot en bärbar för att kunna visa filmer och instruktioner i utbildningssyfte. Mobiltelefonerna byts ut till smartphones efterhand för att också ge möjlighet att läsa mej l och söka information på internetutanför kontoret. Ny version av Citrix kommer att läggas på vilket ger ny version av Windows och en tidsenlig webbläsare. Framtid Verksamhetssystemet Treserva tillåter inloggning med SITHS koli vilket möjliggör att logga in säkert i systemet för sjuksköterskor och rehabpersonal även på annan plats. För att kunna använda denna tjänst behöver avtal tecknas med leverantören, det kräver att den mobila täckningen är bra och att det finns mobila enheter. Anna Malmhav Utvecklingsledare Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd 14 e-post/hemsida

17 Arende 9 Information från IFO Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen om IFO/Barn och Familj och väger in de ökade behoven i beslut kring fortsatt hantering av den rådande situationen 15

18 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Ragnhild Olsson T JÄNSTESKRIVELSE Datum (1) Till Socialnämnden Behovsförändringar inom IFO-aktuell situation Förslag till beslut Att motta infmmation om IFO/Bam och familj och väga in de ökade behoven i beslut kring fortsatt hantering av den rådande situationen. Sammanfattning I bokslut för 2014 och delårsrappmi l 2015 redovisas en kraftig ökning av antalet inkommande bamavårdsanmälningar mellan 2013 och 2014 och en fmisatt ökning under Ökningen är inte tillfållig utan har pågått i över ett år. Ökat antal anmälningar och ansökningar genererar fler utredningar och beslut om insatser. Under samma period har inte utökning av socialsekreterarresurser skett. För att säkra kontinuitet gjord e s en omvandling av en visstidsanställning till tillsvidare j anuat-i Aktuell situation våren 2015 är att socialnämnden inte klarar lagstadgat krav på fårhandsbedömning inom två veckor. Det är för få socialsekreterare på utredarsidan vilket får till följd att akuta ärenden måste prioriteras såsom skyddsplaceringar och L VUbedömningar/utredningar. Utredningar där man kanske skulle kunna arbeta mer med öppenvård och förebyggande hamnar i skymundan och hinner inte sättas igång. Kompetens som idag finns inom personalgruppen ex familjeterapi finns inte utrymme att utnyttja. F ör att klara lagkrav och för att kunna arbeta mer med öppenvård och stöd på hemmaplan finns behov att förstärka både med socialsekreterare och inom öppenvården, förslagsvis Ungdomsbehandlare. Med två ungdomsbehandlare/sekreterare skulle viss handläggning av ungdomsärende kunna utföras och det skulle öppna möjligheter att arbeta i nära samverkan med skolans elevresurser. Med en alltmer belastad och ansträngd arbetssituation påverkas socialsekreterarnas arbetsmiljö negativt. Risken för sjukskrivningar ökar och det finns inga behöriga vikarier att tillgå vid kortare/längre sjukskrivningar. Vid längre frånvaro är enda möjligheten bemanningsföretag. Ytterligare tecken på försämrad arbetsmiljö är ökat antal rappmierade tillbud på IFO, 7 tillbudsrapporter t o m varav 6 är under april och maj. Tillbuden är olika slag av hot som framförts till socialsekreterare. Somjämförelse kan nämnas att antal rapporterade tillbud på IFO under året 2012 var 7, 2013 : 2 och 2014 : O. Prognosen för kostnader i sociala bamavården 2015 har kraftigt försämrats efter maj, underskottet för IFO beräknas nu ti116,8 miljoner mot tidigare 4,2miljoner. Ragnhild Olsson Avd chefindivid-och familjeomsorg Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon tax (vx) e-postlhemsida

19 Institutionsplaceringar Missbruk (verksamhet 75) 2015 Placering Dygnsk jan fe b mar ap r maj ju n jul aug se p okt nov dec prognos budget ö o o o o o o v 12000/m o o sis o o o o o o Ng o o o o o o o o o o o sis1 prel2333 o o o o o o Konsulentstödda familjehem(verksamh A famhem 21000/m o o o o o o o o o o o avslutjan Extern Ö-vård HS o o o o o o o o Övrig vuxen (verksamh 79) 17

20 Institutionsplaceringar Barn- och ungdomar (verksamhet 76) placerin a Ovans k i an fe b mar ap r maj ju n jul aug se p okt nov dec p roanos budget förbruknir förbrukning 31 /5 G ! S$410!382Si - - "?!'" g41Q l ~ A ~ $ ~2S$Q 1 ~7~$6 t~2~~ Q i 'fg76~ :} 157!S BO E 3400 o o o ~ Q ' o o o utr o o o o o 3aoeoo o o o o o utr o o o o ' $5 o o o o o skydd 5100 o o o o o o o o o o ev forts? återsöks behov 5000 o o o o o o o Kons ulentstödda tamiliehem Ä (4) o o o o o o o o o o återsöksmv omplac/avslutas Ä (2) famhem E o o o o o o Strukt Extern Öppenvård % l H f o o o o H c o o o o o o o o o l H e o o o o o o o o A 30'/mån o o o o l ' i 18

21 Arende 10 Mål för fallskador och läkemedelsavvikelser 2016 Förslag till beslut: 1. Mål för registrerade fallskador 2016 är högst Målformulering för arbetet med läkemedelsavvikeler: Kvalitetssäkra registrering och uppföljning gällande läkemedelsavvikeler och komma fram till realistiska mått. Mått under år 2016 på registrerade läkemedelsavvikelser är högst

22 r:;jtingsryds ~kommun Förvaltningen Maria Ljung T JÄNSTESKRIVELSE (1) Socialnämnden Mål för fallskador och läkemedelsavvikelser 2016 Förslag till beslut A. Mål för registrerade fallskador 2016 är högst 60 Förslag till aktiviteter för att uppnå målet att skapa förutsättningar för personalen att kmma arbeta med Senior Aleti under 2015 klargöra ansvarsfördelningen när det gäller Senior Alert skriva en process för arbetet med Senior Alert i kvalitetsledningssystemet som börjar gälla 2016 skriva en specifik rutin för fallskador som bötjar gälla 2016 B. Målformulering för arbetet med läkemedelsavvikelser Kvalitetssäkra registrering och uppföljning gällande läkemedelsavvikelser och komma fram till realistiska mått. Förslag till mått under 2016 på registrerade läkemedelsavvikelser är högst 400 Förslag till aktiviteter för att uppnå målet skapa en övergripande plan i förvaltningen över hur avvikelserutinen ska göras känd och hur uppföljningen av att avvikelser skrivs säkerställs information till personal vad som är en avvikelse och hur den registreras skriva en specifik plan på hur analys och uppföljningsarbetet runt läkemedelsavvikelserna ska ske Sammanfattning MAS får uppdrag från socialnämnden att ta fram förslag till nytt mål för fallskador för 2016 och ta fram förslag på ny målfoimulering för arbetet med läkemedelsavvikelser för En analys av avvikelsehanteringen i Treserva visar att statistiken inte går att lita på och avvikelser är felregistrerade. Rutinen för avvikelsehantering är inte implementerad i verksamheten. Därför måste arbetet med fallskador och läkemedelsavvikelser stmia med att säkra avvikelseprocessen i kommunens hälso- och sjukvård. Beskrivning av ärendet A. Mål för fallskador 2016 Bakgrund Bakgrunden för detta mål är att summan av de tre senaste årens registrerade fall med skada är 371. Ett genomsnitt blir 124 fall med skada per år. Den 12 maj 2015 var det Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon (vx) 20 f ax e-posuhemsida

23 742 patienter inskrivna i hemsjukvården. 60 fallskador blir ca 10% vilket kan vara ett realistiskt mål första året. Prognos Med ett förebyggande arbete bör man första året kunna komma ner till ett antal på 60 registrerade fallskador för att under kommande år ytterligare kunna sänka gränsen. Efter fem års arbete bör man kunna komma fram till en realistisk gräns för vilket antal fallskador som är minsta möjliga. Blir det för få registrerade avvikelser måste man granska så verksamheten registrerar alla fallskador. Aktivitet För att kunna minska fallskador, måste man bötja med att förebygga fall. Forskning visar att förebyggande arbete med att förhindra fall innebär fårre fallskador. Senior Alert är ett Nationellt kvalitetsregister som socialnämnden har beslutat att kommunen ska delta i. Senior Alert handlar om att riskbedömning är första steget i ett förebyggande arbetssätt och nästa steg är att göra en teambaserad utredning av bakomliggande orsaker till vmje risk och planera förebyggande åtgärder. Åtgärderna ska dokumenteras och regelbundet följas upp. Riskbedömning erbjuds alla över 65 år som skrivs in i hemsjukvården. B. Målformulering för arbetet med läkemedelsavvikelser 2016 Bakgrund Måttet är beräknat på ett genomsnitt de tre senaste åren med en minskning med 13 3 registrerade avvikelser. Aktuell avvikelserutin är inte implementerad i verksamheten och avvikelserna som registreras behandlas därefter inte som tänkt. En analys av samtliga registrerade läkemedelsavvikelser två och ett halvt år tillbaka i tiden visar att av sju kategorier dominerar tre kategorier och framför allt en kategori som står för 98% av alla läkemedelsavvikelser. Analysen visar också att flera avvikelser som registreras är felregistrerade, vilket innebär att statistiken inte går att lita på. Prognos Med en implementering av avvikelserutinen i hälso-och sjukvårdsverksamheten, så alla vet vad som är en avvikelse och vad som förväntas av dem, samtidigt med en regelbunden analys och uppföljning av alla läkemedelsavvikelser, bör kunskapen om vad en avvikelse är och att åtgärder omedelbmi ska vidtas, finnas i verksamheten vid en utvärdering Detta bör leda till fårre läkemedelsavvikelser och 2018 bör man kunna komma fi am till realistiska gränsvärden för varje kategori av läkemedelsavvikelse. Aktivitet Avvikelserutinen måste bli känd i verksamheten och förutsättningar för att kunna följ a den finnas. Under 2016 implementera förvaltningens avvikelserutin i hälso- och sjukvårdsverksamheten samtidigt som medicinskt ansvarig sjuksköterska följer upp och analyserar samtliga läkemedelsavvikelser regelbundet. Ärendets beredning 2(3) Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx) e-post/hem sida www. tingsryd.se

24 Medicinskt ansvarig sjuksköterska har skrivit ett förslag. Ledningsgruppen har diskuterat förslaget och med några ändringar godkändes förslaget i ledningsgruppen. Beslutsunderlag statistik från och analys av avvikelsehanteringen i Treserva. Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Socialförvaltningen 3(3) MariaLjung Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx) e-post/hemsida

25 Arende 12 Val av politiska företrädare för socialnämnden gällande framtagande av en ny kostpolicy Förslag till beslut: 1.Socialnämnden utser Magnus Carlberg och Cecilia Cato som politiska företrädare i arbetsgrupp för framtagande av ny kostpolicy. 2.Ersättning utges enligt reglementet "Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2015" 23

26 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Katarina Carlzon TJÄNSTESKRIVELSE Datum Till socialnämnden 1 (1) Val av politiska företrädare för socialnämnden gällande framtagande av ny kostpolicy Förslag till beslut Utse Magnus Carlberg och Cecilia Cato som politiska företrädare i arbetsgrupp för framtagande av ny kostpolicy. Ersättning utges enligt reglementet "Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2015" Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att under 2015 arbeta fram en ny kostpolicy. Detta skall göras tillsammans med företrädare från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Företrädarna från de olika nämnderna skall bilda en arbetsgrupp bestående av både politiker och tjänstemän. Som politiska företrädare för socialnämnden föreslås Magnus Carlberg (ordförande socialnämnden) och Cecilia Cato (2:e vice ordförande socialnämnden). Som tjänsteman från socialförvaltningen kommer Maria Ljung (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) att vara företrädare. Beslut skickas för kännedom till Samhälls byggnadsförvaltningen Katarina Carlzon Socialchef Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-posuhemsida

27 Arende 15 Ornen - Information om beräknade flyttkostnader Förslag till beslut: Socialnämnden beslutar att finansiera 1,2 mkr för flyttkostnader gällande ianspråktagande av Örnen i augusti Kontering A C E

28 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Per Elmgren TJÄNSTESKRIVELSE Datum ( ) Till Ek chef 1 (1) Beräknade flyttkostnader, från Tingsgården till Örnen Förslag till beslut Ek-chefen föreslås besluta att finansiera 1,2 mkr för flyttkostnader gällande ianspråktagande av Örnen i augusti Kontering A51211 B46331 C7214 D510 El8102 Beskrivning av ärendet Att genomföra en flytt av ett 40-tal personer i Särskilt boende kräver en noggrann plan. Planeringen för flytten har redan inletts genom att såväl chefen för Tingsgårdens särskilda boende som andra medarbetare identifierat behov som ska mötas för att flytten ska genomföras så smidigt som möjligt. Det är mycket viktigt att flytten genomförs utan störningar. I ett förberedande skede är endast ett fåtal personer inblandande. Under vecka är samtliga medarbetare inblandade då den fysiska flytten genomförs. Efter att flytten har genomförts krävs också ett visst efterarbete. Eftersom befintlig personal inte kan genomföra flytten på egen hand krävs ytterligare resurser. Extra resurser krävs i samtliga tre faser, l) före flytten 2) genomförandet av flytten 3) efterarbete. Det krävs mest extra resurser i genomförandet. Behovet möts genom att anställa extra personal men också av personal som inte är anställda i Tingsryds kommun, tex flyttfirma. Budget 6 personer (a 0,75 tjänst) för flytt V personer (a 0,75 tjänst) för efterarbete okt-nov 1 person förarbete, flytt, och efterarbete Feb-Dec Slutstäd, Brukare Flyttbil inkl personal Container 2 Arbetsterapeuter V32-39 Vaktmästeri Övrigt, bia mertid/övertid Summa Per Elmgren, ekonom Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-post/hemsida www. tingsryd.se

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den lo mars 2015 kl.09.00 Plats: sammanträdesrum Tekniska, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende l. Upprop 2. Val

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017

Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 1 (39) Dnr: SN/2014:82 Socialnämndens verksamhetsplan 2015-2017 Södertull, foto: Maria Rasmusson Socialtjänsten Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax 451 81 UDDEVALLA Stadshuset

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens

KALLELSE. BM - - Muntligt Nr Ärenden Dnr Handl. Sid 5. Revidering av socialnämndens KALLELSE Datum SOCIALNÄMNDEN 2015-02-10 Sammanträdande organ Socialnämnden Tid Onsdagen den 18 februari 2015, 15:00 Plats Solrosen, Västgötagatan 18 Katrineholm Nr Formalia Dnr Handl. Sid 1. Upprop - -

Läs mer

ÄLDREOMSORG. Nämnd. budget

ÄLDREOMSORG. Nämnd. budget ÄLDREOMSORG Nämnd budget Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 5 1.3 Nämnd/styrelse... 5 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen

Omsorgsförvaltningen. Kvalitetsberättelse 2013 2014-02-28 2014/101 012 TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE 1(23) Datum Diarienummer 2014-02-28 2014/101 012 Handläggare Kvalitetscontroller Maria Boberg Omsorgsförvaltningen 0451-26 74 49 maria.boberg@hassleholm.se Kvalitetsberättelse 2013 Omsorgsförvaltningen

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem -LOV

Lagen om valfrihetssystem -LOV 2009-11-16 Dnr 121/2009.739 Lagen om valfrihetssystem -LOV Förstudie i Vimmerby kommun Susanne Stefansson Utredare av LOV Innehållsförteckning Lagens utformning... 1 Val av utförare... 1 Kommunens ansvar...

Läs mer

Äldreomsorgsplan 2013-2020

Äldreomsorgsplan 2013-2020 Äldreomsorgsplan 2013-2020 Politiskt planeringsdokument för Omsorgs- & socialutskottet Idéprogram Mål & resurser 2013-2014 Sidan 2/27 Innehållsförteckning Definitioner & begrepp... 4 Sammanfattning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lisa Mattsson 08-5230 3422. Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete m Södertalie kommun 2012-1 1-21 Tjänsteskrivelse Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Lisa Mattsson 08-5230 3422 Reviderat ledningssystem enligt Socialstyrelsens föreskrift 2011:9 om ledningssystem

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2013-10-09. Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2013-10-09 Sammanträde Socialnämnden Plats och tid Stadshuset, lokal Bäve, 2013-10-16 kl. 8:30 Ordförande Sekreterare Elving Andersson Florence Johansson

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}#

Verksamhetsplan 2015-2017. Hemvårdsnämnden. #{enhet}# Verksamhetsplan 2015-2017 Hemvårdsnämnden #{enhet}# 1 Ordförandens inledning Hemvårdsnämnden 2014 Ett valår är till ända och jag ser fram emot att fortsätta leda hemvårdsnämnen ytterligare fyra år. Vi

Läs mer

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet.

STORFORS KOMMUN KALLELSE. 2 Val av protokollsjusterare samt tid och plats för justering. 5 Kommunstyrelsens granskning av ---- ledningssystemet. STORFORS KOMMUN Datum 2015-03-23 Ersättare, pressen m fl FÖR KÄNNEDOM KALLELSE Ledamöterna i Kommunstyrelsen kallas till sammanträde. Tid: Måndagen den 30 mars 2015 kl. 08.15. Plats: Sammanträdesrum Kerimäki,

Läs mer