Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, Tingsryd, tfn eller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, 362 22 Tingsryd, tfn 0477-443 11 eller renate.tschap@tingstyd."

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den 16 Juni 2015 kl Plats: Sammanträdesrum Asnen, Torggatan 12, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare unclenättas Ärende Föredragande Anteckningar l. Upprop 2. Val av justerare Tur att justera Marie Fransson, tisdagen den 23 juni 2015, kl Fastställande av dagordningen 4. Information från HSL och ÄFO KCMH Redovisning av återkallat beslut gällande HÖ tilldelning i upphandling - Örnen 6. Politikerbesök Socialnämndens föreningsbidrag 2015 AP Information om IT -standard HSL organisationen AM Information från IFO RO Mål för fallskador och läkemedelsavvikelser 2016 ML Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd PM l l 0.40 Handlingar på bordet 12. V al av politiska företrädare för socialnämnden lo. 45 gällande framtagande av ny kostpolicy 13. Ekonomisk månadsrapport PE Örnen- Fastställande av hyror PE l Handlingar på bordet 15. Örnen- Information om beräknade flyttkostnader PE

2 16. Arbete med styrkort 17. Information arbetsmiljö HSL 18. Revidering av Säkerhets- och trygghetsplanering för socialförvaltningen - plan för hantering av extraordinära händelser 19. Delegationsbeslut 20. Kurs- och konferensinbjudningar 21. Meddelanden MH Tingsryd O Magnus Carlberg Ordförande Renate Tschap sekreterare Berörda fackliga organisationer kallas till MBL 19 måndagen den 15 juni 2015, kl.l3.00. Pressinformation på Socialkontoret tisdagen den 16 juni 2015, kl Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, Tingsryd, tfn eller

3 Arende 4 Information från HSL och ÄFO Förslag till beslut: Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna 1

4 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Martin Hansson TJÄNSTESKRIVELSE Datum Till socialnämnden 1 (1) Information från ÄFO och HSL Förslag till beslut Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Sammanfattning Antallediga platser Antallediga platser ÄO : 13 stycken. Mycket litet tryck på väntelista. Antallediga platser FO : 4 stycken (3 Väckelsång, l Urshult) Korttids platser/betalansvar Under maj har 15 personer haft korttidsplats under i genomsnitt 30 dagar. Motsvarande siffra april: 12 personer i genomsnitt 14 dagar Motsvarande siffra mars: 14 personer i genomsnitt 28 dagar Motsvarande siffra februari: 13 personer i genomsnitt 31 dagar Motsvarande siffra januari: 18 personer i genomsnitt 24 dagar Betalansvar för utskrivningsidara mot region Kronoberg för mars var drygt 160 tkr: April väntas inget betalansvar. Maj väntas betalansvar för 4 dagar. Köpta platser Redovisning av köpta platser inom ÄFO januari-maj 2015 redovisas på särskilt papper Aktuellt Sommarsituationen ser tajt ut. Inom HSL avdelningen får avdelningschef och MAS gå in och arbeta som sjuksköterska under viss period för att täcka bemanningsbehovet Det saknas fmtfarande undersköterskor/vårdbiträden på några enheter. Det finns 24 brukare som har sina trygghetslarm uppkopplade via fiber. Wexnet har framf'drt att de inte levererar en tjänst som fungerar tillloo %. Enligt Wexnet behövs badcup via gsm-nätet som en kvalitetssäkring. Mmtin Hansson ÄFO chef Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-post/hemsida

5 Köpta platser äldre- och funktionshinderomsorgen LSS-Piaceringar ID+ F Placering kr/dygn AS41 Trehörna 1689 C E-B Trehörna 712/tim SF Solhaga gruppen 4395 kr/dyg n samt 4000/mån hyra RK Lessebo 6709 MB Nova 4700 SoL-Piaceringar ID Placering kr/dygn IK 39 Ekbacka 1871 RJ 41 Ekbacka 1871 ss 26 Rosenhill 1370 AH 79 Bogruppen 2645 RS 69 Ekbacka 1984 WT 89 Ekbacka 1984 CF 55 Ekbacka 80/tim jan ~ fe b o jan fe b o o 3520 mar ap r o mar ap r o o o o o * kopior maj ju n jul o o o o maj ju n jul aug se p okt nov dec Totalt Kommentar Pågår tv. Ev flytt september o o o o o Dag lig verksamhet tom o o o o o Avslutas sista juni Beslut tom maj Beslut tom juni l 3 30o sssl aug se p okt nov dec Totalt Kom m Pågår tv Pågår tv o o o o o Avslut pågår tom Beslut tom augusti Beslut tom augusti delår Helårsprognos Budget Kostnad :- tilläggsfakt avseende OPI-höjning

6 4

7 Arende 5 Redovisning av återkallat beslut gällande tilldelning i upphandling - Ornen Förslag till beslut: Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna 5

8 Tingsryd, UPPHANDLING Upphandling gällande inredningsuppdrag äldreboendet Örnen Dnr: UPPHANDLANDE MYNDIGHET Tingsryd kommun, socialnämnden ANBUDSGIV ARE Anbudsgivare Namn l. Input Interiör KC AB 2. Kinnarps Sydost AB 3. U.Ules_tedts snickeri & inredning AB Org.nr A B c x x x x x x x D x x E x x F x x Endast en anbudsgivare uppfyller samtliga ställda la:av. I förfrågnii1gsunderlaget finns följ ande text: 3.5. Telmisk och yrkesmässig kapacitet samt möjlighet att åberopa andra företags kapacitet Anbudet ska innehålla en km1fattad beskrivning av det anbudsgivande företaget Anbudsgivaren ska arbeta enligt ett kvalitetssäkringssystem som säkerställer att ställd kvalitet och omfattning av uppdraget uppnås. Kort edovisning av anbudsgivarens rutiner vad gäller kvalitetssäkringssystem ska biläggas anbudet. Om e1 anbudsgivare inte uppfyller kvalifikationskraven ställda i 3.l, 3.4 och 3.5 får denna inte tilldelas kontraktet, med undantag av om anbudsgivaren kan visa att den elisponerar över ett annat företags resurser så att elen efterfi:ågade kapaciteten därigenom kan uppnås. Varken Kim1m-ps Sydost AB eller U.Ulestedts snickeri & imedning AB har i sina anbud någon kort beshivning av företaget. Företagen har ej heller bifogat en kort redovisning av anbudsgivarens kvalitetssäkringssystem. Därmed uppfyller anbuden från Kinnmps Sydost AB och U. Ulestedts snickeri & inredning AB inte ställda krav och kan därför inte utvärderas. BESLUT Tingsryds kommun beslutar att återkalla beslutet gällande tilldelning i upphandlingen gällande inredningsuppdrag äldreboende Örnen Dnr: som fattades , 167. Tingsryd kom1mm beslutar att för samtliga möbelgrupper anta det anbud som lämnats av Input Interiör KC AB Magnus Carlberg Socialnämnelens ordförande 6

9 ~Tingsryds ~kommun ANMÄLAN A V DELEGERINGSBESLUT fattade med stöd av Socialnänmdens beslut , 266, punkt 17. l i delegationsförteckningen. Ärende: Beslut i brådskande ärenden i enlighet med det som föreshivs i kommunallagen Beslutsdatum Återkallande av beslut gällande godkännande av leverantör av möbler till Örnen Antagande av leverantör gällande möbler till Örnen Delegat: Magnus Carlberg, socialnämndens ordförande 7

10 S~NTRÄDESPROTOKOLL 6(19) Socialnämndem God!källllllllamud!e av Aevenmtör av mölbler tm Örlllltel!ll Dnr 2015/56 SN 730 Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att anta följande leverantörer. Med hänsyn till uppställda utvärderingskriterier anses det vara totalekonomiskt mest fördelaktigt för Tingsryds kommuns socialnämnd att anta det anbud som lämnats av: Grupp A, Stolar och bord: Input Interiör KC AB Grupp B, Stoppade s~ttmöbler: Kinnarps Sydost AB - Grupp C, Förvaringsmöbler: Kinnarps Sydost AB Grupp D, Kontorsinredning: Kinnarps Sydost AB Grupp E, Textil: Input Interiör KC AB Grupp F, Belysning: Input Interiör KC AB Besk~rivning av ärendet Upphandlare Helen Östman redogör för utvärderingen av upphandlingen gällande Imedningsentreprenaden Örnen 13. Beslutsundedag Redogörelse av utvärderingen på mötet. Beslutet förklaras ornedelbart justerat. Beslutet skickas till Socialchef Projektledare Anette Gustavsson Upphandlare Helen Östman 8 Utdragsbestyrkande

11 Arende 7 Socialnämndens föreningsbidrag 2015 Förslag till beslut: Socialnämnden antar lagda förslag på fördelning av socialnämndens föreningsbidrag

12 r.itingsryds '\!'!:) kommun Socialförvaltningen Anna Pastoor TJÄNSTESKRIVELSE Till Socialnämnden 1 (1) Socialnämndens föreningsbidrag 2015 Förslag till beslut Att anta lagda förslag på fördelning av socialnämndens föreningsbidrag Bilaga: Förslag föreningsbidrag 2015 Beskrivning av ärendet I reglerna för förenings bidrag, antagna av Socialnämnden står "Syftet med föreningsbidraget från socialnämnden är att i första hand främja verksamhet som är riktat till personer som p.g.a. fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för att aktivt kunna delta i samhällslivet" Socialförvaltningen har gjort en sammanställning och förslag på fördelning av föreningsbidrag för de ansökningar som inkommit till förvaltningen senast 30 april2015 Beslutsunderlag F örslaget på fördelningen utgår från antal medlemmar i föreningen, vilken verksamhet som bedrivs i föreningen och vad föreningen gör för att gagna socialnämnden brukare. Anna Pastoor Anhörig- och frivilligsamordnare Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon tax Dackegatan (vx) Tingsryd 10 e-posuhemsida

13 TINGSRYDS KOMMUN Socialnämnden Föreningsbidrag 2015 Pensionärsföreningar Grund- Verksamhetsbidrag - Beskrivning av verksamheter Föreningens Sökt belopp Förslag totalt Beviljat Beviljat bidrag ekonomi 2015 belopp 2015 belopp belopp (grundb verksamhetsb) Tingsryds aktiva seniorer Medlemsaktiviteter, medlemsvård, aktivera äldre, b1yta isolering, lära nytt, Ingen Ingen Antal medlemmar l 04 genomföreläsningar och studiebesök, skapa nya kontakter ansökan ansökan PRO Södra Sandsjö Trivselca/e och seniorträffen i samverkan med äldreomsorgen, Antal medlemmar 143 telefonupplysningför äldre i samverkan med socialförvaltningen, tidningsläsning, gympa, promenader för boende på Kong a allhus, finns med på "Må bra veckan" Ledsagning, friskvårdscirklar och studiecirldar datakunskap mm för medlemmar (väl fungerande verksamhet) PRO Väckelsång Medlemsaktiviteter (bingo, bowling, boule), uppvaktning av äldre, Antal medlemmar 75 sopp lunch) SPF Östra Medlemsaktiviteter (bingo, boule), studiebesök i. u Antal mec!jemmar 243 Projekt föreläsning - vad är Alzheirners sjukdom och vad är demens - Grundbidrag+ grundbidrag *se bilaga projektbidrag projektbidra a " SPFRyd Föreningsmöten, motionsdans, resor, studiecirklar, boule Önskar samma bidragsbelopp som Antal medlemmar 180 andra SPF och PRO fö reningar SPF Urshult Medlemsaktiviteter (utflykter, vävstuga, väntjänst, friskvård), Antal medlemmar 134 Aktiviteter riktade mot äld1;eomsorgen promenadgrupper på äppelgården,ji-ivilliga under må bra veckan SPF Väckelsång Medlemsaktiviteter (gymnastik, boule, bowling, bingo, dans, studiecirldar), Antal medlemmar 92 Aktiviteter riktade mot SÄBO (bingo), samverkan med Liv till åren och Seniorträffen Linneryds Medlemsaktiviteter pensionärsförening Aktiviteter riktade mot äldreomsorgen -bingo på Lindegårdenför egna Antal medlemmar 53 medlemmar och boende på Lindegården Ryd -Urshult Medlemsaktiviteter tillsammans(rut) Tidigare Aktivitet riktad mot äldreomrorgen-luciafirande på Solängen med Ryds hem och samhälle. kaffesamkväm Antal mec!jemmar

14 Tingsryds FUB Medlemsaktiviteter (medlemsmöten, bowling, dans, utflykter) Ingen Antal medlemmar 60 ansökan Föreningen hjärt- lung Medlemsaktiviteter (bad, gymnastik, utbildning) Antal medlemmar 177 HRF -hörselskadades l 000 Info, arbeta får ökat stöd och hjälpmedel i offentliga lokaler l 000 l riksfårbund Ska verka för att äldre hörselskadade, i olika boendeformer, får det stöd de Antal medlemmar 38 behöver. Deltar i tillgänglighetsrådet Kronobergs länsfårening l 000 Verka för tillgänglighet för trafik- och polioskadade i Kronobergs län RTP RTP=rehabilitering, tillgänglighet och påverkan Antal medlemmar Tingsryd! ' 18 Övriga Brottsofferjouren Hjälp och stöd till brottsdrabbade personer (2013) 2,00/inv Antal medlemmar 94 *se bilaga skrivelse till KS ordfårande * enskilda, 68 familjer, 12 fåretag Adoptionscentrum Sydöst l 000 Utbildning, info. Verka för soc. nätverk får adoptivfåräldrar Ingen ansökan l 000 l 000 Antal medlemmar Tingsryd styrelsemöten också förlagda till Tings1yd kommun. kommun 14 BRlS Syd l Ola/ Barnens hjälptelefon, Antal medlemmar 898(dec barn= Vuxentelefon- om barn, BRlS-mejlen, BRlS-chatten, diskussionsforum lo h/barn 2013) i T-rydk Tingsryd Gode Man-och Föreningens syfte: tillvarata medlemmars intresse som god man och Ingen ansökan F ärvaltarförening fårvaltare. Ge varandra stöd på olika sätt bl.a. genim kunskapsöverfåring KRIS Kalmar? Föreningens huvudsyfte- ge stöd till gruppen livsstilshiminella l o Ingen Ingen Antal medlemmar Tingsryd ansökan ansökan kommun? SUMMA

15 Arende 8 Information om IT -standard HSL organisationen Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen 13

16 r.ltingsryds \:!:J kommun Socialförvaltningen Anna Malmhav TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden 1 (1) Uppdrag efter patientsäkerhetsberättelsen 2014 Dnr 2015/98 SN 774 Beskrivning av ärendet I patientsäkerhetsberättelsen för Tingsryds kommun 2014 (dm 2015/98 SN 774) framkommer att den tekniska utrustningen (datorer och telefoner) för sjuksköterskor och rehabpersonal är undermålig Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över statusen på den tekniska utrustningen och ge nämnden rapport 16 juni Bakgrund Merparten av personalen inom Socialförvaltningen jobbar i Citrix, ett fjärrskrivbord. V alet att använda Citrix bygger på att det ska vara an vändarvänligt och enkelt för medarbetaren, att uppdateringar kan göras centralt och att skrivbordet följer med oavsett viken dator personen loggar in på. Nuläge På sjuksköterskornas expeditioner fitms totalt 25 stationära datorer vilket innebär att de som är i tjänst har en dator att tillgå. Det finns fasta telefoner och mobiltelefoner inom vmje område, dock är inte telefonerna personbundna. På rehabenheten har medarbetarna varsin stationär arbetsplats med fast telefon och mobil. Datorparken är av samma standard som i andra verksamheter och Citrix fungerar väl men kan ibland upplevas långsamt enligt IT avdelningen. Hjälpmedelsteknikernas ena dator kommer inom kort att bytas ut mot en bärbar för att kunna visa filmer och instruktioner i utbildningssyfte. Mobiltelefonerna byts ut till smartphones efterhand för att också ge möjlighet att läsa mej l och söka information på internetutanför kontoret. Ny version av Citrix kommer att läggas på vilket ger ny version av Windows och en tidsenlig webbläsare. Framtid Verksamhetssystemet Treserva tillåter inloggning med SITHS koli vilket möjliggör att logga in säkert i systemet för sjuksköterskor och rehabpersonal även på annan plats. För att kunna använda denna tjänst behöver avtal tecknas med leverantören, det kräver att den mobila täckningen är bra och att det finns mobila enheter. Anna Malmhav Utvecklingsledare Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd 14 e-post/hemsida

17 Arende 9 Information från IFO Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen om IFO/Barn och Familj och väger in de ökade behoven i beslut kring fortsatt hantering av den rådande situationen 15

18 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Ragnhild Olsson T JÄNSTESKRIVELSE Datum (1) Till Socialnämnden Behovsförändringar inom IFO-aktuell situation Förslag till beslut Att motta infmmation om IFO/Bam och familj och väga in de ökade behoven i beslut kring fortsatt hantering av den rådande situationen. Sammanfattning I bokslut för 2014 och delårsrappmi l 2015 redovisas en kraftig ökning av antalet inkommande bamavårdsanmälningar mellan 2013 och 2014 och en fmisatt ökning under Ökningen är inte tillfållig utan har pågått i över ett år. Ökat antal anmälningar och ansökningar genererar fler utredningar och beslut om insatser. Under samma period har inte utökning av socialsekreterarresurser skett. För att säkra kontinuitet gjord e s en omvandling av en visstidsanställning till tillsvidare j anuat-i Aktuell situation våren 2015 är att socialnämnden inte klarar lagstadgat krav på fårhandsbedömning inom två veckor. Det är för få socialsekreterare på utredarsidan vilket får till följd att akuta ärenden måste prioriteras såsom skyddsplaceringar och L VUbedömningar/utredningar. Utredningar där man kanske skulle kunna arbeta mer med öppenvård och förebyggande hamnar i skymundan och hinner inte sättas igång. Kompetens som idag finns inom personalgruppen ex familjeterapi finns inte utrymme att utnyttja. F ör att klara lagkrav och för att kunna arbeta mer med öppenvård och stöd på hemmaplan finns behov att förstärka både med socialsekreterare och inom öppenvården, förslagsvis Ungdomsbehandlare. Med två ungdomsbehandlare/sekreterare skulle viss handläggning av ungdomsärende kunna utföras och det skulle öppna möjligheter att arbeta i nära samverkan med skolans elevresurser. Med en alltmer belastad och ansträngd arbetssituation påverkas socialsekreterarnas arbetsmiljö negativt. Risken för sjukskrivningar ökar och det finns inga behöriga vikarier att tillgå vid kortare/längre sjukskrivningar. Vid längre frånvaro är enda möjligheten bemanningsföretag. Ytterligare tecken på försämrad arbetsmiljö är ökat antal rappmierade tillbud på IFO, 7 tillbudsrapporter t o m varav 6 är under april och maj. Tillbuden är olika slag av hot som framförts till socialsekreterare. Somjämförelse kan nämnas att antal rapporterade tillbud på IFO under året 2012 var 7, 2013 : 2 och 2014 : O. Prognosen för kostnader i sociala bamavården 2015 har kraftigt försämrats efter maj, underskottet för IFO beräknas nu ti116,8 miljoner mot tidigare 4,2miljoner. Ragnhild Olsson Avd chefindivid-och familjeomsorg Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon tax (vx) e-postlhemsida

19 Institutionsplaceringar Missbruk (verksamhet 75) 2015 Placering Dygnsk jan fe b mar ap r maj ju n jul aug se p okt nov dec prognos budget ö o o o o o o v 12000/m o o sis o o o o o o Ng o o o o o o o o o o o sis1 prel2333 o o o o o o Konsulentstödda familjehem(verksamh A famhem 21000/m o o o o o o o o o o o avslutjan Extern Ö-vård HS o o o o o o o o Övrig vuxen (verksamh 79) 17

20 Institutionsplaceringar Barn- och ungdomar (verksamhet 76) placerin a Ovans k i an fe b mar ap r maj ju n jul aug se p okt nov dec p roanos budget förbruknir förbrukning 31 /5 G ! S$410!382Si - - "?!'" g41Q l ~ A ~ $ ~2S$Q 1 ~7~$6 t~2~~ Q i 'fg76~ :} 157!S BO E 3400 o o o ~ Q ' o o o utr o o o o o 3aoeoo o o o o o utr o o o o ' $5 o o o o o skydd 5100 o o o o o o o o o o ev forts? återsöks behov 5000 o o o o o o o Kons ulentstödda tamiliehem Ä (4) o o o o o o o o o o återsöksmv omplac/avslutas Ä (2) famhem E o o o o o o Strukt Extern Öppenvård % l H f o o o o H c o o o o o o o o o l H e o o o o o o o o A 30'/mån o o o o l ' i 18

21 Arende 10 Mål för fallskador och läkemedelsavvikelser 2016 Förslag till beslut: 1. Mål för registrerade fallskador 2016 är högst Målformulering för arbetet med läkemedelsavvikeler: Kvalitetssäkra registrering och uppföljning gällande läkemedelsavvikeler och komma fram till realistiska mått. Mått under år 2016 på registrerade läkemedelsavvikelser är högst

22 r:;jtingsryds ~kommun Förvaltningen Maria Ljung T JÄNSTESKRIVELSE (1) Socialnämnden Mål för fallskador och läkemedelsavvikelser 2016 Förslag till beslut A. Mål för registrerade fallskador 2016 är högst 60 Förslag till aktiviteter för att uppnå målet att skapa förutsättningar för personalen att kmma arbeta med Senior Aleti under 2015 klargöra ansvarsfördelningen när det gäller Senior Alert skriva en process för arbetet med Senior Alert i kvalitetsledningssystemet som börjar gälla 2016 skriva en specifik rutin för fallskador som bötjar gälla 2016 B. Målformulering för arbetet med läkemedelsavvikelser Kvalitetssäkra registrering och uppföljning gällande läkemedelsavvikelser och komma fram till realistiska mått. Förslag till mått under 2016 på registrerade läkemedelsavvikelser är högst 400 Förslag till aktiviteter för att uppnå målet skapa en övergripande plan i förvaltningen över hur avvikelserutinen ska göras känd och hur uppföljningen av att avvikelser skrivs säkerställs information till personal vad som är en avvikelse och hur den registreras skriva en specifik plan på hur analys och uppföljningsarbetet runt läkemedelsavvikelserna ska ske Sammanfattning MAS får uppdrag från socialnämnden att ta fram förslag till nytt mål för fallskador för 2016 och ta fram förslag på ny målfoimulering för arbetet med läkemedelsavvikelser för En analys av avvikelsehanteringen i Treserva visar att statistiken inte går att lita på och avvikelser är felregistrerade. Rutinen för avvikelsehantering är inte implementerad i verksamheten. Därför måste arbetet med fallskador och läkemedelsavvikelser stmia med att säkra avvikelseprocessen i kommunens hälso- och sjukvård. Beskrivning av ärendet A. Mål för fallskador 2016 Bakgrund Bakgrunden för detta mål är att summan av de tre senaste årens registrerade fall med skada är 371. Ett genomsnitt blir 124 fall med skada per år. Den 12 maj 2015 var det Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon (vx) 20 f ax e-posuhemsida

23 742 patienter inskrivna i hemsjukvården. 60 fallskador blir ca 10% vilket kan vara ett realistiskt mål första året. Prognos Med ett förebyggande arbete bör man första året kunna komma ner till ett antal på 60 registrerade fallskador för att under kommande år ytterligare kunna sänka gränsen. Efter fem års arbete bör man kunna komma fram till en realistisk gräns för vilket antal fallskador som är minsta möjliga. Blir det för få registrerade avvikelser måste man granska så verksamheten registrerar alla fallskador. Aktivitet För att kunna minska fallskador, måste man bötja med att förebygga fall. Forskning visar att förebyggande arbete med att förhindra fall innebär fårre fallskador. Senior Alert är ett Nationellt kvalitetsregister som socialnämnden har beslutat att kommunen ska delta i. Senior Alert handlar om att riskbedömning är första steget i ett förebyggande arbetssätt och nästa steg är att göra en teambaserad utredning av bakomliggande orsaker till vmje risk och planera förebyggande åtgärder. Åtgärderna ska dokumenteras och regelbundet följas upp. Riskbedömning erbjuds alla över 65 år som skrivs in i hemsjukvården. B. Målformulering för arbetet med läkemedelsavvikelser 2016 Bakgrund Måttet är beräknat på ett genomsnitt de tre senaste åren med en minskning med 13 3 registrerade avvikelser. Aktuell avvikelserutin är inte implementerad i verksamheten och avvikelserna som registreras behandlas därefter inte som tänkt. En analys av samtliga registrerade läkemedelsavvikelser två och ett halvt år tillbaka i tiden visar att av sju kategorier dominerar tre kategorier och framför allt en kategori som står för 98% av alla läkemedelsavvikelser. Analysen visar också att flera avvikelser som registreras är felregistrerade, vilket innebär att statistiken inte går att lita på. Prognos Med en implementering av avvikelserutinen i hälso-och sjukvårdsverksamheten, så alla vet vad som är en avvikelse och vad som förväntas av dem, samtidigt med en regelbunden analys och uppföljning av alla läkemedelsavvikelser, bör kunskapen om vad en avvikelse är och att åtgärder omedelbmi ska vidtas, finnas i verksamheten vid en utvärdering Detta bör leda till fårre läkemedelsavvikelser och 2018 bör man kunna komma fi am till realistiska gränsvärden för varje kategori av läkemedelsavvikelse. Aktivitet Avvikelserutinen måste bli känd i verksamheten och förutsättningar för att kunna följ a den finnas. Under 2016 implementera förvaltningens avvikelserutin i hälso- och sjukvårdsverksamheten samtidigt som medicinskt ansvarig sjuksköterska följer upp och analyserar samtliga läkemedelsavvikelser regelbundet. Ärendets beredning 2(3) Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx) e-post/hem sida www. tingsryd.se

24 Medicinskt ansvarig sjuksköterska har skrivit ett förslag. Ledningsgruppen har diskuterat förslaget och med några ändringar godkändes förslaget i ledningsgruppen. Beslutsunderlag statistik från och analys av avvikelsehanteringen i Treserva. Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Socialförvaltningen 3(3) MariaLjung Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx) e-post/hemsida

25 Arende 12 Val av politiska företrädare för socialnämnden gällande framtagande av en ny kostpolicy Förslag till beslut: 1.Socialnämnden utser Magnus Carlberg och Cecilia Cato som politiska företrädare i arbetsgrupp för framtagande av ny kostpolicy. 2.Ersättning utges enligt reglementet "Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2015" 23

26 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Katarina Carlzon TJÄNSTESKRIVELSE Datum Till socialnämnden 1 (1) Val av politiska företrädare för socialnämnden gällande framtagande av ny kostpolicy Förslag till beslut Utse Magnus Carlberg och Cecilia Cato som politiska företrädare i arbetsgrupp för framtagande av ny kostpolicy. Ersättning utges enligt reglementet "Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2015" Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att under 2015 arbeta fram en ny kostpolicy. Detta skall göras tillsammans med företrädare från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Företrädarna från de olika nämnderna skall bilda en arbetsgrupp bestående av både politiker och tjänstemän. Som politiska företrädare för socialnämnden föreslås Magnus Carlberg (ordförande socialnämnden) och Cecilia Cato (2:e vice ordförande socialnämnden). Som tjänsteman från socialförvaltningen kommer Maria Ljung (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) att vara företrädare. Beslut skickas för kännedom till Samhälls byggnadsförvaltningen Katarina Carlzon Socialchef Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-posuhemsida

27 Arende 15 Ornen - Information om beräknade flyttkostnader Förslag till beslut: Socialnämnden beslutar att finansiera 1,2 mkr för flyttkostnader gällande ianspråktagande av Örnen i augusti Kontering A C E

28 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Per Elmgren TJÄNSTESKRIVELSE Datum ( ) Till Ek chef 1 (1) Beräknade flyttkostnader, från Tingsgården till Örnen Förslag till beslut Ek-chefen föreslås besluta att finansiera 1,2 mkr för flyttkostnader gällande ianspråktagande av Örnen i augusti Kontering A51211 B46331 C7214 D510 El8102 Beskrivning av ärendet Att genomföra en flytt av ett 40-tal personer i Särskilt boende kräver en noggrann plan. Planeringen för flytten har redan inletts genom att såväl chefen för Tingsgårdens särskilda boende som andra medarbetare identifierat behov som ska mötas för att flytten ska genomföras så smidigt som möjligt. Det är mycket viktigt att flytten genomförs utan störningar. I ett förberedande skede är endast ett fåtal personer inblandande. Under vecka är samtliga medarbetare inblandade då den fysiska flytten genomförs. Efter att flytten har genomförts krävs också ett visst efterarbete. Eftersom befintlig personal inte kan genomföra flytten på egen hand krävs ytterligare resurser. Extra resurser krävs i samtliga tre faser, l) före flytten 2) genomförandet av flytten 3) efterarbete. Det krävs mest extra resurser i genomförandet. Behovet möts genom att anställa extra personal men också av personal som inte är anställda i Tingsryds kommun, tex flyttfirma. Budget 6 personer (a 0,75 tjänst) för flytt V personer (a 0,75 tjänst) för efterarbete okt-nov 1 person förarbete, flytt, och efterarbete Feb-Dec Slutstäd, Brukare Flyttbil inkl personal Container 2 Arbetsterapeuter V32-39 Vaktmästeri Övrigt, bia mertid/övertid Summa Per Elmgren, ekonom Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-post/hemsida www. tingsryd.se

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun

Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan. Lysekils Kommun Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Lysekils Kommun Dokumentnamn: Plan för samhällsstörning och extraordinära händelser - ledningsplan Dnr: LKS 2013-184 Handläggare: Christer

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument KS 2012.0295 Ansvarig organisationsenhet: Fastställd av KF 2012-12-18 234 Ersätter KF 2007-06-18 127 Plan för kommunal ledning och information vid kriser och extraordinära händelser Styrdokument

Läs mer

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar POSOM-plan Psykiskt Och Socialt Omhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 Revidering antagen av kommunstyrelsen 2012-12-04 290

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser

Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Plan för kommunal ledning och kommunikation vid kriser och extraordinära händelser Fastställd av: Kommunfullmäktige 2016-06-21 115 Revideras senast: 2019-12-31 Innehåll Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 4 Mål

Läs mer

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186

Plan för extraordinära händelser 2011-2014. Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Plan för extraordinära händelser 2011-2014 Mjölby kommun Dnr. 2012:186 Innehåll 1 INLEDNING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte och målsättning 3 2 KOMMUNENS ANSVAR 5 2.1 Risk- och sårbarhetsanalys 5 2.2 Geografiska

Läs mer

Krisledningsplan för Hässleholms kommun

Krisledningsplan för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Krisledningsplan för Hässleholms kommun Program och handlingsplaner Diarienummer: 2015/376 170 Fastställt den: 2004-12-31 185 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar:

Läs mer

Socialnämnden 2012-04-17. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-04-17. Föredragningslista 2 Föredragningslista 73 Val av protokolljusterare 74 Anmälan om övriga ärenden 75 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret Örnen

Läs mer

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen

Handlingsplan för kris och extraordinära händelser för social- och äldreomsorgsförvaltningen SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 2013-09-13 AN 2013/322 1 (2) HANDLÄGGARE Berit Heidenfors 08-535 312 77 Berit.heidenfors@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Handlingsplan

Läs mer

Övergripande kommunal ledningsplan

Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Övergripande kommunal ledningsplan -------------------------------------------------------------------------------- Fastställd

Läs mer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer

Posom-plan. Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer Posom-plan Plan för psykiskt och socialt omhändertagande vid krissituationer 1 Innehåll Krishanteringssystemet... 3 Psykiskt och socialt omhändertagande - POSOM... 4 När och hur skall planen användas...

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.

Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser. Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017. Plan för att förebygga och hantera extraordinära händelser Beslutad av kommunfullmäktige 25 september 2017, 102/17, Dnr KS2017.0264 Innehåll Dokumenttyp: Plan Dokumentet gäller för: Kommunens nämnder och

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2011 2014 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering och

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinär händelse

Ledningsplan vid extraordinär händelse Ledningsplan vid extraordinär händelse Fastställd av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun********** Ansvarig: Datum: 2008-05-22 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 BESLUTSFÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser

Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser 1 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga händelser Antagen av kommunfullmäktige 2 (6) Ledningsplan för extraordinära händelser, höjd beredskap och andra allvarliga

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun

Krisledningsplan för Östra Göinge kommun Ansvarig Jonas Rydberg, kommunchef Dokumentnamn Krisledningsplan Upprättad av Bertil Håkanson, säkerhetssamordnare Reviderad: Berörda verksamheter Samtliga verksamheter Fastställd datum KS 2015-06-17 65

Läs mer

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse

Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Krisledningsplan Ängelholm kommuns plan för hantering av kris och extraordinär händelse Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-04-27, 119 och är gällande för mandatperioden 2015-2018. Ängelholms kommun 262

Läs mer

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun

Krisledningsplan. för Hudiksvalls kommun Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun mandatperioden 2015 2018 Innehåll 1 Inledning 5 2 Kommunens ansvar vid extraordinär händelse 6 2.1 Krisarbetets mål 6 3 Organisation och ansvar 7 3.1 Planering

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 (8) Typ: Plan Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 Plan för hantering av extraordinära händelser Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Risk-

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar

Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295. POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Antagen av kommunstyrelsen 2008-12-02 295 POSOM Psykiskt Och Socialt OMhändertagande vid extraordinära händelser och andra allvarliga störningar Innehållsförteckning: 1. Inledning...3 2. Mål...3 3. Organisation...4

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun

Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun Plan för extraordinära händelser i Värmdö kommun 1 Krisledning vid extraordinära händelser Enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN

KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN KRISLEDNING I SIGTUNA KOMMUN LEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER, HÖJD BEREDSKAP OCH ANDRA ALLVARLIGA HÄNDELSER Antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2011 Dnr KS/2011:691 Innehåll 1 Inledning...5

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04 Övergripande socialförvaltningen: Ärende Åtgärd/Handlingsplan Effekt Klart tidpunkt Uppföljning Kvalitetsledningssystem Utsett en samordnare i förvaltningen Säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvaret

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 24 augusti 2015, kl. 13.00 OBS Tid!!!! Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare

Läs mer

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan

Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser. Socialförvaltningens ledningsplan Socialförvaltningen Datum: 2013-09-25 Socialförvaltningen Handläggare: Sara Brodin Direktnr: 0322-61 72 29 Beteckning: 2013.199 SN Plan för hantering av samhällsstörningar och extraordinära händelser Socialförvaltningens

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser

Plan för hantering av extraordinära händelser 1 Plan för hantering av extraordinära händelser Antagen av KF 5 2(12) Innehållsförteckning 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Mål...3 2. Organisation, larmning, start...5 2.1 Kriterier

Läs mer

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN Styrdokument Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2012-09-03 108 Ansvarig: Kommunchef Revideras: Vid behov Följas upp: REGLEMENTE FÖR POSOM-VERKSAMHETEN I SVENLJUNGA KOMMUN

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser

KRISLEDNINGSPLAN. Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser KRISLEDNINGSPLAN Krisledningsplan för hur Emmaboda kommun skall hantera extraordinära händelser och svåra påfrestningar samt beredskapsförberedelser enl. lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder

Läs mer

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104

Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans SN-2017/104 Sida 1 av 3 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mats Ståhl Elgström Datum SN-2017/104 Socialchef 2017-04-26 Socialnämnden Socialnämndens handlingsplan för ekonomi i balans 2017-2018 SN-2017/104 Förslag

Läs mer

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lagstadgad plan. Plan för hantering av extraordinära händelser 2011-06-20. Diarienummer KS-345/2011. Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lagstadgad plan 2011-06-20 Plan för hantering av extraordinära händelser Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Ersätter Program för hantering av extraordinära händelser,

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Plan för hantering av extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Antagen av kommunfullmäktige 2009-06-15 114 Diarienummer 09KS226 Sid 2 (8) Ersätter Plan för samordning av verksamheten

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Rutin hantering av Lex Sarah

Rutin hantering av Lex Sarah Ansvarig för riktlinje Medicinskt ansvarig sjuksköterska Upprättad (av vem och datum) Carina Andersson, MAS, 2013-04-03 Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

Krisledningsplan 2011 2014

Krisledningsplan 2011 2014 Burlövs kommun Kommunfullmäktige Krisledningsplan 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19, 144 1. Händelse! 2. SOS 4. Larmfunktionen återkopplar beslut om åtgärd till SOS Räddningstjänst, Lst,

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH)

Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) samhällsskydd och beredskap PM 1 (5) Rättsenheten Avdelningen för verksamhetsstöd Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH) Bakgrund

Läs mer

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige

Krisledningsplan. Österåkers Kommun. Beslutad av Kommunfullmäktige Krisledningsplan Österåkers Kommun Beslutad av Kommunfullmäktige 2016-09-19 Österåkers kommuns krisledningsplan Österåkers kommun arbetar i först hand med att förebygga och minimera risker i syfte att

Läs mer

Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende

Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende 1 (5) Handlingsplan vid kris Stöd i ordinärt boende Omsorgsinsatser i ordinärt boende är av socialnämnden och äldreomsorgsnämnden utsedd prioriterad verksamhet, det vill säga verksamheten måste fungera

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014

KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 STRÖMSTADS KOMMUN KRISBEREDSKAP KRISLEDNINGSPLAN FÖR EXTRAORDINÄR HÄNDELSE 2011-2014 LEDNINGSPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2011-02-17, reviderad av Kommunfullmäktige 2013-04-25. INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete BESLUT Datum 2017-02-20 Sida 1 (2) Diarienummer 2016/SON0118 700 Anna Thuresson, 033-357301 Kommunstyrelsen Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8

Sammanträdesdatum 2015-08-19. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00. 1 Godkännande av dagordning SN 15/8 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 19 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25

POSOM. Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande. Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 POSOM Handlingsplan för psykiskt och socialt omhändertagande Fastställd i Omsorgsnämnden 2007-06-25 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Definition av katastrofbegreppet... 2 Vad är POSOM?...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-04-27 2 SN 53 Dnr 56.11 770 Patientdatalag Patientdatalag (PdL) SFS 2008:355 trädde i kraft 2008-07-01 och ersatte patientjournallag samt vårdregisterlag och medförde ändringar även

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun

Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Plan för extraordinära händelser Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 40, 2010-05-31 Register INLEDNING OCH BAKGRUND 3 DEFINITION AV EXTRAORDINÄR HÄNDELSE ENLIGT 4 1 KAP 2006:544 3 RISK- OCH

Läs mer

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun

Krisledningsplan för Oxelösunds kommun för Oxelösunds kommun Del 1 Övergripande beskrivning och åtgärdsplan Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Förvaring Dnr Säkerhetsstrateg kommunstyrelseförvaltningen

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32

Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt årssammanställning för 2010 SN-2011/32 Socialnämnden FÖRSLAG TILL BESLUT Rolf Samuelsson (MP) 2011-02-04 ordförande Till socialnämnden Medicinsk ansvarig sjuksköterskas (MAS) redovisning av avvikelser inom vård och omsorg för period tre samt

Läs mer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer

POSOM. psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer POSOM psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer 2013-02-19 2013-02-19 1 (8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 2 1.1 Psykiskt och socialt omhändertagande... 2 1.2 Samarbetsorgan...

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER

HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 1 HANDLINGSPLAN FÖR PSYKISKT OCH SOCIALT OMHÄNDERTAGANDE VID STORA OLYCKOR OCH KATASTROFER Antagen av kommunstyrelsen i Sävsjö kommun 2007-06-05, 126 SÄVSJÖ KOMMUN 2007-05-08 2

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun

KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Dnr: 2014 000094 KRISHANTERINGSPLAN Ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i Ronneby kommun Antagen av Ronneby Kommunfullmäktige 2015 02 26, rev 2016 03 21 Dnr: 2014 000094 Innehåll 1.

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap

Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap 1 (7) Plan för hantering av extraordinära händelser och höjd beredskap Med extraordinär händelse avses sådan händelse, som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-12-14 2 SN 150 Dnr 25.11 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Gåva - Ansökan om permanent serveringstillstånd till allmänheten Socialnämnden 2011-12-14

Läs mer

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara

Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Rutin för handläggning av missförhållande, så kallad lex Sara Äldre och personer med funktionshinder med omsorger från Socialförvaltningen ska få en god vård alternativt få gott stöd och god service och

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad

Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Övergripande ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom vård och omsorg i Malmö stad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-06-13 Stadskontoret Stadsområdesförvaltningar/Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering

Varje medarbetare har ansvar för att inom sin enhet aktivt delta i verksamhetens utvärdering Samverkan och samarbete det finns rutiner som tydliggör ansvaret för samarbete internt och externt, som gäller den enskildes behov av insatser vad avser t ex överföring av information hur samverkan ska

Läs mer

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5)

Kommunledningskontoret Personalenheten 1(5) Kommunledningskontoret 2010-12-12 Personalenheten 1(5) VARFÖR SAMVERKAN? Målet med samverkan är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som leder till ett positivt arbetsklimat och god hälsa.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun

Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Vimmerby kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-08-29 175 Innehållsförteckning Sida Syfte med ledningsplanen 3 Fastställande

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden 1(5) Reglemente för socialnämnden Detta reglemente är beslutat av kommunfullmäktige den 28 februari 2011, 102. Utöver vad som anges i kommunallagen (1991:900) och i Trelleborgs kommuns reglemente med gemensamma

Läs mer

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr

Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr BESLUTSUNDERLAG Datum 2016-09-01 Sida 1(1) Socialnämnden Ärende Ny ledningsorganisation inom Individ- och familjeomsorgen Dnr 2016-000069 Budget 2017 Dnr 2016-000070 Sammanträdesdagar för socialnämnden

Läs mer

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS

Reglemente för socialnämnden. Antaget av kommunfullmäktige , 49 Dnr KS Reglemente för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15, 49 Dnr KS.2014.44 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Nämndens uppgifter... 3 1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter... 3 1.2. Innehållet i nämndens

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS

Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Rutiner för rapportering av Lex Sarah enligt 14 kap 3-7 SoL och 24 b-g LSS Antagen av socialnämnden 2014-01-13 1 Lex Sarah Bakgrund Nya bestämmelser om Lex Sarah gäller från och med 1 juli 2011. I SoL

Läs mer

Kallelse 2015-03-19. Socialnämnden SN 2014/610. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 16:30

Kallelse 2015-03-19. Socialnämnden SN 2014/610. Socialnämnden. Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 16:30 Kallelse 2015-03-19 Socialnämnden Socialnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2015-03-19 klockan 16:30 Sekreterare Ordförande Per Marcusson Gunnel Kask Ledamöter Gunnel Kask (S) Margareta Engman

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dnr 2015/331.709 Id 22621 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Styrdokument för Socialnämndens verksamhetsområden Antaget av Socialnämnden 2015-10-22 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden

Arbetsmiljöplan 2013. Socialnämnden Tjänsteskrivelse 2013-02-27 SN 2013.0059 Handläggare: Annika Ljungberg, Personalavdelningen Socialnämnden Arbetsmiljöplan 2013 Sammanfattning Enligt kommunens arbetsmiljöpolicy ska varje nämnd upprätta

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer