Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, Tingsryd, tfn eller

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, 362 22 Tingsryd, tfn 0477-443 11 eller renate.tschap@tingstyd."

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den 16 Juni 2015 kl Plats: Sammanträdesrum Asnen, Torggatan 12, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare unclenättas Ärende Föredragande Anteckningar l. Upprop 2. Val av justerare Tur att justera Marie Fransson, tisdagen den 23 juni 2015, kl Fastställande av dagordningen 4. Information från HSL och ÄFO KCMH Redovisning av återkallat beslut gällande HÖ tilldelning i upphandling - Örnen 6. Politikerbesök Socialnämndens föreningsbidrag 2015 AP Information om IT -standard HSL organisationen AM Information från IFO RO Mål för fallskador och läkemedelsavvikelser 2016 ML Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd PM l l 0.40 Handlingar på bordet 12. V al av politiska företrädare för socialnämnden lo. 45 gällande framtagande av ny kostpolicy 13. Ekonomisk månadsrapport PE Örnen- Fastställande av hyror PE l Handlingar på bordet 15. Örnen- Information om beräknade flyttkostnader PE

2 16. Arbete med styrkort 17. Information arbetsmiljö HSL 18. Revidering av Säkerhets- och trygghetsplanering för socialförvaltningen - plan för hantering av extraordinära händelser 19. Delegationsbeslut 20. Kurs- och konferensinbjudningar 21. Meddelanden MH Tingsryd O Magnus Carlberg Ordförande Renate Tschap sekreterare Berörda fackliga organisationer kallas till MBL 19 måndagen den 15 juni 2015, kl.l3.00. Pressinformation på Socialkontoret tisdagen den 16 juni 2015, kl Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, Tingsryd, tfn eller

3 Arende 4 Information från HSL och ÄFO Förslag till beslut: Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna 1

4 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Martin Hansson TJÄNSTESKRIVELSE Datum Till socialnämnden 1 (1) Information från ÄFO och HSL Förslag till beslut Godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Sammanfattning Antallediga platser Antallediga platser ÄO : 13 stycken. Mycket litet tryck på väntelista. Antallediga platser FO : 4 stycken (3 Väckelsång, l Urshult) Korttids platser/betalansvar Under maj har 15 personer haft korttidsplats under i genomsnitt 30 dagar. Motsvarande siffra april: 12 personer i genomsnitt 14 dagar Motsvarande siffra mars: 14 personer i genomsnitt 28 dagar Motsvarande siffra februari: 13 personer i genomsnitt 31 dagar Motsvarande siffra januari: 18 personer i genomsnitt 24 dagar Betalansvar för utskrivningsidara mot region Kronoberg för mars var drygt 160 tkr: April väntas inget betalansvar. Maj väntas betalansvar för 4 dagar. Köpta platser Redovisning av köpta platser inom ÄFO januari-maj 2015 redovisas på särskilt papper Aktuellt Sommarsituationen ser tajt ut. Inom HSL avdelningen får avdelningschef och MAS gå in och arbeta som sjuksköterska under viss period för att täcka bemanningsbehovet Det saknas fmtfarande undersköterskor/vårdbiträden på några enheter. Det finns 24 brukare som har sina trygghetslarm uppkopplade via fiber. Wexnet har framf'drt att de inte levererar en tjänst som fungerar tillloo %. Enligt Wexnet behövs badcup via gsm-nätet som en kvalitetssäkring. Mmtin Hansson ÄFO chef Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-post/hemsida

5 Köpta platser äldre- och funktionshinderomsorgen LSS-Piaceringar ID+ F Placering kr/dygn AS41 Trehörna 1689 C E-B Trehörna 712/tim SF Solhaga gruppen 4395 kr/dyg n samt 4000/mån hyra RK Lessebo 6709 MB Nova 4700 SoL-Piaceringar ID Placering kr/dygn IK 39 Ekbacka 1871 RJ 41 Ekbacka 1871 ss 26 Rosenhill 1370 AH 79 Bogruppen 2645 RS 69 Ekbacka 1984 WT 89 Ekbacka 1984 CF 55 Ekbacka 80/tim jan ~ fe b o jan fe b o o 3520 mar ap r o mar ap r o o o o o * kopior maj ju n jul o o o o maj ju n jul aug se p okt nov dec Totalt Kommentar Pågår tv. Ev flytt september o o o o o Dag lig verksamhet tom o o o o o Avslutas sista juni Beslut tom maj Beslut tom juni l 3 30o sssl aug se p okt nov dec Totalt Kom m Pågår tv Pågår tv o o o o o Avslut pågår tom Beslut tom augusti Beslut tom augusti delår Helårsprognos Budget Kostnad :- tilläggsfakt avseende OPI-höjning

6 4

7 Arende 5 Redovisning av återkallat beslut gällande tilldelning i upphandling - Ornen Förslag till beslut: Socialnämnden godkänner informationen och lägger den till handlingarna 5

8 Tingsryd, UPPHANDLING Upphandling gällande inredningsuppdrag äldreboendet Örnen Dnr: UPPHANDLANDE MYNDIGHET Tingsryd kommun, socialnämnden ANBUDSGIV ARE Anbudsgivare Namn l. Input Interiör KC AB 2. Kinnarps Sydost AB 3. U.Ules_tedts snickeri & inredning AB Org.nr A B c x x x x x x x D x x E x x F x x Endast en anbudsgivare uppfyller samtliga ställda la:av. I förfrågnii1gsunderlaget finns följ ande text: 3.5. Telmisk och yrkesmässig kapacitet samt möjlighet att åberopa andra företags kapacitet Anbudet ska innehålla en km1fattad beskrivning av det anbudsgivande företaget Anbudsgivaren ska arbeta enligt ett kvalitetssäkringssystem som säkerställer att ställd kvalitet och omfattning av uppdraget uppnås. Kort edovisning av anbudsgivarens rutiner vad gäller kvalitetssäkringssystem ska biläggas anbudet. Om e1 anbudsgivare inte uppfyller kvalifikationskraven ställda i 3.l, 3.4 och 3.5 får denna inte tilldelas kontraktet, med undantag av om anbudsgivaren kan visa att den elisponerar över ett annat företags resurser så att elen efterfi:ågade kapaciteten därigenom kan uppnås. Varken Kim1m-ps Sydost AB eller U.Ulestedts snickeri & imedning AB har i sina anbud någon kort beshivning av företaget. Företagen har ej heller bifogat en kort redovisning av anbudsgivarens kvalitetssäkringssystem. Därmed uppfyller anbuden från Kinnmps Sydost AB och U. Ulestedts snickeri & inredning AB inte ställda krav och kan därför inte utvärderas. BESLUT Tingsryds kommun beslutar att återkalla beslutet gällande tilldelning i upphandlingen gällande inredningsuppdrag äldreboende Örnen Dnr: som fattades , 167. Tingsryd kom1mm beslutar att för samtliga möbelgrupper anta det anbud som lämnats av Input Interiör KC AB Magnus Carlberg Socialnämnelens ordförande 6

9 ~Tingsryds ~kommun ANMÄLAN A V DELEGERINGSBESLUT fattade med stöd av Socialnänmdens beslut , 266, punkt 17. l i delegationsförteckningen. Ärende: Beslut i brådskande ärenden i enlighet med det som föreshivs i kommunallagen Beslutsdatum Återkallande av beslut gällande godkännande av leverantör av möbler till Örnen Antagande av leverantör gällande möbler till Örnen Delegat: Magnus Carlberg, socialnämndens ordförande 7

10 S~NTRÄDESPROTOKOLL 6(19) Socialnämndem God!källllllllamud!e av Aevenmtör av mölbler tm Örlllltel!ll Dnr 2015/56 SN 730 Socialnämndens beslut Socialnämnden beslutar att anta följande leverantörer. Med hänsyn till uppställda utvärderingskriterier anses det vara totalekonomiskt mest fördelaktigt för Tingsryds kommuns socialnämnd att anta det anbud som lämnats av: Grupp A, Stolar och bord: Input Interiör KC AB Grupp B, Stoppade s~ttmöbler: Kinnarps Sydost AB - Grupp C, Förvaringsmöbler: Kinnarps Sydost AB Grupp D, Kontorsinredning: Kinnarps Sydost AB Grupp E, Textil: Input Interiör KC AB Grupp F, Belysning: Input Interiör KC AB Besk~rivning av ärendet Upphandlare Helen Östman redogör för utvärderingen av upphandlingen gällande Imedningsentreprenaden Örnen 13. Beslutsundedag Redogörelse av utvärderingen på mötet. Beslutet förklaras ornedelbart justerat. Beslutet skickas till Socialchef Projektledare Anette Gustavsson Upphandlare Helen Östman 8 Utdragsbestyrkande

11 Arende 7 Socialnämndens föreningsbidrag 2015 Förslag till beslut: Socialnämnden antar lagda förslag på fördelning av socialnämndens föreningsbidrag

12 r.itingsryds '\!'!:) kommun Socialförvaltningen Anna Pastoor TJÄNSTESKRIVELSE Till Socialnämnden 1 (1) Socialnämndens föreningsbidrag 2015 Förslag till beslut Att anta lagda förslag på fördelning av socialnämndens föreningsbidrag Bilaga: Förslag föreningsbidrag 2015 Beskrivning av ärendet I reglerna för förenings bidrag, antagna av Socialnämnden står "Syftet med föreningsbidraget från socialnämnden är att i första hand främja verksamhet som är riktat till personer som p.g.a. fysiska, psykiska, sociala eller andra skäl behöver särskilt stöd för att aktivt kunna delta i samhällslivet" Socialförvaltningen har gjort en sammanställning och förslag på fördelning av föreningsbidrag för de ansökningar som inkommit till förvaltningen senast 30 april2015 Beslutsunderlag F örslaget på fördelningen utgår från antal medlemmar i föreningen, vilken verksamhet som bedrivs i föreningen och vad föreningen gör för att gagna socialnämnden brukare. Anna Pastoor Anhörig- och frivilligsamordnare Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon tax Dackegatan (vx) Tingsryd 10 e-posuhemsida

13 TINGSRYDS KOMMUN Socialnämnden Föreningsbidrag 2015 Pensionärsföreningar Grund- Verksamhetsbidrag - Beskrivning av verksamheter Föreningens Sökt belopp Förslag totalt Beviljat Beviljat bidrag ekonomi 2015 belopp 2015 belopp belopp (grundb verksamhetsb) Tingsryds aktiva seniorer Medlemsaktiviteter, medlemsvård, aktivera äldre, b1yta isolering, lära nytt, Ingen Ingen Antal medlemmar l 04 genomföreläsningar och studiebesök, skapa nya kontakter ansökan ansökan PRO Södra Sandsjö Trivselca/e och seniorträffen i samverkan med äldreomsorgen, Antal medlemmar 143 telefonupplysningför äldre i samverkan med socialförvaltningen, tidningsläsning, gympa, promenader för boende på Kong a allhus, finns med på "Må bra veckan" Ledsagning, friskvårdscirklar och studiecirldar datakunskap mm för medlemmar (väl fungerande verksamhet) PRO Väckelsång Medlemsaktiviteter (bingo, bowling, boule), uppvaktning av äldre, Antal medlemmar 75 sopp lunch) SPF Östra Medlemsaktiviteter (bingo, boule), studiebesök i. u Antal mec!jemmar 243 Projekt föreläsning - vad är Alzheirners sjukdom och vad är demens - Grundbidrag+ grundbidrag *se bilaga projektbidrag projektbidra a " SPFRyd Föreningsmöten, motionsdans, resor, studiecirklar, boule Önskar samma bidragsbelopp som Antal medlemmar 180 andra SPF och PRO fö reningar SPF Urshult Medlemsaktiviteter (utflykter, vävstuga, väntjänst, friskvård), Antal medlemmar 134 Aktiviteter riktade mot äld1;eomsorgen promenadgrupper på äppelgården,ji-ivilliga under må bra veckan SPF Väckelsång Medlemsaktiviteter (gymnastik, boule, bowling, bingo, dans, studiecirldar), Antal medlemmar 92 Aktiviteter riktade mot SÄBO (bingo), samverkan med Liv till åren och Seniorträffen Linneryds Medlemsaktiviteter pensionärsförening Aktiviteter riktade mot äldreomsorgen -bingo på Lindegårdenför egna Antal medlemmar 53 medlemmar och boende på Lindegården Ryd -Urshult Medlemsaktiviteter tillsammans(rut) Tidigare Aktivitet riktad mot äldreomrorgen-luciafirande på Solängen med Ryds hem och samhälle. kaffesamkväm Antal mec!jemmar

14 Tingsryds FUB Medlemsaktiviteter (medlemsmöten, bowling, dans, utflykter) Ingen Antal medlemmar 60 ansökan Föreningen hjärt- lung Medlemsaktiviteter (bad, gymnastik, utbildning) Antal medlemmar 177 HRF -hörselskadades l 000 Info, arbeta får ökat stöd och hjälpmedel i offentliga lokaler l 000 l riksfårbund Ska verka för att äldre hörselskadade, i olika boendeformer, får det stöd de Antal medlemmar 38 behöver. Deltar i tillgänglighetsrådet Kronobergs länsfårening l 000 Verka för tillgänglighet för trafik- och polioskadade i Kronobergs län RTP RTP=rehabilitering, tillgänglighet och påverkan Antal medlemmar Tingsryd! ' 18 Övriga Brottsofferjouren Hjälp och stöd till brottsdrabbade personer (2013) 2,00/inv Antal medlemmar 94 *se bilaga skrivelse till KS ordfårande * enskilda, 68 familjer, 12 fåretag Adoptionscentrum Sydöst l 000 Utbildning, info. Verka för soc. nätverk får adoptivfåräldrar Ingen ansökan l 000 l 000 Antal medlemmar Tingsryd styrelsemöten också förlagda till Tings1yd kommun. kommun 14 BRlS Syd l Ola/ Barnens hjälptelefon, Antal medlemmar 898(dec barn= Vuxentelefon- om barn, BRlS-mejlen, BRlS-chatten, diskussionsforum lo h/barn 2013) i T-rydk Tingsryd Gode Man-och Föreningens syfte: tillvarata medlemmars intresse som god man och Ingen ansökan F ärvaltarförening fårvaltare. Ge varandra stöd på olika sätt bl.a. genim kunskapsöverfåring KRIS Kalmar? Föreningens huvudsyfte- ge stöd till gruppen livsstilshiminella l o Ingen Ingen Antal medlemmar Tingsryd ansökan ansökan kommun? SUMMA

15 Arende 8 Information om IT -standard HSL organisationen Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen 13

16 r.ltingsryds \:!:J kommun Socialförvaltningen Anna Malmhav TJÄNSTESKRIVELSE Socialnämnden 1 (1) Uppdrag efter patientsäkerhetsberättelsen 2014 Dnr 2015/98 SN 774 Beskrivning av ärendet I patientsäkerhetsberättelsen för Tingsryds kommun 2014 (dm 2015/98 SN 774) framkommer att den tekniska utrustningen (datorer och telefoner) för sjuksköterskor och rehabpersonal är undermålig Socialnämnden beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att se över statusen på den tekniska utrustningen och ge nämnden rapport 16 juni Bakgrund Merparten av personalen inom Socialförvaltningen jobbar i Citrix, ett fjärrskrivbord. V alet att använda Citrix bygger på att det ska vara an vändarvänligt och enkelt för medarbetaren, att uppdateringar kan göras centralt och att skrivbordet följer med oavsett viken dator personen loggar in på. Nuläge På sjuksköterskornas expeditioner fitms totalt 25 stationära datorer vilket innebär att de som är i tjänst har en dator att tillgå. Det finns fasta telefoner och mobiltelefoner inom vmje område, dock är inte telefonerna personbundna. På rehabenheten har medarbetarna varsin stationär arbetsplats med fast telefon och mobil. Datorparken är av samma standard som i andra verksamheter och Citrix fungerar väl men kan ibland upplevas långsamt enligt IT avdelningen. Hjälpmedelsteknikernas ena dator kommer inom kort att bytas ut mot en bärbar för att kunna visa filmer och instruktioner i utbildningssyfte. Mobiltelefonerna byts ut till smartphones efterhand för att också ge möjlighet att läsa mej l och söka information på internetutanför kontoret. Ny version av Citrix kommer att läggas på vilket ger ny version av Windows och en tidsenlig webbläsare. Framtid Verksamhetssystemet Treserva tillåter inloggning med SITHS koli vilket möjliggör att logga in säkert i systemet för sjuksköterskor och rehabpersonal även på annan plats. För att kunna använda denna tjänst behöver avtal tecknas med leverantören, det kräver att den mobila täckningen är bra och att det finns mobila enheter. Anna Malmhav Utvecklingsledare Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd 14 e-post/hemsida

17 Arende 9 Information från IFO Förslag till beslut: Socialnämnden tar emot informationen om IFO/Barn och Familj och väger in de ökade behoven i beslut kring fortsatt hantering av den rådande situationen 15

18 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Ragnhild Olsson T JÄNSTESKRIVELSE Datum (1) Till Socialnämnden Behovsförändringar inom IFO-aktuell situation Förslag till beslut Att motta infmmation om IFO/Bam och familj och väga in de ökade behoven i beslut kring fortsatt hantering av den rådande situationen. Sammanfattning I bokslut för 2014 och delårsrappmi l 2015 redovisas en kraftig ökning av antalet inkommande bamavårdsanmälningar mellan 2013 och 2014 och en fmisatt ökning under Ökningen är inte tillfållig utan har pågått i över ett år. Ökat antal anmälningar och ansökningar genererar fler utredningar och beslut om insatser. Under samma period har inte utökning av socialsekreterarresurser skett. För att säkra kontinuitet gjord e s en omvandling av en visstidsanställning till tillsvidare j anuat-i Aktuell situation våren 2015 är att socialnämnden inte klarar lagstadgat krav på fårhandsbedömning inom två veckor. Det är för få socialsekreterare på utredarsidan vilket får till följd att akuta ärenden måste prioriteras såsom skyddsplaceringar och L VUbedömningar/utredningar. Utredningar där man kanske skulle kunna arbeta mer med öppenvård och förebyggande hamnar i skymundan och hinner inte sättas igång. Kompetens som idag finns inom personalgruppen ex familjeterapi finns inte utrymme att utnyttja. F ör att klara lagkrav och för att kunna arbeta mer med öppenvård och stöd på hemmaplan finns behov att förstärka både med socialsekreterare och inom öppenvården, förslagsvis Ungdomsbehandlare. Med två ungdomsbehandlare/sekreterare skulle viss handläggning av ungdomsärende kunna utföras och det skulle öppna möjligheter att arbeta i nära samverkan med skolans elevresurser. Med en alltmer belastad och ansträngd arbetssituation påverkas socialsekreterarnas arbetsmiljö negativt. Risken för sjukskrivningar ökar och det finns inga behöriga vikarier att tillgå vid kortare/längre sjukskrivningar. Vid längre frånvaro är enda möjligheten bemanningsföretag. Ytterligare tecken på försämrad arbetsmiljö är ökat antal rappmierade tillbud på IFO, 7 tillbudsrapporter t o m varav 6 är under april och maj. Tillbuden är olika slag av hot som framförts till socialsekreterare. Somjämförelse kan nämnas att antal rapporterade tillbud på IFO under året 2012 var 7, 2013 : 2 och 2014 : O. Prognosen för kostnader i sociala bamavården 2015 har kraftigt försämrats efter maj, underskottet för IFO beräknas nu ti116,8 miljoner mot tidigare 4,2miljoner. Ragnhild Olsson Avd chefindivid-och familjeomsorg Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon tax (vx) e-postlhemsida

19 Institutionsplaceringar Missbruk (verksamhet 75) 2015 Placering Dygnsk jan fe b mar ap r maj ju n jul aug se p okt nov dec prognos budget ö o o o o o o v 12000/m o o sis o o o o o o Ng o o o o o o o o o o o sis1 prel2333 o o o o o o Konsulentstödda familjehem(verksamh A famhem 21000/m o o o o o o o o o o o avslutjan Extern Ö-vård HS o o o o o o o o Övrig vuxen (verksamh 79) 17

20 Institutionsplaceringar Barn- och ungdomar (verksamhet 76) placerin a Ovans k i an fe b mar ap r maj ju n jul aug se p okt nov dec p roanos budget förbruknir förbrukning 31 /5 G ! S$410!382Si - - "?!'" g41Q l ~ A ~ $ ~2S$Q 1 ~7~$6 t~2~~ Q i 'fg76~ :} 157!S BO E 3400 o o o ~ Q ' o o o utr o o o o o 3aoeoo o o o o o utr o o o o ' $5 o o o o o skydd 5100 o o o o o o o o o o ev forts? återsöks behov 5000 o o o o o o o Kons ulentstödda tamiliehem Ä (4) o o o o o o o o o o återsöksmv omplac/avslutas Ä (2) famhem E o o o o o o Strukt Extern Öppenvård % l H f o o o o H c o o o o o o o o o l H e o o o o o o o o A 30'/mån o o o o l ' i 18

21 Arende 10 Mål för fallskador och läkemedelsavvikelser 2016 Förslag till beslut: 1. Mål för registrerade fallskador 2016 är högst Målformulering för arbetet med läkemedelsavvikeler: Kvalitetssäkra registrering och uppföljning gällande läkemedelsavvikeler och komma fram till realistiska mått. Mått under år 2016 på registrerade läkemedelsavvikelser är högst

22 r:;jtingsryds ~kommun Förvaltningen Maria Ljung T JÄNSTESKRIVELSE (1) Socialnämnden Mål för fallskador och läkemedelsavvikelser 2016 Förslag till beslut A. Mål för registrerade fallskador 2016 är högst 60 Förslag till aktiviteter för att uppnå målet att skapa förutsättningar för personalen att kmma arbeta med Senior Aleti under 2015 klargöra ansvarsfördelningen när det gäller Senior Alert skriva en process för arbetet med Senior Alert i kvalitetsledningssystemet som börjar gälla 2016 skriva en specifik rutin för fallskador som bötjar gälla 2016 B. Målformulering för arbetet med läkemedelsavvikelser Kvalitetssäkra registrering och uppföljning gällande läkemedelsavvikelser och komma fram till realistiska mått. Förslag till mått under 2016 på registrerade läkemedelsavvikelser är högst 400 Förslag till aktiviteter för att uppnå målet skapa en övergripande plan i förvaltningen över hur avvikelserutinen ska göras känd och hur uppföljningen av att avvikelser skrivs säkerställs information till personal vad som är en avvikelse och hur den registreras skriva en specifik plan på hur analys och uppföljningsarbetet runt läkemedelsavvikelserna ska ske Sammanfattning MAS får uppdrag från socialnämnden att ta fram förslag till nytt mål för fallskador för 2016 och ta fram förslag på ny målfoimulering för arbetet med läkemedelsavvikelser för En analys av avvikelsehanteringen i Treserva visar att statistiken inte går att lita på och avvikelser är felregistrerade. Rutinen för avvikelsehantering är inte implementerad i verksamheten. Därför måste arbetet med fallskador och läkemedelsavvikelser stmia med att säkra avvikelseprocessen i kommunens hälso- och sjukvård. Beskrivning av ärendet A. Mål för fallskador 2016 Bakgrund Bakgrunden för detta mål är att summan av de tre senaste årens registrerade fall med skada är 371. Ett genomsnitt blir 124 fall med skada per år. Den 12 maj 2015 var det Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon (vx) 20 f ax e-posuhemsida

23 742 patienter inskrivna i hemsjukvården. 60 fallskador blir ca 10% vilket kan vara ett realistiskt mål första året. Prognos Med ett förebyggande arbete bör man första året kunna komma ner till ett antal på 60 registrerade fallskador för att under kommande år ytterligare kunna sänka gränsen. Efter fem års arbete bör man kunna komma fram till en realistisk gräns för vilket antal fallskador som är minsta möjliga. Blir det för få registrerade avvikelser måste man granska så verksamheten registrerar alla fallskador. Aktivitet För att kunna minska fallskador, måste man bötja med att förebygga fall. Forskning visar att förebyggande arbete med att förhindra fall innebär fårre fallskador. Senior Alert är ett Nationellt kvalitetsregister som socialnämnden har beslutat att kommunen ska delta i. Senior Alert handlar om att riskbedömning är första steget i ett förebyggande arbetssätt och nästa steg är att göra en teambaserad utredning av bakomliggande orsaker till vmje risk och planera förebyggande åtgärder. Åtgärderna ska dokumenteras och regelbundet följas upp. Riskbedömning erbjuds alla över 65 år som skrivs in i hemsjukvården. B. Målformulering för arbetet med läkemedelsavvikelser 2016 Bakgrund Måttet är beräknat på ett genomsnitt de tre senaste åren med en minskning med 13 3 registrerade avvikelser. Aktuell avvikelserutin är inte implementerad i verksamheten och avvikelserna som registreras behandlas därefter inte som tänkt. En analys av samtliga registrerade läkemedelsavvikelser två och ett halvt år tillbaka i tiden visar att av sju kategorier dominerar tre kategorier och framför allt en kategori som står för 98% av alla läkemedelsavvikelser. Analysen visar också att flera avvikelser som registreras är felregistrerade, vilket innebär att statistiken inte går att lita på. Prognos Med en implementering av avvikelserutinen i hälso-och sjukvårdsverksamheten, så alla vet vad som är en avvikelse och vad som förväntas av dem, samtidigt med en regelbunden analys och uppföljning av alla läkemedelsavvikelser, bör kunskapen om vad en avvikelse är och att åtgärder omedelbmi ska vidtas, finnas i verksamheten vid en utvärdering Detta bör leda till fårre läkemedelsavvikelser och 2018 bör man kunna komma fi am till realistiska gränsvärden för varje kategori av läkemedelsavvikelse. Aktivitet Avvikelserutinen måste bli känd i verksamheten och förutsättningar för att kunna följ a den finnas. Under 2016 implementera förvaltningens avvikelserutin i hälso- och sjukvårdsverksamheten samtidigt som medicinskt ansvarig sjuksköterska följer upp och analyserar samtliga läkemedelsavvikelser regelbundet. Ärendets beredning 2(3) Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx) e-post/hem sida www. tingsryd.se

24 Medicinskt ansvarig sjuksköterska har skrivit ett förslag. Ledningsgruppen har diskuterat förslaget och med några ändringar godkändes förslaget i ledningsgruppen. Beslutsunderlag statistik från och analys av avvikelsehanteringen i Treserva. Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till Socialförvaltningen 3(3) MariaLjung Medicinskt ansvarig sjuksköterska Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress Torggatan 12 Tingsryd telefon fax (vx) e-post/hemsida

25 Arende 12 Val av politiska företrädare för socialnämnden gällande framtagande av en ny kostpolicy Förslag till beslut: 1.Socialnämnden utser Magnus Carlberg och Cecilia Cato som politiska företrädare i arbetsgrupp för framtagande av ny kostpolicy. 2.Ersättning utges enligt reglementet "Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2015" 23

26 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Katarina Carlzon TJÄNSTESKRIVELSE Datum Till socialnämnden 1 (1) Val av politiska företrädare för socialnämnden gällande framtagande av ny kostpolicy Förslag till beslut Utse Magnus Carlberg och Cecilia Cato som politiska företrädare i arbetsgrupp för framtagande av ny kostpolicy. Ersättning utges enligt reglementet "Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda för 2015" Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden har i uppdrag att under 2015 arbeta fram en ny kostpolicy. Detta skall göras tillsammans med företrädare från socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Företrädarna från de olika nämnderna skall bilda en arbetsgrupp bestående av både politiker och tjänstemän. Som politiska företrädare för socialnämnden föreslås Magnus Carlberg (ordförande socialnämnden) och Cecilia Cato (2:e vice ordförande socialnämnden). Som tjänsteman från socialförvaltningen kommer Maria Ljung (Medicinskt ansvarig sjuksköterska) att vara företrädare. Beslut skickas för kännedom till Samhälls byggnadsförvaltningen Katarina Carlzon Socialchef Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-posuhemsida

27 Arende 15 Ornen - Information om beräknade flyttkostnader Förslag till beslut: Socialnämnden beslutar att finansiera 1,2 mkr för flyttkostnader gällande ianspråktagande av Örnen i augusti Kontering A C E

28 Tingsryds kommun Socialförvaltningen Per Elmgren TJÄNSTESKRIVELSE Datum ( ) Till Ek chef 1 (1) Beräknade flyttkostnader, från Tingsgården till Örnen Förslag till beslut Ek-chefen föreslås besluta att finansiera 1,2 mkr för flyttkostnader gällande ianspråktagande av Örnen i augusti Kontering A51211 B46331 C7214 D510 El8102 Beskrivning av ärendet Att genomföra en flytt av ett 40-tal personer i Särskilt boende kräver en noggrann plan. Planeringen för flytten har redan inletts genom att såväl chefen för Tingsgårdens särskilda boende som andra medarbetare identifierat behov som ska mötas för att flytten ska genomföras så smidigt som möjligt. Det är mycket viktigt att flytten genomförs utan störningar. I ett förberedande skede är endast ett fåtal personer inblandande. Under vecka är samtliga medarbetare inblandade då den fysiska flytten genomförs. Efter att flytten har genomförts krävs också ett visst efterarbete. Eftersom befintlig personal inte kan genomföra flytten på egen hand krävs ytterligare resurser. Extra resurser krävs i samtliga tre faser, l) före flytten 2) genomförandet av flytten 3) efterarbete. Det krävs mest extra resurser i genomförandet. Behovet möts genom att anställa extra personal men också av personal som inte är anställda i Tingsryds kommun, tex flyttfirma. Budget 6 personer (a 0,75 tjänst) för flytt V personer (a 0,75 tjänst) för efterarbete okt-nov 1 person förarbete, flytt, och efterarbete Feb-Dec Slutstäd, Brukare Flyttbil inkl personal Container 2 Arbetsterapeuter V32-39 Vaktmästeri Övrigt, bia mertid/övertid Summa Per Elmgren, ekonom Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-post/hemsida www. tingsryd.se

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12)

Lednings- och informationsplan. vid kriser och extraordinära händelser. Salems kommun. (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Lednings- och informationsplan vid kriser och extraordinära händelser (Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12) Salems kommun Kommunstyrelsens stab Antagna av KF 2008-06-12, 37 Lednings- och informationsplan

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 24 augusti 2015, kl. 13.00 OBS Tid!!!! Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare

Läs mer

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen

Revideras senast: Revideras av socialförvaltningens kvalitetsgrupp Dokumentansvarig förvaltning: Socialförvaltningen Diarienummer: Samverkan Rutin Kundval i hemtjänsten Gäller från: 2012-11-01 Gäller för: Beställare och utförare utav hemtjänst Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp Utarbetad av: Socialförvaltningens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 09.00-12,00 13.00-15.50 Beslutande Lars-Magnus Pålsson (M), ordförande Lars-Erik Andersson (C) Birgitta Eklund (S) Hans-Peter Jessen

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL

Riktlinje för avvikelserapportering enligt SoL, LSS och HSL Beslutad 2013-05-2828 Gäller fr.o.m 2014-10- 10 datum Myndighet Socialkontoret för Äldreomsorg, Funktionsnedsatta, Kommunal hälso- och sjukvård Revideras datum 2015-10-01 eller vid förändring Ansvarig

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP)

Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T. Stenson (FP) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 09:00 12:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen Olsén (S) Leif Andersson (V) Ulla Lundh (S) Lars T.

Läs mer

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Riktlinje för ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete xx Fastställd Socialnämnden 2014-05-07 Reviderad - Produktion Socialförvaltningen

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04

Åtgärds- handlingsplan år 2013 Rev: 2013-09-04 Övergripande socialförvaltningen: Ärende Åtgärd/Handlingsplan Effekt Klart tidpunkt Uppföljning Kvalitetsledningssystem Utsett en samordnare i förvaltningen Säkerställa kvaliteten, tydliggöra ansvaret

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS)

Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Dokumentnamn: Avvikelsehantering Berörd verksamhet: Välfärd Upprättad av: Godkänd av: Giltigt från: Medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) MAS 2013-03-19 RUTIN FÖR LOKAL AVVIKELSEHANTERING Inledning Arbetet

Läs mer

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet

Riktlinje för handläggning av dokument i ledningssystemet Ansvarig för rutin Avdelningschef Kvalitet och administration Upprättad (och datum) Utvecklingsledare och MAS Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2015-01-14 Reviderad (datum

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg

Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Patientsäkerhetsberättelse 2012, Adium Omsorg AB, Varberg Verksamheten startade 12 mars 2007, efter godkännande/certifiering av Varbergs kommun. Verksamhetens kontor är beläget med adress, Bandholtzgatan

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar

Ks 352 Dnr 2014.0294.759. Kommunstyrelsen beslutar Ks 352 Dnr 2014.0294.759 Uppföljning av granskning kring kvalitet inom socialtjänsten Kommunstyrelsen beslutar 1. Att till kommunrevisorerna överlämna ovanstående svar avseende granskning kring kvalitet

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 september 2013 kl 14.00-16.15 ande Övriga deltagare Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Emil Wetterling (s) Anita Davoust (m) Leif

Läs mer

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi

Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi 2006-09-29 reviderad 2008-11-27 Planering inom Socialförvaltningen i händelse av pandemi Bakgrund Influensa är en virusorsakad sjukdom och som sprids mellan människor och där man varje år har en mer eller

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Socialnämnden 2014-05-28

Socialnämnden 2014-05-28 129 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 130 Internkontroll... 3 131 Delgivningar... 4 132 Avgifter för boende enligt LSS 9.9... 5 133 Mall för tjänsteskrivelse från socialförvaltningen...

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan

Tjänsteskrivelse. Krisledningsplan Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-06-17 Vår referens Pia Oredsson Birgersson Kommunikationschef Tjänsteskrivelse Krisledningsplan Ärende 16 UTB 2013-297 Sammanfattning

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24

Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik Mötesanteckningar Kommunala pensionärsrådets möte 2015-02-24 Tjustsalen, kl. 09.00-11.45 Ledamöter: Angelica Katsanidou, SN, ordf. Ingela Svensson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 maj 2013 kl 14.00 17.30 ande Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m) Birgitta Valdemarsson (s) Jim Lindberg

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 16 Plats och tid Konferenssalen, Odengatan 1, Lessebo måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00-16.45 ande Lars Altgård, ordf (s) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Annette Åstrand

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2015-10-07 20 (28) 146 REVIDERAD INFORMATIONSPLAN VID EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER Dnr: LKS 2015-429 En informationsplan vid extraordinära händelser är

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete

Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Översiktlig granskning ledningssystem för systematisk kvalitetsarbete Revisionen har via KPMG genomfört en granskning

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun

Informationsplan vid större samhällsstörning, vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap för Bengtsfors kommun Kommunledningskontoret Anna Sandström, 0531-52 60 25 anna.sandstrom@bengtsfors.se POLICY Antagen av Kommunfullmäktige Rev av styrelsen 1(6) 29/2011. rev Informationsplan vid större samhällsstörning, vid

Läs mer

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169

Krishanteringsplan. Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Styrdokument 1(13) 2013-03-06 KS 2013/169 Krishanteringsplan Ledningsplan för hur Kumla kommun ska hantera extraordinära händelser samt beredskapsförberedelser enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontakta kansliavdelningen, Torggatan 12, Tingsryd, tfn 0477-44100 KOMMUNSTYRELSEN Tid: Måndagen den16mars 2015, kl. 13.00 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Som angavs i ursprunglig

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun

Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun Plan för hantering av extraordinära händelser i Sala kommun 2008-02-10 Sid 2 (8) Plan för Syftet med denna plan är att ge vägledning i hur Sala kommun ska ledas under s.k. extraordinära händelser. Definitionen

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2012-06-12. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-06-12. Föredragningslista 2 Föredragningslista 132 Val av protokolljusterare 133 Anmälan om övriga ärenden 134 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen. sida 1 (11) Kvalitets- och utredningsavdelningen Socialförvaltningen Kristina Privér Kvalitetscontroller Resultat från kvalitetsuppföljning i Attendos verksamheter på Baldersvägen, Utmarksvägen och Vesslevägen.

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen

Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti i särskilt boende inom äldreomsorgen VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR SN 2013.056 TERHI BERLIN SID 1/2 UTREDARE 08-587 854 58 TERHI.BERLIN@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Riktlinje för parboendegaranti

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Sammanträdesdatum VERKSAMHETSUTSK OTTET ANSLAG/BEVIS VERKSAMHETSUTSK OTTET SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 12.00 Beslutande David Olsson (M), or dförande Bengt Löfling (V) Dick Pettersson (C) A nne Charlotte Mattsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 februari 2015 kl 14.00-18.00 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) 18-25 Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria

6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria 6.2. Rutin för avvikelsehantering enligt HSL, riskanalys och anmälan enligt Lex Maria Bakgrund Alla vårdgivare är enligt lag skyldiga att bedriva ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser

Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Plan för Psykisk Och Socialt OMhändertagande (POSOM) vid extraordinära händelser och andra allvarliga händelser Antagen av kommunstyrelsen 2006-06-26 1 1. Allmänt POSOM är en ledningsfunktion för ledning

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Plan vid extra ordinära händelser

Plan vid extra ordinära händelser Plan vid extra ordinära händelser Förvaltningsinstruktion för Socialtjänsten Dnr: 2011/13/708 Antagen av SN 2011-01-31 AKTUELLA NAMN OCH TELEFONNUMMER Om den vanliga telefonen inte fungerar, använd mobiltelefonen.

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna

Stora sammanträdesrummet, Björkarna SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Tisdag 17 juni 2014 kl. 10:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), Ordförande Ann Louise Brodén (S) Ann Mari Uppvall (S) Jan Eric

Läs mer

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012

Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 Socialnämnden 2012-12-19 Förteckning över socialnämndens ärenden den 28 november 2012 152 Presentation av enhetschefer 153 Ekonomisk uppföljning 154 Anhållan om extra medel från socialnämndens centrala

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-08-31 2 SN 101 Dnr 63.11 700 Individrapportering ej verkställda beslut Socialassistent Lena Pettersson redovisar individrapportering ej verkställda beslut för perioden 2011-04-01 2011-06-30

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 18 Utsändningsdag: Torsdagen den 7 november 2013 V 46 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämndens arbetsutskott Torsdag 14 November Socialnämndens arbetsutskott kallas till sammanträde

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-18. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-10-18. Föredragningslista 2 Föredragningslista 210 Val av protokolljusterare 211 Anmälan av övriga ärenden 212 Informationsärenden a. Statistik från boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun.

Stöd och lärande. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Stöd och lärande Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Stöd och Lärande Tomelilla Kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Kvalitetsindikatorer... 3 Lagrum... 3 Berörda... 3 Utveckling...

Läs mer