Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällets stöd. till barn och ungdomar med funktionsnedsättning"

Transkript

1 Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

2 Broschyren Samhällets stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning är uppdaterad 2010 av kuratorerna på Barn- och ungdomshabiliteringen i Lund och Eslöv. Omslagsfoto: Gregory Jakobsson

3 Innehåll Habilitering & Hjälpmedels ansvar Barn- och ungdomshabiliteringen 7 DAHJM DUMLE 7 8 Datateket i Lund 8 Hjälpmedel 9 SKED 9 Hörsel- och dövenheten 9 Försäkringskassans ansvar Vårdbidrag 10 Tillfällig föräldrapenning 11 Tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn 12 Kontaktdagar 12 Assistansersättning 13 Bilstöd 13 Aktivitetsersättning 14 Bostadstillägg 14 Handikappersättning 14

4 Innehåll Kommunens ansvar Bostadsanpassningsbidrag 15 Färdtjänst 15 God man och förvaltare 16 Parkeringstillstånd 16 LSS 17 Insatser enligt LSS Personlig assistent Ledsagarservice Kontaktperson 18 Avlösarservice i hemmet 18 Korttidsvistelse utanför hemmet Korttidstillsyn för barn över 12 år Bostad med särskild service för barn och ungdomar 19 Bostad med särskild service för vuxna 19 Daglig verksamhet för vuxna 19

5 Innehåll Region Skånes ansvar inom LSS Rådgivning och annat personligt stöd 20 Förskola/skola Förskola 21 Skolplacering Specialskola Särskola 22 Riksgymnasium 23 Övrigt Arbete Fonder Fritid Läger/kolonivistelse 25 Sjukresor Tandvård Inkontinensartiklar Patientnämnden 26 27

6 Innehåll Övrigt Patientskadeförsäkring 27 Informationscentrum för ovanliga diagnoser 27 Socialstyrelsen 27 Ågrenska 28 Samordnande enhet för handikappförbund 28 Handikappförbund 28 Ungdomsorganisationer 33 Diskrimineringsombudsmannen 34 Handikappupplysningen 34

7 Habilitering & Hjälpmedels ansvar 7 Habilitering & Hjälpmedels ansvar Barn- och ungdomshabiliteringen Inom Region Skåne är det Habilitering & Hjälpmedel som svarar för många av de insatser som ges till personer med funktionsnedsättning. Barn- och ungdomshabiliteringen är en verksamhet inom Habilitering & Hjälpmedel i Region Skåne som består av 10 lokala enheter. Dessa vänder sig till barn och ungdomar under 20 år med varaktig funktionsnedsättning samt till deras familjer. Funktionsnedsättningen kan vara medfödd eller ha uppkommit genom skada eller sjukdom under uppväxten. Habilitering innebär att man utvecklar starka sidor, tränar de funktioner som är nedsatta, anpassar miljön och ger familjen stöd att hantera situationen på bästa sätt. Detta sker ofta i samverkan med andra instanser i samhället. DAHJM (DAtorbaserade HJälpMedel) DAHJM är Region Skånes specialenhet inom området datorbaserade hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. DAHJM har som mål att samla och sprida kunskap om datorbaserade hjälpmedel till förmån för personer med synnedsättning, rörelse och/eller kommunikationshinder. Kontakta specialpedagog eller arbetsterapeut på Barn- och ungdomshabiliteringen.

8 8 Habilitering & Hjälpmedels ansvar DUMLE (Du Utvecklas Med LEk) DUMLE är en verksamhet inom Habilitering & Hjälpmedel. På DUMLE förenas lek och kommunikation med enkel teknik och elektronik. DUMLE använder specialanpassat lekmaterial, till exempel batteridrivna leksaker. Lek och utprovning av leksaker sker både individuellt och i grupp. Kontakta specialpedagog eller arbetsterapeut på Barn- och ungdomshabiliteringen. Datateket i Lund Till Datateket kan barn och föräldrar komma och under handledning ta del av vad datorn kan tillföra i leken och inlärningen. Vid dessa tillfällen ges möjlighet att anpassa programvara och styrsätt. Det finns också möjlighet till hemlån av dator eller erbart programvara och alternativt styrsätt. Kontakta specialpedagog eller arbetsterapeut på Barn- och ungdomshabiliteringen. Hjälpmedel Det finns hjälpmedel som underlättar i det dagliga livet, t.ex. förflyttningshjälpmedel kommunikationshjälpmedel ortopediska hjälpmedel syn- och hörselhjälpmedel Kontakta sjukgymnast, arbetsterapeut eller logoped på Barn- och ungdomshabiliteringen.

9 Habilitering & Hjälpmedels ansvar 9 SKED (Skånes Kunskapscentrum för Elever med Dyslexi) SKED arbetar för att sprida kunskap om dyslexi och samverkar med skolpersonal för att skapa fungerande rutiner och en god pedagogik i arbetet med elever som har dyslexi. För mer information se Hörsel och dövenheten Barn- och ungdomsteamet är en samlad resurs som kan erbjuda stöd och hjälp till familjer som har ett barn eller ungdom med hörselnedsättning eller dövhet. Teamet ger stöd i psykosociala, pedagogiska och tekniska frågor. Kurator, psykolog, specialpedagog, teckenspråkslärare, hörselvårdsingenjör samt skolkonsulent finns att tillgå.

10 10 Försäkringskassans ansvar Försäkringskassans ansvar Vårdbidrag Vårdbidrag är en ersättning för det merabete som föräldern gör, utifrån det särskilda behov av vård och tillsyn som barnet har, jämfört med friska barn i samma ålder. Vårdbidraget kan beviljas när en förälder vårdar ett barn med funktionsnedsättning eller sjukt barn i hemmet under minst sex månader. Man kan också ansöka om att få ersättning för merkostnader som beror på barnets sjukdom eller funktionsnedsättning. Bidragets storlek beror på omfattningen av merarbetet och de eventuella merkostnaderna. Försäkringskassan gör en prövning av förälderns ansökan. Om det finns flera barn med funktionsnedsättning eller sjukdom i familjen grundas rätten till vårdbidrag på det sammanlagda behovet. Vårdbidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande, utom den del som avser merkostnader. Det räknas som en inkomst och kan påverka andra inkomster eller bidrag som familjen uppbär. Vårdbidraget kan längst betalas ut till och med juni månad det året barnet fyller 19 år. Vid ansökan till Försäkringskassan skall bifogas ett utlåtande från läkare. Om barnet stadigvarande vistas i ett annat hem eller på en institution kan föräldern erhålla vårdbidrag för de dagar som barnet är hemma. Detta kallas ferievård. Kontakta tjänsteman på Försäkringskassan för mer information.

11 Försäkringskassans ansvar 11 Tillfällig föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning betalas ut till den förälder som är hemma från sitt arbete för att vårda sitt barn när det är sjukt eller behöver besöka vårdcentral eller annan sjukvårdsinrättning. Barnet skall inte ha fyllt 12 år. Tillfällig föräldrapenning betalas också ut när barnets ordinarie vårdare är sjuk. Från och med åttonde kalenderdagen krävs intyg från läkare eller sjuksköterska. För besök till habiliteringen (med eller utan sitt barn) har föräldern rätt att söka tillfällig föräldrapenning om man varit tvungen att ta ledigt från sitt arbete under denna tid, förutsatt att ersättningen för detta inte skall ingå i eventuellt vårdbidrag som föräldern uppbär. Tillfällig föräldrapenning kan betalas ut för hel, trefjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Efter 12 års ålder gäller att om barnets behov av vård eller tillsyn är större än för andra barn i motsvarande ålder kan rätten till föräldrapenning förlängas fram till det att barnet fyller 16 år. För detta krävs en ansökan från föräldern samt ett aktuellt läkarintyg. Efter 16 års ålder gäller att om barnet tillhör personkretsen inom LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och insjuknar i ny sjukdom eller om grundtillståndet försämras, kan föräldern ansöka om fortsatt rätt till tillfällig föräldrapenning fram tills barnet är 21 år, förutsatt att barnet bor hemma. Om barnet har fyllt 21 år, bor hemma och går i särskolans gymnasium eller annan särskild gymnasieutbildning för

12 12 Försäkringskassans anvar ungdomar med funktionsnedsättning, kan tillfällig föräldrapenning betalas ut till och med vårterminen det år barnet fyllt 23 år. Kontakta tjänsteman på Försäkringskassan för mer information. Tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn Om du är förälder till ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år har du rätt till tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar. Båda föräldrarna har rätt till ersättning för samma barn och tid. Ett barn anses vara allvarligt sjuk när det är stor fara för barnets liv barnet får behandling mot sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling. Du behöver ett särskilt läkarutlåtende. Kontaktdagar Kontaktdagar är en ersättning till föräldern för förlorad arbetsinkomst och kan endast sökas om barnet tillhör personkretsen i LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Barnet skall inte ha fyllt 16 år. Det finns tio kontaktdagar per barn och år att använda. Kontaktdagarna kan t ex användas vid föräldrautbildning där man lär sig att vårda sitt barn eller vid besök i förskola/skola eller skolbarnomsorg och kan tas ut av båda föräldrarna för samma barn och tid. Kontakta tjänsteman på Försäkringskassan för mer information.

13 Försäkringskassans ansvar 13 Assistansersättning Lag (1993:389) om assistansersättning (LASS) Assistansersättning är en rättighet för personer som ansöker om personlig assistent enligt LSS 9 2. Om behovet av personlig assistans överstiger 20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som beslutar om assistansersättning. Är hjälpbehovet mindre än 20 timmar i veckan är det kommunens LSS-handläggare som tar beslutet. Se under rubrik Kommunens ansvar- Personlig assistent 9:2 Familjen eller den unge kan själv välja person och bestämma hur man anställer assistent, till exempel genom att själv vara arbetsgivare, genom kommunen eller genom ett assistansföretag. Kontakta tjänsteman på Försäkringskassan för mer information. Bilstöd Föräldrar som har ett barn/ungdom med funktionsnedsättning kan i vissa fall ha rätt till ett ekonomiskt bidrag för inköp av bil, om de behöver bilen för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet. Man kan också ansöka om bidrag till att anpassa bilen. Bilstödet kan även avse annat transportmedel, som t ex moped eller motorcykel. Ungdomar med funktionsnedsättning kan ansöka för egen del om bilstöd eller annat transportmedel. Kontakta tjänsteman på Försäkringskassan för mer information.

14 14 Försäkringskassans ansvar Aktivitetsersättning Aktivitetsersättning är ett ekonomiskt stöd som man kan ansöka om vid sjukdom eller funktionsnedsättning och om arbetsförmågan är nedsatt. Ersättningen betalas tidigast ut från och med juli månad det år man fyller 19 år fram till månaden innan man fyller 30 år. Under tiden man uppbär aktivitetsersättning finns det möjlighet att delta i aktiviteter vars syfte är att ge förutsättningar till en förbättrad arbetsförmåga. Sådana aktiviteter planeras i samråd med Försäkringskassan. Om man på grund av sin funktionsnedsättning måste förlänga sin skolgång på grundskole- eller gymnasienivå, kan man ansöka om aktivitetsersättning studietiden ut. Kontakta tjänsteman på Försäkringskassan för mer information. Bostadstillägg När man uppbär aktivitetsersättning kan man ansöka hos Försäkringskassan om ett bostadstillägg. Tilläggets storlek beror på vilken inkomst samt boendekostnad man har. Kontakta tjänsteman på Försäkringskassan för mer information. Handikappersättning Om man behöver extra hjälp i vardagen eller har stora merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning kan man i vissa fall erhålla handikappersättning från och med juli månad det år man fyller 19 år. Försäkringskassan bedömer det sammanlagda behovet av hjälp och merkostnader. Kontakta tjänsteman på Försäkringskassan för mer information.

15 Kommunens ansvar 15 Kommunens ansvar Bostadsanpassningsbidrag är ett ekonomiskt bidrag som söks hos kommunen och omfattar anpassning av hemmet så att vardagen fungerar både inom och i anslutning till bostaden. Det är viktigt att samråda med kommunen och eventuellt fastighetsbolag. Bidraget beviljas ej i efterhand. Kontakta arbetsterapeut på Barn-och ungsomshabiliteringen och/eller kommunens handläggare för bostadsanpassning. Färdtjänst Den som på grund av varaktig funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst hos kommunen. För längre resor kan det bli aktuellt med riksfärdtjänst. Avgörande för om mindre barn ska beviljas färdtjänst eller riksfärdtjänst bör vara om barnet kan resa med allmänna kommunikationsmedel tillsammans med vuxen. Klarar barnet detta kan det inte anses uppfylla kriterierna för tillstånd. Kontakta färdtjänsthandläggaren i din kommun.

16 16 Kommunens ansvar God man och förvaltare Alla blir myndiga vid 18 års ålder. Några kan behöva en god man som hjälp att tillvarata sina intressen. Så här säger lagen: Om någon på grund av sjukdom, hämmad förståndsutveckling, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att; bevaka sin rätt förvalta sin egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, förordna en god man för henne eller honom. Den det gäller kan själv ansöka om god man. Även föräldrar och nära släkting kan göra ansökan. I de fall det inte är tillräckligt att utse en god man kan istället en förvaltare förordnas. Kontakta överförmyndarexpeditionen i din kommun. Parkeringstillstånd Vid begränsad förflyttningsförmåga på grund av fysiskt eller psykiskt handikapp kan man få tillstånd av kommunen att parkera på handikappmärkta parkeringsplatser. Parkeringstillstånd är även till för personer som behöver mycket hjälp av föraren utanför fordonet. Parkeringstillstånd kan alltså även beviljas för barn med funktionsnedsättning. Kontakta Tekniska förvaltningen i din kommun.

17 Kommunens ansvar 17 LSS LSS är en förkortning av Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. I LSS finns tio olika insatser. För att få rätt till insatserna enligt LSS görs först en prövning av tillhörighet och behov. Detta görs av LSS-handläggare som finns i varje kommun. Grupper som omfattas av LSS-lagen är: Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd, exempelvis Aspergers syndrom Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. I samband med att insatser enligt denna lag beviljas har den enskilde rätt att ansöka om en individuell plan, enligt LSS 10. Planen är till för att klargöra den enskildes behov av insatser samt underlätta samordningen mellan de olika organ som individen får stöd av.

18 18 Kommunens ansvar Insatser enligt LSS Personlig assistent (9 2) Med personlig assistent menas ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer åt den som på grund av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med sina grundläggande behov, så som hygien, av- och påklädning, mat och kommunikation. Är hjälpbehovet mindre än 20 timmar i veckan är det kommunens LSS-handläggare som beslutar enligt LSS. Om behovet överstiger 20 timmar i veckan är det Försäkringskassan som beslutar enligt LASS. Se under rubriken Försäkringskassans ansvar- Assistansersättning. Kontakta LSS-handläggaren i din kommun eller Försäkringskassan. Ledsagarservice (9 3) Barn och ungdomar som är beroende av en vuxen för att till exempel kunna delta i fritidsaktiviteter har rätt att ansöka om en ledsagare som följer med till och från aktiviteten. Ledsagare beviljas i allmänhet från mellanstadiet och uppåt. Kontakta LSS-handläggaren i din kommun. Kontaktperson (9 4) Kontaktpersonen ska fungera som en kompis att prata och umgås med. Kontakta LSS-handläggaren i din kommun. Avlösarservice i hemmet (9 5) En avlösare fungerar som avlastning för föräldrarna. Avlösarservicen ska ske i barnets hem. Meningen är att föräldrarna

19 Kommunens ansvar 19 ska få tid för sig själva och/eller för familjens övriga barn. Man kan välja en person som man känner eller få en avlösare genom kommunens försorg. Korttidsvistelse utanför hemmet (9 6) Korttidsvistelse kan ske hos en stödfamilj eller i ett korttidshem och beviljas för ett antal dygn per månad. Detta är avsett som både avlastning för föräldrarna och stimulans för barnet/ungdomen. Kontakta LSS-handläggaren i din kommun. Korttidstillsyn för barn över 12 år (9 7) Från det skolår barnet fyller 13 år kan ansökan om korttidstillsyn/fritidstillsyn utanför skoltid göras. Kontakta LSS-handläggaren i din kommun Bostad med särskild service för barn och ungdomar (9 8) Kontakta LSS-handläggaren i din kommun. Bostad med särskild service för vuxna (9 9) Kontakta LSS-handläggaren i din kommun. Daglig verksamhet för vuxna (9 10) Kontakta LSS-handläggaren i din kommun. Vissa av ovanstående insatser kan sökas enligt Socialtjänstlagen om man inte tillhör de grupper som har rätt till stöd enligt LSS.

20 20 Region Skånes ansvar inom LSS Region Skånes ansvar inom LSS Rådgivning och annat personligt stöd (9 1) Insatsen Råd och stöd syftar till att underlätta för barnet/ den unge och dennes familj att leva med funktionsnedsättningen. Detta kan exempelvis innebära att få hjälp med information om samhällets resurser av en kurator information om hjälpmedel, bostadsanpassning av en arbetsterapeut råd angående träning av funktionsförmåga etc. av en sjukgymnast. Sjukvårdande behandling eller habilitering/rehabilitering kan man inte begära som en rättighet enligt LSS. Ansökan om råd och stöd kan ske muntligt eller skriftligt. Kontakta Region Skånes LSS-handläggare inom Habilitering & Hjälpmedel.

21 Förskola/Skola 21 Förskola/Skola Förskola Förskoleverksamheten ska utgå från varje enskilt barns förutsättningar och behov. För barn i behov av särskilt stöd kan insatser såsom anpassning av lokaler, extra resurs i gruppen eller annat behövas. Se vidare skollagen, kapitel 2 9. För närmare besked och hjälp med placering, kontakta ansvarig tjänsteman i din kommun. Skolplacering Vid skolplacering och i utbildning ska hänsyn tas till elev i behov av särskilt stöd. Eleven har rätt till det stöd som krävs för att utvecklas utifrån sina speciella förutsättningar. Se vidare skollagen, kapitel 1. Olika insatser kan behövas såsom anpassning av lokaler, speciella läromedel m.m. Det kan också vara fråga om insatser från t.ex. specialpedagog eller annan resursperson, för att skolan på bästa sätt ska kunna tillmötesgå elevens behov. Skolans rektor har ansvar för att undervisningen utformas så att eleven får det särskilda stöd och hjälp som behövs. Rektor har också ansvar för resursfördelningen på skolan.

22 22 Förskola/Skola Som förälder har du rätt att välja i vilken skola ditt barn ska gå. Se vidare skollagen kapitel 4 6. Det finns dock en del inskränkningar i denna rätt. För vidare information kontakta rektor på den skola där du vill att ditt barn ska placeras. Specialskola Förälder har rätt att i vissa fall välja skola i annan kommun Om barnet på grund av sitt funktionshinder behöver en speciell undervisningsform och denna inte kan erbjudas i hemkommunen, kan detta bli aktuellt. Se vidare skollagen, kapitel 7 1. För vidare information kontakta ansvarig tjänsteman i din hemkommun. Särskola Barn som bedöms inte kunna uppnå grundskolans kunskapsmål beroende på att de har en utvecklingsstörning, har rätt till särskild skolgång. Även barn med autism eller autismliknande tillstånd eller med förvärvad hjärnskada, kan ha rätt att gå i särskola. Särskolan är en egen skolform men följer samma läroplan som grundskolan och gymnasieskolan, Lpo 94 och Lpf 94. Målen är inte lika högt ställda som i grundskolan respektive gymnasieskolan och man har egna kursplaner, som är anpassade för särskolans elever. Särskoleklassen är oftast liten och har tillgång till fler vuxna per elev än andra klasser, vilket ger stora möjligheter till individuell anpassning.

23 Förskola/Skola 23 Särskolan omfattar den obligatoriska särskolan, uppdelad i grundsärskola, träningsskola och den frivilliga gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolan är fyraårig. För vidare information kontakta särskolesamordnaren i din hemkommun. Riksgymnasium För ungdomar under 21 år finns det olika riksgymnasium utifrån funktionsnedsättningar såsom rörelsehinder, hörselnedsättningar/dövhet. De som har slutfört sista årskursen i grundskolan eller motsvarande och uppfyller de allmänna behörighetskraven för att söka till gymnasieskolan och är i behov av habilitering kan söka rh/rgh/rgd-anpassad gymnasieutbildning. Kontakta studie- och yrkesvägledare på din skola.

24 24 Övrigt Övrigt Arbete Unga funktionshindrade är en särskild resurs inom Arbetsförmedlingen som bland annat erbjuder yrkesvägledning för ungdomar mellan 15 och 30 år med omfattande funktionsnedsättning. Kontakta Arbetsförmedlingen, Kundtjänst tel för att komma i kontakt med handläggare i din kommun. Fonder Möjlighet finns att ansöka om fondmedel till vissa ändamål. Förteckning över fonder finns i boken Fonder och stipendier i Sverige, som kan läsas på biblioteket. Region Skåne och vissa kommuner har egna fonder. Även handikappföreningarna och kyrkan har en del fonder. Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering ger ut en skrift, Bidragsmöjligheter för handikappade. Skriften kan beställas på tfn eller fax eller Fritid I alla kommuner finns olika fritidsaktiviteter och föreningar att välja mellan. Dessutom finns det organiserade aktiviteter anordnade av olika handikappföreningar.

25 Övrigt 25 Fritidskonsulent på Barn- och ungdomshabiliteringen kan hjälpa till att: Väcka och stärka lusten att prova på olika aktiviteter genom att presentera och visa olika möjligheter till fritidsaktiviteter Hitta en passande fritidssysselsättning efter individuella behov och önskemål. Hitta lämpliga föreningar och kontaktpersoner som man kan vända sig till. Vara stöd till familjen när det gäller att ge information och kunskap runt barnets funktionshinder till föreningar och verksamheter. Kartlägga behov, anpassningar, önskemål, syfte och behov av specialarrangemang för att fritidsaktiviteten ska bli så bra som möjligt. Läger/kolonivistelse Läger och koloniverksamhet för barn och ungdomar med funktionsnedsättning anordnas av handikappföreningar/ organisationer, scoutkårer, privata verksamheter med flera. Barn- och ungdomshabiliteringen arrangerar sommarläger för tonåringar med funktionsnedsättning. Information om vissa läger kan man få på Barn- och ungdomshabiliteringens hemsida under Fritid. Vid behov av personlig assistent eller ledsagare i samband med vistelsen, se under rubriken LSS.

26 26 Övrigt Sjukresor Sjukresor ska i första hand ske med billigaste färdsätt (buss, tåg och privat bil). I andra hand, om resan pga hälsotillsåndet inte kan ske med allmänna kommunikationer, med taxifordon. För detta krävs sjukreseintyg. Sjukreseintyget utfärdas av behandlande hälso- och sjukvårdspersonal. Kontakta sjukreseansvarig i sjukvårdsdistriktet där du är bosatt. www. skanetrafiken.se/sjukresor Tandvård Specialisttandvård är möjlig för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Kontakta läkare eller logoped på Barn- och ungdomshabiliteringen. Ungdomar över 19 år som tillhör LSS personkrets kan ansöka om reducerad avgift i form av ett tandvårdintyg s.k. grönt kort. Kontakta LSS handläggare i din kommun Inkontinensartiklar När barnet kommit upp i 3-års ålder och behöver använda blöjor på grund av försenad utveckling eller fysisk skada kan detta erhållas kostnadsfritt. Kontakta sjuksköterska på Barn- och ungdomshabiliteringen eller distriktssköterska.

27 Övrigt 27 Patientnämnden finns till för dig som har frågor eller synpunkter på hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna och folktandvården i Skåne. Kontakta Patientnämndens kansli Skåne, tfn , patientnamnden Patientskadeförsäkring Om man vill ha ersättning för skada som orsakats i samband med undersökning, vård eller behandling får man lämna in en skadeanmälan till PSR Personskadereglering AB Box Stockholm Informationscentrum för ovanliga diagnoser tfn Socialstyrelsen informerar om små och mindre kända handikappgrupper. Socialstyrelsen Stockholm tel diagnoser

28 28 Övrigt Ågrenska Ågrenska ordnar familjeverksamhet där familjer får information om funktionshindret, dess orsaker, utveckling och konsekvenser. Ågrenska Box Hovås Tfn Fax E-post: Samordnande enhet för handikappförbund Handikappförbund Riksförbundet Attention-neuropsykiatriska funktionshinder, NPF Förmansvägen 2, Stockholm Tfn De handikappades Riksförbund, DHR Katrinebergsvägen 6, Box 47305, Stockholm Tfn

29 Övrigt 29 Förbundet Funktionshindrade med Läs- och skrivsvårigheter Förbundet FMLS, Solnavägen 100, Solna Tfn E-post: Föreningen Anonymous Förening för familjer med svårt hjärnsjuka barn. Att leva utan diagnos. Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn Surbrunnsgatan 42, 1 tr ög, Stockholm Tfn FUB Riksförbundet för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, Box 6436, Stockholm Tfn Hjärnkraft Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, Hjärnkraft Skåne Län Norra Gränsvägen 1, Lund Tfn eller

30 30 Övrigt Hjärtebarnsföreningen Drakenbergsgatan 47 nb, Box 9087, Stockholm Tfn HRF Hörselskadades Riksförbund Gävlegatan 16, Box 6605, Stockholm Tfn Texttfn DHB Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn Klostergatan 15, Örebro Tfn E-post: NHR Neurologiskt Handikappades Riksförbund Box 49084, Stockholm Tfn E-post: Rekryteringsgruppen Aktiv Rehabilitering Vanadisvägen 21, Stockholm Tfn

31 Övrigt 31 RBU Förbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar Kansli: S:t Eriksgatan 44, 4 tr, Stockholm Tfn RMR Riksförbundet Mot Reumatism Alströmergatan 39, Box Stockholm Tfn RFA Riksföreningen Autism Bellmansgatan Stockholm Tfn Svensk Dysmeliförening Sanddal Rimbo Tfn

32 32 Övrigt Svenska Downföreningen Box Solna Tfn E-post: Svenska epilepsiförbundet (SEF) Box Sundbyberg Tfn Sällsynta diagnoser Box Sundbyberg Tfn Williams syndromföreningen Ordf Stefan Blomberg Källvindsgatan Norrköping Tfn E-post: Tourettes syndrom Se under Riksförbundet Attention

33 Övrigt 33 FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda Sandsborgsvägen Enskede Tfn E-post: Ungdomsorganisationer Förbundet unga rörelsehindrade (DHRs ungdomsförbund) Katrinebergsvägen 6 Box Stockholm Tfn Fax De Unga Neurologiskt Handikappade i Sverige (DUNS) Förbundet Unga Rörelsehindrade Svenska epilepsiförbundets ungdomssektion Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDU)

34 34 Övrigt Unga RBU:are (Rörelsehindrade Barn och Ungdomar) Unga Reumatiker Unga Hörselskadade Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet som bevakar frågor angående rättigheter och intressen för personer med funktionshinder. Diskrimineringsombudsmannen ( DO ) Box Stockholm tel Handikappupplysningen är en informationstjänst kring handikappfrågor i Stockholms län. tel

35 35

36 Habilitering & Hjälpmedel Barn- och ungdomshabiliteringen Art nr: Februari Tfn

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning

Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning Samhällets stöd Information till dig med funktionsnedsättning INNEHÅLL Aktivitetsersättning 2 Aktivitetsstöd 2 Arbete 2 Avlösarservice 2 Bilanpassning 2 Bilstöd 2 Boendestöd 2 Bostad med särskild service

Läs mer

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Samhällets stöd Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Föreläsare Lotta Ramsten Fredriksson, kurator Anna Wickström, kurator Eva Ytterborg, kurator Katarina Hultberg, kurator Samhällets stöd Stat

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna

SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION. Habiliteringen i Dalarna SAMHÄLLSSTÖD INFORMATION Habiliteringen i Dalarna 2 Denna broschyr innehåller en sammanställning av de olika former av stöd och hjälp som finns för personer med funktionshinder och deras familjer VILKEN

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ '"'e-l F k:

~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W\ ''e-l F k: ~ CI tet l aj 'OGVY) el eu:{ LLf }1'1;:fe- W '"'e-l F k: 2012-03-08 Funktionsnedsättning fil Försäkringskassan Ersättninqsformer,,-., Sjukpenning, SjukersättningIaktivitetsersättning o Handikappersättning

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

GUIDE. för barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN GUIDE för barn och ungdomar med funktionsnedsättning Vart vänder jag mig om jag vill ha hjälp? VARD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Innehållsförteckning HÄLSO- OCH SJUKVÅRD...3 NP-centrum...3 Barn- och ungdomshabiliteringen...3

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD

KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD KORT INFORMATION OM SAMHÄLLSSTÖD regiongavleborg.se SAMHÄLLSSTÖD I den här broschyren finns information om vissa samhällsstöd som finns för vuxna funktionshindrade. Förutom de sociala förmåner, som alla

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län

Habiliteringens information om samhällsstöd för personer med funktionsnedsättning och deras familjer i Dalarnas län Intresseorganisationer Handikapporganisationerna arbetar för att förbättra villkoren för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Där kan man även få kontakt med andra med liknande funktionsnedsättningar.

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning regiongavleborg.se Detta är en kortfattad information och vägledning om olika

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning

Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning Det här behöver du veta......som har barn med funktionsnedsättning VÄLKOMMEN TILL FUB! FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Social och ekonomisk information

Social och ekonomisk information Social och ekonomisk information Barn och ungdom Habiliteringen Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter 2 Innehållsförteckning Tidsaxel över sociala och ekonomiska rättigheter... 2 Viktiga telefonnummer...

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder

Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Stöd i vuxenlivet - Sammanställning av stödinsatser för personer med funktionshinder Falu Kommun Socialförvaltningen LSS-sektionen Det här häftet visar olika vägar till stöd för Dej med funktionshinder.

Läs mer

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter

Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter BARN- OCH UNGDOMSHABILITERING Kort information om rättigheter och bidragsmöjligheter Till dig som är förälder till ett barn/ungdom med funktionsnedsättning En del av Landstinget Gävleborg Detta är en kortfattad

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

arbete, ekonomi och fritid

arbete, ekonomi och fritid BARN- OCH UNGDOMSHABILITERINGEN Information om arbete, ekonomi och fritid Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan

Särskolan i Malmö. Information till dig som har barn i särskolan Särskolan i Malmö Information till dig som har barn i särskolan Skollagen På skolverkets webbplats, www.skolverket.se och på Sveriges riksdags webbplats www.riksdagen.se kan du läsa om skollagen. Särskolan

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Att leva som andra. Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Att leva som andra Information om Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS LSS betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS- lagen säger att en del människor

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lättläst om LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem kan ansöka? I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS. 1. Personer med utvecklingsstörning, autism

Läs mer

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning

Lättläst. Om du har en funktionsnedsättning Lättläst Om du har en funktionsnedsättning Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller

Läs mer

Uppdaterad 2012-03-06

Uppdaterad 2012-03-06 Uppdaterad 2012-03-06 20 INNEHÅLL Sidan Vad är LSS? 3 Vem gäller lagen för? 4 Råd och stöd 5 Personlig assistent 6 Ledsagarservice 7 Kontaktperson 8 Hjälp till familjer 9 Korttidshem eller extra familj

Läs mer

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013

Hjälpreda. samhällets stöd och service. Uppdaterad i oktober 2013 Hjälpreda om samhällets stöd och service Uppdaterad i oktober 2013 Innehåll Kommunens ansvar 3 Kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen 4 Kommunala insatser enligt LSS 5 Kommunala insatser enligt annan

Läs mer

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Torsås. Lättläst. kommun LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Torsås kommun Lättläst LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Samhällets stöd till ungdomar med autismspektrumti Ilstånd

Samhällets stöd till ungdomar med autismspektrumti Ilstånd Handlkappcenlrum Information inför vuxenblivandet 16 mars 2010 Enheten för neuropsykiatriska funktionsnedsättn ingar Kuratorer Katarina Hultberg och Marie Hedlund Specialpedagoger Irja Kortelainen och

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Frågor inför vuxenlivet

Frågor inför vuxenlivet Frågor inför vuxenlivet Några vanliga frågor inför vuxenlivet Vilka möjligheter har du att få ett arbete? Det finns olika möjligheter att få arbete och det finns särskilt stöd att få. Om du kan få arbete

Läs mer

Om du har en funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning Välkommen till Försäkringskassan I den här broschyren kan du läsa om vilken hjälp du som har en varaktig sjukdom eller funktionsnedsättning kan få från Försäkringskassan.

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store)

Vårdbidrag. Diagram 1. Antal barn med vårdbidrag. (Källa: Store) Vårdbidrag Tanken med vårdbidrag var att införa en särskild ersättning till föräldrar som hade barn med funktionshinder och som följde tidens handikappolitik att personer med funktionshinder skulle integreras

Läs mer