17 Bildande av Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 39 Svar på motion om debattordning i fullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "17 Bildande av Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 39 Svar på motion om debattordning i fullmäktige"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESHANDLINGAR TILL KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 26 oktober 2011, klockan 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset SAMMANTRÄDESHANDLINGAR Sid Ärenden till kommunfullmäktige 2 Energieffektiviseringsstrategin 17 Bildande av Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 39 Svar på motion om debattordning i fullmäktige 40 Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige 48 Reviderad bolagsordning Katrineholms Fastighet AB 56 Nya avgifter för hyra av Tallåsaulan fr.o.m Nya hyror och avgifter 2012 inom service- och tekniknämndens ansvarsområde 70 Nya avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 78 Nya VA-avgifter Revidering av reglementet för service- och tekniknämnden 98 Revidering av reglementet för kommunstyrelsen 105 Revidering reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden 107 Revidering av reglementet för byggnadsnämnden Sid Ärenden till kommunstyrelsen 108 Nyföretagarcentrum 109 Begäran om tillsättandet av politiska representanter i styrgruppen för avfallsplanprocessen Sid Uppföljningar/Utvärderingar 111 Uppföljning av satsning på sommarjobb för ungdomar K:\Beredningsmöten\2011\KS111026\ Sammanträdeshandlingar.docx KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Besöksadress: Djulögatan 41, Gröna Kulle Org.nummer Telefon: KATRINEHOLM Telefax: E-post:

2 Energieffektiviseringsstrategi ~r Katrineholms kommun

3 Katrineholms jämförelse Innehållsförteckning Energieffektiviseringsstrategi...1 Vision...2 Bakgrund...3 Energieffektiviseringsstödet...3 Kommunensarbete...3 Strategi för energieffektivisering...4 Nulägesanalys...4 Nulägesbeslcrivning...4 Analys...4 Utvecklingstrender och indirekta energiaspekter...5 Må1...6 Visionsmål-Övergripande må1...6 Effektmål-åtaganden...6 Aktivitetsmål och val av åtgärder-produktionsmål och val av aktiviteter...7 Processmål/ handlingsplan...8 Nulägesanalys...11 i Målsättning 2014 och 2020 med basåret Uppgifterom byggnader...11 Uppgifterom transporter...12 ÖvrigaupPgifter...9 Ekonomi...9 Åtgärder...10 Uppföljning...10 Bilaga Förslag på åtgärder kommun...13 i )okumentnamn Beslutande Dokumenttyp?nergieffektiviseringsstrategi Kommunfullmäktige Strategi Fastställd Senast reviderad Giltighetstid Detta dokument gäller för!011-xx-xx Kommunkoncernen 2

4 Vision Katrineholm ska vara ledande med att skapa en hållbar utveckling för kommande generationer. Vision 2025 sägey: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utvecklingförliv lärande och företagsamhet. Lust är passion, vi ja, ambition. Det är också det lustfyllda-det vi lever för och det vi lever av-mat, kärlek, arbete, gemenskap, upplevelser. Läget är rätt-rätt geografiskt och rätt för handling och förändring Bakgrund Energieffektiviseringsstödet Under åren får alla kommuner som åtar sig att arbeta med energieffektivisering statligt stöd. Stödet kan sökas fr om 1 jan 2010 och stödet ges för hela 5-årsperioden. Förordning och föreskrifter blev klara 28 jan Stödets belopp är kopplat till antalet innevånare i kommunen och för Katrineholms del innebär det kr*5= kr totalt. Stödet är kopplat till kostnader för kommunens strategiska arbete med energieffektivisering ur ett systemperspektiv. Idet ingår lönekostnader eller konsultkostnader och kostnader för utbildning av personal samt kostnader för informationsmaterial. Åtagandet innebär: Att fastställa en strategi för energieffektivisering och genomföra den. Strategin skall omfatta kommunens egen förvaltning och hel- eller delägda bolag. Den kan även omfatta all verksamhet som bedrivs i kommunen som geografiskt område där man har beslutanderätt. Detta innebär att man kan besluta om högre krav på energieffektivisering vid byggnation eller försäljning än Boverkets byggnadsregler. En nulägesanalys där man identifierar betydande energiaspekter skall ligga till grund för prioriteringar av åtgärder. I den bör även en beskrivning av kommunens organisation av det fortlöpande arbetet ingå. Målen som kommunen vill uppnå till 2014 och 2020 skall anges i MWh. Basåret som man utgår från är året före ansökan om bidrag. En handlingsplan som baseras på nulägesanalysen skall innehålla åtgärder för att uppnå målen för energieffektivisering samt två av sex angivna åtgärder i förordning(2009:893) Årligen rapportera effekterna av energieffektiviseringsarbetet till Energimyndigheten. Kommunens arbete

5 Katrineholms kommun har satsat på investeringar inom energi och klimatarbetet både i det kommunala fastighetsbolaget KFAB och genom samarbete med externa aktörer medverkat till väsentliga minskningar av koldioxidutsläppen. De största satsningarna inom energi- och klimatarbetet har gjorts inom fastighetsbolaget och klimpprogrammet. Totalt rör det sig om nästan 240 miljoner. Den stora skillnaden är att man bytt energislag men även en del energieffektivare lösningar har gjorts. Två speciella anläggningar genom saltlager och sol- och vindpark har tillkommit genom samarbete med externa aktörer. Biogasproduktionen sker även den med externa aktörer. Strategi för energieffektivisering Att genomföra och följa en strategi i Katrineholms kommun innebär att organisation och förutsättningar stämmer överens med strategins målsättning för att målen skall uppfyllas. Drivkrafterna för genomförandet kräver ett systematiskt arbete i samarbete mellan bolag och förvaltningar och organisationen för energieffektivisering behöver stöd från den politiska ledningen. Strategin bör även kopplas till en uppdaterad klimat- och energiplan som bör genomföras snarast möjligt. En arbetsgrupp som arbetar med frågorna kontinuerligt behöver skapas så att energioch klimatfrågorna kan diskuteras. I den gruppen bör representanter för inköp och upphandling, transporter, energi- och klimatrådgivning, fysisk planering, KFAB och Sörmland Vatten ingå. Eventuellt bör även en koppling till näringslivet övervägas då energi- och klimatfrågan är så tydligt relaterad med tillväxt. Gruppen träffas fyra gånger per år och vid behov mera. Förslaget till strategi omfattas av Katrineholms kommuns lokaler och verksamheter samt kommunägda bolag. Strategin fastställs av kommunstyrelsen. Nulägesanalys Nulägesbeskrivning I nulägesbeskrivningen ingår statistiska data som ger en nulägesbild vilket är en utgångspunkt för uppföljningar. Från dessa data kan indikatorer väljas ut och energimyndigheten tar fram ett flertal från kommunens inrapporterade data. Totalt är det 14 indikatorer som redovisas inom områdena verksamhetslokaler, bostadslokaler, transporter och kollektivtrafik. Indikatorerna är indelade i indikatorer och tilläggsindikatorer där tilläggsindikatorerna är aktuella för kommuner med högre ambitionsnivå. Insamlandet av indikatorer är tidskrävande och därför bör de väljas med omsorg och utifrån kommunens förutsättningar att samla in data och redovisa dessa. Analys För att utvärdera kommunens roll med hänsyn till framtagande av energieffektiviseringsstrategi bör man se vilka styrkor och svagheter som finns internt

6 samt vilka externa hot och möjligheter som finns. Syftet är att identifiera förbättringsområden och skapa förståelse för hur verksamheten kan anpassas efter omvärldens villkor. Positiva faktorer Negativa faktorer ~~yi"coi 3 Positiv inställning till energieffektivisering Interna faktorer.;. Bra samarbete med externa aktörer :~ Stort inflytande som kommun 3 Energifrågan ägs av många God besparingspotential Externa faktorer ; ~Iöjligl~~~er Trenden mot energieffektivisering är stark Teknologiska framgångar EU satsar på energieffektivisering Externa konsulter.;..~..;..,.;. : ; : ~ ~4T~~~~"12~~~" Energifrågan syns ej i ekonomisk redovisning Ingen egen produktion Dålig överblick i kommunkoncernen Energifrågan ägs av många Kostar pengar och resurser Dålig kontroll -ivt Ändrade trender Bidraget försvinner Externa konsulter(kompetensförlust) ~~..n.,~~ ~~ ~..,,,,.,,,,.~ Utvecklingstrender och indirekta energiaspekter Katrineholms kommun har investerat i nya energianläggningar genom KFAB som inneburit både energieffektivisering och övergång till förnybara energislag. Genom KLIMP-programmet har stora satsningar gjorts inom klimatområdet vilket minskat utsläppen. Den stora haussen i klimatfrågan som hade en topp under 2009 har lagt sig och media skriver mindre i frågan efter misslyckandet på Köpenhamnsmötet. Klimatpåverkan är dock fortfarande kvar och hotet är idag större än tidigare. Beslutsfattare behöver förstå vikten av att fortsätta arbetet även med mindre medialt intresse. Energieffektivisering har under alla år varit intressant att genomföra på ekonomiska grunder. Då det inte varit lönsamt har man inte gjort investeringar. Det finns en tydlig koppling mellan ekonomi och investeringsvilja. För fastigheter som hyr ut lägenheter kan man då investeringar görs i fastigheten föra över kostnader på hyresgästen eller ta ut en högre vinst. Trenden för hyresfastigheter idag är byte av fönster samt en högre medvetenhet om energikostnaden vilket är en följd av högre energipriser. Högre energipriser är en trend i hela världen och berör inte bara Sverige. Fossila bränslens utfasning är nödvändig med tanke på att de är ändliga och innehåller mycket kol som frigörs vid förbränning. s

7 En följd av förändringen är att man börjar se över möjligheterna till egen producerad energi genom solceller och solfångare liksom egen produktion genom vindkraftverk. En annan trend är att mer än det ekonomiska har betydelse vid investeringar, både miljöfrågor samt vilken koppling energiförbrukningen har till klimatet inverkar. Den största betydelsen har dock fortfarande ekonomin. Byte av energislag har dominerat utvecklingen de senaste åren och värmepump är nu vanligast som uppvärmningskälla. Med kalla vintrar så kommer behovet av förbättring av värmepump att öka eftersom energitäckningsgraden blir lägre med kalla vintrar och elpatron går in och verkar som direktel. Med elpatron inkopplad minskar värmepumpens besparing. Värmepumpar som täcker hela effektbehovet kommer att utvecklas mer. Elprisets utveckling och att kunna köpa billig el nattetid är kopplat till den ökande andelen vindkraft och flera produkter kommer att kunna styras genom en bättre programmering och anpassning. Mål Visionsmål-Övergripande politiska mål I Katrineholm skall vi ta vår del av ansvaret för globala och regionala miljöproblem, men vi skall även förbättra den lokala livsmiljön för människor, djur och natur. Vi ska underlätta utbyggnaden av solenergi och vindkraft, skapa förutsättningar för ytterligare biogasproduktion samt verka för en kollektivtrafik med alternativa drivmedel. Den förnyelsebana energin skall öka i den egna veyksamheten och vi ska implementera fler kostnadseffektiva sätt att spara energi. Vi vill driva på för en utveckling där vi väljes mi jövänligare alternativ på alla områden där sådana produkter eller tjänster är tillgängliga. Klimat är ett miljökvalitetsområde liksom; vatten; mark, byggande och boende; samt biologisk mångfald. (ur kommunplan ). Effektmål-åtaganden Utsläppsmålen på koldioxid och övriga miljöeffekter som energiproduktion och energikonsumtion gey upphov till skall vara i nivå med vad naturen klarar av. Enligt den svenska energipolitikens må1 skall följande uppnås till år 2020 från 1995 års n1vå. (från Energiindikatorer 2010) 50 procent förnybar energi 10 procent förnybar energi i transportsektorn 20 procent effektivare energianvändning 40 procent minskning av utsläppen av klimatgaser för den icke handlande sektorn, varav 2/3 inom Sverige Katrineholms kommun har inom de delar som kommunen har rådighet över uppnått de angivna energipolitiska målen. På uppvärmningssidan är andelen förnybar energi

8 97 %och på levererad el är andelen förnybart 63,2 %. Det Katrineholms kommun med helägda bolag vill arbeta för är: Minskad energianvändning ifastigheter och transporter Planering för 1åg energiförbrukning och minskat transportbehov Välinformerade anställda och kommuninnevånare Ett strukturerat energiarbete som är uppföljningsbart över tid Produktionsmål och val av aktiviteter Enligt förordningen(2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter ska minst två av följande åtgärder genomföras under perioden av energieffektiviseringsstöd från energimyndigheten. 1. Utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav. 2. Köpa in utrustning på grundval av förteckning som Statens energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning. 3. Köpa in utrustning med effektiv energianvändning falla lägen, även i viloläge. 4. Byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3 5. Utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna idessa, eller 6. Köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. Katrineholm väljer att arbeta med åtgärd 3 och 6. Dessa passar bäst in i Katrineholms nuvarande arbete med tanke på vad som genomförts sedan tidigare.

9 byggnader byggnader Byggnader Projektledare Projektledare Projektledare Processmål /handlingsplan i i i År Aktivitet Ansvar Finansiering 2011 Anta Projektledare/KS/ Energieffektiviseringsstödet energieffektiviseringsstrategi Kommunfullmäktige Rapport till Projektledare energimyndigheten Arbeta för framtagande av ny Projektledare/KS Kommunens budget energi- och klimatplan för kommunen Utbildningsplan Arbetsgrupp Energieffektiviseringsstödet Kommunikationsplan och Projektledare Energieffektiviseringsstödet informationsplan Översyn av Projektledare/ Energieffektiviseringsstödet upphandlingspolicy Upphandlingskontoret Bygga nätverk Projektledare Energieffektiviseringsstödet Belysningsinventering KFAB/Kommunen Budget för Kommunen/KFAB energieffektiviseringsåtgärder Skapa mötesplatser inom Projektledare Energieffektiviseringsstödet energifrå or mellan aktörer 2012 Rapport till Projektledare Energieffektiviseringsstödet Energimyndigheten Uppföljning och utvärdering Arbetsgrupp Energieffektiviseringsstödet av 2011 Utbildning anställda och Projektledare Energieffektiviseringsstödet politiker Eco-driving utbildning Respektive Egen förvaltning budget/energieffektiviseringsstödet Energiåtgärder KFAB/Kommunen Upphandling belysning Upphandlingskontoret Egen Mötesplatser mellan aktörer budget/energieffektiviseringsstödet energifrågor Investeringsbudget Utreda potentialen för energi Projektledare Energieffektiviseringsstödet som finns Katrineholm Ny energi och klimatplan Projektledare/KS Kommunens budget i i Kommunens budget 2013 Rapport till Projektledare Energieffektiviseringsstödet energimyndigheten Uppföljning och utvärdering Arbetsgrupp Energieffektiviseringsstödet av 2012 Utbildning anställda och Projektledare Energieffektiviseringsstödet politiker Energiåtgärder KFAB/Kommunen Egen Mötesplatser mellan aktörer budget/energieffektiviseringsstödet energifrågor Energieffektiviseringsstödet i i 2014 Rapport till Projektledare Energieffektiviseringsstödet energimyndigheten Uppföljning och utvärdering Arbetsgrupp Energieffektiviseringsstödet av 2013 Utbildning anställda och Projektledare Energieffektiviseringsstödet politiker Energiåtgärder KFAB/Kommunen Egen Mötesplatser mellan aktörer budgetbnergieffektiviseringsstödet energifrågor Energieffektiviseringsstödet 2015 Rapport till Projektledare Energieffektiviseringsstödet energiro ndigheten

10 Uppföljning och utvärdering Arbetsgrupp Energieffektiviseringsstödet av 2014 Beslut om hur arbetet skall Projektledare/KS fortsättas Övriga uppgifter Kommunen har en antagen och införd policy eller riktlinjer avseende krav på energieffektivitet vid upphandling samt en översiktlig beskrivning av policyns eller riktlinjernas innehåll. Nej. Kommunen arbetar aktivt för att integrera energifrågor iöversikts- och detaljplanering. Nej. Kommunen har en antagen och införd resepolicy samt en översiktlig beskrivning av resepolicyns innehåll. Ja. En resepolicy finns för perioden Den bygger på miljö, hälsa och säkerhetsaspekter och resorna skall genomföras trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. Resor genomförs i turordning, gå-cykel-tåg-buss-tjänstebil med samåkning när det är möjligt. Flygresor ska klimatkompenseras. Kommunen har en genomförd internutbildning isyfte att skapa bättre förutsättningar för energieffektivisering. Eco-driving-utbildning har genomförts till vissa. På miljöförvaltningen har alla anställda utbildats. Socialförvaltningen har fått information om energifrågor och arbetat med att effektivisera sina lokaler. I fastighetsbolaget har man organiserat sig för en bättre uppföljning av energieffektiviseringsarbetet. Kommunen internt eller externt bedriver ett aktivt nätverksbyggande föy att fyämja energieffektivisering. Katrineholm medverkar i regionalt nätverk med länsstyrelsen och utvidgat nätverk med Mälardalens Energikontor sedan flera år. Lokalt har vi nätverk som arrangerat "lördagsakademier" till både enskilda och företag. En uppbyggnad av nätverk internt pågår. Ekonomi Kostnader för energieffektiviseringsåtgärderna är i nuläget svåra att bedöma. En genomgång av fastigheternas möjligheter till energieffektivisering pågår där olika åtgärder skall utvärderas. Att samordna system för byggnaderna pågår och en ny organisation har byggts upp för det. Utbildningsbehovet behöver gås igenom för de olika personalgrupperna. Storleksordningen är svår att uppskatta. Ett förslag på 2 miljoner för energieffektiviseringsåtgärder varje år som lokalresursgruppen/kfab kan disponera kommer att prövas. Utslaget av förslaget är i dagsläget inte klart.

11 Åtgärder Åtgärderna är kopplade till EU och de beslut som fattas där liksom till de nationella må1 som finns beslutade, nationella må1 för energieffektivisering ibebyggelse har beslutats i Riksdagen. Enligt de målsättningar som finns och med målet 50% besparing till 2050 från 1995 års nivå med delmålet 20 procent Det är viktigt att ha siktet inställt på 2050 med åtgärder redan i dag som följer den inriktningen för att inlåsningseffekter skall undvikas. Besparingen på årlig basis om man skall nå målet till 2050 innebär en årlig besparing på ca 1,22 procent under resterande 41 år om man skall nå 50 procents besparing som en linjär sänkning i befintligt bostadsbestånd. En annan strategi kan vara att man bygger lågenergihus som förbrukar så lite att besparingen på hela beståndet minskar sin förbrukning på totala antalet kvm. Idag finns flera hinder generellt sett inom energieffektivisering av befintliga bostadshus: otydliga må1 och regler, brist på ekonomiska incitament, brist på energikompetens hos aktörer i flera led, brist på tekniska lösningar samt dålig uppföljning. Att finna lösningar där hindren finns är en viktig del av arbetet som skall ske kontinuerligt. Se förslag på åtgärder i bilaga 2. Uppföljning Se handlingsplan. io

12 lokaler Bilaga 1 Nulägesanalys Energistatistik för Katrineholms kommun då det saknas data har antaganden gjorts Antal heltidsanställda: Antal innevånare: 2797 st st Målsättning 2014 och 2020 i jämförelse med basåret Fastigheter: MWh Transporter: MWh Förbättringar jämfört med basåret: 2014 Fastigheter: MWh Transporter: MWh 2020 Fastigheter: M Wh Transporter: M Wh Minskning i procent...5 Minskning i procent...5 Minskning i procent...12 Minskning i procent...8 Uppgifter om byggnader 2009 Katrineholms Fasti hets AB totalt lokaler Total Area mz i Lokaler mz Bostäder m Kö t ener bostäder Olja m' 14 Biobränsle MWh/år F'ärrvärme MWh/år El MWh/år Bränslemix Fjärrvärme 97 %förnybar 3 %fossil Urs run smärknin Förnybar el MWh/år ,2 %förnybar 24 %fossilt 12,8 %kärnkrafr Förnybar värme MWh/år Egenproducerad ener i Solceller MWh Vindkraft MWh 56 Solvärme MWh 27 bostäder

13 Total energikostnad kr Värme kr El kr Uppgifter om transporter 2009 Katrineholms kommun Katrineholms Fastighets AB Antal fordonskilometer Antal fordonskilometer fordon fordon Leasingbilar Förmånsbilar Privata bilar Kommunägda bilar 2 Kommunägd kollektivtrafik Drivmedelsförbruknin Bensin m' 7,6 Etanol m3 0,5 Diesel m' 35,8 Bio as Nm' 87,3 EI MWh Antal mil'öklassade bilar totalt Antal fordon fordonskilometer t2

14 Bilaga 2 Förslag på åtgärder i Katrineholms kommun. Här är ett antal åtgärder som bör gås igenom för vidare arbete mot strategins mål, dessa skall ses som ett processarbete då energieffektivisering kontinuerligt förändras med teknikutveckling och nya förutsättningar. Förslagen påvisar en väg mot att göra Katrineholm till en stad av liv och lust kombinerat med möjligheten till att skapa näringslivstillfällen och minska klimatpåverkan. Ta hand om matavfallet för att göra biogas.(kommunplan ).Utreda möjligheterna i samarbete med Sörmland Vatten och Avfall. Följa upp det man köper så att man får den energiprestanda som utlovats. Upphandlingskontoret isamarbete med beställare. Stickprov på utvalda produkter. Erfarenhetsmässigt vet man att det finns bristande kunskap om energianvändningen i byggnader. Skapa mötesplatser mellan fastighetsägare och verksamhetsutövare samt utbilda och informera. Det finns mängder med information om energieffektivisering men den är från många olika instanser och det saknas samordning och mottagarkapacitet. Organisationen behöver ansvarig för frågan som är förankrad internt med samordningsfunktion mellan kommunen och kommunägda företag. Banker borde premiera byggnader med låga energiprestanda och värdera framtida energikostnader vid lånegivning. Husbanken i Norge värderar framtida energikostnader vid lånegivning. Träffa banker för att informera om möjligheten. Använda Beloksi modell-totalprojekt för att bedöma lönsamheten i energieffektiviseringsprojekt. Bör antas i samband med energieffektiviseringsstrategin som innebär investeringskostnader för energieffektiviseringsåtgärder. Utbilda berörd personal. Det är viktigt att BBRZ-kraven verkligen uppfylls vid nybyggnad och ombyggnad. Sanktion bör införas för byggherrar/fastighetsägare som inte uppfyller kraven. Ansvarsfördelningen mellan aktörerna på byggmarknaden bör regleras med avtal. Här har byggnadsinspektörerna en viktig roll att bevaka efterlevnaden av energikraven. Bör beslutas/utredas i samband med antagandet av energieffektiviseringsstrategin. Hus som totalrenoveras skall renoveras med tanke på att energianvändningen ska minska med 50% ti jämfört med 1995 enligt nationellt beslut som följer EU's inriktning om energieffektivisering. För att detta skall ske behöver hinder undanröjas och möjligheter skapas. Ta fram en strategi för att uppnå målen lokalt i samarbete med fastighetsägare. Om målet skall nås krävs att renovering sker med 2050 i sikte så att inte målet 2020 hindrar genomförandet ti En balansgång mellan genomförande och teoretiskt tänkande är avgörande för att få "saker att ske". 13

15 Enbart rörliga taxor från fjärrvärme, renhållning samt el och vatten för att stärka incitamentet att spara på resurser. Förhandla med leverantörerna vid nästa upphandlingstillfälle. Separera hyreskostnaden och tydliggöra kostnaden för uppvärmning, varmvatten och el-kostnaden för hyresgäster. Genomförs vid renovering av fastigheter samt vid nybyggnation. Hitta drivkrafter för energieffektivisering, se till att ha driftpersonalen med i energieffektiviseringsarbetet. Kommunicera energieffektiviseringsarbetet med driftpersonalen som är en viktig resurs. Utbildning. Utbildnings och utvecklingsplaner för personal som arbetar med frågorna. Vilka kompetenser får inte tappas? Och hur behåller man en kunnig och engagerad personal-utbildning, uppmärksamhet och personalplanering. Fånga upp utbildningsbehovet hos befintlig personal. Investeringspott för alla mindre energiinvesteringar 1-2 miljoner/år. Nattvandringar. Välja ut några objekt där nattvandringar genomförs för att se hur lokalerna är släckta och ventilationssystemet är avstängt då ingen vistas i lokalerna. Incitament för egna personalen att energieffektivisera. Kommunikation och delaktighet viktigt mellan: Teknik o system/organisation o ledning/hyresgäster o kunder. Mötesplatser mellan aktörer. Systemkunskap och helhetssyn Datorernas stand-bye efter arbetstid. Installera/aktivera avstängningssystem på servrar. Anta en inriktning politiskt som ger stöd för att gynna en utveckling man vill nå fram till. T.ex bli "bäst i Sverige som solfångarkommun". Bli "bäst i världen på låga koldioxidutsläpp" samt utarbeta en plan för att nå dit. 1. BELOK, Beställargruppen Lokaler, är ett nätverk och ett samarbete mellan Energimyndigheten och sexton av Sveriges största fastighetsägare med inriktning på lokaler. Gruppen är en objektiv part och driver utvecklingsprojekt som syftar till att effektivisera energianvändningen ilokalfastigheter samtidigt som funktion och komfort förbäriras. Resultaten av projekten publiceras som rapporter på belokse och är kostnadsfritt för alla att ta del av. 2. BBR är Boverkets ByggRegler 14

16 ~~ :~~ ~iatrineholms kominan \ K~MMUNLEDNINGSFCORVALTNINGEN Projektkontoret Vär handläggare Kjell Dävelid 6atum Ert datum Våd betepkrttng Er 6efeckninq Protokoll från styrgruppsmöte i energieffektivisering Tåel och plats: Projelctl~ontore~ 13, Näi-varancle: Håtcan Lernefalk, Anna Johansson, Kjell. DäveIid Projekt Energieffektivisering ~. Energieffektiviser ngsstrategin..gicks igenom Qch disputerades, Vissa s~nåi~~e ka~~igeringai gjordes. Beslut fettades om att godkänna förslaget till energieffelctivlseringssh-ate~å ocll 1åtnna den t1ll 1colnmunstyrelsen fcir vidare beredning till. beslut. ~~ Håkan Lerne ally Ordf styt gruppen 1 u ~~~._ ~~~~11 Dä~~~~~ Projektledare Katrineholms Kommun Besöksadress: Djulögatan 32 Projektkontoret Telefon: OQ vx 641 d5 KATRINEHQLM Teiefax: Q Org.nummer

17 Kommunstyrel~~n ~ ~ 11 ~ Q ~- ~ ~t,~c ~ J ÖVERENSKOMMELSE REr[OA'FÖIZBUi~L)ET ~(jp~~ilt~~1i D fnk,cleit ~~~~ `a~:- J elelffi:: )l: l Överenskommelse om kollektivtrafiken isörmland Denna överenskommelse grundar sig på överläggningar mellan ordförandena i landstingsstyrelsen och länets kommunstyrelser den 12 maj 2011 och har slutligen fastställts vid regionstyrelsens sammanträde den 9 juni Bakgrund Denna överenskommelse syftar till att skapa förutsättningar för ett funktionellt, attraktivt och hållbari kollektivtrafiksystem för Sörmland, vilket är integrerat i hela storstadsregionen Stockholm. Kollektivtrafiken ska, med resenären i centrum, bidra till regionförstoringen och härigenom stärka tillväxten och attraktiviteten iregionen. Den vision om en ökad andel kollektivtrafikresande som antagits i länet ska vara vägledande. I det kommande trafikförsörjningsprogrammet ska arbetsresor och studieresor prioriteras. Vidare ska erfarenheterna från de senaste årens utvecklingsarbete avseende kollektivtrafiken ilänet beaktas. Slutligen ska de förutsättningar som den nya kollektivtrafiklagen ger utnyttjas. 2 Överenskommelsens status Derma överenskommelse reglerar hur kommunerna och landstinget i Södermanlands 1än organiserar den nya kollektivtrafikmyndigheten och i övrigt hanterar sitt gemensamma ansvar för kollektivtrafiken ienlighet med den nya lagstiftningen som träder i kraft Överenskommelsen ska antas av respektive fullmäktigeförsamling. Utöver denna överenskommelse kan det komma att krävas ytterligare avtal för att reglera olika åtaganden mellan de berörda parterna. 3 Förbundet för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Landstinget och kommunerna i länet bildar tillsammans kommunalförbundet "Förbundet för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet" med den enda uppgiften att vara myndighet i enlighet med den nya kollektivtrafiklagen. Förbundet ska ledas av en direktion där varj e kommun har 1 ordinarie ledamot och 1 ersättare. Landstinget har 5 ordinarie och 5 ersättare. Vid sammanträden med direktionen tjänstgör endast 14 ledamöter. Landstinget utser ordförande. Beslut i förbundets direktion avseende budget och övriga ställningstaganden med ekonomiska konsekvenser för medlemmarna kräver koncensus, vilket regleras i förbundsordningen. Förbundet har sitt säte hos och administreras av landstinget. Förbundet stöds i övrigt med personalresurser från landstinget och Regionförbundet Sörmland. Extern kompetens tillhandahålls via nuvarande Länstrafikbolag samt genom inköpta tjänsier.

18 4 I~ollektivtrafikens inriktning och omfattning Parterna är överens om att öka ambitionsnivån när det gäller kollektivtrafiken ilänet samt till och från länet. Inriktningen ska vara att locka fler resenärer vilket kräver satsningar på relationer med stor potential av kollektivtrafikresande. Nya satsningar ska främst ske på tågtrafik och i andra hand på busstrafik av typ expressbussar. Denna utbyggnad ska bland annat möjliggöras genom effektivisering och anpassning av övrig kollektivtrafik. Kollektivtrafikens inriktning och omfattning ska läggas fast i länets trafikförsörjningsprogram, vilket ska tas fram i samråd mellan kommunerna och landstinget. Trafikförsörjningsprograirunet fastställs därefter av kol Iektivtr~ kmyndigheten. Kollektivtrafiken ilänet ska utformas som ett sammanhållet system med enhetlighet vad avser trafikutbud, trafiktyper, hållplatser, informationssystem och taxor. Avvikelser bör dock tillåtas näx särskilda skäl föreligger. Där så är lämpligt ska marknadsanpassade taxor tillämpas. Gernensaimna kriterier för det sammanhållna kollektivtrafiksystemet ska utarbetas och föras in i trafikförsörjningsprograanmet. 5 Ansvars- och kostnadsfördelning Kommunerna och landstinget delar ansvaret och kostnaderna för den regionala kollektivtrafik som lagts fast i trafikförsörjningsprogrammet. Målet är att Landstinget tar ansvar för det som kan betraktas som regional kollektivtrafik medan kommunerna tar ansvar för lokal kollektivtrafik. Ett avtal om ansvars- och kostnadsfördelningen ska vara klart före utgången av Avtalet skata sin utgångspunkt från den preliminära överenskommelse som träffades Utformning av den nya kollektivtrafiken Det avtal som omnämns i föregående punkt ska åtföljas av enplan för hur utbyggnaden av länets kollektivtrafik ska ske och hur denna ska finansieras. Planen ska utgöra grund för det trafikförsörjningsprogram som ska antas av kollektivtr~kmyndigheien. Regionförbundet Sörmland och Landstinget får i uppdrag att utarbeta en sådan plan. Arbetet med planen ska inledas med en dialog med varje kommun och med landstinget kring ambitionsnivå, önskvärda förändringar och utbyggnader av kollektivtrafiken samt en möjlig finansiering och tidplan för detta. Förslaget till plan ska presenteras under hösten 2011 och därefter utgöra underlag för en förhandling mellan landstinget och kommunerna. Planen ska slutligen tillsanunans med ovan nämnda avtal godkännas i respektive fullmäktige.

Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun

Kommunstyrelsens handling nr 52/2011. Energieffektiviseringsstrategi. Katrineholms kommun Energieffektiviseringsstrategi Katrineholms kommun In nehål Isförteckn ing Energieffektiviseringsstrategi...1 Vision...2 Bakgrund...3 Energieffektiviseringsstödet...3 Kommunensarbete...3 Strategi för energieffektivisering...4

Läs mer

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare

Munkedals kommun. Handläggare: Giltighet: Tills vidare Strategi för energieffektivisering Munkedals kommun Strategi för energieffektivisering Typ av dokument: Riktlinje Handläggare: Samhällsbyggnadschef Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Dnr:

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Strategi för energieffektivisering

Strategi för energieffektivisering Strategi för energieffektivisering Fastigheter och persontransporter Hultsfreds kommun med HKIAB och AB Hultsfreds bostäder 2011-05-30 51 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING... 3 1.1 ENERGIEFFEKTIVISERINGSSTÖDET...3

Läs mer

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30

Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020. Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 Strategi för energieffektivisering i Ale kommun 2009-2020 Mål, handlingsplan och nulägesanalys 2011-05-30 1 Sammanfattning...3 Mål för Ale kommun...3 1 Bakgrund till strategin för energieffektivisering

Läs mer

Regionförbundet Örebro län Förbundsordning Förbundsordning Antagen av förbundsfullmäktige 2006-10-12 Fastställd av medlemmarna 2007-02-01 Förbundsordning för Regionförbundet Örebro län Innehållsförteckning

Läs mer

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020

Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Klimat- och energistrategi Österåkers kommun 2010-2020 Österåkers kommun, förvaltningar och bolag ska minska sin klimatpåverkan och energianvändning så att vi bidrar till en hållbar utveckling och effektiv

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun

Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun 2011-11-21 Strategi för energieffektivisering Oxelösunds kommun OXL100 v 1.0 2006-11-13 2 (24) Sammanfattning Oxelösunds kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet

Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet Strategi för minskad energianvändning i Nackas kommunala verksamhet 2013-12-19 Anna Green Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Varför ett energieffektiviseringsbidrag till kommuner och landsting?...

Läs mer

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29)

Lekebergs kommun. Strategi för energieffektivisering 1 (29) Lekebergs kommun Strategi för energieffektivisering 1 (29) Sammanfattning Lekebergs kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi för den egna

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

Energiplan för Lunds kommun

Energiplan för Lunds kommun Energiplan för Lunds kommun 2014-2017 Innehåll Målsättningar... 5 Primärenergi och systemperspektiv... 6 Energitrappan... 8 Läget 2012... 10 Framtida satsningar med relevans för energianvändningen och

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid. 1 Delårsrapport per 31 augusti 2013 KS/2013:428 MSK 2 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-10-03 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 9 oktober 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning.

Frågan om driftramar för drift av kommunens förvaltningsnät överlämnades till 2013 års budgetberedning. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-05-28 Blad 10 Ks 76 Au 86 Dnr 98/2012-534 Reviderade aktieägaravtal, bolagsordningar och överenskommelse för stadsnät i Svealand

Läs mer

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN.

FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. Bilaga 3 2012-11-22 2010-11-30 FÖRBUNDSORDNING FÖR KOMMUNALFÖRBUNDET FJÄRDE STORSTADSREGIONEN. 1 Namn och säte Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, nedan benämnt förbundet.

Läs mer

Miljöstrategiskt program

Miljöstrategiskt program KOMMUNLEDNINGSKONTORET Miljöstrategiskt program Slutversion Miljöstrategiskt program Slutversion 2013-09-17 Citera gärna ur skriften men ange källa Gävle kommun 2013 Grafisk form Pangea design Förord Hur

Läs mer

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB

Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB BESLUTSUNDERLAG 1(3) Ledningsstaben Richard Widén 2013-05-20 LiÖ 2013-553 Landstingsstyrelsen Köp av aktier i Mälardalstrafik MÄLAB AB Bakgrund Länen i Mälardalen (Stockholm, Södermanland, Uppsala, Västmanland

Läs mer