Min Pension i Sverige AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min Pension i Sverige AB"

Transkript

1 Min Pension i Sverige AB Verksamhetsberättelse 2012

2 Korta fakta om Min Pension Mål och verksamhet Omfattar Kanaler Ekonomi och organisation Historik Övergripande mål är att tillhandahålla så många pensionssparare som möjligt en helhetsinformation om sin pension Ger pensionsspararna en samlad bild av intjänad/insparad pension och möjlighet att göra pensionsprognoser 5,5 miljoner prognoser och 4,3 miljoner inloggningar under 2012 (jämfört med 4,5 miljoner prognoser och 3,1 miljoner inloggningar under 2011) Ca 1,7 miljoner registrerade användare vid utgången av 2012 Tjänsten är kostnadsfri för användarna Oberoende aktör utan eget vinstintresse Samarbete mellan staten och försäkringsbranschen (dotterbolag till Svensk Försäkring) Allmän pension, tjänstepension, privat pension Täcker ca 98 % av det totala pensionskapitalet (ca miljarder kronor) 100 % av den allmänna pensionen 92 % av tjänstepensionerna 90 % av privata pensionslösningar Alla stora pensionsaktörer anslutna (ca 30 st) Webbplatsen Distribuerad webb på andra webbsidor hos Alecta, AMF, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Pensionsmyndigheten, Skandiabanken, SPP och Swedbank Appar för iphone och Android Kundservice via telefon och e-post Finansering 50/50 mellan staten och pensionsbolagen Budget på ca 34 miljoner kronor (2013) Personalstyrka på sju personer Utkontraktering av IT-utveckling och IT-drift samt kundservice Startade 2004 med uppdraget att redovisa pensionsprognoser för allmän pension och de fyra stora kollektivavtalen

3 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Året i korthet Nya aktörer och mer komplett information Under 2012 anslöt sig Avanza, Brummer Life, Movestic, Nordnet och Svensk Handel Försäkring till Minpension.se. Därmed får pensionsportalen information från alla stora pensionsbolag, med bara något undantag. Flera redan anslutna institut som SEB och Nordea kompletterade leveranserna under året med individuell tjänstepension och privat pension. Idag erbjuder Minpension.se nio av tio individer en komplett bild av sin pensionssituation efter inloggning. Projekt med individen i fokus Utvecklingen av Minpension.se sker med individens behov i fokus. Viktiga projekt under året har bland annat varit: - Kvalitetsförbättringar av tjänstepensionsinformationen från det kommunala området, det vill säga inom avtalsområdet KAP-KL. Arbetet berör cirka individer och bedrivs tillsammans med administratörerna inom avtalsområdet; KPA, Skandia och SPP. - Elektronisk fullmaktsnod. På uppdrag av Pensionsmyndigheten och regeringens E-dele- gation genomförde bolaget en fördjupad förstudie. Denna visar att en nod skulle ge betydande kundnytta samtidigt som pensionsbranschen skulle få en rationellare hantering av fullmakter. - Pensionsprognoser som bygger på verkliga värden istället för på schabloner. Under året fortsatte arbetet tillsammans med SPV att utveckla standarden och beräkningsmodellen för förmånsbestämda avtal inom statlig tjänstepension. Cirka individer har härigenom fått bättre kvalitet i sina prognoser. - Webbsidans användarvänlighet förbättras våren Nytt gränssnitt, nya funktioner och en ny plattform implementeras. Inloggning från andra webbar en viktig kanal Redan i början av 2010 erbjöd Pensionsmyndigheten direktinloggning till Minpension.se från den egna webben. Därefter har flera aktörer valt samma lösning. Under 2012 införde SPP, Swedbank, Länsförsäkringar och Handelsbanken denna tjänst för sina kunder. Hälften av trafiken till Minpension.se kom via distribuerade webbar under året. Hur ser framtidens pensionsinformation ut? För att bidra i den viktiga debatten om pensionsinformation har bolaget arrangerat två välbesökta seminarier på temat Framtidens pensionsinformation. Avsikten har varit att informera och inspirera till vidareutveckling av befintlig pensionsinformation. Det första seminariet gick av stapeln i Visby under Almedalsveckan och det andra i Stockholm under hösten. I Almedalen startade också Facebookkampanjen Huvudet i sanden med syfte att få individer att reflektera över sin pension. 1

4 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Ett händelserikt år Intresset för pensionsinformation var fortsatt stort under Under året gjordes 5,5 miljoner prognosberäkningar, vilket motsvarar en ökning med 22 procent jämfört med Antalet inloggningar ökade med 40 procent till 4,3 miljoner. Totalt registrerade sig nya användare. 2 Vi lämnar ett både händelserikt och framgångsrikt Under året såg vi hur användandet av portalen ökade kraftigt samtidigt som vi tillsammans med våra samarbetspartners genomförde flertalet projekt som ytterligare har förbättrat webbplatsen. Några av de större händelserna återger jag nedan. - Förbättrad pensionsinformation Under 2012 anslöt sig flera nya pensionsbolag till tjänsten: Avanza, Brummer Life, Movestic, Nordnet och Svensk Handel försäkringar. Flera av våra befintliga samarbeten förbättrades med utökad och förfinad informationsleverans, däribland från KPA och Nordea. Vid årets slut täckte Minpension.se uppskattningsvis drygt 98 procent av det totala pensionskapitalet. - Ökad distribution En fundamental del i pensionsportalens verksamhet är användarens tillgänglighet till sin pensionsinformation via olika kanaler. Under 2012 integrerade flera samarbetspartners Minpension.se på sin webbplats (Handelsbanken, SPP, Länsförsäkringar och Swedbank) vilket ökade distributionen och gör det allt enklare för flera individer att nå sin pensionsinformation. - Standardarbete och infrastruktur Minpension.se, såväl som pensionsbranschen i övrigt, är beroende av väl fungerande standards för att skicka och kunna ta emot uppgifter med hög kvalitet till låga kostnader. Under året utarbetades en ny version för hantering av ålderspension inom kollektivavtalad tjänstepension. Vår ambition är att aktivt bidra till skapandet av en effektiv infrastruktur för informationsutbyte inom pensionsbranschen. På uppdrag av Pensionsmyndigheten och e-delegationen genomförde vi en förstudie för en digital fullmaktsnod inom försäkringsområdet. - Varumärkesplattform Vi ser ett ökat intresse hos aktörerna att vilja prata om portalen och använda varumärket i egna kanaler. Därför såg vi ett behov av att ge en tydlig, enhetlig och attraktiv profil utåt som harmonierar med våra samarbetspartners. En varumärkesplattform har utarbetats för att utveckla och marknadsföra Minpension. se i samtliga distributionskanaler.

5 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab - Ny finansieringsmodell Den finansieringsmodell som har tillämpats sedan 2004 har i princip varit oförändrad sedan starten utan att följa tjänsternas utveckling. Under året anpassades modellen och är nu förberedd inför framtiden och fortsatt utveckling. Pensionsmyndigheten svarar även fortsättningsvis för hälften av driftskostnaderna. När det gäller övriga anslutna aktörer tillämpades tidigare bolagens andel av total årlig premievolym som fördelningsnyckel. I den nya modellen används istället antal försäkringar (T- och P-försäkringar men inte K-försäkringar) som fördelningsnyckel. Detta avspeglar bättre de faktorer som är kostnadsdrivande för Minpension.se. - Framtidens pensionsinformation Det nya allmänna pensionssystemet, i kombination med att allt fler tjänstepensionsavtal under senare år har övergått från förmånsbaserade till premiebaserade lösningar, har gjort det svårare för den enskilde individen att bilda sig en uppfattning om vad den slutliga pensionen kan bli. De enskilda individerna har ett större ansvar för sin pension och att göra medvetna val fram till pensioneringen. Valen är viktiga eftersom de påverkar storleken på den slutliga pensionen. Samtidigt kännetecknas pensionsinformationen av att ingen har en säkrad tillgång till helheten. Informationen uppfattas snarare som en konkurrensfaktor än tillämpningen och analysen av densamma. Vi ser individens tillgång till och ägande av den egna pensionsinformationen som en nyckel för att lyckas få medvetna och väl informerade pensionssparare. För att skapa debatt och driva utvecklingen framåt arrangerade bolaget under året ett par välbesökta seminarier om framtidens pensionsinformation med inriktning mot beslutsfattare och media. Vi kommer att fortsätta att driva viktiga frågor för pensionsspararna under Året 2012 var ett framgångsrikt år samtidigt står vi inför flera stora utmaningar som jag tror kommer att bli avgörande för pensionsportalens fortsatta utveckling. Det enskilt största är avtalsområdet för kommun och landsting. Tillsammans med arbetsmarknadens parter och administratörer inom det kommunala tjänstepensionsområdet har vi skapat ett unikt samarbete där vi gemensamt vill förbättra informationen till pensionsspararna. Arbetet är långsiktigt och projektet innebär ett omfattande arbete från samtliga parter. Efter att ha varit fokuserade på att få in pensionsinformation till Minpension.se kommer vi under 2013 i allt större grad börja fokusera på att öka användandet av portalen och göra infomationen mer lättillgänglig för individen. Allt för att nå ett ambitiöst mål - dubblerat antal användare på fem år. Anders Lundström, vd 3

6 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Framtidens pensionsinformation Ett reportage av Annika Creutzer Under 2012 har Minpension.se genomfört ett par seminarier kring framtidens pensionsinformation där bland annat socialförsäkringsminister Ulf Kristersson medverkat. Tillsammans med Anders Lundström hoppas han att kunna förbättra pensionsinformationen och tillgängligheten till den.. 4 Ulf Kristersson och Anders Lundström är vana att diskutera pensioner och pensionsinformation i olika sammanhang. Rollerna är tydliga. En är politikern med möjlighet att peka ut färdriktningar och föreslå lagändringar, den andre är tjänstemannen som på bästa sätt ska genomföra uppdraget som staten och Svensk Försäkring har gett honom. Ulf Kristersson har vid flera tillfällen under 2012 sagt att han är bekymrad över den frustration som det orange kuvetet ger upphov till. Här kan alla se att Minpension.se har en mycket viktig roll att fylla genom att ge så många som möjligt en helhetsbild av sin pension och inte bara den statliga pensionen som visas i det orange kuvertet. Bolagets roll kommer att förändras och förstärkas under 2013, menar Anders Lundström. - Vi kommer att skifta från att i åtta år ha ägnat oss åt att jaga in all information till att förädla informationen, bland annat genom att förbättra kvaliteten på informationen från pensionsinstituten, grafiken och illustrationerna på webben. Men framför allt hoppas vi att kunna öka tillgängligheten genom nya samarbeten. Du ska inte behöva logga in på Minpension.se utan kunna nå oss där du själv vill ha informationen - via din internetbank, din valcentral, ditt försäkringsbolag, din arbetsgivares hemsida eller hos din rådgivare. - Nu är det stark tillväxt av antalet användare av Minpension.se som gäller, och det får vi om människor hittar informationen där de vanligen rör sig, säger Anders Lundström. - Vi har i dagsläget över 1,7 miljoner registrerade användare, om fem år ska vi ha det dubbla, säger han med eftertryck. Det finns många människor som är svåra att nå med pensionsinformation men här gäller det att se upp för vuxenvärldens fåfänga tankar menar Ulf Kristersson - Det är en fåfäng förhoppning att alla unga ska vara intresserade av pensionen. Minpension.se på Youtube skulle inte bli någon framgång. Jag tror att internetbanken är en bra kanal, då vet de unga att informationen finns där den dag de behöver den. När de med

7 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab stigande ålder inser att det är bra med lite mindre studielån och lite mer pension, då ska allt finnas tillgängligt, säger Ulf Kristersson. I höstas blev ett förslag till gemensam prognosstandard för pensionsberäkningar klart. Både Kristersson och Lundström välkomnar en ökad standardisering som gör det lättare för konsumenterna. - Vi ska sträva efter att nå total öppenhet. Den som funderar över sin framtida pension ska inte behöva tänka på varifrån informationen kommer, säger Ulf Kristersson. - Ja, kritiken mot försäkringsbranschen har i delar varit berättigad, man har varit dålig på att förklara, tillägger Anders Lundström. Det bästa sättet att få folk att förstå sin pension är via pensionsprognoser, och de ska vara av hög kvalitet och det får vi genom standarden. Nästa steg är att via interaktivitet få dem att förstå vad som påverkar pensionens storlek, det vill säga hur länge och mycket man arbetar, sparar etc. Det är den stora pedagogiska utmaningen. Under 2012 har också de tre administratörerna som hanterar kommunala pensioner (KPA, Skandia och SPP) enats om en gemensam modell för pensionsberäkningar. - Detta bäddar för att alla med förmånsbestämda kommunala pensioner ska kunna göra pensionsprognoser på Minpension.se, säger Anders Lundström inte utan en viss stolthet. - Nu kan vi ta in de större beloppen i systemet, de lågt hängande frukterna. Och vi kommer att kunna signalera när det finns behov av att ta kontakt med arbetsgivaren för en mer fullständig information. De kommunala pensionerna är nämligen den sista stora pusselbiten i uppbyggnaden av Minpension.se. Men 100 procent fullständig information är en utopi, enligt Anders Lundström. - Det finns till exempel 350 pensionskassor och ofta handlar det om små belopp. Det är inte ekonomiskt försvarbart att jaga in varenda krona. Men under 2013 kommer vi så nära 100 procent som det är möjligt. Ulf Kristersson har stora förhoppningar att arbetet i Pensionsarbetsgruppen och i de pågående utredningarna ska ge konkreta resultat under 2013, det år då det svenska pensionssystemet fyller 100 år. - Vi har haft en lång och komplicerad startsträcka till en reformering av det svenska pensionssystemet. Inom ramen för pensionsöverenskommelsen hoppas vi att under 2013 kunna lägga grunden för denna reformering, säger han och syftar bland annat på resultaten av utredningen kring pensionsålder och översynen av premiepensionen som båda ska vara klara under våren. - Det vore en värdig 100-årshädelse! Foto: Torbjörn Persson 5

8 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Mål och strategi Bolaget har under hösten 2012 genomfört ett strategiarbete som har resulterat i följande ställningstaganden och beslut av styrelsen. Uppdrag Min Pension stödjer i första hand individen men också försäkringsbranschen. Individen Vara en oberoende aktör som tillhandahåller enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation till användarna genom att använda en kostnadseffektiv infrastruktur och säkra nättjänster med hög tillgänglighet Branschen Verka för en utökad standardisering, förbättrad transparens samt högre effektivitet inom pensionsinformationsområdet Vision På en minut får du en överblick över hela din pension så enkelt att du vill veta mer! Mål på kort och lång sikt Ökat antal användare Ökad täcknings- Förbättrad Utökad och Nöjdare användare Ökad känne- grad och förbättrad tillgänglighet förbättrad och förbättrad dom och ökat informations- funktionalitet användarvänlighet förtroende kvalitet 6

9 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Grundläggande strategier Användarnyttan Kvalitet Kostnadseffektivitet Kommunikation Distribuerad webb Hög automatiseringsgrad Attraktiv arbetsplats Utformningen av verksamheten ska styras av användarnyttan. Tjänster och service ska hålla hög kvalitet. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt vilket bl. a. innebär stark styrning mot självbetjäningskanaler. De förändringar som görs ska drivas utifrån ett användarperspektiv och vara långsiktigt hållbara, vilket bidrar till kostnadseffektivitet på lång sikt. Kommunikationen med användarna ska målgruppsanpassas och ske i nära samarbete och samverkan med Pensionsmyndigheten och övriga anslutna aktörer. Fortsatt stark satsning på distribuerad webb för att öka antalet användare. Hög automatiseringsgrad ska tillämpas, vilket gör det möjligt att bedriva verksamheten med en liten personalstyrka i förhållande till det mycket stora antalet användare. Min Pension ska vara en attraktiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och ett gott ledarskap som stimulerar till samverkan och engagemang ca 5,5 miljoner pensionssparare totalt ca 3,5 miljoner registrerade användare 2013 ca 2 miljoner 2012 registrerade användare ca 1,7 miljoner registrerade användare 7

10 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Inriktning för 2013 Tidigare år har fokus legat på att få så många externa aktörer som möjligt att ansluta sig och leverera heltäckande pensionsinformation till portalen. Detta arbete har varit framgångsrikt och ett mycket gott resultat har uppnåtts. Av det skälet kommer bolaget att skifta inriktning något under 2013 och göra en kraftsamling för att nå en ännu högre tillväxt av antalet användare. Registrerade på Min Pension ca 1,7 miljoner Totalt ca 5,5 miljoner pensionssparare Av ca 5,5 miljoner pensionssparare är idag ca 1,7 miljoner registrerade på Minpension.se. Resterande ca 3,8 miljoner saknar alltså information om hela sin pension. Av dessa beräknas ca 1,5 miljoner överhuvudtaget inte ta del av information via webben utan måste nås genom andra kanaler. De ca 2,3 miljoner som återstår kan nås via webben med budskap och verktyg som Stark satsning på distribuerad webb Ej registrerade på Min Pension ca 2,3 miljoner Förbättra pensionsinformationen från det kommunala området Utökat kommunikationssamarbete med Pensionsmyndigheten och övriga anslutna aktörer ger vägledning - men det måste ske utifrån deras villkor och förutsättningar för att bli framgångsrikt. Under 2013 ligger bolagets fokus på att skapa en bas för en kraftig tillväxt av andelen användare i denna grupp. Tillväxtmålet ska nås genom en fortsatt stark satsning på distribuerad webb, att förbättra pensionsinformationen från det kommunala området (främst tjänstepension inom äldre förmånsbestämda produkter), ett utökat samarbete inom kommunikationsområdet med Pensionsmyndigheten och övriga anslutna aktörer en tydlig varumärkesplattform. Svåra att nå via webben ca 1,5 miljoner Tydlig varumärkesplattform 8

11 v e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e m i n p e n s i o n i s v e r i g e a b Styrelseledamöter Christina Lindenius Svensk Försäkring Styrelseordförande Paul Larsson Pensionsmyndigheten Styrelseledamot Jonas Lundin Swedbank Styrelseledamot Ann-Christin Nykvist SPV Syrelseledamot Katrin Westling Palm Pensionsmyndigheten Syrelseledamot Jann Wiebols AMF Styrelseledamot Mats Galvenius Svensk Försäkring Suppleant Åsa Lindström SPV Suppleant Monika Rappe SPP Suppleant Ole Settergren Pensionsmyndigheten Suppleant Annika Sundén Pensionsmyndigheten Suppleant Pehr Östberg Alecta Suppleant 9

12 Bokslut min pension i sverige ab 2012 Bokslut 2012 Allmänt om verksamheten Pensionsportalen Minpension.se ger individuell, enkel och samlad pesionsinformation till alla som tjänar in till pension i Sverige. Portalen drivs av Min Pension i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till SFS-Svensk Försäkring Service AB (org. nr ). Bolagets verksamhet regleras genom ett samarbetsavtal mellan staten och SFS-Svensk Försäkring Service AB. Styrelsen utgörs till hälften av representanter för staten, till hälften av representanter för de privata pensionsinstituten. Tjänsten Minpension.se är en kostnadsfri tjänst för användaren. Bolaget finansieras till hälften av de medlemmar i Svensk Försäkring som bedriver livbolagsverksamhet samt de privata bolag som därutöver deltar i samarbetet med minpension.se, till hälften av staten. Flerårsöversikt (belopp i tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet Medelantalet anställda Revisorer Revisionsbolaget Ernst & Young % 18 % 17 % 17 % Resultaträkning Rörelsens intäkter Licensavgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Utveckling och drift av webbtjänst Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

13 Bokslut min pension i sverige ab 2012 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skuld till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 v e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e m i n p e n s i o n i s v e r i g e a b Medarbetare Medarbetare på minpension.se (från vänster på bilden) Kontaktuppgifter Maria Eklund Kommunikatör Lars-Ove Wängemar Verksamhetsutvecklare Min Pension i Sverige AB Box Stockholm Sabine Gunnarsson Produktägare Cenneth Eriksson Marknadsansvarig Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 Patrik Berg It-arkitekt Anders Lundström Verkställande direktör Johan Hellman Strategisk verksamhetsutvecklare 12 Växeltelefon: blogg.minpension.se facebook.com/minpension twitter.com/minpension

15 v e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e m i n p e n s i o n i s v e r i g e a b Anslutna aktörer AI Pension Alecta AMF Avanza Bankpension Brummer Life Danica Euroben Life & Pension Folksam Folksam LO Pension Folksam Tjänstepension FPK Handelsbanken KP KPA Pension Länsförsäkringar Movestic Nordea Nordnet Pensionsmyndigheten PP Pension Svensk Handel Försäkring Swedbank SEB Skandiabanken SPK SPP SPV Volvoresultats Försäkringsförening Kyrkans pensionskassa Kåpan 13

16 Produktion: Min Pension i Sverige AB Foto: Johan Olsson Illustrationer: Newman Design Tryck: TMG STHLM

Användarhandbok. Version 5 - uppdaterad i augusti 2015. minpension.se

Användarhandbok. Version 5 - uppdaterad i augusti 2015. minpension.se Version 5 - uppdaterad i augusti 2015 minpension.se Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 Information om Minpension.se på andra språk 5 1.2 För vem är Minpension.se? 5 1.2.1 Alla kan inte

Läs mer

06/07 Årsredovisning

06/07 Årsredovisning Årsredovisning 06/07 2 Itello årsredovisning 06/07 Itello i korthet + Itello utvecklar och säljer affärssystemet Inca, avsett för försäkrings- och fondadministration hos försäkringsbolag och fondförvaltare.

Läs mer

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. SVENSK FÖRSÄKRING VERKSAMHET 2014 Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också

Läs mer

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015

STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 STRATEGISK PLAN MED KORTA MÅL OCH PLANERINGSINRIKTNING FÖR 2015 Strategisk plan med korta mål och planeringsinriktning för 2015 Godkänd av Katrin Westling Palm 2014-06-25 På väg mot visionen Den strategiska

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse.

Innehåll. Bankgirot på en minut. vd har ordet. 2012 Väsentliga händelser. Betalningar i Realtid. medarbetarsamtal. Styrelse. Årsredovisning 02 Innehåll 01 Bankgirot på en minut 14 02 vd har ordet 04 2012 Väsentliga händelser 06 Betalningar i Realtid 11 medarbetarsamtal 08 10 14 Styrelse 15 ledning 16 Förvaltningsberättelse 19

Läs mer

Användarhandbok minpension.se Minpension.se

Användarhandbok minpension.se Minpension.se Användarhandbok minpension.se Minpension.se Version 4 - uppdaterad i maj 2013 Användarhandbok Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 Information om Minpension.se på andra språk 4 1.2 För vem

Läs mer

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007

AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 007 AVANZA ÅRSREDOVISNING 2007 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 22 (60) procent till 557 (455) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 307 (244) MSEK. Resultat per aktie förbättrades till 8,51 (6,85)

Läs mer

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges.

Innehåll. Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år om inte annat anges. Årsredovisning 2013 Innehåll Alecta året i korthet 3 Vd-ord 4 Detta är Alecta 6 Hållbarhet är en del av affären 12 Förvaltningsberättelse 15 Femårsöversikt 25 Alternativ resultaträkning 26 Förslag till

Läs mer

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2008

Avanza bank Årsredovisning 2008 008 Avanza bank Årsredovisning 2008 Året i korthet Rörelseintäkterna minskade med 9 (+22) procent till 509 (557) MSEK. Rörelseresultatet minskade till 239 (307) MSEK. Resultat per aktie minskade till 6,78

Läs mer

2001 i sammandrag. Innehåll. 2 VD kommenterar

2001 i sammandrag. Innehåll. 2 VD kommenterar Årsredovisning 2001 Innehåll 2 VD kommenterar 4 Tjänstepensionen ITP 6 Från SPP till Alecta 8 Marknad 11 Förvaltningsberättelse 17 Tioårsöversikt 18 Försäkring, service och administration 21 Sjukförsäkring,

Läs mer

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål!

Verksamheten 2009. Pro4u när projekten ska gå i mål! Verksamheten 2009 Pro4u när projekten ska gå i mål! Foto Bildstallet Pro4u:s kundansvariga: Krister Henriksson, Nina Padmo, Roger Kahlbom, Göran Edin och Agneta Nilsson, kommunikation. Rätt konsult för

Läs mer

LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 LARMTJÄNST AB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2007 2 Vd har ordet: Man måste gallra för att det ska gro 4 Larmtjänst AB 6 Expressens sex helsidor gav resultat

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007

TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 TRAFIKFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN VERKSAMHETSBERÄTTELSE INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Viktiga händelser 2 Vd har ordet: Tydliga mål ger resultat 4 En dynamisk serviceorganisation 7 Kund- och medlemsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank.

Årsredovisning 2012. Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. Årsredovisning 2012 Avanza Bank har en enkel idé: Du som är kund hos oss ska få mer pengar över till dig själv än hos någon annan bank. 2012 Innehåll 4 Kort om Avanza Bank 5 Händelser under året 6 VD har

Läs mer

Hur marknadsför sig pensionsbolagen?

Hur marknadsför sig pensionsbolagen? UPPSALA UNIVERISTET FÖRETAGSEKONOMISKA INSTUTITIONEN KANDIDATUPPSATS VT-12 2012-03-14 HANDLEDARE: OLIVIA KANG FÖRFATTARE: JOAKIM ANDERSSON, TIMUR ERMAN Hur marknadsför sig pensionsbolagen? En kvalitativ

Läs mer

Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder

Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder Verksamheten 2012 Pro4u 15 år Konsulterna som leder På rätt kurs i 15 år Pro4u grundades 1997 kring ett nytt koncept som skulle ge både kunder och konsulter ett bättre erbjudande. Idén var att erbjuda

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2013 BERLING MEDIA AB. Berling Media AB ÅRSREDOVISNING Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Berling Media AB ÅRSREDOVISNING 2013 4 Renodling, förbättring och stora investeringar Henriette Zeuchner, vd och koncernchef Berling Media AB 8 Ett framgångsrikt

Läs mer

Innehåll. Itello i korthet 4. Verksamhetsåret 2009/2010 5. VD har ordet 6. Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8

Innehåll. Itello i korthet 4. Verksamhetsåret 2009/2010 5. VD har ordet 6. Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8 0 Årsredovisning 2 Innehåll Itello i korthet 4 Verksamhetsåret 2009/2010 5 VD har ordet 6 Effektiv administration av det långsiktiga sparandet 8 Från försäljningsfokus till kostnads- och intäktsfokus 10

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad.

Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. Årsredovisning 2013 Mer till dig. Mindre till banken. Den tanken har givit oss Sveriges nöjdaste kunder fyra år i rad. 2 Avanza Bank 2013 Innehåll Kort om Avanza 4 Händelser under året 5 VD har ordet 6

Läs mer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer

6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta. Tjänstepension. investeringen som företagsledningen glömmer 6186 2012.04 Foto Johnér Bildbyrå Produktion Alecta Tjänstepension investeringen som företagsledningen glömmer Innehåll Förord... 3 Alla tycker det är viktigt men få gör något... 4 Så här avtalas tjänstepensioner...

Läs mer

Avanza bank Årsredovisning 2009

Avanza bank Årsredovisning 2009 009 Avanza bank Årsredovisning 2009 Året i korthet Rörelseintäkterna ökade med 1 ( 9) procent till 515 (509) MSEK. Rörelseresultatet ökade till 280 (239) MSEK. Resultat per aktie ökade till 8,27 (6,78)

Läs mer

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008

Bliwa Livförsäkring. Årsredovisning 2008 Bliwa Livförsäkring Årsredovisning 2008 300 ex maj 2009 Bliwa -025 Foto, utformning och produktion: Lars Olsson, We Made It Porträtt: Mikael Röhr Tryck: Tryckerikontakten/AlfaPrint Innehåll verksamhetsberättelse

Läs mer

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm

Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Rapporten kan beställas från Inspektionen för socialförsäkringen. Beställningsadress: Inspektionen för socialförsäkringen Box 202 101 24 Stockholm Telefon: 08-58 00 15 00 E-post: registrator@inspsf.se

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011

Innehåll. 2 Innehåll Avanza Bank 2011 2011 Avanza Bank har en enkel idé: Den som är kund hos Avanza Bank ska få mer pengar över till sig själv än hos någon annan bank på den svenska sparmarknaden. Årsredovisning 2011 2011 Innehåll 3 Avanza

Läs mer

Skandia Liv årsredovisnin

Skandia Liv årsredovisnin Skandia Liv årsredovisnin 2006 fakta om Skandia Liv Skandia Liv är Sveriges största livbolag. Vi är verksamma inom såväl privat- som tjänstepensionsområdet och förvaltar 293 miljarder kronor åt cirka 1,3

Läs mer