Min Pension i Sverige AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Min Pension i Sverige AB"

Transkript

1 Min Pension i Sverige AB Verksamhetsberättelse 2012

2 Korta fakta om Min Pension Mål och verksamhet Omfattar Kanaler Ekonomi och organisation Historik Övergripande mål är att tillhandahålla så många pensionssparare som möjligt en helhetsinformation om sin pension Ger pensionsspararna en samlad bild av intjänad/insparad pension och möjlighet att göra pensionsprognoser 5,5 miljoner prognoser och 4,3 miljoner inloggningar under 2012 (jämfört med 4,5 miljoner prognoser och 3,1 miljoner inloggningar under 2011) Ca 1,7 miljoner registrerade användare vid utgången av 2012 Tjänsten är kostnadsfri för användarna Oberoende aktör utan eget vinstintresse Samarbete mellan staten och försäkringsbranschen (dotterbolag till Svensk Försäkring) Allmän pension, tjänstepension, privat pension Täcker ca 98 % av det totala pensionskapitalet (ca miljarder kronor) 100 % av den allmänna pensionen 92 % av tjänstepensionerna 90 % av privata pensionslösningar Alla stora pensionsaktörer anslutna (ca 30 st) Webbplatsen Distribuerad webb på andra webbsidor hos Alecta, AMF, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Pensionsmyndigheten, Skandiabanken, SPP och Swedbank Appar för iphone och Android Kundservice via telefon och e-post Finansering 50/50 mellan staten och pensionsbolagen Budget på ca 34 miljoner kronor (2013) Personalstyrka på sju personer Utkontraktering av IT-utveckling och IT-drift samt kundservice Startade 2004 med uppdraget att redovisa pensionsprognoser för allmän pension och de fyra stora kollektivavtalen

3 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Året i korthet Nya aktörer och mer komplett information Under 2012 anslöt sig Avanza, Brummer Life, Movestic, Nordnet och Svensk Handel Försäkring till Minpension.se. Därmed får pensionsportalen information från alla stora pensionsbolag, med bara något undantag. Flera redan anslutna institut som SEB och Nordea kompletterade leveranserna under året med individuell tjänstepension och privat pension. Idag erbjuder Minpension.se nio av tio individer en komplett bild av sin pensionssituation efter inloggning. Projekt med individen i fokus Utvecklingen av Minpension.se sker med individens behov i fokus. Viktiga projekt under året har bland annat varit: - Kvalitetsförbättringar av tjänstepensionsinformationen från det kommunala området, det vill säga inom avtalsområdet KAP-KL. Arbetet berör cirka individer och bedrivs tillsammans med administratörerna inom avtalsområdet; KPA, Skandia och SPP. - Elektronisk fullmaktsnod. På uppdrag av Pensionsmyndigheten och regeringens E-dele- gation genomförde bolaget en fördjupad förstudie. Denna visar att en nod skulle ge betydande kundnytta samtidigt som pensionsbranschen skulle få en rationellare hantering av fullmakter. - Pensionsprognoser som bygger på verkliga värden istället för på schabloner. Under året fortsatte arbetet tillsammans med SPV att utveckla standarden och beräkningsmodellen för förmånsbestämda avtal inom statlig tjänstepension. Cirka individer har härigenom fått bättre kvalitet i sina prognoser. - Webbsidans användarvänlighet förbättras våren Nytt gränssnitt, nya funktioner och en ny plattform implementeras. Inloggning från andra webbar en viktig kanal Redan i början av 2010 erbjöd Pensionsmyndigheten direktinloggning till Minpension.se från den egna webben. Därefter har flera aktörer valt samma lösning. Under 2012 införde SPP, Swedbank, Länsförsäkringar och Handelsbanken denna tjänst för sina kunder. Hälften av trafiken till Minpension.se kom via distribuerade webbar under året. Hur ser framtidens pensionsinformation ut? För att bidra i den viktiga debatten om pensionsinformation har bolaget arrangerat två välbesökta seminarier på temat Framtidens pensionsinformation. Avsikten har varit att informera och inspirera till vidareutveckling av befintlig pensionsinformation. Det första seminariet gick av stapeln i Visby under Almedalsveckan och det andra i Stockholm under hösten. I Almedalen startade också Facebookkampanjen Huvudet i sanden med syfte att få individer att reflektera över sin pension. 1

4 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Ett händelserikt år Intresset för pensionsinformation var fortsatt stort under Under året gjordes 5,5 miljoner prognosberäkningar, vilket motsvarar en ökning med 22 procent jämfört med Antalet inloggningar ökade med 40 procent till 4,3 miljoner. Totalt registrerade sig nya användare. 2 Vi lämnar ett både händelserikt och framgångsrikt Under året såg vi hur användandet av portalen ökade kraftigt samtidigt som vi tillsammans med våra samarbetspartners genomförde flertalet projekt som ytterligare har förbättrat webbplatsen. Några av de större händelserna återger jag nedan. - Förbättrad pensionsinformation Under 2012 anslöt sig flera nya pensionsbolag till tjänsten: Avanza, Brummer Life, Movestic, Nordnet och Svensk Handel försäkringar. Flera av våra befintliga samarbeten förbättrades med utökad och förfinad informationsleverans, däribland från KPA och Nordea. Vid årets slut täckte Minpension.se uppskattningsvis drygt 98 procent av det totala pensionskapitalet. - Ökad distribution En fundamental del i pensionsportalens verksamhet är användarens tillgänglighet till sin pensionsinformation via olika kanaler. Under 2012 integrerade flera samarbetspartners Minpension.se på sin webbplats (Handelsbanken, SPP, Länsförsäkringar och Swedbank) vilket ökade distributionen och gör det allt enklare för flera individer att nå sin pensionsinformation. - Standardarbete och infrastruktur Minpension.se, såväl som pensionsbranschen i övrigt, är beroende av väl fungerande standards för att skicka och kunna ta emot uppgifter med hög kvalitet till låga kostnader. Under året utarbetades en ny version för hantering av ålderspension inom kollektivavtalad tjänstepension. Vår ambition är att aktivt bidra till skapandet av en effektiv infrastruktur för informationsutbyte inom pensionsbranschen. På uppdrag av Pensionsmyndigheten och e-delegationen genomförde vi en förstudie för en digital fullmaktsnod inom försäkringsområdet. - Varumärkesplattform Vi ser ett ökat intresse hos aktörerna att vilja prata om portalen och använda varumärket i egna kanaler. Därför såg vi ett behov av att ge en tydlig, enhetlig och attraktiv profil utåt som harmonierar med våra samarbetspartners. En varumärkesplattform har utarbetats för att utveckla och marknadsföra Minpension. se i samtliga distributionskanaler.

5 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab - Ny finansieringsmodell Den finansieringsmodell som har tillämpats sedan 2004 har i princip varit oförändrad sedan starten utan att följa tjänsternas utveckling. Under året anpassades modellen och är nu förberedd inför framtiden och fortsatt utveckling. Pensionsmyndigheten svarar även fortsättningsvis för hälften av driftskostnaderna. När det gäller övriga anslutna aktörer tillämpades tidigare bolagens andel av total årlig premievolym som fördelningsnyckel. I den nya modellen används istället antal försäkringar (T- och P-försäkringar men inte K-försäkringar) som fördelningsnyckel. Detta avspeglar bättre de faktorer som är kostnadsdrivande för Minpension.se. - Framtidens pensionsinformation Det nya allmänna pensionssystemet, i kombination med att allt fler tjänstepensionsavtal under senare år har övergått från förmånsbaserade till premiebaserade lösningar, har gjort det svårare för den enskilde individen att bilda sig en uppfattning om vad den slutliga pensionen kan bli. De enskilda individerna har ett större ansvar för sin pension och att göra medvetna val fram till pensioneringen. Valen är viktiga eftersom de påverkar storleken på den slutliga pensionen. Samtidigt kännetecknas pensionsinformationen av att ingen har en säkrad tillgång till helheten. Informationen uppfattas snarare som en konkurrensfaktor än tillämpningen och analysen av densamma. Vi ser individens tillgång till och ägande av den egna pensionsinformationen som en nyckel för att lyckas få medvetna och väl informerade pensionssparare. För att skapa debatt och driva utvecklingen framåt arrangerade bolaget under året ett par välbesökta seminarier om framtidens pensionsinformation med inriktning mot beslutsfattare och media. Vi kommer att fortsätta att driva viktiga frågor för pensionsspararna under Året 2012 var ett framgångsrikt år samtidigt står vi inför flera stora utmaningar som jag tror kommer att bli avgörande för pensionsportalens fortsatta utveckling. Det enskilt största är avtalsområdet för kommun och landsting. Tillsammans med arbetsmarknadens parter och administratörer inom det kommunala tjänstepensionsområdet har vi skapat ett unikt samarbete där vi gemensamt vill förbättra informationen till pensionsspararna. Arbetet är långsiktigt och projektet innebär ett omfattande arbete från samtliga parter. Efter att ha varit fokuserade på att få in pensionsinformation till Minpension.se kommer vi under 2013 i allt större grad börja fokusera på att öka användandet av portalen och göra infomationen mer lättillgänglig för individen. Allt för att nå ett ambitiöst mål - dubblerat antal användare på fem år. Anders Lundström, vd 3

6 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Framtidens pensionsinformation Ett reportage av Annika Creutzer Under 2012 har Minpension.se genomfört ett par seminarier kring framtidens pensionsinformation där bland annat socialförsäkringsminister Ulf Kristersson medverkat. Tillsammans med Anders Lundström hoppas han att kunna förbättra pensionsinformationen och tillgängligheten till den.. 4 Ulf Kristersson och Anders Lundström är vana att diskutera pensioner och pensionsinformation i olika sammanhang. Rollerna är tydliga. En är politikern med möjlighet att peka ut färdriktningar och föreslå lagändringar, den andre är tjänstemannen som på bästa sätt ska genomföra uppdraget som staten och Svensk Försäkring har gett honom. Ulf Kristersson har vid flera tillfällen under 2012 sagt att han är bekymrad över den frustration som det orange kuvetet ger upphov till. Här kan alla se att Minpension.se har en mycket viktig roll att fylla genom att ge så många som möjligt en helhetsbild av sin pension och inte bara den statliga pensionen som visas i det orange kuvertet. Bolagets roll kommer att förändras och förstärkas under 2013, menar Anders Lundström. - Vi kommer att skifta från att i åtta år ha ägnat oss åt att jaga in all information till att förädla informationen, bland annat genom att förbättra kvaliteten på informationen från pensionsinstituten, grafiken och illustrationerna på webben. Men framför allt hoppas vi att kunna öka tillgängligheten genom nya samarbeten. Du ska inte behöva logga in på Minpension.se utan kunna nå oss där du själv vill ha informationen - via din internetbank, din valcentral, ditt försäkringsbolag, din arbetsgivares hemsida eller hos din rådgivare. - Nu är det stark tillväxt av antalet användare av Minpension.se som gäller, och det får vi om människor hittar informationen där de vanligen rör sig, säger Anders Lundström. - Vi har i dagsläget över 1,7 miljoner registrerade användare, om fem år ska vi ha det dubbla, säger han med eftertryck. Det finns många människor som är svåra att nå med pensionsinformation men här gäller det att se upp för vuxenvärldens fåfänga tankar menar Ulf Kristersson - Det är en fåfäng förhoppning att alla unga ska vara intresserade av pensionen. Minpension.se på Youtube skulle inte bli någon framgång. Jag tror att internetbanken är en bra kanal, då vet de unga att informationen finns där den dag de behöver den. När de med

7 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab stigande ålder inser att det är bra med lite mindre studielån och lite mer pension, då ska allt finnas tillgängligt, säger Ulf Kristersson. I höstas blev ett förslag till gemensam prognosstandard för pensionsberäkningar klart. Både Kristersson och Lundström välkomnar en ökad standardisering som gör det lättare för konsumenterna. - Vi ska sträva efter att nå total öppenhet. Den som funderar över sin framtida pension ska inte behöva tänka på varifrån informationen kommer, säger Ulf Kristersson. - Ja, kritiken mot försäkringsbranschen har i delar varit berättigad, man har varit dålig på att förklara, tillägger Anders Lundström. Det bästa sättet att få folk att förstå sin pension är via pensionsprognoser, och de ska vara av hög kvalitet och det får vi genom standarden. Nästa steg är att via interaktivitet få dem att förstå vad som påverkar pensionens storlek, det vill säga hur länge och mycket man arbetar, sparar etc. Det är den stora pedagogiska utmaningen. Under 2012 har också de tre administratörerna som hanterar kommunala pensioner (KPA, Skandia och SPP) enats om en gemensam modell för pensionsberäkningar. - Detta bäddar för att alla med förmånsbestämda kommunala pensioner ska kunna göra pensionsprognoser på Minpension.se, säger Anders Lundström inte utan en viss stolthet. - Nu kan vi ta in de större beloppen i systemet, de lågt hängande frukterna. Och vi kommer att kunna signalera när det finns behov av att ta kontakt med arbetsgivaren för en mer fullständig information. De kommunala pensionerna är nämligen den sista stora pusselbiten i uppbyggnaden av Minpension.se. Men 100 procent fullständig information är en utopi, enligt Anders Lundström. - Det finns till exempel 350 pensionskassor och ofta handlar det om små belopp. Det är inte ekonomiskt försvarbart att jaga in varenda krona. Men under 2013 kommer vi så nära 100 procent som det är möjligt. Ulf Kristersson har stora förhoppningar att arbetet i Pensionsarbetsgruppen och i de pågående utredningarna ska ge konkreta resultat under 2013, det år då det svenska pensionssystemet fyller 100 år. - Vi har haft en lång och komplicerad startsträcka till en reformering av det svenska pensionssystemet. Inom ramen för pensionsöverenskommelsen hoppas vi att under 2013 kunna lägga grunden för denna reformering, säger han och syftar bland annat på resultaten av utredningen kring pensionsålder och översynen av premiepensionen som båda ska vara klara under våren. - Det vore en värdig 100-årshädelse! Foto: Torbjörn Persson 5

8 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Mål och strategi Bolaget har under hösten 2012 genomfört ett strategiarbete som har resulterat i följande ställningstaganden och beslut av styrelsen. Uppdrag Min Pension stödjer i första hand individen men också försäkringsbranschen. Individen Vara en oberoende aktör som tillhandahåller enkel, detaljerad och samlad pensionsinformation till användarna genom att använda en kostnadseffektiv infrastruktur och säkra nättjänster med hög tillgänglighet Branschen Verka för en utökad standardisering, förbättrad transparens samt högre effektivitet inom pensionsinformationsområdet Vision På en minut får du en överblick över hela din pension så enkelt att du vill veta mer! Mål på kort och lång sikt Ökat antal användare Ökad täcknings- Förbättrad Utökad och Nöjdare användare Ökad känne- grad och förbättrad tillgänglighet förbättrad och förbättrad dom och ökat informations- funktionalitet användarvänlighet förtroende kvalitet 6

9 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Grundläggande strategier Användarnyttan Kvalitet Kostnadseffektivitet Kommunikation Distribuerad webb Hög automatiseringsgrad Attraktiv arbetsplats Utformningen av verksamheten ska styras av användarnyttan. Tjänster och service ska hålla hög kvalitet. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt vilket bl. a. innebär stark styrning mot självbetjäningskanaler. De förändringar som görs ska drivas utifrån ett användarperspektiv och vara långsiktigt hållbara, vilket bidrar till kostnadseffektivitet på lång sikt. Kommunikationen med användarna ska målgruppsanpassas och ske i nära samarbete och samverkan med Pensionsmyndigheten och övriga anslutna aktörer. Fortsatt stark satsning på distribuerad webb för att öka antalet användare. Hög automatiseringsgrad ska tillämpas, vilket gör det möjligt att bedriva verksamheten med en liten personalstyrka i förhållande till det mycket stora antalet användare. Min Pension ska vara en attraktiv arbetsplats med goda utvecklingsmöjligheter och ett gott ledarskap som stimulerar till samverkan och engagemang ca 5,5 miljoner pensionssparare totalt ca 3,5 miljoner registrerade användare 2013 ca 2 miljoner 2012 registrerade användare ca 1,7 miljoner registrerade användare 7

10 verksamhetsberättelse min pension i sverige ab Inriktning för 2013 Tidigare år har fokus legat på att få så många externa aktörer som möjligt att ansluta sig och leverera heltäckande pensionsinformation till portalen. Detta arbete har varit framgångsrikt och ett mycket gott resultat har uppnåtts. Av det skälet kommer bolaget att skifta inriktning något under 2013 och göra en kraftsamling för att nå en ännu högre tillväxt av antalet användare. Registrerade på Min Pension ca 1,7 miljoner Totalt ca 5,5 miljoner pensionssparare Av ca 5,5 miljoner pensionssparare är idag ca 1,7 miljoner registrerade på Minpension.se. Resterande ca 3,8 miljoner saknar alltså information om hela sin pension. Av dessa beräknas ca 1,5 miljoner överhuvudtaget inte ta del av information via webben utan måste nås genom andra kanaler. De ca 2,3 miljoner som återstår kan nås via webben med budskap och verktyg som Stark satsning på distribuerad webb Ej registrerade på Min Pension ca 2,3 miljoner Förbättra pensionsinformationen från det kommunala området Utökat kommunikationssamarbete med Pensionsmyndigheten och övriga anslutna aktörer ger vägledning - men det måste ske utifrån deras villkor och förutsättningar för att bli framgångsrikt. Under 2013 ligger bolagets fokus på att skapa en bas för en kraftig tillväxt av andelen användare i denna grupp. Tillväxtmålet ska nås genom en fortsatt stark satsning på distribuerad webb, att förbättra pensionsinformationen från det kommunala området (främst tjänstepension inom äldre förmånsbestämda produkter), ett utökat samarbete inom kommunikationsområdet med Pensionsmyndigheten och övriga anslutna aktörer en tydlig varumärkesplattform. Svåra att nå via webben ca 1,5 miljoner Tydlig varumärkesplattform 8

11 v e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e m i n p e n s i o n i s v e r i g e a b Styrelseledamöter Christina Lindenius Svensk Försäkring Styrelseordförande Paul Larsson Pensionsmyndigheten Styrelseledamot Jonas Lundin Swedbank Styrelseledamot Ann-Christin Nykvist SPV Syrelseledamot Katrin Westling Palm Pensionsmyndigheten Syrelseledamot Jann Wiebols AMF Styrelseledamot Mats Galvenius Svensk Försäkring Suppleant Åsa Lindström SPV Suppleant Monika Rappe SPP Suppleant Ole Settergren Pensionsmyndigheten Suppleant Annika Sundén Pensionsmyndigheten Suppleant Pehr Östberg Alecta Suppleant 9

12 Bokslut min pension i sverige ab 2012 Bokslut 2012 Allmänt om verksamheten Pensionsportalen Minpension.se ger individuell, enkel och samlad pesionsinformation till alla som tjänar in till pension i Sverige. Portalen drivs av Min Pension i Sverige AB som är ett helägt dotterbolag till SFS-Svensk Försäkring Service AB (org. nr ). Bolagets verksamhet regleras genom ett samarbetsavtal mellan staten och SFS-Svensk Försäkring Service AB. Styrelsen utgörs till hälften av representanter för staten, till hälften av representanter för de privata pensionsinstituten. Tjänsten Minpension.se är en kostnadsfri tjänst för användaren. Bolaget finansieras till hälften av de medlemmar i Svensk Försäkring som bedriver livbolagsverksamhet samt de privata bolag som därutöver deltar i samarbetet med minpension.se, till hälften av staten. Flerårsöversikt (belopp i tkr) Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet Medelantalet anställda Revisorer Revisionsbolaget Ernst & Young % 18 % 17 % 17 % Resultaträkning Rörelsens intäkter Licensavgifter Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Utveckling och drift av webbtjänst Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av inventarier Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Årets resultat

13 Bokslut min pension i sverige ab 2012 Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital Aktiekapital (1 000 aktier) Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Skuld till koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

14 v e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e m i n p e n s i o n i s v e r i g e a b Medarbetare Medarbetare på minpension.se (från vänster på bilden) Kontaktuppgifter Maria Eklund Kommunikatör Lars-Ove Wängemar Verksamhetsutvecklare Min Pension i Sverige AB Box Stockholm Sabine Gunnarsson Produktägare Cenneth Eriksson Marknadsansvarig Besöksadress: Karlavägen 108, plan 6 Patrik Berg It-arkitekt Anders Lundström Verkställande direktör Johan Hellman Strategisk verksamhetsutvecklare 12 Växeltelefon: blogg.minpension.se facebook.com/minpension twitter.com/minpension

15 v e r k s a m h e t s b e r ät t e l s e m i n p e n s i o n i s v e r i g e a b Anslutna aktörer AI Pension Alecta AMF Avanza Bankpension Brummer Life Danica Euroben Life & Pension Folksam Folksam LO Pension Folksam Tjänstepension FPK Handelsbanken KP KPA Pension Länsförsäkringar Movestic Nordea Nordnet Pensionsmyndigheten PP Pension Svensk Handel Försäkring Swedbank SEB Skandiabanken SPK SPP SPV Volvoresultats Försäkringsförening Kyrkans pensionskassa Kåpan 13

16 Produktion: Min Pension i Sverige AB Foto: Johan Olsson Illustrationer: Newman Design Tryck: TMG STHLM

Vd har ordet. Korta fakta. Uppdrag. Vision. Övergripande mål. Status vid årsskiftet 2013/2014. Kanaler. Organisation. Ekonomi.

Vd har ordet. Korta fakta. Uppdrag. Vision. Övergripande mål. Status vid årsskiftet 2013/2014. Kanaler. Organisation. Ekonomi. MIN PENSION I SVERIGE AB VERKSAMHET 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MIN PENSION I SVERIGE AB Korta fakta Vd har ordet Uppdrag Vision Övergripande mål Status vid årsskiftet 2013/2014 Kanaler Organisation Ekonomi

Läs mer

MIN PENSION I SVERIGE AB

MIN PENSION I SVERIGE AB MIN PENSION I SVERIGE AB VERKSAMHET 2014 Korta fakta Uppdrag Vision Övergripande mål Status vid årsskiftet Kanaler Organisation Ekonomi Gentemot pensionsspararen: Min Pension ska vara en oberoende aktör

Läs mer

Detta är Minpension.se

Detta är Minpension.se pensionssparare Detta är Korta fakta Täckning Kanaler Uppdrag Vision Övergripande mål Status dec 2015 Mål dec 2019 Långsiktiga mål Strategier Prioriteringar 2016 Korta fakta Staten 50% Försäkringsbranschen

Läs mer

Manual för appen. minpension.se

Manual för appen. minpension.se Manual för appen minpension.se Version 3 - uppdaterad i augusti 2015 Innehållsförteckning 1. Vad är Minpension.se? 4 1.1 För vem är Minpension.se? 5 1.1.1 Alla kan inte använda Minpension.se 5 1.2.2 Du

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-03-31 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens upprättande 2

Läs mer

Årsredovisning. Bankpension Sverige AB

Årsredovisning. Bankpension Sverige AB Årsredovisning för Bankpension Sverige AB 556695-8194 Räkenskapsåret 2010 Org.nr 556695-8194 1 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Bankpension Sverige AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år.

Den installerade effekten är 19.6 MW och produktionskapaciteten ca 50 GWh/år. Slättens Vind AB (publ) Org nr: 559022-2583 Delårsbokslut för perioden 2017-01-01-2017-03-31 Verksamheten År 2015 beslutade årsstämman att låta ombilda den ekonomiska föreningen till ett publikt aktiebolag.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ)

Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 juni 2005 för Genesis-IT AB (publ) Periodens resultat förbättrades med 0,2 MSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till 0,8 MSEK ( 0,6 MSEK ). Väsentliga händelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30

Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Delårsrapport 556713-1056 2010-01-01-2010-09-30 Innehållsförteckning: Sida VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 2 Händelser efter rapportperioden 2 Kommande finansiella rapporter 2 Principer för delårsrapportens

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006

Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 STOCKHOLM 2006-11-17 Relation and Brand AB (publ) - Delårsrapport januari september 2006 Rörelseresultatet uppgick till 1,3 Msek (0,4 Msek) Vinstmarginalen uppgick till 18 % (8 %) Volymerna under perioden

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30

24h Technologies AB (publ), Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 24h Technologies AB (publ) Kvartalsredogörelse Q3 2010 Kvartalsredogörelse för perioden 2010-01-01 2010-09-30 Perioden januari till september i sammandrag för koncernen Periodens intäkter uppgick till

Läs mer

Genline AB - året som gått

Genline AB - året som gått PRESSMEDDELANDE 2007-02-28 Genline AB Rökerigatan 5 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Bokslutskommuniké från Genline AB (publ.) för 2006

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

1. Uppdraget. Sammanfattning

1. Uppdraget. Sammanfattning 1 (24) Pensionsmyndighetens särskilda informationsuppdrag - delrapport 1. Uppdraget I april 2008 gav regeringen landshövdingen Bo Könberg i uppdrag att föreslå hur pensionsinformationen i Sverige kan förbättras.

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008

Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Bahnhof AB (publ) Delårsrapport 1-2008 Kvartalet januari mars 2008 i sammandrag Omsättningen uppgick till 26,9 Mkr Rörelseresultatet uppgick till 1,7 Mkr Resultat efter skatt uppgick till 1,1 Mkr Uppskrivning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar.

Med kvartal ett bakom mig känner jag att vi står inför väldigt spännande tider; 2016 kommer att bli Tourns år och det är nu den stora resan börjar. VD kommentar Jag välkomnar det nya året och kvartal ett 2016 har börjat bra. Januari och februari är vanligtvis tuffa månader reklammässigt, men vi har slagit våra egna rekord i orderingångar och har i

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI JUNI 2014 Lucent Oil AB (publ) Perioden januari - juni 2014 i sammandrag Koncernen Nettoomsättning uppgick till 5 510 (5 647) tkr Resultat före avskrivningar uppgick

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2015 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Allmänt om verksamheten Härryda Energi Elhandels affärsidé är att bedriva inköp av energi

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport för perioden

Delårsrapport för perioden 1(6) Nordanstigs Bostäder Aktiebolag Org nr 556410-7745 Delårsrapport för perioden 2015-01-01-2015-06-30 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning 5 Om inte annat särskilt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE

Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE Stureguld Sverige AB DELÅRSRAPPORT TRE - 2015 INNEHÅLL VD har ordet 1 Översikt 2 Koncernens Resultat & Balansräkning 3 Redovisnings- och värderingsprinciper 6 Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman

VD Kommentar. // VD, Robin Stenman VD Kommentar Första kvartalet på 2017 är avklarat och vi har inlett året i full fart. Kvartalets intäkter landade på 9,2 MSEK med ett positivt resultat om 459 TSEK. Mars var exceptionellt bra där intäkterna

Läs mer

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009

Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding AB januari - september 2009 PRESSMEDDELANDE 2009-10-16 Genline Holding AB Hallvägen 14 121 62 Johanneshov Phone +46 8 600 33 10 Fax +46 8 600 33 20 E-mail info@genline.se www.genline.se Genline: Kvartalsrapport för Genline Holding

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2015

Förvaltningsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse 2015 Fairtrade Sverige AB Information om verksamheten Fairtrade Sverige AB [nedan bolaget] bedriver verksamhet inom området kommersialisering av varumärkena Fairtrade och Rättvisemärkt,

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari mars Omsättningen minskade med 43 % till 1 190 tkr (2 093 tkr) Orderingången

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer