Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164"

Transkript

1 Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164 Tekniska förvaltningen har gått igenom de 47 åtgärdsförslag som lagts fram av Vänsterpartiets kommunala grupp. Följande personer har varit inblandade i remissvaret; Ulf Agermark, teknisk chef (fråga 35). Ewa Eklind Blomkvist, stadsträdgårdsmästare park- och naturavdelningen (fråga 17, 31, 45) Lars Andersson, kommunekolog park- och naturavdelningen (fråga 12). Fredrik Ivarsson, gatuingenjör gatuteknikavdelningen (fråga 32, 33, 37, (42 ingen kommentar då driften kommer åt idag) 43, 47). Anna Bengtsson, gatuingenjör gatuteknikavdelningen (fråga 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 26, 36, 38, 39, 40). Magnus Nykvist, trafikingenjör trafik- och stadsmiljöavdelningen (fråga 1, 2, 3, 5, 20, 22, 23, 29, 32, 33, 34, 36, 42). Linnea Edenvärn, trafikingenjör trafik- och stadsmiljöavdelningen (fråga 33, 37, 40, 41) Ingvar Dahl, trafikingenjör trafik- och stadsmiljöavdelningen (fråga 18,29 ) Åke Gustavsson, planeringsingenjör gatuteknikavdelningen (fråga 43) Johan Andersson, projektledare mark- och exploateringsenheten KLF (fråga 13) Ingvar Johnsson, projekteringsingenjör projekteringsavdelningen (fråga 23) Frågorna besvaras i numrerad ordning sidan 2-28; Inledningsvis följer frågorna/synpunkterna/kommentarerna från Vänsterpartiets kommunala grupp i fetstil. Därefter står kommentarer för respektive fråga. Avslutningsvis finns en kostnadsbild redovisad om denna är möjlig att redogöra för. På sidan finns en tabelluppställning med en totalkostnad. Här redovisas kostnader för de åtgärder som är möjliga att genomföra. Observera att kostnader i fetstil inte räknas med i totalkostnaden. 1

2 Fråga 1 Linnégatan Linnégatans korsning med Norra Esplanaden är mycket dålig för cyklister. Hur ska man i rusningstrafik klara att cykla genom detta kryss längs Linnégatan i båda riktningarna? Cykelbana saknas en längre sträcka där! Hur ska man klara en vänstersväng där som cyklist? Så skrev vi 2008 och nu noterar vi; Cykelboxar har tillkommit i korsningen. Mycket bra. Störst svårighet nu är när man kommer från norr på cykel. Kommentar fråga 1 Denna åtgärd är inte möjligt att åtgärda. På grund av den gatusektion vi har i korsningen och med tanke på de fastighetsgränser som finns nära inpå vore det svårt att bygga om korsningen. Möjligtvis skulle det fungera med en slags signalprioritering, men då prioriteras också andra delar bort. Väntetiden kommer i så fall att öka för samtliga trafikanter, vilket kan kompliceras av att platsen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och flödet in och ut ur staden. Se också svar 18. Fråga 2 Den korta smitvägen vid Fagrabäcksvägen 2-4 Vägen är markerad som enkelriktad. Båda riktningar borde vara tillåtna för cyklister (typ Norrgatan). Kommentar fråga 2 Denna åtgärd är inte möjligt att åtgärda. Möjlig väg erbjuds cyklister på rätt sida från Fagrabäcksvägen in mot korsningen. Om dubbelriktad cykelbana erbjuds; Hur ska vi förklara för cyklister som kommer från smitvägen (österifrån) att de hamnar i fel riktning på Fagrabäcksvägen ut mot korsningen Fagrabäcksvägen/Linnégatan och att de därför måste hoppa av och leda sin cykel över övergångsstället? Fråga 3 saknas. 2

3 Fråga 4 Storgatan vid Strykjärnet Här är det farligt! Skylt för bilisterna om korsande cykelväg behövs! Skylt för cyklister om väjningsplikt (så är det gentemot bilisterna här)! I framtiden ser vi helst cykelprioritering här. Dvs väjningsplikt för bilisterna. Varför upphör cykelvägen vid Strykjärnet när man kommer cyklande från Norrtullsrondellen. För en gång skull finns det gott om plats för cykelvägsmarkering på nuvarande trottoar fram till Linnégatan. Här är det i stället markerat att cyklister ska köra ut i bilvägen vid Strykjärnet. Helt märklig markering. Kommentar fråga 4 Det finns inget som hindrar att nya vägmärkeskyltar sätts upp, men alla skyltar blir så småningom en drift- och underhållsfråga. Det är viktigt att fundera på om skyltar ska sättas upp för att förtydliga regler vid vissa platser. Regler om väjningsplikt för cyklister som korsar körbana gäller generellt. Risken är att cyklisten endast letar efter skyltar som visar väjningsplikt och tror att andra regler gäller vid andra platser. Vad gäller platser för cykelprioritet är det viktigt att strategiskt välja de punkter som skulle fungera trots ett stort flöde av cyklister. Vi måste bland annat ta hänsyn till kollektivtrafiken, se särskilt i det här fallet längs med Storgatan riktning Teleborgsvägen där linje 1,5 och 7 passerar. 7ans linje kör dessutom med 10 minuters trafik tur och retur till Linnéuniversitetet. I oktober påbörjades arbetet med ett busskörfält mellan Storgatan och Furutåvägen, vilket skulle påverkas negativt av en cykelprioritet vid Strykjärnet. Ett nytt regelverk för cyklister kan förändra dagens situation där cyklister har väjningsplikt ut på körbana. I dagsläget vet vi dock inte vilka beslut som kommer att tas i cykelfrågorna. Kent Johansson, regeringens cykelutredare ska i en utredning se över de regler som finns, som reglerar planering och utformning av trafikmiljön, samt trafikreglerna för cyklisterna. Utredningen som skulle varit färdig i maj 2012 presenteras vid en kommande konferens i Kalmar som Regionförbundet i Kalmar län anordnar den 23 november. De platser som väljs för cykelprioritering bör med fördel vara frekventa cykelstråk med genomgående passager, som är utformade på ett sätt som dämpar hastigheten hos biltrafiken och ger bilister en naturlig väjningsplikt gentemot cyklister och gående. Med hjälp av genomgående passager uppnås båda dessa önskemål - samtidigt minskar olycksrisken. Erfarenheter från andra städer har inhämtats under sommaren 2012, se exempelvis Örebro kommun och Malmö stad. Tidigare har diskuterats att prova cykelprioritet vid fem större korsningar med biltrafiken, exempelvis längs med Smalspåret. Denna sträckning Smalspåret (gång- och cykelbana som löper gent genom staden mellan Centrum och Sandsbro) skulle vara en mycket intressant provsträckning ur cykelsynpunkt. Det krävs dock att alla korsningar utformas på ett liknande 3

4 sätt över bland annat (Folkungagatan), Mörners väg, Nydalavägen, Domfällevägen och Evedalsvägen. Kungsgårdsvägen kan bli en punkt där det ej är möjligt med cykelprioritet. Korsningarna med bostadsgator inom stadsdelen Östra Lugnet skulle med samma fördel kunna få cykelprioritet och skapa en enhetlighet genom hela sträckningen fram till Sandsbro. Kostnad fråga 4 Cykelvägen från Norrtullsrondellen riktning mot Strykjärnet får en ny lösning under hösten. Arbetet sattes igång vecka 39 och beräknas kosta cirka kr. Fråga 5 Höger-sväng -cykelbana i korsningar Cykelbanorna i flera korsningar skulle inte behöva tvinga ut cyklister, som ska till höger, ut på den vanliga bilvägen. En egen cykelbana som alltså svänger höger och inte skickar ut alla cyklister i bilbanan skulle alltså lösa detta. Kan detta vara upp till en tredjedel av alla cyklister i korsning som ska svänga höger? I så fall har denna reform minskat kollisionsrisken mellan bil och cykel högst väsentligt. Detta gäller många korsningar med trafiksignaler och i stort sett ALLA cirkulationsplatser på Mörners väg och liknande sträckor. Kommentar fråga 5 Lösningen kan vara applicerbar vid enstaka punkter, men ej generellt. Höger sväng för cyklister i korsningar kan uppfattas var en smidig lösning för cyklisten. Höger sväng bana i korsningar är dock inte alltid lämpligt för de gående som riskerar att bli påkörda när de passerar banan vid övergångsställen. Se även svar 19. Fråga 6 Väjningsskylt Cyklisterna borde ha en varningsskylt med väjningsplikt vid Mörners väg mitt för Dalbo centrum. Finns det en sådan skylt i Sverige? Mörners väg är ju huvudled. På sikt borde det vara tvärt om: Väjningsplikt för bilister där cykelväg korsar gata. Kommentar fråga 6 Det har diskuterats att prova cykelprioritet på cirka 5 punkter längs med Smalspåret mellan centrum och Hovshaga. Övergångsstället med kombinerad överfart vid Arabyskolan över Mörners väg utgör en av dessa fem punkter. Se också svar 4. Fråga 7 Trafikskyltar för cyklister Fler trafikskyltar med regler för cyklister. Alla kan inte regelverket. 4

5 Kommentar fråga 7 Om cyklisten inte känner till de enklaste trafikreglerna, hur ska cyklisten då veta vad olika vägmärkeskyltar betyder? Det finns för mycket vägmärkeskyltar som det är i dagsläget. Risken är att ingen bryr sig om skyltarna och att trafikanterna blir konfunderade angående betydelsen, särskilt om vi inte är konsekventa och skyltar alla platser med samma lösning. Se t.ex. väjningsskyltar som är placerade längs med Vallviksvägen och som är ett försök att förtydliga trafikreglerna. Övriga närliggande cykelbanor (t.ex. Furutåvägen) med korsande körbana skyltas inte, men samma regler gäller om cyklistens väjningsplikt. Vi anser att det är bättre med mer trafikinformation till allmänheten och bättre trafikundervisning i skolan. Hjälp oss gärna att skapa goda förutsättningar för detta i ett samarbete med skol- och barnomsorgsförvaltningen centralt. Kostnad fråga 7 Schablonpriset för skylt på en stolpe är cirka kronor. Driftkostnaden kan ligga på cirka 500 kronor per år då det ofta sker påkörningar, skadegörelse mm. Fråga 8 Skyltningen i Fagrabäcksrondellen Cyklister som kommer från stan och från söder vet inte att man ska cykla väster om rondellen om man ska vidare i riktning Evedal, Norremark. Nya cyklister som kör öster om rondellen hamnar i svårt och farligt läge när de ska korsa Kalmarvägen. Kommentar fråga 8 Vägvisningen som Växjö har idag utgår från fyra stora stråk cerise, röd, gul och grönt som skär genom centrum från de olika stadsdelarna enligt Göteborgsmodellen. Denna indelning gjordes , men sedan dess har mycket hänt. Övrig vägvisning finns inte, med vissa undantag (t.ex. en vägvisningsskylt vid Evedalsvägen i annan modell skylt med texten centrum, likaså vid Teleborgsvägen/Stallvägen). Cyklister som kommer från stadsdelen Öster eller Högstorp med önskan att cykla riktning Norremarksrondellen erbjuds inte någon vägvisning vid Fagrabäcksrondellen. Den vägvisning som finns i närheten, är rött stråk Högstorp/Öster-centrum. För att cykla norrut riktning Evedal, Norremark måste cyklisten välja en privat sträckning, vilket komplicerar vägvisningsfrågan då bostadsrättsföreningen Fagrabäck inte önskar att cyklister använder deras enskilda väg1. Det saknas överhuvudtaget vägvisning norrut från Linnégatan. Norrut finns idag endast ett stråk (grönt) från centrum till Sandsbro, via Gamla Norrvägen. Det saknas således vägvisning 1 Kommunen har under hösten 2011 till och med våren 2012 hanterat ett uppmärksammat trafikärende kring bostadsrättsföreningen Fagrabäck, som numera skyltar sina infarter med det lagliga trafikmärket C3, Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2. 5

6 mellan centrum och Evedal, Norremark. Detta gör att många cyklister väljer fel väg om de önskar cykla riktning Evedal. Vid gång- och cykeltunneln (under Sandsbrovägen strax före Norrehovsrondellen) måste de nämligen cykla västerut för att hamna rätt riktning målpunkten. En större inventering krävs. En inventering skulle kunna ligga till grund för en större skyltplan. Då kan också de resurser som behövs redogöras för. Inventering behöver dock upprepas med några års mellanrum när nya bostadsområden byggs och när stora förändringar sker t.ex. utbyggnaden av Arenastaden. Kostnad fråga 8 Kostnad för en inventering och skyltplan beräknas till en personresurs på gatuteknikavdelningen som arbetar med endast denna uppgift i minst en vecka, dvs 40 h. Det är svårt att uppskatta 16 mil cykelväg, därför behövs inledningsvis en genomkörning. Arbetet kan stödja sig på den inventering av kommunens gång- och cykelvägar som genomfördes av gemensamt av representanter från drift-, trafik-, park- och naturavdelningen år I denna inventering upptäcktes många brister bl.a. i skyltning. Fråga 9 Öster om Fagrabäcksvägen Skylt saknas för cyklister som vill riktning Högstorp. Det finns tre cykelvägar att välja! Kommentar fråga 9 Vi kan se över behovet av komplettering av det röda stråket Högstorp/Öster/Centrum. Se också svar 8. Kostnad fråga 9 En stolpe kostar med fundament cirka kronor, en skylt (per styck) kostar i genomsnittspris cirka kronor (mer om den ska vara dubbelsidig mm) samt 2500 för arbete och annat material. I detta fall kan vi räkna med en stolpe med tre skyltar. Totalkostnaden blir cirka; kronor. Fråga 10 Notering Högstorp Bra skylt på Högstorpsvägen till centrum och Öster. Den vägen är svår att upptäcka annars. Dock saknas skylt längre fram på Tjädervägen 18 och vid Korpvägen. Här är det lätt att hamna fel som cyklist. Kommentar fråga 10 Vi kan se över behovet av komplettering av det röda stråket Högstorp/Öster/Centrum, se också svar 8. 6

7 Se Korpvägen och Tjädervägen som är intilliggande gator på Högstorp. För att komplettera vägvisningen borde en plats skyltas. Kostnad fråga 10 En stolpe kostar med fundament cirka kronor, en skylt (per styck) kostar i genomsnittspris cirka kronor (mer om den ska vara dubbelsidig mm) samt 2500 för arbete och annat material. I detta fall kan vi räkna med en stolpe med två skyltar. Totalkostnaden blir cirka; kronor. Fråga 11 Skyltar saknas. Från Högstorp efter underfarten under Ronnebyvägen saknas skylt till LNU och centrum. Kommentar fråga 11 Vi kan se över behovet av nya skyltar till LNU och centrum, se också svar 8. Kostnad fråga 11 En stolpe kostar med fundament cirka kronor, en skylt (per styck) kostar i genomsnittspris cirka kronor (mer om den ska vara dubbelsidig mm) samt 2500 för arbete och annat material. I detta fall kan vi räkna med en stolpe med tre skyltar. Totalkostnaden blir cirka; kronor. Fråga 12 Växjö runt En underbar runda som kan få vissa enkla förbättringar, till exempel skyltar om vart man är på väg. Typ Teleborg, Kronoberg, LNU, Hovshaga. Kommentar fråga 12 Underhåll och förbättringsåtgärder av cykelstråket Växjö Runt görs löpande genom skogsförvaltningens regi. Komplettering av hänvisningsskyltar kommer att ske inför nästa vår. Kostnad fråga 12 Park- och naturavdelningen uppskattar en kostnad på kr. Fråga 13 Belysning på cykelvägar På många ställen, Evedalsvägen och Mörners väg är bra exempel, är belysningen svängd ut över bilbanan istället för över cykelbanan. Sväng stolparna 180 grader! Kommentar fråga 12 Idén är god, ännu bättre kan vara att redan från början ta fram bra lösningar t.ex. liknande den lösning som valts på sträckan från Lugnetområdet riktning Kronoberg. Här har kommunen 7

8 satt belysning på både körbana och cykelbana (på samma stolpe). Belysningen kommer alla trafikanter till godo! Övrigt om belysning (se cykelvägplanen) En inventering av belysning har gjorts inom ramen för arbetet med cykelvägplanen år I bilagan sidan finns en lista över sträckor i huvudcykelvägnätet som saknar belysning. I dagsläget är endast en sträckning åtgärdad; sträckan Vallviksvägen från Vallviksrondellen till Trummenrondellen. Investeringskostnader för belysningssatsningar längs med 3,3 mil cykelväg uppgår till cirka 12,9 miljoner kronor. Upprustningen enligt denna kostnadsberäkning innebär att belysning sätts längs med gång- och cykelvägar (inom huvudcykelvägnätet) som 1) helt saknar belysning (1,5 mil) eller har 2) dålig belysning från parallellöpande bilväg (1,8 mil). Sträckan längs med Evedalsvägen, i höjd med Rådjursvägen fram till Evedals camping, tillhör den senare (2). Cykelvägen är i det här fallet belyst på varierande avstånd med varierande mängd växtlighet mellan cykelbana och körbana. Längs med Evedalsvägen är behovet särskilt stort då stråket kommer att bli en allt mer viktig länk mellan Centrum via Linnégatan -Norr- Hovshaga (Östra lugnet)- Evedal (Hagavik)-Kronoberg. Sträckan längs med Mörners väg, från Haglyckevägen i norr via Skogslyckerondellen fram till Sjövägens anslutning med Vaktvägen (se Bergsnäs) tillhör också den senare (2). Denna sträcka utgör en viktig tvärgående gång- och cykelväg inom huvudcykelvägnätet. Läs mer om tvärgående cykelstråk i cykelvägplanen sidan 25. I cykelvägplanen uppmärksammas tio viktiga tvärgående cykelstråk. Stråk nr 4 inkluderar Mörners väg. De tvärgående stråken kräver stora investeringar. En del stråk saknar endast skyltning, somliga saknar belysning. Andra stråk saknar vissa sträckningar med separata gång- och cykelvägar. En större inventering krävs för att utreda behoven längs med de tvärgående stråken. Kostnad fråga 13 Schablonpris Belysning kostar enligt mark- och exploateringsenheten ungefär kr per stolpe (material och arbete) inräknat. Sätter man ett cc avstånd på ca 30 m blir det en kostnad på ca 500 kr/m. Ny belysning på Evedalsvägen i höjd med Rådjursvägen fram till campingens infart, se vid Lj Brandts väg är uppskattningsvis en sträcka på meter. Kostnaden enligt schablonpris uppskattas därför till strax över 1 miljon kronor. Ny belysning på Mörners väg - från Haglyckevägen i norr via Skogslyckerondellen fram till Sjövägens anslutning med Vaktvägen (se Bergsnäs) är uppskattningsvis en sträcka på meter. Kostnaden enligt schablonpris uppskattas därför till strax över 2,3 miljoner kronor. Större inventering/genomgång av de tvärgående stråken Kostnaden kan variera beroende på om arbetet genomförs av extern konsult eller om det 8

9 genomförs inom ramen för verksamheten. Arbetet blir resurs- (personell) och tidskrävande, men kan ta sin grund i den inventering som genomfördes inom ramen för cykelvägplanen. Uppdraget bör med fördel ges till VEAB. Fråga 14 Markering på marken A Fler markeringar på vägbanan med cykel- och gångvägs symboler. B Vita streck förnyas dåligt på vissa ställen. C Nya vita streck skulle underlätta mycket på många ställen där det nu är blandad trafik (ex. Smedjegatan). Kommentar fråga 14 Markeringar är viktiga, särskilt i miljöer där många olika trafikantgrupper samsas om samma yta eller där det råder konflikter. Ifyllning av symboler och linjer är en drift- och underhållsfråga. Företaget Cleanosol har uppdraget genom tekniska förvaltningen att årligen förbättra målningen där de har möjlighet och kan. Arbetet sker främst under sommarmånader då det krävs ett torrt väglag. En ny satsning som genomförts under 2012 är en markering med skiljelinje i samtliga gångoch cykeltunnlar. Åtgärden förtydligar körriktningen för trafikanterna som färdas genom tunnlarna. Trafikverket som analyserar alla trafikolyckor med dödlig utgång pekade på vikten av denna åtgärd efter en dödsolycka i tunneln under Vallviksvägen Denna tunnel målades också om direkt efter analysen. Kostnad fråga 14 I dagsläget utan förändringar uppskattas den årliga driftkostnaden för markeringar och målning av gatuteknikavdelningen till: 1,6 miljoner kr. Fråga 15 Spetsamossen, obs fråga saknas. Här har skett stora förbättringar sedan Återkoppling har skett till park- och naturavdelningen. Fråga 16 Spetsamosserondellen Visa genom cykelmarkeringar i gatan hur man tänkt att man ska cykla här för att komma över till Spetsamossen från Liedbergsgatan och Dalbo. Kommentar fråga 16 Åtgärden är ej möjlig att genomföra. Det finns redan idag på ett flertal punkter längs med Liedbergsgatan övergångsställen med och utan kombinerad cykelöverfart som förbinder Dalboområdet och Vintervägen/Vårvägen 9

10 med Spetsamossen. Om vi gör pilar i marken är det viktigt att veta vart pilarna ska leda. Målpunkten för cyklister längs med Liedbergsgatan kan också ligga längre söderut. Då kan markeringarna missuppfattas. Se också svar 14. Fråga 17 Papperskorgar Papperskorgarna utmed gång- och cykelbanor behövs inne i staden. Fler papperskorgar behövs. T.ex. på Liedbergsgatan från centrum till Mörners väg finns inte en enda, inte ens vid busshållplatserna. Kommentar fråga 17 Fler papperskorgar om vi räknar med 100 stycken till i staden är investeringen cirka tkr och årlig drift cirka 100 tkr. Fråga 18 Grönt ljus för cyklister I vissa korsningar växlar trafiksignalen fortfarande om från rött till grönt enbart för bilister. Cyklister förväntas trycka på en knapp för att få grönt. Detta är i alla fall långt från klimatkommissionens förslag om motorvägar för cyklister. Mer flyt åt cykeltrafiken alltså; automatiskt grönt ljus även för cyklister i vanliga korsningar. Kanske borde cyklisternas gröna ljus ha en annan intervall än bilarnas? Visst går det att skapa cykelprioritet så att signalerna känner av en nalkandes cykel. Kommentar fråga 18 Det blir ett bättre flöde för alla trafikanter om det blir grönt ljus snabbare för cyklisten. Vi har grönt ljus för cyklister i en del korsningar i Växjö stad, men inte på alla. Observera att grönt ljus för cyklister vid vissa platser endast finns i två riktningar t.ex. väst-östlig riktning på Storgatan, men inte nord-sydlig riktning vid Smedjegatan. De få platser (9 stycken korsningar med 16 stycken tillfarter som skulle kunna bli aktuella) som återstår skulle kunna få samma lösning, men det är en investeringsfråga. Fördelen med grönt ljus är att cyklisten slipper stanna och trycka på knappen. Nackdelen är att man måste förena grönt ljus för fotgängarna samtidigt som för cyklisterna. Det innebär att gröntiden blir längre totalt sett och omloppstiden förlängs. Det ger längre rött för bilisterna som får längre köbildning. Då och då när högersvängande cyklister utlöser falsk anmälan händer samma sak, trots att ingen fotgängare eller cyklist passerar korsningen. Vi försöker därför lägga slingan så att felanmälan undviks. Det optimala är att kunna lägga slingan cirka 10 meter från korsningspunkten, men det är inte alltid möjligt. Det innebär i sig att grönljuset inte alltid upplevs fungera väl för cyklisten som kanske blir tvungen att stanna in vid korsningen eftersom slingan ligger alltför nära 10

11 korsningspunkten. Det finns nya tekniska lösningar i trafikljusen som kan förbättra prioriteringen av cyklister i korsningar. Vi har varit i kontakt med Malmö Stad som arbetar mycket med nya tekniska lösningar i signalsystemet parallellt med det kontinuerliga arbetet med att skapa genomgående passager (på alla platser där det går). I Malmö stad ser man att lösningen genomgående passager på ett bra sätt prioriterar gång- och cykeltrafik framför biltrafiken. Hastigheten sänks och olyckorna minskar. Vid platser där genomgående passeger inte är möjlig arbetar man exempelvis med lösningar för en längre signaltid i signalreglerade korsningar. Ökad signaltid ökar framkomligheten för cyklisterna. Man måste dock vara beredd på att acceptera att omloppstiden förlängs och att det blir längre bilköer. Tiden cyklisten får idag är på cirka 6 sekunder, men just nu arbetar man för att förlänga tiden. Kostnad fråga 18 Kostnaden för att skapa grönt ljus åt cyklister i korsningar kostar cirka kronor per tillfart. De 9 aktuella korsningarna är antingen 3-vägs eller 4-vägs korsningar. En uppskattning som gjorts pekar på att 16 nya tillfarter med cykeldetektorer skulle göra satsningen med grönt ljus för cyklister fullständig. Det innebär en kostnad på 16* kronor = kronor. Fråga 19 Hellre samsas med gångare än med bilister Cykelväg har på flera ställen markerats i bilbanan till höger. Mycket bättre vore det med cykelbana till vänster om gångbanan och åtskilt från bilbanan. Kantstenen borde alltså flyttas åt vänster så att cyklister och gångare samsas till höger om kantstenen. Mindre risk för kollision mellan bilist och cyklist. Ex. Fagrabäcksvägen öster om Katedral, Norra Esplanaden, Storgatan vid Västerled, Smedjegatan. Kommentar fråga 19 Det optimala för cykeltrafikanterna är att skapa separata gång- och cykelvägar. Cykelfält är ibland ett alternativ då utrymme eller resurser inte finns. Vad gäller fotgängare samsas dessa helst inte med cyklister, se särskilt diskussionen som då och då blossar upp angående cykling på Storgatan i Växjö centrum. Till tekniska förvaltningen inkommer också årligen klagomål gällande cyklister på gångbanedelen utmed Storgatan i höjd med Västerled. Detta trots att vi här har gjort flertalet åtgärder bland annat skyltning och markeringar med symboler. Även om fotgängare är en olycksdrabbad grupp, sker det fler personskador bland cyklister än bland fotgängare. Försäkringsbolaget Folksam pekar särskilt på vikten av underhåll av cykeloch bilbanor. De flesta cykelolyckor utgörs av singelolyckor, och inte påkörningsolyckor bakifrån. Närmare hälften av alla trafikskador i landet som leder till svårare skador utgörs av cykelolyckor, hela 48 procent att jämföra med 28 procent för personbil, 8 procent för moped 11

12 och 7 procent för fotgängare (Källa: Folksam Nya siffror för Folksam: Cykelskador vanligaste trafikskadan i kommunerna ). Folksams senaste siffror från maj 2012 visar att; Det inträffar sex till sju gånger fler cykelolyckor än vad polisen rapporterar. De cykelolyckor som dominerar skadeutfallet är singelolyckor. Sju av tio cykelolyckor är singelolyckor Det sker lika många olyckor på cykelbanor som på vägsträckor. Det räcker inte att förespråka cykelhjälm och bygga cykelbanor. Underhållet av cykeloch bilbanor är lika viktigt. Risken för svåra skador ökar med 165 procent vid halka jämfört med när det är torrt. (Källa: Folksam Nya siffror för Folksam: Cykelskador vanligaste trafikskadan i kommunerna ). Kostnad fråga 19 Samhällets kostnader för skadade i vägtrafikolyckor2 uppgår till cirka 21 miljarder kronor. Beräkningar har gjorts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer i rapporten Statistik och analys. Samhällets kostnader för olyckor3 Resultat (Utdrag ur rapport Statistik och analys s64ff); Den totala samhällsekonomiska kostnaden för vägtrafikolyckor som inträffade i Sverige under 2005 uppgick till 20,9 miljarder kronor i 2005 års penningvärde. De direkta kostnaderna uppgick till 12,2 miljarder kronor, vilket motsvarar 58 procent av den totala kostnaden. Den största enskilda kostnadsposten utgörs av egendomsskador som står för 38 procent av de totala kostnaderna och 65 procent av de direkta kostnaderna. De indirekta kostnaderna i form av produktionsbortfall uppgick till 8,7 miljarder kronor,vilket motsvarar 42 procent av de totala kostnaderna. De personskaderelaterade kostnaderna i samband med vägtrafikolyckor som inträffade under 2005 uppgick till 12 miljarder kronor, det vill säga mer än hälften av den totala kostnaden. Drygt 70 procent av denna kostnad, 8,7 miljarder kronor, utgörs av indirekta kostnader i form av produktionsbortfall. Sjukvårdskostnaden, inklusive sluten och öppen vård, rehabilitering, vård i hemmet/särskilt boende, transporter och läkemedel, uppgår till 2,7 miljarder kronor och står för knappt 30 procent. Omkring hälften av sjukvårdskostnaden uppstår under det första året efter skadan medan återstående del uppkommer under de år som följer. Resterande del av den kostnad som uppstår till följd av personskador är kostnaden för försäkrings- och socialförsäkringsadministration. 2 Händelsen som är en vägtrafikolycka uppfyller i detta sammanhang tre viktiga kriterier: olyckan sker på väg (1), sker i trafik (2) och är en olycka - plötslig, negativ och oavsiktlig (3). 3 Samhällets kostnader för olyckor; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort beräkningar och analys. MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO. Publikationsnummer: MSB340 - december ISBN:

13 De mest allvarliga skadorna står för en mycket stor del av sjukvårdskostnaderna. Mer permanenta skador utgör fem procent av antalet skadefall men beräknas stå för 70 procent av kostnaderna medan lindriga skador utgör 75 procent av skadefallen men bedöms stå för 10 procent av kostnaderna. Män har generellt svårare skador än kvinnor vilket avspeglas i sjukvårdskostnaderna. Produktionsbortfallet vid svåra skador är trots detta större för kvinnor vilket beror på att en större andel av de långvarigt skadade kvinnorna. Fråga 20 Smitvägar permanentas På vissa ställen har cyklister skapat naturliga genvägar. Flera sådana genvägar skulle kunna accepteras och permanentas (när trafiksäkerheten så tillåter). Anpassa efter verkligheten. Ett exempel är högersvängen före Fagrabäcksrondellen när man kommer från centrum på höger sida av Fagrabäcksvägen. Kommentar fråga 20 Det är inte hållbart att satsa på två parallella cykelstråk. Flera smitvägar skulle kunna accepteras och permanentas, men det innebär samtidigt att den ordinarie sträckan bör ersättas av smitvägen. En större inventering skulle behövas för att se över behoven som finns. Vad gäller det exempel som nämns i frågan utgör denna genväg en liten gångväg/parkväg med anslutning till Barrgatan som ansluter strax före Östregårdsgatan. Genvägen som används idag, innebär cykling i en skarp backe ned till anslutande gång- och cykelväg riktning Fagrabäckskolan under Fagrabäcksvägen. En privat fastighet har sin utfart mot genvägen, vilket tidigare har genererat inkommande ärende till trafik- och stadsmiljöavdelningen på grund av flertalet tillbud och olyckor mellan bil/oskyddade trafikanter. Önskemålet om att permanenta smitvägar vid sidan om den ordinarie cykelvägen går stick i stäv mot cykelvägplanens intentioner. Kommunen måste i första hand ha möjlighet att satsa på saknade länkar (särskilt i de tvärgående stråken), drift och underhåll av befintligt cykelvägnät och reinvestera där behoven är som störst t.ex. belysning på tvärgående stråk. Trygghetsprojektet som startade 2005 på initiativ av Trafikverket har gett oss erfarenhet av smitvägar, som oftast fungerar väl sommartid men sämre vintertid då de parallella smitvägarna inte underhålls. Fråga 21 Höga kanter Fortfarande finns det gott om ställen där höga kanter skapar problem för däcken och tvingar cyklisten att sakta in bara på grund av kanten. Alla höga kanter ska bort!!! Självklart ger detta också ökad framkomlighet för rullstolar, barnvagnar och permobiler. Exempel: Övergångsstället på Liedbergsgatan till Lärkgatan. Kommentar fråga 21 Klagomål inkommer då och då till gatuteknikavdelningen angående höga kanter. Höga kanter är ett problem, särskilt vid övergångsställen. Vid de platser där kommunen 13

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan Bristanalys och åtgärdsförslag inom Stadsbyggnadsvision 2.0

Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan Bristanalys och åtgärdsförslag inom Stadsbyggnadsvision 2.0 Juni 2009 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen J Ö N K Ö P I N G STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Fr å n t a n k e t i l l h a n d l i n g Cykelstråk

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 2 Medborgarpanelen i Eskilstuna Kommunlogga Om trafiken Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun April 2009 2009-11-08 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Ivan Andic

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Gångbar stad. Att skapa nät för gående

Gångbar stad. Att skapa nät för gående trast fördjupning Gångbar stad Att skapa nät för gående Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7585-017-7 Sveriges Kommuner och Landsting Text: Lars

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik Bulletin 262-2011 Trafik & väg Institutionen för Teknik och samhälle Lunds universitet Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn T RA FI K A NALY S i n f ö r e x ploat erin g i S a l t v i k s o m r å de t Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn Centralorten,

Läs mer

Förord. Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Kalmar kommun. Anette Andersson Servicechef. Björn Strimfors Mark- och planeringschef

Förord. Per-Olof Johansson Samhällsbyggnadschef Kalmar kommun. Anette Andersson Servicechef. Björn Strimfors Mark- och planeringschef 2012 Cykelbokslut 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Inledning sid 4 Projektets ekonomi sid 4 Cykelstaden i översiktsplanen sid 5 Många cyklar i Kalmar sid 5 Vad tycker cyklisterna? sid 9 Genomförda åtgärder

Läs mer

Innehållsförteckning. Foto framsida: Sportson var en av flera cykelhandlare som deltog aktivt vid releasen av

Innehållsförteckning. Foto framsida: Sportson var en av flera cykelhandlare som deltog aktivt vid releasen av 2013 Cykelbokslut 1 Innehållsförteckning Förord Inledning Projektets styrgrupp Projektets arbetsgrupp Projektets ekonomi Cykelstaden i översiktsplanen Många cyklar i Kalmar Vad tycker cyklisterna? Genomförda

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Effekter av upprepad 30-skyltning

Effekter av upprepad 30-skyltning Effekter av upprepad 30-skyltning Rapport 2004:56 september 2004 Dokumentinformation Titel Effekter av upprepad 30-skyltning Serie nr Trivector rapport 2004:56 Författare Beställare Leif Linderholm, Trivector

Läs mer

Regional cykelplan. för Stockholms län

Regional cykelplan. för Stockholms län Regional cykelplan för Stockholms län Ett SATSA II-finansierat samarbete mellan Trafikverket, Tillväxt, miljö och regionplanering och Landstingets trafikförvaltning SLL) samt Länsstyrelsen i Stockholms

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun.

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun. Cykelstaden Örebro 2012 2 INNEHÅLL INLEDNING...5 HÖJDPUNKTER 2012...5 NYCKELTAL 2012...7 ANTALET CYKLISTER...8 ÖREBROARNA CYKLAR ÅRET OM...9 ÖREBRO LIKA BRA SOM KÖPENHAMN...10 ALLA GRUPPER CYKLAR...11

Läs mer

Foto Krister Spolander. Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner. Krister Spolander

Foto Krister Spolander. Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner. Krister Spolander Ä Ö Foto Krister Spolander Arbetet för gåendes trafiksäkerhet i ett antal större och medelstora kommuner Krister Spolander Ninnie Gustafsson Emil Frodlund Förord Detta är del två i ett projekt om fotgängarsäkerheten

Läs mer

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR MALMÖ OCH LUND RAPPORT MALMÖ MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ STADIGA HJUL EN OFFENSIV CYKELPOLITIK FÖR OCH LUND RAPPORT 2 1 PÅ STADIGA HJUL En rapport från Miljöpartiet de Gröna i Malmö och Lund om en offensiv cykelpolitik för ett effektivt

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar

Cykel i medvind. Om målsättningar och utvärderingar Cykel i medvind Om målsättningar och utvärderingar Förord Intresset för cykeln har ökat starkt under senare år. Det gäller för såväl människor i allmänhet som politiska organ, myndigheter och organisationer.

Läs mer

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 -

Funktionsanalys. Hjuviksvägen med omnejd. 3.1 Vägsystemet. 3.2 Trafikutveckling. Generell trafikutveckling - 15 - 3.1 Vägsystemet Det teoretiska trafikflödet som en vanlig tvåfältig väg klarar av är ca 1 500 fordon per timme i en riktning. Enligt de senaste mätningarna på sträckan Hällsviksvägen - Gossbydal visar

Läs mer

Transportplan för Växjö kommun

Transportplan för Växjö kommun Transportplan för Växjö kommun Antagen av Växjö kommunfullmäktige 2014-10-21 Transportplan för Växjö kommun 1 Innehållsförteckning Förord 3 Sammanfattning 4 Om transportplanen 6 Syftet med transportplanen

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län

Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län FÖRSTUDIE Väg 205, gång- och cykelväg, Degerfors - Karlskoga Degerfors och Karlskoga kommuner, T-län Beslutshandling 2013-01-31 Objekt: 106917 Titel: Beslutshandling Förstudie väg 205, gång- och cykelväg,

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD

CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Rapport 2:2015 Trafikkontoret ISSN 1103-1530 CYKELPROGRAM FÖR EN NÄRA STORSTAD 2015 2025 Förslagshandling till trafiknämnden 2015-03-26 Trafikkontoret dnr 1495/11

Läs mer

TRAFIKPLAN FÖR SUNDBYBERG. Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012

TRAFIKPLAN FÖR SUNDBYBERG. Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012 TRAFIKPLAN FÖR SUNDBYBERG Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 24 april 2012 Arbetsgrupp: Jenny Simonsson, Sundbybergs stad Lisa Brattström, Sundbybergs stad Vectura Consulting AB Ann Storkitt,

Läs mer