Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164"

Transkript

1 Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164 Tekniska förvaltningen har gått igenom de 47 åtgärdsförslag som lagts fram av Vänsterpartiets kommunala grupp. Följande personer har varit inblandade i remissvaret; Ulf Agermark, teknisk chef (fråga 35). Ewa Eklind Blomkvist, stadsträdgårdsmästare park- och naturavdelningen (fråga 17, 31, 45) Lars Andersson, kommunekolog park- och naturavdelningen (fråga 12). Fredrik Ivarsson, gatuingenjör gatuteknikavdelningen (fråga 32, 33, 37, (42 ingen kommentar då driften kommer åt idag) 43, 47). Anna Bengtsson, gatuingenjör gatuteknikavdelningen (fråga 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 20, 21, 26, 36, 38, 39, 40). Magnus Nykvist, trafikingenjör trafik- och stadsmiljöavdelningen (fråga 1, 2, 3, 5, 20, 22, 23, 29, 32, 33, 34, 36, 42). Linnea Edenvärn, trafikingenjör trafik- och stadsmiljöavdelningen (fråga 33, 37, 40, 41) Ingvar Dahl, trafikingenjör trafik- och stadsmiljöavdelningen (fråga 18,29 ) Åke Gustavsson, planeringsingenjör gatuteknikavdelningen (fråga 43) Johan Andersson, projektledare mark- och exploateringsenheten KLF (fråga 13) Ingvar Johnsson, projekteringsingenjör projekteringsavdelningen (fråga 23) Frågorna besvaras i numrerad ordning sidan 2-28; Inledningsvis följer frågorna/synpunkterna/kommentarerna från Vänsterpartiets kommunala grupp i fetstil. Därefter står kommentarer för respektive fråga. Avslutningsvis finns en kostnadsbild redovisad om denna är möjlig att redogöra för. På sidan finns en tabelluppställning med en totalkostnad. Här redovisas kostnader för de åtgärder som är möjliga att genomföra. Observera att kostnader i fetstil inte räknas med i totalkostnaden. 1

2 Fråga 1 Linnégatan Linnégatans korsning med Norra Esplanaden är mycket dålig för cyklister. Hur ska man i rusningstrafik klara att cykla genom detta kryss längs Linnégatan i båda riktningarna? Cykelbana saknas en längre sträcka där! Hur ska man klara en vänstersväng där som cyklist? Så skrev vi 2008 och nu noterar vi; Cykelboxar har tillkommit i korsningen. Mycket bra. Störst svårighet nu är när man kommer från norr på cykel. Kommentar fråga 1 Denna åtgärd är inte möjligt att åtgärda. På grund av den gatusektion vi har i korsningen och med tanke på de fastighetsgränser som finns nära inpå vore det svårt att bygga om korsningen. Möjligtvis skulle det fungera med en slags signalprioritering, men då prioriteras också andra delar bort. Väntetiden kommer i så fall att öka för samtliga trafikanter, vilket kan kompliceras av att platsen är en viktig knutpunkt för kollektivtrafiken och flödet in och ut ur staden. Se också svar 18. Fråga 2 Den korta smitvägen vid Fagrabäcksvägen 2-4 Vägen är markerad som enkelriktad. Båda riktningar borde vara tillåtna för cyklister (typ Norrgatan). Kommentar fråga 2 Denna åtgärd är inte möjligt att åtgärda. Möjlig väg erbjuds cyklister på rätt sida från Fagrabäcksvägen in mot korsningen. Om dubbelriktad cykelbana erbjuds; Hur ska vi förklara för cyklister som kommer från smitvägen (österifrån) att de hamnar i fel riktning på Fagrabäcksvägen ut mot korsningen Fagrabäcksvägen/Linnégatan och att de därför måste hoppa av och leda sin cykel över övergångsstället? Fråga 3 saknas. 2

3 Fråga 4 Storgatan vid Strykjärnet Här är det farligt! Skylt för bilisterna om korsande cykelväg behövs! Skylt för cyklister om väjningsplikt (så är det gentemot bilisterna här)! I framtiden ser vi helst cykelprioritering här. Dvs väjningsplikt för bilisterna. Varför upphör cykelvägen vid Strykjärnet när man kommer cyklande från Norrtullsrondellen. För en gång skull finns det gott om plats för cykelvägsmarkering på nuvarande trottoar fram till Linnégatan. Här är det i stället markerat att cyklister ska köra ut i bilvägen vid Strykjärnet. Helt märklig markering. Kommentar fråga 4 Det finns inget som hindrar att nya vägmärkeskyltar sätts upp, men alla skyltar blir så småningom en drift- och underhållsfråga. Det är viktigt att fundera på om skyltar ska sättas upp för att förtydliga regler vid vissa platser. Regler om väjningsplikt för cyklister som korsar körbana gäller generellt. Risken är att cyklisten endast letar efter skyltar som visar väjningsplikt och tror att andra regler gäller vid andra platser. Vad gäller platser för cykelprioritet är det viktigt att strategiskt välja de punkter som skulle fungera trots ett stort flöde av cyklister. Vi måste bland annat ta hänsyn till kollektivtrafiken, se särskilt i det här fallet längs med Storgatan riktning Teleborgsvägen där linje 1,5 och 7 passerar. 7ans linje kör dessutom med 10 minuters trafik tur och retur till Linnéuniversitetet. I oktober påbörjades arbetet med ett busskörfält mellan Storgatan och Furutåvägen, vilket skulle påverkas negativt av en cykelprioritet vid Strykjärnet. Ett nytt regelverk för cyklister kan förändra dagens situation där cyklister har väjningsplikt ut på körbana. I dagsläget vet vi dock inte vilka beslut som kommer att tas i cykelfrågorna. Kent Johansson, regeringens cykelutredare ska i en utredning se över de regler som finns, som reglerar planering och utformning av trafikmiljön, samt trafikreglerna för cyklisterna. Utredningen som skulle varit färdig i maj 2012 presenteras vid en kommande konferens i Kalmar som Regionförbundet i Kalmar län anordnar den 23 november. De platser som väljs för cykelprioritering bör med fördel vara frekventa cykelstråk med genomgående passager, som är utformade på ett sätt som dämpar hastigheten hos biltrafiken och ger bilister en naturlig väjningsplikt gentemot cyklister och gående. Med hjälp av genomgående passager uppnås båda dessa önskemål - samtidigt minskar olycksrisken. Erfarenheter från andra städer har inhämtats under sommaren 2012, se exempelvis Örebro kommun och Malmö stad. Tidigare har diskuterats att prova cykelprioritet vid fem större korsningar med biltrafiken, exempelvis längs med Smalspåret. Denna sträckning Smalspåret (gång- och cykelbana som löper gent genom staden mellan Centrum och Sandsbro) skulle vara en mycket intressant provsträckning ur cykelsynpunkt. Det krävs dock att alla korsningar utformas på ett liknande 3

4 sätt över bland annat (Folkungagatan), Mörners väg, Nydalavägen, Domfällevägen och Evedalsvägen. Kungsgårdsvägen kan bli en punkt där det ej är möjligt med cykelprioritet. Korsningarna med bostadsgator inom stadsdelen Östra Lugnet skulle med samma fördel kunna få cykelprioritet och skapa en enhetlighet genom hela sträckningen fram till Sandsbro. Kostnad fråga 4 Cykelvägen från Norrtullsrondellen riktning mot Strykjärnet får en ny lösning under hösten. Arbetet sattes igång vecka 39 och beräknas kosta cirka kr. Fråga 5 Höger-sväng -cykelbana i korsningar Cykelbanorna i flera korsningar skulle inte behöva tvinga ut cyklister, som ska till höger, ut på den vanliga bilvägen. En egen cykelbana som alltså svänger höger och inte skickar ut alla cyklister i bilbanan skulle alltså lösa detta. Kan detta vara upp till en tredjedel av alla cyklister i korsning som ska svänga höger? I så fall har denna reform minskat kollisionsrisken mellan bil och cykel högst väsentligt. Detta gäller många korsningar med trafiksignaler och i stort sett ALLA cirkulationsplatser på Mörners väg och liknande sträckor. Kommentar fråga 5 Lösningen kan vara applicerbar vid enstaka punkter, men ej generellt. Höger sväng för cyklister i korsningar kan uppfattas var en smidig lösning för cyklisten. Höger sväng bana i korsningar är dock inte alltid lämpligt för de gående som riskerar att bli påkörda när de passerar banan vid övergångsställen. Se även svar 19. Fråga 6 Väjningsskylt Cyklisterna borde ha en varningsskylt med väjningsplikt vid Mörners väg mitt för Dalbo centrum. Finns det en sådan skylt i Sverige? Mörners väg är ju huvudled. På sikt borde det vara tvärt om: Väjningsplikt för bilister där cykelväg korsar gata. Kommentar fråga 6 Det har diskuterats att prova cykelprioritet på cirka 5 punkter längs med Smalspåret mellan centrum och Hovshaga. Övergångsstället med kombinerad överfart vid Arabyskolan över Mörners väg utgör en av dessa fem punkter. Se också svar 4. Fråga 7 Trafikskyltar för cyklister Fler trafikskyltar med regler för cyklister. Alla kan inte regelverket. 4

5 Kommentar fråga 7 Om cyklisten inte känner till de enklaste trafikreglerna, hur ska cyklisten då veta vad olika vägmärkeskyltar betyder? Det finns för mycket vägmärkeskyltar som det är i dagsläget. Risken är att ingen bryr sig om skyltarna och att trafikanterna blir konfunderade angående betydelsen, särskilt om vi inte är konsekventa och skyltar alla platser med samma lösning. Se t.ex. väjningsskyltar som är placerade längs med Vallviksvägen och som är ett försök att förtydliga trafikreglerna. Övriga närliggande cykelbanor (t.ex. Furutåvägen) med korsande körbana skyltas inte, men samma regler gäller om cyklistens väjningsplikt. Vi anser att det är bättre med mer trafikinformation till allmänheten och bättre trafikundervisning i skolan. Hjälp oss gärna att skapa goda förutsättningar för detta i ett samarbete med skol- och barnomsorgsförvaltningen centralt. Kostnad fråga 7 Schablonpriset för skylt på en stolpe är cirka kronor. Driftkostnaden kan ligga på cirka 500 kronor per år då det ofta sker påkörningar, skadegörelse mm. Fråga 8 Skyltningen i Fagrabäcksrondellen Cyklister som kommer från stan och från söder vet inte att man ska cykla väster om rondellen om man ska vidare i riktning Evedal, Norremark. Nya cyklister som kör öster om rondellen hamnar i svårt och farligt läge när de ska korsa Kalmarvägen. Kommentar fråga 8 Vägvisningen som Växjö har idag utgår från fyra stora stråk cerise, röd, gul och grönt som skär genom centrum från de olika stadsdelarna enligt Göteborgsmodellen. Denna indelning gjordes , men sedan dess har mycket hänt. Övrig vägvisning finns inte, med vissa undantag (t.ex. en vägvisningsskylt vid Evedalsvägen i annan modell skylt med texten centrum, likaså vid Teleborgsvägen/Stallvägen). Cyklister som kommer från stadsdelen Öster eller Högstorp med önskan att cykla riktning Norremarksrondellen erbjuds inte någon vägvisning vid Fagrabäcksrondellen. Den vägvisning som finns i närheten, är rött stråk Högstorp/Öster-centrum. För att cykla norrut riktning Evedal, Norremark måste cyklisten välja en privat sträckning, vilket komplicerar vägvisningsfrågan då bostadsrättsföreningen Fagrabäck inte önskar att cyklister använder deras enskilda väg1. Det saknas överhuvudtaget vägvisning norrut från Linnégatan. Norrut finns idag endast ett stråk (grönt) från centrum till Sandsbro, via Gamla Norrvägen. Det saknas således vägvisning 1 Kommunen har under hösten 2011 till och med våren 2012 hanterat ett uppmärksammat trafikärende kring bostadsrättsföreningen Fagrabäck, som numera skyltar sina infarter med det lagliga trafikmärket C3, Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2. 5

6 mellan centrum och Evedal, Norremark. Detta gör att många cyklister väljer fel väg om de önskar cykla riktning Evedal. Vid gång- och cykeltunneln (under Sandsbrovägen strax före Norrehovsrondellen) måste de nämligen cykla västerut för att hamna rätt riktning målpunkten. En större inventering krävs. En inventering skulle kunna ligga till grund för en större skyltplan. Då kan också de resurser som behövs redogöras för. Inventering behöver dock upprepas med några års mellanrum när nya bostadsområden byggs och när stora förändringar sker t.ex. utbyggnaden av Arenastaden. Kostnad fråga 8 Kostnad för en inventering och skyltplan beräknas till en personresurs på gatuteknikavdelningen som arbetar med endast denna uppgift i minst en vecka, dvs 40 h. Det är svårt att uppskatta 16 mil cykelväg, därför behövs inledningsvis en genomkörning. Arbetet kan stödja sig på den inventering av kommunens gång- och cykelvägar som genomfördes av gemensamt av representanter från drift-, trafik-, park- och naturavdelningen år I denna inventering upptäcktes många brister bl.a. i skyltning. Fråga 9 Öster om Fagrabäcksvägen Skylt saknas för cyklister som vill riktning Högstorp. Det finns tre cykelvägar att välja! Kommentar fråga 9 Vi kan se över behovet av komplettering av det röda stråket Högstorp/Öster/Centrum. Se också svar 8. Kostnad fråga 9 En stolpe kostar med fundament cirka kronor, en skylt (per styck) kostar i genomsnittspris cirka kronor (mer om den ska vara dubbelsidig mm) samt 2500 för arbete och annat material. I detta fall kan vi räkna med en stolpe med tre skyltar. Totalkostnaden blir cirka; kronor. Fråga 10 Notering Högstorp Bra skylt på Högstorpsvägen till centrum och Öster. Den vägen är svår att upptäcka annars. Dock saknas skylt längre fram på Tjädervägen 18 och vid Korpvägen. Här är det lätt att hamna fel som cyklist. Kommentar fråga 10 Vi kan se över behovet av komplettering av det röda stråket Högstorp/Öster/Centrum, se också svar 8. 6

7 Se Korpvägen och Tjädervägen som är intilliggande gator på Högstorp. För att komplettera vägvisningen borde en plats skyltas. Kostnad fråga 10 En stolpe kostar med fundament cirka kronor, en skylt (per styck) kostar i genomsnittspris cirka kronor (mer om den ska vara dubbelsidig mm) samt 2500 för arbete och annat material. I detta fall kan vi räkna med en stolpe med två skyltar. Totalkostnaden blir cirka; kronor. Fråga 11 Skyltar saknas. Från Högstorp efter underfarten under Ronnebyvägen saknas skylt till LNU och centrum. Kommentar fråga 11 Vi kan se över behovet av nya skyltar till LNU och centrum, se också svar 8. Kostnad fråga 11 En stolpe kostar med fundament cirka kronor, en skylt (per styck) kostar i genomsnittspris cirka kronor (mer om den ska vara dubbelsidig mm) samt 2500 för arbete och annat material. I detta fall kan vi räkna med en stolpe med tre skyltar. Totalkostnaden blir cirka; kronor. Fråga 12 Växjö runt En underbar runda som kan få vissa enkla förbättringar, till exempel skyltar om vart man är på väg. Typ Teleborg, Kronoberg, LNU, Hovshaga. Kommentar fråga 12 Underhåll och förbättringsåtgärder av cykelstråket Växjö Runt görs löpande genom skogsförvaltningens regi. Komplettering av hänvisningsskyltar kommer att ske inför nästa vår. Kostnad fråga 12 Park- och naturavdelningen uppskattar en kostnad på kr. Fråga 13 Belysning på cykelvägar På många ställen, Evedalsvägen och Mörners väg är bra exempel, är belysningen svängd ut över bilbanan istället för över cykelbanan. Sväng stolparna 180 grader! Kommentar fråga 12 Idén är god, ännu bättre kan vara att redan från början ta fram bra lösningar t.ex. liknande den lösning som valts på sträckan från Lugnetområdet riktning Kronoberg. Här har kommunen 7

8 satt belysning på både körbana och cykelbana (på samma stolpe). Belysningen kommer alla trafikanter till godo! Övrigt om belysning (se cykelvägplanen) En inventering av belysning har gjorts inom ramen för arbetet med cykelvägplanen år I bilagan sidan finns en lista över sträckor i huvudcykelvägnätet som saknar belysning. I dagsläget är endast en sträckning åtgärdad; sträckan Vallviksvägen från Vallviksrondellen till Trummenrondellen. Investeringskostnader för belysningssatsningar längs med 3,3 mil cykelväg uppgår till cirka 12,9 miljoner kronor. Upprustningen enligt denna kostnadsberäkning innebär att belysning sätts längs med gång- och cykelvägar (inom huvudcykelvägnätet) som 1) helt saknar belysning (1,5 mil) eller har 2) dålig belysning från parallellöpande bilväg (1,8 mil). Sträckan längs med Evedalsvägen, i höjd med Rådjursvägen fram till Evedals camping, tillhör den senare (2). Cykelvägen är i det här fallet belyst på varierande avstånd med varierande mängd växtlighet mellan cykelbana och körbana. Längs med Evedalsvägen är behovet särskilt stort då stråket kommer att bli en allt mer viktig länk mellan Centrum via Linnégatan -Norr- Hovshaga (Östra lugnet)- Evedal (Hagavik)-Kronoberg. Sträckan längs med Mörners väg, från Haglyckevägen i norr via Skogslyckerondellen fram till Sjövägens anslutning med Vaktvägen (se Bergsnäs) tillhör också den senare (2). Denna sträcka utgör en viktig tvärgående gång- och cykelväg inom huvudcykelvägnätet. Läs mer om tvärgående cykelstråk i cykelvägplanen sidan 25. I cykelvägplanen uppmärksammas tio viktiga tvärgående cykelstråk. Stråk nr 4 inkluderar Mörners väg. De tvärgående stråken kräver stora investeringar. En del stråk saknar endast skyltning, somliga saknar belysning. Andra stråk saknar vissa sträckningar med separata gång- och cykelvägar. En större inventering krävs för att utreda behoven längs med de tvärgående stråken. Kostnad fråga 13 Schablonpris Belysning kostar enligt mark- och exploateringsenheten ungefär kr per stolpe (material och arbete) inräknat. Sätter man ett cc avstånd på ca 30 m blir det en kostnad på ca 500 kr/m. Ny belysning på Evedalsvägen i höjd med Rådjursvägen fram till campingens infart, se vid Lj Brandts väg är uppskattningsvis en sträcka på meter. Kostnaden enligt schablonpris uppskattas därför till strax över 1 miljon kronor. Ny belysning på Mörners väg - från Haglyckevägen i norr via Skogslyckerondellen fram till Sjövägens anslutning med Vaktvägen (se Bergsnäs) är uppskattningsvis en sträcka på meter. Kostnaden enligt schablonpris uppskattas därför till strax över 2,3 miljoner kronor. Större inventering/genomgång av de tvärgående stråken Kostnaden kan variera beroende på om arbetet genomförs av extern konsult eller om det 8

9 genomförs inom ramen för verksamheten. Arbetet blir resurs- (personell) och tidskrävande, men kan ta sin grund i den inventering som genomfördes inom ramen för cykelvägplanen. Uppdraget bör med fördel ges till VEAB. Fråga 14 Markering på marken A Fler markeringar på vägbanan med cykel- och gångvägs symboler. B Vita streck förnyas dåligt på vissa ställen. C Nya vita streck skulle underlätta mycket på många ställen där det nu är blandad trafik (ex. Smedjegatan). Kommentar fråga 14 Markeringar är viktiga, särskilt i miljöer där många olika trafikantgrupper samsas om samma yta eller där det råder konflikter. Ifyllning av symboler och linjer är en drift- och underhållsfråga. Företaget Cleanosol har uppdraget genom tekniska förvaltningen att årligen förbättra målningen där de har möjlighet och kan. Arbetet sker främst under sommarmånader då det krävs ett torrt väglag. En ny satsning som genomförts under 2012 är en markering med skiljelinje i samtliga gångoch cykeltunnlar. Åtgärden förtydligar körriktningen för trafikanterna som färdas genom tunnlarna. Trafikverket som analyserar alla trafikolyckor med dödlig utgång pekade på vikten av denna åtgärd efter en dödsolycka i tunneln under Vallviksvägen Denna tunnel målades också om direkt efter analysen. Kostnad fråga 14 I dagsläget utan förändringar uppskattas den årliga driftkostnaden för markeringar och målning av gatuteknikavdelningen till: 1,6 miljoner kr. Fråga 15 Spetsamossen, obs fråga saknas. Här har skett stora förbättringar sedan Återkoppling har skett till park- och naturavdelningen. Fråga 16 Spetsamosserondellen Visa genom cykelmarkeringar i gatan hur man tänkt att man ska cykla här för att komma över till Spetsamossen från Liedbergsgatan och Dalbo. Kommentar fråga 16 Åtgärden är ej möjlig att genomföra. Det finns redan idag på ett flertal punkter längs med Liedbergsgatan övergångsställen med och utan kombinerad cykelöverfart som förbinder Dalboområdet och Vintervägen/Vårvägen 9

10 med Spetsamossen. Om vi gör pilar i marken är det viktigt att veta vart pilarna ska leda. Målpunkten för cyklister längs med Liedbergsgatan kan också ligga längre söderut. Då kan markeringarna missuppfattas. Se också svar 14. Fråga 17 Papperskorgar Papperskorgarna utmed gång- och cykelbanor behövs inne i staden. Fler papperskorgar behövs. T.ex. på Liedbergsgatan från centrum till Mörners väg finns inte en enda, inte ens vid busshållplatserna. Kommentar fråga 17 Fler papperskorgar om vi räknar med 100 stycken till i staden är investeringen cirka tkr och årlig drift cirka 100 tkr. Fråga 18 Grönt ljus för cyklister I vissa korsningar växlar trafiksignalen fortfarande om från rött till grönt enbart för bilister. Cyklister förväntas trycka på en knapp för att få grönt. Detta är i alla fall långt från klimatkommissionens förslag om motorvägar för cyklister. Mer flyt åt cykeltrafiken alltså; automatiskt grönt ljus även för cyklister i vanliga korsningar. Kanske borde cyklisternas gröna ljus ha en annan intervall än bilarnas? Visst går det att skapa cykelprioritet så att signalerna känner av en nalkandes cykel. Kommentar fråga 18 Det blir ett bättre flöde för alla trafikanter om det blir grönt ljus snabbare för cyklisten. Vi har grönt ljus för cyklister i en del korsningar i Växjö stad, men inte på alla. Observera att grönt ljus för cyklister vid vissa platser endast finns i två riktningar t.ex. väst-östlig riktning på Storgatan, men inte nord-sydlig riktning vid Smedjegatan. De få platser (9 stycken korsningar med 16 stycken tillfarter som skulle kunna bli aktuella) som återstår skulle kunna få samma lösning, men det är en investeringsfråga. Fördelen med grönt ljus är att cyklisten slipper stanna och trycka på knappen. Nackdelen är att man måste förena grönt ljus för fotgängarna samtidigt som för cyklisterna. Det innebär att gröntiden blir längre totalt sett och omloppstiden förlängs. Det ger längre rött för bilisterna som får längre köbildning. Då och då när högersvängande cyklister utlöser falsk anmälan händer samma sak, trots att ingen fotgängare eller cyklist passerar korsningen. Vi försöker därför lägga slingan så att felanmälan undviks. Det optimala är att kunna lägga slingan cirka 10 meter från korsningspunkten, men det är inte alltid möjligt. Det innebär i sig att grönljuset inte alltid upplevs fungera väl för cyklisten som kanske blir tvungen att stanna in vid korsningen eftersom slingan ligger alltför nära 10

11 korsningspunkten. Det finns nya tekniska lösningar i trafikljusen som kan förbättra prioriteringen av cyklister i korsningar. Vi har varit i kontakt med Malmö Stad som arbetar mycket med nya tekniska lösningar i signalsystemet parallellt med det kontinuerliga arbetet med att skapa genomgående passager (på alla platser där det går). I Malmö stad ser man att lösningen genomgående passager på ett bra sätt prioriterar gång- och cykeltrafik framför biltrafiken. Hastigheten sänks och olyckorna minskar. Vid platser där genomgående passeger inte är möjlig arbetar man exempelvis med lösningar för en längre signaltid i signalreglerade korsningar. Ökad signaltid ökar framkomligheten för cyklisterna. Man måste dock vara beredd på att acceptera att omloppstiden förlängs och att det blir längre bilköer. Tiden cyklisten får idag är på cirka 6 sekunder, men just nu arbetar man för att förlänga tiden. Kostnad fråga 18 Kostnaden för att skapa grönt ljus åt cyklister i korsningar kostar cirka kronor per tillfart. De 9 aktuella korsningarna är antingen 3-vägs eller 4-vägs korsningar. En uppskattning som gjorts pekar på att 16 nya tillfarter med cykeldetektorer skulle göra satsningen med grönt ljus för cyklister fullständig. Det innebär en kostnad på 16* kronor = kronor. Fråga 19 Hellre samsas med gångare än med bilister Cykelväg har på flera ställen markerats i bilbanan till höger. Mycket bättre vore det med cykelbana till vänster om gångbanan och åtskilt från bilbanan. Kantstenen borde alltså flyttas åt vänster så att cyklister och gångare samsas till höger om kantstenen. Mindre risk för kollision mellan bilist och cyklist. Ex. Fagrabäcksvägen öster om Katedral, Norra Esplanaden, Storgatan vid Västerled, Smedjegatan. Kommentar fråga 19 Det optimala för cykeltrafikanterna är att skapa separata gång- och cykelvägar. Cykelfält är ibland ett alternativ då utrymme eller resurser inte finns. Vad gäller fotgängare samsas dessa helst inte med cyklister, se särskilt diskussionen som då och då blossar upp angående cykling på Storgatan i Växjö centrum. Till tekniska förvaltningen inkommer också årligen klagomål gällande cyklister på gångbanedelen utmed Storgatan i höjd med Västerled. Detta trots att vi här har gjort flertalet åtgärder bland annat skyltning och markeringar med symboler. Även om fotgängare är en olycksdrabbad grupp, sker det fler personskador bland cyklister än bland fotgängare. Försäkringsbolaget Folksam pekar särskilt på vikten av underhåll av cykeloch bilbanor. De flesta cykelolyckor utgörs av singelolyckor, och inte påkörningsolyckor bakifrån. Närmare hälften av alla trafikskador i landet som leder till svårare skador utgörs av cykelolyckor, hela 48 procent att jämföra med 28 procent för personbil, 8 procent för moped 11

12 och 7 procent för fotgängare (Källa: Folksam Nya siffror för Folksam: Cykelskador vanligaste trafikskadan i kommunerna ). Folksams senaste siffror från maj 2012 visar att; Det inträffar sex till sju gånger fler cykelolyckor än vad polisen rapporterar. De cykelolyckor som dominerar skadeutfallet är singelolyckor. Sju av tio cykelolyckor är singelolyckor Det sker lika många olyckor på cykelbanor som på vägsträckor. Det räcker inte att förespråka cykelhjälm och bygga cykelbanor. Underhållet av cykeloch bilbanor är lika viktigt. Risken för svåra skador ökar med 165 procent vid halka jämfört med när det är torrt. (Källa: Folksam Nya siffror för Folksam: Cykelskador vanligaste trafikskadan i kommunerna ). Kostnad fråga 19 Samhällets kostnader för skadade i vägtrafikolyckor2 uppgår till cirka 21 miljarder kronor. Beräkningar har gjorts av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Läs mer i rapporten Statistik och analys. Samhällets kostnader för olyckor3 Resultat (Utdrag ur rapport Statistik och analys s64ff); Den totala samhällsekonomiska kostnaden för vägtrafikolyckor som inträffade i Sverige under 2005 uppgick till 20,9 miljarder kronor i 2005 års penningvärde. De direkta kostnaderna uppgick till 12,2 miljarder kronor, vilket motsvarar 58 procent av den totala kostnaden. Den största enskilda kostnadsposten utgörs av egendomsskador som står för 38 procent av de totala kostnaderna och 65 procent av de direkta kostnaderna. De indirekta kostnaderna i form av produktionsbortfall uppgick till 8,7 miljarder kronor,vilket motsvarar 42 procent av de totala kostnaderna. De personskaderelaterade kostnaderna i samband med vägtrafikolyckor som inträffade under 2005 uppgick till 12 miljarder kronor, det vill säga mer än hälften av den totala kostnaden. Drygt 70 procent av denna kostnad, 8,7 miljarder kronor, utgörs av indirekta kostnader i form av produktionsbortfall. Sjukvårdskostnaden, inklusive sluten och öppen vård, rehabilitering, vård i hemmet/särskilt boende, transporter och läkemedel, uppgår till 2,7 miljarder kronor och står för knappt 30 procent. Omkring hälften av sjukvårdskostnaden uppstår under det första året efter skadan medan återstående del uppkommer under de år som följer. Resterande del av den kostnad som uppstår till följd av personskador är kostnaden för försäkrings- och socialförsäkringsadministration. 2 Händelsen som är en vägtrafikolycka uppfyller i detta sammanhang tre viktiga kriterier: olyckan sker på väg (1), sker i trafik (2) och är en olycka - plötslig, negativ och oavsiktlig (3). 3 Samhällets kostnader för olyckor; Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har gjort beräkningar och analys. MSB:s kontaktperson: Linda Ryen, Layout: Advant Produktionsbyrå AB Tryck: DanagårdLiTHO. Publikationsnummer: MSB340 - december ISBN:

13 De mest allvarliga skadorna står för en mycket stor del av sjukvårdskostnaderna. Mer permanenta skador utgör fem procent av antalet skadefall men beräknas stå för 70 procent av kostnaderna medan lindriga skador utgör 75 procent av skadefallen men bedöms stå för 10 procent av kostnaderna. Män har generellt svårare skador än kvinnor vilket avspeglas i sjukvårdskostnaderna. Produktionsbortfallet vid svåra skador är trots detta större för kvinnor vilket beror på att en större andel av de långvarigt skadade kvinnorna. Fråga 20 Smitvägar permanentas På vissa ställen har cyklister skapat naturliga genvägar. Flera sådana genvägar skulle kunna accepteras och permanentas (när trafiksäkerheten så tillåter). Anpassa efter verkligheten. Ett exempel är högersvängen före Fagrabäcksrondellen när man kommer från centrum på höger sida av Fagrabäcksvägen. Kommentar fråga 20 Det är inte hållbart att satsa på två parallella cykelstråk. Flera smitvägar skulle kunna accepteras och permanentas, men det innebär samtidigt att den ordinarie sträckan bör ersättas av smitvägen. En större inventering skulle behövas för att se över behoven som finns. Vad gäller det exempel som nämns i frågan utgör denna genväg en liten gångväg/parkväg med anslutning till Barrgatan som ansluter strax före Östregårdsgatan. Genvägen som används idag, innebär cykling i en skarp backe ned till anslutande gång- och cykelväg riktning Fagrabäckskolan under Fagrabäcksvägen. En privat fastighet har sin utfart mot genvägen, vilket tidigare har genererat inkommande ärende till trafik- och stadsmiljöavdelningen på grund av flertalet tillbud och olyckor mellan bil/oskyddade trafikanter. Önskemålet om att permanenta smitvägar vid sidan om den ordinarie cykelvägen går stick i stäv mot cykelvägplanens intentioner. Kommunen måste i första hand ha möjlighet att satsa på saknade länkar (särskilt i de tvärgående stråken), drift och underhåll av befintligt cykelvägnät och reinvestera där behoven är som störst t.ex. belysning på tvärgående stråk. Trygghetsprojektet som startade 2005 på initiativ av Trafikverket har gett oss erfarenhet av smitvägar, som oftast fungerar väl sommartid men sämre vintertid då de parallella smitvägarna inte underhålls. Fråga 21 Höga kanter Fortfarande finns det gott om ställen där höga kanter skapar problem för däcken och tvingar cyklisten att sakta in bara på grund av kanten. Alla höga kanter ska bort!!! Självklart ger detta också ökad framkomlighet för rullstolar, barnvagnar och permobiler. Exempel: Övergångsstället på Liedbergsgatan till Lärkgatan. Kommentar fråga 21 Klagomål inkommer då och då till gatuteknikavdelningen angående höga kanter. Höga kanter är ett problem, särskilt vid övergångsställen. Vid de platser där kommunen 13

14 tillgänglighetsanpassar övergångsställen elimineras dessa hinder. Vid många platser kan det vara en idé med att skapa ett kortare släpp i kantstenen. Kostnad fråga 21 Det går att få bort höga kanter, men det är ett stort problem och en större inventering krävs. I cykelvägplanen nämns nollade överfarter och kostnaden beräknades innefatta 180 korsningar mellan cykelled och bilväg. Uppskattningen var år ,8 miljoner, men en grundligare inventering krävs för nyare och mer exakta siffror. Fråga 22 Nya banor Vi föreslår nya cykelbanor och tydligare markering (helst nivåskillnad) mot bilbanan där det är möjligt. Ett exempel är Östregårdsgatan där kanske hela sträckningen är svårt att klara men där vissa etapper borde vara lätt att åtgärda. Allt för att separera cyklar från bilar på fler sträckor i Växjö. Områden på Söder, Öster, Väster och Norr (de gamla stadsdelarna) behöver sådana förbättringar där det går. Kommentar fråga 22 Se också svar 19. Alla områden som tas upp i punkt 22 har ingått i stadsdelsutredningar. Områdena definieras således som stadsdelar med 30 km/h. Vissa regleringar sker just nu i stadsdelen Norr på b.la. Kristina Nilssons väg som blir 30 km/h till följd av mindre justeringar i hastighetsplanen. En inventering av vad som är möjligt och inte möjligt skulle kunna genomföras utifrån förslaget om det kommer ett principbeslut att riva upp stadsdelstänket 30 km/h i bostadsområden med blandtrafik. De behov som finns i strategiska punkter i respektive område finns dock redan idag med i cykelvägplan för Växjö kommun. Idag finns en gemensam linje inom kommunen i både nya och etablerade bostadsområden; Cykling ska ske i blandtrafik på gator med 30 km/h. I Växjös nyaste bostadsområden finns inga trottoarer längs med bostadsgatorna. Tanken är att fotgängare och cyklister ska samsas med biltrafiken i 30 områden. På t.ex. Östra Lugnet området finns endast några undantag från denna regel genom enstaka sträckor av gångbanor längs med delar av entrégatorna; Jupitervägen, Saturnusvägen, Planetvägen och Uranusvägen. Denna nyare planering måste jämföras med de befintliga stadsdelar som räknas upp; Söder, Öster, Väster och Norr där det finns trottoar på ömse sidor av bostadsgatorna, även på de mindre gatorna som saknar busstrafik. Fråga 23 Smedjegatan Smedjegatan är inte cykelvänlig. Cykelbana saknas till största delen. Vit linje är minimum men saknas oftast här. 14

15 Kommentar fråga 23 Smedjegatan är en viktig industri- och kollektivtrafikgata, men också en viktig knutpunkt in till Arenaområdet. Det innebär att alla nya lösningar måste samordnas med kollektivtrafiken, som i det här fallet troligtvis skulle premieras med en separerad cykelbana som lyfter bort oskyddade trafikanter från körbanan. Arbete kommer snart att inledas med att skapa en cykelväg längs med Hjalmar Petris väg, sträckan mellan Ulriksbergspromenaden och Ljungadalsgatan (Eventuellt tom Blästergatan och Ulriksbergspromenaden i följande etapper. Ingenting som är bestämt i nuläget dock). Kostnad fråga 23 Schablonpris En ny cykelväg kostar ungefär kr per meter. Ny cykelväg på Hjalmar Petris väg mellan Ulriksbergspromenaden och Ljungadalsgatan är uppskattningsvis en sträcka på meter. Kostnaden enligt schablonpris uppskattas till 3,4 miljoner kronor. Sträckan mellan Ljungadalsgatan och Blästergatan är ytterligare en sträcka på strax över 400 meter, lika med kronor. Totalpriset uppskattas till cirka 4,2 miljoner enligt schablonpris. Uppmärksamma dock att sträckan mellan Arabygatan och Ulriksbergspromenaden kommer att bli dyrare än schablonpriset som vi här räknat med. Dessutom kommer flertalet åtgärder att genomföras i efterhand, t.ex. kompletteringsbelysning vid utpekade korsningar. Fråga 24 Storgatan öster om Oxtorget, fråga saknas. har fått målat på gångvägen var man går och var man cyklar. Snyggt och upplysande. Fråga 25 Sjöuddevägen mot Arabygatan Jättebred asfaltsyta som saknar vita linjer och markering för cykel. Lätt att åtgärda! Kommentar fråga 25 Se svar 23. Fråga 26 Sliten färg Många målade cykelmarkeringar i asfalten och vita linjer är väldigt nerslitna och syns knappt. Kommentar fråga 26 Kommunicera gärna med gatuteknikavdelningen angående dessa platser med sliten färg. Gatuteknikavdelningen har då möjlighet att rikta sina insatser via entreprenören Cleanosol. För att få information om vart vi har problem, erbjuder tekniska förvaltningen en cykeljourtelefon. Det går också att göra en felanmälan till kommunens gatuteknikavdelning via vanlig växeltelefon vx alternativt via mail till tekniska förvaltningen. 15

16 Se också svar 14. Fråga 27 Mörners väg och Högstorpsvägen Dessa gator är bra exempel där cyklandet är enkelt, trafiksäkert och därmed trevligt. Gatorna blir dock säkrare med vårt förslag på högersvängar (se punkt 3). Kommentar fråga 27 På Högstorpsvägen har vi fortfarande en mycket farlig punkt vid Ugglevägen. Här riskerar cyklister att bli påkörda av in och utkörande fordon. Ärendet ligger för tillfället hos Lantmäteriet där en tolkning ska ske av rådande servitut. Beslut från lantmäteriet är utlovat under hösten När tolkning finns, kan det bli aktuellt med åtgärder. Se också svar 5. Fråga 28 Norra Esplanaden och Fagrabäcksvägen, fråga saknas. Cykelvägen går på äldre delar ute bland bilarna. Nybyggda Fagrabäcksvägen i Östregårdsbacken är föredömligt utformad. Kommentar fråga 28 Se svar 19. Fråga 29 Passagen med snedparkering mellan Västra Esplanaden och Liedbergsgatan, bibliotekets norra sida: Inte tillåtet att cykla mot trafiken, med det gör folk och det borde kunna tillåtas. En skylt sätts upp och vid övergång till Liedbergsgatan fasas nivåskillnaderna av. Kommentar fråga 29 Att öppna för biltrafik i båda riktningar skulle idag vara en omöjlighet då platsen utgör en anslutning till parkering och inte en gata. Däremot skulle det vara möjligt att se över skyltningen för cykeltrafiken. Det vore möjligt att ändra reglerna under en provtid för att sedan utvärdera resultatet. Observera att Växjö Fria Gymnasium finns i byggnaden intill anslutningen. Fråga 30 Cykelvägen på Smalspåret Är en ren njutning söder om Mörners väg men när man ska ut på Storgatan tvingas man plötsligt ut i trafiken vid gamla bensinmacken. Inte säker passage. norr om Mörners väg förbi Arabyskolan och Araby Park Arena är det inte bara en grusväg utan gropar och konstigheter. Byggena som pågått längre är inte tillräckligt argument för denna låga standard i ett av Växjös mest bebodda områden. 16

17 Kommentar fråga 30 Smalspåret har sin start strax innanför Storgatan/Lärkgatan vid den gamla bensinmacken. Lärkgatan är skyltad 30 km/h. På Storgatan finns ett övergångsställe som ansluter till Oxtorget och Filmstaden. Detta övergångsställe har en liknande utformning som de flesta övriga övergångsställen i staden. En körfil leds i vardera riktningen och en mittrefug delar av körbanan. Tekniska förvaltningen avsåg att färdigställa hela sträckan Smalspåret genom Araby för flera år sedan, men fick avvakta på grund av det nya planprogrammet för Arabyområdet. Sträckan längs med Höstvägen är nu färdig och sträckan förbi Araby Park Arena fram till Nydalavägen kommer att färdigställas inom kort. Smalspåret genom Araby kommer delvis att få en ny sträckning då trafikstrukturen förändras i området. Se också fråga 8. Övrigt; Nästa stråk som vi planerar att vägvisa är cykelbanan längs med Smalspåret. Detta stråk kommer att skyltas i samarbete med Park- och naturavdelningen. En stolpe kostar med fundament cirka kronor, en skylt (per styck) kostar i genomsnittspris cirka kronor (mer om den ska vara dubbelsidig mm) samt 2500 för arbete och annat material. I detta fall kan vi räkna med en stolpe med minst tre skyltar i genomsnitt. Kostnaden för en uppsättning blir cirka; kronor. Totalt kan man anta att vi behöver vägvisningsskyltar på stolpe på cirka 21 platser mellan Lärkgatan och fram till Sandsbro vid den nya gång- och cykelbron efter båthamnen. På varje stolpe hänger mellan 2-4 vägvisningsskyltar. Vi kommer också att behöva 5 områdesskyltar, liknande de skyltar parken sätter upp i parkområden, för att berätta om Smalspårets historia och kort fakta om respektive område och lokala attraktioner dvs Väster, Araby, Hovshaga, Evedal och Sandsbro. Totalkostnad om siffrorna ovan blir aktuella för samtliga skyltar; kronor. Utöver detta tillkommer också en byråkostnad. Fråga 31 Cykelväg ute i lagunen i Växjösjön - Underbar! Men är det tillåtet att cykla? Vi gjorde det och andra också. En skylt att det är tillåtet skulle sitta fint. Mycket attraktiv plats! Kommentar fråga 31 Eftersom det är svårt att markera och att man rör sig mer eller mindre i natur föreslår parkoch naturavdelningen att man sätter upp skyltar som påtalar att här samsas vi på den gemensamma ytan. Lika Storgatan fungerar om man visar hänsyn! Kostnad fråga 31 En stolpe kostar med fundament cirka kronor, en skylt (per styck) kostar i genomsnittspris cirka kronor (mer om den ska vara dubbelsidig mm) samt 2500 för arbete och annat material. I detta fall kan vi räkna med två stolpar och två skyltar. Totalkostnaden blir cirka; kronor. 17

18 Fråga 32 Biskopshagen bra, fråga saknas. Biskopshagen är ett exempel på att man tänkt och inte tänkt bara bil. Tanken är att man ska samsas cykel, bil och gående. Det verkar fungera. Kommentar fråga 32 Biskopshagen har varit ett omskrivet område sedan det byggdes och etablerades som ett bostadsområde. Boende i området har skickat in flertalet skrivelser till tekniska förvaltningen. Skrivelser har handlar om önskemål om trafiksäkerhetsåtgärder för att sänka hastigheter, ta bort genomfartstrafik samt önskemål om åtgärder för att minska buller vid Ektorget. En större åtgärd genomfördes våren Gatuteknikavdelningen som ansvarar för drift och underhåll pekar på följande; På Biskopshagen är gatorna för smala när det kommer till snöskottning. Den fria bredden bör minst vara 5,5 meter. Det som inkräktar på den fria bredden är gångbanor, träd, belysningsstolpar samt vägmärkesstolpar. Gatornas bredd måste möjliggöra parkering då detta är underdimensionerat på tomterna. Fråga 33 Blomlådor på Söder Söders gator saknar cykelmarkeringar, men har blomlådor här och där för att få ner farten. Inte fel med lådor. Lådorna på Östra Lugnet fyller samma funktion. Kommentar fråga 33 Blomsterlådor är en av kommunens många tjänster och många invånare nyttjar denna tjänst. Få ansöker dock om tjänsten via e-tjänsten på hemsidan. Fastighetsägarna ansöker själva om tillstånd och bekostar också lådor och plantering/skötsel. Ansökan gäller perioden 15 april-15 november. Den sökande blir huvudansvarig för skötseln av blomsterlådorna. Avtal skrivs med trafik- och stadsmiljöavdelningen. Fråga 34 Norremarksvägen Norremark cykelvägen över infarten till Norremark vid rondellen är mycket trafikerad och man vågar inget annat än att stanna och gå över övergångsstället. En prioritering av cyklandet vore mycket bra! Väljer man gamla cykelvägen nära miljöstationen Norremark är det likadant fast sämre sikt och stor risk att bli överkörd av bilar till och från tippen. Kommentar fråga 34 Se också fråga 4+6 gällande önskemålet om cykelprioritet. Säkerhet går före cyklistens framkomlighet, så står det i cykelvägplanen. Det finns tillfällen då alla trafikanter måste stanna till före passage sker. Vid denna plats måste det diskuteras om det ändå är acceptabelt ur ett säkerhetsperspektiv. 18

19 Ett medborgarförslag (Dpl 2009:289) om den aktuella punkten inkom året 2009 med önskemål om en ny gång- och cykeltunnel under Norremarksvägen. Tekniska nämnden beslutade då att avstyrka förslaget. Kostnad fråga 34 Vid tidigare kostnadsberäkning utifrån ett medborgarförslag om en ny gång- och cykeltunnel under Norremarksvägen vid Coop uppskattades investeringen till 3-4 miljoner kronor. För att skapa en bra angöring till tunneln skulle det krävas ramper om cirka meter. I bakgrund till beslutet stod det också; att det blir en bra och säker passage, men är inte ett självklart val ur ett trygghetsperspektiv. Fråga 35 Gatsten Det är inte bekvämt att cykla på innerstadens gatstenar. Det är också väldigt tydligt att stan är gjord för bilar, inte cyklar. Bilfri innerstad är nog en förutsättning för att det ska vara bekvämt att ta sig fram med cykel. Kommentar fråga 35 På vissa gator i centrum ska det enligt gammalt beslut vara smågatsten. Mindre biltrafik kan det bli på sikt. Växjö centrum skapar just nu ett Kulturstråk som ska främja gångtrafiken i centrum. Att dämpa hastigheten har en positiv effekt på cyklingen i centrum. Med hastighetsplanens genomförande kommer innersta centrumkärnan att få en ny skyltad hastighet 30 km/h. De omkringliggande gatorna Norra Esplanaden, Linnégatan, Norra Järnvägsgatan och Liedbergsgatan kommer att få en ny hastighet 40 km/h. 36 Lysdioder Stora lysdiodskyltar fungerar bra. Te.x. Stanna för gående på Mörners väg. Liknande för korsande cykelväg borde kunna fungera lika bra. Kommentar fråga 36 Lysdiodskyltarna skapar en känsla av trygghet bland de oskyddade trafikanterna. Tekniska förvaltningen får in många önskemål om blinkande ljus och skyltar, särskilt vid våra övergångsställen. Vi har idag ett antal blinkande anordningar då vi har valt att placera blinkande ljus och skyltar vid några platser där behoven eller önskemålen/argumenten varit särskilt tunga. Nackdelen med dessa anordningar är tyvärr flera. Det finns en mängd olika leverantörer och system. Då och då ändras en del teknik och vissa saker tas bort. Det blir svårt att hantera praktiskt och dyrt i längden. Skyltar och anordningar kopplade till ljusdioder eller annan teknik kräver också ström/solpanel. Detta gör att drift- och underhållskostnaderna ökar 19

20 drastiskt. Det finns så även en uppenbar risk att vi bygger upp trafiksäkerhet kring blinkande ljus och anläggningar och väver in trafikanterna i en falsk trygghet och skapar en större olycksrisk mellan biltrafikanter och oskyddade trafikanter. Anordningen i sig är inte en trafiksäkerhetsåtgärd, som kräver det rätta beteendet från trafikanterna, att jämföra med ett farthinder sk. Watts gupp. Det finns en risk att båda parter istället lägger för mycket trygghet i detta faktum att anordningarna lyser. Tekniska problem kan uppstå och då ljuset inte fungerar, finns en risk att biltrafikanterna inte uppmärksammar de trafikanter som passerar övergångsstället/passagen. Det kan också bli tvärt om; Biltrafikanten är uppmärksam då ljuset lyser, men blir besviken när fotgängare/cyklist inte syns till. Vid nästa passage över övergångsstället bryr sig inte biltrafikanten nämnvärt ifall om ljuset lyser eller inte. Kostnad fråga 36 En investering i ett par lysdioder kostar cirka kr, exkl drift och underhåll. 37 Reparationer Reparationer och underhåll av cykelvägarna sköts enligt vår bedömning sämre än bilvägarna. T.ex. när gatan brutits upp för någon ledningsdragning eller liknande tillåts cykelvägen vara grusväg månadsvis längre än bilvägen som snabbt asfalteras. Exempel är Sommarvägens västra sida på högsta höjden. Kommentar fråga 37 I återställningsplanerna efter grävning återställs område för område, cykelvägar är prioriterade. Däremot används ibland olika maskiner för olika typer av vägar och dessa maskiner kommer oftast vid olika tidpunkter till de olika områdena varför en gata läggs vid ett tillfälle och en cykelväg vid ett annat. Vid djupa grävarbeten behöver marken ibland stå ett tag så att ev. sättningar undviks efter att asfalten kommit på plats. Det som ibland inträffar är att den som utfört grävningen missar att anmäla sitt arbete vilket innebär att återställning av asfalt inte sker förrän den grävtillståndsansvarige fått vetskap om att det grävts och beställer åtgärd. Dessa anmälningar fungerar dock bättre sedan ett nytt regelverk kommit i drift. Trafik- och stadsmiljöavdelningen ansvarar tillsammans med gatuteknikavdelningen för handläggningen kring grävtillstånd och ta-planer. Tekniska nämnden har från och med antagit nya bestämmelser rörande grävning i kommunal mark, arbete på väg och nyttjande av offentlig plats. Ett stort arbete har lagts ned på information och nu pågår ett kontinuerligt arbete med att upprätthålla riktlinjerna och se till att de följs av alla parter. Det kan komma att bli tal om bötesbelopp för dem som bryter mot direktiven. Gatuteknikavdelningen som ansvarar för drift och underhåll pekar på följande; För att få bästa möjliga effekt efter en lagning i vägen bör det ges tid för marken att sätta sig före asfaltering. Lagningar på våra huvudgatunät där det går bilar per dygn är det 20

När du ska korsa en gata

När du ska korsa en gata När du ska korsa en gata Information från Örebro kommun I den här broschyren finns exempel som beskriver hur du som går, cyklar eller kör ett fordon ska bete dig vid olika typer av korsningar enligt trafiklagstiftningen.

Läs mer

Särö Väg- & Villaägareföreningar

Särö Väg- & Villaägareföreningar Trafikverket trafikverket@trafikverket.se; karin.danielsson@trafikverket.se no2 gällande planerad GC-väg på Guntoftavägen Diarienummer TRV 2012/8805 Med anledning av det möte som hölls den 18/11 med Karin

Läs mer

Växjö Cykelväginventering

Växjö Cykelväginventering Växjö Cykelväginventering 2013 TRAFIK- OCH STADSMILJÖAVDELNINGEN Tekniska förvaltningen Växjö kommun Colin Hale cahale@gmail.com 0729 33 53 63 22-01-14 Bakgrund och innehåll Den här rapporten är ett komplement

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel Innehåll: Innehåll... 1 Till fots och med cykel... 2 På egna banor... 3 Cykling på cykelbana... 4 Gågata och gårdsgata... 5 Att korsa en väg... 6 Till fots... 6 Med cykel... 7 Var

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN

PM TRAFIKUTREDNING TOMTEBOVÄGEN UPPDRAG Coop Tomtebo UPPDRAGSNUMMER 2433490000 UPPDRAGSLEDARE Krister Johansson, HIFAB UPPRÄTTAD AV Katarina Lindberg DATUM 10-05 Bakgrund och syfte Coop AB planerar att etablera en ny butik på en i dagsläget

Läs mer

Förslag till utformning av cykelöverfart

Förslag till utformning av cykelöverfart INFORMATIONSMATERIAL 2015-06-16 1 (6) Tillväxt och samhällsbyggnad Erik Levander Förslag till utformning av cykelöverfart Cykelöverfart innebär en prioritering av cykeltrafikens framkomlighet. Cykelöverfarten

Läs mer

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de

Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Fö rbä tträd träfikmiljö Kvärnbergets rädhusömrä de Bakgrund Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en rad år har flera faktorer samverkat och höjt

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag

Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag 2012-05-24 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE TN????/2012- Tekniska nämnden Farthinder på Saltsjöbadsvägen, begäran inkommit som förslag från nämndledamot/medborgarförslag Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Trafikutredning TCR Oskarshamn

Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 1(12) Trafikutredning TCR Oskarshamn 2014-02-17, sid 2(12) Beställare Kristian Wendelboe Wendelboe West Properties Uppdragsledare/Trafikplanerare Trafikplanerare Patrik Lundqvist Karin

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd

Cykelvett. Cykla lagligt och säkert Tips och råd Cykelvett Cykla lagligt och säkert Tips och råd Rätt utrustning Enligt lag måste en cykel ha: Ringklocka Broms I mörker måste cykeln också ha: Vit reflex och strålkastare med vitt eller gult ljus fram

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas.

ca 8 m Gatans bredd är ca 7 m. Om gatan är smalare ökas avståndet mellan lådorna. Om gatan är bredare kan avståndet minskas. 2005 Till Er som vill ställa ut blomlådor för en bättre trafiksäkerhet Blomlådor för ökad trafiksäkerhet startade som ett projekt i Luleå 1992. Då det visat sig ha en mycket god effekt har modellen spritt

Läs mer

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna.

De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Beddingestrand 2015-03-29 Motion Frank Rambris 4:33 Jag begär att hela styrelsen avgår. #1. De uppfyller inte sitt åtagande vad som gäller underhåll av vägarna. Jag har påpekat nedan varje år. Det är samfällighets

Läs mer

Remissyttrande på promemorian Cykelregler

Remissyttrande på promemorian Cykelregler 1(5) Handläggare Jens Plambeck Remissyttrande på promemorian Cykelregler Stockholms läns landsting yttrar sig över förslaget till cykelregler i den nationella cykelstrategin. Förslag till yttrande har

Läs mer

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019

Cykelöverfarter. Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta. Trafik och Gatudagarna 151019 Cykelöverfarter Malmö stads arbete med cykelöverfarter och en policy för detta Trafik och Gatudagarna 151019 Bakgrund Nya trafikregler då cyklister korsar körbana - Gäller från 2014-09-01 då alla cykelöverfarter

Läs mer

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN

M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN M: Trafikprognoser i ÖP 2030 VÄXJÖ KOMMUN Oktober 2011 Denna utredning har utförts under dec 2010 till okt 2011 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Kungsgatan 6 252 21 HELSINGBORG Tel: 010-452

Läs mer

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD

TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD PM TRÄKVISTA - ÖVERSYN AV TRAFIKFRÅGOR INFÖR SAMRÅD SAMRÅDSHANDLING 2017-03-22 Tyréns AB 118 86 Stockholm Besök: Peter Myndes Backe 16 Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

Läs mer

fastighetsägare i Växjö kommun

fastighetsägare i Växjö kommun Du som är fastighetsägare i Växjö kommun Det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning, snöröjning och att bygga i tomtgränsen 1 VI HAR DELAT ANSVAR Växjö kommun och du som fastighetsägare har ett

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet!

Blomlådor för en bättre trafiksäkerhet! ! 2010-04-21 Sida 2(5) Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler som gäller kan du läsa mer om här. En grundförutsättning

Läs mer

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015

Trygg i trafiken. Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Trygg i trafiken Rapport från dialogmöte den 6:e september 2015 Tr ygg i tra fiken? V i vi ll ve ta va d d u so m b o r i N o rr vi k tr a fi k m il jö e n ty c k e r o m n i d it t o m rå d e. 2/8 Innehåll

Läs mer

Funktionskontroll av Bergnässtråket i Luleå

Funktionskontroll av Bergnässtråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Bergnässtråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2014 en funktionskontroll av Bergnässtråket enligt den metodik som är Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå

Funktionskontroll av Sunderbystråket i Luleå Norrbottenskretsen skontroll av Sunderbystråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad. Under

Läs mer

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen

Att cykla i Stockholms innerstad. Redovisning av undersökning. 1. Gatu- och fastighetsnämnden godkänner redovisningen GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 2004-11-02 Handläggare: Krister Isaksson Region Innerstad Park- och gatubyrån Tel: 508 262 25 krister.isaksson@gfk.stockholm.se Dnr 02-322-3505:3 2004-10-11

Läs mer

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

STRADA rapport för 2012

STRADA rapport för 2012 STRADA rapport för 2012 All data är hämtad från STRADAs internetgränssnitt, källor till informationen är transportstyrelsens hemsida samt mailkonversation med Magnus Carlsson från transportstyrelsen. 1.

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad

Dnr TE11/409. Blomlådor som farthinder. Reviderad Dnr TE11/409 Blomlådor som farthinder Reviderad 110429 Dnr Dnr 2/9 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vad gäller för gatan där blomlådan ska placeras?... 3 3 Placering av blomlådor... 3 4 Det här

Läs mer

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut.

Den som ansvarar för blomlådorna måste bo på den gata där lådorna ställs ut. 1 (6) SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BLOMLÅDOR för en bättre trafiksäkerhet Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet. Vilka regler

Läs mer

Som gående blir man luttrad

Som gående blir man luttrad HORNSTULL Det är stor skillnad mellan cykelbanor och cykelfält. Mellan Ansgariegatan och Hornstull fungerar det och känns säkert och bra. Viveka, cyklist Som gående blir man luttrad Annelie passerar över

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi

UPPDRAGSLEDARE. Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV. Joakim Bengtsson Sabina Rubbi 14 UPPDRAG Mörviken Åre Krook & Tjäder UPPDRAGSNUMMER 7002481 UPPDRAGSLEDARE Joakim Bengtsson UPPRÄTTAD AV Joakim Bengtsson Sabina Rubbi DATUM 2017-02-10 REVIDERING 2017-04-21 Kommentarer I revideringen

Läs mer

Funktionskontroll av Porsöstråket i Luleå

Funktionskontroll av Porsöstråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Porsöstråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN

FRÅGOR OM FARTKOLLAREN FRÅGOR OM FARTKOLLAREN Din bil förses med en fartkollare som informerar Dig om Du överskrider hastighetsgränsen på vissa sträckor. Besvara nedanstående frågor om hur Du tror att det kommer att fungerar

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN

REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen den 3 mars 2010, 53. Dnr: 160/10-352 REGLER OCH RUTINER FÖR GUPP OCH ANDRA FARTHINDER I BÅSTADS KOMMUN Trafiksäkerhet - farthinder Båstads kommun arbetar ständigt med att

Läs mer

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S).

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S). Lotten Backström Trafikplanering 08-508 262 15 lotten.backstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-05-20 Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från

Läs mer

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg.

PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. 1 2006-11-23 PM ang trafik kring ett planerat parkeringsgarage på Davidshallstorg. Trafiksituation idag På torget finns idag 88 parkeringsplatser och på de angränsande gatorna runt omkring torget finns

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET

TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Lämna spelrum TILL FOTS OCH MED CYKEL TRAFIKSKYDDET Innehåll 3 Till fots och med cykel 4 På egna vägar 5 Körning i cykelfält 6 Var vaksam i korsningar 6 Lär dig väjningsreglerna 7 Enligt vägmärke 8 Den

Läs mer

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken

7 Anvisningsmärken. 7.1 Allmänt. 7.2 Kommentarer till vissa anvisningsmärken 7 Anvisningsmärken 7.1 Allmänt Anvisningsmärken är, som namnet antyder, märken som ger anvisningar till trafikanterna. Anvisningar som ges med anvisningsmärken har oftast en direkt eller indirekt tvingande

Läs mer

Länk till presentationen som hölls: content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp:

Länk till presentationen som hölls:  content/väg Esarps- by.pdf. Kontaktpersoner Esarps Bygdelags väggrupp: Väg 798 genom Esarp Denna rapport är framtagen av Esarps Bygdelags väggrupp baserat på det bymöte som hölls 2010-12- 14 i Esarps Skola med anledning av samrådshandlingen från Trafikverket daterad 2010-11-

Läs mer

Information om utplacering av blomlådor

Information om utplacering av blomlådor Information om utplacering av blomlådor Arvidsjaurs kommun Uppdaterad: 2016-06-07 Arvidsjaurs kommun Information om utplacering av blomlådor För att öka uppmärksamheten och minska hastigheten finns möjlighet

Läs mer

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan

Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Tekniska nämnden 2010 02 25 20 60 Tekniska nämndens arbetsutskott 2010 02 11 35 90 Dnr 2009/776.008 Medborgarförslag om parkering efter Västra Parkgatan Ärendebeskrivning Anders Winsa anför följande i

Läs mer

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Alla exempel och förslag i lathunden är tagna från GCM-handbok: utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Boken

Läs mer

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen

8. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:607 av Stina Bergström och Lise Nordin (MP) Enklare att cykla Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs

Läs mer

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister

Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Åtgärdsvalsstudie väg 282 resultat övning 1 vad fungerar idag och dagens brister Vad som fungerar idag Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Turtäthet för busstrafiken Effektiv busstrafik med mera genom att

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler

Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler 1(4) Jens Plambeck 08-686 1651 jens.plambeck@sll.se TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden 2017-08-29, punkt 15 Ärende Infosäkerhetsklass Beslut om remissyttrande avseende promemorian Cykelregler Ärendebeskrivning

Läs mer

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet

Blomlådor för ökad trafiksäkerhet 1(6) Blomlådor för ökad trafiksäkerhet Information till dig som vill ställa ut blomlådor Information för dig som är intresserad av att ställa ut blomlådor på din gata för att minska bilarnas hastighet.

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller:

MILJÖBILDER. Nr 3 oktober 2015, Årgång 16. Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: 1(10) MILJÖBILDER Nr 3 oktober 2015, Årgång 16 Förvirring och rättsosäkerhet i trafiken råder när det gäller: o Att köra i cirkulationsplatser o Cykelpassager och cykelöverfarter o Omkörning på väg o Utfart

Läs mer

Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan. KS

Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-04-22 126 Motion om ökad trafiksäkerhet vid passage på Sandgatan. KS 2013-430 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut

Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (7) 2013-12-06 Handläggare Per-Åke Tjärnberg 08-508 266 86 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-06 Förbättrad framkomlighet för buss och cykel på Kungsbron. Genomförandebeslut Förslag

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum.

Livsrumsindelning. Transportrum. Integrerat transportrum. Mjuktrafikrum. Integrerat frirum. Frirum. Integrerat transportrum. Björnlunda Livsrumsindelning Transportrum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Frirum Integrerat transportrum Mjuktrafikrum Integrerat frirum Gnesta Livsrumsindelning Transportrum Integrerat

Läs mer

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut

Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Dnr Sida 1 (5) 2014-08-28 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafiknämnden 2014-09-25 Gång- och cykelbana längs Ältabergsvägen. Genomförandebeslut Förslag till beslut 1. Trafiknämnden godkänner

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Tekniska nämnden 2008 12 11 147 376 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 218 495 Dnr 2008/457.30 Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Bilagor: Yttrande, Polismyndigheten Yttrande,

Läs mer

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014

Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder. Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Resultat enkätundersökning fartdämpande åtgärder Heimdal-Skogsbackens samfällighetsförening, augusti 2014 Bakgrund Under juli 2014 har en enkätundersökning genomförts. Tre frågor ställdes till medlemmarna;

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Till fots och med cykel

Till fots och med cykel Till fots och med cykel LT_jalan_pyoralla_SE_290413.indd 1 Innehåll: Till fots och med cykel... 1 På egna banor.... 2 Cykling på cykelbana... 3 Gågata och gårdsgata... 4 Att korsa en väg... 5 Till fots...

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Cykelöverfarter Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om vägtrafikdefinitioner (2001:559) Förordning om vägtrafikdefinitioner (2001:651).

Läs mer

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9)

Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön. 1 Bakgrund. Uppdragsnr: (9) Uppdragsnr: 10235378 1 (9) PM Stöd till planarbete och projektering - Brevikshalvön 1 Bakgrund Kommunen vill bygga en cykelbana utmed Nytorpsvägens södra sida. I dag är gång och cykeltrafiken hänvisad

Läs mer

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER

BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER BILAGA 1: FRÅGEFORMULÄR FÖREMÄTNINGEN MED SVARSFREKVENSER Denna studie syftar till att undersöka hur andra trafikanter än bilister uppfattar trafikmiljön och trafiksäkerhetsfrågor. Därför vill vi att

Läs mer

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande

Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2014-09-30 Dnr TN 2013/65 Dnr KS 2013/7 Komplettering till ärende Remiss Nya rondellen på väg 108 kan inte anses trafiksäker i sitt utförande Bakgrund I motion till kommunfullmäktige

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07 BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader Bilaga 1 Kostnader I denna bilaga anges de ungefärliga uppskattade kostnaderna för utbyggander

Läs mer

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar!

Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! Fri sikt 70 cm Säker trafik på bostadsgator kräver fri sikt i korsningar! För att föraren som sitter i sin bil och små barn intill vägen ska få tillräcklig sikt ska växtlighet eller annat hinder inte vara

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Cykelpassager och cykelöverfarter

Cykelpassager och cykelöverfarter Cykelpassager och cykelöverfarter 1 Vem är fordonsförare? Fordonsförare är den som för ett fordon, dvs. en anordning på hjul, band eller medar. Bestämmelser om fordonsförare gäller även för den som rider

Läs mer

Funktionskontroll av Svartöstråket i Luleå

Funktionskontroll av Svartöstråket i Luleå Norrbottenskretsen Funktionskontroll av Svartöstråket i Luleå september 2014-1 - Hösten 2013 en funktionskontroll av Björkskatastråket enligt den metodik som Cykelfrämjandet i Norrbotten har utvecklad.

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Svar på motion om översyn av övergångsställen

Svar på motion om översyn av övergångsställen 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-02-27 46 Svar på motion om översyn av övergångsställen Dnr 2016-000048 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

Strategi för mer cykling

Strategi för mer cykling Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:1318 av Stina Bergström m.fl. (MP) Strategi för mer cykling Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten av

Läs mer

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor

Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Månad: Januari Projekt 2007- Skåne OLYCKA 1 Analys och slutsatsprotokoll för dödsolyckor Datum: 2007-01-03 Riksväg 21, ca 1 km från Lommarpskorset Hässleholm Hastighetsbegränsning: 90 km/tim Förare, framsätespassagerare

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder

14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14 Utmärkning av fartdämpande åtgärder 14.1 Allmänt Olika färger och material i beläggningen kan användas för att framhäva gupp, förskjutningar mm, och för att komplettera utmärkning med vägmärken och

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Trafiksäkerhetshöjande åtgärder Gustavsbergsvägen och Gamla Skärgårdsvägen Utredare Linda Lundberg Therese Nyman STOCKHOLM 2014-05-19 Bildkälla: VTI (2009) Fokus på barn i trafiken. Bakgrund Skolelever

Läs mer

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan

Bilaga 1. Trivector Traffic. Vad gör bussen långsam? Vivalla Centrum Stångjärnsgatan 1 Bilaga 1 Vad gör bussen långsam? I följande avsnitt ges en mer noggrann beskrivning av de fem stråken där medelhastigheten i hög- och/eller lågtrafiken och där körtidskvoten mellan bil är låg i hög-

Läs mer