ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR. För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre 2007-05-28"

Transkript

1 ÖSTERSUNDS KOMMUN INFORMERAR För dig som vill veta mer om anhörigstöd för äldre

2 INFOBYRÅN, ÖSTERSUNDS KOMMUN TRYCK:KOMMUNTRYCKERIET

3 Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra personer i deras vardag. Anledningen till detta kan vara att personen, på grund av långvarig sjukdom, funktionshinder eller hög ålder, inte klarar sin vardag på egen hand. Oftast är det en anhörig som hjälper en annan inom familje- eller släktkretsen. Men det kan också vara en närstående (grannar, vänner) som träder in och antar "funktionen" som anhörig. Oavsett vilken relation man har till personen eller vilken slags hjälp man ger kallar vi dessa hjälpinsatser för anhörigomsorg. Att vara anhörig och ge anhörigomsorg behöver inte innebära att man delar bostad med den person som får hjälpen. Insatser som anhöriga eller närstående gör kan handla om hjälp med inköp eller andra ärenden, laga mat, städa eller hjälp med någon annan vardagssyssla. Men det kan också vara att man hjälper någon med den personliga omvårdnaden, att man ständigt behöver finnas närvarande för tillsyn eller sällskap eller att man av olika skäl sällan får sova en hel natt. Många anhöriga växer successivt in i en omsorgsroll och tar på sig alltmer. Det har inte alltid varit ett genomtänkt val från början. Det är viktigt att anhörigas insatser grundas på frivillighet och att de som vill och kan ge anhörigomsorg under kortare eller längre tid ges förutsättningar för detta. Människor som ger anhörigomsorg har i sin tur ofta behov av stöd av andra. Situationen kan annars lätt bli alltför tung och påfrestande för den anhörige. Anhöriga riskerar att hamna i en besvärlig situation där andra sidor av deras liv starkt åsidosätts. Anhörigstöd är olika insatser som syftar till att fysiskt, psykiskt och socialt underlätta för den anhörige. 1

4 Vilket stöd ger kommunen? Är du anhörig till någon som behöver hjälp och stöd? Då kan du kontakta kommunen för att få mer information. (Se ytterligare information i rutan på sidan 6). Alla anhöriga kan få avlösning för semester, rekreation och vila. Det gäller oavsett om man är anhöriganställd, har anhörigbidrag eller ger anhörigomsorg utan ersättning. Det mesta av det stöd du kan få ges i form av bistånd och det sker efter behovsbedömning och beslut enligt socialtjänstlagen. Så här säger socialtjänstlagen 10; Socialnämnden bör genom stöd och avlösning underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka eller äldre som har funktionshinder. Stöd enligt SoL (Socialtjänslagen) Avlösning i hemmet Syftet med avlösning i hemmet är att anhöriga ska ha möjlighet att delta i aktiviteter utanför hemmet, hålla kontakt med vänner och bekanta, göra ärenden och på så sätt upprätthålla ett eget liv. Personal från hemtjänsten övertar tillfälligt omvårdnaden i hemmet, upp till tio timmar per månad avgiftsfritt. Därefter enligt gällande taxa. Växelvård Växelvård innebär att den person som har ett omvårdnadsbehov bor en eller några veckor varje månad inom ett av kommunens särskilda boenden. De övriga veckorna bor personen i den egna bostaden. 2

5 Korttidsplats Korttidsplats är en annan möjlighet för anhöriga att få avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsplats kan ges både som akut och somplanerad avlösning och innebär en tidsbegränsad vistelse på ett av kommunens särskilda boenden. Vistelsen kan vara en eller några veckor i följd. Hemtjänst Den person i ett hushåll som inte klarar sin vardag på egen hand kan ansöka om hemtjänst. Hemtjänsten hjälper till med sådant som rör den egna personen men också med hemmets skötsel. Trygghetslarm Tillgång till ett trygghetslarm kan bidra till en ökad trygghet och säkerhet i hemmet. Via en trådlös larmklocka, som är kopplad till den vanliga telefonen, kan personer med ett hjälpbehov kalla på hjälp från hemtjänstpersonal. Dagverksamhet för dementa I Östersund bedrivs dagverksamhet för personer med demens på Jonsagården. Verksamheten är öppen varje vardag och var tredje helg. Denna verksamhet är öppen för personer med utredd demens. Utredningen görs av en läkare. Ledsagarservice Människor som inte kan delta i aktiviteter utanför hemmet utan hjälp kan ansöka om ledsagarservice. Den enskilde avgör själv vilka aktiviteter ledsagarservicen ska användas till. Man kan få ledsagare med maximalt 5 timmar per tillfälle. Ledsagarservice är avgiftsfri. 3

6 Anhörigbidrag När den anhörige ger omfattande omsorg kan anhörigbidrag beviljas. Ersättningen är ett enhetligt belopp som följer konsumentprisindex. År 2007 är ersättningen kronor per månad. Anhörigbidraget är skattefritt och används som ersättning när anhörigvårdaren själv uppbär ålders- eller förtidspension. Anhöriganställning I vissa fall kan anhöriga anställas i stället för, eller som ett komplement till, hemtjänsten. En anhöriganställning förutsätter alltid att den närstående behöver omfattande omvårdnad och att ett beslut om insats finns. Anställning av en anhörig kan ibland också motiveras av praktiska eller geografiska skäl. Beslut om anhöriganställning fattas av ansvarig arbetsledare i hemteamet. Stöd enligt HSL (Hälso- och sjukvårdslagen) Hemsjukvård Kommunen har anställda distriktssköterskor och sjuksköterskor som har det medicinska ansvaret för hemsjukvården. De gör medicinska bedömningar och ser till att läkarens ordinationer fullgörs. Det kan vara sårvård, medicinering, smärtlindring eller vård i livets slutskede. De ger även råd kring hälso- och sjukvårdsfrågor som kost, sömn, inkontinens mm. Rehabilitering Yngre såväl som äldre människor med funktionsnedsättning har möjlighet till rehabilitering. Det hjälper människor att återvinna bästa möjliga funktionsförmåga, stärker självkänslan och ökar oberoendet. En stor del av insatserna sker i hemmet. Kommunen har anställda sjukgymnaster och arbetsterapeuter som du kan få direktkontakt med via kommunens växel. 4

7 LSS - Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade LSS är en lag som ger vissa funktionshindrade rätt till ett antal angivna insatser. I 1 LSS står vilka personer som omfattas av lagen. För mer information tala med kommunens LSS-handläggare (biståndsenheten), eller se vidare i kommunens broschyr; LSS- En lag om rätten att leva om andra. Övrigt stöd Anhöriggrupper Att hjälpa och stödja en anhörig eller närstående som inte längre klarar vardagen själv är ofta ensamt och tungt. Att delta i en anhöriggrupp tillsammans med andra i samma situation kan upplevas som ett bra stöd. Grupperna träffas cirka två timmar varannan vecka sju till tio gånger. En personal är gruppledare och ibland sker medverkan av en frivillig från Röda Korset. Träffarna anpassas efter behov och önskemål. Det kan bland annat vara studiebesök, information av en arbetsterapeut, biståndshandläggare, distriktssköterska eller olika föreningar. Syftet med träffarna är att; - bli sedd - få ett andningshål - få prata - träffa andra i samma eller liknande situation - få stöd och ge stöd - få information och kunskap - få en stunds trevlig samvaro Vill du veta mer? Hör av dig till anhörigkonsulenten

8 Seniorernas Hus - ny mötesplats för alla pensionärer Inom kvarteret Solberg ryms numera Seniorernas Hus. Verksamheten är under utveckling. Program erbjuds höst och vår. AMMIS - Anhörigas mötesplats mitt i stan AMMIS är numera en del inom Seniorernas Hus. Från och med hösten 07 planeras drop-in avlösning. Personal från kommunen och frivilliga ska finnas till hands för att kunna ge anhörigvårdare några timmars avlösning. För vidare information om AMMIS och Seniorernas Hus ring Besöksadress; Prästgatan 58. Du når oss via Servicelinjen, bussnr 8. Hållplats Tullgatan. Dagcentraler Runt om i kommunen finns det dagcentraler som har aktiviteter. Verksamheten är öppen för alla boende inom området. På vissa kan man köpa lunch. Ta kontakt med dagcentralen inom ditt bostadsområde och hör dig för om verksamhet och öppettider. Familjerådgivningen Kommunen har en rådgivningsbyrå för familjer som har behov av råd och stöd kring familjesituationen. Utbildning/temadagar Anhöriganställda har rätt att delta i de utbildningar som anordnas för hemtjänstpersonalen. Personer med anhörigbidrag ska ges möjlighet att delta i de utbildningar som man är berörd av exempelvis lyftteknik. Tillsammans med föreningar och andra anordnar kommunen utbildnings och föreläsningsdagar med olika teman. 6

9 Färdtjänst (enligt Lag om färdtjänst 1997:736 ) Personer som på grund av varaktiga funktionshinder inte kan använda kollektivtrafiken är berättigad till färdtjänst. Om man behöver hjälp under resan kan man bli beviljad följeslagare. Klarar man att resa själv men behöver hjälp vid framkomsten kan man beviljas medresenär. (Telefon till handläggare se sista sidan) Riksfärdtjänst Om man behöver resa utanför kommungränsen och måste välja att resa på ett särskilt kostsamt sätt på grund av ett stort och varaktigt funktionshinder kan man ansöka om riksfärdtjänst. (Telefon till handläggare - se sista sidan) HUR ANSÖKER JAG OM STÖD? Ring kommunens växel så kopplar de dig till den biståndshandläggare som har ansvar för det geografiska området ni bor i. Biståndhandläggaren gör ett hembesök. Därefter fattar han/hon ett beslut om insatser. Ni har alltid rätt att överklaga beslutet. VAD KOSTAR DET? Kommunen tar ut en avgift för vissa insatser. Hemtjänstavgiftens storlek beror på hur mycket hemtjänst den vårdsökande behöver och på hans/hennes inkomst. Mer information om avgifter får du i broschyren Till dig som använder hemtjänst i Östersunds kommun. 7

10 Vilket stöd ger föreningar och organisationer? Det finns många föreningar och organisationer som bedriver verksamhet som har en social inriktning.till stor del är deras verksamhet öppen för alla som vill delta även om man inte är medlem. Syftet är ofta att erbjuda en träffpunkt för människor med samma intressen, ge tillfällen till samvaro och samtal, förebygga ohälsa och främja hälsa, att informera, sprida kunskap, bilda opinion och att ge råd och stöd till enskilda. På sista sidan i denna broschyr finns telefonnumer till flera föreningar och organisationer. Här får du en kortfattad beskrivning av några vanliga verksamheter: Anhörigföreningen Paraplyet Är en idéell, politiskt och religiöst obunden förening som vill tillvarata anhörigvårdarens rättigheter. Bland annat försöker föreningen skapa nära kontakter med berörda politiker och andra beslutsfattare, samarbeta med andra organisationer, informera personal inom sjukvård och omsorg om anhörigvårdares möjlighet till stöd, informera anhörigvårdare och vara en remissinstans i anhörigfrågor. Väntjänst/besökstjänst Flera pensionärs- och handikappföreningar, frivilligorganisationer samt kyrkan och Röda Korset har någon form av väntjänst eller besökstjänst där de håller kontakt med och gör hembesök hos dem som önskar det. Ledsagarservice Röda Korset har ledsagarservice som innebär att en person följer med vid exempelvis besök hos läkare, fotvård eller tandläkare. Ledsagaren kan även följa med på olika aktiviteter, promenader och när du behöver utföra olika ärenden. Kostnadsfritt. 8

11 Handtaget Handtaget är en resursbank för sociala och praktiska uppdrag. Föreningen förmedlar uppdrag till människor som vill göra en insats och erbjuder, i första hand pensionärer, social och praktisk service. Medlemskap i föreningen krävs och en mindre kostnad tas ut för varje tjänst. Stödgrupper Många föreingar och organ)sationer har st dgrupper. I oliëa situationer Ÿch sammanhang iplivet är det vä defullt att få öta och samtala med andra i en Liknande situation med liknande erfarenheter. Råd och stöd Ibland uppstår det privata eller personliga frågor som man behöver få besvarade. Även här har föreningar och organisationer kunniga medlemmar med egen erfarenhet och kunskap, eller kan hänvisa till andra som kan svara på frågorna. Enskilda samtal Det finns möjlighet till enstaka eller återkommande samtal i förtrolighet för dem som har behov av att tala med någon utomstående. Kyrkans präster och diakoner har lång erfarenhet av att möta och samtala med människor i livets olika skeden. Det kan handla om en livssituation som är tung, det kan även handla om känslor och tankar som upplevs svåra. 10

12 ANTECKNINGAR Klipp här Intresseanmälan för anhörigstöd Frankeras ej Mottagaren betalar portot Jag önskar en kontakt Namn Adress Telefon Vård och omsorgsförvaltningen Svarspost Kundnummer ÖSTERSUND 11

13 Tala om vad du tycker! Vi vill gärna veta vad du tycker om de insatser vi utför och det bemötande vi ger inom Östersunds kommun. Både synpunkter, klagomål och beröm är värdefull information för oss så att vi kan förbättra verksamheten. Skriv... Du kan välja att skriva ner dina synpunkter i broschyren Tala om vad du tycker. Den finns ute i kommunens verksamheter. Du kan be om en broschyr när du talar med din biståndhandläggare, hemtjänstpersonal eller annan personal inom kommunen. Du kan också hämta broschyren i receptionen på Rådhuset....eller ring! Vill du lämna synpunkter muntligt så går det också bra att göra det. Du kan antingen ringa till kommunen eller prata med personal du träffar. När du lämnar dina synpunkter ska du inte behöva slussas runt. Du ska få ett bra bemötande och brister i kvalitén ska snabbt rättas till. 12

14 VART VÄNDER JAG MIG? Afasiföreningen Anhörigas riksförbund Anhörigföreningen paraplyet eller Anhörigkonsulent DHR Dövas förening Familjerådgivningen Färdtjänst eller Föreningen Parkinson Jämtland/Härjedalen Handikappsamverkan i Östersund (Hjälper dig att hitta rätt handikappförening) Handtaget Pensionärernas Riksorganisation (PRO) Riksfärdtjänst Röda Korset

15 SKTF Pensionärerna Storsjöbygdens Demensförening Strokeföreningen eller Svenska Kommunala pensionärsförbundet (SKPF) Svenska Kyrkan... (se din hemförsamling i telefonkatalogen) Sveriges Pensionärers Riksförbund (SPRF) Sveriges Pensionärsförbund (SPF) Synskadades förbund

16 VILL DU HA MER INFORMATION? Ring via kommunens växel telefon så får du hjälp att prata med rätt person Mer information om anhörigstöd finns också på kommunens hemsida;

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Anhörigvård är frivilligt

Anhörigvård är frivilligt Stöd till anhöriga Anhörigomsorg I vårt samhälle finns det många människor som på olika sätt hjälper andra i deras vardag. Det kan bero på att dessa personer på grund av fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar,

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Öckeröseniorens. A till Ö

Öckeröseniorens. A till Ö Öckeröseniorens A till Ö Öckeröseniorens Öckeröseniorens A till Ö till Ö A Öckerö kommuns äldreomsorg ska präglas av trygghet, värdighet och en meningsfull vardag. Verksamheten ska stödja och underlätta

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun

Trygghet och glädje hela livet. Äldreomsorg i Karlskrona kommun Trygghet och glädje hela livet Äldreomsorg i Karlskrona kommun Hej senior! I den här broschyren berättar vi om de olika insatser som Karlskrona kommun erbjuder dig som fyllt 65 år. Sveriges pensionärer

Läs mer

Hjälp och stöd till äldre i Västerås

Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Hjälp och stöd till äldre i Västerås Du som är äldre och bor i Västerås kan få hjälp och stöd. I den här broschyren kan du läsa om olika former av stöd och insatser

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende

För dig som vill veta mer om. Särskilt boende För dig som vill veta mer om Särskilt boende Innehåll Särskilt boende - så fungerar det... sidan 3 Så här söker du särskilt boende...sidan 3 Bo tillsammans...sidan 3 Så här fattas beslutet...sidan 4 Beslut...sidan

Läs mer

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun

Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun 2014-01-20 Värdighets- och servicedeklarationer, vård- och omsorgsnämnden, Vännäs kommun I socialtjänstlagen har man skrivit in att socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får

Läs mer

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun

GUIDE. till dig med funktionsnedsättning. Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun GUIDE till dig med funktionsnedsättning Vägledning om stöd och service i Uppsala kommun Innehåll ARBETE & SYSSELSÄTTNING... 4 Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen... 4 Resa till och från

Läs mer

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun

Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Information om hjälp, stöd och omsorg i Karlshamns kommun Omsorgsförvaltningen ansvarar för äldreomsorg, LSS stöd och service, social psykiatri samt individ- och familjeomsorg. I den här broschyren hittar

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg

Din rätt till vård och omsorg Din rätt till vård och omsorg FOTO: www.peter.se Information om vård och omsorg i Simrishamns kommun Socialförvaltningen informerar Tulpanen Ystadsvägen 13 Hammenhög 0414-44 01 07 Pilegården Piletoftsgatan

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre reviderad 2013 ISBN 978-91-7555-080-0 Artikelnummer 2013-7-1 Foto omslag Kentaroo Tryman/Johner, Jesper Molin/Bildarkivet, Elliot Elliot/Johnér Foto

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning

Socialtjänsten. Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning. Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Socialtjänsten Stöd & omsorg för dig med funktionsnedsättning Information om vilket stöd som finns för personer med funktionsnedsättning Denna broschyr ges ut av Umeå socialtjänst. Denna utgåva uppdaterades

Läs mer

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun

BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö. En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun BRUKARGUIDE FRÅN A TILL Ö En vägledning till stöd, omsorg och service för äldre och anhöriga i Sigtuna kommun Sigtuna kommun, socialförvaltningen och kommunala pensionärsrådet Foto omslag: Jeanette Sundin

Läs mer

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster

För dig som vill veta mer om. Servicetjänster För dig som vill veta mer om Servicetjänster Innehåll Servicetjänster - så fungerar det sidan 3 Vad ingår i servicetjänsterna? sidan 3 Personlig omvårdnad sidan 3 Vad kan man inte få hjälp med? sidan 3

Läs mer

Rapport från FoU-Jämt 2005:1

Rapport från FoU-Jämt 2005:1 F O U J ä m t Rapport från FoU-Jämt 2005:1 Varför söker inte anhörigvårdare stöd? Suzanne Göransson Förord Ett antal äldre vårdar själva en anhörig och gör stora omvårdnadsinsatser i hemmet utan eller

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från andra mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

Bli äldre i Eslövs kommun

Bli äldre i Eslövs kommun Bli äldre i Eslövs kommun 1 2 Omslagsbild: Aktivitetsgruppen Promenad med eller utan stavar testar frisbeegolf vid Trollsjön i Eslöv. Läs mer om gruppen på sidan 6. Innehåll Det ska vara bra att bli äldre

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun

Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170. Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Beslut i socialnämnden 2014-12-11, 170 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Kinda kommun Riktlinjer för LSS-insatser i Kinda kommun Det här är en information till dig som är i behov av

Läs mer

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service

Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Reviderad 120427 Bra att veta om Vård & omsorg och Stöd & service Denna broschyr är utgiven av Socialnämnden i Melleruds kommun januari 2012. VIKTIGA TELEFONNUMMER: BISTÅNDSHANDLÄGGARE 0530-183 30 0530-183

Läs mer

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående

Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Ds 2008:18 Stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning

HÄRNÖSANDS KOMMUN. Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning HÄRNÖSANDS KOMMUN Socialförvaltningen Information till äldre och personer med funktionsnedsättning RÄTTIGHETSFÖRKLARING Socialtjänstlagen Socialtjänstlagen anger att socialnämnden skall verka för att äldre

Läs mer