Risbergska skolans Likabehandlingsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Risbergska skolans Likabehandlingsplan"

Transkript

1 Risbergska skolans Likabehandlingsplan a för planen Rektorer vid Risbergska skolan. Om elev, vårdnadshavare/kontaktperson anser att skolan trots höga ambitioner misslyckas med att komma tillrätta med diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, önskar vi att de berörda kontaktar skolan. Växeltelefon Risbergska skolan: Kvarstår missnöjet finns möjligheten att konsultera eller eventuellt få hjälp med att göra anmälan hos Diskrimineringsombudsmannen och Barn- och elevombudet. Diskrimineringsombudsmannen: Skolinspektionen Barn- och elevombudet: Planen gäller från Planen gäller till Vår vision/värdegrund Risbergska skolans anda skall präglas av ansvar, omtanke och respekt för såväl människor som ting. Hjälpsamhet, kamratskap och god ordning skapar trygghet och trivsel. Förankring av planen Rektor presenterar likabehandlingsplanen på introduktionsdagarna vid läsårets början på hösten. Eleverna får information vid skolstart av sina mentorer. Nya medarbetare får information av rektor. Mentorer tar upp frågor med hänvisning till planen på utvecklingssamtalen. Utvärdering Utvärdering av resultatet av årets tryggmiljöenkät genomförs av TRM-gruppen. Rektor återkopplar resultatet av enkäten till mentorerna. Mentorerna i sin tur återkopplar till sina klasser och har tillgång till ett diskussionsunderlag. Resultatet från enkäten används vid upprättandet av nästa års likabehandlingsplan. Varje insats/aktivitet i årets Likabehandlingsplan utvärderas av TRM- gruppen

2 Rutiner för akuta situationer Policy När personal på skolan får kännedom om att en elev utsatts för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling kontaktas respektive programrektor och elevhälsoteam. Om personal misstänks för kränkning av en elev skall rektor ensam ansvara för utredningen. Personal från elevhälsoteam kan finnas med som stöd för eleven. (Sammanfattande rutiner vid diskriminering, se bilaga) Utredningen börjar alltid med att ett enskilt samtal med den utsatte eleven. Vid det samtalet avgör eleven hur skolans personal kan gå vidare. Personal skall eftersträva att få elevens samtycke till att få samtala med den/de elever som utsatt honom/henne. Finns tveksamhet till detta skall ett motivationsarbete inledas med syfte att få samtala med den/de som utsatt honom/henne. Om samtycke finns sker samtal med den/de som utsatt eleven. Detta samtal skall syfta till att få dessa elevers syn på vad som inträffat. I samtalet skall framgå skolans syn på det inträffade samt skolans krav på att kränkningarna omedelbart skall upphöra. Samtal med den/de som utsatt eleven pågår till kränkningarna upphört. (Se bilaga med åtgärdstrappan.) Vid allvarlig kränkning kan rektor besluta om att samtal skall ske med den/de som utsatt eleven även om samtycke inte har givits från den utsatte eleven då rektor är ansvarig för att kunna åtgärda den pågående situationen. I dessa ärenden överväger också rektor starkt en polisanmälan. I de fall då den utsatte eleven samtycker kan gemensamma samtal med honom/henne och den/de som utsatt honom/henne ske för att samtala kring det inträffade och ge den/de som utsatt eleven möjlighet att be om ursäkt och att försäkra den utsatte om att kränkningarna skall upphöra. Dokumentation skall ske för alla inblandade elever i form av tjänsteanteckningar där det framgår vilka åtgärder som satts in, dokumentationen förvarars i elevakterna. Avstämningar sker kontinuerligt under ca 3 månaders tid för att skolans personal skall kunna försäkra sig om att inget nytt inträffat. Den utsatte eleven uppmanas också ta kontakt igen om något nytt inträffar. Kontakt med vårdnadshavare för omyndiga elever sker skyndsamt efter att den första bedömningen av situationen är gjord. Förälder till myndig elev kontaktas först efter samtycke från elev eller då fara för elevs liv befaras. Eventuella disciplinära åtgärder enligt Gymnasieförordningen utdöms. Vid anmälningsplikt upprättas anmälan till socialtjänsten samt i förekommande fall till Arbetsmiljöverket.

3 er/aktiviteter Översättning för delaktighet Delaktighet för vårdnadshavare och elever. Uppföljning: Antalet tolkbeställningar och översättningsuppdrag. Skolan säkerställer att viktig information (CSN-varning, kallelse till samråd och/eller utvecklingssamtal) översätts till efterfrågat språk samt informerar berörda om att det finns möjlighet att få tolk vid behov. Rektor / mentor Normkritiskt arbete Målet är att all personal i skolan skall ha en medvetenhet kring normers påverkan på människa och miljö. Målet är även att öka elevers kunskap om normer/normpåverkan. Uppföljning sker genom att varje arbetslag återkopplar skriftligen till Tryggmiljögruppen senast 1 mars 2014 där årets insatser och utfall beskrivs samt genom TRM-enkäten. Ledningsgruppen återkopplar senast 1 mars 2014 till Tryggmiljögruppen om vilka åtgärder för kompetensutveckling som har genomförts för personal. Normkritiskt förhållningssätt ska genomsyra hela undervisningen. Stora möjligheter finns till tematiskt arbete i respektive arbetslag. Senast den 14 februari 2014 skall respektive arbetslag genomföra en aktivitet i ämnet. Fortbildning för personalen kring området ska genomföras under läsåret 13/14, dock senast den 30 oktober Arbetslag / undervisande lärare / rektorer

4 Personalnärvaro Personalen bör vistas i utrymmen där elever befinner sig mellan undervisningspassen. Personalfika förmiddagar. Personal rör sig i öppna ytor under hela arbetsdagen, särskilt viktigt under eftermiddagarna, kl Skolans lärare och personal har ett ansvar att aktivt agera uppsökande genom att ta personlig kontakt med ungdomar eller andra personer som dröjer sig kvar på eftermiddagarna. Rektor / samtlig personal Elevers medvetenhet om vad kränkande behandling innebär Öka elevernas kunskap och medvetenhet om vad kränkande behandling är och om hur skolan förhåller sig/agerar kring detta. Uppföljning: Samtliga arbetslag återkopplar skriftligen sina insatser till Tryggmiljögruppen senast den 1 mars Utbildning skall ges till elever kring vad kränkande behandling är och informera eleverna så att de får god kännedom om skolans handlingsplan. en bör genomföras senast den 14 februari 2014, för att eleverna skall kunna besvara Tryggmiljöenkäten. Samtliga arbetslag Elevskyddsombud Att bedriva ett arbete i enlighet medarbetsmiljöförordningen paragraf 6A med syfte att öka elevernas känsla av trygghet när de vistas i skolans lokaler/omgivningar Uppföljning: Senast den 1 mars 2014 ska samtliga rektorer återkoppla skriftligen till Tryggmiljögruppen hur många elevskyddsombud som finns vid skolan samt utvärdera genom Tryggmiljöenkäten hur det fungerat. Elevskyddsombud ska finnas på Risbergska skolan. Senast den 1 september 2013 har varje program/avdelning samt årskurs utsett en ordinarie och en ersättare. Elevskyddsombuden föreslås även fungera som elevrepresentanter i Tryggmiljögruppen. Rektorer

5 Ökad förståelse = ökad samvaro Genom att ge ökad kunskap och förståelse hos elever och personal kring de funktionsnedsättningar som är vanligast förekommande i vår skolas elevgrupp (dövhet, dövblindhet, hörselskada, NPF, rörelsehinder samt synskada) ökar vi känslan av samhörighet i skolans verksamhet. Uppföljning: Samtliga arbetslag återkopplar skriftligen, senast den 1 mars 2014, till Tryggmiljögruppen vilka insatser som har utförts och utkomsten av detta. Ledningsgruppen återkopplar skriftligen, senast den 1 mars 2014, till Tryggmiljögruppen om vilka åtgärder för kompetensutveckling som har genomförts för personal. Åtgärd Utbildning till personal för att ge fördjupad kunskap kring funktionsnedsättningar. Öka elevers kunskaper genom att ta upp och diskutera ämnet i samtliga kurser i allmänhet, och i de kurser där ämnet omnämns i synnerhet. Tryggmiljögruppen sammanställer med förslag utifrån arbetslagsrapporterna samt utifrån Tryggmiljöenkäten. Rektorer / arbetslag Elever på SPRI samt elever med olika etniska och religiösa tillhörigheter Genom ökad kunskap och förståelse hos elever och personal kring olika individers etniska och religiösa tillhörigheter vill vi öka samvaron och motverka segregation. Uppföljning: Samtliga arbetslag återkopplar skriftligen senast 1 mars 2014 till Tryggmiljögruppen vilka insatser som har utförts och utkomsten av detta. Samtliga rektorer återkopplar skriftligen senast 1 mars 2014 till Tryggmiljögruppen om vilka åtgärder för kompetensutveckling som har genomförts för personal. Åtgärd Utbildning till personal för ökad kunskap kring olika etniska och religiösa inriktningar. Öka elevers kunskaper genom att ta upp och diskutera ämnet i samtliga kurser i allmänhet, och i de kurser där ämnet omnämns i synnerhet. Genom ökad kunskap och förståelse hos elever och personal kring olika individers etniska och religiösa tillhörigheter vill vi öka samvaron och motverka segregation. Rektorer / arbetslag

6 Kartläggning Skolan genomför dessa kartläggningar: *Trygghets-/skyddsrondsvandringar i skolans inomhus- och utomhusmiljöer: Tryggmiljögruppen tillsammans med elevskyddsombuden i januari, maj, september och november. Sammankallande är Tryggmiljögruppens sammankallande rektorer. *Utbildning och handledning till skolans elevskyddsombud. Ledningsgruppen tar ansvar för att utbildning genomförs. Representanter i Tryggmiljögruppen ansvarar för att elevskyddsombuden får kontinuerlig handledning. *Tryggmiljöenkät genomförs en gång per läsår i årskurs 1 och 2 samt 1-3 på Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. Enkäten genomförs mellan sportlov och påsklov 24 februari april *Planerade samtal genomförs: -Tryggmiljögruppen stämmer av med elevrepresentanterna i gruppen kring stämningen och trygghetskänslan i skolan vid varje möte vid en stående punkt på dagordningen. -Tryggmiljögruppens lärarrepresentanter återkopplar till Tryggmiljögruppen det som fångats upp i respektive arbetslag vid en stående punkt på dagordningen. -Mentors utvecklingssamtal två gånger per läsår följer upp elevens trivsel och känsla av trygghet i skolans miljö. Mentor vidarebefordrar omgående signaler om otrivsel och otrygghet till elevhälsoteam. -Skolsköterskorna rapporterar generella signaler från de årliga hälsosamtalen med eleverna i årskurs 1 vilket ger underlag för Tryggmiljögruppens arbete. -Vid kuratorernas enskilda samtal med eleverna sker avstämning kring trygghetskänsla och trivsel. Skolans bibliotekarier skall finnas med i Tryggmiljögruppen. Bibliotekarierna fångar upp ensamma eller otrygga elever. Det de uppmärksammar rapporteras till respektive elevs mentor. -Skolans café- och matsalspersonal finns representerade i Tryggmiljögruppen då de fångar upp ensamma eller otrygga elever. Det café- och matsalspersonal uppmärksammar skall rapporteras till respektive elevs mentor. -Rektorernas avdelningsråd fångar upp stämningen i skolan och tendenser till otrivsel och otrygghet. Varje enskild rektor rapporterar till Tryggmiljögruppsansvariga rektorer. -Skolans administrativa chef, som är en representant i Tryggmiljögruppen, rapporterar till Tryggmiljögruppen vad skolans vaktmästeri uppfattat för signaler om ensamma eller otrygga elever som vistas i skolans miljöer. -De tre elevråden på skolan fångar upp känsloyttringar kring trivsel och känsla av trygghet i skolans miljöer. Elevråden rapporterar i kontakt med rektorerna.

7 -Skolkonferensen är ett forum där otrivsel och otrygghet kan signaleras. Skolledningen ansvarar för att signaler på otrivsel och otrygghet förs fram till Tryggmiljögruppen. Ovanstående områden utgör fasta punkter på Tryggmiljögruppens dagordning. Vidare genom: mentorernas utvecklingssamtal, skolsköterskornas hälsosamtal med årskurs 1-elever, kuratorernas samtal med eleverna, alla elever som deltar i enkätundersökningen. Hur personalen har involverats i kartläggningen I Tryggmiljögruppen finns två lärarrepresentanter, en ordinarie och en ersättare, från varje program/avdelning som fångar upp iakttagelser från arbetslagen och lärarkollegiet. Detta förmedlas till Tryggmiljögruppen. Därigenom är lärargruppen, skolledning, elevhälsoteam, mentorer, bibliotek, vaktmästeri, café- och skolmåltidspersonal involverade. Varje insats/aktivitet i årets Likabehandlingsplan utvärderas av TRM- gruppen Besöksadress: Hagagatan 53, Postadress: Box 31150, Örebro Telefon , Fax: e-post:

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen

Likabehandlingsplan 2014. Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen Likabehandlingsplan 2014 Folkuniversitetet, Vuxenutbildningsavdelningen 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Sfi, komvux, särvux Ansvariga för planen Verksamhetsledare Cecilia Björkquist,

Läs mer

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14

Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 131219 Leksands gymnasiums plan mot diskriminering och kränkande behandling Lå 13-14 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Leksands gymnasium och samtliga APLplatser Ansvariga för planen

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier

BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28. LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Duveholmsgymnasiet 2011-09-28 LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan mot diskriminering och trakasserier Innehåll: Inledning - lagrum, definitioner... 3 Kommunens övergripande målsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GNOSJÖANDANS KUNSKAPSCENTRUMS (GKC) PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grunduppgifter Verksamhetsformer samt ansvarig för planen Skolformer som omfattas av planen är gymnasieskola och gymnasiesärskola.

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå

Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Likabehandlingsplan för läsåret 2014/2015 Guldstadsgymnasiet, Skellefteå Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vision 3. Resurser för likabehandlingsarbete 4. Begrepp och definitioner 5. Utvärdering av

Läs mer

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Teknikprogrammet Bessemerskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Teknikprogrammet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 FÖRSKOLAN, SKOLAN OCH FRITIDSHEMMETS PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Plan mot diskriminering,och kränkande behandling Analysera arbetet med arbete mot diskriminering, trakasserier och

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15

LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING. WHG läsåret 14/15 LIKABEHANDLINGSPLAN och PLAN MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING WHG läsåret 14/15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 1.1 Bakgrundslagar 1.2 Definition av kränkningar 1.3 Mål med arbete och insatser 1.4 Skyldigheter

Läs mer

Hedeskolans. likabehandlingsplan

Hedeskolans. likabehandlingsplan Hedeskolan, Björnbärsvägen 2, 457 31 Tanumshede Telefon: 0525-18192, 0525-183 14 Hedeskolans likabehandlingsplan 2012-01-10 Övergripande mål Hedeskolan och fritidshemmets Likabehandlingsplan Likabehandlingsplanen

Läs mer

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Paradisskolan/Björndalsskolan 2015-01-08 Paradisskolan 7-9 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Denna plan gäller till och med 31/12-15 Innehåll Vår plan Mål och vision Bakgrund Definition

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Ekonomiprogrammet 2014-09-01 2015-08-10 Innehåll Syfte och innehåll... 2 Definition av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.... 2 Analys

Läs mer

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016

Trygghet, ansvar och respekt på. Järvenskolan 2015/2016 Trygghet, ansvar och respekt på Järvenskolan 2015/2016 Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Arvika kommun, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden 5, Arvika Hemsida: www.arvika.se Telefon:

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan 4-6 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING 1 Årlig PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Myrsjöskolan 2015 2 Innehållsförteckning sid Plan mot diskriminering och kränkande behandling 3 Organisation och förebyggande arbete 3 Delaktighet

Läs mer

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4

DISKRIMINERING 4 Kränkande behandling 4 Trakasserier 4 Annan kränkande behandling 4 Diskriminerande handlingar 4 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Läsåret 2014-2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid. SKOLANS VISION 3 Till dig som elev. 3 Till dig som personal 3 Till dig som vårdnadshavare 3 Personalinformation

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015

LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 LIKABEHANDLINGSPLAN BERGSJÖSKOLA ÅR 7-9 2014-2015 1 Vår vision På Bergsjö skola ska alla må bra och känna sig trygga. Alla ska accepteras för den man är och kunna vara sig själv. Alla på skolan känner

Läs mer

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Risebergaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, fritidshem och grundskola a för planen Rektor Cecilia Svebrant Vår

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling på Tångaskolan år F-5 och Tångaskolans fritidshem 2014/2015 1 ( 8) Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 4 Kartläggning 5 Handlingsplan för

Läs mer

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013

Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm. Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Likabehandlingsplan för Distra Bygg Gymnasium i Stockholm Stockholm 14 augusti 2013 Reviderad 13 september 2013 Innehållsförteckning Inledning... 1 Lagarns ändamål och tillämpningsområde... 1 Diskrimineringslag

Läs mer

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015

Bruksgymnasiet en plats att mötas. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 Bruksgymnasiet en plats att mötas Plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan 2015 INLEDNING Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla

Läs mer

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15

Trygghetsplan. Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling. Fridensbergs förskola 2014-15 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och årlig plan mot kränkande behandling Fridensbergs förskola 2014-15 möjligheter samverkan BEmötande delaktighet helhetstänkande relationer dialog samsyn värdegrund 1

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling Skolans namn Planen gäller Morö Backe skola Läsåret 2015/2016. Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleklass, Fritidshem, Grundskola

Läs mer

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Bessemerskolan Handelsprogrammets plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasiet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Grundskola Tunabergsskolan Ansvarig för planen Rektor: Lena Engebrand Nikou Planens giltighetstid: Augusti 2014 januari 2016

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING

LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING LIKABEHANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING Gäller barn - barn, barn - personal och personal barn samt personal personal. s likabehandlingsplan 2009/10 1 s likabehandlingsplan.

Läs mer