SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 TRANAs KOMMUN Sida 1(30) KOMM UNSTYRELSEN Plats och tid Beslutat Stadshuset kl: 09:00-15:00 Anders Wilander, (m) Anne-Christine Backlund, (kd) Bengt E Carlsson, (s) Krister Rydholm, (m) Trygve Lundblad, (kd) Per Ulfsbo, (fp) Leif Andersson, (c) Bo Fahlström, (s) Anders Karlsson, (s) Mona Pettersson, (s) Colm 6 Ciamån. (mp) Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Passiva ersättare Tobias Gyllensten, (s) Leif Osbeck, (kd) Mats Antonsson, (kd) Björn Thiele, (s) Närvarande efter beslut Per-Arne Wahlberg, (sd) Rebecca Lagerstedt, (v) Övriga närvarande MatiIda Fransson, (mp) Roger Westman Cecilia Stedt Tom-ÅgeJohannesen Pär Thudeen Rosie-Marie Fors Anders Rosen Föredragande Sekreterare Planingenjör Ekonom Ekonomichef Utvecklingsstrateg 161 Kommunledningskontoret tfn Tranås fax

2 >:~.. ( Sammant rädesdatum ":~ TRANAs KOMMUN IT;J KOMMUNSTYRELSEN Justerare Justeringens plats och tid Anne-Christine Backlund (kd) Stadshuset kl: 08:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare, Jh

3 ~ TRANAs KOMM UN KOMMUNSTYRELSEN ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget t as ned Förvaringsplats fö r protokollet Kommunstyrelsens närarkiv Underskrift Cecilia Stedt I, ~If)! \./ '

4 ' 7KJ....,-J; ' " ~. '- " ~ Z ;~ TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 148 Dm 375/10 Tranås direkt -Tranås United AB, ksau 148, ks 133 Tranås United AB har utrett om det finns möjlighet och förutsättning för Tranås kommun att inrätta ett frontoffice (medborgarkontor) i Tranås. I utredningen presenteras möjligheten att inrätta ett frontoffice på Storgatan där Turistbyrån föreslås ingå. I samband med utredningen av frontoffice föreslås Tranås kommun även engagera sig i projekten tillväxt Tranås, Science Park m.m. Utredningen har presenterats tör ledningsgruppen men inga synpunkter har framförts. Kommunstyrelsen beslutade att ta ställning till huruvida 550 tkrfrån tillväxtkontot används till projekt växtverket, 400 tkroch Tranås Direkt 150 tkrunder år2010, vid kommunstyrelsens sammanträde att vid kommunstyrelsens sammanträde ta ställning till om1 500 tkrfrån tillväxtkonton år 2011 skall används till följande: Science park växtverket Näringslivsutveckling Tranås Direkt tillgänglighet 400 tkr 600 tkr 500 tkr att begära utökad driftsbudgetram för kommunstyrelsen år2010 med tkravseende ökade kostnader för befintlig länstrafik 400 tkroch 1500 tkr till affärsutveckling, tillgänglighet och växtverket. att begära utökad investeringsram för kommunstyrelsen år2012 med tkr, avseende Storgatans gestaltning tkr och Tranås hamn tkr. Under kommunstyrelsens sammanträde redogör kommunalråd Anders Wilander (m) för attfrågan angående inrättande avtranås direkt ej har samverkats. Med anledning av detta yrkar Wilander att kommunstyrelsen ej tar ställning till inrättandet avtranås direkt men i övrigt bifaller de två första attsatserna. Detta yrkande medför även att kommunstyrelsen ändrar sitt ställningstagande angående den tredje att- satsen till att endast begära en utökad driftbudgetram med 1400 tkr år 2010.

5 TRANAs KOM MUN KOMMUNSTYRELSEN 148 Dnr 375/10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 400 tkrfrån tillväxtkontot används under 2010 tillprojekt växtverket att tkrfrån tillväxtkonton år 2011 skall används till följande : Science park - växtverket Näringslivsutveckling 400 tkr 600 tkr att begära utökad driftsbudgetram för kommunstyrelsen år2012 med 1400 tkr avseende ökade kostnader för befintlig länstrafik 400 tkroch 1000 tkr till affärsutveckling och växtverket.

6 -... ~,;. ;~..:... TIJ (.':: -:: TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sam manträdesda tum 149 Dm Kollektivtrafik -linje 160 Aneby-Tranås Genom nya östgötapendel med direkttåg sträckan Norrköping - Jönköping förbättras kommunikationerna bl. a. mot Jönköping. Dock innebär förändringen att linje 150 Tranås - Eksjö får ett betydligt reducerat turutbud sträckan Tranås - Aneby. Resande med kollektivtrafik mellan Tranås och Eksjö hänvisas till tåg på sträckan Tranås -Aneby och byte till buss i Aneby för vidare resa mot Eksjö. Detta kan ses som en försämring mot vad som gäller idag. Dock innebär det nya trafikupplägget att antalet bussförbindelser mellan Aneby - Eksjö utökas kraftigt för att kunna svara mot tågens anslutningar ianeby. Motivet för Tranås att engagera sig i finansieringen av linje 160 Aneby - Lommaryd - Hullaryd Frinnaryd - Sunnhultsbrunn - Tranås och omvänt äratt det är angeläget att i samverkan med Aneby kommun möjliggöra resor främst för arbete och studier för boende kanske främst på mellanliggande landsbygd och i mindre orter. Det ärlämpligt att Tranås medverkan utvärderas efter två år. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att Tranås kommun medverkar vid finansieringen av utökade antal turer på linje 160 Aneby Tranås fr.o.m. 12december 2010 med 50 procent av beräknad nettokostnad, ca tkr per år att Tranås kommuns medverkan utvärderas efter två år att finansiering sker genom att kommunikationskontot tillförs 90 tkr fr.o.m. år Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

7 .,,u:; :,...,....-;. ~ ( ~:~' TRANAs KOM MUN KOMMUNSTYRELSEN 150 Dm339/10 Omfördelning av medel, ks 111 Samhällsbyggnadsförvaltningen äskar att få ta del av de pengar som återbetalats vid förlikning avseende asfaltskartellen. Anders Wilander (m) yrkar att ärendet läggs till bokslutsberedningen 11 mars då tekniska nämnden har möjlighet attäska medel där för de mer kostnader som nämnden har haft i samband med snöröjning m.m. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Anders Wilander (m) på återremiss av ärendet med motiveringen attäven tekniska nämnden bör yttra sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till tekniska nämnden. Vid kommunstyrelsens sammanträde återupptas ärendet. Socialdemokraterna yrkar genom Anders Karlsson (s) på bifall till tekniska nämndens förslag. Anne-Christine Backlund (kd) yrkar på att ärendet hänskjuts till bokslutsberedningen. Yrkanden Anders Karlssons (s) Anne-Christine Backlund (kd) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Anders Karlssons (s) yrkande och Anne-Christine Backlunds (kd) yrkande. Ordförande finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med Anne Christine Backlunds (kd) förslag. Votering begärs.

8 ~ TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 150 Dm 339/10 Ja-röstför Anne-Christine Backlunds (kd) yrkande Nej - röst för Anders Karlssons (s) yrkande Ja Nej Avstår Krister Rydholm Anne-Christine Backlund Tryggve Lundblad Per Ulfsbo Leif Andersson Bengt E Carlsson Bo Fahlström Anders Karlsson Mona Pettersson Colm O Ciaman Anders Wilander Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja - röster mot 4 nej -rösteri enlighet med Anne-Christine Backlunds (kd) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet hänskjuts till bokslutsberedningen. IuIdraqsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 151 Dnr 421/10 Antagande av dokumenthanteringsplan för overforrnyndaren, ksau 181 Kommunfullmäktige har ansvar för de allmänna handlingar som skapas inom dess verksamheter. För att den dokumentation som sparas från verksamheten skall bli möjlig att använda och ge en bra bild över verksamheten behöver handlingar som inte har långsiktigt värde gallras ut. Gallring betyder att handling förstörs, kastas bort. Överförmyndaren tillhör kommunfullmäktiges verksamheter. Därför skall kommunfullmäktige fatta beslut om vilka handlingar gällande överförmyndarens verksamhet som får gallras. Som hjälpmedel för hur handlingar skall hanteras finns en dokumenthanteringsplan upprättad. Den har upprättats i samarbete mellan överförmyndare, berörd tjänsteman och kommunarkivarien. Aktuella lagar och anvisningar har följts i arbetet: Arkiviagen, Arkivförordningen och Råd om bevarande och gallring utgivna av samarbetsgruppen mellan Riksarkivet och Sveriges kommuner och landsting samt rutiner inom verksamheten. En dokumenthanteringsplan innehåller information om vilka dokument/handlingar som äraktuella i verksamheten, sorteringsordning, förvaringssätt, när leverans till kommunarkivet skall ske, om handlingen skall bevaras eller gallras utm.m. Dokumenthanteringsplanen behöver kontinuerligt uppdateras för att den ska vara aktuell. Minst en gång per mandatperiod bör översyn ske, vilket ärmålsättningen framöver. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta attfastställa dokumenthanteringsplan för överförmyndarens verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa dokumenthanteringsplan för överförmyndarens verksamhet.

10 ~ "').;. W r. ~ TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRB...SEN 152 Dm 363/10 Fastställande av kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings läns budget, ksau 183 Förslag till budget 2011 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ha översänts till Tran ås kommun för samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta attförslag till budget 2011 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkän na förslag till budget 2011 tör kommunalförbundet Media center Jönköpings län. Utdragsbeslyrkande

11 'W TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKO LL Samm anträdesdatum KOMMUNSTYRa SEN 153 Dm17/10 Äterrapportering kvalitetskontrollplan 2010, ks 4 Kommunchef Roger Westman återrapporterar angående kommunledningsfönaltningens arbete med kommunens hemsida, informationssäkerhetsarbete samt integreringen av koncernledningssystemet Kon Led inom ramen för kvalitetskontrollplanen. Kommunstyrelsen beslutar att lägga återrapporteringen till handlingarna.

12 ~ -.."", TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 154 Dm497/10 Lägesrapport angående arbetet med att implementera motion om gruppboende för ensamkommande flyktingbarn, kf , ksau 120, ks 104, kf 134, ks 141 Kommunchef Roger Westman redogör för det fortskridande arbetet med implementeringen av motion om gruppboende för ensamkommande flyktingbarn. Westman berättar att en representant från Migrationsverket närvarade vid det senaste mötet med arbetsgruppen och redogjorde för de krav som verket stipulerar för upprättande av avtal med kommunen. I dagsläget berör diskussionerna ca5-8 barn men kommunen måste kunna garantera attca barn kan mottagas. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen återupptar diskussionen om huvudmannaskap för frågan vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen att lägga informationen till handlingarna.

13 [jj TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 155 Dm 231/10 Detaljplan för del av Junkaremålen 2: 1 och del av Fröafall 2:1 m.fl. (Junkaremålens strand) Tranås stad, ksau 106, ksau 179 Planingenjör Tom-Äge Johannesen presenterar ärendet. Rubricerade detaljplan har varit utställd för allmän granskning under tiden till och med Under denna tid har yttranden utan erinran inkommit från Tekniska nämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra under förutsättning att erforderlig anmälan/tillstånd när det gäller vattenverksamheten erhålls. Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsen. Räddningstjänsten framför att insatstiden till området är under 10 minuter och att skydd mot brandspridning mellan byggnader skall beaktas. Alla byggnader skall vara lätt tillgängliga och inga byggnader får ha längre avstånd till uppställningsplats för räddningsfordon än 50 meter. Avståndet mellan brandpost och angreppsväg bör inte överstiga 150 meter. Kommentar: Sam liga synpunkter från räddningstjänsten går att tillgodose i detaljplanen. Samlade Handikapp Rörelsen i Tranås SHR anser att samhällets krav på tillgänglighetskall garanteras på gång- och cykelstråk, strandpromenad och den nya gångbron. De skall vara fria från hinder och ha godkända lutningar. Belysning skall planeras så att det ger trygghet. Alla huskroppar skall förses med hissar för att tillgodose tillgängligheten. Kommentar: Beträffande samtliga allmänna gångstråk så ärdet planens intention att dessa skall ha hög tillgänglighet och utformas på ett tryggt sätt för samtliga användargrupper. Alla byggnader med 3eller flera våningar skall utföras med hiss och krav

14 ~ TRANAs KOMMUN Sammanträdesda tum KOMMUNS1YRELSEN 155 Dm 231/10 på detta ställs i samband med bygglov. Länsstyrelsen påpekar att mark som översvämmas klassas som vattenområde enligt 11 kap. MB och bedömer att de utfyllnader som föreslås i planen ärtillståndpliktig vattenverksamhet. En prövning bör göras innan detaljplanen antas för att klargöra att detaljplanen är möjlig att genomföra och att markanvändningen är lämplig. Beträffande det bullerplank som skall uppföras bör det urgenomförandebeskrivningen framgå hur uppförandet säkerställs t.ex. genom exploateringsavtal. Kommentar: Tillståndsansökan har påbörjats med samråd mellan kommunen och länsstyrelsen, I samrådet framkom det vad en ansökan bör innehålla. P.g.a. strandskyddets inträde 1januari 2011 kommer kommunen att anta detaljplanen innan dess och parallellt jobba med erforderligt tillstånd för vattenverksamheten. Beträffande bullervallen så är avsikten att den skall uppföras av kommunen eftersom det är på kommunens mark. Genomförandebeskrivningen kompletteras med att exploateringsavtal erfordras i de fall kommunen avser att sälja marken till extern exploatör. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att anta förslag till detaljplan för del av Junkaremålen 2:1 och del av Fröafall2:1 m.fl. (Junkaremålens strand) i Tranås stad. Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar socialdemokraterna genom Bengt E Carlsson (s) på att detaljplanen inte antas. Yrkanden Kommunstyrelsens arbetsutskotts Bengt E Carlssons (s) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt E Carlssons (s) yrkande. Ordförande finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering begärs. I Utdraqsbestyrkand

15 ~ 'L. ~!, '~~ TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMM UNSTYRELSEN 155 Dm 231/10 Ja-röst förarbetsutskottets förslag Nej -röst för Bengt E Carlssons (s) yrkande Ja Nej Avstår Krister Rydholm Anne-Christine Backlund Tryggve Lundblad Per Ulfsbo Leif Andersson Bengt E Carlsson Bo Fahlström Anders Karlsson Mona Pettersson Colm O Ciarnain Anders Wilander Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja- röster mot 4 nej -rösteri enlighet arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till detaljplan för del avjunkaremålen 2:1 och del av Fröafall 2:1 m.fl. (Junkaremålens strand) i Tranås stad. Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet

16 ~ TRANAs KOMM UN KOM MUNSTYRELSEN 156 Dm230/10 Detaljplan för del av Grytbäcken 3:1 m.fl. (Lugnaiandet) i Som mens samhälle, ksau 105, ksau 180 Planingenjör Tom-Åge Johannesen presenterar ärendet. Rubricerade detaljplan har varit utställd för allmän granskning under tiden Under denna tid har yttranden utan erinran inkommit från Tekniska nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. E.ON Elnät föreslår en ny placering av transformatorstationen enligt bifogad karta. Föreslaget är inom området som anges för parkeringsändamål beläget mellan Lugnavägen och Järnvägen. I övrigt hänvisar E.ON Elnät till tidigare yttranden. Kommentar: Förslag till ny placering av transformatorstation och tidigare synpunkter har beaktats. Länsstyrelsens bedömning äratt de åtgärder som föreslås i detaljplanen ärvattenverksamhet, länsstyrelsen kan dock inte avgöra om åtgärderna ärtillståndspliktig eller anmälningspliktiga. En prövning bör göras innan detaljplanen antas. Av handlingarna framgår det att bullerplank skall uppföras. För att säkerställa att planket uppförs bör det av genomförandebeskrivningen framgå att ett exploateringsavtal skall upprättas. För att klargöra markens lämplighet och förutsättningarna bör en mer detaljerad undersökning gällande förorenad mark genomföras. En sådan undersökning ska klargöra markföroreningarnas innehåll och omfattning. Kommentar: Förnyat samråd skall genomföras med länsstyrelsen innan planen antas för att klargöra om föreslagna åtgärder ärtillståndspliktig eller endast anmälningspliktig. Kommunen kommer att anta planen innan 1januari 201 1, d.v.s. innan strandskyddsbestämmelserna inträder i området. Beträffande förorenad mark har planen påförts en planbestämmelse som villkorar att marken skall vara sanerad innan bygglov medges. När det gäller bullerplank kommer kommunen och Banverket att underteckna ett avtal kring finansiering, uppförande, drift och underhåll av detta. Kommunen för sin del tecknar ett exploateringsavtal med exploatören. Genomförandebeskrivningen kompletteras i detta avseende. L"'"

17 ~ TRANAs KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN 156 Dm Räddningstjänsten framför att insatstiden till området äröver 10 minuter. Mot bakgrund av insatstiden skall skydd mot brandspridning mellan byggnader beaktas enligt BBR 5:7. Vidare skall alla byggnader vara lätt tillgängliga med räddningstjänstens fordon enligt BBR 5:94. Vid fyravåningsbyggnader och uppåt behöver en hävare eller maskinstege användas för att genomföra tillfredställande utrymning. Uppställningsplatsen för räddningstjänstens fordon bör då vara min 9x6 moch max 9 mfrån husväggen. Avståndet mellan brandpost och angreppsväg bör inte överstiga 150 m. Byggnader bör dessutom placeras så lång österut som möjligt för att få ett så stort avstånd som möjligt till järnvägen. Kommentar: Detaljplanen medger bebyggelse uppemot 5 våningar. Den exakta utformningen och placeringen av den eller dessa byggnader äri detaljplanen inte avgjort, men Räddningstjänstens krav på ytor och avstånd går att tillgodose och studeras närmare i bygglovsprocessen. Trafikverket framför att bullerplanket inte skall placeras närmare än 4.5 mfrån närmsta järnvägsspår samt att Trafikverket ansvarar för byggnation och underhåll mot att kommunen står för finansieringen. Ett avtal skall upprättas som fördelar ansvar och finansiering. Kommentar: Genomförandebeskrivningen har kompletterats med Trafikverkets synpunkter angående avtal som säkerställer finansiering för uppföranden och drift av bullerplank. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att anta förslag till detaljplan för del av Grytbäcken 3:1 m.fl. (Lugnaiandet) i Som mens samhälle. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till detaljplan för del av Grytbäcken 3:1 m.fl. (Lugnaiandet) i Sommens samhälle. IuId"" """., ""

18 mtranas KOMMUN KOM MUNSTYRELSEN 157 Dm Kungörelse -utställn ing Övrarp 2:14 m.f!.. ksau 177 Detaljplanen har som syfte att utöka byggrätten och möjliggöra permanentboende i Övrarp. Förslaget medger bostäder i en våning, friliggande byggnadssätt. Huvudbyggnadens area får vara 150 kvm och komplementbyggnad högst 60 kvm, byggnadshöjd maximalt 4,5meter och takvinkel högst 30 grader. Det ärtillåtet att bebygga 1/5 av tomtytan. Mot stranden tillåts uppförande av högst 30 kvm den tillåtna arean för komplementbyggnad. Beslut om upphävande av strandskydd i vattnet kommer atttas för att möjliggöra uppförande av brygga på tomtmark. Förutsättningarna ärattalla fastighetsägare blir medlemmar i gemensamhetsanläggningen för avlopp inom området och attavloppsanläggn ingen är godkänd. Enligt kommunens planering skall anslutning till kommunalt VA -nät göras år2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att ej ha någon erinran mot förslaget. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. «J u s t e r~e s sign

19 158 Dm418/10 Budget ksau 173 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av Tranås kommuns verksamhet år2012 beslutas en oförändrad skattesats på 21 :55 procent av den beskattningsbara inkomsten. Budgetberedningen föreslår attdet budgeterade resultatet för år2012 fastställs till 15,7 mkr. För att Tranås kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning beslutas följande: atttranås kommuns budgeterade resultat för år2012 fastställs till 15,7 mkr att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna skall uppgå till maximalt 99,4 % att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna senast år2014 skall uppgå till maximalt 98,0% attvarje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser. Riktlinje för buffert för varje nämnd är 1% av budgetramen att investeringar under mandatperioden ska självfinansieras på så visattinga nya lån har tecknas vid mandatperiodens slut p.g.a. investeringsnivån attskattesatsen fastställs till 21 :55 procent per skattekrona attbegravningsavgiften oförändrat skall uppgå till 0:24 procent per skattekrona att räntan på reverser och lån för 2012 mellan Tranås kommun och bolag inom kommunkoncernen fastställs till maximalt statslåneräntan plus 1% attekonomiavdelningen har rätt att under året omsätta lån, d v s låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året i enlighet med finanspolicyn attanvisa kommunstyrelsen en oförändrad ram på 50 mkr för den tillfälliga upplåningen under år 2012 attkommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser år 2011 upp till etttotalt högsta lånebelopp om 100 mkr (2010: 100mkr, 2009: 80mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader attkommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranåsbostäders låneförpliktelser år 2011 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 mkr (2010: 253 mkr, 2009: 239mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Industrifastigheter AB:slåneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 mkr (2010: 37 mkr, 2009: 40 mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader I U""g,,,,,,",,,",,

20 1jj TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 158 Dm418/10 att koncernbidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år 2011 fastställs till 12,5 mkr minus räntekostnad för avtranås kommun utlånade medel (75 mkr) att koncernbidraget från AB Tranåsbostäder till Tranås Stadshus AB år 2011 fastställs till 2 mkr attkoncernbidraget från Tranås Stadshus AB till AB Tranåsbostäder ska motsvara det belopp som överstiger årets räntekostnad på fastighetslån enligt STIBOR 12 mån att fastställa taxor för 2011 enligt nämndernas budgetförslag attinga budgetöverskridanden accepteras under året att nämndernas och de kommunala bolagens uppföljning avdet prioriterade tillväxtmålet invånare år2025 även fortsatt ska göras enligt modellen med styrkort. Detta arbete ska integreras i budgetarbetet attekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna med anledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag samt diverse budgetjusteringar som inte ändrar hur befintliga budgetmedel i grunden används och disponeras attavslå alla icke tillstyrkta framställningar att kommunstyrelsens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att kommunstyrelsens investeringsbudget för år2012 fastställs till 8918 tkr att miljö- och hälsoskyddsnämndens driftbudget för år2012 fastställs til tkr att miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till Otkr atttekniska nämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr atttekniska nämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till tkr attuttag ur VA-fond 2012 medges med maximalt 1500 tkr. Budgetutrymmet för uttag VA-fond ingår i fastställd driftbudgetram 2012 attbyggnadsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till 2360tkr attbyggnadsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till Otkr attgriftegårdsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr attgriftegårdsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 600 tkr attkultur- och fritidsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 3400tkr attbarn- och utbildningsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr attbarn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 2600 tkr att socialnämndens driftbudaet för år2012 fastställs till tkr

21 .~~ [ '~:~ TRANAs KOMM UN ~ KOMM UNSTYRElSEN 158 Dm418/10 att socialnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 950 tkr Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till budget 2012 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom arbetsutskottets förslag att barn- och utbildningsnämnden år2012 ska tilldelas 332 tkrför öronmärkta statsbidrag att socialnämnden år 2012 ska tilldelas 257 tkr för öronmärkta statsbidrag att kommunstyrelsen ges mandat att disponera tillväxtmedel för 2011 och 2012 att uppdraga åt bygg- och miljönämnden att planera för en anställning aven klimat- och miljöstrateg attfinansiering avtjänsten som klimat- och miljöstrateg skall behandlas av bokslutsberedningen i mars Socialdemokraterna deltog inte i beslutet. C) Justerares sign

22 I4:' 't ~ "',.. KOMMUNSTYRELSEN TIfJ TRANAs KOMMUN Sam manträdesdatum 159 Dnr 44/10 Styrdokument exploatering, ks 22, ks 66 Frågor angående exploateringsverksamhet ärstrategiskt viktiga frågor för kommunens utveckling. Med anledning av detta ärdet väsentligt att exploateringsverksamheten och dess konsekvenser lyfts fram på etttydligt sätt i den politiska behandlingen. Det gäller inte minst i budgetarbetet. För att öka insynen i kommunens exploateringsverksamhet föreslås ändrade rutiner för ekonomisk redovisning samt attmark- och exploateringsansvarig ansvarar för budgetering av exploateringsprojekt, liksom den rapportering och förslag till beslut som krävs av kommunstyrelsen i dessa frågor. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för utredning av finansiering av ovanstående verksamhet. Ekonomikontoret föreslår genom ekonom Pär Thudeen attärendet istället hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde i november Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att hänskjuta antagande av styrdokumentet och finansiering till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2010 i samband med budgetbeslut. Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Under kommunstyrelsens sammanträde redogör ekonom Pär Thudeen för att mark- och exploateringsansvarig har analyserat vilket utrymme som finns till exploateringar år2010. Det framkommer attinga medel finns avsatta för exploatering av de områden som politiken tagit fram. Följande investeringsanslag äskas av tekniska nämnden: Höganloft III Hätte II Ängaryd Skoboviken Mostugan III Summa 300 tkr (p.g.a. redan påbörjat) 330 tkr (p.g.a. redan påbörjat) 200 tkr(p.g.a. redan påbörjat) 400 tkr (p.g.a. redan påbörjat) 200 tkr(p.g.a. redan påbörjat) tkr Justerares sign O~ Uldragsbestyrkande

23 TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 159 Dm 44/10 Med anledning härav har tekniska nämnden av kommunfullmäktige i april år2010 tilldelats tkr för ändamålet år2010. En schablonmässig bedömning ger vid handen att den summan kommer att vara tillräcklig även törår2011 och 2012, förutsatt att ombudgetering av kvarvarande belopp beviljas i respektive års bokslutsberedning. Tekniska nämnden äskar därför inteytterligare medel för år 2012 (men sannolikt kommer 400 tkr per år-avseende ett nytt exploateringsområde varje år) att äskas år 2013 och framåt). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till mark- och exploateringsredovisning.

24 7 ;... ~~ ~. ' ':~. ITJ L '~ :~> TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYR&SEN 160 Dnr 417/10 Kommunstyrelsens styrkort, ksau 172 Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör för förslag till styrkort för kommunstyrelsen Enligt förslaget skall följande aktiviteter genomföras: Tranåsmodellen - tillväxt, styrkort, ekonomi etc. Attraktiv arbetsgivare - medarbetarsamtal, ledstjärna etc. Konkurrensprogram-upprätta och sätt mål för Förbättrad tillgänglighet - konled, telefoni, data Mäta och utvärdera brottsstatistiken Arbetsmarknadsförstoring - mät in och utpendling etc. Vidare skall följande styrtal beaktas: Andelen unga vuxna årmed försörjningsstöd ska minska Kommuninvånarnas upplevda trygghet ska öka (SeB) Medarbetarsamtal för samtliga anställda Uppfyllandegraden av energiplanens 21 punkter Arbetsmarknadsförstoring. pendlingsvolymen ska öka Tydlighet Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka 51km Konkurrensprogram Snabb svarsfrekvens telefoni Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet Även kommunfulläktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges styrkort presenteras för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta attanta förslag till styrkort för kommunstyrelsen. Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Anders Karlsson (s) att den del av styrkortet som rör aktiviteten konkurrensprogram, skall uteslutas. Colm ÖCiarnain (mp) yrkar på

25 TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRRSEN 160 Dm417/10 återremiss avärendet med motiveringen att förslaget bör föran kras i de nya partigrupperna innan beslut fattas. Kommunstyrelsen beslutar attåterremittera ärendet till de nya partigrupperna attärendet återupptas vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. c: J ~ rares sig n

26 , < ~ ;r m z ': :~~ TRANAs KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN 161 Dm434/10 Information om fastställd regional transportplan m.m. Utvecklingsstrateg Anders Rosen redogör för ärendet. Den regionala transportplanen ärnu fastställd av regeringen och regionstyrelsen. Regionstyrelsen blir den instans som kommer att hantera och besluta i frågor om eventuella omdisponeringar och fördeln ing avde olika potterna. Detta arbete bedrivs i nära samarbete med Trafikverket - region Syd med regionkontoret i Kristianstad och lokalkontoret i Jönköping. Enligt direktivet anges attför den nationella planen och länsplanerna gäller att planeringsramen 2010 skall motsvara anslagsnivån för det året enligt budgetpropositionen för 2009 medan resterande del av ramen skall fördelas med en elftedel per år Enligt uträkningar från Vägverket innebär detta för Jönköpings län en nivå motsvarande 88 miljoner kronor för I följande tabell är de större investeringarna redovisade med objekt per år. Det bör påpekas attdetta är en ekonomisk planering anpassade till den tilldelade ekonomiska ramen. Exempelvis kan byggtiden för ett objekt vara en annan än den ekonomiska planeringen. För de mindre investeringarna, marknadsanpassningspotten och bidragsobjekt anges ingen årlig fördelning. Regionförbundet anser att fördelningen till marknadsanpassningspotten och bidragsobjekt ska vara jämt fördelad under planperioden. Som framgårav tabellen avsätts mer medel till större investeringar under första delen av planperioden jämfört med senare delen av planperioden. Detta innebär med automatik att för de mindre investeringarna blir fördelningen den motsatta. I tabellen ovan har objektet väg 32 Sunneränga-Marbäck delats upp i två etapper. På så sätt kan delar av projektet genomföras tidigt under planperioden samtidigt som den fysiska planeringen för resterande sträckor hinner bli färdig.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Tryggve Lundblad (kd) ledamot

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Tryggve Lundblad (kd) ledamot TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (21) Plats och tid Tranås, kl 09:00-12:00 Beslutat Anders Wilander (m) ordförande Leif Osbeck (kd) tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s)

Läs mer

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist

Pär-Ove Lindqvist (ersättare Arnold Bengtsson) Malin Sjöberg. Ordförande Anders Ceder. Justerare... Pär-Ove Lindqvist Plats och tid Leja, kommunhuset, Lindesberg, kl. 8.30-11.10 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anders Ceder (S), ordförande Arnold Bengtsson (S) Margareta Ahlm (S) Hans-Olof

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Sammanträdesdatum 2009-01-13. TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen. Tranås, kl 09:00-12:00 TRANÅS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l (14) Plats och tid Beslutat Passiva Ersätt are Närvarande enligt särskilt beslut Tranås, kl 09:00-12:00 Anders Wilander (m) ordförande Ann-Christine

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström. Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-10-30 211 Tid 8.30-10.00 Plats Stadshuset Omfattning 210-215 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion:

Sammanträdesdatum. 2010-12-20 Sida 26(33) Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew Nordqvist (mp) föreslår i en gemensam motion: m- SAMMANTRÄDES PROTOKOLL TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 2010-12-20 Sida 26(33) 201 Dm 449/10 Svar på fungerande Internet för alla i Tranås kommun Inledning Eva Engström (c), Ingemar Karlsson (fp) och Kew

Läs mer

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, 08.30-10.15 Beslutande Ledamöter Jonny Jones (C), ordförande Annette Riesbeck (C), vice ordförande Ulrica Momqvist (M) Jan Dahlquist (S) Lars-Erik Kalles (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-11-23 1 (11) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 23 november 2005 klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina Nordquist (c),

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström

HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2007-11-06. Ingemar Svanström HÖGSBY KOMMUN Protokoll 1(12) Plats och tid Kommunhusets tingssal tisdagen den 6 november 2007 kl 09.00-12.40 Beslutande Ewa Engdahl (c), ordförande Marita Björkvall, (kd) kl 09.00-12.15, 380-386 Patrik

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson, socialchef 74. Kommunkontoret 2013-12-11 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.10, 19.25-20.20. 1 (9) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Bengt Andersson,

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2012-10-23 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-11.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

- KOMMUNSTRYRELSENS AU

- KOMMUNSTRYRELSENS AU -;... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ~ Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2015-06-09 Sida 15 (3B) - KOMMUNSTRYRELSENS AU 141 Dnr 406/15 Sponsring av projekt Ljusslingan Skrivelse har inkommit från Tranås handel (via

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-08-24 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 15.00-16.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Kristina

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-09-04 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 07.30-16.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m),

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 14 januari 2014, kl. 13.30 15.15 ande Monica Widnemark (s), ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Tommy Truedsson (s) Jan

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02. Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 1 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-03-02 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum 5 2011-03-02 8:15 Beslutande Roger Hansson 8:15-11:30 6-13 Kerstin Gadde Claes Nordevik Ingrid Cassel Bengt Johansson

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunstyrelsen 2007-07-19 1 Plats och tid torsdag 19 juli 2007 kl. 19.00-20.35 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sammanträdesrum Yxningen, Nya kommunhuset, kl 13.30 14.45 Beslutande Ledamöter Lennart Haraldsson (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Elisabeth Edlund (S) Mira Wedenberg (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer