SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL"

Transkript

1 TRANAs KOMMUN Sida 1(30) KOMM UNSTYRELSEN Plats och tid Beslutat Stadshuset kl: 09:00-15:00 Anders Wilander, (m) Anne-Christine Backlund, (kd) Bengt E Carlsson, (s) Krister Rydholm, (m) Trygve Lundblad, (kd) Per Ulfsbo, (fp) Leif Andersson, (c) Bo Fahlström, (s) Anders Karlsson, (s) Mona Pettersson, (s) Colm 6 Ciamån. (mp) Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Passiva ersättare Tobias Gyllensten, (s) Leif Osbeck, (kd) Mats Antonsson, (kd) Björn Thiele, (s) Närvarande efter beslut Per-Arne Wahlberg, (sd) Rebecca Lagerstedt, (v) Övriga närvarande MatiIda Fransson, (mp) Roger Westman Cecilia Stedt Tom-ÅgeJohannesen Pär Thudeen Rosie-Marie Fors Anders Rosen Föredragande Sekreterare Planingenjör Ekonom Ekonomichef Utvecklingsstrateg 161 Kommunledningskontoret tfn Tranås fax

2 >:~.. ( Sammant rädesdatum ":~ TRANAs KOMMUN IT;J KOMMUNSTYRELSEN Justerare Justeringens plats och tid Anne-Christine Backlund (kd) Stadshuset kl: 08:00 Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerare, Jh

3 ~ TRANAs KOMM UN KOMMUNSTYRELSEN ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget t as ned Förvaringsplats fö r protokollet Kommunstyrelsens närarkiv Underskrift Cecilia Stedt I, ~If)! \./ '

4 ' 7KJ....,-J; ' " ~. '- " ~ Z ;~ TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 148 Dm 375/10 Tranås direkt -Tranås United AB, ksau 148, ks 133 Tranås United AB har utrett om det finns möjlighet och förutsättning för Tranås kommun att inrätta ett frontoffice (medborgarkontor) i Tranås. I utredningen presenteras möjligheten att inrätta ett frontoffice på Storgatan där Turistbyrån föreslås ingå. I samband med utredningen av frontoffice föreslås Tranås kommun även engagera sig i projekten tillväxt Tranås, Science Park m.m. Utredningen har presenterats tör ledningsgruppen men inga synpunkter har framförts. Kommunstyrelsen beslutade att ta ställning till huruvida 550 tkrfrån tillväxtkontot används till projekt växtverket, 400 tkroch Tranås Direkt 150 tkrunder år2010, vid kommunstyrelsens sammanträde att vid kommunstyrelsens sammanträde ta ställning till om1 500 tkrfrån tillväxtkonton år 2011 skall används till följande: Science park växtverket Näringslivsutveckling Tranås Direkt tillgänglighet 400 tkr 600 tkr 500 tkr att begära utökad driftsbudgetram för kommunstyrelsen år2010 med tkravseende ökade kostnader för befintlig länstrafik 400 tkroch 1500 tkr till affärsutveckling, tillgänglighet och växtverket. att begära utökad investeringsram för kommunstyrelsen år2012 med tkr, avseende Storgatans gestaltning tkr och Tranås hamn tkr. Under kommunstyrelsens sammanträde redogör kommunalråd Anders Wilander (m) för attfrågan angående inrättande avtranås direkt ej har samverkats. Med anledning av detta yrkar Wilander att kommunstyrelsen ej tar ställning till inrättandet avtranås direkt men i övrigt bifaller de två första attsatserna. Detta yrkande medför även att kommunstyrelsen ändrar sitt ställningstagande angående den tredje att- satsen till att endast begära en utökad driftbudgetram med 1400 tkr år 2010.

5 TRANAs KOM MUN KOMMUNSTYRELSEN 148 Dnr 375/10 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 400 tkrfrån tillväxtkontot används under 2010 tillprojekt växtverket att tkrfrån tillväxtkonton år 2011 skall används till följande : Science park - växtverket Näringslivsutveckling 400 tkr 600 tkr att begära utökad driftsbudgetram för kommunstyrelsen år2012 med 1400 tkr avseende ökade kostnader för befintlig länstrafik 400 tkroch 1000 tkr till affärsutveckling och växtverket.

6 -... ~,;. ;~..:... TIJ (.':: -:: TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sam manträdesda tum 149 Dm Kollektivtrafik -linje 160 Aneby-Tranås Genom nya östgötapendel med direkttåg sträckan Norrköping - Jönköping förbättras kommunikationerna bl. a. mot Jönköping. Dock innebär förändringen att linje 150 Tranås - Eksjö får ett betydligt reducerat turutbud sträckan Tranås - Aneby. Resande med kollektivtrafik mellan Tranås och Eksjö hänvisas till tåg på sträckan Tranås -Aneby och byte till buss i Aneby för vidare resa mot Eksjö. Detta kan ses som en försämring mot vad som gäller idag. Dock innebär det nya trafikupplägget att antalet bussförbindelser mellan Aneby - Eksjö utökas kraftigt för att kunna svara mot tågens anslutningar ianeby. Motivet för Tranås att engagera sig i finansieringen av linje 160 Aneby - Lommaryd - Hullaryd Frinnaryd - Sunnhultsbrunn - Tranås och omvänt äratt det är angeläget att i samverkan med Aneby kommun möjliggöra resor främst för arbete och studier för boende kanske främst på mellanliggande landsbygd och i mindre orter. Det ärlämpligt att Tranås medverkan utvärderas efter två år. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att Tranås kommun medverkar vid finansieringen av utökade antal turer på linje 160 Aneby Tranås fr.o.m. 12december 2010 med 50 procent av beräknad nettokostnad, ca tkr per år att Tranås kommuns medverkan utvärderas efter två år att finansiering sker genom att kommunikationskontot tillförs 90 tkr fr.o.m. år Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag.

7 .,,u:; :,...,....-;. ~ ( ~:~' TRANAs KOM MUN KOMMUNSTYRELSEN 150 Dm339/10 Omfördelning av medel, ks 111 Samhällsbyggnadsförvaltningen äskar att få ta del av de pengar som återbetalats vid förlikning avseende asfaltskartellen. Anders Wilander (m) yrkar att ärendet läggs till bokslutsberedningen 11 mars då tekniska nämnden har möjlighet attäska medel där för de mer kostnader som nämnden har haft i samband med snöröjning m.m. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna över ärendet till kommunstyrelsen utan eget yttrande Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Anders Wilander (m) på återremiss av ärendet med motiveringen attäven tekniska nämnden bör yttra sig i ärendet. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till tekniska nämnden. Vid kommunstyrelsens sammanträde återupptas ärendet. Socialdemokraterna yrkar genom Anders Karlsson (s) på bifall till tekniska nämndens förslag. Anne-Christine Backlund (kd) yrkar på att ärendet hänskjuts till bokslutsberedningen. Yrkanden Anders Karlssons (s) Anne-Christine Backlund (kd) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på Anders Karlssons (s) yrkande och Anne-Christine Backlunds (kd) yrkande. Ordförande finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med Anne Christine Backlunds (kd) förslag. Votering begärs.

8 ~ TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 150 Dm 339/10 Ja-röstför Anne-Christine Backlunds (kd) yrkande Nej - röst för Anders Karlssons (s) yrkande Ja Nej Avstår Krister Rydholm Anne-Christine Backlund Tryggve Lundblad Per Ulfsbo Leif Andersson Bengt E Carlsson Bo Fahlström Anders Karlsson Mona Pettersson Colm O Ciaman Anders Wilander Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja - röster mot 4 nej -rösteri enlighet med Anne-Christine Backlunds (kd) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet hänskjuts till bokslutsberedningen. IuIdraqsbestyrkande

9 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL ~ TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 151 Dnr 421/10 Antagande av dokumenthanteringsplan för overforrnyndaren, ksau 181 Kommunfullmäktige har ansvar för de allmänna handlingar som skapas inom dess verksamheter. För att den dokumentation som sparas från verksamheten skall bli möjlig att använda och ge en bra bild över verksamheten behöver handlingar som inte har långsiktigt värde gallras ut. Gallring betyder att handling förstörs, kastas bort. Överförmyndaren tillhör kommunfullmäktiges verksamheter. Därför skall kommunfullmäktige fatta beslut om vilka handlingar gällande överförmyndarens verksamhet som får gallras. Som hjälpmedel för hur handlingar skall hanteras finns en dokumenthanteringsplan upprättad. Den har upprättats i samarbete mellan överförmyndare, berörd tjänsteman och kommunarkivarien. Aktuella lagar och anvisningar har följts i arbetet: Arkiviagen, Arkivförordningen och Råd om bevarande och gallring utgivna av samarbetsgruppen mellan Riksarkivet och Sveriges kommuner och landsting samt rutiner inom verksamheten. En dokumenthanteringsplan innehåller information om vilka dokument/handlingar som äraktuella i verksamheten, sorteringsordning, förvaringssätt, när leverans till kommunarkivet skall ske, om handlingen skall bevaras eller gallras utm.m. Dokumenthanteringsplanen behöver kontinuerligt uppdateras för att den ska vara aktuell. Minst en gång per mandatperiod bör översyn ske, vilket ärmålsättningen framöver. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta attfastställa dokumenthanteringsplan för överförmyndarens verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa dokumenthanteringsplan för överförmyndarens verksamhet.

10 ~ "').;. W r. ~ TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRB...SEN 152 Dm 363/10 Fastställande av kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings läns budget, ksau 183 Förslag till budget 2011 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län ha översänts till Tran ås kommun för samråd. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta attförslag till budget 2011 för kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkän na förslag till budget 2011 tör kommunalförbundet Media center Jönköpings län. Utdragsbeslyrkande

11 'W TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKO LL Samm anträdesdatum KOMMUNSTYRa SEN 153 Dm17/10 Äterrapportering kvalitetskontrollplan 2010, ks 4 Kommunchef Roger Westman återrapporterar angående kommunledningsfönaltningens arbete med kommunens hemsida, informationssäkerhetsarbete samt integreringen av koncernledningssystemet Kon Led inom ramen för kvalitetskontrollplanen. Kommunstyrelsen beslutar att lägga återrapporteringen till handlingarna.

12 ~ -.."", TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 154 Dm497/10 Lägesrapport angående arbetet med att implementera motion om gruppboende för ensamkommande flyktingbarn, kf , ksau 120, ks 104, kf 134, ks 141 Kommunchef Roger Westman redogör för det fortskridande arbetet med implementeringen av motion om gruppboende för ensamkommande flyktingbarn. Westman berättar att en representant från Migrationsverket närvarade vid det senaste mötet med arbetsgruppen och redogjorde för de krav som verket stipulerar för upprättande av avtal med kommunen. I dagsläget berör diskussionerna ca5-8 barn men kommunen måste kunna garantera attca barn kan mottagas. Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsen återupptar diskussionen om huvudmannaskap för frågan vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen att lägga informationen till handlingarna.

13 [jj TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 155 Dm 231/10 Detaljplan för del av Junkaremålen 2: 1 och del av Fröafall 2:1 m.fl. (Junkaremålens strand) Tranås stad, ksau 106, ksau 179 Planingenjör Tom-Äge Johannesen presenterar ärendet. Rubricerade detaljplan har varit utställd för allmän granskning under tiden till och med Under denna tid har yttranden utan erinran inkommit från Tekniska nämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inget att erinra under förutsättning att erforderlig anmälan/tillstånd när det gäller vattenverksamheten erhålls. Kommentar: Se kommentar till länsstyrelsen. Räddningstjänsten framför att insatstiden till området är under 10 minuter och att skydd mot brandspridning mellan byggnader skall beaktas. Alla byggnader skall vara lätt tillgängliga och inga byggnader får ha längre avstånd till uppställningsplats för räddningsfordon än 50 meter. Avståndet mellan brandpost och angreppsväg bör inte överstiga 150 meter. Kommentar: Sam liga synpunkter från räddningstjänsten går att tillgodose i detaljplanen. Samlade Handikapp Rörelsen i Tranås SHR anser att samhällets krav på tillgänglighetskall garanteras på gång- och cykelstråk, strandpromenad och den nya gångbron. De skall vara fria från hinder och ha godkända lutningar. Belysning skall planeras så att det ger trygghet. Alla huskroppar skall förses med hissar för att tillgodose tillgängligheten. Kommentar: Beträffande samtliga allmänna gångstråk så ärdet planens intention att dessa skall ha hög tillgänglighet och utformas på ett tryggt sätt för samtliga användargrupper. Alla byggnader med 3eller flera våningar skall utföras med hiss och krav

14 ~ TRANAs KOMMUN Sammanträdesda tum KOMMUNS1YRELSEN 155 Dm 231/10 på detta ställs i samband med bygglov. Länsstyrelsen påpekar att mark som översvämmas klassas som vattenområde enligt 11 kap. MB och bedömer att de utfyllnader som föreslås i planen ärtillståndpliktig vattenverksamhet. En prövning bör göras innan detaljplanen antas för att klargöra att detaljplanen är möjlig att genomföra och att markanvändningen är lämplig. Beträffande det bullerplank som skall uppföras bör det urgenomförandebeskrivningen framgå hur uppförandet säkerställs t.ex. genom exploateringsavtal. Kommentar: Tillståndsansökan har påbörjats med samråd mellan kommunen och länsstyrelsen, I samrådet framkom det vad en ansökan bör innehålla. P.g.a. strandskyddets inträde 1januari 2011 kommer kommunen att anta detaljplanen innan dess och parallellt jobba med erforderligt tillstånd för vattenverksamheten. Beträffande bullervallen så är avsikten att den skall uppföras av kommunen eftersom det är på kommunens mark. Genomförandebeskrivningen kompletteras med att exploateringsavtal erfordras i de fall kommunen avser att sälja marken till extern exploatör. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att anta förslag till detaljplan för del av Junkaremålen 2:1 och del av Fröafall2:1 m.fl. (Junkaremålens strand) i Tranås stad. Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar socialdemokraterna genom Bengt E Carlsson (s) på att detaljplanen inte antas. Yrkanden Kommunstyrelsens arbetsutskotts Bengt E Carlssons (s) Propositionsordning Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bengt E Carlssons (s) yrkande. Ordförande finner kommunstyrelsen besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Votering begärs. I Utdraqsbestyrkand

15 ~ 'L. ~!, '~~ TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL KOMM UNSTYRELSEN 155 Dm 231/10 Ja-röst förarbetsutskottets förslag Nej -röst för Bengt E Carlssons (s) yrkande Ja Nej Avstår Krister Rydholm Anne-Christine Backlund Tryggve Lundblad Per Ulfsbo Leif Andersson Bengt E Carlsson Bo Fahlström Anders Karlsson Mona Pettersson Colm O Ciarnain Anders Wilander Kommunstyrelsen beslutar med 7 ja- röster mot 4 nej -rösteri enlighet arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till detaljplan för del avjunkaremålen 2:1 och del av Fröafall 2:1 m.fl. (Junkaremålens strand) i Tranås stad. Socialdemokraterna reserverar sig emot beslutet

16 ~ TRANAs KOMM UN KOM MUNSTYRELSEN 156 Dm230/10 Detaljplan för del av Grytbäcken 3:1 m.fl. (Lugnaiandet) i Som mens samhälle, ksau 105, ksau 180 Planingenjör Tom-Åge Johannesen presenterar ärendet. Rubricerade detaljplan har varit utställd för allmän granskning under tiden Under denna tid har yttranden utan erinran inkommit från Tekniska nämnden och Miljö- och hälsoskyddsnämnden. E.ON Elnät föreslår en ny placering av transformatorstationen enligt bifogad karta. Föreslaget är inom området som anges för parkeringsändamål beläget mellan Lugnavägen och Järnvägen. I övrigt hänvisar E.ON Elnät till tidigare yttranden. Kommentar: Förslag till ny placering av transformatorstation och tidigare synpunkter har beaktats. Länsstyrelsens bedömning äratt de åtgärder som föreslås i detaljplanen ärvattenverksamhet, länsstyrelsen kan dock inte avgöra om åtgärderna ärtillståndspliktig eller anmälningspliktiga. En prövning bör göras innan detaljplanen antas. Av handlingarna framgår det att bullerplank skall uppföras. För att säkerställa att planket uppförs bör det av genomförandebeskrivningen framgå att ett exploateringsavtal skall upprättas. För att klargöra markens lämplighet och förutsättningarna bör en mer detaljerad undersökning gällande förorenad mark genomföras. En sådan undersökning ska klargöra markföroreningarnas innehåll och omfattning. Kommentar: Förnyat samråd skall genomföras med länsstyrelsen innan planen antas för att klargöra om föreslagna åtgärder ärtillståndspliktig eller endast anmälningspliktig. Kommunen kommer att anta planen innan 1januari 201 1, d.v.s. innan strandskyddsbestämmelserna inträder i området. Beträffande förorenad mark har planen påförts en planbestämmelse som villkorar att marken skall vara sanerad innan bygglov medges. När det gäller bullerplank kommer kommunen och Banverket att underteckna ett avtal kring finansiering, uppförande, drift och underhåll av detta. Kommunen för sin del tecknar ett exploateringsavtal med exploatören. Genomförandebeskrivningen kompletteras i detta avseende. L"'"

17 ~ TRANAs KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN 156 Dm Räddningstjänsten framför att insatstiden till området äröver 10 minuter. Mot bakgrund av insatstiden skall skydd mot brandspridning mellan byggnader beaktas enligt BBR 5:7. Vidare skall alla byggnader vara lätt tillgängliga med räddningstjänstens fordon enligt BBR 5:94. Vid fyravåningsbyggnader och uppåt behöver en hävare eller maskinstege användas för att genomföra tillfredställande utrymning. Uppställningsplatsen för räddningstjänstens fordon bör då vara min 9x6 moch max 9 mfrån husväggen. Avståndet mellan brandpost och angreppsväg bör inte överstiga 150 m. Byggnader bör dessutom placeras så lång österut som möjligt för att få ett så stort avstånd som möjligt till järnvägen. Kommentar: Detaljplanen medger bebyggelse uppemot 5 våningar. Den exakta utformningen och placeringen av den eller dessa byggnader äri detaljplanen inte avgjort, men Räddningstjänstens krav på ytor och avstånd går att tillgodose och studeras närmare i bygglovsprocessen. Trafikverket framför att bullerplanket inte skall placeras närmare än 4.5 mfrån närmsta järnvägsspår samt att Trafikverket ansvarar för byggnation och underhåll mot att kommunen står för finansieringen. Ett avtal skall upprättas som fördelar ansvar och finansiering. Kommentar: Genomförandebeskrivningen har kompletterats med Trafikverkets synpunkter angående avtal som säkerställer finansiering för uppföranden och drift av bullerplank. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att anta förslag till detaljplan för del av Grytbäcken 3:1 m.fl. (Lugnaiandet) i Som mens samhälle. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till detaljplan för del av Grytbäcken 3:1 m.fl. (Lugnaiandet) i Sommens samhälle. IuId"" """., ""

18 mtranas KOMMUN KOM MUNSTYRELSEN 157 Dm Kungörelse -utställn ing Övrarp 2:14 m.f!.. ksau 177 Detaljplanen har som syfte att utöka byggrätten och möjliggöra permanentboende i Övrarp. Förslaget medger bostäder i en våning, friliggande byggnadssätt. Huvudbyggnadens area får vara 150 kvm och komplementbyggnad högst 60 kvm, byggnadshöjd maximalt 4,5meter och takvinkel högst 30 grader. Det ärtillåtet att bebygga 1/5 av tomtytan. Mot stranden tillåts uppförande av högst 30 kvm den tillåtna arean för komplementbyggnad. Beslut om upphävande av strandskydd i vattnet kommer atttas för att möjliggöra uppförande av brygga på tomtmark. Förutsättningarna ärattalla fastighetsägare blir medlemmar i gemensamhetsanläggningen för avlopp inom området och attavloppsanläggn ingen är godkänd. Enligt kommunens planering skall anslutning till kommunalt VA -nät göras år2017. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att ej ha någon erinran mot förslaget. Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. «J u s t e r~e s sign

19 158 Dm418/10 Budget ksau 173 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av Tranås kommuns verksamhet år2012 beslutas en oförändrad skattesats på 21 :55 procent av den beskattningsbara inkomsten. Budgetberedningen föreslår attdet budgeterade resultatet för år2012 fastställs till 15,7 mkr. För att Tranås kommun ska uppnå lagstadgad god ekonomisk hushållning beslutas följande: atttranås kommuns budgeterade resultat för år2012 fastställs till 15,7 mkr att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna skall uppgå till maximalt 99,4 % att nämndernas nettokostnadsandel av skatteintäkterna senast år2014 skall uppgå till maximalt 98,0% attvarje nämnd ska ha ett visst handlingsutrymme för oförutsedda händelser. Riktlinje för buffert för varje nämnd är 1% av budgetramen att investeringar under mandatperioden ska självfinansieras på så visattinga nya lån har tecknas vid mandatperiodens slut p.g.a. investeringsnivån attskattesatsen fastställs till 21 :55 procent per skattekrona attbegravningsavgiften oförändrat skall uppgå till 0:24 procent per skattekrona att räntan på reverser och lån för 2012 mellan Tranås kommun och bolag inom kommunkoncernen fastställs till maximalt statslåneräntan plus 1% attekonomiavdelningen har rätt att under året omsätta lån, d v s låna upp belopp som motsvarar belopp på de lån som förfaller till betalning under året i enlighet med finanspolicyn attanvisa kommunstyrelsen en oförändrad ram på 50 mkr för den tillfälliga upplåningen under år 2012 attkommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Energi AB:s låneförpliktelser år 2011 upp till etttotalt högsta lånebelopp om 100 mkr (2010: 100mkr, 2009: 80mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader attkommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Tranåsbostäders låneförpliktelser år 2011 upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 mkr (2010: 253 mkr, 2009: 239mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader att kommunfullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Tranås Industrifastigheter AB:slåneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 35 mkr (2010: 37 mkr, 2009: 40 mkr) jämte därpå löpande ränta och kostnader I U""g,,,,,,",,,",,

20 1jj TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 158 Dm418/10 att koncernbidraget från Tranås Energi AB till Tranås Stadshus AB år 2011 fastställs till 12,5 mkr minus räntekostnad för avtranås kommun utlånade medel (75 mkr) att koncernbidraget från AB Tranåsbostäder till Tranås Stadshus AB år 2011 fastställs till 2 mkr attkoncernbidraget från Tranås Stadshus AB till AB Tranåsbostäder ska motsvara det belopp som överstiger årets räntekostnad på fastighetslån enligt STIBOR 12 mån att fastställa taxor för 2011 enligt nämndernas budgetförslag attinga budgetöverskridanden accepteras under året att nämndernas och de kommunala bolagens uppföljning avdet prioriterade tillväxtmålet invånare år2025 även fortsatt ska göras enligt modellen med styrkort. Detta arbete ska integreras i budgetarbetet attekonomiavdelningen ges mandat att förändra budgetramarna med anledning av förändrad kapitaltjänst, riktade statsbidrag samt diverse budgetjusteringar som inte ändrar hur befintliga budgetmedel i grunden används och disponeras attavslå alla icke tillstyrkta framställningar att kommunstyrelsens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att kommunstyrelsens investeringsbudget för år2012 fastställs till 8918 tkr att miljö- och hälsoskyddsnämndens driftbudget för år2012 fastställs til tkr att miljö- och hälsoskyddsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till Otkr atttekniska nämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr atttekniska nämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till tkr attuttag ur VA-fond 2012 medges med maximalt 1500 tkr. Budgetutrymmet för uttag VA-fond ingår i fastställd driftbudgetram 2012 attbyggnadsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till 2360tkr attbyggnadsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till Otkr attgriftegårdsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr attgriftegårdsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 600 tkr attkultur- och fritidsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr att kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 3400tkr attbarn- och utbildningsnämndens driftbudget för år2012 fastställs till tkr attbarn- och utbildningsnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 2600 tkr att socialnämndens driftbudaet för år2012 fastställs till tkr

21 .~~ [ '~:~ TRANAs KOMM UN ~ KOMM UNSTYRElSEN 158 Dm418/10 att socialnämndens investeringsbudget för år2012 fastställs till 950 tkr Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till budget 2012 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ställa sig bakom arbetsutskottets förslag att barn- och utbildningsnämnden år2012 ska tilldelas 332 tkrför öronmärkta statsbidrag att socialnämnden år 2012 ska tilldelas 257 tkr för öronmärkta statsbidrag att kommunstyrelsen ges mandat att disponera tillväxtmedel för 2011 och 2012 att uppdraga åt bygg- och miljönämnden att planera för en anställning aven klimat- och miljöstrateg attfinansiering avtjänsten som klimat- och miljöstrateg skall behandlas av bokslutsberedningen i mars Socialdemokraterna deltog inte i beslutet. C) Justerares sign

22 I4:' 't ~ "',.. KOMMUNSTYRELSEN TIfJ TRANAs KOMMUN Sam manträdesdatum 159 Dnr 44/10 Styrdokument exploatering, ks 22, ks 66 Frågor angående exploateringsverksamhet ärstrategiskt viktiga frågor för kommunens utveckling. Med anledning av detta ärdet väsentligt att exploateringsverksamheten och dess konsekvenser lyfts fram på etttydligt sätt i den politiska behandlingen. Det gäller inte minst i budgetarbetet. För att öka insynen i kommunens exploateringsverksamhet föreslås ändrade rutiner för ekonomisk redovisning samt attmark- och exploateringsansvarig ansvarar för budgetering av exploateringsprojekt, liksom den rapportering och förslag till beslut som krävs av kommunstyrelsen i dessa frågor. Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet för utredning av finansiering av ovanstående verksamhet. Ekonomikontoret föreslår genom ekonom Pär Thudeen attärendet istället hänskjuts till kommunfullmäktiges sammanträde i november Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta att hänskjuta antagande av styrdokumentet och finansiering till kommunfullmäktiges sammanträde i november 2010 i samband med budgetbeslut. Kommunstyrelsen beslutar enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Under kommunstyrelsens sammanträde redogör ekonom Pär Thudeen för att mark- och exploateringsansvarig har analyserat vilket utrymme som finns till exploateringar år2010. Det framkommer attinga medel finns avsatta för exploatering av de områden som politiken tagit fram. Följande investeringsanslag äskas av tekniska nämnden: Höganloft III Hätte II Ängaryd Skoboviken Mostugan III Summa 300 tkr (p.g.a. redan påbörjat) 330 tkr (p.g.a. redan påbörjat) 200 tkr(p.g.a. redan påbörjat) 400 tkr (p.g.a. redan påbörjat) 200 tkr(p.g.a. redan påbörjat) tkr Justerares sign O~ Uldragsbestyrkande

23 TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN 159 Dm 44/10 Med anledning härav har tekniska nämnden av kommunfullmäktige i april år2010 tilldelats tkr för ändamålet år2010. En schablonmässig bedömning ger vid handen att den summan kommer att vara tillräcklig även törår2011 och 2012, förutsatt att ombudgetering av kvarvarande belopp beviljas i respektive års bokslutsberedning. Tekniska nämnden äskar därför inteytterligare medel för år 2012 (men sannolikt kommer 400 tkr per år-avseende ett nytt exploateringsområde varje år) att äskas år 2013 och framåt). Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till mark- och exploateringsredovisning.

24 7 ;... ~~ ~. ' ':~. ITJ L '~ :~> TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYR&SEN 160 Dnr 417/10 Kommunstyrelsens styrkort, ksau 172 Ekonomichef Rosie-Marie Fors redogör för förslag till styrkort för kommunstyrelsen Enligt förslaget skall följande aktiviteter genomföras: Tranåsmodellen - tillväxt, styrkort, ekonomi etc. Attraktiv arbetsgivare - medarbetarsamtal, ledstjärna etc. Konkurrensprogram-upprätta och sätt mål för Förbättrad tillgänglighet - konled, telefoni, data Mäta och utvärdera brottsstatistiken Arbetsmarknadsförstoring - mät in och utpendling etc. Vidare skall följande styrtal beaktas: Andelen unga vuxna årmed försörjningsstöd ska minska Kommuninvånarnas upplevda trygghet ska öka (SeB) Medarbetarsamtal för samtliga anställda Uppfyllandegraden av energiplanens 21 punkter Arbetsmarknadsförstoring. pendlingsvolymen ska öka Tydlighet Arbetsmarknadsförstoring - pendlingsavståndet ska öka 51km Konkurrensprogram Snabb svarsfrekvens telefoni Medborgarna ska kunna följa sina ärenden via nätet Även kommunfulläktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges styrkort presenteras för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta attanta förslag till styrkort för kommunstyrelsen. Under kommunstyrelsens sammanträde yrkar Anders Karlsson (s) att den del av styrkortet som rör aktiviteten konkurrensprogram, skall uteslutas. Colm ÖCiarnain (mp) yrkar på

25 TRANAs KOMMUN KOMMUNSTYRRSEN 160 Dm417/10 återremiss avärendet med motiveringen att förslaget bör föran kras i de nya partigrupperna innan beslut fattas. Kommunstyrelsen beslutar attåterremittera ärendet till de nya partigrupperna attärendet återupptas vid nästkommande sammanträde med kommunstyrelsen. c: J ~ rares sig n

26 , < ~ ;r m z ': :~~ TRANAs KOMMUN KOMMUNS1YRELSEN 161 Dm434/10 Information om fastställd regional transportplan m.m. Utvecklingsstrateg Anders Rosen redogör för ärendet. Den regionala transportplanen ärnu fastställd av regeringen och regionstyrelsen. Regionstyrelsen blir den instans som kommer att hantera och besluta i frågor om eventuella omdisponeringar och fördeln ing avde olika potterna. Detta arbete bedrivs i nära samarbete med Trafikverket - region Syd med regionkontoret i Kristianstad och lokalkontoret i Jönköping. Enligt direktivet anges attför den nationella planen och länsplanerna gäller att planeringsramen 2010 skall motsvara anslagsnivån för det året enligt budgetpropositionen för 2009 medan resterande del av ramen skall fördelas med en elftedel per år Enligt uträkningar från Vägverket innebär detta för Jönköpings län en nivå motsvarande 88 miljoner kronor för I följande tabell är de större investeringarna redovisade med objekt per år. Det bör påpekas attdetta är en ekonomisk planering anpassade till den tilldelade ekonomiska ramen. Exempelvis kan byggtiden för ett objekt vara en annan än den ekonomiska planeringen. För de mindre investeringarna, marknadsanpassningspotten och bidragsobjekt anges ingen årlig fördelning. Regionförbundet anser att fördelningen till marknadsanpassningspotten och bidragsobjekt ska vara jämt fördelad under planperioden. Som framgårav tabellen avsätts mer medel till större investeringar under första delen av planperioden jämfört med senare delen av planperioden. Detta innebär med automatik att för de mindre investeringarna blir fördelningen den motsatta. I tabellen ovan har objektet väg 32 Sunneränga-Marbäck delats upp i två etapper. På så sätt kan delar av projektet genomföras tidigt under planperioden samtidigt som den fysiska planeringen för resterande sträckor hinner bli färdig.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp)

tjänstgörande ersättare Bengt E Carlsson (s) 2:e vice ordförande Krister Rydholm (m) ledamot Trygve Lundblad (kd) ledamot Per Ulfsbo (fp) TRANÄS KOMMUN kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (25) Sammanlrädesdalum 2009 12 01 Plats och tid Tranås, kl 09:00-12:20 Beslutat Anders Wilander (m) ordförande Mats Antonsson (kd) tjänstgörande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD)

Gunilla Olsson (S), Carl-Axel Johansson (KD) Datum Plats och tid Knutssalen Gamla Rådhuset 18:00-20:45 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Närvarande ej tjänstgörande ersättare Lykke Palme (M), Paula Larsson Jarl (M), Fredrik Bothén (M), Urban

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1

Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Kommunstyrelsen 2005-11-08 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 10.00 16.00 Beslutande Sven-Gunnar Håkansson, ordförande (c) Abbe Ronsten, vice ordförande (s) Ulla Högberg (s) Sixten Carlsson (s) Jan-Erik

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 213 Kommunfullmäktige 2011-06-20 Sammanträdesdatum 213 Plats och tid Kulturhuset Kristallen, klockan 15.00-19.12 Beslutande Bernt Jonsson, ordförande Nils Grönqvist, 1:e vice ordförande Jan Enarsson, 2:e vice ordförande Inger Rydbrink

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) TRANÅS KOMMUN Kommunfullmäktige TRANÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Plats och tid Tranås, kl: 18:30-20:00 Beslutat Lars Ericson (fp) Bo Fahlström (s) Siw Warholm (m) Anders Wilander (m) Krister Rydholm (m) Barbro Sundström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kultur & Fritid tfn 0140-681 00 TRANAs KOMMUN KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-30 Sida 1(25) Plats och tid Beslutat KS-salen, Stadshuset, kl. 13.30-17.25 Bengt E Carlsson, (S) Matiida

Läs mer

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

r'i't,6, vs ~ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. TRANAs KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (23) Sammanträdesdalum Plats och tid Tranås Lawntennisklubbs klubbrum i Tennis-/Badmintonhallen, Bredstorps lp, Tranås kl. 14.00-16.55 Beslutat Per Ulfsbo (fp)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund

548 Kommunstyrelsens ärendelista. 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS. 550 Finspångs samordningsförbund 2009-12-14 Paragrafer 548 Kommunstyrelsens ärendelista 549 Jämförelseprojektet Mellannyckeln LSS 550 Finspångs samordningsförbund 551 Taxor idrotts- och fritidsanläggningar 2010 552 Slutrapport till Länsstyrelsen

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatu m Kommunstyrelsen 2010-11-09 1(35) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset,.klockan 15.00-15.25 ande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Benny Karlsson (S) tjänstgörande ersättare Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kaanan (S)

Läs mer

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet

Thomas Eklund (V), ersättande gruppledare Hans Karlsson, kommunchef Mathias Brandt, kommunsekreterare Jessica Jansson, ekonomichef del av mötet 1(45) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00-15.15 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Thomas Lönn (S), ej tjänstgörande Ulla Werdin (GL), ej tjänstgörande Övriga närvarande

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo

Eva WennStröm (S) och Bosse Pettersson (FP) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 143-184 Monica Boo Sida PROTOKOLL 1(52) Plats och tid Långön, Folkets Hus kl 14:00-16:25 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus

Kommunledningsförvaltningen, Ronneby Stadshus 1(41) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08:30-15:06, ajournering kl 12:55-13:15 ande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde:

Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (15) 137 Tillkommande ärenden. Ordförande Lisbeth Lennartsson (C) informerar att följande ärenden tillkommer till dagens sammanträde: Övertagande av ansvar för Borgholms Bowlinghall.

Läs mer