Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 inklusive rundresa före och efter lägret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 inklusive rundresa före och efter lägret"

Transkript

1 Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 inklusive rundresa före och efter lägret Fastställd av Anna Elmerfeldt Wallinder och Henrik Petersson Godkänd av Fredrik Alhbin Reviderad av Anna Elmerfeldt Wallinder Scouterna Box Stockholm Scouternas arrangemang anordnas i samband med

2

3 Innehållsförteckning Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 inklusive rundresa före och efter lägret1 1 Inledning Definitioner Syfte Mål Undvikande av kriser 6 2 Kontingentens organisation Kontingentledning CMT Contingent Management team Dagliga rutiner 7 3 Krisorganisation Krisledning Krisledningens mandat Aktivering och deaktivering av krisledningen Informationsinhämtning och spridning Dokumentation Organisation i förhållande till Scouterna Japans krisorganisation 12 4 Potentiella riskområden inom svenska kontingenten till världsscoutjamboree i Japan Organisation Ekonomi Sjukdom och ohälsa Kommunikation Resa Trygga möten IST Hemmakris 28 5 Potentiella riskområden inom Scouterna Osämja mellan kontingent och personal på Scouternas kansli Försäkringsbrist Scouternas personal inte tillgängliga Scouternas stödtjänster ligger nere 29 6 Kriser som är för stora att hantera 30 7 Kontaktuppgifter under arrangemanget Arrangemangsteamet Error! Bookmark not defined. 7.2 Nödnummer Scouterna Ambassader och konsulat Sjukhus 33 8 Samarbetspartners under arrangemanget 35 9 Bilagor Delegationsordning Kommunikationsplan Kontaktlista kontingentlednig och CMT Mall ordinarie rapport Error! Bookmark not defined. 9.5 Mall kris-logg Error! Bookmark not defined. 9.6 Mall slutrapport efter krishantering (se scoternas beredskapsplan sid 16-17) 36 Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 3 av 37

4 9.7 Code of Conduct, Japan Code of Conduct, Sverige Error! Bookmark not defined. Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 4 av 37

5 1 Inledning Denna beredskapsplan är ett verktyg för att hjälpa till att förebygga de händelser som kan medföra kriser. Beredskapsplanen ska även göra så att den svenska kontingenten till världsscoutlägret i Japan 2015 är väl förberedd på att snabbt kunna agera då en kris uppstår inom kontingenten eller som påverkar kontingenten. Utgångspunkten är att alla händelser som på något sätt kan få konsekvenser för kontingenten eller dess medlemmar kommer att behandlas med försiktighet och utifrån definierade handlingsmönster Vad är en kris? 1.1 Definitioner Scouterna definierar en kris på följande sätt: En kris är en oväntad händelse som riskerar att skada våra medlemmar, vår verksamhet eller vårt varumärke. Kontingentens utökade definition av kris lyder; När vi helt eller delvis måste frångå ordinarie rutin och tillämpa hela eller delar av beredskapsplanen. Exempel på situationer som uppfyller definitionen för kris: 1. Den kommer att ta för mycket resurser från kontingenten 2. Den påverkar ett stort antal kontingentmedlemmar på negativt sätt. 3. Den påverkar en eller ett fåtal kontingentmedlemmar på ett negativt sätt men är av mycket allvarlig art. (tex utsatt för allvarligt brott, allvarlig sjukdom eller död) 4. Den kan klassificeras som en kris för Scouterna Olika delar i krisorganisationen Centrala krisorganisationen avser Scouternas centrala krisorganisation. Krisledningen avser kontingentens krisledning. 1.2 Syfte Syftet med den här beredskapsplanen är att hantera situationer och kriser som kan uppstå under Världsscoutlägret i Japan Under arbetet med att ta fram beredskapsplanen har mycket kraft ägnats åt att identifiera och förebygga risker som kan uppstå. Framtagandet av planen är den första preventiva delen i beredskapsplaneringen. 1.3 Mål Målet med denna beredskapsplan är att ha en beredskap för oväntade händelser och för att genomföra arrangemanget på ett säkert vis, samt att kunna genomföra största möjliga skadereduktion. Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 5 av 37

6 1.4 Undvikande av kriser Den bästa krishanteringen är den som ser till att kriserna inte uppstår alls. Kontingentledningen ansvarar för att systematiskt arbeta med att förebygga kriser och varje patrull inom CMT, Contingent Management Team, ansvarar för att komplettera befintlig beredskapsplan med anpassade instruktioner kring deras aktivitets beredskap. 2 Kontingentens organisation 2.1 Kontingentledni ng KL, Kontingentledning, har engelska benämningar för att underlätta kommunikationen med Japan Head of Contingent: Anna Elmerfeldt Wallinder och Henrik Petersson Head of Finance: Elisabet Hammaburg Deputy Head of Finance: Monica Alsén Head of Participant experience: Helen Gestrin Deputy Head of Participant experience: Andreas Höög Head of IST experience: Cecilia Ahlström Deputy Head of IST experience: Sören Tagemark Head of Communication: Martin Ruist Deputy Head of Communication: Malin Huusman Head of Cultural experience: Lisa Yuen Deputy head of Cultural experience: Henrik Eriksson 2.2 CMT Contingent Management Team CMT, Contingent Management Team, består av 40 stycken deltagare, KL inkluderat, uppdelat i patruller som ansvarar för specifika områden under planeringsfasen och för den dagliga driften under lägret. CMT reser utifrån uppgjord plan med under rundresan för att kunna möta upp de specifika frågor och behov som kan uppstå. Ekonomipatrull Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 6 av 37

7 Kommunikationspatrull Resepatrull Resurspatrull; Särskilt rekryterade utifrån både personlig-, scout- och yrkeserfarenhet för att fungera som stöd till deltagarna, vid behov avlösa avdelningsledare och utifrån specifik kompetens kunna ingå i krisorganisationen. IST och stabspatrull; Här ingår, utöver IST ansvarig, också ansvarig för kontingentens HQ, stab, kontingentprogram och logistik samt en särskild tolkpatrull. Notera tidsskillnad Japan-Sverige på 7 timmar 2.3 Dagliga rutiner Kontingentledningen kommer att resa så samlat som möjligt under resan och följa hur deltagarna reser. Det innebär Första period: Tokyoområdet, nära flygplatsen eller med bra kommunikationsvägar dit. Andra period: Nagahama alterativt Kyotoområdet, fram till lägret Tredje period: Miayimacamping samt Osakaområdet Schema och ordinarie mötestider (bilaga 9.4) Under rundresa, före och efter lägret Frukostmöte Kontingentledningen inkl deputys, avrapportering kring eventuella händelser under natten Överlämning av kristelefon kort avstämning till Sverige Under dagen, senast Rapportering och avstämning Head of IST experience med IST-avdelningsledare Rapportering och avstämning från avdelningsledare till Head of Participant experience Kvittoredovisning från avdelningsledare till ekonomifunktionen för daglig avstämning mot budget och möjlighet till återkoppling till avdelningsledare. CMT patruller egna möten under dagen utefter specifika behov Vid behov uppsökande möte med avdelning och berörd patrull Rapport till Sverige Kvällsmöte Kontingentledning och CMT, rapportering och avstämning av dagens händelser Uppföljning av avdelningar och IST patruller som ej inkommit med rapport. Planering inför nästa dag Lägertid Frukost 8.00 Kontingentledning, morgonmöte 9.30 Möte i respektive CMT-patrull (kommunikation, ekonomi etc) 9.30 HoC meet samtliga HoC samt delar av japans lägerorganisation fm/em Möte Head of IST experience med patrulledare för IST patruller Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 7 av 37

8 fm/em Möte resurspatrull med avdelningsledare (enligt ök) fm/em Möte Head of Participant experience med avdelningsledarna, efter behov, ej varje dag skriftlig rapport av dagen i dropbox Kvällsmöte med unit leaders på subcamp (tid bestäms utifrån dagens schema) Kontingentledning uppsamlande möte Samband inom kontingenten Tillgång till gratis WiFi i Japan är begränsat. På lägerområdet kommer det att finnas WiFi men kapaciteten är osäker. I händelse av större händelse, tex jordbävning, kan elektriciteten komma att stängas ner och nättillgång ytterligare begränsas. Huvudsambandsmedlet inom kontingenten är talsamband förmedlat via mjukvarutjänster. Primärt utrustas kontingenten med 45 st 4G routers, vilka fördelas enligt nedanstående tabell. Vem Antal Underavdelningar Avdelningarna 1 per avdelning CMT 5 st Ekonomi, avdelningsansvarig, resurspatrull, kommunikation, HoC IST 1 st IST ansvarig Strategisk reserv 2 st Delad ledning. (annars en till vardera patrulledare Avd och IST) Val av metod för att upprätta samband 1. Programvara för text meddelande: Viber 2. Programvara för samtal Telefoner Viber Skype Facebook time 5 telefoner kommer att finnas fördelade inom kontingenten 1 kristelefon delas mellan HoC, 12 timmars skift, // byte sker i samband med morgon respektive kvällsmöte övriga telefoner fördelas på nedanstående CMT-patrull och roteras inom patrullen Communication IST experience Participant experience Support unit (Resurs patrull) Övrigt När en individ har tillgång till Wi-Fi och en telefon av ett specifikt märke kan det innebära att vissa tjänster, exempelvis meddelande, kan nyttjas utan kostnad. Detta är ett reservalternativ som vi inte kommer att upprätta tabeller/abonnentlistor över. Det nyttjas vid behov och om tillfälle ges. Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 8 av 37

9 2.3.3 Dokumentation Dokumentation kan ske både analogt och digitalt utifrån stundens förutsättning. Viktigt är dock att all dokumentation, både dagliga ordinarie rapporter och krisdokumentation, arkiveras i Dropbox. Kontingentledning och utsedd kontaktperson har tillgång till denna. 3 Krisorganisation Kontingentens krisorganisation leds av Head of Contingent. Krisorganisationen skall vara sammansatt för att effektivt kunna genomföra krisarbete och samtidigt bibehålla största möjlig del av kontingenten kvar i ordinarie genomförande. Head of Contingent delar uppdraget mellan sig så att en leder krisledningen och den andre tillser att övrig verksamhet fortskrider. Vid behov kan en av dem uppgifter delegeras till lämplig person inom CMT. Medlem i kontingentledning kan delegera sitt uppdrag i krisledningen till patrulledare eller annan representant för sin grupp i CMT om hen är mer lämplig. Ordförande, Head of Contingent Kommunikationsansvarig Ekonomiskt ansvarig Representant från resurspatrullen Avdelnings och/eller IST ansvarig utifrån händelsens art Sekreterare/dokumentationsansvarig, kan utses inom gruppen ev specifik kompetens som kan behövas utifrån händelse. 3.1 Krisledning 3.2 Krisledningens mandat Krisledningen har mandat att fatta de beslut som krävs för att hantera den situation som har uppkommit. Det gäller även beslut som påverkar arrangemangets ekonomi, inom beslutad delegationsordning, och/eller fortsatta genomförande. Det innefattar även beslut om att skicka hem en eller flera deltagare. Beslut om att avbryta arrangemanget fattas i samråd med kontaktpersonen i Sverige och centrala krisledningsgruppen på Scouterna. Arrangemangsledarna för arrangemanget anses vilja avbryta arrangemanget då : Samtliga ledare eller en majoritet av ledarna vill avbryta arrangemanget Andra möjliga anledningar till att ställa in arrangemanget uppstår då: UD, Smittskydd eller annan myndighet avråder från resa och/eller vistelse i området Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 9 av 37

10 3.3 Aktivering och deaktivering av krisledningen I händelse av att delar av eller hela beredskapsplanen aktiveras, eftersträvas en återgång till normal rutin och avveckling av krisledningen så snart som möjligt. När en incident infaller är det viktigt att aktivera rapporteringskedjan i kontingenten. Anmälan om det inträffade sker i respektive funktion/linje. De olika funktionerna/linjerna utgår från den enskilde och går uppåt i organisationen till kontingentledningen. Exempel på rapportering inom en funktionskedja varje länk rapporterar ett steg uppåt, går ej detta eller det är uppenbarligen onödigt eller för tidskrävande med anlednings av situationens art, så hoppas ett eller flera steg över. Enskild IST, (patrulledare för IST, avdelningsledare för IST), IST ansvarige, kontingentledning. 1. IST, IST-ansvarig, kontingentledningen, kontaktperson på kansliet. 2. Avdelningsledare, Avdelningsansvarig, kontingentledningen kontaktperson på kansliet. Kontaktpersonen på kansliet kontaktar vid behov anhöriga och övriga organisationen samt nödvändiga parter. Allting skall dokumenteras så väl det är möjligt och nödvändigt. Första person i kontingentledningen som får information om en möjlig kris sammankallar kontingentledningen. Kontingentledningen gör en risk/konsekvensbedömning för att avgöra om det krävs att krisorganisationen behöver aktiveras eller om det kan lösas inom en mindre och befintlig organisation, exempelvis kontingentledningen. Oavsett om man väljer att aktivera krisorganisationen eller ej skall Scouterna i Sverige informeras om beslut och grund för beslut, det kan ske med skriftlig rapport (om man ej aktiverar krisorganisationen) eller via telefonkontakt med kontaktpersonen på Scouterna. Oberoende av vad som har hänt är det viktigt att återsamlas efteråt för genomgång av händelsen. Vidare kan man behöva besluta om vilken information som ska gå ut till övriga i kontingenten. Det är viktigt att rätt information går ut för att förhindra ryktesspridning som i sin tur kan starta en ny eller förvärra befintlig kris. Händelse Åtgärd Ansvarig Anteckning En möjlig kris uppstår Sammankalla Den som först får Enl kontaktlista kontingentledningen informationen (bilaga) Kontingentledningen samlas Analys klar Analys av uppgiften Beslut om att aktivera krisledning. Beslut om vem som ingår i krisorganisationen HOC Deltagande Meddela kontaktperson i Sverige Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 10 av 37

11 Beslut om vilken och hur information går ut till övriga i kontingenten Krisledning Uppsamling efteråt Informera och avsluta Krisledning resurspatrullen resurspatrullen 3.4 Informationsinh ämtning och spridning All kontakt med Centrala krisorganisationen sker genom krisledningen och av Scouterna utsedd kontaktperson i Sverige. Informationen ska vara korrekt och inte innehålla några spekulationer. För övrigt hänvisas till kontingentens kommunikationsplan. Kontingentledningen använder sig av följande sambandsmedel för att kommunicera med resurspersonen. 1. Viber text 2. Samtal via nätet, Viber i första hand 3. Epost 4. Textmeddelande via telefon 5. mobilsamtal 6. satelittelefon 3.5 Dokumentation Samtliga händelser som leder till att krisledningen aktiveras ska dokumenteras enligt mall (bilaga) och arkiveras i dropbox. Dokumentationen syftar till att ge en korrekt bild av händelseförloppet vid en senare uppföljning, och ge förutsättningar för korrekta beslut även i stressade situationer. Sekreterare/dokumentationsansvarig i krisorganisationen ansvarar dokumentationen och genomför den praktiskt. Skriftligt underlag under resa kan vara epost eller textmeddelande eller ett foto av den önskade informationen. Det är eftersträvansvärt att alltid erhålla dokumentation som är tidsstämplad, med datum klockslag och avsändare. Spårbarhet är en nyckel till framgång i ett senare läge när eventuell ersättning skall äskas från ett bolag. Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 11 av 37

12 3.6 Organisation i förhållande till Scouterna Krisledningen samverkar med den centrala krisorganisationen, om så krävs, genom utsedd kontaktperson i Sverige. Eftersom arrangemanget löper under drygt 4 veckor, med risk för förlängning om någon ofrivilligt blir kvar i Japan efter sista planerade hemresedatum, (beroende på sjukdom eller annan händelse) så kommer kontaktpersonen i Sverige att bestå av fler personer, utsedd av Arrangemangsgruppen i samråd med kansliet, telefonnummer till kontaktperson kommer att vara detsamma under hela perioden. 3.7 Japans krisorganisatio n Lägerorganisationen i Japan har en egen krisplan. I händelse av kris, eller risk för kris, som är så stor att det påverkar stora delar av lägerdeltagarna kommer den att aktiveras. Det ankommer svenska kontingentledningen att se till att alla medlemmar i kontingenten följer hänvisningar givna av japans lägerorganisation samt bistå med den hjälp som behövs och kan avvaras. Viktigt är också att tillse att information når kontaktperson i Sverige om vad som händer. I händelse av evakuering av lägerområdet följer man givna förhållningsregler från lägerorganisationen. Uppsamlingsplatser på området är: 1 Uppsamlings tält i vare subcamp. Där finns även torkmöjligheter i händelse av mycket regn. 2 Doomen, centralt belägen på lägerområdet, skyddsklassad för tornados och motsvarande hårt väder. 3 Evakueringsplats utanför lägerområdet 4 Potentiella riskområden inom svenska kontingenten till världsscoutjamboree i Japan 2015 Händelser inom områdena nedan kan i värsta fall utvecklas till krissituationer. Ofta kan detta undvikas med hjälp av väl förberedda rutiner och tillvägagångssätt. Detta dokument beskriver några av de fall där situationerna kan utvecklas till kriser. Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 12 av 37

13 4.1 Organisation Nyckelfunktion i kontingenten blir utslagen En singelkompetens eller en funktion som måste finnas för att det löpande arbetet skall fortskrida upphör att fungera. Om en person inom en funktion drabbas av sjukdom eller skiljs från kontingenten eller likartat. 1. Samtliga funktioner inom KL och CMT har dubblerade befattningshavare 2. När en vakans uppstår träder en annan in 3. KL analyserar hur länge vakansen bedöms finnas kvar 4. Om det är nödvändigt för den fortsatta verksamheten omplaceras personalen efter den uppkomna situationen. Främst nyttjas personal ur CMT, därefter nyttjas IST Risk för konflikt mellan kontingenter I händelse att det uppstår en situation mellan personer i den svenska kontingenten och person/er ur en eller flera andra kontingent/er som de inte kan lösa själva. Det kan vara deltagare som retas med varandra eller så kan tycke uppstå. Tycket kan vara besvarat eller obesvarat, finnas olämpligt från någon avdelningsledare eller övrig. Olika syn på tillämpning av code of conduct eller dess efterlevnad. IST finner att arbetsmoralen och/eller arbetsinsatsen skiljer sig åt mellan de olika kontingenternas IST. Målet är att lösa detta genom dialog. 1. Resurspatrullen inhämtar så noggranna uppgifter som möjligt från de berörda. Försöker att få dem verifierade av fler personer eller någon oberoende. 2. Bedömer om det är olämpligt eller olagligt (Straffbart?) uppträdande. 3. Incidenten skall rapporteras till utsedd kontaktperson 4. Är det olagligt rapporteras det till KL som meddelar den japanska jamboree organisationen. 5. Är det olämpligt fråga hur de/n berörda vill att vi går vidare. Handleder genom att fråga/föreslå lämpliga åtgärder: samtal, kontakt med de/n andra kontingentens ledning/ avdelningsledare/ IST ansvarige, rapportera till den japanska jamboree organisationen 6. Dokumenterar och följer upp dagen efter eller när det bedöms som lämpligt Risk för mandatkris mellan olika funktioner En mängd beslut kommer att behöva fattas under genomförandet. Om någon fattar ett beslut som den anser sig ha mandat att göra, men någon annan anser att det är fel. Eller beslut som fattas i direkt strid med gällande delegationsordning. Någon vägrar fatta ett beslut för att lösa en situation på grund av osäkerhet eller rädsla för följderna av beslutet. Detta kan beröra personer inom kontingenten såväl som utom kontingenten Fattade b eslut 1. Funktionsansvarige ur KL samlar berörda individer och gör en genomgång av händelseförloppet. 2. Kontrollera mot gällande delegationsordning. 3. Gör en bedömning av möjlig skada, ekonomisk påverkan mm Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 13 av 37

14 4. Döm av, vid behov tillkallas HOC, som vid behov även rapporterar till utsedd kontaktperson. 5. Resurspatrullen genomför en after action review, tillser att alla känner att ärendet blivit behandlat korrekt Icke fattade beslut 1. Funktionsansvarige ur KL samlar berörda individer och gör en genomgång av behovet att fatta beslut. 2. Kontrollera mot gällande delegationsordning. 3. Fattar beslut i ärendet. Tillkallar vid behov den som har mandat att fatta beslut. 4. Vid behov tillkallas HOC, som även rapporterar till utsedd kontaktperson Risk att CMT som helhet inte räcker till Om det blir ett stort tryck på CMT. Ett större antal avdelningsledare behöver ersättas, ett flertal mindre eller större incidenter har redan bundit upp samtliga resurser. CMT resurser bedöms inte räcka till inom en kort period. 1. Kontaktperson informeras 2. Hemställa om stöd från Scouterna sker via kontaktperson 3. Tidigt nyttjande av den japanska jamboree organisationen. 4. Hemställa om stöd hos de nordiska ländernas kontingenter En avdelning kan inte betala för sig 4.2 Ekonomi Risken kan inträffa om en avdelning hamnar på en plats där de inte kan betala med kort och inte har tillräckligt med kontanter för att betala, eller om korten inte fungerar. 1. Avdelningen försöker lösa situationen själva genom att någon avdelningsledare går och ta ut pengar. 2. Om denna möjlighet inte finns kontaktas ekonomipatrullen 3. Ekonomipatrullen, eller annan medlem i CMT som befinner sig i närheten, kommer till avdelningen och betalar för avdelningen. 4. Om kortet inte fungerar undersöker ekonomipatrullen anledningen och säkerställer att avdelningen har medel att betala för sig till situationen är utredd En IST eller CMT kan inte betala för sig Denna risk kan inträffa om en IST hamnar på en plats där de inte kan betala med kort och inte har tillräckligt med kontanter för att betala, eller om korten inte fungerar. Eftersom IST själva ska stå för kostnaderna under rundresan och inte följer en specificerad rundresa är situationen annorlunda än ovan. 1. Personen försöker lösa situationen inom patrullen genom att låna pengar av en kompis 2. Om detta inte fungerar kontaktas ekonomipatrullen 3. Ekonomipatrullen, eller annan medlem i CMT som befinner sig i närheten, kommer till personen och betalar för personen. 4. Om utgiften handlar om IST eller CMT privata kostnader, gör ekonomipatrullen en faktura för motsvarande belopp som betalas vid hemkomst Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 14 av 37

15 4.2.3 Avdelning håller inte budget Som förebyggande åtgärd har Scouterna investerat i en kvittohanteringsapp som gör att avdelningarna kan bokföra kvittona dagligen. Detta innebär att både avdelningen och ekonomipatrullen har löpande kontroll på kostnaderna. Avdelningsledarna har blivit upplysta om att de har ett personligt ansvar för vilka kostnader som tas på bankkortet. 1. Om avdelningen har övertrasserat den dagliga budgeten tre dagar i rad kontaktar ekonomipatrullen avdelnings ekonomiansvarig och påtalar detta. 2. Om ingen förbättring sker till dag 5 kontaktar HoC ansvarig avdelningsledare och för ett enskilt samtal. 3. Om fortfarande ingen förbättring syns återtas avdelningens bankkort och tilldelas en daglig handkassa. 4.3 Sjukdom och ohälsa Japan har en välfungerande sjukvård och lägret har en sjukvårdsorganisation på plats för lättare skador och sjukdomar. Erfarenhet från tidigare världsläger visar att den större mängden sjukvård handlar om lättare infektioner (förkylningar), mindre skador (stukningar) samt varierande grad av psykisk ohälsa, från hemlängtan till allvarliga psykiska sjukdomar som kris eller försämrad grundsjukdom (ångest, depression, anorexi, ADHD tex). För att förebygga och minska konsekvenserna har kontingentledningen bland annat tillsatt en resurspatrull. (beskrivs i punkt 2.2 Organisation-CMT) Det har inte förekommit något utbrott av magsjuka(infektiös) på någon jamboree, däremot några fall av övergående matförgiftning (toxiner). Det låga antalet insjuknade beror ffa på kunskap om och användning av god handhygien och mathantering. Oavsett förberedelser och förebyggande åtgärder kommer det att uppstå både skador och sjukdom samt relaterade händelser av varierande svårighetsgrad Mindre allvarlig skada eller sjukdom Med mindre allvarlig skada menas tex skoskav, skrubbsår, mindre skärsår och näsblod. Med mindre allvarlig sjukdom menas tex mensvärk, huvudvärk, förkylning och förstoppning. 1. Hanteras inom avdelningen 2. Ingen lämnas ensam (varken på boendet eller till/från apotek) 3. om avdelningsledare drabbas och behöver avlösning, och det ej går att lösa inom avdelningen, kontaktas resurspatrullen 4. Resurspatrullen informerar kontingentledningen om att de går in och avlöser samt när det är tillbaka Psykisk ohälsa Med psykisk ohälsa menas hela spektra, från hemlängtan till allvarligt insjuknande i ny sjukdom eller försämring av känd sjukdom. Svårigheten ligger ofta i att särskilja dessa varför de behandlas tillsammans. I KL och Resurspatrullen finns erfarenhet från tidigare situationer men viktigt är att notera att det inte finns möjlighet till behandling. Notera att otrivsel med arbetsuppgifter (IST) eller otrivsel i gruppen (deltagare) inte är samma sak som psykisk ohälsa. 1. Avdelningsledare kontaktar resurspatrull Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 15 av 37

16 2. IST kontaktar IST-ansvarig eller resurspatrullen direkt, om det senare sker så informeras IST ansvarig om det uppstådda läget. 3. Resurspatrullen gör en egen bedömning av hälsoläget. 4. Vid behov informeras kontingentledningen av resurspatrullen. 5. Handlingsplan upprättas samråd med resurspatrull och utsedd inom kontingentledningen, inklusive vem som sköter kontakt med utsedd kontaktperson. 6. Ställningstagande till aktivering av krisplan av ovanstående personen 7. Beslut om ev hemresa tas av ovanstående 8. Praktiska arrangemang kring eventuell hemresa ordnas av kansliet, kontakt med familj och mottagande Sverige arrangeras av utsedd kontaktperson. Ingen reser ensam. 9. Resurspatrull avlöser vid behov ledare samt stöttar i berörd patrull Avsaknad av medicin/egenvårdsutrustning Med avsaknad av medicin/egenvårdsutrustning menas att man inte har tillgång till nödvändiga mediciner, tex insulin, sprutor, epilepsimedicin eller stomipåsar. Det kan bland annat bero på stöld eller glömska, eller att man inte har råd att köpa nödvändig egenvårdsbehandling på plats Kvar i Sverige (innan avresa) 1. Hanteras av individen 2. Avdelningsledare (deltagare) IST-Patrulledare informeras (IST) 3. Om avresa fördröjs/missas gäller samma förfarande som punkt Missat flyg I Japan 1. Hanteras inom avdelningen 2. Vid behov finns möjlighet till tolkhjälp, se kontaktlista (bilaga) 3. Resurspatrullen informeras så att man kan lösa av/fylla en ledarplats om det behövs under tiden 4. Resurspatrull informerar KL om att de går in och avlöser samt när de är tillbaka 5. Ekonomipatrullen kontaktas om det rör sig om stora utlägg för deltagare/oförmåga att betala. Se punkt IST/CMT kan inte betala för sig Yttre omständigheter Med yttre omständigheter menas sådant i vår miljö och omgivning som negativt påverkar hälsan, tex klimatet, brist på hygienfaciliteter, dålig mat och lite sömn. 1. Hanteras i första hand inom patrullen 2. KL kontaktas om det rör sig om miljön på lägerområdet. 3. KL tillser att japanska organisationen kontaktas enligt lägrets rutiner. 4. Om omständigheterna är av sådan grad att det finns risk för kontingentmedlemmarnas hälsa, aktiveras krisledningen. 5. Beslut om att avbryta arrangemanget tas enligt 3.2 Krisledningens mandat Specialfall Med specialfall menas sådant som inte går att planera för utan som kräver specifika åtgärder från fall till fall. Det kan röra sig om sjukdom som drabbar större delar av CMT eller kontingentledningen där dubblering av funktioner inte är ett tillräckligt skydd. Det kan även gälla risk för allvarlig epidemi av infektion, tex Mässlingsutbrott. Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 16 av 37

17 S jukdom i KL 1. Omgruppering i kontingentledningen 2. Utsedd kontaktperson informeras, gemensam handlingsplan upprättas 3. Medlemmar i CMT får gå in i kontingentledning, det inkluderar eventuell attesträtt 4. för övrig hantering se under respektive rubrik S jukdom i CMT 1. Kontingentledningen upprättar handlingsplan 2. IST med behövd kompetens går in i CMT 3. Utsedd kontaktperson informeras 4. För övrig handläggning se under respektive rubrik H ot om eller faktisk epidemi 1. Kontingentledningen informeras och krisplan aktiveras 2. Krisledningen fastställer handlingsplan 3. Utsedd kontaktperson informeras 4. Anhöriga kontaktas och informeras av centrala krisorganisationen, återkoppling ges till krisledningen i japan när det är klart. 5. Kommunikationsansvarig i Japan kontaktar kommunikationsansvarig på kansliet enligt separat kommunikationsplan 6. Beslut om att kvarstanna eller avbryta tas i samråd med krisledningen och Scouternas Centrala Krisorganisation, rekommendation från Smittskydd/UD/motsvarande skall följas. 7. Praktisk hantering av hemresa sköts av kansliet, information och kontakt med anhöriga hanteras av centrala krisorganisationen enligt kommunikationsplanen Allvarlig skada eller sjukdom Med allvarlig skada eller sjukdom menas sådant som kräver sjukhusvård, inkluderat snar sjukhusvård (ta sig dit själv) och akutvård (larm-ambulans) 1. Kontingentledningen informeras och krisplan aktiveras 2. Krisledning fastställer handlingsplan 3. Utsedd kontaktperson informeras 4. Anhöriga kontaktas och informeras av centrala krisorganisationen, återkoppling till krisledning i Japan när det är klart. 5. Kommunikationsansvarig i Japan kontaktar kommunikationsansvarig på kansliet enligt separat kommunikationsplan 6. Resurspatrullen löser vid behov av avdelningsledare och stöttar i berörd patrull. 7. Ansvar för listor/uppgifter på de som lämnar lägerområdet för att uppsöka sjukvård utanför lägret innehas av stabsansvarig på HQ, uppgiften kan delegeras till annan inom CMT. Det samma gäller för de som stannar på sjukhus under hela eller delar av rundresan. (den funktionen kommer att beslutas om på kommande riskhanteringshelg) 8. Krisorganisationen beslutar vem som stannar kvar som medföljande om eventuell sjukhusvistelse blir aktuell. 9. Övriga fortsätter resa/vistelse på lägret 10. Möjligt återtransport till lägret/ansluta rundresa för fortsatt deltagande ska eftersträvas. 11. Eventuell hemresa planeras i samråd med den drabbade och om minderårig med anhöriga. Ingen reser hem ensam. Praktisk hantering av hemresa sköts av kansliet 12. kontakt med SOS internationell tas i samråd med kontaktperson i Sverige och krisledningen Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 17 av 37

18 13. Om någon blir kvar efter avslutat arrangemang tas beslut om fortsatt praktisk hantering av scouternas centrala krisorganisation i samråd med krisledningen Mycket allvarlig händelse Med mycket allvarlig händelse menas olycka med livshotande skador och/eller risk för bestående men. Även dödsfall räknas in i denna kategori, oavsett om de är orsakade av sjukdom eller olyckstillbud. 1. Kontingentledningen informeras och krisplan aktiveras 2. Krisledning fastställer handlingsplan 3. Utsedd kontaktperson informeras 4. Anhöriga kontaktas och informeras av centrala krisorganisationen återkoppling till krisledning i Japan när det är klart. 5. Kommunikationsansvarig i Japan kontaktar kommunikationsansvarig på kansliet enligt separat kommunikationsplan 6. Resurspatrullen löser vid behov av avdelningsledare och stöttar i berörd patrull. 7. Övriga fortsätter resa/vistelse på lägret 8. Eventuell hemresa planeras i samråd med den drabbade och om minderårig med anhöriga. Ingen reser hem ensam Eventuell hemresa planeras i samråd med den drabbade och om minderårig med anhöriga. Praktisk hantering av hemresa sköts av kansliet 9. kontakt med SOS internationell tas i samråd med kontaktperson i Sverige och krisledningen 10. Om någon blir kvar efter avslutat arrangemang tas beslut om fortsatt praktisk hantering av scouternas centrala krisorganisation i samråd med krisledningen. 4.4 Kommunikation Detta avsnitt berör kommunikationskris är när det uppstår problem i informationsflödet, till från eller inom kontingenten. Det kan till exempel vara brist på kommunikation, felaktig information, ryktesspridning och felaktiga upplysningar media. Hur vi kommunicerar och meddelar oss med varandra tas upp i separata avsnitt samt i kommunikationsplanen. (bilaga) Fel person uttalar sig i media 1. Presskontakt kontaktar mediet och begär rättelse. 2. Presskontakt kontaktar personen i fråga och förklarar Felaktigt uttalande i media 1. Presskontakt kontaktar mediet och begär rättelse Ryktesspridning på hemmaplan 1. Publicera kommentar om ämnet ryktesspridningen handlar om på japan2015.scout.se och/eller scoutservice.se 2. Informera avdelningarna om att ryktesspridningen pågår och vilken fakta som stämmer Ryktesspridning inom kontingenten om händelse i Japan eller i Sverige 1. Förse alla avdelningar med adekvat information. Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 18 av 37

19 4.4.5 Kansliets telefonväxel slås ut eller överbelastas 1. Publicera instruktioner på japan2015.scout.se med hänvisningar till alternativt nummer givet av kansliet Brist på information eller kommunikation I händelse av att kontingentens möjligheter att kommunicera med Sverige eller ta emot information begränsas, på grund av begränsad eller nedstängd infrastruktur. Kontakt etableras i prioritetsordning med a. Kontaktperson i Sverige b. Generalsekreterare c. Ordförande i AG d. UD i Japan e. UD i Sverige Kraftsamling sker till att upprätta samband, med egna resurser, med kontaktpersonen i Sverige. a. Talasamband b. Textsamband c. E-post d. Uppladdade dokument eller filer på filyta e. Fax f. Brevförsändelse Därefter eftersöks resurser från jamboreen Därefter eftersöks resurser från samhället 4.5 Resa Svenska kontingenten genomför rundresa i samband med världscoutjamboreen i Japan. Delar av kontingenten reser före lägret, andra efter. En mindre grupp IST har rundresan fördelad både före och efter lägret. Ut och inresa sker från Arlanda respektive Kastrup och är fördelat på 4 ut respektive 4 inrese dagar. Medlemmar ur kontingentledning och CMT finns på plats i japan under hela tiden som kontingentmedlemmar är på plats i Japan. HoC är båda på plats från första till sista dagen Risk fö r fö rsenat och/eller förlorat bagage Om det drabbar enstaka individ är det ett ringa problem. Det blir större konsekvens om den hel flights bagage blir försenat eller försvinner. 1. Anmäl till respektive flygbolags service desk vad som är försenat/förlorat. Tillse att få kvitto på anmälan, med tid och datum för anmälan. 2. Anmäl i respektive funktion a. till Avdelningsledare, till resursparullen, till avdelningsansvarige i KL, till kontingentledningen Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 19 av 37

20 b. Till IST ansvarige i KL, till kontingentledningen 3. Erhåll kvittens på tillgängliga medel för att ersätta försenat/förlorat bagage (i dagsläget 6000 SEK) Försenat flyg CMT reser med så många olika flighter som möjligt för att kunna stödja och hjälpa till i denna typ av situationer. Det är främst ett problem för anslutande flyg. 1. Anmäl till respektive flygbolags service desk att ni har ett anslutande flyg. 2. Anmäl i respektive funktion a. till Avdelningsledare, till resursparullen, till avdelningsansvarige i KL, till kontingentledningen b. Till IST ansvarige i KL, till kontingentledningen 3. Om behov av mat och boende uppstår anmält till flygbolagets service desk och i respektive linje. Om möjligt be i första handflygbolaget lösa kost och logi. 4. Om detta ej är möjligt så erhåll kvittens från IST/avd-ansvarige att ni kan göra utlägg för detta Att en deltagare, avdelningsledare, IST eller CMT missar flyget Här avses individer som genom slarv eller försumlighet misslyckas att komma i tid. Ej baserat på externa faktorer som denne inte råder över eller rimligen kunnat förutse. 1. Försök att etablera kontakt med individen. 2. Meddela individen att denne måste lösa en ny biljett, på egen hand och att det belastar den enskilde. 3. Erhåll en resplan av individen samt bestäm hur kontakt ska ske vid ankomst. 4. Individen anmäler sig till kontingenten vid ankomst 5. Anmäl i respektive funktion a. till Avdelningsledare, till resursparullen, till avdelningsansvarige i KL, till kontingentledningen b. Till IST ansvarige i KL, till kontingentledningen Deltagare kommer inte med vid mellanlandning En person kommer inte med det anslutande flyget vid en mellanlandning. Är det en vuxen person bedömer vi att denne kan lösa detta själv, då målet är känt. En ungdom, < 18 år. Fastställ att personen inte kommit med. 1. Anmäl i respektive funktion a. till Avdelningsledare, till resursparullen, till avdelningsansvarige i KL, till kontingentledningen b. Till IST ansvarige i KL, till kontingentledningen 2. Dela upp ledningsresurserna. I händelse av att det är en avdelning skall huvuddelen fortsätta planerad verksamhet. 3. Kontakta den flygplats där personen finns och försök etablera samband. 4. Hitta ersättningsresa till personen. Beredskapsplan för den svenska kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 UTKAST Sidan 20 av 37

Kommunikation genom internet och möten

Kommunikation genom internet och möten Avdelningsledare Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 Kommunikation genom internet och möten Under rundresan i Japan så är avdelningarna, International Service Team (IST) och kontingentsledningen

Läs mer

Konnichiwa! Vilka reser?

Konnichiwa! Vilka reser? Konnichiwa! Vilka reser? 1 332 ungdomar(kallasdeltagare) fördelat på 37 avdelningar 140 ledare, 4 påvarjeavdelning Ca 370 funktionärer 40 delegationsledare/stödfunktioner Några containrar med tält och

Läs mer

World Scout Jamboree 2015. Förträff 1, Avdelning 26 Mojang 13-15 februari 2015

World Scout Jamboree 2015. Förträff 1, Avdelning 26 Mojang 13-15 februari 2015 Konnichiwa! World Scout Jamboree 2015 Förträff 1, Avdelning 26 Mojang 13-15 februari 2015 Världens största läger Rubrik Vilka reser? 1332 ungdomar (kallas deltagare) fördelat på 37 avdelningar 148 ledare,

Läs mer

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015

Svenska Kontingenten till Världsscoutjamboreen i Japan 2015 Hej! Nu är det bara ungefär en månad kvar till avresa till Japan och det har blivit dags för det sista deltagarbrevet innan vi reser. Med det här brevet medföljer en packlista som vi anser är bättre än

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår

Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Landvetter Scoutkår Scouterna Handlingsplan vid kriser för Landvetter Scoutkår Innehåll Innehåll... 1 Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...2 Vad gör vi först?... 2 Utrymning... 2 Vem

Läs mer

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom

Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Krishanteringsplan s.1 (5) Krishanteringsplan inom fo reningen Uppsala Ungdomscirkus/Aktiv Ungdom Viktiga kontaktuppgifter vid en krissituation: Namn Funktion Telefonnummer Pia Eriksson huvudtränare 070-958

Läs mer

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete

Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Handlingsplan för Värmdö kommuns POSOM-arbete Psykiskt och socialt omhändertagande Del 1 1(11) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Värmdö kommuns krisledningsorganisation... 3 2.1 Krisledningsnämnd...

Läs mer

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING

Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING Simklubben Elfsborgs policy gällande OLYCKSFALL, AKUT SJUKDOM och KRISHANTERING samt riktlinjer vid plötsliga dödsfall i samband med idrottsutövning (Reviderad 2014-02-18) 1 Denna policy för olycksfall

Läs mer

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version)

Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) Handlingsplan för krissituationer på Karlstads universitet (kort version) En kris eller katastrof som berör Karlstads universitet kan inträffa när som helst. Då är det viktigt att organisationen är väl

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser Scouterna Handlingsplan vid kriser Landvetter Scoutkår Göteborgsdistriktet Scouterna Innehåll Vilken typ av kriser är det här en handlingsplan för?...3 Vad gör vi först?...3 Utrymning...3 Vem ska vi kontakta?...3

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Tillämpningsföreskrifter för POSOM Antagna av kommunstyrelsen 2008-10-08, 119 Inkallande POSOM består av ledningsgrupp och insatsgrupp. POSOM kan inkallas direkt av SOS Alarm Stockholm, Räddningscentralen

Läs mer

Kriskommunikationsplan Båstads kommun

Kriskommunikationsplan Båstads kommun Kriskommunikationsplan Båstads kommun Januari 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Mål... 3 1.3 Syfte... 3 1.4 Målgrupper... 3 2. Uppdraget... 5 2.1 Krisinformationsorganisationen...

Läs mer

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll

Krisplan för Bele Barkarby Innebandy. Innehåll Krisplan för Bele Barkarby Innebandy Innehåll Inledning...2 Krisplanen syfte...2 Krisen kommer...2 Svårare olycka eller dödsfall...2 Första insatsen...2 Efter olycka / dödsfall... 2 Insatser efter olycka

Läs mer

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET 1 SU FU-2.11.1-3666-14 KRISPLAN VID STOCKHOLMS UNIVERSITET Fastställd av rektor 2014-12-18 2 INNEHÅLL 1 Syfte och mål 3 2 Händelser som omfattas av krisplan 3 3 Krisledningsstruktur 4 3.1 Krisledningsgruppen

Läs mer

KRISPLAN Bergakottens förskola

KRISPLAN Bergakottens förskola KRISPLAN Bergakottens förskola Inledning Vid en akut kris kan man uppleva kraftig stress och det kan därför vara svårt att fatta rationella beslut. Avsikten med den här krisplanen är att underlätta hanteringen

Läs mer

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA

KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA KRIS OCH KATASTROFPLAN FÖR SÖDRA STOCKHOLMS FOLKHÖGSKOLA Kris och katastrofpärmen förvaras hos rektor Innehållsförteckning Krisberedskap på skolan Ansvarsfrågan Krisledningsgruppen på Södra Stockholms

Läs mer

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation

Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Krishanteringsplan för Förbundet Vi Ungas riksorganisation Antagen av förbundsstyrelsen 3 juni 2006 Reviderad av förbundsstyrelsen 18 maj 2013 1. Inledning Det här är en krishanteringsplan för Förbundet

Läs mer

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller

För att kunna ge en snabb och effektiv service är det bra om skadeanmälan innehåller Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3506, 103 69 Stockholm Tel +46 8 506 920 20 Fax +46 8 506 920 90 E-mail claims.sweden@aig.com För att kunna ge en snabb och effektiv service

Läs mer

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef

Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015. Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef Fastställd dec 2006 Reviderad aug 2015 Mattias Nilsson, rektor Marianne Stenvall, förskolechef ÅTGÄRDER VID OLIKA TYPER AV KRISER Barn skadas svårt avlider under skoltid. 2. Ambulans och polis tillkallas.

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2)

1.Se till att skadade/berörda får hjälp. 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) Leksands folkhögskola Augusti 2012 Beredskapsplan vid krissituationer Vid en krissituation: 1.Se till att skadade/berörda får hjälp 2.Kontakta någon i skolans krisledningsgrupp (adresslista s.2) 3.Skolans

Läs mer

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex

Knivsta Scoutkår. Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Handlingsplan vid kriser Denna handlingsplan handlar om kriser inom kåren som t ex Olycka (barn eller vuxen) Allvarlig sjukdom Brand Hot/våld Dödsfall (inom eller utom kåren) Självmord Om polis är kontaktad

Läs mer

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK

Krisledningsplan för Villa Lidköping BK Datum 1(10) Krisledningsplan för Villa Lidköping BK 2(10) 1 Inledning 1.1 Målgrupp Krisledningsplanen vänder sig till alla inom föreningen såväl spelare, ledare, styrelse, funktionärer, publikvärdar eller

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA

KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA KRISHANTERINGSPLAN FÖR OXELÖ FÖRSKOLA Här hittar du sidnr. Olycksfall, du som kommer först till olycksplatsen 2 Krisgruppens arbete 2 Rutiner i händelse av förälders dödsfall 3 Bussolycka 3 Ett barn försvinner

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

BRA information till alla ledare/anställda i KSS

BRA information till alla ledare/anställda i KSS KSS handlingsplan för akuta situationer som kan uppkomma under våra aktiviteter: En akut situation kan innebära många olika saker. Det kan vara en kränkning som sker mellan unga under pågående aktivitet

Läs mer

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium

Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Krishanteringsplan Hörby Yrkesgymnasium Innehåll 1. Inledning 2. Konkret handlingsplan 3. Åtgärder vid olika krissituationer 4. Handfasta råd vid sorgearbete 5. Definition av krisbegreppet samt dess olika

Läs mer

ANMÄL DIG PÅ AMBASSADENS SVENSKLISTA INNAN EN KRISSITUATION UPPSTÅR

ANMÄL DIG PÅ AMBASSADENS SVENSKLISTA INNAN EN KRISSITUATION UPPSTÅR 2015-07-13 Till svenskar bosatta i och Brunei 2011-10-10 BEREDSKAPSPLANERING Denna beredskapsplan är framtagen av Sveriges ambassad i och innehåller generella rekommendationer om åtgärder för i och Brunei

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag

Instruktion för valberedningen i Dalarnas Försäkringsbolag Instruktion 1 Instruktion för valberedningen i Fastställd av ordinarie bolagsstämma den Instruktion 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund och syfte... 3 1.2 Omfattning och ikraftträdande... 3 1.3 Kommunikation

Läs mer

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering

Riktlinjer för första hjälpen och krishantering 2008-01-01 Definition Insatser som krävs vid en dramatisk händelse som en olycka, brand eller rån vilka kan få stora konsekvenser på arbetsplatsen eller verksamheten. Det omfattar även händelser i medarbetares

Läs mer

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU

STÄNGT LUFTRUM. Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU STÄNGT LUFTRUM Praktiska råd till passagerare som drabbas av stängda flygplatser i EU Det stängda luftrummet har lett till enorma störningar i hela Europa för både turister och affärsresenärer. Men även

Läs mer

Hantering av privata medel inom socialtjänsten

Hantering av privata medel inom socialtjänsten RIKTLINJE Lillemor Johansson, lillemor.johansson@kil.se 2014-11-25 Beslutad av ledningsgruppen Hantering av privata medel inom socialtjänsten SYFTE Riktlinjerna för hantering av privata medel inom socialförvaltningen

Läs mer

ALLMÄN INFORMATION OCH CHECKLISTA LEDARE OCH TRÄNARE

ALLMÄN INFORMATION OCH CHECKLISTA LEDARE OCH TRÄNARE STOCKHOLMS SIMFÖRBUND ALLMÄN INFORMATION OCH CHECKLISTA FÖR LEDARE OCH TRÄNARE Fastställd 2002-09-11 Uppdaterad 2009-04-16 SYFTE MED DETTA DOKUMENT Denna information och checklista är avsedd för Dig som

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

SKADEANMÄLAN DanskeBank

SKADEANMÄLAN DanskeBank Skadeanmälan skickas till: Chartis Europe S.A. Skadeavdelningen Box 3122, SE-103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 40 Fax +46 8 506 920 95 (Ifylles av Chartis) SKADEANMÄLAN DanskeBank Försäkrad danskebank

Läs mer

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal.

Krisplan för Al Salamskolan. Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Krisplan för Al Salamskolan Plan för hantering av svår olycka, svårt sjukdomsfall eller dödsfall gällande elever och skolpersonal. Innehållsförteckning Krisplan för Al Salamskolan... 1 Inledning... 3 Uppföljning

Läs mer

15. Ersättning till förtroendevalda 2014

15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Förmiddag, station 2 15. Ersättning till förtroendevalda 2014 Valberedningen har tagit fram ett förslag på ersättningar till förtroendevalda. Valberedningens förslag till beslut: Att anta valberedningens

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp

Trygga tillsammans. Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Trygga tillsammans Riktlinjer för Equmeniakyrkans och Equmenias gemensamma arbete mot sexuella övergrepp Inledning Equmeniakyrkans vision är att vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus

Läs mer

Krisplan Intern version

Krisplan Intern version Krisplan Intern version Beslut: Högskolestyrelsen 2001-06-11 Revidering: Rektor 2011-11-21, 2014-12-01 Dnr: DUC 2011/1822/10 Gäller fr o m: 2014-12-01 Ersätter: Krisplan, inter version, DUC 2011/1822/10,

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland

Sammanfattning av. Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Sammanfattning av Kris och katastrofmedicinsk beredskapsplan för Landstinget i Östergötland Allvarlig händelse innebär inom hälso- och sjukvården en händelse som är så omfattande eller allvarlig att resurserna

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Försäkringar i förskola och skola

Försäkringar i förskola och skola September 2012 1 (8) Försäkringar i förskola och skola För barn och ungdomar i förskola och skola har kommunen två försäkringar, en olycksfallsoch en reseförsäkring. Det är inte ovanligt med frågor kring

Läs mer

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015

Inbjudan till. Träningsläger. Österrike Wipptal. 8-16 augusti 2015 Inbjudan till Träningsläger Österrike Wipptal 8-16 augusti 2015 Info: Den andra veckan i augusti är det dags för årets stora klubb-händelse. Då drar nämligen OK Hammaren till Wipptal i Österrikiska alperna

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn.

Skadeanmälan. Tjänstereseförsäkring. Personuppgifter. Uppgifter om arbetsgivare. Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Namn. Skadeanmälan Tjänstereseförsäkring 1 Försäkringsnummer (se försäkringsbrev) Personuppgifter Namn Personnummer Yrke Bostadsadress Ortsadress (postnr och ortnamn) Telefon med riktnr (bostad) Telefon med

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Rutin för lex Sarah 2014-11-01

Rutin för lex Sarah 2014-11-01 RUTIN FÖR LEX SARAH Rutin för lex Sarah 2014-11-01 Bakgrund och syfte Den 1 juli 2011 trädde nya bestämmelser om lex Sarah i kraft. De nya bestämmelserna ska tillämpas inom hela socialtjänsten. Det innebär

Läs mer

Avvikelsehantering statistikproduktion

Avvikelsehantering statistikproduktion Avvikelsehantering statistikproduktion Denna processbeskrivning behandlar rutiner för hantering av avvikelser i verksamheten, som medfört eller skulle kunna ha medfört, fel eller förseningar i Trafikanalys

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Grindstugans förskola 2011. Inledning I skollagen och i läroplanerna slås det fast att den svenska förskolan och skolan vilar på demokratisk grund.

Läs mer

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Miljöpolicy. Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Miljöpolicy Vi är ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan. Vi ska därför Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla

Läs mer

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte

Krishanteringsplan K Å R S T Y R E L S E N. Inledning. Syfte 1 (7) Vid akuta situationer så som exempelvis, brand, olycksfall eller dödsfall är det viktigt att alla inom organisationen vet vad som ska göras och vem som gör vad. Denna krishanteringsplan ska vara

Läs mer

Riktlinjer för skolpliktsbevakning

Riktlinjer för skolpliktsbevakning Riktlinjer för skolpliktsbevakning Alla barn i Sverige har skolplikt och en lagstadgad rätt till utbildning. Skolplikten innebär även närvaroplikt, dvs. en skyldighet att delta i den utbildning som anordnas,

Läs mer

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar

Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Antiterroristlagen 2000 (Terrorism Act 2000) Kom ihåg dina rättigheter när du hålls i förvar Du garanteras följande rättigheter enligt brittisk och walesisk lag och i enlighet med EUdirektivet 2012/13/EU

Läs mer

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN

KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 1(8) Krisplan för KRISPLAN FÖR VIKSÄNGSSKOLAN I samband med svår olycka eller dödsfall gällande elever och medarbetare VÄSTERÅS STAD 2013-10-15 2(8) Krisplan för Innehållsförteckning

Läs mer

Särskilda resevillkor

Särskilda resevillkor - 1 - Särskilda resevillkor 1. Avtalet Det är av yttersta vikt att resenären tar del av de allmänna och särskilda resevillkoren. Dessa reglerar, tillsammans med de upplysningar som finns på Destination

Läs mer

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1

Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19. Dnr: ST 2013/333-1.1 Krisplan vid Linnéuniversitetet praktisk handledning Beslutad av rektor 2013-08-19 Dnr: ST 2013/333-1.1 Beslutat av: Rektor 2013-08-19 1. Intern krisledningsorganisation 3 1.1. Krisledningsorganisation...

Läs mer

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut.

Kommer man kunna få gå utanför området? Nej, det är hög säkerhet på området och det är grindar för att komma in/ut. Frågor och svar Hur mycket fickpengar bör man ha med sig? Vad ingår? Vad ingår inte? Hur mycket fickpengar ska man ha med? Är det någon gräns? Det finns ingen gräns för hur mycket man får ta med sig i

Läs mer

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling

Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Handledning i arbetet att motverka kränkande särbehandling Definition Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot enskilda medarbetare eller chefer på ett kränkande sätt

Läs mer

Rutin för befäl inom RäddSam F

Rutin för befäl inom RäddSam F Skriven av Fastställd av Fastställd den Reviderad av Reviderad den AB RäddSam F-möte 2014-02-25 2014-02-04 www.raddsamf.se Rutin för befäl inom RäddSam F Syfte Denna rutin fastställer vilka befogenheter

Läs mer

Särskilda Resevillkor

Särskilda Resevillkor Page 1/6 Särskilda Resevillkor INLEDNING De paketresor GO Sport Travel erbjuder innehåller vanligtvis flygtransport, övernattningar och evenemangsbiljett, dock finns det undantag där antalet övernattningar

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 13:1 Kf 126/2013 Dnr Ks 2012/277 Reglemente för tjänsteresor Syfte Riktlinjer för resor och möten är en del av kommunens arbete för en långsiktig ekonomisk,

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING

KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖR TEGSPEDAGOGERNAS EKONOMISKA FÖRENING KRISPLANER FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN OCH FAMILJEDAGHEM TEG/BÖLEÄNG OMRÅDET För att den upprättade krisplanen skall fungera behövs vissa gemensamma förutsättningar.

Läs mer

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11

Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 2010-09-02 Krisplan för Torsbergsgymnasiet 2010/11 Mål Målen med krisplanen är att vid traumatiska händelser bland elever och anställda ge ett bra omhändertagande av drabbade och ge stöd åt de anställda

Läs mer

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären.

Syftet med resevillkoren är att skapa gemensamma regler för kombinationsresor, vilket ska göra det enklare och tryggare för resenären. Frågor och Svar om Resplus Resevillkor Övergripande Resevillkoren för Resplus är anpassade efter gällande lagar och förordningar och påverkar resenärens rättigheter och trafikföretagens skyldigheter både

Läs mer

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU

Dina rättigheter som flygpassagerare i EU Flygresenär inom EU Dina rättigheter som flygpassagerare i EU I dag flyger vi mer än någonsin. Skillnaden är stor om man jämför med hur det såg ut för bara tjugo år sedan. Den stora ökningen medför ibland

Läs mer

Dina reserättigheter

Dina reserättigheter Dina reserättigheter - när du reser med flyg, tåg, buss eller båt Dina rättigheter EU har regler för alla olika resor. När du reser med flyg, tåg, buss eller båt har du alltid vissa rättigheter när det

Läs mer

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar?

Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Vilken hjälp kan du få av oss vid längre förseningar, inställda flyg och överbokade flygningar? Denna information är utformad i enlighet med Europaparlamentets och Europeiska unionens råds förordning nr

Läs mer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer

Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Trygg och Säker miljö på Vi som Växer Skadeförebyggande arbete i den dagliga verksamheten: Ledningen är huvudansvarig för säkerhetsarbetet. All personal skall vara delaktig i den dagliga skadeförebyggande

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar

Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Information om diskriminering, trakasserier och kränkningar Diskriminering, trakasserier och kränkningar 1. Bakgrund Vid UFL tolereras inte någon form av diskriminering, trakasserier eller kränkningar.

Läs mer

Bra att veta frågor?

Bra att veta frågor? Inför avresa Bra att veta frågor? Sofie Halldén Internationell koordinator Utbildningssamordnare Läkarprogrammet Termin 10 Sofie.hallden@gu.se Tel: 786 3081 Resehandlingar att förbereda Letter ofinvitation?

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Plan för extraordinär händelse

Plan för extraordinär händelse Plan för extraordinär händelse Upplaga 2013-10-09 1 Innehåll 1. INLEDNING...3 2. SAMORDNING AV KOMMUNENS VERKSAMHET...4 2.1 Stab...5 2.2 Kansli och servicefunktion....5 2.3 Analysfunktion...6 2.4 Logistikfunktion...6

Läs mer

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis

Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Kompendium om kris- och säkerhetsarbete för funktionärer på Friskis&Svettis Viktiga telefonnummer SOS Alarm, larma på telefonnummer 112 Uppgifter att delge SOS-alarm: Företagsadress: Arnljothallen Öneslingan

Läs mer

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten

Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Riktlinjer för hantering av privata medel inom hemtjänsten Administration av den enskildes privata medel sker på olika sätt utifrån det behov av stöd som han/hon har: 1. Den enskilde sköter ekonomi på

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM

HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM 1 (12) SOCIAL- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-06-13 Knutsbo/Junibackens Skolområde HANDLINGSPLAN FÖR KRISSITUATIONER GÄLLANDE FÖR KNUTSBO FÖRSKOLA, SKOLA OCH FRITIDSHEM krisplan knutsbo (2).doc Postadress

Läs mer

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning För krisledningen Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning Livsmedelsverket, juni 2011 Projektledare: Christina Nordensten, statsinspektör, projektledare VAKA Projektgrupp: Peter Norberg och Eva-Marie

Läs mer

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan

Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Norskolan Näsbyparksskolan Näsbyviksskolan Slottsparksskolan Innehåll INLEDNING... 3 REGELVERK, LAGAR och BEGREPP... 3 Tre viktiga begrepp... 3 Kränkningar... 3 Diskriminering... 3 Mobbing... 4 RUTINER

Läs mer

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal.

Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Beredskapsplan Målet med denna plan är att skapa en beredskap för att hantera kriser som berör förskolans barn, föräldrar och personal. Ansvariga för förskolans arbete med krisfrågor är krisgruppen. Gruppen

Läs mer

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte

Krisplan. Uppdaterat 2015-08-19. Syfte Krisplan Uppdaterat 2015-08-19 Syfte I samband med terminsstart välkomnar SHV traditionellt de nya studenterna med välkomstaktiviteter och det är den period som kanske involverar allra flest studenter

Läs mer

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden

Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social- och äldrenämnden Styrdokument, riktlinjer Kundvalskontoret 2014-08-13 Katarina Blomstrand 08-590 973 93 Dnr katarina.blomstrand@upplandsvasby.se SÄN/2014:217 Riktlinjer för hantering av enskildas privata medel inom social-

Läs mer

Krishanteringsplan. Svenska Frisbeesportförbundet

Krishanteringsplan. Svenska Frisbeesportförbundet Krishanteringsplan Syfte Skapa en krismedveten beredskap vid händelse som påverkar Svenska Frisbeesportförbundets verksamhet och aktiviteter i negativ riktning. Mål Krishanteringsplanen ska användas för

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014

Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 PROTOKOLL Justitieombudsmannen Cecilia Renfors Dnr 5749-2014 Sid 1 (6) Inspektion av Åklagarmyndigheten, åklagarkammaren i Kalmar, den 11 november 2014 Deltagare från JO m.m. På uppdrag av justitieombudsmannen

Läs mer

Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert

Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert Datum: 2012-05-30 Företag X Gruppresa - Paris 13-16 Sept 2012 Offert Fix Travel Er resebyrå för en lyckad resa! We Fix It Kundansvarig/Projektansvarig Åsa Melander Fix Travel AB Brädgårdsvägen 28 236 32

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s.

Krisplan. - Studeranderelaterade situationer. Reviderad 27.8.2015. Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2. Studerande - svår olycka s. Krisplan - Studeranderelaterade situationer Reviderad 27.8.2015 Krisgruppens kontaktuppgifter s. 2 Studerande - svår olycka s. 3 Studerande - dödsfall s. 4 Personal - svår olycka s. 5 Personal dödsfall

Läs mer

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling

Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Plan för att förebygga och hantera trakasserier sexuella trakasserier kränkande särbehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Lagar 2 Vad innebär trakasserier, sexuella trakasserier,

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén Pt 7 a) PRESIDIET 536:e SAMMANTRÄDET 29 MAJ 2007 Ärende: Punkt 7 a) på dagordningen Stöd till ledamöterna/läkar- och kuratorsmottagningen FÖR KÄNNEDOM Syftet

Läs mer