BOSTADSMILJÖER I MALMÖ. Inventering. Del 2:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADSMILJÖER I MALMÖ. Inventering. Del 2: 1955 1965"

Transkript

1 BOSTADSMILJÖER I MALMÖ Inventering. Del 2:

2 BOSTADSMILJÖER I MALMÖ Inventering. Del 2: BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 1

3 2 BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

4 BOSTADSMILJÖER I MALMÖ Inventering. Del 2: MALMÖ KULTURMILJÖ LÄNSSTYRELSEN SKÅNE LÄN BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 3

5 Projektledare och redaktör: Tyke Tykesson Projektgrupp: Anna Ingemark Birthe Pedersen Daniel Melchert Jens Olsson Johanna Hadmyr Olga Schlyter Omslagsbild: Korrekturgranskning: Foto: Layout & tryck: Papper: Typsnitt: Lorensborg (Foto: MKB) Margareta Tellenbach Projektgruppen (MKm) Tyke Tykesson (TT) Arkivbilder från Malmö Stadsbyggnadskontor, HSB, MKB m fl Prinfo/Team Offset & Media Lessebo Bok 100 g gultonat (inlaga) Invercoat G 240 g (omslag) Sabon, Formata Regular Länsstyrelsen Skåne Län och Malmö Kulturmiljö 2004 Andra upplagan Rapporten kan beställas från: Malmö Kulturmiljö Box Malmö Tel.: ISBN BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

6 INNEHÅLL FÖRORD...6 BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR...8 BEBYGGELSEKARAKTÄR...24 ALMHÖG...32 BORGMÄSTAREGÅRDEN...42 GULLVIKSBORG...50 HELENEHOLM...56 HERMODSDAL...64 HÅKANSTORP...72 KATRINELUND...80 KRONPRINSEN...88 KULLADAL BLEKINGSBORG...96 KULLADAL PER ALBINS HEM LORENSBORG NYDALA SEGEVÅNG VÄSTRA SÖDERKULLA ÖSTRA SÖDERKULLA BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 5

7 FÖRORD Storstadens arkitektur och kulturmiljö Från hösten 1999 till sommaren 2001 genomfördes en omfattande inventering av Malmös bostadsområden från tiden efter Inventeringen skedde inom ramen för projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö som initierats genom regeringens s.k. storstadsproposition Utveckling och rättvisa en politik för storstaden på 2000-talet, prop 1997/ 98:165. Regeringen gjorde i propositionen bedömningen att kunskapen om bebyggelsen från tiden efter 1945 behöver förbättras. Samtidigt är denna bebyggelse utsatt för ett stort förändringstryck och kulturvärden riskerar att försummas då förändringar sker. Kulturmiljövården fick därför i uppdrag att under perioden 1999 till 2001 genom särskilda insatser säkerställa storstadsområdenas kulturmiljövärden. Syfte och genomförande I den första delen av projektet har tyngdpunkten varit en kunskapsuppbyggnad där bebyggelseinventeringen utgjort den viktigaste delen. Syftet har varit att i enlighet med propositionens direktiv öka kunskapen om Malmös arkitektur och kulturmiljöer från tiden efter andra världskriget. Inventeringsarbetet har begränsats till de nya bostadsområden som bebyggdes med flerbostadshus från 1945 till Den huvudsakliga källan har, förutom själva bebyggelsen, varit ritningar och stadsplaner i stadsbyggnadskontorets arkiv. För att fördjupa förståelsen av byggandet under epoken har arkitekter och planerare som då var verksamma intervjuats. Därtill har kompletterande studier av verksamhetsområden, utemiljö och grönområden samt bilens miljöer utförts. I syfte att sprida den insamlade kunskapen var projektets senare del mer utåtriktad. I samverkan med skolor och föreningar, stadsbyggnadskontor och stadsdelsförvaltningar har olika projekt genomförts, till exempel utställningar, föreläsningar, stadsvandringar och gåturer. Projektorganisation Projektet Storstadens arkitektur och kulturmiljö har pågått parallellt i de tre storstadslänen. Riksantikvarieämbetet har ansvarat för samordning. I alla länen har bebyggelseinventeringar genomförts. I Malmö har arbetet utförts av Malmö Kulturmiljö (f d Stadsantikvariska avdelningen) på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne Län. Projektledare har varit Tyke Tykesson. I projektgruppen har ingått Anna Ingemark, Birthe Pedersen, Daniel Melchert, Jens Olsson och Johanna Hadmyr. Under kortare perioder har även Olga Schlyter och Matilda Dahlquist deltagit. Projektet har haft en styrgrupp bestående av Thomas Romberg (länsantikvarie), Cecilia Hansson (arkitekt, Malmö Stadsbyggnadskontor), Anders Reisnert (bitr stadsantikvarie) samt Finn Werne (arkitekt och professor i byggnadsfunktionslära, LTH). Rapportens uppläggning läsanvisning Detta är den andra delen i en serie om tre rapporter över inventeringen. Den omfattar bostadsområden som huvudsakligen uppfördes mellan 1955 och Den första delen behandlade perioden och den sista kommer att beskriva bebyggelse från tiden mellan 1965 och Denna uppdelning svarar mot olika faser i bebyggelseutvecklingen. Det inledande kapitlet i del 1, vilket beskriver byggandets generella förutsättningar, är relevant som bakgrund även för denna rapport. I rapporten har inventeringsmaterialet i stort sett delats upp enligt kommunens indelning i delområden och dessa presenteras i bokstavsordning. De administrativa delområdena omfattar ofta även såväl flerbostadshus som småhus och annan bebyg- 6 FÖRORD

8 gelse. Markeringarna på kartorna visar de delar som omfattats av inventeringen. I varje avsnitt finns historik, fakta om bostäder, arkitekter och byggherrar samt en beskrivning av bebyggelsens karaktär. I ett inledande stycke lyfts miljöernas mest väsentliga karaktärsdrag fram. I tabellform redovisas adress, fastighetsbeteckning, byggår, arkitekt och byggherre för byggnaderna inom området. Områdena har fått olika mycket utrymme på grund av deras skiftande karaktär och historia. Viss bebyggelse har valts ut för mer ingående beskrivningar, antingen för att de är representativa eller för att de i något avseende är anmärkningsvärda. Östra Söderkulla och de södra delarna av Västra Söderkulla bebyggdes efter 1965 men har inrymts i denna rapport eftersom de har sitt geografiska sammanhang med den äldre, norra delen av Västra Söderkulla. Förändringar sker kontinuerligt i bebyggelsen och sedan inventeringen genomfördes i fält kan till exempel fönster ha bytts ut eller balkonger glasats in. Inventeringsmaterialet finns till delar att tillgå på Internet i Kulturmiljövårdens bebyggelseregister. Registret har utarbetats av Riksantikvarieämbetet och webadressen är Tidigare inventeringar i Malmö Malmös bebyggelsehistoria under tiden före andra världskriget är relativt väl dokumenterad. Arkitekturen från den senare delen av 1900-talet är däremot mindre behandlad och analyserad. Flera olika inventeringar av Malmös bebyggelse har tidigare utförts, men aktuella detaljinventeringar saknas. I slutet av 1960-talet genomfördes en stor inventering av innerstadens byggnader under ledning av Olle Svedberg. Den omfattar inte bebyggelse efter I viss mån är den ännu användbar för äldre byggnader men den är svårtillgänglig. Under 1980-talet utfördes kulturhistoriska bebyggelseinventeringar på uppdrag av kulturmiljökommittén i Malmö kommun. För Rådmansvången gjordes inledningsvis en detaljerad inventering. En mer översiktlig och geografiskt sett mer omfattande inventering utfördes Med undantag för delar av innerstaden och vissa ytterområden omfattas hela Malmös stadsbebyggelse. I inventeringen beskrivs områdenas historia, bebyggelsekaraktär och särskilt värdefulla miljöer. Den har utgjort ett viktigt utgångsmaterial för denna inventering. Våren 2001 utkom en arkitekturguide över Malmö, vilken omfattar byggnader och bostadsområden i Malmö från medeltiden till år Den tillkom i samarbete mellan Storstadens arkitektur och kulturmiljö, Länsstyrelsen, Malmö Kulturmiljö, Malmö Stadsbyggnadskontor och Malmö Museer. Värdering I bebyggelseinventeringar har viss bebyggelse ofta pekats ut som kulturhistoriskt mer intressant och därmed mer bevarandevärd än annan, utifrån ett antal hävdvunna kriterier. Ofta har endast två nivåer funnits, det vill säga bevarandevärd eller icke bevarandevärd. Detta är ett ganska trubbigt redskap som dessutom riskerar att snabbt bli inaktuellt. Det har inte varit projektets uppdrag att genom inventeringen värdera bebyggelsen enligt traditionella värderingsmetoder. Inventeringen skulle dock kunna utgöra en grund för ett arbete med ett kommunalt kulturmiljöprogram. En särskild värdering måste alltid göras vid varje enskilt tillfälle då förändringar av bebyggelse är aktuell och som stöd vid en sådan värdering kan denna inventering fungera, genom att den placerar in områdena i en historisk kontext och pekar på de karakteristika som präglar de olika bebyggelsemiljöerna. Litteratur och ordförklaringar finns i del 3. FÖRORD 7

9 Inventerade områden Segevång 2 Katrinelund 3 Håkanstorp 4 Kronprinsen 5 Lorensborg 6 Borgmästaregården 7 Heleneholm 8 Kulladal Blekingsborg 9 Almhög 10 Nydala 11 Hermodsdal 12 Gullviksborg 13 Västra Söderkulla 14 Östra Söderkulla 15 Kulladal Per Albins Hem 8 BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

10 BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR Det kalla kriget och stormakternas kapprustning kastade sin skugga över åren omkring Oroväckande händelser inträffade ute i världen, till exempel Kubakrisen 1962 och mordet på president Kennedy Trots detta var den pessimism som uppträtt under andra världskriget och åren efter 1945 borta och en ny framtidsoptimism växte fram. I början av 1960-talet nådde det moderna samhället något av sin höjdpunkt. Inte minst var detta påtagligt i Sverige. Landet var på väg att ta plats bland de rikaste länderna i Europa från att ha varit ett av de fattigaste i början av seklet. Den svenska ekonomin hade stark tillväxt. Industrin gick på högvarv under 1950-talet, bland annat på grund av att Sverige inte drabbats av kriget. En annan viktig faktor var samförståndsandan som rådde mellan fackföreningar och arbetsgivare genom det så kallade Saltsjöbadsavtalet. Man såg framtiden an med stor tillförsikt. Atombomben utgjorde visserligen ett påtagligt hot men samtidigt betraktades den tämjda atomkraften som en outsinlig energikälla för framtiden. Atomåldern var ett populärt begrepp. Rationella tekniska lösningar ansågs kunna lösa de flesta problem. Ingenjörer och tekniker hade hög status. Människan skulle till och med kunna erövra rymden; rymdåldern var en annan benämning på tiden. Det tycktes inte finnas någon gräns för mänsklighetens framsteg. Att nytt och modernt var bättre än gammalt och traditionellt ifrågasattes knappast. USA sågs som föregångslandet på många fronter. Därifrån kom inspiration och impulser om höghus, köpcentra, bilar och television. Även en ny ungdomskultur importerades från USA slog Bill Hailey igenom med låten Rock around the clock och senare blev Elvis Presley den stora tonårsidolen. En stor tonårsgeneration med en ny frihet och bättre ekonomiska villkor höll på att växa fram. Detta skulle få konsekvenser för familjebildning och nya bosättningsmönster, vilket i sin tur påverkade efterfrågan på nya bostäder. De materiella levnadsvillkoren i Sverige förbättrades år från år. Realinkomsterna ökade. Bilen slog igenom på allvar och blev allt fler människors egendom; bilsamhället kom att påverka nya stadsdelars utformning. På olika fronter förbättrades teknikens innovationer: kyl- och frysskåp blev vanliga i lägenheter under 1950-talet, televisionen introducerades, telefonin automatiserades, SAS införskaffade sitt första jetplan 1959 för att bara nämna några exempel. Livet blev bekvämare. Världen krympte. Svenskt bostadsbyggande Ett av de största problemen i Sverige var bostadsbrist trots ett omfattande bostadsbyggande ända sedan andra världskrigets slut. Riktlinjerna för bostadsproduktionen hade lagts fast genom den Bostadssociala utredningen och dess slutbetänkanden från mitten av 1940-talet. Bostadsbyggandet var i hög grad reglerat genom lagar, förordningar och subventioner. Det rådde en tilltro till det starka samhällets möjligheter att ordna för människors bästa. Centralisering och styrning präglade samhället överlag, på alla nivåer. Genom statlig omfördelning av kapital skulle man få fart på byggandet. Statliga bostadssubventioner hade införts. Förmånliga lån gavs på villkor att lägenheterna uppfyllde fastställd standard i fråga om storlek och utrustning. standarden finns beskriven i Bostadsstyrelsens skrift God Bostad vilken i hög grad kom att påverka utformningen av lägenheternas planlösningar. Även fasader och stadsbild påverkades av normerna. Till exempel rekommenderas in- BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 9

11 dragna balkonger framför utanpåliggande. Hisskravet för hus i fyra eller fler våningar, som infördes i God Bostad 1960, medförde att trevåningshus blev vanligast förekommande under 1960-talet eftersom dyra hissinstallationer gjorde hus i fyra till sju våningar oekonomiska. Kommunala allmännyttiga bostadsbolag hade startats i enlighet med bostadssociala utredningens direktiv och de kom, tillsammans med de rikstäckande kooperativen HSB och Riksbyggen, att ansvara för den största delen av periodens bostäder. Utredningen hade bland annat också förespråkat att man skulle bebygga större sammanhängande områden, så kallade grannskapsenheter. I mitten av 1950-talet ökade andelen höga hus i bostadsbyggandet. Kulmen nåddes 1960, då 16 % av alla nya lägenheter i Sverige fanns i hus högre än nio våningar. De höga husen ansågs av byggbolagen vara mer ekonomiska att uppföra. Men även från kommunernas sida kunde höghus vara att föredra eftersom de kunde innebära ett mer effektivt utnyttjande av investeringar i form av gator, vatten och avlopp med mera. Men det höjdes också ifrågasättande röster mot de höga husen, särskilt var det Byggnadsstyrelsen och Bostadsstyrelsen som var kritiska, främst med hänvisning till den storskaliga bostadsmiljö som skapades. Ekonomin styrde i allt högre grad byggandet. I syfte att sänka byggkostnaderna strävade man efter att rationalisera och mekanisera byggandet. Ett resultat var betongelementsbyggeri där våningshöga delar förtillverkades, antingen på byggplatsen eller i fabrik, och monterades med kran. Denna metod tillämpades för första gången i stor skala på Lorensborg i Malmö. Tekniken resulterade också i att husen ofta fick en ny typ av formspråk där upprepningen av likadana betongelement blev styrande. Kontors- och bostadshus på Östra Förstadsgatan. Arkitekt: Jaenecke & Samuelson, Baltiska Hallen. Arkitekt: Jaenecke & Samuelson, Arkitektur Den senmodernistiska arkitekturen som präglade årtiondena efter 1945 hämtade i stor utsträckning sin inspiration från USA. Det närmast minimalistiska repetitiva formspråk i stål och glas som uppträdde i till exempel amerikansk skyskrapearkitektur på 1950-talet inspirerade till höghusarkitektur som Hötorg city i Stockholm eller SAS-hotellet i Köpenhamn. Liknande formspråk präglade en del av den nya bebyggelsen i Malmö, främst kontorshus, men också en del bostadshus, exempelvis Kronprinsen av Thorsten Roos. Merparten av husen i de nya bostadsområdena hade emellertid mer traditionella fasader med fönster som hål i konventionella tegelmurar. En annan riktning inom senmodernismen var den så kallade brutalismen. Denna arkitektur innebar bland annat att arkitekterna använde grova material såsom rustikt tegel eller rå betong, som lämnades obearbetade och att installationer och konstruktioner fick vara synliga. I Skåne verkade arkitekter som Klas Anshelm och Bengt Edman i denna anda. Samtidigt förekom ute i världen en fri expressiv och organisk arkitektur som i Sverige inte fick någon direkt motsvarighet. Malmö Stadion och Baltiska hallen av Malmöarkitekterna Jaenecke & Samuelson har dock ett uttryck som kan anses vara besläktat med denna ofta skulpturala arkitektur. Jaenecke & Samuelsons arkitektur representerade en senmodernism av kontinentalt snitt och de var bland de få svenska arkitekter som fick internationell uppmärksamhet vid den här tiden. Malmö Stadens befolkning steg från cirka år 1955 till knappt tio år senare. I genomsnitt hade den årliga ökningen varit konstant sedan Under 1950-talet ökade Malmös befolkning i relativa tal snabbast bland de största svenska städerna. Födelseöverskottet var förhållandevis stort, men den stora ökningen var resultatet av inflyttning. Industrierna behövde mer arbets- 10 BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

12 Lorensborg från söder i början av 1960-talet. Kv Knutstorp närmast i bild. (Foto: Malmö Stadsbyggnadskontor) Nydalatorget, (Foto: Emy Norberg, Malmö Stadsbyggnadskontor) Gullviksborgs centrum i mitten av 1960-talet. Hermodsdal och Nydala i bakgrunden. (Foto: Malmö Stadsbyggnadskontor) BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 11

13 Kv Spinneriet, vid Stora Nygatan och Djäknegatan. Kontorshus med hotell (Arkaden). Arkitekt: Tage Møller och Stig Johansson, Wessels flyttade från centrum till en ny stormarknad vid Jägersro (Foto: Malmö Stadsbyggnadskontor) kraft. Detta resulterade också i en ökad invandring från utlandet. Stadens viktigaste industri, Kockums, hade redan 1946 börjat importera arbetskraft, till en början främst från Italien. Under slutet av 1950-talet och 1960-talet kom arbetskraftsinvandringen att bli allt mer betydande. Fram till 1960 stod industrin för omkring hälften av arbetstillfällena i Malmö. Därefter sjönk andelen konstant. Antalet sysselsatta inom metallindustrin ökade under 1950-talets andra halva medan de minskade inom textilindustrin. Sammantaget var arbetstillfällena inom tillverkningsindustrin i stort sett konstant. I början av 1960-talet steg antalet åter markant, men den stora mängden nya jobb fanns inom serviceyrken, särskilt i den offentliga sektorn. Antalet anställda inom Malmö stad ökade kraftigt och uppgick 1965 till drygt Den största andelen fanns inom sjukvård och skola. Malmö hade utvecklats till en rik stad. Signifikativt nog lades fattigvårdsstyrelsen ner Företagen gick bra, lönerna var höga och kommunalskatten låg. Staden hade ett kontinuerligt socialdemokratiskt styre, under hela talet med S A Johansson i ledningen. Han styrde staden i en patriarkalisk ledarstil i samförstånd med företrädare för borgerligheten efterträddes Johansson av Oscar Stenberg. Denne hade ett mer auktoritärt sätt att leda staden. Med vilja och konsekvens drev han igenom en politisk linje. Samtidigt befästes kopplingarna mellan höga politiker och byggandet. Som ordförande i HSB tillvaratog politikern Stenberg gärna organisationens intressen. Tiden präglades i stor utsträckning av stadens expansion. Stora arealer obebyggd åkermark togs i anspråk för nya bostadsområden. Detta ställde också krav på infrastrukturen till exempel i form av utbyggt gatunät. Stora kommunaltekniska anläggningar anlades, som reningsverket Sjölunda vilket startades I Västra Hamnen växte Kockums verksamhet och 1962 flyttades oljehamnen därifrån till en ny plats i Norra Hamnen. Flera nya idrottsanläggningar öppnade under perioden. Simhallsbadet stod klart 1956 och hade byggts efter ritningar av Kjell Ödéen. Malmö Stadion invigdes till fotbolls-vm 1958 och Baltiska Hallen blev färdig 1964, båda anläggningarna hade utformats av Jaenecke & Samuelson. Därtill hade storbyggmästaren Hugo Åberg på mitten av 1950-talet i stadens östra utkant låtit bygga en ny anläggning för travbanan Jägersro efter ritningar av Thorsten Roos. Vid Jägersro etablerades 1962 Malmös första externa köpcentrum, när varuhuset Wessels flyttade från innerstaden. Amerikaniseringen märktes även i Malmö. Wessels stormarknad är ett exempel. Ett annat är Kronprinsen med höghuset och inomhuscentret. Även nöjeslivet påverkades. Stadens första nattklubb öppnade i slutet av talet i det nybyggda Arkaden-komplexet vid Stora Nygatan. Under flera decennier hade byggverksamheten i centrum varit begränsad men under den senare delen av 1950-talet började de äldre stadsdelarna att förändras. I kvarteren omkring Arkaden skedde under åren efter 1960 en omfattande förnyelse, till exempel genom NK (nuvarande Hansacompagniet) och Hotel S:t Jörgen, båda uppförda efter ritningar av Thorsten Roos. Nya inslag i stadsbilden var också stora kontorshus som speglar storföretagens allt mer omfattande administration. Särskilt Sydsvenska Dagbladets kontor vid infarten från Lund, ritat av Sture Kelfve, kom att bli ett landmärke. Andra stora kontorshus från tiden var Sydkraft vid Regementsgatan, som uppfördes efter Klas Anshelms ritningar, och Kockums i Västra hamnen, ritat av Paul Hedqvist. Hotell S:t Jörgen vid Gustav Adolfs torg därwessels tidigare legat. Arkitekt: Thorsten Roos, (Foto: Malmö Stadsbyggnadskontor) Bostadsbyggande i Malmö Folk har ingenstans att bo och dom har mage att bygga kyrkor utropar Thommy Berggren framför S:t Andreas kyrka i frustration över Malmös 12 BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

14 Generalplan för Malmö BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 13

15 14 BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR bostadssituation, i Malmöregissören Bo Widerbergs film Barnvagnen från Trots att bostadsbyggandet varit omfattande efter 1945 kvarstod bostadsbristen. Fortfarande på 1960-talet bodde många i små lägenheter i de centrala stadsdelarna med dålig standard, till exempel utan toalett eller badrum betraktades nästan 10% av befolkningen som trångbodd, och bostadsköerna var långa fanns nästan bostadssökande i Malmö. Efterfrågan var störst på tvårummare. Visserligen hade Malmö 1960 procentuellt färre smålägenheter än i Stockholm och Göteborg men i jämförelse med till exempel Köpenhamn, Lund och Helsingborg var Malmös lägenheter små. I Malmö byggdes relativt sett mer än i andra svenska städer och avsevärt mer än i Köpenhamn. Under tioårsperioden efter 1945 hade relativt centralt belägen mark bebyggts med nya bostadsområden, till exempel Kronborg, Dammfri och Östra Sorgenfri. De flesta platser som fick ny bebyggelse efter 1955 var belägna på större avstånd från stadskärnan. Omedelbart söder om Pildammsparken fanns dock ännu 1955 en stor obebyggd markyta. I dess västra del uppfördes Lorensborg, ett av de största områdena som kom till i slutet av 1950-talet. Lorensborg stod delvis klart 1958, samtidigt som fotbolls-vm spelades på Malmö Stadion intill. Under samma tid hade Heleneholm och Blekingsborg byggts i anslutning till stadens utfart mot Trelleborg startade utbyggnaden av Segevång och Katrinelund i norr och Almhög i söder. Söder om Almhög fortsatte utbyggnaden med Nydala och Hermodsdal. Samtidigt byggdes första etappen av Västra Söderkulla. Sydost om Pildammsparken började Borgmästaregården uppföras 1964, på den sista kvarvarande centralt belägna marken. Flertalet av de nybyggda bostadsområdena utformades som grannskapsenheter och omfattade hektar för mellan och invånare. Tanken var att en grannskapsenhet skulle vara som en liten stad i staden, den skulle skapa hemkänsla och trygghet. Det skulle finnas grundskola och ett utbud av kommersiell service och kultur. Genom 1947 års byggnadslag hade kommunerna fått ansvar för markplanering och bostadsbyggande. Generalplaner utformades där grunddragen för städernas expansion lades fast. Städerna skulle också göra bostadsförsörjningsplaner. Gunnar Lindman blev stadsplanechef i Malmö 1947 och hans huvudarbete kom att bli Generalplan för Malmö Stadsingenjörskontoret var under Lindmans ledning ansvarig för planen som togs fram i samarbete med andra kommunala organ. I en särskild generalplanekommitté satt tjänstemän och politiker, vilka även representerade bostadsbolag, byggbolag och finansintressen. Generalplanen byggde på utredningar, analyser och prognoser för biltrafik och andra kommunikationer, befolkningstillväxt, näringslivsstruktur och företagsetableringar, behov av skolor och barndaghem, idrottsanläggningar och rekreationsområden, kulturella institutioner, sjukvård, tekniska anläggningar och infrastruktur. Generalplanen förutspådde ett omfattande bostadsbyggande under perioden men man antog att behovet därefter skulle minska. Detta skulle visa sig vara en missbedömning. Befolkningsökningen följde visserligen i stort sett prognoserna men efterfrågan på större lägenheter i kombination med att unga människor tidigare önskade egna lägenheter skapade ett avsevärt större behov av bostäder än beräknat. I en reviderad plan från 1962 reserverades mer mark exempelvis Per Albins hem och Kroksbäck för höghusbebyggelse. För industrier och verksamheter markerades stora ytor, dels i hamnen i norr, dels i Fosie i söder. Planeringen styrdes av ett funktionalistiskt tänkande där zonering var huvudprincipen, det vill säga att olika funktioner i staden delades upp och placerades i separata områden. Mark reserverades också för de inre och yttre ringvägarna, vilka kom att anläggas 15 respektive drygt 40 år efter planens tillkomst.

16 Almhög och Nydala från nordväst (Foto: Malmö Stadsbyggnadskontor) Almhög från söder (Foto: Malmö Stadsbyggnadskontor) Västra Söderkulla under uppförande, förmodligen I bakgrunden pågår byggandet av Nydala. (Foto: Malmö Stadsbyggnadskontor) BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 15

17 Katrinelund från Sallerupsvägen. HSB brf Eriksdal. Centrumanläggning i Borgmästaregården, på 1970-talet. Väggutsmyckning av konstnären Gösta Lindqvist. Butikslänga i Västra Söderkulla. Per Albins hem, HSB brf Kulladal. HSB brf Anneberg på Södertorp från HSB brf Hagalund i kv Tannhäuser på Östra Söderkulla. HSB brf Fosietorp i Västra Söderkulla, uppförd HSB brf Artisten vid Tornfalksgatan i Västra Söderkulla. (Alla bilder på sidan hämtade ur Bo i gemenskap, HSB Malmö 50 år, 1975.) 16 BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

18 En av Lindmans ambitioner var att bygga samman och förtäta staden och inte uppföra förorter belägna på långt avstånd från centrum. Målet var att man skulle kunna cykla från sin bostad till sitt arbete var man än var bosatt i staden. Han ville koncentrera bebyggelsen innanför ringvägarna och spara den bördiga åkermarken utanför och lät därför exploatera marken högre än vad som gjordes i Stockholm och Göteborg. Med tätt placerade höghus kunde många lägenheter byggas på den tillgänglig markytan. Detta medförde att Malmö blev en förhållandevis tät och koncentrerad stad. I Malmö byggdes höghus tidigt. Redan i slutet av 1950-talet uppfördes sextonvåningshus i Lorensborg. Höjden och skalan är unik för sin tid och höga skivhus kom därefter främst att uppföras som enstaka solitärer bland annat i Västra Söderkulla, Rosengård och Lindängen. De för Malmö karakteristiska höga skivhusen fungerar som viktiga landmärken och orienteringspunkter i det annars flacka stadslandskapet. De flesta bostadsområdena byggdes på platt jordbruksmark. Malmö saknar naturliga hinder i form av berg, sjöar eller skogspartier. De olika bostadsområdena blev visserligen relativt väl avgränsade från varandra av vägar och parker men har på samma gång en geografisk närhet som gör att staden upplevs som sammanhållen. Samtidigt har en heterogen, ibland splittrad, stadsbild skapats genom att äldre enklaver med egnahem och villor ligger mellan, och i vissa fall omedelbart inpå, storskaliga bostadsområden. För att kunna kontrollera bostadsbyggandet köpte staden in stora markarealer, särskilt i söder och i öster. Under 1960-talet förvärvades i genomsnitt drygt 400 hektar per år. Även i de centrala stadsdelarna köptes mark, främst i syfte att behärska stora ytor där bebyggelsen ansågs vara saneringsmogen. Många kvarter bedömdes vara av närmast slumkaraktär, i vissa stadsdelar tyckte man att över hälften av fastigheterna borde rivas. För att kunna genomföra större saneringar köptes hela kvarter upp. Under åren närmast efter 1945 hade rivningar och nybyggnadsverksamheten i centrum varit liten men under den andra halvan av 1950-talet påbörjades en systematisk förnyelse av stora områden. Mellan 1960 och 1965 revs mellan 300 och 400 lägenheter varje år. I den sydöstra delen av Gamla Staden uppfördes nya bostadshus i kvarteren närmast kanalen och öster om kanalen, kring Östra Förstadsgatan, tillkom ny bostadsbebyggelse i början av 1960-talet. Mellan kyrkogården och Amiralsgatan fick flera kvarter ny bebyggelse under åren omkring Tyngdpunkten i Malmös bostadsbyggande låg på flerbostadshus. En del större småhusområden kom dock till under 1950-talet och början av talet: Riseberga och Videdal i öster, Sibbarp och Svampängen Bågängen i söder. Merparten av husen var kopplade en- eller tvåvåningshus, radhus eller sammanbyggda atriumhus. Få rena villaområden med friliggande hus byggdes vid den här tiden. Bostadsbyggandet dominerades helt av ett fåtal aktörer, som i det närmaste hade monopol på mark, krediter, byggmaterial och byggproduktion. Stadsplanerna för de olika bostadsområdena utformades på stadsingenjörskontoret, ibland i samarbete med de inblandade arkitekterna. Marken som staden ägde såldes därefter ut eller uppläts till olika byggherrar, ofta efter ett system där de stora byggherrarna fick kvoterade delar. Det var inte ovanligt med dubbla lojaliteter: kommunfullmäktiges ordförande var också ordförande för HSB Malmö, i byggnadsnämnden var chefen för HSB:s arkitektkontor och MKB:s ordförande ledamöter, den sistnämnde satt också i generalplanekommittén tillsammans med bland andra direktören för BGB (Byggmästarnas Gemensamma Byggnadsföretag). Skånska Cementgjuteriets direktör var ordförande för Skandinaviska Banken, som skötte byggnadskreditgivningen till bland andra HSB och så vidare. Det gjorde byggandet till en nästintill intern angelägenhet för ett fåtal inblandade. Systemet Höghus på Söderkulla. Småhus i Sibbarp. BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 17

19 Lorensborg från norr (Foto: MKB) Lorensborg från öster (Foto: MKB) Segevång från väster (Foto: MKB) 18 BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

20 Borgmästaregården från norr. (Foto: TT april 2000) Lorensborg från nordöst. (Foto: TT april 2000) Blekingsborg och Heleneholm från sydväst. (Foto: TT april 2000) Kv Blekingsborg från nordväst. (Foto: TT april 2000) Segevång från väster. (Foto: TT april 2000) Per Albins hem från söder. (Foto: TT april 2000) BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 19

21 medförde inga påtagliga intressekonflikter utan upplevdes förmodligen av de agerande som effektivt. Ur ett annat perspektiv framträder dock en maktkoncentration utan insyn som måste betraktas som tveksam i demokratiskt hänseende. Antal färdigställda lägenheter i områden med flerbostadshus : HSB 7073 (37%) Riksbyggen 1868 (10%) MKB 5807 (30%) BGB 3585 (19%) Övriga 855 (4%) Bostäder och byggherrar Genomsnittligen färdigställdes drygt nya bostäder i Malmö varje år mellan 1955 och Av dessa var drygt 300 i form av småhus och radhus. De flesta lägenheterna bestod av två eller tre rum och kök, med en andel om en knapp tredjedel vardera. Successivt minskade antalet små lägenheter något under perioden samtidigt som andelen större lägenheter ökade. Nästan hälften av de nya lägenheterna uppläts som bostadsrätter och den andra hälften som hyresrätter. Jämfört med tioårsperioden efter 1945 blev variationen i lägenhetstyper och storlekar större under slutet av 1950-talet. I Malmö dominerade fyra stora byggherrar, det konsumentkooperativa HSB, det producentkooperativa Svenska Riksbyggen, det kommunala (allmännyttiga) MKB och det privata BGB. Andra enskilda bostadsbolag som lät bygga enstaka fastigheter med flerbostadshus var sammanslutningen MSB (Malmö Samverkande Byggmästare) och Hugo Åberg. Arkitekter I Malmö fanns 1965 lite drygt 100 praktiserande arkitekter. Av dessa arbetade relativt få med att rita flerbostadshus i de nya bostadsområdena. I staden fanns flera produktiva arkitektkontor som fick få eller inga uppdrag som gällde flerbostadshus i de nya bostadsområdena, till exempel Tage Møllers eller Sture Kelfves. Gabriel Winge ( ) efterträdde Gunnar Lindman som stadsplanechef Winge var född och uppväxt i Malmö och hade studerat till arkitekt i Stockholm. Han hade arbetat på stadsplanekontoret sedan början av 1950-talet. Winge slutförde flera av de stadsplaner som tagits fram under Lindmans ledarskap. Winge var som stadsplanechef pragmatisk och följsam gentemot politiker och byggherrar. Han strävade efter att göra enkla planer med så få bestämmelser som möjligt. Till dessa gjordes illustrationsplaner, som inte var normerande, men som ofta följdes. Winge avgick som stadsplanechef omkring Det mest produktiva kontoret var HSB:s arkitektkontor under ledning av Sven Grönqvist ( ). De stod för ritningarna till omkring en femtedel av de flerbostadshus som producerades under perioden Svenska Riksbyggens arkitekter, med kontor i Malmö från 1960 och dessförinnan i Stockholm, ritade en stor andel liksom Thorsten Roos ( ) & Bror Thornberg (f 1919). Fritz Jaenecke ( ) & Sten Samuelson (f 1926), Svenivar Ekstrand ( ) och Axel Carlsson ( ) var också bland de arkitekter som hade många uppdrag. Ekstrand anlitades huvudsakligen av BGB, medan Carlsson ritade en del flerbostadshus för MKB men framför allt barndaghem. Några kvarter eller hus ritades av Tage Jansson & Per W Persson och Bengt Serwe & Göran Stendahl. För utemiljöns gestaltning svarade ett fåtal landskapsarkitekter. HSB anlitade särskilt Per Friberg (f 1920), MKB:s kvarter gestaltades ofta av stadsträdgårdsmästaren Birger Myllenberg samt Erik Holmquist och Walter Kohl. BGB anlitade främst Kohl och Svenska Riksbyggen Holmquist. 20 BYGGANDETS FÖRUTSÄTTNINGAR

Efterkrigstidens bostadsbebyggelse

Efterkrigstidens bostadsbebyggelse Efterkrigstidens bostadsbebyggelse Rapport från Etapp I Pilotstudie 2009 Skara kommun Ulf Larsson Lisa Molander Byggnadshistorisk rapport 2009:14 Omslagsbild: Kv Prelaten 2 och 4 i stadsdelen Domprostegården

Läs mer

Allmän bebyggelsehistoria

Allmän bebyggelsehistoria Allmän bebyggelsehistoria 1950-2000 - med lokala exempel från Jönköpings kommun Allmän bebyggelsehistoria - med lokala exempel från Jönköpings kommun Text: Per Jernevad och referensgruppen Layout och Redigering:

Läs mer

Industrialismens byggande i Malmö

Industrialismens byggande i Malmö Industrialismens byggande i Malmö 1850 drabbades Malmö av en koleraepedemi som dödade nästan 3 % av stadens befolkning. Bristande hygien, dåliga bostäder och överbefolkning var bidragande faktorer. I början

Läs mer

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla?

Miljonprogrammet utveckla eller avveckla? Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga

Läs mer

Berghem är ju ändå Berghem En studie av ett bostadsområdes förändring under 35 år

Berghem är ju ändå Berghem En studie av ett bostadsområdes förändring under 35 år Berghem är ju ändå Berghem En studie av ett bostadsområdes förändring under 35 år Fredrika Mellander Rönn & Anna Ulfstrand (text) Elisabeth Boogh (foto) Berghem är ju ändå Berghem En studie av ett bostadsområdes

Läs mer

Bostadskris: åtgärder och planering i Malmö

Bostadskris: åtgärder och planering i Malmö Självständigt arbete vid LTJ-fakulteten, SLU Kandidatexamensarbete, 15 hp Bostadskris: åtgärder och planering i Malmö En historisk Jämförelse Housing shortage: measures and planning in Malmö An historical

Läs mer

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR STADENS YTTRE ÅRSRINGAR Översiktlig karaktärisering av bebyggelsens värden och kvaliteter i Falkenberg Underlag för planering, underhåll och vård Falkenbergs museum Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg 2005

Läs mer

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR

STADENS YTTRE ÅRSRINGAR STADENS YTTRE ÅRSRINGAR Översiktlig karaktärisering av bebyggelsens värden och kvaliteter i Falkenberg Underlag för planering, underhåll och vård Falkenbergs museum Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg 2005

Läs mer

Arkitektur betyder Solveig Schulz Gunila Jivén Inga Malmqvist Jenny Stenberg Lotta Särnbratt

Arkitektur betyder Solveig Schulz Gunila Jivén Inga Malmqvist Jenny Stenberg Lotta Särnbratt Publicerade rapporter i utvärderingen av Storstadssatsningen i Göteborg Storstadsundersökningen i Göteborg. Medborgarundersökningen i Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården. Norén Bretzer,

Läs mer

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen kan dessvärre förekomma.

Denna text är ocr-tolkad. Det innebär att du kan söka i dokumentet. Stavfel och liknande som försämrar sökningen kan dessvärre förekomma. Hökarängen Förord 1 Historia och kuriosa 3 Före Hökarängen Medeltiden och kristendomen Reformationen Adelns intåg Stagnation och sommarnöjen Staden tar över Storstockholms utbredning och stadsplaneidealens

Läs mer

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002

nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 nyhamnen - länk mellan stad och vatten Boel Gustafsson, fysisk planering, Blekinge Tekniska Högskola 2002 Sammanfattning Bakgrunden till detta examensarbete är en reflexion över Malmö som stor stad vid

Läs mer

PARKLEK - INGEN BARNLEK

PARKLEK - INGEN BARNLEK PARKLEK - INGEN BARNLEK Skriften är utgiven av Värmlands Museum Adress: Sandgrundsudden, Box 335, 651 08 Karlstad Telefon: 054-14 31 00 E-post: museet@wermlandsmuseum.se www.varmlandsmuseum.se Värmlands

Läs mer

CENTRUMHUSET. samspel mellan funktion och estetik. lina karlsson. Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D

CENTRUMHUSET. samspel mellan funktion och estetik. lina karlsson. Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D CENTRUMHUSET samspel mellan funktion och estetik lina karlsson G Ö T E B O R G S U N I V E R S I T E T Institutionen för Miljövetenskap och Kulturvård A VDELNINGEN FÖR K U L T U R V Å R D CENTRUMHUSET

Läs mer

Miljonprogrammet - planeringen och uppförandet

Miljonprogrammet - planeringen och uppförandet Miljonprogrammet - planeringen och uppförandet Vy över Rosengården, Malmö, uppfört 1962-69 (Bild från: Rörby m.fl. En miljon bostäder, Arkitekturmuseets årsbok 1996, 1996, Arkitektturmuseet, s. 17) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

MKB FASTIg HETS AB Å RSREd O v ISNINg 2011

MKB FASTIg HETS AB Å RSREd O v ISNINg 2011 Klk MKB FASTIg HETS AB Å RSREd O v ISNINg 2011 K/F H Kök 15,5 kvm Balkong v ARd A g SNÄRA MÅNg SId I g A MOd I g A REFLEKTIONER När människans kropp är för liten så skrattar och gråter hon. Tåren och glädjen

Läs mer

PAPYRUSOMRÅDET. Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering. Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10

PAPYRUSOMRÅDET. Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering. Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10 PAPYRUSOMRÅDET Kulturhistorisk beskrivning och byggnadshistorisk inventering Göteborg 2014-12-22 Revidering 2015-02-10 ÖSTRA HAMNGATAN 46-48 411 09 GÖTEBORG TEL: 031-336 09 40 E-POST: martin@lindholm-restaurering.se

Läs mer

Boverket. Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer

Boverket. Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Boverket Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer Boverket september 2005 Titel: Förnyelse för hållbar utveckling i olika boendemiljöer.

Läs mer

Fritidshusområden i förändring

Fritidshusområden i förändring Fritidshusområden i förändring En studie av två områden i Stockholms län Cecilia Pantzar Niss Maria Legars Andreas Lindblad Ulrika Sahlsten Rapport 2010:6 Fritidshusområden i förändring En studie av två

Läs mer

Mindre bemedlade, barnrika familjer

Mindre bemedlade, barnrika familjer Lunds universitet Historiska institutionen HIS K01 Seminarieledare: Anna Wallette Handledare: Johan Pries 26 April 2013, kl 10.15 Mindre bemedlade, barnrika familjer En studie i hur 1930-talets statliga

Läs mer

Bevarandeprograrn. för Västra Tågaborg

Bevarandeprograrn. för Västra Tågaborg Bevarandeprograrn för Västra Tågaborg Helsingborgs museum 1995 Bevarandeprograrn för Västra Tågaborg Tcxt: Karin Gustavsson, Henrik Ranby, Agncta Asgrim Berlin 1993-1995 Foto om annat ej anges: Karin Gustavsson

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16

Bostadsmarknadsanalys. Södermanland bygger. Peter Eklund Bengt Nordström. Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Peter Eklund Bengt Nordström Sörmlandsbilder 16 Sörmlandsbilder 16 Bostadsmarknadsanalys 2012 Södermanland bygger Författare: Peter Eklund, Bengt Nordström

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26

HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING. Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 1 HANDLINGSPLAN FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNING Antagen av kommunstyrelsen 2014-11-26 2 Innehåll FÖRORD 3 BOSTADSFÖRSÖRJING I MALMÖ STAD 3 SAMMANSFATTNING 4 INLEDNING 7 MOTIV OCH MÅL FÖR BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN 8

Läs mer

Handlingsprogram för bostadsförsörjning Riktlinjer för bostadsbyggande 2015-2030

Handlingsprogram för bostadsförsörjning Riktlinjer för bostadsbyggande 2015-2030 Handlingsprogram för bostadsförsörjning Riktlinjer för bostadsbyggande 2015-2030 Bilden visar uppförande av 36 hyresrätter på tidigare stationsområdet i Laholm under år 2013 Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetarklassens boende

Arbetarklassens boende Mats Franzén Arbetarklassens boende Uppsala 1920 1980 (Texten är ursprungligen publicerad i boken Arbetarstaden Uppsala, Red. Lars Maths Isacsson & Magnusson, Gidlunds, 1996. Digitaliserad av Förbundet

Läs mer

Fördjupad översiktsplan över Landskrona stad

Fördjupad översiktsplan över Landskrona stad Fördjupad översiktsplan över Landskrona stad Tematiska PM Historik 2012-01-30 Uppdragsbeskrivning En bred kunskapsbas behövs för att formulera ett förslag till en fördjupad översiktsplan. Det är av största

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

Upprustning av ett miljonprogramsområde

Upprustning av ett miljonprogramsområde Örebro universitet HumUS-institutionen Kulturgeografi Upprustning av ett miljonprogramsområde en fallstudie av projektet Mitt Gröna Kvarter i Vivalla, Örebro Angela Eriksson C-uppsats i kulturgeografi

Läs mer

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna Idag står Kiruna inför en omvandling som har väckt stort intresse även internationellt. En del av staden måste flyttas på grund av den underminering av marken som gruvnäringen skapar. För att diskutera

Läs mer