Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)"

Transkript

1 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 oktober 2014 klockan på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm. Rätt att delta vid bolagsstämman Rätt att deltaga i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 21 oktober 2014 och har anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget senast tisdagen den 21 oktober 2014 klockan Anmälan ska ske skriftligen till D. Carnegie & Co AB (publ), Strandvägen 5A, Stockholm eller via e- post till Vid anmälan ska namn, person- /organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges. Ombud Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Blankett för fullmakt finns att hämta på Bolagets hemsida, och kommer även att sändas till aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 21 oktober 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Antal aktier och röster I Bolaget finns totalt stamaktier av serie A vilka berättigar till fem (5) röster per aktie på bolagsstämman och stamaktier av serie B vilka berättigar till en (1) röst per aktie på bolagsstämman, således totalt aktier och röster.

2 Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet. 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om att godkänna Bolagets förvärva Östgötaporten AB 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen 10. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 11. Utseende av valberedning 12. Bolagsstämmans avslutande. Punkt 2) Styrelsens förslag till val av ordförande vid bolagsstämman Styrelsen föreslår att styrelsens ordförande Knut Pousette utses till ordförande vid bolagsstämman. Punkt 7) Styrelsens förslag att godkänna Bolagets förvärva av Östgötaporten AB Med anledning av styrelsens förslag om förvärvet får styrelsen härmed avge följande redogörelse. Bolaget har den 1 oktober 2014 genom dotterbolaget Stendörren Bostäder AB org.nr ( Köparen ) ingått avtal med Sörmlandsporten AB, org.nr ( Säljaren ). Säljaren ägs av Kvalitena AB och Fondex AB till lika delar. Köparen och Säljaren har undertecknat ett villkorat aktieöverlåtelseavtal avseende Köparens förvärv av samtliga aktierna i bolaget Östgötaporten AB, org.nr ( Östgötaporten ). Östgötaporten är lagfaren ägare till fastigheterna Röken 22, Plysaren 13, Dörren 12, Dörren 14, Porten 16 och Valvet 1, samtliga i Norrköpings kommun ( Fastigheterna ). Bakgrunden till förvärvet är att fastigheterna tidigare ingått i det stora bestånd som Bolaget förvärvade 4 juli i år och som vi därför känner väl till. Den kamerala förvaltningen har även efter försäljningen till Sörmlandsporten skötts av Bolagets dotterbolag Graflunds, och Bolaget känner därför väl till fastigheterna och det ekonomiska utfallet av dessa. Köpeskillingen har förhandlats på marknadsmässiga grunder och säljarna har även erhållit bud från annan oberoende intressent på liknande villkor. Bolaget har även låtit värdera fastigheterna hos extern värderare och denna värdering har något överskridit överenskommet fastighetsvärde. Förvärvet kommer att öka Bolagets hyresintäkter med c:a 130 miljoner kronor per år och förstärka resultatet före finansnetto med närmare 60 miljoner kronor.

3 Även om fastigheterna ligger i utkanten av vårt geografiska fokusområde påverkas Norrköping positivt av tillväxten i Stockholm och det finns inga vakanser. Genom förvärvet blir Bolaget indirekt via Köparen ägare av ett väl samlat och strategiskt beläget fastighetsbestånd i Norrköping bestående av lägenheter. Köpeskillingen för aktierna i Östgötaporten baseras på ett underliggande överenskommet fastighetsvärde om miljoner kronor vilket motsvarar ca kronor/kvm. Tillträde väntas ske i fjärde kvartalet Bostadsbeståndet har ett utmärkt läge i Norrköping och passar in med Bolagets övriga fastighetsbestånd. Då Kvalitena AB (publ.) är delägare i såväl Bolaget som Säljaren är affären villkorad av godkännande på den bolagsstämma som avses hållas i oktober. Förvärvet av Östgötaporten avses finansieras genom övertagande av befintliga banklån, en säljarrevers om kronor som löper till samt genom kontanta medel för resterande belopp. Inför undertecknandet av aktieöverlåtelseavtalet har Bolaget och Köparen låtit inhämta en oberoende värdering från Savills som redovisade ett värde av Fastigheterna uppgående till miljoner kronor. Bolaget har dessutom även gett ytterligare ett värderingsinstitut, NewSec, i uppdrag att inför bolagsstämman ta fram en fairness opinion avseende förvärvet. Punkt 8) - 10) Valberedningens förslag Valberedningen, bestående av Knut Pousette (styrelsens ordförande och representant för Kvalitena AB), Ranny Davidoff (representant för Frasdale Int. BV) och Bjarne Eggesbø (representant för Svensk Bolig Holding AB), föreslår: att styrelsen ska bestå av fem (5) ledamöter utan suppleanter (punkt 8), att styrelsearvode ska utgå enligt samma principer som fastställdes av årsstämman den 21 maj Givet den nya styrelsesammansättningen innebär det att styrelsearvode kommer utgå med kronor varigenom ledamöter som inte är anställda i Bolaget/koncernen ska erhålla kronor vardera. Arvodet avser ersättning för en period av ett år. Den ersättning som ska utgå till styrelseledamöterna fram till årsstämman 2015 ska beräknas proportionellt i förhållande till det datum respektive styrelseledamot valdes in i styrelsen. Styrelseledamot får efter särskild överenskommelse med Bolaget fakturera styrelsearvodet jämte sociala avgifter och mervärdesskatt enligt lag genom ett av styrelseledamoten ägt bolag, under förutsättning att sådan betalning blir kostnadsneutral för Bolaget (punkt 9), och att Knut Pousette, Ronald Bengtsson och Mats Höglund omväljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, att Ranny Davidoff och Bjarne Eggesbø väljs till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma och att Knut Pousette omväljs till styrelseordförande (punkt 10).

4 Punkt 11) Utseende av valberedning Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om tillsättande av en valberedning enligt följande. Styrelsens ordförande ska utses till ledamot av valberedningen och ska få i uppdrag att, i samråd med Bolagets per den 31 oktober 2014 tre röstmässigt största aktieägare, utse ytterligare tre ledamöter. Namnen på dessa ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman Valberedningen ska inom sig utse en av ledamöterna till ordförande, vilken inte ska vara styrelsens ordförande. För det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2015, ska valberedningens övriga ledamöter i samråd ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämman 2015 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen, val av revisor, val av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor. Handlingar Handlingar som kommer att läggas fram på stämman enligt punkt 7 på den föreslagna dagordningen, finns tillgängliga på Bolaget för aktieägare två veckor före stämman. Handlingarna finns då också publicerade på Bolagets hemsida, Handlingarna skickas också till de aktieägare som begärd det och uppger sin postadress. Upplysningar på bolagsstämma Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om (i) förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, och (ii) förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets, eller något av dess dotterbolags, ekonomiska situation samt Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Stockholm i oktober 2014

5 Styrelsen Om D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Storstockholmsregionen och andra tillväxtområden. Affärsidén är att äga och förvalta fastighetsbestånd med en successiv upprustning av lägenheter i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare lång erfarenhet av renoveringsmetoden Bosystem. Renoveringsmodellen är uppskattad av såväl hyresgäster som Hyresgästföreningen, eftersom lägenheterna blir attraktivt renoverade och ingen evakuering sker. Under 2014 har D. Carnegie & Co förvärvat flera stora bestånd av förädlingsbara bostadsfastigheter framförallt belägna i Stockholms tillväxtområden. Marknadsvärdet uppgick per 30 september 2014 till drygt 10,1 miljarder kronor och det totala hyresvärdet uppgår till över MSEK årligen. Den ekonomiska uthyrningsgraden är hög med obefintlig vakans. D. Carnegie & Co:s fastighetsbestånd finns i Stockholmsregionen. D. Carnegie & Co är sedan den 9 april 2014 noterat vid NASDAQ OMX First North. Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission.

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) ANMÄLAN KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PARTNERTECH AB (PUBL) Aktieägarna i PartnerTech AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 27 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Opus Group AB (publ)

Opus Group AB (publ) Opus Group AB (publ) Pressmeddelande - 24 april 2013 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 maj 2013 kl. 19.00

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Innovative Vehicle Solutions

Innovative Vehicle Solutions Innovative Vehicle Solutions PRESSMEDDELANDE Årsstämma i Haldex Aktiebolag (publ) Landskrona den 14 Mars, 2012 Aktieägarna i Haldex AB kallas härmed till årsstämma onsdagen den 18 april 2012 kl. 16:00

Läs mer

Pressmeddelande - 21 april 2015

Pressmeddelande - 21 april 2015 Pressmeddelande - 21 april 2015 Välkommen till årsstämma i Opus Group AB (publ) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 18.00 på Elite Park Avenue

Läs mer

Aktieägarna i RusForest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2013 klockan 15.00 hos 7A Konferens på Strandvägen 7A, Stockholm

Aktieägarna i RusForest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2013 klockan 15.00 hos 7A Konferens på Strandvägen 7A, Stockholm Aktieägarna i RusForest AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2013 klockan 15.00 hos 7A Konferens på Strandvägen 7A, Stockholm Anmälan m m För att äga rätt att deltaga vid årsstämman ska aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Lagercrantz Group AB (publ) Aktieägarna i Lagercrantz Group AB (publ) ( bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdag den 28 augusti 2012, kl. 16.00 i Hotell Anglais, Humlegårdsgatan

Läs mer

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ)

lindab we simplify construction Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Välkommen till årsstämma i Lindab International AB (publ) Aktieägarna i Lindab International AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav.

Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer och registrerat aktieinnehav. INTELLECTA Kallelse till årsstämma i Intellecta AB (publ) Aktieägarna i Intellecta AB (publ), org. nr. 556056-5151, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 16.00 i Spårvagnen, Spårvagnshallarna,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Sid 1 av 5 Kallelse till årsstämma i Midsona AB (publ) Aktieägarna i Midsona AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 april 2015 kl. 15.00 i Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö, med insläpp för registrering

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BE Group

Kallelse till årsstämma i BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CREADES Aktieägarna i kallas till årsstämma torsdagen den 16 april 2015 klockan 15.00 på Finlandshuset Konferens, Snickarbacken 4, Stockholm. Anmälan m m Rätt att delta i stämman

Läs mer

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ)

Årsstämma i Alfa Laval AB (publ) Årsstämma i Alfa Laval AB (publ) Aktieägarna i Alfa Laval AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 kl. 16.00 i Sparbanken Skåne Arena, Klostergårdens idrottsområde, Stattenavägen,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer