Uppdragsanalys ANALYSGUIDEN. Concent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsanalys 2015-06-05 ANALYSGUIDEN. Concent"

Transkript

1 Uppdragsanalys Concent

2 Concent Riktkurs: 27 kronor 2 Concent listar aktien under 2015 Bolaget grundades inom Lundbergs 1998 och har i dag ett fokus på fastighetsutveckling i egen regi. Concent planerar nu att notera aktien för handel under Concent är ett fastighetsutvecklingsbolag som utvecklar och säljer bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter samt samhällsfastigheter. Bolaget bedriver projekt främst i Stockholmstrakten men också i andra attraktiva områden. Genom delaktighet under utvecklingsprocessens alla skeden, från idé till färdig fastighet, har bolaget full kontroll och kan skapa högre marginaler och nöjdare kunder. Sedan verksamhetens startades har Concent arbetat upp en stark lista av referensprojekt, bland annat projektledningen av Stockholm Waterfront och renoveringen av Münchenbryggeriet samt ett större antal bostadsprojekt. I dag har bolaget 20 fastighetsprojekt som antas säljas under Bolaget planerar att lista sin aktie för handel under Syftet med att handlas på en marknadsplats är att främja fortsatt utveckling och tillväxt. Dessutom kan en notering stärka för troendet för bolaget hos befint liga och potentiella kunder samt investerare och andra intressenter. Projektrisken är alltid överhängande, även om den reduceras genom att kontraktera byggtjänster till fasta priser. Kreditrisker eller en sviktande konjunktur kan också sätta käppar i hjulen. För att uppskatta en riktkurs har vi utgått från dagens portfölj med en tillväxt jämförbar med branschsnittet och diskonterat tillbaka riskjusterade kassaflöden från försäljning. Inkluderat ett slutvärde estimeras priset per aktie till 27 kronor. Tabell nedan visar prognostiserade värden för befintlig portfölj. Notera att bolaget har för avsikt att kontinuerligt addera projekt till portföljen. Analytiker: Markus Augustsson, Birger Jarl FK KORTA FAKTA Vd: Runar Söderholm Styrelseordförande: Tommy Marklund Största ägare: Concent Intressenter AB (37,6 procent) Börsvärde: Lista: Planerar för listning under 2015 Aktuell börskurs: P/e-tal 2015: BÖRSTEMPERATUR Ledning Ägare Finansiell ställning Potential Risk Runar Söderholm är bolagets VD och har lång erfarenhet från ledande positioner inom flera olika branscher. Släkten Fahlander har intressen i sex bolag som tillsammans äger drygt 65,8 procent av Concent. Det är svårt att avgöra dessa bolags finansiella styrka. Ett pengainflöde från försäljning av färdigställda projekt är vitalt. Pengaflödet är ojämnt till sin natur men bolaget har en stark kundlista och relativt små overheadkostnader. Bolaget har potential att växa och genom kompetenta nyckelpersoner kan Concent framöver leverera goda finansiella resultat. Även då bolaget fokuserar på hyresrätter är verksamheten riskfylld och fluktuerar med rådande konjunktur och ränteläge. NYCKELTAL Tusentals kronor P 2015 P 2016 P 2017 P 2018 Försäljning kvm Reavinst försäljning Reavinst per kvm OH kostnader Skatt Vinst per aktie

3 Concent Generella bolagskriterier Ledning (1 10) Ledningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betygssättningen är ledningens erfarenhet, branschvana, företagsledarkompetens, förtroende hos aktiemarknaden och tidigare genomförda prestationer. 3 Ägare (1 10) Ägarna bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är ägarnas tidigare agerande i det aktuella bolaget, deras finansiella styrka, deras representation i styrelsen och tidigare resultat av investeringar i liknande företag eller branscher. Långsiktighet och ansvarstagande gentemot mindre aktieägare är också väsentliga kriterier. Finansiell ställning (1 10) Den finansiella ställningen bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. I detta beslutskriterium tas hänsyn till bolagets lönsamhet, dess finansiella situation, framtida investeringsåtaganden och andra ekonomiska åtaganden, eventuella övervärden respektive undervärden i balansräkningen samt andra faktorer som påverkar bolagets finansiella ställning. Potential (1 10) Bolagets potential bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Avgörande för betyget är storleken på bolagets potential i form av ökad vinst i förhållande till hur bolagets aktiekurs värderas i dag. Avgörande är också på vilken marknad företaget verkar och dess framtidsutsikter på denna marknad och lönsamhet. Ett bolag kan få högt betyg även om tillväxtutsikterna är låga, förutsatt att aktiens värdering i dag är ännu lägre än utsikterna. På samma sätt kan en högt värderad aktie anses ha hög potential givet att dess tillväxtförutsättningar inte fullt ut redovisas i aktiekursen. Risk (1 10) Risken bedöms efter en tiogradig skala, där betyg 1 är lågt och betyg 10 är högt. Risken är en sammantagen bedömning av alla de risker som ett företag kan utsättas för och som kan komma att påverka aktiekursen. Betyget grundas på en sammantagen bedömning av företagets allmänna risknivå, aktiens värdering, bolagets konkurrenssituation och bedömning av framtida omvärldshändelser som kan komma att påverka bolaget.

4 Concent Om bolaget Concent AB grundades 1998 som en del av fastighetsbolaget Lundbergs köptes verksamheten ut under namnet Consilia av framstående medarbetare. I början på 2014 beslöt bolaget att flytta fokus från den traditionella konsultverksamheten till utveckling av fastighetsprojekt i egen regi. Beslutet grundades på bolagets breda erfarenheter från alla utvecklingsskeden i ett fastighetsprojekt, från idé och projektutveckling till projektledning samt försäljning. I samma veva förvärvades också en projektportfölj innehållande byggrätter om cirka kvadratmeter och en organisation med en verksamhet inriktad på fastighetsutveckling. Delar av portföljen har avyttrats, vilket stärkt bolagets finansiella grund, parallellt med att portföljen byggs upp löpande med nya tillkommande projekt. För att skapa en konkurrenskraftig verksamhet togs även nya ägare in som bidrog med kapital, affärserfarenhet och kompetens. Idag har bolaget 29 anställda och värderar spetskompetens med rätt kontaktnät högt. Concent är också medlem av Sweden Green Building Council, en ideell förening som verkar för en hållbar och miljövänlig byggbransch. Verksamhet och utvecklingsprocess Organisationen är uppdelad på fyra operativa områden baserade på de olika utvecklingsskedena i ett fastighetsprojekt. Det innebär i grova drag att bolaget med interna resurser analyserar marknaden för att identifiera potentiellt lönsamma fastighetsprojekt. När ett attraktivt projekt har identifierats utreds möjligheter för markförvärv. En del av Concents strategi är att sälja i tidigt skede, vilket oftast innebär att fastigheten säljs efter det att bygglov erhållits. Projekten finansieras ofta med så kallad forward funding vilket innebär att kunden står för all finansiering fram till färdigställande. Under produktionsfasen anlitas externa entreprenörer till fast pris vilket minimerar riskerna relaterade till själva byggandet. Bolaget arbetar inom tre affärsområden: bostäder, samhällsfastigheter (till exempel skolor och idrottsanläggningar) samt kommersiella fastigheter. Fastighetsprojekten genomförs främst i Stockholm men också i övriga stor- och universitetsstäder. Fyra operativa enheter möjliggör bolagets delaktighet i orojektets samtliga faser.

5 Concent Bostäder För slutpriset på hyresrättsfastigheter är hyressättningen mycket viktig. Därför har Concent valt att lägga fokus på mindre hyresrätter som efterfrågas mest. Hög efterfrågan leder till goda hyror, minimalt antal vakanser och ökar sannolikheten för bra lönsamhet. Efterfrågan hos fastighetsägare att äga små hyresrätter är också hög. Vidare finns också en tendens hos kommuner att stimulera byggandet av små hyreslägenheter genom att släppa mark till ett relativt lågt pris när avsikten är att bygga mindre hyreslägenheter. Concent har idag tolv pågående bostadsprojekt. 5 Projekt Strandkanten och Strandkanten 2 Projekten Strandkanten och Strandkanten 2 ligger i en kranskommun till Stockholm och består av en total boyta om kvadratmeter fördelat på cirka 300 lägenheter. Projekt Strandkanten utgörs av hyresrätter och enligt detaljplanen kommer kvadratmeter bebyggas med hyreslägenheter. En extern konsultfirma specialiserad på fastigheter har gjort en ansats att värdera bostadsytan och sätta ett så kallat förhandsvärde på projektet. Med antagen årlig hyra om kronor per kvadratmeter och en tillväxt på mellan en och två procent per år för både hyror och kostnader landar det estimerade förhandsvärdet för projekt Strandkanten på 570 miljoner kronor. För projekt Strandkanten 2 har kvadratmeter avsatts för bostadsrätter. Lägenheterna kommer ha mellan två till tre rum och kök. Det antagna försäljningspriset per kvadratmeter är kronor per kvadratmeter vilket medför ett förhandsvärde om 450 miljoner kronor. Projekt Campus Bolagets näst största bostadsprojekt ligger i Stockholm där 500 nya hyresbostäder (studentlägenheter) planeras. Projektet är i uppstartsskedet av projektutvecklingen och förväntas vara färdigställt till Den totala ytan är kvadratmeter och är fördelat på kvadratmeter

6 Concent bostadsyta och kvadratmeter kommersiell yta. Tidigare nämnda konsultfirma har gjort en ansats till att förhandsvärdera bostadsytan. I kalkylerna antas en hyra om per kvadratmeter och år. Driftsnettot uppgår till mellan 20,6 och 24,3 miljoner kronor per år för 2017 och tio år framåt. Inkluderat restvärde värderar konsultbolaget boytan till 445 miljoner kronor. 6 Andra bostadsprojekt Vidare förbereder bolaget utveckling av 270 nya hyresrätter fördelade på två etapper i en pendlingsförort till Stockholm. Lägenheterna kommer att bestå av ett till tre rum och kök med ytor mellan 30 och 60 kvadratmeter. Lägenheterna riktar sig främst mot ungdomar, studenter samt små familjer. Just nu pågår ett detaljplaneringsarbete och byggstarten är beräknad till Q Dessutom har bolaget ett pågående bostadsprojekt i södra Stockholm om 150 bostäder på en totalyta om kvadratmeter. Lägenheterna är planerade till ett bestånd av mindre ett- till trerumslägenheter med boytor mellan cirka 30 och 55 kvm. En detaljplan beräknas framtagen till 2017 och inflyttning planeras under perioden 2018 till Kommersiella- och samhällsfastigheter Bolaget utvecklar också kommersiella och samhällsfastighetsprojekt med långa hyreskontrakt. I pipelinen för de kommande åren finns flertalet utvecklingsprojekt av kommersiella fastigheter i bra lägen som har hög efterfrågan hos investerare. Gällande samhällsfastigheter har framförallt de växande kommunerna en stora utmaningar framför sig då behovet av skolor, sportanläggningar, äldreboenden och andra kommunala byggnader ökar kraftigt. Vidare vill kommuner ofta hyra långsiktigt istället för att bygga själva. Dessa samhällsfastigheter med långa kommunala avtal har ett mycket stort värde och stor efterfrågan hos investerare. Concent ser möjligheter i kommersiella och samhällsfastigheter. Projekt Multiarenan, Tornedalskolan och Gallerian Concent arbetar bland annat med utveckling av en multibyggnad belägen vid IKEA i Norrland. För projektet finns det ett 25-årigt kommunalt hyresavtal tecknat för en gymnasieskola och en multiarena. Den uthyrbara ytan om drygt kvadratmeter inkluderar kontor, en skola och en multiarena. Utöver detta igår även en galleria om cirka kvadratmeter. Samma externa konsultbolag har estimerat förhandsvärdet för färdigställda samhällsfastigheter till 490 miljoner kronor, exkluderat gallerian. Projekt Flygplatsen Bolaget har också ett fastighetsprojekt nära Arlanda flygplats där fastigheten kommer bebyggas med hotell. Inget hyresavtal finns tecknat men anbud är lagda. Projektet kommer ha en total area om kvadratmeter och baserat på en extern värdering har fastigheten ett driftsnetto mellan 26,7 miljoner kronor och 38,5 miljoner kronor per år för perioden 2017 till

7 Concent Intäkter och kostnader extrapoleras under perioden med en tillväxt motsvarande riksbankens generella inflationsmål. Förhandsvärdet estimeras av konsultfirman till 370 miljoner kronor. 7 Finansiering av utvecklingsprojekt och markköp Concent delfinansierar sina fastighetsprojekt genom att emittera finansiella instrument, exempelvis obligationer. Bolaget använder sig även av bankfinansiering och i vissa fall finansieras projekten med interna medel i form av eget kapital och/eller vinstmedel. För att minimera kapitalbindningen i sina fastighetsprojekt söker de projekt med snabb omsättning, gärna med färdig detaljplan. Genom att låta kunden stå för största delen av finansieringen av mark och bankkreditlina så belastas Concents balansräkning sällan med större finansieringsposter. Listan nedan visar pågående projekt. PÅGÅENDE PROJEKT Projekt Plats Typ Gallerian Norr Kommersiellt Multiarenan Norr Publikt Innovationscentret Norr Publikt Snöflingan Norr Publikt Quality Barents Norr Kommersiellt Pendlaren Stockholm Bostad Flygplatsen Stockholm Kommersiellt Halmhotellet Syd Kommersiellt Frestaby Stockholm Bostad Pendlaren 2 Stockholm Bostad Studenten Stockholm Bostad Strandkanten 1-3 Stockholm Bostad Frestaby 2 Stockholm Bostad Glömsta Stockholm Bostad Campus Stockholm Kommersiellt och bostad Kniven Stockholm Kommersiellt Trånkan Stockholm Bostad Högskolan Norr Bostad Studentstaden Mälardalen Bostad Pendlaren 3 Mälardalen Bostad Portföljen består idag av 20 projekt som förväntas säljas mellan åren

8 Concent Ledande befattningshavare och ägarbild VD Runar Söderholm, född 1957 är VD och styrelseledamot. Runar har erfarenhet från ledande positioner inom olika branscher och har tidigare varit VD för Nordby Köpcenter AB, han har även arbetat som konsult inom fastighetsutveckling. Han är utbildad ekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och Uppsala universitet. Ledning med bred erfarenhet. 8 CFO Bo Lind, född 1952, är CFO för Concent och utbildad ekonom vid University of Washington och. Bo har över 20 års erfarenhet av bankverksamhet samt mergers and acquisitions och har medverkat i mer än 100 transaktioner i Norden och på den brittiska marknaden, alla inom tjänstesektorer eller industrin. Styrelseordförande Tommy Marklund, född 1948, är civilingenjör från Chalmers i Göteborg och styrelseordförande för Concent. Tommy har bred erfarenhet från bland annat fastigheter, bank, corporate finance och private equity. Han har även erfarenhet från styrelserummet i både noterade samt onoterade bolag och har pågående styrelseuppdrag som styrelseordförande för Yield Life Science och Nischer. Ägarstruktur Idag, innan noteringen, har Concent drygt 190 ägare. Det är ett litet antal aktier som är till salu, 4 procent, och de ägs av Concent Intressenter AB som ägs av delar av släkten Fahlander. Vi ser det som positivt att huvudägarna avser behålla majoriteten av sina aktier långsiktigt. Se tabell nedan för ägarstruktur per 24 april ÄGARSTRUKTUR, per 22 maj 2015 Namn Aktier ser. B Kapital % 1 Concent Intressenter AB ,6% 2 Fasania AB ,1% 3 Nischer AB ,5% 4 Sjosalfar AB ,2% 5 Quantum Leben AG ,6% 6 Skaune Aktieinvest AB ,9% 7 Rönnskärs Båk AB ,9% 8 Tigerstedt Förvaltning AB ,9% 9 Nordking AB ,9% 10 Valorlife Ins LTD ,4% 11 Övriga ,0% Totalt ,0%

9 Concent Marknad Som en effekt av inflyttningsströmmar till storstadsområdena är efterfrågan av bostäder i till exempel Stockholm och Göteborg mycket hög. Samtidigt råder det bostadsbrist som orsakats av en låg nyproduktionstakt i relation till befolkningstillväxt. Enligt Boverkets Bostadsmarknadsenkät 2015 finns det ett underskott i Stockholm läns samtliga 26 kommuner och ett underskott av bostäder är ett faktum för Sveriges flesta stor- och universitetsstäder. Vidare har Stockholms län landsting i uppdrag av regeringen 2012 tagit fram en rapport där det framgår att mellan och nya bostäder kommer att behövas byggas i Stockholms län fram till För att skapa lönsamhet i fastighetsprojekt ska kostnader för att färdigställa fastighetsprojektet vägas mot dess förväntade intäkter. Det är därför mest lönsamt att bygga i områden där skillnaden mellan betalningsvilja och fastighetsprojektets kostnad är som högst. Stockholms län har över lag präglats av en betalningsvilja som överskridit kostnader för att producera nya bostadsrätter. Ur en rapport framställd av Boverket för mars månad 2015 är skillnaden som störst i centrala lägen. Ju längre ut från centrala Stockholm man bygger desto mindre blir också fastighetsprojektets lönsamhet. Denna struktur återfinns i landets flesta storstadsregioner. Gällande hyresrätter är fallet i lönsamhet inte lika stort. Detta då prisskillnaden i hyrorna mellan centrala lägen och kranskommuner inte är lika stora.

10 Concent Ökad takt på nybyggnationer Sedan har bostadsbyggandet i Sverige ökat kraftigt. Enligt en marknadsanalys genomförd av Boverket påbörjades cirka bostadsbyggen i Sverige under Med förväntningar om en stark konjunktur och ett fortsatt lågt ränteläge förväntas för helåret 2015 cirka bostäder byggas. Av dessa beräknas bli bostadsrätter och bli hyresrätter. I Stockholmsområdet estimerar Boverket att cirka nya bostäder, inkluderat ombyggnationer, kommer att börja byggas under Av dessa är drygt tretton procent studentbostäder. Under 2014 har antalet nybyggnationer av hyresrätter ökat kraftigt i relation till föregående år. 10 Konkurrens Marknaden för utveckling av bostäder i storstadsområdena har flertalet konkurrenter men domineras av de fyra mest välkända och största aktörerna: JM, Skanska, NCC och PEAB. Även om antalet medelstora konkurrenter har minskat sedan marknaden konsoliderade under 1990-talet bör till exempel HSB, Riksbyggen, Einar Mattson, Veidekke, Besqab, Alm Equity och Oscar Properties räknas som medelstora. Det är med denna grupp som Concent kan jämföras. Värt att notera är att konkurrenssituationen på marknaden inte är homogen. De småskaliga projekten attraherar många anbudsgivare medan bara ett fåtal aktörer kan konkurrera om de större, mer komplexa projekten. Concent möts av olika typer av konkurrens beroende på i vilket skede fastighetsprojektet befinner sig. Vid anskaffandet av byggrätter återspeglas konkurrensen i byggrätternas förvärvsskilling. Historiskt har bostadsrätter visat sig vara mer lönsamt än hyresrätter - därför är konkurrensen om byggrätter för bostadsrätter högre än för hyresrätter. I nästa skede påverkas bolagets förhandlingsförmåga med underleverantörer av rådande konkurrensläge. Enligt bolaget bemöts konkurrensen på bästa sätt genom identifiera och utnyttja marknadsförändringar och trender. Vidare krävs enligt bolaget en förmåga att snabbt kunna agera på marknadens befintliga och framtida behov. Prissättning och kostnadsbild Bebyggelseplanering och politik spelar också en viktig roll för Concents lönsamhet. Det är oftast kommunerna som beslutar om vad som får byggas. Därför är det främst kommunerna som sätter gränser för utbudet av bostäder och påverkar indirekt köparens vilja att betala. Vidare har kommunerna möjlighet att genom olika former av bidrag och/eller genom kommunägda allmännyttiga bolag påverka kostnadsbilden. Det är ofta kommuner som är säljare av mark med krav att få ut marknadspris. Prisbildningen på attraktiv byggmark karaktäriseras av ett begränsat utbud och avgörs oftast i budgivning mellan fastighetsprojektutvecklare. Ytterligare faktorer som påverkar kostnaden för fastighetsprojektet är markens karaktär och behovet av grundläggningen. Mark på centrala lägen betraktas ofta som känsligare och kan medföra kostsamma anpassningar.

11 Concent Risker Det finns en rad externa och interna faktorer som både skapar förutsättningar och risker för Concents lönsamhet. 11 Marknadsrisk: konjunktur och sysselsättning Byggbranschens andel av Sveriges BNP har under de senaste 60 åren varierat mellan sex och sexton procent, vilket förklaras av branschens känslighet för svängningar i konjunkturen. Concent har dock sitt fokus på hyresrättsfastigheter som inte är lika konjunkturkänsliga som till exempel bostadsrättsfastigheter. Marknaden för kommersiella fastigheter påverkas desto mer av en lågkonjunktur. Lågkonjunktur häver tillväxt och sänker efterfrågan på kommersiella fastigheter, kontorshyrorna sjunker och vakanserna ökar. Sammantaget orsakar en lågkonjunktur att värdet på kommersiella fastigheter sjunker. Rådande konjunktur är också tätt kopplat till ränteläge och inflation, höjda räntor innebär dyrare lån. Concent handskas dock med ränterisk genom låg kapitalbindning i jämförelse med till exempel verksamheter med fokus på bostadsrättsfastigheter. Inflation har både både positiv och negativ effekt på branschens lönsamhet. Ökad inflation reducerar det relativa värdet på befintliga lån samtidigt som fastighetens relativa värde ökar. I teorin agerar riksbanken mot hög inflation genom att höja räntorna vilket försvagar kundernas köpkraft. Concent har dock ett stort nätverk av köpare och planerar även för en egen AIFM-fond (investeringsfond reglerad av Finansinspektionen) under hösten Detta förbättrar förutsättningarna för bolaget att hitta köpare till fastighetsprojekten även om räntorna skulle gå upp. Projektrisker Med huvudverksamheten inom fastighetsutveckling är precisionen i lönsamhetskalkyler en nyckelfaktor till Concents långsiktiga lönsamhet. Denna risk kan till viss del hanteras internt men den mänskliga faktorn kan ändå orsaka felkalkyleringar. Tidsrisk är en risk som kan orsaka differenser mellan ett fastighetsprojekts lönsamhetskalkyl och faktiska utfall. Till exempel kan det finnas förbisedda arbetsmoment som är kritiska för fastighetsprojektets fortlöpande eller förlängda ledtider som gör att den utsatta tidsplanen inte följs. Fördröjningar i projektets fortlöpande är negativt för bolagets lönsamhet genom att orsaka fördröjningar i framtida intäkter och ytterligare kostnader. Ett fastighetsprojekt innehåller även kostnadsrisker som negativt kan påverka fastighetsprojekts ekonomiska kalkyler. Till exempel kan oförutsägbara utgifter orsakas av att bolaget inte lever upp till regelverkets krav rörande exempelvis föroreningar vilket orsakar sanktions- och/eller straffavgiftskostnader. Utveckling av fastighetsprojekt innebär också tekniska risker och kvalitetsrisker. Nya tekniker utvecklas som kräver nya kompetenser. I avsaknad av rätt kompetens ökar kvalitetsriskerna vilket kan medföra konstruktionsfel, dolda fel och brister eller juridiska försyndelser. Kvalitetsrisk finns även i det manuella arbetet som utförs av personalen.

12 Concent Finansierings- och kreditrisk För att hålla fastighetsutvecklingen rullande är bolaget beroende av ett konstant inflöde av finansiella medel. Inflöden kan komma från till exempel reavinster, investerare eller finansiella institut. Den finansiella risken utgörs av risken för att Concent inte erhåller de finansiella resurser som krävs för att påbörja ett nytt projekt eller slutföra ett befintligt. Vidare exponeras Concent för kreditrisk mot bolagets kunder, vilket innebär att kunderna inte kan leva upp till de finansiella förpliktelser åtagna mot Concent. 12 Politiska risken och tillstånd Concents verksamhet är extra noga reglerad av lagar och regler. Dessa bestämmer över metoder och processer för utförande och till exempel arbetsmässiga förhållanden. Lagar och regler kan även påverka efterfrågan och utbud på marknaden för bostäder, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter. Politiska risker utgörs därför av bland annat förändringar i regelverket. För att genomföra fastighetsprojekt krävs tillstånd i form av till exempel bygglov. Concent är därför i beroendeställning till de kommunala beslut som fattas rörande bolagets fastighetsprojekt. Verksamhetens lönsamhet kan också förändras beroende på andra beslut som fattas av externa parter. Övriga risker Ökad konkurrens från befintliga och nya aktörer eller försämrade konkurrensmöjligheter skulle påverka bolagets lönsamhet negativt. Sveriges medlemskap i EU skapar möjligheter men utgör även en risk i form av konkurrens från utländska aktörer. Ökad konkurrens bidrar till prispress och lägre lönsamhet för marknadens samtliga aktörer. Vidare kan Concent hamna i tvister med involverade eller berörda parter till ett avslutat, pågående eller kommande fastighetsprojekt. Tvister kan kosta pengar i form av juridisk rådgivning, eventuella skadestånd eller liknande. Stockholmsområdet är Concent främsta marknad och bolaget sitter därför med hög exponering mot makroekonomiska faktorer som påverkar just detta geografiska område. Vidare har bolaget risker mot hög ungdomsarbetslöshet och efterfrågan på utbildning då bolaget har ett fokus mot småbostäder och universitetsstäder.

13 Concent Investment case Värdering Det är vår bedömning att Concent värderas bäst genom att nuvärdesberäkna riskjusterade förväntade kassaflöden från av den befintliga (och kända) projektportföljen. Med hänsyn till bolagets fokus på projekt med snabb omsättning har vi uppskattat en tillväxt av den befintliga portföljens årliga kassaflöden om femton procent för varje enskilt år mellan 2016 till Antagen tillväxt är grundade i jämförbara konkurrenters genomsnittliga årliga tillväxt (CAGR) under perioden 2010 till Till detta adderar vi sedan ett slutvärde kalkylerat från 2019 och framåt. Vidare har vi använt en rimlig evighetstillväxtfaktor lika med riksbankens inflationsmål om två procent. 13 Riskjusterade kassaflöden Kassaflöden är beräknade på antagna försäljningspriser på fastighetsprojekten i tidigt skede reducerade med projektkostnader och overheadkostnader. Näringsbetingade aktier är skattebefriade. Vi har dock valt att vara konservativa rörande beskattningen och i modellen skattat reavinster och övriga resultat med en antagen skattesats om åtta procent. Åtta procent anses vara ett rimligt mått för den genomsnittliga skattesatsen över tid. De antagna försäljningspriserna vid det av bolaget prognostiserade försäljningstillfället är baserat på förhandsvärderingar framtagna av ett externt konsulthus specialiserade på fastigheter. Dessa värderingar är enligt oss rimliga med vissa tveksamheter rörande antaganden om hyressättningsnivåer och av driftsnetton för vissa av fastighetsprojekten. Därför har vi valt att riskjustera kassaflödena.

14 Concent års kassaflöde riskjusteras med en sannolikhet om 95 procent. Sannolikheten för att de antagna försäljningspriserna realiseras reduceras sedan med fem procentenheter för varje år fram till Vi har även inkluderat intäkter från konsultverksamheten om totalt 60 miljoner kronor fördelade mellan åren för den prognostiserade perioden. Då denna verksamhet är sekundär till fastighetsutveckling har vi satt konsultrelaterade intäkter till tio miljoner från år 2018 och framåt kronor ett motiverat pris per aktie Vi använder en diskonteringsränta (WACC) om 6,9 procent. Vid beräkningar av denna har vi till marknadens avkastningskrav adderat en riskpremie om 4,8 procent för att avspegla risker relaterade till bolagets, i rådande utformning, korta historia. Det riskjusterade nuvärdet på den befintliga (och kända) portföljen utan tillväxt beräknas till cirka 1,35 miljarder kronor. Den uppskattade fastighetsvärdet upp för försäljning under 2015 utgörs till nästan 80 procent av projekten Gallerian och Flygplatsen. Inkluderat tillväxt för åren 2016, 2017 och 2018 om femton procent ökar portföljens värde till cirka 1,47 miljarder kronor. Efter att det nuvärdesberäknade slutvärdet om cirka 0,89 miljarder kronor adderats är bolagets rörelsevärde beräknat till drygt 2,28 miljarder kronor. Vi uppskattar Concents nettoskuld till cirka 61,8 miljoner kronor. Antalet utestående aktier är drygt 82 miljoner vilket ger ett motiverat pris per aktie om 27 kronor. VÄRDERING Värde befintlig portfölj Värde befintlig portfölj med tillväxt g Motiverat aktiepris WACC 6,9 % 6,9 % 6,9 % Genomsnittlig skattesats 8 % 8 % 8 % Summa nuvarande portfölj Nuvarande slutvärde Nettoskuld Utestående aktier Aktiepris 15,7 17,2 27,0

15 Concent Känslighetsanalys För att skapa en bild över hur olika scenarion rörande diskonteringsränta och tillväxt påverkar det motiverade aktiepriset har vi skapat en matris som på Y-axeln visar den procentuella kassaflödestillväxten för år 2016, 2017 och X-axeln visar av olika diskonteringsräntor. Till exempel: Genom att simulera en tio procentig tillväxt faller aktiepriset i modellen till 26 kronor beräknat med diskonteringsränta på 6,9 procent. Simulerar vi en diskonteringsfaktor på 5,9 procent ökar aktiepriset till 29 kronor med en femton procentig tillväxt. 15 TILLVÄXT WACC 4,90 % 5,90 % 6,90 % 7,90 % 8,90 % 5 % % % % % Jämförelseanalys I jämförelseanalysen som baserats på helåret 2014 ser vi att Concent med en värdering på 27 kronor per aktie handlas till ett P/E-tal lång under populationens snitt. Detta beror på att bolagets resultat för 2014 innehåller icke återkommande engångsposter och vi anser därför att P/E-talet är missvisande. I DCF-modellen är vårt restvärde beräknat på ett kassaflöde om cirka 110 miljoner kronor, vilket vi anser bättre representera ett genomsnittligt normalresultat över tid. En värdering baserat på genomsnittliga P/E-tal ger ett implicit pris på Concents aktie om 24,6 kronor. VÄRDERINGSMULTIPLAR FÖR JÄMFÖRBARA AKTIER Aktiepris P/e P/JEK Bolagsvärde/kvm byggrätt Market Cap* Alm Equity 154,0 11,6 3,4 10, Besqab 115,5 20,3 2,6 11, JM 236,0 14,2 3,8 7, Oscar Properties 33,8 26,6 2, Snitt 18,2 3,1 10, Concent (i) 27,0 8,2 8,2 10, Concent (ii) 24,6 7,4 7,4 9, * Snittet exkluderat JM

16 Concent Birger Jarl Fondkommission ( BFK ) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. BFK har bland annat tillstånd att utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument. Aktiespararen, som står bakom Aktiespararna Analysguiden, är en tidskrift med månatlig publicering. Informationen i denna analys baseras på vad utgivaren Aktiespararen och BFK bedömer som tillförlitliga källor. Vi kan dock inte garantera informationens riktighet. Ingenting som skrivs i analysen ska betraktas som en rekommendation eller uppmaning att investera i något som helst finansiellt instrument, option eller liknande. Åsikter och slutsatser som uttrycks i analysen är avsedd endast för mottagaren. Analysen riktar sig inte till U.S. Persons (så som detta begrepp definieras i Regulation S i United States Securities Act och tolkas i United States Investment Companies Act 1940) och får inte heller spridas till sådana personer. Analysen riktar sig inte heller till sådana fysiska och juridiska personer där distributionen av analysen till sådana personer skulle innebära eller medföra risk för överträdelse av svensk eller utländsk lag eller författning. Innehållet får inte kopieras, reproduceras eller distribueras till annan person utan skriftligt godkännande av BFK och Aktiespararen. Aktiespararen och BFK ska inte hållas ansvariga för vare sig direkta eller indirekta skador som orsakats av beslut fattade på grundval av information i denna analys. Historisk avkastning ska inte betraktas som en indikation för framtida avkastning. Analytikern Markus Augustsson, som utarbetat denna analys, har inget ekonomiskt intresse av eller innehav av finansiella instrument i Concent. BFK, Aktiespararen eller analytikern är inte, vid tidpunkten för utarbetandet av denna analys, medvetna om någon faktisk eller eventuell intressekonflikt som avser berörd analytiker, BFK eller Aktiespararen. BFK har i enlighet med lag och föreskrift upprättat riktlinjer för intressekonflikter, varigenom analytikernas objektivitet och oberoende säkerställs.

oncent utvecklar och säljer bostadsfastigheter,

oncent utvecklar och säljer bostadsfastigheter, C oncent utvecklar och säljer bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter samt samhällsfastigheter. Bolaget bedriver projekt främst i Stockholmstrakten. Sedan starten har Concent arbetat upp en stark

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza

Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering ANALYSGUIDEN. Hanza Uppdragsanalys 2015-08-10, uppdatering Hanza TECKNA Hanza 2015-08-10 UPPDATERING Analytiker: Paul Regnell, Birger Jarl FK Analys av Hanzas nyemission Notera att den här texten riktar sig främst till personer

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2015-11-19 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2015-11-19 Capacent KÖP Capacent 2015-11-19 UPPDATERING Riktkurs: 43 kronor 2 Svagt kvartal, ljus framtid Tredje kvartalet blev som väntat ett mellankvartal i väntan på att mer intressanta

Läs mer

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent

Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN. Capacent Uppdragsanalys 2016-04-11 ANALYSGUIDEN Capacent BEHÅLL ANALYSGUIDEN Capacent, 2016-04-11 Riktkurs: 62 kronor Analytiker: Paul Regnell, Jarl Securities Starkt kvartal, aktien rusar Den fjärde kvartalsrapporten

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010

CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 CATENA ÅRSSTÄMMA 2010 2009 Det värsta ligger bakom oss Långsam återhämtning i ekonomin Fortsatt historiskt låga räntor Svårigheter att finansiera kommersiella fastigheter 2009 Det värsta ligger bakom oss

Läs mer

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO

Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015. P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO Kapitalmarknadsdag Båstad 13 juli 2015 P-G Persson, VD Lennart Ekelund, CFO 1 Agenda 1. Marknad och fastighetsbestånd 2. Värdeskapande 3. Första halvåret 2015 4. Vägen framåt Balltorp 1:135 2 Platzer i

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2014 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2 Kvartalsrapport

Läs mer

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro.

ABB ger en projektfinansiering på fem miljoner euro och statliga finska innovationsfinansieringsorganisationen. lånelöfte om 9,4 miljoner euro. D en främsta tillgången för Sotkamo Silver är en silverfyndighet i östra Finland. Det låga silverpriset har hållit tillbaka bolaget från att driftsätta gruvan. Under tiden har bolaget investerat till projekt-utveckling

Läs mer

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014

US Recovery AB. Kvartalsrapport december 2014 US Recovery AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt om bolaget 7 2

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 80 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 32,6 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist

Analytiker Simon Johansson Gustav Nordkvist Concentric Rekommendation: Behåll Riktkurs DCF: 115 Den goda vinsttillväxten - Bolaget har sedan sin notering genererat en god vinsttillväxt trots en mer eller mindre oförändrad omsättning. Detta tyder

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ)

Fastighets AB Balder (publ) Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport juni 2016 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Portföljöversikt

Läs mer

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014

Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Fastighets AB Balder (publ) Bolagspresentation, november 2014 Balder i korthet Noterat 2005 62 % kommersiella fastigheter 38 % bostadsfastigheter Fastighetsvärde ca 34,5 Mdkr Ekonomisk uthyrningsgrad 95

Läs mer

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av

NOBINA AB (PUBL) Börsintroduktion av Denna broschyr utgör inte, och ska inte anses utgöra, ett prospekt enligt tillämpliga lagar och regler. Prospektet som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen har offentliggjorts och finns

Läs mer

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd

s. 1 BIL AGA 4 projektorganisation och referenser sveafastigheter BostAd s. 1 BILAGA 4 projektorganisation och referenser Sveafastigheter Bostad Bakgrund s. 2 Sveafastigheter är verksamma inom utveckling och förvaltning av bostads och handels fastigheter sedan 2003. I Sveafastigheter

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Välkommen till Fabeges delårspresentation

Välkommen till Fabeges delårspresentation Välkommen till Fabeges delårspresentation Januari - juni 2014 87 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,3 Mdkr Uthyrbar yta: 1,1 miljoner kvm Hyresvärde: 2,3 Mdkr 137 anställda Hammarby Sjöstad Stockholms

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

En ansvarsfull fastighetsägare

En ansvarsfull fastighetsägare En ansvarsfull fastighetsägare Vi har rivstartat Folksamgruppens fastighetsverksamhet har gjort ett starkt resultat 2016. Efter att ha förändrat både orga nisation och arbetssätt under 2015 har vi visat

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO

DIÖS FASTIGHETER Q3 2015. Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO DIÖS FASTIGHETER Q3 2015 Knut Rost, CEO Rolf Larsson, CFO PERIODENS RESULTAT Periodens hyresintäkter: 967 mkr (969) Förvaltningsresultatet: 383 mkr (323) Värdeförändringar i fastigheter: 114 mkr (-16)

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-12-11 ANALYSGUIDEN. Nobina

Uppdragsanalys 2015-12-11 ANALYSGUIDEN. Nobina Uppdragsanalys 2015-12-11 Nobina KÖP Nobina, 2015-12-11 Riktkurs: 49 kronor Analytiker: Markus Augustsson, Jarl Securities 2 En undervärderad vardagshjälte Nobina förvaltar en tredjedel av kollektivtrafiken

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat aktie per värde och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift och

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående

Catella. Avkastningspotential 7 Trygg Placering 5 Lönsamhet 4. Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående Independent Analysis Catella Redovisade förbättrar resultat med drygt 100 % jämfört med samma period föregående år Ambitionerna för framtiden är dock högre vad gäller lönsamhet då Catella vill uppnå en

Läs mer

Försäljning av Akelius Spar AB (publ)

Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Försäljning av Akelius Spar AB (publ) Inledning Akelius Spar AB (publ), 556156-0383, ( Akelius Spar ) är ett helägt dotterbolag till Akelius Residential Property AB, 556156-0383, ( Akelius Residential

Läs mer

Catena Årsstämma 2009

Catena Årsstämma 2009 Catena Årsstämma 2009 Dramatiskt 2008 Global finans- och bankkris Lågkonjunktur kraftig inbromsning i ekonomin Konkurshot rekonstruktioner Fordonsindustrin drabbas hårt påverkar Bilias verksamhet Lågkonjunkturens

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB

Kurt Eriksson. Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Kurt Eriksson Affärsansvarig, Nordisk Renting AB Nordisk Renting Källa till utveckling och tillväxt Presentation av Nordisk Renting Kundnyttan och motiv Exempel på genomförda affärer Nordisk Rentings affärsidé

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Recovery AB Kvartalsrapport mars 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Kursutveckling 5 Drift och förvaltning 5 Portföljöversikt

Läs mer

Fastighetsbolagen och ekonomin

Fastighetsbolagen och ekonomin Sammanfattning Fastighetsbolagen ser nu mer optimistiskt på framtiden än vid den senaste undersökningen. Inget av de intervjuade bolagen räknar med en minskning av vare sig hyresintäkter, försäljningspriser

Läs mer

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkommen till Fabege. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkommen till Fabege Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege FABEGE I KORTHET 82 kommersiella fastigheter Fastighetsvärde: 33,8 Mdkr Uthyrbar yta: 1,0 miljoner

Läs mer

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB

Global Fastighet Utbetalning 2008 AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Fastighet Utbetalning 2008 AB Kvartalsrapport mars 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1

Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC. Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Aktiekunskap B - Fortsättningskurs Januari 2011 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockholm den 20 november 2014 PRESSMEDDELANDE Stockwik offentliggör huvudvillkor för en konvertibelemission med företrädesrätt där teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 procent av

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012

ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 ALM Equity AB (publ): Halvårsrapport januari-juni 2012 Stockholm 2012-08-24 April - juni 2012 Omsättningen uppgick till 78,4 (144,2) Mkr Resultatet uppgick till 7,5 (30,7) Mkr, motsvarande 0,61 (3,02)

Läs mer

K2A i korthet Flexibla planlösningar 7 K2A i korthet Flexibla planlösningar (forts) 8 Fastighets- och projektportföljen samt finansiell information Resultaträkning och kassaflöde Resultaträkning

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009

Bokslutskommuniké 2009 Bokslutskommuniké Olle Ehrlén Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer NCC AB 2010-02-09 1 Sollentuna Centrum, Stockholm i korthet Resultat och marknad Orderingång och orderstock

Läs mer

Vad är affärsmässighet vid renovering av miljonprogrammen?

Vad är affärsmässighet vid renovering av miljonprogrammen? Vad är affärsmässighet vid renovering av miljonprogrammen? Anders Sandoff Industriell och finansiell ekonomi Handelshögskolan vid Göteborgs universitet Hur skapa förutsättning för affärsmässiga beslut?

Läs mer

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg.

Fortinova i korthet. * varav 60 msek under förvärv med tillträde 1 jan 2014. Totalt 32 fastigheter i Varberg, Kungsbacka och Göteborg. Årsstämma 2013 Fortinova i korthet Etablerades 2010 Fastigheter på tillväxtorter Fastighetsvärde 315 msek* Hyresvärde 28,5 msek Uthyrningsgrad 100 procent Eget kapital 80 msek * varav 60 msek under förvärv

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport september 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport september 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL FABEGE

VÄLKOMMEN TILL FABEGE VÄLKOMMEN TILL FABEGE Hammarby Sjöstad Solna Business Park Arenastaden Stockholms Inner city Fabege äger och förvaltar var tionde kvm kontorsyta i Stor-Stockholm FABEGE UTVECKLAR Över 50 % av all kontorsproduktion

Läs mer

BOSTÄDER TILL 2020

BOSTÄDER TILL 2020 250 000 BOSTÄDER TILL 2020 MAGDALENA ANDERSSON 27 AUGUSTI 2014 Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU till 2020

Läs mer

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på

Vår tänkbara geografiska marknad för förvärv omfattar hela Sverige, men vi har hittills hållit oss på VD HAR ORDET Förra året, bolagets första som verksamt fastighetsbolag, blev mycket framgångsrikt. Från den 31 maj, då aktien listades på AktieTorget, fram till årsskiften steg kursen med 217 procent, samtidigt

Läs mer

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011

Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Välkommen! Fabege Bokslutskommuniké 2011 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Utfall 2011 Utfall Mål Nettouthyrning + 130 Mkr >100 Mkr Förädlingsbidrag = 418 Mkr 300 Mkr Transaktionsbidrag = 173

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin

Del 3 Utdelningar. Strukturakademin Del 3 Utdelningar Strukturakademin Innehåll 1. Implicita tillgångar 2. Vad är utdelningar? 3. Hur påverkar utdelningar optioner? 4. Utdelningar och Forwards 5. Prognostisera utdelningar 6. Implicita utdelningar

Läs mer

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016

Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium. 24 november 2016 Rikshem AB (publ) Fastighetsseminarium 24 november 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader

Läs mer

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC

Välkommen till. Aktiespararna och Aktiekunskap ABC Välkommen till Aktiespararna och Aktiekunskap ABC 1 Övergripande mål Det övergripande målet med Aktiekunskap ABC är att du, med Aktiespararnas Gyllene regler som grund, ska kunna praktiskt tillämpa ett

Läs mer

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt

Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Pressmeddelande 27 maj, 2016 Snabbväxande B3IT offentliggör notering på Nasdaq First North Premier och publicerar prospekt Styrelsen och ägarna av B3IT Management AB (publ) ( B3IT eller Bolaget ) har,

Läs mer

Bokslutskommuniké januari-december 2015

Bokslutskommuniké januari-december 2015 Bokslutskommuniké januari-december 2015 Koncernen 2015 2014 Hyresintäkter, Mkr 39,1 0,7 Driftsöverskott, Mkr 22,3-0,6 Förvaltningsresultat, Mkr 11,5-0,3 Årets resultat, Mkr 23,8-0,7 Resultat per aktie,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Regler för kapitalförvaltningen Antagen av kommunstyrelsen 2016-10-03 183 Innehållsförteckning Regler för kapitalförvaltningen... 1 1 Inledning... 2 2 Tillåtna tillgångsslag... 2 2.1 Fördelning av det

Läs mer

Concent utvecklar och säljer bostads- men även kommersiella och samhällsfastigheter.

Concent utvecklar och säljer bostads- men även kommersiella och samhällsfastigheter. Concent utvecklar och säljer bostads- men även kommersiella och samhällsfastigheter. Bolaget bedriver sina projekt främst i regions- och större städer i södra och mellersta Sverige. Concent har arbetat

Läs mer

Hyresfastigheter Holding II AB

Hyresfastigheter Holding II AB O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Hyresfastigheter Holding II AB Kvartalsrapport december 2015 Innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011 Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Sollentuna Centrum 2011-05-05 NCC AB 1 Agenda Resultat och avkastning Orderingång och

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER APRIL 2014 FORTSATT KÖPLÄGE Sammanfattning Landets fastighetsägare delar ekonomkårens förväntan om att den svenska ekonomin är inne i en återhämtningsfas. Förutsättningarna

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport jan-jun 2013 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Genomsnittlig avkastning

Läs mer

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014

Global Fastighet Tillväxt 2007 AB. Kvartalsrapport december 2014 Global Fastighet Tillväxt 2007 AB Kvartalsrapport december 2014 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Fastighetsöversikt 5 Drift, förvaltning och finansiering 6 Struktur 7 Allmänt

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium

Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering ANALYSGUIDEN. Consilium Uppdragsanalys 2015-04-15, uppdatering Consilium KÖP Consilium 2015-04-15 UPPDATERING Riktkurs: 82 kronor Analytiker: Paul Regnell 2 Effekt av starkare dollar dröjer Consilium tillhandahåller säkerhetsprodukter-

Läs mer

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000

Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 PRESSMEDDELANDE 2009-07-23 Billerud genomför garanterad nyemission om MSEK 1 000 Nyemission om MSEK 1 000 med företrädesrätt för Billeruds aktieägare Nyemissionen är till fullo garanterad av Billeruds

Läs mer

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012

CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 CATENA ÅRSSTÄMMA 2012 Catena i korthet Sprunget ur Bilia, börsnoterat 2006 Beslut 2010 om ny inriktning mot projektutveckling Avyttring av återstoden av portföljen till Balder jan 2011 Flytt från Göteborg

Läs mer

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN

ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN PRESSMEDDELANDE, Stockholm, 24 november 2010 ENIRO OFFENTLIGGÖR VILLKOREN FÖR FÖRETRÄDESEMISSIONEN Eniro AB (publ) ( Eniro eller Bolaget ) offentliggjorde den 28 oktober 2010 en företrädesemission på cirka

Läs mer

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar

Strukturakademin Strukturinvest Fondkommission FIGUR 1. Utdelning. Återinvesterade utdelningar Ej återinvesterade utdelningar Del 3 Utdelningar Innehåll Implicita tillgångar... 3 Vad är utdelningar?... 3 Hur påverkar utdelningar optioner?... 3 Utdelningar och forwards... 3 Prognostisera utdelningar... 4 Implicita utdelningar...

Läs mer

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter

D. CARNEGIE & CO. Kapitalmarknadsdag 22 september 2015. Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter D. CARNEGIE & CO Kapitalmarknadsdag 22 september 2015 Förvaltar, förädlar och utvecklar bostadsfastigheter Affärsidé Långsiktigt förvalta, förädla och utveckla bostadsfastigheter i Storstockholmsregionen

Läs mer

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden.

Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Corpura är en finansiell rådgivare som arbetar långsiktigt, innovativt och nära kunden. Om oss Vi erbjuder finansiell rådgivning med fokus på corporate finance och transaktioner för små- och medelstora

Läs mer

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016

Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag. 31 augusti 2016 Rikshem AB (publ) Kapitalmarknadsdag 31 augusti 2016 Rikshem AB Rikshem Rikshem bildades 2010 genom ett förvärv av Vasakronans bostadsfastigheter. Ägarbild Affärsidé Att på utvalda tillväxtmarknader i

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T

O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T US Opportunities AB Kvartalsrapport september 2016 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling 4 Drift

Läs mer

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE

PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE PLACERINGSPOLICY FÖR VARBERGS KOMMUN SAMFÖRVALTADE DONATIONSMEDEL 1 INLEDNING Denna placeringspolicy avses tillämpas för det finansiella kapital som kommunen förvaltar inom ramen för Varbergs kommun samförvaltade

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden är en specialfond enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Lokala värden. Per Johansson, VD

Lokala värden. Per Johansson, VD Lokala värden Per Johansson, VD Lokala värden Stockholm Corporate Finance, 19 september 2017 En attraktiv fastighetsportfölj med stabila kassaflöden skapar fortsatt tillväxt Dagens agenda Vår affär lokala

Läs mer

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk

+ 3 150 % 2002 2012. Ett resultat av genuint hantverk +3 150% + 3 150 % 2002 2012 Ett resultat av genuint hantverk Diskretionär aktieförvaltning av småbolag Consensus aktieförvaltning inriktar sig på att placera i oupptäckta ValueGrowthbolag på de mindre

Läs mer

JM koncernen. April 2004

JM koncernen. April 2004 JM koncernen April 2004 Koncernen i sammandrag Januari mars 2004 Nettoomsättningen ökade med 8 procent till 1 914 mkr (1 765) Resultat efter finansiella poster uppgick till 77 mkr (329) Fastighetsförsäljningar

Läs mer

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454)

Pressmeddelande 2002-04-18. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) JM KONCERNEN Pressmeddelande 2002-04-18 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2002 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 324 mkr (454) Fastighetsförsäljningar om 902 mkr (1 350) gav ett resultat om

Läs mer

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege

Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015. Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Välkomna till presentation av delårsrapport för jan-mars 2015 Christian Hermelin, VD Fabege Åsa Bergström, vvd, ekonomi- och finanschef Fabege Signalerna från marknaden är entydiga och allt starkare! RESULTATRÄKNING

Läs mer

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016

VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma juni 2016 VD-anförande East Capital Explorers Årsstämma 2016 9 juni 2016 East Capital Explorer - Ett bolag i förändring 2 Strategi, effektivitet och kapitalallokering för ökat aktieägarvärde 1. Strategisk renodling

Läs mer

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB

Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB Aktieägarbrev hösten 2009 Offentliga Fastigheter Holding I AB > 1 700 aktieägare i Norge > 700 aktieägare i Sverige Etatbygg Holding II AS (Norge) Offentliga Fastigheter Holding I AB (Sverige) Regementsfastigheter

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013

Offentliga Fastigheter Holding I AB. Kvartalsrapport december 2013 Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport december 2013 innehåll Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Drift, förvaltning och finansiering 5 Allmänt om bolaget 6 Marknadskommentar

Läs mer

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel

Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel Fondbestämmelser för Lannebo Sverige Flexibel 1 Fondens rättsliga ställning Investeringsfondens namn är Lannebo Sverige Flexibel, nedan kallad fonden. Fonden är en specialfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014

Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 Möjligheter inom förvaltning och projekt November 2014 MÖJLIGHETER INOM FÖRVALTNING OCH PROJEKT Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum FASTIGHETSPORTFÖLJEN Attraktiva

Läs mer

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014

Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Delårsrapport januari september 2014 Press- och analytikerpresentation 24 oktober 2014 Koncernen Intäkter: 13,4 mdkr Balansomslutning: 11,1 mdkr Antal byggrätter: 28 400 Antal anställda: 2 187 Börsvärde:

Läs mer

Räntebärande fastighetsinvesteringar

Räntebärande fastighetsinvesteringar FASTIGHETER Välkommen att teckna kapitalandelsbevis i Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) ProsPEkT EstEA sverigefastigheter 2 AB (PuBl) EmIssIon III September/Oktober 2013 Räntebärande fastighetsinvesteringar

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014

Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Välkommen till Fabeges presentation av delårsrapport för jan-mars 2014 Hammarby Sjöstad Stockholms innerstad Solna Samlade enheter i tillväxtlägen inom fem kilometer från Stockholms centrum Affärsmodell;

Läs mer

Uppdragsanalys 2015-06-18 ANALYSGUIDEN. Karessa

Uppdragsanalys 2015-06-18 ANALYSGUIDEN. Karessa Uppdragsanalys 2015-06-18 Karessa KÖP Karessa 2015-06-18 Riktkurs: 30 kronor Analytiker: Markus Augustsson, Birger Jarl 2 Snabb effekt skapar värde Genom att kombinera en unik drug deliveryplattform med

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS

FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 2013 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS FASTIGHETSÄGARNAS SVERIGEBAROMETER JULI 213 REGIONALA SKILLNADER FÖRSTÄRKS Sammanfattning Sveriges fastighetsföretag fortsätter att uppvisa god lönsamhet. Nio av tio fastighetsägare räknar med att den

Läs mer