Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan"

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Seija Khalifa Handläggare Gymnasieantagning Riktlinjer för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd till elever i gymnasieskolan Dessa riktlinjer anger när tilläggsbelopp för extraordinärt stöd ska beviljas eller inte beviljas av Sigtuna kommun. Riktlinjerna har även anvisningar för beräkningsmodell av tilläggsbelopp. Riktlinjerna kompletterar skollagen (2010:800), övriga tillämpliga lagar och förordningar samt den rättspraxis som gäller för tilläggsbelopp till gymnasieelever. Dessa riktlinjer tillämpas för elever folkbokförda i Sigtuna kommun som studerar i annan kommuns gymnasieskola eller i fristående gymnasieskola. Enligt gällande regelverk ska tilläggsbelopp lämnas för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Tilläggsbeloppet är ett resurstillskott utöver de programpris som skolan får för elever på olika gymnasieprogram. Programpriset är det fastställda beloppet för interkommunal ersättning för Sigtuna kommuns gymnasieprogram samt bidragsbelopp till fristående skolor, som årligen beslutas av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun inför kommande nytt budget år. SIG2000, v4.0, Tilläggsbelopp Utifrån gällande regelverk har skolan ett särskilt ansvar för de elever som är i behov av särskilt stöd och som omfattas av en varaktig och bestående Tilläggsbeloppet är också avsett att främja inkludering av elever med särskilda svårigheter i den reguljära undervisningen. För en elev med omfattande behov av särskilt stöd kan skolan utöver grundbelopp därför ansöka hos elevens hemkommun om ett tilläggsbelopp. I proposition 2008/09:171 s.42 anges att tilläggsbeloppet är endast avsett att ge möjlighet till särskild ersättning för enskilda elever som har omfattande behov av särskilt stöd. Med tilläggsbelopp enligt 16 kap. 54 och 17 kap. 34, skollagen

2 2 (6) (2010:800) avses extraordinära stödåtgärder som inte har koppling till den vanliga undervisningen, till exempel tekniska hjälpmedel, assistenthjälp eller anpassning av en skollokal, proposition 2008/09:171 s.42. Bedömning ska göras individuellt. Enligt dom i Högsta Förvaltningsdomstolen mål framgår att Var gränsen går när en elev behöver extraordinärt stöd och är berättigad till tilläggs belopp är inte närmare reglerat utan måste beskrivas i det enskilda fallet. Dock finns en klausul inskriven i lagstiftningen om tilläggsbelopp som ger hemkommun möjlighet att inte utbetala tilläggsbelopp. Hemkommunen är inte skyldig att betala tilläggsbelopp för en elev i behov av särskilt stöd, om betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen, 16 kap. 54 andra stycket, 17 kap. 34 andra stycket skollagen. Kostnaderna för stödet ska således vara direkt kopplat till den enskilda eleven och ha samband med elevens särskilda behov och förutsättningar att kunna fullgöra sin gymnasieutbildning. Beslut om tilläggsbelopp ska fattas för varje enskild elev, vilket innebär att tilläggsbelopp aldrig är inkluderat i programpriset. Stöd i form av extra undervisning, individualiserat lärande, specialpedagogiska insatser eller undervisning i en särskild grupp som syftar till att hjälpa elever med inlärningssvårigheter att nå mål är inte berättigad till tilläggsbelopp. Sådant stöd ska ingå i grundbeloppet det vill säga programpriset. För att kunna bedöma om en elev har så omfattande behov av stöd att rätt till tilläggsbelopp föreligger för skolan, krävs det att elevens stödbehov klarlagts och bedömts. Riktlinjer för bedömning av när tilläggsbelopp för extraordinärt stöd ska beviljas Grundförutsättningen är att tilläggsbelopp ska utgå för en enskild elev som har stora svårigheter att följa undervisningen och som behöver kompensatoriska hjälpmedel, utökat vuxenstöd eller annan insats under stor del av skoldagen. Tilläggsbeloppet ska vara omedelbart kopplat till enskild elev och ha samband med dennes behov och förutsättningar. Tilläggsbeloppet ska endast avse ersättning för extra ordinära stödåtgärder som inte har koppling till undervisningen. Eleven ska ha en funktionsnedsättning eller sjukdom av mer varaktig karaktär vilken medför ett omfattande behov av stöd som inte kan tillgodoses genom organisatoriska eller pedagogiska insatser.

3 3 (6) Målgruppen som kan komma ifråga för tilläggsbelopp för extraordinärt stöd Elever med medicinsk funktionsnedsättning Elever som på grund av sjukdom eller skada, under en längre tid behöver kompensatoriska hjälpmedel, tekniska hjälpmedel och/eller individuellt heleller deltidsstöd för att följa utbildningen och där skadan riskerar att förvärras om inte stöd ges. Elever med fysisk funktionsnedsättning Elever med fysisk problematik, rörelsehinder, synnedsättning, hörselnedsättning eller omfattande språkstörningar motsvarande specialskolans elevkrets. Dessa elever behöver antingen omfattande individuellt stöd, kompensatorisk hjälpmedel och/eller tekniska hjälpmedel. Elever med psykisk och/eller betydande social funktionsnedsättning Elever med sådan problematik att riskinslag föreligger för dem själva eller för andra i deras omgivning och/eller elever med mycket stora svårigheter i socialt samspel och kommunikation. Dessa elever klarar inte sina sociala kontakter (med skolans personal och andra elever) utan ett individuellt vuxenstöd. Det kan även vara elever med betydande svårigheter i koncentration, strukturering och uthållighet. I någon av kategorierna ovan kan även inrymmas elever med funktionsnedsättning inom särskolans personkrets, men för vilka vårdnadshavaren inte medgivit skolgång inom gymnasiesärskolan. Elever inom målgruppen för tilläggsbelopp särskilt stöd kan även ha tillgång till visst stöd via andra myndigheter eller organisationer, till exempel genom LSS, Landstinget och hjälpmedelscentral eller Specialpedagogiska skolmyndigheten. Ett sådant eventuellt stöd bör inkluderas i bedömningen av elevens behov innan Sigtuna kommun beslutar om tilläggsbelopp. Ansökningsprocess samt ansökningshandlingar Ansökan ska göras för ett läsår i taget. För nya elever under höstterminen ska ansökan från skolan/huvudmannen senast inkommit till Sigtuna kommun under september månad. Beslut om tilläggsbelopp beviljas från terminsstart. Ansökningar som inkommer efter september månad beviljas tidigast från ansökningsdatum. Beträffande elever som under kommande läsår ska fortsätta sina studier vid samma skola och som bedöms att ha fortsatt behov av extra stöd ska ansökan inkomma innan senast under april månad. Ansökan ska göras på Sigtuna kommuns formulär och innehålla följande uppgifter: Gymnasieskolans namn eller huvudman för anordnade skola samt adress. Elevens namn och personuppgifter och årskurs. Vårdnadshavarens kontaktuppgifter. Planerad stödinsats (art, omfattning, tidsperiod, etc.).

4 4 (6) Beskrivning över hur insatserna kommer att följas upp och utvärderas. Kontaktperson på skolan och eventuellt annan myndighet. Till ansökan ska bifogas: Ett åtgärdsprogram som beskriver elevens stödbehov och vilka insatser som ska genomföras. Eleven och vårdnadshavaren ska vara delaktiga vid utformningen av åtgärdsprogrammet. Redovisning av elevens individuella studieplan, studiesituation och resultat. Relevanta utredningar från psykolog, kurator och/eller läkare. Underskrift från elev, vårdnadshavare och ansvarig på skolan. Vid förnyad ansökan ska ett nytt åtgärdsprogram och en utvärdering av tidigare insats redovisas. Beslut om att avslå eller tillstyrka ansökan om tilläggsbelopp tas utifrån de inkomna underlagen i form av åtgärdsprogram och övriga handlingar. Ett beslut fattas enskilt för varje enskild elev och gäller för ett läsår. Beslut fattas efter att komplett ansökan mottagits. Information om hur beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten ska bifogas det skriftliga beslutet. Ersättningsbelopp Ersättning beräknas utifrån en uppdelning av stödbehovet i fem nivåer. A. Mindre stödbehov B. Måttligt stödbehov C. Tydligt stödbehov D. Omfattande stödbehov E. Mycket omfattande stödbehov Stödinsatser inom Nivå A och B ryms inom ordinarie fastställt programpris för Sigtuna kommuns gymnasieprogram. Kriterier för bedömning av stödbehov avgör inte elevens rätt till stöd utan är ett hjälpmedel för att avgöra skolans rätt till att erhålla tilläggsbelopp. Enbart en ställd diagnos är inte en tillräckligt stark grund att anse att diagnosen som sådan medför ett behov av extraordinära åtgärder (Se Högsta Förvaltningsdomstolen dom ).

5 5 (6) Nivåindelning av stödbehov och ersättningsbelopp Behovsgrupp Grad av svårigheter Kännetecken Ersättning per läsår Nivå A Mindre medicinsk Eleven behöver lite stöd ibland. Visst stöd behövs i enstaka lektioner/ undervisningspass för att klara studiegången. Tilläggsbelopp utgår inte. Dessa behov ska rymmas inom programpriset. Nivå B Måttlig medicinsk Eleven behöver stöd till större delen självständig. Personligt stöd av tillfällig karaktär, under skoldagen på enstaka lektioner/undervisningssitu ationer för att komma igång behövs för att med nya moment eller i oväntade situationer. Tilläggsbelopp utgår inte. Dessa behov ska rymmas inom programpriset. Nivå C Betydande medicinsk Eleven behöver mer stöd ett stöd som är frekvent och sammanhållet. Personligt stöd behövs och/ eller ett stort behov av hjälpmedel krävs i flertalet av undervisningssituationer för att eleven ska kunna följa undervisningen kr Nivå D Omfattande medicinsk Eleven kräver i stort sett personligt stöd hela skoldagen/ alla lektioner. Personligt stöd och/eller behov av omfattande hjälpmedel krävs för att eleven ska kunna följa undervisningen kr Nivå E Mycket omfattande medicinsk problematik, fysisk, psykisk och/ eller social Eleven behöver ett omfattande personligt stöd. Minst en personal och/eller mycket omfattande behov av hjälpmedel krävs för att eleven ska kunna följa undervisningen. Ständig uppmärksamhet krävs på grund av risk för till exempel kramper eller olyckor kr - I mycket speciella situationer kan en individuell prövning göras och ett högre belopp utbetalas.

6 6 (6) Utbetalning via UEDB Utbetalningen av tilläggsbelopp för extraordinärt stöd hanteras via UEDB, Ungdoms- och elevdatabasen, samma databas som används för utbetalning av interkommunal ersättning och bidrag till fristående gymnasieskolor. Databasen ger Sigtuna kommun en överskådlig och aktuell bild av kostnader och av vilka elever som har erhållit beslut om tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppet betalas ut månadsvis om inte annat har överenskommits. Uppföljning av tilldelning av tilläggsbelopp En årlig uppföljning av beslut om tilläggsbelopp ska ske vid läsårets slut. Sigtuna kommuns krav till mottagande skolor är att senast i juni månad inkomma med en skriftlig rapport. I förekommande fall när skolan avser att ansöka om nytt tilläggsbelopp inför kommande läsår ska en skriftlig rapport inkomma under april månad i samband en ny ansökan. Rapporten ska besvara frågor om huruvida målen i åtgärdsprogrammet har uppnåtts, vilka resurs som har använts, hur insatserna har genomförts, på vilket sätt tilläggsbeloppet har påverkat hur eleven klarat sin skolgång samt vilka studieresultat som eleven har uppnått. Ersättningsnivå för tilläggsbeloppet Intervallet för tilläggsbelopp för respektive nivå av stödbehov fastställs av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i Sigtuna kommun. Beslut om utbetalning av tilläggsbelopp för extra stöd till enskild elev är av utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden delegerat till ansvarig tjänsteman.

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning.

Förskolan ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. Svensk författningssamling (SFS) Observera: att det kan förekomma fel i författningstexterna. I de flesta fall finns bilagorna med. Bilagor som består av bilder, kartor, uppställningar i många spalter

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Riktlinjer för handläggning enligt LSS (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) Styrdokument Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutat av: Socialnämnden Fastställelsedatum: 2015-02-10 SN 14 Ansvarig: Områdeschef enheten för bistånd och stöd Revideras: Årligen Följas upp: Av områdeschef för

Läs mer

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola

Med rätt att välja. flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp. Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Med rätt att välja flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp Delbetänkande av Utredningen om en flexibel specialskola Stockholm 2011 SOU 2011:30 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux

Gymnasieutbildning för ungdomar utan gymnasieexamen och urval vid konkurrens om platser inom komvux KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Björn Bylund 2014-03-13 UAN-2014-0090 Eva Hellstrand Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gymnasieutbildning för ungdomar utan

Läs mer

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd

Handlingsplan. barn och elever i behov av särskilt stöd Handlingsplan barn och elever i behov av särskilt stöd Att vara i behov av särskilt stöd kan gälla såväl enskilda individer som grupper. Vi kan alla vara i behov av särskilt stöd under korta eller långa

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens

Barnets möjligheter att få hälso- och sjukvård samt sociala insatser när vårdnadshavarna inte är överens Meddelandeblad Mottagare: Kommuner och landsting, socialnämnder eller motsvarande med ansvar för socialtjänst och LSS, chefer och personal inom socialtjänst och LSS, chefer och personal inom hälso- och

Läs mer

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras

Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras Rapport 1 (7) Datum 2014-03-10 Resurschef Ann Heide-Spjuth 0410-73 39 44, 0708-81 75 57 ann.heide-spjuth@trelleborg.se Utredning om och hur stöd till barn med särskilda behov kan förbättras 1. Effekter

Läs mer

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier

Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Rapport 2012 Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier Desirée Sjölin Lundberg Innehåll Förstudie Barn i behov av särskilda pedagogiska strategier... 1 Sammanfattning... 3 Uppdraget...

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS

Länsförbundet. i Stockholms län. En genomgång av LSS Länsförbundet i Stockholms län En genomgång av LSS Av Harald Strand, ordförande 2011 Innehåll Sida 3...Personkrets och antal personer med insats 4...Huvudmän för LSS 5...LSS grundläggande principer 6...Skillnader

Läs mer

Riktlinjer till hjälp eller stjälp

Riktlinjer till hjälp eller stjälp Riktlinjer till hjälp eller stjälp Länsstyrelsernas granskning av kommunala riktlinjer för bedömning av insatser enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS Samtliga länsstyrelser

Läs mer

2014-09-02 U2014/5176/S

2014-09-02 U2014/5176/S Promemoria 2014-09-02 U2014/5176/S Utbildningsdepartementet Vissa skollagsfrågor Del 2 2 Förord Skollagen (2010:800) trädde i kraft den 1 augusti 2010 och har tillämpats på utbildning och annan pedagogisk

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut

Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Regelverk vid ansökan om bidrag för enskild pedagogisk omsorg slutlig version efter nämndens beslut Inledning Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola och fritidshem som kommunen ska sträva efter

Läs mer

Avgifter i skolan. Informationsblad

Avgifter i skolan. Informationsblad 1 (8) Avgifter i skolan Här kan du läsa om hur Skolinspektionen bedömer avgifter i skolan i samband med tillsynen. Här kan du även se vilka regler som myndigheten utgår från i sina bedömningar. SKOLINSPEKTIONEN

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11. Inte enligt mallen. Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Kvalitetsgranskning Rapport 2012:11 Inte enligt mallen Om skolsituationen för elever i grundskolan med diagnos inom autismspektrumtillstånd Skolinspektionens rapport 2012:11 Diarienummer 40-2011:1445 Stockholm

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län

Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun och Landstinget i Uppsala län ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Datum Diarienummer Karin Reuterdahl 2015-03-17 AMN-2015-0185 Arbetsmarknadsnämnden Förlängning av avtal avseende samverkan till stöd för barn och unga mellan Uppsala kommun

Läs mer

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun

Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun 2012-06-15 Nf 185/2012 Riktlinjer för beslut och utförande av LSS-insatser i Örebro kommun Presenterad 2010-06-09 i Nämnden för funktionshindrade Antagen 2010-06-23, ledningsgrupp Förvaltningen för funktionshindrade

Läs mer

LSS målsättningen som försvann

LSS målsättningen som försvann LSS målsättningen som försvann Om hur kommunerna, Försäkringskassan och förvaltningsdomstolarna tolkar och tillämpar Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Förord Det har gått 20 år sedan

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Förskolechefen och rektorn

Förskolechefen och rektorn Juridisk vägledning Reviderad augusti 2013 Mer om Förskolechefen och rektorn Bestämmelser om förskolechef och rektor finns i skollagen. En förskolechef eller rektor får vara det för flera förskole- respektive

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer