Individ- och myndighetsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individ- och myndighetsnämnden"

Transkript

1 Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 9 oktober 2014, kl i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag, dagens justerare: Bill Wallberg Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar. Ekonomiärenden EK 1. Redovisning av verksamhetsstatistik och volymuppgifter 2. Tertialrapport per augusti 2014 EK 2 3. Ekonomisk uppföljning per avdelning 4. Förslag till taxor 2015 EK 4 Vård- och omsorg VOO 1. Utvecklingsmedel från Folkhälsopolitiska rådet till projektet Social interaktion mellan anhöriga via IT-stöd, år 2 2. Rutin för uppföljning kommunal hälsooch sjukvård 3. Volym över patienter inskrivna i hemsjukvården VOO 1 VOO 2 Individ- och familjeomsorg IFO 1. Förslag till förändring av delegation IFO 1 2. Aktuell situation - ensamkommande 3. Muntlig information: - Modulboendet i Sivik Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 4. Redovisning av brukarenkät hur nöjd är du med oss? vuxenenheten IFO 4 Övrigt ÖVR 1. Förvaltningschefen informerar 2. Avvikelserapportering 3. Anmälningsärenden 4. Egenkontroll a) Rapport, beslut om särskilt boende b) Rapport kvartal 3/2014 anmälan ej verkställda beslut enligt SoL och LSS/IMA c) Redovisning av domar IMA d) Redovisning av vidtagna åtgärder enligt handlingsplan efter Öppna jämförelser 2013 för Missbruksoch beroendevård/ifo e) Resultat Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård f) Resultat Öppna jämförelser 2014 Missbruks- och beroendevård g) Redovisning av domar IFO ÖVR 4 e) ÖVR 4 f) 5. Övriga frågor NEDANSTÅENDE ÄRENDEN TILLHÖR DEN SLUTNA DELEN AV SAMMANTRÄDET (separat utskick) A. Redovisning av delegationsbeslut Se pärm på smtr.bord B. Personlig assistans enligt LSS B C. Kontroll av loggar - vuxenenheten C D. Anmälan ordförandebeslut D 1-3 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

3 E. Övervägande enligt SoL E 1-2 F. Omprövning/övervägande enligt LVU F 1-2 G. Fortsatt placering enligt SoL G H. Vård i familjehem H I. Vård på behandlingshem I Kommunledningskontoret/amm Maria Forsberg / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

4 Tertialrapport nämnd augusti 2014 Individ- och myndighetsnämnd

5 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och myndighetsavdelningen ansvarar för den samlade myndighetsutövningen gällande äldre- och funktionsnedsatta och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, färdtjänstlagen, riksfärdtjänstlagen samt bostadsanpassningslagen. Då det gäller bostadsanpassning säljs handläggartjänst till Munkedals och Sotenäs kommuner. Avdelningen har också ett samlat ansvarar för all administration inom förvaltningen. Avgiftshantering och hyresdebitering sker inom avdelningen. Individ- och familjeomsorgsavdelningen Individ och familjeomsorgen består av Vuxenenhet samt Barn och Unga. Därutöver Asyl och PUT-mottagande för ensamkommande flyktingungdomar, försörjningsstöd, faderskapsutredningar, egna medelshantering, budget/skuldrådgivning samt beroendefrågor. Barn och Ungdomsenheten ansvarar för anmälan gällande utredning av barn som far illa enligt Sol och LVU samt behandling, och vid behov, placering på institution samt familjehem och familjebehandling. Familjerätt hanterar vårdnad/umgängesfrågor. För att möjliggöra kortare institutionsplaceringar samt förbygga placering på institution är UngBo-verksamhet startad. Familjerådgivning köps av Uddevalla. 1.2 Ekonomisk analys Individ- och myndighetsavdelningen Ett positivt budgetutfall beräknas omfatta 1,5 mnkr. Summan härleds till bostadsanpassningen och administrationen, där stor ekonomisk restriktivitet tillämpats. Den interna köp-säljverksamheten inom hemvården gör det svårt att följa upp verksamhetens kostnader. Internt "köp" av hemtjänst ökar och ger underskott Utförarverksamhetens underskott är betydande. Transfereringsmodellen mellan nämnderna har stora brister. Begreppet "hemtjänsttimme" som används är enbart en teoretisk modell för intern reursfördelning utan faktisk koppling till arbetstid. Korttidsvistelse Lss kan ej bedrivas inom budget. Individ- och familjeomsorgsavdelningen Nämnd och förvaltning arbetar systematiskt för att minska kostnader inom angivna ansvarsområden. Många verksamheters volym beror på externa faktorer som arbetsmarknad och kommunens nivå av missbruk rent generellt. Verksamhetens kostnader är i hög grad beroende av andra vårdgivare och myndigheter såsom regionen, Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

6 barn och ungdomspsykiatrin, arbetsförmedlingen, migrationsverket, polismyndigheten med flera. Bristen på bostäder för bostadslösa genererar kostnader och nämnden arbetar för att öka utbudet av lämpliga bostäder. Det ekonomiska läget är relativt gott i förhållande till närliggande kommuner. 1.3 Åtgärder för budgetbalans Individ- och myndighetsavdelningen Stor restriktivitet kring personalförsörjningen ger tkr. Det medför att arbete fått stå tillbaka eller utföras av annan personal. För lite personal ökar risken för felaktiga beslut och ökade kostnader. Verksamheten inom avdelningen i förhållande till förvaltningen i övrigt måste genomlysas. Schablonerna för kostnadsbedömning av hemtjänst har förändrats. Politiskt antagna riktlinjer för biståndsbedömning kommer att revideras under hösten. Förvaltningen arbetar med ett förslag till höjda avgifter för nämndsbehandling i oktober månad. Effekter av detta uppstår först Individ- och familjeomsorgsavdelningen För målgruppen barn och unga sker ett långsiktigt arbete med åtgärder såsom Ungbo. Förväntad effekt är färre vårddagar och tidigare insatser. Nämnden verkar för att fältassistenter skall finnas i utsatta områden. Vuxenenhetens prioritet är att skapa förutsättning för att ta emot ungdomar som söker ekonomiskt bistånd från första dagen och vidare kunna ge arbete inom AME. Missbruksvården satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution fortsätter. Vi ser att inriktningen i arbetet ger effekt även om kostnadsläget förändras långsamt. 2 Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och familjeomsorgsavdelningen Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

7 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1408 Utfall 1408 Utfall 1308 Prognos utfall Prognos budgetavv Intäkter 14,8 9,9 14,6 15,6 19,1 4,3 Personalkostnader -35,7-23,7-23,5-22,0-37,4-1,7 Övriga kostnader -100,6-67,1-69,8-70,0-102,7-2,1 Kapitalkostnader -0,8-0,5-0,1-0,1-0,4 0,4 Resultat -122,3-81,4-78,8-76,5-121,4 0,9 Siffrorna i tabellen Resultaträkning innefattar förutom verksamheterna för IMA och IFO även resultat för Förvaltningschef IMN. Då ingen information mottagits gällande det enskilda ansvaret sätts prognos till 0. Resultaträkning Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och familjeomsorgsavdelningen Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Prognos budgetavv Summa Resultat per enhet/verksamhet 4 Åtgärder för budget i balans Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Effekt i mnkr 2014 Not Förändradresursfördelning matdistribution 0,2 1 Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

8 Sparåtgärd Fortsatt arbete med inriktning att förebygga och/eller möjliggöra tidig hemtagning från institution inom för barn och unga Effekt i mnkr 2014 Not 2 Utbilda/utveckla evidensbaserade metoder inom missbruksvården 3 Utveckla AME - möjliggöra insatser till ungdomar i försörjningsstöd år 4 Summa 0,2 Not. 1 Förändrad resursfördelning för matdistributionen ger en besparingseffekt för IMN på ca 200 tkr Besparingen innebär en anpassning för att hålla budget för Not. 2 Barn o Unga- viktigt att jobba långsiktigt med de åtgärder som idag satts in genom Ungbo.Kostnaderna förväntas sakta minskas genom färre vårddagar och tidigare insatser. Stort behov av förebyggande genom fältfunktioner viklket idag diskuteras inom Barn och ungdomspolitiska programmet. Not. 3 Inom missbruksvården fortsatt satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution. Not. 4 Vuxenenheten - prioritet på att skapa förutsättning att ta emot ungdomar som sökerekonomiskt bistånd från första dagen inom AME. 5 Investeringsuppföljning Investering Budget Prognos Avvikelse budgetprognos Not Summa Individ - och myndighetsnämnden har under denna period inga pågående investeringar. 6 Nyckeltal Prestationer/nyckeltal 2013 helår 1408 ack Prognos helår Not Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

9 Prestationer/nyckeltal 2013 helår 1408 ack Prognos helår Not Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och familjeomsorgsavdelningen 7 Mål Målområden: 7.1 Lärande Se Bilaga 1 Se Bilaga 1 Kommunövergripande mål : Medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter ska förbättras Kommunövergripande mål : Medborgarnas upplevda inflytande ska öka Kommunövergripande mål : Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom koncernen Kommunövergripande mål : Sjukfrånvaron bland anställda i Lysekils kommun ska vara lägre än 5 % Kommunövergripande mål : Antalet vårddagar på institution för barn och unga ska minska Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

10 Målområden: 7.2 Livsmiljö Kommunövergripande mål : Lysekil skall ha en positiv befolkningsutveckling Kommunövergripande mål : Invånare blir allt nöjdare med att bo i Lysekils kommun Kommunövergripande mål : Energiförbrukningen ska minska Kommunövergripande mål : Minst tre av aktiviteterna i "Förslag till miljömål för Lysekils kommun - övergripande mål samt detaljmål 2013" skall genomföras Kommunövergripande mål : Folkhälsan skall förbättras Målområden: 7.3 Ekonomi Kommunövergripande mål : Lysekils kommun skall redovisa ett positivt resultat Kommunövergripande mål : Investeringsutgifterna ska inte överstiga nivån på avskrivningarna Målområden: 7.4 Näringsliv Se Bilaga 1 Kommunövergripande mål : Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och utveckling Kommunövergripande mål : Hög förvärvsfrekvens 8 Servicegarantier Avdelning IMA: " Vi lovar att vi tar personlig kontakt med dig inom 5 arbetsdagar efter det att din ansökan har kommit in till oss." Resultat jan-aug: Avdelning IFO: "Vi lovar dig att du inom två veckor från det du först var i kontakt med individ- och familjeomsorgen avseende ekonomiskt bistånd ska få tid till nybesök." Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

11 Resultat jan-aug: 2v Se Bilaga 1 9 Internkontrollplan Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

12 Tertialrapport nämnd augusti 2014 Individ- och familjeomsorgsavdelning

13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Ekonomisk analys Åtgärder för budgetbalans Verksamhet Ekonomisk analys Åtgärder för budget i balans Investeringsuppföljning Servicegarantier Internkontrollplan... 6 Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

14 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Individ och familjeomsorgen består av Vuxenenhet samt Barn och Unga.Därutöver Asyl och PUT-mottagande för ensamkommande flyktingungdomar.försörjningstöd, faderskaputredningar, egnamedelshantering,budget/skuldrådgivning samt beroendefrågor. Barn och Ungdomsenheten ansvarar för anmälan,utredning av barn som far illa enligt Sol och LVU. Behandling och vid behov placering på Institution och familjehem.familjerådgivning köps av Uddevalla.Familjerättvårdnad/umgängesfrågor.Familjebehandling. UngBO-verksamhet för att möjliggöra kortare institutionsplaceringar samt förbygga placering på institution. 1.2 Ekonomisk analys Nämnd och förvaltning arbetar systematiskt för att minska kostnader inom angivna ansvarsområden. Många verksamheters volym beror på externa faktor som arbetsmarknad och kommunens nivå av missbruk rent generellt. Verksamhetens kostnader är i hög grad beroende av andra vårdgivare och myndigheter såsom regionen, barn och uingdomspsykiatrin, arbetsförmedlingen, migrationsverket, polismyndigheten mfl.bristen på bostäder för bostadslösa genererar kostnader och nämnden arbetar för att öka utbudet av lämpliga bostäder. Det ekonomiska läget är relativt gott i förhållande till närliggande kommuner. 1.3 Åtgärder för budgetbalans För målgruppen barn och unga sker ett långsiktigt arbete med de åtgärder såsom Ungbo.Förväntad effekt: färre vårddagar och tidigare insatser.nämnden verkar för att fältassistenter skall finnas i utsatta områden. Vuxenenhetens prioritet: att skapa förutsättning att ta emot ungdomar som söker ekonomiskt bistånd från första dagen ge arbete inom AME. Missbruksvården fortsatt satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution. Vi ser att inriktningen i arbetet ger effekt även om kostnadsläget förändras långsamt. 2 Verksamhet Individ och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgen (Ifo) består idag av två enheter Vuxenenhet samt Barn och Unga.Därutöver finnes verksamhet som bedriver Asyl och PUT-mottagande för ensamkommande flyktingungdomar. Vuxenenheten Inom verksamheten ansvaras för biståndsbedömning avseende ekonomiskt bistånd, faderskaputredningar, egnamedelshantering, Budget och skuldrådgivning samt berondefrågor rörande missbruk där bl.a biståndsbedömning sker.både Sol och LVMlagstiftningen är aktuell inom verksamheten. Barn och Ungdomsenheten Inom verksamheten ansvaras för anmälan,utredning av barn som far illa. Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

15 Biståndsbedömningar sker inom både Sol och LVU. Ansvar för placering på Institutionoch familjehem. Familjehem- utredning, placering och uppföljning utifrån gällande lagstiftning. Familjerådgivning köps sedan hösten 2013 av Uddevalla Familjerätt- vårdnad och umgängesfrågor, Lysekil ansvarar för denna verksamhet även inom Munkedal och tanum. Familjebehandling- Ettan. Arbetar mot barn och familj efter att biståndsbedömning gjorts. UngBO- verksamhet som skapats för att möjliggöra kortare institutionsplaceringar samt förbygga ev placering på institution.verksamheten startades upp sommaren Asyl och PUT-boende. Kommunen har idag avtal om emottagande av 6st asylplatser för målgruppen- pojkar i ålder år. Antalet asylplatser kommer under hösten 2014 att öka till 8st- varje asylplats förväntas ge 2,5 placeringar inom PUT-boendet.På årsbasis förväntas Lysekil möjliggöra ett boende för 20st ungdomar. Samtliga kommuner i landet är idag skyldiga att upprätta ett mottagande.antalet asylplatser styrs av invånarantal i kommunen. 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1408 Utfall 1408 Utfall 1308 Prognos utfall Prognos budgetavv Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Resultat Resultaträkning Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Prognos budgetavv 6210 Administration/Kilen -1,0-0,7 1,9 3,0 4, Barn o Ungdom -19,1-12, -16,5-23,0-3, Vuxen -21,9-14,6-13,6-22,6-0,7 Summa -42,0-27,3-28,2-42,6-0,6 Resultat per enhet/verksamhet Administration avdchef samt Asyl/PUT-boendet Kilen Förväntat överskott med ca 4,0 mkr. Den utökning av antalet asylplatser som Riksdag/regering beslutat om under 2014 medför att även intäkterna ökar. Samtliga kostnader i samband med ersättningar från Migrationsverket måste manuellt återsökas-vissa ersättningar återbetalas först 12 mån efter faktisk utgift (behandlingshemskostnader) Barn och Ungdom Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

16 Förväntat underskott med -3,9 mkr Budgeten har sänkts med 4,5 mkr från 2013 (från 24,5 till 19,1 mkr) Detta mot bakgrund att bildandet av Ungbo skulle medföra markant minskning av kostnaderna på institution. Jämfört med budget 2013 skulle årets samtliga kostnader för institutionsvård och Ungbo rymmas i budgeten. Under 2014 ökar kostnader jämfört med befintlig budget framförallt inom Institutionsvården (budget 4,9mkr) -1,6 (aug) (Budget ,2 mkr) Familjehemsvården (budget 3,3 mkr) -1,2 (aug) (Budget ,5 mkr) Under 2014 har utredarsidan inom BoU haft en omfattande personalbrist vilket medfört att kostnaderna för konsulttjänster belastat avdelningen.i augusti är samtliga tjänster tillsatta vilket också förväntas påverka resultatet positivt Vuxenenheten Förväntat underskott med ca 0,7 mkr. Verksamheten visar på ett positivt resultat för 2;a tertial- +1,0 mkr. Försörjningsstödet beräknas i budgeten uppgå till 841 tkr/mån snittet har under året legat på 945 tkr vilket ger ett underskott jmf med budget på drygt - 1mkr. Kostnader för instituitonsvården för missbrukare ligger i aug +600tkr. Kostnaderna förväntas stiga under hösten då fler personer med missbrukproblematik ansöker om vård. IMN har som mål att första hand ge skyndsamt stöd till gruppen unga missbrukare. Kostnaderna för tvångsvård jml LVM var tom juni 0 kronor. Placering har skett under juli-aug. Budgeten förväntas hålla inom missbruk. 4 Åtgärder för budget i balans Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Fortsatt arbete med inriktning att förebygga och/eller möjliggöra tidig hemtagning från institution inom för barn och unga Effekt i mnkr 2014 Not 1 Utbilda-utveckla evidensbaserade metoder inom missbruksvården 2 Utveckla AME-möjliggöra insatser till ungdomar i försörjningsstöd 1825 år 3 Summa Barn o Unga- viktigt att jobba långsiktigt med de åtgärder som idag satts in genom Ungbo.Kostnaderna förväntas sakta minskas genom färre vårddagar och tidigare insatser.stort behov av förebyggande genom fältfunktioner viklket idag diskuteras inom Barn och ungdomspolitiska programmet. Inom missbruksvården fortsatt satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution. Vuxenenheten- prioritet på att skapa förutsättning att ta emot ungdomar som sökerekonomiskt bistånd från första dagen inom AME. Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

17 5 Investeringsuppföljning Investering Budget Prognos Avvikelse budgetprognos Not Summa 6 Servicegarantier 7 Internkontrollplan Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

18 Tertialrapport nämnd augusti 2014 Individ- och myndighetsavdelning

19 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen ansvarar för den samlade myndighetsutövningen gällande äldre- och funktionsnedsatta och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, färdtjänstlagen, riksfärdtjänstlagen samt bostadsanpassningslagen. Då det gäller bostadsanpassning säljs handläggartjänst till Munkedals och Sotenäs kommuner.avdelningen har också ett samlat ansvarar för all administration inom förvaltningen. Avgiftshantering och hyresdebitering sker inom avdelningen. 1.2 Ekonomisk analys Ett positivt budgetutfall beräknas omfatta 1,5 mnkr.summan härleds till bostadsanpassningen och admnistrationen,där stor ekonomisk restriktivitet tillämpats. Den interna köp-säljverksamheten inom hemvården gör det svårt att följa upp verksamhetens kostnader.internt "köp" av hemtjänst ökar och ger underskott 2014.Utförarverksamhetens underskott är betydande Transfereringsmodellen mellan nämnderna har stora brister.begreppet "hemtjänsttimme" som används är enbart en teoretisk modell för intern reursfördelning utan faktisk koppling till arbetstid.korttidsvistelse Lss kan ej bedrivas inom budget. 1.3 Åtgärder för budgetbalans Stor restriktivitet kring personalförsörjningen ger tkr. Det medför inne att arbete fått stå tillbaka eller utföras av annan personal.för lite personal inom ökar risken för felaktiga beslut och ökade lkostnader.verksamheten inom avdelningen i förhållande till förvaltningen i övrigt måste genomlysas. Schablonerna för kostnadsbedömning av hemtjänst har förändrats.politiskt antagna riktlinjer för biståndsbedömning kommer att revideras under hösten. Förvaltningen arbetar med ett förslag till höjda avgifter för nämndsbehandling i oktober månad. Effekter av detta upstår först Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen ansvarar för den samlade myndighetsutövningen gällande äldre- och funktionsnedsatta och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, färdtjänstlagen, riksfärdtjänstlagen samt bostadsanpassningslagen. Då det gäller bostadsanpassning säljs handläggartjänst till Munkedals och Sotenäs kommuner. Inom avdelningen handläggs också ansökningar om utskänkningstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Inom detta område säljs tjänster även till Munkedals kommun. Avdelningen handlägger också frågor som rör dödsboanmälningar och evt bistånd i samband med gravsättning. Individ- och myndighetsavdelningen utreder enskildas behov av insatser och fattar beslut i dessa ärenden enligt delegation. Då ett beslut fattats överlämnas detta till vårdoch omsorgsnämnden för att verkställas, tex en hemtjänstinsats. Inom vissa områden finns andra utförare. Det gäller tex sysselsättning och daglig verksamhet där ansvarig nämnd för detta är Kommunstyrelsen. Taxibolag anlitas för att utföra färdtjänst och riksfärdtjänst och vissa boendeplatser köps av extern utförare liksom korttidsverksamhet. Då extern utförare anlitas sker detta mot bakgrund av lämplig utförare saknas i kommunen. Det kan bero på platsbrist eller behov av särskild Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

20 inriktning i insatsen. Det är myndigheten som beslutar om var verkställighet skall ske. Till avdelningen hör också att följa upp insatser som satts in så att den enskilde säkerställs god kvalitet och rätt insatser i de fall behoven förändras. Till avdelningenhör också att medverka i att utreda framtida behov och delta i planering av dessa. Avdelningen har också ett samlat ansvarar för all administration inom förvaltningen. Avgiftshantering och hyresdebitering sker inom avdelningen. 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1408 Utfall 1408 Utfall 1308 Prognos utfall Prognos budgetavv Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Resultat Resultaträkning Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Prognos budgetavv Tillståndsverksamhet enligt alkoholagen Administration Gruppboende annan kommun Bostad Lss, barn- och ungdom Personlig assistans Lss Ledsagarservice Lss Avlösarservice i hemmet Lss Korttidsvistelse Lss Särskilt boende Vårdhem psykiatri, externa platser Hemtjänst Trygghetslarm Betalningsansvar Boendestöd Bostadsanpassning Anhörigverksamhet Färdtjänst Riksfärdtjänst Summa Resultat per enhet/verksamhet Avdeleningen prognostiserar ett positivt budgetutfall om 1,5 mnkr. De största budgetöverskotten återfinns inom bostadsanpassningen samt inom admnistrationen. Inom bostadsanpassningen har det under året varit ungefär samma antal ansökningar Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

21 som motsvarande period föregående år men det har inte varit så kostnadskrävande anpassningar. Inom administrationen har ett par tjänster varit vakanta. Pga det ekonomiska läget inom hela socialtjänsten har dessa inte återbesatts. De verksamheter där budget inte kommer att hållas är hemtjänsten och korttidsvistelse Lss, köp av extern verkställare. Köp sker då kommunens egna verksamhet inte kan klara verkställighet beroende på de individuella behov som finns. Hemtjänsten ökar. Sedan förra året disponerar förvaltningen färre platser på Stångenäshemmet pga ombyggnaden. Dessutom har Vård- och omsorgsnämnden beslutat om intagningsstopp på Lysekilshemmet vilket genomfördes i juni Sedan intagningsstoppet har 4 platser blivit lediga på Lysekilshemmet. Två av dessa har inspråktagits då behoven av boende varit så akuta att annan plats inte kunnat avvaktas. Även betalningsansvaret har ökat. Kompassen har haft en genomsnittligt högre beläggning under perioden än motsvarande period ,6 i genomsnitt mot 9,3 under Kostnadsutveckling Mot föregående år har nettokostnadsökningen varit 2,3 mnkr. Detta motsvarar en 5 % ökning. De största nettokostnadsökningarna återfinns inom hemtjänsten samt inom korttidsverksamheten, Inom hemtjänstverksamheten har en uppräkning av timkostnaden på 7 kr/timma medfört en ökning med 687 tkr. Antalet timmar har ökat med 3990 för 8 månader vilket innebär ca 500 t/månad. Korttidsverksamheten Lss, köpt verksamhet har ökat. Särskilda behov medför dyrbara placeringskostnader. Lönekostnaderna har minskat sedan föregående år motsvarande period med ca 150 tkr. Vakanta tjänster samt en ökad bemanning under föregående år till viss del med anledning av införandet av nytt verksamhetssystem. Köpta tjänster, dvs anlitande av annan utförare än kommunen har ökat med ca 700 tkr. Utöver korttidsverksamheten har även extern utförare anlitats gällande Lss personlig assistans vilket ökat dessa kostnader. 4 Åtgärder för budget i balans Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Effekt i mnkr 2014 Not Vakanshållna tjänster 1 Förändrade schabloner för distribution matdistributionsverksamheten 2 Höjda taxor 3 Summa Avdelningen prognostiserar ett positivt budgetutfall men har av individ- och myndighetsnämnden fått i uppdrag att se över och föreslå besparingsåtgärder för att sänka socialtjänstens samlade kostnader. 1. Utredartjänst har varit vakant. För 5 månader beräknas ca 200 tkr. Övriga administrativa tjänster beräknas innebära ca 600 tkr.vakanshållningen innebär att arbetsuppgifter fått stå tillbaka eller utföras av annan personal. Förändrade arbetssätt gällande vissa administrativa uppgifter kräver en översyn av var i organisationen vissa Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

22 uppgifter bäst skall kunna utföras. 2. Förändrade schabloner genomfördes under senare hösten Fn pågår en översyn av de vägledande riktlinjerna som ligger till grund för biståndsbedömningen. Individoch myndighetsnämnden kommer under hösten 2013 att få ta ställning till ett nytt förslag i detta ärende. 3. Förvaltningen arbetar med ett förslag till höjda avgifter. Detta förslag kommer att behandlas i Individ- och myndighetsnämnden i oktober månad för att sedan behandlas i Kommunfullmäktige i samband med budget för Evt höjda avgifter beräknas kunna träda i kraft Investeringsuppföljning Investering Budget Prognos Avvikelse budgetprognos Not Summa 6 Servicegarantier Avdelningen arbetar utifrån en servicegaranti som innebär att kontakt skall tas inom 5 dagar eftr det att en ansökan inkommit om insats. Avdelningen håller denna garanti. 7 Internkontrollplan Som internkontrollsområde för 2014 har IMN för avdelningen besalutat om att mäta tid från ansökan till beslut inom hela Lss-området. Tiden mäts kontinuerligt varje månad och snitt tom augusti månads utgång ligger på 34 dagar. Under hela 2013 var snittet 35 dagar. Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

23 1/3 Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämndens mål 2014 Lärande Mål Indikator Utfall Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom hela koncernen 9 Nyhetsbrev per år skickas ut till alla anställda inom förvaltningen 8 Sjukfrånvaro < 5% Antal sjukskrivna Antalet vårddagar på institution för barn och unga skall minska Antal dagar enligt beslut om institutionsvård för barn och unga 3128 Jan-aug 2800 Livsmiljö Mål Indikator Utfall Ekonomi Mål Indikator Utfall Ett positivt resultat i enlighet med budgetbeslut Rapport budgetavvikelse Näringsliv Mål Indikator Utfall Andelen sysselsatta i åldersgruppen år skall öka Antal samarbetsavtal i enskilda ärenden med AF Jan-aug 20 Enheternas egna mätbara mål Mål Indikator Utfall Lärande Ekonomisk,social trygghet Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 17 Lärande Social trygghet Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till till 22 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

24 2/3 Mål Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Indikator särskilt boende, medelvärde Utfall 2012 Antal anmälningar lex Sarah 0 Antal avvikelser tjänstegaranti försörjningsstöd: Vi lovar dig att du inom två veckor från det du först var i kontakt med individ- och familjeomsorgen avseende ekonomiskt bistånd ska få tid för nybesök. Antal avvikelser tjänstegaranti biståndshandläggning äldreomsorg och funktionsnedsättning: Vi lovar att vi tar personlig kontakt med dig inom fem arbetsdagar efter det att din ansökan har kommit till oss. Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel % Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+år, medelvärde Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde Jan-aug 2v

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925

Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN. Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Stockholm 2014-06-03 Dnr 2014:925 Rapport från utredningstjänsten RUT- OCH ROT-ARBETEN 1. Hur har antalet som använder RUT avdraget utvecklats sedan det infördes? 2. Hur har antalet anställda utvecklats

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder?

Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4 från Nationell psykiatrisamordning Vad kostar vård och stöd för personer med psykiskt funktionshinder? Rapport 2006:4

Läs mer

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan

Kortrapport från Rädda Barnen. Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Kortrapport från Rädda Barnen Musik om du är rik? - en kartläggning av avgifterna till kommunala musikskolan Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Villaägarnas Riksförbund den 15 januari 2013 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna

Läs mer

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis?

Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Varför finns det inte Nattis när det finns Dagis? Innehållsförteckning: VARFÖR ÄR BARNOMSORG UTANFÖR KONTORSTID EN VIKTIG FRÅGA? SID 03 BARNOMSORG VIKTIG FÖR ARBETSLINJEN SID 04 VAD ÄR BARNOMSORG UTANFÖR

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Redovisning av 2013 års bedömning Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre Redovisning av 2013 års bedömning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Marginalintäkter vid befolkningsförändring

Marginalintäkter vid befolkningsförändring PROMEMORIA 2014-04-17 Vårt dnr: 14/2556 1 (20) Anders Folkesson Derk de Beer Måns Norgren EJ Marginalintäkter vid befolkningsförändring Inledning Kommunerna har ingen skyldighet att verka för befolkningstillväxt.

Läs mer

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen Regeringsbeslut II:8 Socialdepartementet 2015-06-25 S2015/4099/FST S2015/04636/FST Socialstyrelsen Uppdrag att fördela medel, administrera och följa upp satsningen på en ökad bemanning inom äldreomsorgen

Läs mer

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport

Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor. Rapport Varannan kommun saknar information på internet till våldsutsatta kvinnor Rapport December 2007 Stärk informationen till våldsutsatta kvinnor Hela 47 procent av landets kommuner tycks helt sakna information

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2013 Mars 2013 Tabeller 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Reviderat utfall

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner. Utjämningsåret 2014 Reviderat utfall Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämningsåret 2014 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll Innehåll 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner, utjämningsåret 2014... 5 2 Underlag

Läs mer

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen

Redovisning av uppdraget att utforma en satsning på ökad bemanning inom äldreomsorgen (:)a. Socialstyrelsen 2015-06-01 Dnr 5.4-11376/2015 1(1) Reglerochbehörighet ÅsaPettersson asa.petterssongsocialstyrelsen.se Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdraget

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Södertälje 2011. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Vansbro 2009. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig kraft och

Läs mer