Individ- och myndighetsnämnden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individ- och myndighetsnämnden"

Transkript

1 Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 9 oktober 2014, kl i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag, dagens justerare: Bill Wallberg Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar. Ekonomiärenden EK 1. Redovisning av verksamhetsstatistik och volymuppgifter 2. Tertialrapport per augusti 2014 EK 2 3. Ekonomisk uppföljning per avdelning 4. Förslag till taxor 2015 EK 4 Vård- och omsorg VOO 1. Utvecklingsmedel från Folkhälsopolitiska rådet till projektet Social interaktion mellan anhöriga via IT-stöd, år 2 2. Rutin för uppföljning kommunal hälsooch sjukvård 3. Volym över patienter inskrivna i hemsjukvården VOO 1 VOO 2 Individ- och familjeomsorg IFO 1. Förslag till förändring av delegation IFO 1 2. Aktuell situation - ensamkommande 3. Muntlig information: - Modulboendet i Sivik Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 4. Redovisning av brukarenkät hur nöjd är du med oss? vuxenenheten IFO 4 Övrigt ÖVR 1. Förvaltningschefen informerar 2. Avvikelserapportering 3. Anmälningsärenden 4. Egenkontroll a) Rapport, beslut om särskilt boende b) Rapport kvartal 3/2014 anmälan ej verkställda beslut enligt SoL och LSS/IMA c) Redovisning av domar IMA d) Redovisning av vidtagna åtgärder enligt handlingsplan efter Öppna jämförelser 2013 för Missbruksoch beroendevård/ifo e) Resultat Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård f) Resultat Öppna jämförelser 2014 Missbruks- och beroendevård g) Redovisning av domar IFO ÖVR 4 e) ÖVR 4 f) 5. Övriga frågor NEDANSTÅENDE ÄRENDEN TILLHÖR DEN SLUTNA DELEN AV SAMMANTRÄDET (separat utskick) A. Redovisning av delegationsbeslut Se pärm på smtr.bord B. Personlig assistans enligt LSS B C. Kontroll av loggar - vuxenenheten C D. Anmälan ordförandebeslut D 1-3 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

3 E. Övervägande enligt SoL E 1-2 F. Omprövning/övervägande enligt LVU F 1-2 G. Fortsatt placering enligt SoL G H. Vård i familjehem H I. Vård på behandlingshem I Kommunledningskontoret/amm Maria Forsberg / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

4 Tertialrapport nämnd augusti 2014 Individ- och myndighetsnämnd

5 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och myndighetsavdelningen ansvarar för den samlade myndighetsutövningen gällande äldre- och funktionsnedsatta och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, färdtjänstlagen, riksfärdtjänstlagen samt bostadsanpassningslagen. Då det gäller bostadsanpassning säljs handläggartjänst till Munkedals och Sotenäs kommuner. Avdelningen har också ett samlat ansvarar för all administration inom förvaltningen. Avgiftshantering och hyresdebitering sker inom avdelningen. Individ- och familjeomsorgsavdelningen Individ och familjeomsorgen består av Vuxenenhet samt Barn och Unga. Därutöver Asyl och PUT-mottagande för ensamkommande flyktingungdomar, försörjningsstöd, faderskapsutredningar, egna medelshantering, budget/skuldrådgivning samt beroendefrågor. Barn och Ungdomsenheten ansvarar för anmälan gällande utredning av barn som far illa enligt Sol och LVU samt behandling, och vid behov, placering på institution samt familjehem och familjebehandling. Familjerätt hanterar vårdnad/umgängesfrågor. För att möjliggöra kortare institutionsplaceringar samt förbygga placering på institution är UngBo-verksamhet startad. Familjerådgivning köps av Uddevalla. 1.2 Ekonomisk analys Individ- och myndighetsavdelningen Ett positivt budgetutfall beräknas omfatta 1,5 mnkr. Summan härleds till bostadsanpassningen och administrationen, där stor ekonomisk restriktivitet tillämpats. Den interna köp-säljverksamheten inom hemvården gör det svårt att följa upp verksamhetens kostnader. Internt "köp" av hemtjänst ökar och ger underskott Utförarverksamhetens underskott är betydande. Transfereringsmodellen mellan nämnderna har stora brister. Begreppet "hemtjänsttimme" som används är enbart en teoretisk modell för intern reursfördelning utan faktisk koppling till arbetstid. Korttidsvistelse Lss kan ej bedrivas inom budget. Individ- och familjeomsorgsavdelningen Nämnd och förvaltning arbetar systematiskt för att minska kostnader inom angivna ansvarsområden. Många verksamheters volym beror på externa faktorer som arbetsmarknad och kommunens nivå av missbruk rent generellt. Verksamhetens kostnader är i hög grad beroende av andra vårdgivare och myndigheter såsom regionen, Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

6 barn och ungdomspsykiatrin, arbetsförmedlingen, migrationsverket, polismyndigheten med flera. Bristen på bostäder för bostadslösa genererar kostnader och nämnden arbetar för att öka utbudet av lämpliga bostäder. Det ekonomiska läget är relativt gott i förhållande till närliggande kommuner. 1.3 Åtgärder för budgetbalans Individ- och myndighetsavdelningen Stor restriktivitet kring personalförsörjningen ger tkr. Det medför att arbete fått stå tillbaka eller utföras av annan personal. För lite personal ökar risken för felaktiga beslut och ökade kostnader. Verksamheten inom avdelningen i förhållande till förvaltningen i övrigt måste genomlysas. Schablonerna för kostnadsbedömning av hemtjänst har förändrats. Politiskt antagna riktlinjer för biståndsbedömning kommer att revideras under hösten. Förvaltningen arbetar med ett förslag till höjda avgifter för nämndsbehandling i oktober månad. Effekter av detta uppstår först Individ- och familjeomsorgsavdelningen För målgruppen barn och unga sker ett långsiktigt arbete med åtgärder såsom Ungbo. Förväntad effekt är färre vårddagar och tidigare insatser. Nämnden verkar för att fältassistenter skall finnas i utsatta områden. Vuxenenhetens prioritet är att skapa förutsättning för att ta emot ungdomar som söker ekonomiskt bistånd från första dagen och vidare kunna ge arbete inom AME. Missbruksvården satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution fortsätter. Vi ser att inriktningen i arbetet ger effekt även om kostnadsläget förändras långsamt. 2 Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och familjeomsorgsavdelningen Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

7 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1408 Utfall 1408 Utfall 1308 Prognos utfall Prognos budgetavv Intäkter 14,8 9,9 14,6 15,6 19,1 4,3 Personalkostnader -35,7-23,7-23,5-22,0-37,4-1,7 Övriga kostnader -100,6-67,1-69,8-70,0-102,7-2,1 Kapitalkostnader -0,8-0,5-0,1-0,1-0,4 0,4 Resultat -122,3-81,4-78,8-76,5-121,4 0,9 Siffrorna i tabellen Resultaträkning innefattar förutom verksamheterna för IMA och IFO även resultat för Förvaltningschef IMN. Då ingen information mottagits gällande det enskilda ansvaret sätts prognos till 0. Resultaträkning Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och familjeomsorgsavdelningen Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Prognos budgetavv Summa Resultat per enhet/verksamhet 4 Åtgärder för budget i balans Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Effekt i mnkr 2014 Not Förändradresursfördelning matdistribution 0,2 1 Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

8 Sparåtgärd Fortsatt arbete med inriktning att förebygga och/eller möjliggöra tidig hemtagning från institution inom för barn och unga Effekt i mnkr 2014 Not 2 Utbilda/utveckla evidensbaserade metoder inom missbruksvården 3 Utveckla AME - möjliggöra insatser till ungdomar i försörjningsstöd år 4 Summa 0,2 Not. 1 Förändrad resursfördelning för matdistributionen ger en besparingseffekt för IMN på ca 200 tkr Besparingen innebär en anpassning för att hålla budget för Not. 2 Barn o Unga- viktigt att jobba långsiktigt med de åtgärder som idag satts in genom Ungbo.Kostnaderna förväntas sakta minskas genom färre vårddagar och tidigare insatser. Stort behov av förebyggande genom fältfunktioner viklket idag diskuteras inom Barn och ungdomspolitiska programmet. Not. 3 Inom missbruksvården fortsatt satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution. Not. 4 Vuxenenheten - prioritet på att skapa förutsättning att ta emot ungdomar som sökerekonomiskt bistånd från första dagen inom AME. 5 Investeringsuppföljning Investering Budget Prognos Avvikelse budgetprognos Not Summa Individ - och myndighetsnämnden har under denna period inga pågående investeringar. 6 Nyckeltal Prestationer/nyckeltal 2013 helår 1408 ack Prognos helår Not Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

9 Prestationer/nyckeltal 2013 helår 1408 ack Prognos helår Not Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och familjeomsorgsavdelningen 7 Mål Målområden: 7.1 Lärande Se Bilaga 1 Se Bilaga 1 Kommunövergripande mål : Medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter ska förbättras Kommunövergripande mål : Medborgarnas upplevda inflytande ska öka Kommunövergripande mål : Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom koncernen Kommunövergripande mål : Sjukfrånvaron bland anställda i Lysekils kommun ska vara lägre än 5 % Kommunövergripande mål : Antalet vårddagar på institution för barn och unga ska minska Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

10 Målområden: 7.2 Livsmiljö Kommunövergripande mål : Lysekil skall ha en positiv befolkningsutveckling Kommunövergripande mål : Invånare blir allt nöjdare med att bo i Lysekils kommun Kommunövergripande mål : Energiförbrukningen ska minska Kommunövergripande mål : Minst tre av aktiviteterna i "Förslag till miljömål för Lysekils kommun - övergripande mål samt detaljmål 2013" skall genomföras Kommunövergripande mål : Folkhälsan skall förbättras Målområden: 7.3 Ekonomi Kommunövergripande mål : Lysekils kommun skall redovisa ett positivt resultat Kommunövergripande mål : Investeringsutgifterna ska inte överstiga nivån på avskrivningarna Målområden: 7.4 Näringsliv Se Bilaga 1 Kommunövergripande mål : Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och utveckling Kommunövergripande mål : Hög förvärvsfrekvens 8 Servicegarantier Avdelning IMA: " Vi lovar att vi tar personlig kontakt med dig inom 5 arbetsdagar efter det att din ansökan har kommit in till oss." Resultat jan-aug: Avdelning IFO: "Vi lovar dig att du inom två veckor från det du först var i kontakt med individ- och familjeomsorgen avseende ekonomiskt bistånd ska få tid till nybesök." Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

11 Resultat jan-aug: 2v Se Bilaga 1 9 Internkontrollplan Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

12 Tertialrapport nämnd augusti 2014 Individ- och familjeomsorgsavdelning

13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Ekonomisk analys Åtgärder för budgetbalans Verksamhet Ekonomisk analys Åtgärder för budget i balans Investeringsuppföljning Servicegarantier Internkontrollplan... 6 Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

14 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Individ och familjeomsorgen består av Vuxenenhet samt Barn och Unga.Därutöver Asyl och PUT-mottagande för ensamkommande flyktingungdomar.försörjningstöd, faderskaputredningar, egnamedelshantering,budget/skuldrådgivning samt beroendefrågor. Barn och Ungdomsenheten ansvarar för anmälan,utredning av barn som far illa enligt Sol och LVU. Behandling och vid behov placering på Institution och familjehem.familjerådgivning köps av Uddevalla.Familjerättvårdnad/umgängesfrågor.Familjebehandling. UngBO-verksamhet för att möjliggöra kortare institutionsplaceringar samt förbygga placering på institution. 1.2 Ekonomisk analys Nämnd och förvaltning arbetar systematiskt för att minska kostnader inom angivna ansvarsområden. Många verksamheters volym beror på externa faktor som arbetsmarknad och kommunens nivå av missbruk rent generellt. Verksamhetens kostnader är i hög grad beroende av andra vårdgivare och myndigheter såsom regionen, barn och uingdomspsykiatrin, arbetsförmedlingen, migrationsverket, polismyndigheten mfl.bristen på bostäder för bostadslösa genererar kostnader och nämnden arbetar för att öka utbudet av lämpliga bostäder. Det ekonomiska läget är relativt gott i förhållande till närliggande kommuner. 1.3 Åtgärder för budgetbalans För målgruppen barn och unga sker ett långsiktigt arbete med de åtgärder såsom Ungbo.Förväntad effekt: färre vårddagar och tidigare insatser.nämnden verkar för att fältassistenter skall finnas i utsatta områden. Vuxenenhetens prioritet: att skapa förutsättning att ta emot ungdomar som söker ekonomiskt bistånd från första dagen ge arbete inom AME. Missbruksvården fortsatt satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution. Vi ser att inriktningen i arbetet ger effekt även om kostnadsläget förändras långsamt. 2 Verksamhet Individ och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgen (Ifo) består idag av två enheter Vuxenenhet samt Barn och Unga.Därutöver finnes verksamhet som bedriver Asyl och PUT-mottagande för ensamkommande flyktingungdomar. Vuxenenheten Inom verksamheten ansvaras för biståndsbedömning avseende ekonomiskt bistånd, faderskaputredningar, egnamedelshantering, Budget och skuldrådgivning samt berondefrågor rörande missbruk där bl.a biståndsbedömning sker.både Sol och LVMlagstiftningen är aktuell inom verksamheten. Barn och Ungdomsenheten Inom verksamheten ansvaras för anmälan,utredning av barn som far illa. Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

15 Biståndsbedömningar sker inom både Sol och LVU. Ansvar för placering på Institutionoch familjehem. Familjehem- utredning, placering och uppföljning utifrån gällande lagstiftning. Familjerådgivning köps sedan hösten 2013 av Uddevalla Familjerätt- vårdnad och umgängesfrågor, Lysekil ansvarar för denna verksamhet även inom Munkedal och tanum. Familjebehandling- Ettan. Arbetar mot barn och familj efter att biståndsbedömning gjorts. UngBO- verksamhet som skapats för att möjliggöra kortare institutionsplaceringar samt förbygga ev placering på institution.verksamheten startades upp sommaren Asyl och PUT-boende. Kommunen har idag avtal om emottagande av 6st asylplatser för målgruppen- pojkar i ålder år. Antalet asylplatser kommer under hösten 2014 att öka till 8st- varje asylplats förväntas ge 2,5 placeringar inom PUT-boendet.På årsbasis förväntas Lysekil möjliggöra ett boende för 20st ungdomar. Samtliga kommuner i landet är idag skyldiga att upprätta ett mottagande.antalet asylplatser styrs av invånarantal i kommunen. 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1408 Utfall 1408 Utfall 1308 Prognos utfall Prognos budgetavv Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Resultat Resultaträkning Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Prognos budgetavv 6210 Administration/Kilen -1,0-0,7 1,9 3,0 4, Barn o Ungdom -19,1-12, -16,5-23,0-3, Vuxen -21,9-14,6-13,6-22,6-0,7 Summa -42,0-27,3-28,2-42,6-0,6 Resultat per enhet/verksamhet Administration avdchef samt Asyl/PUT-boendet Kilen Förväntat överskott med ca 4,0 mkr. Den utökning av antalet asylplatser som Riksdag/regering beslutat om under 2014 medför att även intäkterna ökar. Samtliga kostnader i samband med ersättningar från Migrationsverket måste manuellt återsökas-vissa ersättningar återbetalas först 12 mån efter faktisk utgift (behandlingshemskostnader) Barn och Ungdom Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

16 Förväntat underskott med -3,9 mkr Budgeten har sänkts med 4,5 mkr från 2013 (från 24,5 till 19,1 mkr) Detta mot bakgrund att bildandet av Ungbo skulle medföra markant minskning av kostnaderna på institution. Jämfört med budget 2013 skulle årets samtliga kostnader för institutionsvård och Ungbo rymmas i budgeten. Under 2014 ökar kostnader jämfört med befintlig budget framförallt inom Institutionsvården (budget 4,9mkr) -1,6 (aug) (Budget ,2 mkr) Familjehemsvården (budget 3,3 mkr) -1,2 (aug) (Budget ,5 mkr) Under 2014 har utredarsidan inom BoU haft en omfattande personalbrist vilket medfört att kostnaderna för konsulttjänster belastat avdelningen.i augusti är samtliga tjänster tillsatta vilket också förväntas påverka resultatet positivt Vuxenenheten Förväntat underskott med ca 0,7 mkr. Verksamheten visar på ett positivt resultat för 2;a tertial- +1,0 mkr. Försörjningsstödet beräknas i budgeten uppgå till 841 tkr/mån snittet har under året legat på 945 tkr vilket ger ett underskott jmf med budget på drygt - 1mkr. Kostnader för instituitonsvården för missbrukare ligger i aug +600tkr. Kostnaderna förväntas stiga under hösten då fler personer med missbrukproblematik ansöker om vård. IMN har som mål att första hand ge skyndsamt stöd till gruppen unga missbrukare. Kostnaderna för tvångsvård jml LVM var tom juni 0 kronor. Placering har skett under juli-aug. Budgeten förväntas hålla inom missbruk. 4 Åtgärder för budget i balans Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Fortsatt arbete med inriktning att förebygga och/eller möjliggöra tidig hemtagning från institution inom för barn och unga Effekt i mnkr 2014 Not 1 Utbilda-utveckla evidensbaserade metoder inom missbruksvården 2 Utveckla AME-möjliggöra insatser till ungdomar i försörjningsstöd 1825 år 3 Summa Barn o Unga- viktigt att jobba långsiktigt med de åtgärder som idag satts in genom Ungbo.Kostnaderna förväntas sakta minskas genom färre vårddagar och tidigare insatser.stort behov av förebyggande genom fältfunktioner viklket idag diskuteras inom Barn och ungdomspolitiska programmet. Inom missbruksvården fortsatt satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution. Vuxenenheten- prioritet på att skapa förutsättning att ta emot ungdomar som sökerekonomiskt bistånd från första dagen inom AME. Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

17 5 Investeringsuppföljning Investering Budget Prognos Avvikelse budgetprognos Not Summa 6 Servicegarantier 7 Internkontrollplan Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

18 Tertialrapport nämnd augusti 2014 Individ- och myndighetsavdelning

19 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen ansvarar för den samlade myndighetsutövningen gällande äldre- och funktionsnedsatta och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, färdtjänstlagen, riksfärdtjänstlagen samt bostadsanpassningslagen. Då det gäller bostadsanpassning säljs handläggartjänst till Munkedals och Sotenäs kommuner.avdelningen har också ett samlat ansvarar för all administration inom förvaltningen. Avgiftshantering och hyresdebitering sker inom avdelningen. 1.2 Ekonomisk analys Ett positivt budgetutfall beräknas omfatta 1,5 mnkr.summan härleds till bostadsanpassningen och admnistrationen,där stor ekonomisk restriktivitet tillämpats. Den interna köp-säljverksamheten inom hemvården gör det svårt att följa upp verksamhetens kostnader.internt "köp" av hemtjänst ökar och ger underskott 2014.Utförarverksamhetens underskott är betydande Transfereringsmodellen mellan nämnderna har stora brister.begreppet "hemtjänsttimme" som används är enbart en teoretisk modell för intern reursfördelning utan faktisk koppling till arbetstid.korttidsvistelse Lss kan ej bedrivas inom budget. 1.3 Åtgärder för budgetbalans Stor restriktivitet kring personalförsörjningen ger tkr. Det medför inne att arbete fått stå tillbaka eller utföras av annan personal.för lite personal inom ökar risken för felaktiga beslut och ökade lkostnader.verksamheten inom avdelningen i förhållande till förvaltningen i övrigt måste genomlysas. Schablonerna för kostnadsbedömning av hemtjänst har förändrats.politiskt antagna riktlinjer för biståndsbedömning kommer att revideras under hösten. Förvaltningen arbetar med ett förslag till höjda avgifter för nämndsbehandling i oktober månad. Effekter av detta upstår först Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen ansvarar för den samlade myndighetsutövningen gällande äldre- och funktionsnedsatta och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, färdtjänstlagen, riksfärdtjänstlagen samt bostadsanpassningslagen. Då det gäller bostadsanpassning säljs handläggartjänst till Munkedals och Sotenäs kommuner. Inom avdelningen handläggs också ansökningar om utskänkningstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Inom detta område säljs tjänster även till Munkedals kommun. Avdelningen handlägger också frågor som rör dödsboanmälningar och evt bistånd i samband med gravsättning. Individ- och myndighetsavdelningen utreder enskildas behov av insatser och fattar beslut i dessa ärenden enligt delegation. Då ett beslut fattats överlämnas detta till vårdoch omsorgsnämnden för att verkställas, tex en hemtjänstinsats. Inom vissa områden finns andra utförare. Det gäller tex sysselsättning och daglig verksamhet där ansvarig nämnd för detta är Kommunstyrelsen. Taxibolag anlitas för att utföra färdtjänst och riksfärdtjänst och vissa boendeplatser köps av extern utförare liksom korttidsverksamhet. Då extern utförare anlitas sker detta mot bakgrund av lämplig utförare saknas i kommunen. Det kan bero på platsbrist eller behov av särskild Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

20 inriktning i insatsen. Det är myndigheten som beslutar om var verkställighet skall ske. Till avdelningen hör också att följa upp insatser som satts in så att den enskilde säkerställs god kvalitet och rätt insatser i de fall behoven förändras. Till avdelningenhör också att medverka i att utreda framtida behov och delta i planering av dessa. Avdelningen har också ett samlat ansvarar för all administration inom förvaltningen. Avgiftshantering och hyresdebitering sker inom avdelningen. 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1408 Utfall 1408 Utfall 1308 Prognos utfall Prognos budgetavv Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Resultat Resultaträkning Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Prognos budgetavv Tillståndsverksamhet enligt alkoholagen Administration Gruppboende annan kommun Bostad Lss, barn- och ungdom Personlig assistans Lss Ledsagarservice Lss Avlösarservice i hemmet Lss Korttidsvistelse Lss Särskilt boende Vårdhem psykiatri, externa platser Hemtjänst Trygghetslarm Betalningsansvar Boendestöd Bostadsanpassning Anhörigverksamhet Färdtjänst Riksfärdtjänst Summa Resultat per enhet/verksamhet Avdeleningen prognostiserar ett positivt budgetutfall om 1,5 mnkr. De största budgetöverskotten återfinns inom bostadsanpassningen samt inom admnistrationen. Inom bostadsanpassningen har det under året varit ungefär samma antal ansökningar Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

21 som motsvarande period föregående år men det har inte varit så kostnadskrävande anpassningar. Inom administrationen har ett par tjänster varit vakanta. Pga det ekonomiska läget inom hela socialtjänsten har dessa inte återbesatts. De verksamheter där budget inte kommer att hållas är hemtjänsten och korttidsvistelse Lss, köp av extern verkställare. Köp sker då kommunens egna verksamhet inte kan klara verkställighet beroende på de individuella behov som finns. Hemtjänsten ökar. Sedan förra året disponerar förvaltningen färre platser på Stångenäshemmet pga ombyggnaden. Dessutom har Vård- och omsorgsnämnden beslutat om intagningsstopp på Lysekilshemmet vilket genomfördes i juni Sedan intagningsstoppet har 4 platser blivit lediga på Lysekilshemmet. Två av dessa har inspråktagits då behoven av boende varit så akuta att annan plats inte kunnat avvaktas. Även betalningsansvaret har ökat. Kompassen har haft en genomsnittligt högre beläggning under perioden än motsvarande period ,6 i genomsnitt mot 9,3 under Kostnadsutveckling Mot föregående år har nettokostnadsökningen varit 2,3 mnkr. Detta motsvarar en 5 % ökning. De största nettokostnadsökningarna återfinns inom hemtjänsten samt inom korttidsverksamheten, Inom hemtjänstverksamheten har en uppräkning av timkostnaden på 7 kr/timma medfört en ökning med 687 tkr. Antalet timmar har ökat med 3990 för 8 månader vilket innebär ca 500 t/månad. Korttidsverksamheten Lss, köpt verksamhet har ökat. Särskilda behov medför dyrbara placeringskostnader. Lönekostnaderna har minskat sedan föregående år motsvarande period med ca 150 tkr. Vakanta tjänster samt en ökad bemanning under föregående år till viss del med anledning av införandet av nytt verksamhetssystem. Köpta tjänster, dvs anlitande av annan utförare än kommunen har ökat med ca 700 tkr. Utöver korttidsverksamheten har även extern utförare anlitats gällande Lss personlig assistans vilket ökat dessa kostnader. 4 Åtgärder för budget i balans Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Effekt i mnkr 2014 Not Vakanshållna tjänster 1 Förändrade schabloner för distribution matdistributionsverksamheten 2 Höjda taxor 3 Summa Avdelningen prognostiserar ett positivt budgetutfall men har av individ- och myndighetsnämnden fått i uppdrag att se över och föreslå besparingsåtgärder för att sänka socialtjänstens samlade kostnader. 1. Utredartjänst har varit vakant. För 5 månader beräknas ca 200 tkr. Övriga administrativa tjänster beräknas innebära ca 600 tkr.vakanshållningen innebär att arbetsuppgifter fått stå tillbaka eller utföras av annan personal. Förändrade arbetssätt gällande vissa administrativa uppgifter kräver en översyn av var i organisationen vissa Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

22 uppgifter bäst skall kunna utföras. 2. Förändrade schabloner genomfördes under senare hösten Fn pågår en översyn av de vägledande riktlinjerna som ligger till grund för biståndsbedömningen. Individoch myndighetsnämnden kommer under hösten 2013 att få ta ställning till ett nytt förslag i detta ärende. 3. Förvaltningen arbetar med ett förslag till höjda avgifter. Detta förslag kommer att behandlas i Individ- och myndighetsnämnden i oktober månad för att sedan behandlas i Kommunfullmäktige i samband med budget för Evt höjda avgifter beräknas kunna träda i kraft Investeringsuppföljning Investering Budget Prognos Avvikelse budgetprognos Not Summa 6 Servicegarantier Avdelningen arbetar utifrån en servicegaranti som innebär att kontakt skall tas inom 5 dagar eftr det att en ansökan inkommit om insats. Avdelningen håller denna garanti. 7 Internkontrollplan Som internkontrollsområde för 2014 har IMN för avdelningen besalutat om att mäta tid från ansökan till beslut inom hela Lss-området. Tiden mäts kontinuerligt varje månad och snitt tom augusti månads utgång ligger på 34 dagar. Under hela 2013 var snittet 35 dagar. Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

23 1/3 Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämndens mål 2014 Lärande Mål Indikator Utfall Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom hela koncernen 9 Nyhetsbrev per år skickas ut till alla anställda inom förvaltningen 8 Sjukfrånvaro < 5% Antal sjukskrivna Antalet vårddagar på institution för barn och unga skall minska Antal dagar enligt beslut om institutionsvård för barn och unga 3128 Jan-aug 2800 Livsmiljö Mål Indikator Utfall Ekonomi Mål Indikator Utfall Ett positivt resultat i enlighet med budgetbeslut Rapport budgetavvikelse Näringsliv Mål Indikator Utfall Andelen sysselsatta i åldersgruppen år skall öka Antal samarbetsavtal i enskilda ärenden med AF Jan-aug 20 Enheternas egna mätbara mål Mål Indikator Utfall Lärande Ekonomisk,social trygghet Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 17 Lärande Social trygghet Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till till 22 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

24 2/3 Mål Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Indikator särskilt boende, medelvärde Utfall 2012 Antal anmälningar lex Sarah 0 Antal avvikelser tjänstegaranti försörjningsstöd: Vi lovar dig att du inom två veckor från det du först var i kontakt med individ- och familjeomsorgen avseende ekonomiskt bistånd ska få tid för nybesök. Antal avvikelser tjänstegaranti biståndshandläggning äldreomsorg och funktionsnedsättning: Vi lovar att vi tar personlig kontakt med dig inom fem arbetsdagar efter det att din ansökan har kommit till oss. Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel % Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+år, medelvärde Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde Jan-aug 2v

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall)

När ska småhusägarna snöröja trottoarerna utmed sina tomtgränser? (Efter avslutat snöfall) småhusägarnas sina Ale 5-10 cm Alingsås Inga snönivåer tillämpas Alvesta Aneby Inga snönivåer tillämpas Arboga 5-10 cm Arjeplog Arvidsjaur Arvika Vid annan snönivå, nämligen: Askersund Inga snönivåer tillämpas

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel

10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Andel (%) av befolkningen 80+ med Andel (%) av befolkningen 80+ med 10 eller fler olika läkemedel på recept olämpliga läkemedel Kommuner 2010 2011 2010 2011 % % % % Genomsnitt riket 46,9 46,0 31,6 30,4

Läs mer

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag

Kommun 201412 (Mkr) % Fördelning 201312 (Mkr) % Fördelning Ändr. % Antal företag Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Avser: Aktiebolag som har kalenderår som bokslutsperiod och som redovisat sina årsbokslut den

Läs mer

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22)

Statistiska centralbyrån Offentlig ekonomi och mikrosimuleringar. April 2012 1( 22) April 2012 1( 22) 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0

Läs mer

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking

Andel funktionsnedsatta som fått hjälpmedel. Ranking Statistiken är hämtad från Arbetsförmedlingens siffor över hur många hjälpmedel som har skrivits ut under åren 2009-2011 samt hur många med en funktionsnedsättning som har varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9)

2002-05-02 Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3. 2002041bil3/HB 1 (9) Kostnadsutjämning 2003 jämfört med 2002, kronor per invånare Bilaga 3 Stockholms län Botkyrka 142 41-123 -158-12 -20 7 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 -134 Danderyd 114 244 73 9 41-20 -2 6-3 -18-1 -1 0 6 1-1 448

Läs mer

Kommunranking 2011 per län

Kommunranking 2011 per län Kommunranking 2011 per län Stockholms län Södertälje 1 9 27,64 Stockholm 2 18 25,51 Sigtuna 3 27 22,85 Upplands Väsby 4 40 21,32 Botkyrka 5 45 20,99 Sundbyberg 6 49 20,24 Huddinge 7 51 20,21 Nacka 8 60

Läs mer

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015

Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 2015-11-18 Finansdepartementet Korrigerad beräkning - Regeringens avsedda fördelning av stöd till kommuner och landsting i Prop. 2015/16:47 Extra ändringsbudget för 2015 Fördelningen mellan kommunerna

Läs mer

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del

Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Bilaga till Helårsstatistik 2009 Fastighetsregistrets allmänna del, innehåll per den 31 december 2009 1(8) Levande objekt i Fastighetsregistrets allmänna del Antal levande objekt i Fastighetsregistrets

Läs mer

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre.

Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012. Stockholms län. Uppsala län. Andel 55 år och äldre. Kommunalt anställda år 2012 lärare och ledning skola/förskola, år 2012 Hela riket Hela riket Kommun / Län Andel 55 år och äldre Antal samtliga Antal 55 år och äldre Riket 29% 182840 52130 Stockholms län

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET

STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET KOMMUN (bokstavsordning) STATOILS MILJÖBILSRANKING FÖRSTA HALVÅRET 2013 Statoils Miljöbilsranking baseras på andelen miljöbilar bland de nya bilarna som registrerats i kommunen eller länet under första

Läs mer

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual

Föräldraalliansen Sverige. Kommunalt grundskoleindex - Förändring 2011-2012 2012. SALSA Residual alt grundskoleindex - - SALSA personal Övrigt Fritidshem Index Kungsör 0,47 1,48 0,23 0,18 2,36 32 276 244 Dals-Ed 0,69 1,25 0,26 0,18 2,38 29 254 225 Älvsbyn 0,51 1,26 0,22 0,24 2,23 65 259 194 Askersund

Läs mer

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010

Placering Andel E-legitimation Säkerhetskod Telefon SMS SmartPhone Totalt 2/5 Möjliga e-dekl Placering 2010 Andel 2010 * Skatteverket Antal personer som deklarerat elektroniskt per 2 maj 2011 - sista dag för deklaration Bästa kommun i respektive län Stockholm Järfälla 1 70,3% 10 482 11 446 7 878 4 276 938 35 020 49 790

Läs mer

Resultat 02 Fordonsgas

Resultat 02 Fordonsgas Resultat Geografiskt Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors Berg Bjurholm Bjuv Boden Bollebygd Bollnäs Borgholm Borlänge Borås Botkyrka E.ON Boxholm Bromölla

Läs mer

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)?

Har er kommun något idrottspolitiskt program och/eller någon idrottspolicy (egen eller del av annan policy)? Ale NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Alingsås NEJ, men det är på gång NEJ, men det är på gång Aneby NEJ NEJ Arboga NEJ NEJ Arjeplog JA NEJ, men det är på gång Arvidsjaur NEJ NEJ Arvika NEJ

Läs mer

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715

StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare. Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 1 of 18 * Skatteverket StatistikHusarbete2010-01-01--2010-06-30 Antalköpare Typ Antal köpare riket Hushållstjänster 192.448 ROT-arbete 456.267 648.715 Page 2 of 18 Län Antal köpare Typ Blekinge län

Läs mer

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0%

Gotlands län Gotland 28 626 kr 11 305 kr 722 kr 6 016 kr 5 580 kr 5 725 kr 12 027 kr 42,0% Kommun Total årlig elräkning Elkostnad varav elcert Nätavgift Elskatt Moms Skatt+elcert +moms Andel skatt+elcert +moms Blekinge Olofström 30 304 kr 12 288 kr 723 kr 6 365 kr 5 589 kr 6 061 kr 12 373 kr

Läs mer

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2

Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Kommunkod Kommun Kommungrupp Kommungrupp, namn 0180 Stockholm 1 Storstäder 1280 Malmö 1 Storstäder 1480 Göteborg 1 Storstäder 0114 Upplands Väsby 2 Förortskommuner till storstäderna 0115 Vallentuna 2 Förortskommuner

Läs mer

Statistik över rutavdraget per län och kommun

Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistik över rutavdraget per län och kommun Statistiken visar förändringen i antal personer som gjort avdrag för hushållsnära tjänster, så som hemstädning, trädgårdsarbete och barnpassning mellan första

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar

Län Ortstyp 1 Ortstyp 2 Ortstyp 3 Stockholm Stockholm Södertälje Nacka Norrtälje Nynäshamn. Östhammar Bilaga 2 Värdefaktorn ortstyp för byggnadskategorierna 17. Byggnadskategori, 14 För värdefaktorn ortstyp ska na indelas enligt följande för byggnadskategorierna 1 oljeraffinaderier eller petrokemiska industrier,

Läs mer

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1

BILAGA 1. Sammanställning av SKL:s enkät avseende prestationsmål 1 Kommun (SIP:ar) rörande barn och unga har ni gjort i er många (SIP) rörande barn och unga ni gjort i er (SIP:ar) har ni gjort under Uppskatta hur många (SIP:ar) som ni har gjort under 2012. Vilken modell

Läs mer

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

SÅ SEGREGERADE ÄR KOMMUNERNA DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR 1 BOTKYRKA 48 51 3 89 422 2 TROLLHÄTTAN 46 50 4 57 095 3 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 4 KRISTIANSTAD 44 45 1 82 513 5 LANDSKRONA 43 45 2 43 966 6 GÖTEBORG 43 44 1 548 197 7 ÖREBRO 42 44 2 144 192 8 HUDDINGE

Läs mer

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012

Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Öppna jämförelser webbgranskning: Äldreomsorg 2011 och 2012 Webbgranskningen genomfördes sommaren 2011. I mars 2012 gjordes uppföljningen på frågan Överklagan. Mer info finns om du klickar på de röda trekanterna

Läs mer

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR

HÄR ÖKADE SEGREGATIONEN MEST DAGENS SAMHÄLLE GRANSKAR RESEARCH 1 UPPVIDINGE 7 33 26 9 317 2 VÄNNÄS 12 35 23 8 591 3 NORSJÖ 9 31 22 4 172 4 BERG 14 32 18 7 026 5 ÖVERKALIX 13 31 18 3 398 6 BORLÄNGE 33 50 17 50 989 7 OVANÅKER 15 32 17 11 474 8 AVESTA 15 31

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort;

Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; Transportstyrelsens föreskrifter om utlämningsställen för körkort; beslutade den xx 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 3 första stycket körkortsförordningen (1998:980). 1

Läs mer

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida

Folkbibliotek 2008. Resultat på kommunnivå. Börjar på sida Folkbibliotek 2008 Resultat på kommunnivå Börjar på sida Tabell 5:1. Antal bibliotek, bokbussar och övriga utlåningsställen efter kommun. 2 Tabell 5:2. Personal, andel kvinnor och män samt antal årsverken

Läs mer

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2

PRELIMINÄR KOSTNADSUTJÄMNING ÅR 2000, kronor per invånare Bilaga 2 Upplands Väsby 5 500 5 790 2 156 3 190 2 595 122 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 103-864 Vallentuna 5 505 6 741 2 286 3 305 1 829 0 0 0 41 545 0 0 0 164 0 0 20 416-551 Österåker 5 140 6 478 2 214 2 886 1 891

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012

Bästa musik- och kulturskolekommun 2012 Bollnäs 1 29 11 15 3 1 Hällefors 2 42 19 10 13 2 Ragunda 3 59 36 22 1 3 Ludvika 4 63 21 24 18 9 Kramfors 5 69 4 24 41 6 Strömsund 5 69 33 15 21 7 Ånge 7 76 14 15 47 5 Söderhamn 8 83 24 15 44 29 Piteå 9

Läs mer

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011

Bästa musik- och kulturskolekommun 2011 Bollnäs 1 40 20 17 3 5 Hällefors 2 46 24 8 13 1 Ragunda 3 61 30 30 1 30 Norberg 4 71 3 52 15 18 Ånge 5 70 5 22 43 3 Kramfors 6 74 2 32 40 7 Strömsund 7 78 33 22 22 13 Skinnskatteberg 8 84 11 42 30 50 Ludvika

Läs mer

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar

Statistiska centralbyrån Juni 2014 Tabell 1 Offentlig ekonomi och Tabell mikrosimuleringar Juni 2014 Tabell 1 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2015, preliminär-preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämnings-

Läs mer

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun

Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Förteckning över fördelning av statsbidrag för hjälp med läxor eller annat skolarbete 2016 per kommun Siffror för hela rikets kommuner finns längst ner Huvudman Andel elever som erbjuds läxhjälp Beviljat

Läs mer

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar:

Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Sidan 1 av 13 Kommuner rangordnade efter andel av befolkningen som har större skulder än tillgångar: Andel med nettoskuld %: 1 Sundbyberg 31 2 Göteborg 28 3 Malmö 27 4 Landskrona 26 5 Örebro 26 6 Ljusnarsberg

Läs mer

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997

Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 Upplands Väsby 44 023 397 3,00-64 36 368-2 328 Vallentuna 27 675 642 3,89-64 23 621-1 512 Österåker 39 372 169 5,06-64 32 560-2 084 Värmdö 31 908 454 5,82-64 27 189-1 740 Järfälla 75 557 254 2,88-64 58

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 Preliminärt utfall Kommunalekonomisk utjämning för kommuner Utjämningsåret 2013 3 Tabeller 1. Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utjämningsåret 2013 2. Inkomstutjämning 2013 3. Kostnadsutjämning 2013 Bilagor 1. Kommunalekonomisk

Läs mer

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt

Att återfå resp betala vid månadsavstämning aug 2013 i samband med debitering av slutlig skatt Sida 1 Stockholms län 0114 UPPLANDS VÄSBY 3 072 24 165 367 3 863 27 906 286 0115 VALLENTUNA 2 178 20 305 787 2 672 33 827 431 0117 ÖSTERÅKER 3 036 29 787 889 3 126 35 355 528 0120 VÄRMDÖ 2 870 29 226 561

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Höör 3 099 55% 8 700 8 450 7 580 7 008 6 778 5 601 Kraftringen Nät 2 Skövde 2 000 51% 5 885 4 660 4 660 4 335 4 160 3 885 Skövde Elnät 3 Vallentuna 2 234 37% 8 299

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 1 Eda 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 2 Forshaga 2 235 23% 12 120 11 465 11 465 10 365 10 365 9 885 Ellevio 3 Grums 2 235 23% 12 120 11 465

Läs mer

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Bidragsåret 2013 Tabeller 1 Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola, fritidshem

Läs mer

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ

UTGÅNGSLÄGET OM RÄNTA UPP 1 % OM EL UPP 50 % EN ARBETAR 75 % KVAR ATT LEVA PÅ Rangordnat efter kvar till övrigt vid den nya förutsättningen. Förändringen anger hur "kvar till övrigt" påverkats av räntehöjning, elkostnadshöjning eller 75 % arbete jämfört med utgångsläget. UTGÅNGSLÄGET

Läs mer

2012-06-20 Antal insatser

2012-06-20 Antal insatser 01 0127 Botkyrka 2013 2011 51 x 109 186 67 101 71 22 x 178 272 160 01 0127 Botkyrka 2012 2010 50 x 109 185 70 106 62 23 x 167 253 153 01 0162 Danderyd 2013 2011 17 0 32 39 11 25 9 0 0 47 83 38 01 0162

Läs mer

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3

Totala kommunala skattesatser år 2004 Bilaga 3 0114 Upplands Väsby 31,85 19,58 12,27 0,65 0115 Vallentuna 31,45 19,18 12,27 0,50 0,65 0117 Österåker 32,50 20,23 12,27 0,65 0120 Värmdö 32,73 20,46 12,27 0,65 0123 Järfälla 31,40 19,13 12,27 0,65 0125

Läs mer

Bästa skolkommun 2011

Bästa skolkommun 2011 Bästa skolkommun 2011 Utbildade Lärartäthet Arvidsjaur 1 975 47 13 29 52 131 13 2 15 48 5 16 222 135 205 1 Lomma 2 1042 139 36 203 94 50 68 67 3 28 6 99 4 1 5 6 Piteå 3 1049 47 6 57 162 138 22 67 62 187

Läs mer

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning

Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Sammanställning över tilldelade platser för bussförarutbildning Samverkande kommuner Antal tilldelade platser Persontransport 500 vp SKÖVDE KOMMUN 6 ESSUNGA KOMMUN FALKÖPINGS KOMMUN GRÄSTORPS KOMMUN GULLSPÅNGS

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014

Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommunranking Instagram, mars 2014 Av Placebrander, www.placebrander.se Resultat inhämtat 14 mars 2014 Kommun n Ranking ant inv Instagramkonto Antal följare Stockholm 1 visitstockholm 4892 Jönköping 10

Läs mer

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 A-Ö. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen Ale 43 18 61 60 78 33 88 1 53 68 48 63 1 23 42 190 95 35 279 148 Alingsås 185-12 220 234 244 160 217 105 56 158 210 266 53 79 120 134 93 80 131 99 Alvesta 221-42 224 218 263 180 179 8 94 161 268 238 183

Läs mer

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1

' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 ' 08:17 Monday, January 18, 2016 1 Nätbolag Kommentar Ale 565 8% 7 720 7 480 7 480 7 480 7 330 7 155 Ale Elförening ek för 98 Alingsås Alingsås Energi Nät Saknar typkunden Alvesta 1 919 28% 8 666 7 820

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011 RANK

Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern 2011 RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Insamlade däck per län och kommun

Insamlade däck per län och kommun Karlshamn 268 Karlskrona 479 Olofström 205 Ronneby 218 Sölvesborg 188 Blekinge 1 359 Avesta 316 Borlänge 625 Falun 355 Gagnef 38 Hedemora 202 Leksand 124 Ludvika 242 Malung-Sälen 118 Mora 233 Orsa 41 Rättvik

Läs mer

Creditsafes kommunstatistik

Creditsafes kommunstatistik Creditsafes kommunstatistik Antal aktiebolagskonkurser i Sverige uppdelat per kommun: Kommun Januari-September 2015 Januari-September 2014 Januari-September 2013 ALE 5 4 3 ALINGSÅS 10 10 12 ALVESTA 5 6

Läs mer

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj)

Tabell 3a, Disp. Ink. minus boendeskatter 2006 (Tjänstemannafamilj) Stockholms län 180 Stockholm 34 734 2 195 32 539 978-481 1 459 184 Solna 34 974 2 540 32 434 985-797 1 782 160 Täby 34 758 2 338 32 420 1 095-399 1 494 163 Sollentuna 34 494 2 347 32 146 1 017-366 1 383

Läs mer

Tabell 1 Boendeutgifter 2006

Tabell 1 Boendeutgifter 2006 Kom. Stockholm län 162 Danderyd 1 892 9 501 2 749 4 031 2 180 18 173-694 2 574 543 461 2 422 186 Lidingö 1 390 8 317 2 407 3 728 2 172 15 841-941 2 253 497 461 1 809 184 Solna 1 305 7 619 2 205 3 750 2

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK

Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv.

Alla 290 kommuner rankade efter antal nyregistrerade företag per 1000 inv. Nyföretagarbarometern 2012:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK

Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern 2013:B RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj)

Tabell 4a, Kvar att leva på (Tjänstemannafamilj) Stockholms län Norrtälje 32 805 6 468 8 547 884-21 894 Nynäshamn 32 940 7 131 8 019 887-107 984 Södertälje 32 801 7 298 7 713 884-362 1 236 Botkyrka 32 801 7 358 7 653 884-214 1 088 Nykvarn 32 884 7 525

Läs mer

Tabell 2, Boendeskatter 2006

Tabell 2, Boendeskatter 2006 Stockholms län 162 Danderyd 1 892 1 281 986 3 173-694 117 108-577 186 Lidingö 1 390 1 231 985 2 620-941 109 108-832 184 Solna 1 305 1 235 1 012 2 540-905 108 108-797 187 Vaxholm 1 241 1 278 986 2 518-519

Läs mer

2012 antal bemannade. Förändring

2012 antal bemannade. Förändring Stockholms län 14 568 827 14 704 272 14 776 856 14 555 177-0,1% -1,5% 5 7,2 7,2 7,1 6,8-5,4% -3,1% Botkyrka 525 950 574 390 498 278 494 774-5,9% -0,7% 0 6,5 7,0 5,9 5,7-11,8% -2,5% Danderyd 232 788 256

Läs mer

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander.

Kulturverksamhet År 2007, löpande priser. Allmän kulturverksamhet, Andel nettokostnader för kultur. Kommunernas totala nettokostander. Stockholms län 89 174 119 285 554 942 366 714 038 185 360 076 925 1 803 175 2,5 37 636 1 949 516 Upplands Väsby 52 1 963 235 8 953 263 10 022 149 5 670 699 26 608 2,0 35 380 38 055 Vallentuna 13 367 97

Läs mer

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län.

Uppdaterad: Kommunvis redovisning av inkomna rävspillningar Övervakning av dvärgbandmask i Sverige Blekinge län. Blekinge län antal Karlshamn 10 7 Ja Karlskrona 10 15 Olofström 4 5 Ronneby 15 12 Ja Sölvesborg 5 3 Ja Dalarnas län antal Avesta 22 9 Ja Borlänge 13 9 Ja Falun 29 29 Ja Gagnef 11 11 Ja Hedemora 24 12 Ja

Läs mer

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt.

Att få tillbaka vid månadsavstämningen i juni 2007 i samband med debitering av slutlig skatt. 0114 Upplands-Väsby 10 470 62 600 516 0115 Vallentuna 5 617 38 906 600 0117 Österåker 8 425 66 983 059 0120 Värmdö 7 018 54 608 725 0123 Järfälla 16 081 94 919 428 0125 Ekerö 5 017 39 845 672 0126 Huddinge

Läs mer

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen

Ranking 2015 1-290 1-50. Tillämpning av lagar och regler. Kommunpolitikers attityder Allmänhetens attityder. Konkurrens från kommunen 1-50 Solna 1 0 24 16 23 4 7 19 2 12 18 36 20 42 18 3 2 1 11 9 Sollentuna 2 0 23 15 20 7 27 12 9 49 45 54 85 73 2 10 7 40 40 20 Vellinge 3 2 18 22 16 19 3 94 165 3 13 17 23 5 32 1 4 181 41 8 Danderyd 4

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent 2014-09-29 Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för augusti 2014 visar följande: A) Nya bilar ökar mest på Gotland - plus 59 procent

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK

Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern 2012:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1422 41 2,9% 1349 74 5,5% 1251 33 2,6% Karlskrona 2589 87 3,4% 2484 163 6,6% 2341 180 7,7% Olofström 575 37 6,4% 522 92 17,6% 513 44 8,6% Ronneby

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; ÅFS 2007:2 Utkom

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK

Nyföretagarbarometern 2011:A RANK Nyföretagarbarometern 2011:A RANK För publicering 31 augusti 2011 Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet

Läs mer

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös

Omvärldsfakta. Var tionde 18-24 åring är arbetslös Nr 2:2012 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Var tionde 18-24 åring är arbetslös Arbetslöshetsnivåerna har minskat under

Läs mer

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län

Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län 1(56) Tabell 1 Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner utjämningsåret 2014, preliminärt utfall Län Folk- Grund- Personal- Är beräk- Standard- Standardkostnad Utjämnings- Utjämnings- Utjämningsmängd

Läs mer

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18

Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Sida 1 av 18 Handel per invånare* Utländska hotellnätter i Sveriges kommuner* Kommun SEK Kommun Antal/ invånare 1 Lysekil 2 647 405 1 Åre 7,78 2 Strömstad 1 800 898 2 Strömstad 6,97 3 Olofström 1 737 392 3 Sigtuna

Läs mer

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14

Stockholms län. Kommun dec-03 dec-04 dec-05 dec-06 dec-07 dec-08 dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 dec-13 dec-14 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Vallentuna 14 14 12 10 9 8 8 7 6 6 5 4 Österåker 4 4 4 4 4 3 2 1 0 0 0 0 Värmdö 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Järfälla 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ekerö 4 4

Läs mer

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät)

Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Årets Håll Sverige Rent kommun 2016 hela Sverige Kommun Placering 2016 (2015) Håll Sverige Rent kommun Poängbedömning strategiskt arbete med nedskräpning (efter svar i enkät) Ansluten till Vi Håller Rent

Läs mer

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland

Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Nr 2:2013 1 (6) Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN ICA, SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING OCH SWEDBANK Många arbetslösa ungdomar i Blekinge och Värmland Arbetslöshetsnivåerna

Läs mer

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun

Här är företagen som betalar högst snittlön i din kommun Härärföretagensombetalarhögstsnittlönidinkommun 10 i topplistan Härärkommunernadärföretagenbetalarhögstsnittlön. Källa:affärs ochinformationsföretagetcreditsafe KOMMUN FÖRETAG SNITTLÖNTkr ANSTÄLLDA Malmö

Läs mer

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4

Kostnadsutjämning år 2002, kronor per invånare Bilaga 4 Stockholms län Botkyrka 4 926 7 800 2 703 3 630 4 520 0 747 0 44 577 0 0 0 176 0 0 25 123 525 Danderyd 5 836 6 784 2 139 7 226 1 261 0 0 0 44 577 0 0 0 176 0 0 24 043-555 Ekerö 6 353 9 198 2 577 3 857

Läs mer

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.

Årligt antal inbrott per småhus hittills under 10-talet. Årligt antal inbrott per småhus under 00-talet. Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41. 11:53 Wednesday, May 10, 2017 1 ( ) ( Solna 4.6 % 3.5 % 2.5 % 41.4% Danderyd 3.2 % 2.5 % 1.3 % 91.0% 289 Sundbyberg 3.1 % 3.7 % 2.3 % 56.6% 288 Stockholm 2.2 % 2.1 % 1.1 % 82.2% 287 Malmö 2.1 % 2.2 % 1.8

Läs mer

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun

Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Konkursåret 2016 uppdelat per kommun Kommuner som minskat mest under 2016 Kommun 2016 2015 Skillnad % 1. SVALÖV 0 5-2. VARA 2 13-85% 3. ÅMÅL 1 6-83% 4. RÄTTVIK 2 10-80% 5. TJÖRN 2 8-75% 6. ÄLVKARLEBY 3

Läs mer

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro

Hjälpens utförande. Hjälpens omfattning. Social samvaro Tabell 3 NKI kvalitetsfaktorernas index, särredovisade för samtliga landets kommuner. Medelvärden. Vad tycker Du om Hemtjänsten? På en skala 1-10 har brukarna för varje fråga kunnat ange hur nöjd man är

Läs mer

Förändring i kommunal fastighetsavgift

Förändring i kommunal fastighetsavgift 2016-04-29 1 2008-2016 ift 2008 2016 Värden i kronor Kod Namn inv 1/11 2007 Basvärde 2008 1314,52*inv 1/11 2007 2008 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2011 Intäkt av 2011 114 Upplands Väsby 38 027 49 987 184

Läs mer

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,.

av sina bostadsföretag och ca 600 (1 000) övertaliga lägenheter återfinns i 4 kommuner (8); Flen, Hultsfred Ludvika och Ydre,. et och minskar ytterligare BKN har under våren uppdragit till SCB att genomföra en inventering av antalet outhyrda i de allmännyttiga bostadsföretagen per mars månad. Upplägget överensstämmer i huvudsak

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område

Utvärderingsresultat per anbudsområde och geografiskt område Ale Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD Swea Energi AB INGET ANBUD INGET ANBUD Alingsås Swea Energi AB Swea Energi AB Swea Energi AB Swea

Läs mer

Konsumentvägledning 2013

Konsumentvägledning 2013 Konsumentvägledning 2013 Kartläggning gjord av Sveriges Konsumenter och Konsumentvägledarnas förening Saknar konsumentvägledning helt el. under skamgräns Konsumentvägledning över skamgräns Kommunen köper

Läs mer

Ranking avgift Medelavgift Ranking

Ranking avgift Medelavgift Ranking Placering Kommun Poäng Ranking avgift Medelavgift Ranking resurser Resurser Kronor per inv. 7-15 år 1 Hällefors 12 10 240 kr 2 6 070 kr 2 Pajala 26 5 175 kr 21 3 711 kr 3 Mora 30 27 340 kr 3 4 928 kr 4

Läs mer

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005

Bilaga 2 Hus med äganderätt som är planerade för byggstart jämfört med 2005 Stockholms län Upplands Väsby 0 0 0 10 0 50 Vallentuna 0 72 0-200 57 Österåker 0 0-25 - 50 Värmdö - 150 - - - 150 Järfälla 0 70 0 30 150 90 Ekerö - 0-0 200 100 Huddinge 13 100 0 0 40 100 Botkyrka 0 100

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01

Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Medlemsstatistik JAK medlemsbank 2012-11-01 Innehåll 1 Medlemsutveckling 4 2 Medlemsutveckling i procent från årets början 4 3 Medlemsutveckling - antal medlemmar 12 månaders förändring 5 4 Översikt Lokalavdelningar:

Läs mer

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler

Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Beviljade bidrag för energieffektivisering i offentliga lokaler Fram till den 21 augusti 2008 hade i hela Sverige sökt och beviljats drygt 1,8 miljarder kronor i statligt stöd till energieffektivisering

Läs mer

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra.

Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. 2008 05 29 Så här stor del av kommunernas invånare är skuldsatta enligt en sammanställning som LO-Tidningen låtit Statistiska centralbyrån (SCB) genomföra. I spalt nr 2 redovisas hur stor del av kommunerna

Läs mer

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN

Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp SORSELE VÄSTERBOTTEN VINDELN VÄSTERBOTTEN Kommun Län Omsättning kkuponger Vinstbelopp 73 795 015 632 895 79 648 128 SORSELE VÄSTERBOTTEN 5 316 49 0 BJURHOLM VÄSTERBOTTEN 6 670 57 15 307 STORFORS 7 548 156 2 709 VINDELN VÄSTERBOTTEN 8 420 58 334

Läs mer

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201

BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 2017 Kommun BLEKINGE LÄN KARLSHAMN 45 Beslutsdatum: 2016-10-21 KARLSKRONA 122 OLOFSTRÖM 0 RONNEBY 0 SÖLVESBORG 34 Delsumma 201 Länstal 201 DALARNAS LÄN AVESTA 0 Beslutsdatum: 2016-10-25 BORLÄNGE 79 FALUN

Läs mer

Grundskolans läsårstider 2016/2017

Grundskolans läsårstider 2016/2017 Datum: 2016-02-29 Grundskolans läsårstider 2016/2017 Här finner du en detaljerad sammanställning av grundskolans läsårstider per län och kommun. Skolporten samlar och publicerar läsårstiderna årligen i

Läs mer