Individ- och myndighetsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Individ- och myndighetsnämnden"

Transkript

1 Individ- och myndighetsnämnden kallas till sammanträde torsdagen den 9 oktober 2014, kl i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE BILAGA Förslag, dagens justerare: Bill Wallberg Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar. Ekonomiärenden EK 1. Redovisning av verksamhetsstatistik och volymuppgifter 2. Tertialrapport per augusti 2014 EK 2 3. Ekonomisk uppföljning per avdelning 4. Förslag till taxor 2015 EK 4 Vård- och omsorg VOO 1. Utvecklingsmedel från Folkhälsopolitiska rådet till projektet Social interaktion mellan anhöriga via IT-stöd, år 2 2. Rutin för uppföljning kommunal hälsooch sjukvård 3. Volym över patienter inskrivna i hemsjukvården VOO 1 VOO 2 Individ- och familjeomsorg IFO 1. Förslag till förändring av delegation IFO 1 2. Aktuell situation - ensamkommande 3. Muntlig information: - Modulboendet i Sivik Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

2 4. Redovisning av brukarenkät hur nöjd är du med oss? vuxenenheten IFO 4 Övrigt ÖVR 1. Förvaltningschefen informerar 2. Avvikelserapportering 3. Anmälningsärenden 4. Egenkontroll a) Rapport, beslut om särskilt boende b) Rapport kvartal 3/2014 anmälan ej verkställda beslut enligt SoL och LSS/IMA c) Redovisning av domar IMA d) Redovisning av vidtagna åtgärder enligt handlingsplan efter Öppna jämförelser 2013 för Missbruksoch beroendevård/ifo e) Resultat Öppna jämförelser 2014 Social barn- och ungdomsvård f) Resultat Öppna jämförelser 2014 Missbruks- och beroendevård g) Redovisning av domar IFO ÖVR 4 e) ÖVR 4 f) 5. Övriga frågor NEDANSTÅENDE ÄRENDEN TILLHÖR DEN SLUTNA DELEN AV SAMMANTRÄDET (separat utskick) A. Redovisning av delegationsbeslut Se pärm på smtr.bord B. Personlig assistans enligt LSS B C. Kontroll av loggar - vuxenenheten C D. Anmälan ordförandebeslut D 1-3 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

3 E. Övervägande enligt SoL E 1-2 F. Omprövning/övervägande enligt LVU F 1-2 G. Fortsatt placering enligt SoL G H. Vård i familjehem H I. Vård på behandlingshem I Kommunledningskontoret/amm Maria Forsberg / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

4 Tertialrapport nämnd augusti 2014 Individ- och myndighetsnämnd

5 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och myndighetsavdelningen ansvarar för den samlade myndighetsutövningen gällande äldre- och funktionsnedsatta och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, färdtjänstlagen, riksfärdtjänstlagen samt bostadsanpassningslagen. Då det gäller bostadsanpassning säljs handläggartjänst till Munkedals och Sotenäs kommuner. Avdelningen har också ett samlat ansvarar för all administration inom förvaltningen. Avgiftshantering och hyresdebitering sker inom avdelningen. Individ- och familjeomsorgsavdelningen Individ och familjeomsorgen består av Vuxenenhet samt Barn och Unga. Därutöver Asyl och PUT-mottagande för ensamkommande flyktingungdomar, försörjningsstöd, faderskapsutredningar, egna medelshantering, budget/skuldrådgivning samt beroendefrågor. Barn och Ungdomsenheten ansvarar för anmälan gällande utredning av barn som far illa enligt Sol och LVU samt behandling, och vid behov, placering på institution samt familjehem och familjebehandling. Familjerätt hanterar vårdnad/umgängesfrågor. För att möjliggöra kortare institutionsplaceringar samt förbygga placering på institution är UngBo-verksamhet startad. Familjerådgivning köps av Uddevalla. 1.2 Ekonomisk analys Individ- och myndighetsavdelningen Ett positivt budgetutfall beräknas omfatta 1,5 mnkr. Summan härleds till bostadsanpassningen och administrationen, där stor ekonomisk restriktivitet tillämpats. Den interna köp-säljverksamheten inom hemvården gör det svårt att följa upp verksamhetens kostnader. Internt "köp" av hemtjänst ökar och ger underskott Utförarverksamhetens underskott är betydande. Transfereringsmodellen mellan nämnderna har stora brister. Begreppet "hemtjänsttimme" som används är enbart en teoretisk modell för intern reursfördelning utan faktisk koppling till arbetstid. Korttidsvistelse Lss kan ej bedrivas inom budget. Individ- och familjeomsorgsavdelningen Nämnd och förvaltning arbetar systematiskt för att minska kostnader inom angivna ansvarsområden. Många verksamheters volym beror på externa faktorer som arbetsmarknad och kommunens nivå av missbruk rent generellt. Verksamhetens kostnader är i hög grad beroende av andra vårdgivare och myndigheter såsom regionen, Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

6 barn och ungdomspsykiatrin, arbetsförmedlingen, migrationsverket, polismyndigheten med flera. Bristen på bostäder för bostadslösa genererar kostnader och nämnden arbetar för att öka utbudet av lämpliga bostäder. Det ekonomiska läget är relativt gott i förhållande till närliggande kommuner. 1.3 Åtgärder för budgetbalans Individ- och myndighetsavdelningen Stor restriktivitet kring personalförsörjningen ger tkr. Det medför att arbete fått stå tillbaka eller utföras av annan personal. För lite personal ökar risken för felaktiga beslut och ökade kostnader. Verksamheten inom avdelningen i förhållande till förvaltningen i övrigt måste genomlysas. Schablonerna för kostnadsbedömning av hemtjänst har förändrats. Politiskt antagna riktlinjer för biståndsbedömning kommer att revideras under hösten. Förvaltningen arbetar med ett förslag till höjda avgifter för nämndsbehandling i oktober månad. Effekter av detta uppstår först Individ- och familjeomsorgsavdelningen För målgruppen barn och unga sker ett långsiktigt arbete med åtgärder såsom Ungbo. Förväntad effekt är färre vårddagar och tidigare insatser. Nämnden verkar för att fältassistenter skall finnas i utsatta områden. Vuxenenhetens prioritet är att skapa förutsättning för att ta emot ungdomar som söker ekonomiskt bistånd från första dagen och vidare kunna ge arbete inom AME. Missbruksvården satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution fortsätter. Vi ser att inriktningen i arbetet ger effekt även om kostnadsläget förändras långsamt. 2 Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och familjeomsorgsavdelningen Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

7 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1408 Utfall 1408 Utfall 1308 Prognos utfall Prognos budgetavv Intäkter 14,8 9,9 14,6 15,6 19,1 4,3 Personalkostnader -35,7-23,7-23,5-22,0-37,4-1,7 Övriga kostnader -100,6-67,1-69,8-70,0-102,7-2,1 Kapitalkostnader -0,8-0,5-0,1-0,1-0,4 0,4 Resultat -122,3-81,4-78,8-76,5-121,4 0,9 Siffrorna i tabellen Resultaträkning innefattar förutom verksamheterna för IMA och IFO även resultat för Förvaltningschef IMN. Då ingen information mottagits gällande det enskilda ansvaret sätts prognos till 0. Resultaträkning Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och familjeomsorgsavdelningen Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Prognos budgetavv Summa Resultat per enhet/verksamhet 4 Åtgärder för budget i balans Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Effekt i mnkr 2014 Not Förändradresursfördelning matdistribution 0,2 1 Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

8 Sparåtgärd Fortsatt arbete med inriktning att förebygga och/eller möjliggöra tidig hemtagning från institution inom för barn och unga Effekt i mnkr 2014 Not 2 Utbilda/utveckla evidensbaserade metoder inom missbruksvården 3 Utveckla AME - möjliggöra insatser till ungdomar i försörjningsstöd år 4 Summa 0,2 Not. 1 Förändrad resursfördelning för matdistributionen ger en besparingseffekt för IMN på ca 200 tkr Besparingen innebär en anpassning för att hålla budget för Not. 2 Barn o Unga- viktigt att jobba långsiktigt med de åtgärder som idag satts in genom Ungbo.Kostnaderna förväntas sakta minskas genom färre vårddagar och tidigare insatser. Stort behov av förebyggande genom fältfunktioner viklket idag diskuteras inom Barn och ungdomspolitiska programmet. Not. 3 Inom missbruksvården fortsatt satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution. Not. 4 Vuxenenheten - prioritet på att skapa förutsättning att ta emot ungdomar som sökerekonomiskt bistånd från första dagen inom AME. 5 Investeringsuppföljning Investering Budget Prognos Avvikelse budgetprognos Not Summa Individ - och myndighetsnämnden har under denna period inga pågående investeringar. 6 Nyckeltal Prestationer/nyckeltal 2013 helår 1408 ack Prognos helår Not Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

9 Prestationer/nyckeltal 2013 helår 1408 ack Prognos helår Not Individ- och myndighetsavdelningen Individ- och familjeomsorgsavdelningen 7 Mål Målområden: 7.1 Lärande Se Bilaga 1 Se Bilaga 1 Kommunövergripande mål : Medborgarnas upplevelse av kommunens verksamheter ska förbättras Kommunövergripande mål : Medborgarnas upplevda inflytande ska öka Kommunövergripande mål : Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom koncernen Kommunövergripande mål : Sjukfrånvaron bland anställda i Lysekils kommun ska vara lägre än 5 % Kommunövergripande mål : Antalet vårddagar på institution för barn och unga ska minska Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

10 Målområden: 7.2 Livsmiljö Kommunövergripande mål : Lysekil skall ha en positiv befolkningsutveckling Kommunövergripande mål : Invånare blir allt nöjdare med att bo i Lysekils kommun Kommunövergripande mål : Energiförbrukningen ska minska Kommunövergripande mål : Minst tre av aktiviteterna i "Förslag till miljömål för Lysekils kommun - övergripande mål samt detaljmål 2013" skall genomföras Kommunövergripande mål : Folkhälsan skall förbättras Målområden: 7.3 Ekonomi Kommunövergripande mål : Lysekils kommun skall redovisa ett positivt resultat Kommunövergripande mål : Investeringsutgifterna ska inte överstiga nivån på avskrivningarna Målområden: 7.4 Näringsliv Se Bilaga 1 Kommunövergripande mål : Ett näringslivsklimat som stödjer tillväxt och utveckling Kommunövergripande mål : Hög förvärvsfrekvens 8 Servicegarantier Avdelning IMA: " Vi lovar att vi tar personlig kontakt med dig inom 5 arbetsdagar efter det att din ansökan har kommit in till oss." Resultat jan-aug: Avdelning IFO: "Vi lovar dig att du inom två veckor från det du först var i kontakt med individ- och familjeomsorgen avseende ekonomiskt bistånd ska få tid till nybesök." Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

11 Resultat jan-aug: 2v Se Bilaga 1 9 Internkontrollplan Individ- och myndighetsnämnd, Tertialrapport nämnd augusti (8)

12 Tertialrapport nämnd augusti 2014 Individ- och familjeomsorgsavdelning

13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Verksamhet Ekonomisk analys Åtgärder för budgetbalans Verksamhet Ekonomisk analys Åtgärder för budget i balans Investeringsuppföljning Servicegarantier Internkontrollplan... 6 Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

14 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Individ och familjeomsorgen består av Vuxenenhet samt Barn och Unga.Därutöver Asyl och PUT-mottagande för ensamkommande flyktingungdomar.försörjningstöd, faderskaputredningar, egnamedelshantering,budget/skuldrådgivning samt beroendefrågor. Barn och Ungdomsenheten ansvarar för anmälan,utredning av barn som far illa enligt Sol och LVU. Behandling och vid behov placering på Institution och familjehem.familjerådgivning köps av Uddevalla.Familjerättvårdnad/umgängesfrågor.Familjebehandling. UngBO-verksamhet för att möjliggöra kortare institutionsplaceringar samt förbygga placering på institution. 1.2 Ekonomisk analys Nämnd och förvaltning arbetar systematiskt för att minska kostnader inom angivna ansvarsområden. Många verksamheters volym beror på externa faktor som arbetsmarknad och kommunens nivå av missbruk rent generellt. Verksamhetens kostnader är i hög grad beroende av andra vårdgivare och myndigheter såsom regionen, barn och uingdomspsykiatrin, arbetsförmedlingen, migrationsverket, polismyndigheten mfl.bristen på bostäder för bostadslösa genererar kostnader och nämnden arbetar för att öka utbudet av lämpliga bostäder. Det ekonomiska läget är relativt gott i förhållande till närliggande kommuner. 1.3 Åtgärder för budgetbalans För målgruppen barn och unga sker ett långsiktigt arbete med de åtgärder såsom Ungbo.Förväntad effekt: färre vårddagar och tidigare insatser.nämnden verkar för att fältassistenter skall finnas i utsatta områden. Vuxenenhetens prioritet: att skapa förutsättning att ta emot ungdomar som söker ekonomiskt bistånd från första dagen ge arbete inom AME. Missbruksvården fortsatt satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution. Vi ser att inriktningen i arbetet ger effekt även om kostnadsläget förändras långsamt. 2 Verksamhet Individ och familjeomsorgen Individ och familjeomsorgen (Ifo) består idag av två enheter Vuxenenhet samt Barn och Unga.Därutöver finnes verksamhet som bedriver Asyl och PUT-mottagande för ensamkommande flyktingungdomar. Vuxenenheten Inom verksamheten ansvaras för biståndsbedömning avseende ekonomiskt bistånd, faderskaputredningar, egnamedelshantering, Budget och skuldrådgivning samt berondefrågor rörande missbruk där bl.a biståndsbedömning sker.både Sol och LVMlagstiftningen är aktuell inom verksamheten. Barn och Ungdomsenheten Inom verksamheten ansvaras för anmälan,utredning av barn som far illa. Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

15 Biståndsbedömningar sker inom både Sol och LVU. Ansvar för placering på Institutionoch familjehem. Familjehem- utredning, placering och uppföljning utifrån gällande lagstiftning. Familjerådgivning köps sedan hösten 2013 av Uddevalla Familjerätt- vårdnad och umgängesfrågor, Lysekil ansvarar för denna verksamhet även inom Munkedal och tanum. Familjebehandling- Ettan. Arbetar mot barn och familj efter att biståndsbedömning gjorts. UngBO- verksamhet som skapats för att möjliggöra kortare institutionsplaceringar samt förbygga ev placering på institution.verksamheten startades upp sommaren Asyl och PUT-boende. Kommunen har idag avtal om emottagande av 6st asylplatser för målgruppen- pojkar i ålder år. Antalet asylplatser kommer under hösten 2014 att öka till 8st- varje asylplats förväntas ge 2,5 placeringar inom PUT-boendet.På årsbasis förväntas Lysekil möjliggöra ett boende för 20st ungdomar. Samtliga kommuner i landet är idag skyldiga att upprätta ett mottagande.antalet asylplatser styrs av invånarantal i kommunen. 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1408 Utfall 1408 Utfall 1308 Prognos utfall Prognos budgetavv Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Resultat Resultaträkning Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Prognos budgetavv 6210 Administration/Kilen -1,0-0,7 1,9 3,0 4, Barn o Ungdom -19,1-12, -16,5-23,0-3, Vuxen -21,9-14,6-13,6-22,6-0,7 Summa -42,0-27,3-28,2-42,6-0,6 Resultat per enhet/verksamhet Administration avdchef samt Asyl/PUT-boendet Kilen Förväntat överskott med ca 4,0 mkr. Den utökning av antalet asylplatser som Riksdag/regering beslutat om under 2014 medför att även intäkterna ökar. Samtliga kostnader i samband med ersättningar från Migrationsverket måste manuellt återsökas-vissa ersättningar återbetalas först 12 mån efter faktisk utgift (behandlingshemskostnader) Barn och Ungdom Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

16 Förväntat underskott med -3,9 mkr Budgeten har sänkts med 4,5 mkr från 2013 (från 24,5 till 19,1 mkr) Detta mot bakgrund att bildandet av Ungbo skulle medföra markant minskning av kostnaderna på institution. Jämfört med budget 2013 skulle årets samtliga kostnader för institutionsvård och Ungbo rymmas i budgeten. Under 2014 ökar kostnader jämfört med befintlig budget framförallt inom Institutionsvården (budget 4,9mkr) -1,6 (aug) (Budget ,2 mkr) Familjehemsvården (budget 3,3 mkr) -1,2 (aug) (Budget ,5 mkr) Under 2014 har utredarsidan inom BoU haft en omfattande personalbrist vilket medfört att kostnaderna för konsulttjänster belastat avdelningen.i augusti är samtliga tjänster tillsatta vilket också förväntas påverka resultatet positivt Vuxenenheten Förväntat underskott med ca 0,7 mkr. Verksamheten visar på ett positivt resultat för 2;a tertial- +1,0 mkr. Försörjningsstödet beräknas i budgeten uppgå till 841 tkr/mån snittet har under året legat på 945 tkr vilket ger ett underskott jmf med budget på drygt - 1mkr. Kostnader för instituitonsvården för missbrukare ligger i aug +600tkr. Kostnaderna förväntas stiga under hösten då fler personer med missbrukproblematik ansöker om vård. IMN har som mål att första hand ge skyndsamt stöd till gruppen unga missbrukare. Kostnaderna för tvångsvård jml LVM var tom juni 0 kronor. Placering har skett under juli-aug. Budgeten förväntas hålla inom missbruk. 4 Åtgärder för budget i balans Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Fortsatt arbete med inriktning att förebygga och/eller möjliggöra tidig hemtagning från institution inom för barn och unga Effekt i mnkr 2014 Not 1 Utbilda-utveckla evidensbaserade metoder inom missbruksvården 2 Utveckla AME-möjliggöra insatser till ungdomar i försörjningsstöd 1825 år 3 Summa Barn o Unga- viktigt att jobba långsiktigt med de åtgärder som idag satts in genom Ungbo.Kostnaderna förväntas sakta minskas genom färre vårddagar och tidigare insatser.stort behov av förebyggande genom fältfunktioner viklket idag diskuteras inom Barn och ungdomspolitiska programmet. Inom missbruksvården fortsatt satsning på metodutveckling för att därigenom minska antalet köpta vårddagar på institution. Vuxenenheten- prioritet på att skapa förutsättning att ta emot ungdomar som sökerekonomiskt bistånd från första dagen inom AME. Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

17 5 Investeringsuppföljning Investering Budget Prognos Avvikelse budgetprognos Not Summa 6 Servicegarantier 7 Internkontrollplan Individ- och familjeomsorgsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (6)

18 Tertialrapport nämnd augusti 2014 Individ- och myndighetsavdelning

19 1 Sammanfattning 1.1 Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen ansvarar för den samlade myndighetsutövningen gällande äldre- och funktionsnedsatta och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, färdtjänstlagen, riksfärdtjänstlagen samt bostadsanpassningslagen. Då det gäller bostadsanpassning säljs handläggartjänst till Munkedals och Sotenäs kommuner.avdelningen har också ett samlat ansvarar för all administration inom förvaltningen. Avgiftshantering och hyresdebitering sker inom avdelningen. 1.2 Ekonomisk analys Ett positivt budgetutfall beräknas omfatta 1,5 mnkr.summan härleds till bostadsanpassningen och admnistrationen,där stor ekonomisk restriktivitet tillämpats. Den interna köp-säljverksamheten inom hemvården gör det svårt att följa upp verksamhetens kostnader.internt "köp" av hemtjänst ökar och ger underskott 2014.Utförarverksamhetens underskott är betydande Transfereringsmodellen mellan nämnderna har stora brister.begreppet "hemtjänsttimme" som används är enbart en teoretisk modell för intern reursfördelning utan faktisk koppling till arbetstid.korttidsvistelse Lss kan ej bedrivas inom budget. 1.3 Åtgärder för budgetbalans Stor restriktivitet kring personalförsörjningen ger tkr. Det medför inne att arbete fått stå tillbaka eller utföras av annan personal.för lite personal inom ökar risken för felaktiga beslut och ökade lkostnader.verksamheten inom avdelningen i förhållande till förvaltningen i övrigt måste genomlysas. Schablonerna för kostnadsbedömning av hemtjänst har förändrats.politiskt antagna riktlinjer för biståndsbedömning kommer att revideras under hösten. Förvaltningen arbetar med ett förslag till höjda avgifter för nämndsbehandling i oktober månad. Effekter av detta upstår först Verksamhet Individ- och myndighetsavdelningen ansvarar för den samlade myndighetsutövningen gällande äldre- och funktionsnedsatta och beslutar om insatser enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, färdtjänstlagen, riksfärdtjänstlagen samt bostadsanpassningslagen. Då det gäller bostadsanpassning säljs handläggartjänst till Munkedals och Sotenäs kommuner. Inom avdelningen handläggs också ansökningar om utskänkningstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Inom detta område säljs tjänster även till Munkedals kommun. Avdelningen handlägger också frågor som rör dödsboanmälningar och evt bistånd i samband med gravsättning. Individ- och myndighetsavdelningen utreder enskildas behov av insatser och fattar beslut i dessa ärenden enligt delegation. Då ett beslut fattats överlämnas detta till vårdoch omsorgsnämnden för att verkställas, tex en hemtjänstinsats. Inom vissa områden finns andra utförare. Det gäller tex sysselsättning och daglig verksamhet där ansvarig nämnd för detta är Kommunstyrelsen. Taxibolag anlitas för att utföra färdtjänst och riksfärdtjänst och vissa boendeplatser köps av extern utförare liksom korttidsverksamhet. Då extern utförare anlitas sker detta mot bakgrund av lämplig utförare saknas i kommunen. Det kan bero på platsbrist eller behov av särskild Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

20 inriktning i insatsen. Det är myndigheten som beslutar om var verkställighet skall ske. Till avdelningen hör också att följa upp insatser som satts in så att den enskilde säkerställs god kvalitet och rätt insatser i de fall behoven förändras. Till avdelningenhör också att medverka i att utreda framtida behov och delta i planering av dessa. Avdelningen har också ett samlat ansvarar för all administration inom förvaltningen. Avgiftshantering och hyresdebitering sker inom avdelningen. 3 Ekonomisk analys Resultaträkning Belopp i mnkr Budget helår Budget 1408 Utfall 1408 Utfall 1308 Prognos utfall Prognos budgetavv Intäkter Personalkostnader Övriga kostnader Kapitalkostnader Resultat Resultaträkning Resultat per enhet/verksamhet Enhet/verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Prognos utfall Prognos budgetavv Tillståndsverksamhet enligt alkoholagen Administration Gruppboende annan kommun Bostad Lss, barn- och ungdom Personlig assistans Lss Ledsagarservice Lss Avlösarservice i hemmet Lss Korttidsvistelse Lss Särskilt boende Vårdhem psykiatri, externa platser Hemtjänst Trygghetslarm Betalningsansvar Boendestöd Bostadsanpassning Anhörigverksamhet Färdtjänst Riksfärdtjänst Summa Resultat per enhet/verksamhet Avdeleningen prognostiserar ett positivt budgetutfall om 1,5 mnkr. De största budgetöverskotten återfinns inom bostadsanpassningen samt inom admnistrationen. Inom bostadsanpassningen har det under året varit ungefär samma antal ansökningar Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

21 som motsvarande period föregående år men det har inte varit så kostnadskrävande anpassningar. Inom administrationen har ett par tjänster varit vakanta. Pga det ekonomiska läget inom hela socialtjänsten har dessa inte återbesatts. De verksamheter där budget inte kommer att hållas är hemtjänsten och korttidsvistelse Lss, köp av extern verkställare. Köp sker då kommunens egna verksamhet inte kan klara verkställighet beroende på de individuella behov som finns. Hemtjänsten ökar. Sedan förra året disponerar förvaltningen färre platser på Stångenäshemmet pga ombyggnaden. Dessutom har Vård- och omsorgsnämnden beslutat om intagningsstopp på Lysekilshemmet vilket genomfördes i juni Sedan intagningsstoppet har 4 platser blivit lediga på Lysekilshemmet. Två av dessa har inspråktagits då behoven av boende varit så akuta att annan plats inte kunnat avvaktas. Även betalningsansvaret har ökat. Kompassen har haft en genomsnittligt högre beläggning under perioden än motsvarande period ,6 i genomsnitt mot 9,3 under Kostnadsutveckling Mot föregående år har nettokostnadsökningen varit 2,3 mnkr. Detta motsvarar en 5 % ökning. De största nettokostnadsökningarna återfinns inom hemtjänsten samt inom korttidsverksamheten, Inom hemtjänstverksamheten har en uppräkning av timkostnaden på 7 kr/timma medfört en ökning med 687 tkr. Antalet timmar har ökat med 3990 för 8 månader vilket innebär ca 500 t/månad. Korttidsverksamheten Lss, köpt verksamhet har ökat. Särskilda behov medför dyrbara placeringskostnader. Lönekostnaderna har minskat sedan föregående år motsvarande period med ca 150 tkr. Vakanta tjänster samt en ökad bemanning under föregående år till viss del med anledning av införandet av nytt verksamhetssystem. Köpta tjänster, dvs anlitande av annan utförare än kommunen har ökat med ca 700 tkr. Utöver korttidsverksamheten har även extern utförare anlitats gällande Lss personlig assistans vilket ökat dessa kostnader. 4 Åtgärder för budget i balans Nämndens sparåtgärder Sparåtgärd Effekt i mnkr 2014 Not Vakanshållna tjänster 1 Förändrade schabloner för distribution matdistributionsverksamheten 2 Höjda taxor 3 Summa Avdelningen prognostiserar ett positivt budgetutfall men har av individ- och myndighetsnämnden fått i uppdrag att se över och föreslå besparingsåtgärder för att sänka socialtjänstens samlade kostnader. 1. Utredartjänst har varit vakant. För 5 månader beräknas ca 200 tkr. Övriga administrativa tjänster beräknas innebära ca 600 tkr.vakanshållningen innebär att arbetsuppgifter fått stå tillbaka eller utföras av annan personal. Förändrade arbetssätt gällande vissa administrativa uppgifter kräver en översyn av var i organisationen vissa Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

22 uppgifter bäst skall kunna utföras. 2. Förändrade schabloner genomfördes under senare hösten Fn pågår en översyn av de vägledande riktlinjerna som ligger till grund för biståndsbedömningen. Individoch myndighetsnämnden kommer under hösten 2013 att få ta ställning till ett nytt förslag i detta ärende. 3. Förvaltningen arbetar med ett förslag till höjda avgifter. Detta förslag kommer att behandlas i Individ- och myndighetsnämnden i oktober månad för att sedan behandlas i Kommunfullmäktige i samband med budget för Evt höjda avgifter beräknas kunna träda i kraft Investeringsuppföljning Investering Budget Prognos Avvikelse budgetprognos Not Summa 6 Servicegarantier Avdelningen arbetar utifrån en servicegaranti som innebär att kontakt skall tas inom 5 dagar eftr det att en ansökan inkommit om insats. Avdelningen håller denna garanti. 7 Internkontrollplan Som internkontrollsområde för 2014 har IMN för avdelningen besalutat om att mäta tid från ansökan till beslut inom hela Lss-området. Tiden mäts kontinuerligt varje månad och snitt tom augusti månads utgång ligger på 34 dagar. Under hela 2013 var snittet 35 dagar. Individ- och myndighetsavdelning, Tertialrapport nämnd augusti (5)

23 1/3 Individ- och myndighetsnämnden Individ- och myndighetsnämndens mål 2014 Lärande Mål Indikator Utfall Information och kommunikation ska samordnas och stärkas internt och externt inom hela koncernen 9 Nyhetsbrev per år skickas ut till alla anställda inom förvaltningen 8 Sjukfrånvaro < 5% Antal sjukskrivna Antalet vårddagar på institution för barn och unga skall minska Antal dagar enligt beslut om institutionsvård för barn och unga 3128 Jan-aug 2800 Livsmiljö Mål Indikator Utfall Ekonomi Mål Indikator Utfall Ett positivt resultat i enlighet med budgetbeslut Rapport budgetavvikelse Näringsliv Mål Indikator Utfall Andelen sysselsatta i åldersgruppen år skall öka Antal samarbetsavtal i enskilda ärenden med AF Jan-aug 20 Enheternas egna mätbara mål Mål Indikator Utfall Lärande Ekonomisk,social trygghet Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde 17 Lärande Social trygghet Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till till 22 Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

24 2/3 Mål Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Lärande Insatser av god kvalitet Indikator särskilt boende, medelvärde Utfall 2012 Antal anmälningar lex Sarah 0 Antal avvikelser tjänstegaranti försörjningsstöd: Vi lovar dig att du inom två veckor från det du först var i kontakt med individ- och familjeomsorgen avseende ekonomiskt bistånd ska få tid för nybesök. Antal avvikelser tjänstegaranti biståndshandläggning äldreomsorg och funktionsnedsättning: Vi lovar att vi tar personlig kontakt med dig inom fem arbetsdagar efter det att din ansökan har kommit till oss. Ej återaktualiserade barn 0-12 år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Ej återaktualiserade ungdomar år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning inom barn och ungdom 0-20 år, medelvärde Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel % Väntetid i antal dagar från första kontakttillfället för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd, medelvärde Ej återaktualiserade vuxna med missbruksproblem 21+år ett år efter avslutad utredning eller insats, andel % Utredningstid i antal dagar från påbörjad utredning till avslutad utredning för vuxna med missbruksproblem 21+år, medelvärde Utredningstid i antal dagar från ansökan till beslut om LSS-insats (alla insatser), medelvärde Jan-aug 2v

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket

Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket Andel (%) av befolkningen som beviljats Riket 9 24 5 15 14 39 Ale 7 20 5 16 12 36 Alingsås 7 19 5 16 12 35 Alvesta 7 17 6 16 13 33 Aneby 11 30 4 11 15 41 Arboga 7 18 6 17 13 35 Arjeplog 8 18 7 19 15 37

Läs mer

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49

2014-10-24. Namn: Värde per kommun Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 Urval: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49 ÄLVSBYN 659 0,1% 429 0,1% 53,6% 63 GÖTENE 727 0,1% 536 0,1% 35,6% 67 UPPLANDS-BRO 1 173 0,2% 888 0,2% 32,1% 110

Läs mer

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj)

Tabell 1b, Boendeutgifter/månad 2005 (LO-familj) Stockholms län Danderyd 1 941 6 927 2 749 3 528 15 145 298-1 508 35-8 -1 183 Lidingö 1 685 6 064 2 407 3 231 13 387 42-1 327 28 73-1 184 Solna 1 685 5 555 2 205 3 257 12 702 42-712 188-31 -513 Sundbyberg

Läs mer

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår

Elever som fått studiehjälpen indragen på grund av ogiltig frånvaro Fördelat på län, kommun och läsår Elever som fått en på grund av ogiltig Blekinge län Karlshamn 1355 74 5,5% 1252 33 2,6% 1148 73 6,4% Karlskrona 2495 163 6,5% 2342 183 7,8% 2180 154 7,1% Olofström 522 92 17,6% 514 44 8,6% 481 32 6,7%

Läs mer

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360

exkl. moms 25 % Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 exkl. moms 25 % Januaripriser exkl. moms 25 % Ökning sedan 2010 Kommun Elnätsbolag Idag 2015 2014 2013 2012 2011 2010 (kr) (%) Arjeplog Vattenfall 8 600 kr 8 224 kr 7 872 kr 7 608 kr 7 360 kr 7 360 kr

Läs mer

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO

MK1 95 E5 98 5 % FAME EO 1 MK1 EO 1 MK3 E10 EO 1 MK3 E32 EO 4 0,4 % EO Ale OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alingsås OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL Alvesta OKQ8 PREEM OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 OKQ8 PREEM PREEM PREEM ECOIL

Läs mer

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr)

Värde per kommun. Värde 2014 (Mkr) % Fördelning 2014. Värde 2013 (Mkr) Värde per kommun Urval av aktiebolag: Antal bokslut: minst 3, Omsättning: 0,25 Mkr till 92 Mkr, Antal anställda: 1 till 49. Det länsvisa bolagsvärdet för avser aktiebolag med brutna räkenskapsår och bokslutsdatum

Läs mer

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län

Län och kommun Antal MC Procent av befolkningen Stockholms län Stockholms län Norrtälje 4 373 7,78% Nykvarn 686 7,37% Vallentuna 1 957 6,39% Ekerö 1 636 6,36% Nynäshamn 1 614 6,16% Värmdö 2 270 5,85% Österåker 2 198 5,53% Tyresö 2 100 4,86% Sigtuna 1 890 4,59% Upplands-Bro

Läs mer

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö

REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö REGION BOENDEFORM ÅR 2012 0180 Stockholm flerbostadshus, bostadsrätt 346 661 1480 Göteborg flerbostadshus, bostadsrätt 108 160 1280 Malmö flerbostadshus, bostadsrätt 93 786 0380 Uppsala flerbostadshus,

Läs mer

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123

Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Stockholm Kommun Operatör 127 Botkyrka Kustbandet 162 Danderyd Kustbandet 125 Ekerö Kustbandet 136 Haninge Kustbandet 126 Huddinge Kustbandet 123 Järfälla Kustbandet 186 Lidingö Kustbandet 182 Nacka Kustbandet

Läs mer

Bästa skolkommun 2014

Bästa skolkommun 2014 Bästa skolkommun 2014 Kommun Ranking Poäng Resurser Lön y. inom Vellinge 1 707 54 21 145 56 79 10 7 7 30 6 74 20 1 31 Piteå 2 1090 98 9 42 187 116 104 54 84 167 40 45 6 4 83 Nybro 3 1107 109 28 1 90 231

Läs mer

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån

Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011. 5. Lokala arbetsmarknader (LA 2008) 5. Local labour markets. 74 Statistiska centralbyrån Kartor Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 5. a er (LA 2008) 5. s 74 Statistiska centralbyrån Tabeller Regionala indelningar i Sverige den 1 januari 2011 12. a er (LA 2008) i nummerordning,

Läs mer

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9

Kommunalt grundskoleindex 2014 - Föräldraalliansen Sverige Kommungrupp - Ranking 1/9 Kommunalt grundskoleindex - Kommungrupp Ranking 2014 Måluppfyllelse Residual Pedagogisk personal Övrigt Fritidshem Index Ranking Lägsta 0,04 1,02 0,16 0,07 1,72 Högsta 1,02 1,99 0,41 0,53 3,05 Median 0,44

Läs mer

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning.

Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. 1 Fiberaccess estimerat som andel av befolkningen uppdelat på villor och flerfamiljshus, 2012 Källa: Beräkning av Bredbandsforum, 2013 - baserat på PTS Bredbandskartläggning. Fiber Totalt Fiber Villa Fiber

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november

Antal juridiska personer i varje kommun som ska deklarera senast 1 november BLEKINGE OLOFSTRÖM 46 4 3 53 BLEKINGE KARLSKRONA 229 32 30 291 BLEKINGE RONNEBY 105 5 11 121 BLEKINGE KARLSHAMN 144 6 15 165 BLEKINGE SÖLVESBORG 105 1 12 118 DALARNA VANSBRO 48 3 0 51 DALARNA MALUNG-SÄLEN

Läs mer

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun

Hundstatistik 2014 Antal hundar och ägare per län och kommun SKÅNE BJUV 1356 1883 SKÅNE HÖÖR 1798 2570 SKÅNE LUND 5553 7015 SKÅNE OSBY 1254 1659 SKÅNE ESLÖV 2906 4028 SKÅNE HÖRBY 1955 2819 SKÅNE LOMMA 1225 1530 SKÅNE MALMÖ 12253 14717 SKÅNE SJÖBO 2687 3956 SKÅNE

Läs mer

Sträckor med fast pris - Övriga landet

Sträckor med fast pris - Övriga landet Sträckor med fast pris - Övriga landet Flygplats Till Kommun/ort Pris per resa i vardera riktning Malmö Sturup Malmö 325,47 Malmö Sturup Lund 273,58 Malmö Sturup Lomma 428,30 Malmö Sturup Vellinge 415,09

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län

Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Tjänstepensionstoppen 2015 Sveriges kommuner, län för län Prognosen avser månadsutbetalningen av tjänstepensionen ITP 2 som totalt 550 000 tjänstemän tjänar in till i dag. Den del av ITP 2 som kallas för

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102

Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Antal hundägare och hundar per län och kommun per 20120102 Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2336 3148 BLEKINGE KARLSKRONA 4056 5379 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1082 1441 BLEKINGE RONNEBY

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Antal hundägare och hundar per län och kommun

Antal hundägare och hundar per län och kommun Antal hundägare och hundar per län och kommun Län Namn Kommun Namn Antal ägare Antal djur BLEKINGE KARLSHAMN 2431 3316 BLEKINGE KARLSKRONA 4296 5609 BLEKINGE OLOFSTRÖM 1134 1505 BLEKINGE RONNEBY 2580 3492

Läs mer

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228

Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 Antal personer som ska deklarera försäljning av bostad, både småhus och bostadsrätt Taxeringsår 2015 257 971 LAN NAMN ANTAL BLEKINGE OLOFSTRÖM 228 BLEKINGE KARLSKRONA 1 357 BLEKINGE RONNEBY 510 BLEKINGE

Läs mer

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30

Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Statistik Antal företag 2013-01-01 2013-06-30 Typ ROT RUT TOTALT Antal företag, riket 54 023 13 488 67 511 Antal företag per län 2013-01-01 2013-06-30 Län Typ Antal företag BLEKINGE ROT 836 BLEKINGE RUT

Läs mer

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen.

Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Statistiken som presenteras här gäller cabrioleter i trafik under maj 2011, dvs personbilar med karosserikod 25. Källa Transportstyrelsen. Län Antal cabroleter Per 1 000 invånare Kommun Antal cabroleter

Läs mer

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014

Förväntade kommunala skattesatser 2015 och nivån 2014 Förväntade kommunala er 2015 och nivån 2014 På sista sidan presenteras kommunerna som får högst respektive lägst total kommunalskatt 2015 och var höjningen blir störst. Detta är en bilaga till pdf "alskatten

Läs mer

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012

Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Statistik rot och rut antal köpare per kommun 2012 Län Kommun Typ Antal köpare okänt okänt RUT 511 okänt okänt ROT 882 BLEKINGE KARLSHAMN RUT 1 572 BLEKINGE KARLSHAMN ROT 3 803 BLEKINGE KARLSKRONA RUT

Läs mer

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140

Förändring i procent. Hela landet 2 120 434 1 401 000 +3 44% 552 000 120 4 140 Bilaga till analysen Så hög blir den nya skatten på småhus 2015 Kommun för kommun Uppskattning av förväntat 2015 baserat på småhusförsäljningarna 2013 och procentuell förändring jämfört med 2013 (2012

Läs mer

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun

Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Allmän fastighetstxering 2015 Småhus Antal fastighetsdeklarationer, respektive förslag till nytt taxeringsvärde, per län och kommun Län Kommunnamn Antal Dekl Antal förslag Stockholms Upplands Väsby 218

Läs mer

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan

Bältesanvändningen i din kommun - hela listan NTF 2011-10-28 Bältesanvändningen i din kommun - hela listan Kommun Län Total bältesanvändning Piteå Norrbotten 99,7% Hylte Halland 99,4% Lund Skåne 99,4% Kävlinge Skåne 99,2% Kungälv Västra Götaland 99,2%

Läs mer

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare

Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Kommunlista över flest nystartade enskilda firmor per invånare Rank Kommun Län Antal Antal nya firmor per 1000 invånare

Läs mer

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner

SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner .. SLAPP UT MORMOR En granskning av äldreboenden i Sveriges kommuner Produktionsfakta Utgivare Produktion Produktionsår Vänsterpartiets riksdagsgrupp Vänsterpartiets informationsavdelning 2011 2 Sammanfattning

Läs mer

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm

1(28) Antal åtgärder för vilka dispens avslagits. Antal åtgärder för vilka dispens medgivits. Antalet beslut om dispens. Stockholm. Botkyrka Stockholm Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2012. Naturvårdsverket, NV-00318-13. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2012 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK

Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern 2013:A RANK Nyföretagarbarometern I Nyföretagarbarometern, som är ett samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket, presenteras regelbundet dagsfärsk statistik över

Läs mer

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos)

Småhustaxeringen 2012 - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) -09-01 Småhustaxeringen - Taxeringsvärdeförändringar & fastighetsavgift per kommun (prognos) Förklaringar resp. : resp.

Läs mer

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00.

Telefonnummer till samtliga kontor går via Lantmäteriets Kundcenter: 0771-63 63 63. Öppettider: kl. 9.00-16.00. Adresslista Adress för ansökningar i inskrivningsärenden utgår ifrån vilken kommun din fastighet är belägen. Kontaktuppgifter till det kontor du ska skicka din ansökan framgår av nedanstående förteckning.

Läs mer

Statistik från MSB Fallolyckor 2010

Statistik från MSB Fallolyckor 2010 Om statistiken för fall 2010 Uppgifter om antal slutenvårdade personer 65 år eller äldre till följd av fallolyckor kommer från Patientregistret, Socialstyrelsen. Uppgifter om befolkningens storlek kommer

Läs mer

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011.

Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationsstatistik från barnhälsovården, januari 2011. Vaccinationstäckning bland barn födda 2008 vaccinerade med 3 doser Län Difteri Stelkramp Kikhosta Polio Hib-infektion* Pneumokocksjukdom 464 Stockholms

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Befolkning 2009. per capita 2009

Befolkning 2009. per capita 2009 Kommun Utsläpp per capita 2009 Befolkning 2009 Kommuntyp Sundbyberg 0,92 37722 Förortskommun till storstad Stockholms län Lidingö 1,30 43445 Förortskommun till storstad Stockholms län Tyresö 1,33 42602

Läs mer

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7

Andel deltagare efter kön (%) Antal Studiecirklar. Sammankomster. Deltagare Kvinnor Män. Riket 275 503 3 045 167 9 777 797 1 910 307 58,3 41,7 Tabell 6:1. Antal studiecirklar, sammankomster, studietimmar och deltagare efter kommun 2008 Table 6:1. Number of study circles, meetings, study hours and participants by municipality 2008 Antal Studiecirklar

Läs mer

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz

FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 / 3680-3700 MHz Bilaga 2 För samtliga tillstånd tillkommer 2000 kronor i handläggningsavgift per tillstånd förutom auktionslikviden. FDD1 FDD2 TDD1 TDD2 3600-3620 / 3700-3720 MHz 3620-3640 / 3720-3740 MHz 3660-3680 /

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014

Företagshälsovårdstjänster 2015 Dnr: 96-96-95-2014 Ort Leverantör Alingsås Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Anderstorp Aneby Arboga Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Arlanda Arvidsjaur Arvika Avonova Hälsa AB, 556500-6821. Askersund Avonova Hälsa AB, 556500-6821.

Läs mer

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL

Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL Nyföretagarbarometern 2010:B Kommungrupper enl. SKL NyföretagarCentrum har löpande sedan börjat av 90-talet redovisat utvecklingen över antalet nyregistrerade företag i landet på kommun- och länsnivå i

Läs mer

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis

Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Hela listan - Elever per psykolog kommunvis Tillgång till skolpsykolog? Kartläggning av landets kommuner 2011 Undersökningen är gjord under maj och juni 2011 med hjälp av telefonintervjuer med berörda

Läs mer

ABFs STUV-redovisning

ABFs STUV-redovisning Län Distr Nr Avdelning kod/namn Stockholms län 01 01 501 Stockholms län 1 Stockholm 80 Stockholm 901 Stockholm /studieprogrammet 80 Stockholm 902 Stockholm Syd 80 Stockholm 1003 Stockholm /Administrativa

Läs mer

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31

Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3. Län för län... 31 Rapport från Företagarna mars 2012 Bakgrund... 2 1. Andel kvinnor av den totala företagarpopulationen... 3 Län för län... 3 Kommun för kommun... 4 2. Andel företagare av kvinnor i arbetsför ålder... 10

Läs mer

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-09-07. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-09-07 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015

2015-11-02. Överenskommelser om flyktingmottagande och mottagna 2014 och 2015 Sida 1 av 7-11-02 r om flyktingmottagande och mottagna och Här har vi samlat aktuella uppgifter om vilka som har överenskommelser med länsstyrelsen om flyktingmottagande samt hur många flyktingar m.fl.

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85.

Uppgifterna ska gälla för 30 september 2014 och ska mailas till: anna.trinks@lj.se alternativt faxas till 036-32 50 85. 2014-06-18 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning

Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1 Bilaga 4 Enkät till kommuner Kultur- och fritidspolitikens utformning, finansiering och uppföljning 1. Ange kommun Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Avesta Bengtsfors

Läs mer

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36

Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 29 Kommunens Kvalitet i Korthet resultatredovisning 2014. KS 2015-36 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3

Värmdö 16 21 8 Österåker 0 0 3 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 1. Länsstyrelsernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun. Nedan redovisas länsstyrelsernas

Läs mer

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras.

2013-08-27. Stickprov av ovanstående uppgifter kommer göras. 2013-08-27 Senior alert Qulturum, Landstinget i Jönköpings län Box 702 551 20 JÖNKÖPING 036-321289, 036-321211 senioralert@lj.se www.senioralert.se Viktig information till samtliga kommuner från kvalitetsregistret

Läs mer

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet

Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet Resultatrapport Kommunens Kvalitet i Korthet DIN KOMMUNS TILLGÄNGLIGHET TRYGGHETSASPEKTER I DIN KOMMUN DIN DELAKTIGHET OCH KOMMUNENS INFORMATION DIN KOMMUNS EFFEKTIVITET DIN KOMMUN SOM SAMHÄLLSUTVECKLARE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2004:9) om utjämningsbidrag till och utjämningsavgift för kommuner för kostnader enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

Läs mer

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN

DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN DEN SVENSKA FRITIDSHUSMARKNADEN JULI 2013 Sida 1 Sammanfattning Detta är en rapport om utvecklingen på den svenska marknaden för fritidshus. Materialet i rapporten baseras på samtliga småhusköp som har

Läs mer

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se

För mer information, vänligen kontakta: Ulrika Eliason, informationschef El-Kretsen: 08-54 52 12 95, ulrika.eliason@el-kretsen.se Pressinformation 2014-02-18 Om statistiken: Statistiken ger en samlad bild av hur mycket elavfall, lampor och batterier som svenskarna återvann under 2013 i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen

Läs mer

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012

Avropsberättigade. Dokumenthantering 2012 - skrivare, MFP, programvaror och tjänster. KAMMARKOLLEGIET Statens inköpscentral 96-16-2012 Bilaga Avropsberättigade - skrivare, MFP, programvaror och tjänster 1 (6) Avropsberättigade Myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning Deltagare i

Läs mer

Kommunranking e-tjänster och appar

Kommunranking e-tjänster och appar Utifrån ett urval av enkätfrågorna i den enkätundersökning som SKL genomförde under våren 2014 kring e-förvaltning och e-tjänster i Sveriges kommuner, har ett sammanvägt index tagits fram som rankar kommunerna

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet

Samhällsbyggnadsnämnden. Beslutsärenden. Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00. Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Måndagen den 24 november 2014, kl. 17.00 Plats: Elffröken, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3.

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh]

Elnätsavg 2013 inkl moms [kr/kvm] Elnätsavg 2012 inkl moms [öre/kwh] Elnätsavg 2013 inkl moms [öre/kwh] Stockholms län Medel 66,3 68,2 33,7 2,9% 74,2 26 Nynäshamn MAX - kommunantal: 1; Elnätslev: Nynäshamn Energi AB Högsta/Lägsta 65% 43,7 1 Sollentuna MIN - kommunantal: 1; Elnätslev: Sollentuna Energi AB

Läs mer

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter

2. Vilka av 2. Vilka av följande insatser använde... Återkommande medborgarenkäter Kommun Län 1. Anger instruktionen för snöröjning och halkbekämpning av gång- och cykelbanor att detta ska ske samtidigt som snöröjning och halkbekämpning av prioriterade huvudvägar som kommunen ansvarar

Läs mer

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Tomtköundersökning per kommun. En rapport från Villaägarnas Riksförbund Tomtköundersökning per kommun En rapport från Villaägarnas Riksförbund Innehåll SAMMANFATTNING METOD... 1 AVGRÄNSNINGAR... 1 RESULTAT... 2 LÄNGST TOMTKÖER I LANDET... 2 KOMMUNER MED EFTERFRÅGAN PÅ KOMMUNALA

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Betala på pensionsskulden nu

Betala på pensionsskulden nu fakta Betala på en nu Hur ser det ut i din kommun? Ta ut problemen i förskott det lönar sig För fjärde året i rad sätter Skandia kommunernas er i fokus. Det gör vi eftersom en är en stor och viktig samhällsfråga

Läs mer

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna?

öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? öppna jämförelser Grundskola 2013 Tabellbilaga hur motiverar skolan eleverna? Tabellbilaga I tabellbilagan redovisar vi värden för samtliga kommuner. Kommunerna är indelade efter län är sorterade i alfabetisk

Läs mer

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities

Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Statistik 2014:2 Fordon i län och kommuner Vehicles in counties and municipalities Publiceringsdatum: 2014-02-06 Korrigerad: 2014-02-18 Kontaktperson: Trafikanalys Anette Myhr tel: 010-414 42 17, e-post:anette.myhr@trafa.se

Läs mer

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län

Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län 2010-12-22 Varannan ny bil en diesel i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-november visar att i Västra Götalands län har dieselbilarna ökat sin andel av nybilsregistreringarna

Läs mer

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel

Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel 2011-04-26 Ökad dieselandel och minskad etanolbilsandel BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-mars visar att en tydlig trend på den svenska bilmarknaden under de senaste åren är den

Läs mer

Nya bilar ökar mest på Gotland

Nya bilar ökar mest på Gotland 2010-10-18 Nya bilar ökar mest på Gotland BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-september visar att det län som hade den största procentuella ökningen av antalet nyregistrerade personbilar

Läs mer

Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?"

Appendix till rapporten Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses? Appendix till rapporten "Varför kan inte behovet av särskilda boendeformer tillgodoses?" Kommunernas svar på Planerad Stockholms län Upplands Väsby 55 15 6 5 Vallentuna 82 31 Österåker 80 22 2 8 7 Värmdö

Läs mer

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden

120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden 2011-08-18 120-gramsdieslar störst på miljöbilsmarknaden BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-juli visar att koldioxidsnåla sk 120- gramsdieslar, dvs dieselbilar som släpper ut högst

Läs mer

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB)

1(73) Antal åtgärder som medgivits i besluten om dispens. Antal beslut om dispenser som Länsstyrelsen överprövat (19:3b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013. Naturvårdsverket, NV-00640-14. Bilaga 2. ernas strandskyddsbeslut 2013 per kommun 1 Tabell 1K. Beslut om strandskyddsdispens. Antal

Läs mer

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län

Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län 2012-05-22 Högsta miljöbilsandelen i Västra Götalands län BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-april visar att Västra Götalands län har den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Bilaga A12. Avropsberättigade

Bilaga A12. Avropsberättigade 1(7) Bilaga A12 Avropsberättigade 2(7) Avropsberättigade Ramavtal e-förvaltningsstödjande tjänster Statliga myndigheter under regeringen Deltar med stöd av förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Läs mer

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen

Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen 2010-06-21 Gotland behåller förstaplatsen på miljöbilstoppen BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik för januari-maj visar att Gotland behåller förstaplatsen som länet med den högsta miljöbilsandelen

Läs mer

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012)

Dieselandel per län (nyregistreringar januari 2012) 2012-02-27 Nytt rekord: 88 procent dieselandel i Jämtland i januari BIL Swedens läns- och kommunfördelade statistik visar att 88 procent av de nyregistrerade bilarna i Jämtlands län var dieslar i januari.

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter (ÅFS 2005:5) om åklagarkamrarnas lokalisering och verksamhetsområden; Utkom från trycket

Läs mer

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc

Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Kommun Svensk GlasÅtervinning AB Hammar Tel.nr. vx / kundtj. etc Entreprenör Ale Ale kommun 0303-330000 Alingsås SITA Sverige AB Region Mellan 021-349160 Alvesta Alvesta Renhållnings AB 0472-15190 Aneby

Läs mer

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen

Kostnad per brukare. Kostnader för sista levnadsåret 2012-12-05. Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnader för sista levnadsåret Resultat från fyra kommuner i Västra Götalandsregionen Kostnad per brukare Brukarrelaterad uppföljning inom individ- och familjeomsorg Underlag för jämförelser, verksamhetsplanering

Läs mer

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil

Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil 2012-07-16 Mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för januari-juni visar att mer än varannan ny bil på Gotland är en miljöbil. Gotlands

Läs mer

Högst miljöbilsandel på Gotland

Högst miljöbilsandel på Gotland Högst miljöbilsandel på Gotland Ny statistik från BIL Sweden visar att varannan ny bil som registrerades på Gotland janmars i år var en miljöbil. Det gör Gotland till det län i Sverige som har den högsta

Läs mer

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB)

Antal. beslut om. Antal. dispenser. beslut om. Antal medgivande/bifall. som Lst upphävt. dispenser som Lst överprövat (19:3 b MB) Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2011. Naturvårdsverket, NV-00289-12. Bilaga 2. Kommunernas strandskyddsbeslut 2011 per kommun Nedan redovisas kommunernas strandskyddsbeslut

Läs mer

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning

Stora regionala skillnader i rekrytering av unga till högre utbildning STATISTISK ANALYS 1(16) Avdelning / löpunmmer 2014-10-06 / Nr 7 Analysavdelningen Handläggare Staffan Nilsson 08-5630 8756 staffan.nilsson@uka.se Universitetskanslersämbetets statistiska analyser är en

Läs mer

Uppdrag direkt av kommun el annan

Uppdrag direkt av kommun el annan Ingrid Kennborn AB Genomförda uppdrag 2002 och framåt - augusti 2008 Uppdrag direkt av kommun el annan Fortbildning/ utbildning med Sol och LSS som grund kring Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner

3, KF 2014-02-05 00:00. Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 Rapporter - jämförelser andra kommuner 3, KF 2014-02-05 00:00 / :s bilaga: Rapport Servicemätning 2013 RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post ÖSTERSUND Januari 2014 BOX 55650

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1990:1018) med instruktion för Kriminalvårdsverket; SFS 1998:1239 Utkom från trycket den 6 oktober 1998 utfärdad den 24 september 1998.

Läs mer

Vad kostar det att bo?

Vad kostar det att bo? Vad kostar det att bo? En rapport om driftskostnader för småhus i Sveriges 290 kommuner Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750 01 00

Läs mer

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster

Omvärldsfakta. Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen. Stora skillnader i pendlingsmönster Nr2:2014 Omvärldsfakta FAKTABLAD FRÅN ARENA FÖR TILLVÄXT ETT SAMARBETE MELLAN SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING, SWEDBANK OCH ICA Regionförstoring Nyckel för kompetensförsörjningen Regionförstoring är ett

Läs mer