Eda kommun årsredovisning 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Eda kommun årsredovisning 2009"

Transkript

1 Eda kommun årsredovisning 2009

2 Innehåll 1 Eda kommun 3 Förvaltningsberättelse 7 Omvärldsanalys 15 Sammanställd redovisning 28 Redovisningsprinciper 30 Personalekonomisk redovisning Barn- och bildningsnämnden 38 Socialnämnden 44 Kultur- och fritidsnämnden 48 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 53 Byggnadsnämnden 56 Kommunstyrelsen 63 Kommunrevisionen 64 Förvaltningsberättelse Eda Bostads AB 67 Förvaltningsberättelse Eda Energi AB 68 Förvaltningsberättelse Valfjällets Skicenter AB Foto: Marcus Brolin Sidor: 3, 30, 34, 40 Foto: Tina Lundberg Sidor: 6, 8, 13

3 Förvaltningsberättelse Årets resultat Kommunkoncernens resultat är tkr. Av detta står bolagen för 790 tkr och kommunen för tkr. Kommunens resultat fördelas så att skattefinansierad verksamhet visar 4,1 mkr i resultat medan affärsverksamheten visar 6,5 mkr i resultat. Resultat kommunen (kr/inv) års resultat ( 277 kr/inv.) vilket innebär att kommunen inte klarar det lagstadgade balanskravet (se not 8 sid. 19). Underskottet för 2009 innebär att kommunfullmäktiges resultatmål på lägst 1,5 % inte uppnåtts. Om årets resultat i årsredovisningen är negativt ska, i enlighet med kommunallagens balanskrav, resultatet regleras och det egna kapitalet återställas senast tre år efter det att det negativa resultatet uppkom. I speciella fall kan det finnas skäl att acceptera avsteg från kravet på reglering. Av lagtexten framgår att fullmäktige får besluta att ett negativt resultat inte behöver regleras om kommunen kan hänvisa till synnerliga skäl. Av författningskommentarerna framgår att synnerliga skäl kan vara större omstruktureringskostnader samt om kommunen har en stark finansiell ställning. En nedskrivning av det bokförda värdet på Kongsbergsfastigheten med hänvisning till ett antaget marknadsvärde skapar förutsättningar för minskade framtida kostnader, bland annat i form av kapitaltjänst och eventuella reaförluster. Verksamheternas nettokostnader Nämnderna har ökat sina nettokostnader med 20,7 mkr medan skatteintäkterna och generella statsbidrag samt utjämning har ökat med 8,3 mkr. Verksamheternas nettokostnad i kommunen har jämfört med 2008 ökat med 5,4 %. Barn- och bildningsnämnden har ökat sina nettokostnader med 0,2 % jämfört med Motsvarande siffra för socialnämnden är en ökning av nettokostnaderna med 3,5 %. Kostnaderna för kommunens avskrivningar har ökat med 414 tkr jämfört med I de av kommunfullmäktige fastställda principerna för ekonomisk styrning är kommunens målsättning att maximalt 97,5 % av kommunens intäkter från skatte- och statsbidrag skall användas för den löpande driften (verksamheternas nettokostnader) vid slutet av planperioden. Resultatet för 2009 innebär att 101,75 % av intäkterna gick till driften av verksamheterna. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna (procent) Förvaltningsberättelse

4 Skatteintäkter, utjämningssystem och generella statsbidrag Sammantaget har intäkterna från kommunalskatt, generella statsbidrag och utjämningssystemen ökat med 8,3 mkr 2009 och uppgår nu till tkr. Av dessa intäkter är 268,9 mkr hänförbara till skatteintäkter. Eda kommuns eget skatteunderlag genererar 70,7 % av de totala intäkterna från skatte- och statsbidragsintäkter. Den låga medelskattekraften utgör en finansiell risk om utjämningssystemen ändras i framtiden. Slutavräkning av 2007 års skatteintäkter ingår i resultatet med tkr. Preliminär slutavräkning för 2008 har redovisats med tkr. Skatteintäkter och statsbidrag visar en negativ avvikelse mot budget med 357 tkr. Finansnetto Kommunens finansnetto 1 förbättrades från tkr 2008 till tkr Finansnetto (tkr) Investeringsvolym (tkr) Kommunen har vid 2009 års bokslut materiella anläggningstillgångar till ett bokföringsmässigt värde av 379 mkr varav 361 mkr i mark, byggnader och tekniska anläggningar. Avskrivningarnas andel av skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 1,5 % om man jämför 2009 med Totalt hade kommunen avskrivningar på 28,1 mkr. Avskrivningarnas andel av skatteintäkterna (procent) 7, Budget ,5 0 6, ,5 Under perioden har finansnettot förbättrats med 4,2 mkr. Bidragande orsak till detta är att kommunen numera är skuldfri då det sista lånet från byggnationen av Gunnarsbyskolan löstes under hösten Investeringsredovisning Kommunens investeringsnivå har sjunkit tillbaka något även om nivån fortfarande är hög för en kommun av Edas storlek. Drygt 30,5 mkr har investerats i ett fyrtiotal projekt under Den budgeterade investeringsvolymen 2009 var 35,3 mkr inkl. överföringar från 2008 och tilläggsanslag. 1 Finansiella intäkter finansiella kostnader. 5, Anledningen till den stora ökningen är en nedskrivning av bokfört värde på en industrifastighet på 6 mkr. Årets investeringsnivå har kunnat täckas genom nettot från den löpande verksamheten och kommunen har inte behövt ta upp nya lån. Kassa- och banktillgångarna var 39 mkr vid årsskiftet vilket innebär en ökning på 14,8 mkr jämfört med bokslutet Pensionsskuld Skulden för pensioner intjänade från och med 1998 har växt med 200 tkr till 8,3 mkr. Ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade t.o.m har vuxit med 6 mkr till 202,2 mkr. I december 2002 placerades 9,5 mkr långsiktigt i syfte att möta framtida utbetalningar. Placeringarna har Förvaltningsberättelse 4

5 omsatts och har ett bokfört värde på 12,1 mkr. Där efter har ytterligare 9,9 mkr placerats långsiktigt med samma syfte. Driftsredovisning Kommunfullmäktige beslutade i november 2008 om budget för Budgeten för 2009 uppvisade ett resultat på tkr. I mars 2009 tog fullmäktige beslut om en reviderad budget. Beslutet innebar en resultatnivå på 239 tkr. Skälet till att budgeten reviderades var att de finansiella förutsättningarna i form av skatteintäkter och statsbidrag försämrades med anledning av lågkonjunkturen. Ett annat skäl var att socialnämnden och barn- och bildningsnämnden aviserade behov som inte var kända när budgeten fastställdes i november. Kommunfullmäktige beviljade inga resultatöverföringar från 2008 in i 2009 års budget. Under året har heller inga tilläggsanslag beviljats. Nämndernas budgetavvikelser Kommunstyrelsen (kommunledningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen) redovisar ett överskott på totalt tkr. På kommunchefens ansvar beror överskottet på 315 tkr främst på lägre lönekostnader än budgeterat. Administrativa avdelningens överskott beror främst på att anslaget till oförutsett inte har förbrukats som planerat (+ 2,6 mkr). Anledningen till överskottet på IT-en heten (220 tkr) kan härledas till det beslut som togs avseende återhållsamhet gällande inköp. Personalavdelningens överskott beror främst på att anslaget till företagshälsovård inte utnyttjats fullt ut (250 tkr). Resten av överskottet beror på att AME:s verksamheter lönebidrag och OSA har fått mer bidrag än budgeterat samt att fler personer än förväntat har anvisats till kommunen från arbetsförmedlingen inom åtgärden JOB. Näringslivsenhetens överskott beror bland annat på inköpsstoppet som innebar restriktivitet med användandet av medlen. Samhällsbyggnadsförvaltningen redovisar följande avvikelser i stort: Staben redovisar ett överskott på 600 tkr. Detta beror bland annat på att bidrag från länsstyrelsen för utbyggnad av cirkulationsplats vid Tallmokorset som ansöktes 2004 och skulle utbetalas 2005 har utbetalats under 2009 med kr. Vidare har förvaltningschefen utsetts till VD för Eda Energi AB fr.o.m. juni Enligt beslut ska 25 % av lönen för teknisk chef belasta energibo laget. Detta minskar lönekostnaden för teknisk chef med kr vilket inte var budgeterat. Antalet ansökningar om bidrag till enskilda vägar utan statsbidrag, s.k. utfartsvägar, skogsbilvägar och bidrag till enskilda VAanläggningar har i likhet med 2008 varit få under 2009 vilket resulterat i ett budgetöverskott. Bidragsverksamheten har tagits bort fr.o.m Kostnader för exploateringsfastigheter redovisar ett överskott på kr på grund av mycket låg verksamhet orsakad av lågkonjunkturen. Gatusektionen redovisar ett överskott på 200 tkr för vinterväghållning tack vare ett gynnsamt och milt vinter väder. VA-verksamheten redovisar ett underskott på tkr beroende på akuta reparationer på ledningsnätet i samband med driftstörningar och renhållningsverksamheten redovisar ett överskott på 740 tkr främst beroende på återbetald deponiskatt för deponerat slam som komposterats och körts ut som anläggningsjord samt för returflis. För fastighetssektionen gäller att out hyrda industri lokaler redovisar ett underskott på 681 tkr främst beroende på att Kongsberglokalen är outhyrd. Reparationskostnaderna har överstigit budget med 813 tkr och underhållskostnaderna har överskridits med 670 tkr. För att kompensera underskotten har ambitionsnivån av seende fastighetsskötsel minskats med 982 tkr. Eftersom hyrorna varit oförändrade 2009 i förhållande till före gående år har kapitalkostnaderna inte justerats. Detta har också bidragit till att den totala hyresförlusten endast blivit 451 tkr. Kostsektionen visar ett budgetöverskott på 250 tkr som beror på minskade hyreskostnader för kyl container, minskade programkostnader för data, minskade vikariekostnader samt ökade intäkter genom beställningar från nya kunder. Räddningstjänstens resultat för år 2009 redovisar ett underskott på 267 tkr. Personalkostnaderna överskrids med 251 tkr till stor del beroende på ett ökat behov av räddningspersonal vid insatser som genomförts. Ökningen är ca. 350 mantimmar jämfört med åren 2007 och Förklaringen finns i ökat antal larm och tidsåtgång vid insatser. 5 Förvaltningsberättelse

6 Resultatet för byggnadsnämndens samlade verksamhet visar ett överskott på 420 tkr, varav 350 tkr härrör från minskade personalkostnader. (Kommunarkitektens tjänstledighet from oktober samt att bygglovsingenjören arbetat 80 %). Resterande överskott kommer av kortare sammanträden för byggnadsnämnden och samt registerhållning. Miljö- och hälsoskyddsnämndens resultat ger ett överskott om 281 tkr för Överskottet beror dels på högre intäkter än budgeterat samt att resursen miljöjuridisk kompetens ej nyttjats under året. Barn- och bildningsnämndens resultat visar ett underskott med 690 tkr. Respektive verksamhet har i stort sett bedrivits enligt tilldelad budget. Avvikelser finns inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan, som har ett underskott på interkommunala ersättningar. Fler elever väljer dyra program och fler elever går mer än tre år i gymnasieskolan. Ytterligare avvikelser gäller vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare). På grund av ökad arbetslöshet har fler vuxna kommuninvånare på börjat studier. Dessutom har en inflyttning från andra länder till kommunen ökat och de som flyttar hit har rätt att lära sig svenska språket genom kommunens försorg. En annan avvikelse handlar om interkommunala ersättningar inom grundskolan. Allt fler grundskoleelever har valt att gå i friskolor, något som kommunen inte kan säga nej till. Socialnämndens resultat visar ett underskott på tkr. De större avvikelserna fördelar sig enligt följande: Hemvård, korttidsvård och särskilt boende uppvisar stora överskott, sammanlagt tkr. Budget för bostadsanpassning överskreds med 828 tkr. Omsorger om personer med funktionsnedsättning drabbades av oförutsedda och höga kostnader då personer med stora behov av assistanshjälp debuterade. Även om försäkringskassan står för större delen av kostnaderna så ska kommunen står för de första 20 veckotimmarna. Varje ny assistansberättigad kostar kommunen 256,8 tkr. Tre nya ärenden och ett fjärde där kommunen fick stå för hela kostnaden (851 tkr) samt omställningskostnader vid flytten av Patronen förklarar underskottet på tkr. Individ- och familjeomsorg har varit hårt anlitat av skäl som hänger samman med striktare tillämpning av vårdgrannars regelsystem och det pressade sysselsättningsläget. Så förekommer lokala variationer, som i Eda kommun tar sig uttryck i flera institutions placeringar än vanligt, bl.a. en SIS-placering. Detta har varit nödvändigt efter det att hemmaplanslösningar inte fungerat. Sammanlagt slutar IFO-verksamhetens nota på ett underskott med tkr. Kultur- och fritidsnämnden resultat visar på ett underskott på 256 tkr. Det negativa resultatet kan framförallt förklaras med minskade försäljningsintäkter inom turistbyråverksamheten, och förhöjda driftskostnader i form av elkostnader vid kommunens fritidsanläggningar och vid Morokulien Infocenter. Vid fyra tillfällen under året har en ekonomisk uppföljning med prognos för helåret tagits fram. Uppföljningstillfällena är mars, maj, augusti och oktober. Prognosarbetet förbättras ständigt och hjälper till att hålla budgetdiskussionen levande under året. Efter maj månad prognostiserades ett underskott för kommunen på ca. 9 mkr. Även efter augusti månad presenterades en liknande prognos. Skälet till de negativa prognoserna var till största delen de nedreviderade skatteunderlagsprognoserna samt befarade överskridanden när det gäller försörjningsstöd och institutionsplaceringar. I slutet av året förbättrades prognoserna avseende skattintäkterna. Vidare togs beslut om återhållsamhet när det gällde inköp. Sedan tidigare gällde även anställningsstopp. Förvaltningsberättelse 6

7 Omvärldsanalys Hur påverkar omvärlden kommunens förutsättningar? Den frågan söker omvärldsanalysen besvara. Att ha insikt om att händelser över hela världen påverkar kommunen, och hur den påverkas, gör det lättare att fatta beslut i den egna verksamheten. Globala ekonomiska perspektiv År 2009 var finanskrisens mörka år. Finanskris och lågkonjunktur påverkade och förstärkte varandra. Men hur gick det egentligen, och hur ser läget ut inför det kommande året? Diagram A: Sammanlagd BNP-tillväxt i världen (procent) Källa: IMF Advanced economies, forecast 2008 Advanced economies World, forecast 2008 World Emerging & developing economies, forecast 2008 Emerging and developing economies Genom att titta på förändringar i BNP-tillväxten kan man få en bild av konjunkturläget i olika delar av världen. I Diagram A kan man utläsa dels hur man år 2008 prognostiserade tillväxten för (streckade linjer), dels hur det verkliga utfallet blev under 2009, samt hur prognosen för åren (heldragna linjer) ser ut nu. Prognoserna kommer från IMF (Internationella Valutafonden), som i sin tur hämtar data ifrån världens alla stater. Ur diagrammet kan man utläsa att prognosen från 2008 var betydligt mer optimistisk än det faktiska utfallet blev; tillväxten under 2009 blev betydligt lägre än man tidigare förutsett, och svängningarna var kraftigare. Starkast nedgång upplevde industriländerna, med en negativ tillväxt på 3,2 procent. I utvecklingsländerna avtog tillväxten från drygt 6 procent till 2 procent. Även om 2009 blev ett i ekonomiska termer mörkare år än förväntat, kan man konstatera att prognosen för år 2010 är betydligt positivare än tidigare. Faktum är att det förefaller som om botten är nådd och att trenden nu kan börja vända uppåt, även om bakslag inte kan uteslutas. Det är tydligt att den ekonomiska återhämtningen varierar mycket i styrka mellan olika regioner och länder. EU-området förväntas ha en låg ekonomisk tillväxt, runt 1 procent. Även inom EU är bilden splittrad. Spanien förväntas ha en fortsatt negativ tillväxt ( 0,6 procent), medan Tyskland befinner sig i andra änden av spektrumet med en tillväxt på 1,5 procent. Det kan vara ett gott tecken för Sverige. Tyskland, som är en av Europas starkaste ekonomiska motorer och en av Sveriges viktigaste handelspartner, har en relativt hög tillväxt. Den låga tillväxten i industriländerna har dock en återhållande effekt på Sveriges tillväxt. Det är bland utvecklingsländerna man finner den starkaste återhämtningen. Framför allt i Asien i synnerhet i Kina och Indien saktade BNP-tillväxten knappt in under Enligt prognosen har Kina och Indien även den mest fördelaktiga utvecklingen i framtiden, med en ekonomisk tillväxt på 10 respektive 7,7 procent. 7 Förvaltningsberättelse

8 När den globala återhämtningen från krisen förhoppningsvis kommit igång under 2010 (se diagrammet ovan), förväntas tillväxttakten avta. För industriländerna väntas tillväxttakten ligga mellan 2 och 3 procent de kommande åren. Utvecklingsländerna förefaller ha en något mer positiv utveckling. En relevant fråga är om återhämtningen är ett resultat av de massiva finanspolitiska och finansiella åtgärder som vidtogs över hela världen under 2009, eller om det är ett resultat av en stärkt efterfrågan. En stärkt efterfrågan är den långsiktiga lösningen på de ekonomiska problemen, medan de finansiella insatserna avhjälper kortsiktiga, akuta problem. Med tanke på hur BNP-prognoserna ser ut, kan man anta att åtgärderna och stödpaketen motverkat krisens värsta konsekvenser, men att efterfrågan på varor och tjänster kommer att vara fortsatt svag. Därför förväntas tillväxttakten avta efter Det är en hypotes som stöds av det faktum att utvecklingsländerna klarar sig så mycket bättre, helt enkelt för att de har en högre intern efterfrågan, vilket i sin tur är en följd av att de utvecklas. Diagram B visar BNP-förändringen mellan 2008 och 2009 samt prognoser för , för Sverige, euroområdet, USA och Norge. Det är uppenbart att Sveriges BNP-tillväxt inte bara var negativ, utan också tämligen låg i jämförelse med andra Det är främst ett resultat av ett katastrofalt tredje kvartal med en negativ tillväxt på nästan 18 procent. Jämfört med euroområdet, USA och Norge drabbades Sverige mycket hårdare hade Sverige en högre tillväxt än både Norge och euroområdet. Det förefaller även klart att trenden vände någon gång under Diagram B: BNP i urval Källa: IMF Norge USA Euroområdet Sverige Inför de kommande åren beräknas Sverige få en relativt positiv utveckling, medan det förefaller gå långsammare för euroområdet och Norge. Norge drabbades av krisen med en viss eftersläpning. Det verkar innebära att Norge heller inte drabbas lika hårt. Enligt IMF ser det ut som att Norges tillväxt planar ut på runt 2 procent åren efter Under samma period förväntas Sverige ha en högre tillväxttakt. I egenskap av gränskommun har Eda draghjälp av norska konsumenter, därför är en positiv utveckling i Norge önskvärd. Prognosen inför framtiden ser alltså någorlunda ljus ut. Man skulle kunna säga att det efterlängtade ljuset i tunneln äntligen syns och att konjunkturen nu bör vända uppåt. Emellertid lär det ta ett tag innan effekterna av vändningen märks. Vägen till återhämtning förefaller under alla omständigheter bli lång. Genom det så kallade BNP-gapet, som är skillnaden mellan faktisk BNP och potentiell BNP, kan man få en indikation om hur lång tid återhämtningen kan ta. Enligt Konjunkturinstitutet uppgår BNP-gapet till cirka 6 procent år Det innebär att gapet inte sluts förrän 2014 under förutsättningen att Sverige har en årlig tillväxt på 4 procent. Kort sagt riskerar Sveriges ekonomi att inte kunna utnyttja sina resurser optimalt förrän om cirka fyra år. Förvaltningsberättelse 8

9 För att få en bredare bild av läget kan det vara lämpligt att titta närmare på hur arbetsmarknaden förväntas utveckla sig i framtiden. Diagram C visar aktuell statistik över antal varsel. Det ger en bild av vilken sektor som drabbats hårdast. De bakomliggande orsakerna till varsel kan vara flera, men till syvende och sist rör det sig om bristande efterfrågan efter de varor och tjänster som företagen tillhandahåller. Diagram D: Arbetslöshet Diagram C: Antal varsel per sektor Källa: AMS Offentlig förvaltning, utbildning, hälso-sjukvård, sociala tjänster Parti- och detaljhandel Byggverksamhet Tillverkningsindustri (summa) Krisen drabbade den svenska tillverkningsindustrin särskilt hårt. Det gäller även Eda, speciellt genom den koppling som finns till bilindustrin. Därför är SAAB:s (men också Volvos) existentiella kris viktig för Eda kommun. Även om företagen räddas, och med dem en mängd arbetstillfällen, kan det vara relevant att fundera kring var och i vilken form de kommer att verka i ett längre perspektiv. Krisen förvärrade situationen för bilindustrin, men samtidigt har många företag däribland Ford (som äger Volvo) och General Motors (som fram till i februari 2010 ägde SAAB) länge haft lönsamhetsproblem. Krisen bidrar till en naturlig om än obehaglig självsanering av marknaden. Industrisektorn kan vara extra känslig under återhämtningen Det ekonomiska läget förefaller hur som helst ha stabiliserat sig. Arbetslösheten i Sverige är hög. År 2009 låg den över 8 procent och den förväntas stiga under (Se Diagram D. Notera att det enbart är öppen arbetslöshet som redovisas i diagrammet.) Källa: Riksbanken Arbetslösheten börjar enligt Riksbanken sjunka först under 2011, men man kan inte bortse från att den fortsätter att vara hög de kommande åren. Det ställer krav på kommunerna. Enligt Riksbanken kan arbetslösheten stiga till drygt 9 procent innan den börjar sjunka. Mer pessimistisk är Konjunkturinstitutets prognos, som säger att den öppna arbetslösheten uppgår till hela 10,4 procent Enligt Konjunkturinstitutet ökar arbetslösheten, i synnerhet inom det privata näringslivet, ända fram till Anledningen är att det fortfarande finns stora rationaliseringsbehov. Den expansiva finanspolitiken gör att sysselsättningen inom den offentliga sektorn kan öka något redan under En fortsatt expansiv ekonomisk politik behövs. Krisen och lågkonjunkturen drabbar inte alla hushåll och individer på samma sätt. De som har arbete och en stabil inkomst, behöver inte märka särskilt mycket av krisen. Den mycket låga räntan och låga priser kan i vissa fall tvärtemot inbjuda till en ökad konsumtion. Konsumenternas egen uppfattning om sin situation pekar i positiv riktning, något som illustreras i Diagram E. 9 Förvaltningsberättelse

10 Diagram E: Consumer Confidence Index >110: mycket starkare ekonomi än normalt (++) : starkare ekonomi än normalt (+) : svagare ekonomi än normalt (-) <90: mycket svagare ekonomi än normalt (--) Källa: Konjunkturinstitutet Risken finns också att hushållens belåning blir för hög. När tiderna blir bättre och räntorna stiger, finns en risk att en del hushåll kan få betalningssvårigheter. Diagram F ger en bild av reporäntans utveckling hittills, samt en prognos för framtiden. Reporäntan är, lite förenklat, Riksbankens styrränta genom vilken man styr övriga bankers utlåningsräntor. De i sin tur påverkar företagens och privatpersoners investeringsrespektive konsumtionsförmåga. Diagram F: Reporänta (procent) Den låga räntan är ett mycket viktigt verktyg för att stimulera ekonomin det blir billigare att investera, men också konsumera, genom lån. Huvudsyftet med reporäntan är att ha kontroll över inflationen; det är Riksbankens uppgift att hålla den årliga inflationstakten runt 2 procent. Räntan höjs om ekonomin börjar bli överhettad. Sker motsatsen sänks räntan. Med det i åtanke kan man alltså genom att studera den prognostiserade ränteutvecklingen få en bild av Riksbankens syn och förväntningar på framtiden. Under året räknar man med att behöva påbörja en successiv höjning av räntan och fortsätta med det de kommande åren. Med andra ord kan man något förenklat anta, att en uppåtgående trend i konjunkturen gör sig märkbar det kommande året. Sakta men säkert kommer bättre tider. Sammanfattningsvis går Sverige mot bättre tider, men återhämtningen tar tid. De största orosmolnen förefaller vara den växande arbetslösheten, att insatserna för att motverka finanskrisen överges eller upphör för tidigt, men också kraftiga prisökningar. Ur ett kommunalt perspektiv verkar det inte som om man kan börja tala om bättre tider förrän tidigast Regionala och lokala perspektiv Befolkning Befolkningen förväntas öka i Värmland. Prognoser visar en ökning med 14 procent fram till En SCB-studie från 2008 visar att befolkningsförändringen för Eda kommun sannolikt blir marginell fram till Karta 1 visar FA-regionernas befolkningsutveckling mellan 2000 och En FA-region är en geografisk indelning som utvecklats av Tillväxtverket. Den definieras som en grupp av kommuner som i hög grad är självförsörjande vad gäller arbetstillfällen. Indelningen i olika regioner baseras på arbetspendlingen över kommungränserna Källa: Riksbanken Förvaltningsberättelse 10

11 Karta 1: FA-regionernas befolkningsutveckling Det är främst de mindre Norrlandsregionerna som upplevt en negativ befolkningsutveckling, med en minskning på över 10 procent. Eda, som definieras som en egen FA-region, har en negativ utveckling som dock minskade med över 5 procent. Samtidigt vände utvecklingen i Årjäng och Strömstad från att vara negativ till att bli positiv. Den högsta befolkningstillväxten finner man i Malmöregionen. En hypotes där Norrlandsregionerna är undantaget är att det kan ha ett samband med att tillväxtregionerna är gränsregioner. Under sådana förhållanden kan Eda ha en fördel i jämförelse med många andra kommuner och regioner. I kartan finner man även en intressant illustration över befolkningsminskningen i östra Värmland och södra Dalarna som kan kopplas till den så kallade Centrum- Periferi-teorin. I det här sammanhanget innebär det, lite förenklat, att centrum växer, till fördel för sin periferi som den absorberar, Årjäng och Strömstad är i varierande grad periferi till Oslo, Karlstad och Göteborg och har vänt en negativ befolkningsutveckling. Därför kan förutsättningarna finnas även i Eda. Eda har en åldrande befolkning, vilket ökar problematiken. För en ekonomisk utveckling som är långsiktigt hållbar krävs bland annat att det finns arbetskraft. Vissa kommuner tar till drastiska åtgärder och åker utomlands, bland annat till Nederländerna, för att marknadsföra sin kommun. Andra kommuner erbjuder inflyttningsbidrag. Enligt en nyligen genomförd undersökning finns en relativt stor andel sommargäster i Eda kommun, som kan vara föremål för någon form av marknadsföringsinsatser. En annan intressant tendens är regionalisering och sammanslagning, som åtminstone delvis kan ses som försök till lösningar på problemen. Samarbete mellan kommuner och andra organisationer blir allt vanligare. Ett exempel finns söder om Eda kommun, där Säffle och Åmål väckt en gammal fråga om sammanslagning till liv. Sjukvårdspartiet i Säffle, som aktualiserat frågan, är heller inte negativt till att utöka samarbetet i vilken form det nu kan tänkas vara eller bli till att omfatta även Bengtsfors och Årjängs kommuner. Vänder man blicken mot Värmland som enhet och betraktar Karta 2, kan man se hur befolkningens storlek förändrades under det gångna året. Karta 2: Förändringar i invånarantal 2009 (%) Källa: Tillväxtanalys Procentuell förändring g 1 < g 0,1 0,9 g 0,9 0 g < - 1 Källor: AMS & SJK Den Värmlandskommun som hade den mest fördelaktiga utvecklingen är Hammarö kommun, med en befolkningsökning på 1,2 procent under Det är just området kring Karlstad som växer: Hammarö, Karlstad, Kil och Kristinehamn. Störst minskning hade Hagfors, Grums och Torsby. De minskade med 1,5 procent. Eda kommuns befolkning minskade med 1,2 procent. 11 Förvaltningsberättelse

12 ARBETSMARKNAD Karta 3: Arbetslöshet januari 2010 (%) Procent g 5,3 < g 4,7 5,2 g 3,9 4,6 g < 3,8 Genomsnitt 4,6 % i Värmland Å ena sidan är arbetslösheten alltså ganska låg i Eda i jämförelse med andra Värmlandskommuner. Å andra sidan hade Eda en av de kraftigaste ökningarna av arbetslösheten 2009, vilket ger en indikation om kommunens känslighet för internationella skeenden och processer. Med tanke på arbetslösheten i Sverige (som enligt Riksbanken var över 8 procent 2009 och i februari 2010 förväntas ha passerat 9 procent) har Värmland hittills klarat sig relativt bra. MER OM EDA KOMMUN FAKTA: EDA KOMMUN Källor: AMS & SJK Arbetslösheten i Värmland redovisas i Karta 3. De östra kommunerna är hårdast drabbade. I januari 2010 hade Munkfors en arbetslöshet på 5,8 procent, medan Filipstad, Storfors och Hagfors låg på 5,3 procent. Lägst är arbetslösheten på Hammarö och i Årjäng, med en arbetslöshet på 3,4 respektive 3,8 procent. Eda hade i januari en arbetslöshet på 3,9 procent, vilket i jämförelse med övriga Värmlandskommuner är ganska normalt. Den genomsnittliga arbetslösheten är 4,6 procent i Värmland. Karta 4 visar i vilken utsträckning arbetslösheten förändrades i de värmländska kommunerna under året. Den ger också en bild av hur det ekonomiska läget påverkade arbetslösheten. Karta 4: Förändring i arbetslöshet 2009 (%) Procentuell förändring g 55 < g g g < - 12 Yta 900 km² Folkmängd ( ) Folkmängd/yta Tätorter Medelålder Medelinkomst 9,55 invånare per km² Charlottenberg Åmotfors Koppom 44,5 år (riksgenomsnitt 41 år) kr (riksgenomsnitt kr, år 2008) Geografiska förutsättningar Eda kommun har ett strategiskt fördelaktigt geografiskt läge vid gränsen mot Norge. Inom en femtonmilsradie runt kommunen bor över två miljoner människor. Inom samma radie finns mer än fyra flygplatser. Järnvägsförbindelserna är relativt goda, och närheten till Oslo gör även att tillgången till havet, färjor och rederitrafik är god. Källor: AMS & SJK Störst ökning av arbetslösheten finner man i Arvika och Eda, där den ökade med 83,1 respektive 77 procent. Sannolikt kommer de flesta arbetslösa från industrisektorn. Finanskrisen är troligen den största orsaken till ökningen. På en tredjeplats kommer Årjäng, med en ökning på 67,4 procent, följt av Storfors med 57,9 procent. Dessförinnan var Edas arbetslöshet en av de lägsta i Sverige. I relativa termer är ökningen stor för Edas del. Situationen är dock betydligt värre i Storfors och Filipstad, som redan före krisen hade hög arbetslöshet. Kommunens geografiska läge och relativt goda kommunikationsmöjligheter innebär alltså att Eda ligger i en knutpunkt mellan Oslo, Göteborg och Stockholm. Förvaltningsberättelse 12

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN

ÅRSREDO VISNING 2007 Årsredovisning TJÖRNS K OMMUN Årsredovisning 2007 Kommunalråden om 2007 Succé för Pilane skulpturutställning Över sextiotusen människor besökte den monumentala skulpturutställningen på Pilane gravfält sommaren 2007. En av invigningstalarna

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Årsredovisning 2012 2 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse...3 Omvärldsanalys...7 Personalekonomisk redovisning 2012...19 Sammanfattning av det systematiska arbetsmiljöarbetet...23 Sammanställd

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 Fotografier i denna årsredovisning är från senaste årens ljusfestivaler i Alingsås. Illustrationer av Idermark och Lagerwall. ALINGSÅS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 INLEDNING

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2011

Delårsrapport Januari - augusti 2011 Delårsrapport Januari - augusti 2011 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Driftsredovisning 7 Investeringsredovisning

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning. Båstad 2010... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... Årsredovisning Innehållsförteckning Båstad... 4 Fem år i sammandrag... 5 Ekonomisk analys... 6 Personal... 11 Vision... 15 Omvärldsanalys... 16 Kommunens redovisning Resultaträkning... 18 Finansieringsanalys...

Läs mer

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys...

Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen... 2. Omvärldsanalys... Strategisk plan 2014-2016 Budget- och verksamhetsplan 2014-2016 1 Innehållsförteckning Strategisk plan 2014-2016 1. Planeringsprocessen...3 2. Omvärldsanalys...4 Inledning... 4 Ekonomi... 4 Befolkning...

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...2 Helårsprognos för kommunen...17 Verksamhetsberättelser...19 Redovisningsprinciper...51 Koncernresultaträkning...52 Kommunresultaträkning...54 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge

Årsredovisning. Bollebygds kommun. Kommunen där vi bor bra och lever länge Årsredovisning Bollebygds kommun 2013 Kommunen där vi bor bra och lever länge Introduktion och översikt Innehåll 2 3 4 6 Introduktion och översikt Kommunens organisation Detta hände 2013 Kommunstyrelsens

Läs mer

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010

Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 Årsredovisning 2010 Färjestadens nya skola invigdes i augusti 2010 2 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 4 SAMMANFATTNING... 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 7 OMVÄRLDSANALYS... 7

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62

ÅRSREDOVISNING 2012 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 62 SIDA 1 AV 62 , ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunens organisation 6 Omvärld, befolkning

Läs mer

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26

Årsredovisning 2010. Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 Årsredovisning 2010 Beslutad i kommunfullmäktige 2011-04-26 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2010 2009 2008 2007 2006 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 99% 100% 99% 98% 99% Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16

Årsredovisning 2013. Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 Årsredovisning 2013 Beslutad i Kommunfullmäktige 2014-06-16 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2013 2012 2011 2010 2009 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 97% 95% 97% 100% Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30

Bokslutsrapport 2014. Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutsrapport 2014 Ekonomikontoret 2015-01-30 Bokslutet i korthet Skatteintäkter 2 793,6 mkr, 5,7 mkr sämre än budget. Nämndernas nettokostnader 2 817,2 mkr, 6,9 mkr lägre än budget. Utbildningsnämnden

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76

ÅRSREDOVISNING 2013 HAGFORS KOMMUN SIDA 1 AV 76 SIDA 1 AV 76 , ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning 2 Kommunstyrelsens ordförande 3 Fakta om Hagfors kommun 4 Kommunens organisation 5 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärld, befolkning

Läs mer

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun

Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Årsredovisning 2004 Öckerö kommun Innehåll 2 Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Öckerö kommun och omvärlden 6 Finansiell analys och borgensåtaganden 9 Fem år i sammandrag 41 Kultur-

Läs mer

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.

Årsredovisning 2013. Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo. Årsredovisning Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Telefon 08-570 470 00 Fax: 08-570 483 05 varmdo.kommun@varmdo.se www.varmdo.se VÄRMDÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING Värmdö kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE

KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ÅRSREDOVISNING 2011 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE ETT HISTORISKT RESULTAT Vid en första anblick på årets resultat minus 16,6 milj kr ser det skrämmande ut. Men efter att extraordinära kostnader justerats

Läs mer

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22

Årsredovisning 2012. Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 Årsredovisning 2012 Beslutad i Kommunfullmäktige 2013-04-22 KOMMUNEN FINANSIELLA NYCKELTAL 2012 2011 2010 2009 2008 Resultat I nettokostnad i förhållande till skatteintäkt 95% 100% 99% 100% 99% Resultat

Läs mer

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7

Årsredovisning 2013 Mörbylånga kommun DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 5 SAMMANFATTNING... 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 8 KONJUNKTUREN VÄNDER UPP... 8 FÖRUTSÄTTNINGAR MÖRBYLÅNGA KOMMUN... 9 ANALYS AV

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare.

Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Trä 2013 på Virserums Konsthall lockade nära 25 000 besökare. Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kommunstyrelsens ordförande har ordet 1 Fakta om Hultsfred, kommunens organisation 2 2013 i sammandrag 3

Läs mer

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC

Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Årsredovisning Foto framsida: Flygbild över pågående arbete med badanläggningen Foto: NCC Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande 1 Fem år i sammandrag 2 Vad används skattepengarna till?

Läs mer

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012

Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Årsredovisning 2012 Första cykelturen på Åkervägen, som invigdes i juni 2012 Innehållsförteckning KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 DEN KOMMUNALA ORGANISATIONEN... 4 SAMMANFATTNING... 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S

ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S ÅRSREDOVISNING 2010 H A G F O R S K O M M U N Kommunstyrelsens ordförande Resultat Trots en underbalanserad budget med nästan 5 Mkr så redovisar kommunen ett positivt resultat. Räknar vi bort omställningskostnader

Läs mer

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1

Årsredovisning. SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1 Årsredovisning 2007 SÄTERS KOMMUN Ekonomikontoret 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunalrådet har ordet 2 SAMMANSTÄLLD REDOVISNING Koncernen 3 Sammanställd redovisning 4 Sammanställd redovisning, bolagsberättelser

Läs mer

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning

Årsredovisning 2014 VISION 2020. 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se. Innehållsförteckning ÅRSREDOVISNING Årsredovisning 286 80 Örkelljunga 0435-55000 www.orkelljunga.se Årsredovisning innehåller en översikt om kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska ställning och verksamhet. Det är vår

Läs mer