Kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2014 kl 08.30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2014 kl 08.30"

Transkript

1 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari 2014 kl Detta material skickas till de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsen via läsplattan. För ledamöterna är materialet en kallelse till sammanträde. Materialet skickas dessutom i pappersform till bland annat ledamöterna i kommunfullmäktige. Dessa får alla materialet för kännedom och som underlag för kommande beslut i kommunfullmäktige i vissa av ärendena. Kommunstyrelsen håller som tidigare meddelats sammanträde tisdagen den 28 januari 2014 i kommunhuset i Hallsberg. Material i pappersutskicket (i det digitala utskicket finns handlingarna sammanfogade i ordning efter vad dagordningen anger och kan sökas med hjälp av fritextsökning eller bokmärkessökning): Dagordning för kommunstyrelsesammanträdet. Beslutsförslag och material som hör till respektive ärende. Allt ordnat i samma ordning som dagordningen anger. --- Protokoll från arbetsutskottet finns att tillgå på kansliavdelningen, och att ladda ner till plattan. Enligt uppdrag Niklas Tiedermann (som gärna svarar på de eventuella frågor som kan finnas med anledning av utskicket) Handläggare Postadress Kontorsadress Telefon E-post Plusgiro Niklas Hallsberg V:a Storgatan dir Tiedermann vx fax

2 HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 28 januari för sammanträde 2014 kl Ärenden 1 Utlåning av allmänna handlingar till Kumla kommun; överförmyndarärenden 2 Årsredovisning 2013, kommunstyrelsen 3 Försäljning av del av fastigheterna Hallsberg Björka 8:1 och Vissberga 14:2 4 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare 5 Delegation av lönebeslut 6 OPF-KL 7 Yttrande över översiktsplan för Askersunds kommun 8 Yttrande över översiktsplan för Laxå kommun 9 Yttrande över översiktsplan för Lekebergs kommun kompletterande samråd 10 Yttrande över fördjupad översiktsplan för järnvägsområdet mellan Svampen och Gustavsvik i Örebro 11 Kommundirektörens rapport (Kommer på KS) 12. Informationsärenden: - Ensamkommande flyktingbarn (Lena Dibbern) - Nytt styrsystem (Lena Dibbern och Lizanne Byström) - Regionfrågan (Andreas Svahn mfl) - Avfallssamverkan (Inga-Britt Ritzman mfl) - Organisationen av kommunstyrelseförvaltningen (Torbjörn Dybeck) - Kommande beslut i fråga om att bygga ett tredje hus i kv Kronan i Hallsberg (Andreas Svahn och Torbjörn Dybeck mfl)

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS Dnr KS Utlåning av allmänna handlingar till Kumla kommun; övarförmyndarärenden Förslag till beslut i kommunfullmäktige Hallsbergs kommun lånar ut de allmänna handlingar som Sydnärkes överförmyndarkansli behöver för att kunna utföra det arbete som Hallsbergs kommun och värdkommunen Kumla har kommit överens om. Ärendet Hallsbergs kommun och Kumla kommun har kommit överens om att överförmyndarkansliet i Kumla kommun ska sköta delar av överförmyndarverksamheten för Hallsbergs kommun. För att det ska kunna ske krävs bland annat att Kumla kommun har tillgång till de allmänna handlingar som finns i aktuella överförmyndarärenden. Detta sker enklast genom att kommunfullmäktige fattar beslut om utlåning av handlingarna. Arbetsutskottets förslag (KSAU ) Arbetsutskottet förslag framgår ovan. Kommunstyrelsens behandling av ärendet I arbetsutskottet yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS Dnr KS Årsredovisning 2013, Kommunstyrelsen Förslag till kommunstyrelsen Årsredovisningen fastställs och överlämnas till ekonomiavdelningen för att ingå i kommunens samlade årsredovisning. Ärendet Ekonomiavdelningen har tagit fram ett förslag till årsredovisning för kommunstyrelsen för Förslaget redovisades i preliminär form vid arbetsutskottets sammanträde. Förslag finns i bilaga. Arbetsutskottets förslag (KSAU ) Arbetsutskottet beslutade att ärendet skulle avgöras direkt i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens behandling av ärendet I arbetsutskottet yrkar Justerare Utdragsbestyrkande

6 Verksamhetsberättelse 2013 Kommunstyrelsen

7 1. Väsentliga händelser under året 3 2. Sammanfattning Ledning, styrning och uppföljning Integration och etnisk mångfald Internkontroll Sponsringspolicy 3. Ekonomisk analys Kommunstyrelsen Kommundirektör Kommundirektörens stab Näringslivsenheten Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Serviceavdelningen Fastighetsavdelningen Kopparslagaren Städavdelningen Måltidsavdelningen Flyktingenheten Arbetsmarknadsenheten Innehåll Årets verksamhet Kommunstyrelse Kommundirektörens stab Näringsliv/Turism Ekonomiavdelningen Fastighetsavdelningen Personalavdelningen Serviceavdelningen Städavdelningen Måltidsavdelningen Flyktingenheten Personal Uppföljning av beslutspunkter Beslutspunkter 7. Måluppfyllelse Livskvalitet Boende Utbildning, omsorg, kultur och föreningsliv Näringsliv Infrastruktur och kommunikationer Ekonomi 8. Investeringar Bilagor Uppdragsredovisning Plan för integration och etnisk mångfald Internkontroll Omslagsbild: Utställningen Ljuva femtiotal Foto: Björn Olsson

8 1. Väsentliga händelser under året Äntligen - nu kan jobbet börja! Detaljplanen för Rala III är fastställd där det planeras för ett stort nationellt centrum för serviceoch underhåll av järnvägsfordon, motorvagnar för persontrafik, lok och vagnar för godstrafik. Servicecentret i Hallsberg ska bestå av 13 separata anläggningar och bygget ska starta omgående av två anläggningar för Train Alliance. Hallsberg är unikt, ett naturligt läge för nationellt centrum för service- och underhåll av järnvägsfordon. Även för persontrafik. Säger Otto Persson, VD för Train Alliance. Nya bostäder till sommaren Centralt i Hallsberg byggs nu 66 lägenheter. Till sommaren kommer husen äntligen vara inflyttningsklara. I kommunal regi byggs 48 lägenheter i två sexvåningshus i kvarteret Kronan. I kvarteret Mejeriet en bit bort byggs 18 nya bostäder i enoch tvåplanshus av K-fastigheter. Rala II, Hallsbergs nya handelsområde I somras öppnade DollarStore i Hallsberg och är butik nummer 29 i ordningen i en av Sveriges just nu snabbast växande butikskedja. I grannfastigheten öppnade restaurangen Enelly s i slutet på september. Årets företagare Det var med stor glädje Hallsbergs kommun och Företagarna utsåg NA Bygg / NA Fastighet till Årets företag Motiveringen till priset: NA Bygg och NA Fastigheter har genom ett långsiktigt och ansvarsfullt företagande visat sin vilja att tillsammans med andra bidra till utvecklingen av lokalsamhället. Ny intern organisation av förvaltningen Utvecklingen av kommunstyrelsens förvaltning har fortsatt under året. En produktionschef är tillsatt som chef för de interna servicefunktionerna såsom fastighet, städ, måltid, repro, växel mm. Förutom produktionschefen finns numera fyra avdelningschefer direkt underställda kommundirektören. 48 nya lägenheter växer fram i kvarteret Kronan. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 3

9 Brinova är nya ägare av Hallsbergsterminalen. Ny ägare till Hallsbergsterminalen Hallsbergsterminalen har tidigare ägts av Hallsbergs kommun och Green Cargo. Brinova övertog verksamheten och fastigheten Hallsberg Terminalen 1 den 30 augusti 2013, till ett fastighetsvärde om 140 Mkr. Det är med glädje som vi från Hallsbergs kommuns sida ser Brinova som nya ägare av Hallsbergsterminalen. Terminalen är en av Sveriges viktigaste terminaler och Hallsberg är ett av norra Europas viktigaste logistiknav. Med sin kompetens och ledande position inom logistikfastigheter är Brinova en mycket stark aktör som vi välkomnar hit och som stärker Hallsberg som logistiknav ytterligare. Säger Andreas Svahn, kommunstyrelsen ordförande i Hallsberg. Sveriges hetaste logistiklägen Post Nords nya brevterminal, belägen i Hallsberg, öppnade i oktober. Den nya brevterminalen i Hallsberg ska serva 55 kommuner i Mellansverige och hantera 1,3 miljoner försändelser per dygn. Hallsberg är ett logistiknav för Mellansverige. Det känns naturligt att Posten etablerar sig just här. Säger Magnus Larsson, projektledare för den nya postterminalen. Utökade samarbeten i Sydnärke Under året har beslut tagits om att ansöka om medlemskap i Sydnärkes lönenämnd, som har sitt säte i Kumla. Hallsberg blir därmed medlem från och med 1/ Redan under december gick flyttlasset från kommunens löneavdelning till Kumlas stadshus. I samband med medlemskapet byter kommunen lönesystem samt inför självservice för sina anställda. Från den 1/ kommer Hallsbergs Överförmyndarnämnd att ingå i Sydnärkes Överförmyndarkansli, som också har sitt säte i Kumla. Den gemensamma Taxe- och avgiftsnämnden Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund fick en ny medlem i oktober. Då anslöt sig Kumla kommun till nämnden. Under våren 2014 kommer även Degerfors att ingå i nämnden. Därmed kommer Taxe- och avgiftsnämnden hantera handläggningen av avgifter inom vård och omsorg för sex kommuner i södra Örebro län. Den nya brevterminalen öppnade i oktober. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 4

10 2. Sammanfattning Ledning, styrning och uppföljning Kommunstyrelsen har svarat för övergripande ledning och uppföljning genom budget, månadsrapporter och delårsrapport samt genom arbete med mål och ramar. Kommunstyrelsen har också styrt verksamheten genom beslut om investeringar, organisation, policys med mera samt genom att utse ledamöter/tjänstemän som skall delta i olika samverkansprojekt. Integration och etnisk mångfald Introduktion och etablering för nyanlända flyktingar och dess anhöriga har ett tydligt fokus på arbetslinjen med insatser som att studera svenska språket (SFI), praktik på företag, jobbsökningsaktiviteter, vägledning och en omfattande samhällsinformation. Flyktingavdelningens uppdrag och målet för individen är en snabb arbetsmarknadsetablering eller högre studier för att därigenom bli självförsörjande. Internkontroll Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. Kommunstyrelsens egen internkontrollplan omfattar 21 områden inom verksamhet och administration under Ett förslag till ny internkontrollplan för 2014 är inlämnad. Uppföljning bifogas i bilaga sidan Sponsring I september 2013 antog kommunstyrelsen en sponsringspolicy som innebär att sponsringsavtal ska redovisas i samband med bokslut. Under 2013 har kommunstyrelsen gett 101 tkr i sponsring till Järnvägen Cup, Indianerna Speedway samt till Team ÖSK Brons. Dessutom har bidrag lämnats till Örebro Läns nämndemannaförening, BRIS samt nattvandrarna med totalt 27 tkr. Dessutom har Lions och Hallsbergs Rotaryklubb sponsrat kommunens verksamhet vid C2 med sammanlagt 8 tkr. Folkhälsoarbete Folkhälsoarbetet sker i samverkan i Sydnärke och har sitt säte i Lekebergs kommun. Under året har arbetet skett med att ta fram en ny folkhälsoplan. Kommunstyrelsen (nettokostnader i tkr) Drift Utfall Utfall Budget Avvikelse 31/ / Intäkter Kostnader därav personalkostnader därav kapitalkostnader därav lokalkostnader därav övriga kostnader Totalt Kommunstyrelsen Transfereringar (nettokostnader i tkr) Drift Utfall Utfall Budget Avvikelse 31/ / Intäkter Kostnader därav personalkostnader därav kapitalkostnader därav lokalkostnader därav övriga kostnader Totalt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 5

11 3. Ekonomisk analys Verksamhet per avdelning, tkr Utfall 31/ Utfall 31/ Budget 2013 Avvikelse Kommunstyelsen Kommundirektör Kommundirektörens stab Näringsliv Ekonomiavdelningen Personalavdelningen Serviceavdelningen Fastighetsavdelningen Varav Kopparslagaren Städavdelningen Måltidsavdelningen Flyktingenheten Arbetsmarknadsenheten C Transfereringar Totalt Kommunstyrelseförvaltningen redovisar ett positivt resultat på totalt tkr per den 31 december Kommunstyrelsen Den största posten avser arvoden till politiker som uppgår till tkr under Kommunstyrelsens ordförande har haft låga kostnader i samband med representation under året samt utbildningskostnader och arvoden har blivit lägre än budgeterat. Därmed visar kommunstyrelsen på ett positivt resultat med 683 tkr vid årets slut. Kommundirektör Stor del av kommundirektörens kostnader är bidrag till Verdandi och Folkets hus-föreningar på totalt tkr samt BRIS och Nattvandrarna som fått bidrag med totalt 20 tkr. Resultatet per 31 december är positivt med 303 tkr. Kommundirektörens stab Inom staben bedrivs verksamheter som beredskapsplanläggning, kansli och juridik som tillsammans visar ett positivt resultat på 316 tkr. Budget för konsumentrådgivning och beredskapsplanläggning är ej nyttjad under året på 110 tkr. Kommunen har ett samarbete med Stiftelsen Yrkeshögskolan och ett bidrag på 150 tkr har erhållits för detta. Staben har betalt ut bidrag till Folkhälsoenheten med 68 tkr. Semesterlöneskulden har minskat mot föregående år och påverkat resultatet positivt. Näringslivsenheten En vakant tjänst under hösten har inneburit lägre lönekostnader. Skyltning av vägvisning och medfinansiering av Leader Mellansjölandet har påverkat negativt men resultatet vid årets slut blir bättre än budget med 69 tkr. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen gör per sista december ett överskott på 359 tkr. Trots inhyrd personal i början av året har personalkostnaderna inte överskridit budget nämnvärt pga deltidsarbete vid sjukskrivningar och föräldraledigheter. Ekonomiavdelningen har under året kunnat hålla nere kostnaderna för underhåll/support av våra IT-system, konsultinsatser, kopiering samt porto. En restriktiv tryckning och utskick av Årsredovisning, Budget och Delårsrapport har gjorts. Där har utskick istället skett elektroniskt VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 6

12 Personalavdelningen Facklig verksamhet som är svår att påverka har under året överskridit sin budget med 169 tkr. Avdelningen har i början på året haft högre lönekostnader på grund av arbete med ändring av kontoplan. I och med lägre förvaltningsavgifter från KPA med 99 tkr mot budget så blir resultatet bättre än väntat men inte i balans och avdelningen visar ett negativt resultat på 40 tkr. Serviceavdelningen Resultatet är 770 tkr bättre än budget. Överskottet kan förklaras av de ökade intäkter för repro, televäxel samt försäljning av administrativa tjänster/it-tjänster. Dessutom har cirka 300 tkr vidarefakturerats under året som inte var budgeterat. Fastighetsavdelningen Fastighetsavdelningen avslutar året med ett underskott på tkr. Den negativa avvikelsen beror framför allt på högre kostnad än budgeterat för bostadsanpassning och för högre media- och underhållskostnader. Bostadsanpassningen överskred redan i september helårsbudgeten och vid årets slut är underskottet tkr. Vad gäller mediakostnader har den milda vintern inte uppvägt den långa och kalla våren, underskottet för fjärrvärme och el uppgår till 450 tkr. Den 1 oktober brann Folkets hus i Östansjö ner. Fastigheten var sammanbyggd med skolan, vilket inneburit kostnader för kommunen vad gäller sanering och reparation av skolans lokaler. För 2013 innebar det en ökad nettokostnad på 560 tkr. Under året har också andra akuta åtgärder behövt vidtas, bla en vattenskada i Folkasboskolan samt reparationer i samband med el-revision. Kopparslagaren Bostäderna vid kv Kopparslagaren har ett budgeterat överskott på 230 tkr. Per 31/12 har objektet ett utfall som ger en positiv budgetavvikelse på 23 tkr. Detta beror på lägre kostnader än budgeterat för el och fjärrvärme. Städavdelningen Städavdelningen har fått i uppdrag att göra en besparing på 750 tkr fördelat på KUF 300 tkr och KSF 450 tkr. Städavdelningen visar ett positivt resultat på 421 tkr 31 december tack vare besparingar, till exempel: Ingen fönsterputs på skolor, förskolor och Kommunhus Inget inköp av arbetskläder och arbetsskor detta år Minskat inköp av städmaterial Färre vikarietimmar vid långtidsfrånvaro, teamen täcker upp för varandra Färre sommarvikarier Neddragning av städfrekvens i Hjortkvarn skola under våren Den 1 oktober brann Folkets hus i Östansjö ner. Fastigheten var sammanbyggd med Östansjö skola. Kostnader till följd av branden bidrar till fastighetsavdelningens underskott. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 7

13 Måltidsavdelningen Måltidsavdelningen har fått i uppdrag att göra en besparing på tkr år Avdelningen har levererat mat till Frisksportförbundet under sommarens aktivitet och fått en extra intäkt på grund av detta. Minskade lönekostnader med 531 tkr samt minskade livsmedelskostnader, inventarierinköp och neddragning av övriga materialinköp har bidraget till ett positivt resultat med tkr. Flyktingavdelningen Flertalet från det kommunala introduktionsprogrammet har kommit i självförsörjning och utbetalning av introduktionsersättning är lägre än budgeterat. Flyktingavdelningens personal står för alla insatser själva inom det kommunala introduktionsprogrammet och behöver därmed inte köpa dessa tjänster vilket minskar kostnaderna. Inga stora grupper av kvotflyktingar är tagna i år vilket minskar försörjningsstödet. Bidrag till Socialförvaltningens verksamhet har överförts med 800 tkr. Dock påverkas inte kommun då det negativa resultatet överförs till balansen med 443 tkr. Orsaken är att statsbidraget för de som omfattas av kommunal introduktion, mottagna före 1 december 2010, endast betalas ut i 20 månader medan introduktionstiden är 3 år plus ankomståret. Avdelningen har under tidigare år avsatt positivt resultat som idag är balanserat eftersom ersättningen för varje flykting ska slås ut på 3 år. Arbetsmarknadsenheten Enheten har väsentligt höjda lokalkostnader med 240 tkr. Högre personalkostnader på grund av ökade uppdrag med bland annat postkörning, matleveranser, Tisarbadens Camping, återbruket och tvätteriet. Även ökade kostnader för Vibysjön runt och projektet På Spåret med 110 tkr. Åtgärder för att komma till rätta med ett större underskott har pågått under hösten. AME är inkomstmässigt beroende av arbetsförmedlingen. Därför fokuserar avdelningen på att förlänga och förbättra kommunens avtal med arbetsförmedlingen. Effekten blev inte tillräcklig under 2013 och avdelningen visar ett negativt resultat på 938 tkr. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 8 Fritidsgården C2 Resultatet vid årets slut visar på ett underskott med 111 tkr. Verksamheten flyttad till Kultur och utbildningsförvaltningen 1 augusti Transfereringar Stor del av Kommunstyrelsens verksamhet är Transfereringar såsom LSS, Länstrafiken, Färdtjänst medlemsavgift till Nerikes Brandkår, Sveriges kommuner och landsting och Regionförbundet Örebro län och Sydnärkes utbildningsförbund. Dessa kostnader kan kommunen inte påverka nämnbart. LSS-verksamheten visar ett positivt resultat med 892 tkr 31 december Kostnaderna kommer öka under 2014 på grund av nya beslut som kommit under 2013 med höga kostnader som följd som inte fått helårseffekt under Länstrafiken har en ökad kostnad för nattrafik från Örebro på grund av ett genomgående mönster under året med färre resande per tur och fordon. Ökad intäkt under andra halvåret genom ett högre biljettpris motverkar kostnadsökningen, vilket gör ett positivt resultat 2013 med 69 tkr. Resultatet 31 december är en avvikelse på -145 tkr för färdtjänst. Detta beror dels på en volymökning i antal färdtjänstresor, dels på förändringar i resmönster avseende reskategorier och/eller reslängd. Dessa ökade kostnader uppvägs av intäkter från Länstrafiken för lägre kostnader av Kollektivtrafiken, men täcker inte hela underskottet. Troligen kommer denna utveckling fortsätta under Intäkter från Sydnärkes utbildningsförbund (SUF) överskrider något den budget som är lagd. Avvikelsen vid årets slut är +53 tkr. Nerikes Brandkår, Sveriges kommuner och landsting, HIBA, Buisness Region Örebro, Bergslagsdiagonalen och Civilförsvarsföreningen har ingen avvikelse. Regionförbundet Örebro län gör ett överskott på 268 tkr mot budget som varit för hög. Transfereringarna som helhet gör ett överskott vid årets slut på 1138 tkr.

14 Kommunstyrelse Kommunstyrelseförvaltningen ska förutom att vara kommunstyrelsens stöd beträffande kommunstrategiska frågor, administration, protokoll och utredningar även ansvara för alla interna stödfunktioner till övriga förvaltningar i kommunen. Förvaltningen har ansvar för ekonomi-, personal-, serviceavdelning, samt fastighets-, måltids-, och städavdelning. Men även transfereringar såsom LSS och färdtjänst. Kommundirektör I samband med att budget 2013 antogs beslutade också fullmäktige om nitton olika uppdrag som redovisas i bilaga. Kommundirektörens stab Staben har inlett arbete med förstudie i Sydnärke om nytt ärendehanteringssystem. Avdelningen har även arbetat med kommunens nya hemsida, med underlag för folkomröstning, varit stöd åt Hallbos styrelse, arbetat med de kommunala bolagen samt infört generell åtkomst till rättsdatabaser. Dessutom har en utbildningsdag om Lagen om valfrihetssystem (LOV) och utmaningsrätt genomförts. En ny policy för användning av sociala medier är beslutad under året. Staben ansvarar även för att kris- och säkerhetsplanering genomförs i kommunen. Det innebär bland annat arbete med övergripande planering, planering för kommunledning, övning och utbildning samt säkerhetsskydd och samverkan med företag och andra myndigheter. En två-dagars utbildning samt en dag för tjänstemän och politiker är genomförd under hösten. Krishantering genomfördes i samband med en brand i Östansjö skola i början av oktober. Näringsliv/Information Näringslivskontoret har svarat på många förfrågningar om lokaler och etableringslägen från nya företag. En ny butikskedja har öppnat i Hallsberg, Dollarstore. Restaurang Coco Thai öppnade i nyrenoverade lokaler i slutet av maj. Go Glass i Hjortkvarn har invigt nya lokaler samt Green Cargo och ITS expanderar och har byggt ut. 4. Årets verksamhet Näringslivsenheten träffar företagen kontinuerligt via besök på företaget och genom gemensamma företagsträffar och andra evenemang. Arbetet med Business Region Örebro, BRO, fortskrider. Under året har BRO bland annat arbetet med: Analyserat tillväxt för företag i länet Byggt en gemensam hemsida samt intranät, där ledig mark, fastigheter, företag samt lokaler finns samlade. Webbplatsen heter objektvision. Arbetat med att förbättra kommunens arbete med service inom brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Nyföretagarservice i samarbete med Almi och NyföretagarCentrum. Turismverksamheten i Hallsberg har haft ett destinationssamarbete med Örebro, Lekeberg, Kumla och Hallsbergs kommun. Under året har miniguiden (för personal) lätt att vara gäst i Hallsberg tagits fram. En ny lokal turistbroschyr och en gemensam turistbroschyr för destinationen har tryckts upp. Sommarens utställning Ljuva femtiotal i Bergööska huset bemannades av Turistbyråpersonal. Alla evenmang har publicerats på kommunens hemsida samt ett urval i löpande annonser under året. En ny hemsida planeras, visitorebro.se och visithallsberg.se som ska kopplas till Hallsbergs egen hemsida. Våren 2013 lanserades kommunens nya hemsida, det blev en stor förbättring med en bättre sökmotor och enklare att hitta rätt, arbete pågår för ytterligare utveckling. Samtidigt lanserades en ny skolsida för alla skolor och förskolor i kommunen. En ny hemsida för Alléhallen och Tisarstrands Camping och stugby har byggts upp under året. Tidningen HallsbergsNytt gavs ut till alla hushåll samt företag i Hallsberg kommun i juni och december månad. I övrigt bistår informationsavdelningen alla förvaltningar med insatser genom till exempel annonser, broschyrer, trycksaker, roll-ups med mera. Ett första planeringsmöte för mässan våren 2014 har genomförts. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 9

15 Ekonomiavdelningen Avdelningen har under året ansvarat för en delvis ny ram- och budgetprocess för planeringsperioden Avdelningen har varit både majoritet och opposition behjälpliga vid framtagandet av olika budgetförslag. Fortsatt arbete med att utveckla en ändamålsenlig och informativ ram- och budgetprocess pågår under år I budgetbeslutet för år 2013 gav Kommunfullmäktige flera uppdrag till verksamheten. Ett av dem var att ta fram en ekonomisk uppföljningsmodell vilket ekonomiavdelningen har gjort. Den nya uppföljningsmodellen förbättrar kommunstyrelsens möjligheter att utöva sin uppsiktsplikt. Dels har en mall tagits fram för att standardisera de ekonomiska rapporterna som respektive nämnd hanterar. Dels har en mall tagits fram där respektive nämnds prognos konsolideras tillsammans med centrala finansförvaltningen för att få fram en resultatprognos för hela kommunen. En kort avstämning av investeringsbudgeten, likviditeten och kommunens lånesituation ingår också. Ekonomiavdelningen ska fungera som stöd till övriga nämnder och ett flertal utbildningar har anordnats under året för tjänstemän inom övriga kommunens verksamheter. Dels en utbildning i moms, för i första hand assistenter och chefer. Cheferna har även haft möjlighet att medverka på en utbildning i nyckeltal och hur dessa kan användas för att styra verksamheten. Därutöver har riktad utbildning i ekonomisystemet skett inom vissa funktioner i kommunen. En uppföljning med övriga förvaltningar har gjorts för att utvärdera hur de upplever stödet från ekonomiavdelningen. Från hösten 2013 ansvarar dessutom ekonomiavdelningen för kommunens inköpsfunktion. Då dåvarande upphandlare gick i pension har ansvaret flyttat över från servcieavdelningen till ekonomiavdelningen. Servicen i upphandlingsfrågor från ekonomiavdelningen är begränsad i väntan på ett eventuellt utökat samarbete i länet för inköp och upphandling. Ekonomiavdelningen ansvarar för att god redovisningssed utövas i kommunen. Därmed har avdelningen fortsatt sitt arbete med att utveckla kommunens nya ekonomisystem och förbättra rutinerna inom ekonomiområdet. Avdelningen har föreslagit nya riktlinjer för dels kommunens kravverksamhet och dels för hur exploateringsredovisningen ska gå till vid exploatering av mark för industri- eller villatomter. Ekonomichefen har under året beslutat att kommunen från 2014 ska använda sig av Visma Collectors AB som inkassoföretag. Sköllersta skola fick under sommaren nytt tak. Fastighetsavdelningen Flera stora investeringar har kommit igång, lägenheter i kvarteret Kronan pågår för fullt och projektering för Etapp 2 för fler förskolelokaler i fastigheten Rörmokaren har kommit igång. Vid månadsskiftet maj/juni stod även nya förskolelokaler i Sköllersta färdiga för inflyttning. Fastighetsavdelningen har också påbörjat arbetet med en långsiktigt underhållsplan. Under våren togs beslut av Kommunstyrelsen att riva Rönngatan 25 i Östansjö samt fastigheten på Långgatan 21 i Hallsberg. Bägge dessa fastigheter är nu rivna. Dessutom finns Lärarbostaden i Vretstorp samt fastigheten Loket 6 ute för försäljning. Under sommaren har skolorna i Sköllersta och Vretstorp fått nya tak. Fastighetsavdelningen har under året fått en ny ledningsorganisation eftersom den gamla ledningen har slutat. Tjänster som driftingenjör och VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 10

16 byggnadsingenjör har tillsatts, en ny tjänst som lokalstrateg har skapats och chefen för serviceavdelningen har gått in som tillförordnad fastighetschef. Från januari 2014 är denna ledningsorganisation permanent. Ytterligare organisatoriska förändringar har diskuterats under 2013, där endast fastighetsrelaterade frågor ska ligga under avdelningen. Detta innebär att personal kommer att flyttas över till andra förvaltningar. Fastighetsavdelningen har påbörjat arbetet med ett nytt fastighetssystem som bland annat innehåller underhållsplaner och system för felanmälan. Personalavdelningen Från och med januari 2014 kommer Hallsbergs kommun att gå med i Sydnärkes lönenämnd. Detta innebär byte av personal- och lönesystem samt införande av självservice. Förberedelser inför bytet och utbildning av personal har pågått under hela I samband med de centrala löneförhandlingarna under våren lade Kommunal ett konfliktvarsel på Hallsbergs kommun. Berörda verksamheter i kommunen fick då lägga ner en hel del arbete på att förberedda sig för att mildra konsekvenserna av en eventuella strejk. Varslet avblåstes emellertid kvällen innan det skulle ha träda i kraft. Det kan i efterhand konstateras att förberedelserna och kontakten med Kommunal skett på ett mycket bra sätt. Serviceavdelningen Serviceavdelningen ansvarar bland annat för växel/reception, reproarbeten och kommunens internposthantering. Avdelningen ansvarar också för arkivfrågor och kommunens centralarkiv samt upphandlingsfrågor. Dessutom arbetar avdelningen med administrativt stöd åt fastighetsavdelningen, måltidsavdelningen och städavdelningen samt administrativt stöd och nämndsekreteraruppgifter åt andra förvaltningar så som Teknik- och planförvaltningen och Miljö-, bygg- och myndighetsförvaltningen samt Kommunstyrelsen. Inom avdelningen finns också kommunens ITenhet som ansvarar för det gemensamma datanätet och den gemensamma dataverksamheten samt utvecklingsarbetet avseende ITfrågorna i kommunen. En genomlysning av IT-enhetens kostnader pågår då ett samarbete med sydnärke-kommuner ska startas genom en gemensam IT-nämnd Kvalitetsarbete har fortsatt under året med syfte att skapa ett effektivare arbetssätt och en höjd servicenivå men också med målet att skapa tydliga rutiner och manualer. En ny kvalitetshandbok för övrig administrativ verksamhet är framtagen. Och IT-enheten är klar med sitt kvalitetsarbete förutom en sammanställning som kvarstår. Dessutom har en IT-investeringsplan tagits fram under året. Städavdelningen Städavdelningen är kommunens centrala städfunktion och utför städning åt brukande förvaltningar inom kommunen och Sydnärkes Utbildningsförbund. Avdelningen är en resultatenhet och utför efter beställning daglig och periodisk städning, storbygg- och flyttstädning, golvvård samt fönsterputs. Avdelningen har fått i uppdrag att genomföra besparing på städning som resulterat i borttag av all fönsterputs under året samt färre timvikarier och neddragning av städfrekvens. Förberedande arbete har även pågått för att genomföra besparingar 2014 genom varannan dags städning från som i dag dagligen i kommunens skolor. Och även minska städkostnaderna för Socialförvaltningen med 10 %. Måltidsavdelningen En ekonomisk genomgång/utredning har genomförts under året med beslut om förändring under En ny struktur kring kostnadsansvarsområden samt ett arbete med process och dokumentation för det systematiska kvalitetsarbetet har påbörjats. Arbete med att införa lönekriterier och individuell lönesättning har pågått under året. Upphandling av storköksutrustning har avslutats samt uppföljning av livsmedelsupphandling har pågått under året. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 11

17 Flyktingenheten Under 2013 har ca personer sökt asyl i Sverige. Det är främst personer från Eritrea, Afghanistan, Somalia och Syrien. Hallsbergs kommun har tagit emot 65 personer i år. Bosättningen har ökat i de mindre tätorterna. Nationellt är det svårt att hitta bostäder till nyanlända i landet och samtidigt tackar 1/3 av de nyanlända nej till det erbjudande de får. (Källa:Migrationsverket, 2013) Hallsbergs kommuns framgångsrika resultat med nyanlända i självförsörjning uppmärksammades som nyhetsinslag i TV. Under året har avdelningen haft rundabordssamtal kring arbetsmarknadsfrågor och nyanländas kompetens, tillsammans med nuvarande arbetsmarknadsminister, Arbetsförmedlingen, kommunledningsrepresentanter, svenskt näringsliv, samt företagare. Flyktingavdelningen har även satsat på att informera kommunmedborgare om flyktingavdelningens arbete. Detta har i genomsnitt förekommit vid två föreläsningstillfällen per månad. Avdelningen har deltagit i ett projekt Ny på landet där nyanlända får besöka och även få information om hur det är att bo på landet. Flyktingavdelningen är också projektägare i projektet Föreningsliv - En fantastisk mötesplats!, som går ut på att koppla ihop hälsa, kost och motion som en del av välbefinnande och integration. Resultatet av etableringslagen där Arbetsförmedlingen är samordnade för arbetslinjens insatser är att 3,9 %, är självförsörjande under etableringsinsatserna på 24 månader. När det gäller självförsörjning för den kommunala introduktionen efter 24 månader är 55 % självförsörjande. Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten har under året sysselsatt 195 personer via arbetsmarknadspolitiska åtgärder som till exempel lönebidrag, anordnarbidrag fas 3, trygghetsanställning, merkostnadsersättning inom jobbgarantin, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare och särskilt anställningsstöd. Under sommaren har även arbetsmarknadsenheten jobbat med att slussa ut 350 feriearbetare på olika sommarjobb. Totalt sökte 380 personer, varav 30 tackade nej. Nya uppdrag i samarbete med socialförvaltningen är utkörning av varm mat till brukare samt uppstart och bemanning av tvättstuga för brukare i Vretstorp. Från serviceavdelningen har postkörningen tagits över. Och från Teknik- och plannämnden omhändertagande av återbruk på återvinningsstationen i Hallsberg samt uppdrag att klippa ett antal nya gräsytor. Fritidsgården C2 Fritidsgården C2 bedriver ungdomsgård i centrala Hallsberg och har under första halvåret haft ett genomsnitt på 23 besökare per kväll. Övrig verksamhet har under året bland annat varit det traditionsenliga sommarkollot i samarbete med Röda Korset. En annan tradition är den årliga resan vid skolavslutningen som denna gång gick till Skara sommarland. Från 1 augusti har ansvaret för fritidsgårdens verksamhet flyttats över till Kultur- och utbildning. Det kommunala introduktionsprogrammet avslutas i år och 95 %, vilket motsvarar 21 av 21 hushåll är självförsörjande på öppna arbetsmarknaden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 12

18 Antal anställda Vid årets utgång var totalt 213 medarbetare anställda inom förvaltningen, av dessa var 153 kvinnor (71,8%) och 60 män (28,2%). Antalet månadsavlönade medarbetare var 179 personer, 122 kvinnor och 57 män, och antalet timavlönade medarbetare var 31 kvinnor och 3 män. Det är en minskning med totalt 34 medarbetare i jämförelse med 2012, jämt fördelat på månadsavlönade och timavlönade. Personalomsättning och rekrytering Under året har ungdomsgårdens verksamhet förts över till Kultur- och utbildningsförvaltningen, vilket medfört att en tillsvidareanställd person följt med över. I övrigt har minskningen av antalet anställda berott på att vakanser som uppstått inte har återbesatts. Behovet av korttidsvikarier har minskat i takt med att frånvaron har minskat. 5. Personal Frånvaro Sjukfrånvaron 2013 var 4,79% av arbetad tid. Kvinnors sjukfrånvaro var 5,46% och männens sjukfrånvaro var 3,32%. Antal medarbetare som är långtidssjukskrivna (60 dagar och längre) vid årets utgång är 7 personer, 3 på heltid och 4 på deltid. Den totala frånvaron har minskat med dagar, det är framförallt uttag av semester och annan ledighet som minskat jämfört med föregående år. Kvinnorna står för 84% av uttagen föräldraledighet. Det är 7,8 procentenheter lägre än föregående år. I kommunhuset arbetar delar av personalen som lyder under kommunstyrelsen. Många av de anställda finns också ute på kommunens skolor och äldreboenden. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 13

19 6. Uppföljning av beslutspunkter Fullmäktige beslutade i samband med budget sju beslutspunkter som skall gälla som generella anvisningar för kommunens verksamhet. Dessutom beslutades även tre verksamhetsmål om god ekonomisk hushållning. Generella beslutspunkter 1. Nämnderna ska bedriva sin verksamhet så att budgeten för 2013 hålls. Kommunstyrelsen har från och med 2012, förutom att vara en i huvudsak central administrativ nämnd, blivit en produktionsnämnd mot de övriga nämnderna. Inom samtliga delar av kommunstyrelsen pågår löpande arbete med att inte överskrida fastställd budget. Inom måltidsavdelningen har ett stort analysarbete pågått under året för att kartlägga samtliga kostnader och få fram tillverkningskostnader per kök. Även inom städavdelningen pågår ett förändringsarbete för att försöka minska kostnaderna för städningen till köpande förvaltningar. Inom fastighetsavdelningen prövas alla underhållsåtgärder noga. För att bättre uppfylla Kommunstyrelsens uppsiktsplikt har ekonomiavdelningen arbetat fram en standardiserad modell för rapportering av ekonomi från nämnderna till kommunstyrelsen. Denna modell presenterades vid kommunstyrelsens sammanträde 14 maj Därefter har kommunstyrelsen vid varje sammanträde fått en skriftlig och muntlig presentation av den ekonomiska prognosen. 2. Nämnderna ska i tid vidta åtgärder så att verksamheten kan bedrivas inom de belopp som anges i flerårsplanen. Ett internt arbete inom förvaltningen pågår som syftar till att analysera samtliga kostnader och intäkter för att kunna bedriva verksamheten inom uppsatta ramar i flerårsplanen. 3. Under förutsättning av att den av kommunfullmäktige fastställda verksamheten har genomförts, överförs 100% av driftsbudgetens nettoresultat till följande år. Kommunstyrelsen bar inte med sig resultatöverföring från år I och med att kommunstyrelsen numera har flera delar inom verksamheten som är produktionsenheter kan kostnader och intäkter vara svårare att förutse. Den del som omsätter mest är fastighetsavdelningen. För att i möjligaste mån undvika ett budgetöverskridande har fastighetsavdelningen minskat underhållskostnaderna där det är möjligt. 4. Nämnderna ska i tid vidta förberedande så att investeringarna i flerårsplanen kan genomföras det år då anslaget beviljas i budgeten. Kommunstyrelsen kommer att genomföra de investeringar som finns med i flerårsplanen. En plan finns för detta. 5. Den samlade koncernnyttan ska vara styrande när förtroendevalda och tjänstemän i beslut och i övrig verksamhet utför sina respektive åligganden. Den samlade koncernnyttan är central i alla beslut och övrig verksamhet inom kommunstyrelsen. I år finns ett tydligt exempel på detta då Teknik- och planförvaltningen ansvarar för all gräsklippning i Vretstorp åt både fastighetsavdelningen och Hallbo. Detta försök har utvärderats under hösten för att sedan implementeras nästa år i fler tätorter. Kommunstyrelseförvaltningen använder sig mer och mer av lokaler hos Sydnärkes Utbildningsförbund för större sammankomster, tex chefsgrupper, gemensamma nämnder och utbildningar. Kommunen, Hallbo och Sydnärkes Utbildningsförbund samverkar kring nytt ekonomisystem. 6. Genom samverkan inom och mellan förvaltningarna ska den genomsnittliga tjänstgöringsgraden öka. Kommundirektören ska i sin rapport inför varje kommunstyrelsesammanträde redovisa hur den ofrivilliga deltidsarbetslösheten förändras samt hur sjukfrånvaron förändras. Kommundirektören har i sin rapport till kommunstyrelsen redovisat uppgifterna vid tre tillfällen under året. Den genomsnittliga tjänstgöringsgraden har under året marginellt förändrats och beträffande sjukfrånvaron följer den 2012 års siffror. Det har inte under året funnits några signaler om att sjukfrånvaron ökar. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 14

20 7. Kommunen utgår ifrån att förändringar i verksamheterna till följd av statliga beslut kommer att omfattas av den s.k. finansieringsprincipen som gäller i förhållandet stat och kommun. Ej aktuellt för kommunstyrelsen under Verksamhetsmål enligt god ekonomisk hushållning 1. Kommunen köper redan idag tjänster. som av effektivitetsskäl och ekonomiska skäl, inte bör utföras av kommunens egen personal. Nämnderna ska fortlöpande pröva om det går att inom nämndens verksamheter med bibehållen kvalitet, bättre effektivitet och ekonomi öka andelen tjänster som utförs av annan, eller som utförs genom intraprenad. Förvaltningen prövar löpande om externa alternativ kan ge bibehållen kvalitet, bättre effektivitet och ekonomi än vad förvaltningen kan ge. Det finns idag olika områden där extern part arbetar tillsammans med kommunen. Kommunstyrelseförvaltningen har inte till kommunstyrelsen i oktober redovisat om eneriåtgången har minskat med tidigare år, enligt det mål som är uppställt. Förvaltningen tycker att uppdraget är viktigt och kommer att under våren genomföra en avstämning för 2013, som senare ska redovisas till kommunstyrelsen. Ett problem med detta uppdrag är att det är något svårt att mäta förändringarna, då det finns både verksamhetsberoende och klimatberoende faktorer som påverkar energiåtgången. Under 2014 ska kommunstyrelseförvaltningen utreda om hur mätningar ska kunna genomföras och redovisas som exkluderar dessa typer av påverkansmöjligheter. 3. Kommunens fastighetsinnehav ska endast bestå av fastigheter som identifierats som strategiska samt fastigheter som nyttjas av kommunal verksamhet. Övriga fastigheter ska säljas. Det finns flera fastigheter som har pekats ut som icke strategiska och som inte heller används av kommunen. Två av dessa har annonserats ut till försäljning under hösten 2013, samt ytterligare två har rivits. 2. Energiåtgången i kommunens nuvarande verksamheter ska, till följd av såväl energiinvesteringar som sparsamhet och andra åtgärder, minska årligen. Kommunstyrelseförvaltningen ska årligen i oktober redovisa storleken på minskningen. 15 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 KOMMUNSTYRELSEN 15

Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 8 oktober 2013 för sammanträde kl 08.30. 1 Fråga om folkomröstning i skolfråga (folkinitiativ)

Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 8 oktober 2013 för sammanträde kl 08.30. 1 Fråga om folkomröstning i skolfråga (folkinitiativ) HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, tisdagen den 8 oktober 2013 för sammanträde kl 08.30 Ärenden 1 Fråga om folkomröstning i skolfråga (folkinitiativ) 2 Budget

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-11-27. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 2012-11-06

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-11-27. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 2012-11-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 2012-11-06 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-11.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

45 ledamöter enligt närvarolista. Lars-Gunnar Åström och Inga-Britt Ritzman. Sekreterare Paragrafer 97-109 Niklas Tiedermann Ordförande

45 ledamöter enligt närvarolista. Lars-Gunnar Åström och Inga-Britt Ritzman. Sekreterare Paragrafer 97-109 Niklas Tiedermann Ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) 2010-11-15 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.00 Beslutande 45 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Justeringens

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-10-04. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-10-04. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) 2012-10-02 Plats och tid Folkets Hus, Pålsboda, kl 08.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Siw Lunander Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Roland Johansson Anne

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg

KS 2014-250. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-12-16 388 Kommunstyrelsens månadsrapport för november 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2013 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2013 kl 08.30 2013-03-06 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2013 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015

Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen

Läs mer

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250

Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-05-13 152 Samverkansavtal gällande överförmyndar-verksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström

Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Verksamhetsberättelse Kommunfullmäktige m.m. 1:e vice ordförande: Johan Boström Innehållsförteckning Viktiga händelser... 3 Ekonomisk sammanfattning... 4 Verksamhetsuppföljning... 4 Kommunfullmäktige...

Läs mer

Översyn av chefsorganisation

Översyn av chefsorganisation PM 1 (5) Datum Diarienr/Dplankod 2011/295 Centrala förvaltningen Staben Åsa Nylander, Controller 0224 361 75 (även mobil) asa.nylander@heby.se Kommunstyrelsen Översyn av chefsorganisation Förslag till

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden

Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Datum 2014-04-02 Sida 1(6) Minnesanteckningar Central Samverkan för Kultur- och utbildningsnämnden Tid och plats: Västra skolan, Västra Storgatan 42, Hallsberg, 2014-03-13 Närvarande: Eva Hesselmyr Tomas

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Nov 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Nov 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning

Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning 1(4) KS-förvaltning Handläggare Maria Åhström Tel. 0142-85127 maria.ahstrom@mjolby.se 2015-11-26 KS/2015:412 Detaljbudget 2016 för Kommunstyrelsens förvaltning Bakgrund Kommunstyrelsen fastställer detaljbudget

Läs mer

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS

Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-10 189 Reviderade principer för investeringsprocessen med anledning av bildandet av kost- och städservice.

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV

Bokslut 2010 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN MISSIV UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (10) 2011-01-24 MISSIV JAKOB FJELLANDER DIREKT: 0224-556 27 DNR 2011/7 UAN NR 11/6 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Bokslut 2010 FÖRSLAG TILL

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-03-04 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30, 11.00-11.20. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande 14-21 Christin Löfstrand (V) vice ordförande Pär

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014

Kommunstyrelsen. Verksamhetsberättelse 2014 Kommunstyrelsen Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Kommunstyrelsen 2014 Uppdrag Genomförda åtgärder Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030. Hållbar utveckling, invånare Fler företag

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Okt 2015 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Okt 2015 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 30(39) Kommunstyrelsen Ks/2015:107 139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden

Delårsrapport Tertial Miljö- och byggnadsnämnden Delårsrapport Tertial 2 2014 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Ekonomisk uppföljning... 3 2 Målstyrning (enbart prognosvarnade handlingsplaner visas)... 5 2.1 Ansvarsfull ekonomisk politik...

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 190 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen

Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun.

Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrning i Sala kommun. Ekonomi- och verksamhetsstyrningen definieras som en målmedveten styrprocess vars syfte är att utifrån kända styrprinciper och spelregler påverka organisationens

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret SOLLENTUNA KOMMUN Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-03-30 Anders Nilfjord Sidan 1 av 2 Ekonomichef Dnr 2012/18 BUN. Barn- och ungdomsnämnden Budget 2013 inklusive verksamhetsplan Förslag

Läs mer

Kompletteringar KF 29/4 2013

Kompletteringar KF 29/4 2013 2013-04-25 1 (1) Kompletteringar KF 29/4 2013 I detta utskick finns kompletterande handlingar till sammanträdet på måndag. 1. Personalekonomisk redovisning. 2. Årsredovisning för Hallsbergs Fastigheter

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2012-01-11. Kommunkansliet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10. Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2012-01-10 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Siw Lunander Gunnel Hedström Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Marianne Christiansen Eva Sundelin Beatrice Arvidson, Mona Braathen Peder Karlsson, Adina Lundberg

Marianne Christiansen Eva Sundelin Beatrice Arvidson, Mona Braathen Peder Karlsson, Adina Lundberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-10-16 Sida 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg kl 14.00 17.15 Beslutande Ledamöter Inga-Britt Ritzman Torbjörn Appelqvist Lotta Öhlund Ingegerd Svahn Karlsson Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24

ANSLAG/BEVIS. Jan-Åke Ahlin Lizanne Byström Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2009-06-17. Socialnämnden 2009-06-24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2009-06-11 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 14.30-16.00 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 ARBETSMARKNADSNÄMNDEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2016-02-19 Diarienummer AMN-2016-0053 Arbetsmarknadsnämnden Verksamhetsberättelse 2015 Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Förslag till årsredovisning 2010

Förslag till årsredovisning 2010 2011-02-17 1 (1) Kompetens- och arbetslivsnämnden Förslag till årsredovisning 2010 Dokumentet tas upp i KAN AU 110224 och i KAN 110311. Kompetens- och arbetslivsförvaltningen Anna Carlsson Nämndsekreterare

Läs mer

Uppföljning för kommunstyrelsen

Uppföljning för kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse 1(1) -04-19 Dnr: KS /100 Kommunstyrelsen Uppföljning för kommunstyrelsen - 03-31 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen godkänner ekonomisk rapport per -03-31. Ärendebeskrivning

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) 2012-04-17 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 08.30-12.00, 13.00-15.30 Beslutande Övriga deltagande Thomas Doxryd Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Andreas Svahn Anne

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen

Kommunstyrelsen. Protokoll 2015-05-12. Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen Kommunstyrelsen Tid Starttid 13:00 Sluttid:15:30 Plats Sammanträdesrummet Multen ande ledamöter Wendla Thorstensson (C), ordförande Håkan Söderman (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer Anna Lindqvist Ordförande Annica Eriksson

Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer Anna Lindqvist Ordförande Annica Eriksson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2010-11-17 Plats och tid Hotell Norra Vättern, Askersund kl 13:00 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker Vår handläggare Datum Vår beteckning Helene Björkqvist 2011-02-14 VIAN/2010:8-654 Förvaltningschef 2011:74 1 (5) Rapport gällande Insatser för arbetslösa ungdomar och invandrare i Katrineholm och Vingåker

Läs mer

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014

Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 2014 Melleruds Södra Melleruds Kommun Systematiskt kvalitetsarbete 04 MELLERUD 5.0. ROBERT OLSSON FÖRSKOLECHEF/REKTOR Bokslut 04 År / Tkr Bokslut 03 Bokslut 04 Budget 04 Avvikelse Intäkter 35 78 388 393 Kommunbidrag

Läs mer

KS Ärende 15. Från etablering till anställning

KS Ärende 15. Från etablering till anställning KS Ärende 15 Från etablering till anställning Tjänsteskrivelse 2013-11-21 Handläggare: Stefan Larsson KS 2013.0330 Kommunstyrelsen Från etablering till anställning Sammanfattning Arbetsförmedlingen har

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Budgetuppföljning och prognos efter september

Budgetuppföljning och prognos efter september TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2015-10-12 SFN 2015/0802 0480-450572 Servicenämnden och prognos efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut

Läs mer

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör

Leif Welander, förvaltningschef Ulla-Beth Larsson, sekreterare Milad Bavandi, byggnadsinspektör SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Sammanträdesdatum 2014-06-18 Plats och tid Östansjö, kl 09.00-12.00 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (s) Krister Eklund (s) Christina Johansson (s) Emma Ode (mp) Mattias

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2015 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 17 mars 2015 kl 08.30 2015-03-11 Kallelse till: Ledamöterna i kommunstyrelsen För kännedom till (dessa kallas alltså inte): ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar (bla ledamöterna i kommunfullmäktige)

Läs mer

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget

Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens

Läs mer

STRATEGISKA FRÅGOR de närmaste åren

STRATEGISKA FRÅGOR de närmaste åren STRATEGISKA FRÅGOR de närmaste åren Strategisk fråga Särskilt viktigt att uppnå de närmaste åren Åtgärder Uppföljning Näringslivsarbetet Ökat nyföretagande med hjälp av ett nytt näringslivsprogram. Fler

Läs mer

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet

Innehåll. Verksamhetsplan Stadskansliet Innehåll Verksamhetsplan 2015 Stadskansliet 1 Innehåll Köpings kommun Rapporten skriven av: Kajsa Landström Antagen av: Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. 2 Innehåll Innehåll

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen. Raéd Shaqdik, tillträdande verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare

Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen. Raéd Shaqdik, tillträdande verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.30 Beslutande Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Mattias Olofsson, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan,

Läs mer

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS

Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-28 323 Beställning av förskolepaviljonger Stafsinge och Kristineslätt. KS 2014-402 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00

Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 2013-04-08 1(10) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 8 april 2013, kl 08.30-15.00 Ewa-May karlsson, (c), ordförande Tomas Nilssson, (m) Mathias Haglund,

Läs mer

Peter Israelsson Eva Sundelin Jan Lindblom Bertil Gunnarsson, Urban Kapple Hans Lindberg, Beatrice Arvidsson Ewa-Karin Skagerlind, Ulla-Beth Larsson

Peter Israelsson Eva Sundelin Jan Lindblom Bertil Gunnarsson, Urban Kapple Hans Lindberg, Beatrice Arvidsson Ewa-Karin Skagerlind, Ulla-Beth Larsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-02-16 Sida 1(7) Plats och tid Kommunhuset 2011-02-16, kl 8.30 Beslutande Ledamöter Inga-Britt Ritzman Lotta Öhlund Torbjörn Appelqvist Magnus Fahlström Monica Hjälm Bengt-Åke

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund

Tjänsteskrivelse FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING. Bakgrund Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-28 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Ola Ingevaldson Telefon: 0523/61 31 19 E-post: ola.ingevaldson@lysekil.se FÖRSLAG TILL ORGANISATIONSFÖRÄNDRING KOMMUNSTYRELSENS

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...

Läs mer

Delårsrapport. Viadidakt

Delårsrapport. Viadidakt Delårsrapport Viadidakt 2011 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse... 3 1.1 Finansiella mål och ekonomisk analys... 3 1.2 Framtiden... 3 2 Verksamhetsområden... 5 2.1 Samhällsutveckling... 5 2.2

Läs mer

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden

Årsbokslut 2013. Plan- och byggnadsnämnden Årsbokslut Plan- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 3 2 Måluppföljning... 4 2.1 Hållbar personalförsörjning... 4 3 Uppföljning

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick

Ärende: Kommunplan med årsbudget 2015 och utblick YRKANDE 1 Möjligheten att få välja förskola/skola och hemtjänstutövare är en rättighet som ger gävleborna makten att själva avgöra vilken förskola/skola eller hemtjänstutövare som fungera bäst för dem.

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015

1. Månadsuppföljning kommunstyrelsen juni 2015 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET -06-25 DNR KS.051 MI KARNSTEDT SID 1/2 CONTROLLER 08-587 851 13 MI.KARNSTEDT@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare......

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare...... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Rådhuset, Askersund Kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, ersätter Mattias Olofsson Anneli

Läs mer