LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING"

Transkript

1 PROBLEM: UTAN KUNSKAP OM AVGASNING ÄR DET MYCKET SOM KAN BLI FEL I VÄRME OCH KYLSYSTEM LÖSNING: VÅR NYA HANDBOK OM AVGASNING Solutions for heating and cooling systems

2 2 AVGASNING Att driftstörningar och problem inträffar i värme- och kylsystem är välbekant. Indikationerna är då ofta: Svårt att hålla temperaturen p.g.a. försämrad värmeöverföring. Oljud i pumpar eller i delar av rörsystemet. Cirkulationen har avstannat och därmed ingen värme, speciellt i husets översta våningar. Rost/korrosion uppträder på radiatorer och rördelar. Troligaste orsaken till dessa oönskade problem är luft/gas i delar av systemet, ofta i högpunkter. Att förstå varför luftproblem uppstår, är mycket att förstå naturens egna fysikaliska lagar Det handlar om vätskans, normalt vatten, förmåga att naturligt lösa resp. avge gas vid olika betingelser. Gas är i detta fallet luften som omger oss och som består av ca 78% kväve, 21% syre och 1% ädelgaser. Faktorerna som påverkar vattnets förmåga att lösa respektive avge gas är dess tryck och temperatur. Detta samband konstaterade den engelske kemisten William Henry som därför kunde upprätta vidstående diagram. Diagrammet visar tydligt hur lösligheten förändras beroende på temperatur och rådande tryck. Vid låg temperatur och samtidigt högt tryck är den naturliga balansen för vätskan hög löslighet av gas. Vid motsatsen, d.v.s. hög temperatur och lågt tryck vill vätskan absorbera minimal mängd gas. Mellan dessa värden finns alla variationer beroende på temperatur och tryck. Löslighet av luft i vatten [dm /m ] eller [ml/l] ,5-0,25-0,75 Systemtryck [bar(e)] Vattentemperatur [ C]

3 AVGASNING 3 Följande vardagliga händelser är exempel på att Henrys lag verkligen existerar: Temperaturen Du tappar upp kallt kranvatten i en kastrull för att värma upp till tevatten. Det kalla vattnet är klart och fritt från synliga gasblåsor. Uppvärmningen startar och nästan direkt börjar nu gasblåsor att stiga upp från kastrullens botten. Med ökande temperatur blir blåsorna bara fler och fler, för att bli som mest strax innan vattnet kokar. Trycket Du tar fram en oöppnad flaska kolsyrat mineralvatten. Innan flaskan öppnas observerar du att vattnet är klart och fritt från synliga bubblor. Så snart du har skruvat av kapsylen bildas bubblor som oavbrutet stiger upp till ytan. I en oöppnad flaska råder ett visst övertryck som gör att kolsyran hålls löst i vätskan. När kapsylen öppnas sker en trycksänkning och därmed vill vätskan avge en viss mängd fri gas i form av bubblor. I detta fallet är det kolsyra. William Henry ( ) började studera medicin i Edinburgh 1795 och tog sin doktorsexamen år 1807, men sjukdom gjorde att han avbröt sin praktik som läkare och han ägnade sin tid främst kemisk forskning, särskilt när det gäller gaser. En av hans mest kända artiklar som publicerades 1803, beskriver experiment på den mängd gaser som absorberas av vatten vid olika temperaturer och under olika tryck. Hans resultat är kända idag som Henrys lag. Källa: Wikipedia

4 4 AVGASNING Vätskan i ett värme-/kylsystem påverkas av exakt samma fysikaliska verklighet. Därför är det nödvändigt att ta hänsyn till de problem som uppkommer som en konsekvens av naturens lagar och hitta effektiva lösningar som fungerar för olika driftsituationer. Speciellt gäller det systemets utformning, låg eller hög byggnad och dess temperatur och tryck. Även typ av vätska/fluid avgör i hög grad luftproblemens omfattning. Vilket betyder att valet av avluftare/ avgasare väsentligt påverkar hur effektiv avgasningen verkligen blir. Automatiska avgasare finns, i första hand, i tre olika utföranden: luftavledare, luftavskiljare och undertrycksavgasare. För samtliga gäller att vätskan/fluiden måste vara vatten eller blandningar av vatten/glykoler och vatten/etanol. System med blandningar av vatten/salter, både organiska och oorgansiska, skall ej utrustas med automatiska avgasare. Vätskans egenskaper, som t.ex. kristallbildning, stör väsentligt avgasarens automatiska funktion. Luftavledare är normalt av flottörtyp, d.v.s. en flottör påverkar, via ett en länkarm, en ventil genom sitt höjdläge i flottörhuset. När luft tränger in i huset underifrån sjunker flottören, ventilen öppnar och luften kan passera ut från avledaren. Flottörens läge höjs i takt med att vätskenivån stiger och ventilen stänger igen. En luftavledare är perfekt att montera i systemets högpunkter för att effektivt ta hand om luft som samlas i t.ex. rörstammar. Måste ha god avluftningskapacitet och hög läcksäkerhet. Skall alltid förses med en avstängningsventil mot systemet. Vid funktionsproblem är det då möjligt att demontera den felaktiga avledaren och ersätta denna med en ny, utan att påverka systemet i övrigt. För att fungera väl måste drifttrycket vara minst 0,5 bar där avledaren sitter monterad. Vid oönskat undertryck i systemet kan avledaren också fungera som vakuumventil, d.v.s. kan suga in luft i systemet. Därför är det viktigt att det råder ett övertryck i alla delar av systemet. Möjligheten att kunna suga in luft underlättar dock nödvändig nedtappning av systemet. För ytterligare detaljer och data se produktblad AT 8050B Luftavledare.

5 AVGASNING 5 Luft-/partikelavskiljare separerar mycket effektivt fria bubblor från den flödande vätskan i systemet. Vid passeringen genom avskiljarens volymförstorade hus sänks flödeshastigheten väsentligt. Fri gas har här därför stor möjlighet att avskiljas från vätskan och stiga upp och samlas i toppen av huset. En nätkassett i huset förhöjer rejält avskiljningsgraden genom att sitta mitt i vätskeflödet och speciellt fånga upp de små bubblorna, s.k. mikrobubblor. Detta sker genom att utnyttja bubblornas vidhäftningsförmåga, d.v.s. att de fastnar på fast material som finns i vägen. Dessa mikrobubblor växer ihop, lyfter och samlas också i avskiljarens topp. En luftavledare i toppen, lika ovan, ser till att den ansamlade gasen kan avledas ut i de fria. För att snabbt få ut den stora gasmängden i samband med den första påfyllningen av systemet, finns också en manuell avluftningsventil i toppen av avskiljaren. Den skall monteras i systemets huvudledning, med anslutningsdimension lika systemets rördimension. I ett värmesystem är framledningen, med sin högre temperatur, den bästa placeringen. Helst på sugsidan cirkulationspumpen, där trycket är lägst. I ett kylsystem sitter avskiljaren bäst i returledningen, med sin något högre temperatur. Även här bör placeringen vara på sugsidan cirkulationspumpen för lägsta tryck. Problem kan uppstå när drifttrycket är högt, beroende på att avskiljaren inte kan ta hand om gas som är löst i vätskan (inga synliga bubblor), gäller t.ex. i höghus. Enligt Henrys lag vill vätskan innehålla mer mängd gas när trycket stiger och omvänt mindre mängd när trycket sjunker. För ett höghus med avskiljaren sittande nere i undercentralen, innehåller vätskeflödet igenom avskiljaren en större mängd löst gas. Senare, på väg upp i rörsystemet, sjunker trycket successivt och fri gas börjar uppträda. Mängden ökar allt eftersom trycket sjunker i de högre delarna av byggnaden. Om anläggningen saknar luftavledare i högpunkter och stammar kommer den fria gasen att bli kvar i radiatorer och ventilationsaggregat och förorsaka driftstörningar i form av cirkulationsproblem och oljud. Slutsats: En luftavskiljare i undercentralen är inte alltid det rätta produktvalet för att få till en gasfri anläggning. Gäller speciellt för byggnader med mer än 4 våningar, vilket motsvarar ett drifttryck över 1,5 bar. Även fasta partiklar fångas upp effektivt av avskiljaren. vilka sjunker till botten och kan urspolas med hjälp av kulventilen. För ytterligare detaljer och data se produktblad AT 8070C Luft-/partikelavskiljare.

6 6 AVGASNING Undertrycksavgasare är den optimala produkten för att få till ett maximalt avgasat system. Gäller både värme- och kylsystem, när systemvolymen är mer än 2000 liter. I mindre system, där drifttrycket normalt aldrig är över 1,5 bar, är luftavledare och luftavskiljare tillräckliga lösningar. Genom sin funktion klarar undertrycksavgasaren alltid av att skapa ett gasfritt system, oberoende vilket drifttryck eller temperatur som råder i värme- eller kylsystemet. Undertrycksavgasare ansluts till systemets huvudledning, som en bypassenhet. Tillopps- eller returledning spelar här mindre roll. Inkopplas med 2 anslutningar på sidan av huvudledningen, med minst 500 mm emellan. Felaktig anslutning till toppen eller botten av ledningen innebär risk för driftsstörningar. I inloppsanslutningen monteras en avstängningsventil och ett smutsfilter och i utloppsanslutningen en avstängningsventil. Ventilerna underlättar service och filtret stoppar skadliga fasta partiklar. I avgasaren ingår: tryckstegringspump, magnetventil, backventil, avgasningskärl med backventilförsedd luftavledare, styrenhet med givare samt tryckmätare som visar drifttrycket, både övertryck och undertryck. Med öppen magnetventil suger pumpen in ett delflöde från systemet till avgasningskärlet. Trycket i kärlet är nu lika med systemets drifttryck. Efter några sekunder stänger magnetventilen, inflödet upphör, samtidigt som pumpen fortsätter att arbeta. Pumpens fortsatta gång skapar ett undertryck i avgasningskärlet, ca 0,8 bar. Denna stora trycksänkning, från systemets övertryck ned till undertryck, framkallar en mängd fria gasbubblor i avgasningskärlet. Efter ytterligare några sekunder öppnar magnetventilen åter och ett nytt delflöde från systemet är på väg att sugas in i avgasningskärlet. Det nya inträngande flödet tvingar ut den frigjorda gasen genom kärlets luftavledare och ut i det fria.

7 AVGASNING 7 Inkoppling Denna driftcykel fortsätter att upprepas många gånger, så länge som det finns för mycket gas kvar i vätskan. Efter en tid, normalt ca 2 veckor för ett medelstort system, har avgasaren behandlat hela systemvolymen och därmed har gasmängden i vätskan minskat till en så låg nivå att luftproblemen nu helt har försvunnit. Vilket betyder att dess gasindikator nu konstant avkänner att minvärdet är nått. Den kontinuerliga driftcykeln avstannar och avgasaren intar ett standby-läge. Minst en gång varje dygn gör avgasaren en kort driftcykling, för att avkänna och kontrollera att gasmängden ej har ökat. Funktion + - E B D C STOP A Magnetventilen öppen. Delflöde in. A Pump, konstant i drift B Magnetventil C Backventil D Avgasningskärl E Luftavledare med backventil Magnetventilen stängd. Undertryck skapas och gasblåsor bildas. Magnetventilen öppen igen. Nytt delflöde in och frigjord gas avledes. Systemet är nu, näst intill, helt fritt från gas. Vilket betyder att vätskan nu är undermättad och därför kan absorbera en viss mängd gas utan att bilda fria gasblåsor om ny luft skulle börja tränga in i systemet. Så länge som inga fria bubblor uppstår, är systemet, i detta läge, helt fritt ifrån luftproblem. Eftersom inga system är helt diffusionstäta och vätskan samtidigt strävar efter att alltid vara i rätt balans, kommer gasmängden åter att successivt öka i systemet. Därför är det nödvändigt att avgasaren är permanent monterad, för att direkt kunna starta sin kontinuerliga driftcykling när mängden åter ökar och därmed undvika nya återkommande driftstörningar.

8 8 AVGASNING En inte helt ovanlig uppfattning är tyvärr annars: En gång avgasat alltid avgasat! Efter det mottot används därför flera undertrycksavgasare som mobila lösningar, d.v.s. flyttas runt till olika anläggningar. Det betyder att varje anläggning blir tillfälligt hjälpt, för att senare återfå problemen. För ytterligare detaljer och data se produktblad AT 8080S Undertrycksavgasare. Rätt val och montering av automatiska avgasare är, som framgår av ovanstående, helt avgörande för resultatet. Ändå uppstår problem!

9 AVGASNING 9 Orsaken är då normalt något av följande: 1. Den obligatoriska manuella avluftningen efter första påfyllningen av systemet är bristfälligt utförd. För mycket luft finns fortfarande kvar stående i luftfickor som kräver manuell åtgärd. 2. Cirkulationspumpen har satts igång innan den manuella avluftningen är avslutad. 3. Ingen tillräcklig efterpåfyllning av vatten har gjorts efter avslutad avluftning. Vilket får till följd att expansionskärlet inte har möjlighet kompensera för utsläppta volymer av luft/vattenblandningar. Därmed uppstår stor risk för undertryck i delar av systemet, som ger ytterligare luft fritt tillträde. 4. Expansionskärlet håller inte rätt drifttryck. A. För expansionskärl med kompressor eller pump, normalt beroende på att volymen i kärlet är helt fel, nästan tomt eller fullt. I båda driftfallen uppstår då tryckhållningsproblem. B. För förtryckta expansionskärl, med gummibälg eller membran, beror detta på att förtrycket är felaktigt. I en nyinstallation, för att kärlets förtryck inte har anpassats till anläggningens statiska höjd, för lågt eller för högt. I båda fallen kommer det varierande drifttrycket att hamna utanför nödvändigt tryck. I ett äldre system, för att kärlets förtryck inte har kontrollerats och justerats, lika med fyllts på. Detta är nödvändigt eftersom inga material är till 100% täta, diffusion sker genom alla material. Innebär att förtrycket, över tid, långsamt sjunker och påfyllning med kompressor blir nödvändig. Om inte detta sker, inom rimlig tid, kommer kärlets försämrade funktion bl.a. att leda till inträngning av luft p.g.a. undertryck i systemet. 5. Expansionskärlet/tryckhållningssystemet är felaktigt anslutet till anläggningen. Är inkopplat på trycksidan om cirkulationspumpen. I anslutningspunkten (den neutrala punkten) är trycket alltid lika med expansionskärlets drifttryck, oberoende om denna är på sug- eller trycksidan om pumpen. Felaktig inkoppling på trycksidan innebär att pumpens tryckuppsättning inte kan utnyttjas på rätt sätt och får till följd att trycket i anläggningens högsta del riskerar att bli negativt, d.v.s. ett undertryck, lika med inträngning av oönskad luft. Denna beskrivning av problem, verklighet och lösningar bör vara till hjälp när du åtgärdar dina egna luftproblem. Rätt produktval och rätt placering avgör hur bra din anläggning kommer att fungera. Har du ändå funderingar eller önskar ytterligare information, kontakta oss på Armatec.

10 10 AVGASNING Avgasning i medelstora värmesystem med byggnader med max fyra våningar, lika med drifttryck max 1,5 bar. Min drifttryck i högpunkter 0,5 bar. Normalt temperaturområde C. Luftavledare med avstängningsventil I högpunkter Luft-/Partikelavskiljare Expansionskärl I undercentral Expansionskärl med rätt inställt drifttryck och driftanpassad volym. Inkopplad på sugsidan om cirkulationspumpen. Expansionskärl med förtryck skall kontrolleras vartannat år. I undercentral Luft-/Partikelavskiljare monteras i huvudledning.

11 AVGASNING 11 Avgasning i större värmesystem eller i högre byggnader med mer än fyra våningar, lika med drifttryck över 1,5 bar. Min drifttryck i högpunkter 0,5 bar. Normalt temperaturområde C. Luftavledare med avstängningsventil I högpunkter Expansionskärl Undertrycksavgasare Expansionskärl med rätt inställt drifttryck och driftanpassad volym. Inkopplad på sugsidan om cirkulationspumpen. Expansionskärl med förtryck skall kontrolleras vartannat år. I undercentral I undercentral Undertrycksavgasare monteras i huvudledning. Gäller även för kylsystem med min drifttemperatur 0 C. Dock ej system med blandningar av vatten/salter. Text och idé: Christer Johansson Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg

12 Solutions for... Där det finns problem, finns också möjligheten till en lösning. Att hitta dessa lösningar är vår uppgift. Var och en av oss har specialistkunskap, vissa är nischade och andra har bredare kompetensområde. Tillsammans har vi den kunskap som behövs för att lösa dina problem. Vår metod bygger på teknisk kompetens, erfarenhet och engagemang. Dessutom bryter vi gärna mönstret och tänker nytt och annorlunda. På så vis kan vi erbjuda effektivare lösningar både på nya och gamla problem. Det är alltid våra kunder som avgör om vi håller vad vi lovar. Välkommen att testa oss du också. Det kan bli lösningen på dina problem ex. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls. Armatec ansvarar inte för eventuella tryckfel eller missförstånd. Armatec - Göteborg Armatec - Malmö Armatec - Stockholm Armatec - Örebro Box Göteborg Östra Farmvägen 15B Vretenborgsvägen 20 Radiatorvägen 11 Besöksadress: A. Odhners gata Västra Frölunda Malmö Hägersten Örebro Telefon: Fax: Telefon: Fax: Telefon: Fax: Telefon: Fax: armatec.se Solutions for...

Handbok Köldbärarsystem

Handbok Köldbärarsystem Handbok Köldbärarsystem HANDBOK UTGÅVA 3 2008 Vätskeburen kyla Inledning Inledning Vårt kylbehov ökar i takt med klimatförändringarna och att medeltemperaturen höjs. Samtidigt ställer vi allt högre krav

Läs mer

PROBLEM & LÖSNING SEPTEMBER 2010

PROBLEM & LÖSNING SEPTEMBER 2010 SEPTEMBER 2010 PROBLEM & LÖSNING Orust får ny solfångaranläggning Fjärrvärmecentraler till Citybanan MedicHus satsar på legionellaskyddscentraler Vi löser problemet med luft i anläggningen B SID 2 LEDARE

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Laddomat 21 Laddningspaket

Laddomat 21 Laddningspaket Art.Nr. 11 23 78 Laddomat 21 Laddningspaket Bruks- och installationsanvisning RSK nr 686 18 23 LM21_Manual.indd 812082 090603 by Termoventiler AB 0321-261 80 www.termoventiler.se 1 Laddomat 21 har till

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning

WWW.ARMATEC.SE. Handbok Takavvattning WWW.ARMATEC.SE Handbok Takavvattning UV-Systemet Alla fullflödessystems moder. Systemet introducerades i slutet på 60-talet och har sedan spritts över världen i olika skepnader. Trots att systemet funnits

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology

PROBLEM: Det kan vara svårt att veta. av varmvatten. solutions for flow technology PROBLEM: Det kan vara svårt att veta anläggningens behov av varmvatten LÖSNING: VI HAR ACKumulatortankar för alla behov solutions for flow technology ACKUMULATORTANKAR TILLÄMPNINGAR System AT 8475 Varmvattenberedning

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10

Greenline HT Plus. C och E. Användarhandledning. Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 SV Greenline HT Plus C och E Användarhandledning Art. nr: 6720646251 Utgåva 2010/10 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Värmepumpar Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12

Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW. SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Värmepump EHP 6-11 LW/M EHP 6-17 LW SE Installations- och Användarhandledning 6 720 640 297 2009/12 Handbok Värmepump EHP xx LW/M och LW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009-12 Artikelnummer: 6720640297 Utgåva 2009/12

Läs mer

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.

Greenline HT. C och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290580-20 Utgåva 1. Greenline HT C och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290580-20 Utgåva 1.4 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar Rev 2013-02-24 1 Tack för att Du valde oss! Grattis till ett riktigt bra val! Vi är uppriktigt glada över att Du köpt från oss och har nu gjort ett bra och billigt miljöval. Alla

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö

CTC EcoPart Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö Installations- och skötselanvisning Modell 5 7,5 8,5 I 10,5 I 12 Värmepump för berg, mark och sjö 161 501 94/4 2009-08-11 1 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Introduktion

Läs mer

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning

Skötselråd. för din fjärrvärmeanläggning Skötselråd för din fjärrvärmeanläggning Innehållsförteckning 1. Principskiss fjärrvärmeanläggning 4 2. Fjärrvärmeanläggning 5 3. Värmemätare och smutsfilter 6 4. Värmeväxlare 7 5. Expansionskärl 8 6. Reglering

Läs mer

Komplicerad takavvattning av emporia i malmö. Krävande installationer på nya Hotel post. du behandlar väl inte Kyla som värme?

Komplicerad takavvattning av emporia i malmö. Krävande installationer på nya Hotel post. du behandlar väl inte Kyla som värme? För dig inom värme & kyla mars 2012 PROBLEM & LÖSNING Komplicerad takavvattning av emporia i malmö SIDAN 12 Krävande installationer på nya Hotel post SIDAN 8 du behandlar väl inte Kyla som värme? SIDAN

Läs mer

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare

RF/D. SweTherm Villaprefab. B-utförande. SweTherm AB DRIFT & SKÖTSEL. Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare DRIFT:D5018 SweTherm Villaprefab DRIFT & SKÖTSEL RF/D B-utförande Reglerutrustning Danfoss ECL C110, AVTQ15, VS2 samt givare SweTherm AB Lötängsgatan 1 803 01 Gävle Innehåll sida 1. Uppackning och upphängning

Läs mer

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G

NIBE FIGHTER 1150 A B C D E F G MOS SE 0923-2 031163 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING A B C D E F G Användarhandledning Transport / Installation Igångkörning / Justering Tillbehör med snabbguide Styrning / Larm Tekniska uppgifter Sakregister

Läs mer

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6.

Greenline. C, D och E. Handledning i montage, drifttagning och skötsel FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN INDEX. Art. nr: 290407 Utgåva: 6. Greenline C, D och E FÖR ANVÄNDAREN FÖR INSTALLATÖREN Handledning i montage, drifttagning och skötsel INDEX Art. nr: 290407 Utgåva: 6.1 2 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier Vi hoppas

Läs mer

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10

MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 NIBE SPLIT ACVM 270, AMS 10 LEK MOS SE 1107-1 MONTERINGS- OCH SKÖTSELANVISNING 031900 ACVM 270, AMS 10 LEK LEK 2 LEK LEK LEK LEK 1 7 5 3 6 LEK LEK LEK 4 $06 K LE LE K LE K LEK LEK $06 Innehållsförteckning Till Villaägaren Allmänt

Läs mer

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss.

Värmepumpar. DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro. www.heating.danfoss. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Serviceanvisning DHP-A DHP-A Opti DHP-C DHP-C Opti DHP-C Opti W/W DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro www.heating.danfoss.com Danfoss A/S frånsäger

Läs mer