Värmepumpar. Byggnadsstyrelsen 47 Tekniska byråns information befintliga hus SAMMANFATTNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Värmepumpar. Byggnadsstyrelsen 47 Tekniska byråns information 1983-09. -befintliga hus SAMMANFATTNING"

Transkript

1 Byggnadsstyrelsen 47 Tekniska byråns information Värmepumpar -befintliga hus SAMMANFATTNING Med syfte att undersöka möjligheterna att minska oljeförbrukningen för uppvärmning av byggnadsstyrelsens fastigheter genom installation av värmepumpar har en översiktlig utredning gjorts. Utredningen omfattar en värdering av lämpliga värmepumpstorlekar, inkopplingsmöjligheter till befintliga värmesystem samt en översiktlig potentialbedömninq av införandet av värmepumpar i en större skala för byggnadsstyrelsens fastigheter. Av utredningen framgår att oljeförbrukningen skulle kunna minskas med storleksordningen 25%, att investeringsbehovet grovt kan uppskattas till 100 milj kr, att investeringsbehovet per m3/år minskad oljeförbrukning blir av storleksordningen kr. Dessutom noteras att största delen av för byggnadsstyrelsen aktuella värmepumpar är av en storleksklass som hittills installerats i ringa omfattning i Sverige Utredningen har gjorts av B Bäckström i samarbete med tekniska byråns vvs- och drifttekniska sektion. Ref Svante Nilsson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund, syfte och omfattning Förutsättningar Byggnadsbeståndet Energiekonomi - möjligheter till oljeersättning Systemutformning - inkopplingssätt Begränsande faktorer Potentialbedömning Installations- Sammanfattning och investeringsvolym och förslag

3 1 Bakgrund, s fte och omfattning Bakgrunden till projektet är att det borde vara möjligt att använda elenergi för att minska oljeförbrukningen för uppvärmningsändamål i vissa av de av byggnadsstyrelsen förvaltade byggnaderna. Med hjälp av värmepumpar kan eventuellt tillgänglig el både ur energi- och effektsynpunkt ge 2 å 3 gånger mer värme än om den används i elpannor eller för direkt elvärme. Syftet med projektet är att ta fram ett underlag för att bedöma möjligheterna att installera värmepumpar som komplement till befintliga oljeeldade pannor för att därigenom minska oljeförbrukningen betydligt i de hus där sådana installationer är praktiskt möjliga och ekonomiskt försvarbara. Projektet omfattar: - energiekonomisk utvärdering av lämpliga värmepumpstorlekar, - systemteknisk utvärdering av lämplig inkoppling till befintliga värmesystem, - översiktlig potentialbedömning. 1 projektet ingår ingen direkt jämförelse med andra tänkbara metoder för reducering av oljeförbrukningen såsöm konvertering till eldning med inhemska bränslen, installation av elpannor etc. Ej heller ingår någon detaljerad bedömning av tillgängliga installationsutrymmen, kostnader för utökat elabonnemang etc utan dessa faktorer får här endast ingå som begränsningar i en allmän potenti albedömning. Förutsättningar Utredningen grundas i första hand på statistikuppgifter för olje- och elförbrukning för byggnaderna som driftområdesvis finns samlade i diagramform. Statistiken ger oljeförbrukningen per normalår rör de olika objekten. Uppgifter om maxeffektbehov finns inte tillgängliga. Det har därför förutsatts att effektvaraktigheten har sarluna karaktär som för bostadshus men med den ändringen att tappvattenförbrukningen i de här aktuella husen är betydligt mindre än i bostadshus. Sålunda antas här en fulleffektdrift på ca 2200 h/år, Värdet är oberoende av objektets geografiska läge dvs av klimatet. Tillgängliga uppgifter ger ingen detaljerad möjlighet att ta hänsyn till olika ventilationsgrad dvs fördelningen av årsvärmebehovet på värmning av ventilationsluft direkt med luftvärmare resp rumsuppvärmning med radiatorer. Radiatorsystemen förutsätts vara dimensionerade för högst +80/+60 C vid dimensionerande utetemperatur, DUT, dvs genomsnittligt kan en måttlig överdimensionering av radiatorerna förutsättas särskilt som tätning och liknande elementära energibesparande åtgärder sannolikt har genomförts. Termostatiska radiatorventiler förutsätts också vara inmonterade i de flesta "vanliga" objekten, Värmepumparna förutsätts genomgående vara elrlotordrivna kompressoranläggningar med uteluft som värmekälla. För mindre objekt, som här antas ha relativt hög frekvens, förutsätts att eldning sker med lätta eldningsoljor dvs Eo 1 och WRD.

4 2 Rörligt energipris antas till ca 250 Kr/MWh (nyttiggjord värme). För större objekt förutsätts oljekvaliteterna Eo3 och Eo4 och energipriset ca 200 Kr/MWh. Rörligt elenergipris antas genomsnittligt till 200 K r/t:1wh. Som förutsättning för byggnadernas storlek, antal och nu varande energiförbrukning.m m gäller de ovannämnda statistikuppgifterna i diagramform. E cygnadsbeståndet En genomgång av energistatistikuppgifterna har sammanfattningsvis givit följande. Totala oljeförbrukningen under eldningssäsongen 1980/31 var ca m3/ år. Fördelningen på oljeslag är ej angiven. Statistikuppgifterna visar att det totalt är fråga om drygt 400 (408 st ) objekt. Dessa varierar i hög grad beträffande storlek och typ varför det är mycket svårt att göra någon kategoriindelning, som skulle vara till nytta inom ramen för detta projekt, sålunda ingår exempelvis en del stora objekt av typen högskolor, vårdcentraler och vissa militära anläggningar som övertagits av byggnadsstyrelsen. Dessa objekt får här betraktas som "udda ' genom sin speciella karaktär och uppbyggnad. Det är inom denna kategori oftast fråga om ett flertal byggnader mer eller mindre gemensamt försörjda. Generell behandling av dessa objekt torde ge mycket osäkra resultat vilket inte hindrar att uteluftvärmepumpar i anslutning till dessa objekts panncentraler i vissa fall skulle vara tänkbara. Någon enhetlighet som skulle ge möjlighet till en "typisering" är dock svår att se. Genomgång av materialet har vidare visat att tings- och polishus jämte några andra liknande byggnader kan betraktas som en någorlunda enhetlig grupp och denna har därför valts ut som en testgrupp för vidare bearbetning. Objekten inom denna grupp är fördelade över de flesta förvaltningsområden dvs har ungefärlig jämn geografisk fördelning. Gruppen omfattar antalsmässigt ca 17% av totala antalet eller 68 av 408 objekt. Inom gruppen förbrukas ca 10 ö av totala oljemängden eller knappt 4000 m3 per normalår. Förbrukningen per objekt är således lägre än för genomsnittet vilket beror på den ovannämnda kategorin av enstaka stora objekt, som också har stor oljeförbrukning per objekt. För testgruppen, tings- och polishus, har maxeffektbehoven uppskattats red hjälp av energiförbrukningsvärdena för de olika ingående objekten. En sammanställning härav har gjorts i diagram 1.

5 3 Diagram 1 Tings-, polishus och liknande, hela landet. Fördelning enligt maxeffektbehov. Antal objekt = 68 av totalt 408 = (11%) Total oljeförbrukning = ca 10 % av den totala Antal objekt kw (max effektbehov

6 4 fram- Av fördelningsdiagrammet går att: Energiekonomi - möjligheter till ol'eersättning 9 objekt har maxeffektbehov >ca 400 kw - 12 objekt har maxeffektbehov > 300 < 400 kw - 27 objekt har maxeffektbehov > 100 < 200 kw - 20 objekt har maxeffektbehov 100 kw Antas att 35 å 40 % av maxeffektbehovet täcks med värmepump så är det inom testgruppen fråga om följande maximalt möjliga antal värmepumpinstallationer. antal avgiven värme i kw/anläggn. (vid balanseringspunkten) För objekten i den s k testgruppen ovan gäller att huvuddelen av värmeenergibehovet åtgår för lokaluppvärmning och en ringa del kan antas åtgå för t.appvattenvärmning. Detta innebär att effektbehovet varierar ungefär som utetemperaturen och en varaktighetskurva för värmeeffekten kan antas se ut som den i diagr, 2, Kurvformen blir i stort sett oberoende-av klimat medan givetvis den dimensionerande utetemperaturen varierar. Det har ovan nämnts att värmepumpen lämpligen skall täcka 35. å_49 % av maxeffektbehovet, vilket ger den s k balanseringspunkten. Med uteluft som värmekälla och om vederbörlig hänsyn tas till avfrostning vid låga utetemperaturer så kan man anta en effektkurva för värmepumpen enligt diagram 2. Stopptemperaturen dvs den lägsta utetemperaturen vid vilken värmepumpen hålls i drift kommer att ligga någon olika beroende på den aktuella ortens klimat (årstemperatur) men denna variation påverkar slutresultatet ganska obetydligt, dvs den del av årsenergibehovet, som kan tas över av värmepumpen, är i stort sett oberoende av klimatzonen. Med de förhållanden, som visas i diagram 2, kan ca 75 % tillföras genom en "normaldimensionerad" uteluftvärmepump och följaktligen sjunkter oljeförbrukningen till ca 25 % av den ursprungliga. För att kunna göra uppskattningar av elförbrukning och driftkostnadsminskning krävs en bestämning av årsvärmefaktorn. Denna beror givetvis av driftförhållandena, sambandet mellan utetemperatur och radiatorsystemets vattentemperaturer, värmepumpens storlek (kw värme) och konstruktion m m. Värdena kan variera en del från anläggning till anläggning men som

7 5 ett riramligt genomsnittsvärde antas här 2,4 som total årsvärme faktor. De ovan gjorda uppskattningarna leder sammanfattningsvis till följande: Per m3/år ursprunglig oljeförbrukning förbrukas efter värmepumpi.n s tal lati onen ca 0,2 m3)år olja ca 2,5 MWh/år el eller för ett hus med ett maxvärmebehov på 250 kw kommer att åtgå Det har visat sig att anläggningskostnaderna för en komplett värmepumpanläggning särskilt i befintliga hus är kraftigt beroende av de sk kringkostnaderna dvs kostnader för exempelvis rör- och elinstallationer samt byggnadsarbeten. Själva aggregat- eller värmepumpkostnaden är däremot för likvärdig utrustning tämligen enhetlig och varierar endast något med aggregatstorleken på så sätt att priset per kw värme sjunker något vid stigande kapacitet per aggregat. - ca 16 m3/år olja - ca 200 M h/år el för värmepumpdriften om en värmepump på ca 100 kw värme vid balanseringspunkten installeras. I det ovannämnda fallet minskar oljeförbrukningen med ca 64 m3/år som vid oljepriset 1600 kr/m3 kostar kr/år. Den tillkommande elenergin var ca 200 MWh/år som med priset 200 Kr/MWh kostar Kr/år. Driftkostnadsminskningen blir således = kr/år om ingen hänsyn tas till övrig drift- och underhållskostnader. Sammanfattningsvis ger en luft/ vattenvärmepump under här antagna förhållanden och energipriser en driftkostnadsminskning på ca 600 kr/år per kw värme vid balanseringspunkten. Krävs en återbetalningstid på säg 5 år får anläggningskostnaden uppgå till 3000 kr/kwh vilket sällan torde vara möjligt vid nuvarande kostnadsnivå. Detta innebär att återbetalningstider på mellan 5 och 10 år måste accepteras för denna typ av anläggningar.

8 6 VARAKTIGNETSDIAGRAM Diagram 2 h VÄRM4E FRÅN BEFINTLIG PANNCENT ' L (olja) genomsnittligt 20 % VÄRME FRÅN VÄRMEPUMP ca 80 % TIM. VARIATION BEROENDE PÅ KLIMAT

9 stenutformning - inko lingssätt Uppvärmningssystemen inom hela det aktuella byggnadsbeståndet kan antas vara detaljutformade på en mångfald olika sätt. Detaljerade studier av metoder för anslutning av värmepumpar till dessa värmesystem ryms inte inom ramen för detta projekt men vissa principer skall dock diskuteras här. Följande 3 kategorier (system) kan tänkas 1 - luft/vatten-värmepump kopplad till radiatorsystemet i enskild byggnad 2 - luft/vatten-värmepump kopplad till systemet för distribution av värme till radiatorerna och vv-beredare i flera byggnader 3 - luft/luft-värmepurrip i byggnader med luf tbuten värme (typ sporthall) eller sk balanserad ventilation (typ kontorshus). Den tidigare omnämnda testgruppen av polis- och tingshus tillhör troligen i de flesta fall kategori 1. Behovet av tappvarmvatten är här jämförelsevis litet och bör helst inte få `ha avgörande inflytande på värmepumpens inkoppling och drift. Det kan alltså i vissa fall vara förmånligare att låta värmepumpen följa det temperaturkrav, som radiatorsystemet ställer, och vid behov eftervärma tappvarmvattnet med direkt el. sk 4-rörs-typ. Särskilt vid 2-rörsdistribution är det vid installation av värmepumpar fördelaktigt om tappvattenvärmningen kan läggas över på direktel under huvuddelen av året. Här antas att sk bivalent drift tillämpas dvs oljepannan tar över hela lasten under den kallaste delen av året och även tappvattnet kan då givetvis värmas med oljeenergi som tidigare under denna tämligen begränsade del av eldningssäsongen. Sammanfattningsvis gäller att luft/vattenvärmepumpar i första hand skall kopplas in i radiatorsystemens återledning vilket möjliggör parallelldrift med oljepannan under den tid värmepumpen inte ensam kan täcka byggnadens värmebehov men då ute- respektive framledningstemperaturen är sådan att värmepumpen kan hållas i drift. Av diagram 3 framgår bl a att temperaturen efter kondensorn dvs värmebäraretemperaturen ut från värmepumpen kan hållas betydligt lägre vid enbart radiatorvärmning än om hänsyn också måste tas till t.appvättenvärmning. Detta gäller även vid normaldimensionerade radiatorer (80/60 C) och särskilt vid uteluftvärmepumpar. Kategori 2 skiljer sig från den förstnämnda i huvudsak genom att objektet omfattar flera byggnader försörjda från en gemensam panna eller panncentral. Distributionen kan ske i sk 2-rörs- eller 4-rörsystem dvs tappvattenvärmningen kan ske lokalt i varje byggnad eller i panncentral varvid vv- och vvcledningar tillkommer i distributionsnätet som därmed blir av

10 8 VÄRMEPUMP ANSLUTEN TILL PANNA I ENSKILD BYGGNAD' FLAKTKYLARE 4-RÖRS DISTRIBUTION?v y 4 fl t BEF. PANNA VARMVATTENBEREDARE VÄRMEPUMP

11 9 PANNCENTRAL MED UT ELUFTVARMEPUMPAR PRINCIPSCHEMA Z-RtRSDISTRIBUTION

12 10 VÄRMEPUMP UTELUFT/VATTEN Ft$R GRUPPCENTRAL =. STURRE PANNCENTRAL HUS MED KOMPRESSORER OCH KONDESOR F{3RANGARE TILL GRUPPCENTRAL

13 11 VÄRMEPUMPANLÄGGNING Diagram 3 I VÄRMEDISTRIBUTIONSSYSTEM MED VARIABELT FLÖDE VARAKTIGHETSDIAGRAM oc 0 TEMP EFFEKT FULLEFFEKTTID 2400 h/år TEMP EFTER KONDENSOR VID ENBART RADIATORVrRME FRAMLEDN I NGSTEMPERATUR TILL RADIATORER o TIM

14 12 Be ränsade faktorer De begränsade faktorerna bestäms till stor del av de lokala förutsättningarna särskilt som det här gäller befintliga byggnader och är sammanfattningsvis följande: - Tillgängliga installationsutrymmen. för själva värmepumpen med kringutrustning i form av ev ackumulatortankar, cirkulationspumpar m m för värmekollektorerna i form av luftkylbatterier med eller utan fläktar - Risken för ljudstörningar från kompressorer och ev fläktar - Den befintliga värmeanläggningens placering och utformning - Kraven på temperaturer i det befintliga värmesystemet och möjligheterna att anpassa dessa till värmepumpdriften - Tillgången på eleffekt Oftast ger de sk begränsade faktorerna i utslag form av högre initialkostnader. Dessutom finns ibland vissa faktorer som inte alltid kan kompenseras genom högre investering. Estetiska krav på en byggnads exteriör kan exempelvis göra det praktiskt omöjligt att applicera ute 1 uf tvärmeko l lektore r på eller i närheten av byggnaden. Om bedömningen görs på rent ekonomisk grund - dvs en lönsamhetsbedömning enligt önskad metod - så måste kapitalkostnaden till följd av investeringen kompenseras av den resulterande driftkostnadsminskningen som är värdet av den inbesparade oljan minskat med värmepumpens elkostnad och ökade skötsel- och underhållskostnader. Olje- resp elpriserna har här dominerande betydelse och den helt avgörande svårigheten vid sådana lönsamhetsbedömningar är att förutsäga, hur dessa priser kommer att utvecklas under åtminstone 5 och helst 10 år framåt. Kraven på lönsamhet kan givetvis också vara olika beroende på framförallt hur den minskade. oljeförbrukningen värdesätts. Värmepumpalternativet måste givetvis också konkurrera med andra tillgängliga möjligheter att spara olja såsom exempelvis elpannor och konvertering till inhemska bränslen. I sammanhanget måste naturligtvis också konventionella spar- och hushållningsåtgärder alltid beaktas och tekniskt-ekonomiskt värderas. Det är av vikt att lönsamhetskalkylen för värmepumpen baseras på de energibehov m m, som gäller efter det att mer lönsamma spar- och hushållningsåtgärder redan vidtagits. Det må här också framhållas att en sänkning av temperaturerna i ett värmedistributionsnät, ev betingad av en värmepumpinstallation, kan ge en icke föraktlig minskning av distributionsförlusterna och därmed en direkt besparing. Det korrekta kalkylsättet är givetvis att varje åtgärd lönsamhetsbedöms för sig så att inte en del mindre lönsamma åtgärder åker med "av bara farten" på de mer lönsammas bekostnad. Potentialbedömning Någon enhetlig egentlig potentialbedömning för hela det aktuella byggnadsbeståndet kan inte göras med ledning av det tillgängliga materialet och i detta projekt gjord bearbetning. Det kan endast bli fråga om följande mycket grova uppskattningar. Den maximalt möjliga oljebesparingen kan med ledning av vad som ovan nämnts sägas vara ca 75 % av den nuvarande, ca m3/år dvs ca m3/år, Detta förut-

15 13 sätter att alla objekten försågs med normala uteluftvärmepumpar vilket givetvis inte är vare sig praktiskt eller ekonomiskt möj lagt. Uppställda lönsamhetskrav har stor inverkan på utfallet. Antas en återbetalningstid på upp till 10 år för objekt sorri ger ca 80 å-ig oljebesparing så kan följande kvalificerade gissning göras. För den enligt ovan utvalda "testgruppen" som idag svarar för ca 10 % av den totala oljeförbrukningen kan möjligen 2/3 av anläggningarna komma ifråga. Detta skulle innebära en besparad oljemängd på 2/3 0,8. 0,1 = 0,053 = 5 å av dvs ca 2100 m3/år. För den övriga delen av beståndet torde 50 % av fallen vara ett högt antangde. Om dessa fördelar sig jämt över storlekarna så skulle det innebära en högsta möjliga oljebesparing på 0,5. 0,8 0, = ca m3/år, där faktorn 0,5 innebär 50 ö av anläggningarna, där faktorn 0,8 innebär att 80 ö av oljan "sparas" genom värmepumpinställation, där faktorn 0,9 innebär totala beståndet minus testgruppen på 10 Qdvs 90% av hela beståndet. Totala oljebesparingen skulle då bli = eller knappt m3/år för hela beståndet. Antas större konkurrens från de alternativa åtgärderna exempelvis att några av de större objekten konverteras till fastbränsleeldning och några av de mindre förses med elpannor så finns fog för en försiktigare bedömning. För testgruppen kan då istället antas att 50 ö av anläggningarna förses med värmepumpar och att oljeförbrukningen däri g enom minskar till ca 1600 m å / å r. Samtidigt minskar oljebesparingen med hjälp av värmepumpar inom det övriga beståndet till uppskarrningsvis hälften av vad som ovan antagits el er 0, = 7500 m /år. Denna försiktigare bedömning resulterar således i en total oljebesparing på ca = 9000 m3/år eller säg ca 8000 r13/år. Sammanfattningsvis har ovan gjorda bedömningar således resulterat i följande möjligheter att minska oljeförbrukningen: Omfattningen Minskning av av värmepump- oljeförbrukning. installationer: i m3/ år i % stor måttlig Procentvärdena ovan kan jämföras med 75 % som är den minskning av oljeförbrukningen som kan uppnås med en "vanlig" uteluftvärmepumpinstallation. Det torde vara mycket svårt att på denna väg komma upp till exempelvis en 50 ö reduktion av oljeförbrukningen för hela byggnadsbeståndet medan storleksordningen 25 % kan vara ett rimligt antagande om acceptabel lönsamhet samtidigt skall uppnås. Installations- och inves terin s- vol m "Installationsvolymen" dvs en grov uppskattning av vad ovan gjorda potentialbedömningar motsvarar i antal värmepumpanläggningar resp aggregat kan ge en viss uppfattning om storleksordningen av de insatser som krävs på installationssidan.

16 14 För att uppnå en 25 ö-ig reduktion av oljeförbrukningen krävs följande mycket ungefärliga "installationsvolym": För testgruppen (68 tings- och polishus) är det fråga om 35 å 40 anläggningar som tillsammans innehåller - 10 å 12 aggregat på ca 100 kw värme - 25 å 35 aggregat på ca 50 kw värme - 25 å 35 aggregat på ca kw värme. Inom det övriga beståndet, som är mycket heterogent, är det praktiskt tagit omöjligt att ge något riktigt användbart rclått på installationsvolymen. För att uppnå den ovan antagna reduktionen av oljeförbrukningen måste det rimligtvis bli fråga om totalt 50 å 60 anläggningar varav åtminstone ett par bör ha effekter på storleksordningen 0,5-1 MW värme medan flertalet är betydligt mindre. Aggregatstorlekar på 50 till 100 kw kan antas vara dominerande medan såväl mindre som större kommer att behövas. Några siffervärden på fördelningen kan här inte ges. För att minska oljeförbrukningen med 25 %, som ovan ansetts som rimligt, är det fråga om 0, ca10000m3/år dvs en installerad värmepumpeffekt på totalt 10000/ = kw, Med en specifik anläggningskostnad på 5000 kr/kwv för värmepumparna är det således fråga om ett investeringsbehov på = 85 Mkr dvs ca 100 r2kr. Investeringsbehovet per m3/år minskad oljeförbrukning blir av storleksordningen kr. Med dessa antagna kostnader och ett rörligt energipris av 200 kr/mwh för både olje och el blir återbetalningstiden ca 10 år genomsnittligt. Om oljeenergipriset antas stiga till 250 kr/mwh och om elpriset förblir oförändrat så sjunkter återbetalningstiden ner mot 8 år om specifika anläggningskostnaden är oförändrad, 5000 kr/kw värme. Installationsvolymen är i och för sig inte märkvärdig men jämfört med idag befintliga värmepumpanläggningar av den aktuella "storleksordningen" så får den anses betydande särskilt om den skall utföras under en begränsad tidsperiod. För en anläggning med ett maximalt värmeeffektbehov på 250 kw är oljeförbrukningen ca 80 m3/år vid enbart oljeeldning. Installeras en uteluftvärmepump på ca 80 å 100 k;n1 värme vid balanseringspunkten sparas 75-80% av oljan eller ca 60m3/år.

17 15 Sammanfattning och första Sammanfattningsvis kan nämnas följande: o Byggnadsbeståndet är mycket oenhetligt och en generell behandling ger därför osäkra resultat. o Ett försök till potentialbedömning visar att oljeförbrukningen skulle kunna minskas med storleksordningen 25 % eller ca m3/år. o Investeringsbehovet härför kan grovt uppskattas till 100 Mkr eller kr per m3/år sparad olja. o Installationsvolymen för att nå sparmålet 25 ö av oljan är i och för sig måttlig men bör fördelas under åtminstone 0 0 några ar. o Återbetalningstiden är genomsnittligt ca 10 år om de rörliga energipriserna är 200 kr/mwh för både olja och el och om anläggningskostnaden för värmepumpen är 5000 kr/kw värme. där- o Att en förnyad potential och lönsamhetsbedömning efter görs. o Den största delen av värmepumpinstallationerna gäller aggregat och anläggningar av en storleksklass (kw värme) som hittills installerats i ringa omfattning i Sverige. o Att byggnadsobjekten snabbinventeras så att en bättre bild av de lokala installationsmöjligheterna erhålls. o Att om denna ger ett positivt resultat de "bästa" objekten planeras och byggs snarast som rena produktionsanläggningar och att ett antal typanläggningar byggs som testprojekt för en ev fortsatt större insats något senare,

18 e

19

20 Byggnadsstyrelsen Stockholm telefon 08/

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING

PM SYSTEMBESKRIVNING OCH LCC-BERÄKNING 18 Blekinge Sjukhus byggnad 02-46, kyl- och värmeanläggning Alternativ och LCC-beräkning, sammanfattning Alternativ 0 Kylanläggning med 3 st kylmaskiner på plan 8. Kondensorvärme från kylproduktion via

Läs mer

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33

Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 Lönsamhetskalkyl Kejsarkronan 33 UTFÖRARE Företag: Energikonsult: Fastighetsägarna Stockholm AB AO Teknik Theres Kvarnström BESTÄLLARE Kund: Brf Kejsarkronan 33 Fastighetens adress: Norrtullsgatan 25 UPPDRAGSBESKRIVNING

Läs mer

Oljeeldade pannor. Tekniskabyråns information. Byggnadsstyrelsen. -spetskraft

Oljeeldade pannor. Tekniskabyråns information. Byggnadsstyrelsen. -spetskraft Byggnadsstyrelsen Tekniskabyråns information 54 1983-09 Oljeeldade pannor -spetskraft Sammanfattning De på senare tid för vissa energiverk kraftigt ökade fasta fjärrvärmeavgifterna har aktualiserat frågan

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla

Halvera Mera med Climate Solutions Energieffektiv Värme och Kyla Climate Solutions Sweden AB Dåntorpsvägen 33 HL SE-136 50 HANINGE www.climatesolutions.se Phone: +46 8 586 10460 Mob: +46 8 76 525 0470 Mitt namn: Bertil Forsman Korta fakta Climate Solutions: Företaget

Läs mer

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av:

Energideklaration. Smultronvägen 19 616 91 Åby. Datum: 2015-03-17. Utförd av: Energideklaration K VILLINGE-STEN 2:24 Smultronvägen 19 616 91 Åby Datum: 2015-03-17 Utförd av: Certifierad energiexpert: Niklas Sjöberg 0444/08 SP SITAC Bakgrund Sedan en tid tillbaka är det lag på energideklaration

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03

Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 2015-03-03 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm 1 Utvärdering av värmepumpslösning i Ängelholm Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Inledning 7 Förutsättningar och metod 8 Resultat 9 Diskussion 18 2 3 Sammanfattning

Läs mer

Konvertering till bergeller

Konvertering till bergeller Konvertering till bergeller jordvärmepump I ett hus med en äldre olje- eller elpanna kan det vara en god idé att ersätta pannan med en värmepump som tar sin energi från antingen berg eller jord. De kallas

Läs mer

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor

En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor 1 / 5 9.5.2007 8:30 Råd & Rön nr 8, september 2000 En bra uteluftsvärmepump kan spara 10 000 kronor Uteluftsvärmepumpen levererar upp till tre gånger mer energi än den el den förbrukar. En villaägare kan

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A108TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-01-15 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191

Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191 Sida 1 av 6 Energideklaration av Lärbro Angelbos 1:191 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Lärbro

Läs mer

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning

MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning MICATRONE Effektväljare MVP 3000 för ekonomisk optimering av panncentraler från 1 till 50 MW En intelligent investering med hög avkastning Fem huvudfunktioner för bästa driftsekonomi 1. 2. Ger larm vid

Läs mer

Kontrollrapport Energibesiktning

Kontrollrapport Energibesiktning PO Nordquist Fastighet & Energi AB Kontrollrapport Energibesiktning Datum 2016-03-31 Sammanställning av energideklaration GENE 12:4 PO Nordquist Fastighet och Energi AB Sikelvägen 10, 894 30 Själevad Tel

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av Visby Jungfrun 7

Energideklaration av Visby Jungfrun 7 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Jungfrun 7 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Jungfrun

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng

Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Installationsteknik för byggingenjörer, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB081B Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2012-01-10 Tid: 14.00 18.00 1 (17) Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling

Läs mer

Energiutredning/Energideklaration

Energiutredning/Energideklaration Energiutredning/Energideklaration Ägarens namn: Håkan Linné Fastighetsbeteckning: Källsätter 3:2 Adress: Ringstorp Banvaktsstugan 1 Postadress: 58594 Linköping Fastighetsteknik Östgöta AB Uppvärmd area:

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Redovisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Redovisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur - 35 C Fyra installationsalternativ Telefon

Läs mer

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning

Uppföljning av Energiplan 2008 Nulägesbeskrivning Nulägesbeskrivning Lerum 2013-04-10 Innehåll Energiplan 2008 uppföljning 4 Sammanfattning 6 Uppföljning Mål 7 Minskade fossila koldioxidutsläpp... 7 Mål: År 2020 har de fossila koldioxidutsläppen minskat

Läs mer

Energideklaration av Visby Tjärkoket 10

Energideklaration av Visby Tjärkoket 10 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Tjärkoket 10 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Tjärkoket

Läs mer

Totalprojekt. Getholmen. Skärholmen Stockholm. Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel

Totalprojekt. Getholmen. Skärholmen Stockholm. Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel Getholmen Skärholmen Stockholm Åtgärdspaket för energieffektivitet Ekonomisk analys Enno Abel Augusti 2008 1 Innehåll Bakgrund 3 Genomförande av första etappen 3 Sammanfattning av beräkningar 5 Lönsamhetsbedömning

Läs mer

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem

Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Fältmätningar för att demonstrera ny teknik för värmepumpssystem Projektledare Monica Axell, SP Forskningsutförare PiaTiljander, SP Caroline Haglund Stignor, SP Peter Lidbom, SP Martin Persson, SP Fältmätningar,

Läs mer

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4

VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 VIRVELVÄGEN 69, KIRUNA Älven 4 ENERGIDEKLARATION Kommentarer Kiruna 2015-06-26 Arctic CAD & Teknik Tommy Krekula Sid 1 (4) KOMMENTARER ENERGIDEKLARATION Objekt: Småhus Älven 4, Virvelvägen 69, Kiruna Ägare:

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Backen 1:25, Ödskölt Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17515 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av, Ödskölt 2017-01-29 Uppdragsnummer 17515 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Veronica Magnusson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng

Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Ventilations- och uppvärmningssystem, 7,5 högskolepoäng Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: By2 Tentamensdatum: 2013-06-03 1 (11) Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av:

Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08. Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 2011-04-08 Upprättad av: Mats Romson Granskad av: Godkänd av: RAPPORT Energiutredning Energisparåtgärder, Fittja gård 1 Kund SABO Konsult WSP Systems 121

Läs mer

ENERGIUTREDNING. Brf. NORRBY STOCKHOLM

ENERGIUTREDNING. Brf. NORRBY STOCKHOLM ENERGIUTREDNING Brf. NORRBY STOCKHOLM 2007-06-15 Rev 2009-02-04 BESÖKSADRESS: Klarabergsviadukten 70, hus A Plan 4 POSTADRESS: Box 70367, 107 24 STOCKHOLM TEL: 08-20 51 00 FAX: 08-642 03 86 E-POST: info@kraftkultur.com

Läs mer

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Reodvisningen

Inför byte av. CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1. Till. PBH Produkters Luftvärmeaggregat LVAC. Reodvisningen Inför byte av CTC:s Luftvärmeaggregat LVA-1 Till PBH s Luftvärmeaggregat LVAC Reodvisningen Gäller för hus upp till 130 m² Dimensionerande utomhustemperatur -20 C Fyra installationsalternativ Telefon 0511-10203

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Vedpärmen. B12. Dimensionering

Vedpärmen. B12. Dimensionering Sidan B12. 1 B12. Dimensionering Det är mycket viktitigt att en värmeanläggning blir någorlunda rätt dimensionerad. Det är väldigt vanligt att pannor har för stor effekt och att skorstenar och ackumulatortankar

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

Hemlaboration i Värmelära

Hemlaboration i Värmelära Hemlaboration i Värmelära 1 2 HUSUPPVÄRMNING Ett hus har följande (invändiga) mått: Längd: 13,0 (m) Bredd: 10,0 (m) Höjd: 2,5 (m) Total fönsterarea: 12 m 2 (2-glasfönster) 2 stycken dörrar: (1,00 x 2,00)

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Östra Mon 1:8 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16628 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors kommun 2016-12-27 Uppdragsnummer 16628 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Arne Olsson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11

Läs mer

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare

IVT 633. Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare IVT 633 Frånluftsvärmepump med inbyggd fjärrvärmeväxlare Komplett värmepump för värme, varmvatten, ventilation och IVT 633 är den nya generationens värmepump. Den är utvecklad för att motsvara moderna

Läs mer

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser

Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Effektivare värmeåtervinning från våta gaser Maria Gustafsson 1 Energieffektivisering inom skogsindustrin genom värmeåtervinning från våtluft Förprojektering och lönsamhetsbedömning av anläggningsalternativ

Läs mer

2010-11-08. Sven-Olof Klasson

2010-11-08. Sven-Olof Klasson Sven-Olof Klasson Espedalen Espedalen Bovärdar Antal Åldersstruktur hyresgäster Espedalen 2010 120 103 100 80 73 60 58 52 50 63 59 51 40 28 20 19 6 0 0-6 7-16 17-19 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-05-27 Fastighetsbeteckning: Surahammar 10:119 Adress/ort: Harmonivägen 9, Västerås Besiktigad av (certnr): Mikael Bergwall (5511) Företag:

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla

Fastighetsvärme. med pellets som energikälla Fastighetsvärme med pellets som energikälla Fullutrustad värmemodul 00 kw med 40 m pelletssilo Fullutrustad Modulvärme från Baxi Modulvärme kan via den inbyggda värmeväxlaren enkelt kopplas mot befintligt

Läs mer

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren

RAPPORT. Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12. Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Förstudie: Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset 2012-10-12 Upprättad av: Maria Sjögren RAPPORT Fjärrkyla istället för konventionell kyla på Paradiset Övik Kund Landstinget Västernorrland

Läs mer

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI?

ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? ENERGIBESPARINGAR I BOSTADSBOLAGET KAN MAN VERKLIGEN SPARA ENERGI? NÅGRA VIKTIGA SAKER ATT TÄNKA PÅ Uppgör månadsstatistik över inköpt värmeenergi, el och vatten. Allt börjar med detta. Normalårskorrigera

Läs mer

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best

Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Simulering av Sveriges elförsörjning med Whats Best Sammanfattning Projektet gick ut på att simulera elförsörjningen med programmet Whats Best för att sedan jämföra med resultaten från programmet Modest.

Läs mer

Fakta om värmepumpar och anläggningar

Fakta om värmepumpar och anläggningar Fakta om värmepumpar och anläggningar Svenska Värmepumpföreningen Svenska Värmepumpföreningen, SVEP, är en organisation för seriösa tillverkare och importörer av värmepumpar. Medlemsföretagen i SVEP lever

Läs mer

Skogsvallen idrottsanläggning

Skogsvallen idrottsanläggning Schneider Electric, Hägersten 2009-11-20 A 1 (5) Skogsvallen idrottsanläggning Uppdrag Nässjökommun och Karlsson Wachenfeldt arkitekter har gett Schneider Electric i uppdrag att Skogsvallens energiförbrukning

Läs mer

Växthusets nya värme. Spara och bevara med modern värmepumpteknik

Växthusets nya värme. Spara och bevara med modern värmepumpteknik Växthusets nya värme Spara och bevara med modern värmepumpteknik Vi skapar rätt klimat för god tillväxt Ett växthus har stora och mycket speciella krav på inomhusklimatet. För att växterna ska få rätt

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare

Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Optimering av värmepumpsanläggning kompletterad med solfångare Sammanfattning Uppvärmningskostnaden blir en allt mer central fråga för villaägare med dagens stigande elpriser. Värmepumpar är en växande

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration av Visby Renen 4

Energideklaration av Visby Renen 4 Sida 1 av 5 Energideklaration av Visby Renen 4 SAMMANFATTNING Dokumentet beskriver de beräknade åtgärdsförslag som tagits fram i samband med energideklaration av byggnaden på fastigheten Visby Renen 4.

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Vättungen 1:398 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 17566 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2017-06-11 Uppdragsnummer 17566 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Anders Andersson NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Bengtsfors Billingsfors 4:138 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 13526

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Bengtsfors Billingsfors 4:138 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 13526 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av Bengtsfors Billingsfors 4:138 2013-04-18 Uppdragsnummer 13526 Besiktningen utförd av: Bengt Zetterberg Beställarens kontaktperson: Ida Lans NB Kyl & VVS

Läs mer

BRF GRINDSTUGAN. Daterad: 2010-06-02 Datum för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st.

BRF GRINDSTUGAN. Daterad: 2010-06-02 Datum för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st. BRF GRINDSTUGAN ENERGIDEKLARATION Daterad: 2010-06-02 för besiktning: 2009-04-15 Antal sidor: 6 st. Upprättad av: WSAB KONSULT AB Norrbyvägen 32 168 69 Bromma Tel: 08-80 20 40 : Peter Danielsson 1. Bakgrund...

Läs mer

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik

värmepumpar och anläggningar Värmepumpen, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik 140925 en, en miljövänlig, ekonomisk och energi besparande uppvärmningsteknik Vår största energikälla är solen. Den värmer bl.a. upp luften, jorden, berggrunden och vattnet. Bara en minimal mängd av den

Läs mer

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599

ENERGIBESIKTNING. Bilaga till Energideklaration av. Billingsfors 4:127 Bengtsfors kommun Uppdragsnummer 16599 ENERGIBESIKTNING Bilaga till Energideklaration av 2016-11-07 Uppdragsnummer 16599 Besiktningen utförd av: Beställarens kontaktperson: Magnus Hessler NB Kyl & VVS Konsult AB Storgatan 11 666 30 BENGTSFORS

Läs mer

Energideklaration sammanställning

Energideklaration sammanställning Energideklaration sammanställning Brf Blomgläntan Alingsås 2009-09-30 Utförd av: Hans Malmer 1(7) Sammanfattning har på uppdrag av Brf Blomgläntan utfört energideklaration av fastigheten. Syftet med denna

Läs mer

Konvertering från olja till pellets

Konvertering från olja till pellets En rapport om Konvertering från olja till pellets Saxnäs Skola 2004 Av Tommy Danvind Uppdaterad 2005-10-13 2006-04-05 Innehållsförteckning. 1 Förord 2 Sammanfattning 3 Arbetsgång.. 4 Förutsättninar 5 Beräkningar

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Sädeskornet 57 Utgåva 1:1 2014-03-04 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Sädeskornet 57 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500

www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 www.mitsubishi-aircon.se LUFT/VATTEN INVERTER 70 C FASTIGHET Hetvattenpump CAHV P500 Höj temperaturen med 70 C Inverter LUFT/VATTEN INVERTER 70 C Mitsubishi Electrics nya, energieffektiva högtempererande

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Energieffektivisering Kartläggning och analys Allmänna råd och Energianalys vid Ersboda mejeri i Umeå Per-Åke Franck (franc@cit.chalmers.se) CIT Industriell Energianalys AB Chalmers Teknikpark Göteborg

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Elda inte för kråkorna!

Elda inte för kråkorna! Elda inte för kråkorna! Climate Solutions Sweden lanserar nu ett nytt koncept med värmepumpar för total återvinning av ventilationsvärmen i fastigheter. Värmeenergin i frånluften används och täcker behovet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet. 4 november 2014

Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet. 4 november 2014 Välkomna till REKO-kundträff i Lilla Edet 4 november 2014 Agenda Miljö & ekonomi Einar Marknad och kundfrågor Cecilia Fikapaus med kaffe och smörgås Nya prismodellen energispartips Ove Borg Allmänt om

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering -. I ' Sida 1 av 7 Rapport Energideklarering Namn:!Adress: lpostnr: Ort: Datum: Brr Malmöhus 52 Östra Stations gatan 19 21236 Malmö 2010-03-25 Thommie HahmolTorgn Pettersson Sida 2 av 7 Nu är er energideklaration

Läs mer

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft.

ComfortZone CE50 CE65. ComfortZone. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Världens effektivaste frånluftsvärmepump. Steglös effekt från 2,7 6,5 kw med enbart frånluft. Svensktillverkad CE50 CE65 Svensktillverkad frånluftsvärmepump med världsunik lösning utnyttjar idag energin

Läs mer

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa

Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa UMEÅ UNIVERSITET 2007-05-29 Institutionen för tillämpad fysik och elektronik Optimering av el- och uppvärmningssystem i en villa Oskar Lundström Victoria Karlsson Sammanfattning Denna uppgift gick ut på

Läs mer

Sätofta 10:1 Höörs kommun

Sätofta 10:1 Höörs kommun Sätofta 10:1 Höörs kommun Beräknat av Andreas, 0346-713043. Indatafil: C:\Program\WINENO~1\WinTempo.en Byggnadsort: Malmö 2013-05-27. Beräkning nr: 736 BYGGNADSDATA Lägenhet Zon 2 Zon 3 Totalt Typ mht

Läs mer

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05

Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 2013-06-05 Fjärrvärmens konkurrenskraft i Umeå - Indata, förutsättningar och resultat 213-6-5 Inledning Syftet med detta projekt är att visa på konkurrenskraften för Umeå Energis produkt fjärrvärme. Konkurrenskraften

Läs mer

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245

Byggnadsort: Västerås 2010-03-31. Beräkning nr: 8245 *** Enorm 2004. Version 2.0 Beta 3. 2004 EQUA Simulation AB *** Program 0000. EQUA Simulation AB Objekt: Brogård 1:143. Upplands-Bro K:n Avtal: 181882. Staffan och Jenny Johansson Beräknat av Mathias Karlstad,

Läs mer

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall.

Bakgrund. Hallens med installationer. Utredning Höörs ishall. Unr: Uppdragsnamn: Handläggare Lindborg Ola Tel 010 5055178 Mobil 010 5055178 Fax 010 5055190 Ola.Lindborg@afconsult.com Datum 2009-02-05 Utredning Höörs ishall Vår referens 541567 Utredning Höörs ishall.

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön

BILD. Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön BILD Välj fjärrvärme! - Bra för dig och miljön En värdefull investering Det råder inte längre något tvivel om att ditt val av uppvärmning påverkar klimatet. Våra hem behöver värme under en stor del av

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult

Energirapport. Dimbo 31:1. Dimbo Älvängen, Tidaholm. Certifikatsnummer: 5518. Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult Energirapport Dimbo 31:1 Dimbo Älvängen, Tidaholm Besiktning utförd av Lars Hagström, Ekedalens Energikonsult 2015 08 04 Certifikatsnummer: 5518 Det är inte alltid lätt att hålla reda på alla begrepp vad

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area:

Fastigheten. Slutet av 1960-talet 9.472 m² A temp 1 byggnad med 13 huskroppar, Byggår Area: Fastighet: Tynneredsskolan Fastighetsägare: Göteborgs Lokalförvaltning Totalskolor Etapp 1 Konsulter: CIT Energy Management AB Val av energieffektiviserande åtgärder Fastigheten Byggår Area: Slutet av

Läs mer

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen:

TentamensKod: Tentamensdatum: Tid: Totalt antal poäng på tentamen: Ventilations- och uppvärmningssystem II 7,5 högskolepoäng Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Tentamen A112TG Energiingenjör TentamensKod: Tentamensdatum: 2016-05-31 Tid: 14.00 18.00 Hjälpmedel: Miniräknare

Läs mer

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer.

Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Välkommen Vad är Reko fjärrvärme? Reko fjärrvärme är Svensk Fjärrvärmes system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörer. Vilka ligger bakom Reko fjärrvärme? VMK Värmemarknadskommittén Fjärrvärmens

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Dammgärdet 7 Utgåva 1:1 2014-06-16 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Dammgärdet 7 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Brännbogärdet 4 Utgåva 1:1 2014-10-23 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Brännbogärdet 4 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Projektarbete MTM 431

Projektarbete MTM 431 Projektarbete MTM 431 VINDKRAFT Teori: Funktion, Hur mycket energi kan utvinnas vid olika vindhastigheter?, turbintyper Statistik; Vindförhållanden i Sverige. Variation över året, även sett på Sverige

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Urtavlan 3 Utgåva 1:1 2014-08-26 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Urtavlan 3 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Samlingsrapport energianalys

Samlingsrapport energianalys Besiktning utförd 2017-10-03 EV17-320 Samlingsrapport energianalys Ägarens namn: Anders Samuelsson Fastighetsbeteckning: Husby 2:93 Adress: Älvstigen 10 Postadress: 184 44 Åkersberga Telefonnummer: 070-8392916

Läs mer

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013

VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 VÄLKOMMEN IN I VÄRMEN HENSTAD 2013 Fjärrvärmekampanj 2013 Nytt erbjudande på grund av nya förutsättningar Tidigare intresse på området var över 30% Vi har sedan 2009 installerat fjärrvärme och konverterat

Läs mer

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning

REC Vent. plus. Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning REC Vent plus Bra inomhusmiljö med hög energiåtervinning Ventilation och värme till nya och befintliga bostäder! REC Temovex REC har i mer än 50 år försett den svenska marknaden med ventilationsprodukter.

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp

Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp 1 (11) Ventilations- och uppvärmn.system, optimering, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: 41N06B Tentamen ges för: En2, allmän inriktning Tentamensdatum: 2012-06-01 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består

Läs mer