Installation/DS-manual

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Installation/DS-manual"

Transkript

1 Installation/DS-manual 3x400V/50Hz (INNOVA Heat A6) INNOVA Heat A8 INNOVA Heat A10 DS131:0902

2 Var god läs denna driftsmanual innan användning av värmepumpen.

3 Innehåll s. 1. Viktig information Säkerhetsanvisningar Installation och underhåll Arbete med systemets komponenter Säkerhetsventil Försiktighetsåtgärder Undvik korrosionsskador 1 2. Aggregatbeskrivning Värmepumpsprincip Tillsatsvärme elpatron Panna/tank Kontrollpanel Funktioner 5 3. Driftinstruktioner Allmän information Menynavigering Aktuellt driftläge i display Symboler Menyer Huvudmeny INFORMATION Undermeny OPERATION Undermeny HEATCURVE Undermeny TEMPERATURE Undermeny INTEGRAL Undermeny OPERATING TIME Undermeny RESET Undermeny MAN TEST Undermeny DEFROST Regelbundna justeringar Värmedrift allmänt Justering av värmekurva (huskurva) Justering av rumstemperaturen Deljustering av värmekurvan Justering av min- och maxvärdet Justering av HEAT STOP värdet Temperaturgraf Max returledningstemperatur Varmvattenproduktion Regelbundna kontroller Kontroll av driftfel Kontroll av nivån i husets värmesystem Kontroll av säkerhetsventilerna Om läckage uppstår Felsökning Larmmeddelande Fabriksinställningar Referenser 22

4 7. Allmän information för installatören Anslutning av köldmedierör Anslutningar värmebärare och varmvatten Elinkoppling Komponenter Dimensioner Tekniska data 37 Yttre förbindningsschema 38 Kontaktuppgifter för service 39 Värdebevis och igångkörningsprotokoll 40-42

5

6 1. Viktig information Om aggregatet ska stå avstängt under vintern så bör systemet tömmas på vatten, för att undvika frysrisk vid minusgrader. Kontakta din installatör för hjälp. - Aggregatet är underhållsfritt, men kräver en viss tillsyn. - Gör inga parameterändringar utan vetskap om följderna. - För service eller reparation, kontakta din återförsäljare/installatör. 1.1 Säkerhetsanvisningar Installation och underhåll Installation, service- och reparationsarbete ska genomföras av kvalificerad servicetekniker. Ingrepp i elektroniken ska utföras av kvalificerad elektriker. Ingrepp i köldmediekretsen ska utföras av ackrediterad kyltekniker Arbete med systemets komponenter Arbete med följande komponenter ska endast utföras av kvalificerad servicetekniker: - Värmepumpen - Köldmediekrets, varmvatten och spänningsmatning. - Säkerhetsventiler Systemets konstruktion och installation ska inte förändras så att driftsäkerheten äventyras Säkerhetsventil Följande instruktioner ska följas, angående säkerhetsventil och evakueringsrör för det varma vattnet: - Det får aldrig vara avstängt mellan säkerhetsventil och evakueringsrör. - Evakueringsröret ska vara korrekt dimensionerat och ledas till en golvbrunn eller där det varma vattnet inte kan orsaka personskada vid avledning. 1.2 Försiktighetsåtgärder Undvik korrosionsskador För att undvika korrosionsskador på aggregatet, använd inga aerosola ämnen i aggregatets direkta närhet, såsom: - Lösningsmedel - Rengöringsmedel innehållande klorin - Färg - Lim 2 Aggregatbeskrivning För att uppnå bästa resultat med din Innova värmepump så bör du noga läsa igenom drift- och skötselmanualen. Innova A-serien är en komplett luft/vatten värmepump för uppvärmning av hus och varmvatten. Värmepumpen har en integrerad 150 eller 200 liters tank med en elektrisk nödvärmepatron. Systemet med skiktning av det varma vattnet möjliggör en god effektivitet vid värmeväxling. 1

7 Aggregatet är utrustat med en automatisk styrenhet, som kontrolleras via en grafisk display. Värmen distribueras ut i huset via ett lågtemperatursystem med en maximal temperatur på 65 C. Det mesta av värmebehovet underhålls av värmepumpen (kompressor-delen). Tillsats värmen går endast till om värmebehovet överstiger värmepumpens kapacitet. Värmepumparna i Innova A-serien innehåller 5 stycken huvudkomponenter: a. Värmepumpsdel - Rotation- eller scrollkompressor. - Värmeväxlare i rostfritt stål. - Cirkulationspump och värmesystem. - Ventiler och säkerhetsutrustning för köldmediesystem, komplett med elektriska komponenter. b. Panna/tank eller 200 liter. - Kopparfordrad eller i rostfritt stål. - Anodfri och underhållsfri. c. Växelventil - öppnar och stänger beroende av driftläge: värme eller varmvattenproduktion. d. Tillsatsvärme - 3/6/9 kw elpatron. - 3-stegs kapacitetskontroll. - Monterad på tilloppsledningen. - Levererar automatiskt tillsatsvärme om behov överstiger värmepumpens kapacitet, när driftsläge AUTO är valt. e. Reglerutrustning - reglerar värmepumpens olika komponenter (kompressor, cirkulationspumpar, elpatroner och växelventil). Utifrån temperaturdata ifrån givare, startas eller stoppas värmepumpsdriften och det bestäms med växelventilen om det ska produceras värme eller varmvatten. Systemet består av styrenhet med grafisk display och temperaturgivare för utomhus-, rums-, tillopps- och returtemperatur. 2.1 Värmepumpsprincip En värmepump utvinner energi ur naturliga tillgångar. Eller, för att uttrycka det annorlunda, värmepumpen hämtar värmeenergi ifrån en värmekälla. Detta gör att värmepumpen är ett miljövänligt och ekonomiskt alternativ för uppvärmning. a. Utomhusdelen är aggregatets förångare. Här får värmeenergin i uteluften köldmediet att koka, det förångas. b. Det förångade köldmediet leds till kompressorn där det komprimeras så att trycket och temperaturen ökar. c. Den komprimerade köldmediegasen leds vidare till kondensorn (värmeväxlare), där det avger sin värmeenergi till vattnet (värmebäraren). Köldmediets temperatur sjunker och kondenseras då till vätska. d. Värmeenergin i värmebäraren leds sedan till pannan och ut i huset. e. Till sist så leds köldmediet till expansionsventilen där trycket sänks, och fortsätter till förångaren. En ny cykel startar. 2

8 Värmepumpen har två stycken separata vätskesystem. Kondensor Värmekrets Expansionsventil Kompressor Köldmedie Förångare Köldmediekrets Fläkt - Köldmediesystem: cirkulerar i värmepumpen. Genom förångaren, kompressorn, och kondensorn absorberas energin från brinesystemet och avges till värmebärarsystemet. - Värmebärarsystem: vattencirkulation transporterar värmeenergin till huset och pannan. 2.2 Tillsatsvärme elpatron Tillsatsvärmen, en elpatron på tilloppsledningen, har tre kapacitetssteg: Steg 1 = 3kW Steg 2 = 6kW Steg 3 = 9kW 2.3 Panna/tank Innova A-serien innehåller en inbyggd panna med volymen 150 eller 200 liter. Vattentemperaturen till pannan styrs av en driftspressostat och kan ej justeras. Produktionen av varmvatten stannar när driftpressostaten når sitt värde, vilket korresponderar med vattentemperatur på ca C. Var fjortonde dag kommer pannan att värmas upp till 65 C för att skydda mot bakterier. 3

9 Innova G-serien Säkerhetsventil Returledning Tilloppsledning Manometer Exp. VV KV Expansionskärl Till avlopp VV = Varmvatten KV = Kallvatten Exp. = Expansionsledning Påfyllnadsventil 2.4 Kontrollpanel Kontrollpanelen innehåller en display och sex stycken knappar. ROOM 20 C OPER.AUTO Grafisk display 4

10 ROOM 20 C Panelknappar Funktioner Manövreringen av sker via ett användarvänligt menysystem i en manöverpanel med display. Det finns en huvudmeny med fyra undermenyer. De olika menyerna beskrivs detaljerat i denna manual. Använd de fem knapparna på panelen för att välja meny och ändra ett inställt värde. - Knapp med + och pil upp. - Knapp med och pil ner. - Knapp med pil höger. - Knapp med pil vänster. - Knapp för ON/OFF 3 Driftinstruktioner 3.1 Allmän information Menynavigering Knappen med högerpil används för att öppna önskad meny. Knappen med vänsterpil används för att gå tillbaka till föregående meny. Upp och nerpilarna används för att välja mellen de olika parametrarna i menyn. En pil till vänster i displayen visar vilken meny som kan öppnas. Upp och nerpilarna används även för att öke eller minska ett värde Aktuellt driftsläge i displayen Under normal drift, visas följande information i displayen: - Önskad (inställd) rumstemperatur. - om det finns värmebehov. Är där värmebehov så visas också vilken värmekälla som är i drift, värmepump eller tillsatsvärme, eller båda. Se avsnittet med symboler på nästa sida. 5

11 Följande meddelande kan visas i displayen när driftsläge är valt: - POWER SUPPLY Kompressorn går åt fel håll, värme endast ifrån tillsatsvärme. - START Värmepumpen startar. 30 sekunder efter att brinesystemets cirkulationspump startat så startar kompressorn. - START_MIN Värmepumpen startar efter så många minuter som visas i displayen Symboler Information om driftsläge och vilka delar av systemet som är i drift visas i displayens nederkant med följande symboler: Värmepumpen är i drift. Tillsatsvärmen är aktiv. Siffran visar kapacitetssteg. Där är uppvärmningsbehov i huset. Varmvatten produceras. Indikerar statusen för varmvattenproduktion. Om symbolen är tom så är varmvattentemperaturen lägre än inställt börvärde. OBS! Det betyder inte att det inte finns något vatten i tank, tanken är alltid full. Om symbolen är ifylld så är varmvattentemperaturen lika med eller högre än det inställda börvärdet. 6

12 3.1.2 Menyer Huvudmeny INFORMATION Tryck på höger eller vänster-knappen för att öppna huvudmenyn INFORMATION. INFORMATION OPERATION HEATCURVE TEMPERATURE INTEGRAL OPER.TIME RESET MAN TEST DEFROST Tryck på pil upp eller ner för att välja önskad undermeny. Öppna den önskade menyn genom att trycka på högerpilen. För att gå tillbaka till huvudmenyn, tryck på vänsterpilen Undermeny OPERATION OPERATION AUTO ROOMHEAT WARMWATER HEATPUMP ADD HEAT ON OFF Denna meny används för att välja driftsläge. Det finns fem olika driftslägen i systemet. - AVSTÄNGD Värmepumpen är avstängd. Det står OPERATION OFF i displayen. OBS! Tänk på att det råder frysrisk om värmepumpen stängs av under vintern. - AUTOMATISK Värmepumpen och tillsatsvärmen regleras automatiskt. Det står OPERATION AUTO i displayen. - VÄRMEPUMP Endast värmepump (kompressorn) i drift. Det står OPERATION HEATPUMP i displayen. - TILLSATSVÄRME Endast tillsatsvärmen är i drift. Det står OPERATION ADD i displayen. - VARMVATTEN Värmepumpen producerar endast varmvatten. Ingen värme går ut till husets radiatoreller golvvärmesystem. Det står OPERATION WARMWATER i displayen. 7

13 Gör på följande sätt för att ändra driftsläge: a. Öppna huvudmenyn INFORMATION genom att trycka på vänster- eller högerpil. Du ser nu markören vid undermenyn OPERATION. b. Öppna undermenyn OPERATION genom att trycka på högerpilen. Du ser nu markören vid det senast valda driftsläget. c. Välj önskat driftsläge genom att trycka på upp- eller nerpilen. d. Återgå till huvudmenyn genom att trycka två gånger på vänsterpilen Undermeny HEATCURVE Denna meny används för att göra justeringar som påverkar rumstemperaturen. HEATCURVE CURVE 40 C MIN 22 C MAX 70 C CURVE 5 0 C CURVE 0 0 C CURVE -5 0 C HEAT STOP 17 C Text i meny Beskrivning CURVE MIN MAX CURVE 5 Inställt värde visar vad framledningtemperaturen till husets uppvärmningssystem ska vara vid utomhustemperatur 0 C. Inställt värde visar den lägsta tillåtna framledningstemperaturen till husets uppvärmningssystem. Inställt värde visar den högsta tillåtna framledningstemperaturen till husets uppvärmningssystem. Justering av rumstemperaturen när utomhustemperaturen är 5 C. CURVE 0 Justering av rumstemperaturen när utomhustemperaturen är 0 C. CURVE -5 Justering av rumstemperaturen när utomhustemperaturen är - 5 C. HEAT STOP Ingen värme går ut till husets uppvärmningssystem när utomhustemperaturen är lika med eller högre än inställt värde. 8

14 Undermeny TEMPERATURE Denna meny visar olika temperaturer i systemet. Temperaturändringar under de senaste 60 minuterna kan visas i ett grafiskt diagram. TEMPERATURE OUT -20 C ROOM 20 C FEED 41(70) C RETURN 38(60) C WARMWT 53(49) C PIPE 32 C Text i meny OUT ROOM FEEDLINE RETURNLINE WARMWATER PIPE Beskrivning Utetemperatur Inställd rumstemperatur Aktuell framledningstemperatur. Börvärde inom parentes. Aktuell returledningstemperatur. Maximalt tillåten temperatur inom parentes. Aktuell varmvattentemperatur. Starttemperatur för varmvattenproduktion inom parentes. Temperatur på förångaren. Avfrostningstemperaturen Undermeny INTEGRAL INTEGRAL 00 OFF 00 CMP_A -60(00) ADD1-500(-60) ADD2-550(-500) ADD3-600(-550) Text i meny OFF Beskrivning När inställt värde uppnås stängs systemet av. 9

15 CMP.A ADD1 ADD2 ADD3 När inställt värde uppnås startar kompressorn. Om värdet är under inställt så stoppar kompressorn. När inställt värde uppnås startar ADD1. Om värdet är under inställt så stoppar ADD1. När inställt värde uppnås startar ADD2. Om värdet är under inställt så stoppar ADD2. När inställt värde uppnås startar ADD3. Om värdet är under inställt så stoppar ADD3. Grad Minut = Korresponderande värde för temperaturdifferens mellan aktuell Tilloppstemperatur och önskad (börvärde) tilloppstemperatur x tiden. Temperaturdifferens mellan aktuell Tilloppstemperatur och önskad Korresponderande värde (börvärde) tilloppstemperatur -31 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Till exempel: (Under önskad temperatur) Aktuell tilloppstemperatur sjunker 1 C (under önskad temperatur) under 1 minut. Grad Minut = -10 x 1 = -10. Aktuell tilloppstemperatur fortsätter sjunka, 2 C (under önskad temperatur) under ytterligare 1 minut. Grad Minut = -10 x 1 (-10) = -20 Aktuell tilloppstemperatur fortsätter sjunka, 3 C (under önskad temperatur) under ytterligare 1 minut. Grad Minut = -10 x 1 (-20) = -30 Aktuell tilloppstemperatur fortsätter sjunka, 4 C (under önskad temperatur) under ytterligare 1 minut. Grad Minut = -10 x 1 (-30) = -40 Innan Grad Minut nått -60 (justerbar), är kompressorn avstängd. När Grad Minut når -60, startar kompressorn automatiskt och temperaturen ökar. 10

16 (Över önskad temperatur) När aktuell tilloppstemperatur uppnår/överstiger önskad temperatur, ändras Grad Minut. Till exempel: Grad Minut kumulativ till minut efter att den aktuella tilloppstemperaturen överstigit den önskade temperaturen med 1 C. 10 x 1 = 10, Grad Minut = -150 Ytterligare 1 minut efter att den aktuella tilloppstemperaturen överstigit den önskade temperaturen med 2 C. 10 x 1 = 10, Grad Minut = -140 Ytterligare 1 minut efter att den aktuella tilloppstemperaturen överstigit den önskade temperaturen med 3 C. 10 x 1 = 10, Grad Minut = -130 Ytterligare 1 minut efter att den aktuella tilloppstemperaturen överstigit den önskade temperaturen med 4 C. 10 x 1 = 10, Grad Minut = -120 Kompressorn stannar när Grad Minut når 0 (justerbar). Förhållandet mellan kompressor (ON, OFF) och Grad Minut. Förhållandet mellan tillsatsvärme (ON, OFF) och Grad Minut. 0 -A0 -A0-A2 VP EL I diagramet beskrivs förhållandena mellan kompressor on/off och Grad Minut och mellan tillsatasvärme on/off och Grad Minut. Kompressorns Grad Minut är, -60(on) och 0(off), A0 = -60(on) Tillsatsvärmes första Grad Minut är, -500(on) och -60(off), A0+A2= =-500(on). Tillsatsvärmes andra Grad Minut är, -500(on) och -500(off) Tillsatsvärmes tredje Grad Minut är, -600(on) och -550(off) När omgivande temperatur överstiger 6 C, kan inte tillsatsvärmen starta automatiskt. 11

17 När tilloppstemperaturen är lägre än 15 C, kan tillsatsvärmen starta direkt, med de tre stegen i sekvens enligt Grad Minut Undermeny OPERATING TIME OPERATION TIME HEATPUMP ADD1 ADD2 ADD3 WARMWT 2H 1H 0H 0H 0H Text i meny HEATPUMP ADD1 ADD2 ADD3 WARMWATER Beskrivning Antal timmar som värmepumpen har varit i drift sedan installationen. Går ej att nollställa. Antal timmar som tillsatsvärmen, steg 1 (3 kw), har varit i drift sedan installationen. Går ej att nollställa. Antal timmar som tillsatsvärmen, steg 2 (6 kw), har varit i drift sedan installationen. Går ej att nollställa. Antal timmar som tillsatsvärmen, steg 3 (9 kw), har varit i drift sedan installationen. Går ej att nollställa. Antal timmar som varmvattenproduktionen varit i drift sedan installationen. Går ej att nollställa Undermeny RESET Återställer till fabriksinställda värden. 12

18 Undermeny MAN TEST MAN TEST ADD1 OFF ADD2 OFF ADD3 OFF HEATPUMP OFF 3 WAY OFF 4 WAY OFF WARM PUMP OFF För att gå in i menyn: - Välj MAN TEST i huvudmenyn ( INFORMATION ) - Tryck och håll intryckt högerpil i 3 sekunder Undermenyn MAN TEST innehåller ADD1 / ADD2 / ADD3 / HEATPUMP / 3 WAY / 4 WAY / WARM PUMP. Välj ON/OFF för att manuellt testköra respektive funktion Undermeny DEFROST DEFROST INTELL.DEF MANUAL DEF DEFTIME 15 INTERVAL 40 START TEMP -9 SINCE TIME 0 BETW.DEFR 0 För att gå in i menyn: - Välj DEFROST i huvudmenyn ( INFORMATION ) - Tryck på högerpil och DEFROST -menyn öppnas. Välj mellan Intell Defrost eller Manual Defrost. INTELL.DEF: Automatisk avfrostning. Avfrostningsintervaller och tider kommer att styras automatiskt av systemet. MANUAL DEF: Manuell avfrostning. Avfrostningsintervaller och tider kan ställas in. DEF TIME: Inställningsområde för avfrostningstid, (2-20 minuter). Fabriksinställt 15 minuter. INTERVAL: Inställningsområde för tidsintervall, (25-70 minuter). Fabriksinställt 40 minuter. START TEMP: Inställningsområde för starttemperatur av avfrostning, ( C). Fabriksinställt -9 C. SINCE TEMP: Visar det senaste värdet för avfrostningstid. BETW.DEFR: Visar det senaste värdet för avfrostningsintervall. 13

19 3.2 Regelbundna justeringar De flesta inställningar görs av installatören I samband med installationen. Justeringar som regelbundet görs av användaren är: - Val av driftsläge - Justering av rumstemperaturen, genom att ändra värdet ROOM - Justering av värmekurva (Heatcurve) - Justering av max- och minvärdet för framledningstemperaturen. Justering av värdet HEAT STOP är också möjligt Värmedrift allmänt Inomhustemperaturen ska ställas via inställning av värmekurvan (heatcurve). Kontrollsystemet bestämmer då, utifrån värmekurvan, per automatik vilken framledningstemperatur det ska vara till husets uppvärmningssystem. Värmekurvan ställs in i samband med installationen, men justering kan bli nödvändig, för att upprätthålla en komfortabel inomhustemperatur oavsett väderlek. En korrekt inställd värmekurva minskar risken för onödiga servicebesök och sparar energi. Värmekurvan bestämmer framledningstemperaturen beroende på temperaturen utomhus. Om utomhustemperaturen sjunker så ökar temperaturen på framledningen till radiatorsystemet. Framledningstemperaturen ökar exponentiellt med en sjunkande utomhustemperatur. Om ni väljer CURVE i undermenyn HEAT CURVE, så visar sig ett diagram i displayen. Diagrammet visar relationen mellan utomhustemperatur och framledningstemperatur. Denna relation kallas värmekurva. Framledningstemperatur CURVE 40 C 18 Värmekurva Relation mellan utomhustemperatur och framledningstemperatur Utomhustemperatur Justering av värmekurva (huskurva) Värmekurvan justeras genom att man ändrar värdet CURVE. Detta värdet indikerar framledningstemperaturen vid utomhustemperatur 0 C. Om utomhustemperaturen är lägre än 0 C, kommer framledningstemperaturen att vara minst 40 C. Om utomhustemperaturen är högre än 0 C, kommer framledningstemperaturen att vara lägre än 40 C. Om värdet CURVE ökas så ökar lutningen på kurvan i displayen, och om värdet minskas så minskar lutningen på kurvan. 14

20 Detta är det mest energieffektiva sättet att ställa in rumstemperaturen och bör användas vid justering av rumstemperaturen. För en tillfällig justering av rumstemperaturen kan ni göra justeringen endast genom att ändra värdet ROOM. Värdet för CURVE är fabriksinställt på 40 C, men kan justeras mellan C. CURVE 40 C För att ändra värdet CURVE : 1. Tryck på höger- eller vänsterpilen för att öppna huvudmenyn INFORMATION. Markören står på undermenyn OPERATION. 2. Tryck på nerpilen för att flytta markören till undermenyn HEAT CURVE. 3. Tryck på högerpilen för att öppna menyn. Markören står på parameter CURVE. 4. Öppna vald parameter genom att trycka på högerpilen. 5. Öka eller minska värdet genom att trycka på upp- eller nerpilen. Du kan se i diagramet hur kurvlutningen förändras. Tryck på vänsterpilen 3 gånger för att återvända till huvudmenyn Justering av rumstemperaturen Ni kan också ändra värmekurvan och rumstemperaturen genom att ändra värdet ROOM. Om ni använder parametern ROOM för att ändra rumstemperaturen, så kommer inte kurvlutningen ändras. Däremot kommer hela kurvan att parallellförskjutas 3 C för varje C som ROOM ändras, enligt nedan diagram. Justering av parametern ROOM ska endast utföras tillfälligt. Fabriksinställt värde för ROOM är 20 C. CURVE 40 C

21 För att ändra värdet ROOM : 1. Tryck på upp- eller nerpilen, för att öppna parametern ROOM. 2. Öka eller minska värdet genom att trycka på upp- eller nerpilen till önskad rumstemperatur är inställd. Vänta 10 sekunder eller tryck på vänsterpilen för att gå tillbaka till huvudmenyn. I rumstemperaturläget kan användaren kontrollera kompressorn och tillsatsvärmen genom att justera värmekurvan eller GRAD MINUT. Kompressorns starttid bestäms av inställd GRAD MINUT. Här följer två stycken exempel. 1. Snabb start bestäms av FEED (värmekurva) Framledningstemperaturen är 25 C. Justera värmekurvan så att inställningen för vattentemperaturen blir 55 C. Det blir då FEED 25(55) och i detta fall minska GRAD MINUT -30 per minut, när GRAD MINUT når -60 startar kompressorn. OBS! Om temperaturinställningen är lägre än framledningstemperaturen, blir GRAD MINUT ett positivt tal, och kompressorn kommer inte att starta. Du kan också justera GRAD MINUT till ett värde närmre kompressorstart, t.ex CURVE 40 C Långsam start bestäms av FEED (värmekurva) Framledningstemperaturen är 25 C. Justera värmekurvan så att inställningen för vattentemperaturen blir 30 C. Det blir då FEED 25(30) och i detta fall minska GRAD MINUT -10 per minut, när GRAD MINUT når -60 startar kompressorn. Du kan också justera GRAD MINUT till ett värde längre ifrån kompressorstart, t.ex CURVE 40 C

22 Rumstemperaturen justeras via värmekurvan eller GRAD MINUT, efter behag. OBS! Utomhustemperaturens HEAT STOP är fabriksinställd på 17 C, (justerbar mellan 0-24 C). Om framledningstemperaturen är lägre än min temperaturinställningen för framledningsvattnet, så kommer kompressorn att starta. När framledningstemperaturen når upp till minvärdet så stoppar kompressorn Deljustering av värmekurvan Vid utomhustemperatur mellan -5 C och 5 C, kan det vara nödvändigt att deljustera värmekurvan för att upprätthålla en jämn rumstemperatur. Ni kan öka eller minska framledningstemperaturen, +/-5 C, vid tre stycken bestämda utomhustemperaturer, -5 C, 0 C och 5 C, utan att ändra eller förskjuta kurvan CURVE 34 C 0 CURVE 45 C 0 CURVE 40 C Ändra CURVE +5 Ändra CURVE -5 Ändra CURVE 0 För att göra en deljustering av värmekurvan: 1. Öppna huvudmenyn INFORMATION genom att trycka på vänster- eller högerpilen. Markören står vid meny OPERATION. 2. Tryck på nerpilen för att flytta markören till undermenyn HEAT CURVE. 3. Öppna menyn genom att trycka på högerpilen. Markören står vid parameter CURVE. 4. Använd upp- eller nerpilen för att välja CURVE 5, CURVE 0 eller CURVE Välj genom att trycka på högerpilen. 6. Öka eller minska värdet med upp- eller nerpilen. Tryck tre gånger på vänsterpilen för återvända till huvudmenyn Justering av min- och maxvärdet Justering av maxvärdet för framledningstemperaturen är särskilt viktigt om du t.ex. har ett temperaturkänligt golvvärmesystem i ditt hus. Har ni källare så kan minvärdet ställas upp för en komfortabel temperatur även på sommaren. OBS! Tänk då även på att höja HEAT STOP -temperaturen. För att justera min- och maxvärdet: 1. Öppna huvudmenyn INFORMATION genom att trycka på vänster- eller högerpilen. Markören står vid meny OPERATION. 2. Tryck på nerpilen för att flytta markören till undermenyn HEAT CURVE. 3. Öppna menyn genom att trycka på högerpilen. Markören står vid parameter CURVE. 4. Tryck på nerpilen för att flytta markören till MIN. 17

23 5. Öppna parametern genom att trycka på högerpilen. Markören står vid MIN. 6. Öka eller minska värdet genom att trycka på upp- eller nerpilen. Tryck tre gånger på vänsterpilen för återvända till huvudmenyn. 7. Upprepa proceduren för att justera maxvärdet. Välj då MAX i steg fyra Justering av HEAT STOP värdet HEAT STOP funktionen stoppar produktionen av framledningsvärme till huset när utomhustemperaturen är lika med eller högre än inställt värde. Cirkulationspumpen kommer stoppas, men gå vid varmvattenproduktion. Cirkulationspumpen motionskörs också en minute per dygn. HEAT STOP är fabriksinställd på 17 C. För att justera HEAT STOP värdet: 1. Öppna huvudmenyn INFORMATION genom att trycka på vänster- eller högerpilen. Markören står vid meny OPERATION. 2. Tryck på nerpilen för att flytta markören till undermenyn HEAT CURVE. 3. Öppna menyn genom att trycka på högerpilen. Markören står vid parameter CURVE. 4. Tryck på nerpilen för att flytta markören till HEAT STOP. 5. Öppna parametern genom att trycka på högerpilen. Markören står vid HEAT STOP. 6. Öka eller minska värdet genom att trycka på upp- eller nerpilen. Tryck tre gånger på vänsterpilen för återvända till huvudmenyn Temperaturgraf Alla temperaturer i systemet registreras en timme tillbaka och kan avläsas i undermenyn TEMPERATURE CURVE 45 C Det finns en graf för alla temperaturerna, förutom rumstemperaturen. För den kan endast börvärde läsas av. För att läsa av temperaturgraferna: 18

24 1. Öppna huvudmenyn INFORMATION genom att trycka på vänster- eller högerpilen. Markören står vid meny OPERATION. 2. Tryck på nerpilen för att flytta markören till undermenyn TEMPERATURE. 3. Öppna menyn genom att trycka på högerpilen. Markören står vid parameter OUT. 4. Tryck på upp- eller nerpilen för att välja önskad temperaturvisning. 5. Öppna grafen genom att trycka på högerpilen. 6. Flytta markören över tidsaxeln med upp- eller nerpilen. Temperaturen för varje vald punkt visas överst i displayen. Tryck tre gånger på vänsterpilen för att återgå till huvudmenyn. 3.3 Max returledningstemperatur Maximalgränsen för returledningstemperaturen ifrån värmesystemet ska avgöras och ställas in beroende på varje individuell anläggning. Din installatör gör denna inställning i samband med installationen. Den kan senare ändras vid behov. 3.4 Varmvattenproduktion Vattentemperaturen till pannan styrs av en driftspressostat och kan ej justeras. För att avläsa varmvattnets temperatur i displayen: 1. Öppna huvudmenyn INFORMATION genom att trycka på vänster- eller högerpilen. Markören står vid meny OPERATION. 2. Tryck på nerpilen för att flytta markören till undermenyn TEMPERATURE. 3. Öppna menyn genom att trycka på högerpilen. 4. Tryck på nerpilen för att flytta markören till parameter WARMWATER. 5. Öppna grafen genom att trycka på högerpilen. Ni kan nu avläsa varmvattentemperaturerna för den senaste timmen. Tryck tre gånger på vänsterpilen för att återgå till huvudmenyn. Värdet som visas i displayen vid parameter WARMWATER är det momentana ärvärdet på varmvattnet. Temperaturen inom parentes är det önskade börvärdet. När ärvärdet sjunker under börvärdet så startar varmvattenproduktionen. Startvärdet är inte justerbart. 3.5 Regelbundna kontroller Kontroll av driftfel Om ett fel uppstår så larmar systemet genom att bakgrundsljuset i displayen blinkar och ett larmmeddelande visas. 19

25 Kontrollera larmindikatorn regelbundet för att se att allt fungerar som det ska Kontroll av vattennivån i husets värmesystem Trycket i husets värmesystem bör också kontrolleras regelbundet. Trycket i det externa expansionskärlet ska vara 1-1,5 bar. Om trycket sjunker under 0,8 bar, så ska trycket ökas genom påfyllning av vatten i systemet Kontroll av säkerhetsventilerna Man kan kontrollera säkerhetsventilerna genom att vrida dem ett kvarts varv tills de släpper ut vatten i frånledningsröret. Öppningstrycket för säkerhetsventilerna är inte justerbart Om läckage uppstår Om läckage på tappvarmvattenkretsen uppstår så ska ventilen för kallvatten till systemet genast stängas. Tillkalla service. 4 Felsökning 4.1 Larmmeddelanden Om ett larmmeddelande visas i displayen, återstarta anläggningen med huvudbrytaren. Om larmet återkommer, kontakta din installatör för hjälp. Larmmeddelanden: Meddelande Beskrivning Orsak Åtgärd RETURN TEMP Givarefel på returledningen. All drift stopped, förutom cirkpumpen I värmesystemet. Avbrott i givare eller givare ej inkopplad. Kontrollera givaren anslutning. Byt givaren. FEED IN TEMP Givarefel på framledningen. All drift stoppad, förutom cirkpumpen Avbrott i givare eller givare ej inkopplad. Kontrollera givaren anslutning. Byt givaren. I värmesystemet. BRINE OUT TEMP Fel på avfrostningsgivaren. Avbrott i givare eller givare ej inkopplad. Kontrollera givaren anslutning. Byt givaren. OUTDOOR TEMP Givarefel utomhus. Avbrott i givare eller givare ej inkopplad. Kontrollera givaren anslutning. Byt givaren. ROOM TEMP Givarefel rum. Avbrott i givare eller givare ej inkopplad. Kontrollera givaren anslutning. Byt givaren. WARM WATER TEMP Givarefel tank. Avbrott i givare eller givare ej inkopplad. Kontrollera givaren anslutning. Byt givaren. HIGH PRESS För högt tryck I värmepumpssystemet. All drift stoppad. Fel på elektriska anslutningar. Cirkulation förhindrad. Köldmediebrist. Kontrollera elektriska anslutningar Och cirkulationspumpar. Kontakta servicetekniker. 20

26 LOW PRESS Lågtryckspresostaten I värmepumpen Utlöst. Kompressorn stoppas, inget värmeproduceras ifrån VP. Elektriskt fel. Köldmediebrist. Stopp I brinekrets. Kontrollera elektroniken. Läcksök och fyll på köldmedie. Kontakta din installatör. CMP OVER Motorskyddsbrytare utlöst. Kompressorn stoppas. Kompressorns motorström för hög. Motorskyddsinställningen för låg. Motorskyddsbrytaren ska vara inställd: För modell -6 och -8K till 11 Amp. För modell -10 och -12K till 14 Amp. För modell -16, -20 och -25K till 16 Amp. Amperemät kompressorn. Kontrollera motorskyddsbrytarens inställning. Kontakta din installatör. ADD HEAT OVER Överhettningsskydd för tillsatsvärme. All drift stoppas. Stoppat eller för lågt vattenflöde. Kontrollera cirkulationspumpen för husets värmesystem. Kontakta din installatör. WTPUMP OVER Överhettningsskydd för cirkulationspumpen för husets värmesystem. För lite vatten I husets värmesystem. (Radiatorsystem) Fyll på vatten I husets värmesystem. Kontakta din installatör. CMP AIR OVER Kompressorn överhettad. Köldmediebrist. Läcksök och fyll på köldmedie. Kontakta din installatör. POWER SUPPLY Fasfel. Fel fasföljd eller faser felkopplade. Ändra fasföljden. Kontakta din installatör. 21

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Villa Värmepump. 9680-54251001 Rev. 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Villa Värmepump 9680-54251001 Rev. 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information...................................... 2 1.1 Säkerhetsföreskrifter...................................

Läs mer

Frågor och svar, Sanyo CO2.

Frågor och svar, Sanyo CO2. Pannans uppbyggnad: Frågor och svar, Sanyo CO2. 1. Tappvarmvatten uppvärms via värmeslinga, förvärms i botten av tanken och spetsvärms i toppen av tanken (där el-patronen är monterad). Fördelningen av

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump. A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Diplomat Optimum & Diplomat TWS Värmepump A r t n r : 9 6 8 0-5 3 8 1 3 0 0 1 R e v 2 Innehållsförteckning 1 Viktig information.................................... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter.....................................

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254

SKÖTSELANVISNING. Thermia värmepump 086U4254 SKÖTSELANVISNING Thermia värmepump Robust 086U4254 Innehållsförteckning 1 Viktig information... 4 1.1 Säkerhetsföreskrifter...4 1.2 Skydd............................................................ 4

Läs mer

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka

Allmän information om värmepump IVT 490. Installerade hos Brf Tallstigen 2, Nacka Brf Tallstigen 2 Detta utbildningsmaterial är endast avsett för borättsägare inom Brf Tallstigen 2 och får därför inte kopieras för annat ändamål. Vid oklarhet kontakta ansvarig för den Tekniska förvaltningen

Läs mer

Användarmanual för Bonus AIR 10

Användarmanual för Bonus AIR 10 1 Användarmanual för Bonus AIR 10 2 Innehåll Kontrollpanelen... 3 Statusindikeringar i kontrollpanelens fönster... 3 Manöverknappar på kontrollpanelen... 4 Start av anläggningen... 4 Inställning av temperaturer

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Om något är fel, börja med att titta igenom följande checklista: Är strömmen på? Säkerhetsströmbrytaren ska vara tillslagen och menyfönstret ska innehålla text. Är husets

Läs mer

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6

Thermia värmepump. Thermia värmepump Eko Thermia Eko. Skötselanvisning S-52536-6 Thermia värmepump Thermia värmepump Eko Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Värmepump Thermia Eko Skötselanvisning S-52536-6 Viktig information... 2 Allmänt - värmepumpens princip...3-4 Säkerhets- /

Läs mer

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2

Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Orion 2 Instruktionsmanual Orion 2 Fabrikat:.2.1-1 201-02-20 1 av 11 Innehållsförteckning 1. Installation av central 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1. Elektrisk installation 1.4 Värmemängdsmätare

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Användarhandbok. Värmepumpar

Användarhandbok. Värmepumpar Atria Optimum Atria Duo Optimum Comfort Optimum Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2/G3 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2/G3 www.thermia.se Det engelska språket används

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Optimum G2. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: SKÖTSELANVISNING Diplomat Optimum G2 Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen: inled med att trycka Den

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2013/05) sv Innehållsförteckning Information Information...2 OBSERVERA:...2 Panel och styrenhet...3 Inställningar under drift...3 Display...3 Extra varmvatten...3

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika

Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika Användarhandledning Användare information... 2 Viktig information... 2 Allmänt... 2 Allmänt... 3 Beskrivning av hur EcoDan fungerar... 4 Funktion vid olika behovssituationer... 4 Reglercentral ME 900...

Läs mer

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV

Skötselanvisning. 086U5666 Rev. 6 SV Skötselanvisning Atria Atria Duo Atria Duo Optimum Atria Optimum Comfort Diplomat Diplomat Duo Diplomat Duo Optimum Diplomat Duo Optimum G2 Diplomat Optimum Diplomat Optimum G2 086U5666 Rev. 6 SV Om denna

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1

SKÖTSEL- ANVISNING. Thermia Solvik Värmepump. 9680 55149001 Rev. 1. 2 - Om din värmepump 1 SKÖTSEL- ANVISNING Thermia Solvik Värmepump 9680 55149001 Rev. 1 2 - Om din värmepump 1 Innehållsförteckning 1 Viktig information................................ 2 2 Produktbeskrivning...............................

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12

Elpanna CC 160. SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Elpanna CC 160 SE Användarhandledning 6 720 640 299 2009/12 Handledning Elpanna CC 160 BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2009/12 Artikelnummer: 6720640299 Utgåva 2009/12 Copyright 2009. BOSCH TERMOTEKNIK SE. Alla

Läs mer

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD

Nyckel. IVT/Elektro Standard 660, 480 IVT/AutoTerm 220. extra villkor och utgångar 9516045 Jan-00. IVT 660,480,220 i 9516045 IVT IVT ELEKTRO STANDARD 4 5 6 7 8 9 1 11 12 1 2 24 h 3 IVT/Elektro Standard 66, 48 IVT/AutoTerm 22 IVT IVT ELEKTRO STANDARD ELEKTRO STANDARD Nyckel extra villkor och utgångar 951645 Jan- IVT 66,48,22 i 951645 1 IVT Industrier

Läs mer

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV

Skötselanvisning. Atec. 086L0127 Rev. 1 SV Skötselanvisning Atec 086L0127 Rev. 1 SV Thermia Värme AB förbehåller sig rätten till ändringar i detaljer och specifikationer utan föregående meddelande. 2010 Thermia Värme AB. Svenska språket används

Läs mer

IVT 840/ 860 Användarhandledning

IVT 840/ 860 Användarhandledning IVT 840/ 860 Användarhandledning 6 720 808 186 (2014/10) sv Innehållsförteckning 1 Säkerhetsanvisningar...2 1.1 Allmänna säkerhetsanvisningar...2 1.2 Avsedd användning...2 1.3 Säkerhet för elektriska hushållsapparater

Läs mer

Om något blir fel i värmepumpen

Om något blir fel i värmepumpen Om något blir fel i värmepumpen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett hänt värmepumpen. De flesta larm åtgärdar du själv som användare och det är aldrig någon

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

Manual för Polarheat värmepumpar

Manual för Polarheat värmepumpar Introduktion: Denna instruktionsmanual är tillämplig för Polarheat värme/kyla luft/vatten värmepumpar. Pumpar med enkel kompressor eller dubbla kompressorer. Systemkonfiguration Styrsystemet består av

Läs mer

Så fungerar din fjärrvärmecentral

Så fungerar din fjärrvärmecentral Avluftning värme Värmeväxlare värme Reglercentral Ställmotor värme Expansionskärl Tryckmätare Värmeväxlare varmvatten Reglerventil varmvatten Cirkulationspump Säkerhetsventiler Mätare Påfyllningsventil

Läs mer

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435

LEK. Rumsenhet RMU 40 IHB 1007-1XC 031435 LEK Rumsenhet IHB 1007-1XC 031435 1 Svenska, Installatörshandbok - Allmänt Med kan du styra och övervaka din Nibe värmepump från ett annat rum i huset. Innehåll OBS! Mjukvaran i F1145/F1245/F750 måste

Läs mer

Skötselanvisningar för din fjärrvärme.

Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Skötselanvisningar för din fjärrvärme. Hur fungerar fjärrvärmecentralen i min villa? Vi tillverkar varmt fjärrvärmevatten vid vår stora panna. Vattnet går via nedgrävda ledningar till din bostad och in

Läs mer

TP Orion Danfoss ECL 110

TP Orion Danfoss ECL 110 Instruktionsmanual TP Orion Danfoss ECL 110 Fabrikat: Törnlinds VVS AB, Sala Försäljning: Innehållsförteckning 1. Installation av aggregatet 1.1 Montage på vägg 1.2 Rörinstallation 1.3 Elektrisk installation

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP

VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP Q25VS - Q65VS 1 VARVTALSREGLERAD VÄRMEPUMP ELEKTRONISK EXPANSIONSVENTIL STYRSYSTEM Qvantum Serie VS Bergvärme-Ytjordvärme-Sjövärme-Frånluft VÄRMEEFFEKT - 8 kw KÖLDMEDIER : R07C, R0A, R1a Q25VS Q2VS - Q65VS

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se

Investera i en luft/luft värmepump. Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? kcc. www.kcc.se Investera i en luft/luft värmepump 1 Hur fungerar det - och vad bör jag tänka på? www..se Så fungerar en luft/luft värmepump 2 Kompressorn (1) tillförs en mindre mängd energi, komprimerar köldmediegasen,

Läs mer

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L

DHP-L 4 DHP-L 6 DHP-L 8 DHP-L 10 DHP-L 12 DHP-L Värmepumpar Danfoss värmepumpar - markvärme DHP-L Danfoss DHP-L Värmepump i lägre modell utan VVB som använder mark, berg, sjö eller grundvatten som värmekälla. Värmepumpen kan kombineras med DWH varmvattenberedare

Läs mer

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.

Luft/vatten. 5 års. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-116. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula. PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr:, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se , Värmepump luft/vatten Anslut energisparprodukter för vattenburen

Läs mer

Innehåll - Drift. Förord... 1. Panel och styrenhet... 2

Innehåll - Drift. Förord... 1. Panel och styrenhet... 2 Innehåll - Drift Förord... 1 Panel och styrenhet... 2 Inställningar under drift... 3 Display... 3 Extra varmvatten... 3 Inomhustemperatur... 4 Varmvattentemperatur... 6 Varmvattenprioritet... 6 Min returtemperatur...

Läs mer

Installations- och skötselanvisning

Installations- och skötselanvisning Installations- och skötselanvisning ALLMÄNT S1 D-X är en liten kompakt värmepump för ytjordvärme.d-x står för direktförångning, även kallat direktexpansion, som innebär att köldmediet i systemet förångas

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80

JEFF Electronics AB Box 43 435 21 Mölnlycke Tel: 031-88 60 20 Fax: 031-88 64 80 5'79/ UHJXODWRUI UYlUPHSXPSV\VWHP INNEHÅLL: * Inledning 2 * Funktionsknappar 2 * Menylista 3 * Framledningens börvärde 6 * Integral 6 * Rumstemperaturgivare 7 * Tillsats drift, ett eller två steg 7 * Hög

Läs mer

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn

DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION. Handhavande av regulatorn DANFOSS ECL COMFORT 100M BRUKSANVISNING OCH INSTALLATION Instruktion Före start Spara energi - spara pengar - förbättra komfort-temperaturen ECL Comfort regulatorn är utvecklad av Danfoss för automatisk

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Luft/vatten. värmepump. 2 års. Art.nr: 416-107, 416-086 5 års. garanti PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: 416-107, 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60

DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION RT 12-60 TRÅDLÖS FJÄRRKONTROLL Vid tryck på denna knapp kan följande funktioner väljas: Endast fläkt Kyldrift Avfuktning Värmedrift Automatisk drift (FAN) (COOLING) (DRY)

Läs mer

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION

Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60. Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Carrier 30NQC-Heat 60 Carrier 30NQE-Heat 60 Jord/Bergvärmepumpar med ny högtemperaturteknik CARRIER VÄRLDSLEDANDE INOM KYLA, VÄRME OCH VENTILATION Värmepumpar är det självklara valet för allt fler som

Läs mer

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD version E, All Year Comfort Funktionsguide GOLD version E, All Year omfort 1. Allmänt Funktionen All Year omfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten

ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER. Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten ECODAN LUFT/VATTEN INVERTER Ny revolutionerande teknik och ett komplett system för värme/varmvatten Ny effektiv och miljövänlig teknik sänker dina kostnader Ecodan ett komplett system I uteluften finns

Läs mer

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8

02999_11 RD25 användarmanual.doc Ver 1.1 2005-01-24 Sidan 1 av 8 5' VWHJWHUPRVWDW I UOXIWYlUPHSXPSPHGDYIURVWQLQJVIXQNWLRQ 2SHUDW UVPDQXDO 3URJUDPYHUVLRQ -())(OHFWURQLFV$% Sidan 1 av 8 ,QOHGQLQJ JEFF Electronics AB Regulator RD25 är en kompakt tvåstegs termostat med

Läs mer

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30

EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR. Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 EXTRA VÄRMESYSTEM MECATERM TILLBEHÖR Artnr: 9774708401 ver 1.0 Uppdaterad: 2014-01-30 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 MasterQal 200/300

Läs mer

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt

till värmepump Innehåll, dockningssats OBS! Reglerventil krävs för injustering av laddningsflöde (levereras ej av NIBE). Allmänt MAV SE 04 97 Dockningssats EVC 40 MONTEINGSANVISNING Dockningssats för EVC 40 till värmepump Dockningssats FIGHTE Kantkontakt för montering på reläkort 0 V relä med kablage och kantkontakt Dockningsrör

Läs mer

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se

ECODAN. Luft-vattenvärmepump. www.mitsubishivillavarme.se ECODAN Luft-vattenvärmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare inomhusklimat i hemmet.

Läs mer

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag

Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag INSTALLATIONSMANUAL FÖR VÄRMEPUMP Genomsnittliga energibehov Inget flödande grundvatten och poolen är täckt minst 20 timmar/dag Säsonger Kort säsong Mediumsäsong Lång säsong Maj September April Oktober

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 TIMER ON DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER RP 50 Luftutblåsning Luftkonditioneringsanläggningen består av två enheter som är förbundna med köldmedierör samt elkablar. Inomhusdelen placeras i utrymme som skall

Läs mer

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P

Skötselråd. Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P BRF Taklöken Skötselråd Frånluftsvärmepump Nibe Fighter 310P Du som bostadsrättsägare i Brf Taklöken förutsätts sköta din frånluftsvärmepump själv. Om du inte utför regelbunden service på värmepumpen kan

Läs mer

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar

Luft/vatten. värmepump. 5 års. 2 års. Art.nr: 416-108 / All-in-One PRODUKTBLAD. Med 200 l tank. garanti. garanti Övriga delar PRODUKTBLAD Luft/vatten värmepump Art.nr: / All-in-One Med 200 l tank - för värme och tappvatten 5 års garanti Kompressordel 2 års garanti Övriga delar Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se /

Läs mer

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus

EffHP135w. Vätska/vattenvärmepump för Passivhus EffHP135w Vätska/vattenvärmepump för Passivhus Integrerad kylfunktion Flexibel varmvattenlösning Anpassad för FTX Kan drivas med solpaneler Flexibel värmelösning Tillhör Ni de som tror på framtiden och

Läs mer

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme

IVT 495 TWIN. Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme IVT 495 TWIN Värmepumpen som ger dubbel effekt med frånluft och jordvärme Högre besparing Trygghet för framtiden IVT har utvecklat ett helt nytt och unikt värmepumpssystem. Vi har kombinerat de bästa lösningarna

Läs mer

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort

Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort Funktionsguide GOLD LP/COMPACT, All Year Comfort 1. Allmänt Funktionen All Year Comfort är avsedd att användas för att styra primärvattenkretsen för kyla och/eller värme till klimatbafflar, fasadapparatsystem

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se

VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump. www.mitsubishivillavarme.se VILLAVÄRME Ecodan Next Generation Luft-vatten värmepump www.mitsubishivillavarme.se Spara pengar med nya Ecodan Next Generation det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet som ger dig ett behagligare

Läs mer

Driftinstruktion Mini/Mini ECO/Mini XL H737

Driftinstruktion Mini/Mini ECO/Mini XL H737 Mini/Mini ECO/Mini XL H737 DOC-1190 Rev:2010-12-06 Innehåll 1 Allmän information... 4 1.1 Komfort... 4 1.2 Installation... 4 1.3 Långsiktig säkerhet... 4 1.4 CE-märkning... 4 1.5 Produkt översikt Mini/Mini

Läs mer

Manual masterqal. Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03

Manual masterqal. Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03 Manual masterqal Artnr: 521260300 Ver. 1.2 Uppdaterad: 2013-01-03 Sida 2 Innehåll Introduktion... 4 MasterQal... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt MasterQal 200... 6 Översikt MasterQal 300... 7 Handhavande...

Läs mer

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4

EcoDan. Installations Guide. - 11 Model BVP200S, BVP200P, BVP300S, BVP300P Version: 3.4 Installations Guide - 11 För installatören Viktig information EcoDan kombitank ansluts tillsammans med Mitsubishi Electric luft vatten värmepump för produktion av varmvatten och värme till radiator eller

Läs mer

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC

6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 6. BRUKSANVISNING MILLENIUM PLC 1. Allmänt 2. Knappfunktion 3. Ställa in Värde 3.1. Datum och Tid 3.2. Drifttid 3.3. Min Temp Tilluft 3.4. Börvärde Frånluft 3.5. Blockering Nattkyla 3.6. Börvärde rum natt

Läs mer

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX

GEMINA TERMIX VVX GEMINA TERMIX ANVÄNDARHANDLEDNING TERMIX VVX GEMINA TERMIX VVX TERMIX VVX är en sammanbyggd villavärmeväxlare och innehåller ett komplett värmesystem med värmeväxlare för rumsuppvärmning och värmeväxlare för tappvarmvatten. GEMINA TERMIX LSV9896508.doc/08.02.2005

Läs mer

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla

Datablad Geo låg. 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla Datablad serien Datablad låg 3 10 7 6 5 4 8 2 9 1 700 1000 600 1. Köldmediemodul 2. Övrepanel 3. Frontpanel 4. Framledningvärme/kyla 5. Returledningvärme/kyla 6. Framledningbrine 7. Returledningbrine 8.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E

BRUKSANVISNING. Turbomax VU 182/1 E BRUKSANVISNING Turbomax VU 1/1 E Bäste användare VU 1/1 E Turbomax är en högkvalitetsprodukt från Vaillant. För att kunna utnyttja pannan optimalt, ber vi er att läsa denna beskrivning. Turbomax är konstruerad

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning

CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning CTC BAS Reglersystem för villavärme Installations- och skötselanvisning 170 011 55 00-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Användning...4 Allmänt...4 Shuntmotor... 4 Reglercentralen, injustering och skötsel... 4 Funktionskoder,

Läs mer

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll

Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Värmeanläggning IVT 590 BRF Ekvecklaren 2008(2015) Handledning för skötsel och underhåll Anläggningen, pannan, har följande huvuddelar Frånluftsfläkt som suger luft via kanaler i huset. Värmepump som tar

Läs mer

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80

Installationsanvisning. Intelli-heat pumpgrupp 15-80 Installationsanvisning 1 Allmänt Komponentplacering är en komplett solpumpstation för installation tillsammans med solfångare. Anslutningen är klämringskoppling 22 mm. Prod.nr: 4050 TÄNK PÅ! Enheten ska

Läs mer

Driftinstruktion Mini City Indirekt

Driftinstruktion Mini City Indirekt Mini City Indirekt DOC-1100 Rev:2011-04-19 Innehåll 1 Allmän information... 4 1.1 Komfort... 4 1.2 Installation... 4 1.3 Långsiktig säkerhet... 4 1.4 CE-märkning... 4 1.5 Produktöversikt... 5 2 er... 6

Läs mer

Poolvärmepump Europac +

Poolvärmepump Europac + Poolvärmepump Europac + Gratulerar till ert val av poolvärmepump Europac +. Läs igenom denna instruktion före installation och uppstart. Tillse att poolvattnet är balanserat (se Folkpools skötselanvisning).

Läs mer

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013

Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Systemlösnings presentation del 1. JP Walther AB 2013 Vattenburen energi för egnahem/vannburen varme för bolig och hyttan Värmesystem med vattenmantling Ger möjlighet till *Förbrukarvatten/tappvarmvatten

Läs mer

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03

Manual VVC. Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Manual VVC Part no.: 9774709701 Ver. 1.1 Uppdaterad: 2014-02-03 Sida 2 Innehåll Inledning... 3 Systemprincip... 3 Leveransomfattning... 3 För installatören... 4 Rörinstallation... 4 Elinstallation... 5

Läs mer

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1

Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare. Datum 131029, rev 1 Aqua Prismatic LCD / Comfort / Standard Elektrisk varmvattenberedare Datum 131029, rev 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN VIKTIG INFORMATION... 3 LÄS NOGA IGENOM DENNA INSTRUKTION

Läs mer

IVT 690 Användarhandledning

IVT 690 Användarhandledning IVT 690 6708047-3.I Användarhandledning 6708048 0/) Innehållsförteckning Innehållsförteckning Symbolförklaring och säkerhetsanvisningar.............. 3. Symbolförklaring................................

Läs mer

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP

MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP MONTERINGSANVISNINGAR DC Inverter KFR 26,34 & 50 GW/ZBP Tidigare utförande samt panel K Reviderad 071001 071015 Notera att drifttemperaturen inomhus (rum) måste vara mellan +18 C och 27 C. INNEHÅLL. 1.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C

Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Installations- och bruksanvisning för Exotic Compact C Exotic Compact C 1307 118 ver.1.3 Innehåll Introduktion... 4 Värmepumpen... 4 Exotic Compact... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt tankdel... 6 Översikt

Läs mer

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04

Installations- och skötselanvisning. CTC EcoLogic EXT 161 501 61-4 2011-03 04 Installations- och skötselanvisning 161 501 61-4 2011-03 04 Allmän information Innehåll Innehållsförteckning Allmän information Installationsbevis 5 Introduktion 7 Viktigt! 8 Säkerhetsföreskrifter 8 s

Läs mer

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh)

Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) 1(12) Fjärrvärmecentral HW28/10 (13-20 lgh) Danfoss ECL300 Komponentförteckning Principkoppling Driftdata och prestanda Måttskiss Skötselinstruktion Felsökning Komponentförteckning- HW28/10 (13-20 lgh).

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500

Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 Installations- och bruksanvisning för VPX C 200/300/500 1307 1404-121SE Ver. 1.4 Innehåll Introduktion... 4 VPX C... 4 Leverans & Säkerhet... 5 Översikt VPX 200C... 6 Översikt VPX 300C... 7 Översikt VPX

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Hjärtat i ett intelligent värmesystem

Hjärtat i ett intelligent värmesystem Hjärtat i ett intelligent värmesystem Flexibel systemtank för maximalt utbyte från olika värmekällor Ved/pelletspanna Värmepump Solpanel Reglercentral Ett helt nytt tänkande kring uppvärmning AcuFlexIQ

Läs mer

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ

Dockningsprincip. Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Dockningsprincip Tillämpning Fastigheter med vattenburet värmesystem. Alternativ Tillsatsvärme före QN10 Tillbehör OBS! Detta är ett principschema. Verklig anläggning skall projekteras enligt gällande

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A)

380-400V / 3ph / 50Hz. Märkström (A) min 2 Varning: - Placera inte dina händer eller några föremål i luftutloppet och fläkten. Det kan skada värmepumpen och orsaka skador; - Om inte värmepumpen fungerar som den ska, ska man stänga av strömmen

Läs mer

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten

Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Värmesystem för hus i BRF Bronskatten Detta är en handledning för värmesystemen i BRF Bronskattens hus som har en Nibe Fighter 310P värmepump. Notera att detta inte ersätter monterings- och skötselanvisningen.

Läs mer

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00

LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 LUFTKONDITIONERING VÄRMEPUMP Manual Fjärrkontroll Typ MRW-TH01 och MRW-TH00 99273R0-2009-10-03 DB98-15731A(3) 1(10) Med reservation för ändring Innehåll Trådlös fjärrkontroll - Knappar och Display...3

Läs mer

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS

QVANTUM MODBUS. Qvantum värmepumpar MODBUS QVANTUM MODBUS QVANTUM MODB1101 1 Qvantum värmepumpar MODBUS Styrsystem CCV PRO programvara 1.00.65 och senare Elektronisk expansionsventil EVD driver Innehållsförteckning Sid 1 ALLMÄNT CCV 1.1 OM DEN

Läs mer

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL

CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL CLIMA CANAL HYBRID CLIMA CANAL Läs monteringsanvisningen noga innan installation. Observera att en felaktig installation kan påverka funktion och ljudnivå negativt. Monteringsanvisning www.epecon.se Huvudkontor

Läs mer

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM.

TEKNISKA DATA FÖRDELAR MED MR LEVERANSOMFATTNING: 14 LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. LADDOMAT MR MÅNGSIDIG REGULATOR FÖR STYRNING I VÄRMESYSTEM. Laddomat MR är en reglerutrustning med separat Anslutningscentral (AC) med totalt 3 reläer och 4 givaringångar. En rad olika styrscheman finns

Läs mer

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump

CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump Installations- och skötselanvisning CTC CLWi Modell 9 / 6,5, 13 / 8,5 Luft/vatten-värmepump 161 501 54/1 2009-05-15 Välkommen! Grattis! Din nya CTC luft/vatten-värmepump för inomhusbruk (CLWi) är en förstklassig

Läs mer

Installations- och bruksanvisning för SOLO. SOLO C 1402-119 ver. 1.6

Installations- och bruksanvisning för SOLO. SOLO C 1402-119 ver. 1.6 Installations- och bruksanvisning för SOLO C SOLO C 1402-119 ver. 1.6 Innehållsförteckning Introduktion...4 Värmepumpen...4 ExoAir C & Polaris C...4 Exotic C...5 Leverans...6 Säkerhetsföreskrifter...6

Läs mer

Serviceguide. Luft/luft-värmepump: X90NO/I X120NO/I DS169:1009

Serviceguide. Luft/luft-värmepump: X90NO/I X120NO/I DS169:1009 DS169:1009 Serviceguide Luft/luft-värmepump: X90NO/I X120NO/I Innehåll: Felsökning s.1-5 Elschema s.6-7 Givare s.9-11 Installationen s.12-13 Garantivillkor s.14 Felsökning Fel: Orsak: Åtgärd: Brytare eller

Läs mer