Vägledning för avrop från Flyttjänster. Version 1.1, Vägledning för avrop från Flyttjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning för avrop från Flyttjänster. Version 1.1, 2015-05-04. Vägledning för avrop från Flyttjänster"

Transkript

1 Vägledning för avrop från Flyttjänster Version 1.1,

2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN Inledning Innehåll och disposition Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer Avropsberättigade Ramavtalsleverantörer Underleverantörer Fortsatt arbete FLYTTJÄNST Ramavtalsområdets omfattning och avropsordning Ramavtalens omfattning tjänsteområde Priser Ändring av uppdrag Övrigt Ramavtalens giltighetstid Avropsordning Samtliga villkor fastställda (rangordning) Stöddokument för avrop AVROPET Utformning av avropsförfrågan Dialog med leverantörerna Avropsförfrågans innehåll Övrig information i avropsförfrågan Utskick av avropsförfrågan Avvikelse från fastställd rangordning Avropssvar Eventuellt avbrytande av avrop Teckna kontrakt Kontrakt Kontraktets giltighetstid... 15

3 3.3.3 Kontraktsvillkor Sekretessavtal Kontraktsuppföljning PRAKTISKA RÅD Fakturakontroll Krav i upphandlingen avseende uppdrag BILAGOR Information i form av bilagor... 19

4 Versioner Publicerad datum: Uppdaterade avsnitt: Ny layout. p Priser p. 4.1 Fakturakontroll

5 1. Om vägledningen Inledning Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet (nedan kallad SIC) har tagit fram denna vägledning i syfte att ge stöd till avropsberättigade myndigheter / organisationer vid avrop mot ramavtal gällande Flyttjänster. Även ramavtalsleverantörer kan ha nytta av vägledningen även om den i första hand ger ett myndighetsperspektiv på avrop. På finner du mer information om ramavtalsområdet, samt kontakt-uppgifter till ramavtalsansvarig och ramavtalsleverantörer. Vägledningen innehåller rekommendationer från SIC, men det är avropets omfattning och komplexitet, samt eventuell användning av elektroniska system för avrop, som avgör i vilken grad vägledningen är tillämplig INNEHÅLL OCH DISPOSITION I vägledningens inledande del presenteras avropsberättigade och ramavtalsleverantörer. I vägledningens avsnitt om ramavtalet får myndigheten information om själva ramavtalsområdet. Kapitlet om avropet redogör i sin tur för de olika stegen i avropsprocessen. Slutligen följer ett kapitel med praktiska råd kring avropet, samt bilaga. 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer AVROPSBERÄTTIGADE Ramavtalen för Flyttjänster kan nyttjas av statliga myndigheter, samt offentligt styrda organ som lämnat fullmakt [vissa stiftelser och andra organisationer med anknytning till staten]. Avropsberättigade organisationer finns angivna på RAMAVTALSLEVERANTÖRER Ramavtalsområdet är uppdelat i län, med minst en leverantör per län. Ramavtalsleverantörer inom Flyttjänster framgår av Leverantörerna har i upphandlingen kvalificerat sig genom att: -De uppfyller kraven på att det inte föreligger uteslutningsgrund avseende LOU (Lagen om offentlig upphandling) 10 kapitlet paragrafer 1 och 2.

6 2 -De är registrerade i aktiebolags-, handels- eller liknande register och innehar F-skattebevis. -De fullgör sina åtaganden och skyldigheter avseende skatter och sociala avgifter. -De uppfyller en ekonomisk ställning med rating lägst 40 enligt CreditSafes ratingklasser. -De förfogar över den tekniska kapacitet i form av fordon och personal som krävs för genomförande av uppdrag. -De har redovisat referenser för uppdrag inom området flyttjänster. -De innehar trafiktillstånd för godstrafik och fordon som används inom ramavtalsområdet är registrerade för yrkesmässig trafik. -De arbetar aktivt med kvalitets- och miljöledningssystem. Leverantören tillhandahåller personal inom olika kategorier. Med personal avses både förare och övrigt anställda såsom bl.a. arbetsledare, förman, packmästare, bärare, expressarbetare, montör, tungarbetare m.m. Leverantörerna har beställningscentral med erfarenhet från olika sorters flyttuppdrag och med god lokal kännedom avseende det geografiska området som omfattas av ramavtalet. Leverantör och eventuella underleverantörer har sedvanlig ansvarsförsäkring som täcker skador på person och egendom vållade vid utförande av uppdrag UNDERLEVERANTÖRER Ramavtalsleverantören äger rätt att anlita, av SIC godkänd, underleverantör i enlighet med ramavtalet. En underleverantör är ett företag som bistår leverantören med tjänster som omfattas av detta ramavtalsområde. Underleverantörer har ingen rätt att ta emot beställningar eller att ha en direkt avtalsrelation med myndigheten. Underleverantör kan inte teckna kontrakt med myndigheten.

7 3 1.3 Fortsatt arbete Vägledningen uppdateras i takt med utvecklingen av domstolspraxis och i takt med erhållen praktisk erfarenhet. Det är alltid den senaste publicerade versionen på som gäller. Dina kommentarer till vägledningen är värdefulla. E-posta gärna dina synpunkter till ramavtalsansvarig (se eller till

8 4 2. Flyttjänst 2.1 Ramavtalsområdets omfattning och avropsordning Nedan följer en kort beskrivning av ramavtalsområdets omfattning och den avropsordning som gäller vid avrop. För mer fördjupad information om ramavtalet hänvisas till 2.2 Ramavtalens omfattning Ramavtalsområdet omfattar flyttuppdrag av varierande storlek med både kort och lång framförhållning och kan avse såväl interna som externa flyttuppdrag. Uppdrag som avropas kan avse flytt inom ett våningsplan, mellan två olika våningsplan, inom samma byggnad, flytt från en byggnad till en annan eller flytt till ny adress, inom eller mellan län. Uppdrag ska kunna utföras måndag-fredag, lördag, sön- och helgdagar, dagtid, kvällstid samt under semestertider. Ramavtalen omfattar inte bohagstransport TJÄNSTEOMRÅDE Nedanstående uppställning visar vilka tjänsteområden som ingår i ramavtalsområdet. Flyttjänst Kontor Tjänsten omfattar flytt av allt som förekommer inom ett kontor. Det kan röra sig om möbler, inventarier, kontorsmaterial, närarkiv, utrustning, maskiner, förvaringsskåp, värdeskåp, kassaskåp, utsmyckning, växter, köksutrustning, IT-utrustning, AV-utrustning, belysningsarmaturer etc. Flyttjänst Arkiv Tjänsten omfattar flytt av allt som förekommer inom ett arkiv. Det kan röra sig om arkivbestånd, arkivmaterial, dokumentskåp, värdeskåp, kassaskåp samt hyllsystem och övrig arkivinredning. RA-FS 2006:1 anger i 11 att säkerhetsnivån vid transport ska vara sådan att handlingarna skyddas mot skingring, tillgrepp och obehörig åtkomst. Specifik information från upphandlingen avseende flytt av arkiv finns i vägledningens bilaga 1.

9 5 Flyttjänst Övrig Behoven varierar bland myndigheterna och därför kan även följande flyttobjekt avropas via ramavtalen Flytt av bibliotek Flytt av laboratorier Flytt av undervisningslokaler Flytt av verkstäder Flytt av förråd Leverantören ska vid begäran från myndigheten slänga det flyttgods som myndigheten bedömt vara kasserbart (sopor). Tilläggstjänst Med tilläggstjänst avses utrustning och anlitande av hantverkstjänster som normalt inte tillhandahålls av leverantören. (truck, kranbil, magasinering, hantverkstjänster i form av t.ex. elektriker, vvs-personal, etc). Demontering- och monteringstjänster av lös och fast inredning ska kunna tillhandahållas. Avveckling av överblivna inventarier samt tung transport kan avropas som tilläggstjänst från leverantör som tillhandahåller uppdragstypen ( Huvudtexten p angående avveckling och Allmänna villkor p "..kund ska informera leverantören om särskilt tunga och skrymmande föremål"). Särskild objektsförsäkring ska på sedvanliga försäkringsvillkor kunna förmedlas avseende hela uppdraget, eller för särskilda i uppdraget ingående föremål, för att säkerställa ersättning för inträffad skada även i de fall då leverantören inte är ersättningsskyldig. Ansvarsbegränsningar beskrivs bl.a. i ramavtalsbilagan Kontor Innan leverantören anlitar hantverkstjänster eller hyr utrustning, magasin eller annat som räknas som tilläggstjänst, ska villkoren och ersättningskraven skriftligen godkännas av avropande myndighet PRISER Respektive leverantörs priser framgår av prisbilaga publicerad på Generellt gäller att: - Ersättning för bemanning utgår för den tid leverantörens personal utför flyttjänster på av myndigheten angiven adress.

10 6 - Ersättning för transporter utgår för frakt av flyttgods från en angiven adress till en annan. Regeln omfattar även transport av kasserbart flyttgods. - Vid transporter utgår endast kilometerersättning, d.v.s. ingen timersättning för fordon, chaufför eller övrig bemanning. Leverantören har rätt att debitera en ersättning för ställkostnad för att med överenskommen bemanning och utrustning infinna sig på den/de adress/er som avropande myndighet anger. Ersättning får debiteras med 600SEK, per flyttuppdrag eller med ett påslag om två procent (2 %) av det totalt fakturerade beloppet per flyttuppdrag exklusive moms. I det fall att avropat uppdrag förändras med tillkommande flyttuppdrag får leverantören debitera ytterligare ställkostnad per förändrat uppdrag. Överenskommelse om ändrat uppdrag ska ske skriftligen med avropande myndighet. Tilläggstjänst debiteras enligt överenskommelse med avropande myndighet. Grundregeln om tilläggstjänst är att de tjänster som behövs för ett fullständigt utfört flyttuppdrag beräknas som tilläggstjänst om det inte är en tjänst som ingår i ramavtalets priser avseende tim- och km.kostnad eller annat som, i enlighet med ramavtalet, ingår utan tillkommande kostnad i uppdraget. Se nedan samt Allmänna villkor p , och Som tilläggstjänst räknas bland annat demonterings- och monteringstjänster av lös och fast inredning, packa ner och/eller packa upp flyttgods inför och under flyttuppdraget, skyddstäckning av golv m.m. som leverantören bedömt nödvändig för undvikande att skador. Vid transport till en avfallsstation debiteras myndigheten endast för verifierade utlägg som leverantören har i samband med detta, dvs. inte leverantörens egna tippavgifter utan avfallsstationens avgifter för det gods som kasseras samt leverantörens kostnad för personal. Särskild objektsförsäkring som myndigheten begärt debiteras i sin helhet till myndigheten. I Flyttuppdrag ingår utan kostnad: *Vid behov besiktning och planläggning av flyttuppdraget. *Vid behov ska leverantörens arbetsledare eller motsvarande medverka tillsammans med ansvariga hos myndigheten, på flyttmöten angående uppdragets genomförande. *För flyttuppdraget lämpligt fordon. *Lastning och lossning. *Ändamålsenligt packningsmaterial.

11 7 *Omhändertagande av emballage. *Resekostnader för personal till/från respektive arbetsplats. *System för märkning och märketiketter. *Emballage som används för att skydda känsligt flyttgods under transport samt vid förflyttning in och ut ur bilen. *Lämplig utrustning för att genomföra uppdraget fackmannamässigt. *Kontroll av utfört arbete. *Att införskaffa de hjälpmedel, även maskinella hjälpmedel, som behövs för att utföra flyttuppdraget. Ersättningsform Ersättning för uppdrag kan utgå enligt löpande räkning eller till ett bestämt högsta pris. Löpande räkning: När uppdrag utförs enligt löpande räkning utgår timarvode enligt tidsåtgången för leveransens utförande. Tid som utgör grund för debitering sträcker sig längst från tidpunkt när beställt uppdrag påbörjas inom uppdragsområde (arbetsplats), till det avslutas inom uppdragsområde (arbetsplats). Kostnadsberäkning: Vid begäran från myndighet ska leverantören lämna en kostnadsberäkning för ett av myndigheten specificerat uppdrag. Leverantören ska kunna genomföra en kostnadsfri besiktning inför uppdraget, för att informera sig om uppdragets omfattning, art och förutsättningar. Beräkningen ska baseras på i ramavtalet angivna priser och ska i specificerade poster omfatta minst följande, inklusive det som efterfrågats av myndigheten: -Uppskattat antal timmar för respektive tjänst som montering, demontering, nedpackning, uppackning etc. -Transportkostnad -Total kostnad Om myndighet avropar ett uppdrag där en av leverantören lämnad kostnadsberäkning är avropets specifikation, får vid genomförande av uppdraget, omfattningen inte överskridas utan skriftligt medgivande av myndigheten. I de fall resursutnyttjandet blir lägre än vad som uppgivits i prisförslaget medges endast debitering för det faktiska resursutnyttjandet. Flyttkartonger I flyttuppdrag ingår en (1) utkörning och en (1) avhämtning av

12 8 flyttkartonger utan debitering. För tillkommande utkörning resp avhämtning får leverantören debitera 600SEK för inställelse samt kilometerersättning (enligt prislista) vid sträckor över 5 mil. Leverantören ska upprätta en kvittens för både utkörning och hämtning av flyttkartonger. Kvittensen ska signeras av både leverantören och myndighet. Flyttkartonger tillhandahålls utan kostnad, under förutsättning att de återlämnas senast 45 dagar efter utfört uppdrag. Om myndighet väljer att, efter de 45 dagarna, hyra flyttkartonger får dessa debiteras med 15kr/kartong/månad. Om myndigheter väljer att köpa flyttkartonger får dessa debiteras med 20kr/kartong för begagnade och 30kr/kartong för nya. Om parterna inte överenskommit om annat gäller att: Flyttkartonger som leverantören inte hämtat efter 45 dagar får avropande myndighet avräkna kostnad för, från fakturan, med 20kr/kartong för begagnade och 30 kr/kartong för nya. Flyttkartonger som efter 45 dagar inte är tömda, ihopvikta och klara för avhämtning, får leverantören debitera med 20kr/kartong för begagnade och 30kr/kartong för nya ÄNDRING AV UPPDRAG Ändringar under uppdragstiden ska godkännas av beställaren (Allmänna villkor p ). Förändringar som påverkar uppdragets storlek samt alla i uppdraget förekommande tilläggstjänster ska godkännas skriftligen (Allmänna villkor p samt Prislistan) ÖVRIGT Samtliga fordon som används för uppdrag inom ramavtalsområdet ska: vara lämpade och godkända för transporter av efterfrågade tjänst. vara besiktigade av Svensk Bilprovning eller annat godkänt besiktningsorgan. vara försedda med kraftigt skåp som är låsbart och som står emot dålig väderlek. invändigt ha förankringsmöjligheter på olika nivåer för att säkra flyttgodset. öppna fordon eller kapellfordon får inte användas.

13 9 vid samtliga uppdrag ska fordonets utrymme vara låst eller bevakat. avseende lätta fordon < 3,5 ton ska vid genomförandet av flyttuppdraget fordon som lägst uppfyller kraven i Euro 4 användas. avseende tunga fordon > 3,5 ton ska vid genomförandet av flyttuppdraget fordon som lägst uppfyller kraven i Euro IV användas. 2.3 Ramavtalens giltighetstid Ramavtalen inom område Flyttjänster har tecknats vid olika tidpunkter. Ramavtalet gäller i 24 månader från avtalstecknandet. Ramavtalen kan förlängas på initiativ av SIC i upp till 24 månader. På framgår giltighetstid för ramavtal med respektive leverantör. 2.4 Avropsordning Nedan beskrivs avropsordningen i det aktuella ramavtalet SAMTLIGA VILLKOR FASTSTÄLLDA (RANGORDNING) För detta ramavtalsområde gäller en fastställd rangordning som finns angiven på En fast rangordning innebär att avropsförfrågan ska ställas till den först rankade leverantören inom det län där avropande myndighet har sitt säte eller är lokaliserad. 2.5 Stöddokument för avrop SIC tillhandahåller avropsblanketter som rekommenderas för att underlätta avrop för myndigheter och leverantörer. Avropsblanketten och tillhörande instruktion publiceras på Om en myndighet väljer att göra sin avropsförfrågan med hjälp av en sådan blankett, måste myndigheten specifikt ange att leverantören ska lämna avropssvar i avropsblanketten om detta ska vara bindande för leverantören.

14 10 3. Avropet 3.1 Utformning av avropsförfrågan Inför avrop från ramavtalen bör en behovsanalys göras för att fastställa vilka tjänster inom ramavtalsområdet som myndigheten har behov av. Om omfattningen av uppdraget senare behöver förändras ska parterna överenskomma skriftligen om detta. Var tydlig med vilka leveranser eller vilket resultat ni förväntar er och beskriv utförligt hur leveranskontroll och godkännande ska gå till. Tydliggör ansvarsfördelningen mellan parterna, vad ni som beställare ska bistå med och vad ert ansvar är samt vad som är leverantörens åtagande och ansvar DIALOG MED LEVERANTÖRERNA Vid oklarheter om t.ex. någon viss tilläggstjänst ingår i leverantörens utbud kan myndigheten ställa en fråga, s.k. Request for information (RFI), innan själva avropet görs. Frågeställningen kan även avse en budgetförfrågan, d.v.s. myndigheten kan begära in ett förhandsbesked om pris på t.ex. en tilläggstjänst för att få en uppfattning om den budget som myndigheten avsatt för avropet är tillräcklig. Kontakt med leverantören sker via den beställningscentral som leverantören har. På finns kontaktuppgifter publicerade. Beställningscentralen ska vara möjlig att kontakta vardagar, under kontorstid, kl AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL Avropsförfrågan kan föregås av möte med leverantören avseende uppdragets omfattning. I avropsblankett som publicerats på avropa.se framgår vilka uppgifter som avropande myndighet respektive leverantören ska ange i det fall blanketten används. I de fall att blankett inte används, för det skarpa avropet,kan den användas som källa för vilken typ av information som bör anges i ett avrop. Leverantören ska, om inte avropande myndighet lämnat tillräckliga uppgifter, begära in uppgifter om uppdragets omfattning för att på så sätt kunna anpassa insatsen.

15 11 Avropsförfrågan ska normalt vara skriftlig. Vid ett begränsat behov och/eller vid kort framförhållning, där myndigheten anser att det är tillräckligt, kan avropet ske muntligt till leverantörens beställningscentral. Vid muntlig beställning är det viktigt att, för uppföljning, få beställningens omfattning bekräftad skriftligen av leverantören. Tänk på att det, i förekommande fall, ska finnas tid för leverantören att besöka objektet (bli visad runt och informeras) innan avropssvar kan lämnas. Ge extra tid för avropssvar i samband med semestertider och långhelger. Nedan ges exempel på uppgifter i avropsförfrågan: Särskilt vid omfattande/komplexa behov samt då behovet är definierat på detaljnivå, anges följande uppgifter i avropsförfrågan: Hänvisning till det ramavtal som avropet avser. I ärenderaden i e-postmeddelande bör anges att det är ett avrop från ramavtal, så att leverantörerna lättare kan urskilja avropsförfrågningar. Myndighetens kontaktperson och kontaktuppgifter. Myndighetens referens-id på flyttuppdraget. Omfattning av tjänstens innehåll. Omfattning av inventarier, lokalytor och biutrymmen i de lokaler som omfattas av flyttuppdraget. Tillfart till lastnings- och lossningsadresser samt förekomst av fungerande hiss och dess lastförmåga och dimensioner. Information om särskilt tunga eller utrymmeskrävande föremål såsom kassaskåp, tyngre maskininventarier eller dylikt, och vid behov lämna uppgift om vikt och tyngdpunkt. Flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan skada personer eller flyttmaterial. Information om särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål. Hur ersättning ska utgå, t.ex. som kostnadsberäknat pris eller som timpris på löpande räkning. Leveranstid, tidplan eller önskad leveransdag. Tidpunkt när avropssvar ska vara inlämnade.

16 12 Kontraktets giltighetstid (avtalsperiod), eventuella optioner och förlängningsklausuler. Syftet och målsättningen med avropet. Krav avseende SUA och/eller sekretess. Krav på specifik objektsförsäkring. Krav på eventuella tilläggstjänster. Eventuell beskrivning av hur uppdraget ska levereras och redovisas. Beskrivning av hur leveranskontroll ska genomföra (inom ramen för vad som stadgas i ramavtalet). Beskrivning av hur kontraktet kommer att följas upp. Ev. krav på elektroniska fakturor och beställningar ÖVRIG INFORMATION I AVROPSFÖRFRÅGAN Specifika krav, sekretess och SUA Om myndigheten vill ha en särskild sekretessförbindelse finns det möjlighet att bilägga detta till kontraktet. Detta bör anges redan i avropsförfrågan. De myndigheter som omfattas av säkerhetsskyddslagsstiftningen måste till kontraktet bilägga ett säkerhetsskyddsavtal. Ange i avropsförfrågan om avropet omfattas av säkerhetsskydd, vilken nivå som avses och hur detta kommer att hanteras. Säkerhetsskyddsavtal (SUA) För att uppdrag inom samhällskritisk verksamhet ska kunna påbörjas måste en säkerhetsprövning och eventuell registerkontroll utföras på berörda personer. Leverantören samt eventuella underleverantörer blir då på myndighetens begäran föremål för kontroll enligt säkerhets-skyddslag (1996:627) samt säkerhetsskyddsförordning (1996:633). De närmare villkoren för ett säkerhetsskyddsavtal och dess vidmakthållande under kontraktsperioden ska fastställas mellan myndigheten och leverantören.

17 13 Vid begäran från myndigheten förbinder sig leverantören att senast två (2) arbetsdagar innan uppdragsstart och omgående vid personalförändringar under uppdraget, redovisa fullständiga namn och personnummer för samtlig personal som ska utföra det aktuella uppdraget. Leverantören äger inte rätt att använda personal som inte på förhand är godkänd av myndigheten. 3.2 Utskick av avropsförfrågan AVVIKELSE FRÅN FASTSTÄLLD RANGORDNING Myndigheten ska i första hand kontakta den leverantör som har plats ett i rangordningen inom respektive län. I de fall någon av omständigheterna nedan är tillämpliga har myndigheten rätt att avvika från avropsordningen och kontakta nästkommande leverantör i rangordningen: A) Om leverantören inte skickar en beställningsbekräftelse inom två (2) arbetsdagar. B) Om leverantören inte kan åta sig uppdraget. C) Om leverantören inte kan erbjuda tillräckligt med bemanning för det enskilda uppdraget. D) Om leverantören inte kan leverera enligt den leveransdag som begärts av avropande myndighet. E) Om leverantören avbryter uppdraget, och detta beror på leverantören. F) Om myndighet avbeställer uppdraget, och detta beror på leverantören. G) Om myndighet hävt eller sagt upp uppdraget och detta beror på leverantören. För några län finns endast en leverantör antagen och i det fall att leverantören inte kan åta sig uppdraget gäller för myndigheten att genomföra en upphandling för behovet AVROPSSVAR Leverantören ska senast inom två (2) arbetsdagar bekräfta om de kan eller inte kan åta sig uppdraget i avropsförfrågan. Leverantörer som vid avropstillfället inte kan erbjuda tjänsten ska skriftligen meddela myndigheten detta. Anledningen till att avropssvar inte lämnas ska framgå av beskedet.

18 14 Om leverantören accepterar uppdraget ska skriftlig beställningsbekräftelse översändas till myndigheten senast den dag som myndigheten angivit som sista dag att besvara förfrågan. Beställningsbekräftelse baserad på avropsförfrågan ska minst innehålla följande information: Beställarens referens-id på uppdraget Beställarens kontaktperson och kontaktuppgifter Tidpunkt/er för uppdragets genomförande Tidplan (start och slutdatum för uppdraget) Erforderliga resurser för att kunna genomföra uppdraget (antal personer, typ av fordon, utrustning etc.) Om underleverantör används anges kontaktuppgifter samt dennes åtagande De flyttjänsteuppdrag som kan avropas inom detta ramavtalsområde är godkända enligt de krav som SIC ställt i upphandlingen. Leverantören är begränsad till att leverera dessa varor och tjänster och inte några andra som eventuellt ingår i leverantörens utbud. Notera att leverantören inte har rätt att delegera rätten att ta emot avrop/kontraktstecknande till underleverantör. Innehåller leverantörens avropssvar uppgifter som inte efterfrågats i avropsförfrågan, exempelvis hänvisning till leverantörens egna allmänna villkor eller motsvarande, ska dessa inte accepteras av den avropande myndigheten EVENTUELLT AVBRYTANDE AV AVROP En avropande myndighet har möjlighet att avbryta en avropsförfrågan förutsatt att det föreligger sakliga skäl och att dessa är förenliga med LOU, till exempel om det har tillkommit omständigheter som inte var kända vid tidpunkten för avropet eller om förutsättningarna för avropet på annat sätt väsentligen har förändrats. Skälen till ett beslut om avbrytande måste anges och kunna motiveras då beslutet kan bli föremål för en prövning i domstol.

19 Teckna kontrakt KONTRAKT Med kontrakt avses det avtal som tecknas mellan leverantören och myndigheten efter genomfört avrop. Oavsett om avropet avser en enstaka beställning (enskilt avrop) eller för återkommande leveranser under en längre period, bör parterna alltid upprätta ett kontrakt. Kontraktet reglerar det rättsliga förhållandet mellan parterna för den avropade leveransen. Om kontrakt tecknas för successiva leveranser kan myndigheten vid behov beställa från detta under hela kontraktets giltighetstid utan att göra ett nytt avrop inför varje beställning. Tänk på att i behovsanalysen och avropsförfrågan ange det uppskattade samlade behovet under hela kontraktstiden. Ändring av kontraktet kan endast ske efter skriftlig överenskommelse mellan parterna. För mer information om avbeställning och ändring se Allmänna villkor punkt KONTRAKTETS GILTIGHETSTID Ett kontrakt måste avropas och tecknas inom ramavtalets giltighetstid. Statens inköpscentral bedömer att ett avrop från ramavtalet kan ha en löptid om maximalt 48 månader. Kontraktet ska ha tecknats inom ramavtalets giltighetstid men fullgörandet kan ske även efter att ramavtalet har upphört KONTRAKTSVILLKOR Kontraktsvillkoren för Flyttjänst återfinns i respektive ramavtal på Ramavtalets huvudtext och de Allmänna villkoren är gemensam för alla ramavtalsleverantörer medan prisbilagan är specifik för respektive leverantör. Vid avrop ska Allmänna villkor gälla mellan myndigheten och leverantören. Däri anges den inbördes rangordning av kontraktsdokument. Dessa kontraktsvillkor får inte ersättas av andra om det inte framgår specifikt i respektive villkor. Vissa myndigheter omfattas av säkerhetsskydds-lagsstiftningen och måste därmed till kontraktet bilägga ett säkerhetsskydds-avtal. Ett sådant avtal kommer att, vid motstridiga uppgifter med övriga bilagor, gälla som högst i rang.

20 16 Därutöver måste även en specifikation (det vill säga överenskommen omfattning av leveransen samt funktionella och andra krav) upprättas och bifogas med kontraktet SEKRETESSAVTAL Om myndigheten begär en särskild sekretessförbindelse ska en sådan bifogas till kontraktet. Detta bör anges redan i avropsförfrågan. Se punkt i Ramavtalets Allmänna villkor KONTRAKTSUPPFÖLJNING När ni tecknat kontrakt med en leverantör, tänk på att följa upp priser, leveranser och övriga villkor ni har kommit överens om och som framgår av kontraktet. Avvikelser och brister kan vara både vites- och hävningsgrundande. Var noga med att notera alla avvikelser och brister skriftligt inför ett eventuellt tvisteförfarande Om avvikelsen är vitesgrundande bör vite krävas ut med en faktura. Prisavdrag eller liknande uppgörelse synliggör inte problemet för leverantörens ledning. Försening föreligger när leverans sker efter avtalad leveransdag eller då leverans har skett men inte uppfyller avtalad specifikation. Information om viten vid försening och hävningsmöjlighet finns i Allmänna villkor punkt Information om Leverantörens ansvar för skada finns i Allmänna villkor punkt och ramavtalsbilagan Kontor På avropa.se finns en blankett för synpunkter/reklamation publicerad under fliken "Gemensamma dokument". Synpunkter/reklamationer ska ramavtalsleverantör besvara inom tre (3) arbetsdagar (Allmänna villkor p ) Se vidare Vägledning för kontraktsuppföljning som finns att ladda ner från Upphandlingsstödets webbplats

21 4. Praktiska råd Fakturakontroll Innan fakturering ska uppdraget godkännas av myndigheten. Leverantören ska upprätta ett dokument i form av leveranssedel/order över aktuellt uppdrag som efter utfört uppdrag kan kvitteras av båda parter.leverantören ansvarar för att leveranssedeln/ordern innehåller samtliga uppgifter som ligger till grund för debitering och att ersättningar och ersättningsnivåer är i enlighet med avtalsvillkoren. Avropande myndighet bör kontrollera fakturaposter mot leverantörens gällande ramavtalsprislista samt egna anteckningar över uppdragets utförande (antal personal, uppdragsutförandetid, transportsträckor, debiterade ställkostnader, debiterade tilläggstjänster e.t.c) innan utbetalning. Där myndigheten så kräver ska leveranssedeln/ordern bifogas fakturan. Leverantören har inte rätt att debitera faktureringsavgift eller andra liknande avgifter. Ramavtalsnumret bör framgå av fakturan i övrigt ska faktura innehålla följande uppgifter om inte annat anges:. Datum för utfärdandet. Namn, adress, kostnadsställe samt referens Myndighetens namn och referens Leverantörens namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, plus eller bankgiro Fakturerat belopp i SEK specificerat i förekommande delposter med priser i enlighet med ramavtalsprislista eller särskild överenskommelse (skriftlig) med kund samt mervärdesskatt. Specifikation av tjänst samt leveransdatum Eventuella övriga uppgifter som myndigheten önskar

22 Krav i upphandlingen avseende uppdrag Nedan följer ett antal krav som ställdes i upphandlingen, och som kan vara bra att känna till inför avrop. Vid framkomsten till angiven adress ska det transporterade flyttgodset levereras till anvisat rum/utrymme. Uppdrag ska bedrivas med hänsyn till myndighetens verksamhet så att störningar i möjligaste mån undviks. Om störande arbeten måste utföras ska myndigheten meddelas i rimlig tid före arbetet påbörjas. För de fall bristande kompetens hos leverantörens /underleverantörens personal uppmärksammas före eller i samband med flyttuppdraget ska utbyte av personal ske utan kostnad för avropande myndighet. Synpunkter eller klagomål ska besvaras av leverantören inom högst tre (3) arbetsdagar. Med arbetsdag avses helgfri vardag mellan kl till Eventuella nycklar/passerkort som behövs för uppdraget kvitteras och återlämnas vid uppdragets slut. Nycklar ska förvaras på ett betryggande sätt. Förlorad nyckel/förlorat passerkort anmäles omgående. Leverantören ska betala kostnader för av leverantören orsakade falsklarm och borttappade nycklar. Vid varje flyttuppdrag ska personalen vara utrustade med åtminstone en enklare uppsättning av verktyg som minst omfattar: borrmaskin skruvdragare mätutrustning skiftnyckel tejp/märk utrustning enklare skruv och plugg Denna utrustning samt packmaterial ska finnas med när personalen anländer till av myndigheten anvisad plats. Vid begäran från myndigheten ska leverantörens personal och eventuella underleverantörers personal kunna styrka sin anställningstillhörighet med giltiga identitetshandlingar (t.ex. behörighetskort eller entreprenörskort). Leverantören får inte ge personer, som inte är anställda hos leverantören eller av leverantören anlitad samt godkänd underleverantör, tillträde till myndighetens lokaler. Leverantören bedömer när det finns behov av att täcka/skydda golv, väggar och övrig inredning för eventuella skador under flyttuppdraget. Leverantören ska informera myndigheten när behov av täckning/skydd etc. finns. Det är leverantörens uppgift att täcka/skydda golv, väggar och övrig inredning.

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015

Vägledning för avrop från Drivmedel 2015 för avrop från Drivmedel 2015 Version 1.0 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner... 5 1.4 Fortsatt arbete...

Läs mer

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0,

Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster. Version 1.0, Vägledning för avrop från Vattenautomater med tillhörande tjänster Version 1.0, 2014-09-16 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade

Läs mer

Vägledning för avrop från Glasögon

Vägledning för avrop från Glasögon Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade... 1 1.2.2 Ramavtalsleverantörer...

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

Innehållsförteckning 1. AVROPET 1 2. PRAKTISKA RÅD 9. Uppdaterade avsnitt: Publicerad datum: Versioner. Första versionen 1.

Innehållsförteckning 1. AVROPET 1 2. PRAKTISKA RÅD 9. Uppdaterade avsnitt: Publicerad datum: Versioner. Första versionen 1. Innehållsförteckning 1. AVROPET 1 1.1 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan 1 1.1.1 Förberedande arbete, behovsanalys 1 1.1.2 Dialog med leverantörerna 2 1.1.3 Avropsförfrågans innehåll 2 1.1.4 Övrig information

Läs mer

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen...

1 Konferenser och möten Avropsordning Avropsordning Avropet Modell som illustrerar avropsprocessen... Avrop från Konferenser och möten 2015 Datum Sid 2 (9) Innehåll 1 Konferenser och möten... 3 1.1... 3 2 Avropet... 6 2.1 Modell som illustrerar avropsprocessen... 6 2.2 Steg 1 Utformning av avropsförfrågan...

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning

Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Upprättad av Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Fordonsförhyrning Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom

Läs mer

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017

Vägledning för avrop från Flygresor inrikes 2017 för avrop från Flygresor inrikes 1.0 Datum Sid 2 (8) -11-22 Dnr 23.5-3672- Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information...

Läs mer

Allmänna villkor Med Allmänna villkor avses detta dokument. Allmänna villkor reglerar vardera köp/beställning på rubricerat Ramavtal.

Allmänna villkor Med Allmänna villkor avses detta dokument. Allmänna villkor reglerar vardera köp/beställning på rubricerat Ramavtal. 2. Allmänna villkor 2.1. Avrop från det Statliga Ramavtalet för Flyttjänster 2.1.1. BAKGRUND Dessa Allmänna villkor gäller för Flyttjänster som levereras efter Avrop från Ramavtal Flyttjänster mellan Statens

Läs mer

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011

Vägledning. Drivmedel för stationstankning 2011 Vägledning Drivmedel för stationstankning 2011 1 (9) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 2 AVROPSBERÄTTIGADE...3 3 RAMAVTALSLEVERANTÖRER...3 4 ÖVERGRIPANDE INFORMATION OM RAMAVTALSOMRÅDET...3 4.1 OMFATTNING...3

Läs mer

Sid 1 (15) Statens inköpscentral VÄGLEDNING

Sid 1 (15) Statens inköpscentral VÄGLEDNING Sid 1 (15) Statens inköpscentral Vägledning för avrop från Ramavtalen för Gåvokort 2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

Vägledning för avrop från ITkonsulttjänster,

Vägledning för avrop från ITkonsulttjänster, Vägledning för avrop från ITkonsulttjänster, Resurskonsulter Del 2 om avropet 1.4 Datum Sid 2 (15) Innehåll 1 Avropet... 4 1.1 Steg 1 - Utformning av avropsförfrågan... 4 1.2 Steg 2 - Utskick av avropsförfrågan...

Läs mer

Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt

Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt Sid 1 (9) Stefan Persson stefan.persson@kammarkollegiet.se 2015-01-22 Dnr 96-24-2011 Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler Direkt Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad Statens

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7)

E-ARKIV 2013. - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) E-ARKIV 2013 - Avropsvägledning vid förnyad konkurrensutsättning 1(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET E-ARKIV 2013... 3 3 AVROPSFÖRFARANDE... 3 4 AVROPSFÖRFRÅGANS INNEHÅLL...

Läs mer

Generell vägledning för avrop från Statens inköpscentrals. Version ramavtal

Generell vägledning för avrop från Statens inköpscentrals. Version ramavtal Generell vägledning för avrop från Statens inköpscentrals Version 171127 ramavtal Innehåll 1 Om vägledningen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Definitioner... 3 2 Om ramavtalen... 4 2.1 Avropsordning... 4 3

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård

Statens inköpscentral Vägledning Företagshälsovård Vägledning Företagshälsovård 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Företagshälsovård. Ramavtal har tecknats inom nedanstående områden

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Konsulttjänst. Programvaror och tjänster Systemutveckling Sid 1 (5) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Konsulttjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (5) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilda åtaganden 2 3

Läs mer

Vägledning för avrop från Paketförmedlingstjänster Version 1,

Vägledning för avrop från Paketförmedlingstjänster Version 1, Vägledning för avrop från Paketförmedlingstjänster Version 1, 2015-03-31 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.2 Innehåll och disposition... 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer...

Läs mer

Statens inköpscentral Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet

Statens inköpscentral Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet Vägledning för avropande myndigheter och organisationer Möbler - Helhet 1 Förord vid Kammarkollegiet (nedan kallad ) har 2011 genomfört en ramavtalsupphandling inom ramavtalsområde Möbler Helhet. Ramavtal

Läs mer

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07

Yrkeskläder och skor 2012-2. Avropsstöd 2015-01-07 Avropsstöd Yrkeskläder och skor 2012-2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 3. Avrop på ramavtalet... 3 4. Beställning... 3 4.1. Kundkonto... 4 4.2. Kundtjänst... 4 5. Pris... 4 6. Leveransvillkor...

Läs mer

Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22

Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22 Vägledning för avrop av Tjänstefordon och förmånsbilar Version 1.2, 2015-12-22 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 5 1.1 Inledning 5 1.2 Innehåll och disposition 5 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer

Läs mer

Avtal. Flyttjänster 2012 Upph. ref.nr: dnr 96-8-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0708-44 71 44

Avtal. Flyttjänster 2012 Upph. ref.nr: dnr 96-8-2012. Moms reg nummer: Mobil: Mobil: 0708-44 71 44 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Flyttjänster 2012 Referensnr: dnr 96-8-2012:019 Flyttjänster 2012 Upph. ref.nr: dnr 96-8-2012 2013-06-10 Slutdatum: 2015-06-09 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster

Avropsstöd. Vägledning för Annonsförmedlingstjänster Avropsstöd Vägledning för Annonsförmedlingstjänster 2014-2 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 Vägledning för avrop av Kontorsmateriel Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade...

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster

Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Sid 1 (8) Vägledning för avrop från ramavtalet Konferenstjänster Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet

Läs mer

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13

Lekmaterial 2013. Avropsstöd. Vägledning Lekmaterial 2013 2013-05-13 Avropsstöd Vägledning Lekmaterial 2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Omfattning... 3 2.1. Produktgrupp Leksaker... 3 2.2. Produktgrupp Hobbymaterial... 3 2.3. Produktgrupp Idrottsleksaker... 3 3. Avrop

Läs mer

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst

Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst 1/5 Ramavtalsbilaga 7, Avropsförfarande Ekonomisystem som tjänst Innehållsförteckning 1 Tillvägagångssätt vid avrop från ramavtal... 2 1.1 Förnyad konkurrensutsättning... 2 1.2 Krav som får kompletteras

Läs mer

Vägledning för avrop från Arkiv- och förvaringslösningar, samtliga delområden med förnyad konkurrensutsättning Version 1.

Vägledning för avrop från Arkiv- och förvaringslösningar, samtliga delområden med förnyad konkurrensutsättning Version 1. Vägledning för avrop från Arkiv- och förvaringslösningar, samtliga delområden med förnyad konkurrensutsättning Version 1.5, 2015-05-20 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. IT-KONSULTTJÄNSTER, RESURSKONSULTER 3 2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 2 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 2 1.3.3

Läs mer

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26

Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Möbler och inredning, Säker förvaring och Ljuskällor Avropadagen 2013-09-26 Statens inköpscentral Stefan Persson - ramavtalsansvarig Sid 2 Agenda Genomgång av ramavtalsområden och tips och råd Öppen diskussion

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning

Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning 1 (7) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Juridik och upphandling INSTRUKTION VID FÖRNYAD Avrop från ramavtal med förnyad konkurrensutsättning Denna checklista och instruktion har tagits fram för att

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1

Avropsstöd. Vägledning av Rekryteringstjänster 2013. Sida 1 Avropsstöd Vägledning av Rekryteringstjänster 2013 Sida 1 1 Innehåll 2 Inledning... 3 3 Omfattning... 3 3.1 Inriktningar... 3 3.2 Avgränsning... 4 4 Avrop på Ramavtalet... 4 4.1 Avropsförfrågans innehåll

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. PRENUMERATIONSTJÄNSTER 4

1. OM VÄGLEDNINGEN 1 2. PRENUMERATIONSTJÄNSTER 4 2 Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN 1 1.1 Inledning 1 1.2 Innehåll och disposition 1 1.3 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer 1 1.3.1 Avropsberättigade 1 1.3.2 Ramavtalsleverantörer 2 1.3.3

Läs mer

LATHUND ATT ANVÄNDAS VID BESTÄLLNINGAR AV FLYTTJÄNSTER AV ALLT I TRANSPORT

LATHUND ATT ANVÄNDAS VID BESTÄLLNINGAR AV FLYTTJÄNSTER AV ALLT I TRANSPORT LATHUND ATT ANVÄNDAS VID BESTÄLLNINGAR AV FLYTTJÄNSTER AV ALLT I TRANSPORT FÖRSLAG TILL BESTÄLLNINGSDOKUMENT/INFORMATION: Varje faktura ska innehålla följande: Vårt rdernummer/beställaridentifikatin Beställare,

Läs mer

Vägledning för avrop från resebyråtjänster

Vägledning för avrop från resebyråtjänster Vägledning för avrop från resebyråtjänster 1.0 Datum Sid 2 (16) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner... 5 1.4 Fortsatt

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1

1. OM VÄGLEDNINGEN... 1. 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 Vägledning för avrop av Kontorsmateriel Innehållsförteckning 1. OM VÄGLEDNINGEN... 1 1.1 Inledning... 1 1.1.1 Innehåll och disposition... 1 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 1 1.2.1 Avropsberättigade...

Läs mer

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet

Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Juridikpass om avtalsstruktur och ändamålsenlighet Axel Krantz, Petra Edenfeldt, Karl Ekman & Sebastian Svartz Sid 1 Inledande disposition Avtalsrelation Ramavtalets uppbyggnad Huvuddokument, utvalda rubriker

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Sid 1. IT-utbildning

Sid 1. IT-utbildning Sid 1 IT-utbildning IT-utbildning Ulla Karin Josefsson, avtalsansvarig Mikael Larson, bitr. avtalsansvarig Sid 2 Kort om ramavtalet Avtalsperiod: 2016-05-12-2018-05-31 (2020-05-11) Ramavtalet kan användas

Läs mer

Ramavtalsspår om Möbler och inredning

Ramavtalsspår om Möbler och inredning Ramavtalsspår om Möbler och inredning Agenda Fakta om ramavtalsområdet, omfattning Övriga områden med möbler Strategi möbelupphandling Hållbarhetskrav Avropsform, kravkatalog, genomförande, tjänster Stöd

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kontorsflyttjänster

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kontorsflyttjänster Sveriges Radio AB Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Kontorsflyttjänster Diarie SR1340 Upphandlare Kamrul Islam Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare

Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare Kontorsmateriel Välkommen! Ulla-Karin Josefsson, ramavtalsansvarig Fredrik Aglo, upphandlare Elin Olsson, upphandlare Omfattning - 11 produktkategorier 1. Skrivbordsartiklar 2. Pennor 3. Block 4. Arkivering,

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg

IT-konsulttjänster Resurskonsulter. Sandra Lukins & Anna Berg IT-konsulttjänster Resurskonsulter Sandra Lukins & Anna Berg Agenda Avtalet i korthet. Att hitta på avropa.se. Stöddokument: vägledning, kompetenskrav, avropsmall. Att avropa. Frågor & svar. Kort om ramavtalet

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Företagshälsovårdstjänster

Företagshälsovårdstjänster Företagshälsovårdstjänster Vi som deltar här idag: Gunilla Lannestedt, ramavtalsansvarig Jeanette Hemmingsson, upphandlare Pendar Solimani, upphandlare Emma Dufva, jurist Välkommen att ställa frågor under

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK)

IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) IT-konsulttjänster Resurskonsulter (ITK) Deltagare från Statens Inköpscentral Anna Berg, upphandlare Sandra Lukins, avtalsansvarig Ulla Karin Josefsson, biträdande avtalsansvarig Ann Pietikäinen, upphandlings-

Läs mer

Fiktivmyndigheten Dnr

Fiktivmyndigheten Dnr Fiktivmyndigheten Dnr 22-22-2015 2015-10-05 Avrop av konsult för kravhantering och kravanalys Förnyad konkurrensutsättning från ramavtal IT-konsulttjänster Resurskonsulttjänster 2013 Dnr 96-76-2012, Region

Läs mer

Sid 1. IT-utbildning

Sid 1. IT-utbildning Sid 1 IT-utbildning IT-utbildning Ulla Karin Josefsson, avtalsansvarig Mikael Larson, bitr. avtalsansvarig Sid 2 Kort om ramavtalet Avtalsperiod: 2016-05-12-2018-05-31 (2020-05-11) Ramavtalet kan användas

Läs mer

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9)

Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) Vägledning för avropsförfarandet förnyad konkurrensutsättning ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR 2012 1(9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 2 ALLMÄNT OM RAMAVTALET ARBETSPLATSER KLIENTER OCH SURFPLATTOR

Läs mer

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande

AVTAL. Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande AVTAL Avseende tjänster för nykundsbearbetning och varumärkesbyggande Innehåll 1 Avtalets omfattning... 3 2 Avtalsperiod... 3 3 Avtalshandlingar... 3 4 Kontaktpersoner... 3 5 Engagerade säljare... 3 5.1

Läs mer

Förstudierapport inom Flyttjänster 2016

Förstudierapport inom Flyttjänster 2016 inom Flyttjänster 2016 96-56-2015 Datum Sid 2 (59) Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 3 Föregående upphandling... 6 4 Nuvarande ramavtal... 14 5 Informationsspridning av ramavtalen... 19 6

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

Vägledning för Flyg utrikes

Vägledning för Flyg utrikes Sid 1 (6) 2013-06-03 Vägledning för Flyg utrikes Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar inom dokumentet ska vara korsreferenser

Läs mer

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare

Avropsförfrågan. Verksamhetsutvecklare AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Verksamhetsutvecklare Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

Vägledning för avrop av språk- och översättningstjänster

Vägledning för avrop av språk- och översättningstjänster Vägledning för avrop av språk- och översättningstjänster Version 0.1 Datum Sid 2 (31) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Avropsberättigade och ramavtalsleverantörer... 4 1.3 Definitioner...

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes

Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Sid 1 (8) 2014-03-10 Vägledning för avrop från Flyg Inrikes Referens nr: 96-3-2013 Allmänna kommentarer Word-mallen är ful, försök hitta en bättre www.avropa.se borde alltid vara en hyperlänk Hänvisningar

Läs mer

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler?

5. Kan man ställa krav på att en Öppen utbildning ska genomföras i kundens lokaler? Datum Sid 1 (5) Frågor och svar på ramavtal för IT-utbildning Avrop 1. Hur långt kan ett Kontrakt (Leveransavtal) vara? Ett Kontrakt måste avropas och tecknas inom Ramavtalets giltighetstid och kan vara

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Utkast till bilaga. Allmänna villkor. IT-utbildning 2015

Utkast till bilaga. Allmänna villkor. IT-utbildning 2015 Sid 1 (21) 2015-02-19 Dnr 96-119-2014 Utkast till bilaga Allmänna villkor IT-utbildning 2015 Sid 2 (21) Innehållsförteckning 1 Inledning 2 2 Definitioner 3 3 Kontrakts omfattning och tolkningar 5 4 Ramavtalsleverantörs

Läs mer

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas.

De i upphandlingen angivna kvantiteterna är beställarens ungefärliga behov kan variera och således över- eller underskridas. 1 Parter Mellan nedanstående parter, leverantör och beställare, har följande avtal träffats. Leverantör: Företagsnamn, Organisationsnummer Leverantörens kontaktperson Avtalsfrågor: Beställaren: Örnsköldsviks

Läs mer

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster

Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-12-12 Dnr 261/2014 1 (5) Bostads AB Poseidon Box 1 424 21 Angered Bostads AB Poseidon avrop från ramavtal rörande hantverkstjänster Konkurrensverkets beslut Bostads

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Gislaveds kommun Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Vinterväghållning och halkbekämpning Diarie 13-121-61 Ansvarig upphandlare Robert Andersson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15

4. UTVÄRDERING. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. 4.1. Utvärdering i upphandlingen 2012-02-15 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Tryckeritjänster Birgitta Engström 96-71-2011 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan

Förnyad konkurrensutsättning Innebär att vid beställning ska samtliga leverantörer inom delområdet få en skriftlig avropsförfrågan Nytt ramavtal för reklambyråtjänster, dnr SLU 232-1039/09 Ramavtalet omfattar Reklambyråtjänster och kringliggande tjänster. Avtalet är giltigt till och med 2012-03-01 och kan därefter förlängas med ett

Läs mer

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5)

Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Fiktivmyndigheten Sid 1 (5) Avropsförfrågan IT-utbildning Fiktivmyndigheten Sid 2 (5) 1 Avrop från ramavtal Fiktivmyndigheten inbjuder samtliga ramavtalsleverantörer (nedan kallad Leverantörer) att lämna

Läs mer

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286

1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 1 (5) Säkerhetsskyddsplan för Motala kommun Antagen av kommunstyrelsen 2009-11-17, 286 2 (5) 1. Omfattning och syfte Enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) och säkerhetsskyddsförordningen (1996:633) ska

Läs mer

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift

Avropsförfrågan. Upphandlingsspecialist it-drift AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (8) Avropsförfrågan Upphandlingsspecialist it-drift Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning

Läs mer

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast

3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast 3. Ramavtal 96-52-2011 Tjänstefordon och förmånsbilar Bilaga 3 Leveransavtalsutkast ALLMÄNNA VILLKOR INLEDNING Leveransavtal utgör en del av ramavtalet avseende Tjänstefordon och förmånsbilar, dnr 96-52-2011.

Läs mer

Vägledning för avrop från ramavtal för IT-utbildning. Version

Vägledning för avrop från ramavtal för IT-utbildning. Version Vägledning för avrop från ramavtal för IT-utbildning Version 1.4 2016-12-20 Datum Sid 2 (28) 2016-12-20 Dnr.96-13-2016 Innehåll 1. OM VÄGLEDNINGEN... 5 1.1 Inledning... 5 1.1.1 Innehåll och disposition...

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och. Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Mellan och Dokumenthantering 2012 Skrivare, multifunktionsmaskiner (MFP), programvaror och tjänster Ramavtal nr -00x 1 (17) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund...

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 4 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Tranås Skolmöbler AB, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D BILAGA B Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Ramavtalsområde D 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR TELEFONER, KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR... 3 1 BAKGRUND... 4

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer

Avropsförfrågan. IT-arkitekt

Avropsförfrågan. IT-arkitekt AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan IT-arkitekt Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 3 Redovisning hur erbjuden konsult

Läs mer

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010

Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 Frågor & Svar Öppna programvaror 2010 1 (6) Kompletteringar Inga Frågor & svar 1. Svarsdatum: 2010-11-12 15:35:44 Fråga: Fråga 1: 5.1.2, Hur viktigt är det att produktlistan är komplett vid avtalstillfället.

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat

Sista anbudsdag Upphandlingens namn Besiktningar - Tryckkärl, kokgrytor och säkerhetsventiler UH Inlämnat Inköpssamverkan Motala 1.0 Allmänna förutsättningar Krav 1.1 Förutsättningarna enligt dokumentet Förfrågningsunderlag accepteras/uppfylls. 2.0 Krav på leverantören Krav 2.1 Anbudsgivaren ska vara registrerad

Läs mer

AVTAL. Ramavtal Möbler

AVTAL. Ramavtal Möbler Sidan 1 av 5 AVTAL Ramavtal 73-03 Möbler 1 Parter Mellan Brio Lek & Lär, nedan kallad leverantören, och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, har följande avtal träffats. 2 Omfattning Successiva

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer