Upphandlingsprocessen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandlingsprocessen"

Transkript

1 ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation i ett IT-system för upphandling för att säkerställa kvalitet och rättsäkerhet, enligt kommande krav i nya EU-direktiv. Eslövs kommun använder för närvarande VisrnaTendSign som upphandlingssystem. Den elektroniska metoden omfattar hela upphandlingsprocessen; planering, annonsering, distribution av förfrågningsunderlag, frågor och svar under anbudstiden, kompletteting av förfrågningsunderlag under anbudstiden, anbudsutvärdering, beslut, distribution av tilldelningsbesked samt avtalstecknande. I lagen om offentlig upphandling (LOU) anges ett antal olika upphandlingsformer beroende på vad som upphandlas och upphandlingens värde. Den process som beskrivs på kommande sidor följer huvuddragen i en generell upphandlingsprocess. 1 Planering Noggranna förberedelser i form av behovsanalyser, kravspecifikationer, uppföljning av befintliga och utgångna avtal samt marknadsundersökningar krävs för ett lyckat resultat. Upphandlingar initieras av verksamheten när ett behov har konstaterats. Många upphandlingar gäller en redan tidigare upphandlad vara/tjänst. Upphandlingsarbetet initieras då i god tid innan det tidigare avtalet löper ut. En tumregel kan vara att dubblera avisetingstiden för förlängning/uppsägning; det vill säga om förlängning eller uppsägning ska aviseras 6 månader före avtalstidens utgång är det lämpligt att starta den nya upphandlingen 12 månader innan avtalets utgång, om aviseringstiden är 9 månader påbörjas arbetet 18 månader innan och så vidare. Under planeringsfasen ska verksamheten tinga in sina behov och analysera hur den aktuella marknaden ser ut. 2 Förfrågningsunderlag En förutsättning för en god konkurrens är att varje förfrågningsunderlag anpassas efter det som upphandlas och de anbudsgivare som förväntas lämna anbud. I ett förfrågningsunderlag ska den dokumentation efterfrågas från anbudsgivaren som är nödvändig för att genomföra upphandlingen men aldrig mer dokumentation än så. Det är möjligt att kräva att dokumentationen ska finnas och kunna skickas in på anmodan av den upphandlande myncligheten, det minskar risken för att anbud tvingas förkastas på grund av formella brister. 1

2 Ett förfrågningsunderlag innehåller följande huvudpunkter: 1. Allmän information 2. Kvalificeringskrav 3. Kravspecifikation 4. Anbudsutvärdering 5. Upphandlingsföreskrifter 6. Kommersiella villkor (avtalsdokument) Nedan följer en kort beskrivning av huvudpunkterna. 1. Allmän information Här skrivs en inledning där den upphandlande myndigheten anges. Uppdragets omfattning beskrivs i stora drag. 2. Kvalificeringskrav krav på leverantören Kvalificeringskraven anger de krav som ställs på leverantören. Det handlar om grunder för uteslutning som regleras i lag, men också om vilken ekonomisk ställning, teknisk kapacitet, erfarenhet och kompetens en anbudsgivare måste ha för att kunna bli leverantör åt kommunen. För att motverka svart arbetskraft är betalning av skatt och samhälleliga avgifter ett kvalificeringskrav på kommunens leverantörer. Det är den upphandlande myndighetens ansvar att kontrollera anbudsgivarnas skatter och avgifter. Eslövs kommun använder kreditvärderingsföretaget Creditsafe för att kontrollera att skatter och socialavgifterbetalats, samt för att få en värdering av företagets ekonomiska stabilitet och kreditvärdighet. Förvaltingsekonomerna på respektive förvaltning har licens till kreditvärderingsverktyget. 3. Kravspecifikation krav på det som ska upphandlas Här anges alla krav på upphandlingsobjektet - varan, tjänsten eller entreprenaden. Dessa krav kallas ofta "skall-krav" vilket innebär att kraven är ovillkorliga, det vill säga om anbudsgivaren inte uppfyller kraven får anbudet inte antas. Det är därför viktigt att ställa rätt krav varken för höga eller låga för att få rätt kvalitet till rätt pris. 4. Anbudsutvärdering För att en upphandling ska vara trovärdig måste utvärderingsmetoden vara logisk och konsekvent. Det är också viktigt att den är förutsägbar såväl för den upphandlande myndigheten som för anbudsgivaren. Eslövs kommun använder beprövade utvärderingsmodeller enligt senaste forskning och rättspraxis. Det ska fmnas möjlighet att kunna välja olika utvärderingsmetoder i olika upphandlingar. En grundförutsättning för en bra utvärderingsmetod är att ett visst värde i anbudet alltid ges samma betyg oavsett vilka övriga anbud som lämnas in så kallade relativa utvärderingsmodeller ska inte användas. Detta har bland annat uppmärksammats i flera forskningsrapporter utgivna av Konkurrensverket (rapport 2004:1, 2009:12). 2

3 Lägsta pris eller ekonomiskt mest fördelaktiga Det finns två utgångspunkter för hur inkomna anbud ska mätas - lägsta pris eller det ekonomiskt mest fördelaktiga. Om det mest ekonomiskt fördelakfiga anbudet ska antas ska ett antal utvärderingskriterier, till exempel pris, kvalitet, miljö och service, anges och vägas mot varandra. Det betyder att man kommer att titta på såväl pris som på ett antal andra grunder som kan ge ett mervärde. Dessa mervärden bedöms/poängsätts på det sätt som anges i förfrågningsunderlaget. Man kan också välja att enbart utvärdera priset. Det kallas då lägsta pris. Det är en vanlig föreställning att lägsta pris betyder att kommunen enbart bryr sig om att få något så billigt som möjligt. Så är det inte, utan kvaliteten på varan eller tjänsten styrs helt av kravspecifikationen och med höga krav säkerställs kvaliteten. Men det betyder också att kommunen inte är beredd att betala extra för något man inte krävt. 5. Upphandlingsföreskrifter Upphandlingsföreskrifterna innehåller information om hur anbud ska lämnas, hur anbudsgivaren ställer frågor, kontaktuppgifter, anbudets giltighetstid och så vidare. 6. Kommersiella villkor De kommersiella villkoren är ett avtalsgrundande dokument. Här anges leveransvillkor, betalningsvillkor, avtalsjuridiska regleringar mellan parterna med mera. Kontroll av ställda krav De krav som anges i upphandlingen ska enligt lag följas upp och kontrolleras kontinuerligt med de leverantörer som antas. Beskrivning av hur kontrollerna kommer att genomföras ska anges i förfrågningsunderlaget. 3 Annons Eslövs kommun upphandlingsannonser ska publiceras via annonsföretaget OPIC. Genom att samtliga annonser publiceras via OPIC kommer också samtliga pågående upphandlingar att speglas på Eslövs kommuns hemsida. Detta är viktigt för den lokala konkurrensen. Anbudstidens längd styrs av upphandlingsformen. För stora upphandlingar fmns det bestämmelser i lagen om hur lång anbudstiden ska vara. När det gäller upphandlingar av mindre värde och vissa tjänster kan den upphandlande myndigheten bestämma tiden själv, men det ska alltid vara en skälig anbudstid. 4 Anbud Det är ytterst viktigt anbuden kommer in senast den dag som är angiven i förfrågningsunderlaget och i annonsen. Poststämpel från sista anbudsdag räcker inte eftersom anbuden ska vara kommunen tillhanda den dag som anges. En poststämpling med sista anbudsdagen innebär att anbudet inte kommer kommunen tillhanda förrän en dag eller flera dagar senare och anbudet har då inkommit för sent. Enligt lag får inte för sent inkomna anbud beaktas. 3

4 5 Anbudsutvärdering Anbudsutvärderingen följer kraven i förfrågningsunderlaget. Inga andra hänsyn eller nya fakta får beaktas än de som tydligt framgår av förfrågningsunderlaget. Anbudsutvärderingen sker i tre steg: A. Kvalificering av leverantören Den upphandlande myndigheten gör en kontroll av att leverantören uppfyller alla kvalificeringskrav i förfrågningsunderlaget. De leverantörer som inte uppfyller kraven måste läggas åt sidan och får inte vidare delta i anbudsutvärderingen. B. Prövning av anbuden En kontroll av att kravspecifikationen uppfylls på samtliga punkter visar om anbuden uppfyller alla ovillkorliga "skall-krav" på varan/tjänsten/entreprenaden. De anbud som inte uppfyller kraven måste läggas åt sidan och får inte delta i anbudsutvärderingen. C. Utvärdering av anbuden I utvärderingen jämförs anbuden. En sammanställning utifrån utvärderingsmodellen i förfrågningsunderlaget görs och vinnande anbud räknas fram. Därefter upprättas ett protokoll i form av en rapport eller redogörelse för hela upphandlingen och upphandlingens resultat. 6 Beslut Tilldelningsbeslut är ett beslut om vilken leverantör eller -vilka leverantörer som har fått uppdraget, det vill säga "vunnit" upphandlingen. Tilldelningsbeslutet ska innehålla uppgifter om - vem som fick uppdraget - skälen till beslutet. Ett tydligt tilldelningsbeslut - med en motivering som anger skälen för tilldelningsbeslutet - är nödvändigt för att leverantörerna ska få förtroende för upphandlingsprocessen. Ett förtroende för processen minskar risken för överprövningar och leder till att leverantörens vilja att delta i kommande upphandlingar ökar. Tilldelningsbeslutet är ett skriftligt formellt beslut som ska skrivas under av anställd eller förtroendevald enligt gällande delegationsordning. Om beslutet tas i nämnd, styrelse eller utskott ska denna paragraf justeras direkt efter sammanträdet, så att tilldelningsbesked snarast kan meddelas anbudsgivarna. Omprövning av anbud och tilldelningsbeslut En upphandlande enhet kan rätta till eller ompröva alla inkomna anbud eller sitt tilldelningsbeslut om den finner att grund för rättelse eller omprövning föreligger under förutsättning att de grundläggande gemenskapsrättliga principerna inte träds förnär (jfr Kammarrätten i Göteborgs dom, målnr ). Omprövning kan till exempel ske om anbuden eller anbudsutvärderingen visat sig innehålla felaktiga uppgifter. 4

5 7 Avbrytande av upphandling För att kunna avbryta en upphandling krävs sakliga skäl enligt gällande rättspraxis. Beslut om avbrytande av upphandling ska dokumenteras och undertecknas av behörig enligt delegationsordningen. Tillvägagångssättet för hut beslutet ska kommuniceras är beroende av var i upphandlingsprocessen avbrytandet sker. I meddelandet måste sakliga skäl till avbiy landet på ett tydligt och godtagbart sätt anges. Beslutet kan överprövas. 8 Tilldelningsbesked Samtliga anbudsgivare ska meddelas tilldelningsbeslutet samtidigt. Detta meddelande är det så kallade tilldelningsbeskedet. Tilldelningsbesked skickas per e-post till den e- postadress som anbudsgivaren angett i sitt anbud. Tilldelningsbeskedet skall innehålla uppgifter om vem som fick uppdraget skälen till beslutet. Oftast skickas anbudsutvärderingen med som en bilaga till beslutet. 9 Avtal 9.1 Avtalsspärr Avtal får tecknas tidigast tio dagar efter det att tilldelningsbeskedet har skickats ut med elektroniska medel eller 15 dagar om tilldelningsbeskedet skickats med vanlig post. Under denna period kan anbudsgivare begära överprövning i förvaltningsdomstol. Om upphandlingen hax överprövats i förvaltningsrätten får avtalet tecknas tidigast 10 dagar efter att rätten upphävt ett interimistiskt beslut Beräkning av tiodagarsfristen Dag 0: Tilldelningsbesked skickas med e-post till samtliga anbudsgivare och anbudssökande Dag 1: Dag efter dagen då tilldelningsbeskedet skickats med e-post Dag 0-10: Möjlighet för anbudsgivare att överpröva upphandlingen i förvaltningsrätt Dag 11: Tidigaste dag för att teckna avtal. Söndagsregeln Om dag 10 är en lördag, söndag eller helgdag räknas närmast efterföljande vardag som dag 10 och avtal får tidigast tecknas påföljande vardag. 9.2 Avtalsinnehåll Avtalet grundas på de kommersiella villkoren i förfrågningsunderlaget. Avtalet ska även innehålla kravspecifikationer, prislistor och övriga bilagor som tillhör förfrågningsunderlaget och anbudet. Eventuella ändringar och tillägg, prisjusteringar, förlängningar eller uppsägningar ska vara skriftliga och undertecknas av parterna. 5

6 I avtalet ska en inbördes rangordning av avtalsdokumenten anges, ifall av motstridiga uppgifter i handlingarna eller om avtalet tolkas olika av parterna. Generellt anges följande rangordning vid offentlig upphandling: 1. Detta avtal inklusive tillägg, ändringar och bilagor 2. Förfrågningsunderlaget 3. Leverantörens anbud. 9.3 Avtalsregister Enligt kommunens reglemente ska samtliga avtal registreras med automatisk bevakning med påminnelser av avtalstid, förlängning och uppsägning. Samtliga avtal ska registreras i kommunens dokument- och ärendehanterings system Platina med automatisk bevakning till de grupper av funktioner som ansvarar för avtalet. En god tumregel är att avtalets förlängnings- eller uppsägningstid dubbleras bakåt i tiden då påminnelser ska ske. Om till exempel ett avta1 ska sägas upp 3 månader innan det går ut kommer den automatiska påminnelsen 6 månader innan. Om avtalet ska sägas upp 9 månader innan det går ut kommer påminnelsen 18 månader innan, osv. Detta är ungefår den tid det tar att besluta om och genomföra en ny upphandling eller utreda alternativa tillvägagångssätt. Man bör även ta höjd för eventuella överprövningar och överklaganden. Upphandlingssystemet VismaTendSign är särskilt framtaget för att hantera avtal för upphandlingsorganisationer med många verksamheter och många avtal. När upphandlingen är avslutad ska avtalet publiceras i denna avtalsdatabas för att tillgängliggöras för anställda, företagare och medborgare. 10 Avtalsvård De krav som sattes i upphandlingen och finns i avtalet ska enligt lag följas upp och kontrolleras kontinuerligt. I avtalsvården ingår dialog såväl med användare av avtalet inom Eslövs kommun som med leverantören. Det är den verksamhet som använder avtalet som ansvarar för att dessa kontroller och uppföljningar sker. Verksamheten ska organiseras så att tid för en god avtalsvård kan göras. Kontroll och uppföljning bör ske i samarbete med referensgruppen. Resultatet av kontroller och uppföljningar ska även skickas till inköps- och upphandlingsfunktionen på kommunledningskontoret. Avvikelser och eventuella avtalsbrott under avtalsperioden ska dokumenteras och meddelas inköps- och upphandlingsfunktionen. Väsentliga avtalsbrott ligger till grund för de viten leverantören kan bli skyldig kommunen samt hävning av avtalet Kommunens åtagande Avtal bygger på ömsesidighet och båda parter ska medverka till att alla relationer och aktiviteter sinsemellan sker så smidigt som möjligt Betalning Kommunens främsta åtagande är att betala för levererade produkter och tjänster och att beta1a i tid. Innan betalning sker måste dock varan/tjänsten kontrolleras så att den 6

7 - Rutinbeskrivning uppfyller beställningen och avtalad kvalitet. Även fakturan ska vara korrekt och godkänd av beställaren. Om leveransen eller fakturan är felaktig ska ALDRIG betalning ske förrän felet rättats till, och fakturan ska läggas under utredning i ekonomisystemet. 11 Arkivering Upphandlingen ska diarieföras med eget ärendenummer i kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Platina. Dokument i följande moment ska diarieföras: - Beslut om upphandling Detta kan vara ett protokollsutdrag, delegationsbeslut, en fullmakt, en uppdragsbeställning eller dylikt. Annons Annonserat förfrågningsunderlag, kompletteringar samt frågor och svar Öppningsprotokoll Inkomna anbud är ibland så omfattande att de är omöjliga att scanna in men de ska registreras med angivande av var handlingarna förvaras Anbudsutvärdering; anbudssammanställning, anbudsrapport och resultat Tilldelningsbeslut Tilldelningsbesked Eventuellt avbrytande av upphandling Eventuell överprövning, yttrande om överprövning, domslut och eventuellt överklagande av domslut Avtal inklusive bilagor Avtalstillägg och ändringar, prisjustetingar, eventuella förlängningar eller uppsägning. 12 Offentlighet och sekretess Delar av upphandlingsprocessen omfattas av absolut sekretess, den strängaste graden i sekretesslagstiftningen. Grunden för sekretessen är om kommunen eller enskild (leverantör) kan lida skada av att uppgifter röjs (offentlighets- och sekretesslagen 19 kap 3 ). Upphandlingssekretessen omfattar i huvudsak: Alla uppgifter rörande upphandlingen fram till dess att upphandlingen har annonserats Anbud, anbudsutvärdering, sammanställningar, anteckningar och tilldelningsbeslut fram till dess att samtliga anbudsgivare och anbudssökanden har meddelats vem som tilldelats kontrakt och skälen för beslutet Anbuden eller delar av anbuden om anbudsgivaren kan lida skada av att uppgiften röjs men huvudprincipen är att anbud ät offentliga. 7

Mall för upphandling av avfallskärl

Mall för upphandling av avfallskärl Mall för upphandling av avfallskärl Anvisningar för användning av mallar för upphandling av avfallskärl 1. Inledning Denna mall har arbetats fram för att vägleda kommunerna i arbetet med att handla upp

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juli 2014 ISBN 978-91-88566-23-2

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121

Storumans kommun. Upphandlings- policy. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-27, 121 Storumans kommun Upphandlings- policy SAMMANFATTNING Storumans kommuns upphandlingspolicy med tillhörande tillämpningsanvisningar utgör ett komplement till lagstiftning och andra styrande dokument som

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun

Upphandlingspolicy för Landskrona kommun Kommunstyrelsekontoret 1(9) Beslutad i kommunfullmäktige 2004-04-26, 54 Upphandlingspolicy för Landskrona kommun 1. Inledning 2. Målsättning/Syfte 3. Organisation och ansvar 3.1 Kommunfullmäktige 3.2 Kommunstyrelsen

Läs mer

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad. Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag Datum 2014-03-26 1 (22) Dnr 512-2536-14 Upphandling av byggande av tillgänglighetsanpassad brygga och utsiktsplattform, Biskopstorps naturreservat, Slättåkra Kyrkby 1:11, Halmstads kommun. Förfrågningsunderlag

Läs mer

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09

UFV 2010/1853. Upphandling. Riktlinjer. Fastställd av rektor 2010-11-09 UFV 2010/1853 Upphandling Riktlinjer Fastställd av rektor 2010-11-09 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 1.1 Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) 3 1.2 Målsättning 3 1.3 Principer för upphandling 4 2. Organisation

Läs mer

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor

Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Stadsledningskontoret Ekonomiavdelning Datum 2012-09-03 Handläggare: Redovisningschef Jonas Lundqvist Anbudsförfrågan upphandling av skanning och arkivering av leverantörsfakturor Landskrona stad inbjuder

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2

Fritt val avseende psykoterapi för vuxna enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) v2 Förfrågningsunderlag 2013-12-02 Upphandlande organisation Halmstads kommun Upphandling Psykoterapi för vuxna Malin Hafström KS 2011/0593 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: Ansökan kan lämnas löpande Texten/frågan

Läs mer

Policy för upphandling och inköp (avrop)

Policy för upphandling och inköp (avrop) Policy för upphandling och inköp (avrop) 1. Allmänt Kommunen, kommunalt ägda bolag och förbund omfattas av Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Respektive kommun, bolag och förbund går under begreppet

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011

Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 PM 1 (13) 2012-10-09 Vägledning för avrop från Tjänstefordon och förmånsbilar 2011 G:\4 Förvaltning\1 Ramavtalsområden\Tjänstebilar 2011\Information o avropsblankett\avropsstöd\vägledning\avropsstöd_ Vägledning_150422.doc

Läs mer

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området.

Fortsatt arbete Vägledningen kommer att uppdateras utifrån praktiska erfarenheter och utveckling av domstolspraxis och tillsynsärenden på området. Om vägledningen Funktion och syfte Dokumentet är utformat som en checklista och syftar till att vara en vägledning för upphandlande myndigheter vid utformande av förfrågningsunderlag för upphandling enligt

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Stadsledningskontoret 1(12) Daterat 2011-12-22 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av mäklaruppdrag försäljningsuppdrag avseende bostäder/fastigheter Förfrågningsunderlaget är indelat i 5 avsnitt: 1. Allmän

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Anbudsinbjudan 2013-06-04. Emma Johnson 13/22. Sista anbudsdag: 2013-07-23 Förfrågningsunderlag 2013-06-04 Upphandlande organisation Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen Upphandling Meriteringssystem för lärare Emma Johnson 13/22 Sista anbudsdag: 2013-07-23 Symbolförklaring:

Läs mer

1. Allmän information

1. Allmän information Förfrågningsunderlag 2012-12-17 Upphandlingsansvarig Växjö kommun Marita Johanneson Upphandling Dryckesautomat U-12-67 Sista anbudsdag: 2013-02-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste

Läs mer

Upphandlingsreglerna en introduktion

Upphandlingsreglerna en introduktion Upphandlingsreglerna en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. April 2008, Camilla

Läs mer

Mall för upphandling av avfallshämtning

Mall för upphandling av avfallshämtning Mall för upphandling av avfallshämtning December 2011 Avfall Sverige Sveriges Kommuner och Landsting Sveriges Åkeriföretag Innehållsförteckning Sid Anvisningar 1-9 Mallförslag 1-51 Bilagor 1-6 Á-prislista

Läs mer

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun

Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun Regler för inköp och upphandling inom Umeå kommun 2(9) 1. Inledning Dessa regler kompletterar Inköps- och upphandlingspolicy för Umeå kommunkoncern All upphandling och alla inköp ska följa de lagar och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling; SFS 2010:571 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18

Nytt Intranät. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1. Allmän information. 2. Upphandlingsföreskrifter 2014-02-18 Förfrågningsunderlag 2014-02-18 Upphandlande organisation Falkenbergs kommun Samer Mahra Upphandling Nytt Intranät KS2014-76 Sista anbudsdag: 2014-03-10 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232

TJÄNSTESKRIVELSE. UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE RIKTLINJER FÖR KOMMUNERNA I NORRA BOHUSLÄN 2015 Dnr: LKS 2015-232 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum: 2015-05-12 Förvaltning/enhet: Ekonomienheten Handläggare: Jessica Lifv Telefon: 0523-61 33 28 E-post: jessica.lifv@lysekil.se UPPHANDLING OCH INKÖPSPOLICY INKLUSIVE

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING

TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING TILLÄMPNINGSANVISNINGAR FÖR ALL UPPHANDLING 1. INKÖP / UPPHANDLING ÖVER TRÖSKELVÄRDENA Inköp över tröskelvärdena innebär att upphandlingen uppgår till ett belopp som enligt lagstiftningen tvingar den att

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess

UPPHANDLINGSPOLICY. dels Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) och dess 1(20) Upphandlingsreglementet antagen av Kommunfullmäktige 1996-06-10. Reviderad 1998-01-15. Reviderad och omarbetat förslag: Antaget av KF 2003-09-29. Reviderad KF 2005-10-03 (punkt 7.9 Riktlinjer för

Läs mer

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25

Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 DNR SSL 1.3:167/15 Förfrågningsunderlag 2015-06- 25 Upphandling av IT- supporttjänst Innehållsförteckning 1. Anbudsinbjudan s. 2 2. Administrativa bestämmelser för anbudsgivning s. 3 3. Kvalificering av

Läs mer

Kommunledningskontoret 2014-05-05

Kommunledningskontoret 2014-05-05 HAPARANDA STAD FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (13) 2014-05-05 Daniel Fälldin Näringslivsutvecklare Förfrågningsunderlag avseende upphandling reklambyråtjänster Anbudsinbjudan Haparanda kommun infordrar anbud

Läs mer