BANKSTRECKKODSGUIDE. Version 5.3

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BANKSTRECKKODSGUIDE. Version 5.3"

Transkript

1 BANKSTRECKKODSGUIDE Version

2 1 Bankstreckkodsguide Innehåll 1 Allmänt Bankstreckkod Uppgifternas form och innehåll Ansvar för riktighet Förutsättningar för användning av bankstreckkod Bankstreckkodens kännetecken Utskrivning av bankstreckkod Avläsning av bankstreckkod Bankstreckkodens symbolversion Bankstreckkodens symbolversion Innehållet i klartextform Exempel på uträkning av bankstreckkodens kontrolltal Andra guider och anvisningar Innehållet i testfakturor, Version Innehållet i testfakturor, Version Versioner: Version Version 5.2, där testfakturornas RF-referenser i version 5 har korrigerats : sista användningsdagen för version 2 tillagts : testningsdelen borttagen Version 5.3: borttagits symbolversion 2 av bankstreckkoden, sättet för uträkning av kontrolltal 1 samt datainnehållet i version 2:s testfakturor

3 2 Bankstreckkodsguide Bankstreckkodsguide 1 Allmänt I denna version 5.3 av guiden beskrivs streckkodssymbolens gällande versioner 4 och 5. 2 Bankstreckkod Version 4 används när mottagarens konto anges i den internationella formen IBAN och referensen är i nationell form. Version 5 används när mottagarens konto anges i den internationella formen IBAN och referensen är en RF-referens enligt den internationella referensstandarden. En streckkod som skrivits ut på bankernas gireringsblankett enligt denna instruktion kallas bankstreckkod. Bankstreckkoden är ett av Finansbranschens Centralförbund godkänt sätt att förmedla uppgifter för betalningstransaktioner. Bankerna har gemensamt utvecklat bankstreckkoden för att göra handläggningen av betalningar snabbare och säkerställa att betalningsuppgifterna är riktiga. Gireringsblanketterna för fakturering är definierade i Finansbranschens Centralförbunds Gireringsguide. Bankstreckkod kan användas endast vid fakturering med referensnummer. En faktura utan gireringsdel får varken skickas till privatpersoner eller till bankernas betaltjänst eller betalas i bankkontor, utan en gireringsblankett måste ifyllas med fakturans uppgifter. Bankstreckkod får skrivas ut endast för IBAN-kontonummer med prefixet FI. 3 Uppgifternas form och innehåll 4 Ansvar för riktighet När samma uppgifter förekommer både i form av en streckkod och utskrivna i klartext på gireringsblanketten ska sakinnehållen vara identiska. Faktureraren ansvarar för att de uppgifter som skrivits ut på gireringsblanketten är riktiga. 5 Förutsättningar för användning av bankstreckkod Användningen av bankstreckkod förutsätter att: som blankett används en av Finansbranschens Centralförbund definierad gireringsblankett placeringen av uppgifterna i klartext och av övriga uppgifter på blanketten uppfyller definitionerna streckkodens uppbyggnad och datainnehåll uppfyller specifikationerna i denna beskrivning inga andra streckkoder skrivs ut på gireringsblanketten inga andra tecken skrivs ut i det område som är reserverat för bankstreckkoden. 6 Bankstreckkodens kännetecken Bankstreckkodens kodtyp är Uniform Symbology Specification Code 128, en symbolbeskrivning som framtagits av AIM (Automatic Identification Manufacturers) Europe och som också definierats i den internationella standarden ISO/IEC 15417:2007 Information technology -- Automatic identification and data capture techniques -- Code 128 bar code symbology specification. I det följande används benämningen Code 128.

4 3 Bankstreckkodsguide Kodtypen är Code 128, teckengrupp C. Ingen annan kodtyp eller teckengrupp kan ersätta bankstreckkoden, inte ens delvis. Ändring av teckengruppen inom symbolen är inte tillåten; det konstanta starttecknet Start Code C inleder alltid kodningen av uppgifterna i symbolen enligt teckengruppen C i Code 128. I bankstreckkoden ingår endast numeriska uppgifter. Bankstreckkoden framställs med en streckkodssymbol och antalet kodtecken är alltid fast. Streckkoden får inte vara längre än 105 mm och inte heller kortare än 70 mm mätt från det första tecknets främre kant till det sista tecknets bakre kant. För den optiska läsningens skull bör man för streckkoden hellre välja maximilängden (105 mm) än minimilängden (70 mm). Bankstreckkodens höjd är 10,0 12,7 mm. Under bankstreckkoden finns ett tomt område vars maximihöjd är 5,0 mm. För användbarhetens skull bör bankstreckkoden vara horisontellt centrerad så att storleken på de tomma områden som ingår i kodstrukturen maximeras. Bankstreckkodens kvalitetsklass ska vara minst 1.5/10/670 eller bättre mätt enligt vad som specificeras i ISO/IEC 15416:2000 Bar Code Print Quality Test Specifications for Linear Symbols. 7 Utskrivning av bankstreckkod Faktureraren skriver ut bankstreckkoden på gireringsdelen av fakturan enligt instruktionerna i Bankstreckkodsguiden tillsammans med de övriga uppgifterna för betalningen. OBS! Bankstreckkoden har plats för ett enda kontonummer för mottagaren. Om flera än ett kontonummer ska skrivas ut på blanketten väljer faktureraren själv det kontonummer som ska ingå i streckkoden. Inga andra streckkoder får skrivas ut på gireringsblanketten. 8 Avläsning av bankstreckkod En bankstreckkod kan avläsas bl.a. i betalautomater, med mobilapplikationer, hos bankernas betalningstjänster eller med en kodavläsare kopplad till en dator. En faktura med bankstreckkod kan betalas på samma sätt som tidigare genom inmatning av uppgifterna ifall en streckkodsläsare inte finns tillgänglig eller ifall man vill ändra uppgifter som finns i streckkoden. Bankerna vidarebefordrar bankstreckkodens datainnehåll till betalningsmottagarna på samma sätt som manuellt registrerade uppgifter. 9 Bankstreckkodens symbolversion 4 Symbolversion 4 av bankstreckkoden används när kontonumret är i den internationella formen IBAN och referensen är i den nationella formen. Bankstreckkoden byggs upp från vänster till höger på följande sätt: Fält Längd Värde Tomt område 1 Starttecken *) Versionnummer 1 4 Mottagarens kontonummer (IBAN) 16 N numerisk del Euro 6 N

5 4 Bankstreckkodsguide Cent 2 N Reserv Referensnummer (nationellt) 20 N Förfallodag 6 ÅÅMMDD Kontrolltal 2 *) Sluttecken *) Tomt område 2 54 *) Tecknen utgör en del av Code 128:s struktur. Utskriftsprogram för Code 128 beräknar och utskriver vanligen tecknen automatiskt. N= numerisk uppgift Fälten har följande innehåll: Tomt område 1 Det tomma området 1, dvs. det tomma området till vänster, är 20 mm långt. I detta område får inga tecken tryckas på förhand eller skrivas ut. Starttecken Tecknet START CODE C i Code 128:s struktur. Versionnummer Versionnumret är 4. Mottagarens kontonummer Streckkoden innehåller mottagarens kontonummer i formen IBAN utan landskoden FI. Kontonummerfältets värde är aldrig noll. Det kontonummer som ingår i streckkoden måste också finnas i klartext inlett med landskoden FI på gireringsblanketten. På blanketten kan i klartext flera alternativ skrivas ut för mottagarens IBAN och faktureraren väljer ett av dem för utskrivning i streckkoden. Euro Fakturans eurobelopp, utfyllt med förnollor, läsområde euro. När fakturans summa överstiger cent kan faktureraren antingen skriva ut värdet i euro- och centfälten eller låta bli att skriva ut streckkoden på gireringsblanketten. Om betalaren själv får välja det belopp som ska betalas skriver faktureraren ut värdet i euro- och centfälten. Cent Fakturans centbelopp, läsområde Reserv Uppgiften är 000 (noll). Referensnummer Fakturans referensnummer (i nationell form), utfyllt med förnollor. Referensnumret är obligatoriskt i bankstreckkoden. På gireringsblanketten skrivs förnollorna inte ut i klartext. Förfallodag Fakturans förfallodag har formen ÅÅMMDD i bankstreckkoden men i klartext skrivs förfallodagen ut på gireringsblanketten i formen DD.MM.ÅÅÅÅ. Faktureraren kan också välja att fylla bankstreckkodens förfallodagsfält med nollor. Kontrolltal 2 (modulo 103) Bankstreckkoden innehåller alltid ett kontrolltal som står närmast före sluttecknet och utgör en del av Code 128:s struktur. Kontrolltalet räknas ut

6 5 Bankstreckkodsguide enligt algoritmen Modulo 103 utgående från symbolens alla tecken (inkl. starttecknet) med undantag av sluttecknet. Sluttecken (konstant: STOP) Tecknet STOP i Code 128:s struktur. Tomt område 2 Tomt område till höger, minst 20 mm. 10 Bankstreckkodens symbolversion 5 Symbolversion 5 av bankstreckkoden används när kontonumret är i den internationella formen IBAN och referensen är en internationell RF-referens. Bankstreckkoden byggs upp från vänster till höger på följande sätt: Fält Längd Värde Tomt område 1 Starttecken *) Versionnummer 1 5 Mottagarens kontonummer (IBAN) 16 N numerisk del Euro 6 N Cent 2 N RF-referensens numeriska del 23 N Förfallodag 6 ÅÅMMDD Kontrolltal 2 *) Sluttecken *) Tomt område *) tecknen utgör en del av Code 128:s struktur N= numerisk uppgift Fältens innehåll som skiljer sig från symbolversion 4: Versionnummer Versionnumret är 5. Reserv Inte i bruk. RF-referens Fakturans internationella referensnummer består av 23 tecken utan bokstavsprefix. Referensnumret är obligatoriskt i bankstreckkoden. Utfyllnadsnollorna skrivs inte ut i klartext på gireringsblanketten. nnehållet i streckkodens referensfält bildas genom att man tar bort de inledande bokstäverna RF och fyller ut den återstående teckenraden efter position 2 med så många nollor att referensen blir 23 siffror lång. Exempel: nationell referens i klartext: 9991 i RF-form i klartext: RF (där 04 är kontrolltal) i streckkoden:

7 6 Bankstreckkodsguide 11 Innehållet i klartextform Om en RF-referens innehåller bokstavstecken efter bokstäverna RF (ISO 11649) ska bankstreckkoden inte alls bildas eller nollor skrivas ut i referensfältet. I bankstreckkoden ingår endast numeriska uppgifter. Uppgifterna i klartext skrivs inte ut närmast under eller ovanför symbolen. 12 Exempel på uträkning av bankstreckkodens kontrolltal 2 BANKSTRECKKODENS DATAINNEHÅLL [X] [Z][Y] Sluttecken (konstant: STOP) Kontrolltal 2 (modulo 103) Förfallodag ÅÅMMDD, (t.ex ) Referensnummer RF Fakturabelopp, 482 euro 99 cent Mottagarens kontonummer, FI ( ), maskinläsbar form Versionnummer (version: 5) Starttecken (konstant: START CODE C) Kontrolltal 2, starttecken och sluttecken (tecknen X, Y och Z) beräknas och utskrivs vanligen automatiskt av utskriftsprogram. Kontrolltal 2 räknas ut enligt algoritmen Modulo 103 utgående från symbolens alla tecken (inkl. starttecknet) med undantag av sluttecknet på följande sätt: 1. Starttecknet får värdet Varje tecken (värdepar) i symbolen får ett viktvärde. 3. Starttecknet får vikten 1. Därefter får det första värdeparet vikten 1, det andra vikten 2, det tredje vikten 3 osv. ända till viktvärdet 27. Obs! Både starttecknet och det första värdeparet får vikten Varje värdepar multipliceras med sin vikt och resultaten (produkterna) adderas. 5. Summan divideras med Den rest som divisionen i föregående punkt lämnar är värdet för kontrolltal Andra guider och anvisningar Uträkning av referensnumrets kontrolltal RF-referens och dess ibruktagande i Finland IBAN och BIC Gireringsguide Guiderna och anvisningarna finns på Finansbranschens Centralförbunds webbplats

8 7 Bankstreckkodsguide 13.1 Innehållet i testfakturor, Version 4 FAKTURA 1: Kontonr: Sb. FI Summa: 4 883,15 Referens: Förfallodag: [105] [40] [stop] FAKTURA 2: Kontonr: Nordea FI Summa: 482,99 Referens: Förfallodag: [105] [55] [stop] FAKTURA 3: Kontonr: Andb. FI Summa: 693,80 Referens: Förfallodag: [105] [14] [stop] FAKTURA 4: Kontonr: ÅAB FI Summa: 7 444,54 Referens: Förfallodag: [105] [63] [stop] FAKTURA 5: Kontonr: Sampo FI Summa: 935,85 Referens: Förfallodag: Ingen [105] [30] [stop] FAKTURA 6: Kontonr: Handelsbanken FI Summa: 0,00 Referens: Förfallodag: [105] [ 68] [stop]

9 8 Bankstreckkodsguide FAKTURA 7: Kontonr: SEB FI Summa: ,20 Referens: Förfallodag: [105] [ 45] [stop] FAKTURA 8: Kontonr: Tapiola FI Summa: 1,03 Referens: Förfallodag: [105] [ 9] [stop] FAKTURA 9: Kontonr: S-Banken FI Summa: 0,02 Referens: Förfallodag: [105] [ 30] [stop] 13.2 Innehållet i testfakturor, Version 5 FAKTURA 1: Kontonr: Sb. FI Summa: 4883,15 Referens: RF Förfallodag: [105] [ 74] [stop] FAKTURA 2: Kontonr: Nordea FI Summa: 482,99 Referens: RF Förfallodag: [105] [31] [stop]

10 9 Bankstreckkodsguide FAKTURA 3: Kontonr: Andb. FI Summa: 693,80 Referens: RF Förfallodag: [105] [79] [stop] FAKTURA 4: Kontonr: ÅAB FI Summa: 7 444,54 Referens: RF Förfallodag: [105] [16] [stop] FAKTURA 5: Kontonr: Sampo FI Summa: 935,85 Referens: RF Förfallodag: Ingen [105] [15] [stop] FAKTURA 6: Kontonr: Handelsbanken FI Summa: 0,00 Referens: RF Förfallodag: [105] [ 91] [stop] FAKTURA 7: Kontonr: SEB FI Summa: ,20 Referens: RF Förfallodag: [105] [ 80] [stop] FAKTURA 8: Kontonr: Tapiola FI Summa: 1,03 Referens: RF Förfallodag: [105] [ 10] [stop]

11 10 Bankstreckkodsguide FAKTURA 9: Kontonr: S-Banken FI Summa: 0,02 Referens: RF Förfallodag: [105] [ 33] [stop].

12 11 Bankstreckkodsguide

DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning

DIREKTDEBITERING Tjänstebeskrivning Instruktioner för faktureraren Version 4.4/30.09.2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 2 1.1 Vem är direktdebitering avsedd för?... 2 1.2 Vad är ett direktdebiteringssystem?... 2 1.3 Ansvar... 2 2.1

Läs mer

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation

Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Handbok för frakthandlingar samt teknisk dokumentation vid EDI-dokumentation Avseende REK, EMS, Värde, Express, Priority+, Brevpostförskott och Avtalsbrev REK Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Försändelseidentitet...

Läs mer

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual

Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Oktober 2014 Bankgiro Inbetalningar Användarmanual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?...

Läs mer

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige Page 1 of 5 Utskriven av kunden den 11.09.2012 13:25:40 GMT +2 Svenska betalningar SE: Domestika betalningssätt i SEK eller EUR SE: Utlandsbetalningar och betalningssätt i utländsk valuta inom Sverige

Läs mer

OCR inom Total IN Bilaga till Allmän beskrivning Total IN - Gäller från december 2011

OCR inom Total IN Bilaga till Allmän beskrivning Total IN - Gäller från december 2011 OCR inom Total IN Bilaga till Allmän beskrivning Total IN - Gäller från december 2011 Innehåll Ansluta inflödet OCR PlusGiroinbetalningar till Total IN... 1 Så här går det till... 1 Fakturanummer... 2

Läs mer

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder

Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Villkor för e-fakturaservice för företagskunder Gäller fr.o.m. 01.1. 2013 Nedanstående avtalsvillkor tillämpas mellan Banken och Kunden vid hanteringen av e- som kunden sänder och/eller mottar via en elektronisk

Läs mer

Förändringsskydd med sigill

Förändringsskydd med sigill Mars 2014 Förändringsskydd med sigill Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 4 1.1 Det här dokumentet... 4 1.2 Vad är Bankgirot?... 4 1.3 Vad är

Läs mer

Leverantörsbetalningar Teknisk manual

Leverantörsbetalningar Teknisk manual Juli 2014 Leverantörsbetalningar Teknisk manual Bankgirocentralen BGC AB 2013. All rights reserved. www.bankgirot.se Innehåll 1 Introduktion... 5 1.1 Det här dokumentet... 5 1.2 Vad är Bankgirot?... 5

Läs mer

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013

SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 SERVICEBESKRIVNING AV E-FAKTURATJÄNSTEN 17.6.2013 Sida 2 av 10 1. Beskrivning av e-fakturatjänsten... 3 1.1 E-fakturatjänsten... 3 1.2 Tjänsten e-faktura till konsumenten... 3 1.3 Direktbetalningstjänsterna...

Läs mer

Annika Mänty. SEPA - ur en konsuments synvinkel

Annika Mänty. SEPA - ur en konsuments synvinkel Annika Mänty SEPA - ur en konsuments synvinkel Företagsekonomi och turism 2012 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel Annika Mänty SEPA

Läs mer

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad

Sonera Fakturera Användarguide. Oregistrerad Sonera Fakturera Användarguide Oregistrerad 1/6 Sonera Fakturera Användarguide oregistrerad 05/2011 Rekommenderade webbläsare Vi rekommenderar webbläsarna Firefox, Opera, Safari och Chrome. Tjänsten stödjer

Läs mer

Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG

Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG Iida Kolehmainen SEPA FÖR FÖRETAG Företagsekonomi och turism 2009 1 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Iida Kolehmainen Lärdomsprovets titel SEPA för företag

Läs mer

Handbok Periodisk Fakturering v9.0. Å-DATA Infosystem AB

Handbok Periodisk Fakturering v9.0. Å-DATA Infosystem AB Handbok Periodisk Fakturering v9.0 Å-DATA Infosystem AB Periodisk fakturering 1 1. INLEDNING... 3 2. SYSTEMÖVERSIKT... 4 2.1 Arbetsgången... 5 2.2. Startsida Periodisk fakturering... 7 2.3 Rullgardinsmenyer...

Läs mer

Nyheter 3LPro 2014.Q3

Nyheter 3LPro 2014.Q3 INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyheter 3LPro 2014.Q3 Nyhetsdokument VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA KALMAR: SVENSKNABBEVÄGEN

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1

E-faktura privat. Anslutningshandbok för fakturautställare. Version 2.1 E-faktura privat Anslutningshandbok för fakturautställare Version 2.1 Innehållsförteckning Ordlista... 3 1 Introduktion... 4 1.1 E-faktura privat... 4 1.1.1 Övergripande beskrivning av rollen fakturautställare...

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst

Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst Kennelklubbens Omakoira-medlemstjänst Instruktion för medlemstjänst OBS! Olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome osv.) hanterar sättet att röra sig i programmet på olika sätt. På grund

Läs mer

FAQ / Vanliga frågor. Idrifttagning av tjänsten. Idrifttagning av tjänsten...1. Registrering och användarkonto...2. Användargränssnitt...

FAQ / Vanliga frågor. Idrifttagning av tjänsten. Idrifttagning av tjänsten...1. Registrering och användarkonto...2. Användargränssnitt... FAQ / Vanliga frågor Idrifttagning av tjänsten...1 Registrering och användarkonto...2 Användargränssnitt...3 Skapa faktura och fakturauppgifter...3 Faktureringssätt...6 Tjänstens pålitlighet och dataskydd...6

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare

TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare TUOHI MasterCard anvisningar för försäljare Endast för försäljare (12/21) Affärens säljarkod Snabbkreditcentralen 8-95 fax (9) 773 2453 mån - fre 8-2 lör 9-17 Innehåll: 1. TUOHI MasterCard TUOHI MasterCard-kort

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Leverantörs- och kundreskontra

Leverantörs- och kundreskontra Leverantörs- och kundreskontra [Raindance Classic version 2012 vår underrubrik] Manualen beskriver hur leverantörer och kunder läggs upp, hur man söker fram en leverantör eller kund och hur man söker leverantörsfakturor

Läs mer

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000.

E-giro webbhotell. Teknisk manual. BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Oktober 2002 version 6.3 E-giro webbhotell Teknisk manual BG 9070, december 2000. Copyright Bankgirocentralen BGC AB 2000. Innehåll Innehåll Inledning... 4 Översikt...4 Presentation... 6 E-giro privat

Läs mer

Kommentarer till fakturakopian

Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturakopian Kommentarer till fakturahuvudet/jämförelse med Agresso: Kundens Adress i kundregistret REF/Beställar i försäljningsordern. 25 tecken. REF/Vertext i försäljningsordern. 25

Läs mer

Swedbanks Utbetalningssystem

Swedbanks Utbetalningssystem Swedbanks Utbetalningssystem Teknisk manual SUS-formatet 2011-04-27 Innehållsförteckning Revisionshistorik Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 REVISIONSHISTORIK... 3 DOKUMENTETS ANVÄNDANDE...

Läs mer

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4

En introduktion till. en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag. version 4.4 En introduktion till en webb baserad tjänst för enkäter av olika slag version 4.4 Sida 1/26 - INNEHÅLL - 1 Allmänt...3 2 Allmänt om tjänsten...3 2.1 Strukturen...3 2.2 Vad behövs för att köra i gång?...3

Läs mer