1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur"

Transkript

1 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Professuren i inre medicin, undervisningsspråk svenska Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt 33 i universitetslagen (558/2009) bedriva och leda vetenskaplig forskning, meddela därpå grundad undervisning och följa vetenskapens utveckling samt samverka med det övriga samhället och delta i internationellt samarbete inom sitt område. Området för professuren som ska tillsättas är inre medicin och professorns undervisningsspråk är svenska. Professorn ansvarar för grund-, påbyggnads- och fortbildningen i inre medicin och i tillämpliga delar för specialistläkarutbildningen. Professorn deltar också i den praktiska smågruppsundervisningen och föreläsningsundervisningen. Till professorns uppgifter hör också att bedriva och leda forskning på det internmedicinska området och följa vetenskapens utveckling, samt delta i samverkan med samhället inom sitt område och i nationellt och internationellt samarbete. I arbetsuppgifterna ingår också andra uppgifter som avdelningen ansvarar för. Professuren tillsätts tillsvidare. Professurens placering Professuren är placerad vid Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet (http://www.med.helsinki.fi/svenska/index.html) Medicinska fakultetens uppgift är att bedriva forskning av hög kvalitet och meddela på forskning baserad grundutbildning och fortbildning i medicin och odontologi. Fakultetens verksamhet är koncentrerad till campusområdet i Mejlans-Brunakärr med utmärkta möjligheter till samarbete med både universitetssjukhuset och sektorforskningsinstitut (Arbetshälsoinstitutet, Institutet för hälsa och välfärd). Fakulteten är också en viktig expertorganisation inom hälso- och sjukvården och deltar aktivt i den etiska diskussionen inom området. Fakultetens mål är att inom forskningen nå samma nivå som världens bästa medicinska fakulteter och befästa och stärka sin ställning som en toppenhet inom medicinsk utbildning. Medicinska fakulteten vid Helsingfors universitet, Helsingfors universitetscentralsjukhus HUCS och Institutet för molekylärmedicin i Finland (FIMM) bildar tillsammans Academic Medical Center Helsinki (AMCH). AMCH har varit framgångsrikt i internationella bedömningar: Bland medicinska campus är vi ett av de 10 främsta i Kanslia, PL 20 (Tukholmankatu 8), Helsingin yliopisto Puhelin , Kansli, PB 20 (Stockholmsgatan 8), FI Helsingfors universitet Telefon , Faculty Office, P.O. Box 20 (Tukholmankatu 8), FI University of Helsinki Telephone ,

2 2(4) Europa och ett av de 50 främsta i världen. (http://www.med.helsinki.fi/svenska/forskning_forskarutbildning/index.html) Lön Lönesättningen bestäms enligt kravnivåerna 8 10 för undervisnings- och forskningspersonal i universitetens nya lönesystem. Dessutom betalas en individuell prestationsbaserad lönedel. Behörighetsvillkor och särskilda krav som beaktas vid tillsättningen Allmänna behörighetsvillkor Enligt 54 i instruktionen för Helsingfors universitet ska den som anställs som professor ha doktorsexamen, vetenskaplig kompetens på hög nivå, erfarenhet av ledning av vetenskaplig forskning, förmåga att meddela på forskning baserad undervisning på hög nivå och handleda lärdomsprov samt bevis på internationellt samarbete inom det forskningsområde som han eller hon företräder. Vid bedömningen av de sökandes meriter beaktas vetenskapliga publikationer och andra forskningsresultat av vetenskapligt värde, undervisningserfarenhet och pedagogisk utbildning, förmåga att producera läromedel, andra pedagogiska meriter samt vid behov ett undervisningsprov samt deltagande i utbildningen av doktorander. Dessutom beaktas den sökandes aktivitet inom forskarsamfundet, framgång i att skaffa extern forskningsfinansiering, vetenskapligt arbete utomlands och internationella förtroendeuppdrag, samt ledarskaps- och interaktionsförmåga. (Instruktion för Helsingfors universitet 54 ) (Ändrat ) Den praktiska förtrogenhet som professuren kräver kan visas med en specialistläkarexamen /rätt att vara verksam som specialistläkare. Den som utses till professor kan förhandla med Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS) om en lämplig bitjänst. Språkkunskapskrav Av den som sköter undervisnings- och forskningsuppgifter vid ett universitet krävs att han eller hon behärskar det språk, finska eller svenska, som undervisningen ska ges på. Detta kan visas på det sätt som anges i universitetets instruktion. (Förordning om universiteten 770/2009, 1 ) Av den som sköter undervisnings- och forskningsuppgifter vid universitet där en examen kan avläggas både på finska och svenska krävs dessutom att han eller hon har minst nöjaktiga kunskaper i tal och skrift i finska och svenska. Universitet kan bevilja dispens från dessa språkkunskapskrav på det sätt som anges i universitetets instruktion. (770/2009, 1 ) Innan ett beslut att anställa en person fattas, måste det genom ansökningshandlingarna och ett eventuellt undervisningsprov säkerställas att den sökande har de språkkunskaper som anges i universitetsförordningen (770/2009) och sådana andra språkkunskaper som anställningen kräver. (Instruktion för Helsingfors universitet 52, ändrad ) Om en utlänning eller en sådan finsk medborgare som inte är av finländsk härkomst eller inte har fått sin skolutbildning på finska eller svenska söker anställning som lärare

3 3(4) och forskare, kan han eller hon utan separat ansökan beviljas dispens från de språkkunskaper i finska och svenska som anges i universitetsförordningen. Dispens beviljas av det organ eller av den som har i uppgift att anställa. När en professur tillsätts beviljas dispens av dekanus eller vid en fristående institution av ordföranden för direktionen. (Instruktion för Helsingfors universitet 52, tillfogat ). Bestämmelser, beslut och anvisningar som gäller ansökan och bilagor till ansökan Enligt 33 i universitetslagen ska en professur ledigförklaras offentligt när någon anställs i ett arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare. (Instruktion för Helsingfors universitet 64 ) Vid ansökningsförfarandet för professurer används internationell utlysning, om inte det finns särskilda grunder för att avvika från detta. (Instruktion för Helsingfors universitet 64 ) Professuren ledigförklaras och tillsätts genom öppen rekrytering. Ansökningstiden har förlängts till den 4 maj 2015 (registraturen stängs kl ). Anvisningar och modeller fås från fakultetens webbsidor Ansökningshandlingarna som nämns nedan ska innan ansökningstiden går ut lämnas in/skickas till Registraturen och dokumentförvaltning Fabiansgatan 33 (P.B. 3) Helsingfors universitet eller E-post till 1) artiklar 1 8 i form av papperskopior och 2) artiklar 1 9 numererad i pdf-format på en CD-skiva eller USB-minne 1. ansökan på engelska som är ställd till medicinska fakulteten, 2. en numrerad publikationsförteckning, 3. curriculum vitae på engelska, 4. en avfattad på engelska, högst en sida lång redogörelse för den sökandes vetenskapliga verksamhet, 5. en avfattad på engelska, högst en sida lång redogörelse för hur den sökande planerar att sköta uppgiften och utveckla området, 6. en avfattad på engelska, redogörelse för undervisningsmeriter (på en blankett som fås från fakultetens webbsidor), 7. en redogörelse på engelska över extern forskningsfinansiering, 8. en förteckning över ett urval med 20 publikationer, 9. de 20 utvalda publikationerna (i pdf-format på en CD-skiva eller USB-minne). Ansökningar, CD-skivor eller USB-minne returneras inte. Hur den sökande kan nås under tillsättningsförfarandet Den sökande ska ange i ansökan hur han eller hon kan nås under tillsättningsförfarandet och meddela en adress för skriftliga meddelanden samt telefonnummer och e-postadress. Bestämmelser om de sakkunnigas uppgift I universitetslagen (558/2009, 33 ) konstateras att utlåtande om behörigheten och meriter hos de sökande och hos dem som kallas till en professur ska begäras hos

4 4(4) minst två sakkunniga när en person väljs till ett arbetsavtalsförhållande som gäller tills vidare eller viss tid, minst två år. Om flera personer anmäler intresse för professuren, har beredningsgruppen rätt att välja de ansökningar som sänds till sakkunnigbedömning. Valet ska grunda sig på beredningsgruppens uppfattning om vilka av de sökande som i första rummet kan komma i fråga för professuren. (Instruktion för Helsingfors universitet 67 ) På förslag av beredningsgruppen kallar dekanus 2 4 internationellt meriterade sakkunniga. När de sakkunniga väljs ska i mån av möjlighet beaktas de läroriktningar inom professurens område som de sökande representerar och även i övrigt iakttas principen om lika behandling. (Instruktion för Helsingfors universitet 68 ) Till de sakkunniga sänds kopior av de ansökningshandlingar som är viktiga för uppdraget som sakkunnig och det antal publikationer som beredningsgruppen har slagit fast samt information om behörighetsvillkoren och en beskrivning av det verksamhetsfält som professuren ingår i. De sakkunniga uppmanas att inom en skälig tid ge ett skriftligt utlåtande i synnerhet om de sökandes vetenskapliga kompetens och i mån av möjlighet även om andra kvalifikationer för professuren. (Instruktion för Helsingfors universitet 68 ) Tillsättningsförslag Innan beredningsgruppen upprättar sitt tillsättningsförslag intervjuar den de sökande som den anser vara de lämpligaste. Utifrån de meriter som de sökande har visat, de sakkunnigas utlåtanden, den pedagogiska nämndens utlåtande samt andra omständigheter som har framkommit utarbetar beredningsgruppen ett förslag som anger vilka sökande som kan komma i fråga för professuren och vem som enligt beredningsgruppen ska utses till professuren eller om den person som man ämnar kalla obestridligen är behörig för professuren. Innan beredningsgruppen upprättar det slutliga förslaget, begär den ett utlåtande av institutionsrådet eller fakultetsrådet. Beredningsgruppen lämnar sitt förslag till dekanus, som kan bifoga sin åsikt i ärendet till handlingarna innan tillsättningsförslaget skickas till kanslern. (Instruktionen för Helsingfors universitet 69 ) Beslut Efter att ha mottagit handlingarna avgör kanslern om den som genom ansökningsförfarandet föreslås till anställningen eller den som man har för avsikt att kalla kan utnämnas till professor. (Instruktion för Helsingfors universitet 71 ) Efter förfarandet meddelar kansler sitt beslut till fakulteten och institutionen, där man upprättar ett arbetsavtal för professorn. (Instruktion för Helsingfors universitet 71 )

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi

1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur. Deltid professur (35 %) i kardiologi 1(4) Beskrivning av verksamhetsfält och tillsättningsanvisning för professur Deltid professur (35 %) i kardiologi Arbetsuppgifter, område, placering, lön Arbetsuppgifter och område Professorn ska enligt

Läs mer

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND

ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND ERKÄNNANDE AV UTLÄNDSKA EXAMINA I FINLAND Med erkännande av examen avses ett beslut om vilken behörighet en utländsk examen ger för ett arbete eller en studieplats.

Läs mer

Befordran till professor och lektor

Befordran till professor och lektor Rapport 2007:55 R Befordran till professor och lektor en rättslig översikt Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Befordran

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv

Rapport 2008:5 R. Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Rapport 2008:5 R Fakultetsnämndernas tillsyn över utbildningen på forskarnivå ur rättssäkerhetsperspektiv Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:162

Regeringens proposition 2004/05:162 Regeringens proposition 2004/05:162 Ny värld ny högskola Prop. 2004/05:162 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 juni 2005 Göran Persson Leif Pagrotsky (Utbildnings- och

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om registret över domares bindningar och bisysslor samt vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner

Myndighetens syn på. utbildningsplan och kursplaner Myndighetens syn på utbildningsplan och kursplaner 1 2 Utgiven av Myndigheten för yrkeshögskolan 2012 Dnr: YH 2012/3 ISBN-nr: 978-91-87073-03-8 Grafisk form: Markant Reklambyrå AB Myndighetens syn på utbildningsplan

Läs mer

Karriär genom befordran och rekrytering

Karriär genom befordran och rekrytering Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverkets rapportserie 2001:7 R Karriär genom befordran och rekrytering DELRAPPORT Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box

Läs mer

Anvisning 11/2013 2 (14)

Anvisning 11/2013 2 (14) Utredning av yrkesmässig funktionsförmåga och hälsotillstånd hos yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården Instruktion till den som utför undersökningen Anvisning 11/2013 Anvisning 11/2013 2 (14)

Läs mer

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling

Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Anvisningar för struktur och layout i en avhandling Förnamn Efternamn Yrkesbeteckning Institution eller avdelning Andra upplagan (första upplagan 2005) Helsingfors 28.1.2014 Avhandling fornamn.efternamn@helsinki.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Skollag; utfärdad den 23 juni 2010. SFS 2010:800 Utkom från trycket den 6 juli 2010 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. 1 kap. Inledande bestämmelser Skolväsendet

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Idrott med inriktning mot didaktik Physical Education and Sport Pedagogy Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för utbildningsvetenskap

Läs mer

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier

Helsingfors universitets Lärarakademins kriterier ns kriterier 1. Pedagogisk skicklighet och handledning fortlöpande kompetensutveckling Utmärkta färdigheter kommer till uttryck t.ex. i att läraren systematiskt utvärderar och utvecklar sin undervisning

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

En Europeisk Referensram

En Europeisk Referensram NYCKELKOMPETENSER FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE En Europeisk Referensram Nyckelkompetenser för livslångt lärande en europeisk referensram är en bilaga till Europaparlamentets och rådets rekommendation av den 18

Läs mer

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna,

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1. Konventionsstaterna, Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering 1 Konventionsstaterna, som beaktar att Förenta nationernas stadga grundas på principerna om alla människors värdighet och jämlikhet

Läs mer

och och socialtjänstens skyldigheter

och och socialtjänstens skyldigheter GOTLANDS KOMMUN Social- och omsorgsförvaltningen GOTLANDS Individ- och familjeomsorgen KOMMUN Social- Barn- och och familj omsorgsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Barn- och familj Barns rättigheter

Läs mer

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen

Goda resultat genom lönesystemet. Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen Goda resultat genom lönesystemet Lönehandbok för den kommunala undervisningspersonalen KT Kommunarbetsgivarna Helsingfors

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER?

HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? HUR NÅR MAN EN ÖKAD PROFESSIONELL NYTTA FRÅN FORSKNINGEN OCH ANDRA KUNSKAPSBASERADE ORGANISATIONER? Ett studie inom IVAs projekt Agenda för forskning KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående

Läs mer

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående.

- Ca 70 000 svenskspråkiga personer som direkt berör av en funktionsnedsättning, inberäknat närstående. Utlåtande, STM 022:00/2013 Social- och hälsovårdsministeriet PB 33 00023 Statsrådet SAMS - Samarbetsförbundet kring funktionshinder (SAMS) och Finlands Svenska Handikappförbund (FSH) tackar för möjligheten

Läs mer

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ...

ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTFÖLJ... ATT SKRIVA EN PEDAGOGISK MERITPORTÖLJ... för att stimulera pedagogisk utveckling och dokumentera pedagogisk skicklighet Pedagogiska rådet En pedagogisk meritportfölj kan användas som ett verktyg för att

Läs mer

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013

Ett samlat karriärsystem ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 Ett samlat karriärsystem för lärare ETT STÖD FÖR ATT ALLA ELEVER SKA NÅ SKOLANS MÅL APRIL 2013 0 1 Ett samlat karriärsystem för lärare ett stöd för att alla elever ska nå skolans mål Detta är ett stödmaterial

Läs mer

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn

Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Checklista för ett bra mottagande av ensamkommande flyktingbarn Vår vision är en värld där Barnkonventionen är förverkligad och alla barns rättigheter är tillgodosedda. Det är en värld som respekterar

Läs mer