Symposium om Styrel. 26 november 2009 World Trade Center, Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Symposium om Styrel. 26 november 2009 World Trade Center, Stockholm"

Transkript

1 Symposium om Styrel 26 november 2009 World Trade Center, Stockholm

2 Inledande anförande Eva Liljegren, Energimyndigheten

3 Välkomna!

4 Deltagare 108 representanter från kommuner, elnätsföretag och länsstyrelser från norr till söder i Sverige samt från centrala myndigheter

5 Syfte med symposiet Att informera inför införandet av Styrel i hela Sverige med planerad start 2011 och inför den utbildning som kommer att genomföras 2010

6 Rapport till regeringen 1 dec 2009 Överväganden och slutsatser från kommun- och länsförsök där Styrels planeringsprocess testats Energimyndigheten lämnar ett förslag till enklast möjliga planeringsprocess och föreslår regeringen att införa systemet från 1 januari 2011 samt att vidta behövliga åtgärder därför Rapporten kommer att läggas ut på:

7 Agenda Tid Aktivitet Introduktion Bakgrund Styrel Styrel en del av krisberedskaps- och kontinuitetsarbetet Ludvika så här gjorde vi Lunch Mötesplats Styrel Blekinge så här skapade vi engagemang Skåne - elnätsföretagens deltagande i Styrel Nästa steg - inför införandet av Styrel Avslutning

8 Bakgrund Styrel - behov av ett nytt system vid elbristsituationer Mats Ekeblom, Energimyndighetens projektgrupp för Styrel

9 Elnätets utformning Stamnätet ägs av Svenska Kraftnät och är en del av det nordiska elsystemet EON, Fortum och Vattenfall äger större delen av region- och lokalnäten Totalt finns ca 170 företag som äger elnät i Sverige Bild: Svensk Energi

10 Balans i elsystemet Produktion och förbrukning måste alltid vara i balans Svenska Kraftnät har balansansvar i Sverige och har avtal med stora aktörer som ser till att produktion och inköp varje timme motsvarar förväntad konsumtion och förbrukning Det finns idag flera tekniska och avtalsmässiga mekanismer för att hålla balansen vid störningar i yttersta fall bortkoppling av elanvändning.

11 Vad menar vi med elbrist?! En situation då elanvändarnas kortsiktiga behov av el inte kan tillgodoses Kan uppstå vid begränsningar i produktion eller överföringsmöjligheter Kan leda till att elsystemet kollapsar För att undvika elbrist kan Svenska Kraftnät, som en sista utväg, beordra bortkoppling av elanvändning Med elbrist avses inte elenergibrist, då eltillförseln inte förväntas möta behovet av el under en lång period (månader)

12 Varför ska vi prioritera elanvändare? Dagens system för förbrukningsfrånkoppling kopplar bort stora områden totalt Görs på regionnätsnivå och roteras Stora delar av elnäten, hela lokalnät, drabbas Dagens system tar ingen hänsyn till vilka användare som är känsligast för elavbrott eller viktigast för samhället Det skyddar elnätet men kan skada vårt elberoende samhälle svårt

13 STYREL: Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer innebär att verksamheter som är viktiga för samhället ska prioriteras så att de så långt möjligt får el vid elbrist... att oprioriterade elanvändare kan kopplas bort

14 Vad görs i Styrel? Kommunen identifierar vilka som är samhällsviktiga elanvändare Elnätsföretaget lägger in dessa på ellinjerna och klarlägger hur de kan prioriteras Kommunen och elnätsföretaget föreslår hur ellinjer ska rangordnas Länsstyrelsen fattar ett myndighetsbeslut om i vilken ordning elanvändare (ellinjer) ska kopplas bort Elnätsföretagen verkställer vid behov

15 Dagens system för bortkoppling vs. Styrel Från teknokrati till demokrati Idag styrs bortkoppling av systemtekniska behov I Styrel av samhällets demokratiskt förankrade behov Från uppifrån- till underifrånperspektiv Idag beordras bortkoppling från central nivå I Styrel av den lokala nivåns behov Från scenariobaserade risk- och sårbarhetsanalyser till kontinuitetsplanering Tidigare baserades krisberedskapen på vad som behövde åtgärdas för att klara vissa scenarier I morgon på vad som är samhällsviktigt och vad som hotar 15

16 Regeringen gav Energimyndigheten uppdraget att belysa frågan tekniskt och juridiskt 2004 att utreda frågan tekniskt, juridiskt och organisatoriskt och ge ett förslag för att skapa möjligheter till prioriteringar 2007 testa tidigare framtagna förslag praktiskt i fyra kommunförsök 2008 och i tre länsförsök 2009 inför ett planerat framtida införande 2011.

17 När ska prioriterad bortkoppling göras? Vid elbrist då kortsiktiga behov av el inte kan tillgodoses......om situationen inte kan hanteras med normala medel och det är risk för elavbrott Inte avsett för ransonering vid långvarig elenergibrist

18 Avgränsningar Det ska bygga på aktuella tekniska förutsättningar i elnäten Det ska kräva rimliga insatser, det finns inga krav på större investeringar eller liknande Men kommer sannolikt att leda till ökad utveckling av fjärrstyrning Det ska inte kräva omfattande organisatoriska förändringar

19 Kostnader Kostnaden för att genomföra Styrel beräknas till 5 miljoner kr per år (14 miljoner de första fyra åren) 1 kr per elkund och år (2,75 kr) kr/kwh (0,0001 kr) Kostnaderna för planering är mycket små i förhållande till samhällets kostnader för elavbrott

20 Styrels utvecklingsprocess Förslag till system till regeringen (2007) Försöksverksamhet i åtta kommuner (2008) Försöksverksamhet Blekinge, Dalarna och Skåne län (2009) Rapport till regeringen 1 december (2009) Utveckling av utbildning och info (2009) MSB tar fram ett inriktningsdokument, ändringar i ellagen, relevanta förordningar etc. för att (2010) kommunerna ska kunna leda det lokala arbetet och lämna förslag till prioritering till länsstyrelsen länsstyrelserna ska leda det regionala arbetet och fatta beslut om prioritering av elanvändare elnätsföretagen ska få rätt att besluta om bortkoppling Utbildning för kommuner, län och elnätsföretag (2010)

21 Under försöken 2008 och 2009 har.. elnätsföretag, kommuner och länsstyrelser genomfört planeringsprocessen.klargjort bland annat Vilka oklarheter och problem som kan uppstå i planerings- och beslutsprocessen och hur de kan hanteras Vilken kompetens och kunskap som behövs hos inblandade aktörer Behov av inriktning och metodstöd från central och regional nivå Processens kostnad för inblandade aktörer, första gången och vid revidering Nu har vi ett förslag till en enkel och effektiv planeringsprocess till låga kostnader

22 Styrelprocessen steg Centrala myndigheter inriktar och ger underlag för arbetet 2. Länsstyrelsen initierar arbetet i länet 3. Kommunerna klarlägger vilka typer av verksamheter och vilka elanvändare de vill prioritera 4. Kommunerna och elnätsföretagen klarlägger praktiska prioriteringsmöjligheter på lokal nivå 5. Kommunerna tar fram beslutsunderlag till länsstyrelsen

23 Styrelprocessen steg Länsstyrelser aggregerar de lokala och regionala prioriteringarna till ett beslutsunderlag per regionnät med underliggande lokalnät 7. Länsstyrelsen fattar myndighetsbeslut om prioriteringarna inom sitt län 8. Information om beslutet ges till kommuner, elnätsföretag och centrala myndigheter samt allmänheten och elanvändare 9. Elnätsföretagen förbereder verkställande av besluten 10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap initierar översyn av planeringen.

24 Prioritetsklasser 1A Elanvändare som behöver fungera utan störning, dygnet runt, för att säkerställa människors liv och hälsa, elproducenter samt elanvändare av stor nationell (och internationell) betydelse 1B Mycket stora elanvändare som genom avtal åtagit sig att reducera effektuttaget vid elbrist 2 Elanvändare där störningar kan innebära konsekvenser för människors liv och hälsa vid ett kortare (timmar) bortfall av el 3 Elanvändare som har mycket stor betydelse för samhällets funktionalitet och grundläggande värden samt funktioner som krävs för att hantera händelsen och/eller för att motverka följdhändelser 4 Elanvändare som har mycket stor betydelse för miljö 5 Elanvändare som har mycket stor betydelse för ekonomi 6 Elanvändare som har mycket stor betydelse för sociala och kulturella värden 7 Övriga elanvändare

25 Exempel på elnätskarta med prioriterade linjer

26 Vem beslutar om bortkoppling? Vid nationell elbrist beslutar Svenska Kraftnät Region- och lokalnätsföretag beordras koppla bort enligt Länsstyrelsens beslut Vid regional elbrist beslutar regionnätsföretag Lokalnätsföretag beordras koppla bort enligt Länsstyrelsens beslut Vid lokal elbrist beslutar lokalnätsföretag och kopplar bort enligt Länsstyrelsens beslut

27 Agenda Tid Aktivitet Introduktion Bakgrund Styrel Styrel en del av krisberedskaps- och kontinuitetsarbetet Ludvika så här gjorde vi Lunch Mötesplats Styrel Blekinge så här skapade vi engagemang Skåne - elnätsföretagens deltagande i Styrel Nästa steg - inför införandet av Styrel Avslutning

28 Styrel en del av krisberedskaps- och kontinuitetsarbetet Svante Werger, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

29 Styrel en del av krisberedskapsoch kontinuitetsarbetet Symposium 26 november 2009 Svante Werger Kommunikationsdirektör, MSB

30 MSB:s uppdrag Från vardagsolyckor till katastrofer och krig Före, under och efter en olycka eller kris Samordning över sektors- och ansvarsgränser

31 Driva på Stödja Följa upp Vi hjälper andra att ta det ansvar de har

32 MSB en överblick Samhällsskydd och beredskap Förebygga Förbereda Hantera Lära

33 MSB:s nya roll under en kris Stödja samordningen av krishanteringsåtgärderna informationen till allmänhet och media användningen av samhällets samlade resurser stödet till centrala, regionala och lokala aktörer med information och lägesbilder

34 Samhällets krisberedskap Förebygga, förbereda, hantera och lära Lokalt, regionalt, centralt, inom EU och internationellt Ansvarsprincipen Geografiskt områdesansvar lokalt, regionalt och centralt Offentliga aktörer och privata aktörer

35 Kontinuitet och krishantering Kontinuitetsplanering: Säkerställa att det viktigaste fungerar även om det oönskade inträffar. Krishantering: Hantera konsekvenser och minska skadeverkningar när det oönskade inträffar. Organisationsnivå samhällsnivå

36 Varför ska ni planera? För att er egen verksamhet ska fungera. För att era kunders verksamhet ska fungera. För att samhället ska fungera.

37 Samhällsviktig verksamhet ur ett krisberedskapsperspektiv: 1. Ett bortfall av eller en störning i verksamheten kan ensamt eller tillsammans med motsvarande händelser i andra verksamheter leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället. 2. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att för att en redan inträffad kris i samhället ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt.

38 Det som måste fungera!

39 Kontinuitetsplanering på samhällsnivå erfarenheter Förberedelserna inför millennieskiftet: Hur minska konsekvenserna i samhällsviktig verksamhet av eventuella IT-relaterade störningar? Pandemiplanering (inklusive den nya influensan): Hur minska konsekvenserna i samhällsviktig verksamhet av ett eventuellt stort personalbortfall?

40 Likheter och skillnader?

41 Vad kan Styrel-arbetet lära av pandemiplaneringen? Preliminära slutsatser: En omfattande och svår process att kartlägga samhällsviktig verksamhet skarpt Underifrånperspektivet styrande men måste kompletteras med ett ovanifrånperspektiv Länsstyrelserna har en nyckelroll och måste hitta ett likartat förhållningssätt Oenigheter måste kunna hanteras/dömas av

42 Viktigaste erfarenheten? Den här sortens arbete ger ny kunskap och nya nätverk som kommuner, länsstyrelser, centrala myndigheter och företag har nytta av i sitt övriga arbete med krisberedskap och kontinuitetsplanering!

43 Agenda Tid Aktivitet Introduktion Bakgrund Styrel Styrel en del av krisberedskaps- och kontinuitetsarbetet Ludvika så här gjorde vi Lunch Mötesplats Styrel Blekinge så här skapade vi engagemang Skåne - elnätsföretagens deltagande i Styrel Nästa steg - inför införandet av Styrel Avslutning

44 Ludvika så här gjorde vi Börje Karlsson, Ludvika kommun

45 Styrel Utvecklingsprojekt för prioritering av elanvändare vid elbrist Börje Karlsson Tidigare säkerhetschef, Ludvika kommun Telefon: e-post: Stockholm 26 november 2009

46 Förutsättning och bakgrund Styrel planeringsprocess genomfördes 2008 Styrel länsförsök genomfördes 2009

47 Förutsättning och bakgrund Utgångspunkten är en eleffektbrist där Svenska Kraftnät beslutat att elnätsföretagen ska koppla bort, 20, 50 eller 70 procent av normalt eleffektbehov i kommunen. Temperaturen antas växla mellan -3 o till - 10 o C. Detta innebär att viktiga samhällsfunktioner drabbas av stora störningar.

48 Metod Kommunen kartlägger vilka typer av verksamhet som ska prioriteras vid elbrist. Kommunen och elnätsföretag identifierar tillsammans vilka enskilda objekt/elanvändare som finns inom dessa prioriterade verksamheter. Elnätsföretaget markerar dessa elanvändare på elnätskartor. Kommun och elnätsföretag går igenom hur elanvändarna är lokaliserade på utgående linjer. Dessa linjer delas in i ett antal prioritetsklasser utifrån kommunens rangordning av verksamheternas betydelse för samhället och elnätets tekniska förutsättningar. Resultatet sammanställs i ett beslutsunderlag till länsstyrelsen med redovisning av motiv för prioriteringarna mm.

49 Genomförande Projektorganisation Styrgrupp: Respektive kommunalråd, VD för nätbolaget samt representant från länsstyrelsen. Projektgrupp: Representanter från kommuner, nätbolag, länsstyrelse samt landsting. Referensgrupp: Organisationer och företag inom kommunerna som bedriver samhällsviktig verksamhet bl.a. polis, räddningstjänst, sjukvård och kommunens säkerhetsgrupp. Arbetsgrupp: Representanter från kommuner och nätbolag.

50 Arbetssätt inom projektet Projektet måste vara tydligt förankrat politiskt och inom förvaltningsledningarna Projektledare med mandat Deltagare med stort engagemang och bakgrund inom skilda fackområden Arbetsdisciplin och klara etappmål

51 Förutsättning och bakgrund Vid projektstarten upptäcktes följande problem. VB Elnät är nätägare i kommunerna, Ludvika, Ljusnarsberg och Smedjebacken. VB har vid scenariot ett effektuttag på 180 MW för dessa tre kommuner. Det stod klart att alla tre kommunerna borde ingå i projektet för att till länsstyrelsen kunna presentera ett rättvisande beslutsunderlag.

52 VB Elnäts effektfördelning av 180 MW Ljusnarsberg Max effektuttag 9 MW Bortkoppling av 20% = 1,8 MW (7,2 MW) 50% = 4,5 MW (4,5 MW) 70% = 6,3 MW (2,7 MW) av normalt effektbehov Effektbehov Industri 14 MW* 20% 2,8 MW *8MW är produktion och 6MW är elpanna Övriga elnätsägare: Fortum Ludvika Max effektuttag 47,5 MW Bortkoppling av 20% = 9,5 MW (32 MW) 50% = 23,8 MW (23,7 MW) 70% = 33,3 MW (14,2 MW) av normalt effektbehov Effektbehov Industri 20 MW* 20% 4 MW *18MW är produktion och 2MW är elpanna Övriga elnätsägare: Fortum Smedjebacken Max effektuttag 14,5 MW Bortkoppling av 20% = 2,8 MW (11,6 MW) 50% = 7,3 MW (7,3 MW) 70% = 10,2 MW (4,3 MW) av normalt effektbehov Effektbehov Industri 75 MW* 20% 15 MW *15MW är produktion och 60MW är elstålugn Övriga elnätsägare: Smedjebackens Elnät

53 Prioriterad verksamhet Kommunen kartlägger vilka typer av lokal verksamhet som ska prioriteras vid effektbrist Länsstyrelsen översänder till kommunen den nationella/regionala verksamhet som ska prioriteras

54 Exempel på prioriterad verksamhet Omsorg om äldre och funktionshindrade Sjukvård Ambulans, polis och räddningstjänst Socialtjänst, skola, barnomsorg Dricksvatten och avloppssystem Fjärrvärme Medicin, mat, bank och drivmedel Information och krisledning Kommunikation (data, tele, radio, vägar, järnväg)

55 Prioriteringsplan vid effektbrist 1. Mycket stora konsekvenser Liv 2. Mycket stora konsekvenser Miljö 3. Mycket stora konsekvenser Ekonomi 4. Stora konsekvenser Liv 5. Stora konsekvenser Miljö 6. Stora konsekvenser Ekonomi 7. Små konsekvenser Liv 8. Små konsekvenser Miljö 9. Små konsekvenser Ekonomi

56 Kriterier för prioriteringsplan Prio 1 Människor avlider eller får bestående svåra skador till följd av exempelvis värmebortfall, brist på mat, vatten och medicin. Prio 2 Förorenad dricksvattentäkt. Förorening av dricksvattenledningar. Prio 3 Återstartskostnader på minst 1 miljard kronor. Prio 4 Ohälsa för ett stort antal personer.

57 Prioriterade objekt/elanvändare Förteckna prioriterade objekt enligt följande: Objekt Verksamhet Effektbehov kw Avtal effektreducering kw Reservkraft fast kva Förberedd inkoppling för mobil reservkraft Drivmedel, antal dygn (bränsleförråd samt förbrukning per timme) Prioritering enligt prio 1 prio 9 Fjärrvärme Prioriterad linje 1 4 enligt Styrelhandboken Prioritering vid 50% bortkoppling Prioritering vid 70% bortkoppling

58 Prioriterade objekt/elanvändare Objekt eller enskilda användare identifieras för de olika scenariona 20, 50 eller 70 procent För scenarier 20 och 50 procent gäller vad som kan tas bort. För 70 procent gäller vilken samhällsviktig verksamhet som ska vara kvar

59 Prioritering av utgående linjer Prioritet 1 för utgående linjer Mycket stora konsekvenser för samhällsviktig verksamhet prioriteringsklass 1 3. Prioritet 2 för utgående linjer Stora konsekvenser prioriteringsklass 4 6 Prioritet 3 för utgående linjer Små konsekvenser prioritetsklass 7 9 Prioritet 4 för utgående linjer Övriga verksamheter/objekt

60

61 Förslag till 20% effektbortkoppling Område/åtgärd Ludvika Smedjebacken Ljusnarsberg Elpannor Industri (avtal effektreducering) Besparing 9,5 MW 2,8 MW 1,8 MW 18 MW 3,9 MW Totalt 36 MW

62 Stockholm den 26 november 2009

63 Stockholm den 26 november 2009

64 GIS, exempel

65 GIS, exempel

66 GIS, exempel

67 Börje Karlsson Tidigare säkerhetschef, Ludvika kommun Telefon e-post: Stockholm den 26 november 2009

68 Lunch och Mötesplats Styrel

69 Upplägg : Lunch : Mötesplats Styrel med möjlighet att mingla runt och diskutera olika Styrel-specifika frågor : Paus i foajén

70 Diskussionsteman Elnät och elanvändning Styrels planeringsprocess Utbildning och information Kommunikation om Styrel

71 Agenda Tid Aktivitet Introduktion Bakgrund Styrel Styrel en del av krisberedskaps- och kontinuitetsarbetet Ludvika så här gjorde vi Lunch Mötesplats Styrel Blekinge så här skapade vi engagemang Skåne - elnätsföretagens deltagande i Styrel Nästa steg - inför införandet av Styrel Avslutning

72 Blekinge- så här skapade vi engagemang Mats Persson och Claes Wiberg Blekinge län

73 LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

74 Bakgrund Blekinge LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE Samverkanstradition inom krisberedskap Prio ett Styrel Karlskrona

75 Uppdraget LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE Fullskaleförsök i länet Planering och beslut om prioritering av elanvändare vid elbrist. Samtliga kommuner och elnätsföretag Elanvändare av nationell karaktär

76 Projektet, upplägg LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE Samling Tydlig projektstyrning Projektledare Faser Leveranser Avstämningsmöten Projektgruppen Medlemmar med mandat Dokumentation Externt stöd Kommunikation

77 Struktur och tempo LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

78 Future workshop LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

79 LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

80 LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

81 LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

82 LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

83 LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

84 LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

85 Valnöten LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

86 LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

87 Press LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

88 Slutsatser LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE Nätverk och människor viktiga Möjligheten att göra en effektiv och relevant Styrelsprocess är först och främst beroende på människors förmåga att samarbeta. Dialog, tillit, öppenhet och nätverk är nyckelord för att skapa en effektiv process. Projektmedlemmar med mandat Det är viktigt att de personer som medverkar i ett Styrelsarbete också har mandat från sina respektive organisationer.

89 Slutsatser LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE Kommunicera prioritering Hela Styrel är formulerat kring beslut om vilka användare som ska kopplas bort. Allt arbete är däremot fokuserat på vilka användare som ska prioriteras och ej kopplas bort. Det är vikttigt att komma ihåg vid kommunikationsarbetet. Kommunikationsfrågor viktiga Det är viktigt att kommunicera Styrel, både internt och externt. Medias bild av prioriteringsarbetet kan i hög grad påverka stödet för prioriteringen hos både medborgare och aktörer.

90 LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE

91 LÄNSFÖRSÖK BLEKINGE Claes Wiberg Försvarsdirektör Länsstyrelsen i Blekinge Mats Persson Projektledare Region Blekinge

92 Agenda Tid Aktivitet Introduktion Bakgrund Styrel Styrel en del av krisberedskaps- och kontinuitetsarbetet Ludvika så här gjorde vi Lunch Mötesplats Styrel Blekinge så här skapade vi engagemang Skåne - elnätsföretagens deltagande i Styrel Nästa steg - inför införandet av Styrel Avslutning

93 Skåne - elnätsföretagens deltagande i Styrel Mikael Håkansson, E.ON

94 Malmö-elnätsföretagen deltagande i Styrel Mikael Håkansson E.ON Elnät Styrel Stockholm nov 2009

95 är världens största privatägda energikoncern Omsättning: 600 miljarder SEK EBIT: 78 miljarder SEK Kunder: 35 miljoner Medarbetare: Distribution: 390 TWh el 800 TWh gas

96 E.ON Elnät Sverige AB Våra ledningar sträcker sig km över landet, vilket motsvarar tre varv runt jorden. Vi är Sveriges största nätägare med majoriteten nät på landsbygden. Omsättning: 6,0 miljarder kr Investeringar: 2,5 miljarder kr/år Kunder: Anställda: ca 650 Distribution: 40 TWh Total längd elnät: Regionnät ( kv) varav nedgrävd km km 193 km Lokalnät ( kv) km varav nedgrävd km Ledning per kund 125 meter Antal nätstationer

97 Elnätsföretagens deltagande i Styrel Mikael Håkansson, EON Elnät

98 Mitt Mål Ge inspel och erfarenheter från länsförsöken kring elnätsföretagens roll Elnätet i Sverige Elnätsföretagens roll i processens olika steg Viktiga frågor att reda ut inför fortsättningen 98

99 Elnätet så fungerar det Produktion Stamnät (Transmission 400, 220 kv) Systemtransformering (400/130 kv) Regionnät (Regional distribution kv) Fördelningsstation (exv 70/10 kv) Lokalnät (Lokal distribution) (6 20 kv) Nätstation (exv 10/0,4 kv) Lågspänningsnät/Kund (0,4 kv)

100 Elnätsföretagens steg i processen Steg 2 Uppstart Dialogmöte Steg 3 Kartläggning av prioriterade elanvändare Steg 4 Praktiska prioriteringsmöjligheter på lokal nivå Steg 5 Elanvändare på regionnäten och praktiska prioriteringsmöjligheter Steg 6 Beslutsunderlag kommun Steg 7 Beslutsunderlag länsstyrelse Steg 8 Elnätsföretag validerar beslutsunderlag

101 Uppstart Steg 2 Elnätsföretagets uppgift Deltar på startmötet Informerar om sitt elnät Utveckling Teknisk Begränsning Steg 2 Länsstyrelsen uppstart Uppstartsmöte Projektplan Ev samverkan med andra län

102 Steg 3 Kartläggning elanvändare Elnätsföretagets uppgift Tidig dialog med kommun Gemensam strategi Ex Reservkraft, Tätort, mobiltelefoni Steg 3 Kommunen kartlägger prioriterade elanvändare Exempel: Hälsa och sjukvård Kommunteknik vatten mm Skydd och säkerhet

103 Steg 4 Praktisk prioritering Elnätsföretagets uppgift 3 bortkopplingsalt(30,50,70%) Inv. uttagspunkter i nätet av prioriterade kunder Identifiera på något sätt EAN kod Prioritera utgående linjer Steg 4 Kommuner och elnätsföretag klarlägger praktiska prioriteringsmöjligheter på lokal nivå Från önskelista till underlag Exempel: Kartor EAN-koder Tre nivåer bortkoppling Exempel: Minusgrader ute Elbrist i en vecka etc

104 Steg 5 Prioritering regionnät Elnätsföretagets uppgifter Praktiska prioritering, koordineras regionalt Deltar i prioriteringsarbetet Samordnar lst prioritering med kommun prioritering Steg 5 Länsstyrelsen och regionnätsföretag klarlägger praktiska priorterings möjligheter på regional nivå Exempel: Dialog med stora elförbrukare Avtal om effektreducering Exempel: Stora elförbrukare Prioritering Effektreducering

105 Steg 6/7 Beslutsunderlag Elnätsföretagets uppgift Medverkar i kommunens framtagning av beslutsunderlag Gör eventuella justeringar enligt länsstyrelsens riktlinjer Steg 6 o 7 Kommuner tar fram beslutsunderlag och stämmer av med kommunledning. Länsstyrelsen aggregerar underlag från lokal och regional nivå till ett beslutsunderlag

106 Steg 8 Validerar beslutsunderlag Elnätsföretagets uppgift Analysera möjligheten att utifrån beslutsunderlaget utforma konkreta bortkopplingsplaner Göra förberedelser som krävs för att kunna verkställa beslut Steg 8 Elnätsföretaget validerar beslutsunderlaget

107 Viktiga frågor att reda ut 1 Systemansvar/balansansvar och dess innebörd vid befarad elbrist Tydliggöra regressfrågan/ellagen eftersom avbrottsersättning ej kan utgå i samband med Styrelbeslut. Avtalsskrivning med stora elanvändare

108 Viktiga frågor att reda ut 2 Beordringsproceduren till nätföretagen/praktisk hantering Rotering/omprioritering under pågående effektreduktion, nyttja dygnsvariationen mm Informationsansvar till kunder

109 Styrel Pilotprojekt Malmö Omfattning, volymer, nyckeltal.. Malmö stad och dess elförsörjning: invånare -10 stadsdelar elnätskunder -300 MW maxbelastning -20 fördelningsstationer 130/10 kv kv ledningar nätstationer 10/0,4 kv Samhällsviktig verksamhet/prioritering: 36 kategorier 9 prioriteringssteg exklusive Fripassagerare 800 prioriterade objekt 240 prioriterade ledningar erhölls inbördes ranking 140 ledningar helt utan prioriterade objekt

110 Agenda Tid Aktivitet Introduktion Bakgrund Styrel Styrel en del av krisberedskaps- och kontinuitetsarbetet Ludvika så här gjorde vi Lunch Mötesplats Styrel Blekinge så här skapade vi engagemang Skåne - elnätsföretagens deltagande i Styrel Nästa steg - inför införandet av Styrel Avslutning

111 Nästa steg inför införandet av Styrel Linda Persson, Energimyndighetens projektgrupp för Styrel

112 Styrels utvecklingsprocess Rapport till regeringen 1 december 2009 MSB tar fram ett inriktningsdokument, ändringar i ellagen, relevanta förordningar etc. för att (2010) kommunerna ska kunna leda det lokala arbetet och lämna förslag till prioritering till länsstyrelsen länsstyrelserna ska leda det regionala arbetet och fatta myndighetsbeslut om prioritering av elanvändare elnätsföretagen ska få rätt att besluta om bortkoppling Utveckling av utbildning och info (2009) Utbildning för kommuner, län och elnätsföretag (2010)

113 Inriktningsdokument MSB bör under 2010 ta fram ett inriktningsdokument för länsstyrelsers, kommuners och elnätsföretags planering under 2011 Riktlinjer för identifiering av samhällsviktig verksamhet, sekretesshantering och underlag för länsstyrelsernas beslut, mm

114 Ändringar i ellagen Förslag till ändringar i ellagen (1997:857) Definition av vad som avses med elbrist Svenska Kraftnät ges rätt föreskriva elnätsföretag att delta Prioritering av elanvändare blir tillåten Elnätsföretag får besluta om bortkoppling enligt prioriteringsbeslut i eget nät Energimarknadsinspektionen ska granska bortkoppling i efterhand

115 Ändringar i förordningar Förslag till ändringar i förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion Länsstyrelserna ska kunna genomföra uppgiften att fatta myndighetsbeslut om prioritering av elanvändare vid elbrist (prioriteringsbeslut) Förslag till ändringar i förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Länsstyrelserna ska kunna initiera och leda planeringen för prioritering av elanvändare vid elbrist

116 Texter i regleringsbrev MSB inriktningsdokument 2010 Energimyndigheten utbilda, mm 2010 Lsty genomföra förberedelser för 2011 SvK genomföra de förberedande åtgärder som krävs

117 Reglering av kommunernas deltagande Föreslås inte regleras i särskild ordning De som inte deltar riskerar att kopplas bort i sin helhet

118 Utbildning och information Mål Berörda aktörer ska ges goda förutsättningar att genomföra sitt åtagande i Styrels planeringsprocess från 2011 och framåt och/eller få information om och en förståelse för Styrel

119 Målgrupper utbildning och information Beslutsfattare som fattar beslut kring Styrel T.ex. landshövding, kommunledning VD/regionchef för elnätsföretag samt centrala aktörer som SvK, MSB, SKL, Svensk Energi, m.fl. Arbetsgrupper som ska genomföra planeringsprocessen T.ex. handläggare i länsstyrelser och kommuner samt personal i nätplanering och driftsledning vid elnätsföretag. Referensgrupper T.ex. landstingspersonal, förvaltningschefer i kommuner, regionchefer och entreprenörer på elnätsföretagen samt personal i samhällsviktiga verksamheter, mm. Intressenter T.ex. informationschefer hos länsstyrelse, kommun och elnätsföretag samt allmänhet, företag, media, etc.

120 Utbildnings- och informationsmoduler Symposium Lärarledda, regionala utbildningar Tidsperiod: 26 November 2009 Tidsperiod: Mars December 2010 Stödjande material, verktyg och organisation Tidsperiod: Mars 2010 Innehåll: Handbok, Utbildningsstöd arbetsgrupper, Mallar, Informationsbroschyr, Nätverk, Energimyndighetens hemsida (inklusive frågor och svar funktion) Bör utvecklas: E learning

121 Lärarledda, regionala utbildningar Målgrupp är ansvariga för Styrel-arbetet hos kommun, länsstyrelse och elnätsföretag, samt om möjligt övriga i arbetsgrupperna Genomförs länsvis och samlar de personer som ska arbeta tillsammans med Styrels planeringsprocess inom hela länet. Inbjudan sker via länsstyrelserna

122 Lärarledda, regionala utbildningar Dag 1: Generell, landsövergripande grundutbildning i Styrel. Föreläsningar varvat med kortare gruppuppgifter Dag 2: Förmiddagen består av regionalt anpassad utbildning. Eftermiddagen ägnas åt hur det praktiska arbetet kan genomföras

123 Nätverk Utgöra ett stöd vid implementeringen av Styrels planeringsprocess under Utgörs av deltagare från kommun- och länsförsöken Varje län kommer att tilldelas kontaktpersoner i nätverket i samband med de lärarledda utbildningarna

124 Hemsida Glöm inte att besöka Frågor och svar Uppdaterad information Dokumentation om Styrel Dagens presentationer

125 Agenda Tid Aktivitet Introduktion Bakgrund Styrel Styrel en del av krisberedskaps- och kontinuitetsarbetet Ludvika så här gjorde vi Lunch Mötesplats Styrel Blekinge så här skapade vi engagemang Skåne - elnätsföretagens deltagande i Styrel Nästa steg - inför införandet av Styrel Avslutning

Styrel: Länsförsök Dalarna 09 Slutrapport

Styrel: Länsförsök Dalarna 09 Slutrapport Styrel: Länsförsök Dalarna 09 Slutrapport 1 1. Sammanfattning... 4 1.1 Sammanfattande beskrivning av arbetet... 4 1.2 De viktigaste slutsatserna... 4 1.2.1. Förslag till enklast möjliga planeringsprocess...

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018

Styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peo Carlsson 2015-07-17 KS 2015/0648 57576 Kommunstyrelsen Styrels planering för Kalmar kommun 2015-2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer

Läs mer

Slutsatser från utvärderingen

Slutsatser från utvärderingen Slutsatser från utvärderingen Jonatan Jürisoo 4C Strategies Presentationen följer här i PPT-format. För att se presentationen i Preziformat, vilket användes på seminariet, klicka här! Syfte med utvärderingen

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

Välkomna till möte om Elprio och Styrel

Välkomna till möte om Elprio och Styrel Välkomna till möte om Elprio och Styrel 18 augusti 2014 Syfte och mål med dagens möte Syfte: Redovisa utvärdering av samverkansövning El Prio 2013 Information och samtal kring den andra planeringsomgången

Läs mer

Styrel i Stockholms län

Styrel i Stockholms län Rapport 2012:12 Styrel i Stockholms län planeringsprocessen 2011 Rapport 2012:12 Styrel i Stockholms län planeringsprocessen 2011 Utgivningsår: 2012 ISBN: 978-91-7281-490-5 Avdelningen för samhällsskydd

Läs mer

En trygg, säker och störningsfri region

En trygg, säker och störningsfri region Bilaga till avsiktsförklaring En trygg, säker och störningsfri region - modell för regional samverkan Samverkan i en växande region En snabb expansion under senare år har gjort Stockholm till en av Europas

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Informationsbrist vid elavbrott

Informationsbrist vid elavbrott Informationsbrist vid elavbrott Kommunikationsutmaningar vid omfattande elavbrott svenska erfarenheter från stormarna Gudrun och Per Mikael Toll Chef enheten för trygg energiförsörjning Energimyndigheten,

Läs mer

StyrEL i Halland SLUTRAPPORT FRÅN KOMMUNERNA I HALLAND SEPTEMBER 2011

StyrEL i Halland SLUTRAPPORT FRÅN KOMMUNERNA I HALLAND SEPTEMBER 2011 StyrEL i Halland SLUTRAPPORT FRÅN KOMMUNERNA I HALLAND SEPTEMBER 2011 1 Slutrapport Styrel i Halland är framtagen av PACE Competence AB på uppdrag av: Falkenbergs kommun, Patrik Annervi Hamlmstads kommun,

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun

UPOS Växjö. Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun UPOS Växjö Sammanfattande beskrivning av ett Utvecklingsprojekt för Privat-Offentlig Samverkan i Växjö kommun Säkerhetschef Bo Tenland www.vaxjo.se/upos 1 (7) Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress

Läs mer

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan

Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Bengt Källberg Projekt Ledning och samverkan Projekt Ledning och samverkan 2012-2014 Syfte Förbättra aktörernas samlade förmåga att leda och samverka vid olyckor, kriser och andra händelser (krig). Ett

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser

Risk- och sårbarhetsanalyser Risk- och sårbarhetsanalyser Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser Nyheter inom området Jonas Eriksson - MSB Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser MSB har bemyndigats att utfärda föreskrifter

Läs mer

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015

Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Årsplan för säkerhetsarbetet 2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Årsplan för säkerhetsarbetet Plan/Program Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Inriktning informationsuppdrag 2014

Inriktning informationsuppdrag 2014 MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) ROS-ENSK Christina Andersson 010-240 41 58 christina.andersson@msb.se Inriktning informationsuppdrag 2014 Uppdraget I MSB:s regleringsbrev för

Läs mer

Leveranssäkerhet, Erfarenheter från Sverige

Leveranssäkerhet, Erfarenheter från Sverige Leveranssäkerhet, Erfarenheter från Sverige Kontaktmøte om beredskap i kraftforsyningen 29. oktober 2008 Anna Fridén Energimyndigheten anna.friden@energimyndigheten.se Erfarenheter från stormarna Gudrun

Läs mer

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst

Projektorganisation. Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst. Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Projektorganisation Kriskommunikation över kommungränserna i Skåne Nordväst Projektet har initierats av kommundirektörerna i Skåne Nordväst Tillsammans blir vi starka. När samhället skakas av kriser sluter

Läs mer

SAS Radisson Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm

SAS Radisson Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, Stockholm Beredskap och säkerhet Thord Eriksson Elberedskapsrådet 2011-03-25 MINNESANTECKNINGAR Sammanträde Elberedskapsrådet Tid: 2011-03-24, kl 1000-1200 Plats: Närvarande: SAS Radisson Royal Viking Hotel, Vasagatan

Läs mer

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld

MSB:s vision. Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld MSB:s vision Ett säkrare samhälle i en föränderlig värld Olyckor och kriser har inga gränser. De sker även om vi inte vill. Vi lever i en tid där samhället förändras snabbt. Plötsligt händer det oväntade.

Läs mer

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid

Vägledning för samhällsviktig verksamhet. Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig verksamhet och kritiska beroenden samt bedöma acceptabel avbrottstid Vägledning för samhällsviktig verksamhet Att identifiera samhällsviktig

Läs mer

Strategi för Risk- och krishantering

Strategi för Risk- och krishantering Strategi för Risk- och krishantering Antagen av Kommunfullmäktige 18 december 2012, KF 186 Giltighetstid: 1 januari 2013 tills vidare Inledning Varbergs kommun ska vara och uppfattas som en trygg och säker

Läs mer

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN

PROGRAM FÖR SAMVERKAN STOCKHOLMSREGIONEN U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten

Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten Hur har kommunen planerat för att omhänderta personer vid en massevakuering? Lina Ringberg Malmö stad, Trygghets- och säkerhetsenheten IHR - Malmö hamn som karantänshamn (CMP) Malmö stad involverade 2011

Läs mer

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013

Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 Nyhetsbrev nr 2 Den 28 maj 2013 I nyhetsbrevet om Program för samverkan Stockholmsregionen får du löpande information om satsningen som flera samhällsaktörer står bakom för att stärka förmågan att samverka

Läs mer

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser

Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser Dessa allmänna råd behandlar ledning av kommunala räddningsinsatser, inklusive planering,

Läs mer

Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat. li Effektdefinitioner Energibalans

Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat. li Effektdefinitioner Energibalans översikt Innehåll: Varför reservkraft Olika typer av reservkraft Generatoraggregat Drivkälla för generatoraggregat Tillgänglighet li Effektdefinitioner Energibalans Varför reservkraft Sämre tillgänglighet

Läs mer

Den nya nätregleringen i Sverige

Den nya nätregleringen i Sverige Den nya nätregleringen i Sverige Mats Johansson Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-12-01 Disposition 1. Nätstrukturen i Sverige 2. Ex post reglering idag 3. Ny tillsynsmetod från 2012

Läs mer

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser

Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Konferens om risk- och sårbarhetsanalyser 2014 Syfte - att stödja och utveckla myndigheternas arbete med risk- och sårbarhetsanalyser Mette Lindahl Olsson Chef på enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet

Läs mer

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018

Strategi för krisberedskap inom F-samverkan. Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Strategi för krisberedskap inom F-samverkan Lokal och regional nivå i Jönköpings län 2015-2018 Version 1.0 (2015-01-28) Strategi för krisberedskap inom F-samverkan - Lokal och regional nivå i Jönköpings

Läs mer

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser

Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Länsstyrelsedagar 2013 Nationell, regional och lokal samverkan på ledningsplatser Stockholm, 2013-10-23 Bo Edström (MSB) 1 Regional samverkan Förordning (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap Exempel

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunalt Rakelforum

Kommunalt Rakelforum Kommunalt Rakelforum Samling & genomgång av praktikaliteter Lunch Inledning Presentation av respektive deltagare, - Namn och Roll - Nuläge Rakelanslutning - Planer framöver - Förväntningar Forum/nätverk

Läs mer

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen

Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Gemensam Regional Inriktning Hantering av Ebola-utbrottet i Västafrika inom ramen för Program för samverkan - Stockholmregionen Fastlagd 4/11 2014 av inriktande nivån genom Regionala chefsgruppen Vad har

Läs mer

KRISHANTERINGSORGANISATION

KRISHANTERINGSORGANISATION Godkänd av: Rose-Marie Frebran Utfärdad: 2009-10-05 1(10) Länsstyrelsen i Örebro län: KRISHANTERINGSORGANISATION Länsstyrelsen i Örebro län stödjer, samverkar med och samordnar berörda aktörer vid fredstida

Läs mer

Säkerhetspolicy för Tibro kommun

Säkerhetspolicy för Tibro kommun Datum Beteckning 2010-07-29 2010-000262.16 Säkerhetspolicy för Tibro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-27 46 Tibro kommun Kommunledningskontoret Postadress 543 80 TIBRO Besöksadress Centrumgatan

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304

Tröskeleffekter och förnybar energi. Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Tröskeleffekter och förnybar energi Presentation av Elisabet Norgren, Svenska Kraftnät 100304 Uppdrag > Den 20 april 2009 lämnade Affärsverket svenska kraftnät (Svenska Kraftnät) rapporten Tröskeleffekter

Läs mer

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet

Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet samhällsskydd och beredskap 1 (16) ROS-SSV SKYDD AV SAMHÄLLSVIKTIG VERKSAMHET Behov av utveckling för ökad samverkan om skydd av samhällsviktig verksamhet Ett delprojekt inom ramen för genomförande av

Läs mer

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l

Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Bilaga 1 till Övningsbestämmelser 2013-09-12 sid 1 (9) Bilaga 1 Aktö rernas syfte öch delma l Innehållsförteckning Boxholms kommun... 2 Finspångs kommun... 2 Försvarsmakten

Läs mer

Försvarsdepartementet

Försvarsdepartementet Ds 2006:1 En strategi för Sveriges säkerhet Försvarsberedningens förslag till reformer REGERINGENS PROPOSITION 2005/06:133 Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle Säkerhetsstrategin Arbetet bör bedrivas

Läs mer

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling

Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Affärsverket svenska kraftnäts författningssamling Utgivare: chefsjurist Bertil Persson, Svenska Kraftnät, Box 526, 162 15 Vällingby ISSN 1402-9049 Kraftnät Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter

Läs mer

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240

SAMÖ 2016. Informationsmöte den 27 januari 2015. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Informationsmöte den 27 januari 2015 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Postadress: 651 81 Karlstad, telefon: 0771-240 240 Länsstyrelsen Västra Götalands län Postadress: 403 40 Göteborg, telefon:

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning

Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Risk- och sårbarhetsanalyser Förmågebedömning Agenda Risk- och sårbarhetsanalyser och föreskrifter Förmågebedömning Frågor angående föreskrifter för RSA Diskussionsfrågor Föreskrifter för risk- och sårbarhetsanalyser

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist?

Workshop 3. -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Workshop 3 -Hur kan vi samverka och fördela tillgängligt bränsle vid brist? Energipolitiken utgår från en global liberal marknadsstrategi Marknaden ska lösa de energisäkerhetsproblem som kan uppkomma.

Läs mer

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se

Projektkontoret. Januari 2007. Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Projektkontoret Januari 2007 Kamilla.Petersson@gu.se Ylva.Wridell@gu.se Agenda 1. Projektkontoret bakgrund, syfte, vad gör vi och för vem 2. Vilka projekt ska samordnas inom projektkontoret? 3. Vad innebär

Läs mer

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems

System planning, EG2050 introduction. Lennart Söder Professor in Electric Power Systems System planning, EG2050 introduction Lennart Söder Professor in Electric Power Systems 1 World energy consumption 2007 130 000 TWh Oil Natural gas Hydro Coal Wind power Nuclear Hydro, wind, nuclear: Replaced

Läs mer

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun

Krisledningsplan för Örkelljunga kommun RAPPORT Datum 1(8) Kommunledningsförvaltningen Kenth Svensson, 0435-55007 kenth.svensson@orkelljunga.se Krisledningsplan för Örkelljunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2015-08-24 c:\users\kommun\desktop\kris\krisledningsplan

Läs mer

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral

4 Krisledningens organisation 4.1 Politisk ledningsgrupp/krisledningsnämnd 4.2 Ledningsenhet 4.3 Kansli 4.4 Informationscentral Sida 1(7) PLAN FÖR KRISLEDNING Antagen KF 2010 12 20 55 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Kommunens krishantering 2 Krisplanering 3 Mål för kommunens krisledning 3.1 Verksamhetsmål 4 Krisledningens organisation 4.1

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport.

Granskning av. Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport. Greger Nyberg Yrkesrevisor 044-309 3207, 0768-87 00 04 greger.nyberg@skane.se 1 (8) Granskning av Samverkan om extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Sammanfattande rapport., Höganäs kommun,

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER

KRISLEDNINGSPLAN. för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER KRISLEDNINGSPLAN för HANTERING AV EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER 1 PLAN FÖR KRISLEDNING Upprättad Gäller från Reviderad Sign 2009-05-28 2009-06-22 Antagen av KS 2009-06-15 Antagen av KF 2009-06-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Mot en ny nätreglering i Sverige

Mot en ny nätreglering i Sverige Mot en ny nätreglering i Sverige Mats Johansson, Vattenfall Eldistribution AB Strategy & Regulation 2009-10-15 Nätstruktur i Sverige Stamnätet (400/220 kv) ägs och drivs av Svenska Kraftnät (100 % statsägt)

Läs mer

Bilaga 4: Användarhandledning för planeringsdokument i styrel. Användarhandledning

Bilaga 4: Användarhandledning för planeringsdokument i styrel. Användarhandledning Bilaga 4: Användarhandledning för planeringsdokument i styrel Användarhandledning Innehåll 1 Inledning... 3 Bakgrund... 3 2 Innan du börjar använda planeringsdokumenten... 3 Systemkrav... 4 Sekretess...

Läs mer

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014

Nyhetsbrev nr 4. Från teori till praktisk handling. Den 28 oktober 2014 Nyhetsbrev nr 4 Den 28 oktober 2014 I det här nyhetsbrevet kan du läsa om satsningen i Program för samverkan Stockholmsregionen där flera samhällsaktörer tillsammans stärker förmågan att samverka vid olika

Läs mer

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018

Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 1(7) Ledningsplan för samhällsstörning och extraordinär händelse Mandatperioden 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 20150921, 122 2(7) Innehåll Innehåll... 2 Mål för kommunens krisberedskap... 3 Riskbild...

Läs mer

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet

Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Envikens Elkraft ek för Envikens Elnät AB Elmarknadens aktörer och Att ansluta en produktionsanläggning till elnätet Jan-Erik Bergkvist Elverkschef / VD jan-erik.bergkvist@envikenselkraft.se Envikens Elkraft

Läs mer

Vardagssamverkan Blåljus

Vardagssamverkan Blåljus U T V E C K L I N G A V S A M V E R K A N I S Y F T E A T T Ö K A S A M O R D N I N G E N A V S A M H Ä L L E T S R E S U R S E R F Ö R A T T F Ö R H I N D R A O C H L I N D R A S T Ö R N I N G A R I S

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Krishantering för företag

Krishantering för företag Krishantering för företag 1 Det svenska krisberedskapssystemet Samhällets krisberedskap bygger på att alla myndigheter, företag, kommuner och individer med flera har ansvar för var sin del och arbetar

Läs mer

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164

Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 120417 Säkerhetspolicy för Ulricehamns kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2012-06-04, 164 1. Bakgrund Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för det kommunala säkerhetsarbetet. En säkerhets- och

Läs mer

Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation

Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation Rapport Stadsnätsövning Telö 13 En övning för aktörer inom sektorn för elektronisk kommunikation I övning Telö 13 har fått i uppdrag av PTS att medverka med en aktiv stadsnätsgrupp under projektledning

Läs mer

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning

För krisledningen. Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning För krisledningen Strategi vid vattenkris med nödvattenförsörjning Livsmedelsverket, juni 2011 Projektledare: Christina Nordensten, statsinspektör, projektledare VAKA Projektgrupp: Peter Norberg och Eva-Marie

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING

PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING PROJEKT UTVECKLAD UPPFÖLJNING OCH UTVÄRDERING LSO-MÅLSTYRD LAGSTIFTNING skapat nya behov i tillsynen - Stort mått av uppföljning och utvärdering ÅRSUPPFÖLJNING LSO KOMMUNER OCH LST Kontroll av preciserade

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584

Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 KS 6 22 MAJ 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Thomas Hall 2013-05-07 KSN-2012-0584 Kommunstyrelsen Gasturbin för reservkraft Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

Inbjudan till RSK Operativ 2014

Inbjudan till RSK Operativ 2014 2014-05-27 Inbjudan till RSK Operativ 2014 Regional samverkanskurs (RSK) Operativ i Halland 24-26 september 2014 Plats: Tylebäck, Kungsvägen 1, Halmstad. Anmälan senast: 2014-08-01 Länsstyrelsen genomför

Läs mer

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete

Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete Enkätundersökning: En bild av myndigheternas informationssäkerhetsarbete 2014 En bild av myndigheternas informationssäkerhet 2014 tillämpning av MSB:s föreskrifter Enkätundersökning februari 2014 Utskick

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument?

PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET. Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? PROJEKTPLAN FÖR UTVECKLINGSPROJEKTET Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Hur kan fullmäktige använda återredovisningen från nämnderna som styrinstrument? Datum:

Läs mer

EBITS 2013 Elförsörjningen i Cyberkriget

EBITS 2013 Elförsörjningen i Cyberkriget EBITS 2013 Elförsörjningen i Cyberkriget Identifiering och hantering av kritisk information avseende infrastruktur Metod för att hitta denna typ av information Rita Lenander CISO, E.ON MU Nordic Ordf.

Läs mer

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen

Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen Rakel för de samhällsviktiga kollektivtrafikbolagen 2 Kollektivtrafikbolagen och Rakel Vad är Rakel? Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem med en egen infrastruktur utbyggt över hela Sverige.

Läs mer

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet

MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet MSB roll och uppgift i stort och inom informationssäkerhet Information för EKO på Södertuna slott den 24 maj 2012 Michael Patrickson Kort om MSB Vi är cirka 850 anställda Vi finns i Karlstad, Kristinehamn,

Läs mer

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente.

Plan. Krisledningsplan. Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 KS14-281 003. Föreskrifter. Policy. Program. Reglemente. KS14-281 003 Krisledningsplan Vid extraordinära och allvarliga händelser 2014-2018 Föreskrifter Plan Policy Program Reglemente Riktlinjer Strategi Taxa Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-13 41 Innehållsförteckning

Läs mer

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier

Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Sida 1 (5) Inbjudan till, och program 2014-års Känsöseminarier Årets seminarier genomförs på traditionellt sätt det vill säga delat i två olika delar med lite olika målgrupper, seminarierna har delvis

Läs mer

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22

Reglering av elnätsmonopol i Sverige. Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Reglering av elnätsmonopol i Sverige Rebecka Thuresson Energimarknadsinspektionen 2010-01-22 Presentation Rebecka Thuresson Biträdande avdelningschef Avdelningen för tillstånd och prövning jurist 016-16

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag

Västra Götalandsregionen. Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Västra Götalandsregionen Från politiska intentioner till konkreta uppdrag Region Västra Götaland Bildades 1998 Syftet var regional utveckling Fyra landsting blev en region Stora kulturella skillnader Skilda

Läs mer

Malmö stad Pilotstad Styrel SLUTRAPPORT AUGUSTI 2009

Malmö stad Pilotstad Styrel SLUTRAPPORT AUGUSTI 2009 Malmö stad Pilotstad Styrel SLUTRAPPORT AUGUSTI 2009 1 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 3. REDOVISNING AV GENOMFÖRT ARBETE 5 4. PRIORITERINGSARBETET 7 4:1 Identifiering av samhällsviktig verksamhet i

Läs mer

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor

Elnätet vår livsnerv. -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Elnätet vår livsnerv -Hur funkar det och vad betalar jag för? Fortum och Karlstad Elnät reder ut begreppen och svarar på dina frågor Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel? Avregleringen av

Läs mer

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB

Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Presentation av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Krisberedskapsmyndigheten, Räddningsverket och Styrelsen för psykologiskt försvar upphörde

Läs mer

Problemställning matchning användning-produktion

Problemställning matchning användning-produktion Bengt Stridh, Malmö 2011-01-18 Ekonomi för inmatning av solel till nätet - möjligheter och hinder Elhandel, nettodebitering, elcertifikat, ursprungsgarantier Problemställning matchning användning-produktion

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016

Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikationsstrategi för Norrbottens läns landsting 2014-2016 Kommunikation är en av ledningsprocesserna i landstinget. Landstinget ska vara en organisation med ett aktivt kommunikationsarbete och en

Läs mer

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare

En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015. Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb Dialogmöte 10 november 2015 Erik Forsén, Projektledare En svensk tjänstehubb > Kort om uppdraget En konkurrensneutral tjänstehubb som stödjer elmarknadens processer, underlättar rapporteringen

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet

Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Ny mandatperiodnya möjligheter! Markus Planmo SKL Trygghet & säkerhet Vilka är SKL Trygghet & säkerhet? Greta Berg Markus Planmo Max Ekberg Fredric Jonsson 20% åt SKL Brottsförebyggande Hot och våld Internt

Läs mer

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden!

Plattform för hållbar stadsutveckling. Samarbete för ett bättre liv i staden! Plattform för hållbar stadsutveckling Samarbete för ett bättre liv i staden! Hur bygger man en hållbar stad? Ett recept på hur en hållbar stad kan byggas finns inte! Hållbar stadsutveckling är inget tillstånd

Läs mer

Med sikte på nästa 25 år

Med sikte på nästa 25 år Med sikte på nästa 25 år Ur en reglerares perspektiv Yvonne Fredriksson, GD Energimarknadsinspektionen Svensk Vindkraftförening 25 år, tisdag den 12 april 2011 2 Agenda Tre viktiga framtidsfrågor för oss

Läs mer

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap

Ivar Rönnbäck Avdelningschef. Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ivar Rönnbäck Avdelningschef Avdelningen för utbildning, övning och beredskap Ett år med MSB Varför MSB? Att bilda en ny myndighet Vad blev nytt? Var står vi nu? MSB vision och verksamhetsidé Vision Ett

Läs mer

Länsstyrelsens samordningsansvar

Länsstyrelsens samordningsansvar Länsstyrelsens samordningsansvar ett koncept för samordning och inriktning vid stora olyckor och kriser Identifiera hjälpbehov och åtgärdsbehov Genomföra skeendetolkning Värdegrund Analysera systemsamverkan

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Rakel. Statusrapport K-sam 7 oktober 2011

Rakel. Statusrapport K-sam 7 oktober 2011 Rakel Statusrapport K-sam 7 oktober 2011 Agenda MSB Rakels fokus: Vara samhällets sambandssystem för ledning och kris Få ordning på ekonomin Rakel ska vara självfinansierande Fler betalande kunder ger

Läs mer

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824

Förslag till revideringsprocess av Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling LundaEko Dnr KS 2011/0824 Kommunkontoret Projektplan 1 (8) Avdelningen för miljöstrategi, folkhälsa och säkerhet Anna-Karin Poussart 046-359 42 37 anna-karin.poussart@lund.se Kommunstyrelsens miljö- och häsloutskott Förslag till

Läs mer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer

Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer ETT FAKTABLAD FRÅN ENERGIMARKNADSINSPEKTIONEN Uppdaterad 2015 01 08 Beskrivningar av el- och naturgasmarknadens aktörer Beskrivningarna i detta faktablad ska göra det enklare för dig som kund att förstå

Läs mer