Elnaryd marksanering Slutrapport och erfarenhets återföring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elnaryd marksanering Slutrapport och erfarenhets återföring"

Transkript

1 KemaktaAR Alvestakommun Elnarydmarksanering Elnarydmarksanering Slutrapportocherfarenhets återföring Alvestakommun KemaktaKonsultAB PehrscoAB LänsstyrelseniKronoberg

2

3 Förord Dennarapportredovisarresultatocherfarenheterfrånettmarksaneringsprojekti ElnarydsöderomAlvestaiAlvestakommun.Rapportenbehandlarsamtligadelar avprojektet,fråndeinledandeundersökningarnapå1980talettillochmedutförd sanering under år Rapporten omfattar även en uppföljning av saneringen medsummeringavprojektetsmåluppfyllelse,därresultatfrånmiljöövervaknings programmetföromgivandegrundochytvattenredovisas.detaktuellaområdet ärenf.d.impregneringstomtsomförorenadestillföljdavbehandlingavvirkemed arsenikochkreosotbaserademedel. Efterbehandlingenavdetförorenadeområdetharkommittillståndgenomdel finansiering från Naturvårdsverket respektive huvudmannen, Alvesta kommun. Projektetharutförtsinomramenfördetnationellamiljömålet Giftfrimiljö. DetharvaritfullpolitiskenighetiberördapolitiskaorganiAlvestakommunom attgenomförasaneringenielnaryd. Vid en konferens i Alvesta redovisades resultat och erfarenheter från efterbe handlingsprojektet, där berörda parter i projekterings och entreprenadskedet såsom beställare, konsulter, entreprenörer, myndigheter, m.fl. medverkade. Deraserfarenhetsåterkopplingåtergesirapporten. RapportenharförfattatsavKemaktaKonsultAB(GabriellaFanger,KarinJonsson ochhåkanyesilova).granskningochbidragkringpolitiskaaspekterochkommu nalprojektstyrningharlämnatsavalvestakommun(åkegustafsson).pehrscoab har granskat och lämnat bidrag i avsnitten om ekonomisk uppföljning (Ingel Magnusson)ochLänsstyrelseniKronobergharbidragitmeddelarsomrörfinans ieringochbidragfrånnaturvårdsverket(leifkarlsson). SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 3

4

5 Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING INLEDNING Rapportensinnehåll Bakgrund Historik Områdesbeskrivningochägandeförhållanden UTFÖRDAUTREDNINGAR Innanochunderhuvudstudieskedet Förberedandeundersökningarinförprojektering Projekteringochparallellautredningar Miljöövervakninggrundochytvatten PROJEKTBESKRIVNING Målförprojektet Projektfaserochtider Organisation Arbetssättochsamarbetemellanaktörer Dokumentation Informationochkunskapsspridning ANSVAROCHFINANSIERING Ansvarsutredning Huvudmannaskap Ansökanomfinansiering Finansieringochfrivilligaöverenskommelser Erfarenheterochavvikelser Dokumentation HUVUDSTUDIEN Omfattning Resultat Erfarenheterochavvikelser Dokumentation PROJEKTERING Förberedandeundersökningarinförprojektering Upphandlingavprojektör Omfattningavprojektering Resultatavinledandeprojektering Revideradriskbedömningochriskvärdering Avslutandeprojekteringförfrågningsunderlag Erfarenheterochavvikelser Dokumentation...58 SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 5

6 7 ÅTGÄRDSMÅLOCHÅTGÄRDSKRAVFÖRSANERINGEN Övergripandeåtgärdsmål Mätbaraåtgärdsmål Åtgärdskrav Dokumentation UPPHANDLINGAVENTREPRENAD Förutsättningar Förfrågningsunderlag Anbudsgivare Utvärderingsresultat Erfarenheterochavvikelser Dokumentation UTFÖRANDEAVENTREPRENAD Entreprenörenskalkylering Omfattningochtider Entreprenörensorganisation Beställarensorganisation Prövning Schaktentreprenaden Spontning Entreprenörensmiljökontroll Omhändertagandeavförorenademassor Vattenrening Beställarensmiljökontroll Resultatavefterbehandlingen Slutbesiktning Erfarenheterochavvikelser Dokumentation UPPFÖLJNING Utvärderingavresultatfrånefterbehandlingen Måluppfyllelse Bedömningavmiljöeffektenavutfördaåtgärder Osäkerheterochavvikelser Dokumentation MILJÖÖVERVAKNINGSPROGRAM Omfattning Kemiskaanalyser ProvtagningKojtasjön Resultatreferensfas Resultatentreprenadfas Resultatuppföljningsfas Erfarenheterochavvikelser Osäkerheter Måluppfyllelse Dokumentation EKONOMISKUPPFÖLJNING Slutligakostnader Erfarenheterochavvikelser SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 6

7 12.3 Dokumentation SAMLADEERFARENHETER Framgångsfaktorer Förbättringsmöjligheter Kunskapshöjning BILAGA1 BILAGA2 BILAGA3 BILAGA4 BILAGA5 BILAGA6 REFERENSER BROSCHYR SANERINGAVELNARYDSTOMTEN,2007 OMFATTNINGAVMILJÖÖVERVAKNINGSPROGRAMELNARYD DELKOSTNADERFÖRSANERINGSENTREPRENADEN ERFARENHETSKONFERENSALVESTA ,OHBILDER SCHAKTPLANERELNARYD OMRÅDEVÄST OCH OMRÅDEÖST,SAMT VVP:S DETALJERADE PRODUKTIONSTIDPLAN FÖR MARKSANERING ELNARYD ANALYSERPÅVATTENEFTERRENINGOCHPÅÅTERFYLLNINGSMASSOR SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 7

8

9 Sammanfattning Inledning Dennarapportredovisarresultatocherfarenheterfrånettmarksaneringsprojekti ElnarydsöderomAlvestaiAlvestakommun,fråndeinledandeundersökningarna på 1980talet till och med utförd sanering under år Rapporten omfattar även en uppföljning av saneringen med en utvärdering av projektets måluppfyllelse,inklusiveresultatfrånmiljöövervakningsprogrammet.detaktuella områdetärenf.d.impregneringstomtsomförorenadestillföljdavbehandlingav virkemedarsenikochkreosotbaserademedel. Efterbehandlingenavdetförorenadeområdetharkommittillståndgenomdel finansieringfrånnaturvårdsverketrespektivehuvudmannen,alvestakommun.en liten del av saneringen har bekostats av den tidigare verksamhetsutövaren. Projektetharutförtsinomramenfördetnationellamiljömålet Giftfrimiljö. Bakgrund Det f.d. impregneringsområdet ligger ca 1 km sydost om Vislanda samhälle i AlvestakommunpåfastighetenElnaryd1:16.Impregneringavvirkeharbedrivits avsödraskogsägarnaabunderåren pågrundavverksamhetenblev markenochgrundvattnetinomområdetförorenadeavframföralltarsenik,men inom vissa delområden och på större djup även av kreosot som innehåller organiska polyaromatiska kolväteföreningar (PAH). På vissa platser påträffades ävenkrom,kopparochzink,dvs.andraämnensomanvändesvidimpregneringen. Syftet med projektet som helhet har varit att undersöka, riskbedöma och vid behov åtgärda markföroreningar på fastigheten i Elnaryd samt dikessediment i omgivningensomblivitförorenadepågrundavspridningmedytvatten. Markanvändningochskyddsobjekt Området används för industriell verksamhet av Södra Skogsenergi AB för bl.a. flisning, lagring av flis och betongsliprar, omlagring av timmer för transport på järnväg, m.m. Området ligger nära bostadsområden. Nedströms området finns brunnarsomanvändsfördricksvattenuttag.områdetärbelägetvidenås,tagel åsen, som någon kilometer öster om det f.d. impregneringsområdet samman strålarmedalvestaåsen. Utfördaundersökningar Föroreningssituationen på området har undersökts i en rad utredningar från 1980talet fram till och med projekteringen under En huvudstudie rapporttogsframunder2002därriskernamedområdetbedömdesochenåtgärd föreslogs.underprojekteringenuppdateradesriskbedömningenmednyaresultat och en kompletterande ansökan om pengar för åtgärd lämnades till Naturvårdsverket. Parallellt med undersökningar inom markområdet har miljöövervakning av omgivande grund och ytvatten skett i ett kontrollprogram för referensfas, entreprenadfas och uppföljningsfas. Övriga arbeten har bl.a. omfattatenriskbedömningavmöjligheternaattanvändalättförorenadjordfrån ElnarydområdetpåAlvestakommunaladeponi,Aringsåsdeponin. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 9

10 Övergripandeåtgärdsmål Övergripande åtgärdsmål har tagits fram för Elnaryd f.d. impregneringsområde med hänsyn till markanvändningen inom området och skyddskraven för omgivningen: Dricksvattenbrunnarca400meternedströmsområdetskaskyddasfrånföro reningar p.g.a. spridning från industritomten. Spridning ska inte leda till att dricksvattennormen överskrids i brunnarna. För arsenik som är styrande för riskernaärdricksvattennormen10μg/l. Ett allmänt grundvattenskydd för regionen ska finnas eftersom förutsätt ningarnaförgrundvattenuttagärgoda. Inga hälsorisker ska finnas vid vistelse på området vid markanvändning för industrimark. Underlagförbeslutomåtgärd Riskbedömning Utfördamiljötekniskaundersökningarochriskbedömningarharvisatatthalterna avarsenikochpahärsåhögaimarkenattdetföreliggerhälsoriskervidvistelse inom området vid den aktuella markanvändningen, bl.a. genom exponering för förorenadjordviahudkontaktelleroavsiktligtmunintagsamtviadamning.kala fläckarivegetationeninomområdetvisarattmiljönärstördochnegativpåverkan kanävenförväntasförmarkbiologin.spridningenavarsenikmedgrundvattentill nedströms liggande dricksvattenbrunnar har bedömts utgöra en stor hälsorisk. Mätningar av förhöjda föroreningshalter i observationsrör nedströms området ochspridningsberäkningarharvisatattoacceptablahalterriskerarattuppkomma i brunnarna på sikt. Sammantaget har en åtgärd bedömts vara nödvändig som delsreducerarkontaktmedförorenadjordochdärmedhälsoriskernavidplanerad markanvändning, dels reducerar spridningen från området så att omgivande grundvattenresurser skyddas. För att nå erforderlig reduktion av riskerna skulle detkrävasatthalternaiytjordensänksunderhälsoskadliganivåerochattgrund vattenspridningenfrånområdetreducerastillmaximalt3kgårligen. Åtgärdsutredning Olika åtgärder för att reducera konstaterade hälso och miljörisker har utretts, bådeihuvudstudieskedetochunderprojekteringen.metodersomharövervägts omfattarövertäckningochavskärmning,stabiliseringochsolidifieringinsitusamt urschaktningavjordmedefterföljandebehandlinggenomdeponering,jordtvätt, termiskavdrivning,förbränningellerbiologiskbehandling.samtidigföroreningav bådearsenikochpahharvaritbegränsandeförvaletavbehandlingsmetod. Hög grundvattennivå inom området och stor vattengenomströmning p.g.a. genom släppliga åsmaterial gjorde att metoder som inneslutning och övertäckning inte bedömdes vara praktiskt genomförbara. Termisk avdrivning och förbränning konstaterades vara dyra metoder och biologisk nedbrytning osäker avseende reningsgradförvissapahochdessutomtidskrävande. Avdeolikametodernabedömdesurschaktningavförorenadjordochdeponering vara den lämpligaste metoden för Elnarydområdet. Huvudargumenten var det förhållandevis låga priset och att metoden är säker på längre sikt genom att huvuddelenavföroreningenavlägsnasfrånområdet.jordtvättonsitediskutera des, dock konstaterades att de mätbara åtgärdsmålen för marken (acceptabla SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 10

11 resthalterijorden)varlägreänteoretiskmöjligreningsgradienjordtvättvilket skulle innebära att en stor volym massor ändå skulle behöva deponeras. En behandlingmedjordtvättpåplatskrävdeocksåenligtmiljöbalkentillstånd,vilket skullehaskjutitsaneringsstartenlängreframitiden. Riskvärdering Miljönytta, kostnad och teknisk genomförbarhet för ett antal åtgärdsalternativ medolikaåtgärdsmetoderochkravpåresthaltereftersanering(mätbaraåtgärds mål)jämfördesienriskvärdering.beslutomåtgärdfattadesavalvestakommuni samrådmedprojektgruppen.detvaldaåtgärdsalternativetbedömdesgeupphov till erforderlig riskreduktion och omfattade urschaktning av jord efter mätbara åtgärdsmålitabell1.lågamätbaraåtgärdsmåltillämpasinnanförspontensamti ytjorden inom hela området. Något högre åtgärdsmål används på större djup utanförsponten. Tabell1 Mätbaraåtgärdsmål(acceptablaresthalterijord)förmarkeninom fastighetelnaryd1:16. Arsenik SummaPAH16 Djup Inomspont Utanförspont Inomspont Utanförspont mg/kgts mg/kgts mg/kgts mg/kgts 01m <15 <15 <20 <20 >1m <15 <40 <40 <40 Inomvissamindredelområdenkundearsenikochkreosotföroreninglämnaskvar pådjupstörreäntvåmeterutanriskföroacceptablaläckagetillomgivningen.för att minska deponering av jord användes lätt förorenade massor för täckning av delaravaringsåsdeponin,vilketocksåutgjordeendelavkommunensegeninsats. Genomförandeavsanering Upphandlingavsanering Förfrågningsunderlaget som togs fram i projekteringen formulerades för en utförandeentreprenad med ingående länsvattenbehandling som en totalentre prenad.avsexinkomna anbudinklusivetvåsidoanbudantogs förentreprenad arbetena det anbud som, enligt en på förhand beskriven modell, hade lägst poängprisdvs.vardetekonomisktmestfördelaktiga. Tiderochkostnader En anmälan för saneringen lämnades in av Alvesta kommun föregående sane ringsarbetena.påuppmaningavtillsynsmyndighetengjordeskompletteringartill anmälan.entreprenadenstartadeiseptember2006ochslutbesiktningskeddei november 2007 efter drygt ett års genomförandetid. Totalkostnaden för hela efterbehandlingsprojektet i Elnaryd (projekterings och entreprenadskedet) blev 63,5miljonerkronor.Avdettautgjordesjälvaentreprenadarbetena44,8miljoner kronor,inklusivebeställdaändringsochtilläggsarbetenpå4miljonerkronor. Schaktningochmiljökontroll Entreprenaden omfattade klassificering, schaktning och borttransport av föro renadejordmassortillmottagningsanläggningsamtåterfyllningavområdetmed rena massor. Upphandlad entreprenör ansvarade för miljökontrollen och klass ningenavmassor.schaktningenutfördessompallvisschaktningirutorom10x 10m. Provtagning och schakt skedde i varje ruta i skikt om 0,5 m respektive SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 11

12 0,25m i det övre halvmetersskiktet, dvs. med en s.k. selektiv efterbehandlings volym (SEV) på 50m 3 respektive 25 m 3. Klassning av massorna skedde genom analysavettsamlingsprovomfemrepresentativadelprovfrånvarjesev.miljö kontrollenutökadesunderentreprenadenmedkompletterandeprovtagningoch analys av vissa SEV med syfte att minska risken för felklassificering, då en variabilitetsutredningvisatpåenrelativtstorvariationavuppmättahalterinom enenhetsvolym. Utifrånanalysresultaten klassadesaktuellasev efterhaltgränseritabell1ifem olikaklasserochomhändertogsenligt: Amassor: rena,lämnaspåområdet Bmassor (ovan grundvattenytan): Aringsåsdeponin, Alvesta (Bmassor undergrundvattenytanomhändertogssomc1massor). C1massor:Häringetorp,Växjö CochDmassor:SAKAB,Vankiva. Innangrävarbetenastartadeskeddeeninledandeklassningavheladenövremet ern(ca240rutor)inomsaneringsområdetmedsyfteatterhållaettmereffektivt utförande med lastning direkt på väntande fordon för transport till respektive mottagareienlighetmedgjordklassning. Omhändertagandeavmassor Totalt ca ton (47000 m 3 ) bortschaktade massor transporterades till SAKAB:sanläggningiVankivautanförHässleholm(ca85%)samttillHäringetorpi Växjö (ca 5 %), som båda är godkända mottagningsanläggningar för deponering och/ellerbehandling.avdeuppgrävdaförorenademassornasomtransporterades tillvankivadeponeradesdrygt46000tonsomickefarligtavfallochknappt4000 ton som farligt avfall. Ytterligare ton jordtvättades på Vankiva, varav 10000tonkundedeponerassomickefarligtavfalloch2500tonfilterkakafrån jordtvätten deponerades som farligt avfall. Ytterligare ca 8000ton massor har använtsförtäckningavaringsåsdeponin. Utsläppmedvatten Det totala utsläppet med länshållningsvatten efter rening i en bäck nedströms områdetuppgicktillca2kgarsenikoch1,5kgpah16vilketunderskriderkraven påmaximalamängder(utsläpp)somfastställdesavtillsynsmyndighetenochsom angavsianmälan.vissomgivningsbelastningpåomgivandegrundvattenuppkom troligenunderentreprenadenp.g.a.schaktningsarbetena,vilketmätningariom givningskontrollenindikerar. Övrigaarbeten Entreprenaden har omfattat installation av en spont samt uppförande av en vattenreningsanläggninginklusivepumpning,reningochutsläppavca39000m 3 vattenienbäcknedströmsområdet.därutöveringicksaneringavettdikened strömsfastigheten. Måluppfyllelse Borttagnaföroreningsmängder Schaktade områden under entreprenaden skiljde sig relativt mycket från projekteringsplanen men totalvolymerna förorenad jord blev ungefär desamma. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 12

13 Sammanlagtberäknasca5tonarsenikoch20tonkreosot(PAH16)hatagitsbort frånområdetvidsaneringen.irestförorenadjordinklusiveamassoruppskattas ca100200kgarsenikochca50kgpahföroreningarfinnaskvar.medelhaltenav arsenikikvarlämnadeklassadeamassorberäknasvaraca8mg/kgts. Måluppfyllelse Genom den utförda saneringen har de övergripande åtgärdsmålen nåtts, dvs. risken för negativa hälsoeffekter vid vistelse inom området har eliminerats och spridningen av arsenik bedöms med ledning av hittills erhållna resultat ha reduceratsmedminst80%tillmaximalt3kg/år,vilketskaskyddagrundvattnet tillentillräcklignivå. Enligtresultatavmätningarimiljöövervakningsprogrammetskeddeenvissökning avhalternautanfördetförorenademarkområdetunderentreprenadensgenom förande.mätningardrygtettårefteravslutadsaneringvisaratthalternaimånga avrörensjunkermenfortfarandeärhalternaförhöjdabådeiettparrörnärmast områdetsamtiderörpåca50100metersavståndfrånmarkområdetsomvar påverkade redan under referensfasen och entreprenadskedet. Tolkningen för svårasavkonstateradeårstidsvariationerochviddenfortsattaövervakningenav grundvattenkvalitén bevakas återhämtningsförloppet av föroreningssituationen som är långsam för föroreningar i grundvatten. Sammantaget bedöms medel halternaiochidirektanslutningtilldetsanerademarkområdetklarakravenför detacceptablamaxläckagetfrånområdet.resultatenunderuppföljningenredo visasirapportersomårligenlämnastilltillsynsmyndigheten. Erfarenheter Irapportengörsensammanfattningavettantalavdeviktigasteerfarenheterna från projektets olika faser, med fokus på utförandefasen. Ett antal framgångs faktorer för projektets utförande har lyfts fram avseende bl.a. upphandlingar, projektorganisation, rollfördelningar, arbetssätt och informationsspridning. Även förbättringsmöjligheter har diskuterats bl.a. avseende avgränsning av förore ningar och provtagningsmetodik, vattenreningsproblem, utförande av miljökon troll samt erfarenheter rörande planering och utförande av olika arbeten i rätt projektfassamtviktenavtidigakontaktermedtillsynsmyndigheten. Huvuddelen av de erfarenheter som redovisas i rapporten diskuterades vid den uppföljningskonferenssomhöllsialvestadärbeställare,konsulter,entreprenörer, myndigheter,m.fl.deltog. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 13

14

15 1 Inledning 1.1 Rapportensinnehåll DennaslutrapportredovisarsaneringsprojektetiElnarydsomhelhet,frånhuvud studieskedettillslutfördsaneringsamtdendelavmiljöövervakningsprogrammet somärfärdigställdt.o.m.maj2009. EnligtNaturvårdsverketskvalitetsmanualskaenslutrapportinklusiveerfarenhets återföring redovisas av huvudmannen till Naturvårdsverket senast ett år efter attmiljökontrollenavslutatsochtillläns styrelsenenligtvadlänsstyrelsenanger. Figur Bakgrund Alvesta kommun har under mars 2009 levererat en ekonomisk slutredovisning till Länsstyrelsen i Kronoberg i enlighet mednaturvårdsverketskvalitetsmanual. En sammanfattning redovisas i förelig ganderapport. En ekonomisk slutredovisning för kvar stående miljökontroll görs enligt kvali tetsmanualen för denna del inom sex månader efter att miljökontrollen avslutats, dvs. preliminärt under 2011, omdetintefinnsanledningattfortsätta miljöövervakningenunderlängretid. Platsen för den tidigare impregneringen i Elnaryd. Foto 2001, mot sydost. Det f.d. impregneringsområdet ligger ca 1 km sydost om Vislanda samhälle i AlvestakommunpåfastighetenElnaryd1:16,sefigur1.2ochfigur1.3.Pågrund av tidigare impregneringsverksamhet blev marken och grundvattnet inom områdetförorenadeavframföralltarsenik,meninomvissadelområdenochpå större djup även av kreosot som innehåller organiska polyaromatiska kolväte föreningar(pah).påvissaplatserförekomävendeövrigaämnensomanvändes inomverksamheten,dvs.krom,kopparochzink. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 15

16 Figur1.2 Översiktskarta över AlvestaochVislanda.Området Elnaryd ligger strax sydostomvislanda. Genomfördaundersökningarinnanentreprenadenharvisatatttiotalstonkreosot (PAH)ocharsenikkanfinnasimarkenpåområdet,varavenstorandelfinnsien nedgrävdarsenikslamdeponipåområdet Figur1.3 meter Områdeskarta över fastighet Elnaryd1:16 och omgivningar. Fastighets gränsenärmarkeradmedstreckadlinje. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 16

17 Utredningar har utförts genom årens lopp som visat att det föreligger risk för hälsaochmiljöpågrundavkonstateradföroreningssituation.ettviktigtmotivför beslut om sanering var även att reducera spridningen av arsenik med grund vattnet för att skydda grundvattenförande åsformationer i regionen samt förekommandedricksvattenbrunnar. Figur Historik Industrihistoria Flygfoto från 1964 (t.v.) och 1969 (t.h.). Mörka kreosotslipers ligger lagradeösteromstickspåret. Impregnering av virke har bedrivits av Södra Skogsägarna AB under åren Under de första åren impregnerades virke med arsenik. År 1951 byggdes anläggningen ut med en kreosotanläggning. Det första året impregnerades ca 950m 3 virkeochframtillochmed1951impregneradessammanlagtca32000m 3 virke.närkreosotanläggningentogsidrift1951ökadekapacitetenochvarsom mestomkring12000m 3 /årtom1958medhuvudsakligenkreosotimpregnering (Kemakta,2002). Virke togs in från vägen och/eller från industrispåret norr om fastigheten. Impregneringen skedde därefter vid ett stickspår på fastigheten där trycktuben varlokaliserad,sefigur1.6ochfigur1.7.områdetmellandetidigareparallella spårparenanvändessomavdroppningsytaförimpregneratvirke,sefigur1.5och Figur1.6. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 17

18 Kulvert Figur1.5 Karta över fastighet Elnaryd 1:16 samt lokalisering av impregnerings verksamheten. Figur1.6 Fotofrån ( ).Platsenförtryckimpreg neringt.v.ochbetongplintarpåupplagsområdetösteromjärnvägent.h. Efter1959impregneradesomkring2000m 3 virke/år,varavca75%baseradespå kreosot. I samband med nedläggningen 1968 tömdes tankar och kärl på impregneringsmedel och 1978 tömdes arsenikbassängen. På området har även hyvling av virke förekommit och det har legat ett sågverk sydost om impreg neringsplatsen.under1988anhöllsödraskogsenergiabomrivningslovpåfastig heten. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 18

19 Detf.d.impregneringsområdetliggeriettförhållandevisflacktområde.Iområdet fördetf.d.sågverketharmarkendelvisschaktatsavisambandmedbyggandetav en asfaltsplatta. Bortschaktade jordmassor lades som vallar öster och söder om asfaltplattan Industriellaprocesserochhanteradeämnen Deförstatvåtilltreårenavimpregneringsverksamhetenanvändesarseniksaltet S28 som blandades med zinksulfat. Detta gav upphov till ett slam ibland ningsbehållaren och i förrådsbassängen. I slutet av 1940talet ersattes impreg neringsmedletavettarseniksaltsominnehöllkopparochkrom(bolidensaltk33) somintemedfördenågonslambildning.under1951byggdesanläggningenutför attävenkunnatryckimpregneramedkreosotolja,sominnehållerpahföreningar (polyaromatiska kolväteföreningar). Kemikalieförbrukningen uppgick till ca 6 kg K33och90kgkreosotoljaperm 3 impregneratvirke(ivl,1981). Figur1.7 Foto från ( ). Tuben för tryckimpregnering. Under 46 månader under 1949 bedrevs duschimpregnering med klorfenoler (Dowicide) (IVL, 1988). I juni 1988 återfanns icke använt impregneringsmedel i pulverformpåområdet.analyseravimpregneringsmedletdowicidevisadeattdet innehöll2,4,6triklorfenol,2,3,4,6tetraklorfenolsamtpentaklorfenol.dioxinerär enämnesgruppsomkanfinnassombiproduktikemiskaprodukterinnehållande pentaklorfenol. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 19

20 Figur1.8 PlatsenfördentidigareimpregneringeniElnaryd.Fotofrån ( ),nordligriktning Avfallshanteringochspill Underdeförstaårentömdesblandningsbehållarenochförrådsbassängenpåslam två till tre gånger. Slammet grävdes enligt uppgift ner i marken endast några meter norr och söder om impregneringsbyggnaden (IVL, 1981). I SwedPowers utredningunder2001konstateradesendastenslamdeponi. I början av 60talet skedde ett läckage av ca 500 liter kreosotolja på området. Saneringavdenpåverkademarkenskeddeochenbäckinhägnades(IVL,1981). I samband med nedläggningen 1968 tömdes tankar och kärl på kreosotolja, arsenikbad och oanvänd K33. Oanvänd zinksulfat lämnades på området. Ingen regelrätt uppstädning eller sanering gjordes tömdes och rengjordes arsenikbassängen,medanomhändertagandetavkreosotresternaintekundelösas (IVL,1981). SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 20

21 Figur1.9 Platsenförimpregneringsverksamheten.Trycktubenförarsenikoch kreosottillhöger.fotofrån1981,smålandsposten Dagochspillvattenledningar Inga dag eller spillvattenledningar identifierades under utredningsarbetet, men påträffadesvidsaneringen.bäckensomavledervattenfrånendammuppströms området gick före saneringen genom en kulvert som löpte genom områdets nordvästradelar,sefigur1.5.kulvertenhartidvisvaritigensattbådevidinloppet ochvidutloppetianslutningtillindustrispåretvilketgjortattvattenrunnitöver områdetvidhögflödenibäcken. 1.4 Områdesbeskrivningochägandeförhållanden Ägandeförhållanden Fastighetsägare av fastighet Elnaryd 1:16 och verksamhetsutövare inom fastig hetenärsödraskogsenergiab Nuvarandemarkanvändningochskyddsobjekt Fram till tidpunkten för saneringen användes delar av området av Södra Skogs energiabförbl.a.flisningsamtlagringavflisensamtlagringavbetongsliprar.idag har Södra utvecklat industriverksamheten med bl.a. transport av timmer på järnväg. Området ligger nära bostadsområden. Nedströms området på fastigheten Hästhagen 1:2 och på Hästhagen 1:9 finns grävda brunnar som används för dricksvatten. Uppströms området finns en grävd brunn på fastigheten Elnaryd 1:24somävenförsörjerElnaryd1:25medvatten.Nedströmssöderomområdet finnsengrävdbrunnpåkalkatorp1:23.ingenavdessafastigheterharkommunalt vatten. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 21

22 På fastighet Elnaryd 1:27 där Vegtech bedriver verksamhet finns två stycken brunnar(brunn1vegtechochbrunn8vegtech).inomdenförorenadefastigheten finnsytterligareenbrunnsomejanvänds(brunn1) Hydrogeologiskaförhållanden Elnaryd1:16ärbelägetvidenås,Tagelåsen,somnågonkilometerösteromdet f.d. impregneringsområdet sammanstrålar med Alvestaåsen. Mellan dessa ås formationer har ett sanddelta bildats. De naturliga jordlagren utgörs av väl sorterat och grovt material som sand och grus. Fyllnadsmaterial i området har samma karaktär som det naturligt förekommande materialet. Stora block som påträffas i isälvssedimenten indikerar att morän underlagrar sedimenten. Grundvattnetliggerytligtinomområdet,idennordvästradelenpåmellan0,5och 1 m djup under markytan. Periodvis har grundvattnet under årens lopp stått i markytans nivå. Bergytan ligger enligt resultat från spontningsarbeten vid saneringenpåca67meterundermarkytan.grundvattnetsströmningsriktningär österut,sefigur1.10. Det f.d. impregneringsområdet dräneras via ett bäck och dikessystem mot Kojtasjöninordost.Dikesbottenutgörsavca2030cmorganisktmaterialnertill underliggande sandlager. Runt åsen finns ett flertal kärrmarker. Efter Kojtasjön strömmarvattnetgenomobyånutisjönsalen. VislandasvattentäktliggerstraxnorromKojtasjön.Riskförpåverkanpåvatten täktenp.g.a.föroreningsspridningfrånområdetharintefunnits brunn8(vegtech) gv1 GV85 gv5 gv6 gv2djup gv4 gv7 gv10 gv8djup 0203djupt brunn1(vegtech) gv9 0203djupt djupt 0202djupt Figur1.10 Interpoleradegrundvattennivåer(totalhöjder)frånnivåmätningiolika rörijanuari2005. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 22

23 2 Utfördautredningar Föroreningssituationenpåområdetharutrettsochredovisatsienradrapporter.I detta avsnitt sammanfattas samtliga utredningar till och med avslutad projek tering. Viktiga resultat under projekteringen redovisas även i kapitel6. Utred ningarinomramenförentreprenadenochefterdennaredovisasikapitel Innanochunderhuvudstudieskedet Följande inledande markundersökningar och utredningar har gjorts på Elnarydområdet(seKemakta,2002förmerinformationomresultaten): Undersökningaveventuellföroreningavbetesmarkerangränsandetillimpreg neringsanläggningen;pehrs&co,1977. IVL,1981:"Nedlagtimpregneringsverk,Vislanda.Institutetförvattenochluft vårdsforskning, Leif Bruneau och Hans Midéus för Södra Skogs ägarnaab". IVL, 1988: "Vislanda Sågverk. Kartläggning av fenolföreningar i spån, jord, grundvattenochytvatten.institutetförvattenochluftvårdsforskning, ,GöranBergmanochJanKristianssonförSödraSkogsägarnaAB". Provtagningavbäck,dikeochgrundvatten samt ;J&W, J&WPehrs,Pehrs&CoochIVLpåuppdragavSödraSkogsenergi. MIFOinventering av länsstyrelsen som klassade området i den högsta riskklassen. Provtagningavvattenibrunnarår2000iSödraSkogsenergisregi. Åtgärdsförberedande undersökning av markförorening på fastigheten Elna ryd1:16,huvudstudie.rapportswp011221,swedpower,göteborg,2001. Åtgärdsförberedande utredning vid Elnaryd f d impregneringsanläggning i Alvesta kommun komplettering av huvudstudie, G Fanger, S Södergren, MElert,MPettersson,KemaktaAR200224,KemaktaKonsultAB, Förberedandeundersökningarinförprojektering Möjligheternaattanvändamåttligtförorenademassorförtäckningavendelav Alvestaskommunalaavfallsupplagutreddesunder2003ochredovisadesi: Framtagande av haltgränser för användning av massor från Elnaryd f.d. impregneringsanläggningvidsluttäckningavalvestakommunalaavfallsupplag. G Fanger, M Elert, S Södergren, Kemakta AR , Kemakta Konsult AB, PMFörtydligandetillrapport Framtagandeavhaltgränserföranvändningav massor från Elnaryd f.d. impregneringsanläggning vid sluttäckning av Alvesta kommunala avfallsupplag, Kemakta , Kemakta, , GabriellaFanger,MarkElert. Förberedelsearbeteninnanprojekteringenutfördesundersommarenochhösten 2004ochsammanfattasiföljanderapporter: SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 23

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet Åtgärd och uppföljning Granskning, bedömning och handläggning av anmälan enligt 28 FMH, beslut, sanering, slutrapport och uppföljning EBH-processen Sen då? Upplägg av passet Handläggning av anmälan -praktikfall

Läs mer

Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder inom etapp 3 avseende f.d. BT Kemi-området, södra delområdet, i Svalövs kommun

Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder inom etapp 3 avseende f.d. BT Kemi-området, södra delområdet, i Svalövs kommun BESLUT 1(6) Kontaktperson Miljöavdelningen Mats Andersson 010-224 13 09 mats.andersson@lansstyrelsen.se Naturvårdsverket Samhällsavdelningen Kemikalieenheten Ansökan om bidrag för genomförande av åtgärder

Läs mer

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates.

Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Ändamålsenlig sanering i storstadsregioner en motor för teknikutveckling? Gabriella Fanger, Kemakta och Maria Sundesten, Golder Associates. Renare Mark vårmöte 2016 Norra Djurgårdsstaden Centralt beläget

Läs mer

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering

Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Ragn-Sells komplett partner för säker marksanering Gamla synder kan ge nya möjligheter Vid nedlagda bensinstationer och gamla verkstäder finns ofta oljeförorenad mark Äldre industrier är inte sällan orsaken

Läs mer

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK

Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk NCC TEKNIK NCC TEKNIK Övervakningsprogram av föroreningsspridning till Göta älv från f.d. Surte Glasbruk Uppföljande kontroll av f.d. Surte glasbruk (Västra området) övervakningsprogram\surte_övervakningsprogram_20100428.doc

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 2 förståelse för begreppet riskvärdering Syfte med pass 2 Förstå när och varför riskvärdering utförs Förstå skillnaden mellan riskvärdering

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Syfte med pass 4 Redovisa gruppövningen Ge en grund för fortsatta arbeten hemma med utgångspunkt

Läs mer

Efterbehandling vid Åvikenområdet

Efterbehandling vid Åvikenområdet Efterbehandling vid Åvikenområdet 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Hälso- och miljömål 4 Projektering 5 Upphandling 6 Invändig sanering 7 Marksanering 8 Sanering av vatten 9 Resultat och uppföljning

Läs mer

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun

Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Kompletterande miljöteknisk markundersökning vid Djursholms f.d. Elverk, Danderyds kommun Upprättat: Mikael Pyyny, Hifab AB Granskat: Åsa Sand, Hifab AB Datum: 2006-08-21 Uppdragsnummer: 310 893 Envipro

Läs mer

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström

2007-01-04 10083754. Rev. A 2007-06-20. Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun. Geoteknisk undersökning. PM. Handläggare: Mats Granström Stugsund, fd impregnering Söderhamns kommun Geoteknisk undersökning. PM Handläggare: Mats Granström WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel: 026-66 35 50 Fax: 026-66 35 60 WSP Sverige

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt En minikurs om vad du behöver veta om du stöter på förorenad mark i ditt byggprojekt Anneli Liljemark Liljemark Consulting anneli@liljemark.net Innehåll Bakgrund När och varför

Läs mer

Förorenade områden i Lerums kommun

Förorenade områden i Lerums kommun RAPPORT 1 (16) Samhällsbyggnad Miljöenheten Förorenade områden i Lerums kommun Lägesrapport om arbetet med Lerums kommuns lokala miljömål, hösten 2009 LERUM400, v 1.0, 2008-05-26 RAPPORT 2 (16) Förorenade

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson

Rapport Upprättad av: Anna Nilsson Rapport 2016-03-24 Upprättad av: Anna Nilsson KUND Firma Pia Brunsberg Pia Brunsberg Torstävavägen 9 373 02 Ramdala KONSULT WSP Environmental Box 34 371 21 Karlskrona Besök: Högabergsgatan 3 Tel: +46 10

Läs mer

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun

Informationsmöte 25 september Huvudstudie Bysjön. Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Informationsmöte 25 september 2014 Huvudstudie Bysjön Miljöteknisk markutredning för bostads- och grönområde vid Bysjön, Borlänge kommun Lina Westerlund 2014-09-25 Innehåll Kort historik Varför ännu en

Läs mer

Ansökan om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador år 2016-2017

Ansökan om bidrag för avhjälpande av föroreningsskador år 2016-2017 ANSÖKAN 1 (8) 2015-10-27 Dnr 577-4725-2015 Dossnr 2100-001-072 Miljöenheten Ulrika Nilsson direktnr 010-225 14 96 ulrika.nilsson@lansstyrelsen.se Naturvårdsverket registrator@naturvardsverket.se Ansökan

Läs mer

Överlåtelse av kommunalt huvudmannaskap vid marksanering - SGU är en möjlig huvudman. Klas Arnerdal, Enhetschef Renare mark och vatten

Överlåtelse av kommunalt huvudmannaskap vid marksanering - SGU är en möjlig huvudman. Klas Arnerdal, Enhetschef Renare mark och vatten Överlåtelse av kommunalt huvudmannaskap vid marksanering - SGU är en möjlig huvudman Klas Arnerdal, Enhetschef Renare mark och vatten SGU ska bidra till Giftfri miljö 9 Sveriges geologiska undersökning

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie

KvRenen i Varberg. Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie KvRenen i Varberg Bakgrund och lägesrapport från huvudstudie Innehåll 1. Historik källan till föroreningen 2. Tidigare utredningar 3. Klorerade lösningsmedel i mark 4. Lägesrapport huvudstudie Structor

Läs mer

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet!

Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! Välkomna till informationsmöte om Torsö f.d. sågverk, Sundet! 19 februari 2015 SGU, Länsstyrelsen Västra Götaland, Mariestads kommun, WSP Sverige AB Program Välkomna! Vilka är vi? Varför ett möte och vad

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Riskvärderingskurs, Malmö Pass 1 förståelse för begreppet riskvärdering

Riskvärderingskurs, Malmö Pass 1 förståelse för begreppet riskvärdering Riskvärderingskurs, Malmö 2012-12-06 Pass 1 förståelse för begreppet riskvärdering Syfte med pass 1 Förstå när och varför riskvärdering utförs Förstå skillnaden mellan riskvärdering och riskbedömning Förstå

Läs mer

A3. Skäligt och rimligt i praktiken

A3. Skäligt och rimligt i praktiken A3. Skäligt och rimligt i praktiken Nätverket Renare marks Vårmöte 2007 Helena Segervall Föredragets innehåll Utredning och sanering av förorenade områden Tillsynsmyndighetens arbetssätt Den ansvariges

Läs mer

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning upplysning, anmälan och slutredovisning När du gräver och upptäcker en markförorening ska arbetet omedelbart stoppas och samhällsförvaltningen kontaktas. Den här blanketten använder du för att lämna en

Läs mer

Inventering av förorenade områden

Inventering av förorenade områden Inventering av förorenade områden Vilka föroreningar kan förväntas, deras möjliga utbredning och hur människor och miljö kan exponeras. Rapport 4918 Naturvårdsverket MIFO - Metodik för Inventering av Förorenade

Läs mer

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis?

Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Seminariedag 7 mars 2014 Länsstyrelsens erfarenheter av förelägganden och undersökningar vad är rimligt att kräva inledningsvis? Tillsyn förorenad mark: David Lalloo och Jessica Ewald En översiktlig miljöteknisk

Läs mer

Sanering av Klippans Läderfabrik. Studiebesök Renare Mark Syd

Sanering av Klippans Läderfabrik. Studiebesök Renare Mark Syd Sanering av Klippans Läderfabrik Studiebesök Renare Mark Syd 2009-11-03 Översiktskarta Föroreningshalter i fyllnadsmassor Täckmassor på deponierna Utanför området Längst söderut Grundvatten Nedströms

Läs mer

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun

Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun HÄRNÖSANDS KOMMUN Geo och miljö för 7 delområden Härnösands kommun FÖRHANDSKOPIA Sundsvall 2012-12-21 8. Lövudden 8.1 Allmän områdesbeskrivning, tidigare bebyggelse Det undersökta området är beläget längs

Läs mer

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT

BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Uppdragsnr: 183246 1 (7) BILAGA 5:6 FÖRORENINGSHALTER I SEDIMENT Föroreningshalten i sediment i Söderhamnsfjärden har undersökts i flera omgångar i syfte att identifiera starkt förorenade områden och med

Läs mer

Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3

Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3 Sanering av Klippans Läderfabrik Etapp 3 Baserad på material från: - Structor Miljö Göteborg AB - Naturcentrum AB - Conviro AB Beställare: Klippans kommun Extern projektledare: Conviro AB Projektör: Structor

Läs mer

Bakgrund. Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008

Bakgrund. Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008 MILJÖPROJEKT GUSUM Miljöprojekt Gusum - Lägesrapport november 2008 Bakgrund Strax innan jul förra året fick kommunen och länsstyrelsen besked från Naturvårdsverket att vi får ytterligare 5,5 miljoner kronor

Läs mer

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning

Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 2009-12-14 BILAGA 13 Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning Scharins industriområde (Fas 2) Christer Svensson Översiktlig redovisning av föroreningarnas utbredning 1 Inledning I dokumentet

Läs mer

Underlag till schaktplan

Underlag till schaktplan Datum 2015-02-10 Uppdrag Beställare Från Till nummer Komplettering avseende anmälan om efterbehandling, Karlholms strand Karlholm Utveckling KB Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan 21 104 62 Stockholm

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden

Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 förorenade områden Kommunhuset 234 81 LOMMA 040-641 10 00 Frågeformulär angående inventering av eventuellt Sida 1 av 10 Uppdaterad: november 2014 Utrymmet för svaren är inte begränsat. Rutan utökas ju mer du skriver. Hoppa

Läs mer

Utbildningspaket Steg 2, Praktikfall 1 till 3

Utbildningspaket Steg 2, Praktikfall 1 till 3 Utbildningspaket Steg 2, Praktikfall 1 till 3 Inledning För att erhålla bästa utbyte av steg 2 rekommenderas att du har gått igenom utbildningspaketets Steg 1 först. Steg 1 består av två bildspel med en

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012

Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Uppdaterad provtagning av grundvatten i Emnabo 2012 Torsås kommun Upprättad av: Jens Johannisson Tel: 0703-11 55 32 E-post: jens.johannisson@dge.se DGE Mark och Miljö Kalmar Göteborg Malmö Säte i Kalmar

Läs mer

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen

Sweco Environment AB Org.nr säte Stockholm Ingår i Sweco-koncernen Bayer CropScience UPPDRAGSNUMMER 1275544 Avgränsning av förorenat område E SLUTGILTIG MALMÖ 1 (30) Sweco Hans Michelsensgatan 2 Box 286, 201 22 Malmö Telefon 040-16 70 00 Telefax 040-15 43 47 www.sweco.se

Läs mer

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN

RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN PM 1(5) 577-813-04 1700-3100 Miljöskyddsenheten Björn Nilsson RESULTAT AV MILJÖTEKNISK UNDERSÖKNING VID GAMLA SLOTTSBRON I GRUMS KOMMUN 1 Inledning På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har DGE Mark & Miljö

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING KV. TALLBOCKEN 1, KALMAR ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING 2015-11-12 Upprättad av: Torbjörn Johansson Uppdrag nummer: 15 043 15 043 2015-11-12 Sida 2 av 7 ÖV. GEOTEKNISK UTREDNING BESTÄLLARE KALMAR KOMMUN

Läs mer

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken

Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Samrådshandling: Stockholms stad planerar att sanera i Vinterviken Exploateringskontoret planerar att sanera förorenade massor i Vinterviken i Stockholm, med start 2017. Inför det behövs tillstånd sökas

Läs mer

Något om efterbehandling och sanering

Något om efterbehandling och sanering Något om efterbehandling och sanering Relativt ofta får jag blir jag kontaktad av olika skytteföreningar därför att de har fått frågor eller föreläggande av tillsynsmyndigheten, kommunen, när det gäller

Läs mer

PM angående avhjälpandeåtgärd vid f d impregneringsområde vid Boxholms sågverk, Boxholms kommun

PM angående avhjälpandeåtgärd vid f d impregneringsområde vid Boxholms sågverk, Boxholms kommun 1(15) Vårt datum/our date Vår beteckning/our reference 2013-09-26 Dnr Ert datum/your date Er beteckning/your reference PM angående avhjälpandeåtgärd vid f d impregneringsområde vid Boxholms sågverk, Boxholms

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Webbsändning ansökan om statsstöd för efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbyggande

Webbsändning ansökan om statsstöd för efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbyggande Webbsändning ansökan om statsstöd för efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbyggande Carl Mikael Strauss Jeanette Häggrot Örjan Magnusson 1 Syfte med webbsändningen Öppna upp för ansökningar

Läs mer

Upphandling vid efterbehandling av BT Kemi

Upphandling vid efterbehandling av BT Kemi Upphandling vid efterbehandling av BT Kemi, bitr projektledare Svalövs kommun BT Kemi-skandalen i korthet Producerade herbicider och insekticider I Teckomatorp mellan 1965-1977 Första miljöskandalen Grävde

Läs mer

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge.

Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i Tullinge. Sida 1 av 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Botkyrka kommun Att: David Arvidsson Munkhättevägen 45 147 85 Tumba PM Klargörande gällande potentiellt förorenade markområden inom detaljplan 4 på f.d. F18 i

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

PLANOMRÅDET ÖSTRA TORP

PLANOMRÅDET ÖSTRA TORP PLANOMRÅDET ÖSTRA TORP Översiktlig kartläggning av miljörisker i mark Foto : Del av planområdet, vy mot sydost. Vänersborg Sweco Environment AB Västra regionen Ulf Clevfors Uppdragsnummer 35625-206 SWECO

Läs mer

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag:

Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun Uppdrag: PM Platsspecifika riktvärden för bostadsområdet Barkarbystaden 3, Järfälla kommun 2016-07-04 Uppdrag: 10233249 Upprättad av: Ann Helén Österås Granskad av: Maria Lindberg 1 (9) PM Platsspecifika riktvärden

Läs mer

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation

PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation PM Översiktlig miljöteknisk utredning, förorenat område - Översiktlig beskrivning och bedömning av föroreningssituation Uppdrag: Översiktlig miljöteknisk utredning för detaljplan för kvarteret Alen, fastighet

Läs mer

AL AW X X BESLUT Datum 2013-09-11 Beteckning 577-4760-2012 Sida 1/5 Dossnummer 0617-173 0617-64-150660 Elisabeth Johansson Miljö- och samhällsbyggnadsavd. Förorenade områden 036-39 54 26 Pelly Industri

Läs mer

Efterbehandling av fd Klippans Läderfabrik

Efterbehandling av fd Klippans Läderfabrik Bidragsansökan Efterbehandling av fd Klippans Läderfabrik Sammanställd av Tomas Henrysson Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro 264 80 Klippan Trädgårdsgatan 12 0435-280 00 0435-184

Läs mer

Huvudstudie Vinterviken

Huvudstudie Vinterviken Huvudstudie Vinterviken SAMMANFATTNING MARS 2014 www.stockholm.se Huvudstudie Vinterviken sammanfattning mars 2014 Bakgrund Vinterviken är ett välbesökt grönområde med en lång industrihistoria. I området

Läs mer

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område

Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland. Kommande åtgärder inom förorenat område Visby 2013-03-13 12038 Kv. Adjutanten (f.d. del av Artilleriet 1:33), Visby Region Gotland Pm-1 Kommande åtgärder inom förorenat område Handläggare: Daniel Werkelin AB PentaCon Telefon 0498-27 90 85 Org

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Hur arbeta med förorenade massor

Hur arbeta med förorenade massor Hur arbeta med förorenade massor Förorenade jordmassor, mudder, sediment Antal markärenden i Göteborg per år: ca 100 st Pågående saneringsärenden: 80 st Ärenden där massor uppkommer som klassas som FA:

Läs mer

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark.

Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Välkomna! Teresia Kling, Miljökonsult på Ramböll sen två år tillbaka. Arbetar främst med utredningar och riskbedömningar inom förorenad mark. Tidigare jobbat på Miljökontoret i Borås och några andra mindre

Läs mer

Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering

Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering Gamla bruksområdet Sammanfattning av riskbedömning och åtgärdsutredning Underlag för riskvärdering Material framtaget till informationsträff den 24 februari 2009 i Gusums Folkets hus Inledning Kommunen

Läs mer

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning

KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA. Översiktlig miljöteknisk markundersökning KILSTRÖMSKAJEN, KARLSKRONA Översiktlig miljöteknisk markundersökning PM 2015-02-04 Upprättad av: Danielle Wiberg och Jerry Forsberg Granskad av: Jerry Forsberg Uppdragsnr: 10208095 Daterad: 2015-02-04

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad

PM Kompletterande markundersökning Plinten 1, Karlstad UPPDRAG Plinten 1 Kompletterande MU UPPDRAGSNUMMER 1331623000 UPPDRAGSLEDARE Annika Niklasson UPPRÄTTAD AV Annika Niklasson DATUM Härtill hör Bilaga 1 Bilaga 2 Fältrapport (15 sid) Analysresultat jord

Läs mer

Provtagning och utredning

Provtagning och utredning Provtagning och utredning Vad vill man ha? Vad kan man få? Vad behöver man? Henning Holmström, SGU, Stockholm Innehåll Bakgrund Allmänt om provtagning och metoder Vilken nivå kan behövas? Typkostnader

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Förorenad mark i byggprojekt

Förorenad mark i byggprojekt Förorenad mark i byggprojekt Thomas Jansson, Golder Associates Några frågeställningar om förorenad mark När är ett område förorenat? Vem är ansvarig att undersöka och åtgärda ett förorenat område? Hur

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun

Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Sida 1 av 5 P14-5358A Kostnadsbedömning avseende marksanering, Kv Drotten 10 Jkp Jönköpings kommun Uppdrag och syfte bsv har på uppdrag av fastighetsägaren, Mesulan AB, gjort en mer noggrann bedömning

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport

Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring punkt 1106 Slutrapport Provgropsgrävning vid Floda Garveri, 2011-04-07, Provgrop 1106. Minigolfbanorna är idag borttagna. PM Floda Garveri, Kusebacka 2:1 (del av), Lerums kommun Efterbehandling av blyförorenade massor kring

Läs mer

Åtgärd av förorenad mark vid Skrubba

Åtgärd av förorenad mark vid Skrubba Stockholms Gatu- och fastighetskontor Åtgärd av förorenad mark vid Skrubba Ansökan till Miljömiljarden 2004-12-15 1. Projektets mål, syfte och förväntade resultat Bakgrund I området Skrubba i södra Stockholm

Läs mer

Sanering av Vinterviken, Hägersten Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S)

Sanering av Vinterviken, Hägersten Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S) Utlåtande 2013: RVI (Dnr 304-569/2013) Sanering av Vinterviken, Hägersten Motion (2013:33) av Malte Sigemalm (S) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2013:33) av Malte

Läs mer

Innehållsf. llsförteckning

Innehållsf. llsförteckning Enheten för f r förorenade f områden Rf Enhetschef Christer Litzell Efterbehandling Ingegerd Andersson Kjell Färnkvist Per Gullbring Yvonne Österlund Deponi och gruvor Ann-Marie Fällman Stina Lundberg

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (19) Objekt Upprättad (namn) (datum) IDnr Kommun Senast reviderad (namn) (datum) Inventeringens namn Dossiernummer Preliminär riskklass enligt BKL Inventeringsfas

Läs mer

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun På industritomten Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 har en träimpregneringsanläggning

Läs mer

Banverket Nässjö impregneringsanläggning, Nässjö kommun. Projektering av sanering.

Banverket Nässjö impregneringsanläggning, Nässjö kommun. Projektering av sanering. Banverket Nässjö impregneringsanläggning, Nässjö kommun. Projektering av sanering. Banverkets diarienummer F07-10909/SA60 PM MILJÖTEKNISK MARKUTREDNING WSP uppdrag nr: 10059253 WSP Environmental Uppdragsnr:

Läs mer

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01 Uppdragen har genomförts via: Conviro AB 2002- Tomas Henrysson Miljökonsult 1998-2002 Golder Associates AB 2007-2008 (anges inom parantes) Detaljutformning av TUFFO Teknikutvecklingsprogram för förorenade

Läs mer

Sundet, Torsö. Resultat från undersökningarna. Innehåll

Sundet, Torsö. Resultat från undersökningarna. Innehåll Sundet, Torsö Resultat från undersökningarna Sofia Frankki Ylva Persson Innehåll Sundet tidigare en del av sågverksområdet Bakgrund dioxin vad är det? Vilka undersökningar har gjorts inom Sundet? Resultat

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 41 Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30 Plats Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Närvarande

Läs mer

Johan Asplund & Lars Davidsson

Johan Asplund & Lars Davidsson Johan Asplund & Lars Davidsson WSP i Sverige 2 200 medarbetare i Sverige Stark lokal förankring Program Inledning, presentation Hur farligt är det med förorenade områden? Varför är det viktigt att undersöka

Läs mer

Laktester för riskbedömning av förorenade områden. Bakgrund. Syfte. Underlag

Laktester för riskbedömning av förorenade områden. Bakgrund. Syfte. Underlag Laktester för riskbedömning av förorenade områden Preliminär metodik för utförande och tolkning av laktester (Hållbar Sanering) Kemakta Konsult AB Statens Geotekniska Institut, SGI DHI Water & Environment

Läs mer

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Riskreduktion åtgärdsbehov Den interna cirkulationen av arsenik i Lillesjön och risken för att sedimenten i framtiden

Läs mer

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden

Markmiljötekniskt PM. Bilaga 5-1, flik 17. Mariestads kommun Sjöstaden Bilaga 5-1, flik 17 Mariestads kommun Sjöstaden Markmiljötekniskt PM Ingår i ansökan om tillstånd till vattenverksamhet enligt Miljöbalken kap 11 för åtgärder i vatten med anledning av Sjöstadens utbyggnad.

Läs mer

Tid Ämne Aktör :05 Inledning, Kaffe serveras till filmen Representant Renare Mark Syd 15:05 15:15 15:15-15:30. Film BT Kemi saneringen

Tid Ämne Aktör :05 Inledning, Kaffe serveras till filmen Representant Renare Mark Syd 15:05 15:15 15:15-15:30. Film BT Kemi saneringen Dagens program Tid Ämne Aktör 15-15:05 Inledning, Kaffe serveras till filmen Representant Renare Mark Syd 15:05 15:15 15:15-15:30 15:30-15:45 15:45-16:00 16:00-16:45 16:45 16:55 16:55 17:05 17:05 17:15

Läs mer

Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik

Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik Minnesanteckningar Ärende Projektgruppsmöte 72 Datum och tid 2016-05-18 kl. 13.30 15.15 Plats Närvarande Styrelserummet, kontorshuset Klippans läderfabrik Monica Johansson (MJ), projektledare och ombud,

Läs mer

Riskbedömning av förorenad mark

Riskbedömning av förorenad mark Riskbedömning av förorenad mark NMC 2006-10-18 Louise Larborn ad är RISK? Sannolikhet x Konsekvens ilka risker eller konsekvenser? kador på miljön Samhällets arligt för hälsan an bli skadligt/farligt om

Läs mer

Hur kan marken saneras?

Hur kan marken saneras? V a r j e f ö r o r e n a d j o r d ä r u n i k Hur kan marken saneras? SoilTechs analys av mark och föroreningar ger svaret M ARKSANERINGS KONSULTER SoilTech har kompetensen och resurserna SoilTech förfogar

Läs mer

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Kemakta AR 2004-10 Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Inkluderande resultat av kompletterande undersökningar av Kemakta Konsult AB SLUTVERSION

Läs mer

BIDRAGSANSÖKAN. Oskarshamns kommun Författad av. Kaj Nilsson, Fredrik Hansson 1. Bidragsansökan (7)

BIDRAGSANSÖKAN. Oskarshamns kommun Författad av. Kaj Nilsson, Fredrik Hansson 1. Bidragsansökan (7) BIDRAGSANSÖKAN för Efterbehandlingsåtgärder för minskat utsläpp till Östersjön från Oskarshamns hamnbassäng, genomförandeskedet 2012 2016 samt uppföljning Oskarshamns kommun 2011-10-21 Författad av Kaj

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder

Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Sammanfattande PM om bidraget för sanering av förorenade områden för att bygga bostäder Vägledning NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress:

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer