Elnaryd marksanering Slutrapport och erfarenhets återföring

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elnaryd marksanering Slutrapport och erfarenhets återföring"

Transkript

1 KemaktaAR Alvestakommun Elnarydmarksanering Elnarydmarksanering Slutrapportocherfarenhets återföring Alvestakommun KemaktaKonsultAB PehrscoAB LänsstyrelseniKronoberg

2

3 Förord Dennarapportredovisarresultatocherfarenheterfrånettmarksaneringsprojekti ElnarydsöderomAlvestaiAlvestakommun.Rapportenbehandlarsamtligadelar avprojektet,fråndeinledandeundersökningarnapå1980talettillochmedutförd sanering under år Rapporten omfattar även en uppföljning av saneringen medsummeringavprojektetsmåluppfyllelse,därresultatfrånmiljöövervaknings programmetföromgivandegrundochytvattenredovisas.detaktuellaområdet ärenf.d.impregneringstomtsomförorenadestillföljdavbehandlingavvirkemed arsenikochkreosotbaserademedel. Efterbehandlingenavdetförorenadeområdetharkommittillståndgenomdel finansiering från Naturvårdsverket respektive huvudmannen, Alvesta kommun. Projektetharutförtsinomramenfördetnationellamiljömålet Giftfrimiljö. DetharvaritfullpolitiskenighetiberördapolitiskaorganiAlvestakommunom attgenomförasaneringenielnaryd. Vid en konferens i Alvesta redovisades resultat och erfarenheter från efterbe handlingsprojektet, där berörda parter i projekterings och entreprenadskedet såsom beställare, konsulter, entreprenörer, myndigheter, m.fl. medverkade. Deraserfarenhetsåterkopplingåtergesirapporten. RapportenharförfattatsavKemaktaKonsultAB(GabriellaFanger,KarinJonsson ochhåkanyesilova).granskningochbidragkringpolitiskaaspekterochkommu nalprojektstyrningharlämnatsavalvestakommun(åkegustafsson).pehrscoab har granskat och lämnat bidrag i avsnitten om ekonomisk uppföljning (Ingel Magnusson)ochLänsstyrelseniKronobergharbidragitmeddelarsomrörfinans ieringochbidragfrånnaturvårdsverket(leifkarlsson). SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 3

4

5 Innehållsförteckning FÖRORD...3 SAMMANFATTNING INLEDNING Rapportensinnehåll Bakgrund Historik Områdesbeskrivningochägandeförhållanden UTFÖRDAUTREDNINGAR Innanochunderhuvudstudieskedet Förberedandeundersökningarinförprojektering Projekteringochparallellautredningar Miljöövervakninggrundochytvatten PROJEKTBESKRIVNING Målförprojektet Projektfaserochtider Organisation Arbetssättochsamarbetemellanaktörer Dokumentation Informationochkunskapsspridning ANSVAROCHFINANSIERING Ansvarsutredning Huvudmannaskap Ansökanomfinansiering Finansieringochfrivilligaöverenskommelser Erfarenheterochavvikelser Dokumentation HUVUDSTUDIEN Omfattning Resultat Erfarenheterochavvikelser Dokumentation PROJEKTERING Förberedandeundersökningarinförprojektering Upphandlingavprojektör Omfattningavprojektering Resultatavinledandeprojektering Revideradriskbedömningochriskvärdering Avslutandeprojekteringförfrågningsunderlag Erfarenheterochavvikelser Dokumentation...58 SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 5

6 7 ÅTGÄRDSMÅLOCHÅTGÄRDSKRAVFÖRSANERINGEN Övergripandeåtgärdsmål Mätbaraåtgärdsmål Åtgärdskrav Dokumentation UPPHANDLINGAVENTREPRENAD Förutsättningar Förfrågningsunderlag Anbudsgivare Utvärderingsresultat Erfarenheterochavvikelser Dokumentation UTFÖRANDEAVENTREPRENAD Entreprenörenskalkylering Omfattningochtider Entreprenörensorganisation Beställarensorganisation Prövning Schaktentreprenaden Spontning Entreprenörensmiljökontroll Omhändertagandeavförorenademassor Vattenrening Beställarensmiljökontroll Resultatavefterbehandlingen Slutbesiktning Erfarenheterochavvikelser Dokumentation UPPFÖLJNING Utvärderingavresultatfrånefterbehandlingen Måluppfyllelse Bedömningavmiljöeffektenavutfördaåtgärder Osäkerheterochavvikelser Dokumentation MILJÖÖVERVAKNINGSPROGRAM Omfattning Kemiskaanalyser ProvtagningKojtasjön Resultatreferensfas Resultatentreprenadfas Resultatuppföljningsfas Erfarenheterochavvikelser Osäkerheter Måluppfyllelse Dokumentation EKONOMISKUPPFÖLJNING Slutligakostnader Erfarenheterochavvikelser SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 6

7 12.3 Dokumentation SAMLADEERFARENHETER Framgångsfaktorer Förbättringsmöjligheter Kunskapshöjning BILAGA1 BILAGA2 BILAGA3 BILAGA4 BILAGA5 BILAGA6 REFERENSER BROSCHYR SANERINGAVELNARYDSTOMTEN,2007 OMFATTNINGAVMILJÖÖVERVAKNINGSPROGRAMELNARYD DELKOSTNADERFÖRSANERINGSENTREPRENADEN ERFARENHETSKONFERENSALVESTA ,OHBILDER SCHAKTPLANERELNARYD OMRÅDEVÄST OCH OMRÅDEÖST,SAMT VVP:S DETALJERADE PRODUKTIONSTIDPLAN FÖR MARKSANERING ELNARYD ANALYSERPÅVATTENEFTERRENINGOCHPÅÅTERFYLLNINGSMASSOR SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 7

8

9 Sammanfattning Inledning Dennarapportredovisarresultatocherfarenheterfrånettmarksaneringsprojekti ElnarydsöderomAlvestaiAlvestakommun,fråndeinledandeundersökningarna på 1980talet till och med utförd sanering under år Rapporten omfattar även en uppföljning av saneringen med en utvärdering av projektets måluppfyllelse,inklusiveresultatfrånmiljöövervakningsprogrammet.detaktuella områdetärenf.d.impregneringstomtsomförorenadestillföljdavbehandlingav virkemedarsenikochkreosotbaserademedel. Efterbehandlingenavdetförorenadeområdetharkommittillståndgenomdel finansieringfrånnaturvårdsverketrespektivehuvudmannen,alvestakommun.en liten del av saneringen har bekostats av den tidigare verksamhetsutövaren. Projektetharutförtsinomramenfördetnationellamiljömålet Giftfrimiljö. Bakgrund Det f.d. impregneringsområdet ligger ca 1 km sydost om Vislanda samhälle i AlvestakommunpåfastighetenElnaryd1:16.Impregneringavvirkeharbedrivits avsödraskogsägarnaabunderåren pågrundavverksamhetenblev markenochgrundvattnetinomområdetförorenadeavframföralltarsenik,men inom vissa delområden och på större djup även av kreosot som innehåller organiska polyaromatiska kolväteföreningar (PAH). På vissa platser påträffades ävenkrom,kopparochzink,dvs.andraämnensomanvändesvidimpregneringen. Syftet med projektet som helhet har varit att undersöka, riskbedöma och vid behov åtgärda markföroreningar på fastigheten i Elnaryd samt dikessediment i omgivningensomblivitförorenadepågrundavspridningmedytvatten. Markanvändningochskyddsobjekt Området används för industriell verksamhet av Södra Skogsenergi AB för bl.a. flisning, lagring av flis och betongsliprar, omlagring av timmer för transport på järnväg, m.m. Området ligger nära bostadsområden. Nedströms området finns brunnarsomanvändsfördricksvattenuttag.områdetärbelägetvidenås,tagel åsen, som någon kilometer öster om det f.d. impregneringsområdet samman strålarmedalvestaåsen. Utfördaundersökningar Föroreningssituationen på området har undersökts i en rad utredningar från 1980talet fram till och med projekteringen under En huvudstudie rapporttogsframunder2002därriskernamedområdetbedömdesochenåtgärd föreslogs.underprojekteringenuppdateradesriskbedömningenmednyaresultat och en kompletterande ansökan om pengar för åtgärd lämnades till Naturvårdsverket. Parallellt med undersökningar inom markområdet har miljöövervakning av omgivande grund och ytvatten skett i ett kontrollprogram för referensfas, entreprenadfas och uppföljningsfas. Övriga arbeten har bl.a. omfattatenriskbedömningavmöjligheternaattanvändalättförorenadjordfrån ElnarydområdetpåAlvestakommunaladeponi,Aringsåsdeponin. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 9

10 Övergripandeåtgärdsmål Övergripande åtgärdsmål har tagits fram för Elnaryd f.d. impregneringsområde med hänsyn till markanvändningen inom området och skyddskraven för omgivningen: Dricksvattenbrunnarca400meternedströmsområdetskaskyddasfrånföro reningar p.g.a. spridning från industritomten. Spridning ska inte leda till att dricksvattennormen överskrids i brunnarna. För arsenik som är styrande för riskernaärdricksvattennormen10μg/l. Ett allmänt grundvattenskydd för regionen ska finnas eftersom förutsätt ningarnaförgrundvattenuttagärgoda. Inga hälsorisker ska finnas vid vistelse på området vid markanvändning för industrimark. Underlagförbeslutomåtgärd Riskbedömning Utfördamiljötekniskaundersökningarochriskbedömningarharvisatatthalterna avarsenikochpahärsåhögaimarkenattdetföreliggerhälsoriskervidvistelse inom området vid den aktuella markanvändningen, bl.a. genom exponering för förorenadjordviahudkontaktelleroavsiktligtmunintagsamtviadamning.kala fläckarivegetationeninomområdetvisarattmiljönärstördochnegativpåverkan kanävenförväntasförmarkbiologin.spridningenavarsenikmedgrundvattentill nedströms liggande dricksvattenbrunnar har bedömts utgöra en stor hälsorisk. Mätningar av förhöjda föroreningshalter i observationsrör nedströms området ochspridningsberäkningarharvisatattoacceptablahalterriskerarattuppkomma i brunnarna på sikt. Sammantaget har en åtgärd bedömts vara nödvändig som delsreducerarkontaktmedförorenadjordochdärmedhälsoriskernavidplanerad markanvändning, dels reducerar spridningen från området så att omgivande grundvattenresurser skyddas. För att nå erforderlig reduktion av riskerna skulle detkrävasatthalternaiytjordensänksunderhälsoskadliganivåerochattgrund vattenspridningenfrånområdetreducerastillmaximalt3kgårligen. Åtgärdsutredning Olika åtgärder för att reducera konstaterade hälso och miljörisker har utretts, bådeihuvudstudieskedetochunderprojekteringen.metodersomharövervägts omfattarövertäckningochavskärmning,stabiliseringochsolidifieringinsitusamt urschaktningavjordmedefterföljandebehandlinggenomdeponering,jordtvätt, termiskavdrivning,förbränningellerbiologiskbehandling.samtidigföroreningav bådearsenikochpahharvaritbegränsandeförvaletavbehandlingsmetod. Hög grundvattennivå inom området och stor vattengenomströmning p.g.a. genom släppliga åsmaterial gjorde att metoder som inneslutning och övertäckning inte bedömdes vara praktiskt genomförbara. Termisk avdrivning och förbränning konstaterades vara dyra metoder och biologisk nedbrytning osäker avseende reningsgradförvissapahochdessutomtidskrävande. Avdeolikametodernabedömdesurschaktningavförorenadjordochdeponering vara den lämpligaste metoden för Elnarydområdet. Huvudargumenten var det förhållandevis låga priset och att metoden är säker på längre sikt genom att huvuddelenavföroreningenavlägsnasfrånområdet.jordtvättonsitediskutera des, dock konstaterades att de mätbara åtgärdsmålen för marken (acceptabla SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 10

11 resthalterijorden)varlägreänteoretiskmöjligreningsgradienjordtvättvilket skulle innebära att en stor volym massor ändå skulle behöva deponeras. En behandlingmedjordtvättpåplatskrävdeocksåenligtmiljöbalkentillstånd,vilket skullehaskjutitsaneringsstartenlängreframitiden. Riskvärdering Miljönytta, kostnad och teknisk genomförbarhet för ett antal åtgärdsalternativ medolikaåtgärdsmetoderochkravpåresthaltereftersanering(mätbaraåtgärds mål)jämfördesienriskvärdering.beslutomåtgärdfattadesavalvestakommuni samrådmedprojektgruppen.detvaldaåtgärdsalternativetbedömdesgeupphov till erforderlig riskreduktion och omfattade urschaktning av jord efter mätbara åtgärdsmålitabell1.lågamätbaraåtgärdsmåltillämpasinnanförspontensamti ytjorden inom hela området. Något högre åtgärdsmål används på större djup utanförsponten. Tabell1 Mätbaraåtgärdsmål(acceptablaresthalterijord)förmarkeninom fastighetelnaryd1:16. Arsenik SummaPAH16 Djup Inomspont Utanförspont Inomspont Utanförspont mg/kgts mg/kgts mg/kgts mg/kgts 01m <15 <15 <20 <20 >1m <15 <40 <40 <40 Inomvissamindredelområdenkundearsenikochkreosotföroreninglämnaskvar pådjupstörreäntvåmeterutanriskföroacceptablaläckagetillomgivningen.för att minska deponering av jord användes lätt förorenade massor för täckning av delaravaringsåsdeponin,vilketocksåutgjordeendelavkommunensegeninsats. Genomförandeavsanering Upphandlingavsanering Förfrågningsunderlaget som togs fram i projekteringen formulerades för en utförandeentreprenad med ingående länsvattenbehandling som en totalentre prenad.avsexinkomna anbudinklusivetvåsidoanbudantogs förentreprenad arbetena det anbud som, enligt en på förhand beskriven modell, hade lägst poängprisdvs.vardetekonomisktmestfördelaktiga. Tiderochkostnader En anmälan för saneringen lämnades in av Alvesta kommun föregående sane ringsarbetena.påuppmaningavtillsynsmyndighetengjordeskompletteringartill anmälan.entreprenadenstartadeiseptember2006ochslutbesiktningskeddei november 2007 efter drygt ett års genomförandetid. Totalkostnaden för hela efterbehandlingsprojektet i Elnaryd (projekterings och entreprenadskedet) blev 63,5miljonerkronor.Avdettautgjordesjälvaentreprenadarbetena44,8miljoner kronor,inklusivebeställdaändringsochtilläggsarbetenpå4miljonerkronor. Schaktningochmiljökontroll Entreprenaden omfattade klassificering, schaktning och borttransport av föro renadejordmassortillmottagningsanläggningsamtåterfyllningavområdetmed rena massor. Upphandlad entreprenör ansvarade för miljökontrollen och klass ningenavmassor.schaktningenutfördessompallvisschaktningirutorom10x 10m. Provtagning och schakt skedde i varje ruta i skikt om 0,5 m respektive SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 11

12 0,25m i det övre halvmetersskiktet, dvs. med en s.k. selektiv efterbehandlings volym (SEV) på 50m 3 respektive 25 m 3. Klassning av massorna skedde genom analysavettsamlingsprovomfemrepresentativadelprovfrånvarjesev.miljö kontrollenutökadesunderentreprenadenmedkompletterandeprovtagningoch analys av vissa SEV med syfte att minska risken för felklassificering, då en variabilitetsutredningvisatpåenrelativtstorvariationavuppmättahalterinom enenhetsvolym. Utifrånanalysresultaten klassadesaktuellasev efterhaltgränseritabell1ifem olikaklasserochomhändertogsenligt: Amassor: rena,lämnaspåområdet Bmassor (ovan grundvattenytan): Aringsåsdeponin, Alvesta (Bmassor undergrundvattenytanomhändertogssomc1massor). C1massor:Häringetorp,Växjö CochDmassor:SAKAB,Vankiva. Innangrävarbetenastartadeskeddeeninledandeklassningavheladenövremet ern(ca240rutor)inomsaneringsområdetmedsyfteatterhållaettmereffektivt utförande med lastning direkt på väntande fordon för transport till respektive mottagareienlighetmedgjordklassning. Omhändertagandeavmassor Totalt ca ton (47000 m 3 ) bortschaktade massor transporterades till SAKAB:sanläggningiVankivautanförHässleholm(ca85%)samttillHäringetorpi Växjö (ca 5 %), som båda är godkända mottagningsanläggningar för deponering och/ellerbehandling.avdeuppgrävdaförorenademassornasomtransporterades tillvankivadeponeradesdrygt46000tonsomickefarligtavfallochknappt4000 ton som farligt avfall. Ytterligare ton jordtvättades på Vankiva, varav 10000tonkundedeponerassomickefarligtavfalloch2500tonfilterkakafrån jordtvätten deponerades som farligt avfall. Ytterligare ca 8000ton massor har använtsförtäckningavaringsåsdeponin. Utsläppmedvatten Det totala utsläppet med länshållningsvatten efter rening i en bäck nedströms områdetuppgicktillca2kgarsenikoch1,5kgpah16vilketunderskriderkraven påmaximalamängder(utsläpp)somfastställdesavtillsynsmyndighetenochsom angavsianmälan.vissomgivningsbelastningpåomgivandegrundvattenuppkom troligenunderentreprenadenp.g.a.schaktningsarbetena,vilketmätningariom givningskontrollenindikerar. Övrigaarbeten Entreprenaden har omfattat installation av en spont samt uppförande av en vattenreningsanläggninginklusivepumpning,reningochutsläppavca39000m 3 vattenienbäcknedströmsområdet.därutöveringicksaneringavettdikened strömsfastigheten. Måluppfyllelse Borttagnaföroreningsmängder Schaktade områden under entreprenaden skiljde sig relativt mycket från projekteringsplanen men totalvolymerna förorenad jord blev ungefär desamma. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 12

13 Sammanlagtberäknasca5tonarsenikoch20tonkreosot(PAH16)hatagitsbort frånområdetvidsaneringen.irestförorenadjordinklusiveamassoruppskattas ca100200kgarsenikochca50kgpahföroreningarfinnaskvar.medelhaltenav arsenikikvarlämnadeklassadeamassorberäknasvaraca8mg/kgts. Måluppfyllelse Genom den utförda saneringen har de övergripande åtgärdsmålen nåtts, dvs. risken för negativa hälsoeffekter vid vistelse inom området har eliminerats och spridningen av arsenik bedöms med ledning av hittills erhållna resultat ha reduceratsmedminst80%tillmaximalt3kg/år,vilketskaskyddagrundvattnet tillentillräcklignivå. Enligtresultatavmätningarimiljöövervakningsprogrammetskeddeenvissökning avhalternautanfördetförorenademarkområdetunderentreprenadensgenom förande.mätningardrygtettårefteravslutadsaneringvisaratthalternaimånga avrörensjunkermenfortfarandeärhalternaförhöjdabådeiettparrörnärmast områdetsamtiderörpåca50100metersavståndfrånmarkområdetsomvar påverkade redan under referensfasen och entreprenadskedet. Tolkningen för svårasavkonstateradeårstidsvariationerochviddenfortsattaövervakningenav grundvattenkvalitén bevakas återhämtningsförloppet av föroreningssituationen som är långsam för föroreningar i grundvatten. Sammantaget bedöms medel halternaiochidirektanslutningtilldetsanerademarkområdetklarakravenför detacceptablamaxläckagetfrånområdet.resultatenunderuppföljningenredo visasirapportersomårligenlämnastilltillsynsmyndigheten. Erfarenheter Irapportengörsensammanfattningavettantalavdeviktigasteerfarenheterna från projektets olika faser, med fokus på utförandefasen. Ett antal framgångs faktorer för projektets utförande har lyfts fram avseende bl.a. upphandlingar, projektorganisation, rollfördelningar, arbetssätt och informationsspridning. Även förbättringsmöjligheter har diskuterats bl.a. avseende avgränsning av förore ningar och provtagningsmetodik, vattenreningsproblem, utförande av miljökon troll samt erfarenheter rörande planering och utförande av olika arbeten i rätt projektfassamtviktenavtidigakontaktermedtillsynsmyndigheten. Huvuddelen av de erfarenheter som redovisas i rapporten diskuterades vid den uppföljningskonferenssomhöllsialvestadärbeställare,konsulter,entreprenörer, myndigheter,m.fl.deltog. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 13

14

15 1 Inledning 1.1 Rapportensinnehåll DennaslutrapportredovisarsaneringsprojektetiElnarydsomhelhet,frånhuvud studieskedettillslutfördsaneringsamtdendelavmiljöövervakningsprogrammet somärfärdigställdt.o.m.maj2009. EnligtNaturvårdsverketskvalitetsmanualskaenslutrapportinklusiveerfarenhets återföring redovisas av huvudmannen till Naturvårdsverket senast ett år efter attmiljökontrollenavslutatsochtillläns styrelsenenligtvadlänsstyrelsenanger. Figur Bakgrund Alvesta kommun har under mars 2009 levererat en ekonomisk slutredovisning till Länsstyrelsen i Kronoberg i enlighet mednaturvårdsverketskvalitetsmanual. En sammanfattning redovisas i förelig ganderapport. En ekonomisk slutredovisning för kvar stående miljökontroll görs enligt kvali tetsmanualen för denna del inom sex månader efter att miljökontrollen avslutats, dvs. preliminärt under 2011, omdetintefinnsanledningattfortsätta miljöövervakningenunderlängretid. Platsen för den tidigare impregneringen i Elnaryd. Foto 2001, mot sydost. Det f.d. impregneringsområdet ligger ca 1 km sydost om Vislanda samhälle i AlvestakommunpåfastighetenElnaryd1:16,sefigur1.2ochfigur1.3.Pågrund av tidigare impregneringsverksamhet blev marken och grundvattnet inom områdetförorenadeavframföralltarsenik,meninomvissadelområdenochpå större djup även av kreosot som innehåller organiska polyaromatiska kolväte föreningar(pah).påvissaplatserförekomävendeövrigaämnensomanvändes inomverksamheten,dvs.krom,kopparochzink. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 15

16 Figur1.2 Översiktskarta över AlvestaochVislanda.Området Elnaryd ligger strax sydostomvislanda. Genomfördaundersökningarinnanentreprenadenharvisatatttiotalstonkreosot (PAH)ocharsenikkanfinnasimarkenpåområdet,varavenstorandelfinnsien nedgrävdarsenikslamdeponipåområdet Figur1.3 meter Områdeskarta över fastighet Elnaryd1:16 och omgivningar. Fastighets gränsenärmarkeradmedstreckadlinje. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 16

17 Utredningar har utförts genom årens lopp som visat att det föreligger risk för hälsaochmiljöpågrundavkonstateradföroreningssituation.ettviktigtmotivför beslut om sanering var även att reducera spridningen av arsenik med grund vattnet för att skydda grundvattenförande åsformationer i regionen samt förekommandedricksvattenbrunnar. Figur Historik Industrihistoria Flygfoto från 1964 (t.v.) och 1969 (t.h.). Mörka kreosotslipers ligger lagradeösteromstickspåret. Impregnering av virke har bedrivits av Södra Skogsägarna AB under åren Under de första åren impregnerades virke med arsenik. År 1951 byggdes anläggningen ut med en kreosotanläggning. Det första året impregnerades ca 950m 3 virkeochframtillochmed1951impregneradessammanlagtca32000m 3 virke.närkreosotanläggningentogsidrift1951ökadekapacitetenochvarsom mestomkring12000m 3 /årtom1958medhuvudsakligenkreosotimpregnering (Kemakta,2002). Virke togs in från vägen och/eller från industrispåret norr om fastigheten. Impregneringen skedde därefter vid ett stickspår på fastigheten där trycktuben varlokaliserad,sefigur1.6ochfigur1.7.områdetmellandetidigareparallella spårparenanvändessomavdroppningsytaförimpregneratvirke,sefigur1.5och Figur1.6. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 17

18 Kulvert Figur1.5 Karta över fastighet Elnaryd 1:16 samt lokalisering av impregnerings verksamheten. Figur1.6 Fotofrån ( ).Platsenförtryckimpreg neringt.v.ochbetongplintarpåupplagsområdetösteromjärnvägent.h. Efter1959impregneradesomkring2000m 3 virke/år,varavca75%baseradespå kreosot. I samband med nedläggningen 1968 tömdes tankar och kärl på impregneringsmedel och 1978 tömdes arsenikbassängen. På området har även hyvling av virke förekommit och det har legat ett sågverk sydost om impreg neringsplatsen.under1988anhöllsödraskogsenergiabomrivningslovpåfastig heten. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 18

19 Detf.d.impregneringsområdetliggeriettförhållandevisflacktområde.Iområdet fördetf.d.sågverketharmarkendelvisschaktatsavisambandmedbyggandetav en asfaltsplatta. Bortschaktade jordmassor lades som vallar öster och söder om asfaltplattan Industriellaprocesserochhanteradeämnen Deförstatvåtilltreårenavimpregneringsverksamhetenanvändesarseniksaltet S28 som blandades med zinksulfat. Detta gav upphov till ett slam ibland ningsbehållaren och i förrådsbassängen. I slutet av 1940talet ersattes impreg neringsmedletavettarseniksaltsominnehöllkopparochkrom(bolidensaltk33) somintemedfördenågonslambildning.under1951byggdesanläggningenutför attävenkunnatryckimpregneramedkreosotolja,sominnehållerpahföreningar (polyaromatiska kolväteföreningar). Kemikalieförbrukningen uppgick till ca 6 kg K33och90kgkreosotoljaperm 3 impregneratvirke(ivl,1981). Figur1.7 Foto från ( ). Tuben för tryckimpregnering. Under 46 månader under 1949 bedrevs duschimpregnering med klorfenoler (Dowicide) (IVL, 1988). I juni 1988 återfanns icke använt impregneringsmedel i pulverformpåområdet.analyseravimpregneringsmedletdowicidevisadeattdet innehöll2,4,6triklorfenol,2,3,4,6tetraklorfenolsamtpentaklorfenol.dioxinerär enämnesgruppsomkanfinnassombiproduktikemiskaprodukterinnehållande pentaklorfenol. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 19

20 Figur1.8 PlatsenfördentidigareimpregneringeniElnaryd.Fotofrån ( ),nordligriktning Avfallshanteringochspill Underdeförstaårentömdesblandningsbehållarenochförrådsbassängenpåslam två till tre gånger. Slammet grävdes enligt uppgift ner i marken endast några meter norr och söder om impregneringsbyggnaden (IVL, 1981). I SwedPowers utredningunder2001konstateradesendastenslamdeponi. I början av 60talet skedde ett läckage av ca 500 liter kreosotolja på området. Saneringavdenpåverkademarkenskeddeochenbäckinhägnades(IVL,1981). I samband med nedläggningen 1968 tömdes tankar och kärl på kreosotolja, arsenikbad och oanvänd K33. Oanvänd zinksulfat lämnades på området. Ingen regelrätt uppstädning eller sanering gjordes tömdes och rengjordes arsenikbassängen,medanomhändertagandetavkreosotresternaintekundelösas (IVL,1981). SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 20

21 Figur1.9 Platsenförimpregneringsverksamheten.Trycktubenförarsenikoch kreosottillhöger.fotofrån1981,smålandsposten Dagochspillvattenledningar Inga dag eller spillvattenledningar identifierades under utredningsarbetet, men påträffadesvidsaneringen.bäckensomavledervattenfrånendammuppströms området gick före saneringen genom en kulvert som löpte genom områdets nordvästradelar,sefigur1.5.kulvertenhartidvisvaritigensattbådevidinloppet ochvidutloppetianslutningtillindustrispåretvilketgjortattvattenrunnitöver områdetvidhögflödenibäcken. 1.4 Områdesbeskrivningochägandeförhållanden Ägandeförhållanden Fastighetsägare av fastighet Elnaryd 1:16 och verksamhetsutövare inom fastig hetenärsödraskogsenergiab Nuvarandemarkanvändningochskyddsobjekt Fram till tidpunkten för saneringen användes delar av området av Södra Skogs energiabförbl.a.flisningsamtlagringavflisensamtlagringavbetongsliprar.idag har Södra utvecklat industriverksamheten med bl.a. transport av timmer på järnväg. Området ligger nära bostadsområden. Nedströms området på fastigheten Hästhagen 1:2 och på Hästhagen 1:9 finns grävda brunnar som används för dricksvatten. Uppströms området finns en grävd brunn på fastigheten Elnaryd 1:24somävenförsörjerElnaryd1:25medvatten.Nedströmssöderomområdet finnsengrävdbrunnpåkalkatorp1:23.ingenavdessafastigheterharkommunalt vatten. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 21

22 På fastighet Elnaryd 1:27 där Vegtech bedriver verksamhet finns två stycken brunnar(brunn1vegtechochbrunn8vegtech).inomdenförorenadefastigheten finnsytterligareenbrunnsomejanvänds(brunn1) Hydrogeologiskaförhållanden Elnaryd1:16ärbelägetvidenås,Tagelåsen,somnågonkilometerösteromdet f.d. impregneringsområdet sammanstrålar med Alvestaåsen. Mellan dessa ås formationer har ett sanddelta bildats. De naturliga jordlagren utgörs av väl sorterat och grovt material som sand och grus. Fyllnadsmaterial i området har samma karaktär som det naturligt förekommande materialet. Stora block som påträffas i isälvssedimenten indikerar att morän underlagrar sedimenten. Grundvattnetliggerytligtinomområdet,idennordvästradelenpåmellan0,5och 1 m djup under markytan. Periodvis har grundvattnet under årens lopp stått i markytans nivå. Bergytan ligger enligt resultat från spontningsarbeten vid saneringenpåca67meterundermarkytan.grundvattnetsströmningsriktningär österut,sefigur1.10. Det f.d. impregneringsområdet dräneras via ett bäck och dikessystem mot Kojtasjöninordost.Dikesbottenutgörsavca2030cmorganisktmaterialnertill underliggande sandlager. Runt åsen finns ett flertal kärrmarker. Efter Kojtasjön strömmarvattnetgenomobyånutisjönsalen. VislandasvattentäktliggerstraxnorromKojtasjön.Riskförpåverkanpåvatten täktenp.g.a.föroreningsspridningfrånområdetharintefunnits brunn8(vegtech) gv1 GV85 gv5 gv6 gv2djup gv4 gv7 gv10 gv8djup 0203djupt brunn1(vegtech) gv9 0203djupt djupt 0202djupt Figur1.10 Interpoleradegrundvattennivåer(totalhöjder)frånnivåmätningiolika rörijanuari2005. SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 22

23 2 Utfördautredningar Föroreningssituationenpåområdetharutrettsochredovisatsienradrapporter.I detta avsnitt sammanfattas samtliga utredningar till och med avslutad projek tering. Viktiga resultat under projekteringen redovisas även i kapitel6. Utred ningarinomramenförentreprenadenochefterdennaredovisasikapitel Innanochunderhuvudstudieskedet Följande inledande markundersökningar och utredningar har gjorts på Elnarydområdet(seKemakta,2002förmerinformationomresultaten): Undersökningaveventuellföroreningavbetesmarkerangränsandetillimpreg neringsanläggningen;pehrs&co,1977. IVL,1981:"Nedlagtimpregneringsverk,Vislanda.Institutetförvattenochluft vårdsforskning, Leif Bruneau och Hans Midéus för Södra Skogs ägarnaab". IVL, 1988: "Vislanda Sågverk. Kartläggning av fenolföreningar i spån, jord, grundvattenochytvatten.institutetförvattenochluftvårdsforskning, ,GöranBergmanochJanKristianssonförSödraSkogsägarnaAB". Provtagningavbäck,dikeochgrundvatten samt ;J&W, J&WPehrs,Pehrs&CoochIVLpåuppdragavSödraSkogsenergi. MIFOinventering av länsstyrelsen som klassade området i den högsta riskklassen. Provtagningavvattenibrunnarår2000iSödraSkogsenergisregi. Åtgärdsförberedande undersökning av markförorening på fastigheten Elna ryd1:16,huvudstudie.rapportswp011221,swedpower,göteborg,2001. Åtgärdsförberedande utredning vid Elnaryd f d impregneringsanläggning i Alvesta kommun komplettering av huvudstudie, G Fanger, S Södergren, MElert,MPettersson,KemaktaAR200224,KemaktaKonsultAB, Förberedandeundersökningarinförprojektering Möjligheternaattanvändamåttligtförorenademassorförtäckningavendelav Alvestaskommunalaavfallsupplagutreddesunder2003ochredovisadesi: Framtagande av haltgränser för användning av massor från Elnaryd f.d. impregneringsanläggningvidsluttäckningavalvestakommunalaavfallsupplag. G Fanger, M Elert, S Södergren, Kemakta AR , Kemakta Konsult AB, PMFörtydligandetillrapport Framtagandeavhaltgränserföranvändningav massor från Elnaryd f.d. impregneringsanläggning vid sluttäckning av Alvesta kommunala avfallsupplag, Kemakta , Kemakta, , GabriellaFanger,MarkElert. Förberedelsearbeteninnanprojekteringenutfördesundersommarenochhösten 2004ochsammanfattasiföljanderapporter: SlutrapportocherfarenhetsåterföringElnarydmarksanering 23

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Syfte med pass 4 Redovisa gruppövningen Ge en grund för fortsatta arbeten hemma med utgångspunkt

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun På industritomten Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 har en träimpregneringsanläggning

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Riskreduktion åtgärdsbehov Den interna cirkulationen av arsenik i Lillesjön och risken för att sedimenten i framtiden

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 41 Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30 Plats Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Närvarande

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-situ sanering

Åtgärdskrav vid In-situ sanering Här en fin bild på en in situ teknik/metod/sanering Åtgärdskrav vid In-situ sanering Jan-Erik Lindstrand, MB Envirotek Anna-Lena Öberg-Högsta, Golder Associates AB Syfte och mål Syfte är att utarbeta en

Läs mer

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Kemakta AR 2004-10 Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Inkluderande resultat av kompletterande undersökningar av Kemakta Konsult AB SLUTVERSION

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Markundersökning inom fastigheten Sand 1:26, Salbohed, Sala kommun

Markundersökning inom fastigheten Sand 1:26, Salbohed, Sala kommun Kemakta AR 2010-05 Markundersökning inom fastigheten Sand 1:26, Salbohed, Sala kommun Huvudstudie Michael Pettersson, Lars Olof Höglund, Mark Elert, Håkan Yesilova, Håkan Svensson 22 december 2010 Box

Läs mer

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01 Uppdragen har genomförts via: Conviro AB 2002- Tomas Henrysson Miljökonsult 1998-2002 Golder Associates AB 2007-2008 (anges inom parantes) Detaljutformning av TUFFO Teknikutvecklingsprogram för förorenade

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Hur kan marken saneras?

Hur kan marken saneras? V a r j e f ö r o r e n a d j o r d ä r u n i k Hur kan marken saneras? SoilTechs analys av mark och föroreningar ger svaret M ARKSANERINGS KONSULTER SoilTech har kompetensen och resurserna SoilTech förfogar

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk

Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk Datum 2013-09-28 PM Att tänka på vid inventering enligt MIFO Fas 1 av träimpregneringsanläggningar och sågverk Följande PM behandlar några aspekter som Länsstyrelsen i Jönköpings län anser kan komma till

Läs mer

Förorenade fastigheter hur gör man?

Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Storslagen natur är något som ofta förknippas med Dalarna. Kanske är det de höga bergen och djupa skogarna som gör att många trivs

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Kalkstenstäkt i Skövde

Kalkstenstäkt i Skövde Beställare: Cementa AB Kalkstenstäkt i Skövde Förslag till kontrollprogram Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Karl Persson Författare Johan Larsson L:\Uppdrag\ - Grundvattenutredning

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt?

Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? PROMEMORIA/PM 1(9) Kontaktperson Karin Persson Miljötillsynsenheten, EBH-gruppen Särskilda tillsynsprojekt 2013 Metodstudie ansvarskoll tillsyns- eller bidragsobjekt? Denna PM utgår från ansökan om bidrag

Läs mer

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 2014-04-08 FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 1 av 18 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 5 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 5 4 ANSVARSUTREDNING... 6 5 FÖRORENINGSSITUATION...

Läs mer

Om roller i EBH-entreprenader Att svara för eller ansvara för, det är frågan. Berith Juvonen ringde och sa: Avgränsningar mm

Om roller i EBH-entreprenader Att svara för eller ansvara för, det är frågan. Berith Juvonen ringde och sa: Avgränsningar mm Om roller i EBH-entreprenader Att svara för eller ansvara för, det är frågan Björn Lindbom, SGU 2010-02-08 Berith Juvonen ringde och sa: SGU rekommenderar att entreprenören ska ta ett större ansvar, till

Läs mer

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark

STORM-kurs. Miljötekniska undersökningar av förorenad mark. 19-20 april 2007 i Stockholm. Statliga organisationer för renare mark Foto: Lars Forsstedt / ETC Bild STORM-kurs Miljötekniska undersökningar av förorenad mark 19-20 april 2007 i Stockholm Bakgrund STORM ( ) är ett nätverk för statliga organisationer som arbetar med förorenad

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010

Workshop kring vägledande domar. Sheraton 22 november 2010 Workshop kring vägledande domar från miljööverdomstolen Sheraton 22 november 2010 Avlägsna förorening 1999 Avlägsna hot spot Förorening 1969 RISK Transport- & exponeringsväg 1989 Människor och Miljö Områdesrestriktioner,

Läs mer

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning

Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Golder Associates AB Mårtenstorget 7 223 51 Lund Tel: [+46] 46 400 49 00 Fax: [+46] 46 400 49 01 http://www.golder.se PM Gamla Mejeriet i Klippan Miljöteknisk markundersökning Bryggeriet 5, Klippans kommun

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2013-01-03 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Vi skapar bättre samhällen för människor!

Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi skapar bättre samhällen för människor! Vi erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom affärsområdena: Byggprojektering Infrastruktur IT Temaplan Jag redovisar ett antal exempel som alla kommer från

Läs mer

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE 2014-09-26 Inbjudan till samrådsmöte ang Projekt Högsby-Björkshults Glasbruk kl 18.30 tisdag 7/10 i Björkshult Hej! Jag heter Samuel Bergquist och är projektledare för saneringsarbetena

Läs mer

L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N. Regionalt program. för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2015-2017.

L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N. Regionalt program. för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2015-2017. L Ä N S S T Y R E L S E N I Ö R E B R O L Ä N Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden i Örebro län 2015-2017 Publ nr: 2014:27 2 Innehåll Förord... 1 1 Mål och bakgrund... 5 1.1 Inledning...

Läs mer

Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet

Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet 1 Rapport om projektet Inventering av förorenade områden inom pågående verksamhet Bakgrund Under 2011 har ovanstående projekt samordnats genom Miljösamverkan Sydost (MSO). Projektet valdes under 2010 av

Läs mer

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version)

Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Sida 1/9 Rev. 2014-03-13 Upprättad 2004-05-06 Tidigare reviderad 2008-06-19, 2011-01-05, 2013-02-13 Råd inför undersökning enligt MIFO fas 2 (uppdaterad version) Naturvårdsverket har utarbetat en Metodik

Läs mer

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie

Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Kemakta AR 2010-13 Riskbedömning och översiktlig åtgärdsutredning för dioxinföroreningar vid f.d. Kålsäters sågverk, Säffle kommun - del av huvudstudie Karin Jonsson, Gabriella Fanger, Celia Jones och

Läs mer

Exempel på anbudsvärderingar i efterbehandlingsprojekt

Exempel på anbudsvärderingar i efterbehandlingsprojekt Exempel på anbudsvärderingar i efterbehandlingsprojekt Björn Lindbom, SGU Varför hålla på och tramsa med anbudsvärderingar när man enkelt kan handla upp den billigaste leverantören??? 1 Skräckexempel 1

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 1(9) Lisa Arnwald Storm Direkt: 010-224 86 62 lisa.arnwald.storm@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

DOM 2008-07-04 meddelad i VÄXJÖ

DOM 2008-07-04 meddelad i VÄXJÖ VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2008-07-04 meddelad i VÄXJÖ Mål nr Sid 1 (14) KLAGANDE Södra Skogsägarna ekonomisk förening, 729500-3789 351 89 Växjö Ombud: MF Södra Skogsägarna ekonomisk förening 351 89 VÄXJÖ MOTPART

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg

Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Riskbedömning av klorerade lösningsmedel i berg exempel Kv Renen, Varberg Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se 0706-937440 Klorerade lösningsmedel Omfattande användning som lösningsmedel, kemtvättmedel,

Läs mer

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 09:00 10:15 Ajournering 09:35-09:50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Hans-Inge Svensson (S), ordförande Marika Jardert (V), tjg ersättare för Birgit

Läs mer

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan 2013-01-18 Uppdragsnummer: 10163086 Upprättad av: Karin Tornberg Granskad

Läs mer

Jordens jord, om global saneringspolitik

Jordens jord, om global saneringspolitik Jordens jord, om global saneringspolitik Risk och nytta marksanera eller flytta? 26 augusti 2004 Stockholm Tomas Henrysson tomas@conviro.se Efterbehandlingsåtgärder FoU Pilotdemo Kostnad Effektivitet Riskbedömning

Läs mer

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22

FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 FÖRDJUPAD MARKUNDERSÖKNING SCHARINS INDUSTRIOMRÅDE Ursviken 2:1, Ursviken 3:22 Umeå 2002-10-21 Reviderad 2003-02-20 Fördjupad markundersökning Scharins industriområde Uppdragsansvarig: Ulf Wiklund Handläggare:

Läs mer

Riskvärdering med AHP exempel åtgärdsval för fd kemtvätt i bostadsområde

Riskvärdering med AHP exempel åtgärdsval för fd kemtvätt i bostadsområde Riskvärdering med AHP exempel åtgärdsval för fd kemtvätt i bostadsområde Fredric Engelke, Structor fredric.engelke@structor.se AHP Analytic Hirarchy Process T D H En metod som strukturerar komplexa beslut

Läs mer

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall

DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Renare Marks Vårmöte, Arlanda, 25-26 mars 2015 DCIP (Resistivitet och Inducerad Polarisation) för kartläggning av förorenad mark och avfall Torleif Dahlin 1, Esben Auken 2, Håkan Rosqvist 3 1 Teknisk geologi,

Läs mer

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 EMPIRIKON AB Vallentuna 2004-03-01, senast reviderad 2005-10-31 Jan Andersson 2 Projekt Eka, Bengtfors kommun Pm - strategi för upphandling

Läs mer

Huvudstudie Kjulaås 2:33

Huvudstudie Kjulaås 2:33 Kemakta AR 2008-31 Dnr: BF-08.016 Huvudstudie Kjulaås 2:33 Lars Olof Höglund Karin Jonsson Håkan Svensson Michael Pettersson 2009-02-19 Box 12655, 112 93 Stockholm Telefon: 08-617 67 00, Telefax: 08-652

Läs mer

Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde

Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde Stockholm Västra Götaland Skåne Förbättring av enskilda avlopp inom Norrtälje kommuns skärgårdsområde För mer information kontakta:

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013

PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 2013-03-01 PM - Särskilda tillsynsprojekt EBH 2009-2013 Sedan 2009 har det varit möjligt att ansöka om medel för särskilda tillsynsprojekt. Denna PM är en översiktlig sammanställning av tillsynsprojekten

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Små avloppsanläggningar

Små avloppsanläggningar Små avloppsanläggningar Information till den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig anläggning. Ett hushåll använder dagligen ca 1000 liter vatten som blir förorenat och måste tas omhand innan

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Verksamhet vid Setra Trävaror AB i Skutskär Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende befintlig anläggning för tillverkning av träprodukter, Älvkarleby kommun

Läs mer

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP...

ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS EN AVLOPPSANLÄGGNING?... 3 2. BESTÄMMELSER OM ENSKILDA AVLOPP... Att planera för enskilt avlopp Informationsmaterial från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen Oktober 2014 1 Innehållsförteckning ATT PLANERA FÖR ENSKILT AVLOPP... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. VARFÖR BEHÖVS

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1 Mark-och miljödomstolen 2012-01-10 meddelad i Vänersborg KLAGANDE Preem AB, 556072-6977 Preemraff Göteborg Box 48084 418 23 Göteborg Ombud: Advokat LV Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm MOTPART

Läs mer

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja

Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Föroreningar i marken arbetet i Sverige och några aktuella problem Dan Berggren Kleja Statens Geotekniska Institut & Sveriges Lantbruksuniversitet 2015-10-18 1 Markens ekosystemtjänster enligt EU:s förslag

Läs mer

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad.

Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. Jan Nilsen Sweco Karlstad. (jan.nilsen@sweco.se) Biosparging Preem, Oljehamnen Karlstad. 1 Oljehamnen Preem Biospargingområde Biospargingtest 2 Övervakning i oljehamnen Karlstad 2004: 18 rör (randzonen).

Läs mer

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande

PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande PM - Tillsynsbesök vid avhjälpande Denna PM kan användas som stöd vid planering av ett tillsynsbesök. I PM:n tas många granskningspunkter upp men den faktiska omfattningen och inriktningen av ett tillsynsbesök

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig

Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig Den här broschyren kommer att ge dig information som kan underlätta vid en planering inför nyanläggning eller en ändring av en befintlig avloppsanläggning. 1 Broschyrens innehåll: Varför ska jag rena mitt

Läs mer

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

RAPPORT. Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 KALMAR KOMMUN SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RAPPORT KALMAR KOMMUN Ljungbyholm 30:1 m.fl. UPPDRAGSNUMMER 2293032000 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SWECO INFRASTRUCTURE AB VÄXJÖ MARK OCH PLANERING ANDERS PETERSSON HENRIK MALMBERG repo001.docx 2012-03-2914

Läs mer

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande

Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande Dnr 2010/192 2011-01-17, reviderad 2011-05-10 1(7) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Detaljplan för Kv Teglet 5 och 6 Sala kommun, Västmanlands län - enkelt planförfarande P L A N - O C H G E N O M F Ö R A

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

Räddningstjänsten. Avslutade sin insats efter två dygn

Räddningstjänsten. Avslutade sin insats efter två dygn Räddningstjänsten Avslutade sin insats efter två dygn Kustbevakningen Avslutade sin insats efter 11 dygn Saneringsplanen Inventering Varför är vi inte på alla ställen just nu? Mer än 20000 m 1 sanerare

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer