SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING"

Transkript

1 1(40) SAMRÅDSHANDLING Dnr :2 Tillhör karta dnr :1 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

2 2(40) INNEHÅLL PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 HANDLINGAR 3 UPPDRAG 4 UPPDRAG 5 PLANPROCESS 5 PRELIMINÄR TIDPLAN 5 PROJEKTSTYRNING 5 BAKGRUND 5 PROGRAMSKEDET 6 PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING 7 BEHOVSBEDÖMNING AV MKB 7 PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 7 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 7 ÖVRIGA UTREDNINGAR OCH ANGRÄNSANDE PROJEKT 8 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 9 IDÉN/VISIONEN 9 HISTORIK 10 BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH VERKSAMHETER 10 NY BEBYGGELSE 16 OFFENTLIGA MILJÖER OCH MÖTESPLATSER 20 STADSBILD OCH KULTURMILJÖ 23 TRAFIK OCH GATUMILJÖ 27 NATUR OCH GRÖNOMRÅDEN 31 TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET 32 TEKNISK FÖRSÖRJNING 32 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH GRUNDVATTEN 34 KONSEKVENSER 37 SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING AV MKB 37 SOCIALA ASPEKTER 38 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 39 ORGANISATORISKA FRÅGOR 39 AVTAL 39 UTBYGGNAD 39 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 39 EKONOMISKA FRÅGOR 40 TEKNISKA FRÅGOR 40 Perspektivet/fotomontaget på försättssidan föreställer Östra Boulevarden med det nya handelskvarteret och ny gestaltning av boulevarden. White Arkitekter AB.

3 3(40) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planen är att pröva möjligheten till en handelsgalleria samt bostäder inom området. Avsikten med ytterligare handelslokaler i centrala staden är att stärka stadskärnan som helhet. Förslaget innebär att det inom området kallat Östra centrum uppförs en ny handelsgalleria med butikslokaler, caféer, restauranger, biograf mm. Parkeringsbehovet löses genom inbyggda parkeringsdäck över butiksvåningarna. Gallerian uppförs i två våningar och placeras utmed Östra Boulevarden. Mot Östra Boulevarden öppnas butiksentréer och gatan omvandlas till en gågata med ett genomgående cykelstråk. Nya mötesplatser skapas i torg- och platsbildningar runt om kvarteret - vid gågatan, busshållplatsen och i kanalparken. Mot kanalen skapas en kanalpark med plats för lek, vistelse, uteserveringar och promenad. I kanalparken ner mot vattnet placeras ett antal punkthus med bostadslägenheter. I bottenvåningen ges utrymme för lokaler, t ex butik, café. Parkering för bostäder placeras under handelsgallerian. En ny gångbroförbindelse byggs över kanalen mot konserthuset och biblioteket. Kanalgatan föreslås omgestaltas i delen mellan kulturkvarteret och Östra centrum för att stärka och synliggöra kopplingen mellan centrum och östra stadsdelen. Ett kulturstråk och kanalstråk utvecklas. I södra delen av området, vid Södra Kaserngatan, anläggs en stor busshållplats i samband med att resecentrum flyttas till järnvägsstationen och Kristianstadslänken (ett parallellt pågående kollektivtrafikprojekt) genomförs. Därmed kommer Östra centrum också att ha ett mycket gott läge i förhållande till kollektivtrafik. HANDLINGAR Handlingarna består av: Plankarta, med planbestämmelser D :1 Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) D :2 White, bearbetat förslag Bilaga A Hälsokonsekvensbeskrivning Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning (med bilagor) Övriga handlingar: Program D :1 Behovsbedömning av MKB D :2 Redogörelse för programsamråd D :3 Förslag Östra centrum, White arkitekter Bilaga 1 Trafiktekniskt PM, WSP Bilaga 2 Bedömning av hälsokonsekvenser Bilaga 3 Grundkarta Fastighetsförteckning Förteckning över samrådskrets

4 Flygbild vy över centrala Kristianstad sett från väster med Tivoliparken i förgrunden, mot planområdet i öster. Planområdet markerat med streckad röd linje. 4(40)

5 5(40) UPPDRAG Kommunstyrelsen gav Byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja program och planarbete. Byggnadsnämnden godkände program för Östra centrum som underlag för fortsatt detaljplaneläggning. PLANPROCESS Processen för en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande med antagande av kommunfullmäktige efter plansamråd och utställning. Detta planärende befinner sig nu i plansamrådsskedet. Plansamråd kommer att hållas under februari Programsamråd Plansamråd Utställning Antagande LAGA KRAFT Genomförande Preliminär tidplan Uppdrag Kommunstyrelsen december 2007 Programgodkännande Byggnadsnämnden Godkännande för samråd Byggnadsnämnden Godkännande för utställning Byggnadsnämnden Godkännande efter utställning Byggnadsnämnden Antagande Kommunfullmäktige november 2009 Laga kraft (tidigast) december 2009 Projektstyrning I projektet finns en styrgrupp (politiker, förvaltningschefer och Steen & Ström), projektgrupp (referensgrupp med tjänstemän från olika kommunala förvaltningar) och en arbetsgrupp (representanter från stadsbyggnadskontoret, White arkitekter, C4 Teknik samt mark- och exploatering). BAKGRUND Idén om Östra centrum har sin början i den handelsutredning som gjordes av Nordplan i mars Av denna framgick att centrala Kristianstad behövde tillföras fler handelsytor för att staden skulle fortsätta att vara en livskraftig handelsstad i regionen. Staden behövde fler moderna, rationella och tillgängliga handelsytor för att kunna öka omsättningen och dra åt sig mer handel i form av nya butikskedjor mm. Utredning låg sedan som grund för framtagande av en handelsstrategi som antogs i kommunfullmäktige i augusti Handeln är en viktig del av Kristianstad stad och dess attraktivitet. En allt hårdare regional konkurrens gör det nödvändigt att handelsstaden Kristianstad förstärks för att kunna erbjuda ett fullgott utbud i nordöstra Skåne. Kristianstad ska utvecklas till en stark handelsplats i regionen och utbyggnadsordningen av handeln ska starta med centrala staden. Centrumnära lägen för handelsetableringar studerades och området för Östra centrum, som med sitt mycket centrala läge med närhet till kollektivtrafik mm och dessutom till största delen kommunägd mark, fanns vara mycket lämpligt.

6 6(40) Under början av 2007 gick därför kommunen ut och annonserade en förfrågan för att finna lämpliga intressenter till att genomföra och förvalta en sådan etablering inom området. Efter en utvärdering av de inkomna intresseanmälningarna fick Steen & Ström erbjudandet att medverka och en avsiktsförklaring skrevs och godkändes. Därefter beslutade kommunstyrelsen i december 2007 att ge uppdraget åt byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret att påbörja program och planarbete. Programskedet Till grund för planarbetet arbetades under vår/sommar 2008 ett programförslag fram. Detta godkändes efter samråd av byggnadsnämnden som underlag för den fortsatta detaljplaneläggningen. Syftet med programmet var pröva och diskutera möjligheten att uppföra en anläggning för handel, restauranger, biograf, busshållplats, parkering och bostäder i östra delen av centrala Kristianstad med avsikten att stärka och utveckla centrumhandeln. Samband och stråk mellan det nya området och befintliga stadskärnan, Östermalm och konserthall/bibliotek var viktiga utgångspunkter vid utformningen av förslaget, liksom kanalstråket. Ytterligare en viktig del i projektet var det pågående arbetet med Kristianstadslänken med en stor hållplats i anslutning till området.

7 7(40) PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING Planområdet omfattar ett område i centrala Kristianstad mellan Östra Boulevarden, Nya Boulevarden, Södra Kaserngatan och Kanalgatan. Denna del kallas i fortsättningen Östra centrum. Planområdet omfattar ca m 2. Planområdet omfattar redan idag ianspråktagen mark i centrala Kristianstad. Inom området finns Domus med bland annat livsmedelsaffär och systembolag, biograf, resecentrum med bussterminal och stora parkeringsytor samt delar av kanalen. Marken inom området är till största delen i kommunal ägo. Fastigheterna Kristianstad 4:44 (biografen Kosmorama), Domus 1 (Domus) och Kristianstad 4:43 (McDonalds) är i enskild ägo. BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Enligt bestämmelserna i 5 kap 18 plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 miljöbalken (MB) skall en miljöbedömning göras av detaljplaner om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret gjorde i samband med programskedet en behovsbedömning och kom där fram till att en MKB för detaljplan behöver upprättas för att kunna göra en samlad bedömning av vilken inverkan ett genomförande av planen medför, med särskild inriktning på påverkan från den förändrade trafiken i förhållande till boendemiljöer. Behovsbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning är avstämd med länsstyrelsen i tidigt samråd i samband med programsamrådet. PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Tidigare ställningstaganden Riksintressen och andra förordnanden Området ingår i riksintresseområde för kulturminnesvård för centrala Kristianstad. Riksintresset utgörs främst av den bevarade 1600-tals stadsplanen som fortfarande är tydlig i stadens struktur. Fördjupad översiktsplan (FÖP) En fördjupad översiktsplan för centrala Kristianstad är för närvarande föremål för utställning. I denna behandlas det aktuella planområdet särskilt och pekas ut som ett utvecklingsområde för handel. Där talas om vikten av att centrum är attraktivt, levande och tillgängligt. Målsättningar finns om att minska barriäreffekter, framhäva vattnet i stadsmiljön, skapa nya offentliga rum och mötesplatser, utveckla kanalstråket, utveckla kulturinstitutionsstråket, skapa fler bostäder och utveckla handeln. Östra centrum pekas ut som en viktig satsning för att stärka handeln i centrala staden vilken är en viktig resurs för kommunen. FÖP:en behandlar även tolkningen av riksintresset och talar där om att detta består av tre viktiga delar; renässansstaden, stadens årsringar och staden vid vattnet Detaljplan Området är sedan tidigare planlagt för parkering, handel och biograf samt bussterminal. Utmed kanalen är marken planlagd för parkändamål inkl. gång- och cykelväg. Totalt finns det 5 gällande detaljplaner i olika delar av området från 1947 fram till 2000.

8 8(40) Skyddsområden Centrala Kristianstad, inklusive planområdet, ligger i dag inom ett skyddsområde för de kommunala grundvattentäkter som ligger vid vattenverket och utmed Västra Boulevarden. Dessa täkter planerar C4 Teknik att stänga inom några år på grund av riskerna från föroreningar från den närbelägna Härlövstippen, men även från centrala staden. Skyddsområdet kommer då att upphävas. Övriga utredningar och angränsande projekt Handelspolicy En handelsstrategi för Kristianstad togs fram Denna ligger till grund för satsningen på en centralt belägen handelsgalleria, Östra centrum. Anläggande av skyddsvallar Sedan 2002 pågår det praktiska arbetet med att permanent skydda staden genom att ersätta och komplettera de gamla invallningarna och pumpstationerna. Vallarna utformas för att klara ett av SMHI beräknat högsta flöde i Helge å med maximalt ogynnsamma förutsättningar när det gäller nederbörd, snösmältning och markvattenförhållanden. Hänsyn vid utformningen har också tagits till effekterna av pågående klimatförändringar. Sedan april 2008 är hela östra sidan om Helge å skyddad genom fem kilometer vallar och tre pumpstationer. C4 Teknik, Räddningstjänsten och Räddningsverket samarbetar kring att skydda staden mot översvämningar. Kristianstadslänken Parallellt med Östra centrum pågår arbete med att utveckla ett bättre kollektivtrafiksystem i centrala Kristianstad. Detta innefattar prioritering av bussar på vissa gator, egna busskörfält, ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen och ett större hållplatsläge där resecentrum ligger idag.

9 9(40) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Idén/visionen Idén med Östra centrum är att komplettera och stärka centrala Kristianstad genom att uppföra en handelsgalleria. Även komplettering med centralt belägna bostäder utmed kanalen och en allmänt tillgänglig kanalpark föreslås. Förslaget innebär att området bebyggs med ca m 2 handelsyta (exkl. biografen) varav ca m 2 butiksyta i två plan och ca 860 p-platser i två plan över handelsvåningarna. Ca 100 lägenheter föreslås i 6 punkthus utmed kanalen. I plan 0 under handelskvarteret placeras ytterligare ca 230 parkeringsplatser, varav 90 till bostadslägenheterna och resterande 140 till handelskvarteret. Härifrån sker också en del av inlastningen till butikerna i handelskvarteret. Området har god tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar mitt i centrala staden. Områdets utformning är en viktig länk i att skapa en öst-västlig koppling mellan centrala staden och de östra stadsdelarna. En ny gångbroförbindelse över mot kulturkvarteren och Kanalgatan skapas. Östra Boulevarden föreslås bli en gågata och utmed kanalens båda sidor skapas en kanalpark med allmän tillgänglighet. Även gestaltningen av bebyggelsen ska uppmärksamma och synliggöra kopplingen över kanalen genom möjligheter till genomsikt och rörelse. Strukturen i det nya området tar sin utgångspunkt ur rutnätsstadens uppbyggnad. Kulturkvarteren Kanalgatan Östra Boulevarden Den röda pilen visar stråket genom byggnaden från centrum via nya gångbroar över kanalen vidare till kulturkvarteren. Illustration White arkitekter AB. (Se även illustrationen på sidan 26 alternativt på plankartan).

10 10(40) Historik Östra salutorget Området för det planerade Östra centrum var från stadens grundande fram till 1800-talets mitt en del av fästningsvallen och utanförliggande sankmarker runt staden. När vallarna på 1800-talet började rivas och sankmarken fylldes ut i anslutning till detta kunde staden vidga sina gränser. Kanalen utmed Kanalgatan grävdes ut 1864 utanför utfyllnaden som gjordes i samband med rivning av vallarna. Östra sidan av staden blev inte lika snabbt utbyggd som den västra efter rivning av befästningsvallarna i mitten av 1800-talet. Länge angränsade Östra Boulevarden till industrier och fattiginrättning. Norr om nuvarande Nya boulevarden uppfördes 1860 stadens första gasverk. På ytan mellan nuvarande Nya Boulevarden i norr (1874 igenlagd tvärkanal genom staden) och Södra Kaserngatan bildades en stor öppen yta som övertog en stor del av Stora Torgs och Lilla Torgs marknader. Detta Östra Salutorg delades in i olika avsnitt med skilda funktioner; fisktorg, köttorg och hästtorg för kreaturshandel. Området innehöll även packhus och handelsmagasin. Fram till 1919 lade fiskebåtar från Åhus och Yngsjö till utmed kanalen i områdets norra del för försäljning av fisk på det s k Fisktorget. Inom områdets södra del förlades häst- och kreaturshandeln. I denna del fanns fram till sekelskiftet även diverse skjul och byggnader tillhörande stadens fattigvårdsinrättning. Mellan åren fanns här också en s k pudrettlada (latrinhantering som sköttes av stadens fattighjon) invigdes busstationen, numera resecentrum uppfördes inom områdets norra del ner mot kanalen en saluhall för att få en mer hygienisk hantering av kött och fisk. Saluhallen revs 1929 till förmån för en ny saluhall i ett läge närmare Östra Boulevarden. Denna senare saluhall revs I mitten av området, ungefär där Domus idag är beläget, låg från slutet av 1890-talet fram till 1905 en uteservering, kallad Nykterhetsträdgården. År uppfördes Domus med intilliggande parkeringsdäck. Konserthuset och stadsbiblioteket Konserthuset i skånsk borggårdsarkitektur stod klart1936 som en tillbyggnad till Tekniska skolan, som uppfördes i nationalromantisk stil Byggnaderna är uppförda i rött tegel och stilen är inspirerad av sekelskiftets samt renässansens tegelarkitektur. Biblioteket inrymdes 1915 i anslutning till Tekniska skolan och 1936 utökades lokalerna i samband med tillbyggnaden av konserthuset blev det centralbibliotek stod den nuvarande biblioteksbyggnaden vid Föreningsgatan klar. För närvarande pågår arbete med att skapa en ny entré till konserthuset och biblioteket. Denna placeras där den befintliga passagen in mot bibliotekstorget finns idag. Med denna nya placering stärks kopplingen in mot centrum, men även fortsättningsvis möjliggörs en passage genom byggnaden från Kanalgatan till bibliotekstorget. Nuvarande entré från bibliotekstorget behålls också men i en ny tillbyggnad. Befintlig bebyggelse och verksamheter Inom planområdet ligger idag Domus innehållande butiker som Konsum, Claes Ohlsson, Apoteket, Systembolaget, Stadium mm. I anslutning till Domus uppfördes 2000 en biografbyggnad, Kosmorama, med en matservering (Burger King) i bottenvåningen. I norra delen av området ligger en öppen parkeringsyta. I södra delen av området ligger resecentrum med bussterminal och vänthall och i anslutning till detta även kiosk och matservering (Mc Donalds).

11 11(40) Östra Boulevarden Utmed Östra Boulevardens västra sida ligger tätt bebyggda stadskvarter med 4-5 våningar. I bottenplan ligger flera butiker och våningarna ovanför rymmer kontor och bostadslägenheter. Byggnaderna är uppförda under olika tidsepoker och i olika arkitekturstilar. Från 1800-tals paradvåningar till och 70-tals bostads- och kontorsbyggnader. Fasadliv utmed Östra Boulevarden vid den norra delen av parkeringsytan. Framför Kosmorama och parkeringsdäcket. Framför Domus, vid Döbelnsgatan och Cardellsgatan. Mellan Tivoligatan och Döbelnsgatan. Fasadliv utmed Östra Boulevarden mellan Södra Kaserngatan och Tivoligatan.

12 12(40) Utmed Östra Boulevardens östra sida är bebyggelsen glesare med Domus och Kosmorama som solitära, dominerande byggnader i en i övrigt öppen parkeringsmiljö. Östra Boulevarden har två trädrader som följer utmed hela gatans längd från norr till söder. Träden är av varierande ålder och storlek, med de äldsta huvudsakligen på gatusträckningarna norr och söder om planområdet. Framför Domus har en plats/torgbildning skapats. Från Östra Boulevarden finns idag utblickar mot kanalen och bebyggelsen i öster. Platsbildningen på Östra Boulevarden framför Domus. Östra Boulevarden söderut från korsningen Nya Boulevarden. Dagens passage och utblick genom området, mellan Domus och Kosmorama ner mot Amaliabron (gångbro över kanalen). Utblick från Döbelnsgatan vid Resecentrum mot Östermalm. Resecentrum från Södra Kaserngatan, södra entrén till bussterminalen.

13 13(40) Kulturkvarteren och Östermalm Området öster om kanalen, Östermalm, har en mer varierad och oregelbunden bebyggelsestruktur. Där ligger Konserthuset i skånsk borggårdsarkitektur samt stadsbibliotek i tidstypisk senmodernistisk stil. Här har även Komvux lokaler. I anslutning till konserthuset och stadsbiblioteket finns planer på att bygga till en ny entré för att samordna gemensamma funktioner och ge plats åt ett café mm. Kopplingen mellan detta kulturkvarter och Östra centrum är en viktig fråga som hanteras i utformningen av förslaget. Passagen från Kanalgatan mellan konserthuset och biblioteket, där en ny entré- och cafébyggnad planeras. Konserthuset sett från Kanalgatan. Bilden till vänster: Förslag till tillbyggnad för en genomgående gemensam entré till konserthus och bibliotek.perspektiv över den västra entrén mot Kanalgatan. UULAS Arkitekter AB. Östermalm är en stadsdel som växte upp under sent 1800-tal tidigt 1900-tal i en stenstadsarkitektur. Bostadshusen har ofta en mer publik bottenvåning med mindre butiker. Byggnaderna är överlag mellan 5-6 våningar. Det gamla lasarettsområdet har också en öppnare struktur och en park/platsbildning ut mot Kanalgatan. Från Östermalm och Kanalgatan finns vyer in mot Östra Boulevarden, framförallt i den norra delen, vid Konserthuset.

14 14(40) Utblick från Konserthuset in mot centrum och Östra Boulevarden. Kanalgatan förbi gamla lasarettsområdet. Planområdet sett norrifrån, från Kanalgatan i korsningen med Nya Boulevarden.

15 15(40) Planområdet sett västerifrån, från Nya Boulevarden vid korsningen med Östra Boulevarden. Centrum Väster om planområdet ligger Kristianstad centrum med bevarad ursprunglig stadsplan från 1600-talet. Karaktäristiskt för stadsbilden är gatornas rutnätssystem samt ett rikt, varierat byggnadsbestånd i en måttlig skala och med en tydlig historisk förankring. Framtidens hus vid Lilla Torg (7 vån) utmärker sig med sin större skala. Stadsplanens rektangulära form med gator i nord-sydlig riktning bildar långa siktlinjer genom staden. Domus köpcentrum utgör fonden i en siktlinje från Lilla Torg. Vy från Lilla Torg och Cardellsgatan mot Domus.

16 16(40) Ny bebyggelse Handelskvarter Handelsbyggnaden med två handelsplan placeras utmed Östra Boulevarden och utformas med en kvartersstruktur om 5 handelskvarter i en samlande yttre byggnadskropp med invändiga publika gågator och stråk. Uppbyggnaden av handelshuset tar upp den befintliga kvartersstadens formspråk i något friare tappning. Byggnaden sträcker sig från norr till söder mellan Nya Boulevarden ner till Södra Kaserngatan. Över handelsvåningarna placeras två våningar för parkering. Höjdmässigt relaterar handelskvarteret till den befintliga bebyggelsen utmed västra sidan av Östra Boulevarden. Perspektiv norrifrån över Östra Boulevarden som den föreslås. Bild White arkitekter AB Handelskvarterets gestaltning ansluter till den befintliga stadsmiljön avseende höjdskala och strukturuppbyggnad. Kvartersstadens rutnätsmönster fångas upp i det nya handelskvarteret fast i en något friare tolkning. Då tomten sluttar ner mot kanalen tas höjdskillnaderna upp inom byggnaden. Se sektionerna nedan. Sektion genom kvarteret i det genomgående stråket. Bild White arkitekter AB.

17 17(40) Sektion genom kvarteret och Kosmorama. Bild White arkitekter AB. Östra centrum nås via entréer från alla väderstreck. En viktig riktning är mot norr - Stora torg och järnvägsstationen med framtida samlat resecentrum. Övriga entrélägen föreslås mot öster i stråket mot kulturkvarteret och söderifrån vid det stora hållplatsläget i Kristianstadlänkens sträckning. Huvudentrén till Östra centrum placeras mitt på den nya gågatan, Östra Boulevarden, i fonden av Lilla Torg. Innanför öppnar sig ett stort torgrum i två plan som har flera olika nivåer och terrasseringar ner mot kanalen och östra sidans kulturkvarter. Detta öst-västliga stråk ska i plan 1 vara tillgängligt för allmänheten och hållas öppet hela dygnet då det är ett viktigt stråk och en viktig koppling mellan centrum och Östermalm. Mellan handelskvarteren skapas även ett invändigt nord-sydligt stråk. Detta stråk får inte samma dignitet som det öst-västliga avseende allmän tillgänglighet då de nord-sydliga kopplingarna inom planområdet i övrigt är fler och inom kortare avstånd Östra Boulevarden och kanalstråket. Genom byggnadskroppen skapas genomsikt i partier kring entréer för att genom byggnaden kunna få utblick ner mot kanalen. Med en relativt grund byggnadskropp och medvetet arbete med att skapa genomsikt i fasad och vattenspeglar för att förmedla känslan av närhet till kanalen är avsikten att bibehålla och stärka kontakten österut, visserligen i en annan form. Taket över de invändiga gångstråken utförs i glas så att dagsljuset kan nå ner i byggnaden. Modellbild: White Arkitekter AB.

18 18(40) Utmed Östra Boulevarden placeras butiker med entréer ut mot gågatan för att bibehålla och utveckla stadslivet där. I vissa fall kommer butiker/restauranger rikta sig både utåt mot Östra Boulevarden och inåt gallerian och några enbart inåt det interna galleriastråket. Domus föreslås inte sparas medan biografen Kosmorama bibehålls och inarbetas i kvarterstrukturen. Handelskvarteret inrymmer lokaler för livsmedelsbutik, systembolag, biograf och övriga butikslokaler, caféer mm i två plan. Totalt rör det sig om ca m 2 handelsyta (exkl. biografen) varav ca m 2 butiksyta. Livsmedelsbutikens placering i byggnaden diskuteras för närvarande i två alternativa lägen, antingen i den södra delen av kvarteret eller i den norra delen. Illustration över livsmedelsbutikens möjliga placeringar inom handelskvarteret. Översta bilden visar det södra läget. Bild: White Arkitekter AB. Parkering och varutransporter Parkering för besökande till anläggningen föreslås i två plan över handelsvåningarna, med ca 860 platser, samt ca 140 platser i plan 0 under handelsvåningarna. Totalt ca 1000 platser. Genomgående inoch utfarter till parkeringen placeras både mot norr, Nya Boulevarden, och söder, Östra Boulevarden/Södra Kaserngatan. Inlastningen till butikerna sker antingen från öster i plan 1 över kanalen (via föreslagen ny bro som ersätter den befintliga) eller via nedfarter i norr och söder i plan 0. Inlastningen från plan 0 innebär att varorna kommer tas upp till butikerna underifrån via särskilda distributionsgångar och hissar. Två alternativa brolägen för varutransporterna diskuteras och därmed två olika lägen för ett av bostadshusen utmed kanalen (se plankartan).

19 19(40) På kvartersmarken mellan handelsbyggnaden och bostadshusen ska marken vara framkomlig för utfart till de föreslagna bostadsfastigheterna utmed kanalen. Detta för att dessa fastigheter ska kunna nås av transporter till ev butiker i bottenplan, flyttbilar, färdtjänst och räddningsfordon. Bostäder Utmed kanalen placeras 6 bostadshus (punkthus) i 5-12 våningar, med sammanlagt ca 100 lägenheter. Bostadshusen utformas som slanka byggnadskroppar i mellan 5-7 våningar samt ett punkthus i 12 våningar som ytterligare markerar den nya kopplingen över kanalen mot kulturkvarteret. I bottenvåningarna ges möjlighet att inrymma t ex butikslokaler, caféer etc för att skapa en levande miljö kring vattnet och kanalstråket. Parkeringen för de boende, ca 90 platser, placeras i handelskvarterens plan 0. Dessa nås direkt från särskilda upp/nedgångar placerade i handelskvarterets östfasad. Bostadshusen utformas som slanka volymer där byggnaderna kan ha olika karaktär och kan variera i material och fasaduttryck. Placeringen av bostadshusen 4 meter från släntkrön ner till kanalen möjliggör utveckling av kanalpromenaden längs vattnet och att flertalet av de befintliga träden kan sparas. Perspektiv från Kanalgatan norrut över de föreslagna bostadshusen längs kanalen. Bild White arkitekter AB.

20 20(40) Byggnadsteknik och energi Grundläggning av byggnad ska ske med godtagbar teknisk lösning med avseende på risken för förhöjda grundvattennivåer i området. Vid placering av tekniska system t ex elinstallationer, bör hänsyn tas till risken för högt grundvatten och ev översvämning, antingen genom att de placeras tillräckligt högt eller görs vattentåliga. Vid ny- och ombyggnader under +3 m ska möjlighet finnas att rädda sig själv och hjälpbehövande personer undan en snabbt stigande vattennivå, exempelvis upp på ett andra våningsplan. Grundkonstruktionen ska även utföras radonskyddande då planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Vid val av material och utformning av byggnaderna bör energieffektiva material och utförande eftersträvas, liksom uppvärmning med förnyelsebara energikällor. Vid materialval och utformning bör en god energibalans eftersträvas för att undvika behov av extraordinära uppvärmnings- och kylanläggningar. Planbestämmelse införs om att byggnads uppvärmningssystem ska medge värmeförsörjning med alternativa energislag och att uppvärmning med direktverkande el inte får ske. Byggnaden föreslås anslutas till fjärrvärme och om möjligt även fjärrkyla. Offentliga miljöer och mötesplatser Mötesplatser har en viktig funktion och del i staden. I området skapas både yttre och inre torg, mötesplatser och stråk. Då Östra centrum är en etablering mitt i befintlig stadsstruktur och stadskärna innebär det att området måste inpassas i staden både avseende skala och formspråk men också de allmänt tillgängliga yttre miljöerna, de offentliga rummen, som en stad innehåller. Inom planområdet föreslås både nya offentliga rum skapas och befintliga utvecklas. Nedan beskrivs dessa var och en för sig lite mer detaljerat. Kulturtorg och kulturstråk Mellan kulturkvarteret (biblioteket och konserthuset) över Kanalgatan och en ny gångbro över kanalen fram till den östra entrén till handelskvarteret skapas ett viktigt stråk och plats här kallat kulturtorget. Detta föreslås uppmärksammas genom särskild gestaltning och val av såväl markmaterial som möblering och innehåll, t ex konstverk, belysning, sittplatser men även genom att placera publika och kulturorienterade verksamheter hitåt och ge möjligheter för olika evenemang och happenings. Biografen berikar torget genom placering av entrén härifrån. I läget mellan Östra centrum och den nya konserthusentrén placeras två nya gångbroförbindelser som en del i att öka sambandet med östra stadsdelen och centrum och som en länk i kulturinstitutionsstråket mellan kommande Naturum, Stora Torg, regionmuseet/konsthallen, konserthuset och biblioteket men även genom centrum bort mot Tivoliparken och teatern.

21 21(40) Busstorg I den södra delen utmed Södra Kaserngatan placeras en stor och välfrekventerad hållplats i Kristianstadslänken och en viktig plats för Östra centrum. En särskild körbana för gång- och cykeltrafik föreslås markeras upp norr om hållplatserna för att säkerställa framkomligheten för cyklister i öst-västlig riktning. Busstorget med hållplatslägen utmed Södra Kaserngatan och kontakten mot södra entrén till Östra centrum. Bild White arkitekter AB Handelstorg och koppling till befintliga centrum Mellan hållplats och den södra entrén till handelskvarteret, inom kvartersmark, föreslås en platsbildning, med möjlighet till uteserveringar, cykelparkeringar, vistelse och rörelse. Inom denna yta tillåts skärmtak uppföras mellan hållplatsläget och handelsentrén. Framför huvudentrén till handelskvarteret mot Östra Boulevarden, vid fonden av Cardellsgatan, föreslås också en platsbildning skapas. Placeringen av entrén och en öppen yta/plats i detta läge är för att knyta samman Östra centrum med den centrala stadens handelsliv och gågator i det starka handelsstråket till och från Lilla Torg. Bilden till höger visar med streckad linje stråket genom handelskvarteret från Cardellsgatan över kanalen mot kulturkvarteren.

22 22(40) Kanalpark/kanalstråk Ett nytt offentligt grönt parkrum, kanalparken, vidareutvecklas kring kanalen med möjlighet att röra sig genom området i nord-sydlig riktning. Mellan bostäderna och kanalen anläggs ett allmänt tillgängligt stråk, en omgestaltning och förbättring av det stråk som finns utmed kanalen här idag. Här skapas i anslutning till de nya gångbroarna och kulturtorget nya platser vid vattnet genom t ex sittrappor tillgängliga för de boende i området och övriga invånare och besökare i staden. I övrigt föreslås en fortsatt grönskande miljö. Flertalet av de befintliga träden utmed kanalen bevaras. Utsnitt av kanalrummet med parkmiljön, bild White arkitekter AB. Östra Boulevarden Östra Boulevarde föreslås bli en gågata med ett fortsatt genomgående cykelstråk. Ett nytt grepp kring utformning av markbeläggning, olika zoner för rörelse (till fots, på cykel) eller vistelse (sittplatser, uteserveringar) planteringar och cykelparkeringar tas. Befintlig trädrad i avsnittet vid Östra centrum föreslås dock att ersättas med en ny trädrad mer mot mitten av gaturummet. Gestaltningen av gågatan ska göras så att boulevardkaraktären bibehålls. (Se även bilaga A) Utsnitt av Östra Boulevarden, bild White arkitekter AB.

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN

förslag FÖRSLAG ÖSTRA CENTRUM KRISTIANSTAD /16 ÖSTRA CENTRUM PROCESSEN ÖSTRA CENTRUM Uppgiften har varit att ta fram ett förslag på utformningen av Östra Centrum i Kristianstad på uppdrag av Steen & Ström och i samarbete med Kristianstads kommun. Tomten skall innehålla 36-38.000

Läs mer

Antagandehandling 2011-08-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Dnr PLAN 08-0060:13

Antagandehandling 2011-08-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Dnr PLAN 08-0060:13 1(41) Antagandehandling 2011-08-19 Dnr PLAN 08-0060:13 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Illustration av

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10)

V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) 29 5. 5.1 V Boulevarden S Kaserngatan (alt 10) Bussgatans utformning Framkomlighet Separat bussgata utmed hela sträckningen tillsammans med signalprioritering i korsningar med övrig trafik möjliggör en

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Detaljplan för del av Torsken 3

Detaljplan för del av Torsken 3 SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-11-22 SBN/2011:220 Samrådshandling Planbeskrivning Detaljplan för del av Torsken 3 inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2012 Handlingar Utöver

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng

GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng GESTALTNINGSFÖRSLAG Norra och södra torget, Kristinehamn 4 oktober 2016, Marie Janäng PLATSEN Ett torg på vattnet Det som är unikt för Kristinehamns torg är att det är ett torg runt ett vattendrag. Varnan

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23.

NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. Arkitekt SAR/MSA Kent Eriksson DETALJPLAN FÖR FASTIGHETERNA NORSJÖ DEL AV 56:22 OCH 56:23. NORSJÖ SAMHÄLLE, NORSJÖ KOMMUN VÄSTERBOTTENS LÄN Busstationstomten före branden GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-29

Läs mer

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl.

detaljplan för Pentagonen 1 m.fl. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011-109 Antagandehandling Tillägg till plankarta med bestämmelser Tillägg till planbeskrivning Särskilt utlåtande efter samråd och granskning Ändring av

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET 56 och 20 inom Sandbacka Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00169 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna VÄSTRA BÄCKGÄRDET

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3 1(7) Antagandehandling 2011-08-19 Dnr PLAN 08-0060:14 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM Centrala Kristianstad, Kristianstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 3 En tredje utställning

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö

datum PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö datum 2016-04-08 diarienummer 2013-00346 ÄDp 5375 SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Ändring genom tillägg till del av DP 4136 för södra delen av Toftanäs industriområde i Husie i Malmö INLEDNING Då planförslaget

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun

Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Kopparslagaren i Sävsjö Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser (separat karta) denna planbeskrivning

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET. Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET PM Kristianstads kommun Stadsbyggnadskontoret 2013-06-14 Uppdrag: 241428, Trafikutredning Hammarshusområdet Titel på PM: Status: GÅNG- OCH CYKELSTRÅK I HAMMARSHUSOMRÅDET

Läs mer

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun 317 Detaljplan för del av kv Siken, tomt nr 3, Gamla brandstation, Lidköpings kommun Angande SBN 2010-06-22 84 Laga kraft 2011-01-15 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 2 Originalkarta I format A2 3 PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2.

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun. Dnr. Plan.2012.2. Dnr. Plan.2012.2 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Kvantumvallen, Del av fastigheten Vägskälet 17 m.fl. Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm

Läs mer

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd

Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Kv. Krusmyntan, äldreboende vid Basilikagränd Del av Näsby 4:1469 samt del av Basilikan 1

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser för fastigheten Kolmilan 5 inom Obbola i Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning samrådshandling Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2014/00386 Datum: 2015-11-25 Handläggare: Sandra Thomée Ändring av stadsplan 2480K-P O A1/4, genom tillägg till planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården.

Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Analys av placering inför eventuell tillbyggnad på Södertorpsgården. Södertorpsgården är ett seniorboende i nördöstra Hyllie. Inför en eventuell utökning med trygghetsboende studeras olika placeringar

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum)

Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Program SKÄRPIPLÄRKAN 1 (Sandsbro centrum) Nya ägare till Sandsbro centrum vill utveckla området genom att bl.a. riva en del av befintlig byggnad och bygga ett nytt bostadshus. Mellan 20-25 nya lägenheter

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst

Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN. ICA Nyhamnsläge, från sydväst Dnr KS/2013/812 PLANUTREDNING ELESHULT 8:40, NYHAMNSLÄGE, HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ICA Nyhamnsläge, från sydväst 2013-12-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Antagen av KF Vunnit Laga Kraft

Antagen av KF Vunnit Laga Kraft Planområde KV HUMLAN KV BIET KV GETINGEN Detaljplan för Kv HUMLAN 3 m.fl. Brattberget, Arboga kommun, Västmanlands län. Tillbyggnad av livsmedelsbutik. Antagen av KF 2006-10-26 Vunnit Laga Kraft 2006-12-04

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan

Bebyggelseförslag. Södertälje stadskärna 2009-2029 Program. Stadskärnan Södertälje stadskärna 2009-2029 Program Bebyggelseförslag Stadskärnan 1 1. Mötet med stadskärnan från Mälarbron bör i framtiden få en mer stadslik utformning, där framförallt omdaningen av Turingegatan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan. del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDL1NG 1 (7) Detaljplan för korsning av järnvägen via Norregatan del av Eslöv 51:4, del av Eslöv 51:5 och del av Eslöv 53:4 Eslövs kommun, Skåne län Norregatan,

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Knislinge Resecenter

Detaljplan för Knislinge Resecenter Dnr: KS 2011/447.343 LAGA KRAFT 2014-10-25 Antagen i KS 2014-10-01 150 Planbeskrivning Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län www.ostragoinge.se

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26

Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Kv Herkules och Oden i Trelleborg 2014.06.26 Trafik- och konsekvensbeskrivning Inledning Denna beskrivning av trafiken och dess konsekvenser ingår i arbetet med planprogram för kvarteren. Därav formas

Läs mer