SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING"

Transkript

1 1(40) SAMRÅDSHANDLING Dnr :2 Tillhör karta dnr :1 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

2 2(40) INNEHÅLL PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 HANDLINGAR 3 UPPDRAG 4 UPPDRAG 5 PLANPROCESS 5 PRELIMINÄR TIDPLAN 5 PROJEKTSTYRNING 5 BAKGRUND 5 PROGRAMSKEDET 6 PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING 7 BEHOVSBEDÖMNING AV MKB 7 PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 7 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 7 ÖVRIGA UTREDNINGAR OCH ANGRÄNSANDE PROJEKT 8 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 9 IDÉN/VISIONEN 9 HISTORIK 10 BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH VERKSAMHETER 10 NY BEBYGGELSE 16 OFFENTLIGA MILJÖER OCH MÖTESPLATSER 20 STADSBILD OCH KULTURMILJÖ 23 TRAFIK OCH GATUMILJÖ 27 NATUR OCH GRÖNOMRÅDEN 31 TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET 32 TEKNISK FÖRSÖRJNING 32 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH GRUNDVATTEN 34 KONSEKVENSER 37 SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING AV MKB 37 SOCIALA ASPEKTER 38 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 39 ORGANISATORISKA FRÅGOR 39 AVTAL 39 UTBYGGNAD 39 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 39 EKONOMISKA FRÅGOR 40 TEKNISKA FRÅGOR 40 Perspektivet/fotomontaget på försättssidan föreställer Östra Boulevarden med det nya handelskvarteret och ny gestaltning av boulevarden. White Arkitekter AB.

3 3(40) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planen är att pröva möjligheten till en handelsgalleria samt bostäder inom området. Avsikten med ytterligare handelslokaler i centrala staden är att stärka stadskärnan som helhet. Förslaget innebär att det inom området kallat Östra centrum uppförs en ny handelsgalleria med butikslokaler, caféer, restauranger, biograf mm. Parkeringsbehovet löses genom inbyggda parkeringsdäck över butiksvåningarna. Gallerian uppförs i två våningar och placeras utmed Östra Boulevarden. Mot Östra Boulevarden öppnas butiksentréer och gatan omvandlas till en gågata med ett genomgående cykelstråk. Nya mötesplatser skapas i torg- och platsbildningar runt om kvarteret - vid gågatan, busshållplatsen och i kanalparken. Mot kanalen skapas en kanalpark med plats för lek, vistelse, uteserveringar och promenad. I kanalparken ner mot vattnet placeras ett antal punkthus med bostadslägenheter. I bottenvåningen ges utrymme för lokaler, t ex butik, café. Parkering för bostäder placeras under handelsgallerian. En ny gångbroförbindelse byggs över kanalen mot konserthuset och biblioteket. Kanalgatan föreslås omgestaltas i delen mellan kulturkvarteret och Östra centrum för att stärka och synliggöra kopplingen mellan centrum och östra stadsdelen. Ett kulturstråk och kanalstråk utvecklas. I södra delen av området, vid Södra Kaserngatan, anläggs en stor busshållplats i samband med att resecentrum flyttas till järnvägsstationen och Kristianstadslänken (ett parallellt pågående kollektivtrafikprojekt) genomförs. Därmed kommer Östra centrum också att ha ett mycket gott läge i förhållande till kollektivtrafik. HANDLINGAR Handlingarna består av: Plankarta, med planbestämmelser D :1 Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) D :2 White, bearbetat förslag Bilaga A Hälsokonsekvensbeskrivning Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning (med bilagor) Övriga handlingar: Program D :1 Behovsbedömning av MKB D :2 Redogörelse för programsamråd D :3 Förslag Östra centrum, White arkitekter Bilaga 1 Trafiktekniskt PM, WSP Bilaga 2 Bedömning av hälsokonsekvenser Bilaga 3 Grundkarta Fastighetsförteckning Förteckning över samrådskrets

4 Flygbild vy över centrala Kristianstad sett från väster med Tivoliparken i förgrunden, mot planområdet i öster. Planområdet markerat med streckad röd linje. 4(40)

5 5(40) UPPDRAG Kommunstyrelsen gav Byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja program och planarbete. Byggnadsnämnden godkände program för Östra centrum som underlag för fortsatt detaljplaneläggning. PLANPROCESS Processen för en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande med antagande av kommunfullmäktige efter plansamråd och utställning. Detta planärende befinner sig nu i plansamrådsskedet. Plansamråd kommer att hållas under februari Programsamråd Plansamråd Utställning Antagande LAGA KRAFT Genomförande Preliminär tidplan Uppdrag Kommunstyrelsen december 2007 Programgodkännande Byggnadsnämnden Godkännande för samråd Byggnadsnämnden Godkännande för utställning Byggnadsnämnden Godkännande efter utställning Byggnadsnämnden Antagande Kommunfullmäktige november 2009 Laga kraft (tidigast) december 2009 Projektstyrning I projektet finns en styrgrupp (politiker, förvaltningschefer och Steen & Ström), projektgrupp (referensgrupp med tjänstemän från olika kommunala förvaltningar) och en arbetsgrupp (representanter från stadsbyggnadskontoret, White arkitekter, C4 Teknik samt mark- och exploatering). BAKGRUND Idén om Östra centrum har sin början i den handelsutredning som gjordes av Nordplan i mars Av denna framgick att centrala Kristianstad behövde tillföras fler handelsytor för att staden skulle fortsätta att vara en livskraftig handelsstad i regionen. Staden behövde fler moderna, rationella och tillgängliga handelsytor för att kunna öka omsättningen och dra åt sig mer handel i form av nya butikskedjor mm. Utredning låg sedan som grund för framtagande av en handelsstrategi som antogs i kommunfullmäktige i augusti Handeln är en viktig del av Kristianstad stad och dess attraktivitet. En allt hårdare regional konkurrens gör det nödvändigt att handelsstaden Kristianstad förstärks för att kunna erbjuda ett fullgott utbud i nordöstra Skåne. Kristianstad ska utvecklas till en stark handelsplats i regionen och utbyggnadsordningen av handeln ska starta med centrala staden. Centrumnära lägen för handelsetableringar studerades och området för Östra centrum, som med sitt mycket centrala läge med närhet till kollektivtrafik mm och dessutom till största delen kommunägd mark, fanns vara mycket lämpligt.

6 6(40) Under början av 2007 gick därför kommunen ut och annonserade en förfrågan för att finna lämpliga intressenter till att genomföra och förvalta en sådan etablering inom området. Efter en utvärdering av de inkomna intresseanmälningarna fick Steen & Ström erbjudandet att medverka och en avsiktsförklaring skrevs och godkändes. Därefter beslutade kommunstyrelsen i december 2007 att ge uppdraget åt byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret att påbörja program och planarbete. Programskedet Till grund för planarbetet arbetades under vår/sommar 2008 ett programförslag fram. Detta godkändes efter samråd av byggnadsnämnden som underlag för den fortsatta detaljplaneläggningen. Syftet med programmet var pröva och diskutera möjligheten att uppföra en anläggning för handel, restauranger, biograf, busshållplats, parkering och bostäder i östra delen av centrala Kristianstad med avsikten att stärka och utveckla centrumhandeln. Samband och stråk mellan det nya området och befintliga stadskärnan, Östermalm och konserthall/bibliotek var viktiga utgångspunkter vid utformningen av förslaget, liksom kanalstråket. Ytterligare en viktig del i projektet var det pågående arbetet med Kristianstadslänken med en stor hållplats i anslutning till området.

7 7(40) PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING Planområdet omfattar ett område i centrala Kristianstad mellan Östra Boulevarden, Nya Boulevarden, Södra Kaserngatan och Kanalgatan. Denna del kallas i fortsättningen Östra centrum. Planområdet omfattar ca m 2. Planområdet omfattar redan idag ianspråktagen mark i centrala Kristianstad. Inom området finns Domus med bland annat livsmedelsaffär och systembolag, biograf, resecentrum med bussterminal och stora parkeringsytor samt delar av kanalen. Marken inom området är till största delen i kommunal ägo. Fastigheterna Kristianstad 4:44 (biografen Kosmorama), Domus 1 (Domus) och Kristianstad 4:43 (McDonalds) är i enskild ägo. BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Enligt bestämmelserna i 5 kap 18 plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 miljöbalken (MB) skall en miljöbedömning göras av detaljplaner om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret gjorde i samband med programskedet en behovsbedömning och kom där fram till att en MKB för detaljplan behöver upprättas för att kunna göra en samlad bedömning av vilken inverkan ett genomförande av planen medför, med särskild inriktning på påverkan från den förändrade trafiken i förhållande till boendemiljöer. Behovsbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning är avstämd med länsstyrelsen i tidigt samråd i samband med programsamrådet. PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Tidigare ställningstaganden Riksintressen och andra förordnanden Området ingår i riksintresseområde för kulturminnesvård för centrala Kristianstad. Riksintresset utgörs främst av den bevarade 1600-tals stadsplanen som fortfarande är tydlig i stadens struktur. Fördjupad översiktsplan (FÖP) En fördjupad översiktsplan för centrala Kristianstad är för närvarande föremål för utställning. I denna behandlas det aktuella planområdet särskilt och pekas ut som ett utvecklingsområde för handel. Där talas om vikten av att centrum är attraktivt, levande och tillgängligt. Målsättningar finns om att minska barriäreffekter, framhäva vattnet i stadsmiljön, skapa nya offentliga rum och mötesplatser, utveckla kanalstråket, utveckla kulturinstitutionsstråket, skapa fler bostäder och utveckla handeln. Östra centrum pekas ut som en viktig satsning för att stärka handeln i centrala staden vilken är en viktig resurs för kommunen. FÖP:en behandlar även tolkningen av riksintresset och talar där om att detta består av tre viktiga delar; renässansstaden, stadens årsringar och staden vid vattnet Detaljplan Området är sedan tidigare planlagt för parkering, handel och biograf samt bussterminal. Utmed kanalen är marken planlagd för parkändamål inkl. gång- och cykelväg. Totalt finns det 5 gällande detaljplaner i olika delar av området från 1947 fram till 2000.

8 8(40) Skyddsområden Centrala Kristianstad, inklusive planområdet, ligger i dag inom ett skyddsområde för de kommunala grundvattentäkter som ligger vid vattenverket och utmed Västra Boulevarden. Dessa täkter planerar C4 Teknik att stänga inom några år på grund av riskerna från föroreningar från den närbelägna Härlövstippen, men även från centrala staden. Skyddsområdet kommer då att upphävas. Övriga utredningar och angränsande projekt Handelspolicy En handelsstrategi för Kristianstad togs fram Denna ligger till grund för satsningen på en centralt belägen handelsgalleria, Östra centrum. Anläggande av skyddsvallar Sedan 2002 pågår det praktiska arbetet med att permanent skydda staden genom att ersätta och komplettera de gamla invallningarna och pumpstationerna. Vallarna utformas för att klara ett av SMHI beräknat högsta flöde i Helge å med maximalt ogynnsamma förutsättningar när det gäller nederbörd, snösmältning och markvattenförhållanden. Hänsyn vid utformningen har också tagits till effekterna av pågående klimatförändringar. Sedan april 2008 är hela östra sidan om Helge å skyddad genom fem kilometer vallar och tre pumpstationer. C4 Teknik, Räddningstjänsten och Räddningsverket samarbetar kring att skydda staden mot översvämningar. Kristianstadslänken Parallellt med Östra centrum pågår arbete med att utveckla ett bättre kollektivtrafiksystem i centrala Kristianstad. Detta innefattar prioritering av bussar på vissa gator, egna busskörfält, ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen och ett större hållplatsläge där resecentrum ligger idag.

9 9(40) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Idén/visionen Idén med Östra centrum är att komplettera och stärka centrala Kristianstad genom att uppföra en handelsgalleria. Även komplettering med centralt belägna bostäder utmed kanalen och en allmänt tillgänglig kanalpark föreslås. Förslaget innebär att området bebyggs med ca m 2 handelsyta (exkl. biografen) varav ca m 2 butiksyta i två plan och ca 860 p-platser i två plan över handelsvåningarna. Ca 100 lägenheter föreslås i 6 punkthus utmed kanalen. I plan 0 under handelskvarteret placeras ytterligare ca 230 parkeringsplatser, varav 90 till bostadslägenheterna och resterande 140 till handelskvarteret. Härifrån sker också en del av inlastningen till butikerna i handelskvarteret. Området har god tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar mitt i centrala staden. Områdets utformning är en viktig länk i att skapa en öst-västlig koppling mellan centrala staden och de östra stadsdelarna. En ny gångbroförbindelse över mot kulturkvarteren och Kanalgatan skapas. Östra Boulevarden föreslås bli en gågata och utmed kanalens båda sidor skapas en kanalpark med allmän tillgänglighet. Även gestaltningen av bebyggelsen ska uppmärksamma och synliggöra kopplingen över kanalen genom möjligheter till genomsikt och rörelse. Strukturen i det nya området tar sin utgångspunkt ur rutnätsstadens uppbyggnad. Kulturkvarteren Kanalgatan Östra Boulevarden Den röda pilen visar stråket genom byggnaden från centrum via nya gångbroar över kanalen vidare till kulturkvarteren. Illustration White arkitekter AB. (Se även illustrationen på sidan 26 alternativt på plankartan).

10 10(40) Historik Östra salutorget Området för det planerade Östra centrum var från stadens grundande fram till 1800-talets mitt en del av fästningsvallen och utanförliggande sankmarker runt staden. När vallarna på 1800-talet började rivas och sankmarken fylldes ut i anslutning till detta kunde staden vidga sina gränser. Kanalen utmed Kanalgatan grävdes ut 1864 utanför utfyllnaden som gjordes i samband med rivning av vallarna. Östra sidan av staden blev inte lika snabbt utbyggd som den västra efter rivning av befästningsvallarna i mitten av 1800-talet. Länge angränsade Östra Boulevarden till industrier och fattiginrättning. Norr om nuvarande Nya boulevarden uppfördes 1860 stadens första gasverk. På ytan mellan nuvarande Nya Boulevarden i norr (1874 igenlagd tvärkanal genom staden) och Södra Kaserngatan bildades en stor öppen yta som övertog en stor del av Stora Torgs och Lilla Torgs marknader. Detta Östra Salutorg delades in i olika avsnitt med skilda funktioner; fisktorg, köttorg och hästtorg för kreaturshandel. Området innehöll även packhus och handelsmagasin. Fram till 1919 lade fiskebåtar från Åhus och Yngsjö till utmed kanalen i områdets norra del för försäljning av fisk på det s k Fisktorget. Inom områdets södra del förlades häst- och kreaturshandeln. I denna del fanns fram till sekelskiftet även diverse skjul och byggnader tillhörande stadens fattigvårdsinrättning. Mellan åren fanns här också en s k pudrettlada (latrinhantering som sköttes av stadens fattighjon) invigdes busstationen, numera resecentrum uppfördes inom områdets norra del ner mot kanalen en saluhall för att få en mer hygienisk hantering av kött och fisk. Saluhallen revs 1929 till förmån för en ny saluhall i ett läge närmare Östra Boulevarden. Denna senare saluhall revs I mitten av området, ungefär där Domus idag är beläget, låg från slutet av 1890-talet fram till 1905 en uteservering, kallad Nykterhetsträdgården. År uppfördes Domus med intilliggande parkeringsdäck. Konserthuset och stadsbiblioteket Konserthuset i skånsk borggårdsarkitektur stod klart1936 som en tillbyggnad till Tekniska skolan, som uppfördes i nationalromantisk stil Byggnaderna är uppförda i rött tegel och stilen är inspirerad av sekelskiftets samt renässansens tegelarkitektur. Biblioteket inrymdes 1915 i anslutning till Tekniska skolan och 1936 utökades lokalerna i samband med tillbyggnaden av konserthuset blev det centralbibliotek stod den nuvarande biblioteksbyggnaden vid Föreningsgatan klar. För närvarande pågår arbete med att skapa en ny entré till konserthuset och biblioteket. Denna placeras där den befintliga passagen in mot bibliotekstorget finns idag. Med denna nya placering stärks kopplingen in mot centrum, men även fortsättningsvis möjliggörs en passage genom byggnaden från Kanalgatan till bibliotekstorget. Nuvarande entré från bibliotekstorget behålls också men i en ny tillbyggnad. Befintlig bebyggelse och verksamheter Inom planområdet ligger idag Domus innehållande butiker som Konsum, Claes Ohlsson, Apoteket, Systembolaget, Stadium mm. I anslutning till Domus uppfördes 2000 en biografbyggnad, Kosmorama, med en matservering (Burger King) i bottenvåningen. I norra delen av området ligger en öppen parkeringsyta. I södra delen av området ligger resecentrum med bussterminal och vänthall och i anslutning till detta även kiosk och matservering (Mc Donalds).

11 11(40) Östra Boulevarden Utmed Östra Boulevardens västra sida ligger tätt bebyggda stadskvarter med 4-5 våningar. I bottenplan ligger flera butiker och våningarna ovanför rymmer kontor och bostadslägenheter. Byggnaderna är uppförda under olika tidsepoker och i olika arkitekturstilar. Från 1800-tals paradvåningar till och 70-tals bostads- och kontorsbyggnader. Fasadliv utmed Östra Boulevarden vid den norra delen av parkeringsytan. Framför Kosmorama och parkeringsdäcket. Framför Domus, vid Döbelnsgatan och Cardellsgatan. Mellan Tivoligatan och Döbelnsgatan. Fasadliv utmed Östra Boulevarden mellan Södra Kaserngatan och Tivoligatan.

12 12(40) Utmed Östra Boulevardens östra sida är bebyggelsen glesare med Domus och Kosmorama som solitära, dominerande byggnader i en i övrigt öppen parkeringsmiljö. Östra Boulevarden har två trädrader som följer utmed hela gatans längd från norr till söder. Träden är av varierande ålder och storlek, med de äldsta huvudsakligen på gatusträckningarna norr och söder om planområdet. Framför Domus har en plats/torgbildning skapats. Från Östra Boulevarden finns idag utblickar mot kanalen och bebyggelsen i öster. Platsbildningen på Östra Boulevarden framför Domus. Östra Boulevarden söderut från korsningen Nya Boulevarden. Dagens passage och utblick genom området, mellan Domus och Kosmorama ner mot Amaliabron (gångbro över kanalen). Utblick från Döbelnsgatan vid Resecentrum mot Östermalm. Resecentrum från Södra Kaserngatan, södra entrén till bussterminalen.

13 13(40) Kulturkvarteren och Östermalm Området öster om kanalen, Östermalm, har en mer varierad och oregelbunden bebyggelsestruktur. Där ligger Konserthuset i skånsk borggårdsarkitektur samt stadsbibliotek i tidstypisk senmodernistisk stil. Här har även Komvux lokaler. I anslutning till konserthuset och stadsbiblioteket finns planer på att bygga till en ny entré för att samordna gemensamma funktioner och ge plats åt ett café mm. Kopplingen mellan detta kulturkvarter och Östra centrum är en viktig fråga som hanteras i utformningen av förslaget. Passagen från Kanalgatan mellan konserthuset och biblioteket, där en ny entré- och cafébyggnad planeras. Konserthuset sett från Kanalgatan. Bilden till vänster: Förslag till tillbyggnad för en genomgående gemensam entré till konserthus och bibliotek.perspektiv över den västra entrén mot Kanalgatan. UULAS Arkitekter AB. Östermalm är en stadsdel som växte upp under sent 1800-tal tidigt 1900-tal i en stenstadsarkitektur. Bostadshusen har ofta en mer publik bottenvåning med mindre butiker. Byggnaderna är överlag mellan 5-6 våningar. Det gamla lasarettsområdet har också en öppnare struktur och en park/platsbildning ut mot Kanalgatan. Från Östermalm och Kanalgatan finns vyer in mot Östra Boulevarden, framförallt i den norra delen, vid Konserthuset.

14 14(40) Utblick från Konserthuset in mot centrum och Östra Boulevarden. Kanalgatan förbi gamla lasarettsområdet. Planområdet sett norrifrån, från Kanalgatan i korsningen med Nya Boulevarden.

15 15(40) Planområdet sett västerifrån, från Nya Boulevarden vid korsningen med Östra Boulevarden. Centrum Väster om planområdet ligger Kristianstad centrum med bevarad ursprunglig stadsplan från 1600-talet. Karaktäristiskt för stadsbilden är gatornas rutnätssystem samt ett rikt, varierat byggnadsbestånd i en måttlig skala och med en tydlig historisk förankring. Framtidens hus vid Lilla Torg (7 vån) utmärker sig med sin större skala. Stadsplanens rektangulära form med gator i nord-sydlig riktning bildar långa siktlinjer genom staden. Domus köpcentrum utgör fonden i en siktlinje från Lilla Torg. Vy från Lilla Torg och Cardellsgatan mot Domus.

16 16(40) Ny bebyggelse Handelskvarter Handelsbyggnaden med två handelsplan placeras utmed Östra Boulevarden och utformas med en kvartersstruktur om 5 handelskvarter i en samlande yttre byggnadskropp med invändiga publika gågator och stråk. Uppbyggnaden av handelshuset tar upp den befintliga kvartersstadens formspråk i något friare tappning. Byggnaden sträcker sig från norr till söder mellan Nya Boulevarden ner till Södra Kaserngatan. Över handelsvåningarna placeras två våningar för parkering. Höjdmässigt relaterar handelskvarteret till den befintliga bebyggelsen utmed västra sidan av Östra Boulevarden. Perspektiv norrifrån över Östra Boulevarden som den föreslås. Bild White arkitekter AB Handelskvarterets gestaltning ansluter till den befintliga stadsmiljön avseende höjdskala och strukturuppbyggnad. Kvartersstadens rutnätsmönster fångas upp i det nya handelskvarteret fast i en något friare tolkning. Då tomten sluttar ner mot kanalen tas höjdskillnaderna upp inom byggnaden. Se sektionerna nedan. Sektion genom kvarteret i det genomgående stråket. Bild White arkitekter AB.

17 17(40) Sektion genom kvarteret och Kosmorama. Bild White arkitekter AB. Östra centrum nås via entréer från alla väderstreck. En viktig riktning är mot norr - Stora torg och järnvägsstationen med framtida samlat resecentrum. Övriga entrélägen föreslås mot öster i stråket mot kulturkvarteret och söderifrån vid det stora hållplatsläget i Kristianstadlänkens sträckning. Huvudentrén till Östra centrum placeras mitt på den nya gågatan, Östra Boulevarden, i fonden av Lilla Torg. Innanför öppnar sig ett stort torgrum i två plan som har flera olika nivåer och terrasseringar ner mot kanalen och östra sidans kulturkvarter. Detta öst-västliga stråk ska i plan 1 vara tillgängligt för allmänheten och hållas öppet hela dygnet då det är ett viktigt stråk och en viktig koppling mellan centrum och Östermalm. Mellan handelskvarteren skapas även ett invändigt nord-sydligt stråk. Detta stråk får inte samma dignitet som det öst-västliga avseende allmän tillgänglighet då de nord-sydliga kopplingarna inom planområdet i övrigt är fler och inom kortare avstånd Östra Boulevarden och kanalstråket. Genom byggnadskroppen skapas genomsikt i partier kring entréer för att genom byggnaden kunna få utblick ner mot kanalen. Med en relativt grund byggnadskropp och medvetet arbete med att skapa genomsikt i fasad och vattenspeglar för att förmedla känslan av närhet till kanalen är avsikten att bibehålla och stärka kontakten österut, visserligen i en annan form. Taket över de invändiga gångstråken utförs i glas så att dagsljuset kan nå ner i byggnaden. Modellbild: White Arkitekter AB.

18 18(40) Utmed Östra Boulevarden placeras butiker med entréer ut mot gågatan för att bibehålla och utveckla stadslivet där. I vissa fall kommer butiker/restauranger rikta sig både utåt mot Östra Boulevarden och inåt gallerian och några enbart inåt det interna galleriastråket. Domus föreslås inte sparas medan biografen Kosmorama bibehålls och inarbetas i kvarterstrukturen. Handelskvarteret inrymmer lokaler för livsmedelsbutik, systembolag, biograf och övriga butikslokaler, caféer mm i två plan. Totalt rör det sig om ca m 2 handelsyta (exkl. biografen) varav ca m 2 butiksyta. Livsmedelsbutikens placering i byggnaden diskuteras för närvarande i två alternativa lägen, antingen i den södra delen av kvarteret eller i den norra delen. Illustration över livsmedelsbutikens möjliga placeringar inom handelskvarteret. Översta bilden visar det södra läget. Bild: White Arkitekter AB. Parkering och varutransporter Parkering för besökande till anläggningen föreslås i två plan över handelsvåningarna, med ca 860 platser, samt ca 140 platser i plan 0 under handelsvåningarna. Totalt ca 1000 platser. Genomgående inoch utfarter till parkeringen placeras både mot norr, Nya Boulevarden, och söder, Östra Boulevarden/Södra Kaserngatan. Inlastningen till butikerna sker antingen från öster i plan 1 över kanalen (via föreslagen ny bro som ersätter den befintliga) eller via nedfarter i norr och söder i plan 0. Inlastningen från plan 0 innebär att varorna kommer tas upp till butikerna underifrån via särskilda distributionsgångar och hissar. Två alternativa brolägen för varutransporterna diskuteras och därmed två olika lägen för ett av bostadshusen utmed kanalen (se plankartan).

19 19(40) På kvartersmarken mellan handelsbyggnaden och bostadshusen ska marken vara framkomlig för utfart till de föreslagna bostadsfastigheterna utmed kanalen. Detta för att dessa fastigheter ska kunna nås av transporter till ev butiker i bottenplan, flyttbilar, färdtjänst och räddningsfordon. Bostäder Utmed kanalen placeras 6 bostadshus (punkthus) i 5-12 våningar, med sammanlagt ca 100 lägenheter. Bostadshusen utformas som slanka byggnadskroppar i mellan 5-7 våningar samt ett punkthus i 12 våningar som ytterligare markerar den nya kopplingen över kanalen mot kulturkvarteret. I bottenvåningarna ges möjlighet att inrymma t ex butikslokaler, caféer etc för att skapa en levande miljö kring vattnet och kanalstråket. Parkeringen för de boende, ca 90 platser, placeras i handelskvarterens plan 0. Dessa nås direkt från särskilda upp/nedgångar placerade i handelskvarterets östfasad. Bostadshusen utformas som slanka volymer där byggnaderna kan ha olika karaktär och kan variera i material och fasaduttryck. Placeringen av bostadshusen 4 meter från släntkrön ner till kanalen möjliggör utveckling av kanalpromenaden längs vattnet och att flertalet av de befintliga träden kan sparas. Perspektiv från Kanalgatan norrut över de föreslagna bostadshusen längs kanalen. Bild White arkitekter AB.

20 20(40) Byggnadsteknik och energi Grundläggning av byggnad ska ske med godtagbar teknisk lösning med avseende på risken för förhöjda grundvattennivåer i området. Vid placering av tekniska system t ex elinstallationer, bör hänsyn tas till risken för högt grundvatten och ev översvämning, antingen genom att de placeras tillräckligt högt eller görs vattentåliga. Vid ny- och ombyggnader under +3 m ska möjlighet finnas att rädda sig själv och hjälpbehövande personer undan en snabbt stigande vattennivå, exempelvis upp på ett andra våningsplan. Grundkonstruktionen ska även utföras radonskyddande då planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Vid val av material och utformning av byggnaderna bör energieffektiva material och utförande eftersträvas, liksom uppvärmning med förnyelsebara energikällor. Vid materialval och utformning bör en god energibalans eftersträvas för att undvika behov av extraordinära uppvärmnings- och kylanläggningar. Planbestämmelse införs om att byggnads uppvärmningssystem ska medge värmeförsörjning med alternativa energislag och att uppvärmning med direktverkande el inte får ske. Byggnaden föreslås anslutas till fjärrvärme och om möjligt även fjärrkyla. Offentliga miljöer och mötesplatser Mötesplatser har en viktig funktion och del i staden. I området skapas både yttre och inre torg, mötesplatser och stråk. Då Östra centrum är en etablering mitt i befintlig stadsstruktur och stadskärna innebär det att området måste inpassas i staden både avseende skala och formspråk men också de allmänt tillgängliga yttre miljöerna, de offentliga rummen, som en stad innehåller. Inom planområdet föreslås både nya offentliga rum skapas och befintliga utvecklas. Nedan beskrivs dessa var och en för sig lite mer detaljerat. Kulturtorg och kulturstråk Mellan kulturkvarteret (biblioteket och konserthuset) över Kanalgatan och en ny gångbro över kanalen fram till den östra entrén till handelskvarteret skapas ett viktigt stråk och plats här kallat kulturtorget. Detta föreslås uppmärksammas genom särskild gestaltning och val av såväl markmaterial som möblering och innehåll, t ex konstverk, belysning, sittplatser men även genom att placera publika och kulturorienterade verksamheter hitåt och ge möjligheter för olika evenemang och happenings. Biografen berikar torget genom placering av entrén härifrån. I läget mellan Östra centrum och den nya konserthusentrén placeras två nya gångbroförbindelser som en del i att öka sambandet med östra stadsdelen och centrum och som en länk i kulturinstitutionsstråket mellan kommande Naturum, Stora Torg, regionmuseet/konsthallen, konserthuset och biblioteket men även genom centrum bort mot Tivoliparken och teatern.

21 21(40) Busstorg I den södra delen utmed Södra Kaserngatan placeras en stor och välfrekventerad hållplats i Kristianstadslänken och en viktig plats för Östra centrum. En särskild körbana för gång- och cykeltrafik föreslås markeras upp norr om hållplatserna för att säkerställa framkomligheten för cyklister i öst-västlig riktning. Busstorget med hållplatslägen utmed Södra Kaserngatan och kontakten mot södra entrén till Östra centrum. Bild White arkitekter AB Handelstorg och koppling till befintliga centrum Mellan hållplats och den södra entrén till handelskvarteret, inom kvartersmark, föreslås en platsbildning, med möjlighet till uteserveringar, cykelparkeringar, vistelse och rörelse. Inom denna yta tillåts skärmtak uppföras mellan hållplatsläget och handelsentrén. Framför huvudentrén till handelskvarteret mot Östra Boulevarden, vid fonden av Cardellsgatan, föreslås också en platsbildning skapas. Placeringen av entrén och en öppen yta/plats i detta läge är för att knyta samman Östra centrum med den centrala stadens handelsliv och gågator i det starka handelsstråket till och från Lilla Torg. Bilden till höger visar med streckad linje stråket genom handelskvarteret från Cardellsgatan över kanalen mot kulturkvarteren.

22 22(40) Kanalpark/kanalstråk Ett nytt offentligt grönt parkrum, kanalparken, vidareutvecklas kring kanalen med möjlighet att röra sig genom området i nord-sydlig riktning. Mellan bostäderna och kanalen anläggs ett allmänt tillgängligt stråk, en omgestaltning och förbättring av det stråk som finns utmed kanalen här idag. Här skapas i anslutning till de nya gångbroarna och kulturtorget nya platser vid vattnet genom t ex sittrappor tillgängliga för de boende i området och övriga invånare och besökare i staden. I övrigt föreslås en fortsatt grönskande miljö. Flertalet av de befintliga träden utmed kanalen bevaras. Utsnitt av kanalrummet med parkmiljön, bild White arkitekter AB. Östra Boulevarden Östra Boulevarde föreslås bli en gågata med ett fortsatt genomgående cykelstråk. Ett nytt grepp kring utformning av markbeläggning, olika zoner för rörelse (till fots, på cykel) eller vistelse (sittplatser, uteserveringar) planteringar och cykelparkeringar tas. Befintlig trädrad i avsnittet vid Östra centrum föreslås dock att ersättas med en ny trädrad mer mot mitten av gaturummet. Gestaltningen av gågatan ska göras så att boulevardkaraktären bibehålls. (Se även bilaga A) Utsnitt av Östra Boulevarden, bild White arkitekter AB.

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 11 18 december 2008 Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 2008 11 17 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gav i augusti 2005 Kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till

Läs mer

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26

1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN. Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188. Betygar: Laga kraft 2007-02-26 1262-DP 07/01 BESLUT OM DETALJPLAN Antagen av Kommunfullmäktige 2006-12-07 188 Betygar: Claes Hedlund Laga kraft 2007-02-26 Detaljplan för Lomma 29:23 m fl, Hamntorget Lomma, Lomma kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40 Översiktsplan för Storsjö strand INNEHÅLL Inledning 2 Planeringsförutsättningar 7 Planförslag 20 Genomförande 38 Översiktsplanens konsekvenser 40 Bilageförteckning 52 Utlåtande 1 INLEDNING Bakgrund När

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för Ängelholm 3:139 m.fl, Centrum, Ängelholms kommun Planbeskrivning Antagandehandling Svenstorp Vejbystrand Magnarp Hjärnarp Barkåkra Ängelholm Munka Ljungby Höja Strövelstorp KRONO- SKOGEN

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553

Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm, S-Dp 2012-12553 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Maria Sahlstrand 2014-06-20 Tfn 08-508 274 82 1(28) Planbeskrivning Detaljplan för del av Rabatten 9 m.fl. (Ersta sjukhus) i stadsdelen Södermalm,

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

kv. Nötknäpparen 27 m.fl.

kv. Nötknäpparen 27 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (34) Detaljplan för kv. Nötknäpparen 27 m.fl. (Ny arena) Norr Eskilstuna kommun Stadskarta med markering av planområdet. Eskilstuna kommun, Lantmäteriet

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 28 april 2015 efter beslutande kommunstyrelsen i Nya näset, kommunhuset Ledamot

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö

datum 2014-09-09 Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö datum 2014-09-09 diarienummer 2011-00926 Dp 5216 GRANSKNINGSSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för Fodret 5 och 19 m fl i Tygelsjö i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

del av kvarteret Ekorren

del av kvarteret Ekorren Planprogram september 2013 del av kvarteret Ekorren Strömsundshuset Piteå kommun Norrbottens län För kartor och ortofoton i programmet gäller: Karträttigheter Piteå kommun. Primärkartans samtliga skikt

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81

CENTRUMPLANEN. Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum. Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 CENTRUMPLANEN Fördjupning av översiktsplanen för Ljungby centrum Antagen av kommunfullmäktige den 1 september 2009 81 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...5 BAKGRUND...7 Ny centrumplan...7 Organisation...9

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17)

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum. Älvsbyns kommun Norrbottens län SAMRÅDSHANDLING 12223 1(17) Detaljplan för fastigheten Älvsbyn 25:102, 25:103 m fl. Resecentrum Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Vattentornet vid järnvägsstationen. Foto: MAF Arkitektkontor AB, 2012 12223 1(17) HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer