SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMRÅDSHANDLING 2009-01-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING"

Transkript

1 1(40) SAMRÅDSHANDLING Dnr :2 Tillhör karta dnr :1 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

2 2(40) INNEHÅLL PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 HANDLINGAR 3 UPPDRAG 4 UPPDRAG 5 PLANPROCESS 5 PRELIMINÄR TIDPLAN 5 PROJEKTSTYRNING 5 BAKGRUND 5 PROGRAMSKEDET 6 PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING 7 BEHOVSBEDÖMNING AV MKB 7 PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 7 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 7 ÖVRIGA UTREDNINGAR OCH ANGRÄNSANDE PROJEKT 8 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 9 IDÉN/VISIONEN 9 HISTORIK 10 BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH VERKSAMHETER 10 NY BEBYGGELSE 16 OFFENTLIGA MILJÖER OCH MÖTESPLATSER 20 STADSBILD OCH KULTURMILJÖ 23 TRAFIK OCH GATUMILJÖ 27 NATUR OCH GRÖNOMRÅDEN 31 TRYGGHET OCH TILLGÄNGLIGHET 32 TEKNISK FÖRSÖRJNING 32 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN OCH GRUNDVATTEN 34 KONSEKVENSER 37 SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING AV MKB 37 SOCIALA ASPEKTER 38 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 39 ORGANISATORISKA FRÅGOR 39 AVTAL 39 UTBYGGNAD 39 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 39 EKONOMISKA FRÅGOR 40 TEKNISKA FRÅGOR 40 Perspektivet/fotomontaget på försättssidan föreställer Östra Boulevarden med det nya handelskvarteret och ny gestaltning av boulevarden. White Arkitekter AB.

3 3(40) PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Syftet med planen är att pröva möjligheten till en handelsgalleria samt bostäder inom området. Avsikten med ytterligare handelslokaler i centrala staden är att stärka stadskärnan som helhet. Förslaget innebär att det inom området kallat Östra centrum uppförs en ny handelsgalleria med butikslokaler, caféer, restauranger, biograf mm. Parkeringsbehovet löses genom inbyggda parkeringsdäck över butiksvåningarna. Gallerian uppförs i två våningar och placeras utmed Östra Boulevarden. Mot Östra Boulevarden öppnas butiksentréer och gatan omvandlas till en gågata med ett genomgående cykelstråk. Nya mötesplatser skapas i torg- och platsbildningar runt om kvarteret - vid gågatan, busshållplatsen och i kanalparken. Mot kanalen skapas en kanalpark med plats för lek, vistelse, uteserveringar och promenad. I kanalparken ner mot vattnet placeras ett antal punkthus med bostadslägenheter. I bottenvåningen ges utrymme för lokaler, t ex butik, café. Parkering för bostäder placeras under handelsgallerian. En ny gångbroförbindelse byggs över kanalen mot konserthuset och biblioteket. Kanalgatan föreslås omgestaltas i delen mellan kulturkvarteret och Östra centrum för att stärka och synliggöra kopplingen mellan centrum och östra stadsdelen. Ett kulturstråk och kanalstråk utvecklas. I södra delen av området, vid Södra Kaserngatan, anläggs en stor busshållplats i samband med att resecentrum flyttas till järnvägsstationen och Kristianstadslänken (ett parallellt pågående kollektivtrafikprojekt) genomförs. Därmed kommer Östra centrum också att ha ett mycket gott läge i förhållande till kollektivtrafik. HANDLINGAR Handlingarna består av: Plankarta, med planbestämmelser D :1 Plan- och genomförandebeskrivning (denna handling) D :2 White, bearbetat förslag Bilaga A Hälsokonsekvensbeskrivning Bilaga B Miljökonsekvensbeskrivning (med bilagor) Övriga handlingar: Program D :1 Behovsbedömning av MKB D :2 Redogörelse för programsamråd D :3 Förslag Östra centrum, White arkitekter Bilaga 1 Trafiktekniskt PM, WSP Bilaga 2 Bedömning av hälsokonsekvenser Bilaga 3 Grundkarta Fastighetsförteckning Förteckning över samrådskrets

4 Flygbild vy över centrala Kristianstad sett från väster med Tivoliparken i förgrunden, mot planområdet i öster. Planområdet markerat med streckad röd linje. 4(40)

5 5(40) UPPDRAG Kommunstyrelsen gav Byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret i uppdrag att påbörja program och planarbete. Byggnadsnämnden godkände program för Östra centrum som underlag för fortsatt detaljplaneläggning. PLANPROCESS Processen för en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL). Denna detaljplan handläggs med normalt planförfarande med antagande av kommunfullmäktige efter plansamråd och utställning. Detta planärende befinner sig nu i plansamrådsskedet. Plansamråd kommer att hållas under februari Programsamråd Plansamråd Utställning Antagande LAGA KRAFT Genomförande Preliminär tidplan Uppdrag Kommunstyrelsen december 2007 Programgodkännande Byggnadsnämnden Godkännande för samråd Byggnadsnämnden Godkännande för utställning Byggnadsnämnden Godkännande efter utställning Byggnadsnämnden Antagande Kommunfullmäktige november 2009 Laga kraft (tidigast) december 2009 Projektstyrning I projektet finns en styrgrupp (politiker, förvaltningschefer och Steen & Ström), projektgrupp (referensgrupp med tjänstemän från olika kommunala förvaltningar) och en arbetsgrupp (representanter från stadsbyggnadskontoret, White arkitekter, C4 Teknik samt mark- och exploatering). BAKGRUND Idén om Östra centrum har sin början i den handelsutredning som gjordes av Nordplan i mars Av denna framgick att centrala Kristianstad behövde tillföras fler handelsytor för att staden skulle fortsätta att vara en livskraftig handelsstad i regionen. Staden behövde fler moderna, rationella och tillgängliga handelsytor för att kunna öka omsättningen och dra åt sig mer handel i form av nya butikskedjor mm. Utredning låg sedan som grund för framtagande av en handelsstrategi som antogs i kommunfullmäktige i augusti Handeln är en viktig del av Kristianstad stad och dess attraktivitet. En allt hårdare regional konkurrens gör det nödvändigt att handelsstaden Kristianstad förstärks för att kunna erbjuda ett fullgott utbud i nordöstra Skåne. Kristianstad ska utvecklas till en stark handelsplats i regionen och utbyggnadsordningen av handeln ska starta med centrala staden. Centrumnära lägen för handelsetableringar studerades och området för Östra centrum, som med sitt mycket centrala läge med närhet till kollektivtrafik mm och dessutom till största delen kommunägd mark, fanns vara mycket lämpligt.

6 6(40) Under början av 2007 gick därför kommunen ut och annonserade en förfrågan för att finna lämpliga intressenter till att genomföra och förvalta en sådan etablering inom området. Efter en utvärdering av de inkomna intresseanmälningarna fick Steen & Ström erbjudandet att medverka och en avsiktsförklaring skrevs och godkändes. Därefter beslutade kommunstyrelsen i december 2007 att ge uppdraget åt byggnadsnämnden/stadsbyggnadskontoret att påbörja program och planarbete. Programskedet Till grund för planarbetet arbetades under vår/sommar 2008 ett programförslag fram. Detta godkändes efter samråd av byggnadsnämnden som underlag för den fortsatta detaljplaneläggningen. Syftet med programmet var pröva och diskutera möjligheten att uppföra en anläggning för handel, restauranger, biograf, busshållplats, parkering och bostäder i östra delen av centrala Kristianstad med avsikten att stärka och utveckla centrumhandeln. Samband och stråk mellan det nya området och befintliga stadskärnan, Östermalm och konserthall/bibliotek var viktiga utgångspunkter vid utformningen av förslaget, liksom kanalstråket. Ytterligare en viktig del i projektet var det pågående arbetet med Kristianstadslänken med en stor hållplats i anslutning till området.

7 7(40) PLANOMRÅDETS AVGRÄNSNING Planområdet omfattar ett område i centrala Kristianstad mellan Östra Boulevarden, Nya Boulevarden, Södra Kaserngatan och Kanalgatan. Denna del kallas i fortsättningen Östra centrum. Planområdet omfattar ca m 2. Planområdet omfattar redan idag ianspråktagen mark i centrala Kristianstad. Inom området finns Domus med bland annat livsmedelsaffär och systembolag, biograf, resecentrum med bussterminal och stora parkeringsytor samt delar av kanalen. Marken inom området är till största delen i kommunal ägo. Fastigheterna Kristianstad 4:44 (biografen Kosmorama), Domus 1 (Domus) och Kristianstad 4:43 (McDonalds) är i enskild ägo. BEHOVSBEDÖMNING AV MKB Enligt bestämmelserna i 5 kap 18 plan- och bygglagen (PBL) samt 6 kap 11 miljöbalken (MB) skall en miljöbedömning göras av detaljplaner om dess genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Stadsbyggnadskontoret gjorde i samband med programskedet en behovsbedömning och kom där fram till att en MKB för detaljplan behöver upprättas för att kunna göra en samlad bedömning av vilken inverkan ett genomförande av planen medför, med särskild inriktning på påverkan från den förändrade trafiken i förhållande till boendemiljöer. Behovsbedömningen och miljökonsekvensbeskrivningens avgränsning är avstämd med länsstyrelsen i tidigt samråd i samband med programsamrådet. PLANFÖRHÅLLANDEN OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Tidigare ställningstaganden Riksintressen och andra förordnanden Området ingår i riksintresseområde för kulturminnesvård för centrala Kristianstad. Riksintresset utgörs främst av den bevarade 1600-tals stadsplanen som fortfarande är tydlig i stadens struktur. Fördjupad översiktsplan (FÖP) En fördjupad översiktsplan för centrala Kristianstad är för närvarande föremål för utställning. I denna behandlas det aktuella planområdet särskilt och pekas ut som ett utvecklingsområde för handel. Där talas om vikten av att centrum är attraktivt, levande och tillgängligt. Målsättningar finns om att minska barriäreffekter, framhäva vattnet i stadsmiljön, skapa nya offentliga rum och mötesplatser, utveckla kanalstråket, utveckla kulturinstitutionsstråket, skapa fler bostäder och utveckla handeln. Östra centrum pekas ut som en viktig satsning för att stärka handeln i centrala staden vilken är en viktig resurs för kommunen. FÖP:en behandlar även tolkningen av riksintresset och talar där om att detta består av tre viktiga delar; renässansstaden, stadens årsringar och staden vid vattnet Detaljplan Området är sedan tidigare planlagt för parkering, handel och biograf samt bussterminal. Utmed kanalen är marken planlagd för parkändamål inkl. gång- och cykelväg. Totalt finns det 5 gällande detaljplaner i olika delar av området från 1947 fram till 2000.

8 8(40) Skyddsområden Centrala Kristianstad, inklusive planområdet, ligger i dag inom ett skyddsområde för de kommunala grundvattentäkter som ligger vid vattenverket och utmed Västra Boulevarden. Dessa täkter planerar C4 Teknik att stänga inom några år på grund av riskerna från föroreningar från den närbelägna Härlövstippen, men även från centrala staden. Skyddsområdet kommer då att upphävas. Övriga utredningar och angränsande projekt Handelspolicy En handelsstrategi för Kristianstad togs fram Denna ligger till grund för satsningen på en centralt belägen handelsgalleria, Östra centrum. Anläggande av skyddsvallar Sedan 2002 pågår det praktiska arbetet med att permanent skydda staden genom att ersätta och komplettera de gamla invallningarna och pumpstationerna. Vallarna utformas för att klara ett av SMHI beräknat högsta flöde i Helge å med maximalt ogynnsamma förutsättningar när det gäller nederbörd, snösmältning och markvattenförhållanden. Hänsyn vid utformningen har också tagits till effekterna av pågående klimatförändringar. Sedan april 2008 är hela östra sidan om Helge å skyddad genom fem kilometer vallar och tre pumpstationer. C4 Teknik, Räddningstjänsten och Räddningsverket samarbetar kring att skydda staden mot översvämningar. Kristianstadslänken Parallellt med Östra centrum pågår arbete med att utveckla ett bättre kollektivtrafiksystem i centrala Kristianstad. Detta innefattar prioritering av bussar på vissa gator, egna busskörfält, ett nytt resecentrum vid järnvägsstationen och ett större hållplatsläge där resecentrum ligger idag.

9 9(40) FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Idén/visionen Idén med Östra centrum är att komplettera och stärka centrala Kristianstad genom att uppföra en handelsgalleria. Även komplettering med centralt belägna bostäder utmed kanalen och en allmänt tillgänglig kanalpark föreslås. Förslaget innebär att området bebyggs med ca m 2 handelsyta (exkl. biografen) varav ca m 2 butiksyta i två plan och ca 860 p-platser i två plan över handelsvåningarna. Ca 100 lägenheter föreslås i 6 punkthus utmed kanalen. I plan 0 under handelskvarteret placeras ytterligare ca 230 parkeringsplatser, varav 90 till bostadslägenheterna och resterande 140 till handelskvarteret. Härifrån sker också en del av inlastningen till butikerna i handelskvarteret. Området har god tillgång till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar mitt i centrala staden. Områdets utformning är en viktig länk i att skapa en öst-västlig koppling mellan centrala staden och de östra stadsdelarna. En ny gångbroförbindelse över mot kulturkvarteren och Kanalgatan skapas. Östra Boulevarden föreslås bli en gågata och utmed kanalens båda sidor skapas en kanalpark med allmän tillgänglighet. Även gestaltningen av bebyggelsen ska uppmärksamma och synliggöra kopplingen över kanalen genom möjligheter till genomsikt och rörelse. Strukturen i det nya området tar sin utgångspunkt ur rutnätsstadens uppbyggnad. Kulturkvarteren Kanalgatan Östra Boulevarden Den röda pilen visar stråket genom byggnaden från centrum via nya gångbroar över kanalen vidare till kulturkvarteren. Illustration White arkitekter AB. (Se även illustrationen på sidan 26 alternativt på plankartan).

10 10(40) Historik Östra salutorget Området för det planerade Östra centrum var från stadens grundande fram till 1800-talets mitt en del av fästningsvallen och utanförliggande sankmarker runt staden. När vallarna på 1800-talet började rivas och sankmarken fylldes ut i anslutning till detta kunde staden vidga sina gränser. Kanalen utmed Kanalgatan grävdes ut 1864 utanför utfyllnaden som gjordes i samband med rivning av vallarna. Östra sidan av staden blev inte lika snabbt utbyggd som den västra efter rivning av befästningsvallarna i mitten av 1800-talet. Länge angränsade Östra Boulevarden till industrier och fattiginrättning. Norr om nuvarande Nya boulevarden uppfördes 1860 stadens första gasverk. På ytan mellan nuvarande Nya Boulevarden i norr (1874 igenlagd tvärkanal genom staden) och Södra Kaserngatan bildades en stor öppen yta som övertog en stor del av Stora Torgs och Lilla Torgs marknader. Detta Östra Salutorg delades in i olika avsnitt med skilda funktioner; fisktorg, köttorg och hästtorg för kreaturshandel. Området innehöll även packhus och handelsmagasin. Fram till 1919 lade fiskebåtar från Åhus och Yngsjö till utmed kanalen i områdets norra del för försäljning av fisk på det s k Fisktorget. Inom områdets södra del förlades häst- och kreaturshandeln. I denna del fanns fram till sekelskiftet även diverse skjul och byggnader tillhörande stadens fattigvårdsinrättning. Mellan åren fanns här också en s k pudrettlada (latrinhantering som sköttes av stadens fattighjon) invigdes busstationen, numera resecentrum uppfördes inom områdets norra del ner mot kanalen en saluhall för att få en mer hygienisk hantering av kött och fisk. Saluhallen revs 1929 till förmån för en ny saluhall i ett läge närmare Östra Boulevarden. Denna senare saluhall revs I mitten av området, ungefär där Domus idag är beläget, låg från slutet av 1890-talet fram till 1905 en uteservering, kallad Nykterhetsträdgården. År uppfördes Domus med intilliggande parkeringsdäck. Konserthuset och stadsbiblioteket Konserthuset i skånsk borggårdsarkitektur stod klart1936 som en tillbyggnad till Tekniska skolan, som uppfördes i nationalromantisk stil Byggnaderna är uppförda i rött tegel och stilen är inspirerad av sekelskiftets samt renässansens tegelarkitektur. Biblioteket inrymdes 1915 i anslutning till Tekniska skolan och 1936 utökades lokalerna i samband med tillbyggnaden av konserthuset blev det centralbibliotek stod den nuvarande biblioteksbyggnaden vid Föreningsgatan klar. För närvarande pågår arbete med att skapa en ny entré till konserthuset och biblioteket. Denna placeras där den befintliga passagen in mot bibliotekstorget finns idag. Med denna nya placering stärks kopplingen in mot centrum, men även fortsättningsvis möjliggörs en passage genom byggnaden från Kanalgatan till bibliotekstorget. Nuvarande entré från bibliotekstorget behålls också men i en ny tillbyggnad. Befintlig bebyggelse och verksamheter Inom planområdet ligger idag Domus innehållande butiker som Konsum, Claes Ohlsson, Apoteket, Systembolaget, Stadium mm. I anslutning till Domus uppfördes 2000 en biografbyggnad, Kosmorama, med en matservering (Burger King) i bottenvåningen. I norra delen av området ligger en öppen parkeringsyta. I södra delen av området ligger resecentrum med bussterminal och vänthall och i anslutning till detta även kiosk och matservering (Mc Donalds).

11 11(40) Östra Boulevarden Utmed Östra Boulevardens västra sida ligger tätt bebyggda stadskvarter med 4-5 våningar. I bottenplan ligger flera butiker och våningarna ovanför rymmer kontor och bostadslägenheter. Byggnaderna är uppförda under olika tidsepoker och i olika arkitekturstilar. Från 1800-tals paradvåningar till och 70-tals bostads- och kontorsbyggnader. Fasadliv utmed Östra Boulevarden vid den norra delen av parkeringsytan. Framför Kosmorama och parkeringsdäcket. Framför Domus, vid Döbelnsgatan och Cardellsgatan. Mellan Tivoligatan och Döbelnsgatan. Fasadliv utmed Östra Boulevarden mellan Södra Kaserngatan och Tivoligatan.

12 12(40) Utmed Östra Boulevardens östra sida är bebyggelsen glesare med Domus och Kosmorama som solitära, dominerande byggnader i en i övrigt öppen parkeringsmiljö. Östra Boulevarden har två trädrader som följer utmed hela gatans längd från norr till söder. Träden är av varierande ålder och storlek, med de äldsta huvudsakligen på gatusträckningarna norr och söder om planområdet. Framför Domus har en plats/torgbildning skapats. Från Östra Boulevarden finns idag utblickar mot kanalen och bebyggelsen i öster. Platsbildningen på Östra Boulevarden framför Domus. Östra Boulevarden söderut från korsningen Nya Boulevarden. Dagens passage och utblick genom området, mellan Domus och Kosmorama ner mot Amaliabron (gångbro över kanalen). Utblick från Döbelnsgatan vid Resecentrum mot Östermalm. Resecentrum från Södra Kaserngatan, södra entrén till bussterminalen.

13 13(40) Kulturkvarteren och Östermalm Området öster om kanalen, Östermalm, har en mer varierad och oregelbunden bebyggelsestruktur. Där ligger Konserthuset i skånsk borggårdsarkitektur samt stadsbibliotek i tidstypisk senmodernistisk stil. Här har även Komvux lokaler. I anslutning till konserthuset och stadsbiblioteket finns planer på att bygga till en ny entré för att samordna gemensamma funktioner och ge plats åt ett café mm. Kopplingen mellan detta kulturkvarter och Östra centrum är en viktig fråga som hanteras i utformningen av förslaget. Passagen från Kanalgatan mellan konserthuset och biblioteket, där en ny entré- och cafébyggnad planeras. Konserthuset sett från Kanalgatan. Bilden till vänster: Förslag till tillbyggnad för en genomgående gemensam entré till konserthus och bibliotek.perspektiv över den västra entrén mot Kanalgatan. UULAS Arkitekter AB. Östermalm är en stadsdel som växte upp under sent 1800-tal tidigt 1900-tal i en stenstadsarkitektur. Bostadshusen har ofta en mer publik bottenvåning med mindre butiker. Byggnaderna är överlag mellan 5-6 våningar. Det gamla lasarettsområdet har också en öppnare struktur och en park/platsbildning ut mot Kanalgatan. Från Östermalm och Kanalgatan finns vyer in mot Östra Boulevarden, framförallt i den norra delen, vid Konserthuset.

14 14(40) Utblick från Konserthuset in mot centrum och Östra Boulevarden. Kanalgatan förbi gamla lasarettsområdet. Planområdet sett norrifrån, från Kanalgatan i korsningen med Nya Boulevarden.

15 15(40) Planområdet sett västerifrån, från Nya Boulevarden vid korsningen med Östra Boulevarden. Centrum Väster om planområdet ligger Kristianstad centrum med bevarad ursprunglig stadsplan från 1600-talet. Karaktäristiskt för stadsbilden är gatornas rutnätssystem samt ett rikt, varierat byggnadsbestånd i en måttlig skala och med en tydlig historisk förankring. Framtidens hus vid Lilla Torg (7 vån) utmärker sig med sin större skala. Stadsplanens rektangulära form med gator i nord-sydlig riktning bildar långa siktlinjer genom staden. Domus köpcentrum utgör fonden i en siktlinje från Lilla Torg. Vy från Lilla Torg och Cardellsgatan mot Domus.

16 16(40) Ny bebyggelse Handelskvarter Handelsbyggnaden med två handelsplan placeras utmed Östra Boulevarden och utformas med en kvartersstruktur om 5 handelskvarter i en samlande yttre byggnadskropp med invändiga publika gågator och stråk. Uppbyggnaden av handelshuset tar upp den befintliga kvartersstadens formspråk i något friare tappning. Byggnaden sträcker sig från norr till söder mellan Nya Boulevarden ner till Södra Kaserngatan. Över handelsvåningarna placeras två våningar för parkering. Höjdmässigt relaterar handelskvarteret till den befintliga bebyggelsen utmed västra sidan av Östra Boulevarden. Perspektiv norrifrån över Östra Boulevarden som den föreslås. Bild White arkitekter AB Handelskvarterets gestaltning ansluter till den befintliga stadsmiljön avseende höjdskala och strukturuppbyggnad. Kvartersstadens rutnätsmönster fångas upp i det nya handelskvarteret fast i en något friare tolkning. Då tomten sluttar ner mot kanalen tas höjdskillnaderna upp inom byggnaden. Se sektionerna nedan. Sektion genom kvarteret i det genomgående stråket. Bild White arkitekter AB.

17 17(40) Sektion genom kvarteret och Kosmorama. Bild White arkitekter AB. Östra centrum nås via entréer från alla väderstreck. En viktig riktning är mot norr - Stora torg och järnvägsstationen med framtida samlat resecentrum. Övriga entrélägen föreslås mot öster i stråket mot kulturkvarteret och söderifrån vid det stora hållplatsläget i Kristianstadlänkens sträckning. Huvudentrén till Östra centrum placeras mitt på den nya gågatan, Östra Boulevarden, i fonden av Lilla Torg. Innanför öppnar sig ett stort torgrum i två plan som har flera olika nivåer och terrasseringar ner mot kanalen och östra sidans kulturkvarter. Detta öst-västliga stråk ska i plan 1 vara tillgängligt för allmänheten och hållas öppet hela dygnet då det är ett viktigt stråk och en viktig koppling mellan centrum och Östermalm. Mellan handelskvarteren skapas även ett invändigt nord-sydligt stråk. Detta stråk får inte samma dignitet som det öst-västliga avseende allmän tillgänglighet då de nord-sydliga kopplingarna inom planområdet i övrigt är fler och inom kortare avstånd Östra Boulevarden och kanalstråket. Genom byggnadskroppen skapas genomsikt i partier kring entréer för att genom byggnaden kunna få utblick ner mot kanalen. Med en relativt grund byggnadskropp och medvetet arbete med att skapa genomsikt i fasad och vattenspeglar för att förmedla känslan av närhet till kanalen är avsikten att bibehålla och stärka kontakten österut, visserligen i en annan form. Taket över de invändiga gångstråken utförs i glas så att dagsljuset kan nå ner i byggnaden. Modellbild: White Arkitekter AB.

18 18(40) Utmed Östra Boulevarden placeras butiker med entréer ut mot gågatan för att bibehålla och utveckla stadslivet där. I vissa fall kommer butiker/restauranger rikta sig både utåt mot Östra Boulevarden och inåt gallerian och några enbart inåt det interna galleriastråket. Domus föreslås inte sparas medan biografen Kosmorama bibehålls och inarbetas i kvarterstrukturen. Handelskvarteret inrymmer lokaler för livsmedelsbutik, systembolag, biograf och övriga butikslokaler, caféer mm i två plan. Totalt rör det sig om ca m 2 handelsyta (exkl. biografen) varav ca m 2 butiksyta. Livsmedelsbutikens placering i byggnaden diskuteras för närvarande i två alternativa lägen, antingen i den södra delen av kvarteret eller i den norra delen. Illustration över livsmedelsbutikens möjliga placeringar inom handelskvarteret. Översta bilden visar det södra läget. Bild: White Arkitekter AB. Parkering och varutransporter Parkering för besökande till anläggningen föreslås i två plan över handelsvåningarna, med ca 860 platser, samt ca 140 platser i plan 0 under handelsvåningarna. Totalt ca 1000 platser. Genomgående inoch utfarter till parkeringen placeras både mot norr, Nya Boulevarden, och söder, Östra Boulevarden/Södra Kaserngatan. Inlastningen till butikerna sker antingen från öster i plan 1 över kanalen (via föreslagen ny bro som ersätter den befintliga) eller via nedfarter i norr och söder i plan 0. Inlastningen från plan 0 innebär att varorna kommer tas upp till butikerna underifrån via särskilda distributionsgångar och hissar. Två alternativa brolägen för varutransporterna diskuteras och därmed två olika lägen för ett av bostadshusen utmed kanalen (se plankartan).

19 19(40) På kvartersmarken mellan handelsbyggnaden och bostadshusen ska marken vara framkomlig för utfart till de föreslagna bostadsfastigheterna utmed kanalen. Detta för att dessa fastigheter ska kunna nås av transporter till ev butiker i bottenplan, flyttbilar, färdtjänst och räddningsfordon. Bostäder Utmed kanalen placeras 6 bostadshus (punkthus) i 5-12 våningar, med sammanlagt ca 100 lägenheter. Bostadshusen utformas som slanka byggnadskroppar i mellan 5-7 våningar samt ett punkthus i 12 våningar som ytterligare markerar den nya kopplingen över kanalen mot kulturkvarteret. I bottenvåningarna ges möjlighet att inrymma t ex butikslokaler, caféer etc för att skapa en levande miljö kring vattnet och kanalstråket. Parkeringen för de boende, ca 90 platser, placeras i handelskvarterens plan 0. Dessa nås direkt från särskilda upp/nedgångar placerade i handelskvarterets östfasad. Bostadshusen utformas som slanka volymer där byggnaderna kan ha olika karaktär och kan variera i material och fasaduttryck. Placeringen av bostadshusen 4 meter från släntkrön ner till kanalen möjliggör utveckling av kanalpromenaden längs vattnet och att flertalet av de befintliga träden kan sparas. Perspektiv från Kanalgatan norrut över de föreslagna bostadshusen längs kanalen. Bild White arkitekter AB.

20 20(40) Byggnadsteknik och energi Grundläggning av byggnad ska ske med godtagbar teknisk lösning med avseende på risken för förhöjda grundvattennivåer i området. Vid placering av tekniska system t ex elinstallationer, bör hänsyn tas till risken för högt grundvatten och ev översvämning, antingen genom att de placeras tillräckligt högt eller görs vattentåliga. Vid ny- och ombyggnader under +3 m ska möjlighet finnas att rädda sig själv och hjälpbehövande personer undan en snabbt stigande vattennivå, exempelvis upp på ett andra våningsplan. Grundkonstruktionen ska även utföras radonskyddande då planområdet ligger inom normalriskområde för radon. Vid val av material och utformning av byggnaderna bör energieffektiva material och utförande eftersträvas, liksom uppvärmning med förnyelsebara energikällor. Vid materialval och utformning bör en god energibalans eftersträvas för att undvika behov av extraordinära uppvärmnings- och kylanläggningar. Planbestämmelse införs om att byggnads uppvärmningssystem ska medge värmeförsörjning med alternativa energislag och att uppvärmning med direktverkande el inte får ske. Byggnaden föreslås anslutas till fjärrvärme och om möjligt även fjärrkyla. Offentliga miljöer och mötesplatser Mötesplatser har en viktig funktion och del i staden. I området skapas både yttre och inre torg, mötesplatser och stråk. Då Östra centrum är en etablering mitt i befintlig stadsstruktur och stadskärna innebär det att området måste inpassas i staden både avseende skala och formspråk men också de allmänt tillgängliga yttre miljöerna, de offentliga rummen, som en stad innehåller. Inom planområdet föreslås både nya offentliga rum skapas och befintliga utvecklas. Nedan beskrivs dessa var och en för sig lite mer detaljerat. Kulturtorg och kulturstråk Mellan kulturkvarteret (biblioteket och konserthuset) över Kanalgatan och en ny gångbro över kanalen fram till den östra entrén till handelskvarteret skapas ett viktigt stråk och plats här kallat kulturtorget. Detta föreslås uppmärksammas genom särskild gestaltning och val av såväl markmaterial som möblering och innehåll, t ex konstverk, belysning, sittplatser men även genom att placera publika och kulturorienterade verksamheter hitåt och ge möjligheter för olika evenemang och happenings. Biografen berikar torget genom placering av entrén härifrån. I läget mellan Östra centrum och den nya konserthusentrén placeras två nya gångbroförbindelser som en del i att öka sambandet med östra stadsdelen och centrum och som en länk i kulturinstitutionsstråket mellan kommande Naturum, Stora Torg, regionmuseet/konsthallen, konserthuset och biblioteket men även genom centrum bort mot Tivoliparken och teatern.

21 21(40) Busstorg I den södra delen utmed Södra Kaserngatan placeras en stor och välfrekventerad hållplats i Kristianstadslänken och en viktig plats för Östra centrum. En särskild körbana för gång- och cykeltrafik föreslås markeras upp norr om hållplatserna för att säkerställa framkomligheten för cyklister i öst-västlig riktning. Busstorget med hållplatslägen utmed Södra Kaserngatan och kontakten mot södra entrén till Östra centrum. Bild White arkitekter AB Handelstorg och koppling till befintliga centrum Mellan hållplats och den södra entrén till handelskvarteret, inom kvartersmark, föreslås en platsbildning, med möjlighet till uteserveringar, cykelparkeringar, vistelse och rörelse. Inom denna yta tillåts skärmtak uppföras mellan hållplatsläget och handelsentrén. Framför huvudentrén till handelskvarteret mot Östra Boulevarden, vid fonden av Cardellsgatan, föreslås också en platsbildning skapas. Placeringen av entrén och en öppen yta/plats i detta läge är för att knyta samman Östra centrum med den centrala stadens handelsliv och gågator i det starka handelsstråket till och från Lilla Torg. Bilden till höger visar med streckad linje stråket genom handelskvarteret från Cardellsgatan över kanalen mot kulturkvarteren.

22 22(40) Kanalpark/kanalstråk Ett nytt offentligt grönt parkrum, kanalparken, vidareutvecklas kring kanalen med möjlighet att röra sig genom området i nord-sydlig riktning. Mellan bostäderna och kanalen anläggs ett allmänt tillgängligt stråk, en omgestaltning och förbättring av det stråk som finns utmed kanalen här idag. Här skapas i anslutning till de nya gångbroarna och kulturtorget nya platser vid vattnet genom t ex sittrappor tillgängliga för de boende i området och övriga invånare och besökare i staden. I övrigt föreslås en fortsatt grönskande miljö. Flertalet av de befintliga träden utmed kanalen bevaras. Utsnitt av kanalrummet med parkmiljön, bild White arkitekter AB. Östra Boulevarden Östra Boulevarde föreslås bli en gågata med ett fortsatt genomgående cykelstråk. Ett nytt grepp kring utformning av markbeläggning, olika zoner för rörelse (till fots, på cykel) eller vistelse (sittplatser, uteserveringar) planteringar och cykelparkeringar tas. Befintlig trädrad i avsnittet vid Östra centrum föreslås dock att ersättas med en ny trädrad mer mot mitten av gaturummet. Gestaltningen av gågatan ska göras så att boulevardkaraktären bibehålls. (Se även bilaga A) Utsnitt av Östra Boulevarden, bild White arkitekter AB.

Antagandehandling 2011-08-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Dnr PLAN 08-0060:13

Antagandehandling 2011-08-19. Detaljplan för. KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Dnr PLAN 08-0060:13 1(41) Antagandehandling 2011-08-19 Dnr PLAN 08-0060:13 Detaljplan för KRISTIANSTAD 4:4 m fl, ÖSTRA CENTRUM centrala Kristianstad, Kristianstads kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Illustration av

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Norr 4:7, kv Kollegan (del av)

Norr 4:7, kv Kollegan (del av) PLANBESKRIVNING 2012-02-08 Antagen av BMN: 2012-04-25 Dnr: 11BMN124 Laga kraft: 2012-05-26 Handläggare: Sari Svedjeholm Norr 4:7, kv Kollegan (del av) Detaljplan för bostäder och centrum Gävle kommun,

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING

DJURGÅRDEN CENTRUM LINKÖPING VY TORGET VY KANALEN VY TORGET VY GATAN VY PARKERINGEN VY FRÅN SYDÖST VY FRÅN SYDVÄST VY FRÅN NORDOST VY FRÅN NORDVÄST INFART TOMTEN PARKERING 120 st P 24 st DJURGÅRDEN CENTRUM, parallella uppdrag. BESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Kristianstad bygger för framtiden

Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad bygger för framtiden Kristianstad behöver bygga och växa Kristianstad växer. Nu är vi nära 80 000 invånare i kommunen. Men de äldre ökar snabbare än de yngre. I praktiken innebär en ökad andel

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg.

NBESKR PLAN. Ametiste del av. v fastighe. våsen 3:1. 1 Katrin. eten Löv. Tillhöra. ande SAMRÅ ÅDSHAND. DLING mhällsbygg. Sa amrådshand dling 1(8) SAMHÄLLSB BYGGNADSFÖRVALTNING GEN PLAN NBESKR RIVNING G Tillhöra ande Detaljjplan för del av kvarteret k Ametiste en m.fl. del av v fastighe eten Löv våsen 3:1 1 Katrin neholms

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för del av Sandby 10:8 och Sandby 10:23 i Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Övriga handlingar Plankarta daterad 2012-10-30 rev. 2014-01-20 Planbeskrivning daterad 2012-10-30

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING

1281K-P22. Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 25/2006a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING PÄ 25/2006a 1281K-P22 Detaljplan för Inteckningen 4 m fl i Lund, Lunds kommun (Magistratsvägen 22) Upprättad 2011-09-30 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM

TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM TRAFIKUTREDNING KRISTIANSTADSLÄNKEN GENOM CENTRUM Version 1.0 Malmö 2010-06-17 Sweco Infrastructure AB Trafikutredning Kristianstadslänken genom centrum 1 (17) Dokumentinformation Titel: Trafikutredning

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING

Vårt diarienummer Tulpanen 18 Fastighet 0:0 ANTAGANDEHANDLING Granskningsutlåtande 1(8) Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Tulpanen 18 inom Gamla staden i Norrköping den 11 april 2013 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Fastighet 0:0 Detaljplanen

Läs mer

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4

FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 11-29 FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR Del av Dioriten 1 och del av Grönstenen 4 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2014:84 BOTKYRKA KOMMUN 2 [11] Innehåll...

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda

Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen Per Anders Olsson 2012-11-05 SBN/2009:1503 Antagandehandling Genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv. Stora Frösunda inom stadsdelen Hagalund, upprättad

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län

Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län 389 Förslag till detaljplan för del av Spjälkö 2:5 med flera Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING Planområdet är beläget cirka åtta km sydväst om Ronneby centrum, söder om Spjälkövägen. 1 HANDLINGAR

Läs mer