EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EasyPark Villkor. 1. Anslutning till tjänsten"

Transkript

1 EasyPark Villkor Dessa villkor reglerar förhållandet mellan EasyPark och motorföraren ( kunden ) som är ansluten till EasyPark:s system för mobila betalningar ( tjänsten ). Med kund avses både juridiska och fysiska personer. EasyPark förbehåller sig rätten att fritt prova en EasyPark-ansökan. Kunden kan använda tjänsten för att betala parkering och andra kringtjänster som erbjuds av EasyPark och dess partners. 1. Anslutning till tjänsten Anslutning till tjänsten sker antingen muntligen per telefon eller i samband med ett möte med en intern eller extern säljrepresentant, via SMS, Internet, mobilapplikation eller pappersformulär. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). tillämpas förutom dessa allmänna villkor. Svenska kunder, i egenskap av konsumenter, har rätt att återkalla eller säga upp avtalet inom 14 dagar från det att kontot skapades. Rätten att återkalla eller säga upp avtalet upphör att gälla när kunden påbörjar användning av tjänsten. 2. Betalning via EasyPark För att kunden ska ha möjlighet att använda tjänsten måste han/hon tillhandahålla EasyPark med personuppgifter, ett giltigt telefonnummer, e-postadress och åtminstone ett (1) registreringsnummer och om parkeringsföretaget eller kommunen begär det, sätta fast en EasyPark-dekal på framrutan på fordonet/fordonen. Dessutom ska kunden välja en betalningsmetod och registrera betalningsuppgifter som behövs för att skapa en giltig faktureringsrelation mellan EasyPark och kunden. Det är kundens ansvar att användaruppgifterna och registreringsnumret för fordonet/fordonen alltid är korrekt registrerade i EasyPark-systemet. Efter registrering får kunden förfrågan om att logga in på EasyPark:s webbplats för att kontrollera att de registrerade uppgifterna är korrekta och giltiga. EasyPark ansvarar inte för felaktig indata under registreringen, oavsett registreringsmetod. För att påbörja betalning av parkering via EasyPark ska kunden antingen använda den automatiserade röststyrda tjänsten (telefonsamtal), SMS, applikation för smarttelefon, mobilwebb, webb eller EasyPark-kortet ( EasyPark Card ). För att en betalning ska påbörjas måste kunden ange en giltig områdeskod och välja ett fordon som ska parkeras. Det är kundens ansvar att lokalisera och ange korrekt områdeskod för ett visst parkeringsområde. EasyPark ansvarar inte för sådana fel. EasyPark-kortet används som ett normalt kreditkort och användaren behöver inte ange områdeskod och fordonets registreringsnummer.

2 När parkering har påbörjats, accepterar kunden att EasyPark debiterar parkeringsbeloppet, inkluderat tillämpliga skatter och serviceavgifter. Den slutgiltiga parkeringsavgiften beräknas så snart parkeringen avslutas och är en kombination av parkeringstid och parkeringsföretagets avgift för det specifika parkeringsområdet. För vissa områdeskoder med fasta tidsperioder är priset redan bestämt på förhand och debiteras omedelbart. Parkeringen avslutas antingen av systemet enligt kundens anvisningar då parkeringen påbörjas eller förlängs, eller av kunden när som helst. EasyPark:s tjänster kan endast användas på parkeringsplatser, områden och zoner som finns med på listan på EasyPark:s webbplats och som är utrustade med EasyPark:s skyltar på eller runt parkeringsautomaterna. 3. Kundens skyldigheter och åtaganden EasyPark-kunder måste följa de regler och bestämmelser som fastställs av respektive stad och parkeringsföretag. Om tjänsten inte fungerar eller inte är tillgänglig, förblir det kundens skyldighet att betala med andra betalningsmetoder. Samma regel gäller om kundens mobiltelefon inte fungerar, är utan ström eller om kundens mobiltelefonoperatör har problem som innebär att EasyPark:s tjänster inte kan nås. Det är kundens ansvar att parkeringen påbörjas och avslutas korrekt. För att försäkra sig om att parkeringen har påbörjats, ska kunden lyssna på bekräftelsen i det interaktiva röstsvaret eller titta på statusskärmen i applikationen i smarttelefonen. Parkering som påbörjas via SMS påbörjas först när ett sms-kvitto skickas till avsändaren. Det är kundens ansvar att starta parkeringen med rätt fordon och identifieringsnummer. Om kunden väljer att inte ange preliminär sluttid eller parkeringstid är det dennes ansvar att komma ihåg att manuellt avsluta parkeringen. Kunden ska hålla EasyPark skadelös i alla tvister mellan kunden och parkeringsföretaget, kommunen, kreditkortsföretaget eller mobiltelefonoperatören. Tvister angående parkeringsanmärkning eller kontrollavgift (som lämnas vid parkeringsförseelse, även kallad parkeringsböter) regleras av kunden och aktuell polismyndighet, parkeringsföretag eller kommun. EasyPark ska vara neutral i dessa tvister och tillhandahålla hjälp till båda parter. Det är kundens ansvar att det registrerade betalkortet eller kreditkortet är giltigt, att det har täckning och inte är spärrat. I de fall debitering inte är möjlig, äger EasyPark rätt att kräva betalning direkt från kunden. Det är kundens ansvar att skicka information om nytt betal- eller kreditkort åtminstone en (1) månad innan kortet upphör att gälla, i annat fall kan EasyPark komma att stänga kontot.

3 Kunden är ansvarig för betalning av medlemsavgiften varje månad tills medlemskapet sägs upp. EasyPark har rätt att omedelbart stänga ett kundkonto om kunden inte betalar fakturan eller korträkningen i tid. I händelse av sen betalning förbehåller sig EasyPark rätten att debitera dröjsmålsränta, liksom föreskriven Påminnelseavgift och, i tillämpliga fall, indrivningsavgift. 4. Produktpaket och priser EasyPark erbjuder ett urval av produktpaket med olika egenskaper och priser. För en beskrivning av respektive paket och pris, besök Vissa funktioner som nämns i dessa villkor kan komma att gälla endast vissa produktpaket. EasyPark:s prislista består av en engångsavgift vid registrering, en månatlig medlemsavgift och en serviceavgift per parkeringstillfälle. EasyPark förbehåller sig rätten att ändra priserna när som helst. Ändringar kommer att publiceras på inom skälig tid men åtminstone 30 dagar innan de börjar gälla, om ändringarna påverkar befintliga användare. 5. Allmänna villkor Verifikation av transaktioner Uppgifter om dina transaktioner är tillgängliga i realtid på ditt EasyPark-konto som du har åtkomst till via Du har åtkomst till och kan skriva ut periodiska rapporter från kontot när som helst och EasyPark sparar dina parkeringsuppgifter åtminstone 12 månader. Parkeringskvitton Om kunden önskar det, och om produktpaketet möjliggör det, skickar EasyPark parkeringskvitton via e-post och/eller SMS när en parkering avslutas. Kunden kan aktivera/avaktivera dessa funktioner på den personliga webbsidan. Ansvar för personligt lösenord När en kund registrerar sig för tjänsten skickar EasyPark ett användarnamn och lösenord till den registrerade e-postadressen. Användarnamnet och lösenordet används för att logga in och få åtkomst till den personliga webbsidan på Kunden samtycker till att inte avslöja lösenordet för någon, att inte skriva ner lösenordet så att utomstående kan förstå vad det används för och att inte notera lösenordet så att andra kan få åtkomst till informationen. Kunden ska omedelbart rapportera till EasyPark:s kundtjänst ( ) om det finns anledning att anta att någon obehörig har fått åtkomst till eller kännedom om lösenordet. Obehörig användning av tjänst Du är ansvarig för all obehörig användning av tjänsten. Du samtycker till att berätta för oss omedelbart eller så snart som möjligt om du tror att ditt konto har använts av en obehörig person eller på ett obehörigt sätt. Att ringa oss (telefon ) så snart som möjligt är det bästa sättet att hålla nere dina eventuella skadekostnader. Om ditt EasyPark-kort har förlorats eller blivit stulet, ska kunden kontakta Easy-Park omedelbart (inom två dagar från förlust/stöld) på telefonnummer

4 Kunder som inte anmäler förlust eller stöld av sitt EasyPark-kort inom nämnda tidsfrist är fullständigt ansvariga för eventuella rapporterade transaktioner. Reklamationer och undersökning av en Easy Park-transaktion En kund som vill lämna in en reklamation ska meddela EasyPark, inom 60 dagar från det att transaktionen i fråga har gjorts tillgänglig på ditt online-konto på Klagomålet ska tydligt ange felets slag. Om detta inte görs på rätt sätt förlorar kunden sin rätt att åberopa felet. När en kund lämnar in en reklamation ska EasyPark genomföra en teknisk undersökning, förutom om det finns särskilda skäl mot detta.. Reklamationer gällande felaktiga parkeringskostnader handläggs och beslutas av parkeringsföretaget eller kommunen. Om och när en reklamation godtas, ska EasyPark utan dröjsmål och på parkeringsföretaget eller kommunens vägnar, kompensera kunden med beloppet. Om reklamationen avvisas ska EasyPark informera kunden om resultatet från undersökningen av reklamationen och motivera EasyParks ståndpunkt. Förändringar i tjänsterna eller villkoren Båda parter är medvetna om att utvecklingen inom området för mobilbetalningar sker snabbt. Därför har EasyPark rätt att ändra dessa villkor för att anpassa EasyPark eller villkoren till ny teknik, nya telefoner, rationella tekniska eller administrativa förfaranden eller nya rutiner för informationssäkerhet. Kunden informeras om sådana ändringar med 30 dagars varsel på webbsidan Uppsägning av medlemskap Kunden kan säga upp medlemskapet med en månads varsel, med verkan när innevarande medlemsperiod avslutas. Uppsägningen ska skickas till e-postadressen EasyPark kan säga upp detta avtal,om kunden efter påminnelse inom skälig tid inte vidtagit rättelse, i följande situationer: kunden inte uppfyller sina betalningsskyldigheter. kunden använder tjänsten i strid med detta avtal eller om det finns skäliga grunder att tro att kunden inte kommer att fullgöra sina skyldigheter gentemot EasyPark. information har kommit fram angående teknisk eller administrativ praxis för informationssäkerhet att det finns skäliga grunder att misstänka att tjänsten missbrukas. Det är kundens skyldighet att säga upp medlemskapet om tjänsten inte avses komma att användas, om bilen säljs, eller är tillfälligt avställd etc. EasyPark har inte något ansvar att kontrollera om registrerad(e) bil(ar) är påställda enligt behöriga myndigheter. Efter det att avtalet har sagts upp ska dessa villkor fortsätta att gälla, ( mutatis mutandis ), tills dess att förbindelserna mellan parterna har avgjorts slutgiltigt. - Sekretesspolicy Samtycke till hantering av personuppgifter

5 Det är EasyPark:s mål att personer vars personuppgifter hanteras av EasyPark alltid ska känna sig säkra på att den personliga integriteten respekteras och att vederbörlig aktsamhet iakttas gällande hans eller hennes personuppgifter. EasyPark kommer att uppfylla nationella personuppgiftslagar som kontrollerar insamling och användning av uppgifter gällande individer (personuppgifter), så som den svenska Personuppgiftslagen 1998:204. Personuppgiftslagen reglerar hantering av personuppgifter och tillämpas på större delen av EasyPark:s verksamhet. Information Personuppgifter, inkluderat uppgifter såsom namn och adresser som du tillhandahåller EasyPark, kommer att hanteras både manuellt och av datorer. Personuppgifter som du tillhandahåller kommer att hanteras i syfte att tillhandahålla den information och de tjänster du ber om, liksom för marknadsföring samt utveckling och uppföljning av försäljning och produkter. EasyPark kan lämna ditt namn, e-postadress och/eller postadress till utomstående parter såsom serviceföretag eller distributörer av våra produkter i syfte att uppfylla din förfrågan. På våra vägnar kommer de att tillhandahålla dig den information eller de produkter som du har uttryckt intresse för. Delar av uppgifterna som tillhandahålls kan exporteras till affärspartners i andra länder, både inom och utom EU. Enligt personuppgiftslagen har du rätt till åtkomst och rättelse av dina personuppgifter. EasyPark kommer att vidhålla sådana rättigheter så långt det är möjligt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter. Om du har några frågor angående vår hantering av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. EasyPark AB, Positionen 103, Stockholm Begränsning av ansvar EasyPark är inte ansvarigt för skador eller förlust om: ett parkeringsföretag eller en kommun inte accepterar EasyPark som betalningsmetod. en teknisk funktion som anger vad som ska betalas till ett parkeringsföretag är ur funktion. ett GSM-nätverk eller relaterade funktioner inte fungerar. en GSM-telefonoperatör har ändrat telefontjänsten så att betalning via EasyPark inte är möjlig. tjänsten har avbrutits av skäl som visar sig vara oriktiga, men EasyPark hade, vid tidpunkten för avbrottet anledning att tro att det förelåg skäl för åtgärden. kunden har angett felaktig områdeskod när parkeringen påbörjas. ett EasyPark-kort förloras eller blir stulet och missbrukas av en annan person. EasyPark ansvarar inte för att kunden parkerar sitt fordon i enlighet med lagar och bestämmelser som fastställs av parkeringsföretaget eller kommunen. EasyPark är inte ansvarig för skada eller förlust som orsakas av lagbud, myndighetsåtgärder, krig, sabotage fel eller försening av leverans, telefonförbindelse eller andra kommunikationer och transporter, strejk, bojkott eller andra liknande omständigheter utanför EasyPark:s kontroll. Förbehållet gällande strejk, bojkott och blockad tillämpas även om EasyPark är föremål för nämnda åtgärder.

6 Skada eller förlust som kan komma att inträffa i andra fall återbetalas inte av EasyPark. EasyPark är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekta skador såsom utebliven inkomst eller skada i förhållande mellan kunden och tredje man. Tvister och tillämplig lag Tvister som härrör från detta avtal ska lösas av svensk domstol i enlighet med svensk lag.

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0)

Regler och villkor för arrangörens användning utav registrerings- och betaltjänsten Participant.se (utökat versionsnummer 1.0) Regler och villkor för användning Participant.se Här hittar du villkoren för att använda tjänsten Participant.se. Godkännande av de villkor och förutsättningar som finns vid aktuell tidpunkt utgör ett

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag

SWISH företag. 1 Definitioner med mera. 2 Allmän produktbeskrivning. Allmänna villkor från 2014-06-12. 1.1 Definitioner. 2.1 Allmänt om Swish Företag SWISH företag Allmänna villkor från 2014-06-12 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Betalare är en fysisk person som lämnar och godkänner en

Läs mer

Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras.

Allmänna villkor. När det gäller portabilitet ska MÁSMÓVIL underrätta användaren via e-post eller SMS om vilken dag tjänsten skall aktiveras. Allmänna villkor Objekt Más Móvil Telecom 3,0, S.A. (nedan kallat MÁSMÓVIL ) med säte i C/ Anabel Segura, 11 Edif. A, 2ª planta Oficina A, 28108 Alcobendas (Madrid), y CIF A84633643 är en mobiltelefonoperatör

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank.

BASKONTO. Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. BASKONTO Allmänna villkor Dessa allmänna villkor gäller för avtal om Baskonto hos JAK Medlemsbank. Definitioner m.m.... 1 Allmän produktbeskrivning... 2 Betalningar till och från kontot... 2 Begränsningar

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS

MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS MEDLEMSVILLKOR FÖR SAS EUROBONUS AMERICAN EXPRESS CARDS Dessa Medlemsvillkor gäller från och med fr.o.m. 1 november 2014 Avtal för Kortmedlemmar Dessa medlemsvillkor (Medlemsvillkoren) gäller för Kortmedlemmens

Läs mer

Internet- och telefontjänst för företag

Internet- och telefontjänst för företag Internet- och telefontjänst för företag Allmänna villkor från 2012-09-01 1 Definitioner I dessa Allmänna villkor avses med följande uttryck: Allmänna villkor De villkor som återfinns i detta dokument.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER

ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER Sida 1 (4) S9635-1A ANSÖKAN samt AVTAL om DIGITALA TJÄNSTER KUND Namn, efternamn och tilltalsnamn/firma, fullständigt namn Telefon dagtid, inkl. riktnummer Person-/Organisationsnummer Telefon mobil TJÄNSTEN

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) 2012-10-12 Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Placeringskonto för näringsidkare

Placeringskonto för näringsidkare Allmänna villkor från 2012-01-01 1 Definitioner med mera 1.1 Definitioner Banken är i detta avtal Länsförsäkringar Bank AB (publ). Bankdag är en dag när medverkande betaltjänstleverantör har öppet för

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument:

Bifoga följande vidimerade/bestyrkta dokument: Fyll i samtliga fält och bifoga efterfrågade dokument och sänd därefter till: Fakturabörsen EFX Grev Turegatan 21 114 38 STOCKHOLM Ansökningsformulär VÄNLIGEN TEXTA MED VERSALER! Företagsnamn Organisationsnummer

Läs mer

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014

Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Villkor för Membership Rewards fr.o.m. 15 november 2014 Utfärdare: American Express Services Europe Limited, England, filial ( American Express ) Inledning Membership Rewards gör det möjligt för medlemmar

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INLÅNINGSKONTON ( RBAV06 PRIVATSPAR ) Gällande fr.o.m. 2012-07-01 Sid 1 (5) Information om Resurs Bank Resurs Bank AB, org.nr. 516401-0208, Box 222 09, 250 24 Helsingborg Tfn växel:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer