Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR"

Transkript

1 sid. 1 Timrå kommun Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR Flygbild från slutet av 1930-talet

2 sid. 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Administrativa uppgifter Nuvarande markanvändning Planerad markanvändning Bakgrund och historik Övergripande åtgärdsmål Föroreningssituationen Transport och spridning Skyddsobjekt Hälsa Miljö inom området Miljö i omgivningarna Behov av riskreduktion Riskvärdering Mätbara åtgärdsmål Åtgärdsalternativ Förutsättningar för riskreduktion Föreslagna åtgärders riskreduktion och effekter Framtida restriktioner i markanvändning Behov av kontroll, underhåll och skötsel Skälighetsbedömning avseende föreslagna åtgärder Ansvar för avhjälpande av föroreningsskador enligt miljöbalken Projektstyrning och organisation Projektplan Förberedelser Genomförande Uppföljning och utvärdering... 33

3 sid Kvalitetssäkring Miljöaspekter Entreprenadaspekter Informationsaspekter Tidplan Myndighetskrav: Tillstånd anmälningar lov Finansiering och ansvar Finansiering Ansvar Yrkanden Bilageförteckning Bilaga 1 Förteckning över styrgrupps- och arbetsgruppsmedlemmar Bilaga 2 Övergripande projekttidplan

4 sid. 4 1 Sammanfattning Figur 1. Översiktskarta över Fagerviks f.d. industriområde med indelning i delområden. Fagerviks f.d. industriområde i Timrå kommun är ca 35 hektar. Området har till största delen (30 hektar) skapats genom utfyllnader i Klingerfjärden. Dessa utfyllnader har skapats för den industriverksamhet som har bedrivits i området sedan 1880-talet, först i form av sågverk (1881) därefter kompletterad med kolning av trä (1905). Sågverket har sedan ersatts med en sulfitmassafabrik ( ) och en sulfitspritfabrik ( ) samt en klorblekerianläggning (1959). Sulfitindustrin (Wifstavarf AB/SCA) har avvecklats år 1967, medan verksamheten i klorblekeriet har fortsatt till Därefter har viss industriell verksamhet fortsatt i området i form av tillverkning av glasfiberarmerade polyesterrör, -cisterner, etc. (Trelleborgs Centrifugalplast, ) samt behandling av oljeavfall (Norab, PLM Sellbergs och SAKAB, ). Framför allt verksamheten i sulfitmassafabriken har resulterat i omfattande, ojämnt fördelad föroreningar i stort sett i hela industriområdet. Genom de huvudstudieutredningar med tillhörande riskbedömningar och riskvärderingar som har genomförts under perioden har det konstaterats att den avgörande föroreningen i området är arsenik. Denna förorening är en följd av att kisaska har använts som utfyllnad i området. Kisaska har även genom fabriksutloppet förts ut i Klingerfjärden och tillsammans med organiska rester från produktionsprocesserna (bark, spetor, träfiber m.m.) skapat en omfattande fiberbank i fjärden. Delar av fiberbanken syns i form av två uddar fiberuddarna som sticker upp ovanför vattenytan. En del av arsenikföroreningarna i området är inte orsakad av utfyllnaden med kisaska utan av den kisråvara (svavelkis) som har hanterats på området.

5 sid. 5 Utöver arsenik förekommer även tungmetaller (bly, kadmium, zink etc.) som också härrör från utfyllnaderna med kisaska samt hanteringen av kisråvara. I området där olja har lagrats och hanterats, förekommer oljeföroreningar i marken och grundvattnet. Även PAH- och PCB-föroreningar förekommer i området. Med stöd av åtgärdsutredningen som ingår i huvudstudien har kommunledningen i Timrå kommun valt att genomföra ett alternativ som innebär att de förorenade massorna omdisponeras till en s.k. omdisponeringsyta inom området. Detta åtgärdsalternativ resulterar i en betydligt lägre total projektkostnad än om de förorenade massorna skulle transporteras till en avlägsen deponi med motsvarande hantering som på den interna omdisponeringsytan. Långväga transporter till en extern deponi innebär således inte bara en stor miljöbelastning utan även en mnkr högre projektkostnad, dvs mnkr i st.f. 110 mnkr. Sammanfattningsvis innebär det valda åtgärdsalternativet (3:A2) med omdisponeringsyta inom området följande slutresultat: 1. Samtliga byggnader är rivna 2. ca m 3 förorenade massor är uppgrävda och klassificerade efter miljökontrollanalyser. 3. ca m 3 förorenade massor är omdisponerade till omdisponeringsyta inom området 4. ca m 3 återfyllning är utförd 5. Nya rörledningar och kablar är lagda som ersättning för befintliga som går genom förorenade områden 6. ca m 2 skyddstäckning är utförd 7. ca m 3 fiberbankmassor är omhändertagna för omdisponering / förbränning 8. Övriga erforderliga miljösaneringåtgärder enligt huvudstudien är vidtagna. Efter genomförda åtgärder uppfylls de övergripande målen att: - människor ska kunna vistas i och intill projektområdet utan att riskera negativa hälsoeffekter via exponering av föroreningar från marken i området eller p.g.a. risker förknippade med gamla, fallfärdiga byggnader och andra fysiska risker. - föroreningspåverkan från Fagerviksområdet på Klingerfjärden och vidare vattenområden (Bottenhavet och Östersjön) ska inte medföra negativa effekter på det akvatiska livet i dessa vattenområden, vare sig nu eller i framtiden. Med hänvisning till resultaten av genomförda huvudstudieutredningar samt de uppgifter i övrigt som anges i föreliggande bidragsansökan, ansöker Timrå kommun om statsbidrag för genomförande av projektet Miljösanering Fagervik, som omfattar åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador i hela Fagerviks f.d. industriområde.

6 sid. 6 2 Administrativa uppgifter Huvudman och sökande: Kommunstyrelsen Timrå kommun TIMRÅ Kontaktperson: Stefan Grundström Kommunledningskontoret Timrå kommun Tel , e-post: Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Saken: Miljöbalksanmälningar om miljöfarlig verksamhet enl. MB 9 kap: Miljöavdelningen, sektionen för förorenade områden och avfall. Handläggare: Maria Hortlund Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet enl. MB 9 kap: Miljöavdelningen, sektionen för miljöskydd och geologi. Handläggare: Mattias Entall Miljöbalksanmälningar om vattenverksamhet enligt 11 kap: Kultur- och naturavdelningen, sektionen för naturvård. Handläggare: Per Jonsson Tillståndsprövning av vattenverksamhet enligt MB 11 kap: Kultur- och naturavdelningen, sektionen för naturvård. Handläggare: Lars-Ola Norén Ansökan om statsbidrag enligt förordning (2004:100) om statsbidrag till återstående åtgärder (perioden /2012) för avhjälpande av föroreningsskador på objektet Fagerviks f.d. industriområde (projekt Miljösanering Fagervik), Timrå kommun Fastigheter: Projektet omfattar fastigheterna Fagervik 2:10, 2:11, 2:12, 2:13 och 2:14, Sörberge 2:375 samt Böle 1:156. Se översiktskarta med fastighetsgränser i Figur 2 nedan. Fastighetsägare: Timrå kommun

7 sid. 7 Figur 2. Översiktskarta med fastighetsgränser 3 Nuvarande markanvändning Timrå kommun har under åren med statsbidrag, svarat för genomförandet av etapp 1 av miljösaneringen av Fagerviks f.d. industriområde, ett område med föroreningsskador, heterogent fördelade över hela området, som är ca 35 hektar. Resultatet av de avhjälpande åtgärderna i den första etappen är det fotbollsfält på ca åtta hektar som nu i ca tio år har använts flitigt av fotbollsklubbarna i kommunen. Resterande del av detta f.d. industriområde omfattar ca 28 hektar. På grund av föroreningsskadorna i mark-, grundvatten- och vattenområdena i hela området är den nuvarande markanvändningen således att beteckna som impediment, dvs. marken är obrukbar. För att kunna förändra denna nuvarande improduktiva markanvändning behövs åtgärder för avhjälpande av föroreningsskadorna i området. Av Figur 1 och Figur 2 framgår att omgivningarna till Fagerviks f.d. industriområde utgörs av följande: - Nordöst: Villabebyggelse (Fagervik) från tidigt 1900-tal - Nord: Skogsmark - Nordväst: Villabebyggelse (Böleängen/Köpenhamn) från sent 1900-tal

8 - Väster: Naturmark - Söder: Klingerfjärden - Öster: Småbåtshamn sid. 8 Tvärs igenom området löper i öst-västlig riktning Vältbottenvägen och tillhörande gång- och cykelväg. 4 Planerad markanvändning Figur 3. Detaljplaneskiss, oktober 2008, stadsarkitekt Hans-Erik Åslin I samband med ett allmänt informationsmöte i april 2003 om resultaten från den första delen av huvudstudien, har också den framtida markanvändningen diskuterats. De idéer som då har framförts har sedan resulterat i ett detaljplaneprogram daterat , där områdets planerade markanvändning generellt är angiven som park- och naturmark. Det innebär att ingen bebyggelse av något slag tillåts inom Fagerviks f.d. industriområde. Under pågående förberedelsearbete inför kommande åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador i området har detaljplanearbetet fortsatt och resulterat i en detaljplaneskiss enligt Figur 3. Denna skiss har redovisats för allmänheten vid ett informationsmöte om projektet Miljösanering Fagervik Arbetet med att upprätta en detaljplan fortsätter och detaljplanen kommer att vara klar under Projektledningen svarar för att planförfattaren får den information som behövs för att detaljplanen ska överensstämma med de förutsättningar och restriktioner som gäller p.g.a. åtgärderna med att avhjälpa föroreningsskadorna i området. I korthet innebär den planerade markanvändningen i området enligt detaljplaneskissen att: - Mellan infarterna till delområde 6 och delområde 7e (enligt benämningar i Figur 2) får Vältbottenvägen med tillhörande gång- och cykelväg en ny sträckning ca trettio meter norr om den nuvarande, på grund av de åtgärder som behövs för att avhjälpa föroreningarna i marken längs denna sträcka.

9 sid. 9 - På platsen för tidigare råvarumagasin och kisupplag samt på Västra Vältbotten (delområdena 2 och 3 resp. 7a-d) kan förhoppningsvis en del av de befintliga träden och buskarna tas tillvara där saneringsförutsättningarna gör detta möjligt och på så viss skapa ett parkområde med skogsdungar, öppna gröna ytor, slingrande gångvägar och även en strandpromenad. - Inom etapp 1, på områdena väster om delområde 8 där Timrå Bogsering & Bärgning bedriver sin verksamhet, är det på idéskissen angivet skateboardpark och bouleplan. - I viken på östra sidan av Koludden föreslås att möjligheten till ett friluftsbad skall undersökas, eftersom det är ett mycket långgrunt område. - I delområde 1a, där den s.k. omdisponeringsytan anläggs, föreslås enligt idéskissen att utformningen blir sådan att både en solbacke och en skid- och pulkbacke kan anordnas. Se illustrationen i Figur 4. Figur 4. Förslag till framtida markanvändning på området där den s.k. omdisponeringsytan anläggs. Illustration av arkitekt SAR/MSA Hans Gillgren 5 Bakgrund och historik Industriverksamhet har bedrivits i området sedan 1880-talet, först genom ett ångmaskinsdrivet sågverk som 1910 ersätts med en sulfitmassafabrik. Den kompletteras 1959 med en klorblekerianläggning. Sulfitfabriken (Wifstavarfs AB/ SCA) drivs fram till 1967 och blekeriet till Därefter har följande industriverksamheter av betydelse bedrivits inom Fagerviks industriområde:

10 Tillverkning av glasfiberarmerade polyesterrör, -cisterner, etc. (Trelleborgs Centrifugalplast, ). Behandling av oljeavfall (Norab, PLM Sellbergs och SAKAB, ) sid. 10 Samtliga fastigheter inom området är sedan 1978 i kommunal ägo. De flesta fabriksbyggnaderna har rivits under början av 1980-talet och för ca tio år sedan har Etapp 1 av Miljösanering Fagervik genomförts (enl. ovan). Tills nyligen har kommunala verksamheter pågått i f.d. sållhuset (det s.k. Jizon-huset). Vidare har ett åkeri nyttjat ett garage i den västligaste delen av klorblekeribyggnaden. Under våren och sommaren 2008, har Jizon-huset, SAKAB-byggnaden, den s.k. smedjan och den f.d. klorblekeribyggnaden rivits som en del av de åtgärder som ingår i förberedelserna för de kommande åtgärderna för avhjälpande av föroreningsskadorna i detta område. 6 Övergripande åtgärdsmål De övergripande målen med projektet Miljösanering Fagervik är, att: människor ska kunna vistas i och intill projektområdet utan att riskera negativa hälsoeffekter via exponering av föroreningar från marken i området eller p.g.a. risker förknippade med gamla, fallfärdiga byggnader och andra fysiska risker. föroreningspåverkan från Fagerviksområdet på Klingerfjärden och vidare vattenområden (Bottenhavet och Östersjön) ska inte medföra negativa effekter på det akvatiska livet i dessa vattenområden, vare sig nu eller i framtiden. 7 Föroreningssituationen Genom den huvudstudie som har genomförts mellan 2002 och 2006 har föroreningssituationen i området kunnat fastställas och ligga till grund för genomförande av resterande åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador i området, dvs. projektet Miljösanering Fagervik (etapp 2). Vid genomförande av huvudstudien har området delats in i följande delområden enligt Figur 1: 1. Övre området 2. Råvarulagret (saltmagasinet) 3. Kisupplaget 4. Fiberbankarna 5. Klorblekeriutloppet 6. Smedjan (pannhuset) med dess närområde 7. Resterande områden (Östra vältbotten, västra vältbotten, barktippen (Böletippen), kolbottenområde samt Koludden) 8. Område vid fotbollsfältet som disponeras av Timrå Bogsering & Bärgning AB t.o.m Därefter har strandområdena vid etapp 1 tillkommit för åtgärder och benämns då: 9. Strandområdena vid Etapp 1

11 sid. 11 Allmänna förutsättningar: Fagerviks f.d. industriområde är till större delen utfyllt med fyllnadsmassor av diverse slag. Inom område 1 utgörs fyllnadsmassorna huvudsakligen av rivningsmaterial från de gamla fabriksbyggnaderna. Inom övriga områden utgörs massorna huvudsakligen av restprodukter från tidigare verksamheter. Hela området söder om Vältbottenvägen (delområdena 2-9) har fyllts ut under årens lopp i samband med industriverksamhetens utveckling. Sedan sulfitfabrikens tillkomst har vid utfyllnader ofta kisaska använts, exv. vid utfyllnader efter sättningar, vid vägbyggande etc. Fyllningens tjocklek är i allmänhet 1-2 meter men på vissa ställen kan den dock vara betydligt större, ända upp till 7 meter. Fyllningen underlagras ofta av siltig sand/sandig silt, siltig lera och ibland av lera. Inom delområde 1 förekommer även morän och berg under fyllningen. Grundvattennivåerna ligger generellt cirka 1-2 meter under marken, och riktningen för grundvattenströmningen är söderut, mot Klingerfjärden. Den pågående verksamheten i området består för närvarande endast av den bogserings- och bärgningsverksamhet som Timrå Bogsering & Bärgning AB bedriver inom delområde 8. Timrå Bogsering & Bärgning ska avveckla sin verksamhet i området senast Projekteringen för åtgärderna i delområde 8 samt delområdena 4a och 9b kan påbörjas tidigast i januari Föroreningssituationen i området kan sammanfattas med hjälp av Figur 5 Figur 9. Figur 5. Föroreningssituationen inom delområde 1. (Blå streckad linje markerar strandlinjen år 1882.)

12 sid. 12 Figur 6. Föroreningssituationen inom delområdena 2 och 3. (Blå streckad linje markerar strandlinjen år 1882.) Figur 7. Föroreningssituationen inom delområdena 5, 6, 7a-d. (Blå streckad linje markerar strandlinjen år 1882.)

13 sid. 13 Figur 8. Föroreningssituationen inom delområdena 4, 5, 6 och 8. (Blå streckad linje markerar strandlinjen år 1882.) Figur 9. Föroreningssituationen inom delområdena 7e-f. (Blå streckad linje markerar strandlinjen år 1882.)

14 sid. 14 Sammanfattningsvis är föroreningssituationen den att höga eller mycket höga halter av arsenik och tungmetaller förekommer heterogent i marken i alla delområden ned till mellan en och två meters djup. Föroreningarna förkommer nästan uteslutande i områden med fyllningsmassor. Fyllningsmassorna består till stor del av kisaska, men även fyllning med svavelkis förekommer inom hela det f.d. industriområdet. Även organiska föroreningar förekommer inom vissa delområden, främst delområde 1 och 6 (alifater/pah), men även i delområdena 2 (alifater/pah och PCB) och 7 (PAH). Resultaten från grundvattenanalyser visar på lokala störningar i form av oljeföroreningar och att spridning till grundvattnet av metaller förekommer. Inom det gamla fabriksområdet, delområde 1, förekommer även stora mängder rivningsmassor, uppblandade med kisaska. I marken söder och väster om det rivna s.k. Jizon-huset, förekommer oljeföroreningar i marken och i grundvattnet, p.g.a. de tidigare oljecisternerna på den platsen. För det s.k. SAKAB-området anges för marken en viss påverkan från tungmetaller och alifater/pah samt för grundvattnet också en viss påverkan från tungmetaller, särskilt från bly, men att föroreningarna härrör från tiden före SAKAB. Marken och grundvattnet inom delområde 2, dvs. platsen för det f.d. råvarulagret ( saltmagasinet ) och senare skrotningsverksamhet, är påverkade av såväl kisaska, skrotmetaller, PCB som alifater/pah. Ovanför den röda stranden på delområde 3 förekommer både svavelkis och kisaska i markytan och halterna av arsenik och tungmetaller i marken har också konstaterats vara höga, liksom även i grundvattnet där. Inom såväl delområde 1, 2 som 3 är även kvicksilverhalterna förhöjda i marken och inom delområdena 2 och 3 har kvicksilver delvis även spridits till grundvattnet. Inom fiberbanken i område 4 förefaller det främst vara det material som finns upplagrat i de uppstickande uddarna som innehåller höga halter av arsenik och tungmetaller, både ytligt och djupare ner i uddarna. I bottensedimenten i delområde 5, dvs. utanför mynningen av bäck som har haft förbindelse med avlopp från klorblekeribyggnaden, förekommer enstaka prov i strandlinjen mot Etapp 1 med höga halter av arsenik och tungmetaller, medan halten av extraherbara organiska halogener (EOX) är relativt låg. De höga halterna av arsenik och tungmetaller är således associerade med kisaska som ligger i strandlinjen och som delvis har eroderat ut i vattnet, varför föroreningen hänförs till strandlinjen längs etapp 1. Detta innebär att för sedimenten i delområde 5 är halterna av föroreningar låga. Marken inom delområde 6 ( smedjanområdet ) är förorenad av olja och kisaska, som också har resulterat i en viss spridning av dessa föroreningar till grundvattnet i området. Även höga halter av PAH:er har påträffats i enstaka jordprover tagna i marken vid strandzonen. Genom grundvattenprov på en plats har det även konstaterats att en spridning av PAH:er och alifater har skett till grundvattnet. Inom det största delområdet delområde 7 förekommer en heterogen fyllning innehållande bl.a. kisaska. Det kan konstateras att halterna av arsenik och tungmetaller varierar kraftigt, dvs. det förekommer delområden där halterna generellt är låga men punktvis också mycket höga. Även höga halter av PAH:er, associerade med tjärprodukter från tidigare träkolning, förekommer heterogent, främst i delområde 7c. I marken inom delområde 8, kajområdet där Timrå Bogsering & Bärgning bedriver verksamhet, förekommer också höga halter av arsenik och tungmetaller (bly och kvicksilver). Där förekommer även en viss spridning av arsenik och bly till grundvattnet.

15 sid. 15 Strandområdena runt etapp 1 består av delområde 9a, 9b och delar av 4a. Hela strandremsan består av fyllningsmassor. I västra delen av område 9b är förekomsten av kisaska stor. I övriga delar är föroreningsinnehållet relativt lågt. Totalt sett är det förekomsten av höga halter arsenik, heterogent spritt över hela området, som är den avgörande föroreningen i detta f.d. industriområde, där den förorenade jordvolymen beräknas omfatta tusen kubikmeter. Med andra ord finns totalt inom detta område tusen ton jord som är förorenad, men i mycket varierande grad, se Figur 10 och 11. Figur 10. Interpolerade arsenikhalter i jord 0-1 meter inom området. Figur 11. Interpolerade arsenikhalter i jord >1 meter inom området.

16 sid. 16 Av Tabell 1 framgår för den dimensionerade föroreningen arsenik hur föroreningssituation beräknas bli förändrad vid den reviderade markanvändningen som innebär en tillämpning av en exponeringsväg som benämns A2 (där förutsättningarna är att bär- och svampplockning ska innefattas). Tabell 1. Uppgifter om delområdesareor, förorenade jordvolymer och -massor samt totala resp. omdisponerade arsenikmängder på varje delområde (Reviderad ). Delområde Area Förorenade jordmassans medeldjup Förorenad jordvolym Total arsenikmängd Arsenikmängd som omdisponeras Förorenad jordmängd som omdisponeras m 2 m m 3 kg kg m 3 1a , b , c d ) ) a b , a (2 000) 2) (8 000) 2) , a , b c , d e , f , , a , b , SUMMA ) ) 1) Omfattar både område 1c och 1d 2) m 3 av fiberbanken kommer att grävas och omhändertas externt. Mängden arsenik och volymen förorenad jord är uppskattad. 3) Summan är exklusive massor från område 4a. Omdisponering till delområde 1a innebär att i den planerade omdisponeringsytan kommer det att finnas förorenade massor som innehåller ca 25 ton arsenik. Dessa massor, med höga arsenikhalter som avlägsnas från hela området till omdisponeringsytan, motsvarar ca 42 % av den totala arsenikmängden i området. Till detta tillkommer mängden från fiberbanken som planeras ska omhändertas externt. Kvarvarande föroreningar där arsenikhalten överskrider den acceptabla resthalten på 15 mg/kg TS kommer att åtgärdas genom skyddstäckning.

17 8 Transport och spridning sid. 17 Spridningspotentialen beträffande föroreningar på området varierar till följd av bl.a. markmaterialets sammansättning. Spridningen kan förväntas vara större från områden innehållande kiser än från områden med kisaska. Enligt den historiska beskrivningen av tidigare verksamheter och fältobservationer är förekomsten av kiser betydligt mindre än förekomsten av kisaskor. Eftersom råvaran för sulfitframställningen var kis hanterades den sannolikt mer försiktigt än restprodukten/avfallet, kisaska. Utöver spill från hanteringen kan därför spridningen av kiser på området främst förväntas ha ägt rum i samband med rivningen av fabriken och råvarumagasin. En spridning av metaller från området till Klingerfjärden pågår. Uppmätta grundvattenhalter varierar avsevärt över tiden varpå beräknad uttransport till fjärden varierar över tiden. I jämförelse med spridningen från näraliggande Näs avloppsreningsverk, den pågående verksamheten i den likaså näraliggande Östrands massafabrik samt från Indalsälven (Klingerfjärden) kan den dock betraktas som synnerligen liten. Biologiska upptagsstudier ger sammantaget bilden av att spridningen från Fagervik varierar längs kuststräckan och att det finns en viss spridning i den närliggande strandzonen. Eftersom Indalsälvens huvudflöde passerar förbi området är vattenomsättningen stor och påverkan från Fagervik har inte kunnat påvisas i utförda undersökningar. Ett betydande upptag av t.ex. bly har påvisats i snäckor utanför området och även fisk i vattenområdet är tydligt påverkad av metaller, dock utan att detta med säkerhet kan knytas till Fagervik. I ett vidare geografiskt perspektiv bör det vägas in vid utformningen av åtgärdsförslag att en spridning från Fagerviks f.d. industriområde pågår men även att andra källor i området är betydande. 9 Skyddsobjekt 9.1 Hälsa Efter vissa antaganden beträffande exponeringsvägar, exponeringstider och styrande värderingar enligt rapport Fagervik, Etapp 2, huvudstudie del 1 (SWECO VIAK, 2003) har det konstaterats att den planerade markanvändningen (rekreation och strövområde) innebär ett mindre utnyttjande än mindre känslig markanvändning (MKM) och därför närmast motsvaras av parkmark eller mark med litet utnyttjande, enligt Naturvårdsverkets definitioner. Till stöd för riskbedömningen har platsspecifika, hälsobaserade riktvärden beräknats enligt Naturvårdsverkets metod för olika typer av markanvändning på olika delområden och djup i markprofilen enligt rapport Fagervik, Etapp 2, huvudstudie del 1 (SWECO VIAK, 2003). Fortsatta diskussioner med myndigheterna samt utvärdering av resultatet har sedan resulterat i de platsspecifika riktvärden som redovisas i avsnitt 12 Mätbara åtgärdsmål. Det är således risken för människors exponering för föroreningar, risken för föroreningsspridning till grundvattnet, risken för föroreningsspridning till Klingerfjärden samt risker i form av fallfärdiga gamla byggnader, håligheter i marken och farliga föremål som har varit vägledande. De bedömningar som har gjorts visar att det främst är risken för exponering från jordmassor innehållande höga arsenikhalter som är dimensionerande för åtgärderna.

18 9.2 Miljö inom området sid. 18 Vid riskbedömningen har det konstaterats att markområdets ekosystem är av ringa skyddsvärde, främst därför att det till stora delar utgörs av utfyllnadsmassor som en konsekvens av mer än 100 års industriverksamhet. 9.3 Miljö i omgivningarna Det finns inte några kända naturvärden inom Fagerviks f.d. industriområde. Det närbelägna område som benämns Indalsälvens delta är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Vidare utgör hela Indalsälvens mynningsområde ett riksintresse för yrkesfisket med avseende på lax- och sikfiske. I Klingerfjärden, i detta f.d. industriområdes närhet, förekommer fritidsfiske sporadiskt. I detaljplaneprogrammet daterat anges: Strandskydd gäller ej inom det gamla industriområdet. 10 Behov av riskreduktion Efter genomförd huvudstudie och hittills genomförda förberedelseinsatser konstateras att behovet av riskreduktion är styrd av följande: Risken på området består av tre komponenter; i) de markbundna föroreningarna, ii) de grundvattenburna föroreningarna samt iii) fysiska risker i form av gamla byggnader samt förekomsten av skrot och vassa föremål på området. Sannolikheten för exponering av föroreningar i marken inom området bedöms generellt som måttlig, liksom sannolikheten för exponering av föroreningar via vatten och sedimenten i Klingerfjärden. Risken för fysiska skador på dem (människor och djur) som uppehåller sig i området bedöms som stora. Markområdets skyddsvärde bedöms som litet, medan Klingerfjärden och dess ekosystem bedöms ha ett stort skyddsvärde. Områdets mark och grundvatten är förorenat av ett antal föroreningar med mycket hög farlighet, främst av arsenik, men även av bly, PCB samt PAH. Föroreningsnivån är allvarlig och mängderna bedöms som stora. Spridningsförutsättningarna till recipienten i Klingerfjärden bedöms som stora.

19 sid Riskvärdering Av huvudstudierapporten (Envipro, ) framgår att ett antal risker, kopplade till föroreningsskador i markområdet och i fiberuddarna (delområde 4), har bedömts vara oacceptabla, varför åtgärder behövs för att avhjälpa dessa risker. Som stöd för riskvärderingen och framtagandet av åtgärdsmål har en åtgärdsutredning gjorts för att identifiera möjliga, kostnadsberäknade åtgärder med syftet att nedbringa riskerna till acceptabla nivåer. I riskvärderingen har den önskade riskreduktionen vägts mot kostnader, regionala och lokala juridiska förutsättningar samt eventuella motstående intressen från närboende och näringsidkare. Kommunens målsättning är att långsiktigt och hållbart minska befintliga och potentiella miljö- och hälsorisker relaterade till det aktuella området i Fagervik. Området ska kunna utnyttjas för rekreation och som strövområde. För skydd av människors hälsa ska normal vistelse i området inte innebära hälsofarlig exponering för föroreningar eller risker av annat slag. Detta innebär bl.a. att humantoxikologiska lågrisknivåer inte ska överskridas. Även nuvarande och framtida spridning till Klingerfjärden ska reduceras, liksom risken för framtida skadehändelser p.g.a. fallfärdiga byggnader, håligheter i marken, o.d. Åtgärderna i sig ska inte leda till långsiktigt ökade risker för föroreningsspridning. De övergripande åtgärdsmålen har varit vägledande för utarbetande av åtgärdsalternativ. Riskvärderingen har resulterat i att de framräknade platsspecifika riktvärdena även kom att utgöra acceptabla resthalter i ytligt markmaterial och därmed utgöra mätbara åtgärdsmål. Med utgångspunkt i riskbedömningen och riskvärderingen har det först fastställts att restrisken ska vara lika stor på alla delar av området, dvs. att åtgärdsambitionen bör vara densamma över hela området. I ett senare skede har Naturvårdsverket framfört en begäran om en utredning där kostnaderna beräknas för differentierade ambitioner på Fagerviks industriområde, dvs. alternativa åtgärdsmål för olika delar av området anges samt att kostnaderna för ökad ambitionsnivån på området generellt också anges. Annorlunda uttryckt innebär detta att en ny värderingsgrund utöver risker, kostnader, regionala och lokala juridiska förutsättningar samt eventuella motstående intressen från närboende och näringsidkare, förs in i riskvärderingen, nämligen en strävan att till så liten kostnad som möjligt avlägsna så stor del av föroreningarna som möjligt. Utredningen har resulterat i de åtgärder och åtgärdsvolymer som nu planeras inom hela projektområdet med bl.a. omdisponering av massor inom området på ett sätt som uppfyller kraven för deponering av farligt avfall. De volymer som berörs framgår av Tabell 1. I detta sammanhang påpekas att de till synes höga acceptabla resthalterna hos de föroreningar som lämnas kvar (Tabell 2) är ett resultat av beräkningar gjorda enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell. Värdena kan te sig som orimliga tagna ur sitt sammanhang och detta motiverar en lite mer utförlig bakgrundsbeskrivning. Föroreningssituationen i Fagervik kan beskrivas som heterogena fyllnadsmassor, där föroreningsinnehållet företrädesvis utgörs av kisaska, även om också bl.a. olja, PAH och kis förekommer. Omfattande utredningsarbete har gjorts inom ramen för huvudstudien för att försöka karaktärisera och avgränsa föroreningar. Som exempel kan nämnas ytlig jordprovtagning av ett område som är ca 17 hektar, där ett triangulärt nät med 10 meters avstånd mellan punkterna har använts för att fånga in hotspots där framförallt kisaska förkommer. Totalt innebär detta att det har gjorts XRF-mätning och okulär bedömning av 1700 provpunkter. Tack vare denna arbetsinsats har det varit möjligt att få en bra uppfattning om föroreningssituationen inom delområde 7, men också kunskap om att hur än detaljerade utredningar som görs, är det näst intill omöjligt att fånga in små hotspots av den typ

20 sid. 20 som förekommer på Fagervik. Den totala föroreningsvolymen har skattats till tusen kubikmeter. Med detta sagt, inses också att ett alternativt angreppssätt är svårt att genomföra pga. orimligt höga kostnader (t.ex. att skifta ut/sortera all fyllning och sedan återanvända det rena fyllnadsmaterialet). Det som istället förordas innebär att fokus läggs på mer homogena föroreningsstråk med kisaska, och att allt detta material (ca kubikmeter) schaktas upp och omhändertas på en yta som motsvarar kraven på en deponi för farligt avfall. Små ytliga hotspot-områden (identifierade eller inte) täcks över med en skyddstäckning om minst 1 meter för att förhindra exponering och minska utlakning. Valt angreppssätt innebär att framräknade acceptabla resthalter enligt tabell 2, därför mer kan ses som en teoretisk modell, och det förordade alternativet som en praktisk lösning med tillräcklig riskreduktion. I realiteten innebär förslaget att de halter/mängder som lämnas under skyddstäckning inte är särskilt höga/stora. Detta framgår också tydligt vid jämförelse mellan redovisningen av föroreningssituationen enligt figurerna 10 och 11, och redovisningen av halterna kvarlämnade föroreningar samt de områden där grävsanering görs enligt figurerna 18 och Mätbara åtgärdsmål Den i avsnitt 7 redovisade föroreningssituation har efter den riskbedömning som är gjord under huvudstudieskedet år 2003 och därefter följande riskvärdering ( ) samt utförda kompletterande lakningstester (2008) resulterat i mätbara åtgärdsmål i form av platsspecifika acceptabla resthalter och platsspecifika FA-haltsgränser som framgår av Tabell 2. Då det i stort sett är en förorening arsenik som är dimensionerande för åtgärdsmålen saknar de övriga värdena egentlig betydelse. En sanering av arsenik till platsspecifikt riktvärde resp. platsspecifik haltgräns för farligt avfall gör att alla andra eventuella föroreningar saneras på köpet. För att ändå redovisa platsspecifika riktvärden resp. platsspecifika haltgränser för farligt avfall för övriga ämnen, har beräkningsmodellens resultat ersatts med de haltgränser som gäller för farligt avfall enligt Avfall Sverige och i förekommande fall de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM).

21 sid. 21 Tabell 2 Mätbara åtgärdsmål, mg/kg TS Ämne/ ämnesgrupp Jmfr. KM (enl. NVs generella riktvärden) Jmfr. MKM (enl. NVs generella riktvärden) Platsspecifik acceptabel resthalt (PLS) 0-1 m >1m Platsspecifik FA-haltsgräns (FA) Arsenik (500) 1) Bly ) Kadmium 0, ) 100 Koppar ) ) Krom (tot) ) 450 8) ) Krom (VI) Kvicksilver 0,25 2, Nickel ) Zink ) ) Fenol 1, ) 5 7) 5 PCB (tot) (2 0,04 1 0, PAH-canc 3) PAH-övrga 3) ) Alifater >C6-16 4) ) Alifater >C ) ) Aromater >C8-C ) Aromater >C10-C35 5) ) ) För arsenik i form av kisaska gäller FA: 500 mg/kg TS 2 ) KM för PCB-7=0,008, PCB-7 anses vara 20% av PCB (tot) 3 ) Enligt nya NV-riktvärden delas PAH upp i PAH-L, PAH-M, PAH-H. Med ett undantag motsvaras PAH-övriga av PAH-L och PAH-M. PAH-cancerogena motsvaras av PAH-H. PAH-föroreningarna i grupperna PAH-M och PAH- L betraktas numera som potentiellt cancerogena. 4 ) Generella riktvärdet gäller Alifater >C5-16 för känslig markanvändning (KM) 5 ) Generella riktvärdet gäller Aromater >C10-C16 för känslig markanvändning (KM) 6 ) Då beräkningen av platsspecifik resthalt för jordmassor 0-1 meter, resulterar i värden som överskrider den platsspecifika resthalten för jordmassor under en meter, tillämpas NV:s generella MKM-riktvärden. 7 ) Då beräkningen av platsspecifik resthalt för jordmassor under en meter, resulterar i värden som överskrider den platsspecifika FA-haltsgränsen, tillämpas FA-gränsen även som platsspecifik resthalt. 8 ) För halten krom totalt tillämpas halten för krom IV.

22 sid. 22 För att tillgodose att åtgärdsmålen uppfylls på schaktbotten tillämpas begreppet acceptabla resthalter enligt följande: - markmaterial med halter under platsspecifika acceptabla resthalter (PLS) kan lämnas utan åtgärd - markmaterial med halter över platsspecifik acceptabel resthalt (PLS), men under haltgränser för farligt avfall enligt Avfall Sverige, rapport 2007:01 omdisponeras inom området och/eller skyddstäcks på plats - markmaterial med halter över haltgränser för farligt avfall enligt Avfall Sverige, som ovan omdisponeras och skyddstäcks enligt kraven för en deponi för farligt avfall. Den s.k. Selektiva Efterbehandlingsvolymen (SEV), dvs. den, för bekräftelse av åtgärdsmålens uppfyllelse, största provtagnings- och klassificeringsvolymen, är för detta projekt fastställd till 50 m 3. För klassificering av uppschaktade jordmassor tillämpas Tabell 2 enligt följande: SEV-medelhalten KLASS < KM-halt Klass 1 Rena jordmassor > KM-halt men < PLS-halt 0-1m Klass 2 Jordmassor som kan användas fritt inom området > PLS-halt 0-1m men < FA-halt Klass 3 Jordmassor som klassas som icke-farligt avfall och där kisaska okulärt bedöms förekomma i mindre omfattning, kan användas på utvalda områden om skyddstäckning görs med > 1,0 m ren jord > PLS-halt 0-1m men < FA-halt Klass 4 Jordmassor som klassas som icke-farligt avfall och där den största delen okulärt bedöms utgöras av kisaska och arsenikhalten < 500 mg/kg TS, innebär att kvalificerad täckning behövs, dvs. massorna läggs på omdisponeringsytan > FA-halt Klass 5 Jordmassor som klassas som farligt avfall eller som så gott som uteslutande består av kisaska och har en arsenikhalten > 500 mg/kg TS, innebär att kvalificerad täckning behövs, dvs. massorna läggs på omdisponeringsytan eller körs till deponi med tillstånd för sådana massor. 13 Åtgärdsalternativ De föreslagna åtgärdsalternativen i huvudstudierapporten (Envipro, ) har genom reviderad riskvärdering (Envipro, ) resulterat i två revideringar av åtgärdsalternativen. Efter ytterligare en kompletterande utredning redovisad i rapport benämnd Kompletteringar och kostnadsrevidering av åtgärder (Envipro, ) har huvudmannen beslutat att genomföra det alternativ som benämns åtgärdsalternativ 3:A2 samt att detta alternativ genomförs i kombination med att anlägga en omdisponeringsyta inom delområde 1a där föroreningarna från övriga delområden läggs och innesluts med samma krav som för en deponi för farligt avfall. Valt alternativ framgår av Figur 12 Figur 17.

23 sid. 23 Figur 12. Åtgärdsförslag för delområde 1. (OBS Beslutad skyddstäckning = 1,0 meter) Figur 13. Föreslagen placering av omdisponeringsytan inom delområde 1 med schematisk terrängutformning efter att åtgärden är färdigställd.

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081

Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Slutrapport efterbehandling av Kristianstad Gasverk Dnr. 2007/1081 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 7 1 INLEDNING... 8 1.1 BAKGRUND...

Läs mer

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun

RAPPORT. Riskbedömning och åtgärdsutredning HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 2011-06-30. Uppdragsnummer: 9512140328. Framställd för: Eslövs kommun RAPPORT HUVUDSTUDIE GETINGE 11:5 Riskbedömning och åtgärdsutredning Framställd för: Eslövs kommun Miljö- och samhällsbyggnad 241 80 Eslöv Uppdragsnummer: 9512140328 Distributionslista: Eslövs kommun Länsstyrelsen

Läs mer

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden

Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Regionalt program för efterbehandling av förorenade områden Gävleborgs län 2008 Omslagsfotot är taget under 2007 vid Hå tjärfabrik, Bollnäs kommun. Bilden förställer gamla tunnor från verksamheten som

Läs mer

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2013-01-03 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet

Läs mer

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark

Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Erfarenheter från efterbehandling av förorenad mark Ett urval av projekt som genomförts med statliga medel 1999-2007 Paul Edebalk SGI Publikation 3 Linköping 2013 Hänvisa till detta dokument på följande

Läs mer

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma.

Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Regionalt program för arbetet med förorenade områden i Uppsala Län 2015-2017 Bild: Hammarborrning vid Enköpingstvätten, foto Geosigma. Beställningsadress: Länsstyrelsen i Uppsala län, 751 86 Uppsala Telefon:

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Vägledningsmaterial Hantering av schaktmassor Tillsynsprojekt 2013 -sta Kristianstad 17 januari 2013 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING..3 ANVÄNDNING AV SCHAKTMASSOR...5 Tillsynsmyndighet..5 Allmänt om handläggningsrutiner..5

Läs mer

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2570-10 SÖKANDE Hargs Hamn AB, 556300-6625 Hamnen 742 50 Hargshamn Ombud: Advokat Louis Vasseur Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92

Läs mer

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie

utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie DGE Mark och Miljö RAPPORT Förstärkt förstudie Bockara sågverk utförd enligt Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för huvudstudie Oskarshamns kommun, Bockara 2014-01-08 Uppdragsnr: 411269 Dokumentnr: 464814

Läs mer

DOM 2014-06-27 Stockholm

DOM 2014-06-27 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 DOM 2014-06-27 Stockholm Mål nr M 7429-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Umeå tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät.

PROJEKTORGANISATION. Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn Natur AB och Svenska kraftnät. PROJEKTORGANISATION SVENSKA KRAFTNÄT Projektledare Tillstånd och MKB ENETJÄRN NATUR AB Uppdragsansvarig Kartor och texter Kvalitetsgranskning Foton, illustrationer och kartor har tagits fram av Enetjärn

Läs mer

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD Ett samarbetsprojekt mellan fastighetskontoret i Malmö stad, fastighetskontoret i Göteborgs stad, exploateringskontoret i Stockholms

Läs mer

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning

Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter. Miljökonsekvensbeskrivning Figeholm, Oskarshamns kommun Detaljplan för del av Hägnad 1:18 m.fl. fastigheter Figeholm, Oskarshamns kommun Miljökonsekvensbeskrivning Granskningshandling Uppdragsnummer Hifab AB: 319002 Upprättad: 2012-10-19

Läs mer

Förorenade byggnader. Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005

Förorenade byggnader. Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005 Förorenade byggnader Undersökningar och åtgärder RAPPORT 5491 NOVEMBER 2005 Förorenade byggnader Undersökningar och åtgärder NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer

DOM 2013-06-28 Stockholm

DOM 2013-06-28 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060106 2013-06-28 Stockholm Mål nr M 10715-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom i mål nr, se bilaga A KLAGANDE 1. Naturvårdsverket

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner, Jämtlands och Västernorrlands län Länsstyrelsen i Västernorrland Miljöprövningsdelegationen 871 86 HÄRNÖSAND 2015-06-26 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) för vindkraftanläggning vid Fasikan i Bräcke och Ånge kommuner,

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar

Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Bilaga C 20101124 Miljöriskbedömning avseende metaller i villaträdgårdar Sammanfattning Sammantaget görs bedömningen att eventuell påverkan på grund och ytvatten från metaller i villaträdgårdarna är fullt

Läs mer

DOM 2015-02-10 Stockholm

DOM 2015-02-10 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060201 DOM 2015-02-10 Stockholm Mål nr M 1865-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, deldom 2014-02-03 i mål nr M 3340-05,

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Stadsbyggnad - Översiktlig planering STALLBACKA SÖDRA ÖVERSIKTSPLAN

Stadsbyggnad - Översiktlig planering STALLBACKA SÖDRA ÖVERSIKTSPLAN Stadsbyggnad - Översiktlig planering STALLBACKA SÖDRA Rapport 30 Antagen av kommunfullmäktige 17 december 2001 FÖR TROLLHÄTTANS KOMMUN Översiktsplan för Trollhättans kommun består, efter antagandet av

Läs mer

Transparenta saneringsprojekt fas 2

Transparenta saneringsprojekt fas 2 Transparenta saneringsprojekt fas 2 rapport 5740 oktober 2007 Transparenta Saneringsprojekt - fas 2 Kjell Andersson, Karita Research Bertil Grundfelt, Kemakta Konsult Clas-Otto Wene, Wenergy NATURVÅRDSVERKET

Läs mer