Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR"

Transkript

1 sid. 1 Timrå kommun Miljösanering Fagervik ANSÖKAN OM STATSBIDRAG TILL ÅTGÄRDER FÖR AVHJÄLPANDE AV FÖRORENINGSSKADOR Flygbild från slutet av 1930-talet

2 sid. 2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Administrativa uppgifter Nuvarande markanvändning Planerad markanvändning Bakgrund och historik Övergripande åtgärdsmål Föroreningssituationen Transport och spridning Skyddsobjekt Hälsa Miljö inom området Miljö i omgivningarna Behov av riskreduktion Riskvärdering Mätbara åtgärdsmål Åtgärdsalternativ Förutsättningar för riskreduktion Föreslagna åtgärders riskreduktion och effekter Framtida restriktioner i markanvändning Behov av kontroll, underhåll och skötsel Skälighetsbedömning avseende föreslagna åtgärder Ansvar för avhjälpande av föroreningsskador enligt miljöbalken Projektstyrning och organisation Projektplan Förberedelser Genomförande Uppföljning och utvärdering... 33

3 sid Kvalitetssäkring Miljöaspekter Entreprenadaspekter Informationsaspekter Tidplan Myndighetskrav: Tillstånd anmälningar lov Finansiering och ansvar Finansiering Ansvar Yrkanden Bilageförteckning Bilaga 1 Förteckning över styrgrupps- och arbetsgruppsmedlemmar Bilaga 2 Övergripande projekttidplan

4 sid. 4 1 Sammanfattning Figur 1. Översiktskarta över Fagerviks f.d. industriområde med indelning i delområden. Fagerviks f.d. industriområde i Timrå kommun är ca 35 hektar. Området har till största delen (30 hektar) skapats genom utfyllnader i Klingerfjärden. Dessa utfyllnader har skapats för den industriverksamhet som har bedrivits i området sedan 1880-talet, först i form av sågverk (1881) därefter kompletterad med kolning av trä (1905). Sågverket har sedan ersatts med en sulfitmassafabrik ( ) och en sulfitspritfabrik ( ) samt en klorblekerianläggning (1959). Sulfitindustrin (Wifstavarf AB/SCA) har avvecklats år 1967, medan verksamheten i klorblekeriet har fortsatt till Därefter har viss industriell verksamhet fortsatt i området i form av tillverkning av glasfiberarmerade polyesterrör, -cisterner, etc. (Trelleborgs Centrifugalplast, ) samt behandling av oljeavfall (Norab, PLM Sellbergs och SAKAB, ). Framför allt verksamheten i sulfitmassafabriken har resulterat i omfattande, ojämnt fördelad föroreningar i stort sett i hela industriområdet. Genom de huvudstudieutredningar med tillhörande riskbedömningar och riskvärderingar som har genomförts under perioden har det konstaterats att den avgörande föroreningen i området är arsenik. Denna förorening är en följd av att kisaska har använts som utfyllnad i området. Kisaska har även genom fabriksutloppet förts ut i Klingerfjärden och tillsammans med organiska rester från produktionsprocesserna (bark, spetor, träfiber m.m.) skapat en omfattande fiberbank i fjärden. Delar av fiberbanken syns i form av två uddar fiberuddarna som sticker upp ovanför vattenytan. En del av arsenikföroreningarna i området är inte orsakad av utfyllnaden med kisaska utan av den kisråvara (svavelkis) som har hanterats på området.

5 sid. 5 Utöver arsenik förekommer även tungmetaller (bly, kadmium, zink etc.) som också härrör från utfyllnaderna med kisaska samt hanteringen av kisråvara. I området där olja har lagrats och hanterats, förekommer oljeföroreningar i marken och grundvattnet. Även PAH- och PCB-föroreningar förekommer i området. Med stöd av åtgärdsutredningen som ingår i huvudstudien har kommunledningen i Timrå kommun valt att genomföra ett alternativ som innebär att de förorenade massorna omdisponeras till en s.k. omdisponeringsyta inom området. Detta åtgärdsalternativ resulterar i en betydligt lägre total projektkostnad än om de förorenade massorna skulle transporteras till en avlägsen deponi med motsvarande hantering som på den interna omdisponeringsytan. Långväga transporter till en extern deponi innebär således inte bara en stor miljöbelastning utan även en mnkr högre projektkostnad, dvs mnkr i st.f. 110 mnkr. Sammanfattningsvis innebär det valda åtgärdsalternativet (3:A2) med omdisponeringsyta inom området följande slutresultat: 1. Samtliga byggnader är rivna 2. ca m 3 förorenade massor är uppgrävda och klassificerade efter miljökontrollanalyser. 3. ca m 3 förorenade massor är omdisponerade till omdisponeringsyta inom området 4. ca m 3 återfyllning är utförd 5. Nya rörledningar och kablar är lagda som ersättning för befintliga som går genom förorenade områden 6. ca m 2 skyddstäckning är utförd 7. ca m 3 fiberbankmassor är omhändertagna för omdisponering / förbränning 8. Övriga erforderliga miljösaneringåtgärder enligt huvudstudien är vidtagna. Efter genomförda åtgärder uppfylls de övergripande målen att: - människor ska kunna vistas i och intill projektområdet utan att riskera negativa hälsoeffekter via exponering av föroreningar från marken i området eller p.g.a. risker förknippade med gamla, fallfärdiga byggnader och andra fysiska risker. - föroreningspåverkan från Fagerviksområdet på Klingerfjärden och vidare vattenområden (Bottenhavet och Östersjön) ska inte medföra negativa effekter på det akvatiska livet i dessa vattenområden, vare sig nu eller i framtiden. Med hänvisning till resultaten av genomförda huvudstudieutredningar samt de uppgifter i övrigt som anges i föreliggande bidragsansökan, ansöker Timrå kommun om statsbidrag för genomförande av projektet Miljösanering Fagervik, som omfattar åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador i hela Fagerviks f.d. industriområde.

6 sid. 6 2 Administrativa uppgifter Huvudman och sökande: Kommunstyrelsen Timrå kommun TIMRÅ Kontaktperson: Stefan Grundström Kommunledningskontoret Timrå kommun Tel , e-post: Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Saken: Miljöbalksanmälningar om miljöfarlig verksamhet enl. MB 9 kap: Miljöavdelningen, sektionen för förorenade områden och avfall. Handläggare: Maria Hortlund Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet enl. MB 9 kap: Miljöavdelningen, sektionen för miljöskydd och geologi. Handläggare: Mattias Entall Miljöbalksanmälningar om vattenverksamhet enligt 11 kap: Kultur- och naturavdelningen, sektionen för naturvård. Handläggare: Per Jonsson Tillståndsprövning av vattenverksamhet enligt MB 11 kap: Kultur- och naturavdelningen, sektionen för naturvård. Handläggare: Lars-Ola Norén Ansökan om statsbidrag enligt förordning (2004:100) om statsbidrag till återstående åtgärder (perioden /2012) för avhjälpande av föroreningsskador på objektet Fagerviks f.d. industriområde (projekt Miljösanering Fagervik), Timrå kommun Fastigheter: Projektet omfattar fastigheterna Fagervik 2:10, 2:11, 2:12, 2:13 och 2:14, Sörberge 2:375 samt Böle 1:156. Se översiktskarta med fastighetsgränser i Figur 2 nedan. Fastighetsägare: Timrå kommun

7 sid. 7 Figur 2. Översiktskarta med fastighetsgränser 3 Nuvarande markanvändning Timrå kommun har under åren med statsbidrag, svarat för genomförandet av etapp 1 av miljösaneringen av Fagerviks f.d. industriområde, ett område med föroreningsskador, heterogent fördelade över hela området, som är ca 35 hektar. Resultatet av de avhjälpande åtgärderna i den första etappen är det fotbollsfält på ca åtta hektar som nu i ca tio år har använts flitigt av fotbollsklubbarna i kommunen. Resterande del av detta f.d. industriområde omfattar ca 28 hektar. På grund av föroreningsskadorna i mark-, grundvatten- och vattenområdena i hela området är den nuvarande markanvändningen således att beteckna som impediment, dvs. marken är obrukbar. För att kunna förändra denna nuvarande improduktiva markanvändning behövs åtgärder för avhjälpande av föroreningsskadorna i området. Av Figur 1 och Figur 2 framgår att omgivningarna till Fagerviks f.d. industriområde utgörs av följande: - Nordöst: Villabebyggelse (Fagervik) från tidigt 1900-tal - Nord: Skogsmark - Nordväst: Villabebyggelse (Böleängen/Köpenhamn) från sent 1900-tal

8 - Väster: Naturmark - Söder: Klingerfjärden - Öster: Småbåtshamn sid. 8 Tvärs igenom området löper i öst-västlig riktning Vältbottenvägen och tillhörande gång- och cykelväg. 4 Planerad markanvändning Figur 3. Detaljplaneskiss, oktober 2008, stadsarkitekt Hans-Erik Åslin I samband med ett allmänt informationsmöte i april 2003 om resultaten från den första delen av huvudstudien, har också den framtida markanvändningen diskuterats. De idéer som då har framförts har sedan resulterat i ett detaljplaneprogram daterat , där områdets planerade markanvändning generellt är angiven som park- och naturmark. Det innebär att ingen bebyggelse av något slag tillåts inom Fagerviks f.d. industriområde. Under pågående förberedelsearbete inför kommande åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador i området har detaljplanearbetet fortsatt och resulterat i en detaljplaneskiss enligt Figur 3. Denna skiss har redovisats för allmänheten vid ett informationsmöte om projektet Miljösanering Fagervik Arbetet med att upprätta en detaljplan fortsätter och detaljplanen kommer att vara klar under Projektledningen svarar för att planförfattaren får den information som behövs för att detaljplanen ska överensstämma med de förutsättningar och restriktioner som gäller p.g.a. åtgärderna med att avhjälpa föroreningsskadorna i området. I korthet innebär den planerade markanvändningen i området enligt detaljplaneskissen att: - Mellan infarterna till delområde 6 och delområde 7e (enligt benämningar i Figur 2) får Vältbottenvägen med tillhörande gång- och cykelväg en ny sträckning ca trettio meter norr om den nuvarande, på grund av de åtgärder som behövs för att avhjälpa föroreningarna i marken längs denna sträcka.

9 sid. 9 - På platsen för tidigare råvarumagasin och kisupplag samt på Västra Vältbotten (delområdena 2 och 3 resp. 7a-d) kan förhoppningsvis en del av de befintliga träden och buskarna tas tillvara där saneringsförutsättningarna gör detta möjligt och på så viss skapa ett parkområde med skogsdungar, öppna gröna ytor, slingrande gångvägar och även en strandpromenad. - Inom etapp 1, på områdena väster om delområde 8 där Timrå Bogsering & Bärgning bedriver sin verksamhet, är det på idéskissen angivet skateboardpark och bouleplan. - I viken på östra sidan av Koludden föreslås att möjligheten till ett friluftsbad skall undersökas, eftersom det är ett mycket långgrunt område. - I delområde 1a, där den s.k. omdisponeringsytan anläggs, föreslås enligt idéskissen att utformningen blir sådan att både en solbacke och en skid- och pulkbacke kan anordnas. Se illustrationen i Figur 4. Figur 4. Förslag till framtida markanvändning på området där den s.k. omdisponeringsytan anläggs. Illustration av arkitekt SAR/MSA Hans Gillgren 5 Bakgrund och historik Industriverksamhet har bedrivits i området sedan 1880-talet, först genom ett ångmaskinsdrivet sågverk som 1910 ersätts med en sulfitmassafabrik. Den kompletteras 1959 med en klorblekerianläggning. Sulfitfabriken (Wifstavarfs AB/ SCA) drivs fram till 1967 och blekeriet till Därefter har följande industriverksamheter av betydelse bedrivits inom Fagerviks industriområde:

10 Tillverkning av glasfiberarmerade polyesterrör, -cisterner, etc. (Trelleborgs Centrifugalplast, ). Behandling av oljeavfall (Norab, PLM Sellbergs och SAKAB, ) sid. 10 Samtliga fastigheter inom området är sedan 1978 i kommunal ägo. De flesta fabriksbyggnaderna har rivits under början av 1980-talet och för ca tio år sedan har Etapp 1 av Miljösanering Fagervik genomförts (enl. ovan). Tills nyligen har kommunala verksamheter pågått i f.d. sållhuset (det s.k. Jizon-huset). Vidare har ett åkeri nyttjat ett garage i den västligaste delen av klorblekeribyggnaden. Under våren och sommaren 2008, har Jizon-huset, SAKAB-byggnaden, den s.k. smedjan och den f.d. klorblekeribyggnaden rivits som en del av de åtgärder som ingår i förberedelserna för de kommande åtgärderna för avhjälpande av föroreningsskadorna i detta område. 6 Övergripande åtgärdsmål De övergripande målen med projektet Miljösanering Fagervik är, att: människor ska kunna vistas i och intill projektområdet utan att riskera negativa hälsoeffekter via exponering av föroreningar från marken i området eller p.g.a. risker förknippade med gamla, fallfärdiga byggnader och andra fysiska risker. föroreningspåverkan från Fagerviksområdet på Klingerfjärden och vidare vattenområden (Bottenhavet och Östersjön) ska inte medföra negativa effekter på det akvatiska livet i dessa vattenområden, vare sig nu eller i framtiden. 7 Föroreningssituationen Genom den huvudstudie som har genomförts mellan 2002 och 2006 har föroreningssituationen i området kunnat fastställas och ligga till grund för genomförande av resterande åtgärder för avhjälpande av föroreningsskador i området, dvs. projektet Miljösanering Fagervik (etapp 2). Vid genomförande av huvudstudien har området delats in i följande delområden enligt Figur 1: 1. Övre området 2. Råvarulagret (saltmagasinet) 3. Kisupplaget 4. Fiberbankarna 5. Klorblekeriutloppet 6. Smedjan (pannhuset) med dess närområde 7. Resterande områden (Östra vältbotten, västra vältbotten, barktippen (Böletippen), kolbottenområde samt Koludden) 8. Område vid fotbollsfältet som disponeras av Timrå Bogsering & Bärgning AB t.o.m Därefter har strandområdena vid etapp 1 tillkommit för åtgärder och benämns då: 9. Strandområdena vid Etapp 1

11 sid. 11 Allmänna förutsättningar: Fagerviks f.d. industriområde är till större delen utfyllt med fyllnadsmassor av diverse slag. Inom område 1 utgörs fyllnadsmassorna huvudsakligen av rivningsmaterial från de gamla fabriksbyggnaderna. Inom övriga områden utgörs massorna huvudsakligen av restprodukter från tidigare verksamheter. Hela området söder om Vältbottenvägen (delområdena 2-9) har fyllts ut under årens lopp i samband med industriverksamhetens utveckling. Sedan sulfitfabrikens tillkomst har vid utfyllnader ofta kisaska använts, exv. vid utfyllnader efter sättningar, vid vägbyggande etc. Fyllningens tjocklek är i allmänhet 1-2 meter men på vissa ställen kan den dock vara betydligt större, ända upp till 7 meter. Fyllningen underlagras ofta av siltig sand/sandig silt, siltig lera och ibland av lera. Inom delområde 1 förekommer även morän och berg under fyllningen. Grundvattennivåerna ligger generellt cirka 1-2 meter under marken, och riktningen för grundvattenströmningen är söderut, mot Klingerfjärden. Den pågående verksamheten i området består för närvarande endast av den bogserings- och bärgningsverksamhet som Timrå Bogsering & Bärgning AB bedriver inom delområde 8. Timrå Bogsering & Bärgning ska avveckla sin verksamhet i området senast Projekteringen för åtgärderna i delområde 8 samt delområdena 4a och 9b kan påbörjas tidigast i januari Föroreningssituationen i området kan sammanfattas med hjälp av Figur 5 Figur 9. Figur 5. Föroreningssituationen inom delområde 1. (Blå streckad linje markerar strandlinjen år 1882.)

12 sid. 12 Figur 6. Föroreningssituationen inom delområdena 2 och 3. (Blå streckad linje markerar strandlinjen år 1882.) Figur 7. Föroreningssituationen inom delområdena 5, 6, 7a-d. (Blå streckad linje markerar strandlinjen år 1882.)

13 sid. 13 Figur 8. Föroreningssituationen inom delområdena 4, 5, 6 och 8. (Blå streckad linje markerar strandlinjen år 1882.) Figur 9. Föroreningssituationen inom delområdena 7e-f. (Blå streckad linje markerar strandlinjen år 1882.)

14 sid. 14 Sammanfattningsvis är föroreningssituationen den att höga eller mycket höga halter av arsenik och tungmetaller förekommer heterogent i marken i alla delområden ned till mellan en och två meters djup. Föroreningarna förkommer nästan uteslutande i områden med fyllningsmassor. Fyllningsmassorna består till stor del av kisaska, men även fyllning med svavelkis förekommer inom hela det f.d. industriområdet. Även organiska föroreningar förekommer inom vissa delområden, främst delområde 1 och 6 (alifater/pah), men även i delområdena 2 (alifater/pah och PCB) och 7 (PAH). Resultaten från grundvattenanalyser visar på lokala störningar i form av oljeföroreningar och att spridning till grundvattnet av metaller förekommer. Inom det gamla fabriksområdet, delområde 1, förekommer även stora mängder rivningsmassor, uppblandade med kisaska. I marken söder och väster om det rivna s.k. Jizon-huset, förekommer oljeföroreningar i marken och i grundvattnet, p.g.a. de tidigare oljecisternerna på den platsen. För det s.k. SAKAB-området anges för marken en viss påverkan från tungmetaller och alifater/pah samt för grundvattnet också en viss påverkan från tungmetaller, särskilt från bly, men att föroreningarna härrör från tiden före SAKAB. Marken och grundvattnet inom delområde 2, dvs. platsen för det f.d. råvarulagret ( saltmagasinet ) och senare skrotningsverksamhet, är påverkade av såväl kisaska, skrotmetaller, PCB som alifater/pah. Ovanför den röda stranden på delområde 3 förekommer både svavelkis och kisaska i markytan och halterna av arsenik och tungmetaller i marken har också konstaterats vara höga, liksom även i grundvattnet där. Inom såväl delområde 1, 2 som 3 är även kvicksilverhalterna förhöjda i marken och inom delområdena 2 och 3 har kvicksilver delvis även spridits till grundvattnet. Inom fiberbanken i område 4 förefaller det främst vara det material som finns upplagrat i de uppstickande uddarna som innehåller höga halter av arsenik och tungmetaller, både ytligt och djupare ner i uddarna. I bottensedimenten i delområde 5, dvs. utanför mynningen av bäck som har haft förbindelse med avlopp från klorblekeribyggnaden, förekommer enstaka prov i strandlinjen mot Etapp 1 med höga halter av arsenik och tungmetaller, medan halten av extraherbara organiska halogener (EOX) är relativt låg. De höga halterna av arsenik och tungmetaller är således associerade med kisaska som ligger i strandlinjen och som delvis har eroderat ut i vattnet, varför föroreningen hänförs till strandlinjen längs etapp 1. Detta innebär att för sedimenten i delområde 5 är halterna av föroreningar låga. Marken inom delområde 6 ( smedjanområdet ) är förorenad av olja och kisaska, som också har resulterat i en viss spridning av dessa föroreningar till grundvattnet i området. Även höga halter av PAH:er har påträffats i enstaka jordprover tagna i marken vid strandzonen. Genom grundvattenprov på en plats har det även konstaterats att en spridning av PAH:er och alifater har skett till grundvattnet. Inom det största delområdet delområde 7 förekommer en heterogen fyllning innehållande bl.a. kisaska. Det kan konstateras att halterna av arsenik och tungmetaller varierar kraftigt, dvs. det förekommer delområden där halterna generellt är låga men punktvis också mycket höga. Även höga halter av PAH:er, associerade med tjärprodukter från tidigare träkolning, förekommer heterogent, främst i delområde 7c. I marken inom delområde 8, kajområdet där Timrå Bogsering & Bärgning bedriver verksamhet, förekommer också höga halter av arsenik och tungmetaller (bly och kvicksilver). Där förekommer även en viss spridning av arsenik och bly till grundvattnet.

15 sid. 15 Strandområdena runt etapp 1 består av delområde 9a, 9b och delar av 4a. Hela strandremsan består av fyllningsmassor. I västra delen av område 9b är förekomsten av kisaska stor. I övriga delar är föroreningsinnehållet relativt lågt. Totalt sett är det förekomsten av höga halter arsenik, heterogent spritt över hela området, som är den avgörande föroreningen i detta f.d. industriområde, där den förorenade jordvolymen beräknas omfatta tusen kubikmeter. Med andra ord finns totalt inom detta område tusen ton jord som är förorenad, men i mycket varierande grad, se Figur 10 och 11. Figur 10. Interpolerade arsenikhalter i jord 0-1 meter inom området. Figur 11. Interpolerade arsenikhalter i jord >1 meter inom området.

16 sid. 16 Av Tabell 1 framgår för den dimensionerade föroreningen arsenik hur föroreningssituation beräknas bli förändrad vid den reviderade markanvändningen som innebär en tillämpning av en exponeringsväg som benämns A2 (där förutsättningarna är att bär- och svampplockning ska innefattas). Tabell 1. Uppgifter om delområdesareor, förorenade jordvolymer och -massor samt totala resp. omdisponerade arsenikmängder på varje delområde (Reviderad ). Delområde Area Förorenade jordmassans medeldjup Förorenad jordvolym Total arsenikmängd Arsenikmängd som omdisponeras Förorenad jordmängd som omdisponeras m 2 m m 3 kg kg m 3 1a , b , c d ) ) a b , a (2 000) 2) (8 000) 2) , a , b c , d e , f , , a , b , SUMMA ) ) 1) Omfattar både område 1c och 1d 2) m 3 av fiberbanken kommer att grävas och omhändertas externt. Mängden arsenik och volymen förorenad jord är uppskattad. 3) Summan är exklusive massor från område 4a. Omdisponering till delområde 1a innebär att i den planerade omdisponeringsytan kommer det att finnas förorenade massor som innehåller ca 25 ton arsenik. Dessa massor, med höga arsenikhalter som avlägsnas från hela området till omdisponeringsytan, motsvarar ca 42 % av den totala arsenikmängden i området. Till detta tillkommer mängden från fiberbanken som planeras ska omhändertas externt. Kvarvarande föroreningar där arsenikhalten överskrider den acceptabla resthalten på 15 mg/kg TS kommer att åtgärdas genom skyddstäckning.

17 8 Transport och spridning sid. 17 Spridningspotentialen beträffande föroreningar på området varierar till följd av bl.a. markmaterialets sammansättning. Spridningen kan förväntas vara större från områden innehållande kiser än från områden med kisaska. Enligt den historiska beskrivningen av tidigare verksamheter och fältobservationer är förekomsten av kiser betydligt mindre än förekomsten av kisaskor. Eftersom råvaran för sulfitframställningen var kis hanterades den sannolikt mer försiktigt än restprodukten/avfallet, kisaska. Utöver spill från hanteringen kan därför spridningen av kiser på området främst förväntas ha ägt rum i samband med rivningen av fabriken och råvarumagasin. En spridning av metaller från området till Klingerfjärden pågår. Uppmätta grundvattenhalter varierar avsevärt över tiden varpå beräknad uttransport till fjärden varierar över tiden. I jämförelse med spridningen från näraliggande Näs avloppsreningsverk, den pågående verksamheten i den likaså näraliggande Östrands massafabrik samt från Indalsälven (Klingerfjärden) kan den dock betraktas som synnerligen liten. Biologiska upptagsstudier ger sammantaget bilden av att spridningen från Fagervik varierar längs kuststräckan och att det finns en viss spridning i den närliggande strandzonen. Eftersom Indalsälvens huvudflöde passerar förbi området är vattenomsättningen stor och påverkan från Fagervik har inte kunnat påvisas i utförda undersökningar. Ett betydande upptag av t.ex. bly har påvisats i snäckor utanför området och även fisk i vattenområdet är tydligt påverkad av metaller, dock utan att detta med säkerhet kan knytas till Fagervik. I ett vidare geografiskt perspektiv bör det vägas in vid utformningen av åtgärdsförslag att en spridning från Fagerviks f.d. industriområde pågår men även att andra källor i området är betydande. 9 Skyddsobjekt 9.1 Hälsa Efter vissa antaganden beträffande exponeringsvägar, exponeringstider och styrande värderingar enligt rapport Fagervik, Etapp 2, huvudstudie del 1 (SWECO VIAK, 2003) har det konstaterats att den planerade markanvändningen (rekreation och strövområde) innebär ett mindre utnyttjande än mindre känslig markanvändning (MKM) och därför närmast motsvaras av parkmark eller mark med litet utnyttjande, enligt Naturvårdsverkets definitioner. Till stöd för riskbedömningen har platsspecifika, hälsobaserade riktvärden beräknats enligt Naturvårdsverkets metod för olika typer av markanvändning på olika delområden och djup i markprofilen enligt rapport Fagervik, Etapp 2, huvudstudie del 1 (SWECO VIAK, 2003). Fortsatta diskussioner med myndigheterna samt utvärdering av resultatet har sedan resulterat i de platsspecifika riktvärden som redovisas i avsnitt 12 Mätbara åtgärdsmål. Det är således risken för människors exponering för föroreningar, risken för föroreningsspridning till grundvattnet, risken för föroreningsspridning till Klingerfjärden samt risker i form av fallfärdiga gamla byggnader, håligheter i marken och farliga föremål som har varit vägledande. De bedömningar som har gjorts visar att det främst är risken för exponering från jordmassor innehållande höga arsenikhalter som är dimensionerande för åtgärderna.

18 9.2 Miljö inom området sid. 18 Vid riskbedömningen har det konstaterats att markområdets ekosystem är av ringa skyddsvärde, främst därför att det till stora delar utgörs av utfyllnadsmassor som en konsekvens av mer än 100 års industriverksamhet. 9.3 Miljö i omgivningarna Det finns inte några kända naturvärden inom Fagerviks f.d. industriområde. Det närbelägna område som benämns Indalsälvens delta är av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Vidare utgör hela Indalsälvens mynningsområde ett riksintresse för yrkesfisket med avseende på lax- och sikfiske. I Klingerfjärden, i detta f.d. industriområdes närhet, förekommer fritidsfiske sporadiskt. I detaljplaneprogrammet daterat anges: Strandskydd gäller ej inom det gamla industriområdet. 10 Behov av riskreduktion Efter genomförd huvudstudie och hittills genomförda förberedelseinsatser konstateras att behovet av riskreduktion är styrd av följande: Risken på området består av tre komponenter; i) de markbundna föroreningarna, ii) de grundvattenburna föroreningarna samt iii) fysiska risker i form av gamla byggnader samt förekomsten av skrot och vassa föremål på området. Sannolikheten för exponering av föroreningar i marken inom området bedöms generellt som måttlig, liksom sannolikheten för exponering av föroreningar via vatten och sedimenten i Klingerfjärden. Risken för fysiska skador på dem (människor och djur) som uppehåller sig i området bedöms som stora. Markområdets skyddsvärde bedöms som litet, medan Klingerfjärden och dess ekosystem bedöms ha ett stort skyddsvärde. Områdets mark och grundvatten är förorenat av ett antal föroreningar med mycket hög farlighet, främst av arsenik, men även av bly, PCB samt PAH. Föroreningsnivån är allvarlig och mängderna bedöms som stora. Spridningsförutsättningarna till recipienten i Klingerfjärden bedöms som stora.

19 sid Riskvärdering Av huvudstudierapporten (Envipro, ) framgår att ett antal risker, kopplade till föroreningsskador i markområdet och i fiberuddarna (delområde 4), har bedömts vara oacceptabla, varför åtgärder behövs för att avhjälpa dessa risker. Som stöd för riskvärderingen och framtagandet av åtgärdsmål har en åtgärdsutredning gjorts för att identifiera möjliga, kostnadsberäknade åtgärder med syftet att nedbringa riskerna till acceptabla nivåer. I riskvärderingen har den önskade riskreduktionen vägts mot kostnader, regionala och lokala juridiska förutsättningar samt eventuella motstående intressen från närboende och näringsidkare. Kommunens målsättning är att långsiktigt och hållbart minska befintliga och potentiella miljö- och hälsorisker relaterade till det aktuella området i Fagervik. Området ska kunna utnyttjas för rekreation och som strövområde. För skydd av människors hälsa ska normal vistelse i området inte innebära hälsofarlig exponering för föroreningar eller risker av annat slag. Detta innebär bl.a. att humantoxikologiska lågrisknivåer inte ska överskridas. Även nuvarande och framtida spridning till Klingerfjärden ska reduceras, liksom risken för framtida skadehändelser p.g.a. fallfärdiga byggnader, håligheter i marken, o.d. Åtgärderna i sig ska inte leda till långsiktigt ökade risker för föroreningsspridning. De övergripande åtgärdsmålen har varit vägledande för utarbetande av åtgärdsalternativ. Riskvärderingen har resulterat i att de framräknade platsspecifika riktvärdena även kom att utgöra acceptabla resthalter i ytligt markmaterial och därmed utgöra mätbara åtgärdsmål. Med utgångspunkt i riskbedömningen och riskvärderingen har det först fastställts att restrisken ska vara lika stor på alla delar av området, dvs. att åtgärdsambitionen bör vara densamma över hela området. I ett senare skede har Naturvårdsverket framfört en begäran om en utredning där kostnaderna beräknas för differentierade ambitioner på Fagerviks industriområde, dvs. alternativa åtgärdsmål för olika delar av området anges samt att kostnaderna för ökad ambitionsnivån på området generellt också anges. Annorlunda uttryckt innebär detta att en ny värderingsgrund utöver risker, kostnader, regionala och lokala juridiska förutsättningar samt eventuella motstående intressen från närboende och näringsidkare, förs in i riskvärderingen, nämligen en strävan att till så liten kostnad som möjligt avlägsna så stor del av föroreningarna som möjligt. Utredningen har resulterat i de åtgärder och åtgärdsvolymer som nu planeras inom hela projektområdet med bl.a. omdisponering av massor inom området på ett sätt som uppfyller kraven för deponering av farligt avfall. De volymer som berörs framgår av Tabell 1. I detta sammanhang påpekas att de till synes höga acceptabla resthalterna hos de föroreningar som lämnas kvar (Tabell 2) är ett resultat av beräkningar gjorda enligt Naturvårdsverkets riktvärdesmodell. Värdena kan te sig som orimliga tagna ur sitt sammanhang och detta motiverar en lite mer utförlig bakgrundsbeskrivning. Föroreningssituationen i Fagervik kan beskrivas som heterogena fyllnadsmassor, där föroreningsinnehållet företrädesvis utgörs av kisaska, även om också bl.a. olja, PAH och kis förekommer. Omfattande utredningsarbete har gjorts inom ramen för huvudstudien för att försöka karaktärisera och avgränsa föroreningar. Som exempel kan nämnas ytlig jordprovtagning av ett område som är ca 17 hektar, där ett triangulärt nät med 10 meters avstånd mellan punkterna har använts för att fånga in hotspots där framförallt kisaska förkommer. Totalt innebär detta att det har gjorts XRF-mätning och okulär bedömning av 1700 provpunkter. Tack vare denna arbetsinsats har det varit möjligt att få en bra uppfattning om föroreningssituationen inom delområde 7, men också kunskap om att hur än detaljerade utredningar som görs, är det näst intill omöjligt att fånga in små hotspots av den typ

20 sid. 20 som förekommer på Fagervik. Den totala föroreningsvolymen har skattats till tusen kubikmeter. Med detta sagt, inses också att ett alternativt angreppssätt är svårt att genomföra pga. orimligt höga kostnader (t.ex. att skifta ut/sortera all fyllning och sedan återanvända det rena fyllnadsmaterialet). Det som istället förordas innebär att fokus läggs på mer homogena föroreningsstråk med kisaska, och att allt detta material (ca kubikmeter) schaktas upp och omhändertas på en yta som motsvarar kraven på en deponi för farligt avfall. Små ytliga hotspot-områden (identifierade eller inte) täcks över med en skyddstäckning om minst 1 meter för att förhindra exponering och minska utlakning. Valt angreppssätt innebär att framräknade acceptabla resthalter enligt tabell 2, därför mer kan ses som en teoretisk modell, och det förordade alternativet som en praktisk lösning med tillräcklig riskreduktion. I realiteten innebär förslaget att de halter/mängder som lämnas under skyddstäckning inte är särskilt höga/stora. Detta framgår också tydligt vid jämförelse mellan redovisningen av föroreningssituationen enligt figurerna 10 och 11, och redovisningen av halterna kvarlämnade föroreningar samt de områden där grävsanering görs enligt figurerna 18 och Mätbara åtgärdsmål Den i avsnitt 7 redovisade föroreningssituation har efter den riskbedömning som är gjord under huvudstudieskedet år 2003 och därefter följande riskvärdering ( ) samt utförda kompletterande lakningstester (2008) resulterat i mätbara åtgärdsmål i form av platsspecifika acceptabla resthalter och platsspecifika FA-haltsgränser som framgår av Tabell 2. Då det i stort sett är en förorening arsenik som är dimensionerande för åtgärdsmålen saknar de övriga värdena egentlig betydelse. En sanering av arsenik till platsspecifikt riktvärde resp. platsspecifik haltgräns för farligt avfall gör att alla andra eventuella föroreningar saneras på köpet. För att ändå redovisa platsspecifika riktvärden resp. platsspecifika haltgränser för farligt avfall för övriga ämnen, har beräkningsmodellens resultat ersatts med de haltgränser som gäller för farligt avfall enligt Avfall Sverige och i förekommande fall de generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning (MKM).

21 sid. 21 Tabell 2 Mätbara åtgärdsmål, mg/kg TS Ämne/ ämnesgrupp Jmfr. KM (enl. NVs generella riktvärden) Jmfr. MKM (enl. NVs generella riktvärden) Platsspecifik acceptabel resthalt (PLS) 0-1 m >1m Platsspecifik FA-haltsgräns (FA) Arsenik (500) 1) Bly ) Kadmium 0, ) 100 Koppar ) ) Krom (tot) ) 450 8) ) Krom (VI) Kvicksilver 0,25 2, Nickel ) Zink ) ) Fenol 1, ) 5 7) 5 PCB (tot) (2 0,04 1 0, PAH-canc 3) PAH-övrga 3) ) Alifater >C6-16 4) ) Alifater >C ) ) Aromater >C8-C ) Aromater >C10-C35 5) ) ) För arsenik i form av kisaska gäller FA: 500 mg/kg TS 2 ) KM för PCB-7=0,008, PCB-7 anses vara 20% av PCB (tot) 3 ) Enligt nya NV-riktvärden delas PAH upp i PAH-L, PAH-M, PAH-H. Med ett undantag motsvaras PAH-övriga av PAH-L och PAH-M. PAH-cancerogena motsvaras av PAH-H. PAH-föroreningarna i grupperna PAH-M och PAH- L betraktas numera som potentiellt cancerogena. 4 ) Generella riktvärdet gäller Alifater >C5-16 för känslig markanvändning (KM) 5 ) Generella riktvärdet gäller Aromater >C10-C16 för känslig markanvändning (KM) 6 ) Då beräkningen av platsspecifik resthalt för jordmassor 0-1 meter, resulterar i värden som överskrider den platsspecifika resthalten för jordmassor under en meter, tillämpas NV:s generella MKM-riktvärden. 7 ) Då beräkningen av platsspecifik resthalt för jordmassor under en meter, resulterar i värden som överskrider den platsspecifika FA-haltsgränsen, tillämpas FA-gränsen även som platsspecifik resthalt. 8 ) För halten krom totalt tillämpas halten för krom IV.

22 sid. 22 För att tillgodose att åtgärdsmålen uppfylls på schaktbotten tillämpas begreppet acceptabla resthalter enligt följande: - markmaterial med halter under platsspecifika acceptabla resthalter (PLS) kan lämnas utan åtgärd - markmaterial med halter över platsspecifik acceptabel resthalt (PLS), men under haltgränser för farligt avfall enligt Avfall Sverige, rapport 2007:01 omdisponeras inom området och/eller skyddstäcks på plats - markmaterial med halter över haltgränser för farligt avfall enligt Avfall Sverige, som ovan omdisponeras och skyddstäcks enligt kraven för en deponi för farligt avfall. Den s.k. Selektiva Efterbehandlingsvolymen (SEV), dvs. den, för bekräftelse av åtgärdsmålens uppfyllelse, största provtagnings- och klassificeringsvolymen, är för detta projekt fastställd till 50 m 3. För klassificering av uppschaktade jordmassor tillämpas Tabell 2 enligt följande: SEV-medelhalten KLASS < KM-halt Klass 1 Rena jordmassor > KM-halt men < PLS-halt 0-1m Klass 2 Jordmassor som kan användas fritt inom området > PLS-halt 0-1m men < FA-halt Klass 3 Jordmassor som klassas som icke-farligt avfall och där kisaska okulärt bedöms förekomma i mindre omfattning, kan användas på utvalda områden om skyddstäckning görs med > 1,0 m ren jord > PLS-halt 0-1m men < FA-halt Klass 4 Jordmassor som klassas som icke-farligt avfall och där den största delen okulärt bedöms utgöras av kisaska och arsenikhalten < 500 mg/kg TS, innebär att kvalificerad täckning behövs, dvs. massorna läggs på omdisponeringsytan > FA-halt Klass 5 Jordmassor som klassas som farligt avfall eller som så gott som uteslutande består av kisaska och har en arsenikhalten > 500 mg/kg TS, innebär att kvalificerad täckning behövs, dvs. massorna läggs på omdisponeringsytan eller körs till deponi med tillstånd för sådana massor. 13 Åtgärdsalternativ De föreslagna åtgärdsalternativen i huvudstudierapporten (Envipro, ) har genom reviderad riskvärdering (Envipro, ) resulterat i två revideringar av åtgärdsalternativen. Efter ytterligare en kompletterande utredning redovisad i rapport benämnd Kompletteringar och kostnadsrevidering av åtgärder (Envipro, ) har huvudmannen beslutat att genomföra det alternativ som benämns åtgärdsalternativ 3:A2 samt att detta alternativ genomförs i kombination med att anlägga en omdisponeringsyta inom delområde 1a där föroreningarna från övriga delområden läggs och innesluts med samma krav som för en deponi för farligt avfall. Valt alternativ framgår av Figur 12 Figur 17.

23 sid. 23 Figur 12. Åtgärdsförslag för delområde 1. (OBS Beslutad skyddstäckning = 1,0 meter) Figur 13. Föreslagen placering av omdisponeringsytan inom delområde 1 med schematisk terrängutformning efter att åtgärden är färdigställd.

Nedläggning av bilskrot Västerås

Nedläggning av bilskrot Västerås Nedläggning av bilskrot Västerås 19 april 2013 Kristina Aspengren, kristina.storfors.aspengren@vasteras.se 021-39 18 12 Malin Urby, malin.urby@vasteras.se 021-39 27 72 Historia Verksamheten startade 1957

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1

EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 EFTERBEHANDLING AV SNICKAREN 3 OCH ÖSTANÅ 3:1 Vetlanda kommun Redovisning av efterbehandling av fastigheterna Snickaren 3 och Östanå 3:1 Vetlanda 2003-12-01 Diarienummer 2002/TK0260.353 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer

TUDOR. Miljöriskbedömning. Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar. Omgivningsfaktorer TUDOR TUDOR 1 TUDOR Miljöriskbedömning Med avseende på Bly Med avseende på TCE Med avseende på olja Med avseende på övriga föroreningar Omgivningsfaktorer 2 Platsspecifika riktvärden Förutsättningarna

Läs mer

Avveckla koppargjuteriverksamhet

Avveckla koppargjuteriverksamhet Avveckla koppargjuteriverksamhet Inom Kopparlunden Västerås Jenny Seppas 2014-02-05 Vi avvecklar vårt koppargjuteri Vi tar ansvar för de föroreningar vi orsakat. Vi vill ha en nöjd miljömyndighet och nöjd

Läs mer

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental

Exempel på masshantering i stora och små projekt. Magnus Dalenstam WSP Environmental Exempel på masshantering i stora och små projekt Magnus Dalenstam WSP Environmental Generella frågeställningar Vilka aktörer är inblandade? Vem styr masshanteringen och hur? Massbalans i vilket skede tas

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun

UPPDRAGSLEDARE. Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV. Petra Almqvist. Inventering av förorenad mark av Björnemossen, Hova, Gullspångs kommun -14 UPPDRAG MKB detaljplan Hova, Gullspångs kommun UPPDRAGSNUMMER 1321526 UPPDRAGSLEDARE Anna Thyrén UPPRÄTTAD AV Petra Almqvist DATUM GRANSKAD AV Ann Christine Lember Inventering av förorenad mark av

Läs mer

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4)

Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Blankett C Föroreningsnivå (fas 2) Sid 1(4) Objekt Gamla Slottsbrons sågverk ID nr F1764-0023 Kommun Grums Upprättad Björn Nilsson 2006-01-23 Senast reviderad Björn Nilsson 2006-03-08 Mark Antal prov 16*

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten

Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp. Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Informationsmöte 2014-01-28, Grimstorp Lillesjön åtgärdsförslag och fortsatta arbeten Riskreduktion åtgärdsbehov Den interna cirkulationen av arsenik i Lillesjön och risken för att sedimenten i framtiden

Läs mer

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16

Antal sidor: 5 Helsingborg 2013-09-16 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning Bostadsbolaget Åbyängskolan Katedern 11 Västerviks Kommun PCB utredning mark inför byggnation Antal sidor: 5 Helsingborg : Bengt Dahlgren

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs:

Inledning. Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Viktigt att: För detta krävs: Inledning Efterbehandlingsprojekt karaktäriseras bl.a. av: Skarpa, icke förhandlingsbara, villkor kring miljön Osäkerheter i flera dimensioner Viktigt att: Säkra villkoren i det tillstånd som givits för

Läs mer

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun

Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun Bidragsansökan för efterbehandlingsåtgärder inom Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 vid Stugsundsudden, Söderhamns kommun På industritomten Brädgården 5:1 och Stugsund 3:1 har en träimpregneringsanläggning

Läs mer

Strandstaden i Fagersanna

Strandstaden i Fagersanna Strandstaden i Fagersanna Redovisning av föroreningssituation Ylva Persson Ann Helén Österås 2014-06-12 Innehåll Bakgrund dioxin Genomförda undersökningar Resultat fisk och grödor Resultat sediment och

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT

Gasverkstomten Västerås. Statistisk bearbetning av efterbehandlingsåtgärderna VARFÖR STATISTIK? STANDARDAVVIKELSE MEDELVÄRDE OCH MEDELHALT Gasverkstomten Västerås VARFÖR STATISTIK? Underlag för riskbedömningar Ett mindre subjektivt beslutsunderlag Med vilken säkerhet är det vi tar bort över åtgärdskrav och det vi lämnar rent? Effektivare

Läs mer

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun PM - Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys Fibern 1 - Due Diligence, Falkenbergs kommun Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Catharina Rydberg-Lilja Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB

Läs mer

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan

Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30. Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Rivning och förberedelser för sanering Klippans Läderfabrik, Klippans kommun Ärende Projektgruppsmöte 41 Datum och tid 2012-02-28 klockan 13.30-16.30 Plats Sammanträdesrum 3, Kommunhuset Klippan Närvarande

Läs mer

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö

DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö DOM 2012-05-10 meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Ytmetall AB i likvidation, 556153-4685 c/o Advokat GW Ombud: IM MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län 371 86 Karlskrona ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen

Läs mer

Blankett A Administrativa uppgifter

Blankett A Administrativa uppgifter Blankett A Administrativa uppgifter Sid 1 (20) Objekt Gnarps masugn IDnr F2132-0063 Kommun Nordanstig Upprättad (namn) Åsa Duell Senast reviderad (namn) Jon Böhlmark 2004-09-28 2005-08-10 Inventeringens

Läs mer

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11

Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Kurs i riktvärdesmodellen 2014-04-11 Föreläsare: Pär-Erik Back, SGI Deltagare: 7 st handläggare från Region Gotland samhällsbyggnadsförvaltning, enhet miljö och hälsa och Länsstyrelsen. Upplägg Kursen

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska

2014-04-08. FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 2014-04-08 FABRIKSVIKEN Bidragsansökan för projektering och saneringsåtgärd av kisaska 1 av 18 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 BAKGRUND... 5 3 OMRÅDESBESKRIVNING... 5 4 ANSVARSUTREDNING... 6 5 FÖRORENINGSSITUATION...

Läs mer

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan

Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan 2013-01-18 Uppdragsnummer: 10163086 Upprättad av: Karin Tornberg Granskad

Läs mer

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län

Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Orsa kommun Detaljplan för södra Lisselhed STYVERSBACKEN, del av fastigheten Vångsgärde 2:5, Orsa kommun, Dalarnas län Datum 2011-02-07 Uppdragsnummer 61381041185 Anders Nises Björn Dehlbom Handläggare

Läs mer

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER

Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER Generell tillämpning av mät- och ersättningsregler MER ALLMÄNT Mät- och ersättningsregler MER är anpassade till AMA och är avsedda att användas vid förteckning av mängder och vid mätning och ersättning

Läs mer

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan

DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN. Teknisk PM, Geoteknik. Slottet, Nybyggnation av bostadshus. Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan DEL AV TORREBY 3:154 MUNKEDALS KOMMUN Slottet, Nybyggnation av bostadshus Översiktlig geoteknisk utredning för detaljplan Teknisk PM, Geoteknik Skanska Sverige AB Post 405 18 GÖTEBORG Besök Kilsgatan 4

Läs mer

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05

RAPPORT PROVAB AB ÄLDREBOENDE HEFFNERSGÅRDEN NYBYGGNAD PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) Uppdragsnummer: 2454544000 DEL I BYGGHANDLING 2014-08-05 repo002.docx 2013-06-14 PROVAB AB NYBYGGNAD Uppdragsnummer: 2454544000 PROJEKTERINGS PM/GEOTEKNIK (PMGEO) SWECO CIVIL AB ROBERT JONASSON Sweco repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Objekt 2 2

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder

Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Miljötekniska undersökningar Strategi, metoder, åtgärder Fredric Engelke fredric.engelke@structor.se Isabelle Larsson isabelle.larsson@structor.se Innehåll Miljötekniska undersökningar Skillnad på förorening

Läs mer

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco.

1(6) ra04s 2010-05-18 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19 Falun Telefon 023-464 00 Telefax 023-464 01 www.sweco. MORAVATTEN AB Del av Örjastäppan industriområde Uppdragsnummer 152080000 Ko Ko Falun 201001 SWECO ENVIRONMENT AB FALUN MILJÖ 1(6) ra0s 20100518 Sweco Vatten & Miljö Södra Mariegatan 18E Box 1902, 791 19

Läs mer

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta

Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun. Uppdragsnummer: 229303-03. Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta 1(7) Geoteknisk undersökning Inför byggande av butikslokal på Kv Ödlan, Luleå Kommun 2011-05-23 Uppdragsnummer: 229303-03 Uppdragsansvarig: Nyström, Birgitta Handläggare Kvalitetsgranskning Birgitta Nyström

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017

Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling av förorenade områden år 2015-2017 1(9) Lisa Arnwald Storm Direkt: 010-224 86 62 lisa.arnwald.storm@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Naturvårdsverket Länsstyrelsen i Örebro län ansökan om statligt bidrag till arbetet med efterbehandling

Läs mer

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors

Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors Umeå tingsrätt Miljödomstolen Box 138 902 04 UMeå Vår ref: Umeå 2008-05-07 Mål nr: M 4903-04 Avfallsanläggningen Fagerliden på fastigheten Edfastmark7:242, Robertsfors I egenskap av ombud för Urban Zingmark

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling

Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Golder Associates Anders Perssonsgatan 12 SE-416 64 Göteborg Tel: +46 31 700 82 30 Fax: +46 31 700 82 31 www.golder.se Sammanfattning föredrag Åtgärdskrav vid In-Situ efterbehandling Upprättande och kontroll

Läs mer

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Nätverket Renare Mark Linköping den 1 oktober 2013 Advokat Maria Paijkull Dumpningsförbud Muddermassor är avfall Förbud att dumpa avfall till havs

Läs mer

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK. Örebro 2012-11-19. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN GEOTEKNISK UTREDNING PM GEOTEKNIK Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Lars O Johansson tfn; 019/17 89 50 2 SUNNE KOMMUN GC-BRO ÖVER SUNDET DETALJPLAN

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

KLAGANDE Bayer AB, 556051-3870, Box 5237, 402 24 Göteborg Ombud: Advokaten J J Advokatbyrå, Göteborg

KLAGANDE Bayer AB, 556051-3870, Box 5237, 402 24 Göteborg Ombud: Advokaten J J Advokatbyrå, Göteborg VÄXJÖ TINGSRÄTT Miljödomstolen, rotel ll DOM Målnr 1(10) 2006-04-21 M1501-05 Meddelad i Växjö KLAGANDE Bayer AB, 556051-3870, Box 5237, 402 24 Göteborg Ombud: Advokaten J J Advokatbyrå, Göteborg MOTPART

Läs mer

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun

Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Kemakta AR 2004-10 Huvudstudie avseende efterbehandling av Scharins industriområde i Ursviken, Skellefteå kommun Inkluderande resultat av kompletterande undersökningar av Kemakta Konsult AB SLUTVERSION

Läs mer

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad

Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen. Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Möjligheter i arbetet med förorenad mark i planprocessen Helena Bergenstierna Fastighetskontoret, Malmö stad Vårt hanteringssätt Kan markens lämplighet säkerställas på annat sätt än med villkor enligt

Läs mer

Fd Klippans läderfabrik

Fd Klippans läderfabrik Ramböll Sverige AB --- Klippans kommun Fd Klippans läderfabrik Flygfoto 2005 Malmö 2009-10-13 Klippans kommun Fd Klippans Läderfabrik Datum 2009-10-13 Uppdragsnummer Ohla Eriksson Uppdragsledare Anna Fjelkestam

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008

Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 Miljöteknisk undersökning, avseende föroreningssituationen, av fastigheten Hemse Bofinken 4, Gotland, september - oktober 2008 2008-12-12 Reviderad 2009-02-17 Allren AB Miljöteknik Viktor Levin Charlotte

Läs mer

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten

Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten 2009-04-03 Tillsynssamverkan i Halland MILJÖ Riktlinjer/policy likheter & olikheter i dokumenten Bilaga 3 Kommun Laholm Halmstad Hylte Falkenberg Varberg Kungsbacka Riktlinjer/policy Nej - på grund av

Läs mer

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03.

Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville. Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03. Järnvägsplan Hamnbanan/Bohusbanan, dubbelspår på sträckan Olskroken - Kville Göteborgs stad Underlagsrapport Förorenad mark 2011-11-03 2011-06-xx Dokumenttitel: Underlagsrapport förorenad mark Dokumenttyp:

Läs mer

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell

Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Riskbedömning och NVs riktvärdesmodell Maria Carling, SGI maria.carling@swedgeo.se tfn:013-201826 Utbildning Länsstyrelsen Örebro 2011-05-25 1 Innehåll Vad är en risk? Olika typer av riskbedömningar Konceptuell

Läs mer

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt?

PM Vattenverksamhet. Anmälningsplikt eller tillståndsplikt? 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Vattenverksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till vattenverksamhet enligt

Läs mer

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...

RAPPORT 2013-12-10 2 (25) 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3. 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi... RAPPORT 2013-12-10 2 (25) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...3 1.1 Bakgrund och syfte...3 2 OMRÅDESBESKRIVNING...4 2.1 Allmänt...4 2.2 Geologi...5 2.3 Hydrogeologi...6 3 HISTORIK...7 3.1 Tidigare undersökningar...8

Läs mer

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan

UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan Sundsvalls ommun V FÖRRÅDET 4 OCH 8, NORRA UPPDRAGSNUMMER 1660198000 Riskbedömning, åtgärdsutredning och riskvärdering avseende förorenad mark inför framtagande av ny detaljplan HÄRNÖSAND/ LINÖPING/ GÖTEBORG

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora

BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora Miljökontoret Margareta Lindkvist Tfn. 0581-81713 BMB Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning Hällefors Lindesberg Ljusnarsberg Nora YTTRANDE Sidan 1 av 5 2015-04-09 Ljusnarsbergs Kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01

Utförda konsultuppdrag Tomas Henrysson Uppdaterad 2013-03-01 Uppdragen har genomförts via: Conviro AB 2002- Tomas Henrysson Miljökonsult 1998-2002 Golder Associates AB 2007-2008 (anges inom parantes) Detaljutformning av TUFFO Teknikutvecklingsprogram för förorenade

Läs mer

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus

Verksamheten pågick ca 50 år. 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit. PCE lagrades i cistern inomhus Verksamheten pågick ca 50 år 1988 förbrukades -500 kilogram PCE -60 liter Na-hypoklorit PCE lagrades i cistern inomhus Inga golvbrunnar eller invallningar PCE = PERKLORETYLEN=TETRAKLORETYLEN Större oljeläckage

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder

Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av detaljplan för nybyggnation av bostäder PM Skanska Sverige AB Handläggare Cecilia Edmark Datum 2009-12-15 Vår referens/nr 131466.030 DEL AV HJÄLTSGÅRD 6:1, SKEE STRÖMSTAD KOMMUN Tekniskt PM angående geoteknik undersökning för upprättande av

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsens i Västra Götalands län beslut den 8 juli 2011 i ärende nr 575-6928- 2010, se bilaga 1 Mark-och miljödomstolen 2012-01-10 meddelad i Vänersborg KLAGANDE Preem AB, 556072-6977 Preemraff Göteborg Box 48084 418 23 Göteborg Ombud: Advokat LV Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm MOTPART

Läs mer

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport

Uppdrag: Medverkande. Revideringar. Tyréns AB. 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan. Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag: 253909, Geoteknik Kantgatan detaljplan Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport Status: Slutrapport Datum: 2014-03-13 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Skellefteå kommun Jonas Johansson

Läs mer

Åtgärdskrav vid In-situ sanering

Åtgärdskrav vid In-situ sanering Här en fin bild på en in situ teknik/metod/sanering Åtgärdskrav vid In-situ sanering Jan-Erik Lindstrand, MB Envirotek Anna-Lena Öberg-Högsta, Golder Associates AB Syfte och mål Syfte är att utarbeta en

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken

SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och boardfabriken Skellefteå kommun SCHARINS FABRIKEN, URSVIKEN Riskområdesbedömning samt kompletterande provtagning av betong i f.d. sliperiet och Rapport Umeå SWECO VIAK AB Per-Olof Lidén / Ingegerd Ask / Klara Eriksson

Läs mer

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter

Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektplan Stärk skyddet av kommunala dricksvattentäkter Projektets organisation Styrgrupp Fastställd vid årsmötet 2015-XX-XX Arbetsgrupp Referensgrupp Dnr Uppdrag och mål Deltagare 2 Organisation Inledning

Läs mer

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik

CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN. Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning. PM, Geoteknik PM Vår referens/nr 139223 CANNINGOMRÅDET STRÖMSTAD KOMMUN Sammanfattning av översiktlig geoteknisk undersökning PM, Geoteknik G:\\GoI\Uppdrag Gbg\139223 Canningområdet\Text\Canningområdet PM sammanfattning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN

PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN 2013-01-03 Version 3 PROJEKT- OCH KVALITETSPLAN SCHARINSPROJEKTET FAS 3, Härvelträsket Sanering av mark Härvelträskområdet Projektbeskrivning för fas 3 I fas 3 ingår att sanera och återställa Härvelträskområdet

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE

INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE INBJUDAN TILL SAMRÅDSMÖTE 2014-09-26 Inbjudan till samrådsmöte ang Projekt Högsby-Björkshults Glasbruk kl 18.30 tisdag 7/10 i Björkshult Hej! Jag heter Samuel Bergquist och är projektledare för saneringsarbetena

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön

Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön Spridning av flyktiga föroreningar till inomhusmiljön www.treehugger.com Yvonne Ohlsson yvonne.ohlsson@swedgeo.se Pär-Erik Back par-erik.back@swedgeo.se Flyktiga Föroreningar Lst Sthlm 24 mars 2014 1 Innehåll

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga)

Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Arkivbeteckning 504 1(6) Umeå kommun Miljö- och hälsoskyddsnämnden 901 84 Umeå Överlåtelse av tillsyn över vissa vattenverksamheter och vattenskyddsområden i Umeå kommun (1 bilaga) Beslut Länsstyrelsen

Läs mer

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall

Rättspraxis. Några viktiga rättsfall Rättspraxis Några viktiga rättsfall Överlåtelse av verksamhet Arvamet M 9822-02 Övertagande av verksamhet (inkråmsöverlåtelse) ger ansvar I praxis anses att den som tar över en verksamhet i princip övertar

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen

Översiktlig Miljöteknisk undersökning på del av fastigheten Mölnlycke 1:1 (Mölnlycke Fabriker) m.fl., samt Massetjärnen RAPPORT 1 (35) Handläggare Lars Gidlund Tel +46 10 505 34 14 Mobil +46 70 526 22 27 Fax +46 10 505 30 09 lars.o.gidlund@afconsult.com Datum 2015-05-22 Uppdragsnr 705460 Härryda kommun, Sektorn för Samhällsbyggnad,

Läs mer

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten

Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06. Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Kurs om åtgärdsutredning och riskvärdering, Örebro 2014-03-06 Pass 4 redovisning och tips för fortsatta arbeten Syfte med pass 4 Redovisa gruppövningen Ge en grund för fortsatta arbeten hemma med utgångspunkt

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 01 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD034 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Katarina Sandahl 010-452 32 23 Eric Carlsson 010-452 21 55

Läs mer

Förorenade fastigheter hur gör man?

Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Storslagen natur är något som ofta förknippas med Dalarna. Kanske är det de höga bergen och djupa skogarna som gör att många trivs

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6

Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 Strategi för upphandling av entreprenader Rapport nr EKA 2004:6 EMPIRIKON AB Vallentuna 2004-03-01, senast reviderad 2005-10-31 Jan Andersson 2 Projekt Eka, Bengtfors kommun Pm - strategi för upphandling

Läs mer

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING

VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING VARAMON I MOTALA ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UTREDNING Planskede Beställare: Motala kommun WSP uppdrag 10130414 2010-01-27 WSP Östergötland Linda Blied Ewald Ericsson Geotekniker Geotekniker WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2011-06-22 i ärende nr 505-16193-10, se bilaga 1 VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM Mål nr M 3129-11 ',' Vi Mark- och miljödomstolen 2011-10-27 JU meddelad i Växjö Sid 1 (3) KLAGANDE Bastionen Skåne AB Box 97 201 20 Malmö Ombud: Advokat C.B. MOTPART Miljönämnden i

Läs mer

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN)

TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) Datum Diarienummer 2015-08-18 MBR-2014-297 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR TORSBY 4:44 M FL (HAMMAREN) TORSBY KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN Allmänt Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning

Helgonagården 7:10, Lund Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Lunds kommun Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Slutversion Malmö 2014-12-08 Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Datum 2014-12-08 Uppdragsnummer 1320010938 Utgåva/Status Slutversion

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

Hur kan marken saneras?

Hur kan marken saneras? V a r j e f ö r o r e n a d j o r d ä r u n i k Hur kan marken saneras? SoilTechs analys av mark och föroreningar ger svaret M ARKSANERINGS KONSULTER SoilTech har kompetensen och resurserna SoilTech förfogar

Läs mer

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279

RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik (TPMGeo) Översiktlig geoteknisk undersökning för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 RAPPORT Tekniskt PM Geoteknik () för detaljplan för fastigheten Solhöjden 31, Sundsvalls kommun 10171279 Datum: 2012-11-22 Upprättad av: Mikael Persson Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Joakim Alström

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning

2012-05-16. Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457. Uppdragsansvarig: Maja Örberg. Handläggare. Kvalitetsgranskning 1(5) 2012-05-16 Geoteknisk deklaration Fastighet GD016 Uppdragsnummer: 232457 Uppdragsansvarig: Maja Örberg Handläggare Kvalitetsgranskning Maja Örberg 010-452 31 13 Eric Carlsson 010-452 21 55 2(5) Innehållsförteckning

Läs mer

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000

PM GEOTEKNIK (PMGEO) KARLBERG, STOCKHOLM VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 VÄG OCH VA INGENGÖRERNA I SVERIGE AB UPPDRAGSNUMMER 2174880 000 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB VÄSTERÅS ELIN THORSSELL Sweco INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt 1 2 Planerad bebyggelse 2 3 Underlag för

Läs mer