En nystart för Växande Älmhult?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En nystart för Växande Älmhult?"

Transkript

1 En nystart för Växande Älmhult? Utredning av ett nytt organisationsförslag och en ny projektstyrningsmodell för näringslivsorganisationen. Älmhult, Älmhult, oktober 2014 oktober 2014.

2 Älmhult, oktober 2014.

3 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Executive summary 7 Bakgrund 9 Uppdraget 9 Arbetsgrupp 10 Företagarnätverk, business arena eller marknadsbolag 12 Olika företag, olika förutsättningar, samma plats 12 Gemensamma insikter 13 Värden att bevara 14 Hinder att undanröja 14 Verksamhet idag & imorgon 17 Vision, verksamhetsidé och mål 17 Möjlighet; ett näringslivshus 18 Möjlighet; sammanslagning med Handelsplats Älmhult 18 Möjlighet; ett marknadsbolag med stark näringslivsanknytning 18 Samarbete för Älmhult 21 Nyckelgrupper 21 Formering av gruppen övrigt näringsliv 23 Roller i styrelsen 24 Från ord till handling - en projektmodell för utveckling 27 Verksamhetsledare/projektkoordinator 27 Projektledare 28 Styrelsen 29 Projektstyrning via styrgrupp 29 Projektsponsor 29 Ekonomi/administration 30 Finansiering 30 Projekt 32 Slutsatser & rekommendationer 34 Källor 38 Utredare 39 Bilaga 1: Uppdragsbeskrivning Bilaga 2: Växande Älmhults verksamhetsidé och mål Bilaga 3: Budget Bilaga 4: Projektexempel 1: Älmhult en exportmogen turistdestination Bilaga 5: Projektexempel 2: Näringsliv & skola i konstruktivt samarbete 3

4 4

5 Världens bästa förutsättningar Inledningsvis vill vi ta chansen att sända ett varmt tack till alla som möjliggjort genomförandet av denna utredning. Den är ett resultat av alla de insiktsfulla tankar och idéer som näringsidkare, politiker, kommunala tjänstemän och andra nyckelpersoner i Älmhult på ett engagerat sätt delat med sig av till oss. Utöver bokade intervjuer och enkätsvar har vi fått många spontana samtal, möten och e-postmeddelanden från engagerade Älmhultsbor. Bilden som förmedlats är fullständigt entydig; alla ser att Älmhult har en stor potential att utvecklas till en ännu starkare och mer attraktiv plats att verka i och bo på. Idéerna om vad man borde göra för att utveckla Älmhult är många och ofta stora. Stora är ofta också förväntningarna. Förväntningarna på någon annan. Förväntningar som inte sällan leder till en avvaktande hållning. En avvaktande hållning där den starkaste eller den med mest makt också väntas vara genomförare. Goda idéer blir liggande. Att utveckla en plats, en bransch, ett näringsliv skiljer sig i många avseenden inte särskilt mycket från att sjösätta en affärsidé, att starta och utveckla ett företag; det kräver stort mod och engagemang, ett starkt fokus, tid och pengar. Det är just här det ibland blir lite knepigt när det gäller utvecklingen av en plats; för vem äger en plats? Nyttan med en plats utveckling syns inte alltid i ett företags bokslut eller på en aktieägares konto. På sikt leder god utveckling till högre skatteintäkter, större rekryteringsbas, högre omsättning i handeln och ett attraktivare utbud till gagn för alla. Men företagarens perspektiv måste oftast vara kortare och garantier för att alla projekt verkligen kommer att gynna just ditt företag tillräckligt snabbt går i många fall att utfästa, men långt ifrån alltid. Det krävs ett gemensamt ansvar och samarbete bortom det egna företaget för att utveckla en plats. Ett samarbete där alla parter tar ansvar genom att visa initiativrikedom och engagemang såväl med tid som pengar, efter bästa fömåga. De aktörer med störst makt och resurser kan vara goda förutsättningsskapare men en enmansföretagare kan vara minst lika viktig som initiativtagare och eldsjäl. För att ett gott utvecklingsarbete ska kunna bedrivas och samarbete över intressegränerna fungera så behövs det ett ramverk; en samordnande kraft, en anpassad struktur och en arbetsmetod. Det är vår förhoppning att de förutsättningar vi presenterar i denna utredning motiverar Älmhults olika aktörer att tillsammans göra en nystart i utvecklingsarbetet för att stärka Älmhults konkurrenskraft ytterligare. Älmhult, oktober 2014 Anna Hägelmark / Daniel Uppsäll 5

6 Sammanfattning Växande Älmhult behöver förändras. Föreningens medlemmar har en blandad syn på villkorat sitt bidrag. En projektorienterad organisation för starkare utveckling av näringslivet, höjd attraktivitet och effektivare marknadsföring av Älmhult efterfrågas. För att möta detta behöver organisationen en förstärkt styrelse som kan ta en tydligare roll som styrande samverkanspart i utvecklingsprojekt. Ett omtag krävs för att skapa en tydlig vision och målbild för verksamheten. Rapporten beskriver hur en starkare styrel- övrigt näringsliv kan formeras och efter hand även kompletteras med ytterligare nyckel- Rapporten presenterar en modell för att driva ett effektivt och hållbart projektarbete inom näringslivsutveckling, handel- och centrumutveckling, evenemang, turism m.m. och föreslås knytas till verksamheten. verksamhetsledare med tyngdpunkt på detta samt uppgiften att samordna och skapa förutsättningar för utvecklingsprojekt behöver tillsättas liksom en ekonom/administratör. delsplats Älmhults basverksamhet integreras. skap för all näringslivssupport såsom Nyföretagarcentrum, Almi m.m. Älmhults platsvarumärke är ett strategiskt nyckelverktyg i allt utvecklingsarbete och organisationen bör se till att få en tydligare roll i detta förutsättningsskapande arbete. Ytterligare utredning av dessa båda utvecklingsområden krävs. I nuläget pågår och planeras löpande ett antal utvecklingsprojekt och event där större samordning skulle generera effektivitet och vara till stor nytta för Älmhult som helhet. En omfattande förändringsprocess bedöms som nödvändig. Alternativet att Växande Älmhult fortsätter som idag bedöms inte vara en lämplig väg för Älmhult. 6

7 Executive summary tions on their funding. A more project oriented organisation for stronger development - - right conditions for development projects. A part time economist/administrator is also necessary. - common administration. value for Älmhult. hult is not recommended and are not likely to be successful. Instead larger changes are suggested to be implemented. 7

8 Växande Älmhult i en tänkbar struktur Projektorganisation: - Växande Älmhult idag med ny skepnad - Administrativ tjänst på ex % för löpande uppgifter - PRAO och UF verksamhet Älmhults kommun o Karl-Oskarskolan 60% - Styrelse med representanter från de olika grupperna. Uppdrag Växande Älmhult ska stärka Älmhults konkurrenskraft för kompetensförsörjning, utveck- Älmhults kommun, föreningsliv, universitet och högskolor. - Bidra till stärka Älmhults kommuns platsvarumärke - home of home - Bidra till tillväxt i kommunen genom att verka för ett rikt förenings- och kulturliv, Långsiktiga Mål xxxx -xxxx Kortsiktiga mål -xxxx -xxxx -xxxx...stärka Älmhults konkurrenskraft för kompetensförsörjning, utveckling och besöksnäringen... Finansiering: - En utredning och förslag görs i nästa steg. Exempelvis lika dagens med 2014 Struktur: - Övrigt näringsliv (Näringslivsgruppen) Styrgrupp formeras Detta är ett grundförslag som utreds av tilltänkta konsulter under sommar med förslag Uppdragsbeskrivning, styrelsen Växande Älmhult, våren (Se även bilaga 1.) Handelsgruppen Växande Älmhult IKEAgruppen Kommunen Näringslivsgruppen Framtida organisationsstruktur för Växande Älmhult. Idéskiss från styrelsen, Växande Älmhult våren

9 Bakgrund Under våren 2014 förändrades förutsättningarna för driften av Växande Älmhult. Fören- drift av Växande Älmhult skulle användas annorlunda. En projektorienterad organisation med större fokus på marknadsföring av Älmhult efterfrågades. Den dåvarande VD:ns tolkning var att det skulle innebära omfattande förändringar av de ekonomiska förutsättningarna och arbetssättet och valde att avgå. Växande Älmhults styrelse började fundera över hur en starkare samarbetsorganisation med ett projektorienterat arbetssätt skulle kunna formas. Ett beslut fattades om att utreda hur vägen mot ett nytt Växande Älmhult med tydligare utvecklings- och marknads- föringsfokus och fortsatt stark förankring i näringslivet skulle kunna se ut. Uppdraget I samband med årsmötet 2014 sjösattes det utredningsuppdrag som ligger till grund för denna rapport. En idéskiss över en samarbetsorganisation samt en projektorienterad verksamhet presenterades av styrelsen som utgångspunkt för uppdraget. De områden inom vilka näringslivsorganisationen väntas bidra till utveckling av Älmhult och hur man avser stärka Älmhults konkurrenskraft listades även på förhand i uppdragsbeskrivningen: Växande Älmhult i en tänkbar struktur En stark utveckling och tydlig inriktning för den framtida näringslivsorganisationen i Älmhult kräver bred samsyn kring vad man vill uppnå. Det ställer stora krav på beslutsfattare. Såväl styrelsen i Växande Älmhult som nyckelgrupper i anslutning till näringslivet är tvungna att göra prioriteringar och kompromisser för att kunna fatta gemensamma beslut. Engagemang och uthållighet kommer att krävas. För att lyckas är det nödvändigt att ha utgångsläget klart för sig. Vi har därför lagt fokus på att skapa en tydlig nulägesbild bestående av såväl de faktiska förutsättningarna som olika gruppers inställningar till näringslivsorganisationens roll och de frågor som utreds. Parallellt har vi lagt särskild vikt vid att öka förståelsen för behovet av en stark gemensam vision och verksamhetsbeskrivning. Resonemang om hur dessa bäst formuleras för att fånga in uppdraget för den framtida näringslivsorganisationen har förts med styrelsen. Utredningen sammanfattar intrycken från möten med näringsidkare, styrelse och andra nyckelpersoner. Slutsatser och rekommendationer som kan utgöra underlag för en nystart av Växande Älmhult alternativt sjösättning av en helt ny näringslivsorganisation beskrivs dels löpande i anslutning till de olika avsnitten och dels i slutet av rapporten. 9

10 Arbetsgrupp Växande Älmhults styrelse har utsett Anna Hägelmark och Daniel Uppsäll att genomföra Daniel har lagt tyngdpunkt på uppdelning av verksamheten i basuppgifter och mer pro- - Anna har fokuserat på strategi, vision, långsiktiga mål, modell för projektstyrning, platsutveckling och rapportutformning. Daniel och Anna har haft tät dialog genom hela projektet. Utredningen har genomförts under perioden maj till oktober Förtydliganden & avgränsningar Det har under utredningens gång blivit tydligt att det råder stora skillnader mellan olika grupperingars förväntningar på en framtida näringslivsorganisation samt vad denna utredning ska omfatta. I denna rapport redogör vi för olika förväntningar i de fall de bedöms utgöra viktiga nulägesförutsättningar inför beslut om framtiden. I några fall har vi gjort bedömningen att en avstickare behöver göras från den ursprung- Älmhult som förs med anledning av de inspel som gjorts från vissa intressenter samt frågorna om etablering av ett näringslivshus respektive ett marknadsbolag. I de fall vi bedömer att ett område behöver utredas djupare innan rekommendationer bör ges och beslut fattas så redogör vi för detta. Utredningen berör enbart platsutvecklingsfrågor som har en naturlig anknytning till näringslivsorganisationen, väl medvetna om den offentliga sektorns roll som den kanske allra viktigaste för platsens utveckling. Det är vår utgångspunkt att den föreslagna organisationsmodellen innebär ett fortsatt nära samarbete med Älmhults kommun och att det utgör en förutsättning för en fungerande samordning mellan de delar av utvecklingen som kommunen äger och de som näringslivet står för. Utvecklingen av Älmhult inom den till Växande Älmhults verksamhet, exempelvis PRAO-samordning. Ny näringslivsorganisation, Växande Älmhult i ny skepnad, Växande Älmhult 2.0 är olika benämningar som använts under resans gång. I den här rapporten har vi valt att av dagens Växande Älmhult som sjösättning av en helt ny organisation. 10

11 Ett näringslivshus Taktpinne Dynamik, drag & engagemang Spindel i nätet Alla ska kunna känna delaktighet Professionalitet Tydlig strategi Vi-känsla 100 % uppslutning Stark part som kan koordinera Effektivare administration Nätverkande Ett marknadsbolag Affärssamarbete 11

12 Företagarnätverk, business arena eller marknadsbolag? hults alla företag. Olika företag, olika förutsättningar - samma plats Ett försök att kategorisera olika företrädares förväntningar och inställningar ger följande tre huvudgrupper: Företagaren som driver det lilla - medelstora företaget ett företagarnätverk med lokal förankring. Man ser gärna att det erbjuds olika sammankomster, föreläsningar och utbildningar och funderar inte nämnvärt över föreningens uppdrag. I samband med att medlemsavgiften ska betalas ägnas kanske en tanke på vad det skulle handla om. Man är idag inte heller beredd att bidra med mer pengar till upp ett större engagemang som mer liknar det hos gruppen nedan. Företagsledaren med ansvar för en medelstor eller större arbetsplats alternativt tongivande företag (utom IKEA) samarbete med kommunen, i synnerhet kring PRAO-verksamheten. Ställer allt tydligare krav på utveckling av Växande Älmhult och ifrågasätter sitt medlemskap baserat på den turbulens som pågått under det senaste året. Man uttrycker att det råder brist på tydlighet om syfte och inriktning på verksamheten och vilken nytta medlemsavgifterna gör. Man är beredd att ta eget ansvar och engagera sig i styrelse, projekt och liknande i begränsad omfattning. Gruppen pendlar mellan en öppen inställning till att bidra ytterligare i utvalda projekt och att tycka att de bidrag de ger idag borde räcka. Bekräftar behov IKEA. Att motivera den urbana målgrupp, som världsledande kompetens inom hemin- sådant val för med sig ett merarbete långt utanför kärnverksamheten. Ett arbete som består av att bygga nödvändig attraktivitet på hemorten. Det omfattande engagemang - 12

13 redan beskrivits, på sista tiden tydliggjort sina krav på utveckling bland annat genom att villkora hur delar av bidraget från företaget ska användas. Växande Älmhult har tidigare delvis resonemanget och för fram frågan om det är möjligt att låta en framtida närings- kommunens utvecklingsarbete och efterfrågar ett större engagemang från övrigt näringsliv. Utveckling av Älmhults centrum är högprioriterat. Gemensamma insikter I så gott som alla samtal som vi fört med företagare och andra nyckelpersoner i alla grupper återkommer ett antal resonemang: Vi saknar en kris. Vi har haft det för bra i Älmhult. Uppfattningen om att utveck- Älmhult är inte tränat på att hantera situationer som bruksorter, varvs- och regements- motor det är tas ofta för givet. Men ett fördjupat resonemang visar ändå på en insikt om de långt ifrån utgör en garanti för att ett världsomfattande bolag med en årlig omsätt- nemang om hur viktig en stark utveckling är för att undvika en framtida kris och att man unikt. Det är personberoende. Ja, utbudet av personer med rätt kompetens och tid att engagera sig är helt enkelt begränsat på en liten plats. Det talar inte minst Växande Älmhults historia om för oss där VD-byten inneburit förändringar av inriktning på verk- att arbeta med frågan. Det utgör delvis en risk, men det är en risk som kan minimeras genom att bygga en stark organisation. Inriktningsbeslut som rör vision, verksamhetsidé och målsättningar ska aldrig vara en fråga för enbart en person. Den modell för daglig drift och projektstyrning som vi presenterar innebär ett större personoberoende. Med kompetent styrning och kommunikation är det möjligt att starta ringsbasen till styrelse och övriga uppdrag. Dra nytta av IKEA. - Home of Home, ses av näringslivet som ett steg i det arbetet. Frågan om att Älmhult skulle kunna bli ett branschkluster inom inredning aktualiseras då och då. Från närings- 13

14 sig avknoppningar i någon större omfattning och en stor del av näringslivet består av tillverkningsindustri inom andra branscher. Det är snarare nyttan av att dela hemort med ett världsledande företag och varumärke man vill utveckla och utnyttja effektivare än vad som gjorts hittills för att generellt stärka Älmhults attraktion. Värden att bevara Det råder en stark samsyn kring att dagens Växande Älmhult behöver utvecklas. I takt med att uppfattningen om att föreningens fokus blivit alltmer otydligt ifrågasätts ock- värdeskapande: Samarbetet. kommunen framhålls som Växande Älmhults främsta styrka. Det råder i stort sett en samsyn kring att det är det breda samarbetet som bygger förutsättningar för utveckling och att det även måste få utgöra grunden för den framtida lösningen. PRAO-verksamheten. Ett verksamhetsben som en stor andel av näringslivets representanter framhåller som positivt. Man tillskriver det faktum att det är en representant fungerar bättre här än på andra ställen där skolan har motsvarande ansvar. Hinder att undanröja är att förslag som presenteras i denna utredning inte möter några oövervinnerliga praktiska, formella eller juridiska hinder. Ett antal återkommande uppfattningar/upplevelser av situationen i Älmhult har framförts i de intervjuer som genomförts under utredningen. De utgör inte några faktiska hinder för utveckling men sammanfattar inställningar och känslor som kan vara starkt hämmande i en utvecklingsprocess. Maktobalanser. - expertis att arbeta med utvecklingsfrågor medan företagaren får använda sin oavlönade ningens gång. Liknande kommentar hörs även om kommunen. Det råder ibland en känsla av att kommunen inte delar med sig i tillräcklig omfattning för att ge föreningen de bästa förutsättningarna för att arbeta så konstruktivt som möjligt. Det uppstår ibland en upplevelse av 14

15 att de kommunala representanterna besitter makt över, och håller inne med information kring, nyckelfrågor. Något som kan verka hämmande för diskussionen. Samtidigt är ändå näringslivsrepresentanterna beredda att tillstå att samarbetet med kommunen är värdefullt och att det skapar förutsättningar för effektiv utveckling. Man - diskussion. Historiken kring det slutna IKEA. ganisation och att omvärlden saknade insyn i beslut som påverkade Älmhult är återkom- sida, något som alla parter påtalar, så är det en historik som många väljer att omnämna. Hos somliga råder fortfarande en, möjligen hämmande, indignation över hur det varit. Växande Älmhults egen närhistoria. Omvärldens och medlemmarnas bild av Växande Älmhult har starkt försvagats under den senaste tiden. Många medlemmar saknar en strategisk överblick och förstår inte nyttan med att föreningen är engagerad i olika pro- ibland. Återigen handlar det om verksamheten betraktas som personberoende. Föreningens utveckling tillåts följa en enskild VD eller verksamhetsledares idéer och visioner snarare än att man ser till möjligheterna att bygga upp en robust samarbetsorganisation för en långsiktigt hållbar utveckling. 15

16 Vision: Älmhult har Sveriges bästa förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag Utvidgad vision vid utvidgat uppdrag: och upplevs som Sveriges attraktivaste småstad Verksamhetsidé: En unik lokal samarbetsarena för utvecklingsprojekt som berör Älmhults näringsliv. Med hjälp av långsiktig samverkan mellan näringsliv, kommun, skolor & universitet: - skapar vi Sveriges bästa näringslivsklimat som också står sig väl internationellt, - kan vi förankra och förstärka omvärldens bild av Älmhult som Sveriges attraktivaste småstad. Mål : Näringslivsorganisationen mått som följer upp: > näringslivsklimat > verklig etablering > lokal utveckling inom utvalda branscher Med ett marknadsföringsuppdrag tillkommer målsättningar som följer upp: > Älmhults image > internationell kännedom > besöksantal > omsättning inom besöksnäring Mål På kort sikt stäms löpande av hur beslutade utvecklingsprojekt genomförs och att de avsedda effekterna uppnås. Beslutade projekt och löpande verksamhet har alltid tydliga syften med bäring på de långsiktiga målen.

17 Verksamhet i dag & i morgon - inte hur näringslivsorganisationen lyckas med sitt uppdrag utifrån lönsamhets- och avkastningsmått. Att ekonomin går ihop är en grundförutsättning och inte ett styrmedel. De viktigaste styrmedlen för en näringslivsorganisation utgörs av en välformulerad vision, en verksamhetsidé och uppföljning av tydliga målsättningar. Ett platsvarumärke kan också utgöra ett viktigt styrmedel. Organisationens styrelse ska ha ansvar för att besluta om visionen och verksamhetsidéns formuleringar och följa upp hur väl verksamheten lever upp till målsättningarna samt hur varumärkesplattformens strategiska delar efterlevs. Inför beslut om nya egna projekt eller förfrågan om delaktighet i t.ex. regionala projekt bör det vara projektets nytta och hur väl det uppfyller vision, verksamhetsidé och mål enligt en framtagen checklista som avgör istället för mer generella ståndpunkter om att inte vara med i en viss typ av projekt. En viktig parameter ska vara en bedömning av hur Vision, verksamhetsidé och mål Visionen ska vara verksamhetens kompass. Den beskriver vad som ska uppnås - själva grunden för organisationens existens. Strategiska beslut om genomförande av olika projekt och utveckling av verksamheten ska alltid fattas med bäring på visionen. Verksamhetsidén. Likt en välformulerad affärsidé ska näringslivsorganisationens verksamhetsidé på en övergripande nivå beskriva hur man arbetar för att uppnå visionen. Den ska vara ett verktyg för beslut i vardagen. Målsättningar - På lång sikt är det viktigt att se starka trender för helheten medan man på kort sikt kan Vi rekommenderar att näringslivsorganisationen vässar sina formuleringar till att bli tydliga styrmedel. Se förslag och resonemang här intill. 17

18 Möjlighet; ett näringslivshus? Ur spontana möten föds kreativitet. Under utredningens gång har med jämna mellanrum frågan ställts om det går att samla näringslivsstödjande funktioner på ett ställe. Att med näringslivsorganisationen som samordnare arbeta för att exempelvis Almi företagspartner, Nyföretagarcentrum, kommunen och annan expertis inom exempelvis EU-bidrag spontana möten, utveckling och praktiska fördelar i vardagen för såväl organisationerna som för företagen. Före ett inriktningsbeslut bör fattas så rekommenderar vi att en fördjupad studie genomförs för att få en klar bild av den önskade nyttan och hur den bäst uppfylls. Lösningen är beroende av hur inställningen hos nämnda organisationer ser ut. De ingår i större nationella sammanhang och de målsättningar som kommer av det måste vara förenliga med näringslivsorganisationens. Möjlighet; sammanslagning med Handelsplats Älmhult? Parallellt med utredningen av ny organisation har möjligheterna att integrera Handelsplats Älmhults dagliga verksamhet och administration i den framtida näringslivsorganisationen lyfts. En sådan sammanslagning kan innebära en effektivare hantering av ekonomi och administration men framför allt ett starkare gemensamt utvecklingsarbete. En samling kring en gemensam vision under ett gemensamt varumärke skulle sannolikt vara positivt för Älmhults utveckling som helhet där handeln utgör en nyckelfaktor. I Handelsplats Älmhults styrelse råder en positiv syn på detta och en insikt om att ett genomföra en integrering av de operativa delarna in i den gemensamma näringslivsorganisationen. Handelsplats Älmhult som styrgrupp med särskilt fokus på handelsfrågor Möjlighet; ett marknadsbolag med stark näringslivsförankring? Enligt uppdragsbeskrivningen ska näringslivsorganisationen ta ett stort ansvar för Älmhults platsvarumärke och utvecklingen av Älmhult till en attraktiv besöksdestination. Ett platsvarumärke syftar till att vara en hel plats gemensamma avsändare. Platsens varu- fungera som ett hjälpmedel för att förmedla platsens innehåll, gemensamma utmärkan- - 18

19 koncept för platsen Älmhult. Varumärkesplattformen bör utgöra ytterligare ett styrverktyg för näringslivsorganisationen och vara vägledande i strategiska beslut. så vanligt att sammanslutningar av näringsidkare är initiativtagare till ett gemensamt platsvarumärke. Ett starkt samarbete mellan näringsliv och kommun brukar eftersträvas i utvecklingsprocessen. Hur väl man lyckas förmedla bilden av en plats i längden hänger emellertid på hur arbetet med vidareutveckling och förvaltning av platsvarumärket och marknadsföringsåtgärderna organiseras efter utvecklingsprojektet. Ett starkt varumärke tar många år att bygga upp. En stark näringslivsorganisation och ett starkt platsvarumärke förutsätter att varumärkesplattformen kan användas av näringslivsorganisationen så som det är tänkt och att näringslivsorganisationen tar hänsyn till varumärkets strategiska värden i viktiga beslut. För den framtida näringslivsorganisationen ser vi två möjliga utvecklingsspår i arbetet med att förmedla bilden av Älmhult: Att sjösätta ett nytt verksamhetsben, ett marknads- eller destinationsbolag med hög kompetensnivå inom platsmarknadsföring, varumärkesbyggande, värdskap, service och affärsutveckling och ett ansvar för marknadsföring av Älmhult. I ett sådant uppdrag bör ingå att: > Upprätta marknadsplan för Älmhult. > Genomföra imagestödjande insatser, event m.m. och därmed öka Älmhults attraktionskraft. > Vara en professionell representant, speaking partner och operativ kapacitet i regionala och rikstäckande nätverk och projekt som bedöms kunna sätta Älmhult på kartan. > Samordna och genomföra enskilda marknadsföringsinsatser/kampanjer. > Utveckla och driva platsstödjande gemensamma resurser såsom turistbyrå och bok- För de som är insatta i problematiken kring platsmarknadsföring framstår ett marknadsbolag som en naturlig utveckling för Älmhult. Det organisationsförslag som ligger till grund för denna utredning bedöms utgöra en utmärkt plattform för styrning av en sådan verksamhet och ett projektorienterat arbetssätt är det naturliga sättet att bedriva den. Vi rekommenderar dock att en ordentlig förstudie görs som fördjupar och reder ut hur man bör förhålla sig till ett antal förutsättningar, däribland: driva den inom den kommunala administrationen. Man har valt en mindre traditionell 19

20 väg för varumärkesframtagning och presenterat en strapline/slogan; Home of Home, sprungen ur en omvärldsanalys i stället för ur en mer traditionell varumärkesprocess. använda. I själva verket kvarstår större delen av arbetet och den viktigaste byggstenen för ett marknadsbolag, dvs varumärkesplattformen, väntas inte vara färdig förrän > Då Växande Älmhult presenterade detta utredningsuppdrag reagerade kommunen tydligt avvaktande till näringslivsorganisationens ambitiösa inställning till att ta ansvar för att marknadsföra Älmhult under platsvarumärket. Under intervjuerna uttryckte kommunens tjänstemän oro för att det skulle leda till parallella processer kring varumärkesutvecklingen. > Parallella processer i varumärkesutvecklingen vore olyckligt. Ska Älmhult kunna marknadsföras effektivt, med en tydlig röst och bild krävs ett mycket robust samarbete, en bred politisk enighet och enighet mellan näringsliv, organisationer och kommun kring huvuddragen. Det engagemang som Växande Älmhult visar i frågan är en positiv utgångspunkt i en platsvarumärkesprocess. Hur förutsättningarna ser ut för att fånga upp detta engagemang behöver belysas ytterligare. > Att sjösätta detta verksamhetsben skulle kräva en markant utökning av personalstyrka och budget för näringslivsorganisationen. Det är inte rimligt att begära att Älmhults näringsliv ska stå för hela notan. En omfördelning av resurser skulle krävas. för denna delen av näringslivsorganisationen ses över för att hitta den mest effektiva lösningen. Det andra alternativet är att det upprättas ett varumärkes- och marknadsråd för utveckling och förvaltning av varumärket för att göra det så användbart och ändamålsensligt som möjligt för alla intressenter. Näringslivsorganisationen kan på så sätt ta ansvar för att de projekt som man genomför stärker Älmhults varumärke och kan samtidigt ställa praktiska krav på att varumärkesplattformen ska kunna användas i den dagliga verksamheten. Denna lösning minskar risken för parallella processer och att en otydlig bild av Älmhult förmedlas. Man bör dock inte förvänta sig att en sådan lösning är alls lika effektiv för att utveckla Älmhult och uppnå resultat som ett marknadsbolag skulle vara. 20

21 Samarbete för Älmhult Utgångspunkten för denna utredning är att det behövs ett starkt samarbete mellan de nyckelgrupper som har makt över utvecklingen av näringslivet, Älmhults attraktivitet och utbud. Grupperna behöver i sin tur vara samordnade internt för att kunna bidra effektivt i det gemensamma utvecklingsarbetet. Det förslag vi presenterar utgör en fördjupning av Växande Älmhults styrelses idé om en framtida näringslivsorganisations styrelsesammansättning. Vi beskriver här hur rollfördelningen bör se ut och hur samarbetet kan utvecklas över tid. sentanter för ett antal nyckelgrupper ingår. Gruppen ska fungera som en traditionell Nyckelgrupper I utredningsunderlaget har fem grupper föreslagits vara representerade i styrelsen: > Handel genom Handelsplats Älmhult > Fastighetsägarna genom sin lokala organisation i Älmhult > Älmhults kommun > Övrigt näringsliv Inom Handelsplats Älmhult gå vidare. Med en välplanerad förankringsprocess bedöms även Fastighetsägargruppen vara intresserad av att ingå i den samarbetsmodell som föreslås. Inom Älmhults kommun nens representation i Växande Älmhults styrelse är bred och stark; dels politiskt genom kommunalråd och oppositionsråd och från tjänstemannasidan representerar kommunens näringslivsutvecklare. IKEA Övrigt näringsliv är brett representerat i dagens styrelse men saknar en naturlig samordning; en fråga som kräver en egen fördjupning: 21

22 KOMMUN HANDEL FASTIGHETSÄGARE NÄRINGSLIV SAMARBETE FÖR ÄLMHULT IKEA Styrning av gemensamt utvecklingsarbete i projektform : > Marknadsföring och event > Handel > Centrumutveckling > Nätverk och utbyte > Besöksnäring > Affärs- och personalutveckling > Samarbete med skolor och universitet 22

23 Formering av gruppen övrigt näringsliv För att effektivt ta tillvara på engagemang, visa respekt för företagsledarnas tid samt undvika en onödigt tungrodd förändringsprocess rekommenderar vi att man undersöker företrädare. Om det är möjligt att denna grupp kan vara formerad även utan samordning av kommunen så skulle denna grupp kunna vara en part i samarbetet. Administrativt stöd från den nya näringslivsorganisationens basverksamhet är givetvis en möjlig praktisk lösning om så krävs. VD-gruppen ska bestå av företrädare för de större företagen och man bör fundera över hur styrelsen i näringslivsorganisationen kan byggas upp så att hela näringslivet inkluderas. Att parallellt med en om-/nystart samtidigt sjösätta nya undergrupper riskerar dock att göra uppstarten för komplex. Vi rekommenderar att man skapar möjligheter att efter hand göra plats för ytterligare relevanta grupper. Under tiden kan man sträva efter att > Besöksnäringen. Ofta små, familjedrivna företag som kan utgöra starka, viktiga skyltfönster för platsen. Som attraktionsskapare och i marknadsföringen av Älmhult är det en nyckelbransch. Älmhult har under den närmaste tiden mycket att vinna på utvecklingen - museum och då bör den ha en naturlig plats i näringslivsorganisationens styrelse. > Att engagera de mindre och medelstora ofta familjeägda företagen i hembygdens Det kan minska risken som generationsskiften kan föra med sig då många företag kan- ökad risk för framtida neddragning/nedläggning. Det är möjligt att VD-gruppen fångar aspekterna från denna grupp men en utvärdering av detta bör göras när formerna för VD-gruppen är på plats. Älmhults näringsliv består till stor del av mindre och medelstora företag och det är viktigt att dessa kommer till sin rätt i näringslivsarbetet. > Den dag en utvecklingsarbetet och bör då ges plats i styrelsen. Värdet av att arbeta inkluderande och med bredd är stort men måste vägas mot huruvida det motverkar ett effektivt styrelsearbete. En alltför stor styrelse riskerar helt enkelt att inte kunna bedriva ett konstruktivt utvecklingsarbete. Stadgarna i dagens Växande Älmhult anger max åtta ordinarie styrelseledamöter, en i sammanhanget relativt hög siffra. 23

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län 1 Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Rapport till Regionförbundet och Länsstyrelsen i Jönköping län Ann Britt Karlsson och Monica Johansson 2011-03-24 Förord...

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND

KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND U 2006:32 KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Bosse Bodén, Per Grängsjö, Robert Pettersson och Bo Svensson UTREDNINGSSERIEN .. KUNSKAPSDRIVEN TURISMUTVECKLING I VÄSTERNORRLAND Rapport från

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg

Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Kl. 09.00 Kl. 10.00 Kl. 10.45 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Kl. 14.40 Kl. 15.10 Kl. 15.40 Kl. 16.00 Inregistrering och kaffe Anförande av närings- och innovationsminister Mikael Damberg Anförande av vd

Läs mer

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015

Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport. 24 Februari, 2015 Förbättrad ägarstyrning inom Almi Företagspartner AB Slutrapport 24 Februari, 2015 Innehåll Begreppsförklaring 3 Uppdragsbeskrivning 4 Övergripande beskrivning av befintlig modell av ägarstyrning 6 Sammanställning

Läs mer

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid

GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR. Version 1. Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid GEMENSAM KUNSKAPSPRODUKTION FÖR URBANA FÖRÄNDRINGAR Version 1 Lotten Westberg Merrit Polk Annie Frid Göteborg, maj 2013 Layout: J-O Yxell, Kommunikation och marknad, Chalmers Tryck: Repro, Serviceavdelningen,

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning

Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Enklare, helt enkelt! Perspektiv på e-förvaltning Perspektiv på e-förvaltning 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Destinationsbolag Östra Härjedalen?

Destinationsbolag Östra Härjedalen? FÖRSTUDIE Destinationsbolag Östra Härjedalen? Marlene Ström, Trampolin PR 2009-05-31 1 Innehållsförteckning BAKGRUND... 2 Tillvägagångssätt... 2 Begreppsdefinitioner... 2 Turistdestination... 2 Turistbyrå...

Läs mer

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång

Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Se människan i verksamheten olikhet som tillgång Organisation, kultur och struktur påverkar alla 4 Försök själv 5 Gör alla delaktiga 7 Konsultstöd kan behövas 7 Glädjande resultat en liten insats kan göra

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo Kultur & Utbildning Sörmland +46155247090 2013-11-22 KN-KUS13-106-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer