En nystart för Växande Älmhult?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En nystart för Växande Älmhult?"

Transkript

1 En nystart för Växande Älmhult? Utredning av ett nytt organisationsförslag och en ny projektstyrningsmodell för näringslivsorganisationen. Älmhult, Älmhult, oktober 2014 oktober 2014.

2 Älmhult, oktober 2014.

3 Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Executive summary 7 Bakgrund 9 Uppdraget 9 Arbetsgrupp 10 Företagarnätverk, business arena eller marknadsbolag 12 Olika företag, olika förutsättningar, samma plats 12 Gemensamma insikter 13 Värden att bevara 14 Hinder att undanröja 14 Verksamhet idag & imorgon 17 Vision, verksamhetsidé och mål 17 Möjlighet; ett näringslivshus 18 Möjlighet; sammanslagning med Handelsplats Älmhult 18 Möjlighet; ett marknadsbolag med stark näringslivsanknytning 18 Samarbete för Älmhult 21 Nyckelgrupper 21 Formering av gruppen övrigt näringsliv 23 Roller i styrelsen 24 Från ord till handling - en projektmodell för utveckling 27 Verksamhetsledare/projektkoordinator 27 Projektledare 28 Styrelsen 29 Projektstyrning via styrgrupp 29 Projektsponsor 29 Ekonomi/administration 30 Finansiering 30 Projekt 32 Slutsatser & rekommendationer 34 Källor 38 Utredare 39 Bilaga 1: Uppdragsbeskrivning Bilaga 2: Växande Älmhults verksamhetsidé och mål Bilaga 3: Budget Bilaga 4: Projektexempel 1: Älmhult en exportmogen turistdestination Bilaga 5: Projektexempel 2: Näringsliv & skola i konstruktivt samarbete 3

4 4

5 Världens bästa förutsättningar Inledningsvis vill vi ta chansen att sända ett varmt tack till alla som möjliggjort genomförandet av denna utredning. Den är ett resultat av alla de insiktsfulla tankar och idéer som näringsidkare, politiker, kommunala tjänstemän och andra nyckelpersoner i Älmhult på ett engagerat sätt delat med sig av till oss. Utöver bokade intervjuer och enkätsvar har vi fått många spontana samtal, möten och e-postmeddelanden från engagerade Älmhultsbor. Bilden som förmedlats är fullständigt entydig; alla ser att Älmhult har en stor potential att utvecklas till en ännu starkare och mer attraktiv plats att verka i och bo på. Idéerna om vad man borde göra för att utveckla Älmhult är många och ofta stora. Stora är ofta också förväntningarna. Förväntningarna på någon annan. Förväntningar som inte sällan leder till en avvaktande hållning. En avvaktande hållning där den starkaste eller den med mest makt också väntas vara genomförare. Goda idéer blir liggande. Att utveckla en plats, en bransch, ett näringsliv skiljer sig i många avseenden inte särskilt mycket från att sjösätta en affärsidé, att starta och utveckla ett företag; det kräver stort mod och engagemang, ett starkt fokus, tid och pengar. Det är just här det ibland blir lite knepigt när det gäller utvecklingen av en plats; för vem äger en plats? Nyttan med en plats utveckling syns inte alltid i ett företags bokslut eller på en aktieägares konto. På sikt leder god utveckling till högre skatteintäkter, större rekryteringsbas, högre omsättning i handeln och ett attraktivare utbud till gagn för alla. Men företagarens perspektiv måste oftast vara kortare och garantier för att alla projekt verkligen kommer att gynna just ditt företag tillräckligt snabbt går i många fall att utfästa, men långt ifrån alltid. Det krävs ett gemensamt ansvar och samarbete bortom det egna företaget för att utveckla en plats. Ett samarbete där alla parter tar ansvar genom att visa initiativrikedom och engagemang såväl med tid som pengar, efter bästa fömåga. De aktörer med störst makt och resurser kan vara goda förutsättningsskapare men en enmansföretagare kan vara minst lika viktig som initiativtagare och eldsjäl. För att ett gott utvecklingsarbete ska kunna bedrivas och samarbete över intressegränerna fungera så behövs det ett ramverk; en samordnande kraft, en anpassad struktur och en arbetsmetod. Det är vår förhoppning att de förutsättningar vi presenterar i denna utredning motiverar Älmhults olika aktörer att tillsammans göra en nystart i utvecklingsarbetet för att stärka Älmhults konkurrenskraft ytterligare. Älmhult, oktober 2014 Anna Hägelmark / Daniel Uppsäll 5

6 Sammanfattning Växande Älmhult behöver förändras. Föreningens medlemmar har en blandad syn på villkorat sitt bidrag. En projektorienterad organisation för starkare utveckling av näringslivet, höjd attraktivitet och effektivare marknadsföring av Älmhult efterfrågas. För att möta detta behöver organisationen en förstärkt styrelse som kan ta en tydligare roll som styrande samverkanspart i utvecklingsprojekt. Ett omtag krävs för att skapa en tydlig vision och målbild för verksamheten. Rapporten beskriver hur en starkare styrel- övrigt näringsliv kan formeras och efter hand även kompletteras med ytterligare nyckel- Rapporten presenterar en modell för att driva ett effektivt och hållbart projektarbete inom näringslivsutveckling, handel- och centrumutveckling, evenemang, turism m.m. och föreslås knytas till verksamheten. verksamhetsledare med tyngdpunkt på detta samt uppgiften att samordna och skapa förutsättningar för utvecklingsprojekt behöver tillsättas liksom en ekonom/administratör. delsplats Älmhults basverksamhet integreras. skap för all näringslivssupport såsom Nyföretagarcentrum, Almi m.m. Älmhults platsvarumärke är ett strategiskt nyckelverktyg i allt utvecklingsarbete och organisationen bör se till att få en tydligare roll i detta förutsättningsskapande arbete. Ytterligare utredning av dessa båda utvecklingsområden krävs. I nuläget pågår och planeras löpande ett antal utvecklingsprojekt och event där större samordning skulle generera effektivitet och vara till stor nytta för Älmhult som helhet. En omfattande förändringsprocess bedöms som nödvändig. Alternativet att Växande Älmhult fortsätter som idag bedöms inte vara en lämplig väg för Älmhult. 6

7 Executive summary tions on their funding. A more project oriented organisation for stronger development - - right conditions for development projects. A part time economist/administrator is also necessary. - common administration. value for Älmhult. hult is not recommended and are not likely to be successful. Instead larger changes are suggested to be implemented. 7

8 Växande Älmhult i en tänkbar struktur Projektorganisation: - Växande Älmhult idag med ny skepnad - Administrativ tjänst på ex % för löpande uppgifter - PRAO och UF verksamhet Älmhults kommun o Karl-Oskarskolan 60% - Styrelse med representanter från de olika grupperna. Uppdrag Växande Älmhult ska stärka Älmhults konkurrenskraft för kompetensförsörjning, utveck- Älmhults kommun, föreningsliv, universitet och högskolor. - Bidra till stärka Älmhults kommuns platsvarumärke - home of home - Bidra till tillväxt i kommunen genom att verka för ett rikt förenings- och kulturliv, Långsiktiga Mål xxxx -xxxx Kortsiktiga mål -xxxx -xxxx -xxxx...stärka Älmhults konkurrenskraft för kompetensförsörjning, utveckling och besöksnäringen... Finansiering: - En utredning och förslag görs i nästa steg. Exempelvis lika dagens med 2014 Struktur: - Övrigt näringsliv (Näringslivsgruppen) Styrgrupp formeras Detta är ett grundförslag som utreds av tilltänkta konsulter under sommar med förslag Uppdragsbeskrivning, styrelsen Växande Älmhult, våren (Se även bilaga 1.) Handelsgruppen Växande Älmhult IKEAgruppen Kommunen Näringslivsgruppen Framtida organisationsstruktur för Växande Älmhult. Idéskiss från styrelsen, Växande Älmhult våren

9 Bakgrund Under våren 2014 förändrades förutsättningarna för driften av Växande Älmhult. Fören- drift av Växande Älmhult skulle användas annorlunda. En projektorienterad organisation med större fokus på marknadsföring av Älmhult efterfrågades. Den dåvarande VD:ns tolkning var att det skulle innebära omfattande förändringar av de ekonomiska förutsättningarna och arbetssättet och valde att avgå. Växande Älmhults styrelse började fundera över hur en starkare samarbetsorganisation med ett projektorienterat arbetssätt skulle kunna formas. Ett beslut fattades om att utreda hur vägen mot ett nytt Växande Älmhult med tydligare utvecklings- och marknads- föringsfokus och fortsatt stark förankring i näringslivet skulle kunna se ut. Uppdraget I samband med årsmötet 2014 sjösattes det utredningsuppdrag som ligger till grund för denna rapport. En idéskiss över en samarbetsorganisation samt en projektorienterad verksamhet presenterades av styrelsen som utgångspunkt för uppdraget. De områden inom vilka näringslivsorganisationen väntas bidra till utveckling av Älmhult och hur man avser stärka Älmhults konkurrenskraft listades även på förhand i uppdragsbeskrivningen: Växande Älmhult i en tänkbar struktur En stark utveckling och tydlig inriktning för den framtida näringslivsorganisationen i Älmhult kräver bred samsyn kring vad man vill uppnå. Det ställer stora krav på beslutsfattare. Såväl styrelsen i Växande Älmhult som nyckelgrupper i anslutning till näringslivet är tvungna att göra prioriteringar och kompromisser för att kunna fatta gemensamma beslut. Engagemang och uthållighet kommer att krävas. För att lyckas är det nödvändigt att ha utgångsläget klart för sig. Vi har därför lagt fokus på att skapa en tydlig nulägesbild bestående av såväl de faktiska förutsättningarna som olika gruppers inställningar till näringslivsorganisationens roll och de frågor som utreds. Parallellt har vi lagt särskild vikt vid att öka förståelsen för behovet av en stark gemensam vision och verksamhetsbeskrivning. Resonemang om hur dessa bäst formuleras för att fånga in uppdraget för den framtida näringslivsorganisationen har förts med styrelsen. Utredningen sammanfattar intrycken från möten med näringsidkare, styrelse och andra nyckelpersoner. Slutsatser och rekommendationer som kan utgöra underlag för en nystart av Växande Älmhult alternativt sjösättning av en helt ny näringslivsorganisation beskrivs dels löpande i anslutning till de olika avsnitten och dels i slutet av rapporten. 9

10 Arbetsgrupp Växande Älmhults styrelse har utsett Anna Hägelmark och Daniel Uppsäll att genomföra Daniel har lagt tyngdpunkt på uppdelning av verksamheten i basuppgifter och mer pro- - Anna har fokuserat på strategi, vision, långsiktiga mål, modell för projektstyrning, platsutveckling och rapportutformning. Daniel och Anna har haft tät dialog genom hela projektet. Utredningen har genomförts under perioden maj till oktober Förtydliganden & avgränsningar Det har under utredningens gång blivit tydligt att det råder stora skillnader mellan olika grupperingars förväntningar på en framtida näringslivsorganisation samt vad denna utredning ska omfatta. I denna rapport redogör vi för olika förväntningar i de fall de bedöms utgöra viktiga nulägesförutsättningar inför beslut om framtiden. I några fall har vi gjort bedömningen att en avstickare behöver göras från den ursprung- Älmhult som förs med anledning av de inspel som gjorts från vissa intressenter samt frågorna om etablering av ett näringslivshus respektive ett marknadsbolag. I de fall vi bedömer att ett område behöver utredas djupare innan rekommendationer bör ges och beslut fattas så redogör vi för detta. Utredningen berör enbart platsutvecklingsfrågor som har en naturlig anknytning till näringslivsorganisationen, väl medvetna om den offentliga sektorns roll som den kanske allra viktigaste för platsens utveckling. Det är vår utgångspunkt att den föreslagna organisationsmodellen innebär ett fortsatt nära samarbete med Älmhults kommun och att det utgör en förutsättning för en fungerande samordning mellan de delar av utvecklingen som kommunen äger och de som näringslivet står för. Utvecklingen av Älmhult inom den till Växande Älmhults verksamhet, exempelvis PRAO-samordning. Ny näringslivsorganisation, Växande Älmhult i ny skepnad, Växande Älmhult 2.0 är olika benämningar som använts under resans gång. I den här rapporten har vi valt att av dagens Växande Älmhult som sjösättning av en helt ny organisation. 10

11 Ett näringslivshus Taktpinne Dynamik, drag & engagemang Spindel i nätet Alla ska kunna känna delaktighet Professionalitet Tydlig strategi Vi-känsla 100 % uppslutning Stark part som kan koordinera Effektivare administration Nätverkande Ett marknadsbolag Affärssamarbete 11

12 Företagarnätverk, business arena eller marknadsbolag? hults alla företag. Olika företag, olika förutsättningar - samma plats Ett försök att kategorisera olika företrädares förväntningar och inställningar ger följande tre huvudgrupper: Företagaren som driver det lilla - medelstora företaget ett företagarnätverk med lokal förankring. Man ser gärna att det erbjuds olika sammankomster, föreläsningar och utbildningar och funderar inte nämnvärt över föreningens uppdrag. I samband med att medlemsavgiften ska betalas ägnas kanske en tanke på vad det skulle handla om. Man är idag inte heller beredd att bidra med mer pengar till upp ett större engagemang som mer liknar det hos gruppen nedan. Företagsledaren med ansvar för en medelstor eller större arbetsplats alternativt tongivande företag (utom IKEA) samarbete med kommunen, i synnerhet kring PRAO-verksamheten. Ställer allt tydligare krav på utveckling av Växande Älmhult och ifrågasätter sitt medlemskap baserat på den turbulens som pågått under det senaste året. Man uttrycker att det råder brist på tydlighet om syfte och inriktning på verksamheten och vilken nytta medlemsavgifterna gör. Man är beredd att ta eget ansvar och engagera sig i styrelse, projekt och liknande i begränsad omfattning. Gruppen pendlar mellan en öppen inställning till att bidra ytterligare i utvalda projekt och att tycka att de bidrag de ger idag borde räcka. Bekräftar behov IKEA. Att motivera den urbana målgrupp, som världsledande kompetens inom hemin- sådant val för med sig ett merarbete långt utanför kärnverksamheten. Ett arbete som består av att bygga nödvändig attraktivitet på hemorten. Det omfattande engagemang - 12

13 redan beskrivits, på sista tiden tydliggjort sina krav på utveckling bland annat genom att villkora hur delar av bidraget från företaget ska användas. Växande Älmhult har tidigare delvis resonemanget och för fram frågan om det är möjligt att låta en framtida närings- kommunens utvecklingsarbete och efterfrågar ett större engagemang från övrigt näringsliv. Utveckling av Älmhults centrum är högprioriterat. Gemensamma insikter I så gott som alla samtal som vi fört med företagare och andra nyckelpersoner i alla grupper återkommer ett antal resonemang: Vi saknar en kris. Vi har haft det för bra i Älmhult. Uppfattningen om att utveck- Älmhult är inte tränat på att hantera situationer som bruksorter, varvs- och regements- motor det är tas ofta för givet. Men ett fördjupat resonemang visar ändå på en insikt om de långt ifrån utgör en garanti för att ett världsomfattande bolag med en årlig omsätt- nemang om hur viktig en stark utveckling är för att undvika en framtida kris och att man unikt. Det är personberoende. Ja, utbudet av personer med rätt kompetens och tid att engagera sig är helt enkelt begränsat på en liten plats. Det talar inte minst Växande Älmhults historia om för oss där VD-byten inneburit förändringar av inriktning på verk- att arbeta med frågan. Det utgör delvis en risk, men det är en risk som kan minimeras genom att bygga en stark organisation. Inriktningsbeslut som rör vision, verksamhetsidé och målsättningar ska aldrig vara en fråga för enbart en person. Den modell för daglig drift och projektstyrning som vi presenterar innebär ett större personoberoende. Med kompetent styrning och kommunikation är det möjligt att starta ringsbasen till styrelse och övriga uppdrag. Dra nytta av IKEA. - Home of Home, ses av näringslivet som ett steg i det arbetet. Frågan om att Älmhult skulle kunna bli ett branschkluster inom inredning aktualiseras då och då. Från närings- 13

14 sig avknoppningar i någon större omfattning och en stor del av näringslivet består av tillverkningsindustri inom andra branscher. Det är snarare nyttan av att dela hemort med ett världsledande företag och varumärke man vill utveckla och utnyttja effektivare än vad som gjorts hittills för att generellt stärka Älmhults attraktion. Värden att bevara Det råder en stark samsyn kring att dagens Växande Älmhult behöver utvecklas. I takt med att uppfattningen om att föreningens fokus blivit alltmer otydligt ifrågasätts ock- värdeskapande: Samarbetet. kommunen framhålls som Växande Älmhults främsta styrka. Det råder i stort sett en samsyn kring att det är det breda samarbetet som bygger förutsättningar för utveckling och att det även måste få utgöra grunden för den framtida lösningen. PRAO-verksamheten. Ett verksamhetsben som en stor andel av näringslivets representanter framhåller som positivt. Man tillskriver det faktum att det är en representant fungerar bättre här än på andra ställen där skolan har motsvarande ansvar. Hinder att undanröja är att förslag som presenteras i denna utredning inte möter några oövervinnerliga praktiska, formella eller juridiska hinder. Ett antal återkommande uppfattningar/upplevelser av situationen i Älmhult har framförts i de intervjuer som genomförts under utredningen. De utgör inte några faktiska hinder för utveckling men sammanfattar inställningar och känslor som kan vara starkt hämmande i en utvecklingsprocess. Maktobalanser. - expertis att arbeta med utvecklingsfrågor medan företagaren får använda sin oavlönade ningens gång. Liknande kommentar hörs även om kommunen. Det råder ibland en känsla av att kommunen inte delar med sig i tillräcklig omfattning för att ge föreningen de bästa förutsättningarna för att arbeta så konstruktivt som möjligt. Det uppstår ibland en upplevelse av 14

15 att de kommunala representanterna besitter makt över, och håller inne med information kring, nyckelfrågor. Något som kan verka hämmande för diskussionen. Samtidigt är ändå näringslivsrepresentanterna beredda att tillstå att samarbetet med kommunen är värdefullt och att det skapar förutsättningar för effektiv utveckling. Man - diskussion. Historiken kring det slutna IKEA. ganisation och att omvärlden saknade insyn i beslut som påverkade Älmhult är återkom- sida, något som alla parter påtalar, så är det en historik som många väljer att omnämna. Hos somliga råder fortfarande en, möjligen hämmande, indignation över hur det varit. Växande Älmhults egen närhistoria. Omvärldens och medlemmarnas bild av Växande Älmhult har starkt försvagats under den senaste tiden. Många medlemmar saknar en strategisk överblick och förstår inte nyttan med att föreningen är engagerad i olika pro- ibland. Återigen handlar det om verksamheten betraktas som personberoende. Föreningens utveckling tillåts följa en enskild VD eller verksamhetsledares idéer och visioner snarare än att man ser till möjligheterna att bygga upp en robust samarbetsorganisation för en långsiktigt hållbar utveckling. 15

16 Vision: Älmhult har Sveriges bästa förutsättningar för att starta, driva och utveckla företag Utvidgad vision vid utvidgat uppdrag: och upplevs som Sveriges attraktivaste småstad Verksamhetsidé: En unik lokal samarbetsarena för utvecklingsprojekt som berör Älmhults näringsliv. Med hjälp av långsiktig samverkan mellan näringsliv, kommun, skolor & universitet: - skapar vi Sveriges bästa näringslivsklimat som också står sig väl internationellt, - kan vi förankra och förstärka omvärldens bild av Älmhult som Sveriges attraktivaste småstad. Mål : Näringslivsorganisationen mått som följer upp: > näringslivsklimat > verklig etablering > lokal utveckling inom utvalda branscher Med ett marknadsföringsuppdrag tillkommer målsättningar som följer upp: > Älmhults image > internationell kännedom > besöksantal > omsättning inom besöksnäring Mål På kort sikt stäms löpande av hur beslutade utvecklingsprojekt genomförs och att de avsedda effekterna uppnås. Beslutade projekt och löpande verksamhet har alltid tydliga syften med bäring på de långsiktiga målen.

17 Verksamhet i dag & i morgon - inte hur näringslivsorganisationen lyckas med sitt uppdrag utifrån lönsamhets- och avkastningsmått. Att ekonomin går ihop är en grundförutsättning och inte ett styrmedel. De viktigaste styrmedlen för en näringslivsorganisation utgörs av en välformulerad vision, en verksamhetsidé och uppföljning av tydliga målsättningar. Ett platsvarumärke kan också utgöra ett viktigt styrmedel. Organisationens styrelse ska ha ansvar för att besluta om visionen och verksamhetsidéns formuleringar och följa upp hur väl verksamheten lever upp till målsättningarna samt hur varumärkesplattformens strategiska delar efterlevs. Inför beslut om nya egna projekt eller förfrågan om delaktighet i t.ex. regionala projekt bör det vara projektets nytta och hur väl det uppfyller vision, verksamhetsidé och mål enligt en framtagen checklista som avgör istället för mer generella ståndpunkter om att inte vara med i en viss typ av projekt. En viktig parameter ska vara en bedömning av hur Vision, verksamhetsidé och mål Visionen ska vara verksamhetens kompass. Den beskriver vad som ska uppnås - själva grunden för organisationens existens. Strategiska beslut om genomförande av olika projekt och utveckling av verksamheten ska alltid fattas med bäring på visionen. Verksamhetsidén. Likt en välformulerad affärsidé ska näringslivsorganisationens verksamhetsidé på en övergripande nivå beskriva hur man arbetar för att uppnå visionen. Den ska vara ett verktyg för beslut i vardagen. Målsättningar - På lång sikt är det viktigt att se starka trender för helheten medan man på kort sikt kan Vi rekommenderar att näringslivsorganisationen vässar sina formuleringar till att bli tydliga styrmedel. Se förslag och resonemang här intill. 17

18 Möjlighet; ett näringslivshus? Ur spontana möten föds kreativitet. Under utredningens gång har med jämna mellanrum frågan ställts om det går att samla näringslivsstödjande funktioner på ett ställe. Att med näringslivsorganisationen som samordnare arbeta för att exempelvis Almi företagspartner, Nyföretagarcentrum, kommunen och annan expertis inom exempelvis EU-bidrag spontana möten, utveckling och praktiska fördelar i vardagen för såväl organisationerna som för företagen. Före ett inriktningsbeslut bör fattas så rekommenderar vi att en fördjupad studie genomförs för att få en klar bild av den önskade nyttan och hur den bäst uppfylls. Lösningen är beroende av hur inställningen hos nämnda organisationer ser ut. De ingår i större nationella sammanhang och de målsättningar som kommer av det måste vara förenliga med näringslivsorganisationens. Möjlighet; sammanslagning med Handelsplats Älmhult? Parallellt med utredningen av ny organisation har möjligheterna att integrera Handelsplats Älmhults dagliga verksamhet och administration i den framtida näringslivsorganisationen lyfts. En sådan sammanslagning kan innebära en effektivare hantering av ekonomi och administration men framför allt ett starkare gemensamt utvecklingsarbete. En samling kring en gemensam vision under ett gemensamt varumärke skulle sannolikt vara positivt för Älmhults utveckling som helhet där handeln utgör en nyckelfaktor. I Handelsplats Älmhults styrelse råder en positiv syn på detta och en insikt om att ett genomföra en integrering av de operativa delarna in i den gemensamma näringslivsorganisationen. Handelsplats Älmhult som styrgrupp med särskilt fokus på handelsfrågor Möjlighet; ett marknadsbolag med stark näringslivsförankring? Enligt uppdragsbeskrivningen ska näringslivsorganisationen ta ett stort ansvar för Älmhults platsvarumärke och utvecklingen av Älmhult till en attraktiv besöksdestination. Ett platsvarumärke syftar till att vara en hel plats gemensamma avsändare. Platsens varu- fungera som ett hjälpmedel för att förmedla platsens innehåll, gemensamma utmärkan- - 18

19 koncept för platsen Älmhult. Varumärkesplattformen bör utgöra ytterligare ett styrverktyg för näringslivsorganisationen och vara vägledande i strategiska beslut. så vanligt att sammanslutningar av näringsidkare är initiativtagare till ett gemensamt platsvarumärke. Ett starkt samarbete mellan näringsliv och kommun brukar eftersträvas i utvecklingsprocessen. Hur väl man lyckas förmedla bilden av en plats i längden hänger emellertid på hur arbetet med vidareutveckling och förvaltning av platsvarumärket och marknadsföringsåtgärderna organiseras efter utvecklingsprojektet. Ett starkt varumärke tar många år att bygga upp. En stark näringslivsorganisation och ett starkt platsvarumärke förutsätter att varumärkesplattformen kan användas av näringslivsorganisationen så som det är tänkt och att näringslivsorganisationen tar hänsyn till varumärkets strategiska värden i viktiga beslut. För den framtida näringslivsorganisationen ser vi två möjliga utvecklingsspår i arbetet med att förmedla bilden av Älmhult: Att sjösätta ett nytt verksamhetsben, ett marknads- eller destinationsbolag med hög kompetensnivå inom platsmarknadsföring, varumärkesbyggande, värdskap, service och affärsutveckling och ett ansvar för marknadsföring av Älmhult. I ett sådant uppdrag bör ingå att: > Upprätta marknadsplan för Älmhult. > Genomföra imagestödjande insatser, event m.m. och därmed öka Älmhults attraktionskraft. > Vara en professionell representant, speaking partner och operativ kapacitet i regionala och rikstäckande nätverk och projekt som bedöms kunna sätta Älmhult på kartan. > Samordna och genomföra enskilda marknadsföringsinsatser/kampanjer. > Utveckla och driva platsstödjande gemensamma resurser såsom turistbyrå och bok- För de som är insatta i problematiken kring platsmarknadsföring framstår ett marknadsbolag som en naturlig utveckling för Älmhult. Det organisationsförslag som ligger till grund för denna utredning bedöms utgöra en utmärkt plattform för styrning av en sådan verksamhet och ett projektorienterat arbetssätt är det naturliga sättet att bedriva den. Vi rekommenderar dock att en ordentlig förstudie görs som fördjupar och reder ut hur man bör förhålla sig till ett antal förutsättningar, däribland: driva den inom den kommunala administrationen. Man har valt en mindre traditionell 19

20 väg för varumärkesframtagning och presenterat en strapline/slogan; Home of Home, sprungen ur en omvärldsanalys i stället för ur en mer traditionell varumärkesprocess. använda. I själva verket kvarstår större delen av arbetet och den viktigaste byggstenen för ett marknadsbolag, dvs varumärkesplattformen, väntas inte vara färdig förrän > Då Växande Älmhult presenterade detta utredningsuppdrag reagerade kommunen tydligt avvaktande till näringslivsorganisationens ambitiösa inställning till att ta ansvar för att marknadsföra Älmhult under platsvarumärket. Under intervjuerna uttryckte kommunens tjänstemän oro för att det skulle leda till parallella processer kring varumärkesutvecklingen. > Parallella processer i varumärkesutvecklingen vore olyckligt. Ska Älmhult kunna marknadsföras effektivt, med en tydlig röst och bild krävs ett mycket robust samarbete, en bred politisk enighet och enighet mellan näringsliv, organisationer och kommun kring huvuddragen. Det engagemang som Växande Älmhult visar i frågan är en positiv utgångspunkt i en platsvarumärkesprocess. Hur förutsättningarna ser ut för att fånga upp detta engagemang behöver belysas ytterligare. > Att sjösätta detta verksamhetsben skulle kräva en markant utökning av personalstyrka och budget för näringslivsorganisationen. Det är inte rimligt att begära att Älmhults näringsliv ska stå för hela notan. En omfördelning av resurser skulle krävas. för denna delen av näringslivsorganisationen ses över för att hitta den mest effektiva lösningen. Det andra alternativet är att det upprättas ett varumärkes- och marknadsråd för utveckling och förvaltning av varumärket för att göra det så användbart och ändamålsensligt som möjligt för alla intressenter. Näringslivsorganisationen kan på så sätt ta ansvar för att de projekt som man genomför stärker Älmhults varumärke och kan samtidigt ställa praktiska krav på att varumärkesplattformen ska kunna användas i den dagliga verksamheten. Denna lösning minskar risken för parallella processer och att en otydlig bild av Älmhult förmedlas. Man bör dock inte förvänta sig att en sådan lösning är alls lika effektiv för att utveckla Älmhult och uppnå resultat som ett marknadsbolag skulle vara. 20

21 Samarbete för Älmhult Utgångspunkten för denna utredning är att det behövs ett starkt samarbete mellan de nyckelgrupper som har makt över utvecklingen av näringslivet, Älmhults attraktivitet och utbud. Grupperna behöver i sin tur vara samordnade internt för att kunna bidra effektivt i det gemensamma utvecklingsarbetet. Det förslag vi presenterar utgör en fördjupning av Växande Älmhults styrelses idé om en framtida näringslivsorganisations styrelsesammansättning. Vi beskriver här hur rollfördelningen bör se ut och hur samarbetet kan utvecklas över tid. sentanter för ett antal nyckelgrupper ingår. Gruppen ska fungera som en traditionell Nyckelgrupper I utredningsunderlaget har fem grupper föreslagits vara representerade i styrelsen: > Handel genom Handelsplats Älmhult > Fastighetsägarna genom sin lokala organisation i Älmhult > Älmhults kommun > Övrigt näringsliv Inom Handelsplats Älmhult gå vidare. Med en välplanerad förankringsprocess bedöms även Fastighetsägargruppen vara intresserad av att ingå i den samarbetsmodell som föreslås. Inom Älmhults kommun nens representation i Växande Älmhults styrelse är bred och stark; dels politiskt genom kommunalråd och oppositionsråd och från tjänstemannasidan representerar kommunens näringslivsutvecklare. IKEA Övrigt näringsliv är brett representerat i dagens styrelse men saknar en naturlig samordning; en fråga som kräver en egen fördjupning: 21

22 KOMMUN HANDEL FASTIGHETSÄGARE NÄRINGSLIV SAMARBETE FÖR ÄLMHULT IKEA Styrning av gemensamt utvecklingsarbete i projektform : > Marknadsföring och event > Handel > Centrumutveckling > Nätverk och utbyte > Besöksnäring > Affärs- och personalutveckling > Samarbete med skolor och universitet 22

23 Formering av gruppen övrigt näringsliv För att effektivt ta tillvara på engagemang, visa respekt för företagsledarnas tid samt undvika en onödigt tungrodd förändringsprocess rekommenderar vi att man undersöker företrädare. Om det är möjligt att denna grupp kan vara formerad även utan samordning av kommunen så skulle denna grupp kunna vara en part i samarbetet. Administrativt stöd från den nya näringslivsorganisationens basverksamhet är givetvis en möjlig praktisk lösning om så krävs. VD-gruppen ska bestå av företrädare för de större företagen och man bör fundera över hur styrelsen i näringslivsorganisationen kan byggas upp så att hela näringslivet inkluderas. Att parallellt med en om-/nystart samtidigt sjösätta nya undergrupper riskerar dock att göra uppstarten för komplex. Vi rekommenderar att man skapar möjligheter att efter hand göra plats för ytterligare relevanta grupper. Under tiden kan man sträva efter att > Besöksnäringen. Ofta små, familjedrivna företag som kan utgöra starka, viktiga skyltfönster för platsen. Som attraktionsskapare och i marknadsföringen av Älmhult är det en nyckelbransch. Älmhult har under den närmaste tiden mycket att vinna på utvecklingen - museum och då bör den ha en naturlig plats i näringslivsorganisationens styrelse. > Att engagera de mindre och medelstora ofta familjeägda företagen i hembygdens Det kan minska risken som generationsskiften kan föra med sig då många företag kan- ökad risk för framtida neddragning/nedläggning. Det är möjligt att VD-gruppen fångar aspekterna från denna grupp men en utvärdering av detta bör göras när formerna för VD-gruppen är på plats. Älmhults näringsliv består till stor del av mindre och medelstora företag och det är viktigt att dessa kommer till sin rätt i näringslivsarbetet. > Den dag en utvecklingsarbetet och bör då ges plats i styrelsen. Värdet av att arbeta inkluderande och med bredd är stort men måste vägas mot huruvida det motverkar ett effektivt styrelsearbete. En alltför stor styrelse riskerar helt enkelt att inte kunna bedriva ett konstruktivt utvecklingsarbete. Stadgarna i dagens Växande Älmhult anger max åtta ordinarie styrelseledamöter, en i sammanhanget relativt hög siffra. 23

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015

1(8) Verksamhetsplan 2015. Antagen vid årsmöte 1 april 2015 1(8) Verksamhetsplan 2015 Antagen vid årsmöte 1 april 2015 2(8) Föreningens ändamål Företag i Samverkan i Östhammars kommun har enligt stadgarna som ändamål att främja en god samverkan mellan de ideella

Läs mer

THE LODGE NORDIC SUPERIOR

THE LODGE NORDIC SUPERIOR THE LODGE NORDIC SUPERIOR The Lodge is a creative hub up north within the digital communication industry. We develop internationally awarded solutions to clients all around the world. Fields of collaboration:

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi

ISBRYTARSTRATEGI den 22 februari 2012. Isbrytarstrategi Isbrytarstrategi Inledning Industrin i Sverige är beroende av att sjöfarten fungerar året runt för att kunna producera och exportera varor. Med tanke på landets geografiska läge och transportlängden utgör

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019.

Projektdirektiv. Projektnamn: Projektägare: Styrgrupp: Projektledare: Startdatum: Januari 2010. Slutdatum: December 2019. Projektnamn: Färdplan Flen Projektägare: Kommunfullmäktige Styrgrupp: Kommunstyrelsens arbetsutskott, Lars Rådh, Sari Eriksson, Karin Lindgren och Arne Fältin Projektledare: Karina Krogh Startdatum: Januari

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst

Åse Theorell. Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Åse Theorell Där skog och slätt möts står jätten, stenen som gett namn åt bygden och vars gåta fortfarande är olöst Föreläsningen ikväll Era förväntningar och frågeställningar Min bakgrund och vad jag

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN

STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN STOCKHOLMSSTRATEGIN AKTIVITETSPLAN 2013 1 Om detta dokument Detta dokument är en aktivitetsplan för 2013 för projektet Stockholmsstrategin. Stockholmsstrategin bygger på en förstudie som presenterades

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande

Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande Projektets namn Från småskalighet till full blom - att växa i egen takt. Uppgifter om sökanden Sökande Föreningen Palma Postadress Etelhem Hemängen

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31

Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Resultatet av samverkansprojektet Handelskraft Skövde Fas 1 2007-08-01 2009-12-31 Fastställd av styrgruppen för Handelskraft Skövde den 26 november 2009. Innehåll Bakgrund 1 Måluppföljning 1 Strategiuppföljning

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018

Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Näringslivsplan för Trosa kommun 2015 2018 Fastställd av Kommunstyrelsen 2015-05-13, 56, dnr KS 2015/65 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Plan/ Handlingsplan Näringslivsarbetet i Trosa kommun

Läs mer

Reglab 2015-2019. Projektplan

Reglab 2015-2019. Projektplan 141001 Reglab 2015-2019 Projektplan Inledning Projektet Reglab är ett forum för lärande om regional utveckling, där regionala utvecklare, myndigheter, forskare och andra intresserade möts för kunskaps-

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne

Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne KS.2013.0554 2013-12-17 Teresa Andersson 0418-628 22 Kommunstyrelsen Förslag till bolagsbildning för besöksnäringen i Mittskåne Ärendebeskrivning Turismen är en basindustri i Sverige med potential att

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01

Varumärkesutredning. Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Varumärkesutredning Ryms information och tjänster från socialtjänsten inom 1177 Vårdguiden? Stockholm 2014-09-01 Vad är 1177 Vårdguiden? 1177 Vårdguiden erbjuder råd, information, inspiration och e-tjänster

Läs mer

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation

Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Fortsatta diskussion om Lnu:s organisation Version 120108 Följande principer är utgångspunkter för organisationen vid Linnéuniversitetet: a. Akademisk basnivå: Grunden för verksamheten inom utbildning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Effektrealisering på SJ

Effektrealisering på SJ Effektrealisering på SJ Varför, vad och hur Anturadagen 2011-11-30 Pär Helgesson Vad är effekter? Ekonomistyrningsverkets definition: En förändring som inträffar som en följd av en vidtagen åtgärd och

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Information och kriskommunikation

Information och kriskommunikation Information och kriskommunikation Ett utvecklingsprojekt inom ramen för Program för samverkan Stockholmsregionen Projektdirektiv och projektplan Aktörer SOS Alarm Trafikverket Länsstyrelsen Polismyndigheten

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2

Metodstöd www.informationssäkerhet.se 2 Projektplanering www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen måste

Läs mer

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv

Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv Projektbeskrivning: Strukturer för tillväxtarbete med ett rumsligt perspektiv 1. Sammanfattande projektidé Syftet med projektet är att undersöka hur samspelet mellan det regionala tillväxtarbetet och det

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

EU-strategi för sydöstra Skåne

EU-strategi för sydöstra Skåne EU-strategi för sydöstra Skåne 1 Vägledande riktlinjer för vårt agerande kring gemensamma EU-frågor Vad ska denna gemensamma EU-satsning leda till? Vilka effekter vill vi uppnå? Med hjälp av denna strategi

Läs mer

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

KS 16 11 APRIL 2012. Uppsala Health Summit. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta KS 16 11 APRIL 2012 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Sterte Eva Datum 2012-03-21 Diarienummer KSN-2012-0524 Kommunstyrelsen Uppsala Health Summit Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Vilka är de grundläggande förutsättningarna för styrelsearbete i en ideell föreningen? 2014-02-18 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017

Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 Samverkansavtal mellan Eslövs, Hörbys och Höörs kommuner avseende partnerskap för utveckling av besöksnäringen under 2015-2017 De tre kommunerna Eslöv, Höör och Hörby har kommit överens att från den 1

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna)

Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 2015-02-11 Kvalitetschef Mattias Wikner 0410-73 34 40, 0708-81 74 35 mattias.wikner@trelleborg.se Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun (remiss till nämnderna) Trelleborgarna

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer?

Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer. - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? Det framgångsrika styrelsearbetet i ideella organisationer - Hur bedrivs ett framgångsrikt styrelsearbete i ideella organisationer? 2014-03-12 Föreläsare Ove Liljedahl Styrelesinstitutet Satish Sen Kaleidoscope

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA

ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA ETT MÄNSKLIGARE SAMHÄLLE FÖR ALLA Chefs- och medarbetarpolicy för Stockholms Stadsmission Antagen av Stockholms Stadsmissions och Stadsmissionens Skolstiftelses styrelser 2011-02-21 Dokumentansvarig: Personalchef

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen

Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen Affärsutvecklingsprocess för besöksnäringen i Västmanland Västmanlands Kommuner och Landsting (VKL) ansvarar för samordningen och utvecklingen av turismen i Västmanlands län. Syftet med Turismfunktionen

Läs mer

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv

VU KF Verksamhetsutveckling, fas 2b grupperllegiestruktur Sida: 1 (7) 2011-02-10. Delprojektdirektiv Sida: 1 (7) Delprojektdirektiv Verksamhetsutveckling Konstnärliga fakulteten Delprojekt Definition av och indelning i kompetensgrupper Sida: 2 (7) 1 Delprojektnamn/identitet Delprojektet benämns Verksamhetsutveckling

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum

Projektplan 2011. -En brandstation för alla. En Brandstation för alla. Linda Granqvist. Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Projektplan 2011 - En Brandstation för alla Linda Granqvist Antagen av XXX den ÅRMÅNDAG Version Datum Bakgrund Räddningstjänsten i Sverige står inför många utmaningar. Ett säkrare och tryggare samhälle,

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland

Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Ramberättelse Samordningsförbundet Östra Östergötland Bakgrund Samordningsförbundet Östra Östergötland startade sin verksamhet i januari 2005, då under namnet Norrköpings samordningsförbund. Från start

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Era svar på 4 frågor:

Era svar på 4 frågor: Era svar på 4 frågor: Vilka reflektioner har du gjort när du läst strategin? Vilka är de största utmaningarna för en fördubblad besöksnäring? Vilka frågor har du haft tillfälle diskutera med andra? Kommer

Läs mer

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv

Inspirationsguide 1. Växtkraft Mål 3. Förberedelsearbetet steg för steg. En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv Inspirationsguide 1 Förberedelsearbetet steg för steg Växtkraft Mål 3 En vägledning för att utföra en kompetensanalys med ett hälsoperspektiv 1. FÖRBEREDELSEARBETET STEG FÖR STEG... 3 HUR VI ARBETAR MED

Läs mer