Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd"

Transkript

1 Dnr HSS Regelbok för landstingets tandvårdsstöd Gäller från den 1 januari 2014 Reviderad den 28 april 2014

2 1. INLEDNING...4 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret...4 Nytt it-stöd...4 Frågor, kontakta Tandvårdsenheten OM TANDVÅRDSSTÖDET...5 Intyg om nödvändig tandvård (grönt N-kort)...5 Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (blått F-kort)...6 Tandvård som led i sjukdomsbehandling...6 Fritt val NÖDVÄNDIG TANDVÅRD (N)...7 Identifiering av grupptillhörighet, N1-N4...7 Nödvändig tandvård för personer med giltigt intyg (grönt N-kort) TANDVÅRD PÅ GRUND AV LÅNGVARIG SJUKDOM ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNING (F)...9 Tandvård till personer med funktionsnedsättning (blått F-kort) TANDVÅRD SOM LED I SJUKDOMSBEHANDLING (S)...11 Käkkirurgisk tandvård på sjukhus...11 S 1. Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning...12 S 2. Tandvårdsbehandling på grund av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet om inte defekten är av ringa omfattning...14 S 3. Behandling av tandskada som har uppkommit vid epileptiskt anfall...15 S 4. Infektionssanering av patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav...16 S 5. Tandvård på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan...18 S 6. Patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom...19 Sidan 2 av 34

3 S 7. Patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen...20 S 8. Patienter med långvariga och svåra smärtor i ansikts- eller käkregionen (orofaciala smärtsyndrom)...21 S 9. Patienter som utreds och behandlas för allvarlig sömnapné...22 S 10. Behandling vid extrem tandvårdsrädsla...23 S 11. Utbyte av tandfyllningar på grund av avvikande reaktioner mot dentala material...25 S 12. Utbyte av tandfyllningar som ett led i medicinsk rehabilitering...26 S 15. Behandling av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade TANDVÅRDSHJÄLPMEDEL LATHUND FÖRHANDSBEDÖMNING KRÄVS ADMINISTRATION...31 Patientavgifter...31 Högkostnadskort och frikort...32 Tandvårdsbidrag...32 Förhandsbedömning...32 Ersättning för utförd vård...33 Garantier...34 Patienter som fått tandvård enligt Ersättning för omgörning...34 Fakturering...34 Fakturan skickas till...34 Sidan 3 av 34

4 1. INLEDNING Regelbok för landstingets tandvårdsstöd utfärdas av Tandvårdsenheten vid landstingets ledningskontor på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och är främst avsedda för dig som arbetar inom tandvård och sjukvård. Denna version gäller från den 1 januari 2014 och ersätter anvisningarna från den 1 januari Den 28 april 2014 beslutades om en regeländring som innebär att kravet på förhandsbedömning för bastandvård som överskrider kronor per 12-månadersperiod tas bort för tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning samt för nödvändig tandvård. Regeländringen gäller retroaktivt från den 1 januari Istället införs slumpmässiga efterkontroller av fakturor. De viktigaste förändringarna i Regelboken är markerade med streck i marginalen. Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret Från 1 januari 2013 är vårdgivare skyldig att lämna uppgifter till Socialstyrelsen via Försäkringskassan om personer som fått nödvändig tandvård eller tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Uppgiftsskyldighet gäller inte för personer som fått tandvård som led i sjukdomsbehandling. Vårdgivaren ska ange N grupp (N1-4) för personer som fått nödvändig tandvård, F-grupp (F1-11) för personer som fått tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning och dessutom bland annat ange kvarvarande och intakta tänder, 11 a tandvårdsförordningen (1998:1338). Uppgifterna lämnas för vidarebefordran till tandhälsoregistret inom två veckor från det att vårdåtgärden slutförts, (SOSFS 2008:13). Nytt it-stöd Från januari 2013 ska all förhandsbedömning (FHB) begäras elektroniskt i it-stödet Symfoni för vårdgivare via landstingets webbplats. Endast i undantagsfall godtas FHB i pappersform som då skickas till Tandvårdsenheten, Landstingets ledningskontor, Box 602, Uppsala. Planer finns att all fakturering som rör tandvårdsstödet ska administreras elektroniskt via webbplatsen. Riktad information såsom Regelbok för tandvårdsstödet och instruktionsfilmer som visar hur vårdgivare ska arbeta i it-stöden Symfoni för vårdgivare och Symfoni för utfärdare finns på via länken Extranät. Där finns också information om SITHS och Telia e-leg som krävs för att kunna logga in i Symfoni för att göra en förhandsbedömning (FHB) eller för att utfärda intyg om nödvändig tandvård, så kallat grönt N-kort. På webbplatsen, finns information om tandvårdsstödet som är avsedd för allmänheten. Frågor, kontakta Tandvårdsenheten Frågor av administrativ karaktär besvaras på telefon eller Frågor av odontologisk karaktär hänvisas till bedömningstandläkare på telefon Frågor kan även postas till Tandvårdsenheten, Landstingets ledningskontor, Box 602, Uppsala. Sidan 4 av 34

5 2. OM TANDVÅRDSSTÖDET Tandvårdsstödet vänder sig till personer som har ett omfattande och varaktigt behov av personliga vård- och omsorgsinsatser, till personer som på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning har svårigheter att sköta sin munhygien samt till vissa sjuka som led i en sjukdomsbehandling. Personer som är berättigade till tandvårdsstöd får tandvård enligt samma avgiftsregler som vid öppen hälso- och sjukvård och reglerna för frikort är de samma. Det innebär att när patienten betalt 1100 kronor för tandvård och sjukvård under en 12- månadersperiod utfärdas frikort. Tillämpningen av landstingets tandvårdsstöd regleras av vid varje tidpunkt gällande lagar, förordningar och föreskrifter. I vissa fall ska vårdgivaren, efter att de undersökt patienten, lämna in en FHB till Tandvårdsenheten som beslutar om tandvården omfattas av tandvårdsstödet och ska ersättas av landstinget. I undantagsfall, vid osäkra diagnoser, kan FHB lämnas till Tandvårdsenheten innan tandläkaren undersökt patienten. Intyg om nödvändig tandvård (grönt N-kort) Personer som tillhör någon av grupperna nedan kan ha rätt till tandvårdsstöd från landstinget och ett intyg om nödvändig tandvård, grönt N-kort. Personer som varaktigt behöver omfattande vård- och omsorgsinsatser. Med omfattande insatser menas personlig omvårdnad under större delen av dygnet, dvs. minst tre gånger/dygn, och tillsyn under natten eller larm. Med varaktigt menas ett behov av vårdoch omsorgsinsatser som troligen finns under minst ett år. Omvårdnaden kan ges av såväl närstående som kommunal eller privat vård- och omsorgspersonal. Personer som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS, 1 punkt 1-3) och har en beviljad insats dvs. - intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd - betydande och bestående intellektuell funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppssjukdom - andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. Personer som har en psykossjukdom eller en annan psykisk sjukdom som varat längre än ett år och som medfört en omfattande funktionsnedsättning som gör att de av egen kraft inte förmår uppsöka tandvården eller inser sitt behov av tandvård. Utfärdande av Intyg om nödvändig tandvård (grönt N-kort) Särskilt utsedda personer, oftast biståndshandläggare, sjuksköterskor eller kuratorer, i kommunerna och inom psykiatrin har uppdraget att identifiera dem som kan få tandvårdsstöd från landstinget. På landstingets webbplats, finns uppgifter om hur de som kan bedöma rätten till grönt N-kort kan nås. I samband med identifiering lämnas erbjudande om uppsökande munhälsobedömning. Behovet av omfattande vård- och omsorgsinsatser ska förväntas kvarstå under minst ett år för att ett grönt N-kort ska utfärdas. Därför tas beslut om tandvårdsstöd till personer som insjuknat i stroke tidigast sex månader efter insjuknandet. Tandvårdsenheten ansvarar för utskicken av grönt N-kort om nödvändig tandvård till dem som bedömts berättigade. Sidan 5 av 34

6 Uppsökande verksamhet I tandvårdsstödet ingår även uppsökande verksamhet som innebär att personer som har ett grönt N-kort årligen kan välja att tacka ja till en avgiftsfri munhälsobedömning och rådgivning där personen bor, i det egna hemmet så kallat ordinärt boende, eller i särskilt boende. En munhälsobedömning genomförs med hjälp av ficklampa och en liten spegel. Vid munhälsobedömning lämnas praktiska råd om hur den dagliga munhygienen ska skötas. Råden skrivs ned på ett munvårdskort som ska förvaras där personen borstar sina tänder. Munvårdskortet ska tas med vid besök hos tandläkare eller tandhygienist så att eventuella förändringar av råden kan noteras. Personer som tackar nej till munhälsobedömning behåller rätten att få nödvändig tandvård enligt samma avgiftsregler som vid öppen hälso- och sjukvård. I den uppsökande verksamheten ingår också att kommunal och privat vård- och omsorgspersonal erbjuds munvårdsutbildning. Vid dessa utbildningstillfällen instruerar tandhygienister vård- och omsorgspersonal hur de ska sköta den dagliga munvården på vårdtagare de har omvårdnadsansvar för. Den uppsökande verksamheten, dvs. munhälsobedömningar och munvårdsutbildningar upphandlas och bekostas av landstinget. Tandvård på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (blått F-kort) Personer som har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling på grund av vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning kan få rätt till tandvårdstöd. Stödet ska möjliggöra för personer med stora tandvårdsbehov att få tandvård till rimlig kostnad och uppmuntra till förebyggande behandling. Tandvård som led i sjukdomsbehandling Personer som behöver tandvård som led i viss sjukdomsbehandling kan få tandvårdsstöd för den vård som har direkt samband med sjukdomen. I dessa fall behövs läkarremiss, eller för personer med epilepsi (S 3) ett intyg, där diagnos enligt ICD 10; sjukdomsklassifikation och diagnoskod framgår. Fritt val Den som är berättigad till tandvårdsstöd väljer fritt vilken vårdgivare, inom Folktandvården eller privat, som ska utföra tandvården. Sidan 6 av 34

7 3. NÖDVÄNDIG TANDVÅRD (N) Med nödvändig tandvård avses den tandvård som syftar till att åstadkomma frihet från smärta och sjukdom, förmåga att äta, tugga och tala utan större hinder och ger ett utseendemässigt godtagbart resultat. Står valet mellan olika behandlingar ska den mest kostnadseffektiva behandlingen väljas. Valet av behandling ska göras utifrån ett längre tidsperspektiv och patientens förmåga att sköta sin munhygien. Sammantaget ska relationen mellan kostnader, behandlingsbarhet och livskvalitet vara rimlig. Patienter som får tandvård enligt landstingets tandvårdsstöd omfattas av samma regelverk för patientavgifter som vid vård inom öppen hälso- och sjukvård. Det innebär att patienten inte själv får betala mellanskillnaden för dyrare behandling eller för dyrare material. Patienten kan däremot välja att betala hela kostanden själv men då ingår inte vården i tandvårdsstödet. Innan behandling påbörjas ska vårdgivaren informera om reglerna och vilka behandlingar som landstinget ersätter. Vårdgivaren ska dessutom informera patienten om vilka åtgärder som omfattas av garanti. Identifiering av grupptillhörighet, N1-N4 Eftersom uppgift om N-grupp saknas på intyg som utfärdats före 1 januari 2013 måste vårdgivaren under en övergångsperiod ta reda på N-grupp (N1-N4) genom att fråga patienten, dennes ledsagare eller kontakta Tandvårdsenheten. Från 2013 finns uppgift om N-grupp på alla nya intyg som utfärdas. N1 N2 N3 N4 Till gruppen räknas personer som har ett varaktigt och stort omvårdnadsbehov och bor i särskilda boenden i kommunal eller privat regi. Till gruppen räknas personer som får omfattande och varaktig hälso- och sjukvård i hemmet, så kallad hemsjukvård. Till gruppen räknas personer som omfattas av 1 Lagen om stöd och service (LSS) och har en beviljad insats. Dit hör till exempel personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd, begåvningsmässiga eller andra fysiska och psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Till gruppen räknas personer som har ett varaktigt och stort omvårdnadsbehov men som är bosatta i egen bostad, så kallat ordinärt boende, på HVB hem eller i liknande boendeformer som inte räknas som särskilt boende. Sidan 7 av 34

8 Nödvändig tandvård för personer med giltigt intyg (grönt N-kort) Detta ingår utan förhandsbedömning: sjukdomsbehandlande åtgärder 311, 312, 321, 341, 342, 343 vid högst sex besök per 12-månadersperiod. Åtgärderna kan användas enskilt eller i kombination enligt TLVs regelverk undersökning, åtgärd 101,102, högst två gånger per 12-månadersperiod tandvård som bedöms nödvändig med undantag för begränsningar nedan bettskena helprotes och partialprotes justering, lagning och rebasering av protes Begränsningar: då restbett finns ska företrädesvis partialprotes väljas vid behov av protetisk ersättning fast protetik beviljas mycket restriktivt och inte bakom tandposition fem implantat beviljas endast i undantagsfall borttappade proteser ersätts inte om personen bor i särskilt boende tandvård utförd i ordinärt boende ersätts i undantagsfall förstärkt tandteknikerframställd temporär bro kan beviljas i undantagsfall. FHB krävs: vid fast protetik då sjukdomsbehandlande åtgärder krävs vid fler än sex besök per 12-månadersperiod, utförlig motivering ska finnas i FHB vid förstärkt tandteknikerframställd temporär bro då tandvård ska utföras i ordinärt boende FHB är giltig i ett år från beslutsdatum. Kravet på FHB för nödvändig tandvård som överstiger kronor per 12-månadersperiod upphör retroaktivt från den 1 januari Istället införs slumpmässiga efterkontroller av fakturor. FHB ska innehålla: uppgift om patientens intygsnummer uppgifter om patientens allmäntillstånd, sjukdomar, funktionshinder anamnes status röntgenbilder färgfoto om estetiska skäl åberopas behandlingsplan intyg, från medicinskt- eller områdesansvarig sjuksköterska, som styrker att patienten av medicinska skäl inte kan flyttas utan hjälp av ambulans eller bårbil och därför önskar nödvändig tandvård i det ordinära boendet specificerat kostnadsförslag med koder enligt Försäkringskassans åtgärdsförteckning, tand, antal och pris/åtgärd samt sammanräknad kostnad enligt prislistan. Fakturering: Uppgifter som ska bifogas fakturan anges under punkten 8, Administration. Sidan 8 av 34

9 4. TANDVÅRD PÅ GRUND AV LÅNGVARIG SJUKDOM ELLER FUNKTIONSNEDSÄTTNING (F) Personer kan få tandvårdstöd på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Då krävs att läkare intygar att personen har en svår till fullständig funktionsnedsättning, strukturavvikelse eller aktivitetsbegränsning som anses leda till stora svårigheter att sköta munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Bedömning av funktionstillstånd och koder som ska används hämtas från Klassifikation av funktionstillstånd (ICF) funktionshinder och hälsa som är den svenska versionen av ICF. För varje sjukdom eller funktionsnedsättning finns en lista med funktionstillstånd och koder avseende kroppsfunktioner, kroppsstrukturer och aktiviteter. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning (SOSFS 2012:17) ska användas vid bedömning av om en person med någon av nedanstående sjukdomar eller funktionsnedsättningar har stora svårigheter att sköta sin munhygien eller att genomgå tandvårdsbehandling. Efter bedömning ska läkarintyg om sjukdom och funktionsnedsättning utfärdas på av Socialstyrelsen fastställd blankett. Blanketten, som är skrivbar, finns på landstingets webbplats. Landstinget avgör efter prövning om personen omfattas av tandvårdsstödet och därmed får tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. De sjukdomar och funktionsnedsättningar som ingår i stödet indelas i elva grupper, F1 till F11, och vänder sig till personer som har: svår psykisk funktionsnedsättning - F1 Parkinsons sjukdom - F2 multipel skleros (MS) - F3 cerebral pares - F4 reumatoid artrit - F5 systemisk lupus erythematosus - F6 sklerodermi - F7 amyotrofisk lateralskleros (ALS) - F8 en orofacial funktionsnedsättning - F9 symtom som kvarstår sex månader efter det att personen har fått hjärninfarkt eller hjärnblödning (stroke) - F10 sällsynt diagnos - F11. En person som tillhör i gruppen F8, ALS, ska anses ha stora behov av tandvård utan att någon bedömning av funktionstillståndet behöver göras. Diagnosen kan i dessa fall styrkas med ett annat läkarintyg utfärdat på en blankett som har fastställts av Socialstyrelsen eller Försäkringskassan. En diagnos ska anses vara sällsynt, F11, när den finns hos högst 100 personer per en miljon invånare och leder till omfattande funktionsnedsättning. Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser kan ge ytterligare information om sällsynta diagnoser. Sidan 9 av 34

10 Tandvård till personer med funktionsnedsättning (blått F-kort) Tandvård som bedöms nödvändig är till exempel, bettskena, helprotes, partialprotes, justering, lagning och rebasering av protes. Begränsningar: fastsittande protetik eller implantatstödd protetik ingår inte i stödet FHB: Kravet på FHB för tandvård som överstiger kronor per 12-månadersperiod upphör retroaktivt från den 1 januari Istället införs slumpmässiga efterkontroller av fakturor. Fakturering: Uppgifter som ska bifogas fakturan anges under punkten 8, Administration. Sidan 10 av 34

11 5. TANDVÅRD SOM LED I SJUKDOMSBEHANDLING (S) Personer med behov av tandvård som led i sjukdomsbehandling som relateras till 13 preciserade sjukdomstillstånd kan omfattas av landstingets tandvårdsstöd. För dessa personer gäller samma avgiftsregler som för vårdavgift inom öppen hälso- och sjukvård. För att få tandvårdsstöd som led i en sjukdomsbehandling krävs remiss från läkare där diagnos enligt ICD 10; sjukdomsklassifikation och diagnoskod, ska framgå. Patienten har endast rätt till sådan tandvård som har direkt samband med sjukdom och berättigar till tandvårdsstöd under en begränsad tid, vanligtvis högst 12 månader. I vissa fall kan tandvårdsstöd utgå under längre tid. Tandvårdsstöd till personer med nedsatt salivproduktion till följd av Sjögrens syndrom (S13) eller med nedsatt salivproduktion till följd av strålbehandling mot huvud och halsregion (S14) övergår från 1 januari 2013 till Försäkringskassan. Nytt från 1 januari 2013 är att behandling av frätskador på tänderna som orsakats av anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal refluxsjukdom på patienter som är medicinskt rehabiliterade (S15) ingår i landstingets tandvårdsstöd. Patienter som får tandvård enligt landstingets tandvårdsstöd omfattas av samma regelverk för patientavgifter som vid vård inom öppen hälso- och sjukvård. Det innebär att patienten inte själv kan betala mellanskillnaden för dyrare behandling eller för dyrare material. Undantagsvis kan dyrare material godkännas inom grupperna S11 och S12 om det motiveras i samband med förhandsbedömningen för respektive grupp. Inom grupperna S1-S3 kan mycket restriktivt göras undantag för dyrare material i överkäksfronten om det finns starka odontologiska skäl som motiveras i förhandsbedömningen. Innan behandling påbörjas ska vårdgivaren informera om reglerna och vilka behandlingar som landstinget ersätter. Vårdgivaren ska dessutom informera patienten om vilka åtgärder som omfattas av garanti. Käkkirurgisk tandvård på sjukhus För vissa käkkirurgiska ingrepp som måste göras på sjukhus gäller samma regler som för hälso- och sjukvården i övrigt. Sidan 11 av 34

12 S 1. Tandvårdsbehandling till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet, om inte missbildningen endast är av ringa omfattning Det är diagnosen, och inte vem som har remitterat patienten, som är grund för behandling av patienter tillhörande denna grupp. Behandling ska utföras vid klinik för specialisttandvård eller av tandläkare med specialistkompetens. I undantagsfall kan vården utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkare. Syftet med behandlingen ska vara att återställa godtagbar funktion och estetik. Till medfödda missbildningar i detta avseende räknas t.ex: läpp-, käk och gomdefekter basala käkanomalier som är så grava att det normalt krävs både kirurgi och ortodonti för att tillfredsställande kunna rätta till situationen maxillär- och mandibulär prognati maxillär- och mandibulär retrognati hemifacial atrofi unilateral hyperplasi av condylen tandanomalier agenesier med befintliga luckor omfattande fluoros som är estetiskt mycket besvärande i frontpartiet amelogenesis imperfecta dentinogenesis imperfecta heriditär hypofosfatemi tandanomalier vid dysostosis cleidocranialis Detta ingår: specialistutredning som har direkt samband med missbildningen behandling som har direkt samband med missbildningen studiemodeller i vissa fall, dock högst tre gånger röntgen, dock högst tre panorama och tre extraorala bilder Undantagsvis kan dyrare material godkännas mycket restriktivt i överkäksfronten om det finns starka odontologiska skäl som motiveras i förhandsbedömningen. Begränsningar: vid agenesi krävs minst tre agenesier med åtföljande lucka i en kvadrant eller minst fyra agenesier, exkl. visdomständer, med åtföljande lucka i en käke. Retinerad hörntand betraktas som agenesi i detta sammanhang tapptänder kan inte betraktas som agenesier i över- och underkäksfronten kan protetisk behandling vid enstaka agenesier med åtföljande lucka beviljas, om det estetiska behovet är mycket stort. Extraktioner, ortodonti eller annan preprotetisk behandling ingår inte implantat godkänns mycket restriktivt vid enstaka agenesier. I fronten bör etsbro vara ett alternativ om förutsättningarna finns ställningstagande till om bettskena ska ingå i behandlingen eller ej tas individuellt vid varje förhandsbedömning behandling av tapptänder ingår inte kontroller efter slutförd behandling ersätts inte. Sidan 12 av 34

13 Ansvarig tandläkare ska informera patienten och i samråd planera behandlingen. Om sådan planering ej varit möjlig att genomföra av orsaker som inte ansvarig tandläkare kunnat råda över kan det finnas behandlingsbehov som identifierats inom den avgiftsfria barn- och ungdomstandvården men som inte hinner utföras. I dessa fall kan den avslutande behandlingen ersättas av Tandvårdsenheten. Det förutsätter att förhandsbedömningen kompletteras med behandlingsplan från Folktandvårdens agenesigrupp som visar att medicinska, sociala och/eller odontologiska motiv föreligger för att behandlingen fördröjts eller förlängts. FHB krävs alltid. FHB är giltig i fyra år från beslutsdatum. FHB ska innehålla status röntgen studiemodeller i vissa fall färgfoto om estetiska skäl åberopas handling som styrker diagnosen vid behandling som involverar flera specialister ska FHB omfatta hela terapin behandlingsplan och i förekommande fall en kopia av daganteckning där det framgår vid vilken ålder agenesigruppen bedömt att terapibehandling ska utföras specificerat kostnadsförslag med koder enligt Försäkringskassans åtgärdsförteckning, tand, antal och pris/åtgärd samt sammanräknad kostnad enligt prislistan. Fakturering: Uppgifter som ska bifogas fakturan anges under punkten 8, Administration. Sidan 13 av 34

14 S 2. Tandvårdsbehandling på grund av defekt som orsakats av sjukdom i käkområdet eller ansiktet om inte defekten är av ringa omfattning Personer med defekter i ansikts- och käkregionen på grund av följande sjukdomar avses nekros i käkbenet på grund av strålbehandling eller behandling med bisfosfonat läkemedlet eller motsvarande. akromegali osteomyelit tumörer eller tumörliknande förändringar reumatoid artrit (RA) psoriasis artrit Ehlers-Danlos syndrom Behandlingen syftar till att återställa godtagbar funktion och estetik och ska utföras vid klinik för specialisttandvård eller av tandläkare med specialistkompetens. I undantagsfall kan vården utföras av allmäntandläkare efter anvisning av specialisttandläkare. Detta ingår: utredning och undersökning som fastställer samband med sjukdom inför behandling behandling av defekten och den tandvård som därvid erfordras protetisk och förebyggande behandling i form av bettskena vid aktiv RA med röntgenologiska förändringar i käkleden. Undantagsvis kan dyrare material godkännas mycket restriktivt i överkäksfronten om det finns starka odontologiska skäl som motiveras i förhandsbedömningen Detta ingår inte: revisionsundersökning tandvård som inte kan hänföras till sjukdomen behandling av patienter med artros. FHB krävs alltid. FHB är giltig i fyra år från beslutsdatum. FHB ska innehålla: läkarintyg från specialist i reumatologi vid diagnoserna reumatoid artrit och psoriasis artrit medicinsk eller odontologisk röntgenutlåtande eller foto som verifierar defekten status behandlingsplan specificerat kostnadsförslag med koder enligt Försäkringskassans åtgärdsförteckning, tand, antal och pris/åtgärd samt sammanräknad kostnad enligt prislistan. Fakturering: Uppgifter som ska bifogas fakturan anges under punkten 8, Administration. Sidan 14 av 34

15 S 3. Behandling av tandskada som har uppkommit vid epileptiskt anfall Åtgärd av tandskador som uppkommit vid fall eller på grund av kraftiga sammanbitningar under det epileptiska anfallet omfattas. Förutsättningarna för ersättning är dels att det gäller en patient med diagnostiserad epilepsi, dels att det görs troligt att skadan uppkommit vid ett epileptiskt anfall. Behandlingen bör återställa tänder och bett till det tillstånd som förelåg före anfallet. Detta ingår: åtgärdande av skador som uppkommit vid epileptiskt anfall tandskydd i förebyggande syfte. Undantagsvis kan dyrare material godkännas mycket restriktivt i överkäksfronten om det finns starka odontologiska skäl som motiveras i förhandsbedömningen. FHB krävs alltid. FHB är giltig i ett år från beslutsdatum. FHB ska innehålla läkarintyg där det framgår att patienten har diagnosen epilepsi och datum då diagnosen ställdes status röntgen studiemodeller vid större skador behandlingsplan specificerat kostnadsförslag med koder enligt Försäkringskassans åtgärdsförteckning, tand, antal och pris/åtgärd samt sammanräknad kostnad enligt prislistan. Fakturering: Uppgifter som ska bifogas fakturan anges under punkten 8, Administration. Sidan 15 av 34

16 S 4. Infektionssanering av patienter som ska genomgå kirurgiskt ingrepp eller medicinsk behandling där fullständig infektionsfrihet är ett medicinskt krav Utredning och infektionssanering är aktuellt för personer som väntar på att genomgå organtransplantation väntar på att genomgå hjärtklaffskirurgi behandlas för malign blodsjukdom väntar på att genomgå cytostatikabehandling med höga doser på grund av malignitet väntar på intravenös behandling med bisfosfonat läkemedlet eller injektioner med denosumab läkemedlet eller motsvarande. Exempel på operationer som inte omfattas är operation då protes, t.ex. höftled, sätts in transplantation av egna vävnader. Behandlingen ska syfta till att avlägsna infektioner i munhålan så resultatet av medicinsk behandling inte försämras minska risken för komplikationer i munhålan till följd av medicinsk behandling bibehålla infektionsfrihet i väntan på det medicinska ingreppet. Förutsättningar: läkare har remitterat patienten till sjukhustandvård eller käkkirurgisk klinik remissen ska avse undersökning/utredning och eventuell behandling innan och i samband med medicinsk behandling där odontologisk utredning och/eller behandling är en väsentlig förutsättning för medicinsk behandling. Behandlingsplan: behandlingsplan ska upprättas av sjukhustandläkare eller käkkirurg odontologisk vård förväntas pågå samtidigt med medicinsk behandling. Detta ingår: undersökning och utredning fokalutredning, parodontala och käkkirurgiska ingrepp och endodontiska åtgärder lagning av tänder där pulpaskada hotar temporär protes kan ingå om infektionssanering medför luckor i framtandsområdet behandling av munslemhinnebesvär, som följd av sjukdom eller behandling, upp till tre månader efter avslutad sjukdomsbehandling sjukdomsbehandling åtgärd 301, 302. Den tandvård som anses nödvändig efter undersökning på sjukhustandvård/ käkkirurgisk klinik kan utföras av patientens ordinarie tandläkare. Detta ingår inte: permanent protetisk behandling FHB krävs alltid. Åtgärd E902 kan användas då behandling beräknas uppgå till högst kronor. FHB är giltig i ett år från beslutsdatum. Sidan 16 av 34

17 FHB ska innehålla kopia på läkarremiss som visar när i tiden och vilken typ av operation/transplantation/ behandling som ska genomföras status röntgenbilder specificerat kostnadsförslag med koder enligt Försäkringskassans åtgärdsförteckning, tand, antal och pris/åtgärd samt sammanräknad kostnad enligt prislistan i de fall behandlingen överstiger kronor. Fakturering: Uppgifter som ska bifogas fakturan anges under punkten 8, Administration. Sidan 17 av 34

18 S 5. Tandvård på patienter som på grund av sjukdom, medicinering eller allmänt nedsatt immunförsvar har fått förändringar i munslemhinnan Exempel på sjukdomar mm som kan ge förändringar i munslemhinnan är: 1. vissa allvarliga blodsjukdomar 2. immunologiska sjukdomar 3. symtomgivande hiv-infektion 4. cytostatika- eller strålbehandling av tumörer. Detta ingår: utredning och vård av skador på munslemhinnan sjukdomsförebyggande åtgärder. Begränsningar: behandlingen ges i anslutning till den intensiva sjukdomsbehandlingen och högst tre månader efter avslutad behandling. FHB krävs alltid. Åtgärd E902 kan användas då behandlingen beräknas uppgå till högst kronor. FHB är giltig i ett år från beslutsdatum. FHB ska innehålla kopia på läkarremiss som visar när i tiden och vilken typ av sjukdomsbehandling som ska genomföras status specificerat kostnadsförslag med koder enligt Försäkringskassans åtgärdsförteckning, tand, antal och pris/åtgärd samt sammanräknad kostnad enligt prislistan i de fall behandlingen överstiger kronor. Fakturering: Uppgifter som ska bifogas fakturan anges under punkten 8, Administration. Sidan 18 av 34

19 S 6. Patienter som genomgår utredning där det finns misstanke om ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom Odontologisk utredning av personer som har en sjukdom som utreds eller behandlas av läkare och där remitterande läkare misstänker att tillståndet i tänder och munhåla påverkar sjukdomsförloppet. Detta ingår: undersökning, utredning och röntgen för att ta reda på om det finns ett odontologiskt samband med patientens grundsjukdom. FHB krävs alltid. FHB är giltig i ett år från beslutsdatum. FHB ska innehålla kopia av läkarremiss där frågeställningen ska framgå röntgenbilder specificerat kostnadsförslag med koder enligt Försäkringskassans åtgärdsförteckning, tand, antal och pris/åtgärd samt sammanräknad kostnad enligt prislistan. Fakturering: Uppgifter som ska bifogas fakturan anges under punkten 8, Administration. Sidan 19 av 34

20 S 7. Patienter som genomgår strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen Behandlingen ska syfta till att avlägsna infektioner i munhålan så att dessa inte försämrar resultatet av den medicinska behandlingen. Förutsättningar: läkare har remitterat patienten till sjukhustandvård eller käkkirurgisk klinik remissen avser undersökning/utredning och eventuell behandling innan och i samband med strålbehandling där odontologisk utredning och/eller behandling är en väsentlig förutsättning för strålbehandlingen. Behandlingsplan: sjukhustandläkare eller käkkirurg ska upprätta en behandlingsplan. Detta ingår: undersökning och utredning inklusive röntgen, fokalutredning, parodontala och käkkirurgiska ingrepp och endodontiska åtgärder lagning av tänder där pulpaskada hotar temporär protetisk behandling kan ingå om infektionssanering medför besvärande luckor i framtandsområdet skena som skyddar tänder och slemhinnor under behandlingen behandling med profylaxskenor i vissa fall nödvändig munhälsovård (profylax) i anslutning till strålbehandling och upp till tre månader efter avslutad behandling. Detta ingår inte: permanent protetisk behandling. FHB krävs alltid. Åtgärd E902 kan användas då behandlingen beräknas uppgå till högst kronor. FHB är giltig i ett år från beslutsdatum. FHB ska innehålla kopia på läkarremiss som visar när i tiden strålbehandlingen ska genomföras status röntgenbilder specificerat kostnadsförslag med koder enligt Försäkringskassans åtgärdsförteckning, tand, antal och pris/åtgärd samt sammanräknad kostnad enligt prislistan i de fall behandlingen överstiger kronor. Fakturering: Uppgifter som ska bifogas fakturan anges under punkten 8, Administration. Sidan 20 av 34

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd

Regelbok. för. landstingets tandvårdsstöd Dnr HSS2012-0156 Regelbok för landstingets tandvårdsstöd Gäller från den 1 januari 2016 1. INLEDNING... 4 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret... 4 It-stöd... 4 Frågor och kontakt... 4 2. OM TANDVÅRDSSTÖDET...

Läs mer

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad

NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt. Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad NLL-2013-05 Foto: Maria Fäldt Har du rätt till billigare tandvård? Landstingets tandvårdsstöd få tandvård till sjukvårdskostnad Foto: Maria Fäldt Ta hand om din mun En god munhälsa är viktigt för att må

Läs mer

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren

Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning. Maria Holmgren Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Maria Holmgren 2016-01-14 Tandvårdsstöden lathund för vårdpersonal Tandvårdsstöd och Förhandsbedömning Regionens tandvårdsstöd regleras av: Tandvårdslagen(1985:125)

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Landstingets tandvårsstöd

Landstingets tandvårsstöd Landstingets tandvårsstöd Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Regelverk Tandvårdslagen SFS 1985:125, SFS 1998:554 Tandvårdsförordningen 1998:1338 Cirkulär 1998:209 SKL Allmänna råd

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande F-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande F-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård)

Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård) Sidan 1 av 27 Tandvårdsenheten Anvisningar för regionens tandvårdsstöd avseende tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling (S-tandvård) Dessa anvisningar baseras på Tandvårdsförordningen 3, 4, 5,

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Landstingets tandvårdsstöd Beställarenheten för tandvård Camilla Ohlsson 0480-841 81 camilla.ohlsson@ltkalmar.se Det särskilda tandvårdsstödet F tandvård vid vissa långvariga sjukdomar eller funktionsnedsättning

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2009-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Tandvårdstöd genom hela livet

Tandvårdstöd genom hela livet Tandvårdstöd genom hela livet Alla tandvårdsstöd i Sverige och i Västra Götaland Statligt tandvårdsstöd som administreras av Försäkringskassan K B Fri tandvård för barn och ungdomar och för unga vuxna

Läs mer

Regelverk. för. landstingets tandvårdsstöd

Regelverk. för. landstingets tandvårdsstöd Dnr VS 2016-0175 Regelverk för landstingets tandvårdsstöd Gäller från den 1 januari 2017 1. INLEDNING... 4 Uppgiftsskyldighet till tandhälsoregistret... 4 It-stöd... 4 Frågor och kontakt... 4 2. OM TANDVÅRDSSTÖDET...

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 24

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 24 Anvisningar S 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Tandvård som led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid (S-tandvård) Sidan 1 av 24 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende

Läs mer

Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015

Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015 Anvisningar Särskilt tandvårdsstöd 2015 www.ltv.se RIKTLINJE 1 (23) TANDVÅRDSSTÖD Allmänt Den första januari 1999 infördes bestämmelser om ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder.

Läs mer

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning

Beställarenheten för tandvård. Uppdragsbeskrivning Planeringsenheten/Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Uppdragsbeskrivning Ansvarig för dokumentet Beställarenheten för tandvård Revideras och följs upp Vid behov Fastställd Beslutat

Läs mer

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten

Tandvårdsstöden. Tandvårdsenheten Tandvårdsstöden Tandvårdsenheten www.regionostergotland.se/tandvard Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med det år man fyller 20 år. Stödet administreras av Försäkringskassan (gula pusselbitarna).

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

De olika tandvårdsstöden i Sverige?

De olika tandvårdsstöden i Sverige? De olika tandvårdsstöden i Sverige? Det finns många olika tandvårdsstöd i Sverige idag. Regelverken kring dessa är komplicerade och kunskapen bland vårdgivare och patienter är begränsad. 8 juni 2017 Landstingets

Läs mer

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI

Vad kostar det hos tandläkaren. Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Vad kostar det hos tandläkaren Ann Roosaar Leg tandl Avd f vuxentandvård Odontologiska Inst, KI Barntandvård Barn och ungdom upp till och med 19 års ålder har fri tandvård och vården betalas av landstinget.

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Tandvårdsstöd i Sverige 2013

Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Tandvårdsstöd i Sverige 2013 Statligt tandvårdsstöd Regeringens reform 1 juli 2008 FÖRSÄKRINGSKASSAN Allmänt tandvårdsbidrag, ATB Högkostnadsskydd Tredje steget Genom tredje steget i tandvårdsreformen

Läs mer

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.

Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177. Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar dina tänder? Nu finns ett nytt ekonomiskt stöd till tandvård. Läs mer på 1177.se/tander Har du en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar

Läs mer

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift. Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Validering av registeruppgifter om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift vid Socialstyrelsen Information: Frida Lundgren, Tel 075-247 34 24, frida.lundgren@sociastyrelsen.se

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. Version 2015-01-01 LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal inom sjukvården i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar

Läs mer

TANDVÅRD TILL SÄRSKILDA PATIENTGRUPPER

TANDVÅRD TILL SÄRSKILDA PATIENTGRUPPER (38) TANDVÅRD TILL SÄRSKILDA PATIENTGRUPPER Regelverk för odontologiska krav, administration och ekonomihantering inom Region Gotland Regelverket gäller för vårdgivare inom Folktandvården Gotland, samt

Läs mer

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA

LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD FÖR VUXNA Information för kommuner Informationen riktar sig till medicinskt ansvariga sjuksköterskor, biståndsbedömare, LSS-handläggare, enhetschefer, sjuksköterskor och omvårdnadspersonal

Läs mer

Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar. Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar. Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling Tandvårdsreform 1999 Råd och anvisningar Uppsökande munhälsobedömning, nödvändig tandvård och tandvård som ett led i sjukdomsbehandling LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD ENLIGT 1999 ÅR TANDVÅRDSREFORM ALLMÄNT

Läs mer

Beställarenheten för tandvård

Beställarenheten för tandvård Beställarenheten för tandvård Landstingets organisation Beställartand vården Ltkalmar.se 2015-04-01 2 Planeringsenheten Christina Edward enhetschef Beställarenheten för tandvård: Camilla Ohlsson handläggare

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till?

Tandvårdshjälpen. vilket stöd har jag rätt till? Tandvårdshjälpen vilket stöd har jag rätt till? Tandvård under 20 år Barn och ungdomar har rätt till avgiftsfri tandvård till och med sista december det år de fyller 19 år. Första besöket på en tandvårdsmottagning

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning

Ansvarsfördelning kring uppsökande verksamhet och tandvårdsstöd för vissa äldre och personer med funktionsnedsättning ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 ig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Tjänstemannaberedning kommuner och landsting,

Läs mer

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tredje steget i tandvårdsreformen Patient- och Medborgarservice/Tandvård cheftandläkare Tandvårdsstöden Gäller från 2013 Alla som bor i Sverige har rätt till ett

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2016 03 22

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2016 03 22 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2016 03 22 Utdrag gällande S-tandvård Landstingets tandvårdsstöd, anvisningar, 2013 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Rapport Dnr 2006/1488 1(9) Maj 06 Avd för vård och omsorg Bertil Koch Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling Uppföljning

Läs mer

ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012

ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 LANDSTINGENS SÄRSKILDA TANDVÅRDSSTÖD ENLIGT 1999 ÅRS TANDVÅRDSREFORM ALLMÄNNA RÅD NORRBOTTENS LÄNS LANDSTING 2012 1 Vissa kategorier under Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under en begränsad tid

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd

Landstingets tandvårdsstöd Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HSN 1205-0578 Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Box 6416 113 82 Stockholm 08-123 133 00 Landstingets tandvårdsstöd Anvisningar Anvisningarna gäller från och med 1

Läs mer

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16

Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Landstingens tandvårdsstöd Intentionerna bakom utformning vad händer nu? Samhällsodontologisk förening 2014-10-16 Intentionerna bakom landstingens tandvårdsstöd- hur tänkte man? Tandvårdsförsäkring i omvandling

Läs mer

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD

ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD ANVISNINGAR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD 1 INNEHÅLL NÖDVÄNDIG TANDVÅRD...3 PERSONKRETS...3 VÅRDENS OMFATTNING...3 KOMMENTARER OCH FÖRTYDLIGANDEN...4 Vårdens omfattning...4 Ersättning...5 Garanti...5 FÖRHANDSBEDÖMNING...6

Läs mer

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7

2015-03-18 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 5 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 7 2015-03-18 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING EKONOMISKT STÖD... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling

Socialstyrelsens författningssamling Socialstyrelsens författningssamling Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2012:X (M) Utkom från trycket den dag månad 2012 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tandvård

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01

Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform. Utdrag gällande S-tandvård. Version 2013 01 01 Landstingets tandvårdsstöd enligt 1999 års tandvårdsreform Version 2013 01 01 Utdrag gällande S-tandvård 1 Allmänt 4 Vuxentandvård som finansieras av landstinget 4 Fritt val av vårdgivare 4 Patientavgift

Läs mer

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar

rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Tredje steget Nytt tandvårdsst rdsstöd d för f r personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar ttningar 2012 11 08 Statligt tandvårdsstöd Tandvårdsstödet från staten Försäkringskassan Landstingen/Regionen

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade B 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal Uppdaterad januari 2014

Läs mer

Anvisningar för kommuner och palliativa team

Anvisningar för kommuner och palliativa team LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för kommuner och palliativa team Anvisningarna riktar sig till Medicinskt Ansvarig Sjuksköterska, biståndsbedömare, LSShandläggare, enhetschef, sjuksköterska, palliativa

Läs mer

Uppsökande tandvård i kommunen

Uppsökande tandvård i kommunen Uppsökande tandvård i kommunen Anneli Schippert & Inger Svensson Innehåll 1. Bakgrund, syfte, mål 2. Ansvarsfördelning 3. Handläggning 4. Munhälsovårdserbjudande/munhälsoremiss 5. Nödvändig tandvård/intyg

Läs mer

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 2013 REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD REGELVERK TANDVÅRDS- REFORM 1999/2013 Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning, Nödvändig Tandvård, F-tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling (LIS) Gäller

Läs mer

Tandvårdsstöd. inom Västra Götalandsregionen

Tandvårdsstöd. inom Västra Götalandsregionen 2008 Tandvårdsstöd inom Västra Götalandsregionen för personer med bestående behov av omfattande vård och omsorg eller med beslut enligt LSS samt för tandvård som led i en sjukdomsbehandling under begränsad

Läs mer

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Meddelandeblad Mottagare: Kommuner, Landsting Mars 2004 Vägledning för landstingens särskilda tandvårdsstöd enligt tandvårdslag och tandvårdsförordning samt samverkan mellan kommuner, primärvård och tandvård

Läs mer

Tandvård med öppenvårdsavgift

Tandvård med öppenvårdsavgift Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN 0901-0084 Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Box 6416 113 82 Stockholm Tandvård med öppenvårdsavgift Anvisningar Anvisningarna gäller från och med 1 april

Läs mer

Särskilt Tandvårdsstöd. inom Västra Götalandsregionen. Gäller från 2010 04 01

Särskilt Tandvårdsstöd. inom Västra Götalandsregionen. Gäller från 2010 04 01 Särskilt Tandvårdsstöd inom Västra Götalandsregionen Gäller från 2010 04 01 Särskilt Tandvårdsstöd inom Västra Götalandsregionen angående Nödvändig Tandvård för personer med bestående behov av omfattande

Läs mer

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. Version

Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. Version LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Anvisningar för sjukvården Anvisningarna riktar sig till läkare, distriktssköterskor, sjuksköterskor och övrig personal i Dalarna. 2(10) Anvisningarna riktar sig till läkare,

Läs mer

Särskilt Tandvårdsstöd

Särskilt Tandvårdsstöd Särskilt Tandvårdsstöd inom Västra Götaland 2012-04-01 Särskilt Tandvårdsstöd inom Västra Götaland angående Nödvändig Tandvård för personer med bestående behov av omfattande vård och omsorg eller med beslut

Läs mer

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden

Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden SBU BEREDER RAPPORT 270/2017 Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK OCH SOCIAL UTVÄRDERING Litteraturunderlag till utvärdering av tandvårdsstöden Innehållsförteckning

Läs mer

Bakgrund. 2012-06-26 Dnr 22501/2011 1(8)

Bakgrund. 2012-06-26 Dnr 22501/2011 1(8) 2012-06-26 Dnr 22501/2011 1(8) Konsekvensutredning över förslag till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om - särskilt tandvårdsbidrag (STB), och - tandvård till personer med stora behov av

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar

Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar Landstingets tandvårdsstöd - Tillämpningsanvisningar F-tandvård 2016-08-18 - Tandvård till personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Tandvård till personer med stora

Läs mer

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes

Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Tandvårdsstöd för patienter med diabetes Annika Lindqvist Bedömningstandläkare, Beställarenheten Sjukhustandläkare, Tandvårdscentralen Uppsökande munhälsobedömning Högkostnadsskydd Tandvård som led i en

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade 1 (10) Avdelningen för särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal mars 2009 2 (10) Innehåll

Läs mer

5 RUTIN FÖR FAKTURERING AV VÅRDERSÄTTNING...18

5 RUTIN FÖR FAKTURERING AV VÅRDERSÄTTNING...18 2010-11-30 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSHINDER...2 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING...2 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD I SAMBAND MED MUNHÄLSOBEDÖMNING...3 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING...4

Läs mer

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB)

Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Hälso- och sjukvårdspersonal Tandvårdspersonal Nr 15/2012 December 2012 Nya föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (STB) Från och med den 1 januari 2013 gäller Socialstyrelsens

Läs mer

2013-04-03 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 8

2013-04-03 2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 2.1 VAD INNEBÄR NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 6 3 TANDVÅRD SOM LED I EN SJUKDOMSBEHANDLING... 8 2013-04-03 1 TANDVÅRD VID SJUKDOM OCH FUNKTIONSNEDSÄTTNING ETT EKONOMISKT STÖD FRÅN DEN 1 JANUARI 1999... 3 1.1 MUNHÄLSOBEDÖMNING OCH RÅDGIVNING... 3 1.2 NÖDVÄNDIG TANDVÅRD... 4 1.3 TANDVÅRD SOM ETT LED

Läs mer

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR. Tandvårdsreform 1999

REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR. Tandvårdsreform 1999 2012 REGION SKÅNES TANDVÅRDSSTÖD RÅD OCH ANVISNINGAR Tandvårdsreform 1999 Uppsökande verksamhet med Munhälsobedömning, Nödvändig tandvård och Tandvård som led i sjukdomsbehandling (LIS) Gäller från och

Läs mer

REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET

REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET REGELVERK FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 GRUNDÖVERENSKOMMELSE I AVTAL OM ANSVARSFÖRDELNING 3 OCH SAMVERKAN AVSEEENDE HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I SKÅNE SYFTET MED UPPSÖKANDE VERKSAMHET

Läs mer

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren

Sammanfattning. Vårt dnr: 12/4247 1 (11) 2012-10-23. Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren 2012-10-23 Vårt dnr: 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård

Läs mer

Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Giltighet Tills vidare. Målgrupp Tandvårdspersonal Ansvarig för dokumentet Planeringsenheten, Beställarenheten för tandvård

Läs mer

Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013

Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013 PM 2014-12-04 Dnr 14/6541 1 (26) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Uppföljning av landstingens särskilda tandvårdsstöd år 2013 Sammanfattning Mot bakgrund

Läs mer

ANVISNINGAR TANDVÅRD SOM LED I EN KORTVARIG SJUKDOMSBEHANDLING REV REV

ANVISNINGAR TANDVÅRD SOM LED I EN KORTVARIG SJUKDOMSBEHANDLING REV REV ANVISNINGAR TANDVÅRD SOM LED I EN KORTVARIG SJUKDOMSBEHANDLING REV 160101 REV. 150801 1 Innehåll BEGÄRAN OM FÖRHANDSBEDÖMNING... 4 ens giltighetstid... 4 S1. TANDVÅRDSBEHANDLING TILL FÖLJD AV MEDFÖDD MISSBILDNING

Läs mer

SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2012:17 (M) Föreskrifter och allmänna råd Tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade

Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Beställare Vård Särskilda vårdfrågor Tandvårdsenheten Uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård för vissa äldre och funktionshindrade Anvisningar för kommunens personal November 2005 Innehåll Inledning...3

Läs mer

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård

Tredje steget. Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling. Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård 1 2012-12-17 2/2012 Tredje steget Förändringar inom Tandvård som led i kortvarig sjukdomsbehandling Nya anvisningar Höjd beloppsgräns för förhandsbedömningar inom Nödvändig tandvård Barn- och ungdomstandvård

Läs mer

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling.

Drygt personer fick nödvändig tandvård och knappt personer fick tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling. DNR 11/5168 2011-12-05 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Håkan Vestergren Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård åt äldre och funktionshindrade samt tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Läs mer

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder

Tandvård. till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Tandvård till vissa grupper av äldre och personer med funktionshinder Landstinget ansvarar för att personer med stort omvårdnadsbehov till följd av sjukdom och/eller funktionshinder erbjuds råd och hjälp

Läs mer

Tandvård med landstingsansvar

Tandvård med landstingsansvar Lednings- och verksamhetsstöd HANDLÄGGARE DATUM FLIK 24 Avgiftshandboken 2008-07-01 Tandvård med landstingsansvar Innehåll Allmänt sidan 2 Personkrets för det särskilda tandvårdsstödet sidan 2 Intyg för

Läs mer

Meddelandeblad. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Meddelandeblad. Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift Meddelandeblad Mottagare: Vårdgivare Landsting och regioner Nr 4 /2016 Maj 2016 Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift 1. Inledning och bakgrund I det här meddelandebladet beskrivs bakgrunden till och

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård INFORMATION 1(5) 6 februari 2006 hs 2005/0005 Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Landstingens uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård...1 Bakgrund...1 Pressmeddelande...1 Tandvård

Läs mer

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem

Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05. Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Beställarenheten för tandvård April 2009 Uppdaterad: 2013-07-05 Regler och riktlinjer för tandvård som ingår i hälso- och sjukvårdens avgiftssystem Innehåll Inledning... 4 Uppsökande verksamhet och nödvändig

Läs mer

Riktlinje för tandvårdsreformen

Riktlinje för tandvårdsreformen SOCIALFÖRVALTNINGEN Medicinskt ansvarig sjuksköterska Annika Nilsson annika.nilsson@kil.se 2013-02-25 Riktlinje för tandvårdsreformen BAKGRUND 1999 infördes ett nytt tandvårdsstöd som vänder sig till funktionshindrade

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4

Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4. Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sidan Allmänt om munhälsa 3 Mål och syfte 3 Ansvar Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3 Enhetschef 3 Omsorgspersonal 4 Sjuksköterska 4 Tandläkare/tandhygienist 4 Munvårdsbedömning/nutritionsbedömning/dokumentation

Läs mer

LOKALA ANVISNINGAR FÖR LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD

LOKALA ANVISNINGAR FÖR LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD LANDSTINGETS TANDVÅRDSSTÖD Lokala Anvisningar 2015 2(48) REGISTER Var hittar jag bilagorna? Allmänt om landstingets tandvårdsstöd N-tandvård Nödvändig tandvård Gult tandvårdskort N Uppsökande munhälsobedömning

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. MUNHÄLSOVÅRD Region Stockholm Innerstad Sida 1 (6) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. Sida 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD

Läs mer

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet.

S-1 Tandvårdsbehandling som görs till följd av medfödd missbildning i käkområdet eller ansiktet. 130101 Tandvårdstaxa för särskilda grupper 2013-01-01 S-Tandvård Skall användas för vissa patientkategorier som inte kräver mertid vid behandling. Dessa patientkategorier är följande: S-1 Tandvårdsbehandling

Läs mer

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Uppsökande och nödvändig tandvård Inger Wårdh, avd för Gerodonti Skilda världar Det finns en lång tradition av att separera tandvård från övrig hälso- och sjukvård i Sverige Olika ekonomiska förutsättningar

Läs mer

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN

MAS riktlinje. 1 Bakgrund VÄRMDÖ KOMMUN MAS riktlinjer för hälso- och 9ukvård Detta styrdokument beslutades av Finansierlngsnämnden för äldreomsorg 2011 09 07 63 Dnr 11 FNÄ/131 MAS riktlinje Munhälsa oc tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom

Läs mer

Maj-Britt Rosèn. Tandhygienist Folktandvården Falköping. CÄT Centrum för äldretandvård

Maj-Britt Rosèn. Tandhygienist Folktandvården Falköping. CÄT Centrum för äldretandvård Maj-Britt Rosèn Tandhygienist Folktandvården Falköping CÄT Centrum för äldretandvård Frisk i munnen hela livet Frisk i munnen hela livet Normal åldrande i munnen Tänderna blir mörkare Tandhalsar/rotytor

Läs mer

Tandvård i Västra Götalandsregionen

Tandvård i Västra Götalandsregionen Tandvård i Västra Götalandsregionen Reformerat tandvårdsstöd till äldre och funktionshindrade samt tandvård som led i en sjukdomsbehandling under begränsad tid Gällande från 2005-01-01 Regelverk för: Uppsökande

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård

Regel för Hälso och sjukvård: Munhälsovård inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (9) 2014-03-10 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: inklusive uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård Sjuksköterskor

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista

Tandläkare Mona Nilzén. Prislista lista lista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Referenspris 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare

Läs mer

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård

MAS riktlinje Munhälsa och tandvård MAS riktlinje Munhälsa och tandvård 1 Bakgrund Landstingen har genom det lagstadgade tandvårdsstödet ansvar att organisera och finansiera viss tandvård till äldre och personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Landstingets tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län

Landstingets tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län Landstingets tandvårdsstöd till vuxna i Stockholms län Anvisningar Gäller från 15 januari 2018 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2017-08-09 Diarienummer: HSN 2017-0211 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson

Prislista. Tandläkare Marika Jacobsson Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista

Tandläkare Staffan Söderström. Prislista Prislista 2017-04-11 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 825 825 103 Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer