PACTA GUIDELINE AB KONSULTBOLAGET FÖR SVERIGES KOMMUNER, LANDSTING OCH STATEN THE AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY DIVISION FOR QUALITY MANAGEMENT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PACTA GUIDELINE AB KONSULTBOLAGET FÖR SVERIGES KOMMUNER, LANDSTING OCH STATEN THE AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY DIVISION FOR QUALITY MANAGEMENT"

Transkript

1 UTVÄRDERING AV SMS-PROJEKTET SOCIALA ASPEKTER OCH MEDBORGARDIALOG I STADSPLANERINGEN Best Praxis för sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen PACTA GUIDELINE AB KONSULTBOLAGET FÖR SVERIGES KOMMUNER, LANDSTING OCH STATEN BEST PRAXIS UNITED KINGDOM EVALUATION SOCIETY THE AMERICAN SOCIETY FOR QUALITY DIVISION FOR QUALITY MANAGEMENT KRONHUSGATAN 11 SE GÖTEBORG, SWEDEN RECEPTION KL VÄXEL MOBIL FAX BG PG ORG. NR

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Utvärderingen... 4 Best Praxis, utvärderingens teori och metod... 4 Indikatorer... 4 Frågeställningar... 5 Värderings- och utvecklingsmodell... 5 Utvärderingens studier... 6 Utvärderingens analys... 6 Styra... 6 Medarbetarnas värdering av projektets styrning... 6 Mönster i styra... 7 SUSA-studien styra... 7 Projektstyrning... 8 Utveckla... 9 Medarbetarnas värderingar av projektets utveckling... 9 Följeforskning Förstudie Uppdrag att teoretisera projektets verktyg och sätta in dessa i ett forskningssammanhang Utveckling av casen Projektets case och dokumenterade underlag Lokala projektgruppen Fredrikstad, Hälsofrämjande stadsplanering kulturmiljöer och kulturarenor i urbana stråk Lokala projektgruppen Göteborg, medborgardialog i stadsplaneringen Lokala projektgruppen Halmstad, sociala konsekvensbeskrivningar Lokala projektgruppen Kristiansand/Vest-Agder, Hälsofrämjande stadsplanering Friluftsliv i urbana stråk Skillnader i värderingar av utveckla SUSA-studien utveckla Samverka Samverkan med referenspersoner och stadsplanering Metoder för gränsöverskridande processer Projektets interna kommunikation och databas Projektets organisation Skillnader i värderingar av samverkan SUSA-studien - samverka Använda SUSA-studien använda Bilagor Sammanfattning av projektets indikationer Kort beskrivning SMS-projektet Foto, Photo studios Ägget är symbol för best praxis. Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och staten 2 (36)

3 Sammanfattning SMS-projektet är ett interregionalt EU- projekt mellan Norge och Sverige. Projektet har arbetat och tagit fram fyra verktyg i fyra lokala projektgrupper i Fredrikstad, Göteborg, Halmstad samt Kristiansand/Vest-Agder. Syftet är att verktygen ska användas inom stadsplaneringen i Kattegatt-Skagerrak-regionen. Verktyget för kulturmiljöer- arenor har utarbetats av Fredrikstads lokala projektgrupp i ett hälsofrämjande perspektiv. Göteborgs lokala projektgrupp har tagit fram dialogverktyget för medborgardialoger och Halmstad har svarat för verktyget sociala konsekvensbeskrivningar SKB-verktyget. Kristiansand/Vest-Agder har ansvarat för urbant friluftsliv som också utgår från ett hälsofrämjande perspektiv. Utvärderingen baseras på Best Praxis -teori och -metod där det ingår en värderings- och en utvecklingsmodell. Det är projektmedarbetarna själva som värderar hur långt projektet har kommit. Värderingarna ligger till grund för vilka insatser som bör prioriteras i projektet. I SMS-projektet finns mål, syften, programkriterier och horisontella mål. Dessa har delats in i fyra grupper som vi kallar för SUSA styra, utveckla, samverka och använda. I använda ingår också projektets fortlöpande återföring. Projektmedlemmarnas värderingar i utvärderingens studier illustreras enligt bilden till vänster. Utvärderingens analys har delats in i de fyra Projektmedlemmarnas summerade värderingar för rubrikerna styra, utveckla, samverka och respektive lokal projektgrupp, använda. Analysen utgår från Fredrikstad, positiva indikationer Halmstad, hållbara indikationer Göteborg, positiva indikationer Kristiansand Vest-Agder, hållbara indikationer 0-2 Startförutsättningar, högst prioritet för utveckling 3-5 Positiv utveckling, utveckla hållbara resultat 6-9 Hållbar utveckling, utveckla best praxis 9-10 Best praxis, behåll projektmedarbetarnas värderingar. Medarbetarnas värderingar bildar mönster. Dessa mönster har förstärkts under projekttiden. I analysen diskuteras tre drivkrafter för utvecklingsarbete med projektet som utgångspunkt. Drivkrafterna är konkurrens, samverkan och organisation. STYRA. Styrkan i projektet har varit gemensam och lokala administration. Svagheten var att det från början saknades en väldefinierad efterfrågan och mottagare av projektets leveranser. UTVECKLA. Styrkan i utvecklingsarbetet är att grunden har lagts för att utveckla projektets verktyg för stadsplaneringen. Svagheten har varit att utvecklingsarbetet även fått arbeta med frågeställningar som skulle ha varit klara under förstudien. SAMVERKA. Möjligheten som projektet tagit till vara är att bilda två gränsöverskridande arbetsgrupper. Hinder har varit projektets organisation och svagt intresse från stadsplaneringskontor. ANVÄNDA. Möjligheten är att systematiskt fortsätta med att testa och utpröva SMS verktygen i stadsplaneringarbetet och att spridningseffekter börjar lokalt i projektkommunerna. Hinder är den tröskel som finns mellan utvecklingsarbete och verksamhetsdrift. Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och staten 3 (36)

4 Utvärderingen Pacta Guideline 1 har svarat för utvärderingen och den fortlöpande återföringen till projektet 2. Slutrapporten har faktagranskats av projektet 3. Best Praxis, utvärderingens teori och metod Utvärderingen utgår från evidensbaserad teori om Best Praxis i vilken en förutbestämd värderings- och utvecklingsmodell ingår. Pacta Guideline 4 har utvecklat teorin i utvärderingsuppdrag under 14 år. Tillämpat handlar best praxis om vägen till målet för SMS-projektet att tillföra sociala, kulturella och folkhälsoperspektiv samt medborgardialog i stadsplaneringen. Best praxis är något som ständigt förändras, är dynamiskt och utvecklas i jämförelse med mål som är mer beständiga. Att best praxis är dynamiskt är nödvändigt då förutsättningarna och omgivningen är föränderliga såsom i ett kunskapsutvecklingsprojekt som SMS. Figur 1 Best Praxis Utvärdering av SMS-projektet, Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen Teori och metod för Best Praxis Process- och tidsaxel Värderingsmodul Utvecklingsmodul Startförutsättningar 0-2 Högst prioritet för utveckling Positiv utveckling 3-5 Utveckla hållbara resultat Indikatorer för best praxis. Hållbar utveckling 6-9 Utveckla Best praxis Best Praxis 9-10 Behåll Indikator 1. Styra Subindikatorer 1 - Indikator 2. Utveckla Subindikatorer 1 - Indikator 3. Samverka Subindikatorer 1 - Indikator 4. Använda Subindikatorer 1 - KASK-regionen Erfarenhetsåterföring Genom att värderings- och utvecklingsmodellen i best praxis är förutbestämd kan utvärderingen återföra erfarenheter och samtidigt bidra till utveckling. Utvärderingen går ut på att tidigt se det som ingen annan ännu har sett, tydliggöra mönster i utvecklingen 5 samt konstruktivt undersöka hur dessa iakttagelser kan användas för att förbättra möjligheterna för SMS SMS-projektet att KASK nå sina mål. Utvärderingens rapport riktar sig till alla intressenter i utveckling av sociala aspekter och medborgardialog i stadsplanering. Indikatorer Indikatorer utgår från program- och horisontella mål (Interreg IV A Kattegat Skagerrak) samt projektmålen i projektplanen för SMS God forskningssed har följts i utförande och redovisning av utvärderingen enligt Vetenskapsrådets expertgrupp för etik, God forskningssed 1:2005, Bengt Gustafsson, Göran Hermerén och Bo Petterson. Slutrapporten har levererats Efter projektets faktagranskning har rapporten uppdaterats Slutrapporten levererad Efter projektets faktagranskning har rapporten uppdaterats Folder, Guidelines för utvärdering, Pacta Guideline, Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och staten 4 (36)

5 Indikatorerna visar hur långt SMS-projektet har kommit i förhållande till målen. Indikatorerna Figur 2 SUSA, styra, utveckla, samverka och använda har ordnats under fyra SUSA Styra, utveckla, samverka, använda Projekt SMS representativa begrepp. Dessa är styra, utveckla, samverka och använda. I använda ligger också att Positiva faktorer Negativa faktorer systematiskt återföra erfarenheter från projektets utveckling för Styrkor Svagheter Interna Styra, utveckla, samverka och eventuella omprövningar. Vi kallar Styra, utveckla, samverka och faktorer använda använda denna modell för SUSA (som är en variant av SWAT-analys och ger underlag för verksamhets- och projektstyrning). SUSA ökar Möjligheter Hinder följbarhet, transparens i projektets Externa Styra, utveckla. samverka och Styra, utveckla, samverka och faktorer utveckling och i utvärderingens använda använda återföring. Utvärderingen använder begreppet indikation i redovisning av genomförda studier. Detta görs för att ge uttryck för att utfallet av studierna är dynamiskt och kan utvecklas i motsats till begreppet resultat som kan uppfattas som mer statiskt och oföränderligt. Frågeställningar Indikatorerna har legat till grund för frågeställningarna i utvärderingens studier. Förslag till utformning av frågeställningar har stämts av med projektgruppen och justeringar har gjort tills alla varit nöjda. Utvärderingens frågemetodik har från projektets inledning till avslutning formulerats från det allmänna till det specifika, från interna arbetsprocesser till gränsöverskridande processer, från ett mer allmänt ansvar till ett individuellt ansvar och bidrag till projektarbetet från projektmedlemmarna samt från utveckling till användbarhet och slutligen från utprövning av metoder i projektkommunerna till spridning av erfarenheter i Kattegatt Skagerrak-regionen. Värderings- och utvecklingsmodell Värderingsmodellen är ett förutbestämt system för projektets utveckling och verkningsgrad. I utvärderingens studier värderar projektets medlemmar hur långt projektet har kommit i förhållande till de olika indikatorerna. Projektets medarbetare är själva experter för att bedöma hur långt projektets utveckling har kommit utifrån egna och jämförbara erfarenheter. Att mäta och värdera är en förutsättning för styrning. Värderingarna görs på en skala från 0 10 poäng (figur 1). Enligt modellen svarar 0 2 poäng för startförutsättningar, 3 5 poäng för positiv utveckling, 6 8 för hållbar utveckling och best praxis ger 9 10 poäng. Utvecklingsmodellen fungerar på följande vis. Frågeställningar som får hållbara eller best praxis-värden bör prioriteras lägre i utvecklingsarbete då resultaten redan är goda. Insatser ger här mindre eller ingen effekt och är dessutom jämförelsevis dyra. Prioritet bör således ligga på de lägre värdena i startförutsättningar och positiv utveckling. Det finns en tidsaspekt i utvecklingsmodellen som går från startförutsättningar till best praxis. Förutsättningarna ökar således med tidsfaktorn att nå hållbara värden eller best praxis. Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och staten 5 (36)

6 Projektmedlemmarnas värderingar bildar mönster som är följbara för de olika indikatorerna, över tiden för de lokala projektgrupperna och för SMS-projektet som helhet. Dessa mönster ska underlätta projektstyrningen. Utvärderingens studier Fyra studier har gjorts med de lokala projektgrupperna under hösten 2011, våren 2012, hösten 2012 samt våren Därtill har utvärderingen inletts och avslutats med en workshop för respektive lokal projektgrupp hösten 2011 och hösten Studierna har gjorts vid samlade tillfällen. Utvärderingens fokus ligger på arbetet i de lokala projektgrupperna då det är dessa som driver projektets utvecklingsarbete och som ska svara för projektets leveranser. Kompletterande studier har gjorts med projektets administrativa ledning och styrgrupp. Utvärderingen har genom projektledaren och projektets databas fortlöpande tagit del av projektets dokumentation och produktion. Dokumentationen visar på projektets angreppssätt och systematik. Utvärderingen har gjort totalt åtta rapporter inklusive slutrapporten till projektet. Återföringar har gjorts vid projekt- och styrgruppsmöten. Utvärderingens analys Styra Medarbetarnas värdering av projektets styrning Indikatorn styra svarar för hur projektet enligt de lokala projektgrupperna anser att SMS använder projekttiden, arbetar med rätt saker och har ett effektivt arbete, styr och följer upp så att projektarbetet blir klart i tid och använder de administrativa förutsättningarna på ett ändamålsenligt vis. Effektiv styrning och organisation är en förutsättning för de övriga indikatorerna utveckling, samverkan och användande. Hösten 2011 bedömer en av fyra lokala projektgrupper att deras arbete är hållbart. Våren 2012 har de lokala projektgrupperna kommit längre och två av fyra anser nu att arbetet är hållbart, effektivt och tre av fyra anser att deras tidsplan kommer att hålla. Hösten 2012 anser två av fyra lokala projektgrupper att de arbetar med rätt saker i förhållande till sina uppdrag och klarar sina uppdrag inom tidsplanen. Två av de fyra lokala projektgrupperna följer upp sitt arbete i förhållande till målen. Våren 2013 anser tre av fyra lokala projektgrupper att de blir klara med sina uppgifter i förhållande till målen inom projekttiden. Två av fyra projektgrupper anser att de har arbetat med rätt saker och tre av fyra har följt upp sitt arbete. Projektmedlemmarnas värderingar av styrfrågor visar på ett uttalat förhållande. Två av fyra lokala projektgrupper indikerar i sina svar att styrningen är hållbar och två lokala projektgrupper anser att styrningen inte är hållbar. Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och staten 6 (36)

7 Styrgruppen bedömer i utvärderingens studier hösten 2011, våren 2012 och hösten 2012 att projektet har en hållbar och effektiv organisation. Utvärderingen har gjort en studie med hela projektgruppen våren Projektgruppen ansåg då att organisationen var hållbar men att stödet från styrgruppen var otillräckligt vid den tidpunkten. Projektgruppen anser att deras egen support till de lokala projektgrupperna är hållbar. Styrgruppen har inte tagit på sig ansvaret för projektets effektivitet utan har i praktiken överlåtit detta till projektledaren och projektgruppen. Projektgruppen har inte heller betraktat detta som en uppgift för styrgruppen. Styrgruppens ledamöter har på olika vis samtidigt medverkat i uppföljningen av sina lokala projektgrupper. Halmstads kommun har haft en egen styrgrupp för det lokala SMS-arbetet. Ur organisatoriskt perspektiv är det en fördel att ha en tydlig lokal ledning och mottagare av levererade resultat. Projektets administrativa projektledning har i utvärderingens undersökningar våren och hösten 2012, genomgående bedömt projektet som hållbart avseende effektivitet, tidsplan, verkställighet, administration, budgetkontroll och rutiner. Även systematik, rapportering, interna arbetssätt avseende de horisontella målen värderas som hållbara. Den administrativa projektledningen anser att de följer upp budget, risker och kommunikationsplan samt utvärderingens återrapportering på ett hållbart vis. Utvärderingen har bedömt att dessa indikationer är långsiktigt hållbara varför det inte har funnits anledning att upprepa undersökningarna under Mönster i styra I projektets styrning finns det tydliga mönster. Lokala projektgruppen i Fredrikstad bedömer genomgående under 2011, 2012 och 2013 i utvärderingens studier att styrningen inte är hållbar på någon punkt. Helt motsatta värderingar gör den lokala projektgruppen Kristiansand/Vest- Agder som genomgående och på varje punkt anser att styrningen är hållbar och effektiv. Göteborg och Halmstads lokala projektgrupper värderar att styrningen efterhand blir effektivare. Det finns en skillnad i mönstret mellan styrgruppen och den administrativa projektledningen å den ena sidan och de lokala projektgrupperna å den andra. Ledning och administration anser att styrningen är hållbar medan de lokala projektgrupperna är mer tveksamma och gör blandade värderingar. Det har således funnits en obalans mellan ledningens och projektmedarbetarnas bedömningar av projektets styrförmåga. Den administrativa projektledningen har följt upp avvikelser avseende styrningen i de lokala projektgrupperna. Detta har inte lett till någon mätbar förändring i utvärderingens studier, d.v.s. de mönster som funnits från början har inte påverkats. SUSA-studien styra Enligt SUSA-modellen har medlemmarna i de lokala projektgrupperna under hösten 2013 bedömt projektets interna och externa styrkor och svagheter för hela projekttiden. Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och staten 7 (36)

8 Utvärderingen har valt att redovisa detta gemensamt för projektet enligt God forskningssed. Interna styrkor för styra var enligt projektmedlemmarna projektets gemensamma och lokala administration, ekonomihantering, rutiner i projektet, närvarolistor, metod för rekvisitioner, gemensam och lokal projektledning, tid för projektarbete, effektivitet, ekonomiska resurser samt lokalt engagemang. Interna svagheter avseende styra var enligt de lokala projektgrupperna brist på ledarskap och vision, avsaknad av beställare, otillräcklig stadsplanekompetens i projektledning, låg grad av förankring i stadsplaneringen och politisk ledning, svagt förarbete, oklara leveranstider, stora resurser bundna i ekonomtjänster, mycket diskussioner om foldrar, visitkort etc. Projektets kommunikationsplan 6 har angivit att broschyren, hemsidan och Facebookpresentation ses som de viktigaste kanalerna för projektet avseende den externa kommunikationen. Det finns även givna EU-riktlinjer för publicering. I statusrapporterna ska information lämnas om utdelade broschyrer. I detta perspektiv är det förståeligt att projektet ställt administrativa krav på de lokala projektgrupperna. Projektets administrativa styrka och ekonomihantering har gett de lokala projektledarna och skickliga medarbetare i de lokala projektgrupperna gott om utrymme att lägga fokus på projektets innehållsfrågor. Samtidigt har ekonombemanningen enligt medarbetarna varit överdimensionerad i förhållande till uppgiften och flera synpunkter tar upp att det borde finnas mer stadsplanekompetens och mindre ekonomtid i projektledningen. Detta bör ledningen av jämförbara projekt fundera över i bemanning av nya projekt. Samtidigt bör beaktas att projektet har haft tillgång till stadsplanekompetens både bland lokala projektledare och bland projektmedlemmar. En otillräcklig förstudie ledde till att det inte fanns någon uttrycklig beställare av projektets leveranser. Beskrivningarna i projektets förstudie var mer allmänna. När det inte finns en tydlig beställare så saknas det också en tydlig mottagare av projektets leveranser vilket gör att mandatet även blir oklart. Här finns en skillnad till styrning av utvecklingsarbete inom affärsdriven verksamhet där det från start finns en väldefinierad efterfrågan, tydliga beställare och mottagare av leveranser. I utvecklingsarbete inom företag är förväntade resultat uttryckliga och mätbara. Detta är förutsättningar och en situation som kommande projekt mer bör efterlikna. Projektstyrning Alla projekt behöver någon modell för systematisk projektstyrning. Projektstyrning innebär bl.a. att det finns tydliga uppdrag från styrgruppen och projektgruppen till de lokala projektgrupperna och från de lokala projektledarna till projektmedlemmarna. I projektstyrningen bör också klarläggas ansvar, funktion och rapporteringsrutiner för styrgruppen, projektgruppen och de lokala projektgrupperna samt definition av ansvaret för de olika uppdragen som styrgruppsmedlem, projektledare, lokal projektledare och projektmedlem. 6 Kommunikationsplan, saknar datum. Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och staten 8 (36)

9 I SMS-projektet har projektets styrning i praktiken överlåtits till projektledaren och projektgruppen. I utformning av nya projekt är det en fördel med en tydligare definition av funktioner och mandat. SMS-projektet har inte uttalat använt sig av någon särskild modell för projektstyrning utan i huvudsak baserat sitt arbete på överenskommelser och ett förtroendebaserat samarbete, en beprövad ordning och erfarenheter samt tidsplaner för projektets olika möten. På marknaden finns ett stort antal modeller för projektstyrning. Utvärderingen har för projektgruppen visat på en enkel modell med handlingsplan för styrning av projektaktiviteter 7. Syftet med handlingsplaner är att öka tydligheten i projektets styrning av utvecklingsarbetet och åstadkomma en balanserad styrning i de fyra lokala projektgrupperna. Handlingsplanerna fungerar också för administrativ styrning men har inte behövts då projektledaren och projektekonomerna har haft egna och välfungerande rutiner för detta. Syftet med en handlingsplan är att på ett systematiskt sätt identifiera vad som ska göras, vem som är ansvarig, vilka som ska medverka, kostnader och budget, när återrapportering ska göras och när uppdraget ska slutredovisas. Detta gör att ansvar på ett tydligt vis kan delegeras, att det finns en beställare, ett tydligt uppdrag och en definition om vad som ska levereras. Tanken är att handlingsplaner tas fram för olika aktiviteter i de lokala projektgrupperna och i projektgruppen. I början identifieras de aktiviteter som ska genomföras och därefter övervakas, uppdateras och kompletteras listan. Rapportering görs till styrgruppen som därigenom får ett underlag för sin styrning. Projektgruppen och de lokala projektledarna fungerar som en flygledning för handlingsplaner och när de olika handlingsplanerna ska starta och landa. Flygledningen ser till att det finns det antal handlingsplaner igång som projektet kan hantera och att de ligger i tidsordning så att de olika aktiviteterna inför projektslutet kan sammanfogas till ett färdigt resultat. Projektgruppen har vid en introduktion prövat modellen men valt att inte använda handlingsplaner. Utveckla Medarbetarnas värderingar av projektets utveckling Indikatorn utveckla handlar om projektets utvecklingsarbete med att ta fram verktyg för att tillföra metoder för medborgardialog, hälsofrämjande friluftsliv och kulturmiljöer i urbana stråk samt sociala konsekvensbeskrivningar i stadsplaneringen. Verktygen utvecklas med syfte att användas inom stadsplanering i Kattegatt- och Skagerrakregionen vid bl.a. nybyggnation och förtätning av städer. Metodutvecklingen och erfarenhetsutbytet i SMS-projektet ska bredda och fördjupa kunskaper i stadsutvecklingen. Projektets case är testfält för utveckling av verktyg. Testning eller försöksverksamhet är viktiga delar då goda resultat ger legitimitet åt verktygen i KASK-regionen. Samtidigt bör det 7 Pacta Guideline. Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och staten 9 (36)

10 också finnas en förväntan och intresse hos stadsplaneringen då case har ställts till förfogande för att detta ska leda till resultat som bidrar till utveckling av metoder. Detta är ett positivt samband. I november månad 2011 efter nära ett års projektarbete värderar de lokala projektgrupperna övervägande att utvecklingsarbetet är hållbart. Detta innefattar utveckling av case, utveckling av metoder och verktyg, grad av nyskapande och generaliserbarhet samt hur programmets horisontella mål tillämpas i det interna projektarbetet. Våren 2012, i april månad, anser de lokala projektgrupperna att metoderna är nyskapande, generaliserbara samt att verktygen tillför ett värde för casen på hållbar nivå. Utvecklingen av casen i de lokala projektgrupperna och kunskapsutvecklingen ligger på en hållbar nivå i Kristianstad Vest-Agder och Halmstad till skillnad från Göteborg och Fredrikstad. Hösten 2012, i november månad, anser de lokala projektgrupperna att erfarenheterna från workshops (gemensamt för projektets medarbetare med föreläsare, en del öppen för gäster och en del internt för projektet samt aktiviteter) är användbara i projektarbetet på en hållbar nivå. Projektmedlemmarna anser att de bidrar till metodutvecklingen på en hållbar nivå med undantag av medlemmarna i Fredrikstads lokala projektgrupp som bedömer att de egna insatserna lägre. Våren 2013, i maj månad anser de lokala projektgrupperna med undantag av Fredrikstad att erfarenheterna från projektets workshop är användbara i projektarbetet på en hållbar nivå. I Kristiansand/Vest-Agder och Halmstads lokala projektgrupp värderar medlemmarna att deras bidrag till metodutvecklingen har varit hållbart i motsats till Göteborg och Fredrikstads projektgrupper. Inom indikatorn utveckla finns det ett huvudsakligt mönster med att två av de fyra lokala projektgrupperna anser att utvecklingsarbetet är hållbart. Följeforskning Följeforskningens uppdrag 8 har från början av uppdraget avgränsats till att följa tillämpningen av verktyget medborgardialog på två case 9, i Halmstad och Fredrikstad, och utpröva erfarenheterna i Fredrikstads planverktyg. Därefter ska erfarenheterna fortlöpande återföras till projektet 10. Syftet är att få en fördjupad och teoretisk förståelse för projektets processer och dra nytta av dessa kunskaper för att stärka det gränsöverskridande arbetet. Utvärderingen har 2011 föreslagit följeforskningen att ta fram en aktivitets- och tidsplan för metodisk återföring till projektet utifrån casen i Halmstad och Fredrikstad. Följeforskningen har hösten 2011 guidats i utvalda case av företrädare för den lokala projektgruppen. Genom nätverket vid Aarhus universitet ska SMS ges möjligheter till 8 Följeforskningen genomförs som en del av en doktorsavhandling vid Aarhus Universitet, Bjørn Heidenstrøm, Fredrikstad. 9 Möte med Halmstads lokala projektgrupp Interreg IVA, Öresund Kattegat Skagerrak, Att tänka på vid följeforskning i projekt. Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och staten 10 (36)

11 spridning och kunskapsutveckling Följeforskningens studier av case i både Fredrikstad och Halmstad ska leda till att det gränsöverskridande mervärdet stärks 13. Följeforskningen planerade våren 2013 att svara för återföring till projektet under hösten Medlemmarna i de lokala projektgrupperna anser våren 2013 att återföringen från följeforskningen saknas. Följeforskningen har i praktiken inte gjort någon återföring under hela projekttiden. I kommande projekt bör en tydlig överenskommelse utformas för styrning och uppföljning av följeforskning. Exempelvis kan detta göras som en handlingsplan med uppgifter om vad som ska göras, vem som är ansvarig, vilka som ska medverka, kostnader och budget, när återrapportering ska göras och när uppdraget ska slutredovisas. Följeforskningen har efterhand tagit en annan inriktning där en doktorsavhandling kommit i förgrunden som en del av SMS-projektet. En observationsmetod har tillämpats om hur människor upplever sin miljö. En pilotstudie gjordes med åtta personer från Fredrikstad som individuellt gjorde en vandring försedda med kamera och ljudupptagning vid arrangemanget O-ringen i Halmstad 14. En studie har därefter gjorts vid en stadsvandring i Fredrikstads kommune 15. Under stadsvandringen har 18 testpersonerna, som gått parvis (vilket ger förutsättningar för ett samtal till skillnad från när försökspersonerna vid pilotstudien gick individuellt) samma slinga under cirka 30 minuter och under tiden svarat och öppet funderat på och kommenterat förutbestämda frågeställningar. Testpersoner har även vid denna studie varit utrustade med kamera och ljudupptagningsutrustning som registrerat vad dessa har tittat på och hur de kommenterat det de uppmärksammat. Uttalandena i kombination med videobilder visar enligt studien väl vad som har uppmärksammats, hur testpersonerna värderar olika platser och byggnader, och hur de brukar använda/undvika att använda dem. Samtalen är transkriberade och utgör ett omfattande material. I materialet framträder enligt studien ett mönster som analyseras kvantitativt genom att summera människors gemensamma preferenser och avvikande preferenser. Materialet kommer även att användas i ytterligare en kvalitativ analys som baseras på nya kognitiva modeller 16. Liknande observationsmetoder används inom pedagogiken. Exempel på metoder är tidsstudier, löpande protokoll, loggbok, fältanalys/deltagande observation, video/ljudupptagning och sociogram samt samspelsobservation. Dessa metoder är tillämpbara i olika situationer för att på ett systematiskt vis ta del av testpersonernas upplevelser och värderingar. Observationsmetoderna tar olika lång tid att utföra och sammanställa för analys. Mer omfattande studier som den inom SMS-projektet ger också ett stort underlag som tar mycket tid att analysera. Observationer har stora fördelar då de systematiskt och med evidenssäkrade 11 Projektansökan avsnitt 6.3 samt Hverdagsintegrasjon i byens rom for samspill, Bjørn Heidenstrøm, Fredrikstad, Statusrapport Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak, rubrik 3.1, sidan 4, Pilotstudien utgår från eventet O-ringen i Halmstad (O-ringen är en årlig orienteringstävling i Sverige) juli E-post, Helén Hjerpe, Forskningsstudie inom forskningsfeltet kognitiv semiotikk på arkitektur, Hvordan virker byen på folk?- en studie med en kognitiv tilnærming til folks omgang med hjemlige omgivelser i Fredrikstad sentrum, Bjørn Heidenstrøm, Avstämning, e-postmeddelande från Bjørn Heidenstrøm, Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och staten 11 (36)

12 metoder samlar in data. Utvärderingen ser särskilt möjligheten av att använda observationsmetoder för hur olika grupper upplever exempelvis funktionshinder i stadsmiljön, hur nyanlända tolkar trafikskyltar och anvisningar, hur trafikanter relaterar till varandra, miljöer som upplevs som obehagliga o.s.v. Efter analysen kan resultaten av observationerna användas som kompletterande planeringsunderlag. I detta fall anknyter observationerna närmast till verktyget om medborgarsynpunkter i stadsplaneringen. Det är okänt hur metoden praktiskt kan användas i skarp stadsplanering då metoden är tidskrävande. I forskningssammanhang kan metoden tillföra en ökad uppmärksamhet för vad olika utformning av stadsmiljön får för konsekvenser för olika grupper. De kognitiva teorierna har fått ökad betydelse för flera områden 17. Positivt är att en observationsmetod utprövats som genom arbetet med doktorsavhandlingen tillfört SMSprojektet kognitiva teorier för stadsplanering. Detta kan öka medvetenheten i stadsplaneringen om nya ingångar och möjligheter med ett vidgat perspektiv i utvecklingsarbetet. Rapportens betydelse för SMS-projektets utveckling är mindre då den kommer när projektet avslutas. Förstudie Projektansökan och förstudien innehåller huvudsakligen en allmän beskrivning av SMSprojektets bakgrund och syfte 18. Projektets utvecklingsområde är självklart angeläget att ta fram och utpröva metoder för medborgardialog, hälsofrämjande stadsplanering avseende friluftsliv och kulturmiljöer i urbana stråk samt metoder för sociala konsekvensbeskrivningar i stadsplaneringen. Samtidigt innehåller projektets förstudie mindre av research om vilka erfarenheter som redan finns inom stadsplaneringen i KASK-regionen, vilka projekt som arbetat med angränsande frågeställningar, vilken forskning som finns på området samt en litteraturgenomgång. En kartläggning av erfarenheter inom stadsplanering i KASK-området hade också haft den positiva effekten att det skapats en intressentgrupp och förväntan inför projektets leveranser. Dessa stadsplanerare hade då kunnat följa projektet och delta i utprövning för att ge värdefull återföring. Detta förfarande hade gett projektet ett eget mandat för utveckling av verktygen. De lokala projektgrupperna har i olika grad kompenserat för denna situation genom att i olika omfattning komplettera med egen research under projektarbetet. Under projekttiden har projektmedarbetarna också fått värdefulla bidrag från externa experter som föreläst vid projektets workshops. Projektansökan och förstudien skiljer sig på så vis från en affärsdriven verksamhet som t.ex. en arkitektfirma eller motsvarande där en kvalitativ förstudie och problembeskrivning är självklara förutsättningar för ett utvecklingsarbete. En viktig drivkraft för utvecklingsarbete är att genom konkurrens leverera ett resultat som tillför nya värden i jämförelse med de som redan finns i verksamheter och i konkurrens med marknaden. För att kunna göra detta måste det finnas kunskap om det aktuella läget för 17 Ett exempel är - Cognition in the wild, Edwin Hutchin, Massachusetts Institutes of Technology, Projektansökan, 6.1 Bakgrund och motiv för projektet samt hur projektet bidrar till valt prioriterat område, 6.6 Beskrivning av WP 2 4, , beslut Tillväxtverket Pacta Guideline för Sveriges kommuner, landsting och staten 12 (36)

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport

PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Slutrapport Anne Charlott Callerstig Kristina Lindholm Karin Sjöberg Lennart Svensson December 2010 Bakgrund... 3 Några teoretiska utgångspunkter... 3 Syfte, innehåll och

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län

Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län 1 Utvärdering av projekt inom Regionalt utvecklingsprogram för Jönköpings län Rapport till Regionförbundet och Länsstyrelsen i Jönköping län Ann Britt Karlsson och Monica Johansson 2011-03-24 Förord...

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK

FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK FRÅN POLITIK TILL PRAKTIK METAANALYS AV FYRA SATSNINGAR PÅ JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING SLUTRAPPORT OKTOBER 2013 ANN BOMAN KARIN SJÖBERG LENNART SVENSSON Sammanfattning Jämställdhetsintegrering är den strategi

Läs mer

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA

Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Slutrapport Lärande utvärdering i ESF-projektet KLURA Agneta Halvarsson Helena Svensson APeL FoU Oktober 2012 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Kluraprojektets syften och mål... 3 Utvärderingen...

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö

Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-04-14 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-350 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Uppföljning av det fortsatta arbetet

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport

Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport Arbetsrapport 2012:5 Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport Kaj Gustafsson Följeforskning inom projektet Hälsofrämjande ledarskap i Gävleborg Halvtidsrapport

Läs mer

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam

Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Extern medbedömning av integrerad rehabiliteringssamverkan inom tre samordningsteam Slutrapport till Norra Västmanlands Samordningsförbund Ulrika Englund & Berth Danermark Januari 2013 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Slutrapport följeforskning. Insteget

Slutrapport följeforskning. Insteget Slutrapport följeforskning Insteget Innehållsförteckning Inledning 5 Utvärderingsuppdraget och dess genomförande 7 Projektets förväntade resultat och effekter 11 Behov/problem 11 Projektets mervärde 12

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN

UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN UTVÄRDERING AV SAMORDNINGSGRUPPEN År: 2012 Författare: Joakim Tranquist & Harry Petersson Omslag: Anne Kon Nim Schultz Tryck: Bokbinderibolaget, 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INLEDNING...1 FINSAM HELSINGBORG...

Läs mer

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Margareta Lundberg Rodin & Karen Nowé Hedvall Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT Högskolan i Borås Sammanfattning

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt

Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Guide för effektutvärdering av sociala investeringsprojekt Upptäck utvärderingens fyra faser. Sammanfattande rekommendationer och minimikrav på utvärdering 1 Planering MOMENT Bestäm vilka resultat insatsen

Läs mer

Kommunal Projekt förmåga 2013

Kommunal Projekt förmåga 2013 Kommunal Projekt förmåga 2013 Intern styrning 4,00 3,00 2,43 Resurshantering Nyttorealisering 2,61 2,00 2,21 Strategisk styrning 2,64 1,00 0,00 3,06 Ekonomisk styrning Riskhantering 2,37 2,44 Intressenthantering

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa

Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa Utvärdering av projektet Barns och ungdomars bästa Eva Marie Rigné Kristina Hellberg Marie Gustavsson Holmström Ingrid Hylander Maria Monahov Centrum för kommunstrategiska studier Utvärdering av projektet

Läs mer

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist

UTVÄRDERING AV MÖTAS. Joakim Tranquist UTVÄRDERING AV MÖTAS Joakim Tranquist UTVÄRDERARENS KOMMENTAR Tranquist Utvärdering har sedan våren 2012 haft i uppdrag av Kommunförbundet Skåne att utvärdera MÖTAS med syfte att kunna ge underlag för

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

insatser för unga inom Finsam

insatser för unga inom Finsam insatser för unga inom Finsam en studie om samordnat stöd till unga Joakim Tranquist December 2014 [ Tranquist Utvärdering Insatser för unga inom Finsam] 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer